Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby"

Transkript

1 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: , fax: Nadlimitní veřejná zakázka na služby Úklidové služby dle ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k otevřenému řízení dle 27 zákona Zpracoval: Ing. Ivan Mrkva Schválil: Ing. Petr Koška, MBA Datum: Datum: Podpis: Podpis Strana 1 (celkem 13)

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Informace o zadavateli Kontaktní osoby Vymezení veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Celkové mnoţství nebo rozsah Smluvní úklid obsahuje Mimořádný úklid obsahuje Poţadavky na zaměstnance dodavatele Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Obchodní podmínky veřejné zakázky Smluvní cena Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Dodací podmínky Kvalita a jakost Smlouva o poskytování úklidových sluţeb Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění Místo plnění Doba plnění Prohlídka místa plnění Poţadavky na prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základní hodnotící kritérium Elektronická aukce Způsob zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena za smluvní úklidové práce a sluţby Nabídková cena mimořádných úklidů Nabídková cena a poţadované mnoţství Povinnosti dodavatele související s oceněním poţadovaných sluţeb Sleva z ceny Podávání nabídek, zadávací lhůta a otevírání obálek Doručování nabídek Lhůta pro doručení nabídek Zadávací lhůta a datum otevírání obálek s nabídkami Další části zadávací dokumentace Strana 2 (celkem 13)

3 1. Informace o zadavateli Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Sídlo: Pekařská 53, Brno, IČ: DIČ: CZ Statutární orgán: Ing. Petr Koška, MBA, ředitel Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město Číslo účtu: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPP 2. Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech technických je Mgr. Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel.: , fax: , a Ing. Radvan Ţáček, Odbor správy budov a provozu, tel.: , fax: , Kontaktní osobou ve věcech organizačních a současně osobou oprávněnou činit elektronické úkony je Ing. Ivan Mrkva, Odbor právních věcí, tel.: , fax: , 3. Vymezení veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění pravidelných a mimořádných úklidových a čistících prací a sluţeb ve zdravotnických, provozních a technických prostorech (objektech) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vč. detašovaných pracovišť a venkovním areálu Pekařská 53. Přesné vymezení úklidových ploch včetně jejich zařazení do jednotlivých úklidových kategorií je uvedeno v příloze č. 2 a Celkové množství nebo rozsah Úklid se týká vnitřních prostor budov (zdravotnické, technické nebo administrativní objekty) a venkovních ploch v areálu FN u sv. Anny v Brně o celkové ploše uklízených prostor m Smluvní úklid obsahuje Pravidelné úklidové práce ve vnitřních prostorech budov i venkovním areálu v rozsahu, četnostech a za podmínek zadaných v jednotlivých kategoriích (příloha č. 2 a 3). V časech od 5:00h do 19:30h a od 19:00h do 6:00h včetně sobot, nedělí a svátků. Noční úklid (v době od 19:00 6:00hod.) je řešen na vyţádání při vzniklé potřebě (telefonicky přes dispečink). Nutnost potřeby cca 3 pracovnice na směně. Upřesnění k pravidelným úklidovým pracím a sluţbám: Pouţívané dezinfekční a čistící prostředky na plochy a povrchy musí dodavatel zvolit v souladu s platným Dezinfekčním programem pro zdravotnická pracoviště (příloha č. 6) Technologické postupy v úklidu musí být v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. To se týká také mimořádných protiepidemických opatření vztahujících se na úklid prostor s výskytem pacientů se závaţným přenosným onemocněním Úklid musí být prováděn v souladu se směrnicí FN č. 6/ Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5) Na lůţkových odděleních, operačních sálech a ambulancích musí být k dispozici minimálně jedna pracovnice nebo pracovník (stálá služba min. počet osob 146) v době: - JIP a standardní lůţkové odd.: 6:00h 19:00h - OS: 6:00h - do konce operačního programu (max. do 19:00h) Strana 3 (celkem 13)

