Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci"

Transkript

1 P E Č O V A T E L S K Á S L U Ž B A V Ž A T C I Šafaříkova 852, Žatec příspěvková organizace, IČO: tel: ředitel, koordinátor PS, Pravidla poskytování Pečovatelské služby v Žatci POSLÁNÍ PS ŽATEC - proč existujeme Posláním Pečovatelské služby v Žatci je poskytnout takovou podporu občanům Žatce, občanům spádových obcí města Žatce, vzdálených do 12 km, která jim umožní zůstat ve svém domácím prostředí i v situaci, kdy potřebují pomoc s domácností a péčí o vlastní osobu, při zachování maximální soběstačnosti. CÍLE PS ŽATEC - kam směřujeme Klient zůstává ve své domácnosti, v místě, které je mu blízké a které zná. Klient zůstává součástí komunity, může udržovat kontakty a vztahy s druhými osobami, institucemi a veřejnými službami. Klient si může zachovat běžný, původní styl života, včetně zvyků a vlastního rytmu. Klient si zachovává v maximální možné míře své schopnosti a dovednosti postarat se o sebe a domácnost za přiměřené podpory druhé osobypracovníka Pečovatelské služby. CÍLOVÁ SKUPINA PS ŽATEC - komu pečovatelskou službu poskytujeme Službu poskytujeme občanům, kteří se z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ocitli v situaci, kdy potřebují podporu v péči o vlastní osobu a o domácnost. Jedná se zejména o dospělé osoby let, mladší seniory let a starší seniory nad 80 let. 1

2 ZÁSADY kterými se řídíme Individuální přístup ke klientovi, respektování jeho osobnosti, názoru, potřeb a přání, Důraz na dodržování lidských práv a svobod, zejména práva na vlastní volbu a informovanost Zachovávání původního životního stylu Podpora při udržování kontaktů s původním prostředím a veřejnými službami Poskytování kvalitní sociální služby v souladu s kvalifikací pracovníků Přizpůsobování služby aktuální sociální situaci a potřebám klienta Úcta k profesi Pečovatelská služba objednaná klientem, se poskytuje v časovém rozmezí od 7.00 hodin ráno do hodin odpoledne, a to pouze v pracovní dny po celou dobu platnosti Smlouvy. dle 40 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění, poskytujeme tyto základní činnosti pečovatelské služby: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, d) pomoc při zajištění chodu domácnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím kromě těchto činností zajišťuje následující fakultativní úkony: a) návštěva klienta, b) používání střediska osobní hygieny-bezbariérový přístup do sprchy Konkrétní rozsah výše uvedených služeb je sjednán s klientem v příloze č. 1 smlouvy. Smlouvu je možné měnit dodatky na základě aktuálních individuálních potřeb klienta, např. změnu četnosti služeb nebo rozšíření či zrušení konkrétní služby, to vše po společné domluvě. Provedené služby se evidují ve výkaze provedených služeb, pečovatelkou. Po ukončení úkonu PS je Klientovi předložen tento výkaz o provedených službách k podpisu, ve kterém jsou uvedeny provedené služby, datum, přesný čas a výše úhrady za tyto služby. Svým podpisem na předloženém výkazu Klient souhlasí s provedenými službami a výší úhrady. Každý klient má svého klíčového pracovníka pečovatelku, na kterou se může obracet s dotazy, připomínkami, stížnostmi. 2

