Návod na péèi a úklid

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na péèi a úklid"

Transkript

1 S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní strana velké plochy nad 300 m strojový úklid strana 1 3. odstraòování skvrn bodové èištìní strana 3 èištìní ploch strana 3 Návod na péèi 1. péèe a renovace olejovaných minerálních podlah stránka 4 2. bìžná péèe o veškeré BIOFA povrchy podlah 3. základní péèe stránka 4 o olejované podlahy s otevøenými póry stránka 5 o olejované/voskované podlahy s otevøenými póry stránka 7 o podlahy s povrchovým filmem stránka 6 NACASA Kat. è Univerzální èistící prostøedek NAPONA Kat. è Èistící prostøedek NAPLANA Kat. è Emulze na údržbu NAPLANA Plus protiskluz Kat. è. 2086

2 správným zpùsobem èištìní k prodloužení životnosti povrchu Návod na úklid podlah ze K dosažení prodloužené životnosti povrchu, který byl ošetøen produkty BIOFA, je mimo šetrného zacházení dùležitá správná péèe a èištìní povrchu. Èištìní by mìlo být provádìno pravidelnì a pøedevším je-li podlaha viditelnì zneèištìna pevnými èásticemi (prach, zrnka písku atd.). Pevné èástice jako napø. zrnka písku negativnì pùsobí na povrch podlahy a poškozují tak ochranný film Vašich parketových podlah. døeva korku linolea kamene a jiných minerálních surovin 2 Úklid velkých ploch nad 300 m Údržbu velkých ploch doporuèujeme provádìt strojovì. Zpravidla se používají èistící stroje s kartáèi a sacími lamelami. 2 Na plochy do 300 m doporuèujeme napø. Combinatt 300E firmy Taski. Na vìtší plochy lze využít rùzné typy øady Swingo výše uvedené firmy. strojový úklid - strana 1 -

3 Úklid malých a støednì velkých ploch suché èištìní se provádí vysavaèem s pøíslušným kartáèovým nástavcem, který je vhodný pro parketové podlahy, aby se zabránilo odøení a poškrábání povrchu. Pro suché èištìní doporuèujeme náš mop z mikrovláknem (high tech mop z mikrovláken). Tento aktivní mop byl vyvinut speciálnì pro úklid na sucho, pohlcuje suchou špínu jako prach, hrubìjší zrnka, vlasy, chlupy, chuchvalce neèistot a jiné pevné èástice. Kartáèový nástavec vysavaèe Mop z mikrovláken TWIXTER Kat. è Mop z mikrovláken SPRINT Kat. è mokré èištìní Po úklidu na sucho následuje mokré èištìní. Pro tento úèel vyvinula firma BIOFA NACASA Univerzální èistící prostøedek NACASA je koncentrát, který se mùže dle potøeby rozøedit. Na bìžnì zneèištìnou podlahu doporuèujeme øedìní v pomìru 10 ml NACASA na 10 l vody. Na silnìjší zneèištìní se mùže použít vyšší koncentrace. TWIXTER - dvoustranný mop Kat. è oddìlené strany pro vytírání a sušení povrchu Pro navlhèení povrchu podlahy èistícím prostøedkem se osvìdèil tlakový rozprašovaè s pumpièkou. Tak lze nanést èistící prostøedek pøímo na mop. Práce s TWIXTER - dvoustranným mopem zkracuje výraznì dobu èištìní. Pokud chcete snížit náklady, staèí použít náš standardní držák na mop, v tomto pøípadì je nezbytné použít dva separátní mopy. BIOFA NACASA Kat. è Rozprašovací láhev Kat. è Tlakový rozprašovaè s pumpièkou Kat. è Mop z mikrovláken SPRINT Kat. è strana 2 -

