Nabídka cizích jazykù v èeských zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka cizích jazykù v èeských zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa"

Transkript

1 Zamìøení na jazyky sousedù Schwerpunkt Nachbarsprachen Nabídka cizích jazykù v èeských zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Mehrsprachige Angebote in tschechischen Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa

2 Diese Broschüre wurde erstellt von Dieses Projekt wird von der Europäischen Union kofinanziert / Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

3 Úvodní Slovo Vážení pøátelé, dostává se vám do rukou brožura, kterou pro Vás pøipravili Èesko-nìmecké fórum žen Berlín/ Liberec a PONTES - dílna Sousedství a jazyk Görlitz, v rámci projektu Zpracování a rozvoj dvoujazyèných konceptù v MŠ Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, zamìøeného na vícejazyènou výchovu dìtí pøedškolního vìku. Jako hejtmana Libereckého kraje i jako pøedsedu èeské èásti Euroregionu Nisa mne podobná iniciativa velice tìší. Plnì si uvìdomuji, že pøi souèasných snahách o sjednocenou Evropu snad více než kdy jindy platí: Kolik øeèí znáš, tolikrát jsi èlovìkem. Pøekonávání jazykových bariér v našem euroregionu proto považuji za velmi významný poèin, který pøispìje k tomu, aby si lidé, kteøí v tomto regionu po staletí žijí vedle sebe, do budoucna ještì lépe rozumìli a mohli spolu komunikovat. Pokud se vícejazyènost podaøí prosadit jak v èeských tak nìmeckých a polských mateøských školách, bude to opravdu nìco mimoøádného a svìtového, co nakonec nejvíce ocení dìti, které tímto nevšedním typem pøedškolního vzdìlávání projdou. Celému projektu proto držím palce, aby se ho podaøilo uvést do života. Vždy právì pøedškoláci mají od pøírody dáno, aby v tomto období velice snadno a rychle vstøebávali nové jazykové dovednosti. Byla by proto velká škoda této výhody nevyužít. Nositelkám projektu dìkuji za jejich iniciativu a vìøím, že nezbytnou podporu získají jak u Evropské unie tak v pøedškolních zaøízeních, která se spolu s dìtmi již brzy pustí s chutí do výuky jazykù našich sousedù a pøátel. Petr Skokan hejtman Libereckého kraje 3

4 Vorwort Liebe Freunde, sie bekommen hiermit eine Broschüre in die Hand, die das Deutsch-Tschechische Forum der Frauen Berlin/Liberec und die PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache Görlitz im Rahmen des Projektes Aufbau und Entwicklung bilingualer Konzepte in Kindertageseinrichtungen der Euro-region Neisse-Nisa-Nysa zur mehrsprachigen Erziehung von Kindern im Vorschulalter für Sie vorbereitet haben. Als Hejtman des Kraj Liberec und auch als Präsident der tschechischen Seite der Euroregion Neisse begrüße ich eine solche Initiative sehr. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass bei den gegenwärtigen Bemühungen um ein geeintes Europa mehr als je zuvor das Wort gilt: Wie viele Sprachen du kennst, so oft bist du Mensch. Die Überwindung der Sprachbarrieren in unserer Euroregion halte ich deshalb für einen sehr bedeutenden Beitrag dazu, dass Menschen, die über Jahrhunderte in dieser Region nebeneinander leben, sich in Zukunft noch besser verstehen und miteinander verständigen können. Wenn es gelingt, die Mehrsprachigkeit sowohl in tschechischen als auch in deutschen und polnischen Kindergärten durchzusetzen, wird dies wirklich etwas Außergewöhnliches und Weltbewegendes, und letztendlich werden das die Kinder am meisten schätzen, die diese nicht alltägliche Vorschulbildung genießen können. Ich drücke deshalb diesem Projekt die Daumen, damit es gelingt, es auf den Weg zu bringen. Gerade Vorschulkindern ist es von Natur aus gegeben, in diesem Alter sehr leicht und schnell neue Sprachfähigkeiten zu erlangen. Es wäre deshalb sehr schade, diesen Vorteil nicht zu nutzen. Den TrägerInnen dieses Projektes danke ich für ihre Initiative und hoffe, dass sie die notwendige Unterstützung sowohl bei der Europäischen Union als auch bei den Vorschuleinrichtungen finden, damit diese sich zusammen mit den Kindern schon bald mit Enthusiasmus an das Lernen der Sprachen unserer Nachbarn und Freunde heranwagen können. Petr Skokan hejtman Libereckého kraje 4

