Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby"

Transkript

1 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: , fax: Nadlimitní veřejná zakázka na služby Úklidové služby dle ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k otevřenému řízení dle 27 zákona Zpracoval: Ing. Ivan Mrkva Schválil: Ing. Petr Koška, MBA Datum: Datum: Podpis: Podpis Strana 1 (celkem 13)

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Informace o zadavateli Kontaktní osoby Vymezení veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Celkové mnoţství nebo rozsah Smluvní úklid obsahuje Mimořádný úklid obsahuje Poţadavky na zaměstnance dodavatele Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Obchodní podmínky veřejné zakázky Smluvní cena Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Dodací podmínky Kvalita a jakost Smlouva o poskytování úklidových sluţeb Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění Místo plnění Doba plnění Prohlídka místa plnění Poţadavky na prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základní hodnotící kritérium Elektronická aukce Způsob zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena za smluvní úklidové práce a sluţby Nabídková cena mimořádných úklidů Nabídková cena a poţadované mnoţství Povinnosti dodavatele související s oceněním poţadovaných sluţeb Sleva z ceny Podávání nabídek, zadávací lhůta a otevírání obálek Doručování nabídek Lhůta pro doručení nabídek Zadávací lhůta a datum otevírání obálek s nabídkami Další části zadávací dokumentace Strana 2 (celkem 13)

3 1. Informace o zadavateli Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Sídlo: Pekařská 53, Brno, IČ: DIČ: CZ Statutární orgán: Ing. Petr Koška, MBA, ředitel Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město Číslo účtu: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPP 2. Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech technických je Mgr. Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel.: , fax: , a Ing. Radvan Ţáček, Odbor správy budov a provozu, tel.: , fax: , Kontaktní osobou ve věcech organizačních a současně osobou oprávněnou činit elektronické úkony je Ing. Ivan Mrkva, Odbor právních věcí, tel.: , fax: , 3. Vymezení veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění pravidelných a mimořádných úklidových a čistících prací a sluţeb ve zdravotnických, provozních a technických prostorech (objektech) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vč. detašovaných pracovišť a venkovním areálu Pekařská 53. Přesné vymezení úklidových ploch včetně jejich zařazení do jednotlivých úklidových kategorií je uvedeno v příloze č. 2 a Celkové množství nebo rozsah Úklid se týká vnitřních prostor budov (zdravotnické, technické nebo administrativní objekty) a venkovních ploch v areálu FN u sv. Anny v Brně o celkové ploše uklízených prostor m Smluvní úklid obsahuje Pravidelné úklidové práce ve vnitřních prostorech budov i venkovním areálu v rozsahu, četnostech a za podmínek zadaných v jednotlivých kategoriích (příloha č. 2 a 3). V časech od 5:00h do 19:30h a od 19:00h do 6:00h včetně sobot, nedělí a svátků. Noční úklid (v době od 19:00 6:00hod.) je řešen na vyţádání při vzniklé potřebě (telefonicky přes dispečink). Nutnost potřeby cca 3 pracovnice na směně. Upřesnění k pravidelným úklidovým pracím a sluţbám: Pouţívané dezinfekční a čistící prostředky na plochy a povrchy musí dodavatel zvolit v souladu s platným Dezinfekčním programem pro zdravotnická pracoviště (příloha č. 6) Technologické postupy v úklidu musí být v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. To se týká také mimořádných protiepidemických opatření vztahujících se na úklid prostor s výskytem pacientů se závaţným přenosným onemocněním Úklid musí být prováděn v souladu se směrnicí FN č. 6/ Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5) Na lůţkových odděleních, operačních sálech a ambulancích musí být k dispozici minimálně jedna pracovnice nebo pracovník (stálá služba min. počet osob 146) v době: - JIP a standardní lůţkové odd.: 6:00h 19:00h - OS: 6:00h - do konce operačního programu (max. do 19:00h) Strana 3 (celkem 13)

