Návod na péèi a úklid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod na péèi a úklid"

Transkript

1 S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní strana velké plochy nad 300 m strojový úklid strana 1 3. odstraòování skvrn bodové èištìní strana 3 èištìní ploch strana 3 Návod na péèi 1. péèe a renovace olejovaných minerálních podlah stránka 4 2. bìžná péèe o veškeré BIOFA povrchy podlah 3. základní péèe stránka 4 o olejované podlahy s otevøenými póry stránka 5 o olejované/voskované podlahy s otevøenými póry stránka 7 o podlahy s povrchovým filmem stránka 6 NACASA Kat. è Univerzální èistící prostøedek NAPONA Kat. è Èistící prostøedek NAPLANA Kat. è Emulze na údržbu NAPLANA Plus protiskluz Kat. è. 2086

2 správným zpùsobem èištìní k prodloužení životnosti povrchu Návod na úklid podlah ze K dosažení prodloužené životnosti povrchu, který byl ošetøen produkty BIOFA, je mimo šetrného zacházení dùležitá správná péèe a èištìní povrchu. Èištìní by mìlo být provádìno pravidelnì a pøedevším je-li podlaha viditelnì zneèištìna pevnými èásticemi (prach, zrnka písku atd.). Pevné èástice jako napø. zrnka písku negativnì pùsobí na povrch podlahy a poškozují tak ochranný film Vašich parketových podlah. døeva korku linolea kamene a jiných minerálních surovin 2 Úklid velkých ploch nad 300 m Údržbu velkých ploch doporuèujeme provádìt strojovì. Zpravidla se používají èistící stroje s kartáèi a sacími lamelami. 2 Na plochy do 300 m doporuèujeme napø. Combinatt 300E firmy Taski. Na vìtší plochy lze využít rùzné typy øady Swingo výše uvedené firmy. strojový úklid - strana 1 -

3 Úklid malých a støednì velkých ploch suché èištìní se provádí vysavaèem s pøíslušným kartáèovým nástavcem, který je vhodný pro parketové podlahy, aby se zabránilo odøení a poškrábání povrchu. Pro suché èištìní doporuèujeme náš mop z mikrovláknem (high tech mop z mikrovláken). Tento aktivní mop byl vyvinut speciálnì pro úklid na sucho, pohlcuje suchou špínu jako prach, hrubìjší zrnka, vlasy, chlupy, chuchvalce neèistot a jiné pevné èástice. Kartáèový nástavec vysavaèe Mop z mikrovláken TWIXTER Kat. è Mop z mikrovláken SPRINT Kat. è mokré èištìní Po úklidu na sucho následuje mokré èištìní. Pro tento úèel vyvinula firma BIOFA NACASA Univerzální èistící prostøedek NACASA je koncentrát, který se mùže dle potøeby rozøedit. Na bìžnì zneèištìnou podlahu doporuèujeme øedìní v pomìru 10 ml NACASA na 10 l vody. Na silnìjší zneèištìní se mùže použít vyšší koncentrace. TWIXTER - dvoustranný mop Kat. è oddìlené strany pro vytírání a sušení povrchu Pro navlhèení povrchu podlahy èistícím prostøedkem se osvìdèil tlakový rozprašovaè s pumpièkou. Tak lze nanést èistící prostøedek pøímo na mop. Práce s TWIXTER - dvoustranným mopem zkracuje výraznì dobu èištìní. Pokud chcete snížit náklady, staèí použít náš standardní držák na mop, v tomto pøípadì je nezbytné použít dva separátní mopy. BIOFA NACASA Kat. è Rozprašovací láhev Kat. è Tlakový rozprašovaè s pumpièkou Kat. è Mop z mikrovláken SPRINT Kat. è strana 2 -

4 odstraòování skvrn Na problematické skvrny, které nebylo možné odstranit výše popsaným postupem (asfaltové skvrny, žvýkaèka, popisovaèe/fixy, èerné stopy od gumových podrážek atd.) doporuèujeme následující proceduru: 1. Podlahu vyèistit dle pøedcházejícího návodu 2. Použijte BIOFA Soupravu na údržbu a opravy Na skvrnu nakapejte pøírodní olejo-voskovou smìs a nechejte krátce pùsobit. Skvrnu následnì vydrhnìte bavlnìným hadrem. 3. Pokud se odstranìní nepodaøí použijte k drhnutí následující øadu pomùcek: bílý pad, hnìdý pad, pøípadnì nakonec jemný brusný papír (P 280). 4. Smìs oleje a špíny setøete savým hadrem 5. Plochu pøeleštìte èistým bavlnìným hadrem. bodové èištìní podlah hadrem bílým padem hnìdým padem výsledek èištìní BIOFA Souprava na údržbu a èištìní Kat. è Tìžko odstranitelné skvrny na døevìných, korkových, linoleových, dláždìných a kamenných podlahách doporuèujeme èistit velkoplošnì tekutým mýdlem NAPONA 2090 (pøíznivé pro kùži). Pomìr øedìní: 10 ml NAPONA na 1 l vody. Po krátké dobì pùsobení vyèistìte plochu jednokotouèovým lešticím pøístrojem se zeleným padem. Uvolnìnou špínu setøete vlhkým hadrem, opláchnìte èistou vodou a nechejte dokonale uschnout. Na odolné povrchy podlah lze zvolit i silnìjší koncentrace (až 1:1), tak se zkrátí doba pùsobení a zneèištìní se snadnìji uvolní. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! èištìní ploch bílý pad Kat..è zelený pad Kat. è BIOFA NAPONA Kat. è strana 3 -