5 Obsah / Inhalt O poslání brožurky, Irene Bohlen & Ingrid Lottenburger Zum Anliegen der Broschüre, Irene Bohlen & Ingrid Lottenburger Projekt vypracování a rozvoje dvojjazyèných konceptù v zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa, Stefanie Fischer Aufbau und Entwicklung bilingualer Konzepte in Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa, Stefanie Fischer Všemi èivy a smysly..., PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. Mit allen Sinnen lernen, PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. Nabídka cizích jazykù v èeském pøíhranièí v ERNNN Mateøská Škola Dolní Podluží Kindergarten Dolní Podluží ZŠ a Mateøská Škola Dolní Poustevna Grundschule und Kindergarten Dolní Poustevna Mateøská Škola Beruška Hrádek nad Nisou Kindergarten Beruška Hrádek nad Nisou Mateøská Škola Hrádek nad Nisou - Donín Kindergarten Hrádek nad Nisou - Donín Mateøská Škola Studánka Jablonné v Podještìdí Kindergarten Studánka Jablonné v Podještìdí Mateøská Škola Jindøichovice pod Smrkem Kindergarten Jindøichovice pod Smrkem Mateøská Škola Klíèek Nový Bor Kindergarten Klíèek Nový Bor Mateøská Škola Kamenický Šenov - Prácheò Kindergarten Kamenický Šenov - Prácheò Mateøská Škola Rumburk Kindergarten Rumburk Pøehled nabídky cizích jazykù (vèetnì angliètiny) v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Übersicht mehrsprachiger Angebote (inklusive Englisch) in der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa 50 5

6 O poslání brožurky Globalizovaný svìt na nás klade nové nároky. Jedním z nich je znalost cizích jazykù. Na to musíme naše dìti pøipravovat. Mnoho rodièù si je toho vìdomo. Požadují z vlastní iniciativy nebo ve spolupráci s mateøskou školkou, aby jejich dítì pøišlo do styku s cizími jazyky již v pøedškolním vìku. Již od útlého vìku jsou dìti schopné hravou formou objevovat a cvièit ne jeden, nýbrž vícero cizích jazykù. Kontakt s druhým jazykem, jak potvrzují vìdecké výzkumy, má pozitivní vliv na rozvoj mateøštiny. Díky vìtší jazykové vybavenosti se dá dìtskému vnímání svìta zprostøedkovat také kultura spojená s tím èi oním jazykem. Tímto zpùsobem se odbourává strach z neznámého a komunikace bez hranic se stává realitou. Brožurka, kterou máte k dispozici, obsahuje souèasnou nabídku cizích jazykù, pøedevším jazykù našich sousedù v èeské èásti Euroregionu Nisa. Bìhem telefonického dotazování více než 270 institucí na jaøe 2007 se øada mateøských škol zapojila do vyplnìní jazykového dotazníku. Na základì osmdesáti odevzdaných formuláøù byla Èesko-nìmeckým fórem žen se sídlem v Liberci / Berlínì ve spolupráci s PONTES-dílnou Sousedství a jazyk brožurka vypracována. Údaje v brožurce nemusí být kompletní. Obsahovì navazuje na obdobnou brožurku Nabídka cizích jazykù v nìmeckých zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Nisa, kterou vypracovala PONTES-dílna Sousedství a jazyk a vydalo Saské ministerstvo sociálních vìci (Sächsisches Staatsministerium für Soziales). Ústøední myšlenkou této brožury byl popis nabídky èeského jazyka, polského jazyka a jazyka Lužických Srbù (v nìmecké èásti Euroregionu Nisa). Možností, jak se již v mateøské škole dostat do pravidelného a èastého kontaktu s cizím jazykem v autentické podobì rodilého mluvèího je relativnì málo. Tato brožura má zprostøedkovat první vlaštovky na tomto poli a vybídnout k následování. Jen pokud budou cizí jazyky zaøazeny do programu pøedškolních zaøízení, mùže být splnìn pøedpoklad pro plán Evropské komise: totiž, že každý obèan Evropské unie bude hovoøit kromì své mateøštiny ještì dvìma cizími jazyky. Využijme pro naše dìti výhodu pøíhranièního regionu a nabídnìme jim co nejdøíve jazyk našich sousedù, jazyk, který mají na dosah ruky a mohou ho bezprostøednì zažít pøi setkání se svými vrstevníky. Irene Bohlen & Ingrid Lottenburger Èesko-nìmecké fórum žen Berlin/Liberec 6

7 Zum Anliegen der Broschüre Die globalisierte Welt stellt neue Anforderungen. Eine davon ist die Beherrschung mehrerer Sprachen. Darauf müssen wir unsere Kinder vorbereiten. Viele Eltern sind sich dessen bewusst. Sie fördern den Kontakt der Kinder mit weiteren Sprachen bereits im Vorschulalter entweder als Privatinitiative oder gemeinsam mit einem Kindergarten. Die Kinder besitzen im Vorschulalter bereits Fähigkeiten, die es ihnen erlauben, spielerisch nicht nur eine sondern mehrere Sprachen aufzunehmen, zu erkunden und einzuüben. Der Kontakt mit einer zweiten Sprache hat, dies ist wissenschaftlich erwiesen, auch einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Mutter- bzw. Familiensprache. Mit einer erhöhten Sprachkompetenz kann auch die Kultur des jeweils anderen Landes Eingang in die Erfahrungswelt der Kinder finden. Auf diese Weise schwindet die Angst vor dem Unbekannten und eine grenzüberschreitende Kommunikation wird möglich. Die vorliegende Broschüre erfasst die bereits bestehenden Fremdsprachenangebote, insbesondere die der Nachbarsprachen im tschechischen Teil der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. Nach einer telefonischen Umfrage an 270 Kindertageseinrichtungen im Frühjahr 2007 erklärten sich zahlreiche Kindergärten bereit, einen Fragebogen auszufüllen. Auf der Grundlage von 80 Rücksendungen wurde die Broschüre vom Deutsch-Tschechischen Forum der Frauen mit Sitz in Liberec und Berlin in Zusammenarbeit mit der PONTES- Werkstatt Nachbarschaft und Sprache in Görlitz erarbeitet. Die Broschüre erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Inhaltlich knüpft sie an die von der PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache erstellte und vom Sächsischen Staatsministerium für Soziales herausgegebene Broschüre Mehrsprachige Angebote in deutschen Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa mit dem Schwerpunkt der tschechischen, polnischen und sorbischen Sprachangebote an. Die Möglichkeiten, schon im Kindergarten mit einer Fremdsprache regelmäßig und oft in Berührung zu kommen sind noch dünn gesät. Unsere Broschüre soll die ersten Schwalben aus dem Verborgenen holen und zur Nachahmung anregen. Nur durch den Fremdsprachenerwerb bereits im Vorschulalter kann die Grundlage für den Plan der Europäischen Kommission, Muttersprache + 2 für jeden Bürger und jede Bürgerin der Europäischen Union, gelegt werden. Nutzen wir für unsere Kinder den Vorteil einer Grenzregion und bieten ihnen so früh wie möglich die Sprache des Nachbarn an, eine Sprache, die sie auch hautnah erleben können. Irene Bohlen & Ingrid Lottenburger Deutsch-Tschechisches Forum der Frauen Berlin/Liberec 7