4 - ambulance: 6:00h do konce ordinační doby (max. do 16:00h) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel vybavil své zaměstnance prostředky, které zahrnují úklidový vozík s oddělenou čistou a špinavou vodou, ţdímačem mopů, odkládacími plochami na čisté a špinavé mopy, čistící a desinfekční prostředky a ostatní pomůcky pro zajištění řádného úklidu (vč. průhledných a modrých igelitových pytlů - sáčků). Dále, aby respektoval pouţívání výměnných mopů pro ruční vytírání s tím, ţe garantuje povinnost tyto mopy pravidelně prát strojním způsobem. Pro svoz plastových pytlů s odpadem ke kontejnerům je třeba zajistit jednotné vozíky pro kaţdého pracovníka Strojový úklid podlahových ploch poţaduje zadavatel provádět u hlavních chodeb společných prostor a hal (z důvodu zamývání). Dodavatel musí pouţít takovou technologii strojového čištění, aby nepoškodil podlahovou krytinu Úklid středových hal a hlavních chodeb ambulantních prostor není vhodný v době od 7 hodin do 11 hodin z důvodu přeplněnosti chodeb ambulantními pacienty Úklid společných prostor (WC pro veřejnost, haly, chodby, zádveří) by měl být, je-li četnost 2 x 3 x denně, rozvrţen do dne tak, aby poslední úklid proběhl s ohledem na konec návštěvních hodin Součástí úklidu společných prostor je i otírání čalouněných lavic a stolků v halách a chodbách dle potřeby. Čištění skleněných dělících dveří a příček hal a chodeb dle potřeby. Úklid a čištění stěn a dveří výtahových kabin dle potřeby nejméně však 1x denně. Otírání parapetů a okenních výklenků na chodbách dle potřeby nejméně však 1x denně Zvýšená intenzita úklidu je zadavatelem vyţadována u nápojových automatů. Zejména vytírání kolem automatů, mytí odpadkových košů a výměna pytlů. Tyto úklidové činnosti jsou součástí úklidu ploch na kterých jsou nápojové automaty umístěné. Nutná frekvence je nejméně 2x denně Doplňování hygienických, mycích a dezinfekčních prostředků, igelitových sáčků do košů a PVC pytlů (ţluté, zelené a černé barvy), zásobníků na toaletní papír, zásobníků na papírové ručníky a dávkovačů na tekuté mýdlo. Bliţší specifikace je uvedena níţe. Upřesnění k dodávce, manipulaci a doplňování materiálu V cenové nabídce tzn. v jednotkové ceně za úklid plochy dle kategorie, musí být zakalkulována dodávka materiálu související s výkonem předmětných prací (jak je uvedeno v bodě ). Cenu za tuto sluţbu je dodavatel povinen stanovit tak, aby měl rezervy zohledňující náročnost provozu pracoviště, směnnost, druh a váhu odpadu tak, aby pokryl případné výkyvy ve spotřebě. Tato sluţba zůstane trvale jako součást ceny za úklid Plastové průhledné sáčky a modré pytle na komunální odpad budou dodávány a doplňovány v rámci smluvní ceny za úklid V případě pouţití sáčku na komunální odpad, musí být sáček s odpadem před transportem vloţen do velkého modrého plastového pytle tzn. nevhazovat sáčky přímo do kontejnerů. Sílu stěny a velikost sáčku je nutno volit s ohledem na váhu odpadu a velikost odpadkového koše Doplňování žlutých, zelených a černých plastových pytlů na infekční odpad, toaletního papíru, papírových ručníků, tekutého mýdla a případně dalších hygienických prostředků dle poţadavků klinik, bude samostatně fakturováno v rámci měsíční fakturace jako sluţba dle skutečného mnoţství dodaných materiálů. Tyto materiály bude dodavatel odebírat od firem, které zadavatel vysoutěţí v reverzní aukci za podmínek a cen daných předmětnou aukcí. K faktuře budou přiloţeny dodací listy odsouhlasené vedoucím kaţdého uklízeného pracoviště Manipulace s komunálním odpadem obsahuje vyjmutí pytle (sáčku) z koše nebo stojanu, převázání pytle provázkem, vloţení do velkého modrého pytle, vloţení nového prázdného pytle (sáčku) do koše nebo stojanu, přesun plného velkého modrého pytle do odpadového hospodářství a vloţení do příslušného kontejneru S ohledem na další manipulaci s pytli s infekčním odpadem je požadováno ohleduplné zacházení, aby nedošlo k narušení těsnosti pytle (vlečení pytle po zemi). Při roztrţení či jiném poškození pytle je nutné odpad uloţit do nového plastového pytle Manipulaci s pytli s infekčním a komunálním odpadem, vkládání nových pytlů do odpadkových košů. Odnášení plných pytlů s komunálním a infekčním odpadem do kontejnerů v Odpadovém hospodářství (u infekčního odpadu pokud není odváţen kontejnery svozovou sluţbou FN). Dle potřeby i odnášení lepenkových krabic, či skla do kontejnerů v Odpadovém hospodářství. To vše dle Směrnice FN 6/2008 Strana 4 (celkem 13)

