Peníze na postýlky sbírali i studenti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Peníze na postýlky sbírali i studenti"

Transkript

1 5/2005 Slovo starostky 11. března 2005 Cena 6,00 Kč Peníze na postýlky sbírali i studenti Vážení čtenáři Sušických novin, vážení spoluobčané. Na následujících stránkách tohoto vydání SN si tak jako vždy můžete přečíst stručnou informaci z jednání rady a zastupitelstva města. V dnešním slově starostky bych vám ráda některá z rozhodnutí obou těchto zastupitelských orgánů blíže okomentovala a seznámila s důvody přijetí některých rozhodnutí. Zastupitelstvo města dne schvalovalo zejména rozpočet města na letošní rok, jehož příjmy a výdaje dosahují částky 241 mil. Kč. Na investice je v letošním roce vyčleněno přibližně 58 mil. Kč. Význačná částka z investičních prostředků je v letošním roce směřována do infrastruktury, jako je voda, kanalizace, komunikace, do bytové výstavby Pro mě zajímavým projektem za cca 7,5 mil. Kč je rekonstrukce bývalé vojenské vily v Klostermannově ulici, na jejíž přestavbu a z části i budoucí provoz se podařilo městu získat cca 5 mil. Kč z fondů Evropské unie. Vznikne zde malé školící a vzdělávací centrum pro začínající podnikatele, ale i například prostory pro rekvalifikační kurzy uchazečů o zaměstnání. Všechny investiční akce města jsou zveřejněny na www stránkách města i na úřední desce před radnicí. Zastupitelstvo města rovněž schválilo program regenerace městské památkové zóny pro letošní rok. Určitě je pro občany důležitou informací to, že se po mnoha letech zahájí v nejbližších měsících rekonstrukce kdysi věhlasného hotelu Fialka, ke které bych paní majitelce chtěla popřát hodně úspěchů a vzhledem k významu této památky pro Sušici a jejímu současnému stavu rozhodlo zastupitelstvo poskytnout v rámci programu regenerace příspěvek ve výši 150 tis. na opravu fasády tohoto domu. V neposlední řadě jsme rozhodovali o prodeji jedné ze tří dosud neprodaných hal v areálu ČOV. Ze dvou zájemců o koupi byla vybrána společnost HSF Internacional, která zde garantuje rekonstrukci další rozšířené výroby a vytvoření nových pracovních míst. Z minulého jednání rady města bych ráda doplnila informaci, týkající se schválené nabídky společnosti CZECH radar na zajištění měření rychlosti jízdy ve městě. Tato společnost, která disponuje atestovanou technikou, bude pro Sušici na základě uzavřené smlouvy provádět v denních i nočních hodinách měření rychlosti jízdy a v případě jejího překročení bude město předávat výsledky správnímu orgánu k rozhodování a případnému sankcionování. Na závěr svého dnešního příspěvku se vrátím ještě k projednávanému bodu č. 12 zastupitelstva města, kterým bylo rozhodnutí o pokácení jedle ojíněné na sušickém náměstí. Argumentů pro i proti poražení bylo řečeno v různých mediích mnoho. Městu bylo doručeno kladné rozhodnutí z Krajského úřadu Plzeňského kraje, které je pravomocné a vykonatelné a které potvrdilo rozhodnutí odboru životního prostředí MÚ Sušice. Zastupitelé velmi zodpovědně zvažovali všechny důvody obou variant, včetně hlasů občanů podepsaných v petici za zachování vánočního stromu. Výraznou většinou převážil názor pro odstranění této jedle, jedním z hlavních důvodů byla bezpečnost občanů po nutném zásahu do kořenového systému stromu a jeho částečnému odvětvení v souvislosti s rekonstrukcí kašny, jako historické památky nacházející se v těsné blízkosti tohoto stromu. Z 18 přítomných zastupitelů hlasovalo 14 pro poražení, 2 byli proti a 2 se zdrželi hlasování. Pro mě byla největším překvapením mizivá účast občanů na tomto zasedání zastupitelstva, byť byli občané informováni o zařazení tohoto bodu na pořad jednání. Nebyl zde jediný občan, který by vystoupil s názorem proti pokácení, nebyl zde jediný zástupce občanského sdružení Zelená Šumava (na adresu paní předsedkyně N. Kopelentové musím objektivně uvést, že se z jednání zastupitelstva z důvodu schůze sdružení omluvila). Velmi ráda bych byla dala veřejnosti prostor pro vyjádření svého názoru, ale nebylo dát prostor komu a z toho mi bylo smutno. Jsem přesvědčena o tom, že Sušice o vánoční strom nepřijde, Sušické technické služby začnou v průběhu letošního roku přijímat nabídky od občanů, kteří možná mají vysazený na nevhodném místě potencionální vánoční strom určený k pokácení a chtěli by ho na náměstí nabídnout, tak jak to činí i v městech jiných. Během měsíce března bude jedle na náměstí pokácena, před jejím pokácením bude připraven a se sdružením Zelená Šumava projednán plán náhradní výsadby včetně ozelenění a úpravy parkových ploch za radnicí. Jsem přesvědčena, že společně najdeme styčné body spolupráce v oblasti realizace ekologických projektů, které budou pro naše město přínosem. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ Ve čtvrtek 24. února navštívily sušickou nemocnici zástupkyně občanského sdružení Život dětem paní Vlasta Kovářová jednatelka (na foto dole vpravo) a Kristina Lauberová, aby nemocnici předaly dar pořízený z celorepublikových sbírek, známých Srdíčkových dnů. Předání daru se kromě zástupců nemocnice zúčastnili studenti sušického gymnázia, kteří s nadací při pořádání srdíčkových dnů spolupracují, a starostka města. Dar ovšem nebyl finanční prostřednictvím sdružení byly zakoupeny tři postýlky pro dětské oddělení nemocnice (foto dětského lůžka nahoře). Celková hodnota zakoupených lůžek je téměř 67 tisíc korun, přičemž studenti sušického gymnázia dokázali při srdíčkových dnech vybrat a na koupi tohoto vybavení přispět částkou téměř 46 tisíc! Nemocnice v Sušici už se sdružením spolupracuje delší dobu V minulém čísle Sušických novin vyšla krátká informace k úklidu chodníků v zastavěném území města. Bohužel, tato správná informace o místní úpravě obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998 byla uvedena nesprávným a zavádějícím palcovým titulkem, na který logicky reagovali někteří čtenáři dotazy. Abychom napravili toto nedopatření a poskytli komplexní informaci k nyní aktuálnímu úklidu Lední revue Holiday on Ice Cestovní agentura MKS Sušice pro vás připravila atraktivní zájezd máte možnost navštívit lední revue Holiday on Ice Hollywood, která hostuje v Sazka aréně od 28. do 30. dubna. Zájezd pořádaný MKS Sušice se uskuteční v sobotu 30. dubna 2005 (jediné odpolední představení). Představení začíná v 15 hodin, odjezd autobusů je v hodin, již tradičně ze sušického nábřeží. Na zájezd se můžete v kanceláři MKS Sušice přihlásit ihned, tel Pro velký zájem jsou objednána další místa! red Úklid chodníků chodníků, pokusím se celou problematiku úklidu místních komunikací vysvětlit a zasadit do kontextu právních předpisů a logiky. Problematika úklidu komunikací (chodník je místní komunikací) v minulosti byla a v současnosti stále je upravena zákonem a podzákonnými právními předpisy (prováděcí vyhláškou k zákonu a obecně závaznou vyhláškou města). V minulosti tuto problematiku upravoval zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), který výslovně ukládal ve svém 9 vlastníkům, správcům a uživatelům nemovitostí nacházejících se v zastavěném území a hraničících se silnicí nebo místní komunikací, povinnost bez průtahů odstraňovat závady ve schůdnosti chodníků přilehlých k nemovitosti, pokud tyto závady vznikly znečištěním, náledím nebo sněhem. díky němu byl pořízen např. rehabilitační stůl pro speciální cvičení Vojtovou metodou, v blízké době přislíbilo dále vybavit dětské oddělení infúzní pumpou. Život dětem je sdružení poskytující podporu zařízením která se starají o děti nejen nemocnice, ale i např. školy, dětské domovy, pěstounské rodiny, nezapomíná ani na děti handicapované. V jejich prospěch organizuje humanitární akce a sbírky, oslovuje společnosti, jejichž produkty jsou určeny dětem, aj. V závěru krátkého setkání poděkovala starostka města představitelkám sdružení za výbornou spolupráci a studentům gymnázia za příkladný přístup a výsledky, kterých při realizaci humanitárních akcí dosahují. as V souvislosti se změnou právního řádu, která nastala po roce 1989, byl změněn respektive zrušen i výše uvedený silniční zákon. Nový zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ruší starou právní úpravu z roku 1961 a nahrazuje ji ve svých 26 a 27 níže uvedeným způsobem. Jednak definuje pojem schůdnosti v zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům (povětrnostní situace a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost, jsou dle zákona vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí dokončení na straně 2 Přečtěte si mateřské centrum pomůže i poradí s pistolí pro peníze XXII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla aktuality z radnice premiéry v sušickém kině sportovní novinky na dvou stranách! pozvánky na akce v příštích dvou týdnech KD Sokolovna 12. března 2005 ve hod. Staropražští heligonkáři stolové uspořádání, k tanci i poslechu, možnost občerstvení 22. března 2005 v hod. Poutníci koncert k 35. výročí populární folkové kapely 26. března 2005 v 9 00 hod. Celostátní postupová soutěž ve společenském tanci latinsko- -americké i standardní tance připravujeme 6. dubna 2005 v hod. Divadlo Járy Cimrmana Vyšetřování ztráty třídní knihy rezervace vstupenek v MKS.