4 - ambulance: 6:00h do konce ordinační doby (max. do 16:00h) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel vybavil své zaměstnance prostředky, které zahrnují úklidový vozík s oddělenou čistou a špinavou vodou, ţdímačem mopů, odkládacími plochami na čisté a špinavé mopy, čistící a desinfekční prostředky a ostatní pomůcky pro zajištění řádného úklidu (vč. průhledných a modrých igelitových pytlů - sáčků). Dále, aby respektoval pouţívání výměnných mopů pro ruční vytírání s tím, ţe garantuje povinnost tyto mopy pravidelně prát strojním způsobem. Pro svoz plastových pytlů s odpadem ke kontejnerům je třeba zajistit jednotné vozíky pro kaţdého pracovníka Strojový úklid podlahových ploch poţaduje zadavatel provádět u hlavních chodeb společných prostor a hal (z důvodu zamývání). Dodavatel musí pouţít takovou technologii strojového čištění, aby nepoškodil podlahovou krytinu Úklid středových hal a hlavních chodeb ambulantních prostor není vhodný v době od 7 hodin do 11 hodin z důvodu přeplněnosti chodeb ambulantními pacienty Úklid společných prostor (WC pro veřejnost, haly, chodby, zádveří) by měl být, je-li četnost 2 x 3 x denně, rozvrţen do dne tak, aby poslední úklid proběhl s ohledem na konec návštěvních hodin Součástí úklidu společných prostor je i otírání čalouněných lavic a stolků v halách a chodbách dle potřeby. Čištění skleněných dělících dveří a příček hal a chodeb dle potřeby. Úklid a čištění stěn a dveří výtahových kabin dle potřeby nejméně však 1x denně. Otírání parapetů a okenních výklenků na chodbách dle potřeby nejméně však 1x denně Zvýšená intenzita úklidu je zadavatelem vyţadována u nápojových automatů. Zejména vytírání kolem automatů, mytí odpadkových košů a výměna pytlů. Tyto úklidové činnosti jsou součástí úklidu ploch na kterých jsou nápojové automaty umístěné. Nutná frekvence je nejméně 2x denně Doplňování hygienických, mycích a dezinfekčních prostředků, igelitových sáčků do košů a PVC pytlů (ţluté, zelené a černé barvy), zásobníků na toaletní papír, zásobníků na papírové ručníky a dávkovačů na tekuté mýdlo. Bliţší specifikace je uvedena níţe. Upřesnění k dodávce, manipulaci a doplňování materiálu V cenové nabídce tzn. v jednotkové ceně za úklid plochy dle kategorie, musí být zakalkulována dodávka materiálu související s výkonem předmětných prací (jak je uvedeno v bodě ). Cenu za tuto sluţbu je dodavatel povinen stanovit tak, aby měl rezervy zohledňující náročnost provozu pracoviště, směnnost, druh a váhu odpadu tak, aby pokryl případné výkyvy ve spotřebě. Tato sluţba zůstane trvale jako součást ceny za úklid Plastové průhledné sáčky a modré pytle na komunální odpad budou dodávány a doplňovány v rámci smluvní ceny za úklid V případě pouţití sáčku na komunální odpad, musí být sáček s odpadem před transportem vloţen do velkého modrého plastového pytle tzn. nevhazovat sáčky přímo do kontejnerů. Sílu stěny a velikost sáčku je nutno volit s ohledem na váhu odpadu a velikost odpadkového koše Doplňování žlutých, zelených a černých plastových pytlů na infekční odpad, toaletního papíru, papírových ručníků, tekutého mýdla a případně dalších hygienických prostředků dle poţadavků klinik, bude samostatně fakturováno v rámci měsíční fakturace jako sluţba dle skutečného mnoţství dodaných materiálů. Tyto materiály bude dodavatel odebírat od firem, které zadavatel vysoutěţí v reverzní aukci za podmínek a cen daných předmětnou aukcí. K faktuře budou přiloţeny dodací listy odsouhlasené vedoucím kaţdého uklízeného pracoviště Manipulace s komunálním odpadem obsahuje vyjmutí pytle (sáčku) z koše nebo stojanu, převázání pytle provázkem, vloţení do velkého modrého pytle, vloţení nového prázdného pytle (sáčku) do koše nebo stojanu, přesun plného velkého modrého pytle do odpadového hospodářství a vloţení do příslušného kontejneru S ohledem na další manipulaci s pytli s infekčním odpadem je požadováno ohleduplné zacházení, aby nedošlo k narušení těsnosti pytle (vlečení pytle po zemi). Při roztrţení či jiném poškození pytle je nutné odpad uloţit do nového plastového pytle Manipulaci s pytli s infekčním a komunálním odpadem, vkládání nových pytlů do odpadkových košů. Odnášení plných pytlů s komunálním a infekčním odpadem do kontejnerů v Odpadovém hospodářství (u infekčního odpadu pokud není odváţen kontejnery svozovou sluţbou FN). Dle potřeby i odnášení lepenkových krabic, či skla do kontejnerů v Odpadovém hospodářství. To vše dle Směrnice FN 6/2008 Strana 4 (celkem 13)

