Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nadlimitní veřejná zakázka na služby. Úklidové služby"

Transkript

1 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: , fax: Nadlimitní veřejná zakázka na služby Úklidové služby dle ust. 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) k otevřenému řízení dle 27 zákona Zpracoval: Ing. Ivan Mrkva Schválil: Ing. Petr Koška, MBA Datum: Datum: Podpis: Podpis Strana 1 (celkem 13)

2 Obsah zadávací dokumentace 1. Informace o zadavateli Kontaktní osoby Vymezení veřejné zakázky Předmět veřejné zakázky Celkové mnoţství nebo rozsah Smluvní úklid obsahuje Mimořádný úklid obsahuje Poţadavky na zaměstnance dodavatele Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Obchodní podmínky veřejné zakázky Smluvní cena Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Dodací podmínky Kvalita a jakost Smlouva o poskytování úklidových sluţeb Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění Místo plnění Doba plnění Prohlídka místa plnění Poţadavky na prokázání kvalifikace Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií Základní hodnotící kritérium Elektronická aukce Způsob zpracování nabídky Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena za smluvní úklidové práce a sluţby Nabídková cena mimořádných úklidů Nabídková cena a poţadované mnoţství Povinnosti dodavatele související s oceněním poţadovaných sluţeb Sleva z ceny Podávání nabídek, zadávací lhůta a otevírání obálek Doručování nabídek Lhůta pro doručení nabídek Zadávací lhůta a datum otevírání obálek s nabídkami Další části zadávací dokumentace Strana 2 (celkem 13)

3 1. Informace o zadavateli Název: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Sídlo: Pekařská 53, Brno, IČ: DIČ: CZ Statutární orgán: Ing. Petr Koška, MBA, ředitel Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno-město Číslo účtu: /0100 IBAN: CZ SWIFT: KOMBCZPP 2. Kontaktní osoby Kontaktní osobou ve věcech technických je Mgr. Jana Zvěřinová, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel.: , fax: , a Ing. Radvan Ţáček, Odbor správy budov a provozu, tel.: , fax: , Kontaktní osobou ve věcech organizačních a současně osobou oprávněnou činit elektronické úkony je Ing. Ivan Mrkva, Odbor právních věcí, tel.: , fax: , 3. Vymezení veřejné zakázky 3.1 Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je kompletní zajištění pravidelných a mimořádných úklidových a čistících prací a sluţeb ve zdravotnických, provozních a technických prostorech (objektech) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně vč. detašovaných pracovišť a venkovním areálu Pekařská 53. Přesné vymezení úklidových ploch včetně jejich zařazení do jednotlivých úklidových kategorií je uvedeno v příloze č. 2 a Celkové množství nebo rozsah Úklid se týká vnitřních prostor budov (zdravotnické, technické nebo administrativní objekty) a venkovních ploch v areálu FN u sv. Anny v Brně o celkové ploše uklízených prostor m Smluvní úklid obsahuje Pravidelné úklidové práce ve vnitřních prostorech budov i venkovním areálu v rozsahu, četnostech a za podmínek zadaných v jednotlivých kategoriích (příloha č. 2 a 3). V časech od 5:00h do 19:30h a od 19:00h do 6:00h včetně sobot, nedělí a svátků. Noční úklid (v době od 19:00 6:00hod.) je řešen na vyţádání při vzniklé potřebě (telefonicky přes dispečink). Nutnost potřeby cca 3 pracovnice na směně. Upřesnění k pravidelným úklidovým pracím a sluţbám: Pouţívané dezinfekční a čistící prostředky na plochy a povrchy musí dodavatel zvolit v souladu s platným Dezinfekčním programem pro zdravotnická pracoviště (příloha č. 6) Technologické postupy v úklidu musí být v souladu s vyhláškou č.195/2005 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické poţadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. To se týká také mimořádných protiepidemických opatření vztahujících se na úklid prostor s výskytem pacientů se závaţným přenosným onemocněním Úklid musí být prováděn v souladu se směrnicí FN č. 6/ Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5) Na lůţkových odděleních, operačních sálech a ambulancích musí být k dispozici minimálně jedna pracovnice nebo pracovník (stálá služba min. počet osob 146) v době: - JIP a standardní lůţkové odd.: 6:00h 19:00h - OS: 6:00h - do konce operačního programu (max. do 19:00h) Strana 3 (celkem 13)

