Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci"

Transkript

1 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, Žatec příspěvková organizace, IČO: tel: ředitel, koordinátor PS, Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci POSLÁNÍ PS ŽATEC - proč existujeme Posláním Pečovatelské služby v Žatci je poskytnout takovou podporu občanům Žatce, občanům spádových obcí města Žatce, vzdálených do 12 km, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti. CÍLE PS ŽATEC - kam směřujeme Klient zůstává ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké a které zná. Klient zůstává součástí komunity, může udržovat kontakty a vztahy s druhými osobami, institucemi a veřejnými službami. Klient si může zachovat běžný, původní styl života, včetně zvyků a vlastního rytmu. Klient si zachovává v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osobypracovníka Pečovatelské služby. CÍLOVÁ SKUPINA PS ŽATEC - komu pečovatelskou službu poskytujeme Službu poskytujeme občanům, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v situaci, kdy potřebují podporu v péči o vlastní osobu a o domácnost. Jedná se zejména o dospělé osoby let, mladší seniory let a starší seniory nad 80 let. 1

2 ZÁSADY kterými se řídíme Individuální přístup ke klientovi, respektování jeho osobnosti, názoru, potřeb a přání, Důraz na dodržování lidských práv a svobod, zejména práva na vlastní volbu a informovanost Zachovávání původního životního stylu Podpora při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami Poskytování kvalitní sociální služby v souladu s kvalifikací pracovníků Přizpůsobování služby aktuální sociální situaci a potřebám klienta Úcta k profesi Pečovatelská služba objednaná klientem, se poskytuje v časovém rozmezí od 7.00 hodin ráno do hodin odpoledne, a to pouze v pracovní dny po celou dobu platnosti Smlouvy. dle 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, poskytujeme tyto základní činnosti pečovatelské služby: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím kromě těchto činností zajišťuje následující fakultativní úkony: a) návštěva klienta, b) používání střediska osobní hygieny-bezbariérový přístup do sprchy Konkrétní rozsah výše uvedených služeb je sjednán s klientem v příloze č. 1 smlouvy. Smlouvu je možné měnit dodatky na základě aktuálních individuálních potřeb klienta, např. změnu četnosti služeb nebo rozšíření či zrušení konkrétní služby, to vše po společné domluvě. Provedené služby se evidují ve výkaze provedených služeb, pečovatelkou. Po ukončení úkonu PS je Klientovi předložen tento výkaz o provedených službách k podpisu, ve kterém jsou uvedeny provedené služby, datum, přesný čas a výše úhrady za tyto služby. Svým podpisem na předloženém výkazu Klient souhlasí s provedenými službami a výší úhrady. Každý klient má svého klíčového pracovníka pečovatelku, na kterou se může obracet s dotazy, připomínkami, stížnostmi. 2

3 Úhrady za služby: Provádí 1x za měsíc, vždy do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla pečovatelská služba poskytována. Termín je vyvěšen minimálně 10 dní předem na nástěnce ve vchodech na adrese Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513, popřípadě je termín výběru za služby sdělen uživateli ústně pečovatelkou. Uživatel uhradí částku hotově v kanceláři koordinátora nebo bezhotovostně na účet Poskytovatele. Uživateli je předloženo na požádání vyúčtování, může nahlédnout do Výkazu provedených služeb a to kdykoli během poskytování pečovatelské služby. Poskytovatel vystaví stvrzenku o zaplacení. Stvrzenky o zaplacení je nutné, aby klient uchovával, jako doklad, že byla služba za daný měsíc řádně uhrazena. Finanční hotovost je od klienta převzata, vždy pouze oproti stvrzence, ta je zpracována ve dvou vyhotoveních, jedenkrát předána klientovi, jedenkrát podepsána klientem a předána na ekonomický úsek kompletní seznam všech úhrad a podepsané stvrzenky předává koordinátor PS Komu se poskytují pečovatelské služby bez úhrady? Dle znění 75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., se pečovatelské služby poskytují bez úhrady: rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje ( zákon č. 255/1946 Sb., zákon č. 462/1919 Sb.) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 pís. c) zák. č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 pdst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. ZRUŠENO, změna zákona od , vdovy a vdovci po odbojářích, Pečovatelskou službu hradí v plné výši. 3

