Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci"

Transkript

1 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, Žatec příspěvková organizace, IČO: tel: ředitel, koordinátor PS, Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci POSLÁNÍ PS ŽATEC - proč existujeme Posláním Pečovatelské služby v Žatci je poskytnout takovou podporu občanům Žatce, občanům spádových obcí města Žatce, vzdálených do 12 km, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti. CÍLE PS ŽATEC - kam směřujeme Klient zůstává ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké a které zná. Klient zůstává součástí komunity, může udržovat kontakty a vztahy s druhými osobami, institucemi a veřejnými službami. Klient si může zachovat běžný, původní styl života, včetně zvyků a vlastního rytmu. Klient si zachovává v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osobypracovníka Pečovatelské služby. CÍLOVÁ SKUPINA PS ŽATEC - komu pečovatelskou službu poskytujeme Službu poskytujeme občanům, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v situaci, kdy potřebují podporu v péči o vlastní osobu a o domácnost. Jedná se zejména o dospělé osoby let, mladší seniory let a starší seniory nad 80 let. 1

2 ZÁSADY kterými se řídíme Individuální přístup ke klientovi, respektování jeho osobnosti, názoru, potřeb a přání, Důraz na dodržování lidských práv a svobod, zejména práva na vlastní volbu a informovanost Zachovávání původního životního stylu Podpora při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami Poskytování kvalitní sociální služby v souladu s kvalifikací pracovníků Přizpůsobování služby aktuální sociální situaci a potřebám klienta Úcta k profesi Pečovatelská služba objednaná klientem, se poskytuje v časovém rozmezí od 7.00 hodin ráno do hodin odpoledne, a to pouze v pracovní dny po celou dobu platnosti Smlouvy. dle 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, poskytujeme tyto základní činnosti pečovatelské služby: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím kromě těchto činností zajišťuje následující fakultativní úkony: a) návštěva klienta, b) používání střediska osobní hygieny-bezbariérový přístup do sprchy Konkrétní rozsah výše uvedených služeb je sjednán s klientem v příloze č. 1 smlouvy. Smlouvu je možné měnit dodatky na základě aktuálních individuálních potřeb klienta, např. změnu četnosti služeb nebo rozšíření či zrušení konkrétní služby, to vše po společné domluvě. Provedené služby se evidují ve výkaze provedených služeb, pečovatelkou. Po ukončení úkonu PS je Klientovi předložen tento výkaz o provedených službách k podpisu, ve kterém jsou uvedeny provedené služby, datum, přesný čas a výše úhrady za tyto služby. Svým podpisem na předloženém výkazu Klient souhlasí s provedenými službami a výší úhrady. Každý klient má svého klíčového pracovníka pečovatelku, na kterou se může obracet s dotazy, připomínkami, stížnostmi. 2

3 Úhrady za služby: Provádí 1x za měsíc, vždy do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla pečovatelská služba poskytována. Termín je vyvěšen minimálně 10 dní předem na nástěnce ve vchodech na adrese Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513, popřípadě je termín výběru za služby sdělen uživateli ústně pečovatelkou. Uživatel uhradí částku hotově v kanceláři koordinátora nebo bezhotovostně na účet Poskytovatele. Uživateli je předloženo na požádání vyúčtování, může nahlédnout do Výkazu provedených služeb a to kdykoli během poskytování pečovatelské služby. Poskytovatel vystaví stvrzenku o zaplacení. Stvrzenky o zaplacení je nutné, aby klient uchovával, jako doklad, že byla služba za daný měsíc řádně uhrazena. Finanční hotovost je od klienta převzata, vždy pouze oproti stvrzence, ta je zpracována ve dvou vyhotoveních, jedenkrát předána klientovi, jedenkrát podepsána klientem a předána na ekonomický úsek kompletní seznam všech úhrad a podepsané stvrzenky předává koordinátor PS Komu se poskytují pečovatelské služby bez úhrady? Dle znění 75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., se pečovatelské služby poskytují bez úhrady: rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje ( zákon č. 255/1946 Sb., zákon č. 462/1919 Sb.) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 pís. c) zák. č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 pdst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. ZRUŠENO, změna zákona od , vdovy a vdovci po odbojářích, Pečovatelskou službu hradí v plné výši. 3