3 Úhrady za služby: Provádí 1x za měsíc, vždy do 15. dne následujícího měsíce, ve kterém byla pečovatelská služba poskytována. Termín je vyvěšen minimálně 10 dní předem na nástěnce ve vchodech na adrese Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513, popřípadě je termín výběru za služby sdělen uživateli ústně pečovatelkou. Uživatel uhradí částku hotově v kanceláři koordinátora nebo bezhotovostně na účet Poskytovatele. Uživateli je předloženo na požádání vyúčtování, může nahlédnout do Výkazu provedených služeb a to kdykoli během poskytování pečovatelské služby. Poskytovatel vystaví stvrzenku o zaplacení. Stvrzenky o zaplacení je nutné, aby klient uchovával, jako doklad, že byla služba za daný měsíc řádně uhrazena. Finanční hotovost je od klienta převzata, vždy pouze oproti stvrzence, ta je zpracována ve dvou vyhotoveních, jedenkrát předána klientovi, jedenkrát podepsána klientem a předána na ekonomický úsek kompletní seznam všech úhrad a podepsané stvrzenky předává koordinátor PS Komu se poskytují pečovatelské služby bez úhrady? Dle znění 75 odst. 2) zákona č. 108/2006 Sb., se pečovatelské služby poskytují bez úhrady: rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku těchto dětí, účastníkům odboje ( zákon č. 255/1946 Sb., zákon č. 462/1919 Sb.) osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. nebo u nichž bylo odsuzující rozhodnutí pro trestné činy uvedené v 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle 22 pís. c) zák. č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle 17 pdst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b) až d) starším 70 let. ZRUŠENO, změna zákona od , vdovy a vdovci po odbojářích, Pečovatelskou službu hradí v plné výši. 3

4 Kdo je klíčový pracovník: Klíčový pracovník je pečovatelka, která je klientovi přidělena vedením organizace. V průběhu poskytování pečovatelské služby může být tento klíčový pracovníky změněn. Při přidělování, popřípadě změně klíčového pracovníka, zohledňuje organizace vzájemné vztahy s klientem, náklonnost a dobré osobní vztahy. Klíčový pracovník spolu s klientem plánuje průběh poskytování pečovatelské služby, čas a rozsah služby, konkrétní den. Reaguje na změny v soběstačnosti, v zájmu klienta, všímá si potřeb a např. spolupracuje s rodinnou nebo dalšími jednotlivci, kteří se podílejí na péči. Klíčový pracovník pečovatelka je ten, za kterým může klient kdykoli jít, ten, kdo zprostředkuje pomoc apod. Často se tento klíčový pracovník stává důvěrníkem klienta. Oslovování: pečovatelka klientovi zásadně vyká nebo ho oslovuje podle jeho přání při zachování vykání. Klient pečovatelce vyká, může ji oslovovat vlastním jménem, při zachování vykání. Zástupy za klíčového pracovníka: Při nepřítomnosti klíčového pracovníka, provádí PS zatupující pečovatelka. Klient nemusí zastupující pečovatelku využít, může vyčkat návratu svého klíčového pracovníka krátkodobá nepřítomnost pečovatelky, jedná se o týdenní nepřítomnost. -zastupující pečovatelka v tuto dobu provádí u klienta jen nezbytně nutné úkony PS, neprovádí např. velké úklidy, velké nákupy, tyto úkony zastupující pečovatelka provádí až v případě, pokud je klíčová pečovatelka (hlavní) nepřítomna dlouhodobě, více jak jeden měsíc. -klient nebude vyžadovat PS po jiném pracovníkovi než je jeho klíčový pracovník s výjimkou nepřítomnosti svého klíčového pracovníka, -pokud se klient na jiného pracovníka obrátí, ten není povinen službu provést, ale je povinen informaci předat klíčovému pracovníkovi klienta -mimořádné, neplánované služby, které nejsou nezbytně nutné, (jedná se především o úklidy a nákupy) nejsou pracovníci povinni provést ihned, ale po domluvě s klientem Změny v poskytování služeb - odmítnutí objednané služby klientem: a) jednorázové nebo krátkodobé odhlášení úkonu PS V případě, že Klient poskytnutí objednané služby v dohodnutém termínu nebude požadovat, je povinen oznámit tuto skutečnost nejpozději 2 pracovní dny před dnem výkonu objednané služby příslušnému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. O odmítnutí služby lze informovat ústně, telefonicky, zanechat vzkaz. Pokud službu klient, opakovaně neodhlásí (více, jak dvakrát) včas, bude služba považována za provedenou a klient ji uhradí dle platného sazebníku úhrad za PS. Cena za konkrétní službu bude počítána průměrně spotřebovaným časem za konkrétní PS. b) dlouhodobé odhlášení pečovatelské služby Pokud je klient dlouhodobě hospitalizován nebo odjíždí do lázní či na rekondiční pobyt, k rodině apod. Je nutné PS také odhlásit svému klíčovému pracovníkovi pečovatelce. c) další změny v PS 4