4 - ambulance: 6:00h do konce ordinační doby (max. do 16:00h) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel vybavil své zaměstnance prostředky, které zahrnují úklidový vozík s oddělenou čistou a špinavou vodou, ţdímačem mopů, odkládacími plochami na čisté a špinavé mopy, čistící a desinfekční prostředky a ostatní pomůcky pro zajištění řádného úklidu (vč. průhledných a modrých igelitových pytlů - sáčků). Dále, aby respektoval pouţívání výměnných mopů pro ruční vytírání s tím, ţe garantuje povinnost tyto mopy pravidelně prát strojním způsobem. Pro svoz plastových pytlů s odpadem ke kontejnerům je třeba zajistit jednotné vozíky pro kaţdého pracovníka Strojový úklid podlahových ploch poţaduje zadavatel provádět u hlavních chodeb společných prostor a hal (z důvodu zamývání). Dodavatel musí pouţít takovou technologii strojového čištění, aby nepoškodil podlahovou krytinu Úklid středových hal a hlavních chodeb ambulantních prostor není vhodný v době od 7 hodin do 11 hodin z důvodu přeplněnosti chodeb ambulantními pacienty Úklid společných prostor (WC pro veřejnost, haly, chodby, zádveří) by měl být, je-li četnost 2 x 3 x denně, rozvrţen do dne tak, aby poslední úklid proběhl s ohledem na konec návštěvních hodin Součástí úklidu společných prostor je i otírání čalouněných lavic a stolků v halách a chodbách dle potřeby. Čištění skleněných dělících dveří a příček hal a chodeb dle potřeby. Úklid a čištění stěn a dveří výtahových kabin dle potřeby nejméně však 1x denně. Otírání parapetů a okenních výklenků na chodbách dle potřeby nejméně však 1x denně Zvýšená intenzita úklidu je zadavatelem vyţadována u nápojových automatů. Zejména vytírání kolem automatů, mytí odpadkových košů a výměna pytlů. Tyto úklidové činnosti jsou součástí úklidu ploch na kterých jsou nápojové automaty umístěné. Nutná frekvence je nejméně 2x denně Doplňování hygienických, mycích a dezinfekčních prostředků, igelitových sáčků do košů a PVC pytlů (ţluté, zelené a černé barvy), zásobníků na toaletní papír, zásobníků na papírové ručníky a dávkovačů na tekuté mýdlo. Bliţší specifikace je uvedena níţe. Upřesnění k dodávce, manipulaci a doplňování materiálu V cenové nabídce tzn. v jednotkové ceně za úklid plochy dle kategorie, musí být zakalkulována dodávka materiálu související s výkonem předmětných prací (jak je uvedeno v bodě ). Cenu za tuto sluţbu je dodavatel povinen stanovit tak, aby měl rezervy zohledňující náročnost provozu pracoviště, směnnost, druh a váhu odpadu tak, aby pokryl případné výkyvy ve spotřebě. Tato sluţba zůstane trvale jako součást ceny za úklid Plastové průhledné sáčky a modré pytle na komunální odpad budou dodávány a doplňovány v rámci smluvní ceny za úklid V případě pouţití sáčku na komunální odpad, musí být sáček s odpadem před transportem vloţen do velkého modrého plastového pytle tzn. nevhazovat sáčky přímo do kontejnerů. Sílu stěny a velikost sáčku je nutno volit s ohledem na váhu odpadu a velikost odpadkového koše Doplňování žlutých, zelených a černých plastových pytlů na infekční odpad, toaletního papíru, papírových ručníků, tekutého mýdla a případně dalších hygienických prostředků dle poţadavků klinik, bude samostatně fakturováno v rámci měsíční fakturace jako sluţba dle skutečného mnoţství dodaných materiálů. Tyto materiály bude dodavatel odebírat od firem, které zadavatel vysoutěţí v reverzní aukci za podmínek a cen daných předmětnou aukcí. K faktuře budou přiloţeny dodací listy odsouhlasené vedoucím kaţdého uklízeného pracoviště Manipulace s komunálním odpadem obsahuje vyjmutí pytle (sáčku) z koše nebo stojanu, převázání pytle provázkem, vloţení do velkého modrého pytle, vloţení nového prázdného pytle (sáčku) do koše nebo stojanu, přesun plného velkého modrého pytle do odpadového hospodářství a vloţení do příslušného kontejneru S ohledem na další manipulaci s pytli s infekčním odpadem je požadováno ohleduplné zacházení, aby nedošlo k narušení těsnosti pytle (vlečení pytle po zemi). Při roztrţení či jiném poškození pytle je nutné odpad uloţit do nového plastového pytle Manipulaci s pytli s infekčním a komunálním odpadem, vkládání nových pytlů do odpadkových košů. Odnášení plných pytlů s komunálním a infekčním odpadem do kontejnerů v Odpadovém hospodářství (u infekčního odpadu pokud není odváţen kontejnery svozovou sluţbou FN). Dle potřeby i odnášení lepenkových krabic, či skla do kontejnerů v Odpadovém hospodářství. To vše dle Směrnice FN 6/2008 Strana 4 (celkem 13)

