DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6

2 1. Poslání, cílová skupina, cíle Posláním Domova pro seniory (dále jen DS) v Mariánských Lázních je poskytnout sociální služby v pobytovém zařízení seniorům, kteří z důvodu věku a vzhledem ke snížené soběstačnosti již dále nemohou setrvávat ve svém domácím prostředí, vyžadují po 24 hodin pravidelnou a odbornou pomoc druhé osoby při každodenních činnostech a úkonech. Služba je přednostně poskytována občanům s trvalým bydlištěm v Mariánských Lázních a sousedících obcích. Cílovou skupinou jsou: - Dospělí od 60 let - Mladší senioři (60-80let) - Starší senioři (nad 80let) Cílem služby je poskytnutí ubytování, stravy, potřebné péče a podpory uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost, snažíme se vytvořit harmonické zázemí seniorům. Služby jsou poskytovány v příjemném a důstojném prostředí, kvalifikovanými, odborně způsobilými a motivovanými pracovníky. Služba je poskytována 24 hodin denně. Služba není určená osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení, osobám s akutními infekčními chorobami, osobám, které by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití. Důvodem odmítnutí může být také nedostatečná kapacita zařízení. V tomto případě je zájemce zařazen do pořadníku. Poskytovatelem služeb domova pro seniory je příspěvková organizace Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně (dále jen poskytovatel), zřizovatelem je Město Mariánské Lázně. 2. Způsob ubytování V DS jsou pokoje jednolůžkové, dvoulůžkové a třílůžkové s příslušenstvím, které se nacházejí ve druhém, třetím, čtvrtém a pátém poschodí budovy. Všechny pokoje v DS jsou vybaveny: o polohovací lůžko o noční stolek o šatní skříň o komoda o stůl, židle 3. Vybavení pokojů a společných prostor Stránka 2 z 6

3 Respektujeme přání uživatele, když si chce do DS přinést své další vybavení např. křeslo, televizor, obrázky, květiny a další drobné předměty. Toto další vybavení si může uživatel přinést po dohodě se sociální pracovnicí. Uživatelé DS mohou využívat společné prostory, jako jsou: společenské místnosti, centrální koupelny, jídelna, tělocvična, altán. 4. Rozsah poskytování péče v DS DS poskytuje ubytování, celodenní stravování včetně zajištění diet, ošetřovatelskou péči, úklid pokojů i společných prostor, praní a žehlení prádla. DS poskytuje i další služby zajišťované jinými subjekty - holičské a kadeřnické, pedikúry, prodej novin a časopisů. Dále se uživatelé DS mohou dle svých sil, možností, schopností a zájmů zúčastňovat kulturně společenského života v zařízení i mimo něj. Sociální služby zajišťují pracovnice přímé obslužné péče, provádějí hygienickou péči, výměnu osobního prádla, výměnu inkontinentních pomůcek, převlékání a stlaní lůžek, servírování stravy, pomoc při jídle, aktivizaci, plní úlohu klíčových pracovníků. 5. Zajištění zdravotní péče Do DS docházejí praktičtí či odborní lékaři klienta podle potřeby a dohody s nimi. DS k poskytnutí lékařské péče umožňuje využití prostor ordinace. V případě akutních stavů je volána Rychlá záchranná služba. V DS působí všeobecné sestry s potřebnou kvalifikací a registrací, které zajišťují celodenně medikaci a ošetřovatelské úkony. Uživatel, je povinen si hradit doplatky léků. 6. Stravování Stravování v DS odpovídá věku, zdravotnímu stavu a potřebám uživatelů. Připravuje se strava normální, ale i různé typy diet, např. diabetická, žlučníková, dle doporučení lékaře. Poskytují se snídaně od hod., obědy od ,30 hod., svačiny od 14,00 14,30 hod., večeře od ,30 hod. Pokud je uživateli předepsaná diabetická dieta, dostává také 2. večeři. V případě nepřítomnosti uživatele v budově v době výdeje stravy (např. návštěva lékaře nebo úřadu mimo budovu) personál stravu po návratu ohřívá. V době nepřítomnosti je možné uživateli připravit balíček dle jeho potřeby. 7. Pobyt mimo zařízení Uživatelé DS se mohou pohybovat mimo budovu bez omezení, příchod a odchod nahlásí v zájmu své bezpečnosti zaměstnancům ve směně, popř. i na recepci. Stránka 3 z 6