8 Projekt vypracování a rozvoje dvojjazyèných konceptù v zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa Jazyky jsou dveøe dokoøán jak k lidem, tak k vìdìní a do svìta. Dávají nám pøíležitost navazovat pøátelství pøesahující hranice a poznávat nové kultury. Uèí nás, jak stavìt mosty ke druhým národùm a jak je používat pro vzájemné sbližování. Cílem projektu Vypracování a rozvoj dvojjazyèných konceptù v zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa (2006 až 2008 dílèí projekt PONTES-dílny Sousedství a jazyk, nositel projektu Euro-Schulen Görlitz/Zittau ) je podpora výuky cizích jazykù v èesko-nìmecko-polském pøíhranièí již v zaøízeních pro pøedškolní dìti. Realizaèním partnerem je na èeské stranì Èesko-nìmecké fórum žen Berlín/Liberec. V rámci euroregionální sítì PONTES byly již v roce 2003 v rámci dílny Sousedství a jazyk uèinìny první kroky pro podporu uèení se jazykùm souseda. Tato podpora kromì jiného zahrnuje: - Pravidelná setkávání pracovní skupiny Pedagogové sousedních jazykù - Od roku 2005 každoroèní odbornou konferenci na téma vícejazyènost - Vývoj materiálù pro žáky i uèitele - Poøádání jazykových kurzù a semináøù Projekt Vypracování a rozvoj dvojjazyèných konceptù v zaøízeních pro pøedškolní dìti v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa pokraèuje ve vytyèené cestì. S podporou saského ministerstva sociálních vìcí a Iniciativy Spoleèenství Interreg IIIA (Èesko, Polsko, Nìmecko) jsou zaøízení pro pøedškolní dìti cílenì konfrontována s tématem vícejazyènosti. Cílem je: - zprostøedkování partnerství mezi zaøízeními pro pøedškolní dìti - doplnìní jazykové nabídky v zaøízeních pro pøedškolní dìti - možnost pracovního úvazku pro rodilé mluvèí v zaøízeních - nabídka dalšího vzdìlávání pro rodièe a pedagogy zaøízení - podpora výmìny zkušeností pøes hranice - zprostøedkování aktuálních poznatkù o vícejazyèné výchovì v pøedškolním vìku široké veøejnosti v regionu V rámci tohoto projektu i mimo nìj Vám nabízíme jak v Èechách tak v Nìmecku kontaktní místa pro vychovatelky, kde je nabízeno poradenství a další vzdìlávání. V Görlitz se jedná o PONTES dílnu Sousedství a jazyk, v Liberci je to FORUM LINGUA Èesko-nìmeckého fóra žen. Stefanie Fischer PONTES-dílna Sousedství a jazyk Euro-školy Zhorelec/Žitava 8