5 Mohou se týkat rozšíření, změny úkonů. Na tyto změny reaguje pečovatelka již v průběhu poskytování PS. Jedná se především o změny v soběstačnosti klienta. Na tyto změny pružně reaguje. Pokud dojde k poskytování některé z dalších služeb, které klient nemá zaškrtnuté ve smlouvě, mění se smlouva dodatkem až v době, kdy se konkrétní úkon stane pravidelně využíván. Do té doby jej pečovatelka pouze zaznamenává do Výkazu o provedených PS a službu účtuje. Návazně na to se mění individuální plán klienta, kde je podrobně popsáno, jak je nový úkon klientovy prováděn, co z tohoto úkonu klient zvládá a s čím pomáhá pečovatelka. d) klient žádá o rozšíření služeb a poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu V takovém případě je klient ústně nebo písemně informován, o nedostatečné kapacitě pečovatelské služby, je zařazen do pořadníku čekatelů a v případě uvolnění kapacity je služba poskytována. V tomto mezidobí je možné nabídnout klientovi zabezpečení jeho potřeb jinou sociální službou nebo komerční službou. Je předán kontakt na tuto službu. Pokud vzhledem ke své snížené soběstačnosti není klient schopen si tuto službu objednat, pomáhá s realizací pečovatelka nebo vedoucí PS. Vstupování do bytu klienta: Pracovníci za nepřítomnosti klienta do bytu nevstupují, je zakázáno! Pečovatelská služba se poskytuje výhradně za přítomnosti klienta. V domech, kde PS sídlí, klíče předané realitní kanceláří slouží pouze k ukázce bytu zájemci o přidělení bytu od Města Žatce, jsou umístěna v zamčeném trezoru Klíče od bytu, předané klienty slouží pouze při havarijní nebo nouzové situaci, (podezření na ležícího člověka ve svém bytě bez vědomí, na zranění, na úmrtí nebo při havárii, při volání klienta o pomoc), vstup je vždy se svědkem-dva pracovníci, soused, koordinátor PS pokud předává klient klíče od bytu pečovatelské službě je toto pouze písemnou formou Žádost o úschovu klíče, kde je konkrétně vymezeno, za jakých okolností lze klíč použít. Klíče od klientů jsou v trezoru a o situaci, kdy jsou použity je vždy proveden písemný záznam. O vstupování do bytu za použití klíče od klienta, jsou sepsána podrobná pravidla, která určují přesný postup, pravidla jsou součástí Standardu č.2 ochrany práv. Klíče od klienta ani klíče od realitní kanceláře nikomu pracovník nepůjčuje, ani v případě, že jde o rodinné příslušníky nebo příbuzné. Poskytnutí kontaktů: Poskytování kontaktů na rodinné příslušníky, známé klienta, sousedy, Pečovatelská služba po klientovi nevyžaduje, pokud klient chce, poskytne tyto informace pouze písemně Poskytnutí kontaktů a za jakých okolností máme určené osoby kontaktovat. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 5