4 Kdo je klíčový pracovník: Klíčový pracovník je pečovatelka, která je klientovi přidělena vedením organizace. V průběhu poskytování pečovatelské služby může být tento klíčový pracovníky změněn. Při přidělování, popřípadě změně klíčového pracovníka, zohledňuje organizace vzájemné vztahy s klientem, náklonnost a dobré osobní vztahy. Klíčový pracovník spolu s klientem plánuje průběh poskytování pečovatelské služby, čas a rozsah služby, konkrétní den. Reaguje na změny v soběstačnosti, v zájmu klienta, všímá si potřeb a např. spolupracuje s rodinnou nebo dalšími jednotlivci, kteří se podílejí na péči. Klíčový pracovník pečovatelka je ten, za kterým může klient kdykoli jít, ten, kdo zprostředkuje pomoc apod. Často se tento klíčový pracovník stává důvěrníkem klienta. Oslovování: pečovatelka klientovi zásadně vyká nebo ho oslovuje podle jeho přání při zachování vykání. Klient pečovatelce vyká, může ji oslovovat vlastním jménem, při zachování vykání. Zástupy za klíčového pracovníka: Při nepřítomnosti klíčového pracovníka, provádí PS zatupující pečovatelka. Klient nemusí zastupující pečovatelku využít, může vyčkat návratu svého klíčového pracovníka krátkodobá nepřítomnost pečovatelky, jedná se o týdenní nepřítomnost. -zastupující pečovatelka v tuto dobu provádí u klienta jen nezbytně nutné úkony PS, neprovádí např. velké úklidy, velké nákupy, tyto úkony zastupující pečovatelka provádí až v případě, pokud je klíčová pečovatelka (hlavní) nepřítomna dlouhodobě, více jak jeden měsíc. -klient nebude vyžadovat PS po jiném pracovníkovi než je jeho klíčový pracovník s výjimkou nepřítomnosti svého klíčového pracovníka, -pokud se klient na jiného pracovníka obrátí, ten není povinen službu provést, ale je povinen informaci předat klíčovému pracovníkovi klienta -mimořádné, neplánované služby, které nejsou nezbytně nutné, (jedná se především o úklidy a nákupy) nejsou pracovníci povinni provést ihned, ale po domluvě s klientem Změny v poskytování služeb - odmítnutí objednané služby klientem: a) jednorázové nebo krátkodobé odhlášení úkonu PS V případě, že Klient poskytnutí objednané služby v dohodnutém termínu nebude požadovat, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 2 pracovní dny před dnem výkonu objednané služby příslušnému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. O odmítnutí služby lze informovat ústně, telefonicky, zanechat vzkaz. Pokud službu klient, opakovaně neodhlásí (více, jak dvakrát) včas, bude služba považována za provedenou a klient ji uhradí dle platného sazebníku úhrad za PS. Cena za konkrétní službu bude počítána průměrně spotřebovaným časem za konkrétní PS. b) dlouhodobé odhlášení pečovatelské služby Pokud je klient dlouhodobě hospitalizován nebo odjíždí do lázní či na rekondiční pobyt, k rodině apod. Je nutné PS také odhlásit svému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. c) další změny v PS 4