9 Aufbau und Entwicklung bilingualer Konzepte in Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa Sprachen öffnen die Türen zu Menschen, zu Wissen und zur Welt. Sie geben uns die Chance, Freundschaften über Grenzen hinweg zu schließen und neue Kulturen kennen zu lernen. Sie lehren uns Brücken zu anderen Völkern zu schlagen und diese zu begehen. Mit dem Projekt Aufbau und Entwicklung bilingualer Konzepte in Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa ( ) als Teilprojekt der PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache in Trägerschaft der Euro-Schulen Görlitz/Zittau möchten wir das Sprachenlernen der Bewohner der deutsch-tschechisch-polnischen Grenzregion bereits in den Kindertageseinrichtungen fördern. Umsetzungspartner in Tschechien ist das Deutsch-Tschechische Forum der Frauen Berlin/Liberec. Im Rahmen des euroregionalen Bildungsnetzwerkes PONTES werden bereits seit 2003 mit der PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache Schritte zur Förderung des Erlernens der Nachbarsprachen gegangen. Diese sind u.a. - regelmäßige Treffen der Arbeitsgruppe Pädagogen der Nachbarsprachen, - seit 2005 jährliche Fachtagungen zum Thema Mehrsprachigkeit, - die Entwicklung von Lehr- und Lernmaterialien, - die Durchführung von Sprachkursen und Seminaren. Das Projekt Aufbau und Entwicklung bilingualer Konzepte in Kindertageseinrichtungen der Euroregion Neisse-Nisa-Nysa setzt den eingeschlagenen Weg fort. Gefördert durch das Sächsische Staatsministerium für Soziales und die Gemeinschaftsinitiative Interreg IIIA werden die Kindertageseinrichtungen in der Region verstärkt mit dem Thema Mehrsprachigkeit konfrontiert. Ziel ist es: - Partnerschaften zwischen Kindertageseinrichtungen zu vermitteln, - die sprachlichen Angebote in den Kindertageseinrichtungen zu ergänzen, - Muttersprachler in den Kindertageseinrichtungen einzusetzen, - Weiterbildungen für ErzieherInnen und Eltern anzubieten, - den Erfahrungsaustausch über die Grenzen hinweg zu fördern, - als Multiplikator aktuelle Tendenzen zur frühen Mehrsprachigkeit in die Region hinein zu tragen. Mit diesem Projekt und auch darüber hinaus bieten wir Ihnen in Tschechien und in Deutschland Anlaufstellen für ErzieherInnen zur Information und Weiterbildung. Dies ist in Görlitz die PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache und in Liberec das FORUM LINGUA des Deutsch-Tschechischen Forums der Frauen. Stefanie Fischer PONTES-Werkstatt Nachbarschaft und Sprache der Euro-Schulen Görlitz/Zittau 9

10 Všemi èivy a smysly... PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. Vícejazyènoststálá výzva dnes i v budoucnosti Schopnost osvojovat si mateøský jazyk má lidstvo podle mnohých teorií vrozenou a osvojený jazyk je pro nì jedním ze základních nástrojù jednání. Schopnost osvojit si vedle prvního i druhý a jakýkoli další jazykový systém vede k funkèní vícejazyènosti, tedy cíli, s nímž se mnohý dnešní dospìlý potýká až v dospìlém vìku. Dùvody, které dospìlého èlovìka k uèení cizího jazyka vedou, bývají pak z valné vìtšiny pracovní. Nelze se tedy divit mnohdy až maximalistickým požadavkùm rodièù na dìti, které ve volném èase posílají do èetných jazykových kurzù s cílem podpoøit a rozšíøit znalosti získávané v rámci základní školy. Otázkám znalosti cizích jazykù se intenzivnì vìnují dále všechna populárnì nauèná periodika, veøejnoprávní i soukromá média, a tak jsou rodièe ze všech stran atakováni informacemi o osvìdèených (a mnohdy jediných zaruèených) zpùsobech zapamatování si sta nových slovíèek bìhem co nejkratší doby. Poptávka ze strany rodièù vytváøí pak oprávnìný tlak na vzdìlávací instituce všech stupòù, které se snaží ve tvrdé konkurenci reagovat podle svých nejlepších možností. Také èeský školský systém posouvá novì povinnou výuku prvního cizího jazyka do tøetích tøíd, výjimkou již nejsou nepovinné kroužky jazykù od první tøídy. Druhý povinný cizí jazyk je pak nabízen od osmé èi mnohde i sedmé tøídy. Požadavek aktivní vícejazyènosti formulovaný Radou Evropy se stal i pro dnešní Èechy samozøejmostí. V této krátké úvaze bych se ráda zamyslela nad možnostmi a hranicemi raného osvojování cizího jazyka v podmínkách mateøských škol, nad vhodností nìkterých standardních metodických principù a postupù u dìtí pøedškolního vìku jakož i nad profesionální (jazykovou i lingvodidaktickou) pøipraveností absolventù filologických oborù pro práci s nejmenšími dìtmi. 10 Jak pøistupovat k ranému osvojování cizího jazyka u specifické skupiny pøedškolních dìtí Osvojování jazyka versus uèení se cizímu jazyku Z pedagogického hlediska je tøeba u této cílové skupiny více než kde jinde respektovat princip orientace na žáka a jeho specifické potøeby a schopnosti. Teprve od nich je možno odvodit cíle, obsah, metody i prostøedky, které jsou pro proces osvojování voleny. Nelze také zapomenout, že prvotním úkolem mateøské školy není stát se institucí jazykového vzdìlávání, ale subjektem, který garantuje zdravý vývoj dítìte v celé jeho komplexnosti. Pøed cizojazyèným pokrokem má vždy pøednost rozvoj všeobecných znalostí a dovedností dìtí jako jsou rozvoj pohybových dovedností, èi pojmenovávání pøedmìtù, jevù a skuteèností z bezprostøedního okolí dítìte aj. Pøesto lze øíci, že lingvodidakticky podložený a odbornì vedený proces jazykového vzdìlávání má i od nejútlejšího vìku své opodstatnìní a bývá výborným základem pro budoucí další rozvoj znalostí cizích jazykù. Na úvod bych ráda upozornila, že pojem, který nejlépe vystihuje proces vytváøení druhého jazykového kódu u dítìte pøedškolního vìku, není uèení se cizímu jazyku, ale spíše jeho osvojování. Osvojování je procesem implicitním, neuvìdomìlým a navozuje významovì spíše pøirozenou cestu, která není zatížena tradièními školskými postupy výklad procvièování - kontrola znalostí. Pojem osvojování cizího jazyka naznaèuje proces, který imituje reálné prostøedí, zapojuje zájmy malého dítìte a dùslednì zohledòuje jeho zpùsoby uchopování nových informací napø. v procesu vìkovì adekvátní hry a dìtské soutìže. Dítì pøedškolního vìku disponuje mnoha, pro výuku cizího jazyka témìø ideálními, schopnostmi, má ale i své limity, které jej v rozsahu osvojovaného omezují. K limitám patøí krátká doba soustøedìní na jednu èinnost (odborné prameny udávají max minut), snadná unavitelnost èi