6 Služba zahrnuje: podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (ortézy, protézy, ortopedické pomůcky),pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, přesun na lůžko nebo vozík b) Pravidla pro pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Služba zahrnuje: pomoc při osobní hygieně, mytí vlasů, péče o nehty, pomoc při použití WC Pomoc s hygienou se provádí individuelně dle potřeb klienta, jeho soběstačnosti a je detailně popsána v individuelním plánu. Při provádění hygieny může být přítomna i další pečovatelka, aby byla nápomocna při manipulaci s klientem, popřípadě může být přítomen rodinný příslušník. Klient využívá k hygieně vlastní koupelnu nebo sprchu, která je k dispozici na obou adresách, kde Pečovatelská služba sídlí U Hřiště 2512, Písečná 2820 Žatec. Při využiti této sprchy, společně s pomocí pečovatelky při úkonu hygieny, je tato služba považována za službu základní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. Péči o nehty, především stříhání a pilování nehtů na nohou, není pečovatelka povinna provádět u klientů s diabetem. V takovém případě poskytne kontakt na odborníka-pedikérku. c) Poskytování stravy, pomoc při zajištění stravy Služba zahrnuje: donášku stravy, pomoc s objednávkou stravy, pomoc při přípravě jídla a pití, podávání jídla a pití Stravu poskytují soukromé firmy a dovážejí ji do domácností nebo na určené místo, kde si stravu klienti odnášejí. Klienti, kteří nejsou schopni si stravu donést do bytu sami je donáška poskytována pečovatelkou. Dále pečovatelka pomáhá s objednávkou stravy, která spočívá v přečtení nabídky a zaškrtnutí požadovaného, dále předání objednávky příslušné firmě. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti Pravidla pro běžný úklid: Sužba zahrnuje: vysávání, zametání, mokré vytírání, utírání prachu, vysávání sedací soupravy, postele, vyklepávání předložek vymetení pavučin, úklid prádla, umytí, uklizení nádobí, omytí linky, vynesení odpadků, úklid nákupu, mytí sociálního zařízení a koupelny, obkladů, zalévání květin, údržba domácích spotřebičů Používání domácích elektrických spotřebičů (pračka, žehlička, vysavač..), které je nutno v domácnosti klienta použít, musí být bezpečné. Pracovníci nejsou povinni poškozené spotřebiče používat a nejsou oprávněni případné závady odstraňovat. Závadu na spotřebiči oznámí klientovi. 6

7 Prostředky na úklid poskytne pečovatelce klient, případně prostředky pečovatelka klientovi nakoupí. Pravidla pro velký úklid: Obsahuje: sezónní úklid, tj. úkony běžného úklidu rozšířené o mytí a leštění nábytku, dveří, radiátorů, otření prachu na skříních, mytí světel, omytí dekoračních předmětů, úklid ve spížích, výměna záclon a závěsů, mytí oken, úklid společných prostor. Úklid po malířských a stavebních pracích, popřípadě jsou klientovi předány kontakty na komerční úklidovou službu. Mytí společných prostor jedná se o spol. prostory v panel.domech apod.,a tyto prostory poskytuje mycí prostředky včetně vody, uživatel PS. Mytí společných prostor v DPS (chodby, sklepy, schodiště, prostory v mezipatrech včetně oken, výtahy). Vzhledem k tomu, že zde PS sídlí (U Hřiště 2512,2513, Písečná 2820 Žatec) a tyto prostory využívá, mycí a dezinfekční prostředky k údržbě a úklidu poskytuje organizace. Vzhledem k počasí se velký úklid provádí nejpozději do konce listopadu - jedná se především o mytí oken! Velký úklid je se zájemcem sjednán pouze v případě, že je také smluven minimálně 1x za 14 dní běžný úklid. Pravidla pro nákupy: Služba zahrnuje: a) Malý nákup tj. nákup, kdy součet hmotnosti všech nakupovaných položek nepřesáhne 1kg b) Běžný nákup tj. položky se vejdou do jedné nákupní tašky, běžné potraviny, součet nepřesáhne 10 kg c) Velký nákup tj. nákup nad rozsah běžného nákupu, ošacení a nezbytné potřeby do domácnosti drobného charakteru, nákup nepřesáhne 10 kg, tak aby jej pečovatelka bez problémů unesla Nákupní dny pravidelné nákupní dny jsou stanoveny 2x v týdnu, jinak se lze individuálně domluvit se svým klíčovým pracovníkem-pečovatelkou Nákup je účtován dle platného sazebníku úhrad. Nákupem se rozumí doba od přebírání seznamu, tašky a finanční částky, po jeho vyúčtování, předání nebo jeho uložení klientovi na určené místo. Uživatel má připraven seznam pro nákup spolu s pravděpodobnou finanční částkou. Seznam a finanční hotovost je možné předat pečovatelce nebo si jej vyzvedne sama a to předcházející den nebo před samotným nákupem či dle dohody. Finanční hotovost je při převzetí zkontrolována oběma stranami. Pokud není klient schopen seznam napsat, diktuje ho pečovatelce. Pokud je předána na nákup finanční hotovost větší než 1.000,- Kč je vystavena stvrzenka viz dokumentace klienta. Nákupy se provádějí v nejdostupnějším obchodním zařízení (nejbližší nákupní zařízení klientově bydlišti). Pokud klient požaduje specifický nákup nebo v konkrétním, jiném obchodě, než je uvedeno (např. velká vzdálenost), je nákup 7