2 dokončení ze strany 1 strana 2 Úklid chodníků déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky). Jednak definuje závadu ve schůdnosti, čímž se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. A dále, což je nejdůležitější, stanovuje odpovědnost vlastníka přilehlé nemovitosti (nemovitost, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací) tak, že tento vlastník odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Rozdíl mezi dřívější a současnou právní úpravou je z výše uvedeného patrný dnes vlastník přilehlé nemovitosti nemá výslovnou povinnost uklízet sníh, ale má objektivní odpovědnost za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti. Vyjádřeno jednoduše, když neuklízí, riskuje náhradu škody ve výši desetitisíců korun a v případném soudním řízení o náhradu škody má důkazní povinnost prokázat, že závadu ve schůdnosti Policie ČR šetřila ve druhé polovině února na Sušicku závažné trestné činy: V noci ze 17. na 18. února ukradl neznámý pachatel z oploceného pozemku zemědělské společnosti v Kolinci traktor Zetor 7245 červené barvy. V areálu společnosti dále vnikl do skladu, kde ale nic neodcizil. Pachatel odstranil zámek u vjezdových vrat a s traktorem odjel. Společnosti způsobil škodu za 150 tisíc korun. V úterý 22. února po čtvrté hodině ráno požadoval neznámý pachatel se zbraní v ruce vydání peněz po obsluze provozovny na nábřeží K. Houry v Sušici. Obsluha pachateli peníze vydala, poškozené společnosti vznikla škoda dvacet tisíc korun. V době od 20. do 22. února Právě o tomto víkendu se v Horažďovicích uskuteční XXII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla. Horažďovický kulturní dům hostí četné divadelní spolky i společnosti a přehlídka i letos nabízí zajímavý program: pátek 11. března v hod. Ch. Dickens I. Fischer Z. Petr: Pan Pickwick hudební komedie v provedení amatérského divadelního souboru Horažďovice sobota 12. března v 9 30 hod. I. Peřinová: Loupežníci na sněhu uvádí Spodina, člen PNS Plzeň sobota 12. března ve hod. I. Volánková: Stísněná 22 v podání divadla MY Plzeň s vynaložením veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, odstranil nebo závadu minimálně zmírnil. Bohužel, ne každý majitel nemovitosti v zastavěném území obce si je vědom výše popsaného právního stavu a též ne každý majitel tento zákonem určený stav považuje za správný. Někteří majitelé dokonce požadují úklid od města. Pro ty občany, kteří patří do výše uvedené skupiny, si dovo- S pistolí pro peníze vnikl dosud neznámý zloděj do garáže domu v Hartmanicích. Odsud si odnesl tři páry sjezdových lyží a snowboard. Majiteli způsobil škodu za Kč. V Nezdicích na Šumavě zjistili místní obyvatelé 24. února v dopoledních hodinách, že u jedné z rekreačních chalup je přistaven žebřík a oznámili to Policii ČR. Na místo přijela hlídka policie, která v obci zadržela 38letého muže z Velhartic i s věcmi z chalupy. Muž našel žebřík, po němž vylezl do vikýře a po rozbití skleněné části dveří se dostal do domu. V domě přespal, majitele navíc připravil ještě o potraviny, keramiku, svítidlo a další věci. V odpoledních hodinách převzal osobně od policejního komisaře obvinění z trestného činu Divadelní přehlídka sobota 12. března v hod. J. B. Moliere: Lakomec uvádí DS Žumbera Plzeň sobota 12. března v hod. A. P. Čechov: Humoresky uvádí Spodina Plzeň sobota 12. března ve hod. F. G. Lorca: Krvavá svatba v podání Divadla bez zákulisí Sokolov neděle 13. března v hod. M. Čapek, R. Miler: Molotovův koktejl uvádí divadlo Ludvíci Plzeň neděle 13. března v hod. Závěr přehlídky hodnocení a nominace na FEMAD Poděbrady/Třebíč 2005 Vstupenky před představením v kulturním domě. lím podotknout, že v našem malém městě je cca 60 km chodníků a není technicky možné realizovat úklid všech chodníků pouze prostředky města v čase, který je pro zajištění schůdnosti těchto veřejných prostranství žádoucí. Jeví se mi tudíž velmi logické, že přiložit ruku k dílu by měli i majitelé či nájemci přilehlých nemovitostí. Závěrem si dovolím poděkovat těm, kteří tak činí, a současně požádat ostatní, aby tak činili. Mgr. P. NOVÁK, tajemník MÚ Sušice krádeže a porušování domovní svobody. Majiteli z Prahy vznikla škoda Kč. Na parkovišti u hotelu na Horské Kvildě ukradl neznámý pachatel z 24. na 25. února osobní automobil VW Passat černé barvy, v němž byly věci v hodnotě 21 tisíc korun. Poškozenému cizinci tak vznikla škoda ve výši 621 tisíc korun. Pro trestný čin ublížení na zdraví je stíhán 32letý muž ze Sušice, který 18. listopadu loňského roku napadl fyzicky v baru v Sušici muže a ženu. Devětadvacetiletého muže z Plzně častoval údery pěstí a kopanci, jednatřicetiletou ženu z Českých Budějovic napadl údery pěstí do hlavy. Poškození byli ošetřeni v sušické nemocnici, muž byl hospitalizován 6 dní v nemocnici, jeho pracovní neschopnost trvala do poloviny prosince PČR KT dl, as Kaleidoskop O vznikajícím mateřském centru v Sušici informuje jedna z jeho zakladatelek, paní Eva Mašková. Mateřské centrum je vlastně klub pro maminky s malými dětmi. Jeho posláním je prevence depresí matek na mateřské dovolené, způsobených přerušením pracovního poměru a ztrátou společenských kontaktů a také samozřejmě posílení komunikace nejmenších dětí a možnost tvorby sociálních vazeb. Děti si zvykají na kolektiv, na Společensky i avantgardně Učni oboru Kadeřník kadeřnice předvedli na soutěži odborných dovedností v Táboře zajímavé a netradiční účesy. Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště v Sušici se prezentovaly 15. února na soutěžní přehlídce v účesové tvorbě, určené žákům učebního oboru Kadeřník kadeřnice. V silné konkurenci škol z jihočeského regionu se výsledky Měsíc internetu v knihovně Každoročně se do projektu Březen měsíc internetu zapojují stovky organizací, výjimkou není ani sušická knihovna, která pořádá akci nazvanou Nebojte se internetu!!! Zájemce o přístup zve sušická knihovna ve dnech března do svých prostor na veřejný Internet v rozšířené provozní době: 8 12 a hodin každý všední den a za poloviční poplatek (20 Kč/hod.) Strach opravdu nemusí mít ani ti úplní začátečníci pro ně je zde k dispozici asistovaná služba pracovníků knihovny. red Mateřské centrum pomůže i poradí snažení sušických soutěžících určitě neztratily. Ve dvou kategoriích předvedli to nejlepší. Soutěžní přehlídka byla hodnocena v kategorii Společenský účes a Avantgardní účes. Zejména druhá kategorie umožnila učňům popustit uzdu své fantazii a předvést něco netradičního, ale pro současnou generaci zajímavého. Pořádání a účast na podobných soutěžních i vzdělávacích akcích zvyšuje rozhled žákům i pedagogům a nutí je se ve svém oboru neustále zdokonalovat, přijímat a zavádět nové trendy, které pak mohou prostřednictvím své práce zpřístupnit široké veřejnosti. jk Nejlepší sportovci ze Sušice Pošumavské sportovní sdružení Klatovy ocenilo ty nejlepší sportovce, trenéry, rozhodčí i sportovní kolektivy za rok PSS Klatovy sdružuje v našem okrese téměř 90 samostatných tělovýchovných jednot a sportovních klubů, v nichž je aktivně zapojeno na 18 tisíc členů. Významná ocenění získali také sportovci Sušice. Největší Zvukový informační panel bohatší o nové informace Letos v únoru bylo na žádost MÚ Sušice provedeno firmou Daruma doplnění informací k zimní sezóně do zvukového informačního panelu umístěného před radnicí. Informační spot v českém, německém i anglickém jazyce, týkající se lyžařských možností v okolí Sušice i na Šumavě, naleznete pod číslem 76 lyžování. úspěch zaznamenal Klub vodních sportů Sušice, když se Trenérem roku 2004 stal Vladislav Galuška, trenér mládeže i dospělých, mistr ČR ve vodním slalomu. Nejúspěšnějším kanoistou je Jindra Beneš člen KVS Sušice, mistr ČR ve vodním slalomu, třetí na ME seniorů, člen reprezentačního družstva seniorů ČR. Také v dalších odvětvích má Sušice skvělé sportovce a trenéry, z nichž byli dále oceněni: atletika Karel Zdeněk st. žák TJ Sušice, 2. místo na Mistrovství ČR, fotbal trenér sportovních tříd a žákovských družstev Ing. Jan Staněk, stolní tenis Lukáš Mazura ml. žák, přední hráč krajského to, že se jim věnuje někdo jiný, než vlastní matka (na různých kroužcích), budují si postavení ve společenstvu. Maminky se zde mohou uplatnit ve svých profesích a zálibách a přispívat k programu centra, protože toto zařízeni je celé postaveno na potřebách, zájmech a aktivitách maminek, které mu věnují svůj čas. Jaká je přesně náplň činnosti takového mateřského centra? V počátcích bychom chtěli otevřít hernu s neokoukanými hračkami, např. skluzavku s míčky, malou trampolínu, skákací balony, ale i menší hračky a stavebnice. Pro rodiče bude během hry dětí k dispozici koutek s občerstvením. Rádi bychom pravidelně pořádali i zájmové kroužky pro děti převážně předškolního věku, jako např. malování, cvičení, zpívání, angličtinu atd. A také kurzy pro maminky a tatínky, týkající se jich a jejich miminek těhotenský kurz, laktační poradnu, odborné přednášky, uvažujeme i o kurzech cizích jazyků nebo ručních prací. V plánu jsou i mimořádné akce oslava Dne dětí, Mikuláše, vánoční besídky, karneval, bazar dětského oblečení, pomůcek a hraček, zajímavé výlety Chtěli bychom hlavně maminkám pomoci s hlídáním jejich dětí podle potřeby a s naplněním jejich volného času. Rodičům chceme také nabídnout kompletní přehled kulturních, společenských a sportovních aktivit např. kde se provozuje plavání pro miminka, těhotenský tělocvik, kde najdou dětské lékaře, programy kulturních akcí aj. podle požadavků, zájmu a potřeb našich návštěvníků. Sušické mateřské centrum se chce aktivně zapojit do spolupráce se stávající sítí center u nás i na Slovensku, pořádání některých akcí pak propojit s dalšími organizacemi Domy dětí a mládeže, školky, školy. Bude usilovat i o získávání zkušeností ze zahraničí. Momentálně připravujeme vhodné prostory pro provozování centra a herny pro děti v MŠ Smetanova ul. Uvítáme jakoukoliv pomoc, ať materiální, finanční či formou investování volného času. Provoz našeho centra by měl být zahájen v květnu letošního roku. Máte-li zájem získat podrobnější informace nebo se aktivně do budování sušického mateřského centra zapojit, můžete využít následujících kontaktů: MUDr. Michaela Czerweková (tel ), Eva Mašková (tel , Více informací o mateřských centrech můžete získat i na www. materskacentra.cz. red Informace o zimním stadionu byly začleněny do již stávajícího textu pod číslem 18 kulturní a sportovní zařízení města v části zajímavosti města. Zvukový informační panel poskytuje informace o městě a okolí obyvatelům i turistům od 17. května 2004 a stal se velmi oblíbeným zdrojem informací. pp žebříčku, úspěšně hraje i za dospělé. Na návrh regionálního centra Sport pro všechny byla na ocenění také navržena Petra Klímová, cvičitelka mládeže a žen, členka SPV TJ Sušice. Na výborných sportovních výkonech se odráží nejen talent a poctivá příprava jednotlivců nebo kolektivů, ale také kvalitní vedení trenérů, podpora rodiny, zázemí sportovního klubu či organizace. Poděkování proto patří nejen oceněným za výbornou práci a reprezentaci svého města, ale všem, kteří se na jejich úspěchu podíleli. Doufejme, že takových bude do budoucna stále více. as někteří se stále ještě ptají kde sušickou Městskou knihovnu najdeme? Tak jen pro úplnost pro ty z vás, kteří ještě bezradně sedíte nad plánem města: knihovna sídlí na adrese: ul. Na Vršku budova bývalé interny u hřbitova. Své služby nabízí ve třech odděleních: pro dospělé čtenáře, pro děti a ve studovně spojené s čítárnou a půjčovnou časopisů. Dětem připomínáme dětské oddělení Městské knihovny, které je ve školním roce otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek jen v odpoledních hodinách (13 17 hod.), je v období každých školních prázdnin ve stejných dnech otevřeno i dopoledne (8 12 hod.). Přijďte se podívat dveře jsou pro vás otevřené red