5 Mohou se týkat rozšíření, změny úkonů. Na tyto změny reaguje pečovatelka již v průběhu poskytování PS. Jedná se především o změny v soběstačnosti klienta. Na tyto změny pružně reaguje. Pokud dojde k poskytování některé z dalších služeb, které klient nemá zaškrtnuté ve smlouvě, mění se smlouva dodatkem až v době, kdy se konkrétní úkon stane pravidelně využíván. Do té doby jej pečovatelka pouze zaznamenává do Výkazu o provedených PS a službu účtuje. Návazně na to se mění individuální plán klienta, kde je podrobně popsáno, jak je nový úkon klientovy prováděn, co z tohoto úkonu klient zvládá a s čím pomáhá pečovatelka. d) klient žádá o rozšíření služeb a poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu V takovém případě je klient ústně nebo písemně informován, o nedostatečné kapacitě pečovatelské služby, je zařazen do pořadníku čekatelů a v případě uvolnění kapacity je služba poskytována. V tomto mezidobí je možné nabídnout klientovi zabezpečení jeho potřeb jinou sociální službou nebo komerční službou. Je předán kontakt na tuto službu. Pokud vzhledem ke své snížené soběstačnosti není klient schopen si tuto službu objednat, pomáhá s realizací pečovatelka nebo vedoucí PS. Vstupování do bytu klienta: Pracovníci za nepřítomnosti klienta do bytu nevstupují, je zakázáno! Pečovatelská služba se poskytuje výhradně za přítomnosti klienta. V domech, kde PS sídlí, klíče předané realitní kanceláří slouží pouze k ukázce bytu zájemci o přidělení bytu od Města Žatce, jsou umístěna v zamčeném trezoru Klíče od bytu, předané klienty slouží pouze při havarijní nebo nouzové situaci, (podezření na ležícího člověka ve svém bytě bez vědomí, na zranění, na úmrtí nebo při havárii, při volání klienta o pomoc), vstup je vždy se svědkem-dva pracovníci, soused, koordinátor PS pokud předává klient klíče od bytu pečovatelské službě je toto pouze písemnou formou Žádost o úschovu klíče, kde je konkrétně vymezeno, za jakých okolností lze klíč použít. Klíče od klientů jsou v trezoru a o situaci, kdy jsou použity je vždy proveden písemný záznam. O vstupování do bytu za použití klíče od klienta, jsou sepsána podrobná pravidla, která určují přesný postup, pravidla jsou součástí Standardu č.2 ochrany práv. Klíče od klienta ani klíče od realitní kanceláře nikomu pracovník nepůjčuje, ani v případě, že jde o rodinné příslušníky nebo příbuzné. Poskytnutí kontaktů: Poskytování kontaktů na rodinné příslušníky, známé klienta, sousedy, Pečovatelská služba po klientovi nevyžaduje, pokud klient chce, poskytne tyto informace pouze písemně Poskytnutí kontaktů a za jakých okolností máme určené osoby kontaktovat. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5

6 Služba zahrnuje: podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (ortézy, protézy, ortopedické pomůcky),pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, přesun na lůžko nebo vozík b) Pravidla pro pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Služba zahrnuje: pomoc při osobní hygieně, mytí vlasů, péče o nehty, pomoc při použití WC Pomoc s hygienou se provádí individuelně dle potřeb klienta, jeho soběstačnosti a je detailně popsána v individuelním plánu. Při provádění hygieny může být přítomna i další pečovatelka, aby byla nápomocna při manipulaci s klientem, popřípadě může být přítomen rodinný příslušník. Klient využívá k hygieně vlastní koupelnu nebo sprchu, která je k dispozici na obou adresách, kde Pečovatelská služba sídlí U Hřiště 2512, Písečná 2820 Žatec. Při využiti této sprchy, společně s pomocí pečovatelky při úkonu hygieny, je tato služba považována za službu základní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. Péči o nehty, především stříhání a pilování nehtů na nohou, není pečovatelka povinna provádět u klientů s diabetem. V takovém případě poskytne kontakt na odborníka-pedikérku. c) Poskytování stravy, pomoc při zajištění stravy Služba zahrnuje: donášku stravy, pomoc s objednávkou stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, podávání jídla a pití Stravu poskytují soukromé firmy a dovážejí ji do domácností nebo na určené místo, kde si stravu klienti odnášejí. Klienti, kteří nejsou schopni si stravu donést do bytu sami je donáška poskytována pečovatelkou. Dále pečovatelka pomáhá s objednávkou stravy, která spočívá v přečtení nabídky a zaškrtnutí požadovaného, dále předání objednávky příslušné firmě. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pravidla pro běžný úklid: Sužba zahrnuje: vysávání, zametání, mokré vytírání, utírání prachu, vysávání sedací soupravy, postele, vyklepávání předložek vymetení pavučin, úklid prádla, umytí, uklizení nádobí, omytí linky, vynesení odpadků, úklid nákupu, mytí sociálního zařízení a koupelny, obkladů, zalévání květin, údržba domácích spotřebičů Používání domácích elektrických spotřebičů (pračka, žehlička, vysavač..), které je nutno v domácnosti klienta použít, musí být bezpečné. Pracovníci nejsou povinni poškozené spotřebiče používat a nejsou oprávněni případné závady odstraňovat. Závadu na spotřebiči oznámí klientovi. 6