11 nemožnost opírat celý proces o tištìné texty (výuka bez uèebnice). Všechna uvedená omezení lze ale pomìrnì úspìšnì vyvážit cíleným nasazením takových postupù a didaktickch prostøedkù, které tyto limity eliminují a ze zdánlivých nedostatkù dìlají spíše klady. Vývojoví psychologové v první øadì shodnì upozoròují na vynikající kvalitu mechanické pamìti dìtí. Bìhem krátké doby si dítì zapamatuje doslovnì relativnì dlouhé jazykové útvary a je schopno je bez problémù imitovat. Z lingvodidaktického hlediska je tedy optimální vystavìt proces osvojování cizího jazyka na imitativních postupech a memorování krátkých rytmických útvarù jako jsou básnièky, øíkadla èi písòové texty. Prostá reprodukce slyšeného nestaví do popøedí gramatickou rovinu jazyka, nové jevy jsou osovojovány tzv. lexikálním zpùsobem bez systémového vhledu. Imitování jakékoli èinnosti vyžaduje také od imitujícího jedince pøístup bez zábran. Zapojení emocionální složky do imitativních aktivit vytváøí u dìtí nejen pocit stálé novosti opakovaného, ale snižuje i eventuální únavnost nácviku nutného pro zapamatování. Mnohonásobné opakování øíkadla nahlas èi potichu, rychle èi pomalu, hlasem veselým nebo plaètivým urychluje proces ukládání nových informací do pamìti i jejich následné vyvolávání. Jak nejlépe využívat výborné pamìti dìtí Imitativní postupy jsou dále efektivním prostøedkem vytváøení nové, druhé, artikulaèní báze, tedy souboru motorických nastavení vnìjších i vnitøních mluvidel pro kvalitní a srozumitelnou výslovnost cizího jazyka. Fonetické rozdíly mezi èeštinou a dalšími jazyky spoèívají zejména v rùzném stupni napjatosti èi zaokrouhlednosti vyslovovaných hlásek (èeština má ve srovnání napø. s nìmèinou artikulaèní bázi spíše nenapjatou a nezaokrouhlenou), v redukci nìkterých fonémù (èeština napø. koncové samohlásky slov až na drobné výjimky neredukuje) a v odlišném intonaèním prùbìhu standardních výpovìdí. Výluènì audio-orální zpùsob práce s cizím jazykem (zpùsob "slyším a mluvím ) umožòuje dosáhnout v tomto vìku takové kvality výslovnosti, která se pøibližuje kvalitì rodilého mluvèího, což v pozdìjších fázích vývoje jedince už bývá spíše výjimkou. O nutnosti vysoce kvalitního jazykového vzoru, tj. dobøe jazykovì pøipraveného uèitele není tøeba v této souvislosti vùbec polemizovat Podobnì lze využít i pøirozené dìtské hravosti a soutìživosti. Hra jako základní sociální forma interakce mezi vrstevníky se musí stát spoleèným jmenovatelem veškerých plánovaných cizojazyèných aktivit. Uspokojení ze hry vychází z orientace dítìte nikoli na cílový produkt (napø. osvojení bìžných každodenních pozdravù), ale na proces hry samotné. Herní interakce vyžaduje plné zapojení a koncentraci dítìte. Je-li uvedená interakce nadto ještì doprovázena cizojazyènou aktivitou, stává se cizí jazyk nenásilnì souèástí a nutným prostøedkem pro uskuteènìní hry, tedy souèástí pøirozeného okolí dítìte. Opìt se vracím k již zmíòovanému pojmu implicitního osvojování jazyka nikoli jako lingvisticky pojatého systému, ale jako pøirozeného prostøedku komunikace za urèitým cílem. Celý proces vytváøení, ukládání jakož i vyvolávání nové informace z pamì ových registrù probíhá efektivnì, pokud, øeèeno slovy J.A. Komenského, jsou zapojeny všechny èivy a smysly. Konkrétní zpùsob myšlení, jímž dìti až do prepubertálního vìku pøevážnì disponují, staví na spojení jazykového znaku a konkrétní pøedstavy o pojmenovávané skuteènosti. Na rozdíl od abstraktních 11