5 Provozní řád pro nakládání s odpady (příloha č. 5). Zadavatel požaduje při vysypávání koše vždy výměnu plného pytle (sáčku) za nový prázdný Pravidelné udržování čistoty záchytných vstupních rohoží hlavních vchodů do budov zejména při nepřízni počasí a v zimním období. Pravidelné (min. 1x týdně) čištění venkovních nebo vnitřních van gumových nebo ocelových vstupních vchodových rohoţí v četnosti dle potřeby Zajišťované služby spojené se stravováním pacientů: Manipulace s tabletovými vozíky pro expedici pokrmů. Převzetí tabletových vozíků na expedičním místě. Převoz výtahem na příslušné místo. Sběr pouţitého nádobí z pokojů nemocných po konzumaci stravy. Mytí pouţitého nádobí po výdeji stravy v mimo pracovní dny (tj. víkendy a svátky). Vkládání pouţitého nádobí do tabletových vozíků. Uloţení pouţitého nádobí do myček, spuštění myčky a úklid umytého nádobí (pouze u oddělení, kde myčky jsou (celkem 8 ks.). Svoz tabletových vozíků výtahem k expedičnímu místu. Průměrný čas strávený pro sluţby spojené s výdejem stravy je cca 3 hod. denně Mytí oken, osvětlovacích těles ve společných prostorách, mokré čištění koberců a čalouněného nábytku 2x ročně. Na některých chodbách výška stropu přesahuje 4,5 metrů Pravidelné mytí gumových galoší pouţívaných zaměstnanci FN dezinfekčním roztokem 1x denně Pravidelný Sanitární úklid operačních sálů a dalších zdravotnických pracovišť v termínech daných platným Provozním řádem v oblasti hygieny (1x za měsíc aţ 1x za 12 měsíců dle typu pracoviště). Zahrnuje především kompletní dezinfekční mytí event. stěn, skleněných přepáţek, světel, stropů, oken apod Úklid prostor určených pro přistávání vrtulníku 1x denně Úklid komunikací v areálu FN (chodníky, silnice, vstupy do budov) minimálně 1x denně včetně jejich zimní údrţby (odstraňování sněhu a ledu, posyp), tak aby byla zajištěna jejich bezpečná schůdnost a sjízdnost po celý den v souladu s obecně závaznými právními předpisy, s výjimkou prvotního ošetření silnic, které zajišťuje FN (prvotním ošetřením se rozumí kaţdé odhrnutí čerstvě napadaného sněhu s následným posypem nebo první posyp po vzniku náledí) Vysypávání odpadkových košů nacházejících se v areálu FN (1x denně). 3.4 Mimořádný úklid obsahuje Každodenní úklid, zabezpečení provozu a doplňování hygienických náplní veřejných WC, údrţba a opravy velkých zásobníků toaletního papíru a zásobníků tekutého mýdla. Provoz veřejných WC bude zajišťován denně od 6:00h do 18:00h. Jedná se o zabezpečení provozu na ploše 26m 2 o celkovém počtu WC mís 5, pisoárů 4, umyvadel 4, zásobníků na toal. papír 2, papírové ručníky 2 a tekuté mýdlo 2. Denně tato WC navštíví cca 250 lidí. V příloze č. 4 je měrnou jednotkou pro výše popsaný rozsah 1 den Mimořádné mytí oken včetně rámů a žaluzií bude provedeno dle předchozí domluvy s vedením jednotlivých pracovišť. Zaměření ploch oken si zajistí dodavatel ve vlastní reţii. Upozorňujeme, ţe běţné mytí oken 2x ročně je součástí základního úklidu. V příloze č. 4 poloţka mytí oken v prostorách nezahrnutých do úklidu je cca 1000m 2 plochy oken, které je nutno řešit horolezecky nebo z vysokozdviţné plošiny Mimořádné úklidy po malování, stavebních pracích a haváriích Pravidelné obnovování dopravního vodorovného značení na vozovkách uvnitř areálu a bezpečnostní značení schodišť ve všech budovách. Dále také obnovování Diskrétních zón např. v přijímací kanceláři, ambulancích a kartotékách. Tyto práce budou účtovány v hodinové sazbě. Materiál bude účtován zvlášť dle skutečné ceny a spotřebovaného mnoţství Čištění okapů, rýn a svodů na budovách nemocnice a to i s vyuţitím horolezecké techniky nebo manipulační vysokozdviţné plošiny Okamžitý zásah při haváriích vody (poruchy rozvodů, odpadů, zatečení při extrémních deštích) pomocí odsávacího zařízení Čištění půdních prostor od biologického materiálu (holubí trus) musí být prováděno za přísných hygienických podmínek vč. ekologické likvidace biologického materiálu. Strana 5 (celkem 13)

6 3.4.8 Dodávku a instalaci čistících zón umístěných ve vchodech do budov a ve frekventovaných vnitřních společných prostorech. Pouţívaný materiál je látkový i gumový dle charakteru umístění Všechny výše uvedené práce budou vykonávány na základě samostatné objednávky a fakturované dle skutečně provedené práce dle ceníku jednotkových cen mimořádných úklidových prací a sluţeb (příloha č. 4) U všech výše uvedených mimořádných prací musí dodavatel doloţit k fakturaci odsouhlasený výkaz práce vedoucím pracoviště nebo zadavatelem objednávky. 3.5 Požadavky na zaměstnance dodavatele Pracovníci úklidu musí být upravení, vybavení čistým a jednotným pracovním oděvem v dostatečném mnoţství (alespoň 3 kusy) pro moţnost převlečení v případě znečištění a řádnou pracovní obuví. Dále musí mít příslušné osobní ochranné pracovní prostředky dle rizika práce, kterou vykonávají nebo dle hygienických předpisů (ochranné rukavice, ústenku atd.) Zaměstnanci dodavatele jsou povinni během výkonu předmětných prací a při pohybu v areálu FN za tímto účelem, viditelně nosit jmenovku, která bude obsahovat čitelnou identifikaci zaměstnance a označení (logo, název) zaměstnavatele Dodavatel je povinen u svých zaměstnanců zajistit všechna školení, lékařské prohlídky, pojištění a u zahraničních pracovníků i pracovní povolení dle příslušných právních předpisů Zadavatel doporučuje, aby dodavatel u svých zaměstnanců zajistil očkování proti virové hepatitidě "B" v souladu s vyhláškou č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem ve znění pozdějších předpisů (ustanovení 9, 16 a 17), s ohledem na vysoké riziko poranění kontaminovaným materiálem a nástroji (např. injekční jehla) Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil školení svých zaměstnanců, kteří provádějí úklid v hygienickém minimu, a to v následujícím rozsahu: Vstupní: rámcová osnova - Vyhl. 195/2005 Sb. zaměřeno na 10 Úklid prostor zařízení léčebně preventivní péče a ústavů sociální péče, harmonogramy úklidu pro jednotlivé kategorie pracovišť, Dezinfekční program pro zdravotnické pracoviště -včetně nácviku ředění dezinfekčních a mycích přípravků, dodrţování expozice a střídání dezinfekčních přípravků. Periodické: 1x ročně v rozsahu školení vstupního. Dodavatel vede dokumentaci o proškolení svých zaměstnanců a je povinen na požádání tuto dokumentaci zadavateli předložit k nahlédnutí Systém řízení úklidu Zadavatel poţaduje, aby dodavatel zajistil stálý dispečink 24 hodin denně. Počet dispečerů si dodavatel stanoví tak, aby ve stanoveném počtu byli schopni dodrţet níţe uvedené poţadavky zadavatele. Při ranní směně (v době od 6:00 19:00hod.) nejméně 3 dispečeři, při noční směně (v době od 19:00 6:00hod.) a v mimo pracovní dny nejméně 2 dispečeři. Dispečeři budou přítomni na jednom telefonním čísle, na kterém budou přijímat poţadavky zadavatele vč. reklamací Zadavatel vyţaduje pravidelné provádění kontroly postupů a kvality prováděných prací dispečery dodavatele v rozsahu: - kontrola a záznam o dodrţování postupů a harmonogramu úklidu nejméně na 3 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam o správnosti přípravy dezinfekčních roztoků, teploty vody, skladování dezinfekčních roztoků, pouţívání ochranných pracovních prostředků nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam doplňování spotřebním materiálem nejméně na 2 namátkově vybraných pracovištích denně - kontrola a záznam dodrţování správného pouţívání barevného rozlišení odpadových pytlů a dodrţování třídění odpadu nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně - kontrola a záznam uloţení úklidových vozíků, uloţení a odeslání mopů k vyprání nejméně na 1 namátkově vybraném pracovišti denně vždy před a po provedení stěru - kontrola a záznam nošení firemního oděvu a jmenovek nejméně u 3 namátkově vybraných pracovníků denně. Tyto kontroly provede dodavatel tak, aby každé pracoviště bylo prokazatelně zkontrolováno nejméně 1krát měsíčně. O těchto kontrolách vede dodavatel písemný doklad včetně zjištěných nedostatků a Strana 6 (celkem 13)