4 odstraòování skvrn Na problematické skvrny, které nebylo možné odstranit výše popsaným postupem (asfaltové skvrny, žvýkaèka, popisovaèe/fixy, èerné stopy od gumových podrážek atd.) doporuèujeme následující proceduru: 1. Podlahu vyèistit dle pøedcházejícího návodu 2. Použijte BIOFA Soupravu na údržbu a opravy Na skvrnu nakapejte pøírodní olejo-voskovou smìs a nechejte krátce pùsobit. Skvrnu následnì vydrhnìte bavlnìným hadrem. 3. Pokud se odstranìní nepodaøí použijte k drhnutí následující øadu pomùcek: bílý pad, hnìdý pad, pøípadnì nakonec jemný brusný papír (P 280). 4. Smìs oleje a špíny setøete savým hadrem 5. Plochu pøeleštìte èistým bavlnìným hadrem. bodové èištìní podlah hadrem bílým padem hnìdým padem výsledek èištìní BIOFA Souprava na údržbu a èištìní Kat. è Tìžko odstranitelné skvrny na døevìných, korkových, linoleových, dláždìných a kamenných podlahách doporuèujeme èistit velkoplošnì tekutým mýdlem NAPONA 2090 (pøíznivé pro kùži). Pomìr øedìní: 10 ml NAPONA na 1 l vody. Po krátké dobì pùsobení vyèistìte plochu jednokotouèovým lešticím pøístrojem se zeleným padem. Uvolnìnou špínu setøete vlhkým hadrem, opláchnìte èistou vodou a nechejte dokonale uschnout. Na odolné povrchy podlah lze zvolit i silnìjší koncentrace (až 1:1), tak se zkrátí doba pùsobení a zneèištìní se snadnìji uvolní. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! èištìní ploch bílý pad Kat..è zelený pad Kat. è BIOFA NAPONA Kat. è strana 3 -

5 peèlivá údržba je alfou a omegou trvanlivosti Vaší podlahy péèe a renovace olejované minerální podlahy Abyste pøedešli zvýšenému opotøebení povrchu a udrželi jeho lesk je tøeba provádìt údržbu dle zatížení každých 6-8 týdnù. Péèe: 1. Podlaha se dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Peèlivì naneste nástøikem nìøedìnou NAPLANA 2085, rovnomìrnì rozetøete hadrem nebo houbou a nechejte zaschnout. Tímto ošetøením vzniká olejový film, který chrání povrch pøed mechanickým poškozením. Ve speciálních pøípadech (schody, domovy dùchodcù, ordinace atd.) je vhodné použít NAPLANA plus protiskluz Kat.è Zasychá do matu a oproti bìžné NAPLANA snižuje riziko uklouznutí. NAPLANA mùže být také zapracována pøímo kotouèovou leštièkou. Pro tento zpùsob zpracování se míchá BIOFA NAPLANA 1:3 s vodou. Smìs nastøíkejte pøímo na povrch podlahy a vyleštìte bílým padem. Poté nechejte zhruba 15 min zaschnout. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! BIOFA Olej na kámen Kat. è bìžná péèe všechny ostatní BIOFA povrchy podlah Bìžnou péèi doporuèujeme provádìt pravidelnì, tak aby nedošlo k porušení povrchového filmu a aby povrch dostal krásný lesk. 1. Podlaha se dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Poté tence naneste BIOFA NAPLANA 2085 nebo NAPLANA plus protiskluz Na bìžné použití se míchá v pomìru 1 víèko na 1 litr vlažné vody. Roztok nanášejte celoplošnì, nejlépe mopem. Pokud podlaha zùstane po ošetøení matná, zvolte vyšší koncentraci. Na ménì namáhaných místech mùže pøi pøíliš intenzivní péèe vznikat vosková vrstvu na níž se mùže zachytávat zneèištìní. Na bìžnì namáhaný povrch postaèuje jeden úklid NAPLANA za mìsíc. Po ošetøení povrchu pomocí NAPLANA se mùže podlaha pøeleštit, èímž se zvýší stupeò lesku. BIOFA NAPLANA Kat. è NAPLANA Plus protiskluz Kat. è Èistící stroj s kartáèi a sacími lamelami Mop Kat. è Leštièka - strana 4 -