12 pojmových struktur dospívajících a dospìlých vyžadují dìti pro porozumìní velké množství obrázkù, hraèek a modelù. Dùsledné dodržování principu názornosti a zejména zapojení pøímé manipulace dítìte s názornou pomùckou bìhem jazykové produkce je jedním z dalších významných podmínek úspìšného osvojování cizího jazyka u dìtí pøedškolního vìku. Neurologické studie ukazují, že uvedená manipulace stimuluje m.j. souèasné zapojení obou mozkových hemisfér, které opìt podporují plynulý proces ukládání nových jazykových znalostí do pamìti. Cíle jazykového vzdìlávání v mateøských školách jsou dnes již definované a prvotnì i ovìøené. Zejména v pøíhranièních oblastech je u dìtí spoluvytváøeno povìdomí nutnosti znát jazyk svého nejbližšího cizojazyèného souseda. Dìti jsou bìhem èetných spoleèných mezinárodních projektù motivovány ke spoleèným hrám, pøi nichž využívají rovnocennì obou jazykù jako prostøedkù vzájemné interakce. V mnoha pøíhranièních školkách staví kurikula na imerzivních principech, tj. na zapojení nového jazyka do každodenních aktivit dítìte bez výrazného upozoròování na jeho odlišnost nebo novost. Nedostateènosti v oblasti vzdìlávání kvalitních uèitelù pro pøedškolní jazykovou výchovu Kdo zatím dle mého názoru nedostateènì reagoval na potøebu specialistù jazykové pøípravy pro dìti nejmladšího vìku jsou legislativní normy a potažmo pak i vysoké školy, zejména pak pedagogické fakulty. Standardní studijní programy pøipravují uèitele cizích jazykù pro první, druhý i tøetí stupeò, upozoròují na specifika jazykové pøípravy dospìlých. Zaøazení modulu cizí jazyk s didaktikou do bakaláøské pøípravy uèitelek mateøských škol zùstává ale zatím pouze na úrovní všeobecných úvah. V souèasné dobì pak vyuèují cizí jazyk v mateøských školách maturanti bez lingvodidaktické složky odborné pøípravy, uèitelé-jazykáøi ze základních škol, kteøí obtížnì modifikují a ovìøují metodické postupy ze svého pracovištì. Výuka (Ano, v tomto pøípadì opravdu výuka nikoli osvojování!) pak bývá z organizaèních i finanèních dùvodù omezena na jednu až dvì pùlhodiny týdnì. Pøirozené propojování herních aktivit s osvojováním cizího jazyka, které by se dìlo v malých dávkách a prùbìžnì po celý pobyt dítìte ve školce, je opravdu spojeno pouze a výhradnì s osobností jazykovì a lingvodidakticky pøipravené uèitelky mateøské školy. Vìøme, že se tento nikoli nedosažitelný cíl brzy stane realitou èeských pøíhranièních mateøských škol: v tìch polských a nìmeckých již totiž mnohde funguje. PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Fakulta pedagogická katedra nìmeckého jazyka 12

13 Pro další inspiraci: - Lojová Gabriela: Vývinové osobitosti a výuèba cudzieho jazyka v materskej škole. Cizí jazyky 2005/2006, roè. 49, è. 5 a 6, s. 134nn. - Primar (do bøezna 2004), nyní: Frühes Deutsch. Fachzeitschrift für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache im Primarbereich, Goethe-Institut München, - Nürnberger Empfehlungen zum frühen Fremdsprachenlernen [ ] 13