4 8. Praní prádla Každý uživatel DS má zajištěno praní a žehlení prádla přímo v organizaci. Osobní prádlo, kterým je uživatel vybaven, musí být řádně označeno a to značkovačem prádla. Použité prádlo na oddělení DS sbírá obslužný personál a předává je prádelně, taktéž čisté prádlo přebírá z prádelny a rozděluje uživatelům. 9. Doba klidu Doba nočního klidu je stanovena od 22,00 hod. do 06,00 hod. V této době by neměli být uživatelé rušeni, pokud to ovšem nevyžaduje jejich individuální stav. Ve společenských místnostech a vícelůžkových pokojích, by měly být ztlumeny televizory, nebo použity sluchátka. 10. Návštěvy Za vhodnou dobu k návštěvám na DS se považuje doba od 8,00 do 22,00 hod, avšak je umožněna návštěva také v jiných hodinách dle domluvy s uživatelem. Přespávání návštěv na pokojích DS není dovoleno. 11. Osvětlení Po setmění jsou společné prostory DS dostatečně osvětleny, aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost. V době nočního klidu jsou z důvodů bezpečnosti tlumeným světlem osvětleny hlavní komunikační cesty. 12. Hygiena Pokud nejsou uživatelé DS schopni pečovat o osobní hygienu, poskytují jim tyto služby pracovníci přímé péče koupání, sprchování, výměna prádla; atd. Personál kontroluje čistotu prádla i věcí osobní potřeby, např. nádobí na pokoji. Stránka 4 z 6

5 13. Úklid Povrchový úklid na pokojích DS zajišťují pracovníci přímé péče, ostatní úklid zajišťuje úklidová firma dle smluvených četností a provádí vytírání pokojů, úklid sociálních zařízení, koupelen, společných prostor, vynášení odpadků, úklid po malířích, mytí oken a věšení záclon. 14. Vnitřní a vnější ochrana DS Uživatelé mají klíče od svého pokoje. Náhradní klíče tzv. centrál mají všeobecné sestry, sociální pracovnice a pracovníci přímé obslužné péče z důvodu kontroly stavu uživatelů a poskytování péče. Náhradní klíče jsou uloženy v úschově na recepci. Uživatelé DS musí dbát, aby při odchodu z pokoje důsledně zavírali (na dveřích je zvenčí kulatá klika), případně pokoj zamykali, aby bylo zamezeno přístupu cizím osobám. Do pokojů uživatelů mimo obsluhující zaměstnance mají přístup také vedoucí služeb a ředitel organizace. Každý zaměstnanec je povinen před vstupem do pokoje zaklepat. Budova organizace je uzamčena: - přepážka vstupu na ředitelství organizace hodin - hlavní vchody budovy hodin Na recepci je 24hodinová nepřetržitá služba, která na požádání budovu odemkne. 15. Věci a cennosti uživatelů Věci, které si uživatel DS přináší nebo během pobytu si pořídí, zůstávají jeho majetkem. Věci nebezpečné a zdravotně závadné nelze do objektu přinášet. Rovněž nelze chovat na pokojích domácí zvířata. Poskytovatel neodpovídá za cennosti, vkladní knížky, hotovosti apod., které nebyly svěřeny do úschovy organizace. Správa uloženého věcného a finančního majetku uživatele je upravena vnitřním pracovním postupem ředitele a o možnosti úschovy informuje sociální pracovnice. 16. Odpovědnost uživatelů za škody Objekt, vybavení pokojů, společných prostor, jsou majetkem Města Mariánské Lázně. Uživatelé jsou povinni užívat zařízení, příslušenství, vybavení pokojů jen k účelu určenému a v míře odpovídající obvyklému používání. Chovají se tak, aby nedocházelo k poškozování, rozkrádání či jinému znehodnocování majetku. Stejné zásady dodržují i ve vztahu k majetku spoluobyvatel. Za škody způsobené zaviněným jednáním, odpovídají v rozsahu obecně závazných právních předpisů. Stránka 5 z 6

6 17. Zachování požární bezpečnosti Uživatelé musí zachovávat všechny bezpečnostní předpisy a předpisy o požární ochraně. Při mimořádných událostech se řídí pokyny zaměstnanců organizace. V budově se nesmí používat otevřeného ohně. V případě požáru je nutno se řídit Požárním řádem. 18. Připomínky a stížnosti Podávání stížností je upraveno ve standardu, který je přístupný v informacích pro uživatele, u všech vedoucích pracovníků, na webu organizace. Uživatelé mohou podat stížnost ústní i písemnou formou. Na každém patře se nachází kniha připomínek, stížností a pochval, u recepce se nachází schránka připomínek a stížností. 19. Ukončení pobytu Ukončení pobytu v DS je upraveno ve smlouvě o poskytování služeb. 20. Postup při úmrtí Při úmrtí uživatele DS je všeobecná sestra ve službě, nebo sociální pracovnice povinna informovat neodkladně rodinu nebo blízké příbuzné či přátele, které si sám uživatel předem stanovil. Pokud není nikdo, kdo by zemřelému vypravil pohřeb, zabezpečí toto organizace - sociální pracovnice. Majetek zemřelého se převezme do úschovy organizace až do vyřešení dědického řízení. 21. Závěrečné ustanovení Domácí řád je k nahlédnutí u všech vedoucích pracovníků organizace, na každém oddělení, v kanceláři sociální pracovnice, na recepci, na webových stránkách organizace Tento domácí řád nabývá účinnosti dnem Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace ředitel Stránka 6 z 6