6 základní péèe Následující péèi doporuèujeme provádìt pokud po normálním úklidu zùstává podlaha matná a pùsobí zanedbanì. Stálým namáháním a èastým èistìním dochází ke ztenèování povrchové vrstvy a povrch ztrácí sametový lesk. 1. Podlaha se nejdøíve dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Následnì naneste tenký nátìr BIOFA Oživovaèe podlahy na údržbu olejovaných/voskovaných povrchù 2076 (2 èajové lžièky na 1 m2). 3. Na menší a støednì velké plochy rozetøete Oživovaè plyšovým mopem. Po krátké dobì pùsobení vyleštìte savým mìkkým bavlnìným hadrem. Kde zùstávají matná místa opakujte postup z bodù 2 a 3, až dosáhnete rovnomìrného lesku celé plochy. Na velké plochy pro rovnomìrné a pohodlné roztírání Oživovaèe použijte gumovou stìrku s násadou. Stìrku veïte zeširoka esovitým pohybem, tím dojde k rovnomìrnému rozetøení pruh po pruhu. Na ploše tak nezùstanou vìtší pøebytky Oživovaèe, což usnadòuje následné leštìní a znatelnì se redukuje spotøeba padù. olejované podlahy s otevøenými póry, po aplikaci BIOFA Parketového oleje speciál Kat.è mop s násadou Kat. è leštìní gumová stìrka a násada Kat. è BIOFA Oživovaè podlah Kat. è Tímto postupem se vytvoøí tenký povrchový film, který je nezbytné co nejdøíve vyleštit. Pro leštìní velkých ploch doporuèujeme použít jednokotouèový leštící pøístroj s bílým nebo filcovým leštícím padem, èímž se odstraní nadbyteèný materiál. Tento pøístroj je možné pronajmout ve vìtších obchodech se stavebninami. Po dobu jedné hodiny nevstupujte na ošetøenou podlahu (je-li to nezbytnì nutné, lze vstoupit v ponožkách). Dojde-li na povrchu k vytvoøení stop, ihned je pøeleštìte. bílý pad Kat. è filcový pad Kat. è strana 5 -

7 základní péèe olejované/voskované podlahy s prodyšnými otevøenými póry, po aplikaci BIOFA Tvrdého vosku Kat.è a Kat.è (bez obsahu rozpouštìdel) Vzhledem k vysokému obsahu voskù jsou tyto povrchy citlivìjší a proto je nezbytná jejich vèasná údržba a èištìní. 1. Podlaha se nejdøíve dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. Pøetrvávající neèistoty doporuèujeme odstranit tekutým mýdlem BIOFA NAPONA 2090 (pøíznivé pro kùži) a zeleným padem. Pomìr øedìní: 10 ml NAPONA na 1 l vody. Uvolnìnou špínu setøete vlhkým hadrem, opláchnìte èistou vodou a nechejte dokonale uschnout. 2. Následnì naneste tenký nátìr BIOFA Oživovaèe podlahy na údržbu olejovaných/voskovaných povrchù 2076 (2 èajové lžièky na 1 m2). 3. Na menší a støednì velké plochy rozetøete Oživovaè plyšovým mopem. Po krátké dobì pùsobení vyleštìte savým mìkkým bavlnìným hadrem. Kde zùstávají matná místa opakujte postup z bodù 2 a 3, až dosáhnete rovnomìrného lesku celé plochy. Na velké plochy pro rovnomìrné a pohodlné roztírání Oživovaèe použijte gumovou stìrku s násadou. Stìrku veïte zeširoka esovitým pohybem, tím dojde k rovnomìrnému rozetøení pruh po pruhu. Na ploše tak nezùstanou vìtší pøebytky Oživovaèe, což usnadòuje následné leštìní a znatelnì se redukuje spotøeba padù. BIOFA NAPONA Kat. è zelený pad Kat. è mop Kat. è gumová stìrka a násada Kat. è Tímto postupem se vytvoøí tenký povrchový film, který je nezbytné co nejdøíve vyleštit. Pro leštìní velkých ploch doporuèujeme použít jednokotouèový leštící pøístroj s bílým nebo filcovým leštícím padem, èímž se odstraní nadbyteèný materiál. Tento pøístroj je možné pronajmout ve vìtších obchodech se stavebninami. Po dobu jedné hodiny nevstupujte na ošetøenou podlahu (je-li to nezbytnì nutné, lze vstoupit v ponožkách). Dojde-li na povrchu k vytvoøení stop, ihned je pøeleštìte. BIOFA Oživovaè podlah Kat. è bílý pad Kat. è filcový pad Kat. è strana 6 -