7 Prostředky na úklid poskytne pečovatelce klient, případně prostředky pečovatelka klientovi nakoupí. Pravidla pro velký úklid: Obsahuje: sezónní úklid, tj. úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku, dveří, radiátorů, otření prachu na skříních, mytí světel, omytí dekoračních předmětů, úklid ve spížích, výměna záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor. Úklid po malířských a stavebních pracích, popřípadě jsou klientovi předány kontakty na komerční úklidovou službu. Mytí společných prostor jedná se o spol. prostory v panel.domech apod.,a tyto prostory poskytuje mycí prostředky včetně vody, uživatel PS. Mytí společných prostor v DPS (chodby, sklepy, schodiště, prostory v mezipatrech včetně oken, výtahy). Vzhledem k tomu, že zde PS sídlí (U Hřiště 2512,2513, Písečná 2820 Žatec) a tyto prostory využívá, mycí a dezinfekční prostředky k údržbě a úklidu poskytuje organizace. Vzhledem k počasí se velký úklid provádí nejpozději do konce listopadu - jedná se především o mytí oken! Velký úklid je se zájemcem sjednán pouze v případě, že je také smluven minimálně 1x za 14 dní běžný úklid. Pravidla pro nákupy: Služba zahrnuje: a) Malý nákup tj. nákup, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 1kg b) Běžný nákup tj. položky se vejdou do jedné nákupní tašky, běžné potraviny, součet nepřesáhne 10 kg c) Velký nákup tj. nákup nad rozsah běžného nákupu, ošacení a nezbytné potřeby do domácnosti drobného charakteru, nákup nepřesáhne 10 kg, tak aby jej pečovatelka bez problémů unesla Nákupní dny pravidelné nákupní dny jsou stanoveny 2x v týdnu, jinak se lze individuálně domluvit se svým klíčovým pracovníkem-pečovatelkou Nákup je účtován dle platného sazebníku úhrad. Nákupem se rozumí doba od přebírání seznamu, tašky a finanční částky, po jeho vyúčtování, předání nebo jeho uložení klientovi na určené místo. Uživatel má připraven seznam pro nákup spolu s pravděpodobnou finanční částkou. Seznam a finanční hotovost je možné předat pečovatelce nebo si jej vyzvedne sama a to předcházející den nebo před samotným nákupem či dle dohody. Finanční hotovost je při převzetí zkontrolována oběma stranami. Pokud není klient schopen seznam napsat, diktuje ho pečovatelce. Pokud je předána na nákup finanční hotovost větší než 1.000,- Kč je vystavena stvrzenka viz dokumentace klienta. Nákupy se provádějí v nejdostupnějším obchodním zařízení (nejbližší nákupní zařízení klientově bydlišti). Pokud klient požaduje specifický nákup nebo v konkrétním, jiném obchodě, než je uvedeno (např. velká vzdálenost), je nákup 7