5 Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5). Zadavatel požaduje při vysypávání koše vždy výměnu plného pytle (sáčku) za nový prázdný Pravidelné udržování čistoty záchytných vstupních rohoží hlavních vchodů do budov zejména při nepřízni počasí a v zimním období. Pravidelné (min. 1x týdně) čištění venkovních nebo vnitřních van gumových nebo ocelových vstupních vchodových rohoţí v četnosti dle potřeby Zajišťované služby spojené se stravováním pacientů: Manipulace s tabletovými vozíky pro expedici pokrmů. Převzetí tabletových vozíků na expedičním místě. Převoz výtahem na příslušné místo. Sběr pouţitého nádobí z pokojů nemocných po konzumaci stravy. Mytí pouţitého nádobí po výdeji stravy v mimo pracovní dny (tj. víkendy a svátky). Vkládání pouţitého nádobí do tabletových vozíků. Uloţení pouţitého nádobí do myček, spuštění myčky a úklid umytého nádobí (pouze u oddělení, kde myčky jsou (celkem 8 ks.). Svoz tabletových vozíků výtahem k expedičnímu místu. Průměrný čas strávený pro sluţby spojené s výdejem stravy je cca 3 hod. denně Mytí oken, osvětlovacích těles ve společných prostorách, mokré čištění koberců a čalouněného nábytku 2x ročně. Na některých chodbách výška stropu přesahuje 4,5 metrů Pravidelné mytí gumových galoší pouţívaných zaměstnanci FN dezinfekčním roztokem 1x denně Pravidelný Sanitární úklid operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť v termínech daných platným Provozním řádem v oblasti hygieny (1x za měsíc aţ 1x za 12 měsíců dle typu pracoviště). Zahrnuje především kompletní dezinfekční mytí event. stěn, skleněných přepáţek, světel, stropů, oken apod Úklid prostor určených pro přistávání vrtulníku 1x denně Úklid komunikací v areálu FN (chodníky, silnice, vstupy do budov) minimálně 1x denně včetně jejich zimní údrţby (odstraňování sněhu a ledu, posyp), tak aby byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost a sjízdnost po celý den v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s výjimkou prvotního ošetření silnic, které zajišťuje FN (prvotním ošetřením se rozumí kaţdé odhrnutí čerstvě napadaného sněhu s následným posypem nebo první posyp po vzniku náledí) Vysypávání odpadkových košů nacházejících se v areálu FN (1x denně). 3.4 Mimořádný úklid obsahuje Každodenní úklid, zabezpečení provozu a doplňování hygienických náplní veřejných WC, údrţba a opravy velkých zásobníků toaletního papíru a zásobníků tekutého mýdla. Provoz veřejných WC bude zajišťován denně od 6:00h do 18:00h. Jedná se o zabezpečení provozu na ploše 26m 2 o celkovém počtu WC mís 5, pisoárů 4, umyvadel 4, zásobníků na toal. papír 2, papírové ručníky 2 a tekuté mýdlo 2. Denně tato WC navštíví cca 250 lidí. V příloze č. 4 je měrnou jednotkou pro výše popsaný rozsah 1 den Mimořádné mytí oken včetně rámů a žaluzií bude provedeno dle předchozí domluvy s vedením jednotlivých pracovišť. Zaměření ploch oken si zajistí dodavatel ve vlastní reţii. Upozorňujeme, ţe běţné mytí oken 2x ročně je součástí základního úklidu. V příloze č. 4 poloţka mytí oken v prostorách nezahrnutých do úklidu je cca 1000m 2 plochy oken, které je nutno řešit horolezecky nebo z vysokozdviţné plošiny Mimořádné úklidy po malování, stavebních pracích a haváriích Pravidelné obnovování dopravního vodorovného značení na vozovkách uvnitř areálu a bezpečnostní značení schodišť ve všech budovách. Dále také obnovování Diskrétních zón např. v přijímací kanceláři, ambulancích a kartotékách. Tyto práce budou účtovány v hodinové sazbě. Materiál bude účtován zvlášť dle skutečné ceny a spotřebovaného mnoţství Čištění okapů, rýn a svodů na budovách nemocnice a to i s vyuţitím horolezecké techniky nebo manipulační vysokozdviţné plošiny Okamžitý zásah při haváriích vody (poruchy rozvodů, odpadů, zatečení při extrémních deštích) pomocí odsávacího zařízení Čištění půdních prostor od biologického materiálu (holubí trus) musí být prováděno za přísných hygienických podmínek vč. ekologické likvidace biologického materiálu. Strana 5 (celkem 13)