4 Kdo je klíčový pracovník: Klíčový pracovník je pečovatelka, která je klientovi přidělena vedením organizace. V průběhu poskytování pečovatelské služby může být tento klíčový pracovníky změněn. Při přidělování, popřípadě změně klíčového pracovníka, zohledňuje organizace vzájemné vztahy s klientem, náklonnost a dobré osobní vztahy. Klíčový pracovník spolu s klientem plánuje průběh poskytování pečovatelské služby, čas a rozsah služby, konkrétní den. Reaguje na změny v soběstačnosti, v zájmu klienta, všímá si potřeb a např. spolupracuje s rodinnou nebo dalšími jednotlivci, kteří se podílejí na péči. Klíčový pracovník pečovatelka je ten, za kterým může klient kdykoli jít, ten, kdo zprostředkuje pomoc apod. Často se tento klíčový pracovník stává důvěrníkem klienta. Oslovování: pečovatelka klientovi zásadně vyká nebo ho oslovuje podle jeho přání při zachování vykání. Klient pečovatelce vyká, může ji oslovovat vlastním jménem, při zachování vykání. Zástupy za klíčového pracovníka: Při nepřítomnosti klíčového pracovníka, provádí PS zatupující pečovatelka. Klient nemusí zastupující pečovatelku využít, může vyčkat návratu svého klíčového pracovníka krátkodobá nepřítomnost pečovatelky, jedná se o týdenní nepřítomnost. -zastupující pečovatelka v tuto dobu provádí u klienta jen nezbytně nutné úkony PS, neprovádí např. velké úklidy, velké nákupy, tyto úkony zastupující pečovatelka provádí až v případě, pokud je klíčová pečovatelka (hlavní) nepřítomna dlouhodobě, více jak jeden měsíc. -klient nebude vyžadovat PS po jiném pracovníkovi než je jeho klíčový pracovník s výjimkou nepřítomnosti svého klíčového pracovníka, -pokud se klient na jiného pracovníka obrátí, ten není povinen službu provést, ale je povinen informaci předat klíčovému pracovníkovi klienta -mimořádné, neplánované služby, které nejsou nezbytně nutné, (jedná se především o úklidy a nákupy) nejsou pracovníci povinni provést ihned, ale po domluvě s klientem Změny v poskytování služeb - odmítnutí objednané služby klientem: a) jednorázové nebo krátkodobé odhlášení úkonu PS V případě, že Klient poskytnutí objednané služby v dohodnutém termínu nebude požadovat, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 2 pracovní dny před dnem výkonu objednané služby příslušnému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. O odmítnutí služby lze informovat ústně, telefonicky, zanechat vzkaz. Pokud službu klient, opakovaně neodhlásí (více, jak dvakrát) včas, bude služba považována za provedenou a klient ji uhradí dle platného sazebníku úhrad za PS. Cena za konkrétní službu bude počítána průměrně spotřebovaným časem za konkrétní PS. b) dlouhodobé odhlášení pečovatelské služby Pokud je klient dlouhodobě hospitalizován nebo odjíždí do lázní či na rekondiční pobyt, k rodině apod. Je nutné PS také odhlásit svému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. c) další změny v PS 4