14 Mit allen Sinnen lernen PaedDr. Kamila Podrápská, Ph.D. Mehrsprachigkeit - eine ständige Herausforderung, heute und in der Zukunft Wie herangehen an den frühen Spracherwerb bei der spezifischen Gruppe von Vorschulkindern Die Fähigkeit, die Muttersprache zu erlernen, ist den Menschen gemäß zahlreicher Theorien angeboren, und die erlernte Sprache ist für sie eines der Grundwerkzeuge zum Handeln. Die Fähigkeit, sich außer dem ersten auch ein zweites und ein weiteres Sprachsystem anzueignen, führt zur funktionellen Mehrsprachigkeit, also zu einem Ziel, mit dem sich heute viele Menschen erst im Erwachsenenalter konfrontiert sehen. Die Gründe, die Erwachsene zum Lernen einer Fremdsprache bewegen, sind zum großen Teil beruflicher Natur. Man darf sich also nicht wundern über die oft zu übertriebenen Anforderungen der Eltern an ihre Kinder, die in ihrer Freizeit in verschiedene Sprachkurse geschickt werden, um die in der Grundschule gewonnenen Kenntnisse zu verbessern und zu erweitern. Den Fragen der Beherrschung von Fremdsprachen widmen sich außerdem intensiv alle populärwissenschaftlichen Zeitschriften und öffentlich-rechtliche und private Medien, und so werden die Eltern von allen Seiten mit Informationen überschüttet über angeblich bewährte (und oft als: die einzige garantiert erfolgreiche angepriesenen) Methoden, mit denen man sich Hunderte von neuen Vokabeln in kürzester Zeit einzuprägen vermag. Die Nachfrage von Seiten der Eltern bewirkt somit einen berechtigten Druck auf Bildungsinstitutionen aller Stufen, die sich bemühen, in der harten Konkurrenz mit ihren besten Möglichkeiten zu reagieren. Auch das tschechische Schulsystem verlegte vor kurzem die erste Fremdsprache als Pflichtfach in die dritte Klasse, fakultative Sprachkurse ab der ersten Klasse sind bereits keine Ausnahme mehr. Die zweite Fremdsprache als Pflichtfach wird dann ab der achten, oftmals auch ab der siebenten Klasse angeboten. Die vom Europarat geforderte aktive Mehrsprachigkeit ist auch für die heutigen tschechischen Bürger zur Selbstverständlichkeit geworden. In dieser kurzen Abhandlung würde ich mich gern mit den Möglichkeiten und den Grenzen des frühen Fremdspracherwerbs im Kindergarten befassen und mit der Eignung einiger methodischer Standardprinzipien und -vorgehensweisen bei Kindern im Vorschulalter sowie mit der professionellen (sprachlichen und sprachdidaktischen) Kompetenz von Absolventen philologischer Fachbereiche für die Arbeit mit kleinen Kindern. Aus pädagogischer Sicht ist es notwendig, bei dieser Zielgruppe mehr als anderswo das Prinzip der Orientierung auf den Schüler und seine spezifischen Fähigkeiten und Bedürfnisse zu respektieren. Erst damit ist es möglich, die Ziele, den Inhalt, die Methoden und Mittel abzuleiten, die für den Prozess des Spracherwerbs gewählt werden sollten. Es darf auch nicht vergessen werden, dass es nicht die ursprüngliche bzw. vorrangige Aufgabe des Kindergartens ist, eine Institution der Sprachausbildung zu sein, sondern eine Einrichtung, die eine gesunde Entwicklung des Kindes in seiner ganzen Komplexität garantiert. Vor dem fremdsprachlichen Fortschritt hat immer die Entwicklung allgemeiner Kenntnisse und Fähigkeiten der Kinder Vorrang, d.h. die Entwicklung von motorischen Fähigkeiten, das Benennen von Gegenständen, Erscheinungen und Begebenheiten in der unmittelbaren Umgebung des Kindes, usw. Trotzdem kann man sagen, dass ein sprachdidaktisch unterlegter und fachmännisch geführter Prozess der Sprachausbildung schon ab dem jüngsten Alter begründet ist und eine ausgezeichnete Grundlage für die zukünftige weitere Entwicklung von Fremdsprachenkenntnissen darstellt. 14

15 Zu Beginn möchte ich gern darauf hinweisen, dass der Begriff, der den Prozess der Ausbildung eines zweiten Sprachkodes bei Kindern im Vorschulalter am besten charakterisiert, nicht das Lernen einer Fremdsprache, sondern eher deren Erwerb ist. Der Erwerb ist ein impliziter, unbewusster Prozess und gleicht in seiner Bedeutung eher einem natürlichen Weg, der nicht durch die traditionellen schulischen Methoden, Erklären - Übungen - Leistungskontrolle, belastet ist. Der Begriff Fremdsprachenerwerb bezeichnet einen Prozess, der ein reales Umfeld imitiert, die Interessen des Kindes einbezieht und konsequent seine Möglichkeiten berücksichtigt, neue Informationen zu erfassen, z. B. während eines seinem Alter entsprechenden Spieles und kindlichen Wettbewerbs. Ein Kind im Vorschulalter verfügt über viele, für das Vermitteln einer Fremdsprache nahezu idealen, Fähigkeiten, hat allerdings auch seine Grenzen, die es im Umfang des Erworbenen limitieren. Zu den Einschränkungen gehören die kurze Dauer der Konzentration auf eine Tätigkeit (in den Fachquellen werden max Min. genannt), die schnelle Ermüdung und die Tatsache, dass es nicht möglich ist, den gesamten Prozess auf gedruckte Texte zu stützen (Unterricht ohne Lehrbücher). Alle angeführten Einschränkungen lassen sich relativ erfolgreich durch den gezielten Einsatz solcher Methoden und didaktischer Mittel ausgleichen, die diese Grenzen aufheben und aus scheinbaren Nachteilen eher Vorzüge machen. Entwicklungspsychologen sind sich vor allem über das ausgezeichnete mechanische Gedächtnis der Kinder einig. In kurzer Zeit prägt sich ein Kind relativ lange Sprachsequenzen ein und kann diese ohne Probleme wörtlich imitieren. Aus sprachdidaktischer Sicht ist es also optimal, den Prozess des Fremdsprachenerwerbs auf Imitationsmethoden und dem Einprägen von kurzen rhythmischen Gebilden wie Reime, Sprüche oder Liedtexte aufzubauen. Die einfache Reproduktion des Gehörten stellt die grammatische Sprachebene nicht in den Vordergrund, neue Formen werden auf sog. lexikalische Art und Weise, ohne Einblick in die Systemstruktur, erworben. Die Imitation jeglicher Tätigkeiten erfordert auch vom Imitierenden ein Herangehen ohne Hemmungen. Das Einbeziehen der emotionalen Ebene in die Nachahmungsaktivitäten bewirkt bei Kindern nicht nur das Gefühl, dass das Wiederholte neu ist, sondern mindert auch die eventuell ermüdende Wirkung des für das Einprägen notwendigen Übens. Das vielfache Wiederholen eines Reimes laut oder leise, schnell oder langsam, mit lustiger oder weinerlicher Stimme beschleunigt das Abspeichern neuer Informationen im Gehirn und das spätere Abrufen derselben. Spracherwerb versus Sprachenlernen Wie lässt sich das ausgezeichnete Gedächtnis des Kindes am besten nutzen Die Nachahmung ist außerdem ein effektives Mittel zur Bildung einer neuen, zweiten Artikulationsbasis, einem Komplex motorischer Einstellungen der äußeren und inneren Sprechwerkzeuge, erforderlich für eine gute und verständliche Aussprache der Fremdsprache. Phonetische Unterschiede zwischen der tschechischen und den anderen Sprachen bestehen insbesondere im verschiedenen Grad der Spannung bzw. der Rundung bei der Aussprache der Laute (die tschechische Sprache hat z.b. im Vergleich zur deutschen Sprache eine eher nicht gespannte und nicht gerundete Artikulationsbasis), in der Reduktion einiger Phoneme (das Tschechische reduziert z.b. die am Wortende stehenden Vokale bis auf wenige Ausnahmen nicht) und im unterschiedlichen Betonungsverlauf von Standardaussagen. Die ausschließlich audio-orale Arbeitsweise mit der Fremdsprache (nach der 15