6 3.4.8 Dodávku a instalaci čistících zón umístěných ve vchodech do budov a ve frekventovaných vnitřních společných prostorech. Pouţívaný materiál je látkový i gumový dle charakteru umístění Všechny výše uvedené práce budou vykonávány na základě samostatné objednávky a fakturované dle skutečně provedené práce dle ceníku jednotkových cen mimořádných úklidových prací a sluţeb (příloha č. 4) U všech výše uvedených mimořádných prací musí dodavatel doloţit k fakturaci odsouhlasený výkaz práce vedoucím pracoviště nebo zadavatelem objednávky. 3.5 Požadavky na zaměstnance dodavatele Pracovníci úklidu musí být upravení, vybavení čistým a jednotným pracovním oděvem v dostatečném mnoţství (alespoň 3 kusy) pro moţnost převlečení v případě znečištění a řádnou pracovní obuví. Dále musí mít příslušné osobní ochranné pracovní prostředky dle rizika práce, kterou vykonávají nebo dle hygienických předpisů (ochranné rukavice, ústenku atd.) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni během výkonu předmětných prací a při pohybu v areálu FN za tímto účelem, viditelně nosit jmenovku, která bude obsahovat čitelnou identifikaci zaměstnance a označení (logo, název) zaměstnavatele Dodavatel je povinen u svých zaměstnanců zajistit všechna školení, lékařské prohlídky, pojištění a u zahraničních pracovníků i pracovní povolení dle příslušných právních předpisů Zadavatel doporučuje, aby dodavatel u svých zaměstnanců zajistil očkování proti virové hepatitidě "B" v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů (ustanovení 9, 16 a 17), s ohledem na vysoké riziko poranění kontaminovaným materiálem a nástroji (např. injekční jehla) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil školení svých zaměstnanců, kteří provádějí úklid v hygienickém minimu, a to v následujícím rozsahu: Vstupní: rámcová osnova - Vyhl. 195/2005 Sb. zaměřeno na 10 Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče, harmonogramy úklidu pro jednotlivé kategorie pracovišť, Dezinfekční program pro zdravotnické pracoviště -včetně nácviku ředění dezinfekčních a mycích přípravků, dodrţování expozice a střídání dezinfekčních přípravků. Periodické: 1x ročně v rozsahu školení vstupního. Dodavatel vede dokumentaci o proškolení svých zaměstnanců a je povinen na požádání tuto dokumentaci zadavateli předložit k nahlédnutí Systém řízení úklidu Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil stálý dispečink 24 hodin denně. Počet dispečerů si dodavatel stanoví tak, aby ve stanoveném počtu byli schopni dodrţet níţe uvedené poţadavky zadavatele. Při ranní směně (v době od 6:00 19:00hod.) nejméně 3 dispečeři, při noční směně (v době od 19:00 6:00hod.) a v mimo pracovní dny nejméně 2 dispečeři. Dispečeři budou přítomni na jednom telefonním čísle, na kterém budou přijímat poţadavky zadavatele vč. reklamací Zadavatel vyţaduje pravidelné provádění kontroly postupů a kvality prováděných prací dispečery dodavatele v rozsahu: - kontrola a záznam o dodrţování postupů a harmonogramu úklidu nejméně na 3 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam o správnosti přípravy dezinfekčních roztoků, teploty vody, skladování dezinfekčních roztoků, pouţívání ochranných pracovních prostředků nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam doplňování spotřebním materiálem nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam dodrţování správného pouţívání barevného rozlišení odpadových pytlů a dodrţování třídění odpadu nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně - kontrola a záznam uloţení úklidových vozíků, uloţení a odeslání mopů k vyprání nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně vždy před a po provedení stěru - kontrola a záznam nošení firemního oděvu a jmenovek nejméně u 3 namátkově vybraných pracovníků denně. Tyto kontroly provede dodavatel tak, aby každé pracoviště bylo prokazatelně zkontrolováno nejméně 1krát měsíčně. O těchto kontrolách vede dodavatel písemný doklad včetně zjištěných nedostatků a Strana 6 (celkem 13)