5 Mohou se týkat rozšíření, změny úkonů. Na tyto změny reaguje pečovatelka již v průběhu poskytování PS. Jedná se především o změny v soběstačnosti klienta. Na tyto změny pružně reaguje. Pokud dojde k poskytování některé z dalších služeb, které klient nemá zaškrtnuté ve smlouvě, mění se smlouva dodatkem až v době, kdy se konkrétní úkon stane pravidelně využíván. Do té doby jej pečovatelka pouze zaznamenává do Výkazu o provedených PS a službu účtuje. Návazně na to se mění individuální plán klienta, kde je podrobně popsáno, jak je nový úkon klientovy prováděn, co z tohoto úkonu klient zvládá a s čím pomáhá pečovatelka. d) klient žádá o rozšíření služeb a poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu V takovém případě je klient ústně nebo písemně informován, o nedostatečné kapacitě pečovatelské služby, je zařazen do pořadníku čekatelů a v případě uvolnění kapacity je služba poskytována. V tomto mezidobí je možné nabídnout klientovi zabezpečení jeho potřeb jinou sociální službou nebo komerční službou. Je předán kontakt na tuto službu. Pokud vzhledem ke své snížené soběstačnosti není klient schopen si tuto službu objednat, pomáhá s realizací pečovatelka nebo vedoucí PS. Vstupování do bytu klienta: Pracovníci za nepřítomnosti klienta do bytu nevstupují, je zakázáno! Pečovatelská služba se poskytuje výhradně za přítomnosti klienta. V domech, kde PS sídlí, klíče předané realitní kanceláří slouží pouze k ukázce bytu zájemci o přidělení bytu od Města Žatce, jsou umístěna v zamčeném trezoru Klíče od bytu, předané klienty slouží pouze při havarijní nebo nouzové situaci, (podezření na ležícího člověka ve svém bytě bez vědomí, na zranění, na úmrtí nebo při havárii, při volání klienta o pomoc), vstup je vždy se svědkem-dva pracovníci, soused, koordinátor PS pokud předává klient klíče od bytu pečovatelské službě je toto pouze písemnou formou Žádost o úschovu klíče, kde je konkrétně vymezeno, za jakých okolností lze klíč použít. Klíče od klientů jsou v trezoru a o situaci, kdy jsou použity je vždy proveden písemný záznam. O vstupování do bytu za použití klíče od klienta, jsou sepsána podrobná pravidla, která určují přesný postup, pravidla jsou součástí Standardu č.2 ochrany práv. Klíče od klienta ani klíče od realitní kanceláře nikomu pracovník nepůjčuje, ani v případě, že jde o rodinné příslušníky nebo příbuzné. Poskytnutí kontaktů: Poskytování kontaktů na rodinné příslušníky, známé klienta, sousedy, Pečovatelská služba po klientovi nevyžaduje, pokud klient chce, poskytne tyto informace pouze písemně Poskytnutí kontaktů a za jakých okolností máme určené osoby kontaktovat. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5

6 Služba zahrnuje: podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (ortézy, protézy, ortopedické pomůcky),pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, přesun na lůžko nebo vozík b) Pravidla pro pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Služba zahrnuje: pomoc při osobní hygieně, mytí vlasů, péče o nehty, pomoc při použití WC Pomoc s hygienou se provádí individuelně dle potřeb klienta, jeho soběstačnosti a je detailně popsána v individuelním plánu. Při provádění hygieny může být přítomna i další pečovatelka, aby byla nápomocna při manipulaci s klientem, popřípadě může být přítomen rodinný příslušník. Klient využívá k hygieně vlastní koupelnu nebo sprchu, která je k dispozici na obou adresách, kde Pečovatelská služba sídlí U Hřiště 2512, Písečná 2820 Žatec. Při využiti této sprchy, společně s pomocí pečovatelky při úkonu hygieny, je tato služba považována za službu základní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. Péči o nehty, především stříhání a pilování nehtů na nohou, není pečovatelka povinna provádět u klientů s diabetem. V takovém případě poskytne kontakt na odborníka-pedikérku. c) Poskytování stravy, pomoc při zajištění stravy Služba zahrnuje: donášku stravy, pomoc s objednávkou stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, podávání jídla a pití Stravu poskytují soukromé firmy a dovážejí ji do domácností nebo na určené místo, kde si stravu klienti odnášejí. Klienti, kteří nejsou schopni si stravu donést do bytu sami je donáška poskytována pečovatelkou. Dále pečovatelka pomáhá s objednávkou stravy, která spočívá v přečtení nabídky a zaškrtnutí požadovaného, dále předání objednávky příslušné firmě. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pravidla pro běžný úklid: Sužba zahrnuje: vysávání, zametání, mokré vytírání, utírání prachu, vysávání sedací soupravy, postele, vyklepávání předložek vymetení pavučin, úklid prádla, umytí, uklizení nádobí, omytí linky, vynesení odpadků, úklid nákupu, mytí sociálního zařízení a koupelny, obkladů, zalévání květin, údržba domácích spotřebičů Používání domácích elektrických spotřebičů (pračka, žehlička, vysavač..), které je nutno v domácnosti klienta použít, musí být bezpečné. Pracovníci nejsou povinni poškozené spotřebiče používat a nejsou oprávněni případné závady odstraňovat. Závadu na spotřebiči oznámí klientovi. 6