5 Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5). Zadavatel požaduje při vysypávání koše vždy výměnu plného pytle (sáčku) za nový prázdný Pravidelné udržování čistoty záchytných vstupních rohoží hlavních vchodů do budov zejména při nepřízni počasí a v zimním období. Pravidelné (min. 1x týdně) čištění venkovních nebo vnitřních van gumových nebo ocelových vstupních vchodových rohoţí v četnosti dle potřeby Zajišťované služby spojené se stravováním pacientů: Manipulace s tabletovými vozíky pro expedici pokrmů. Převzetí tabletových vozíků na expedičním místě. Převoz výtahem na příslušné místo. Sběr pouţitého nádobí z pokojů nemocných po konzumaci stravy. Mytí pouţitého nádobí po výdeji stravy v mimo pracovní dny (tj. víkendy a svátky). Vkládání pouţitého nádobí do tabletových vozíků. Uloţení pouţitého nádobí do myček, spuštění myčky a úklid umytého nádobí (pouze u oddělení, kde myčky jsou (celkem 8 ks.). Svoz tabletových vozíků výtahem k expedičnímu místu. Průměrný čas strávený pro sluţby spojené s výdejem stravy je cca 3 hod. denně Mytí oken, osvětlovacích těles ve společných prostorách, mokré čištění koberců a čalouněného nábytku 2x ročně. Na některých chodbách výška stropu přesahuje 4,5 metrů Pravidelné mytí gumových galoší pouţívaných zaměstnanci FN dezinfekčním roztokem 1x denně Pravidelný Sanitární úklid operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť v termínech daných platným Provozním řádem v oblasti hygieny (1x za měsíc aţ 1x za 12 měsíců dle typu pracoviště). Zahrnuje především kompletní dezinfekční mytí event. stěn, skleněných přepáţek, světel, stropů, oken apod Úklid prostor určených pro přistávání vrtulníku 1x denně Úklid komunikací v areálu FN (chodníky, silnice, vstupy do budov) minimálně 1x denně včetně jejich zimní údrţby (odstraňování sněhu a ledu, posyp), tak aby byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost a sjízdnost po celý den v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s výjimkou prvotního ošetření silnic, které zajišťuje FN (prvotním ošetřením se rozumí kaţdé odhrnutí čerstvě napadaného sněhu s následným posypem nebo první posyp po vzniku náledí) Vysypávání odpadkových košů nacházejících se v areálu FN (1x denně). 3.4 Mimořádný úklid obsahuje Každodenní úklid, zabezpečení provozu a doplňování hygienických náplní veřejných WC, údrţba a opravy velkých zásobníků toaletního papíru a zásobníků tekutého mýdla. Provoz veřejných WC bude zajišťován denně od 6:00h do 18:00h. Jedná se o zabezpečení provozu na ploše 26m 2 o celkovém počtu WC mís 5, pisoárů 4, umyvadel 4, zásobníků na toal. papír 2, papírové ručníky 2 a tekuté mýdlo 2. Denně tato WC navštíví cca 250 lidí. V příloze č. 4 je měrnou jednotkou pro výše popsaný rozsah 1 den Mimořádné mytí oken včetně rámů a žaluzií bude provedeno dle předchozí domluvy s vedením jednotlivých pracovišť. Zaměření ploch oken si zajistí dodavatel ve vlastní reţii. Upozorňujeme, ţe běţné mytí oken 2x ročně je součástí základního úklidu. V příloze č. 4 poloţka mytí oken v prostorách nezahrnutých do úklidu je cca 1000m 2 plochy oken, které je nutno řešit horolezecky nebo z vysokozdviţné plošiny Mimořádné úklidy po malování, stavebních pracích a haváriích Pravidelné obnovování dopravního vodorovného značení na vozovkách uvnitř areálu a bezpečnostní značení schodišť ve všech budovách. Dále také obnovování Diskrétních zón např. v přijímací kanceláři, ambulancích a kartotékách. Tyto práce budou účtovány v hodinové sazbě. Materiál bude účtován zvlášť dle skutečné ceny a spotřebovaného mnoţství Čištění okapů, rýn a svodů na budovách nemocnice a to i s vyuţitím horolezecké techniky nebo manipulační vysokozdviţné plošiny Okamžitý zásah při haváriích vody (poruchy rozvodů, odpadů, zatečení při extrémních deštích) pomocí odsávacího zařízení Čištění půdních prostor od biologického materiálu (holubí trus) musí být prováděno za přísných hygienických podmínek vč. ekologické likvidace biologického materiálu. Strana 5 (celkem 13)