7 provedených nápravných opatřeních. Doklad o provedených kontrolách postupů a kvality úklidu je dodavatel povinen předložit zadavateli na požádání k nahlédnutí Zadavatel vyţaduje zajištění nástupu k vyřízení akutních reklamací do 10 minut od nahlášení na dispečink dodavatele. Naléhavost odstranění reklamované závady bude oznámena ţadatelem při nahlášení reklamace a zároveň bude sjednána doba odstranění této závady. Pokud nedojde k odstranění reklamované závady, můţe být dodavateli udělena smluvní pokuta 1.000,-Kč. Pokud dojde k vadě, u které není zcela jasné na čí straně je vina, dodavatel vadu odstraní na své náklady a po posouzení není-li vina na jeho straně, můţe ţádat o uhrazení nákladů spojených s odstraněním vady Dodavatel zodpovídá za veškeré škody na majetku, které jsou způsobeny jeho zaměstnanci či osobami, které k plnění zakázky pouţil. Škodu odstraní tak, ţe majetek uvede do původního stavu, nebo škodu finančně uhradí. Při ztrátě klíčů tentýţ den provede výměnu vloţek a dodání potřebného mnoţství klíčů Při mimořádných a havarijních situacích zadavatel poţaduje nástup do 10 minut od nahlášení na dispečink Zadavatel poţaduje zajišťování distribuce materiálu dle potřeby jednotlivých pracovišť, tj. i v mimo pracovní dny. 3.7 Prostorové možnosti V areálu Pekařská nejsou pro dodavatele k dispozici ţádné provozní prostory. Dodavatel je povinen si zajistit prostory pro zabezpečení bezproblémového plnění obsahu VZ (tj.: šatny personálu, sklady pro uloţení materiálu, čistících a desinfekčních prostředků, strojů a zařízení, prostory pro praní mopů, administrativní prostory, dispečink apod.) mimo areál Pekařská, ale v jeho těsné blízkosti. Nebo řešit plnění obsahu VZ bez potřeby těchto prostor Na klinikách, odděleních, ambulancích, laboratořích a v administrativních budovách jsou k dispozici pouze nezbytné úklidové místnosti (někdy jedna pro dvě oddělení), nebo pouze skříně, slouţící pouze k uloţení úklidových prostředků pouţívaných v místě úklidu V areálu Berkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten vč. sprchy pro cca 6 pracovnic. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá dle potřeby na zavolání V areálu Zoubkova bude dodavateli poskytnut prostor šaten pro cca 6 pracovnic (sprcha k dispozici mimo šatnu) a příruční sklad o rozměru cca 18m 2. Distribuce hygienických, čistících a desinfekčních prostředků probíhá 1x měsíčně. 3.8 Variantní řešení a rozdělení zakázky na části Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel nepřipouští rozdělení zakázky na části. 4. Obchodní podmínky veřejné zakázky 4.1 Smluvní cena Cena předmětu smlouvy je sjednaná dohodou v souladu se z. č. 526/90 Sb., o cenách, v platném znění. Tato cena musí být garantována jako cena maximální, nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a zisk dodavatele V ceně za poskytované úklidové práce a sluţby je kromě přímých a nepřímých nákladů (čistící, dezinfekční a úklidové prostředky), zakalkulována i dodávka (distribuce) veškerého materiálu vč. souvisejícího přímo s výkonem předmětných prací tj. dodávka (včetně manipulace) plastových pytlů na komunální odpad (modré pytle) a sáčků na odpad do stojanů a odpadkových košů Vyúčtování smluvních a mimořádných úklidových prací a služeb a dodávek materiálů bude prováděno 1 x měsíčně k poslednímu dni měsíce. Faktura bude vystavena na základě analýzy ceny úklidu na nákladová střediska zadavatele, odsouhlasené vedoucím odboru správy budov a provozu, podložené předávacími protokoly, odsouhlasenými vedením uklízených pracovišť Splatnost daňového dokladu faktury je stanovena min. 90 kalendářních dní od datumu uskutečnění zdanitelného plnění. Vystavenou fakturu doručí dodavatel zadavateli bez zbytečného prodlení, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce, po měsíci, za který je vystavena. Strana 7 (celkem 13)