3 Zasedání rady města Aktuality Kdo své moudrosti užívá ve prospěch druhých, získá si důvěru a jeho jméno žije navěky strana 3 RM Sušice zasedala popáté v pondělí 21. února. Na svém jednání schválila tato usnesení: RM doporučila zastupitelstvu schválit navrhované změny rozpočtu města na rok RM doporučila zastupitelstvu města doplnění pravidel o čerpání rozpočtu pro rok RM doporučila zastupitelstvu města ke schválení rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých příspěvkových organizací (podrobně v zápisu ze zasedání ZM). RM vzala na vědomí výroční zprávy příspěvkových organizací za rok RM vzala na vědomí Inspekční zprávu a Protokol z vykonané inspekce v Základní škole T. G. Masaryka Sušice. RM schválila rozdělení příspěvku Ministerstva kultury na jednotlivé akce Programu regenerace MPZ v Sušici na rok 2005 včetně výše příspěvků z rozpočtu města Sušice dle přílohy a doporučila zastupitelstvu města předložené rozdělení schválit (podrobně v zápisu ze zasedání zastupitelstva). RM vzala na vědomí, že je povoleno kácení jedle na Nám. Svobody a doporučila zastupitelstvu města uložit investičnímu technikovi zajistit pokácení jedle. RM vzala na vědomí zápis z jednání bytové komise. RM souhlasila s přidělením bytu 0+1/III. kat., ul. Pod Kalichem 66, Sušice, sl. Marcele Bláhové, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 1+1/II. kat., ul. Volšovská 28, Sušice, sl. Libuši Soukupové, na dobu určitou jednoho roku. 18. zasedání zastupitelstva města se konalo 23. února Zastupitelstvo schválilo následující usnesení: ZM schválilo rozpočet města na rok 2005 dle přílohy. ZM schválilo použití investičního příspěvku pro Nemocnici Sušice Zasedání zastupitelstva města v celkové výši Kč. ZM schválilo, aby rada města rozhodovala o způsobu použití Rezervního fondu a Investičního fondu příspěvkových organizací ZM schválilo rozdělení hospodářského výsledku jednotlivých příspěvkových organizací v členění uve- Domov důchodců Sušice hosp. výsledek ,00 Kč převod do rezervního fondu ve výši 50 % na opravu koupelny ,00 Kč odvod městu ,00 Kč Sociální služby Města Sušice hosp. výsledek ,00 Kč převod do rezervního fondu ve výši 100 % na digitální automatiku 2 ks plynových hořáků ,00 Kč odvod městu: 0,00 Kč MKS Sušice hospodářský výsledek ,00 Kč převod do rezervního fondu ve výši 50 % ,00 Kč odvod městu ,00 Kč MŠ Smetanova hospodářský výsledek: ,78 Kč převod do rezervního fondu ,00 Kč odvod městu: ,78 Kč MŠ Tylova hospodářský výsledek: ,75 Kč převod do rezervního fondu ,00 Kč odvod městu: ,75 Kč ŠJ Nuželická hospodářský výsledek ,69 Kč převod do rezervního fondu (z toho Kč by bylo použito na nákup pojízdné ohřevné vany) ,00 Kč odvod městu: ,69 Kč ZŠ Komenského hospodářský výsledek ,49 Kč převod do rezervního fondu ,00 Kč odvod městu: ,49 Kč ZŠ Lerchova hospodářský výsledek: ,86 Kč převod do rezervního fondu ,00 Kč odvod městu ,86 Kč odvod městu z HČ dle smlouvy ,00 Kč odvod městu celkem ,86 Kč ZŠ TGM hosp. výsledek nevyčerpaná dotace na provoz ( Kč, chybí částka ve výši ,46 Kč k naplnění částky na odpisy) zisk z hospodářské činnosti ,17 Kč odvod městu ,17 Kč RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/I. kat., ul. Pravdova 1068, Sušice, manželům Hlaváčovým, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s přidělením bytu 2+1/II. kat., ul. Dlouhoveská 241, Sušice, manželům Špoutilovým, na dobu určitou jednoho roku. RM souhlasila s výměnou bytu mezi JUDr. Boldou, Sušice a p. Jarolímkovou, Sušice. RM schválila závěrečnou zprávu o výsledku inventarizace hospodářských prostředků u MÚ a řízených organizací za rok RM dále schválila nabídnout neupotřebitelné předměty ve správě příspěvkových organizací k prodeji ostatním příspěvkovým organizacím města za 1 Kč/ks, v případě jejich nezájmu vyvěsit záměr odprodeje na úřední desku a poté odprodat zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou s tím, že příjem bude využit k navýšení fondu reprodukce příslušné příspěvkové organizace. RM schválila záměr pronájmu části pozemkové parcely č. 187 v k. ú. Sušice nad Otavou a zveřejnění záměru na úřední desce. RM schválila pronájem nebytového prostoru na stavební parcele č. 657 Finančnímu úřadu Sušice, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM schválila pronájem nebytového prostoru na stavební parcele č. 657 panu Ladislavu Fedorovi, bytem Sušice, a to na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. RM schválila žádost vedení Zvláštní školy v Sušici a souhlasila s úhradou nájemného za pronájem nebytových prostor v č. p. 60/III Sušice za 1. a 2. čtvrtletí do a za 3. čtvrtletí do RM schválila bezplatnou výpůjčku poz. parcely 1178/3 a návrh smlouvy mezi městem Sušice a Agenturou Human Help pro pořádání koncertu Šumava Rocks, za podmínek uvedených v návrhu smlouvy. RM schválila pronájem nebytových prostor na stavební parcele č v k. ú. Sušice panu Milanu Kockovi ze Sušice, s výpovědní lhůtou 3 měsíce. RM schválila pronájem nebytových prostor v zadním objektu č. p. 255/ II. o výměře 15,40 m 2 paní Dagmar Choulíkové, Sušice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, za podmínky uzavření souběžné smlouvy s Bytservisem, s. r. o., který bude řešit ostatní poplatky. RM doporučila zastupitelstvu města prodej části parcely ve zjednodušené evidenci č EN v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca. 10 m 2 paní Monice Jonášové, bytem Nýrsko a panu Janu Bělochovi, bytem Plichtice, s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. RM vzala na vědomí oznámení firmy Čácha, s. r. o., a uložila OMRM dodatek č. 3 dle připomínek ředitelky MKS a připomínek projednaných na RM. Rada odkládá rozhodnutí o pronájmu nebytových prostor na stavební parcele č RM vzala na vědomí informaci o nabídce Rozvojového programu mobility SUŠICE město bez architektonických bariér zpracovanou Ing. Petrem Šikou PLANCO GROUP, s. r. o. RM schválila Smlouvu o zabezpečení a obstarání úředního měření mezi společností Czech Radar, a. s., Biskupský dvůr 1147, Praha 1 a Městem Sušice, nám. Svobody 138, ve variantě cena za měřící protokol. Účelem této smlouvy je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, tzn. ochrana veřejného zájmu a pořádku. RM schválila prodej technologie čerpání vody ze studny na č. p. 86/4 v k. ú. Červené Dvorce, za cenu Kč a uložila tajemníkovi města připravit na příští jednání RM nájemní smlouvu ke studni na p. p. č 86/4 pro p. Antonína Švece. RM schválila doporučení výběrové komise na dodavatele tendrové dokumentace pro výběrové řízení na objekt Kaple divize, Klostermannova 298 firmu EGF, s. r. o., Sušice, za celkovou cenu Kč včetně DPH. RM schválila, po schválení rozpočtu města, zpracování investičního záměru na rekonstrukci kotelny v areálu Nemocnice Sušice firmou Šumavaplan, s. r. o., Krátká 98/III, za nabídnutou cenu Kč vč. DPH a souhlasila s podáním žádosti na ministerstvo zdravotnictví. RM schválila cenovou nabídku firmy Šumavaplan, s. r. o., Krátká 98/III, na investiční záměr Dořešení objektu onkologie rekonstrukce na rehabilitaci a dovybavení interiéru za nabídnutou cenu Kč. vč. DPH. RM schválila realizaci akce Údržba VKP Kalich 2004/2005 v roce 2005a podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí finanční dotace na předmětnou akci. RM schválila podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí finanční dotace na osvětu k třídění odpadu. as deném v tabulce. ZM schválilo podle 22 zákona č. 219/2000 Sb., a 51 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., bezúplatný převod (nabytí) pozemkové parcely č. 1025/2 v k. ú. Sušice nad Otavou (původně plánované pozemky pro výstavbu sportovního areálu) o výměře 934 m 2 od Lesů České republiky a schválilo příslušnou smlouvu. ZM schválilo dohodu o splátkách s firmou SuTeS, s. r. o., a pověřilo starostku města podpisem dohody. Konečné splacení závazku ve výši Kč je stanoveno do roku ZM schválilo rozdělení příspěvku Ministerstva kultury na jednotlivé akce Programu regenerace MPZ v Sušici na rok 2005 a výši příspěvků z rozpočtu města Sušice následovně: na obnovu Kaple sv. Rocha příspěvek z prostředků MK Kč, příspěvek z rozpočtu města Sušice Kč, na obnovu vnější omítky domu č. p. 35, Nám. Svobody, příspěvek z prostředků MK Kč, příspěvek z rozpočtu města Sušice Kč s podmínkou, že pokud vlastník nepřipraví akci pro Program kompletně do 31. března 2005, bude stejný příspěvek odsouhlasen pro náhradní akci na obnovu vnější omítky domu č. p. 4, Nám. Svobody, na obnovu vnější omítky domu č. p. 49, Nám. Svobody Hotel Fialka, příspěvek z rozpočtu města Sušice Kč. ZM schválilo od výši měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev v platném znění, včetně uplatnění souhrnu odměn za jednotlivé funkce. ZM rozhodlo o prodeji pozemkových parcel č. 703/52 o výměře 391 m 2 a 703/53 o výměře 394 m 2 v k. ú. Sušice nad Otavou manželům Jiřímu a Dagmar Svatošovým, Sušice. Kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. ZM rozhodlo neprodat pozemkové parcely č. 2364/1 v k. ú. Sušice panu Zdeňkovi Hromádkovi, Sušice. ZM rozhodlo o odkoupení pozemkové parcely č. 1342/16 v k. ú. Sušice nad Otavou od p. Karla Šperla, Sušice. ZM rozhodlo o prodeji stavební parcely č. 97 o výměře m 2, objektu haly na ní stojícím, pozemku č. 115/11 o výměře m 2, stavební parcely č. 98/6 o výměře m 2 včetně části stavby kalových polí, vše v k. ú. Dobršín dle GP číslo /2004 zhotoveným firmou SORS, s. r. o., Sušice firmě HSF International, s. r. o., Sušice a pověřilo starostku města podpisem kupní smlouvy. ZM rozhodlo o prodeji části parcely ve zjednodušené evidenci č v k. ú. Sušice nad Otavou o výměře cca. 10 m 2 paní Monice Jonášové, Nýrsko, a panu Janu Bělochovi, Plichtice, s tím, že kupující zároveň uhradí i náklady s prodejem spojené. ZM rozhodlo o neprodat pozemkovou parcelu č. 506/4 v k. ú. Nuzerov o výměře m 2 firmě Realit Global. ZM rozhodlo o pokácení jedle ojíněné na Nám. Svobody v Sušici, na základě vykonatelného rozhodnuti KÚPK. ZM vzalo na vědomí kontrolu usnesení z minulého zastupitelstva města bez připomínek. ZM vzalo na vědomí zprávu o stavu a ochraně veřejného pořádku v obvodu OOP Sušice v roce as Dovolujeme si vás pozvat na slavnostní odhalení pamětní desky P. Františku Ferdovi k nedožitým 90. narozeninám dne 1. dubna 2005 v hod. v klášterním kostele sv. Felixe v Sušici. Program: hod. mše svatá koncelebrovaná českobudějovickým biskupem Msgre. Jiřím Paďourem, OFMCap Slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, starostka Pravidelná zasedání zastupitelstva města Sušice v roce 2005 se uskuteční: 13. dubna, 22. června, 14. září, 30. listopadu. Pravidelná zasedání rady města v roce 2005: 21. března, 4. a 18. dubna, 2., 16. a 30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října, 14. a 28. listopadu, 12. prosince. Výtvarná soutěž pro školy V anglickém městě Sherborne (jedno z partnerských měst společenství DOUZELAGE) proběhne v červnu 