8 proveden dle domluvy a časového rozvrhu pečovatelky. Pokud si chce klient nakoupit sám avšak nákup není schopen donést, pečovatelka dělá doprovod na nákup. Pravidla pro praní prádla: Klient má připravené prádlo na praní v koši či tašce, přináší ho pečovatelce eventuelně, ho připravuje a odnáší pečovatelka sama. Prostředky na praní prádla, předává klient spolu s prádlem. Suché vyžehlené prádlo je zváženo a stanovena, tak cena dle platného sazebníku úhrad. Po vyprání pečovatelka informuje klienta, že je možné si ho z prádelny vyzvednout nebo prádlo pečovatelka odnáší klientovi zpět do domácnosti. Dle soběstačnosti si ho klient sám ukládá. Toto je detailně popsáno v individuálním plánu klienta. Pracovník PS nemá povinnost od klienta z hygienických a zdravotních důvodů odebrat slině znečištěné prádlo např. od výkalů zvířat, není povinen výkaly uklízet. Praní prádla je stanovováno s ohledem na kapacitu praček a místa v sušárně. V případě, že klient vyžaduje přinést vyprané prádlo mimo datum sjednané příští návštěvy pečovatelky (jedná se především o klienty mimo domy Písečná 2820 a U Hřiště 2512,2513) je toto přinešení účtováno, jako pochůzka, dle skutečně spotřebovaného času a dle platného sazebníku úhrad. Pochůzky: Služba zahrnuje: vyzvednutí receptu na léky, vyzvednutí léků v lékárně nebo prodejně zdravotnických potřeb, placení složenek na poště, hrazení za poskytování PS, vyřizování klientových záležitostí na úřadech a ve firmách. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovody: Služba zahrnuje: doprovody k lékaři, na úřady, do provozoven veřejných služeb, na společenské akce, do obchodů a zpět, zjišťování a předávání kontaktů na komerční firmy Pokud dojde velké neplánované prodlevě klíčového pracovníka doprovázejícího klienta k lékaři, kdy nelze provést další sjednané PS u ostatních klientů, budou nezbytně nutné PS provedeny zastupujícími pracovníky a další služby si klíčový pracovník ve spolupráci s klientem přeobjedná na jiný termín a čas. Po dohodě s klientem je možné ho doprovodit k lékaři, provést službu u jiného klienta a vrátit se zpět pro klienta k lékaři. Toto je možné pouze v místě nikoli jeli doprovod mimo místo bydliště. FAKULTATIVNÍ SLUŽBY (nepovinné pro poskytovatele je zřizovat a poskytovat) Služba zahrnuje: a) použití střediska osobní hygieny (bez pomoci pečovatelky) b) návštěva klienta Tyto dvě služby jsou poskytovány nad rámec základních služeb zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách a jsou plně hrazené. a) Použití společných sprch je vždy na domluvě s pečovatelskou, která poskytne klíče od sprchy a klient po její použití klíč vrací nebo ho vhazuje do schránky u kanceláře pečovatelek. Při použití sprchy bez pomoci pečovatelky je tato 8