7 Prostředky na úklid poskytne pečovatelce klient, případně prostředky pečovatelka klientovi nakoupí. Pravidla pro velký úklid: Obsahuje: sezónní úklid, tj. úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku, dveří, radiátorů, otření prachu na skříních, mytí světel, omytí dekoračních předmětů, úklid ve spížích, výměna záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor. Úklid po malířských a stavebních pracích, popřípadě jsou klientovi předány kontakty na komerční úklidovou službu. Mytí společných prostor jedná se o spol. prostory v panel.domech apod.,a tyto prostory poskytuje mycí prostředky včetně vody, uživatel PS. Mytí společných prostor v DPS (chodby, sklepy, schodiště, prostory v mezipatrech včetně oken, výtahy). Vzhledem k tomu, že zde PS sídlí (U Hřiště 2512,2513, Písečná 2820 Žatec) a tyto prostory využívá, mycí a dezinfekční prostředky k údržbě a úklidu poskytuje organizace. Vzhledem k počasí se velký úklid provádí nejpozději do konce listopadu - jedná se především o mytí oken! Velký úklid je se zájemcem sjednán pouze v případě, že je také smluven minimálně 1x za 14 dní běžný úklid. Pravidla pro nákupy: Služba zahrnuje: a) Malý nákup tj. nákup, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 1kg b) Běžný nákup tj. položky se vejdou do jedné nákupní tašky, běžné potraviny, součet nepřesáhne 10 kg c) Velký nákup tj. nákup nad rozsah běžného nákupu, ošacení a nezbytné potřeby do domácnosti drobného charakteru, nákup nepřesáhne 10 kg, tak aby jej pečovatelka bez problémů unesla Nákupní dny pravidelné nákupní dny jsou stanoveny 2x v týdnu, jinak se lze individuálně domluvit se svým klíčovým pracovníkem-pečovatelkou Nákup je účtován dle platného sazebníku úhrad. Nákupem se rozumí doba od přebírání seznamu, tašky a finanční částky, po jeho vyúčtování, předání nebo jeho uložení klientovi na určené místo. Uživatel má připraven seznam pro nákup spolu s pravděpodobnou finanční částkou. Seznam a finanční hotovost je možné předat pečovatelce nebo si jej vyzvedne sama a to předcházející den nebo před samotným nákupem či dle dohody. Finanční hotovost je při převzetí zkontrolována oběma stranami. Pokud není klient schopen seznam napsat, diktuje ho pečovatelce. Pokud je předána na nákup finanční hotovost větší než 1.000,- Kč je vystavena stvrzenka viz dokumentace klienta. Nákupy se provádějí v nejdostupnějším obchodním zařízení (nejbližší nákupní zařízení klientově bydlišti). Pokud klient požaduje specifický nákup nebo v konkrétním, jiném obchodě, než je uvedeno (např. velká vzdálenost), je nákup 7