5 peèlivá údržba je alfou a omegou trvanlivosti Vaší podlahy péèe a renovace olejované minerální podlahy Abyste pøedešli zvýšenému opotøebení povrchu a udrželi jeho lesk je tøeba provádìt údržbu dle zatížení každých 6-8 týdnù. Péèe: 1. Podlaha se dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Peèlivì naneste nástøikem nìøedìnou NAPLANA 2085, rovnomìrnì rozetøete hadrem nebo houbou a nechejte zaschnout. Tímto ošetøením vzniká olejový film, který chrání povrch pøed mechanickým poškozením. Ve speciálních pøípadech (schody, domovy dùchodcù, ordinace atd.) je vhodné použít NAPLANA plus protiskluz Kat.è Zasychá do matu a oproti bìžné NAPLANA snižuje riziko uklouznutí. NAPLANA mùže být také zapracována pøímo kotouèovou leštièkou. Pro tento zpùsob zpracování se míchá BIOFA NAPLANA 1:3 s vodou. Smìs nastøíkejte pøímo na povrch podlahy a vyleštìte bílým padem. Poté nechejte zhruba 15 min zaschnout. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! BIOFA Olej na kámen Kat. è bìžná péèe všechny ostatní BIOFA povrchy podlah Bìžnou péèi doporuèujeme provádìt pravidelnì, tak aby nedošlo k porušení povrchového filmu a aby povrch dostal krásný lesk. 1. Podlaha se dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Poté tence naneste BIOFA NAPLANA 2085 nebo NAPLANA plus protiskluz Na bìžné použití se míchá v pomìru 1 víèko na 1 litr vlažné vody. Roztok nanášejte celoplošnì, nejlépe mopem. Pokud podlaha zùstane po ošetøení matná, zvolte vyšší koncentraci. Na ménì namáhaných místech mùže pøi pøíliš intenzivní péèe vznikat vosková vrstvu na níž se mùže zachytávat zneèištìní. Na bìžnì namáhaný povrch postaèuje jeden úklid NAPLANA za mìsíc. Po ošetøení povrchu pomocí NAPLANA se mùže podlaha pøeleštit, èímž se zvýší stupeò lesku. BIOFA NAPLANA Kat. è NAPLANA Plus protiskluz Kat. è Èistící stroj s kartáèi a sacími lamelami Mop Kat. è Leštièka - strana 4 -

6 základní péèe Následující péèi doporuèujeme provádìt pokud po normálním úklidu zùstává podlaha matná a pùsobí zanedbanì. Stálým namáháním a èastým èistìním dochází ke ztenèování povrchové vrstvy a povrch ztrácí sametový lesk. 1. Podlaha se nejdøíve dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. 2. Následnì naneste tenký nátìr BIOFA Oživovaèe podlahy na údržbu olejovaných/voskovaných povrchù 2076 (2 èajové lžièky na 1 m2). 3. Na menší a støednì velké plochy rozetøete Oživovaè plyšovým mopem. Po krátké dobì pùsobení vyleštìte savým mìkkým bavlnìným hadrem. Kde zùstávají matná místa opakujte postup z bodù 2 a 3, až dosáhnete rovnomìrného lesku celé plochy. Na velké plochy pro rovnomìrné a pohodlné roztírání Oživovaèe použijte gumovou stìrku s násadou. Stìrku veïte zeširoka esovitým pohybem, tím dojde k rovnomìrnému rozetøení pruh po pruhu. Na ploše tak nezùstanou vìtší pøebytky Oživovaèe, což usnadòuje následné leštìní a znatelnì se redukuje spotøeba padù. olejované podlahy s otevøenými póry, po aplikaci BIOFA Parketového oleje speciál Kat.è mop s násadou Kat. è leštìní gumová stìrka a násada Kat. è BIOFA Oživovaè podlah Kat. è Tímto postupem se vytvoøí tenký povrchový film, který je nezbytné co nejdøíve vyleštit. Pro leštìní velkých ploch doporuèujeme použít jednokotouèový leštící pøístroj s bílým nebo filcovým leštícím padem, èímž se odstraní nadbyteèný materiál. Tento pøístroj je možné pronajmout ve vìtších obchodech se stavebninami. Po dobu jedné hodiny nevstupujte na ošetøenou podlahu (je-li to nezbytnì nutné, lze vstoupit v ponožkách). Dojde-li na povrchu k vytvoøení stop, ihned je pøeleštìte. bílý pad Kat. è filcový pad Kat. è strana 5 -