8 proveden dle domluvy a časového rozvrhu pečovatelky. Pokud si chce klient nakoupit sám avšak nákup není schopen donést, pečovatelka dělá doprovod na nákup. Pravidla pro praní prádla: Klient má připravené prádlo na praní v koši či tašce, přináší ho pečovatelce eventuelně, ho připravuje a odnáší pečovatelka sama. Prostředky na praní prádla, předává klient spolu s prádlem. Suché vyžehlené prádlo je zváženo a stanovena, tak cena dle platného sazebníku úhrad. Po vyprání pečovatelka informuje klienta, že je možné si ho z prádelny vyzvednout nebo prádlo pečovatelka odnáší klientovi zpět do domácnosti. Dle soběstačnosti si ho klient sám ukládá. Toto je detailně popsáno v individuálním plánu klienta. Pracovník PS nemá povinnost od klienta z hygienických a zdravotních důvodů odebrat slině znečištěné prádlo např. od výkalů zvířat, není povinen výkaly uklízet. Praní prádla je stanovováno s ohledem na kapacitu praček a místa v sušárně. V případě, že klient vyžaduje přinést vyprané prádlo mimo datum sjednané příští návštěvy pečovatelky (jedná se především o klienty mimo domy Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513) je toto přinešení účtováno, jako pochůzka, dle skutečně spotřebovaného času a dle platného sazebníku úhrad. Pochůzky: Služba zahrnuje: vyzvednutí receptu na léky, vyzvednutí léků v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, placení složenek na poště, hrazení za poskytování PS, vyřizování klientových záležitostí na úřadech a ve firmách. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovody: Služba zahrnuje: doprovody k lékaři, na úřady, do provozoven veřejných služeb, na společenské akce, do obchodů a zpět, zjišťování a předávání kontaktů na komerční firmy Pokud dojde velké neplánované prodlevě klíčového pracovníka doprovázejícího klienta k lékaři, kdy nelze provést další sjednané PS u ostatních klientů, budou nezbytně nutné PS provedeny zastupujícími pracovníky a další služby si klíčový pracovník ve spolupráci s klientem přeobjedná na jiný termín a čas. Po dohodě s klientem je možné ho doprovodit k lékaři, provést službu u jiného klienta a vrátit se zpět pro klienta k lékaři. Toto je možné pouze v místě nikoli jeli doprovod mimo místo bydliště. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (nepovinné pro poskytovatele je zřizovat a poskytovat) Služba zahrnuje: a) použití střediska osobní hygieny (bez pomoci pečovatelky) b) návštěva klienta Tyto dvě služby jsou poskytovány nad rámec základních služeb zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou plně hrazené. a) Použití společných sprch je vždy na domluvě s pečovatelskou, která poskytne klíče od sprchy a klient po její použití klíč vrací nebo ho vhazuje do schránky u kanceláře pečovatelek. Při použití sprchy bez pomoci pečovatelky je tato 8

9 služba považována, jako fakultativní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. b) Návštěva klienta může být služba dočasná, ale i trvalá. Klient si ji může objednat nebo jí PS nabízí klientovi např. po návratu z nemocnice, kdy se klient necítí dobře. Pečovatelka klienta navštěvuje po předchozí domluvě i několikrát denně. Pokud se klient opět cítí soběstačnější, služba může být zrušena. Pečovatelka může připomenout, že si má vzít předepsané léky, ty však sama nepřipravuje. Upraveno dodatkem ke smlouvě. Můžete si tuto službu také objednat na popovídání si s pečovatelkou, pokud potřebujete poradit nebo potřebujete něco přečíst či vysvětlit. Služba bude účtována pouze, pokud se nejedná o záležitosti PS, jelikož vše, co klient potřebuje vysvětlit a týká se Pečovatelské služby, zahrnuje Základní sociální poradenství, které je ze zákona bezplatné. Stížnosti, připomínky, nápady: JAK? Klient má možnost podat stížnost, podnět, nápad, námitku, nesouhlas, projev nespokojenosti Klient si může stěžovat písemně, ústně a nebo anonymní formou Stížnost může podat klient sám nebo jeho rodina, kdokoli v zájmu klienta, kterýkoli občan, klient může pro podání a vyřízení stížnosti mít (si určit) zástupce. Stížnosti a připomínky lze podat písemně vhozením i do schránky důvěry, které jsou umístěny ve vchodech budov na adrese: Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513 tyto schránky vybírá 1x týdně zástupkyně vedoucí PS. NA CO? Klient si může stěžovat na: a) způsob, b) kvalitu poskytování služby zejména: -úkony provedené pečovatelkou -chování, jednání (např. dochvilnost, přístup pracovníků) -podmínky služby např. rozsah služeb, čas poskytování služby atd KOMU? Klient se může obracet se stížností na: - jakéhokoli zaměstnance Pečovatelské služby pečovatelce 9