8 základní péèe podlahy s povrchovým filmem, po aplikaci následujících produktù BIOFA Tvrdý olej Kat.è. 2044, BIOFA Univerzální laky Kat.è a 2051 a BIOFA Tvrdý voskový olej Kat.è Následující péèi doporuèujeme provádìt na silnì namáhaných površích nebo byl-li poškozen povrchový film. 1. Povrch podlahy se nejprve rovnomìrnì zdrsní jednokotouèovou bruskou s brusnou møížkou P Prach dùkladnì odstraòte. 3. Pro koneènou úpravu povrchu použijte BIOFA Tvrdý olej 2044, BIOFA Univerzální laky 2050 / 2051 nebo BIOFA Tvrdý voskový olej Tyto produkty se na podlahu nanáší køížem velurovým váleèkem. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! BIOFA Univerzální tvrdý olej Kat. è jednokotouèová bruska vysavaè velurový váleèek Kat. è Pøejeme Vám hodnì zdaru a radosti s Vaší podlahou. BIOFA Univerzální lak Kat. è. 2050/51 Tento návod je pouhé doporuèení. Na základì odlišností pøi aplikaci z nìj nelze vyvodit žádné záruèní a odpovìdnostní nároky. Vydáním tohoto návodu ztrácejí veškeré dosavadní údaje svoji platnost. BIOFA Tvrdý voskový olej Kat. è Váš BIOFA obchodní zástupce BIOFA CZ s.r.o. Nám. 14. øíjna 1307/2, Praha 5 Tel.: Fax: strana 7 -

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ:

PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ BÌŽNÉ PRANÍ: CZ PRVNÍ A BÌŽNÉ PRANÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY: DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ: 1. ZE VŠEHO NEJDØÍVE SI PØEÈTÌTE POKYNY K INSTALACI. 2. PØED PRVNÍM POUŽITÍM PRAÈKY ODSTRAÒTE OCHRANNÉ PØEPRAVNÍ ŠROUBY A PØEPRAVNÍ

Více

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat

Pere v dobì, kdy ji naprogramujete Vám umožní naprogramovat zaèátek praní na 1-24 hodin dopøedu. Mùžete si tedy vybrat Dìkujeme Vám, že jste si vybrali výrobek od firmy Ariston. Praèka Dialogic je díky svým technickým kvalitám jedním z nejdokonalejších výrobkù, které jsou dnes na trhu. K jejím významným charakteristikám

Více

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce

MURNAUERS MRTVÉMOØE NABÍDKOVÝ KATALOG. léèivá síla z Mrtvého moøe. Váš obchodní zástupce MURAUERS léèivá síla z Mrtvého moøe Váš obchodní zástupce ABÍDKÝ KATALOG Výhradní distributor do ÈR Mgr. Darina Krejzlová Cihelní 42, 748 01 Hluèín tel.: 724 282 848 e-mail: info@adarda.cz www.adarda.cz

Více

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat

Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat Upozornìní a dobré zvyky, které byste mìli dodržovat POZOR! Proètìte si pozornì pokyny uvedené v tomto návodu. Obsahují dùležité údaje o bezpeèné instalaci, používání a údržbì pøístroje. Pøístroj odpovídá

Více

VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT LIDÍ, ZVÍŘAT A STABILITU DŘEVA

VHODNÉ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT LIDÍ, ZVÍŘAT A STABILITU DŘEVA PODMÍNKY VZDUŠNÉHO PROSTŘEDÍ Dřevo je přírodní materiál, který vlivem přijímání vody vlhne a nabývá své rozměry, a při úbytku vlhkosti vysychá a zmenšuje své rozměry. Prostředím podmíněná tvorba spár,

Více

Na aktuální téma - aneb globalizace,

Na aktuální téma - aneb globalizace, Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri

Dispunerea în frigider Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri Deasupra casetelor pentru fructe şi verdeţuri RO RO 3mm Alimente Carne şi peşte curăţat Brânzeturi proaspete Alimente preparate Salamuri, pâine feliată, ciocolată Fructe şi verdeţuri Ouă Unt şi margarină Sticle, băuturi răcoritoare, lapte Dispunerea

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu Návod k péči o podlahu Nejlepší tipy pro dokonalou péči o podlahu 2 rychle, snadno, přírodně: tak se dnes pečuje o podlahy. Správná péče o podlahu snadná a hned hotová! Správná péče o podlahu zachová hodnotu

Více

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka

Marine program. Návod k obsluze a servisní knížka Marine program Návod k obsluze a servisní knížka BF2D BF2.3B Honda Motor Co., Ltd. 9/2003, všechna práva vyhrazena. Dìkujeme Vám za nákup lodního motoru znaèky HONDA. Tento návod k obsluze obsahuje informace

Více

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA

Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Jednotka pro zdravé bydlení - MARTA Tento návod obsahuje dùležité pokyny a bezpeènostní upozornìní. Pro zabezpeèení správné funkce a vlastní bezpeènosti si pøed instalací jednotky dùkladnì pøeètìte všechny