2005 v rámci oslav založení opatství Mezinárodní víkend Douzelage, kterého se zúčastní také ostatní partnerská města tohoto společenství. Jednou z mnoha akcí tohoto víkendu je výstava výtvarných prací dětí a mládeže. Tématem výstavy jsou SVÁTKY A OSLAVY (např. Vánoce, Velikonoce, popřípadě další, které jsou typické pro danou zemi). Výtvarné práce mají mít tyto parametry: jakákoli technika (olej, vodové barvy, kresby, koláže) maximální rozměr 14,5 10,5 cm (bez rámu nebo pasparty) Na výstavu může být zasláno pět prací dětí ve věku 5 11 let a pět prací dětí ve věku let. Vítězná práce bude použita na plakát pro výstavu a obdrží další ocenění. Žádáme všechny zájemce o účast, aby své práce předali do 30. dubna 2005 na MÚ Sušice P. Polankové (č. dveří 205, tel ). Výbor Douzelage Sušice zajistí výběr odbornou porotou a zaslání nejlepších prací do Sherbornu. Pro další informace můžete psát na Budeme rádi, když na tento oznámíte také svůj zájem o účast. Zveme všechny školy k účasti v této soutěži. Za výbor Douzelage Sušice Ing. ANEŽKA NOVÁ O přípravách Sklářské stezky O přípravách Sklářské stezky a nejen o nich jednali ve středu 2. března 2005 se ve společenském sále Muzea Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě u Hartmanic zástupci českých a německých obcí, informačních center a kulturních institucí, na společné schůzce věnované dalšímu rozvoji cestovního ruchu na české i bavorské straně Šumavy. Během této schůzky byly vytvořeny tři pracovní skupiny, z nichž každá se zaměří na přípravu nové přeshraniční turistické stezky. Na Šumavě by měly v budoucnu vzniknout například nové hipostezky. Připravovaná Sklářská stezka, která by se měla propojit se Sklářskou stezkou vedoucí v bavorském příhraničí, zahrnuje kromě Šumavy i oblast Českého lesa. U třetí, již existující Vintířovy stezky, se jedná o její další prodloužení. Pro každou stezku by měl vyjít dvojjazyčný průvodce s mapovým podkladem a měly by vzniknout i webové stránky. Projekt, který je spolufinancován z prostředků programu PHARE CBC, zcela jistě přinese oživení přeshraniční spolupráce, upozorní na řadu opomíjených míst příhraničního regionu a měl by napomáhat i dalšímu rozvoji podnikání v oblasti turistického ruchu. zř

4 strana 4 Vzpomínky Dne 13. března 2005 je to rok, co ve věku 69 let zemřela moje drahá manželka, paní Anežka Pillerová ze Sušice. S láskou stále vzpomíná manžel a sestry s rodinami. Dne 16. března 2005 by se dožila 77 let naše maminka, paní Zdeňka Šimáčková ze Žichovic. S úctou a láskou vzpomínají dcera Liba, dcery Anna a Růža s rodinami, synové Jiří a Zdeněk s rodinami. A za vše, za vše dík, za lásku jaká byla za život jaký byl, ta láska zůstala ta smrti nezná Dne 18. března 2005 by se dožila 80 let paní Marie Divišová ze Sušice. Za tichou vzpomínku děkují přátelům a známým synové Jiří a Libor s rodinami. Opustili nás Loutkové divadlo Představení se konají vždy v pátek v Husově sále, začátky pravidelně v hodin. 11. března Honza kovář a čert 18. března Potopený zvon 25. března Kašpárek přenocuje u Ježibaby Dárcům krve Transfúzní oddělení NsP Klatovy oznamuje odběry krve na stanovených místech, vždy v době od do hod Sušice Klatovy Horažďovice Klatovy Sušice Základní škola Sušice, Komenského ulice, vyhlásila fotografickou soutěž s mottem: Kdyby stromy nebyly, my bychom tu nežili Základní informace minimální formát fotografií cm soutěžit mohou žáci všech sušických škol, rodiče i veřejnost věkové kategorie: Dne 20. března 2005 uplyne rok, co nás navždy opustila naše milovaná maminka, sestra, teta, tchyně, babička a prababička, paní Vlasta Tibitanzlová ze Sušice. Vzpomínají dcera Miluš se synem Vašíkem, dcera Verunka s rodinou, synové Jaroslav, Miroslav a Petr s rodinami a ostatní příbuzní. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. František Kodýdek (1923), Božena Chalupná (1923), Marie Patlejchová (1919), Marie Vojtová (1905), Marie Kopačková (1910), Otto Kratochvíl (1926), Jan Cinegr (1928), Anna Kalinová (1918), Stanislav Bečvář (1920), Kamila Bursová (1922), Alžběta Hrachová (1922), Marie Vrbová (1927), Jaroslav Hromádka (1947), František Šperl (1940), Anežka Bydžovská (1914) I. Děti narozené v roce 1994 a později II. Děti narozené v letech III. Soutěžící narození v roce 1988 a dříve fotografie v obálce se jménem, rokem narození a bydlištěm autora (u žáků a studentů uveďte školu), označené názvem, odevzdávejte průběžně v kanceláři ZŠ Komenského do vernisáž výstavy vybraných prací s vyhlášením výsledků proběhne v pátek v rámci Dnů Sušice ve vestibulu školy vítězové obdrží věcné ceny. Případné informace Oznámení pro rybáře MO Českého rybářského svazu Sušice oznamuje svým členům, že členská schůze se bude konat dne 20. března 2005 v 8 30 hodin ve velkém sále Sokolovny v Sušici. Výbor ZO ČRS Sušice Společenská kronika Gratulace Otevřený dopis Vážený pan Antonín Končal, t. č. čerstvý jubilant»sedmdesátník«milý Toníku, dovol, abychom ti popřáli k Tvému významnému životnímu jubileu tak nějak se vždy začíná při těchto příležitostech. Jsou lidé, kteří procházejí životem nenápadně, že o nich vůbec nevíme. Jsou lidé, kteří zazáří jak meteor a pak nic, jenom tma. Jsou lidé, kteří jdou životem sice nenápadně, ale rovně a neustále za svými sny a představami. Osud Ti dal dvě velké lásky (samozřejmě vedle té nejdůležitější manželky) sport a školu, které dokázaly Tvůj život zcel naplnit. Na kantořině je nejkrásnější, že dobří holubi se vracejí, že žáci, kteří odešli ze školy za svým dalším životem, se rádi přihlásí a vzpomínají, jaké to tenkrát bylo, když Člověku je dobře tam někde uvnitř, když vidí, že to, co vkládal do dětských hlaviček a dušiček, přece jen bylo k něčemu. A že to nebyly jen vědomosti, ale smysl pro čestnou hru, a to nejen ve sportu, ale v životě vůbec. Při těchto příležitostech jdou hlavou různé myšlenky. Myšlenky o smyslu života a především života svého. Otázka udělal jsem dost? je velice naléhavá. Myslíme, že toho nebylo málo. Vždyť být úspěšným hráčem (kopané, hokeje, košíkové), trenérem mužstva hrajícího ligu, být oblíbeným učitelem, jak u kolegů, žáků i rodičů, být ředitelem školy, jehož snahou je být spravedlivý ke všem, je víc než dost. A nelze zapomenout i na krásnou budovu školy, která se opět po rekonstrukci stala dominantou této části Sušice. To bylo hodin i dnů (i o prázdninách) strávených spolu se zedníky, pokrývači, mistry, aby vše bylo v nejlepším pořádku. Město Sušice určitě nezapomene na Tvé dlouholeté poslancování a Tebe může jen těšit, kolik občanů Sušice Ti dalo svou důvěru. Pro člověka je důležité vědomí, že má rodinu, své blízké, kteří ho milují, že má přítele, kteří si ho váží. A jestliže se má cinknout sklenkou vína na zdraví, tak ať si to cinkání zopakujeme při Tvých dalších významných životních výročích. Tvoji kamarádi Ke gratulacím se s přáním všeho nejlepšího, zdraví, pohody a optimismu a s poděkováním za jeho obětavou práci ve školství, tělovýchově a v zastupitelstvu připojuje také vedení města Sušice. Tomáš Garrigue Masaryk Letos si připomínáme 155 let od narození Tomáše G. Masaryka, významného státníka. Připomeňme si proto i některá významná data z jeho života. Tomáš Masaryk se narodil 7. března roku 1850 v Hodoníně. V letech pracuje jako kovářský učeň, v letech pak studuje na gymnáziích v Brně a posléze ve Vídni. V letech , následující dva roky pak Masaryk pobývá jako soukromý učitel v Lipsku, kde se setkává s mladou Američankou, Charlottou Garrigue. S ní se pak, při své první cestě do Spojených států amerických, 15. března roku 1878 žení, zároveň připojuje její příjmení ke svému, od této chvíle se pak představuje jako Tomáš Garrigue Masaryk. Kdyby nebylo Masaryka, nebylo by ani vzniku samostatného Československa právě Masarykem vedené zahraniční akce během první světové války a jejich brilantní zakončení ve Spojených státech v říjnu roku 1918, kdy Masaryk sepíše a vydá v amerických listech Prohlášení československé nezávislosti, jsou těmi rozhodujícími motivy toho, že americký prezident W. Wilson odmítne rakouské snahy o separátní mírové vyjednávání a že vyzve Rakousko Uhersko, aby respektovalo vůli jím utlačovaných národů svobodně si zvolit politickou budoucnost. Teprve poté, co Rakousko Uhersko zveřejní, že podmínky prezidenta Wilsona přijímá, vzniká 28. října roku 1918 samostatné Československo, k němuž se pak 30. října Martinskou deklarací připojuje slovenská politická reprezentace. V Praze je Masaryk (v nepřítomnosti) revolučním Národním shromážděním 14. listopadu roku 1918 zvolen prvním prezidentem Československé republiky, a to na dvouleté funkční období. V roce 1920, 27. května, je Tomáš Garrigue Masaryk zvolen prezidentem podle nové československé ústavy do funkce prezidenta je pak zvolen ještě dvakrát, v roce 1927 (27. května) a v roce 1934 (24. května). 14. prosince roku 1935 Tomáš Garrigue Masaryk ze zdravotních důvodů abdikuje z funkce prezidenta, 14. září roku 1937 na zámku v Lánech umírá. V Sušici si připomněli výročí tohoto významného státníka vzpomínkovou akcí 7. března před jeho sochou v parku u základní školy T. G. M. představitelé města i mnozí občané. Starostka města děkuje všem, kteří rovněž vyjádřili úctu k památce Tomáše G. Masaryka položením květin. red Kdo recituje nejlépe? Dům dětí a mládeže v Sušici je každoročním organizátorem recitační soutěže žáků základních škol a odpovídajících ročníků gymnázia. Okrskové recitační soutěže se letos v pěti kategoriích zúčastnilo 34 recitátorů ze šesti základních škol v Sušici a okolí a sušického gymnázia. Výkony jednotlivých soutěžících hodnotila porota (p. Faltusová, p. Čelakovská, p. Holečková a p. Šišková) velmi pozorně a shodla se na konečném pořadí: 0. kategorie (1. třída) 1. Marek Přemysl Dlouhá Ves 2. Barossová Adéla Dlouhá Ves 1. kategorie (2. 3. třída) 1. Mirvaldová Lenka ZŠ Lerchova 2. Zapletalová Kateřina ZŠ Lerchova 3. Šafrová Tereza ZŠ Lerchova 2. kategorie (4. 5. třída) 1. Sadilová Silvie ZŠ Lerchova 2. Mašková Marie ZŠ Kašperské Hory 3. Pokrupová Zuzana ZŠ Lerchova 3. kategorie (6. 7. třída) 1. Adámková Jana ZŠ T. G. M. 2. Šmídová Klára ZŠ T. G. M. 3. Kalná Eliška ZŠ T. G. M. 4. kategorie (8. 