7 základní péèe olejované/voskované podlahy s prodyšnými otevøenými póry, po aplikaci BIOFA Tvrdého vosku Kat.è a Kat.è (bez obsahu rozpouštìdel) Vzhledem k vysokému obsahu voskù jsou tyto povrchy citlivìjší a proto je nezbytná jejich vèasná údržba a èištìní. 1. Podlaha se nejdøíve dùkladnì vyèistí jak je uvedeno výše. Pøetrvávající neèistoty doporuèujeme odstranit tekutým mýdlem BIOFA NAPONA 2090 (pøíznivé pro kùži) a zeleným padem. Pomìr øedìní: 10 ml NAPONA na 1 l vody. Uvolnìnou špínu setøete vlhkým hadrem, opláchnìte èistou vodou a nechejte dokonale uschnout. 2. Následnì naneste tenký nátìr BIOFA Oživovaèe podlahy na údržbu olejovaných/voskovaných povrchù 2076 (2 èajové lžièky na 1 m2). 3. Na menší a støednì velké plochy rozetøete Oživovaè plyšovým mopem. Po krátké dobì pùsobení vyleštìte savým mìkkým bavlnìným hadrem. Kde zùstávají matná místa opakujte postup z bodù 2 a 3, až dosáhnete rovnomìrného lesku celé plochy. Na velké plochy pro rovnomìrné a pohodlné roztírání Oživovaèe použijte gumovou stìrku s násadou. Stìrku veïte zeširoka esovitým pohybem, tím dojde k rovnomìrnému rozetøení pruh po pruhu. Na ploše tak nezùstanou vìtší pøebytky Oživovaèe, což usnadòuje následné leštìní a znatelnì se redukuje spotøeba padù. BIOFA NAPONA Kat. è zelený pad Kat. è mop Kat. è gumová stìrka a násada Kat. è Tímto postupem se vytvoøí tenký povrchový film, který je nezbytné co nejdøíve vyleštit. Pro leštìní velkých ploch doporuèujeme použít jednokotouèový leštící pøístroj s bílým nebo filcovým leštícím padem, èímž se odstraní nadbyteèný materiál. Tento pøístroj je možné pronajmout ve vìtších obchodech se stavebninami. Po dobu jedné hodiny nevstupujte na ošetøenou podlahu (je-li to nezbytnì nutné, lze vstoupit v ponožkách). Dojde-li na povrchu k vytvoøení stop, ihned je pøeleštìte. BIOFA Oživovaè podlah Kat. è bílý pad Kat. è filcový pad Kat. è strana 6 -

8 základní péèe podlahy s povrchovým filmem, po aplikaci následujících produktù BIOFA Tvrdý olej Kat.è. 2044, BIOFA Univerzální laky Kat.è a 2051 a BIOFA Tvrdý voskový olej Kat.è Následující péèi doporuèujeme provádìt na silnì namáhaných površích nebo byl-li poškozen povrchový film. 1. Povrch podlahy se nejprve rovnomìrnì zdrsní jednokotouèovou bruskou s brusnou møížkou P Prach dùkladnì odstraòte. 3. Pro koneènou úpravu povrchu použijte BIOFA Tvrdý olej 2044, BIOFA Univerzální laky 2050 / 2051 nebo BIOFA Tvrdý voskový olej Tyto produkty se na podlahu nanáší køížem velurovým váleèkem. Dodržujte návody a doporuèení technických listù! BIOFA Univerzální tvrdý olej Kat. è jednokotouèová bruska vysavaè velurový váleèek Kat. è Pøejeme Vám hodnì zdaru a radosti s Vaší podlahou. BIOFA Univerzální lak Kat. è. 2050/51 Tento návod je pouhé doporuèení. Na základì odlišností pøi aplikaci z nìj nelze vyvodit žádné záruèní a odpovìdnostní nároky. Vydáním tohoto návodu ztrácejí veškeré dosavadní údaje svoji platnost. BIOFA Tvrdý voskový olej Kat. è Váš BIOFA obchodní zástupce BIOFA CZ s.r.o. Nám. 14. øíjna 1307/2, Praha 5 Tel.: Fax: strana 7 -

Návod na čištění a údržbu podlah

Návod na čištění a údržbu podlah S přírodou k člověku Návod na čištění a údržbu podlah pro podlahy ze dřeva, korku, linolea a minerálních povrchů suché čištění mokré čištění údržba základní obnova odstraňování problematických skvrn intenzivní

Více

Vášeò pro døevìné podlahy

Vášeò pro døevìné podlahy Bona Katalog výrobkù 2017 Vášeò pro døevìné podlahy Pro krásné døevìné podlahy Nic nemá tak vyjímeèné vlastnosti, jako krásná døevìná podlaha. A žádný jiný prvek domácího designu nevydrží nìkolik generací.

Více

Údržba a ošetøení elastických podlah. Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah

Údržba a ošetøení elastických podlah. Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah Bo Hlou na bk èišt ové zneè ìní ištì pod ných lah Údržba a ošetøení elastických podlah Program pro èištìní PVC, vinylu, marmolea a gumových podlah Údržba a ošetøení elastických podlah profesionálnì Bona

Více

Produktový katalog. Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007. S pøírodou k èlovìku. BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù

Produktový katalog. Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007. S pøírodou k èlovìku. BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù S pøírodou k èlovìku Produktový katalog Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007 BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù BIOFA Systém na povrchovou úpravu podlah BIOFA Systém na stìny, stropy

Více

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU

ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU ØEŠENÍ PRO VAŠI DOMÁCNOST A OKOLÍ DOMU OBSAH Obklady a dlažby, pøírodní kámen 1 Mramor 3 4 Vinyl a linoleum 5 Laminát Parkety 5 Interiér 7 9 Sanita 11 Kuchynì Textil 13 Zahrada 15 Air Care 16 OBKLADY

Více

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk

Návod k použití. Sada na èištìní oken Vorwerk. Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Návod k použití Sada na èištìní oken Vorwerk Pøíslušenství k vysavaèi Vorwerk Úvodní poznámka Blahopøejeme Vám k zakoupení sady na èištìní oken od firmy Vorwerk. Tato sada je ideálním doplòkem k vysavaèi

Více

Oživení podlah. Bona Hloubkové èištìní podlah oživte své podnikání

Oživení podlah. Bona Hloubkové èištìní podlah oživte své podnikání a Bon vé bko Hlou tìní èiš ných ì èišt zne dlah po Oživení podlah Bona Hloubkové èištìní podlah oživte své podnikání a Bon vé bko Hlou tìní èiš ných ì èišt h e n z la pod Nabídka služeb se skvìlými výsledky

Více

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na

Čištění a údržba. Čištění po pokládce laminátových podlah MEISTER se provádí CC-čističem na Čištění a údržba Rozhodli jste se pro kvalitní produkt Made in Germany. S tímto návodem na čištění a údržbu získáváte veškeré důležité informace, které vaší krytině zajistí dlouhou životnost a dobrý vzhled.