9 služba považována, jako fakultativní. Vstup do sprchy je bezbariérový. Sprcha je přístupná pouze v provozní dobu PS viz výše. Po opuštění sprchy klientem, je pečovatelka povinna sprchu vydezinfikovat speciálními dezinfekčními přípravky a tento úkon je účtován klientovi, jako běžný úklid dle skutečně spotřebovaného času. b) Návštěva klienta může být služba dočasná, ale i trvalá. Klient si ji může objednat nebo jí PS nabízí klientovi např. po návratu z nemocnice, kdy se klient necítí dobře. Pečovatelka klienta navštěvuje po předchozí domluvě i několikrát denně. Pokud se klient opět cítí soběstačnější, služba může být zrušena. Pečovatelka může připomenout, že si má vzít předepsané léky, ty však sama nepřipravuje. Upraveno dodatkem ke smlouvě. Můžete si tuto službu také objednat na popovídání si s pečovatelkou, pokud potřebujete poradit nebo potřebujete něco přečíst či vysvětlit. Služba bude účtována pouze, pokud se nejedná o záležitosti PS, jelikož vše, co klient potřebuje vysvětlit a týká se Pečovatelské služby, zahrnuje Základní sociální poradenství, které je ze zákona bezplatné. Stížnosti, připomínky, nápady: JAK? Klient má možnost podat stížnost, podnět, nápad, námitku, nesouhlas, projev nespokojenosti Klient si může stěžovat písemně, ústně a nebo anonymní formou Stížnost může podat klient sám nebo jeho rodina, kdokoli v zájmu klienta, kterýkoli občan, klient může pro podání a vyřízení stížnosti mít (si určit) zástupce. Stížnosti a připomínky lze podat písemně vhozením i do schránky důvěry, které jsou umístěny ve vchodech budov na adrese: Písečná 2820, U Hřiště 2512, 2513 tyto schránky vybírá 1x týdně zástupkyně vedoucí PS. NA CO? Klient si může stěžovat na: a) způsob, b) kvalitu poskytování služby zejména: -úkony provedené pečovatelkou -chování, jednání (např. dochvilnost, přístup pracovníků) -podmínky služby např. rozsah služeb, čas poskytování služby atd KOMU? Klient se může obracet se stížností na: - jakéhokoli zaměstnance Pečovatelské služby pečovatelce 9

10 - vedoucí PS - zřizovatele MÚ Žatec, odboru sociálních věcí vedoucí Mgr. Kamila Sulíková, osobně nebo na telefonu ředitele organizace Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci Mgr. Petra Antoniho, osobně nebo na telefonu , rovněž - e:mailem Pečovatelská služba NEŘEŠÍ, NEVYŘIZUJE: -stížnosti, které se netýkají poskytování služby (např. sousedské pře, technické závady v bytech. apod.) Pracovník pečovatelské služby může při řešení těchto problémů poskytovat podporu a pomoc, odkázat na patřičnou osobu. Stížnost vyřizuje vždy nadřízená osoba, osoby proti které je stížnost vznesena. V případě nespokojenosti s výsledkem a vyřízením stížnosti, je možné odvolání. Vypovězení smlouvy Poskytovatelem: Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Klient hrubě poruší své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, vnitřních pravidel Poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje i nezaplacení úhrady za poskytnuté služby ve lhůtě větší než 30 dnů ode dne předložení vyúčtování, b) jestliže se Klient chová k sociální pracovnici nebo pracovníkovi v sociálních službách pečovatelce, způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí, c) jestliže Klient přestane naplňovat znaky osoby oprávněné využívat pečovatelskou službu, která je uvedena v článku 1 odst. 2 Smlouvy. Jedná se především o situaci, kdy klient činnosti, se kterými dosud pomáhala pečovatelka si provádí sám a pečovatelku na toto již nepotřebuje, stal se v těchto úkonech soběstačný, d) pokud klient bez udání vážného důvodu přestane využívat Pečovatelskou službu, déle než pět měsíců. Postup při porušování pravidel uživatelem (klientem) pečovatelské služby: 1.pohovor s vedením + návrh řešení, pokud stále klient porušuje, následuje 2. písemné upozornění + návrh řešení, popřípadě následuje 3. písemné ukončení sml. Platnost od 1.dubna