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Ein Schulmodell für die CENTROPE-Region Školský model pro region CENTROPE

Ein Schulmodell für die CENTROPE-Region Školský model pro region CENTROPE CENTROPE SCHOOLING Ein Schulmodell für die CENTROPE-Region Školský model pro region CENTROPE Nachmittagsbetreuung Odpolední zamìstnání Oberstufenrealgymnasium Reálné gymnázium Sekundarschule Sekundární

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Waldorfpädagogik und Waldorfbildungssystem im Fremdsprachenunterricht Bakalářská diplomová práce Autor práce: Karolína Rybářová

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem

Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar. Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Das Schulsystem in Bayern, Sachsen und der Tschechischen Republik mit Glossar Školská soustava v Bavorsku, v Sasku a v České republice s glosářem Impressum Koordination und Vokabelglossar Beiträge und

Více

Endversion des Antrages Finální verze žádosti

Endversion des Antrages Finální verze žádosti Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným

Více

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika

Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika Projekt je podoporován z Fondu malých projektů Jižní Morava Dolní Rakousko v rámci programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko České republika 2007 2013 Z nějakého popudu jste otevřeli tuto útlou

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland

Příběhy Sudet. Geschichten aus dem Sudetenland Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland 2013 Centrum pro komunitní práci (Zentrum für kommunale Arbeit) ISBN 978-80-87809-02-0 Příběhy Sudet Geschichten aus dem Sudetenland Obsah Úvod 6 Sociologická

Více

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen

2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Deutsch-Tschechische Rettungsdienstakademie 23.-24. 11. 2012 in Meißen 2. Německo-česká akademie o zdravotnické záchranné službě 23.-24. 11. 2012 v Míšni 2 2 Inhaltsverzeichnis Obsah TUVorwortUT...4

Více

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE

DUCH ZAKLADATELŮ DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE DUCH ZAKLADATELŮ PRŮMYSLOVÁ SPOLEČNOST A SPOLEČENSKÁ EMANCIPACE KONFERENCE V ÚSTÍ NAD LABEM 7.-9. ŘÍJNA 2005 DER GEIST DER GRÜNDER INDUSTRIEGESELLSCHAFT UND GESELLSCHAFTLICHE EMANZIPATION KONFERENZ IN

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12.

Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. Silní pro život Stark für das Leben Mocni dla życia Mezinárodní seminář 19. 22. říjen 2012 v Hejnicích Internationales Seminar 10. 12. Oktober 2012 Hejnice Międzynarodowe seminárium 10. 12. października

Více

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie

P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Daniela Benešová, Uwe Lange, Janine Oelze, Václav Salcman, Henry Schulz, Simone Schuster, Petr Valach P eshrani ní srovnávací analýza motorických schopností d tí mladšího školního v ku pilotní studie Grenzüberschreitende

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Česko-německý katalog sociálních služeb

Česko-německý katalog sociálních služeb Česko-německý katalog sociálních služeb Deutsch-Tschechischer Katalog der Sozialdienstleistungen Tento produkt vznikl za finanční podpory Evropské unie, v rámci Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Za

Více

SPECIFIKA VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA U ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

SPECIFIKA VÝUKY ČEŠTINY JAKO CIZÍHO JAZYKA U ŽÁKŮ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: Katedra českého jazyka a literatury Studijní program: Učitelství pro 2. stupeň ZŠ Kombinace: český jazyk - německý jazyk

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NĚMECKÝ JAZYK KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 NĚMECKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří

Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 1/2008 JARO / FRÜHLING NACHRICHTEN DES KONTAKTZENTRUMS REGIONALER LENKUNGSAUSSCHUSS SEEBÜHNE

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH

PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE A RAKOUSKU ALTENPFLEGE IN DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK UND IN ÖSTERREICH Asociace poskytovatelů sociálních služeb pořádala pod záštitou Mgr. Ivany Stráské, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje a MUDr. Mariána Hoška, náměstka ministra práce a sociálních věcí dne 18. března

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více