6 3.4.8 Dodávku a instalaci čistících zón umístěných ve vchodech do budov a ve frekventovaných vnitřních společných prostorech. Pouţívaný materiál je látkový i gumový dle charakteru umístění Všechny výše uvedené práce budou vykonávány na základě samostatné objednávky a fakturované dle skutečně provedené práce dle ceníku jednotkových cen mimořádných úklidových prací a sluţeb (příloha č. 4) U všech výše uvedených mimořádných prací musí dodavatel doloţit k fakturaci odsouhlasený výkaz práce vedoucím pracoviště nebo zadavatelem objednávky. 3.5 Požadavky na zaměstnance dodavatele Pracovníci úklidu musí být upravení, vybavení čistým a jednotným pracovním oděvem v dostatečném mnoţství (alespoň 3 kusy) pro moţnost převlečení v případě znečištění a řádnou pracovní obuví. Dále musí mít příslušné osobní ochranné pracovní prostředky dle rizika práce, kterou vykonávají nebo dle hygienických předpisů (ochranné rukavice, ústenku atd.) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni během výkonu předmětných prací a při pohybu v areálu FN za tímto účelem, viditelně nosit jmenovku, která bude obsahovat čitelnou identifikaci zaměstnance a označení (logo, název) zaměstnavatele Dodavatel je povinen u svých zaměstnanců zajistit všechna školení, lékařské prohlídky, pojištění a u zahraničních pracovníků i pracovní povolení dle příslušných právních předpisů Zadavatel doporučuje, aby dodavatel u svých zaměstnanců zajistil očkování proti virové hepatitidě "B" v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů (ustanovení 9, 16 a 17), s ohledem na vysoké riziko poranění kontaminovaným materiálem a nástroji (např. injekční jehla) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil školení svých zaměstnanců, kteří provádějí úklid v hygienickém minimu, a to v následujícím rozsahu: Vstupní: rámcová osnova - Vyhl. 195/2005 Sb. zaměřeno na 10 Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče, harmonogramy úklidu pro jednotlivé kategorie pracovišť, Dezinfekční program pro zdravotnické pracoviště -včetně nácviku ředění dezinfekčních a mycích přípravků, dodrţování expozice a střídání dezinfekčních přípravků. Periodické: 1x ročně v rozsahu školení vstupního. Dodavatel vede dokumentaci o proškolení svých zaměstnanců a je povinen na požádání tuto dokumentaci zadavateli předložit k nahlédnutí Systém řízení úklidu Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil stálý dispečink 24 hodin denně. Počet dispečerů si dodavatel stanoví tak, aby ve stanoveném počtu byli schopni dodrţet níţe uvedené poţadavky zadavatele. Při ranní směně (v době od 6:00 19:00hod.) nejméně 3 dispečeři, při noční směně (v době od 19:00 6:00hod.) a v mimo pracovní dny nejméně 2 dispečeři. Dispečeři budou přítomni na jednom telefonním čísle, na kterém budou přijímat poţadavky zadavatele vč. reklamací Zadavatel vyţaduje pravidelné provádění kontroly postupů a kvality prováděných prací dispečery dodavatele v rozsahu: - kontrola a záznam o dodrţování postupů a harmonogramu úklidu nejméně na 3 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam o správnosti přípravy dezinfekčních roztoků, teploty vody, skladování dezinfekčních roztoků, pouţívání ochranných pracovních prostředků nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam doplňování spotřebním materiálem nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam dodrţování správného pouţívání barevného rozlišení odpadových pytlů a dodrţování třídění odpadu nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně - kontrola a záznam uloţení úklidových vozíků, uloţení a odeslání mopů k vyprání nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně vždy před a po provedení stěru - kontrola a záznam nošení firemního oděvu a jmenovek nejméně u 3 namátkově vybraných pracovníků denně. Tyto kontroly provede dodavatel tak, aby každé pracoviště bylo prokazatelně zkontrolováno nejméně 1krát měsíčně. O těchto kontrolách vede dodavatel písemný doklad včetně zjištěných nedostatků a Strana 6 (celkem 13)