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Sika ComfortFloor podlahové systémy Peče a údržba

Sika ComfortFloor podlahové systémy Peče a údržba Sika ComfortFloor podlahové systémy Peče a údržba Udržujte Vaši podlahu Sika ComfortFloor čistou Sika ComfortFloor jsou bezešvé odolné polyuretanové podlahy, s nízkými nároky na údržbu. Chcete-li zachovat

Více

TEST: Bona Diamantové brusivo

TEST: Bona Diamantové brusivo Pouze pro interní použití Vášeò pro døevìné podlahy Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího založení v roce 1919

Více

Bona Care Program Dřevěné podlahy. Vysoký výkon, za hranice možností

Bona Care Program Dřevěné podlahy. Vysoký výkon, za hranice možností Bona Care Program Dřevěné podlahy Vysoký výkon, za hranice možností Vášeň pro dřevěné podlahy Dřevěné podlahy Nic se nevyrovná dřevu. Dřevo je kus přírody. Tento neustále pracující, stárnoucí, přirozeně

Více

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí

Bezpeènostní pokyny. Technická data. Ovládací prvky. Uvedení do provozu a používání. Pøedepsané použití. Zapnutí a vypnutí 632044A EBV 230 E 4 2 9 3 1 10 7 5 8 6 12 15 11 14 13 14 16 Technická data CZ Bezpeènostní pokyny Vibraèní bruska EBV 230 E Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8

Více

Bona Sportive System Schválen federací FIBA dùvìra svìtových šampionù

Bona Sportive System Schválen federací FIBA dùvìra svìtových šampionù Bona Sportive System Schválen federací FIBA dùvìra svìtových šampionù EQUIPMENT & VALUE Základ pro nejlepší hru Sportovní podlahy svìtové tøídy pro nejvyšší výkon Úspìch postaven na zaèátku FIBA Mezinárodní

Více

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING

MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING D GB F NL I E P RU CZ GR MONTAGE- UND GEBRAUCHSANWEISUNG INSTRUCTION ON MOUNTING AND USE PRESCRIPTIONS DE MONTAGE ET MODE D EMPLOI MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING ISTRUZIONI DI MONTAGGIO E D

Více

Aplikace: nerezové hladítko pro první nátah, po zavadnutí se finální vzhled dotváøí plastovým hladítkem

Aplikace: nerezové hladítko pro první nátah, po zavadnutí se finální vzhled dotváøí plastovým hladítkem silikon omítka Silikonová tenkovrstvá omítka Mistral SILIKON OMÍTKA je jednosložková probarvená, vodou øeditelná omítka na bázi silikonu se samoèisticími vlastnostmi, použitelná na vnìjší i vnitøní povrchy

Více

Pro více informací navštivte Brusiva Bona. Vysoce výkonná brusiva pro dokonalou povrchovou úpravu.

Pro více informací navštivte  Brusiva Bona. Vysoce výkonná brusiva pro dokonalou povrchovou úpravu. Pro více informací navštivte www.bona.com/cz. www.bona.com/cz pro jakoukoliv zakázku Unikátnì vyrobené pro døevìné podlahy Døevìné podlahy jsou povrchy se speciálními vlastnostmi. Pro perfektní výsledek

Více

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746

MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Návod k použití Vysavaè prachu MC-E735, MC-E736, MC-E737, MC-E738 MC-E740-743, MC-E741, MC-E742, MC-E743, MC-E746 Vážení zákazníci, chtìli bychom využít této pøíležitosti a podìkovat vám za zakoupení tohoto

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. EBV 230 E A mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. m EBV 230 E 632044A 3 4 10 2 1 9 m 7 5 8 6 12 15 11 14 14 13 16 Technická data Vibraèní bruska 4 EBV 230 E CZ Napìtí 230 V Pøíkon 330 W Otáèky 4 000 10 000 min 1 Poèet zdvihù naprázdno 8 000 20 000 min

Více

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin

Rovnomìrná povrchová koroze, pøi které je povrch poškozen rovnomìrnì. Štìrbinová koroze, pøi které jsou napadeny malé oblasti povrchu ve tvaru štìrbin 1 Všeobecn k ochran proti korozi Antikorozní prostøedky mají pøechodnì chránit kovové povrchy proti korozi a korozí se rozumí snížení kvality kovového materiálu, k nìmuž došlo chemickým nebo elektrochemickým

Více

mako lakovací váleèky malé

mako lakovací váleèky malé mako lakovací váleèky malé velikost è.zboží cena bal. 008.. mako váleèek na disperzní a silikátové barvy makolon náhradní váleèky, kusy, v krabièce kusy, v igelitovém obalu 0 kusù, v igelitovém obalu kus,