9. třída) 1. Stýblová Šárka ZŠ T. G. M. 2. Býčková Šárka ZŠ T. G. M. 3. Šimková Tereza Gymnázium Sušice Soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě z každé kategorie (mimo 0. kategorie), postupují do okresního kola, které se koná 16. března v DDM Klatovy. Držíme jim palce! Děkujeme všem soutěžícím za účast, jejich pedagogům za přípravu a porotě za objektivní hodnocení. Děkujeme také našim sponzorům Knihkupectví Šumava paní Heberleinové, knihkupectví paní Vondrové a Městskému úřadu v Sušici. dd Výtvarná a literární soutěž pro školy At home and in Europe Doma a v Evropě Kniha partnerských měst společenství Douzelage vytvořená dětmi a pro děti Ve dnech září 2005 proběhne v nizozemském městě Meerssen podzimní symposium společenství evropských měst DOU- ZELAGE, jehož je Sušice od loňského roku právoplatným členem. Hlavní téma tohoto zasedání bude věnováno rostoucímu významu evropského občanství a sjednocováni Evropy. Při této příležitosti chce výbor Douzelage v Meerssenu vydat výtvarnou a literární publikaci sestavenou z prací dětí ve věku let, a proto vyhlašuje soutěž, ve které účastníci mají vyjádřit svou lásku k prostředí, kde žijí (členské město Douzelage), a také naděje a očekávání spojené se sjednocováním Evropy. Cílem je vydat knihu, která bude obsahovat 1. Všeobecný úvod na téma Děti, Douzelage a Evropa, který připraví hlavní výbor společenství Douzelage a výbor Douzelage v Meerssenu 2. Z každého členského města: Kresbu vyjadřující lásku k rodnému městu Kresbu vyjadřující naděje a očekávání ve vztahu k Evropě Báseň (nebo krátký text) v rodném jazyce, vyjadřující lásku k rodnému městu a anglický překlad tohoto textu Báseň (nebo krátký text) v anglickém jazyce vyjadřující naděje a očekávání ve vztahu k Evropě Ocenění Kromě publikování v knize (více než prací) nabízí tyto ceny: V kategorii kresba vlastní město : 1. cena 50, 2. cena 25 V kategorii kresba Evropa : 1. cena 50, 2. cena 25 V kategorii poezie vlastní město (anglická verze): 1. cena 50, 2. cena 25 V kategorii poezie Evropa : 1. cena 50, 2. cena 25 Provedení a technické zabezpečení Práce musí být zaslány do Meerssenu nejpozději do 1. června Všechny práce budou publikovány ve formátu strany A5, to znamená, že práce by neměly přesahovat jednu stranu tohoto formátu. Výtvarné práce budou naskenovány a zaslány v jpg formátu, literární práce ve formátu Word do Meerssenu em. Žádáme všechny zájemce o účast, aby své práce (jednu z každé kategorie) předali do 30. dubna 2005 na MÚ Sušice P. Polankové (č. dveří 205, tel ). Výbor Douzelage Sušice zajistí výběr odbornou porotou a zaslání nejlepších prací do Meerssenu. Pro další informace můžete psát na e- -mail: Budeme rádi, když na tento oznámíte také svůj zájem o účast. Zveme všechny školy k účasti v této soutěži. Za výbor Douzelage Sušice Ing. ANEŽKA NOVÁ Používej častěji uší než jazyka. L. A. SENECA Úspěch je spíše výsledkem důsledně používaného rozumu než génia. AN WANG Vidět věci, i když jsou teprve v zárodku, je vlastní genialitě. LAO C' Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš vysoké. H. HEINE

5 Když jsem před časem provázíval přátele, známé a kamarády různými místy našeho města a jeho okolí, jednou mně bylo řečeno: proč to všechno nesepíšeš? A tak pod vlivem různých okolností jsem se dal do sepisování. Nejedná se o žádného turistického průvodce, ale o popis míst, která mám rád, i o vysvětlení, proč je mám rád. Snad někoho vybídnu k následování, putování, výletům. Toulání sestavuji tak, aby se jednalo o lokality s možností jednodenní nikterak kilometrově náročné pěší túry. Vždy ze Sušice, zpátky do Sušice, kolem Sušice. Do částí vyprávění jsem použil i starší vlastní materiály, např. z knížek o studánkách, poutních místech Sušicka nebo z článků v tisku. Omlouvám se proto těm, kteří určité pasáže již někde četli. Věřím, že mnozí nikoli, a tak pro ně je zařazuji. Rád také přijmu různá doplnění, poznatky jiných, upozornění atd. V konečné části práce bych chtěl jednou všem putováním dát knižní podobu, pokud ovšem by byly splněny dvě podmínky: čtenářský zájem a dostatek finančních prostředků. Záměrně jsem vynechal první kapitolu, snad až příliš osobní a vzpomínkovou na zaniklou podobu sušické nádražní čtvrti a různá klukovská dobrodružství. Začínám proto kapitolou druhou, výpravou do Kalov. Kalovy, Andělíček, Šibeňák, Rok a další místa pradávných mýtů I/VII. Pradávné mýty a Sušice? Přece Svatobor, opředený pověstmi. Jistě, dominanta města, bez jehož majestátnosti si naši otavskou kotlinu ani neumíme představit. Pro mne však stejně významnou krajinu mýtů představovaly Kalovy. Táhlý hřeben uzavírá jihovýchodní hradbu kopců obklopujících město. Dříve bývaly Kalovy mnohem více navštěvovány, využívány turisticky a sportovně. Krátce po 2. světové válce první ránu pásmu Kalov uštědřili vojáci, kteří v části nad Chmelnou a před Zalužím zřídili muniční sklady. Doširoka kolem muničáků se rozložilo bezpečnostní pásmo s varovnými tabulkami zákazu vstupu. Část cest byla přervána. Nad městem pod Žižkovým vrchem vznikla kasárna. Nemilosrdný čas také zahlodal na kdysi vyhlášeném místu výhledu na město. Nikoli neprávem se zde říkalo odedávna Krásná vyhlídka a dlouho zde stávala dřevěná rozhlednička. Jenže ta časem byla na spadnutí a po zteřelých zbytcích se nahoru vyškrábal jen odvážlivec. Místo zarostlo a po Krásné vyhlídce, sice stále turisticky značené, je veta. Z města ke Krásné Čtenáři nám píší Ze Sušice do Sušice (kolem Sušice) Jeden z historických mezníků, vytyčujících hranice katastru města. vyhlídce vystoupila značená stezka, která dále vedla po hřebeni k Chmelné a Podmoklům. Ve starších průvodcích se nazývala Ursusova, na počest sušického propagátora turistiky, spisovatele a aktivního účastníka veškerého kulturního života ve městě prof. Viktorina Zeithammera. Tento rodák z Českého Krumlova miloval Šumavu. Působil ve školství, naposledy jako okresní školní inspektor. Rád svá literární díla podepisoval pseudonymem Ursus (medvěd) šumavský. Jistě nikdo jiný než on nepojmenoval skalní blok v Kalovech Čechovou, nebo také Svatoplukovou skálou. Znovu se k ní dá dojít až nyní po zrušení muničního skladu a zákazu vstupu. Měl jsem ji stále živou v paměti z dětských výletů a zlézání. Nové setkání po desetiletích přineslo hluboké zklamání. Dětské oči chápou rozměrnost jinak. Z dětských a klukovských let ovšem pamatuji jinou kalovskou rozhlednu, z níž býval ještě lepší výhled než z Krásné vyhlídky. Na nejvyšším místě Kalov stávala jako pozůstatek zeměměřických prací z období první republiky čtyřpatrová dřevěná věž, zvaná triangulační, po našem triangulák. Po žebřících se dalo vystoupat až na vrholovou plošinu, uprostřed níž, přesně nad kamenným označením kóty dole v zemi, stál čtyřnohý stoleček, kozlík, pracovní místo geometrů. Podobná věž stávala na Stražišti nad Tedražicemi a jedna malá jednopatrová na Zákopech poblíž sv. Jana. Dnes kousek od tohoto místa stojí kovová konstrukce nějakého operátorového systému. Věž na Zákopech nebyla vysoká, ale vytvořila střed pomyslného trojúhelníku, tvořeného body Stražiště, Kalovy a rozhledna Svatobor. Podobné věže stávaly i jinde, např. jedna na vrhcolu Sedla. Před padesáti léty už výstup nahoru po neudržovaných žebřících a neopravované stavbě byl docela nebezpečený a vyžadoval opatrnost. Proto např. sedelskou během války nevyužívali němečtí letečtí pozorovatelé a postavili si raději níže věž novou. Dá se předpokládat, že triangulační věže mohly mít v případné válce a obraně našeho pohraničí v 30. létech 20. století i strategický význam. Poválečně se využívala pouze věž na Sedle, stavba provedená za války. Kalovský triangulák se zbořil při nějakém větším poryvu větru začátkem 60. let 20. století, podobně dopadly i věže na Stražišti a Zákopech. Škoda této rozhledny, byl odtud překrásný výhled nejen na kotlinu Sušice, až k Chmelné a Čepicím, a dále i na celé Strašínsko, kraj šumavského Podlesí. Obzor zastiňovaly až např. Javorník, Žďánov, Kočí břeh, lom před Rabím, na západním směru vzdouvající se šumavské hřebeny a majestátní Svatobor. Celý bývalý muniční sklad je protkán řadou příjezdových cest. Nejraději mám cestu vedoucí lesem k Velké Chmelné. Rostou při ní nádherné, převysoké ztepilé buky a posezení u nich představuje balzám na duši a osvěžení těla. Docela věřím, že obejmutí těchto velikánů, plných zdravé síly přírody, dobíjí člověka úžasnou energií. Věřím, že je nestihne krutý osud vytěžení, že lesáci citlivě zanechají tenhle přírodní skvost. Svahy směrem od hře- Současný snímek Čechovy skály, která se nalézá vpravo těsně za plotem bývalého muničního skladu u Chmelné. benu k Velké Chmelné jsou vůbec na několika místech porostlé mladými bučinami, opojně v létě vonícími a planoucími svěží zelení. Podzimní zbarvení se musí vidět, nelze je popsat. Kalovy patřily k místům prvních společných rodinných procházek a později samostatných klukovských výprav. Vzali jsme to za železničním mostem vzhůru kolem bývalé Fabšicovy ovocné školky. Okraj Kalov, ještě pod silnicí, lemovaly a dodnes lemují historické kamenné mezníky CH S, označující katastrální rozhraní Chmelné a Sušice. U silnice pořád stojí kříž a kamenná boží muka. Jen obrázek, malovaný na plechovém podkladu, již značně vybledl, stejně jako blednou dětské vzpomínky. Ale pokaždé se u něho rád zastavím. Dýchne starobylostí a nevtíravou lidovou zbožností. Nad silnicí se dalo pokračovat do lesa. Později právě tuto část uzavřel vojenský prostor. Tak jsme již nechodili k Čechově skále a od ní nahoru ke hřebeni k ovečkám a studánce, ale musili jsme sejít kousek dolů po silnici a odbočit doprava do Kalov až v místě, kde tisíciletími si stékající voda malého potůčku vymlela hlubokou roklinu. Velkou část jednoho jejího srázu tvoří mohutné skalní vypreparované rulové bloky. Potůček pramení na hřebeni. Studánka zde stále zůstává, krytá proti znečištění, ale větší údržbu by si zasloužila. Z hřebenové značené turistické stezky je k ní vedená odbočka. Jen o kousek níže, takřka nad muničákem, na hřebenu leží několik obrovských balvanů. Podle vybledlosti mají celou škálu barev od tmavě šedé až takřka k bílé. Jinak jsme jim neříkali než ovečky, protože z dálky připomínaly trochu hřbety ovcí, pasoucích se ve vyšší trávě. Novější mysliveckou vzpomínkou je pomník Vojtěcha Neubergera, připomínající obětavého myslivce. Myslím, že dlouhá léta Neubergerovi bydleli v hájence v Luhu. Kdeže je dnes hájenka! Však při toulce Luhem se k ní ještě vrátíme. Při našich výpravách jsme potom našli místo s krásným výhledem ze skupiny skal. Dole hluboko pod námi ležely Chmelné Malá i Velká, vzadu za řekou v otavské nivě Dobršín a proti nám se tyčil další kopec s posvátným jménem, Svat. Léty stromky pod vyhlídkou dorůstaly. Přesto jsem byl při poslední návštěvě před pár léty za námahu a prodírání porostem odměněn několika zdravými velkými křemenáči. Je zajímavé, že nikdy Kalovy nespojuji s cíleným houbařením. Na houby jsme sem nechodili. Možná zde rostou, jenže stejně chodím do Kalov asi vždycky, když zrovna nerostou, nebo tam, kde vůbec nerostou. Právě skalní bloky, prostupující celý masiv Kalov, si neodvratně spojuji s dávnými obětními nebo obřadními místy Keltů. Název kmene, spojovaného v kraji hlavně s nedalekým hradištěm hory Sedla, mi souzní: Keltové Keltovy Kalovy. Není to jediná mystičnost. Směrem od Podmokel k Roku jedna část Kalov má podivně znějící jméno Hlavičky. Možná je starší než celé pojmenování masivu. Údajně pochází z doby, kdy se skálopevně věřilo, že popraveným osobám musí být uťata hlava a pohřbena jinde. Pokud se tak neučinilo, popravený mohl ožít. Pohřbívali sem hlavy odsouzených již Keltové ze Sedla? Nebo snad sušičtí? Útrpné hrdelní právo vykonávalo město za hradbami. Podle dochovaných pramenů stínání se konalo v místě, kde se dodnes podle kapličky, snad nahrazující původní dřevěný kříž na stínadle, říká U Božích muk. Šibenice stála nad městem na dnešním Žižkově vrchu. Jenže pamětníci stejně jinak vrch nenazvou než Šibeňákem. O právo hrdelní přišlo město začátkem 19. století, kdy jeho výkonem byla pověřena pouze krajská města. Sušici nahradil Písek. Ať tak či onak, jméno Hlavičky určitě takové vzpomínky vyvolává a jsou lidé, kteří by sem v noci nevkročili ani náhodou. Nevím, zda se tam něco podivného nebo strašidelného děje, taky jsem tam nikdy v noci pro jistotu nebyl. MILAN POKORNÝ Velikonoce jsou nejslavnějším svátkem křesťanské církve a nejoblíbenějším svátkem jara. Jsou spojeny s památkou umučení a vzkříšení Krista, ovšem slavily se ještě v době předkřesťanské. Slovo Velikonoce je