7 provedených nápravných opatřeních. Doklad o provedených kontrolách postupů a kvality úklidu je dodavatel povinen předložit zadavateli na požádání k nahlédnutí Zadavatel vyţaduje zajištění nástupu k vyřízení akutních reklamací do 10 minut od nahlášení na dispečink dodavatele. Naléhavost odstranění reklamované závady bude oznámena ţadatelem při nahlášení reklamace a zároveň bude sjednána doba odstranění této závady. Pokud nedojde k odstranění reklamované závady, můţe být dodavateli udělena smluvní pokuta 1.000,-Kč. Pokud dojde k vadě, u které není zcela jasné na čí straně je vina, dodavatel vadu odstraní na své náklady a po posouzení není-li vina na jeho straně, můţe ţádat o uhrazení nákladů spojených s odstraněním vady Dodavatel zodpovídá za veškeré škody na majetku, které jsou způsobeny jeho zaměstnanci či osobami, které k plnění zakázky pouţil. Škodu odstraní tak, ţe majetek uvede do původního stavu, nebo škodu finančně uhradí. Při ztrátě klíčů tentýţ den provede výměnu vloţek a dodání potřebného mnoţství klíčů Při mimořádných a havarijních situacích zadavatel poţaduje nástup do 10 minut od nahlášení na dispečink Zadavatel poţaduje zajišťování distribuce materiálu dle potřeby jednotlivých pracovišť, tj. i v mimo pracovní dny. 3.7 Prostorové možnosti V areálu Pekařská nejsou pro dodavatele k dispozici ţádné provozní prostory. Dodavatel je povinen si zajistit prostory pro zabezpečení bezproblémového plnění obsahu VZ (tj.: šatny personálu, sklady pro uloţení materiálu, čistících a desinfekčních prostředků, strojů a zařízení, prostory pro praní mopů, administrativní prostory, dispečink apod.) mimo areál Pekařská, ale v jeho těsné blízkosti. Nebo řešit plnění obsahu VZ bez potřeby těchto prostor Na klinikách, odděleních, ambulancích, laboratořích a v administrativních budovách jsou k dispozici pouze nezbytné úklidové místnosti (někdy jedna pro dvě oddělení), nebo pouze skříně, slouţící pouze k uloţení úklidových prostředků pouţívaných v místě úklidu V areálu Berkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten vč. sprchy pro cca 6 pracovnic. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá dle potřeby na zavolání V areálu Zoubkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten pro cca 6 pracovnic (sprcha k dispozici mimo šatnu) a příruční sklad o rozměru cca 18m 2. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá 1x měsíčně. 3.8 Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části. 4. Obchodní podmínky veřejné zakázky 4.1 Smluvní cena Cena předmětu smlouvy je sjednaná dohodou v souladu se z. č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění. Tato cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisk dodavatele V ceně za poskytované úklidové práce a sluţby je kromě přímých a nepřímých nákladů (čistící, dezinfekční a úklidové prostředky), zakalkulována i dodávka (distribuce) veškerého materiálu vč. souvisejícího přímo s výkonem předmětných prací tj. dodávka (včetně manipulace) plastových pytlů na komunální odpad (modré pytle) a sáčků na odpad do stojanů a odpadkových košů Vyúčtování smluvních a mimořádných úklidových prací a služeb a dodávek materiálů bude prováděno 1 x měsíčně k poslednímu dni měsíce. Faktura bude vystavena na základě analýzy ceny úklidu na nákladová střediska zadavatele, odsouhlasené vedoucím odboru správy budov a provozu, podložené předávacími protokoly, odsouhlasenými vedením uklízených pracovišť Splatnost daňového dokladu faktury je stanovena min. 90 kalendářních dní od datumu uskutečnění zdanitelného plnění. Vystavenou fakturu doručí dodavatel zadavateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, po měsíci, za který je vystavena. Strana 7 (celkem 13)