7 provedených nápravných opatřeních. Doklad o provedených kontrolách postupů a kvality úklidu je dodavatel povinen předložit zadavateli na požádání k nahlédnutí Zadavatel vyţaduje zajištění nástupu k vyřízení akutních reklamací do 10 minut od nahlášení na dispečink dodavatele. Naléhavost odstranění reklamované závady bude oznámena ţadatelem při nahlášení reklamace a zároveň bude sjednána doba odstranění této závady. Pokud nedojde k odstranění reklamované závady, můţe být dodavateli udělena smluvní pokuta 1.000,-Kč. Pokud dojde k vadě, u které není zcela jasné na čí straně je vina, dodavatel vadu odstraní na své náklady a po posouzení není-li vina na jeho straně, můţe ţádat o uhrazení nákladů spojených s odstraněním vady Dodavatel zodpovídá za veškeré škody na majetku, které jsou způsobeny jeho zaměstnanci či osobami, které k plnění zakázky pouţil. Škodu odstraní tak, ţe majetek uvede do původního stavu, nebo škodu finančně uhradí. Při ztrátě klíčů tentýţ den provede výměnu vloţek a dodání potřebného mnoţství klíčů Při mimořádných a havarijních situacích zadavatel poţaduje nástup do 10 minut od nahlášení na dispečink Zadavatel poţaduje zajišťování distribuce materiálu dle potřeby jednotlivých pracovišť, tj. i v mimo pracovní dny. 3.7 Prostorové možnosti V areálu Pekařská nejsou pro dodavatele k dispozici ţádné provozní prostory. Dodavatel je povinen si zajistit prostory pro zabezpečení bezproblémového plnění obsahu VZ (tj.: šatny personálu, sklady pro uloţení materiálu, čistících a desinfekčních prostředků, strojů a zařízení, prostory pro praní mopů, administrativní prostory, dispečink apod.) mimo areál Pekařská, ale v jeho těsné blízkosti. Nebo řešit plnění obsahu VZ bez potřeby těchto prostor Na klinikách, odděleních, ambulancích, laboratořích a v administrativních budovách jsou k dispozici pouze nezbytné úklidové místnosti (někdy jedna pro dvě oddělení), nebo pouze skříně, slouţící pouze k uloţení úklidových prostředků pouţívaných v místě úklidu V areálu Berkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten vč. sprchy pro cca 6 pracovnic. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá dle potřeby na zavolání V areálu Zoubkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten pro cca 6 pracovnic (sprcha k dispozici mimo šatnu) a příruční sklad o rozměru cca 18m 2. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá 1x měsíčně. 3.8 Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části. 4. Obchodní podmínky veřejné zakázky 4.1 Smluvní cena Cena předmětu smlouvy je sjednaná dohodou v souladu se z. č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění. Tato cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisk dodavatele V ceně za poskytované úklidové práce a sluţby je kromě přímých a nepřímých nákladů (čistící, dezinfekční a úklidové prostředky), zakalkulována i dodávka (distribuce) veškerého materiálu vč. souvisejícího přímo s výkonem předmětných prací tj. dodávka (včetně manipulace) plastových pytlů na komunální odpad (modré pytle) a sáčků na odpad do stojanů a odpadkových košů Vyúčtování smluvních a mimořádných úklidových prací a služeb a dodávek materiálů bude prováděno 1 x měsíčně k poslednímu dni měsíce. Faktura bude vystavena na základě analýzy ceny úklidu na nákladová střediska zadavatele, odsouhlasené vedoucím odboru správy budov a provozu, podložené předávacími protokoly, odsouhlasenými vedením uklízených pracovišť Splatnost daňového dokladu faktury je stanovena min. 90 kalendářních dní od datumu uskutečnění zdanitelného plnění. Vystavenou fakturu doručí dodavatel zadavateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, po měsíci, za který je vystavena. Strana 7 (celkem 13)