11 11

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

G centrum Tábor, Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i (y) a 1) Pan /paní Narozen/a Bydliště v textu této smlouvy dále jen Klient 2) G-centrum Tábor, příspěvková organizace

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování Pečovatelská služba Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování pečovatelské služby Služba: Pečovatelská služba Aktualizace:

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS)

Smlouvu o poskytování charitní pečovatelské služby (CHPS) Žadatel: Jméno a příjmení: Datum narození: Bydliště: (dále jen uživatel služby ) a Poskytovatel: Oblastní charita Jičín Sídlo: Na Jihu 553, Jičín 506 01 IČO: 73633755 Zastoupený: Marií Mirovskou, DiS.

Více

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:..

Smlouva o poskytování Pečovatelské služby Charity Vsetín Evidenční číslo smlouvy:.. Charita Vsetín Horní náměstí 135, 755 01 Vsetín, tel/fax: 571 411 709 e-mail: vsetin@vsetin.charita.cz; www.vsetin.caritas.cz IČO: 44740778, účet: KB 563344851/0100 Smlouva o poskytování Pečovatelské služby

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři. smlouvu o poskytnutí týdenní služby sociální péče podle 47 cit. zákona Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve stacionáři Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Paní Bydliště nar v textu této smlouvy dále jen Osoba a SENIOR Teplice, IČ 26598442, se sídlem

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne,

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. x/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd. mm. rrrr bydliště: xy v textu této smlouvy dále jen osoba a 2) organizace: Sociální služby města České Lípy, příspěvková

Více

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby

OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba. Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA - Charitní pečovatelská služba Smlouva o poskytnutí pečovatelské služby Uživatel služby: jméno,příjmení:... bydliště:... a poskytovatel: OBLASTNÍ CHARITA SOBOTKA Charitní pečovatelská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí osobní asistence

Smlouva o poskytnutí osobní asistence V Z O R Smlouva o poskytnutí osobní asistence Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště......, rodné číslo., v textu této smlouvy

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Pro koho jsou služby zdarma?

Pro koho jsou služby zdarma? Vnitřní předpis č. 16 Informace o pečovatelských službách Komu je Pečovatelská služba určena? Je určena lidem v nepříznivé sociální situaci to znamená každému: kdo není schopen zvládnout samostatně činnosti

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče číslo smlouvy: Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená: MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.:

Smlouva o poskytování pečovatelské služby. č.: Smlouva o poskytování pečovatelské služby č.: 1) Pan (paní): datum narození: bydliště: v textu této smlouvy dále jen Uživatel 2) Centrum pečovatelské služby Frýdek Místek, p.o., Zámecká 1266 zastoupená:

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociálních služeb. Chráněné bydlení. v DH Liberec, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociálních služeb v DH Liberec, o.p.s. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku mezi Pan bydliště rodné číslo (dále jen Uživatel, jako oprávněná osoba ve smyslu zák.č.108/2006 Sb.,

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních

Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby 1 MěSSS Kadaň pečovatelská služba Tyršova 567, 432 01 Kadaň tel. 474 34 12 25 Vnitřní pravidla k poskytování pečovatelské služby Cíle a způsoby poskytování PS Prostřednictvím pečovatelské služby se poskytuje