8 4.1.5 Bude-li fakturace neúplná, nepodloţená nebo jinak chybná, je dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. Tato doba se nezapočítává do doby splatnosti faktury Pro případ prodlení zadavatele s úhradou faktur sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za kaţdý započatý den prodlení. 4.2 Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Smluvní cena bude po dobu trvání smlouvy neměnná s výjimkou změn v rozsahu zadaných prací, které odsouhlasí zadavatel. Výši smluvní ceny lze překročit pouze při důvodech uvedených v níţe uvedených odstavcích a Rozsah a cena smluvních prací a služeb může být snížena v časově omezeném období v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, tj. sníţení četnosti a rozsahu prací (sníţení ploch, změna reţimu, uzavření oddělení, uzavření místností, prázdninový provoz, apod.) nebo naopak zvýšena při zvýšení četností a rozsahu prací (zvýšení uklízených ploch, malování, rekonstrukce, apod.). O těchto změnách bude zadavatel informovat dodavatele v co nejvíce provozně moţném časovém předstihu. Tyto změny budou zohledněny v měsíční fakturaci za provedené poskytování úklidových služeb, snížením nebo zvýšením smluvní ceny, po předchozím odsouhlasení oběma stranami. Déle trvající nebo trvalé změny rozsahu smluvních prací, budou po vzájemné dohodě řešeny dodatkem ke smlouvě Z důvodu inflace, za předpokladu, ţe oficiálně vyhlášený nárůst inflace překročí 10% a nebo z důvodu navýšení minimální mzdy o více neţ 10%, lze jednat o navýšení smluvní ceny. Případná úprava smluvní ceny je moţná pouze po písemné akceptaci poţadavku ze strany zadavatele, na základě dodatku ke smlouvě o poskytování úklidových sluţeb. 4.3 Dodací podmínky Dodávky úklidových prací a sluţeb budou realizovány v rozsahu zadávací dokumentace, seznamu ploch a četností, harmonogramů úklidových prací a sluţeb, dezinfekčního plánu a dílčích objednávek v době, rozsahu a kvalitě při dodrţení podmínek dle směrnic a předpisů FN a platné legislativy ČR. 4.4 Kvalita a jakost Dodavatel odpovídá za včasně provedený úklid v dohodnuté a předepsané kvalitě, kvantitě a jakosti, t.j. v souladu se zadávacími podmínkami a příslušnými právními předpisy a normami týkajícími se úklidu, platné legislativy týkající se hygienických poţadavků, odpadů a bezpečnosti. Za zadavatele přebírá provedený úklid určený zaměstnanec potvrzením výkazu práce. Výkazy práce předkládají denně zaměstnanci dodavatele. Jméno určeného zaměstnance zadavatele bude uvedeno v záhlaví pracovního výkazu. Výkazy práce zajišťuje na vlastní náklady dodavatel. V případě, ţe úklid nebyl proveden v souladu s výše uvedeným, provede určený zaměstnanec zadavatele ve výkazu práce zápis s uvedením procenta odpovídajícího provedenému úklidu. Výkazy práce se zápisem o neprovedeném, nekvalitně provedeném, nebo nedostatečně provedeném úklidu slouţí jako doklad k řešení reklamace provedeného úklidu. Výkazy práce jsou závazným podkladem pro vystavení daňového dokladu dodavatele. 4.5 Smlouva o poskytování úklidových služeb Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze téţ zrušit písemnou výpovědí bez udání důvodu se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běţet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zadavatel můţe od smlouvy odstoupit v případě, je-li vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení nebo je dodavatel v likvidaci. Odstoupení je účinné dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků Dodavatel je povinen vybavit osoby, které budou provádět úklid, pracovním oděvem, ochrannými, čistícími, úklidovými a dezinfekčními prostředky a dalšími pomůckami pro řádné provádění úklidu Dodavatel je povinen zajistit u všech osob, které budou provádět úklid, proškolení z aktuálních hygienických předpisů pro zdravotnická zařízení, předpisů o bezpečnosti práce, poţární ochraně a odpadech. Strana 8 (celkem 13)