10 - vedoucí PS - zřizovatele MÚ Žatec, odboru sociálních věcí vedoucí Mgr. Kamila Sulíková, osobně nebo na telefonu ředitele organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Mgr. Petra Antoniho, osobně nebo na telefonu , rovněž - e:mailem Pečovatelská služba NEŘEŠÍ, NEVYŘIZUJE: -stížnosti, které se netýkají poskytování služby (např. sousedské pře, technické závady v bytech. apod.) Pracovník pečovatelské služby může při řešení těchto problémů poskytovat podporu a pomoc, odkázat na patřičnou osobu. Stížnost vyřizuje vždy nadřízená osoba, osoby proti které je stížnost vznesena. V případě nespokojenosti s výsledkem a vyřízením stížnosti, je možné odvolání. Vypovězení smlouvy Poskytovatelem: Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, vnitřních pravidel Poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje i nezaplacení úhrady za poskytnuté služby ve lhůtě větší než 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, b) jestliže se Klient chová k sociální pracovnici nebo pracovníkovi v sociálních službách pečovatelce, způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, c) jestliže Klient přestane naplňovat znaky osoby oprávněné využívat pečovatelskou službu, která je uvedena v článku 1 odst. 2 Smlouvy. Jedná se především o situaci, kdy klient činnosti, se kterými dosud pomáhala pečovatelka si provádí sám a pečovatelku na toto již nepotřebuje, stal se v těchto úkonech soběstačný, d) pokud klient bez udání vážného důvodu přestane využívat Pečovatelskou službu, déle než pět měsíců. Postup při porušování pravidel uživatelem (klientem) pečovatelské služby: 1.pohovor s vedením + návrh řešení, pokud stále klient porušuje, následuje 2. písemné upozornění + návrh řešení, popřípadě následuje 3. písemné ukončení sml. Platnost od 1.dubna

11 11

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště.

2. Sociální šetření - na základě žádosti provede sociální pracovnice šetření se souhlasem žadatele v místě jeho bydliště. Vnitřní pravidla pro osobní asistenci Platná od 1.7.2014 Cílem osobní asistence je pomoc člověku zvládat prostřednictvím osobního asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby mohl. A. Podmínky poskytování

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves

Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Ústav sociálních služeb Milíčeves Smlouva o poskytnutí sociální služby v ÚSS Milíčeves Smlouvu o poskytnutí sociální služby domov pro seniory, dle 49 a 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. v

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÉ PÉČE telefonní číslo: druh mobilního přístroje: xxxxxxx xxxxxxxx Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Agentura domácí péče LADARA o.p.s. se sídlem:

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č. 4/14/000

Více

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013

PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Příloha č. 3 Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU Platnost od 1. září 2013 Pečovatelská služba poskytuje

Více

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice

Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. Česká 320,742 21 Kopřivnice PŘÍLOHA č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče Pečovatelská služba PRAVIDLA POSKYTOVATELE PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov - Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno PŘÍRUČKA pro zájemce o službu osobní asistence Diecézní charita Brno OSOBNÍ ASISTENCE je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování služby sociální péče v Domově Modrý kámen, poskytovateli sociálních služeb. tuto. I. Rozsah poskytování sociální služby Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově pro seniory Heřmanův Městec Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/í XXXX XXXX, nar. XX.XX.XXXX, bydliště XXXX č.p. XX, obec XXXXXXXX, PSČ