8 4.1.5 Bude-li fakturace neúplná, nepodloţená nebo jinak chybná, je dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. Tato doba se nezapočítává do doby splatnosti faktury Pro případ prodlení zadavatele s úhradou faktur sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za kaţdý započatý den prodlení. 4.2 Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Smluvní cena bude po dobu trvání smlouvy neměnná s výjimkou změn v rozsahu zadaných prací, které odsouhlasí zadavatel. Výši smluvní ceny lze překročit pouze při důvodech uvedených v níţe uvedených odstavcích a Rozsah a cena smluvních prací a služeb může být snížena v časově omezeném období v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, tj. sníţení četnosti a rozsahu prací (sníţení ploch, změna reţimu, uzavření oddělení, uzavření místností, prázdninový provoz, apod.) nebo naopak zvýšena při zvýšení četností a rozsahu prací (zvýšení uklízených ploch, malování, rekonstrukce, apod.). O těchto změnách bude zadavatel informovat dodavatele v co nejvíce provozně moţném časovém předstihu. Tyto změny budou zohledněny v měsíční fakturaci za provedené poskytování úklidových služeb, snížením nebo zvýšením smluvní ceny, po předchozím odsouhlasení oběma stranami. Déle trvající nebo trvalé změny rozsahu smluvních prací, budou po vzájemné dohodě řešeny dodatkem ke smlouvě Z důvodu inflace, za předpokladu, ţe oficiálně vyhlášený nárůst inflace překročí 10% a nebo z důvodu navýšení minimální mzdy o více neţ 10%, lze jednat o navýšení smluvní ceny. Případná úprava smluvní ceny je moţná pouze po písemné akceptaci poţadavku ze strany zadavatele, na základě dodatku ke smlouvě o poskytování úklidových sluţeb. 4.3 Dodací podmínky Dodávky úklidových prací a sluţeb budou realizovány v rozsahu zadávací dokumentace, seznamu ploch a četností, harmonogramů úklidových prací a sluţeb, dezinfekčního plánu a dílčích objednávek v době, rozsahu a kvalitě při dodrţení podmínek dle směrnic a předpisů FN a platné legislativy ČR. 4.4 Kvalita a jakost Dodavatel odpovídá za včasně provedený úklid v dohodnuté a předepsané kvalitě, kvantitě a jakosti, t.j. v souladu se zadávacími podmínkami a příslušnými právními předpisy a normami týkajícími se úklidu, platné legislativy týkající se hygienických poţadavků, odpadů a bezpečnosti. Za zadavatele přebírá provedený úklid určený zaměstnanec potvrzením výkazu práce. Výkazy práce předkládají denně zaměstnanci dodavatele. Jméno určeného zaměstnance zadavatele bude uvedeno v záhlaví pracovního výkazu. Výkazy práce zajišťuje na vlastní náklady dodavatel. V případě, ţe úklid nebyl proveden v souladu s výše uvedeným, provede určený zaměstnanec zadavatele ve výkazu práce zápis s uvedením procenta odpovídajícího provedenému úklidu. Výkazy práce se zápisem o neprovedeném, nekvalitně provedeném, nebo nedostatečně provedeném úklidu slouţí jako doklad k řešení reklamace provedeného úklidu. Výkazy práce jsou závazným podkladem pro vystavení daňového dokladu dodavatele. 4.5 Smlouva o poskytování úklidových služeb Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze téţ zrušit písemnou výpovědí bez udání důvodu se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běţet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zadavatel můţe od smlouvy odstoupit v případě, je-li vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení nebo je dodavatel v likvidaci. Odstoupení je účinné dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků Dodavatel je povinen vybavit osoby, které budou provádět úklid, pracovním oděvem, ochrannými, čistícími, úklidovými a dezinfekčními prostředky a dalšími pomůckami pro řádné provádění úklidu Dodavatel je povinen zajistit u všech osob, které budou provádět úklid, proškolení z aktuálních hygienických předpisů pro zdravotnická zařízení, předpisů o bezpečnosti práce, poţární ochraně a odpadech. Strana 8 (celkem 13)