9 4.5.6 Dodavatel písemně zajistí u všech osob, které budou provádět úklid, mlčenlivosti o skutečnostech, o nichţ se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce ve zdravotnickém zařízení (např. zdravotní stav pacientů, apod.). Vznikne-li zadavateli porušením této povinnosti škoda, je dodavatel povinen ji zadavateli v plné výši bez zbytečného odkladu uhradit Dodavatel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to moţné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Volba způsobu náhrady škody náleţí zadavateli. Dodavatel prohlašuje, ţe je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a ţe pojistná částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele Dodavatel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které zadavatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy Dodavatel prohlašuje, ţe byl seznámen s objekty, které jsou předmětem úklidu a s poţárními a poplachovými směrnicemi zadavatele Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele Dodavatel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náleţitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky Dodavatel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky a smluv, které z ní vyplynou Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Podmínky smlouvy, jeţ svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné aţ do okamţiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvních stran Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Smluvní strany se v souladu s 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, ţe místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění 5.1 Místo plnění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: - Brno, Pekařská 53 (sídlo zadavatele), - Brno, Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie), - Brno, Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení). - Brno, Výstavní 17 (Oddělení závodních a rodinných lékařů) 5.2 Doba plnění Poskytování sluţeb vymezených v předmětu veřejné zakázky bude sjednáno na dobu 5 let. 5.3 Prohlídka místa plnění Dodavatelům bude umoţněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky v souladu s 49, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a to pouze v jednom termínu dne Účast je nutno předem oznámit em na adrese Sraz účastníků bude v 9:00 hodin před budovou R v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53. Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na poloţené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Strana 9 (celkem 13)

10 6. Požadavky na prokázání kvalifikace Dodavatel předloţí doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s 51, 52 a 57 zákona. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) a j) zákona v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona čestným prohlášením. Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 odst. 1 písm. a) a b), prokazuje dodavatel výpisem z evidence Rejstříku trestů, a to pro všechny osoby, na které se tato podmínka ve smyslu posledně cit. ust. zákona vztahuje. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona prokazuje dodavatel potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) prokáţe dodavatel předloţením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. l) prokáţe dodavatel, který, má-li formu akciové společnost, předloţením aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10%. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona předloţením výpisu z obchodního rejstříku ( 54 písm. a) zákona), který nesmí být starší 90 dnů a předloţením výpisu z ţivnostenského rejstříku ( 54 písm. b) zákona). 6.3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Zadavatel akceptuje prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle bodů 6.1 a 6.2 zadávací dokumentace předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 zákona v nabídce. Toto neplatí pro základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) a l), které musí být prokázány způsobem uvedeným v bodě 6.1 zadávací dokumentace. 6.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady následovně: předpoklady dle 55 odst. 1 písm. a) zákona předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemţ se poţaduje, aby částka, která bude uhrazena pojistitelem za dodavatele v případě pojistné události činila minimálně částku ,-Kč předpoklady dle 55 odst. 1 písm. c) zákona výkazem celkového obratu dodavatele dosaţeného za sluţby shodné s předmětem plnění veřejné zakázky za poslední 3 účetní období, který musí činit v součtu za tato tři účetní období minimálně Kč bez DPH. Výkaz celkového obratu dodavatele bude rozčleněn na jednotlivá účetní období a bude předloţen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 6.5 Technické kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona předloţením seznamu významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Součástí seznamu musí být minimálně 1 zakázka na zajištění komplexních úklidových sluţeb lůţkového zdravotnického zařízení (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíţ finanční hodnota přesáhla 20 mil.kč/rok bez DPH. Tato zakázka bude prokázána v kaţdém z posledních 3 let. Strana 10 (celkem 13)

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82

Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82 Zveřejněno: Veřejná zakázka malého rozsahu na: Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82 Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Zpracoval: Ing. Jaroslav

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná

Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná Zveřejněno: 20. 9. 2011 Veřejná zakázka malého rozsahu na: Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na:

Veřejná zakázka malého rozsahu na: Veřejná zakázka malého rozsahu na: dodávku kancelářských potřeb, provozního materiálu a předmětů dlouhodobé spotřeby pro Krajskou hygienickou stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zadávací

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná

FNUSA - ICRC - Atomová silová mikroskopie integrovaná Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Obuv pro příslušníky Celní správy Zjednodušené podlimitní řízení Čl. I. Identifikace zadavatele Česká republika Generální ředitelství cel se sídlem Budějovická 7,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR

Zajištění údržby a následných aktualizací webových prezentací v gesci SFŽP ČR Kontaktní osoba: Jaromír Albrecht Telefon: 267 994 352 Fax: 272 936 597 E-mail: jaromir.albrecht@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel: Národní památkový ústav Sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01, Praha 1 IČ: 75032333 Zastoupen: Kontaktní adresa: Telefon: PhDr. Michaelem Zachařem Na Perštýně 12, 110 00 Praha 1 234 653 121 Výzva

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 62/2, 350 02 Cheb ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY

PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY PÍSEMNÁ VÝZVA A ZADÁVACÍ PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDKY pro vyhlášenou veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce a dodávku mobiliáře V Rýmařově 11.9.2013 ÚPRAVA ZASTÁVEK A PLOCH RÝMAŘOVSKO Zadavatel

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU OBEC PIČÍN Pičín 154, 262 25 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Svoz komunálního a tříděného odpadu v roce 2016 2.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul.