8 proveden dle domluvy a časového rozvrhu pečovatelky. Pokud si chce klient nakoupit sám avšak nákup není schopen donést, pečovatelka dělá doprovod na nákup. Pravidla pro praní prádla: Klient má připravené prádlo na praní v koši či tašce, přináší ho pečovatelce eventuelně, ho připravuje a odnáší pečovatelka sama. Prostředky na praní prádla, předává klient spolu s prádlem. Suché vyžehlené prádlo je zváženo a stanovena, tak cena dle platného sazebníku úhrad. Po vyprání pečovatelka informuje klienta, že je možné si ho z prádelny vyzvednout nebo prádlo pečovatelka odnáší klientovi zpět do domácnosti. Dle soběstačnosti si ho klient sám ukládá. Toto je detailně popsáno v individuálním plánu klienta. Pracovník PS nemá povinnost od klienta z hygienických a zdravotních důvodů odebrat slině znečištěné prádlo např. od výkalů zvířat, není povinen výkaly uklízet. Praní prádla je stanovováno s ohledem na kapacitu praček a místa v sušárně. V případě, že klient vyžaduje přinést vyprané prádlo mimo datum sjednané příští návštěvy pečovatelky (jedná se především o klienty mimo domy Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513) je toto přinešení účtováno, jako pochůzka, dle skutečně spotřebovaného času a dle platného sazebníku úhrad. Pochůzky: Služba zahrnuje: vyzvednutí receptu na léky, vyzvednutí léků v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, placení složenek na poště, hrazení za poskytování PS, vyřizování klientových záležitostí na úřadech a ve firmách. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovody: Služba zahrnuje: doprovody k lékaři, na úřady, do provozoven veřejných služeb, na společenské akce, do obchodů a zpět, zjišťování a předávání kontaktů na komerční firmy Pokud dojde velké neplánované prodlevě klíčového pracovníka doprovázejícího klienta k lékaři, kdy nelze provést další sjednané PS u ostatních klientů, budou nezbytně nutné PS provedeny zastupujícími pracovníky a další služby si klíčový pracovník ve spolupráci s klientem přeobjedná na jiný termín a čas. Po dohodě s klientem je možné ho doprovodit k lékaři, provést službu u jiného klienta a vrátit se zpět pro klienta k lékaři. Toto je možné pouze v místě nikoli jeli doprovod mimo místo bydliště. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (nepovinné pro poskytovatele je zřizovat a poskytovat) Služba zahrnuje: a) použití střediska osobní hygieny (bez pomoci pečovatelky) b) návštěva klienta Tyto dvě služby jsou poskytovány nad rámec základních služeb zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou plně hrazené. a) Použití společných sprch je vždy na domluvě s pečovatelskou, která poskytne klíče od sprchy a klient po její použití klíč vrací nebo ho vhazuje do schránky u kanceláře pečovatelek. Při použití sprchy bez pomoci pečovatelky je tato 8

9 služba považována, jako fakultativní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. b) Návštěva klienta může být služba dočasná, ale i trvalá. Klient si ji může objednat nebo jí PS nabízí klientovi např. po návratu z nemocnice, kdy se klient necítí dobře. Pečovatelka klienta navštěvuje po předchozí domluvě i několikrát denně. Pokud se klient opět cítí soběstačnější, služba může být zrušena. Pečovatelka může připomenout, že si má vzít předepsané léky, ty však sama nepřipravuje. Upraveno dodatkem ke smlouvě. Můžete si tuto službu také objednat na popovídání si s pečovatelkou, pokud potřebujete poradit nebo potřebujete něco přečíst či vysvětlit. Služba bude účtována pouze, pokud se nejedná o záležitosti PS, jelikož vše, co klient potřebuje vysvětlit a týká se Pečovatelské služby, zahrnuje Základní sociální poradenství, které je ze zákona bezplatné. Stížnosti, připomínky, nápady: JAK? Klient má možnost podat stížnost, podnět, nápad, námitku, nesouhlas, projev nespokojenosti Klient si může stěžovat písemně, ústně a nebo anonymní formou Stížnost může podat klient sám nebo jeho rodina, kdokoli v zájmu klienta, kterýkoli občan, klient může pro podání a vyřízení stížnosti mít (si určit) zástupce. Stížnosti a připomínky lze podat písemně vhozením i do schránky důvěry, které jsou umístěny ve vchodech budov na adrese: Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513 tyto schránky vybírá 1x týdně zástupkyně vedoucí PS. NA CO? Klient si může stěžovat na: a) způsob, b) kvalitu poskytování služby zejména: -úkony provedené pečovatelkou -chování, jednání (např. dochvilnost, přístup pracovníků) -podmínky služby např. rozsah služeb, čas poskytování služby atd KOMU? Klient se může obracet se stížností na: - jakéhokoli zaměstnance Pečovatelské služby pečovatelce 9