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE. Detašované pracoviště Český Krumlov DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV PRO SENIORY KAPLICE Detašované pracoviště Český Krumlov Obsah: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Článek 9 Článek 10 Článek 11 Článek 12 Článek 13

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem

VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem VNITŘNÍ PRAVIDLA pro Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla SENIOR centra Blansko, příspěvkové organizace, se sídlem v Blansku, Pod Sanatorkou 2363/3 (dále jen SENIOR centrum Blansko) vychází ze zákona

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo Příloha č. 2 Smlouvy o poskytování sociální služby VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Centrum sociálních služeb Znojmo,

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice

Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice Centrum sociálních služeb Staroměstská České Budějovice příspěvková organizace, Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY CSS STAROMĚSTSKÁ

Více

Domov pro seniory u Pražské brány

Domov pro seniory u Pražské brány Domov pro seniory u Pražské brány Pražská 95, Kouřim, 281 61 tel. 321783493, 321784177 e-mail: domov@kourim-radnice.cz Čl. 1 Úvodní ustanovení Domov pro seniory u Pražské brány poskytuje svým klientům

Více

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád

VIA s.r.o., 5. května 527, Česká Kamenice, 407 21. Domácí řád Domácí řád Vážení klienti, vítáme Vás v naší sociální pobytové službě VIA s.r.o. a děkujeme za Vaší důvěru, kterou jste nám projevili. Svými službami poskytujeme péči a podporu klientům po dobu, než jim

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno zařízení Tábor Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD

Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory Buchlovice DOMÁCÍ ŘÁD Motto: Stáří je přirozenou součástí života. I my budeme, jedou takoví, jako jsou nyní naši uživatelé. Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říct: Tak bych

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr.

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov seniorů Drachtinka Zřizovatel: Vrchní sestra : Tereza Vodičková, DiS. Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. DOMÁCÍ ŘÁD 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Domácí řád Domova seniorů Drachtinka, příspěvková organizace se sídlem v Hlinsku, Erbenova 1631 (dále také DsD ) vychází ze zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby

Vnitřní pravidla poskytování sociální služby PAPRSEK, příspěvková organizace K Čihadlu 679, 679 63 Velké Opatovice Vnitřní pravidla poskytování sociální služby Domácí řád domova pro osoby se zdravotním postižením /příloha č. 5 smlouvy o poskytování

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova pro seniory Vypracoval: Tým pracovníků DS Schválila : Bc.

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 10 Ze dne: 1. 7. 2014 Platnost od: 1. 7. 2014 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: 1. 7. 2014 SCHVÁLIL:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD

VNITŘNÍ PRAVIDLA. na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD VNITŘNÍ PRAVIDLA na sociálních lůžkách Nemocnice Sušice o.p.s. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1.1.2011 Schválil: MUDr.Jiří Šedivý, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s. ÚVOD 1/ Vnitřní pravidla upravují

Více

Informace o poskytované sociální službě

Informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Pyšely Náměstí T. G. Masaryka č. l, 25l 67 Pyšely zřizovatel Hlavní město Praha Informace o poskytované sociální službě VERZE 7 Dokument Informace o poskytované sociální službě je určený

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory Zpracovala Spolupracovali Schválila Určeno pro Petra Šimečková Marie Vacková,

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád

Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská. D o m á c í ř á d. Informace o službě Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Buchlovská D o m á c í ř á d Obsah: Informace o službě Domácí řád 0 INFORMACE O SLUŽBĚ Adresa: Telefon: Domov pro osoby se zdravotním postižením Velehrad

Více

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách

Domovní řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Domovní řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách Pracoviště:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích

VNITŘNÍ PRAVIDLA. Domova pro seniory POHODA v Netolicích VNITŘNÍ PRAVIDLA Domova pro seniory POHODA v Netolicích Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2007 Poslední provedená aktualizace platí od 1.7.2015. Tímto dnem končí platnost předchozího dokumentu.

Více

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01

Domácí řád. DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Domácí řád DOMOVA PRO SENIORY SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti, KARVINÁ Tyršova 2346, Karviná 734 01 Obsah: I. Úvod II. Ubytování III. Odpovědnost za škodu IV. Úschova cenných věcí V. Stravování

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem

Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD. Domova se zvláštním režimem Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace, Filipovská 582/20, 407 53 Jiříkov DOMÁCÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem v Jiříkově (dále jen Domov) poskytuje občanům (dále jen

Více

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování

Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844. Domácí řád. 1. Účel domácího řádu. 2. Ubytování DOMOV PRO SENIORY KLIMKOVICE příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovice, 556 420 741, IČ: 70867844 Domácí řád Poslání Domov pro seniory Klimkovice poskytuje bezpečné a důstojné zázemí

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více