odvozeno od Velké noci. Když byl na začátku našeho letopočtu ukřižován Ježíš Kristus, odehrál se v noci ze soboty na neděli zázrak zmrtvýchvstání. A tato noc byla nazvána Velkou. O Velikonocích se zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností, láska nad nenávistí Zveme vás na seminář strana 5 Rodinné konstelace Vede Vlasta Kolářová Kdy v pátek od do (naladění skupiny, pochopení principu, ukázková konstelace) v sobotu od 9 00 do (konstelace zájemců, práce skupiny, relaxace) Kde v sále Domu dětí v Sušici (za řekou) S sebou pohodlný oděv, papírové kapesníky, přezůvky, dostatek tekutin, v sobotu jídlo na společný oběd co kdo přinese i pro druhé (ovoce, mlsku, chleba apod.) Cena 250 Kč Nemusíte nic řešit, můžete být jen přítomni a prožívat nebo hrát konstelaci druhých lidí. Srdečně zve Iva Faltusová (přihlášky a dotazy na tel ). Svátky jara Velikonoce Velikonoční týden Modré pondělí, Žluté úterý, Sazometná středa středě před Božím hodem velikonočním se říkalo škaredá, černá nebo sazometná, protože se vymetaly komíny. Na škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce. Zelený čtvrtek název je odvozen od zeleného mešního roucha, které se v ten den oblékalo. Jedla se jen zelená strava špenát, zelí, mladé bylinky. V tento den naposledy zaznějí kostelní zvony, znovu budou slyšet až na Bílou sobotu. Na Zelený čtvrtek musíte časně ráno vstát a omýt se rosou nebudete nemocní. Hospodyně musejí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku nebudou mít v domě blechy. Velký pátek podle katolické liturgie šlo o den smutku, kdy se nekonaly bohoslužby, jen se zpívalo a četly se texty. Odhaloval se a uctíval svatý kříž a hlas zvonů nahrazovaly řehtačky, malé i velké, s nimiž se chodilo od domu k domu. V některých místech děti s řehtačkami honily Jidáše toho vždy představoval nějaký zrzavý chlapec. Řehtačkami se oznamovalo poledne, ranní i večerní klekání. Na Velký pátek se chodili lidé mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Textiláci předli pašijové nitě těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před blesky. Nesmělo se prát prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat. Bílá sobota o ní se konala pouze noční bohoslužba, před níž se posvětil oheň, od něhož se pak zapálila velikonoční svíce paškál. Oheň se světil před kostelem a vůkol panovala tma. Nesvítilo se ani v kostele, ani v domech. Z každého stavení si lidé přinesli polínko, z nich složili před kostelem hraničku a když kněz oheň posvětil, lidé si svá hořící polínka rozebrali a jimi pak zažehli oheň ve svých domovech. Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek, který se donesl na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily požár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Boží hod velikonoční světily se velikonoční pokrmy: beránek, mazanec, vejce, chléb, víno. Na Boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se jej dalo na pole, do studny a na zahradu aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Velikonoční pondělí je ve znamení pomlázky, velikonočního hodování. Chlapci chodí dům od domu a šlehají dívky pomlázkami z vrbového proutí. Za to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, že druhý den šlehají děvčata chlapce, jindy polévají dívky chlapce vodou. Bílá neděle jméno dostala od bílého roucha, které ten den měli naposledy novokřtěnci. Velikonoční symboly Pomlázka také dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, tatar, březová metlička. Šlehalo se proto, aby děvčata byla zdravá, pilná a veselá; předávala se tím zdravá svěžest mladého proutku. Hospodáři šlehali čeládku, aby nebyla líná. Rodiny se šlehaly navzájem, protože to bylo znakem přátelství. Do znesvářených rodin se samozřejmě šlehat nechodilo. Beránek jako symbol jara byl rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé středomořské civilizaci. U Židů ovce symbolizovaly příslušnost k Božímu stádu, také židovský Bůh je označován za pastýře, který bere své ovečky do náručí. Beránek se zabíjel na památku vyvedení Izraelitů z egyptského otroctví. U křesťanů se beránek stal symbolem Krista. Zajíček v řecké, egyptské a čínské mytologii je symbolem štěstí, plynoucího času a krátkosti života. V bibli zajíc symbolizuje chudé, skromné a pokorné občany. V Německu přináší zajíček vajíčka, zejména čokoládová, a v tomto smyslu je chápán také u nás. Leckde je zvykem, že jsou děti vyzývány k honění velikonočního zajíce, což znamená vyhledat vajíčka ukrytá na zahradě. Vajíčko vejce bylo odpradávna symbolem plodnosti, rodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách se v některých místech dávalo zemřelému do hrobu. Zvyk jíst o Velikonocích vejce souvisel také s předcházejícím půstem, při němž byla vejce zakázaná, a tak se pak stala žádanou pochoutkou. Vejce je symbolem životní síly a skořápka zase symbolizuje pocit bezpečí, domova. Vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je ale skryt nový život je tedy symbolem Ježíšova zmrtvýchvstání. Příště: barvení vajíček, sváteční jídla, křesťanské velikonoční symboly a Velikonoce ve světě. red

6 strana 6 Pivní zahrada Santos Tento celek, který je vlastně ostrovem, i když umělým, má jistě zajímavou minulost. Patří k velmi využívané lokalitě a hlavně letní dny zde mohou být i dost bouřlivé. Že sem chodili lidé dříve za zábavou a odpočinkem dokazuje způsob vedení cest, ale i zničený objekt, který býval kuželnou, a mnohé další. Dnes zde potkáte všechny věkové skupiny od dětí až po seniory. Proto mě překvapila skutečnost existence značného množství uschlých smrků, které jistě podle současného stavu neuhynuly v loňském roce. Navíc se jedná o stromy velkých rozměrů, a ty jsou už dnes velmi nebezpečné. Napočítal jsem jich dvanáct, ale další jsem mohl přehlédnout. Mám-li být upřímný, nechtěl bych sedět na místě člověka, který za tato místa zodpovídá. Je jasné, že musí následovat otázka pro MÚ, co bude dál. Nechá se to na někoho spadnout a pak dojde na řešení, nebo se tam někdo přijde podívat? Nejsem příznivcem katastrofických scénářů, ale v tomto případě je několik minut před dvanáctou. A když jsem načal tuto problematiku, tak i přilehlý lesopark má poblíž cest několik suchých stromů, pro které rovněž platí obsah předchozích řádků. BOHUMÍR BOUŠKA Večer česko-slovenského přátelství Občanské sdružení Klub českého pohraničí v Sušici koná v pondělí 4. dubna 2005 v restauraci KD Sokolovna v 18 hodin Večer česko-slovenského přátelství. Zveme občany města, zvláště slovenské národnosti a původu i se členy rodin, kteří nalezli v našem městě na Otavě svůj nový domov. Všem přítomným bude dána možnost vyjádřit svůj názor na společně dějiny, současnost i budoucnost našich národů. Srdečně zve výbor KČP»Lerchovka«informuje Měsíc únor je na všech školách startem do nového pololetí. Na naší modré škole je již tradičně spojen i s lyžováním a poezií. Zdá se vám, milí čtenáři, toto spojení poněkud neobvyklé? Tak čtěte dále. Stopy ve sněhu aneb lyžařské kurzy pro začátečníky a pokročilé Lyžařský výcvik pro žáky 1. stupně se konal v prvním únorovém týdnu. Naložili jsme do autobusu sebe, paní učitelky, přeplněné tašky a lyže, zamávali maminkám a tatínkům a vyrazili směr Kubova Huť. Ubytovali jsme se v penzionu Střecha, kde se o nás výborně starali. Dopoledne lyžování, pak dobrý oběd a zase hurá na sjezdovku. Ani po večeři jsme se nenudili, jednou plavání v bazénu, pak zase sauna a poslední večer ten byl ze všech nejlepší. Každý pokoj připravil krátký program (i paní učitelky), moc jsme se nasmáli. Na závěr bylo disko, spát jsme šli o něco později. Další den dopoledne jsme si ještě naposledy zalyžovali, ale po obědě už jsme museli balit. Celý pobyt pořádně chumelilo. Doufali jsme, že zapadáme tak, aby se k nám autobus nedostal. Ale ten překonal i velké přívaly sněhu a my museli jet domů. A tak už jen vzpomínáme na báječné chvíle na horách. lyžaři z 5. A Druhý únorový týden jsme se vydali na svůj poslední lyžařský výcvik i my, žáci devátých tříd (někteří z nás už počtvrté). Naším cílem bylo lyžařské středisko na Špičáku, ubytování v hotelu Stella bylo super. První den jsme opakovali lyžařskou abecedu. Další dny jsme už zdolávali perfektně upravené sjezdovky; od nejsnazší modré až po tzv. Šanci, která pro mnohé z nás byla v šesté třídě pouhým snem. Každé ráno v devět jsme už byli na svahu, využili jsme i večerní lyžování. Ani na hotelu nebyla nuda. Večer jsme na videu rozebírali naše lyžařské umění, hodnotili styl a pády. A už je tady poslední den našeho posledního lyžáku s lerchovkou. A tak nás napadají slova písničky: Není nutno, není nutno, aby bylo příliš veselo. lyžaři z 9. B Čtenáři nám píší Recitační soutěž aneb trocha poezie nikoho nezabije Za okny zasněžená krajina, diváci pohodlně usazeni, recitátoři připraveni na své vystoupení. Tak probíhalo školní kolo v recitační soutěži na naší škole. Recitovalo 36 žáků druhých až pátých tříd. Někteří měli trošku trému, ale všichni se moc snažili. A tak porota neměla vůbec lehké rozhodování. Každý účinkující byl odměněn potleskem, diplomem a malým dárečkem. Pak už jen zbývalo držet palce výhercům školního kola, aby stejně dobře uspěli i v kole oblastním, kde soutěžili nejlepší recitátoři ze Sušice a okolí. A jak to dopadlo? 1. místo Lenka Mirvaldová (3. tř.), Silvie Sadilová (4. tř.), 2. místo Kateřina Zapletalová (3. tř.), 3. místo Tereza Šafrová (3. tř.), Zuzana Pokrupová (4. tř.) Děvčata, která se umístila na 1. a 2. místě, budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se koná 16. března v Klatovech. Čtěte v příštím čísle: Naše škola vyhlašuje soutěže: Sušice očima dětí, Sušice očima dětí na PC a Přebor škol ve vybíjené. Vážení tvůrci sušického betlému! V sobotu 27. listopadu jsem se byla podívat na slavnostní otevření betlému, který stvořily vaše ruce. Přiznám se, že mě při pohledu na vaše dílo příjemně mrazilo po těle. Proto jsem prohlídku absolvovala znovu další den, v první adventní neděli. Touto prohlídkou jsem se vrátila nejméně o 60 let zpět a v duchu prožívala adventní čas z dob mého dětství Narodila jsem se na Šumavě a místa jako Svojše, Jelenov, Puchingerův Dvůr, Horská Kvilda, Zhůří a okolí mi přirostla k srdci natolik, že je dodnes často navštěvuji a stále je miluji. Vánoce, co se dárků týká, bývaly velmi skromné, v každé chalupě byla kupa dětí (nás bylo 8), ale v žádné domácnosti nechyběl betlém s jesličkami, byť v papírovém provedení a všelijak neuměle vyrobený. V adventní čas nastala v lidech taková pokora a takové to krásně vnitřní těšení na narození Spasitele. Nejen o Vánocích, ale celý život si lidé na šumavských pláních pomáhali, protože v podmínkách před šedesáti, sto i více lety by bez vzájemné výpomoci nepřežili. Bydleli od sebe daleko, ale srdcem si byli velmi blízcí. Ne- Projedeme světa kraj Znovu k betlému Letní tábor v Podmoklech S tradiční nabídkou je tu opět Dům dětí a mládeže v Sušici, který i letos pořádá letní tábor v Podmoklech pro děti od 6 do 15 let. Tábor se letos uskuteční v termínu července, cena je Kč. Přihlášky na tábor odevzdávejte nejpozději do 30. dubna 2005 v DDM Sušice. Přihlášky a podrobnější informace je možno získat v Domě dětí, na tel , nebo na stránkách dd Amerika před deseti lety Ano, do Ameriky jsme se vypravili coby turisté před deseti lety, v nejlepší možné době, tedy na konci září. Rozhodli jsme se pro okruh státy