Obec Úholičky Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088. Obnova asfaltového souvrství ul. Obecní úřad Úholičky Náves 10, 252 64 Úholičky tel. 220930641, fax: 220930088 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje v Úholičkách dne VZ 6/2014 Ing. Kořínková Věc: Výzva k podání nabídky na realizaci

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany.

Písemná výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Výměna 2 ks vchodových dveří v objektu Státního okresního archivu Rokycany. Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-2341/2010 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 14.10.2010 Dle rozdělovníku

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Strana 1 ze 8 Název veřejné zakázky: Zadavatel Název / obchodní firma : Všeobecná fakultní nemocnice v Praze IČ : 00064165 Adresa sídla / místa podnikání: Osoby oprávněné za zadavatele jednat: Kontaktní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Úklidové služby v objektech MF, ulice Voctářova Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba jednající

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce

CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE. Stavební práce 1/6 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:244106-2010:text:cs:html CZ-Olomouc: Výstavba domů s pečovatelskou službou 2010/S 158-244106 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE Stavební

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV

OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Výroba zpravodaje Kohoutovický kurýr OBCHODNÍ PODMÍNKY, NÁVRH SMLOUVY O DÍLO č. /15/OVV Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky uzavřená ve smyslu ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce na dodávky, zadávané jako zakázka malého rozsahu ve smyslu ustanovení 12 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) Zkvalitnění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt.

VÝZVA. 1) Název veřejné zakázky Snížení energetické náročnosti objektu, zateplení obvodového pláště, 2. MŠ Karlovy Vary, o. p. Kpt. VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle ustanovení 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu se Zásadami

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace

Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Smlouva o dílo - servis vodoinstalace Článek 1 - Smluvní strany 1. společnost: Posíláme poptávky, s. r. o. se sídlem: Šafránkova 3, Praha 5 zastoupená: jednatelem Ing. Martinem Poptávkou IČO: 12345678

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup

KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Veřejná zakázka malého rozsahu na akci KHS Moravskoslezského kraje - osobní automobily - nákup Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení

CSS Prostějov, rekonstrukce budovy 6F zřízení odlehčovací služby a denního stacionáře vnitřní vybavení hejtman Ing. Jiří Rozbořil Jeremenkova 40a 779 11 Olomouc tel.: +420 585 508 847 fax: +420 585 508 851 e-mail: hejtman@kr-olomoucky.cz www.kr-olomoucky.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/TEL

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KROMERIZSKA NEMOCNICE

KROMERIZSKA NEMOCNICE KROMERIZSKA NEMOCNICE akciová společnost Havlíčkova 660/73, 767 55 Kroměříž IČO: 27660532 DIČCZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz Zadávací dokumentace VZ-02/2012/RM Nákup gastrotechnologie

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636

MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, 25230 REVNICE IC: 00241636 v v, v,, v, v MESTO REVNICE, NAMESTI KRALE JIRIHO Z PODEBRAD 74, v v 25230 REVNICE IC: 00241636 tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku

Více

Rámcová kupní smlouva

Rámcová kupní smlouva Příloha č. 3 zadávací dokumentace Závazný návrh rámcové smlouvy Rámcová kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

Smlouva na poskytování právních služeb

Smlouva na poskytování právních služeb P S Y C H I A T R I C K Á L É Č E B N A Š T E R N B E R K Olomoucká 1848/173, 785 01 Šternberk, IČ:00843954 Smlouva na poskytování právních služeb č. VZ 76/2013 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky dle Závazných pokynů pro zadávání veřejných zakázek v rámci Národních programů SFŽP ČR (nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách) Číslo zakázky: Veřejná zakázka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti HAPex s.r.o., IČ 259 18 231, DIČ: CZ25918231 se sídlem v Hradci Králové, náměstí E.F.Buriana 777/6.PSČ 500 04 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Více