Více

Bona Program údržby podlah Speciální program údržby všech typù døevìných podlah

Bona Program údržby podlah Speciální program údržby všech typù døevìných podlah Údržba Hloubkové èištìní Ochrana povrchu Bona Program údržby podlah Speciální program údržby všech typù døevìných podlah Pøelakování / pøeolejování SPR ÁVN SMÌ Ý R Bona vášeò pro døevìné podlahy Døevìné

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

SLABIKÁŘ PÉČE A ÚDRŽBY NEJLEPŠÍ TIPY PRO DOKONALOU PÉČI O PODLAHY

SLABIKÁŘ PÉČE A ÚDRŽBY NEJLEPŠÍ TIPY PRO DOKONALOU PÉČI O PODLAHY SLABIKÁŘ PÉČE A ÚDRŽBY NEJLEPŠÍ TIPY PRO DOKONALOU PÉČI O PODLAHY 2 RYCHLE, SNADNO, PŘIROZENĚ: TAK SE O PODLAHY PEČUJE DNES. Správná péče o podlahy jednoduchá záležitost! Správná péče o podlahy zachovává

Více

Patří do stejného týmu vhodné příslušenství

Patří do stejného týmu vhodné příslušenství Patří do stejného týmu vhodné příslušenství Ať jde o vysávání, čištění čalounění nebo výměnu tapet v domácnosti je zkrátka vždy co na práci. Pro použití nejrůznějšího druhu je k dispozici obsáhlé univerzální

Více

Leštění autolaků (silně zvětralých)

Leštění autolaků (silně zvětralých) Č. 503 Leštění autolaků (silně zvětralých) A Popis Vlivem stárnutí laku automobilu je povrch při nedostatečné péči stále bledší a matnější (cca 6-8 let). Souvisí to s tím, že vlivem prostředí jsou ničeny

Více

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou.

Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. CONIDECK 03 Trhliny pøeklenující dvouvrstvý systém se strojnì aplikovanou elastickou vodotìsnou membránou a oddìlenì obrusnou rychle vytvrzující vrstvou. Pojí dìné støechy a rampy, u kterých je po adována

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu

Návod k péči. o podlahu. Nejlepší tipy pro dokonalou péči. o podlahu Návod k péči o podlahu Nejlepší tipy pro dokonalou péči o podlahu 2 rychle, snadno, přírodně: tak se dnes pečuje o podlahy. Správná péče o podlahu snadná a hned hotová! Správná péče o podlahu zachová hodnotu

Více

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10

WOCA * Speciální louh na dub - bílý pigment 500278 4 2,5 1 202,00 Kč 1 092,00 Kč 8-10 WOCA * -produkty pro dřevěné podlahy, zahradní nábytek, venkovní terasy, fasády a pracovní dřevěné desky Doporučený MOC platný od 16. 4. 2012 Ceny bez DPH Louhy Ošetření louhem zabraňuje u měkkých dřev

Více

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch

KATALOG VÝROBKŮ PODLAHOVÉ MATERIÁLY. LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PRO PROFESIONÁLY. Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch KATALOG VÝROBKŮ LAKY OLEJE a VOSKY ÚDRŽBA a ČIŠTĚNÍ PODLAHOVÉ MATERIÁLY PRO PROFESIONÁLY Made in Sweeden - Dokonalý a odolný povrch WASSERBASIERTER FUSSBODENLACK Schnelle Trocknung: 20-40 Minuten Z-157.10-131

Více

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní

Dùležitá bezpeèností upozornìní. Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Dùležitá bezpeèností upozornìní Pøeètìte si prosím celý tento návod pøed instalací a použitím a uschovejte si jej na dostupném místì, abyste se mohli k nìkterým pasážím

Více

ÚKLID NIKDY NEBYL TAK SNADNÝ NOVÉ PRODUKTY ČESKÉHO VÝROBCE

ÚKLID NIKDY NEBYL TAK SNADNÝ NOVÉ PRODUKTY ČESKÉHO VÝROBCE VÁŠ OBCHODNÍK www.nicco.cz ÚKLID NIKDY NEBYL TAK SNADNÝ NOVÉ PRODUKTY ČESKÉHO VÝROBCE www.bestclean.cz bc_2014.indd 1 13.11.13 12:08 804 BestFloor nano Přípravek na podlahu pro dokonalé čištění a ochranu

Více

KOMERČNÍ PROSTORY. Pro Váš maximální požitek z koberců Westex

KOMERČNÍ PROSTORY. Pro Váš maximální požitek z koberců Westex KOMERČNÍ PROSTORY Pro Váš maximální požitek z koberců Westex PŘEDMLUVA Abyste získali maximální životnost Vašeho koberce, rádi bychom Vám doporučili nejlepší způsob údržby našich koberců. Koberce Westex

Více

CENÍK PALLMANN platný od 2. ledna 2017 do odvolání PARKETOVÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI (W3, W2)

CENÍK PALLMANN platný od 2. ledna 2017 do odvolání PARKETOVÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI (W3, W2) MM-PRAHA s. r. o., U Stavoservisu 1/659, 108 00 Praha 10 CENÍK PALLMANN 2017 UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH platný od 2. ledna 2017 do odvolání PARKETOVÉ LAKY NA VODNÍ BÁZI (W3, W2) PALL-X KITT 12732 5 l 315

Více

Úvod Varování Instalace

Úvod Varování Instalace Rychlovazaè X5 2v1 Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení vazacího stroje X5 2v1. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Jedná se o tzv. kombinovaný vazaè pro vazbu do plastových i kovových høbetù (pro