8 4.1.5 Bude-li fakturace neúplná, nepodloţená nebo jinak chybná, je dodavatel povinen ji v přiměřené lhůtě doplnit či opravit. Tato doba se nezapočítává do doby splatnosti faktury Pro případ prodlení zadavatele s úhradou faktur sjednaly smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,01 % z fakturované částky za kaţdý započatý den prodlení. 4.2 Podmínky pro navýšení nabídkové ceny Smluvní cena bude po dobu trvání smlouvy neměnná s výjimkou změn v rozsahu zadaných prací, které odsouhlasí zadavatel. Výši smluvní ceny lze překročit pouze při důvodech uvedených v níţe uvedených odstavcích a Rozsah a cena smluvních prací a služeb může být snížena v časově omezeném období v závislosti na provozních podmínkách zadavatele, tj. sníţení četnosti a rozsahu prací (sníţení ploch, změna reţimu, uzavření oddělení, uzavření místností, prázdninový provoz, apod.) nebo naopak zvýšena při zvýšení četností a rozsahu prací (zvýšení uklízených ploch, malování, rekonstrukce, apod.). O těchto změnách bude zadavatel informovat dodavatele v co nejvíce provozně moţném časovém předstihu. Tyto změny budou zohledněny v měsíční fakturaci za provedené poskytování úklidových služeb, snížením nebo zvýšením smluvní ceny, po předchozím odsouhlasení oběma stranami. Déle trvající nebo trvalé změny rozsahu smluvních prací, budou po vzájemné dohodě řešeny dodatkem ke smlouvě Z důvodu inflace, za předpokladu, ţe oficiálně vyhlášený nárůst inflace překročí 10% a nebo z důvodu navýšení minimální mzdy o více neţ 10%, lze jednat o navýšení smluvní ceny. Případná úprava smluvní ceny je moţná pouze po písemné akceptaci poţadavku ze strany zadavatele, na základě dodatku ke smlouvě o poskytování úklidových sluţeb. 4.3 Dodací podmínky Dodávky úklidových prací a sluţeb budou realizovány v rozsahu zadávací dokumentace, seznamu ploch a četností, harmonogramů úklidových prací a sluţeb, dezinfekčního plánu a dílčích objednávek v době, rozsahu a kvalitě při dodrţení podmínek dle směrnic a předpisů FN a platné legislativy ČR. 4.4 Kvalita a jakost Dodavatel odpovídá za včasně provedený úklid v dohodnuté a předepsané kvalitě, kvantitě a jakosti, t.j. v souladu se zadávacími podmínkami a příslušnými právními předpisy a normami týkajícími se úklidu, platné legislativy týkající se hygienických poţadavků, odpadů a bezpečnosti. Za zadavatele přebírá provedený úklid určený zaměstnanec potvrzením výkazu práce. Výkazy práce předkládají denně zaměstnanci dodavatele. Jméno určeného zaměstnance zadavatele bude uvedeno v záhlaví pracovního výkazu. Výkazy práce zajišťuje na vlastní náklady dodavatel. V případě, ţe úklid nebyl proveden v souladu s výše uvedeným, provede určený zaměstnanec zadavatele ve výkazu práce zápis s uvedením procenta odpovídajícího provedenému úklidu. Výkazy práce se zápisem o neprovedeném, nekvalitně provedeném, nebo nedostatečně provedeném úklidu slouţí jako doklad k řešení reklamace provedeného úklidu. Výkazy práce jsou závazným podkladem pro vystavení daňového dokladu dodavatele. 4.5 Smlouva o poskytování úklidových služeb Smlouvu lze zrušit písemnou dohodou smluvních stran. Smlouvu lze téţ zrušit písemnou výpovědí bez udání důvodu se šestiměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běţet první den měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Zadavatel můţe od smlouvy odstoupit v případě, je-li vůči dodavateli vedeno insolvenční řízení nebo je dodavatel v likvidaci. Odstoupení je účinné dnem bezprostředně následujícím po dni doručení písemného odstoupení od smlouvy dodavateli Smlouva se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy České republiky Smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků Dodavatel je povinen vybavit osoby, které budou provádět úklid, pracovním oděvem, ochrannými, čistícími, úklidovými a dezinfekčními prostředky a dalšími pomůckami pro řádné provádění úklidu Dodavatel je povinen zajistit u všech osob, které budou provádět úklid, proškolení z aktuálních hygienických předpisů pro zdravotnická zařízení, předpisů o bezpečnosti práce, poţární ochraně a odpadech. Strana 8 (celkem 13)