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domova pro seniory Pohoda Budějovická 159, 384 11 Netolice Platná od 1.1.2010 Na základě zákona č. 108/2006 Sb., 40 a vyhl. 505/2006 Sb. S těmito pravidly musí být

Více

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den

II. Ubytování. 2) Za poskytnutí ubytování a služeb s ním spojených je klient povinen hradit částku:.. Kč/den Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb Příspěvková organizace SK Nerudova 1470, Mnichovo Hradiště, 295 01,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Nemocnice Valašské Meziříčí a.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/ paní..... (jméno a příjmení) narozen/a.. (datum narození)

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB č. /2014 Smluvní strany této smlouvy, kterými jsou: Poskytovatel: Diakonie ČCE Středisko Světlo ve Vrchlabí se sídlem: Pražská 858, Vrchlabí,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i

VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i VZOR NEVYPLŇOVAT!!! Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)..(jméno a příjmení), nar.:. Bytem..., rodné číslo:.. ( dále

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VIDA sociální služby, s.r.o. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE o poskytnutí sociální služby osobní asistence podle 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, uzavřená mezi Poskytovatelem: VIDA

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Pečovatelská služba Dolní Němčí Školní 888, 687 62 Dolní Němčí

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Pečovatelská služba Dolní Němčí Školní 888, 687 62 Dolní Němčí Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Oblastní charita Uherský Brod Druh služby Pečovatelská služba Identifikátor 9716717 Forma služby terénní Název zařízení a místo poskytování

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Pečovatelská služba Bobrová

Pečovatelská služba Bobrová Pečovatelská služba Bobrová I. Zřizovatel: Městys Bobrová IČO: 00293971 Datum zřízení služby: 01.07. 2001 Identifikátor: 4781602 Datum registrace: 06.08. 2007 Revize: 03/2014-1 - Metodika pro poskytování

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE

mezi PŘEDMĚT SMLOUVY A OSOBNÍ CÍLE Příloha č. 1 k SQ 4 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o poskytnutí sociální služby domov pro seniory (dále jen Smlouva ), je uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb

Diecézní charita Plzeň Azylový dům Betlém Cheb SMLOUVA o poskytování sociálních služeb mezi Diecézní charitou Plzeň,, K Nábřeží 14, 350 02 Cheb, Tel: 354 422 262, IČO: 4977403, zastoupenou na základě plné moci ředitele DCHP Mgr. Alenou Samuelovou,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory (Charitní domov sv. Mikuláše v Ludgeřovicích) Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan/Paní XY, nar. 00.00.0000, bydliště

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky

DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ SV. ANEŽKY Žižkova 3, 602 00 Brno DOMÁCÍ ŘÁD Chráněného bydlení sv. Anežky Domácí řád je vnitřním předpisem, který podrobněji upravuje poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014.

Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Okružní 104 435 13 Meziboří IČ: 49872516 tel. 476 748 218 Smlouva č.: /2014 Návrh Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory 1. Pan:

Více

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc

Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace Švabinského 3, 772 00 Olomouc IČO: 75004372 tel.:585 111 334 bank. spojení: KB Olomouc Číslo organizace: 1638 fax:585 311 959 č.ú.: 27-4231600247/0100

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouvu o poskytnutí sociální služby uzavřeli:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)...

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM. zastoupený(á)... SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ PRO SENIORY DOBĚTICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ŠRÁMKOVA 3305/38A, ÚSTÍ NAD LABEM Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i: 1) Pan (paní), nar..,

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY v DENNÍM STACIONÁŘI Sociální služby města Havířova Středisko sociálních zařízení Moskevská 1103/1f 736 01 Havířov Město (uvedená adresa je adresou pro doručování veškerých

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více