Více

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot

Čištění. HMK R 54 - Rozpouštědlo nečistot Čištění HMK R 52 - Odstraňovač oleje a vosku rozpouští staré i čerstvé nečistoty do hloubky až 2 cm. Ideální pro čištění barevných vad na okrajích obkladů z přírodního kamene, způsobených vyteklými změkčovadly

Více

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze

1. Obecná upozornìní. 2. Popis pøístroje. testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze testo 830-T1, -T2 bezdotykový teplomìr Návod k obsluze 1. Obecná upozornìní Pøeètìte si pozornì tento návod a pøed použitím pøístroje si nejdøíve vyzkoušejte jeho obsluhu. Tento návod uschovejte tak, aby

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. øíjen 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 25. øíjen 2009 Datum vytvoøení 25. øíjen 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2. Použití látky/pøípravku olej do chladících

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

PÉČE A ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ NA SUCHO

PÉČE A ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ NA SUCHO PÉČE A ČIŠTĚNÍ ČIŠTĚNÍ NA SUCHO Dřevěná podlaha s úpravou povrchu olejem odpuzuje nečistoty. Oproti mnoha jiným podlahovým krytinám nevytváří elektrostatický náboj a neposkytuje živnou půdu mikrobům a

Více

NÁVOD K ÚDRŽBĚ DŘEVĚNÝCH PODLAH OLEJOVANÝCH UV- OLEJEM

NÁVOD K ÚDRŽBĚ DŘEVĚNÝCH PODLAH OLEJOVANÝCH UV- OLEJEM NÁVOD K ÚDRŽBĚ DŘEVĚNÝCH PODLAH OLEJOVANÝCH UV- OLEJEM 1. První ošetření podlahy ihned po montáži pečující pastou Na Vaši podlahu byl ve výrobě použit UV-olej. Tento olej je nanášen na výrobní lince a

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL JAK ODMRAZIT A ÈISTIT MRAZICÍ ODDÍL JAK ÈISTIT CHLADICÍ ODDÍL 6cs33025.fm5 Page 11 Wednesday, March 6, 2002 4:09 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

ceník 2014 [2] [3] [4] [5] CONO povrchové úpravy CONO CONO vana str str str 11 15 21 CONO sprcha str 27 CONO doplňky str 43 CONO sanitární keramika str 49 CONO 15 30629 19 45003 16 45010 19 45092 17 45097

Více

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových

Speciální čisticí přípravek pro odstraňování silikonových Čištění a ošetřování 08/2008 Silikon-Entferner Odstraňovač silikonu Technické údaje Způsob použití Vlastnosti Spotřeba Ostatní Složení Ekologie v závislosti na nasákavosti 80 100 ml/m² Zabraňte dlouhodobému

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 1. únor 2007 20. záøí 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 103-10 Další názvy

Více

Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz

Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz Návod ke kladení, údržbě a čištění podlah RIKETT Quartz ANVI TRADE s.r.o. Bečovská 1273/1 104 00 Praha 10 Tel.: +420 271 096 610 Fax: +420 241 482 127 E-mail: anvitrade@anvitrade.cz Http: www.anvitrade.cz

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. únor 2008 12. únor 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

Døez - nedílná souèást moderní kuchynì

Døez - nedílná souèást moderní kuchynì Døez - nedílná souèást moderní kuchynì Døez je nejèastìji používanou souèástí vybavení každé kuchynì. Zamyslíte-li se nad tím, kolik èasu strávíte u kuchyòského døezu, zjistíte, jak je dùležité mít døez,

Více

YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Matt Live Pure ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. podlah z tvrdého dřeva značky BOEN

YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Matt Live Pure ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA. podlah z tvrdého dřeva značky BOEN YOUR STYLE. YOUR FLOOR. Live Natural Live Satin Live Matt Live Pure ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA podlah z tvrdého dřeva značky BOEN OBSAH 04 LIVE NATURAL 08 LIVE MATT Více informací naleznete na: boen.com 06 LIVE

Více

g s Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m hmotnost: 2,9 kg/m2

g s Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m hmotnost: 2,9 kg/m2 Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: tl. nášlapné vrstvy: 2,5 mm 0,7 mm délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m g s 3 hmotnost: 2,9 kg/m2 odolnost vůči bodovému zatížení: < 0,1 mm kolečková židle: ano

Více

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony

C 2 ULTRA SEAL TM Lesklá, ochranná vrstva na vnitřní betony POPIS C 2 Ultra Seal je trvanlivá, chemicky odolná, ochranná vrstva, která výrazně zvyšuje odolnost vůči skvrnám u interiérových betonových podlah. C 2 Ultra Seal je ideální pro strojově hlazené, leštěné

Více

Axiální elektrické prùmyslové ventilátory

Axiální elektrické prùmyslové ventilátory VÝROBNÍ A PRODEJNÍ PROTOKO Ventilátor je zkontolován a splòuje všechny podmínky pro provoz. Návod k použití 067114.006.1PS Model VENTS OV OVK OV1 OVK1 VKF VKOM nutné vyplnit, ostatní vyškrtnout Axiální

Více

Oleje & Vosky. Snadná aplikace a přirozené zušlechtění dřeva v interiéru

Oleje & Vosky. Snadná aplikace a přirozené zušlechtění dřeva v interiéru Oleje & Vosky Snadná aplikace a přirozené zušlechtění dřeva v interiéru 03 ADLER Zušlechtění dřeva jako srdeční záležitost Dřevo žije, dýchá a je pohlazením na duši. Je ideální pro zdravé prostředí a příjemnou