9 4.5.6 Dodavatel písemně zajistí u všech osob, které budou provádět úklid, mlčenlivosti o skutečnostech, o nichţ se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce ve zdravotnickém zařízení (např. zdravotní stav pacientů, apod.). Vznikne-li zadavateli porušením této povinnosti škoda, je dodavatel povinen ji zadavateli v plné výši bez zbytečného odkladu uhradit Dodavatel je povinen při realizaci této smlouvy činit taková opatření a počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku škod. Pokud dodavatel nebo jeho zaměstnanci způsobí zadavateli škodu, je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to moţné, pak ji finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Volba způsobu náhrady škody náleţí zadavateli. Dodavatel prohlašuje, ţe je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a ţe pojistná částka kryje všechna předvídatelná rizika škod u zadavatele Dodavatel je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které zadavatel prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy Dodavatel prohlašuje, ţe byl seznámen s objekty, které jsou předmětem úklidu a s poţárními a poplachovými směrnicemi zadavatele Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu zadavatele Dodavatel souhlasí se zpřístupněním nebo zveřejněním všech náleţitostí budoucích smluvních vztahů, které vyplynou z této veřejné zakázky Dodavatel poskytne kontrolním a obdobným orgánům veškerou potřebnou součinnost a dokumentaci při výkonu kontrol týkajících se této veřejné zakázky a smluv, které z ní vyplynou Neplatnost některého ustanovení smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Podmínky smlouvy, jeţ svou povahou přesahují dobu platnosti smlouvy, zůstávají plně v platnosti a jsou účinné aţ do okamţiku jejich splnění a platí pro případné nástupce smluvních stran Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou. Smluvní strany se v souladu s 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů dohodly, ţe místně příslušným soudem je Městský soud v Brně. 5. Doba a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění 5.1 Místo plnění Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně: - Brno, Pekařská 53 (sídlo zadavatele), - Brno, Berkova 34 (Klinika plastické a estetické chirurgie), - Brno, Zoubkova 18 (Doléčovací a rehabilitační oddělení). - Brno, Výstavní 17 (Oddělení závodních a rodinných lékařů) 5.2 Doba plnění Poskytování sluţeb vymezených v předmětu veřejné zakázky bude sjednáno na dobu 5 let. 5.3 Prohlídka místa plnění Dodavatelům bude umoţněna prohlídka místa plnění veřejné zakázky v souladu s 49, odst. 4 zákona o veřejných zakázkách a to pouze v jednom termínu dne Účast je nutno předem oznámit em na adrese Sraz účastníků bude v 9:00 hodin před budovou R v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 53. Pokud při prohlídce místa plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na zadavatele a pouze písemná odpověď má závazný charakter. Zadavatel dotaz i odpověď na poloţené dotazy předá všem dodavatelům, kterým byla poskytnuta zadávací dokumentace. Strana 9 (celkem 13)

10 6. Požadavky na prokázání kvalifikace Dodavatel předloţí doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s 51, 52 a 57 zákona. 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 odst. 1 písm. c), d), e), g), i) a j) zákona v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona čestným prohlášením. Základní kvalifikační předpoklady stanovené 53 odst. 1 písm. a) a b), prokazuje dodavatel výpisem z evidence Rejstříku trestů, a to pro všechny osoby, na které se tato podmínka ve smyslu posledně cit. ust. zákona vztahuje. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. 53 odst. 2 zákona prokazuje dodavatel potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestným prohlášením, základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. h) potvrzením příslušného orgánu či instituce. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) prokáţe dodavatel předloţením seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele. Základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. l) prokáţe dodavatel, který, má-li formu akciové společnost, předloţením aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10%. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe profesní kvalifikační předpoklady dle 54 zákona předloţením výpisu z obchodního rejstříku ( 54 písm. a) zákona), který nesmí být starší 90 dnů a předloţením výpisu z ţivnostenského rejstříku ( 54 písm. b) zákona). 6.3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Zadavatel akceptuje prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů dle bodů 6.1 a 6.2 zadávací dokumentace předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle 127 zákona v nabídce. Toto neplatí pro základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. k) a l), které musí být prokázány způsobem uvedeným v bodě 6.1 zadávací dokumentace. 6.4 Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady následovně: předpoklady dle 55 odst. 1 písm. a) zákona předloţením pojistné smlouvy, jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, přičemţ se poţaduje, aby částka, která bude uhrazena pojistitelem za dodavatele v případě pojistné události činila minimálně částku ,-Kč předpoklady dle 55 odst. 1 písm. c) zákona výkazem celkového obratu dodavatele dosaţeného za sluţby shodné s předmětem plnění veřejné zakázky za poslední 3 účetní období, který musí činit v součtu za tato tři účetní období minimálně Kč bez DPH. Výkaz celkového obratu dodavatele bude rozčleněn na jednotlivá účetní období a bude předloţen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou za dodavatele jednat. 6.5 Technické kvalifikační předpoklady Dodavatel prokáţe technické kvalifikační předpoklady dle 56 odst. 2 písm. a) zákona předloţením seznamu významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí; přílohou tohoto seznamu musí být: - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli, nebo - čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle předešlého bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Součástí seznamu musí být minimálně 1 zakázka na zajištění komplexních úklidových sluţeb lůţkového zdravotnického zařízení (viz předmět plnění veřejné zakázky), jejíţ finanční hodnota přesáhla 20 mil.kč/rok bez DPH. Tato zakázka bude prokázána v kaţdém z posledních 3 let. Strana 10 (celkem 13)

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Plicní ventilátor

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Plicní ventilátor Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Plicní ventilátor dle ust. 44 a násl.

Více

Přístroj ultrazvukový diagnostický

Přístroj ultrazvukový diagnostický Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na dodávky Přístroj ultrazvukový diagnostický dle

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Zemní plyn Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Zemní plyn dle ust. 44 a násl. zákona

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Antianemika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Antianemika dle ust. 44 a násl. zákona

Více

Hemokultivační automat

Hemokultivační automat Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Hemokultivační automat dle ust. 44 a

Více

Podlimitní veřejná zakázka na služby. Telefonní služby. Zadávací dokumentace

Podlimitní veřejná zakázka na služby. Telefonní služby. Zadávací dokumentace Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby Telefonní služby dle ust. 44 a násl.