9 4.5.6 Dodavatel písemně zajistí u všech osob, které budou provádět úklid, mlčenlivosti o skutečnostech, o nichţ se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce ve zdravotnickém zařízení (např. zdravotní stav pacientů, apod.). Vznikne-li zadavateli porušením této povinnosti škoda, je dodavatel povinen ji zadavateli v plné výši bez zbytečného odkladu uhradit Dodavatel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to moţné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Volba způsobu náhrady škody náleţí zadavateli. Dodavatel prohlašuje, ţe je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a ţe pojistná částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele Dodavatel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které zadavatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy Dodavatel prohlašuje, ţe byl seznámen s objekty, které jsou předmětem úklidu a s poţárními a poplachovými směrnicemi zadavatele Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele Dodavatel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náleţitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky Dodavatel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky a smluv, které z ní vyplynou Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Podmínky smlouvy, jeţ svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné aţ do okamţiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvních stran Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Smluvní strany se v souladu s 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, ţe místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění 5.1 Místo plnění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: - Brno, Pekařská 53 (sídlo zadavatele), - Brno, Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie), - Brno, Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení). - Brno, Výstavní 17 (Oddělení závodních a rodinných lékařů) 5.2 Doba plnění Poskytování sluţeb vymezených v předmětu veřejné zakázky bude sjednáno na dobu 5 let. 5.3 Prohlídka místa plnění Dodavatelům bude umoţněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky v souladu s 49, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a to pouze v jednom termínu dne Účast je nutno předem oznámit em na adrese Sraz účastníků bude v 9:00 hodin před budovou R v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53. Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na poloţené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Strana 9 (celkem 13)