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840

NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Návod k obsluze Mikrovlnná trouba Pro profesionální použití NE-1880 / NE-3240 / NE-2140 / NE-1840 Pøed použitím trouby si prostudujte kompletní návod k obsluze, který si uschovejte pro pøípadné nahlédnutí

Více

Myèka na nádobí. Návod k použití

Myèka na nádobí. Návod k použití Myèka na nádobí Návod k použití Vážený zákazníku, Pøeètìte si prosím peèlivì celou pøíruèku, než se pustíte do instalace a provozování vaší myèky nádobí. Následující pokyny by mìly zabraòovat riziku úrazu

Více

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO NÁTĚRY NA DŘEVO DO VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PROSTOR OCHRANA A ÚDRŽBA DŘEVA PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO LEDEN 2012 OBSAH OSMO, TO JSOU MÉ BARVY VŠECHNO PŘEHLEDNĚ ÚVOD Přírodní suroviny 4 5 Přehledné zobrazení

Více

E3191-5. vestavìná trouba

E3191-5. vestavìná trouba E3191-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Vážený zákazníku, dìkujeme vám, že jste si vybrali jeden z našich nejkvalitnìjších výrobkù našeho sortimentu. S tímto výrobkem získáváte dokonalou

Více

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO

PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO Katalog 2011 NÁTĚRY NA DŘEVO DO VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH PROSTOR OCHRANA A ÚDRŽBA DŘEVA PŘÍRODNÍ NÁTĚRY NA DŘEVO OBSAH OSMO, TO JSOU MÉ BARVY 2 VŠECHNO PŘEHLEDNĚ ÚVOD Přírodní suroviny 4 5 Přehledné zobrazení

Více

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT

JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Zde se dozvíte, jak udìlat z odpadù snadno a levnì kvalitní hnojivo. Hnutí DUHA místní skupina Olomouc JAK SPRÁVNÌ KOMPOSTOVAT Autoøi textu: Ivo Kropáèek, Hnutí DUHA Jan Habart,

Více

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o.

KATALOG 5/2015 VODA TOPENÍ PLYN SANITA. AKVINA SERVIS, spol.s r.o. KATALOG 5/2015 filtrace vody - ATLAS FILTRY domovní filtry a patrony filtry na teplou vodu pøíslušenství SLEVOVÝ ji uplatnìna sleva -35% ze základního MO ceníku ceny na eshopu VODA TOPENÍ PLYN SANITA AKVINA

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE POTRAVINOVÉ INTOLERANCE Jakákoli potravina se mùže stát pro organismus toxickou a vytváøet alergii nebo intoleranci. Každý èlovìk je pøitom jedineèný: co nesedí panu Kopeckému, to mùže panu Novotnému vyhovovat.

Více

KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE

KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE Mgr. Miloslav Straka KOUZELNICKÉ POKUSY Z CHEMIE 48 efektních pokusù pro chemii základní a støední školy - 1 - Úvod Výuka chemie patøí mezi nejobtížnìjší pedagogické èinnosti. Proto se každý chemik - pedagog

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate 340. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate 340 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 340 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

Notebook Acer TravelMate série 510

Notebook Acer TravelMate série 510 Notebook Acer TravelMate série 510 Uživatelská pøíruèka Copyright 1999 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate 510 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo na pøípadné

Více

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic.

VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE. Vaše pohodlná cesta k čistotě. Výroba čisticích a mycích prostředků. Praha Plzeň Brno Ostrava Bratislava. www.alfaclassic. Výroba čisticích a mycích prostředků Vaše pohodlná cesta k čistotě. VÝROBKY ÚKLIDOVÉ CHEMIE Creme tekuté mýdlo Raj Extra mycí a čisticí prostředek Společnost je držitelem certifikátu dle normy ČSN EN ISO

Více

RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah

RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah RZ systémy pro čištění a ošetřování podlah 2014 Elastické podlahoviny ošetřování podlah RZ 151 TURBO AKTIV GRUNDREINIGER speciální základní čisticí prostředek Nová receptura Vysoce aktivní speciální čisticí

Více

Igefa produktový katalog

Igefa produktový katalog Igefa produktový katalog Hygiena pro profesionály IGEFA Ústí spol. s r.o. VELKOOBCHOD PRO ČISTOTU A HYGIENU U Tonasa 2, 403 31 Ústí nad Labem Česká republika Číslo účtu: 379 825 0247/0100 580 464 2001/2700

Více