Více

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby

FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské služby Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Podlimitní veřejná zakázka na služby FNUSA-ICRC - překladatelské a korektorské

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na. dodávku výpočetní techniky pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Veřejná zakázka malého rozsahu na. dodávku výpočetní techniky pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zveřejněno: 31.10.2011 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku výpočetní techniky pro Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Úklidové práce budov Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Úklidové práce budov Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zveřejněno 17.10.2011 Veřejná zakázka malého rozsahu na: Úklidové práce budov Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82

Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82 Zveřejněno: Veřejná zakázka malého rozsahu na: Výměna oken v budově územního pracoviště Opava, Olomoucká 82 Zadávací řízení a zadání zakázky není v režimu zákona č. 137/2006 Sb. Zpracoval: Ing. Jaroslav

Více

Zadávací řízení - SENIOR centrum Blansko úklidové služby dodatečné informace

Zadávací řízení - SENIOR centrum Blansko úklidové služby dodatečné informace V Boskovicích dne 23. listopadu 2016 Věc: Zadávací řízení - SENIOR centrum Blansko úklidové služby dodatečné informace V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v rámci zjednodušeného

Více

Provedení kompletní opravy parkovišť v areálu územního pracoviště KHS MSK Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál

Provedení kompletní opravy parkovišť v areálu územního pracoviště KHS MSK Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy parkovišť v areálu územního pracoviště KHS MSK Bruntál, Zahradní 5, 792 01 Bruntál Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Infuzní roztoky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Infuzní roztoky dle ust. 44 a násl.

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka)

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08. Zadávací dokumentace (nadlimitní veřejná zakázka) Strana 1 ze 8 Základní údaje zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky vyhlášené v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Elektrická energie dle ust. 44 a násl.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava poptává: Dodávku mobilních klimatizací pro pracoviště v Ostravě Zadávací dokumentace Zadávací řízení

Více

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Hemodiafiltry

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky. Hemodiafiltry Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Hemodiafiltry dle ust. 44 a násl. zákona

Více

Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná

Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná Zveřejněno: 20. 9. 2011 Veřejná zakázka malého rozsahu na: Částečná výměna oken a balkonových dveří v budově územního pracoviště Karviná Zadávací dokumentace je zpracována v rozsahu požadovaném ust. 44

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Komplexního kardiovaskulárního centra FN u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 656 91 Brno, Pekařská 53, Česká republika tel.: 00420 543 181 111, fax: 00420 543 182 002 Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Telefon: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: leo.matusek@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (zadávané podle ustanovení 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID

ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Zadávací dokumentace Výběrového řízení na ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY MAJETKU A ÚKLID Znění a obsah této dokumentace jsou považovány za důvěrné v souladu s 271 Obchodního zákoníku

Více

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění

Obchodní podmínky. Čl. 1 Předmět plnění Příloha objednávky Obchodní podmínky Čl. 1 Předmět plnění Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : viz objednávku (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Medicinální a technické plyny

Medicinální a technické plyny ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

FNUSA - ICRC Box pro manipulaci buněk v hypoxii včetně inkubátoru

FNUSA - ICRC Box pro manipulaci buněk v hypoxii včetně inkubátoru Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace

Veřejná zakázka. Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Příloha č. 1 Veřejná zakázka Infrastruktura výpočetního sálu MMR klimatizace Specifická část V Praze dne 15. 9. 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222 1

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Václav Vlček Tel./fax: 267 994 300 / 272 936 386 E-mail: Vaclav.vlcek@sfzp.cz Datum: 14. 7. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ:

1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská 1083, Praha 4 zastoupená: Ing. Petrem Baţantem, CSc., MBA, jednatelem IČ: DIČ: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, kterou níţe uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 1. Bioinova, s.r.o. se sídlem: Vídeňská

Více

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla

Čl. 2 Předmět plnění. Čl. 3 Termíny a místo plnění. Čl. 4 Cena díla Čl. 2 Předmět plnění Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo : Oprava skleníku v zahradě PNB (dále jen Dílo ) specifikované

Více

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze

Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Realizace topného systému a plynové přípojky v objektu bytu v mateřské škole v České Bříze Lhůta pro podání nabídek: 5.6.2013 Zodpovědná

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

Revize elektroinstalace, hromosvodů a trafostanic

Revize elektroinstalace, hromosvodů a trafostanic Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje Revize elektroinstalace, hromosvodů a trafostanic Provádění periodických revizí elektroinstalací, hromosvodů a trafostanic v objektech Krajského

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod.

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu. Zodpovědná osoba: 24.6.2011 do 9.00 hod. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 24.6.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: Ing. František Řeřicha +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz V souladu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název programu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 8. 4. 2013 Název zadavatele: Sídlo

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Servis pro VZT, klimatizace a technologický servis řídicích systémů 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze.

Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Rekonstrukce elektroinstalace objektu mateřské školy v České Bříze. Lhůta pro podání nabídek: 8.2..2012 Zodpovědná osoba: Ing. Pavel Jirka,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplěno 01/1.2/01/01 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

Oddělení VIII Oprava koupelen v OLÚ Paseka

Oddělení VIII Oprava koupelen v OLÚ Paseka Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Oddělení VIII Oprava koupelen v OLÚ Paseka Zadavatel: Odborný léčebný ústav Paseka, p. o. Obsah zadávací dokumentace 1. Preambule 2. Identifikace zadavatele 3.