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 13. listopad 2009 13. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Spray na èistìní výparníku

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 6cz33020.fm Page 11 Thursday, February 13, 2003 3:38 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

CENÍK. MOC s 19% DPH, platnost od 01.08.2008. BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů

CENÍK. MOC s 19% DPH, platnost od 01.08.2008. BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů CENÍK MOC s 19%, platnost od 01.08.2008 BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů BIOFA Systém pro povrchovou úpravu podlah BIOFA Systém pro stěny stropy a fasády - 2 - BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů

Více

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech

BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech BIOFA Systém pro ochranu dřeva a kovů na dřevěné a kovové konstrukce v interiérech a exteriérech Základní y Impregnace na dřevo s obsahem bylin 1010 45 0.75 452.00 6.50 70.00 na dřevo v exteriérech, proniká

Více

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad.

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Pøechodové, schodové a srovnávací profily Pøechodové, schodové a srovnávací profily Ideální pro podlahové vytápìní Možno opìt odstranit Vynikající

Více

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ

60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ 60833049CZ.fm Page 12 Friday, April 8, 2005 12:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL

Více

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru budovy za úèelem

Více

Profesionální systém renovací a ochrany laků

Profesionální systém renovací a ochrany laků Profesionální systém renovací a ochrany laků FILLTEC Professional F101 Fast Cut F 101 je hrubá brusná a leštící pasta na matné a poškrábané povrchy. Odstraňuje stopy po broušení až do hrubosti P1500 V

Více

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 PVC kolekce 2013 Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 Authentic 300 Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: 2,5 mm tl. nášlapné vrstvy: 0,7 mm délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m g s 3 t hmotnost:

Více

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ

31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ 31102002CZ.fm Page 109 Thursday, August 18, 2005 2:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM VINNÉHO SKLÍPKU RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ NÌCO O VÍNÌ JAK SPOTØEBIÈ

Více

Generátory páry GVM plus GVVac plus GV Generátory páry Øada GV zahrnuje elektrické generátory páry, které vyrábí nasycenou páru do tlaku 0 atmosfér pøi teplotì 0 C. Pomocí zaøízení GV je možné dùkladné

Více

ZÁSADY PÉČE NEJLEPŠÍ TIPY PRO PERFEKTNÍ PÉČI O PODLAHY

ZÁSADY PÉČE NEJLEPŠÍ TIPY PRO PERFEKTNÍ PÉČI O PODLAHY ZÁSADY PÉČE NEJLEPŠÍ TIPY PRO PERFEKTNÍ PÉČI O PODLAHY 2 RYCHLE, SNADNO, PŘIROZENĚ: TAK SE O PODLAHY PEČUJE DNES. Správná péče o podlahy jednoduchá záležitost! Správná péče o podlahy zachovává hodnotu

Více

Předúprava - Základní úprava

Předúprava - Základní úprava Předúprava - Základní úprava Woca laky Pro profesionální dokončení povrchů Jako důsledek několika desetiletí výzkumu a vývoje v kombinaci s více než 40lety zkušeností, přináší společnost Wood Care- Dánsko

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA DUR SO 03 MOBILIÁØ TECHNICKÁ ZPRÁVA REGENERACE PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ V ROUSÍNOVÌ - III. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA AUTORSKÝ NÁVRH Ing. Miroslava Polachová VYPRACOVALA: NÁZEV AKCE: Ing. Jitka Vágnerová Ing. Jitka Vágnerová REGENERACE PANELOVÉHO

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 12. èervenec 2006 14. duben 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 10 Další názvy

Více

Bezpečně odstraní špínu a šmouhy bez poškození ochranného. vosku. Koncentrovaný přípravek, který vystačí na 100 litrů

Bezpečně odstraní špínu a šmouhy bez poškození ochranného. vosku. Koncentrovaný přípravek, který vystačí na 100 litrů gsdgsdsdgsdf Autošampón 3M Car Wash Soap / 39000 Bezpečně odstraní špínu a šmouhy bez poškození ochranného vosku dfgdfgfghgggs Koncentrovaný přípravek, který vystačí na 100 litrů Dlouho trvající bohatá

Více

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ

PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ PÉČE O PODLAHY DR. SCHUTZ Elastické podlahoviny Základní čističe CC-Základní čistící prostředek R 750 ml 178,00 Odstraňuje staré vrstvy ošetř. prostředků, zbytky lepidel apod. 5 l 822,00 Určen pro základní

Více

Zaèátek dobrý. Konec dobrý.

Zaèátek dobrý. Konec dobrý. Zaèátek dobrý. Konec dobrý. BONACR,spol.sr.o. Sokolovská1094 1860Praha8 Karlín e-mail:bonacr@bona.com tel.:(+420)23608021 BONASR,spol.sr.o. Cementárska15 9031Stupava e-mail:bonasr@bona.com tel.:(+421)265457164

Více

Otázky a odpovědi týkající se řady olejů Bona Oil System

Otázky a odpovědi týkající se řady olejů Bona Oil System Bona Technické informace 7/5/2013 Otázky a odpovědi týkající se řady olejů Bona Oil System Představení nové řady olejů Bona Oil System se nezadržitelně blíží. Ačkoliv budete znát mohé produkty z této řady,

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 21. listopad 2009 Datum vytvoøení 21. listopad 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Lepidlo na výparníky SUPER POXEE DP-2 Èíslo Další názvy látky/pøípravku 1.2.

Více

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka.

Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. Struèný návod pro realizaci zahradního jezírka. 1. Volba typu jezírka. Pokud se rozhednete pro stavbu zahradního jezírka èi rybníèku, je nutné si stanovit a definovat co od tohoto díla oèekáváte. Lze uvazovat

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNSTNÍ LIST 24. June 2009 24. June 2009 1. Identifikace látky/pøípravku a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 Datum vytvoøení 8. øíjen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48505605 Další názvy látky/pøípravku Masilla flexible para la

Více

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF

Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Skartovací stroj KOBRA 310 TS/310 TS AF Úvod Blahopøejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje znaèky KOBRA. Jsme pøesvìdèeni, že jste si vybrali správnì. Skartovaèky série KOBRA 310 TS jsou urèeny do støednì

Více

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi!

KATALOG. Když dřevo žije s Vámi! KATALOG Když dřevo žije s Vámi! KVALITA PRO PROFESIONÁLY SYNTEKO je stejně jako SCHÖNOX součástí koncernu AkzoNobel, který je největším světovým výrobcem nátěrových hmot s ročním obratem 14 miliard. Centrála

Více

Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech

Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech no. 753 Olejování silně namáhaných povrchů v interiérech A Popis Přírodní ošetření povrchů se stalo nepostradatelnou součástí současného nábytkářského průmyslu. Stále více zákazníků vyžaduje ekologické

Více

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz

INFORMACE O PRODUKTECH. www.feelwood.cz INFORMACE O PRODUKTECH pokládka péče www.feelwood.cz obsah Feel Wood masivní podlahy Masivní podlaha je špičkový produkt mezi dřevěnými podlahami. Masivní podlahy FEEL WOOD jsou vyráběny z masivního kusu

Více

Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù

Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù + Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù Pøedstavujeme základní & vrchní laky Bona system Bona lakù Nejlepší ochrana pro døevìné podlahy na svìtì. NÌKTERÉ VÌCI PATØÍ

Více

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ

33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ 33502002CZ.fm Page 14 Thursday, March 22, 2007 11:54 AM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Leštička na malé plochy PE

Leštička na malé plochy PE Víta Nejedlého 99 95 0 Mnichovo Hradiště Leštička na malé plochy PE 8-4 80 405.87 Leštička na malé plochy Max. Ø leštícího nástroje 80 mm Max. Ø unášecího kotouče 75 mm Otáčky při chodu naprázdno 300-3900

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT ODDÍL S NÍZKOU TEPLOTOU JAK ODMRAZOVAT A ÈISTIT MRAZNIÈKU 6cs33072.fm Page 12 Tuesday, February 3, 2004 5:37 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

PVC Merkur - složení EN 653

PVC Merkur - složení EN 653 Merkur PVC Scarlet Technické parametry PVC Merkur Technické parametry Třída zátěže FI PVC Merkur scarlet 02 Scarlet Celková tloušťka Nášlapná vrstva Šíře role Hořlavost Podlahové topení Záruka 3,4 mm 0,4

Více

Barvy na dřevo a kov 21

Barvy na dřevo a kov 21 Barvy na dřevo a kov 21 Flügger Ochrana dřeva v interiéru Proč natíráme truhlářské výrobky v interiérech? Natřením dveří, zárubní nebo nábytku můžete dosáhnout mnoha nádherných a vzrušujících barevných

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 24. srpen 2005 7. duben 2008 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo 3x Další názvy látky/smìsi 1.2. Použití

Více

Produkty Forbo FloorCare

Produkty Forbo FloorCare Produkty Forbo FloorCare Speciálně navržené produkty Forbo FloorCare zaručí efektivní, jednoduché čištění a udržovací procedury a tím udrží Vaši podlahu v perfektním stavu. Spray má skvělé výsledky pro

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Telefon +43 / 1 / Fax 43 / 1/

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Telefon +43 / 1 / Fax 43 / 1/ Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNSTNÍ LIST 11. kvìten 2010 23. únor 2012 1. Identifikace látky/smìsi a spoleènosti/podniku 1.1. Identifikace látky nebo smìsi Èíslo Další názvy látky/smìsi GluFix,GluFix

Více

Lukofob silikonové hydrofobizaèní pøípravky

Lukofob silikonové hydrofobizaèní pøípravky Luèební závody a.s. Kolín Praská 54, 280 24 Kolín, Èeská republika tel.: +420 321 741 545-7, fax: +420 321 721 578 e-mail: odbyt@lucebni.cz, http://www.lucebni.cz Lukofob silikonové hydrofobizaèní pøípravky

Více

LAMINÁTOVÝCH PODLAH. www.podlahyegger.cz

LAMINÁTOVÝCH PODLAH. www.podlahyegger.cz CENÍK LMINÁTOVÝCH PODLH www.podlahyegger.cz Rozmìr: 19 x 19 mm Celková tlouš ka: 7 mm Plocha v balíku:,48 m SOLUTION 31 35,-/m H706 Dub polární 19 H75 Jasan alborg 1 H1047 Javor parketa 3 H331 Hruška rosa

Více

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr

Koncentrát na čištění motoru. Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí. Příslušenství pro kanistr Čistič dílů motoru, převodů a pojezdového ústrojí Čištění za studena Čistí rychle a důkladně kovy, lak a většinu umělých hmot od oleje, tuku, téru, živic, vosků, pryskyřic apod. Nepřenosné použití je ideální

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH)

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení Datum revize BEZPEÈNOSTNÍ LIST 18. srpen 2008 18. srpen 2008 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo Další názvy látky/pøípravku

Více