10 - vedoucí PS - zřizovatele MÚ Žatec, odboru sociálních věcí vedoucí Mgr. Kamila Sulíková, osobně nebo na telefonu ředitele organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Mgr. Petra Antoniho, osobně nebo na telefonu , rovněž - e:mailem Pečovatelská služba NEŘEŠÍ, NEVYŘIZUJE: -stížnosti, které se netýkají poskytování služby (např. sousedské pře, technické závady v bytech. apod.) Pracovník pečovatelské služby může při řešení těchto problémů poskytovat podporu a pomoc, odkázat na patřičnou osobu. Stížnost vyřizuje vždy nadřízená osoba, osoby proti které je stížnost vznesena. V případě nespokojenosti s výsledkem a vyřízením stížnosti, je možné odvolání. Vypovězení smlouvy Poskytovatelem: Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, vnitřních pravidel Poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje i nezaplacení úhrady za poskytnuté služby ve lhůtě větší než 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, b) jestliže se Klient chová k sociální pracovnici nebo pracovníkovi v sociálních službách pečovatelce, způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, c) jestliže Klient přestane naplňovat znaky osoby oprávněné využívat pečovatelskou službu, která je uvedena v článku 1 odst. 2 Smlouvy. Jedná se především o situaci, kdy klient činnosti, se kterými dosud pomáhala pečovatelka si provádí sám a pečovatelku na toto již nepotřebuje, stal se v těchto úkonech soběstačný, d) pokud klient bez udání vážného důvodu přestane využívat Pečovatelskou službu, déle než pět měsíců. Postup při porušování pravidel uživatelem (klientem) pečovatelské služby: 1.pohovor s vedením + návrh řešení, pokud stále klient porušuje, následuje 2. písemné upozornění + návrh řešení, popřípadě následuje 3. písemné ukončení sml. Platnost od 1.dubna

11 11

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Adresa sídla pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou (dále DPS má 2 části starou a novou část), K Penzionu 120, 735 53 Dolní Lutyně telefon: 602 111

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1. ÚČEL, POSLÁNÍ A CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMÁCÍ ŘÁD VNITŘNÍ PRAVIDLO DSO A PŘÍLOHA STANDARDU Č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14 CÍL A ÚČEL PRAVIDLA 1) Domácí řád Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. (dále jen DSO) vychází ze zákona č. 108/2006 Sb.,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory

Domácí řád. pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách. - Domově pro seniory Domácí řád pro uživatele sociálních služeb v Domově důchodců Sloup v Čechách - Domově pro seniory Základní údaje o organizaci: Název a sídlo : Domov důchodců Sloup v Čechách p.o. Benešova 1, 471 52 Sloup

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Centrum sociálních služeb Hrabyně Centrum sociálních služeb Hrabyně DOMÁCÍ ŘÁD Vnitřní pravidla o poskytování sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením ~ 2 ~ ČLÁNEK I. ÚVOD Domácí řád Vnitřní pravidla o poskytování sociální

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech

VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Seniorský dům - SD OŘECH VNITŘNÍ ŘÁD Poslání a cíle Seniorského domu Ořech Schváleno dne: 29.9.2014 Miloš Frýbert Iva Riegertová Strana 1 Vážení zájemci, Dovolte mi Vám představit, který stanovuje pravidla

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem o. p. s. č../2014 (dále jen Smlouva) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: Pan (paní): Narozen (narozena): Bydliště: (

Více

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory

příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory příspěvková organizace Věstonická 4304/1, 628 00 Brno Domácí řád Poskytovaná služba: Domov pro seniory Dokument: K dokumentu: Název: Domácí řád Název: Platnost od: 1. 1. 2015 do : Aktualizace č.: 8 Strana:

Více

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY

PRAVIDLA DOMOV PRO SENIORY PRAVIDLA pro ubytované klienty v Geriatrickém centru DOMOV PRO SENIORY Vypracovala: Bc. Petra Šimečková vedoucí sociální 1. 10. 2007 pracovnice Spolupracovali Mgr. Jitka Hejnová Bc. Lýdie Plančíková Mgr.

Více