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Pavel Komárek, Kateřina Vargová Telefon: 267 994 301 Fax: 272 936 383 E-mail: Pavel.komarek@sfzp.cz Katerina.vargova@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí

Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Podkušnohorské domovy sociálnjích služeb Dubí -Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Datum: 13.11.2013 Evidenční číslo: VZ 593/2013 Číslo jednací: Vyřizuje/linka: Ing.J.Blaschkeová

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky

Přílohy: 1. Vzor krycího listu nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu NÁKUP ŠKOLNÍHO NÁBYTKU Obsah: 1. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění veřejné zakázky 4. Termín

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: POŘÍZENÍ TRAKTOROVÉ SEKAČKY 1 / 7 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické služby města Příbora Adresa sídla: Štramberská

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZAKÁZKA VYŠŠÍ HODNOTY 1. Zadavatel: SRUBMONT s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3 IČ: 27972925 Tel.: 608 555 400 E-mail: administrace@srubmont.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: NÁKUP UŽITKOVÉHO SKŘÍŇOVÉHO VOZIDLA PRO TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA PŘÍBORA 1 / 6 1. Identifikace zadavatele Zadavatel: Technické

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 300 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 24.3.20009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Písemná výzva a zadávací dokumentace

Písemná výzva a zadávací dokumentace Písemná výzva a zadávací dokumentace k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace Nákup cisternové automobilové stříkačky pro potřeby Jednotky SDH Pecka Jedná se o veřejnou zakázku na dodávku ve zjednodušeném

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13,

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VZ 389/ PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy. tel.: ,

VZ 389/ PhDr. Miroslava Zoubková, ředitelka školy. tel.: , Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu

Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Dodávky železářského materiálu pro vlastní údržbu Lhůta pro podání nabídek: 4.5.2011 do 9.00 hod. Zodpovědná osoba: +420 377 402 500 rericha@fnplzen.cz

Více

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto:

Uchazeč je povinen předložit nabídku v následujícím členění do samostatných příloh takto: Výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) na zajištění dodávky osobního vozidla 1.

Více

Zodpovědná osoba: , do h

Zodpovědná osoba: , do h VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: Lhůta pro podání nabídek: 28.11.2011, do 09.00 h Zodpovědná osoba: +420 377 103 639 tauchen@fnplzen.cz V souladu s ustanovením 12 odst.

Více

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 7/2014 Název zakázky: 7/2014 nákup výpočetní techniky a příslušenství Předmět zakázky: nákup výpočetní techniky a příslušenství Typ zakázky: Veřejná zakázka malého

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce

S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce S M L O U V A O D Í L O na zhotovení projektové dokumentace akce Stavební připravenost lokality OPIS uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce F a k u l t n í n e m o c n i c e B r n o se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno Pracoviště medicíny Pracoviště Pracoviště dospělého věku reprodukční medicíny dětské medicíny JIHLAVSKÁ 20, 625 00 BRNO OBILNÍ

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015

Výzva k podání nabídky. Dodávka PC sestav pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a. s. č. VZMR 3/2015 Výzva k podání nabídky Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s. vypisuje v souladu s ust. 18 odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů veřejnou zakázku malého rozsahu

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon")

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 597 E-mail: Martin.Cech@sfzp.cz Datum: 05.03.2009 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce Sociální zařízení a výdejna obědů na Střední průmyslové škole Hranice, pracoviště Teplická Střední průmyslová škola Hranice se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Zadavatel obec Všechovice, oznamuje provedení zadávacího řízení na stavební práce a dodávku: Předmět zakázky stavební práce a dodávka v rámci projektu: Výběrové řízení proběhne jako

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na:

Veřejná zakázka malého rozsahu na: Veřejná zakázka malého rozsahu na: dodávku kancelářských potřeb, provozního materiálu a předmětů dlouhodobé spotřeby pro Krajskou hygienickou stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Zadávací

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Zařízení pro měření odporu spouště Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Výzva k podání nabídek ROP NUTS II Jihozápad Registrační číslo a název CZ.1.14/2.4.00/19.02574, Modernizace odborných učeben a dílen projektu: SOŠ Velešín Název zakázky: Pořízení nábytku

Více

Malování prostor školní kuchyně

Malování prostor školní kuchyně Střední průmyslová škola na Proseku Váš dopis zn. Č.j. Vyřizuje / linka Datum SPŠP 1531/2013 Haniš/286 028 366 24.5.2013 Výzva k podání cenové nabídky k účasti na zakázce malého rozsahu podle 12, odstavce

Více

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice

Program podpory ozdravných pobytů Registrační číslo projektu Č.j. SFZP 01393/2015 Název projektu: Litoměřice Výzva k podání nabídek (pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory MŽP,SFŽP, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

výzvu zadávací dokumentaci (dále jen výzva):

výzvu zadávací dokumentaci (dále jen výzva): Nemocnice Milosrdných bratří Brno, příspěvková organizace, se sídlem v Brně, Polní 3, (dále jen zadavatel ) vydává za účelem zadání podlimitní veřejné zakázky podle ust. 38 zák. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

FNUSA - ICRC Wide field fluorescenční mikroskop

FNUSA - ICRC Wide field fluorescenční mikroskop Název projektu OP VaVpI: FN u sv. Anny v Brně Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) Číslo projektu: CZ.1.05/1.1.00/02.0123 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006

Více

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK

EJNÉ ZAKÁZKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ NABÍDEK telefon (ústředna) :+420 416 723 111 fax :+420 416 723 100 e-mail : info@nemocnice-lt.cz DIČ : CZ00830488 IČ : 00830488 bankovní spojení : Komerční banka, a.s. - Litoměřice číslo účtu : 24734471/0100 www

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK

SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU. č. 002/2015/MK SMLOUVA O PŘEVZETÍ A ODVOZU KOMUNÁLNÍHO ODPADU č. 002/2015/MK Smluvní strany Objednatel : Článek I. Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace sídlo: náměstí 1. Máje 89, 430 01 Chomutov IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Název VZ: Osobní automobil a osobní automobil VAN - 2016 ZADAVATEL: Podkrušnohorský zoopark Chomutov, příspěvková organizace Přemyslova 259 430

Více

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice

Rekonstrukce 2. NP budovy radnice VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Osmanczyk Jan Tůma Telefon: 267 994 114 267 994 288 Fax: E-mail: zdenek.osmanczyk@sfzp.cz jan.tuma@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smlouva o dílo kterou podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo:

Více