10 6. Požadavky na prokázání kvalifikace Dodavatel předloţí doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s 51, 52 a 57 zákona. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) a j) zákona v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona čestným prohlášením. Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 odst. 1 písm. a) a b), prokazuje dodavatel výpisem z evidence Rejstříku trestů, a to pro všechny osoby, na které se tato podmínka ve smyslu posledně cit. ust. zákona vztahuje. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona prokazuje dodavatel potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) prokáţe dodavatel předloţením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. l) prokáţe dodavatel, který, má-li formu akciové společnost, předloţením aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10%. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona předloţením výpisu z obchodního rejstříku ( 54 písm. a) zákona), který nesmí být starší 90 dnů a předloţením výpisu z ţivnostenského rejstříku ( 54 písm. b) zákona). 6.3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Zadavatel akceptuje prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle bodů 6.1 a 6.2 zadávací dokumentace předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 zákona v nabídce. Toto neplatí pro základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) a l), které musí být prokázány způsobem uvedeným v bodě 6.1 zadávací dokumentace. 6.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady následovně: předpoklady dle 55 odst. 1 písm. a) zákona předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemţ se poţaduje, aby částka, která bude uhrazena pojistitelem za dodavatele v případě pojistné události činila minimálně částku ,-Kč předpoklady dle 55 odst. 1 písm. c) zákona výkazem celkového obratu dodavatele dosaţeného za sluţby shodné s předmětem plnění veřejné zakázky za poslední 3 účetní období, který musí činit v součtu za tato tři účetní období minimálně Kč bez DPH. Výkaz celkového obratu dodavatele bude rozčleněn na jednotlivá účetní období a bude předloţen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 6.5 Technické kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona předloţením seznamu významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Součástí seznamu musí být minimálně 1 zakázka na zajištění komplexních úklidových sluţeb lůţkového zdravotnického zařízení (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíţ finanční hodnota přesáhla 20 mil.kč/rok bez DPH. Tato zakázka bude prokázána v kaţdém z posledních 3 let. Strana 10 (celkem 13)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky ÚKLIDOVÉ SLUŽBY A DODÁVKY Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zadávací řízení je organizované formou výzvy více zájemcům. Jedná se o zadávací řízení, které nepodléhá režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 930/12/Tes Zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o VZ akce Stavební úpravy pavilonu

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Datum: 14. 3. 2012 Zadávací dokumentace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08 Strana 1 ze 20 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY otevřené řízení podlimitní zakázka na stavební práce OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTŮ RYBNÍKA KACHLIČKA DRŽITEL CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001 INVESTORSKÁ ČINNOST ŘÍZENÍ PROJEKTŮ PŘÍPRAVA STAVEB STAVEBNÍ ROZPOČTY KALKULACE CEN ORGANIZOVÁNÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA SLUŽBY KOORDINÁTORA

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Dodávka ICT řešení pro projekt Zvyšování vnitřní efektivity společnosti HACO, spol. s r.o. pomocí ICT prostředků, reg. č. 2.2 ITP03/520 Název veřejného zadavatele:

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Detailní analýza ICT ve vztahu k zákonu se jedná o

Více

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb

Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb NPS 02577/2015 Smlouva o dílo zajištění komplexních úklidových služeb uzavřená v souladu s ust. 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ )

Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná zakázka nebo VZ ) VÝZVA VEŘEJNÉHO ZADAVATELE K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu v obci Adamov u Č. Budějovic (dále: veřejná

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Komunální služby pro Ústí nad Labem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Komunální služby pro Ústí nad Labem ev.

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE

REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Nejedná se o zadávací řízení dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce a dodávky REKONSTRUKCE SOKOLOVNY KLIMKOVICE zadávané

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ026/2012 na akci: Zajištění výuky cizích jazyků v Českém rozhlase

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební práce - opravy mateřské školy Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Stavební práce - opravy mateřské školy ČÁST I. - Podmínky zadávacího řízení Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky na stavební práce se

Více