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři

Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Smlouva o poskytování sociálních služeb v denním stacionáři Ústav sociálních služeb v Praze 4, příspěvková organizace (dále jen ÚSS 4) Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 IČ: 70886199 telefon 241 434 160,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX Naše značka: Tel.: 494 323 258, 725 568 020 E-mail: dps@kostelecno.cz, ps@kostelecno.cz SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY č. XX/ XXXX I. Smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v

Více

Smlouvu o poskytnutí sociální služby

Smlouvu o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby uzavřená dle 91 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a dle 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník I. Smluvní strany

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Centrum sociálních služeb Bohumín, příspěvková organizace Slezská 164, 735 81 Bohumín Starý Bohumín PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence je terénní službou poskytovanou občanům města

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088)

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Denní stacionář Mikulov (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa současného pobytu: Zastoupený/á:

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍŠKY PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace Smlouva o poskytnutí sociální služby odlehčovací služby poskytované v domově pro seniory v Mariánských Lázních č.

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby

Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace Smlouva č. X/2014 o poskytování sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. Smluvní strany 1. Klient: pan/paní,

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory V Z O R Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)....(jméno a příjmení), nar.. (datum narození), bydliště... (adresa),

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pořadové číslo Poskytovatel služby : Město Týnec nad Labem Pečovatelská služba Města Týnec nad Labem Vodárenská 42, Týnec nad Labem, PSČ 28126 zastoupená panem

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory PRAGOM CS, spol. s r.o., poskytovatel sociálních služeb Pňov-Předhradí, Velim Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní)

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ).

Středisko: Domov pro seniory v Bystrém, Nad Kašpárkem 496, 569 92 Bystré Zastoupený: Jiřinou Leinweberovou, vedoucí DpS (dále jen poskytovatel ). Smlouva č. XX/2011 o poskytnutí sociální služby domovy pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřeli 1) Paní XXXX, nar. XXXX Bydliště:

Více

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO

- V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO - V Z O R - SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH SLUŽEB V PENZIONU PRO SENIORY DOMINO Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Pan/paní... nar.. trvale bytem... v textu této smlouvy dále jen Uživatel a

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby Stáří nemusí být překážkou hezkého života INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU odlehčovací služby 1. Pro koho a proč jsme tady 2. Nabídka služeb shrnutí 3. Úhrada za poskytované služby 4. Návštěvy v Domově V

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Domácí pečovatelská služba Náměstí Míru 464, 686 01 Uherské Hradiště Tel.: 572 552 835, 602 155 402, E-mail: dps@uhradiste.charita.cz číslo smlouvy: /2012 výtisk: počet

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SMLOUVA č. o poskytnutí služby sociální péče PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle ust. 40 a ust. 91 zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění prováděcích předpisů (dále

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby Název a místo organizace poskytující Odlehčovací služby: Kostka Krásná Lípa p. o., Masarykova 1094/4, 406 46 Krásná Lípa Vnitřní pravidla odlehčovací služby Kontakt: Vladislava Vítková, Dis., vedoucí týmu

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém

o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém Smlouva č. o poskytování sociální služby v Domově pro seniory v Bystrém 1. Pan/Paní :... Datum narození :... Bydliště :.. (v textu smlouvy dále jen uživatel uživatelka) 2. Svazek obcí AZASS Palackého nám.

Více

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu PODROBNÝ POPIS ÚKONŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Lázně Libverda 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 1.1. Pomoc a podpora při podávání jídla a pití Úkon obnáší nakrájení stravy na sousta, ohřátí

Více

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba

INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba INFORMAČNÍ SERVIS PRO KLIENTY STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Pečovatelská služba 1. Základní informace Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Adresa: Palackého 310, 503 51Chlumec nad Cidlinou

Více