New York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Pensylvania, Virginia a Quebec a Ontario. Už ta jména znějí lákavě! Prohlédli jsme si všechno velkoměsta, protikladem k nim venkov, přírodní rezervace. Proč září je to nejpříjemnější doba na cestování, i když zatímco jsme se v Kanadě skoro třásli zimou, např. ve Philadelphii byla pěkná vedra. Měli jsme to štěstí spatřit kanadský podzim, cestou nazvanou Indian Summer. Když kanadské lesy rozehrají paletu barev svých listnáčů, docela to člověka nutí jásat, fotografovat, nebo malovat. Amerika země snů Není to až tak docela pravda kdo se nenechá udolat délkou osmiválců, výškou mrakodrapů a luxusními čtvrtěmi zjistí, že tu vedle sebe jdou ruku v ruce přepych a bída. Mnoho velmi bohatých, ale i mnoho velmi chudých, přepychová města se chlubí vysokým procentem nezaměstnanosti. Například v New Yorku žilo v tehdejších číslech 25 % dospělých a 40 % dětí pod hranicí chudoby. Ale zpět k veselejším turistickým poznatkům. Po příletu do New Yorku se nám ukázala ta překvapující tvář města obrovská rozloha, široké silnice spletitost směrů i malých, typicky amerických, domků. Jako správní turisté jsme se i my podívali do chlouby metropole, na Manhattan. Je to vlastně ostrov pompy, mrakodrapů, finančního kapitálu, přepych nad zemí i pod zemí. Tehdy jsme měli možnost vidět Rockefeller Center, World Trade Center, knihovnu, nádraží, sochu Svobody, vyjeli jsme si na Empire State Building, prohlédli některá muzea. Celkový dojem? Zajímavé. Mnoho věcí k vidění, interesantní je čínská nebo židovská čtvrť, ale k prohlédnutí všeho co by vás zajímalo byste potřebovali určitě víc než jednu běžnou dovolenou. Jedeme dál. Překvapily nás ostatně také ohromné vzdálenosti a různost podnebí. Krásná je bezesporu Kanada, zejména v létě, které je ale poměrně krátké. Teprve začátkem května roztaje poslední sníh, ale už začátkem listopadu napadne nový. Zatímco letní teploty dosahují zhruba 30 C, v zimě tam bývá dost třeskutý mráz až 45 C. Ottawa je prý v zimě druhé nejchladnější místo na světě. Montreal překvapil svou krásou i životní úrovní. A ještě dál. 130 km za Torontem něco, co si nemůže nikdo kdo se zde pohybuje, nechat ujít Aprílujeme po celý rok aneb Apríl i v březnu mohu se dále rozepisovat o životě lidí na Šumavě prožila jsem ho a vím, že to nebylo lehké. Chci vám proto srdečně poděkovat za dílo, které obohatí duši každého návštěvníka. Troufám si tvrdit, že máme díky vám, tvůrcům, nejhezčí betlém, který skutečně připomíná krajinu a práci zdejších lidí. Při prohlídce jsem se vzpomínkami přenesla do let svého dětství, kdy jsme my, děti i dospělí, spěchali zasněženou krajinou na Půlnoční mši do Rejštejna. Viděla jsem znovu tu milou krajinu, kterou jsme procházeli, a tak jsem se zasnila, že jsem na chvíli byla opět malým dítětem a mám radost, že opět prožívám hezké chvíle začínajícího adventu. Děkuji vám, oběma tvůrcům betlému, za příjemný zážitek a přeji vám samé dobré nápady, v osobním životě dobrou pohodu a především zdraví. MARIE MALÁ (Dopis byl doručen autory betlému a publikován se souhlasem pisatelky.) Výprava za pokladem Pionýrská skupina Otava si pro vás také letos připravila zajímavé putování přírodou. V pátek 25. března vás zve na Jarní výpravu za poznáním a Velikonočním pokladem. Letošní jarní výprava povede po sušických kopcích. Startuje se v 9 30 hodin od klubovny (ul. Lerchova), startovné je 10 Kč. A jaký poklad na vás čeká? Uvidíte, až ho najdete! Podrobnější informace budou vyvěšeny formou plakátků. Niagarské vodopády, které leží přesně na hranici Kanady s Amerikou. Nebudu se dlouze rozepisovat o jejich nenapodobitelné kráse jsou doslova fascinující, uchvacující. Síla přírody zde vzbuzuje respekt i pokoru. Jsou krásné z lodě, i z letadla. Stejně jako i ostatní země, má jistě i Amerika turistům co nabídnout. Otázkou je kam se vypravit každý má jiné představy i možnosti. Na perifériích se žije volněji, ve velkoměstech je pohodlí Přírodní bohatství, krásy hor, jezer, vodopádů, rezervací, památky, muzea mapující poměrně mladou historii to všechno můžete obdivovat dosytosti. Příště se v posledním dílu seriálu podíváme do Skandinávie. PAVEL SMÍŠEK, Böblingen Není ku podivu, že jedna šumavská vesnice nedaleko (ne blízko) Sušice, je idylickým obrazem, který mi připomíná Nietzeho názor na individualitu (jedinců spol. celku etnické skupiny nás), podle něhož je jedinečnost skupiny lidí určitého lidského společenství, celku (který nemusí být propojen osobními styky, ale je propojen podvědomým ponětím) dána osobitostí a určitým vnitřním napětím každého z nás. Tedy jedince, jednoho člověka, mě, tebe. Nevím, čím je to, ale od jisté doby se mě zmocňuje silný pocit, že ačkoliv nejsem aktivním účastníkem vesnických setkání, zastupitelských schůzí, babských tlachů ni ženských klepů, přemýšlím o našem vesnickém nespolečenství do absurdních detailů, díky nimž jsem byla pohlcena něčím zcela nedetailním. Zjistila jsem totiž, že má drahá vesnice mi umožňuje, abych se doopravdy od srdce pobavila, vždy, když vejdu na náves. Krásné, viďte věřím že i vy dychtíte po něčem obdobném. A pokud je tedy vaše touha sžíravě silná, neváhejte, přijeďte, nebo se projděte naší vesnicí zažijete neopakovatelnost, to vám garantuji. Krásný obrovský nápis, vepsaný bílou barvou přímo do pláště silnice, měl pravděpodobně varovat řidiče (má domněnka) před dětmi, jelikož se po obou stranách silnice nachází školské zařízení. Tento účel je však (bohužel) i při nepatrném zamyšlení, lidově řečeno v háji. Nápis ve mně místo upozornění asociuje doplňovačku typu Mistr Jan. U nás v podobě DĚTI, POZOR. Na závěr tedy malý rébus i pro vás: která vesnice se může pyšnit tímto skvostem? Neváhejte a vyražte do okolí odměna bude velkolepá. r

7 Program kina Sušice Kultura Filmy, které musíte vidět Filmový klub strana 7 Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel Změna programu vyhrazena! (pátek sobota) Zahulíme, uvidíme/harold & Kumar Go To White Castle * Dva kamarádi zažijí nejbláznivější noc svého života v originální teenagerské komedii. Hrají Joch Cho, Kal Pann aj., režie Danny Leiner. USA, titulky, 88 min., od 15 let., vstupné 60 Kč (neděle pondělí) Perly a svině/helmiä ja sikoja * Komedie, v níž hlavní roli hraje otec, jeho čtyři synové a devítiletá holčička, která všechno zkomplikuje, ale také vyřeší. HrajíLaura Birn, Amanda Pilke aj., režie Perttu Leppä. Finsko, titulky, 113 min., od 12 let, vstupné 60 Kč (úterý středa) Žralok v hlavě * Laskavý příběh podivínského blázna, jenž prožívá svůj život v okně svého bytu v pozorování a rozhovorech s lidmi. Hrají Oldřich Kaiser. Jana Krausová aj., režie Maria Procházková. ČR, 75 min., přístupný, vstupné 55 Kč (čtvrtek pátek) Kafe a cigára/coffee and cigarettes * Svérázný povídkový film je originální, vtipný a má co říci k samotným základům lidské existence. Hrají Roberto Benigni, Cate Blanchett, Steve Buscemi aj., režie Jim Jarmusch. USA, titulky, 96 min., vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! (sobota neděle) Blade: Trinity Pokračování upírského thrilleru Blade sleduje krvavou stopu prvního upíra Draculy, který ho pronásleduje Hrají Wesley Snipes, K. Kristofferson aj., režie David S. Goyer. USA, titulky, 114 min., od 12 let, vstupné 65 Kč. 21. (pondělí) Hrajeme od 16 hodin Alexander Veliký * (pondělí středa) Alexander Veliký/Alexander * Velkolepá historická sága o jedné z nejvýraznějších postav světové historie, o dobyvateli, který vytvořil největší impérium všech dob. Hrají Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins aj., režie Oliver Stone. USA, titulky, 170 min., od 12 let, vstupné 75 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! 24. (čtvrtek) Filmový klub Milenci a vrazi Filmová podoba jednoho z nejvýznamnějších románů české prózy leporelo lidských osudů v rychlém tempu, s nadhledem i humorem. Hrají Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská aj., režie Viktor Polesný. ČR, 108 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít! 25. (pátek) RRRrrrr!!! Prehistorická komedie o válce Mastnovlasých proti Čistovlasým, příběh dvou kmenů, které po staletí bojují o nový objev šampón. Nejlepší francouzská komedie roku Hrají: Gérard Depardieu, Alain Chabat aj., režie Alain Chabat (Asterix a Obelix). Francie titulky, 116 min., přístupný, vstupné 55 Kč. Nenechte si ujít, hrajeme naposledy! (sobota neděle) Příliš dlouhé zásnuby/a Very Long Engagement * Příběh o dívce, která v zákopech první světové války i pařížských palácích neúnavně pátrá po svém zmizelém milém. Hrají Audrey Tautou, Gaspard Ulliel aj., režie Jean Pierre Jeunet. Francie/USA, titulky, 133 min., od 12 let, vstupné 60 Kč. Nenechte si ujít! Zahulíme, uvidíme března Bláznivá komedie je další variací oblíbených filmů o mladých a pro mladé. Jejími hrdiny jsou plachý, introvertní a pracovitý Harold a ukecaný extrovert Kumar. Jejich přátelství je ukázkovým příkladem toho, jak se protiklady přitahují. Oba jsou rodilí Američané, ale patří k etnickým menšinám (jejich rodiny pocházejí z Koreje a Indie). Jednoho pátečního večera po příjemném zahulení podlehnou touze po hamburgeru ovšem to, co na první pohled vypadá jednoduše, se záhy změní v sled vtipných, trapných i buranských epizod. Dvojice musí překonat spoustu nástrah, než si konečně nad ránem může objednat vytouženou krmi. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Žralok v hlavě března Hlavní postavou jednoduchého a zdánlivě všedního filmu je osamělý muž středního věku. Oblíbenou zábavou a také jedinou životní náplní neškodného blázna je sledovat, co se děje na ulici přímo před oknem jeho přízemního bytu. Nenápadný muž, který zevnějškem i chováním připomíná bezdomovce, je člověk přátelský, který potřebuje jen si s lidmi trochu popovídat. Někteří na jeho mírně zmatené poznámky a komentáře reagují s pohoršením, jiní si s ním aspoň chvilku popovídají. Zvláště jeho sousedky jej počítají k domovnímu inventáři, ale nakonec nikdo nezabrání tomu, aby muž prostě nezmizel do ústavu. Kultivovaný snímek se stal velkou hereckou příležitostí pro Oldřicha Kaisera, který se své role zhostil velmi dobře. Film byl natáčen v Kaiserově vlastním bytě na Letné. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Kafe a cigára března V roce 2003 dovedl známý americký režisér Jim Jarmusch do zdárného konce projekt, s nímž začal už v roce Tehdy natočil první krátký film s názvem, který dal později jméno celému cyklu. Následovaly další dvě povídky, později přidal dalších osm epizod, a ze všech sestavil celovečerní film. Všechny povídky se odvíjejí podle stejného schématu setkání dvou nebo tří postav v různých kavárnách a bistrech, kde spolu vedou dialog o různých věcech života. Protagonisty vybíral Jarmusch mezi svými oblíbenými herci (Cate Blanchett, Roberto Benigni, Steve Buscemi) a mezi muzikanty. Příznivce tohoto kultovního režiséra film určitě potěší. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Blade: Trinity března Režie třetího dílu vyprávění o legendárním černošském upírobijci se ujal scénárista předchozích dílů a on i osoba hlavního hrdiny v podání Wesleyho Snipese zajišťuje kontinuitu stylu i obsahu příběhu. Název trinity vyjadřuje trojici mstitelů, kteří se spolu s Bladem stanou ochránci civilizace. Alexander Veliký března Vynikající režisér Oliver Stone napsal první verzi scénáře o makedonském králi Alexandrovi už v roce K realizaci však došlo až o několik let později. Stone nahlíží dějiny prostřednictvím starověkého životopisce a po svém vykládá klíčové okamžiky vojevůdcova života. Usiluje o maximální historický realismus film je velkolepou podívanou, ať se jedná o bitevní scény, babylónské hradby, orientální hostiny, interiéry, kostýmy i zbraně. Hlavní role jsou obsazeny vynikajícími herci (Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Anthony Hopkins a další). Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Pohádkové neděle Začátky vždy v hodin, vstupné 20 Kč. Představení jsou určena zejména pro děti do 10 let, ale budou se určitě líbit i rodičům. V čertích službách 13. března V čertích službách, Cvrček a housličky, Ondra a Sněžný drak, Krakonoš a fousatá Dontovka, Nepovedený panáček, Krtek a tranzistor. 60 min. Broučci S Broučkem je zle 20. března Ukradený drak, Broučkův smutný návrat, S Broučkem je zle, Do nebíčka, do peklíčka, Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Krtek a lízátko, Madlenka a komedianti, Pat a Mat. 65 min. Milenci a vrazi čtvrtek 24. března Filmová podoba jednoho z nejvýznamnějších románů české prózy leporelo lidských osudů v rychlém tempu, s nadhledem i humorem. Hrají Jiří Langmajer, Ondřej Vetchý, Zlata Adamovská aj., režie Viktor Polesný. ČR, 108 min., přístupný, vstupné 60 Kč. Rozhodně si nenechte ujít, hrajeme naposledy! Zajímavosti Alexandr a historie Makedonský král Filip II. (asi př. n. l.) dokázal svou dosud nevýznamnou, zaostalou zemi pozdvihnout v dobře organizovaný, vojensky silný stát. Jeho snadnou kořistí se nejdříve stalo nejednotné Řecko a po vytvoření korintské ligy, která spojovala všechny řecké státy (s výjimkou Sparty) získal Filip II. vojenskou sílu potřebnou pro válku s Persií. V roce 336 př. n. l. byl zavražděn a v čele vojska stanul jeho dvacetiletý syn Alexandr, později zvaný Veliký nebo Makedonský. Mladý vojevůdce se utkal s vojsky Dáreia III. na řece Issu a na podzim roku 331 si podrobil Persii. Vstupuje do Egypta, kde je přijat jako nástupce faraonů a prohlášen synem boha slunce. Zakládá Alexandrii centrum helénské vzdělanosti. Před Řeky i vlastními krajany dává přednost Peršanům orientalizoval svůj dvůr a za manželku si vzal baktrijskou princeznu Roxanu. V letech př. n. l. proniká do východního Íránu a přes pohoří Hindúkuš vpadá do Indie. Zastaví se u řeky Indu, odkud se pro vzrůstající nespokojenost vojska vrací. V perském Babylonu, uprostřed plánů na další výpravu v roce 323 př. n. l. umírá (možná na otravu, možná na tyfovou horečku). Mezi jeho pobočníky propuknou vzápětí mocenské spory, které v roce 301 př. n. l. vedou k rozpadu říše. Alexandr a film Ve filmu se makedonský dobyvatel příliš neobjevoval, patrně vinou nákladnosti každého takového projektu. V roce 1955 se stal hrdinou filmu Roberta Rossena Alexandr the Great v hlavní roli s Richardem Burtonem, v roce 1981 vznikla televizní minisérie a před sedmi lety televizní dokumentární seriál. Obrat nastal až v posledních letech, kdy byly ohlášeny hned dva alexandrovské projekty Oliver Stone svůj projekt uskutečnil, Baz Luhrmann však od velkofilmu s Leonardem di Capriem v hlavní roli od svého záměru odstoupil. sz také v roce 2005 sobota 26. března 2005 Tři mušketýři (muzikál) Praha divadlo Broadway VYPRODÁNO sobota 23. dubna 2005 SRN Regensburg, Walhalla sobota 14. května 2005 SRN Legoland sobota 28. května 2005 SRN Bavorský národní park sobota 4. června 2005 Rakousko Vídeň sobota 9. července 2005 Dvůr Králové Safari sobota 16. července 2005 Toulky po západních Čechách Loket a Bečov nad Teplou sobota 6. srpna 2005 Příbram Hornické muzeum a Svatá Hora sobota 20. srpna 2005 Telč Třebíč (Středověké slavnosti) sobota 10. září 2005 Zámek Konopiště Muzeum vojenské techniky v Lešanech středa 21. září 2005 Litoměřice Zahrada Čech sobota 19. listopadu 2005 SRN Předvánoční Zwiesel sobota 3. prosince 2005 Vánoční Vídeň Český Krumlov otáčivé hlediště Pro nadcházející divadelní sezónu v otáčivém hledišti v Českém Krumlově jsme pro vás připravili následující nabídku: Doba ledová Animovaný film pro celou rodinu. Český dabing. 27. března 83 min. pátek a pátek Babička klenot české literatury s hudbou a zpěvy pátek Rusalka romantická opera pátek Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král(em) veselohra Slevy pro děti do 15 let je nutné nahlásit při objednávání vstupenek, nejpozději však do 14. března Nabízíme zajištění vstupenek na otáčivé hlediště pro pracovní kolektivy, školy a podniky podle přání i s dopravou vzhledem k vysokému zájmu o návštěvu tohoto evropského unikátu žádáme případné zájemce o včasné objednávky. Zájezdy si můžete vybírat už nyní, přihlášky v kanceláři MKS (Sokolovna 1. patro), nebo telefonicky na čísle Nové zájezdové katalogy s podrobnostmi a kompletní nabídkou jsou k dostání v CA MKS a v Městském informačním centru (budova radnice).

8 strana 8 Jubilejní čtyřicátý ročník tradiční šumavské rallye je již minulostí, a tak se pojďme podívat, jak se celá soutěž odvíjela. Nejprve však bylo třeba sehnat dostatečné množství peněz na uspořádání celé soutěže a v tom sehrálo významnou roli také město Klatovy. Náklady se totiž vyšplhaly až na závratných šest a půl milionu a samotné město přispělo celými deseti procenty z této sumy, za což mu patří velký dík. Klatovští si na sebe letos vzali těžký úkol, a sice uspořádat po mnoha letech klasickou čistě zimní soutěž. Vybrali si pro to termín, který měl zajišťovat alespoň teoreticky sněhový povrch, ale co přišlo, nečekal snad nikdo. Už ve středu před soutěží začalo hustě sněžit a napadlo tolik sněhu, že nastaly problémy se zajištěním sjízdnosti vozovky. Pořadatelé však situaci bravurně zvládli, a tak se soutěž mohla jet bez jakýchkoli problémů. To, že byl svatý Petr opravdu štědrý, dokazovaly vysoké sněhové mantinely kolem trati a téměř sto procent povrchu pak tvořil led a sníh. To v souvislosti s povolenými pneumatikami s hřeby přilákalo davy diváků, kteří si přišli po dlouhé době na své. Hokejová sezóna v Sušici pomalu končí a tak se pozornost sportovních diváků bude čím dál více ubírat směrem k fotbalovým trávníkům. Fotbalové týmy v současnosti finišují s přípravou na jarní část sezóny 2004/05. Ta se již brzy rozběhne na plné obrátky. Proto je nyní na místě poohlédnout se za výsledky sušických celků v přípravných zápasech. Dorostencům patří po podzimu v tabulce první příčka. Pro jarní část mají hráči jednoznačný úkol první pozici udržet a postoupit tak zpět do krajského přeboru. Nebude to však jednoduchý úkol. Mužstev s postupovými ambicemi je totiž v soutěži hned několik. Čtyřbodový náskok Sušice na druhé Domažlice rozhodně zatím neznamená postupovou jistotu. V rámci zimní přípravy Sušice absolvuje turnaj v Katovicích. Na tamějším škvárovém hřišti dorostenci odehrají každý týden jedno utkání vesměs proti mužským celkům. Především díky věkovému rozdílu nebyly doposud sušické výsledky nijak oslnivé. V pěti zápasech hráči nedokázali získat ani jeden bod. Podlehli Strakonicím 2:4, Dražejovu 2:3, Albrechticím 1:6, Kestřanům 0:1 a Katovicím 2:5. Dorostence čeká ještě poslední utkání základní skupiny proti Štěkni a posléze pak zápas o konečné umístění na turnaji. V období chřipkových prázdnin odjelo mužstvo na soustředění na Srní. Zde pod dohledem trenéra Nauše hráči polykali nezbytné tréninkové dávky. Věřme, Soutěž se jela o třetím únorovém víkendu a byla zařazena do FIA evropského poháru jezdců, Winter Cupu a samozřejmě také do mezinárodního mistrovství České republiky. Ve čtvrtek večer byla pro diváky ještě připravena předstartovní show, kde byly představeny vybrané posádky a pozváno bylo také několik vítězů z předchozích ročníků. V pátek dopoledne pak ze startovní rampy sjelo na sto posádek, které čekalo 216 km rychlostních zkoušek, rozdělených do dvaceti měřených testů. Největšími favority zde byla plzeňská posádka Václav Pech jun. Petr Uhel, kteří v Klatovech představili opět vůz Ford Focus WRC v tradičních modrožlutých barvách a vyvrátili tak spekulace o změně vozu za nějaký produkční automobil. Do role spolufavorita byl také postaven příbramský Emil Triner, který se po dvou letech opět vrátil za volant Škody Octavia WRC. Do karet mu hrálo také to, že ještě jako tovární jezdec mladoboleslavského týmu absolvoval čtyřikrát Švédskou rallye, která výraznějším nedostatkem sněhu snad nikdy netrpěla. Českou konkurenci přijel potrápit populární rakouský jezdec Raimund Baumschlager a přesto, že nedisponuje asi zdaleka nejsilnějším vozem, jeho řidičské schopnosti jej také řadily k uchazečům na vítězství. Vyhrát ale mohl prakticky kdokoli, protože nejdůležitější bylo neudělat zbytečnou chybu, která by se pak jen těžko doháněla. Hned v úvodní rychlostní zkoušce však všem vypálil rybník že se tým včas dostane do formy a zvládne co nejlépe důležitá soutěžní utkání jarních kol. První mistrovský zápas proběhne v sobotu 26. března od 10 hodin na sušickém stadionu. Dorostenci na domácím trávníku přivítají tým Bezdružic. Sušický A tým po podzimu s postavením v tabulce rozhodně spokojený být nemohl. Určitě se očekávala o něco lepší pozice než průměrné 7. místo v tabulce. Mužstvo na podzim v mnoha utkáních oslabovala častá a zbytečná vyloučení. Trenér Sušice Trnka také neměl k dispozici dostatečně široký hráčský kádr. Áčko má tedy v jarní části rozhodně co napravovat. Během zimní přestávky tým však neprošel žádnými výraznějšími změnami. Velkou ztrátou bude jedině odchod útočníka Radka Kočího. Ten patřil dlouhodobě k nejlepším střelcům Sušice a byl hlavním tahounem ofenzívy. Naopak po dlouhodobém zranění se vrací nadějný záložník Šperl. Během zimní přestávky odehrál sušický tým celkem 6 přípravných utkání. Mužstvo se zúčastnilo turnaje v Písku. Zde sušičtí sehráli 5 zápasů. Jediné vítězství si hráči připsali proti Týnu nad Vltavou 2:0. V ostatních utkáních už tak úspěšní bohužel nebyli. Podlehli Milínu 0:2, Milevsku 1:2 a domácímu Písku dokonce 0:6. Zápas s Protivínem pak nebyl dohrán kvůli špatnému počasí. Poslední zkouškou před startem mistrovských zápasů bylo utkání s Nepomukem, které skončilo smírně 2:2. mladý Jan Kopecký. Ten se stal loni absolutním mistrem České republiky s tovární Fabií WRC, ale tento rok je pro něj prioritní účast ve světovém šampionátu a na Šumavu se přijel jen svézt s produkčním Mitsubishi Lancer. Byl však řádně rozjetý, protože se těsně před soutěží vrátil ze Švédska, kde startoval se stejným vozem. Pak už se ale taktovky ujali Pech s Uhlem a první etapu obsahující sedm testů dokončili na prvním místě. Svým rozevlátým stylem dokonale bavil prokřehlé diváky Emil Triner. Dokázal jednu zkoušku vyhrát, ale přibrzdily ho problémy s diferenciálem, a tak musel absolvovat pár kilometrů pouze s pohonem zadních kol. Přesto mu jeho výkon stačil na skvělé druhé místo. Po fantastickém čase hned v úvodu soutěže však neřekl poslední slovo ani Jan Kopecký. Produkční automobil je sice daleko těžší než vozy WRC a ani výkon není takový, ale na nezpevněném povrchu se tento rozdíl eliminuje a špičkoví jezdci jsou pak schopni zajíždět časy mezi nejrychlejšími. Že ale Kopecký dokáže zajet ještě jeden nejrychlejší čas a po první etapě bude figurovat na páté příčce absolutně, na to by si vsadil málokdo. Samozřejmostí pak bylo zcela suverénní vedení ve skupině produkčních vozů. Až za jeho zády pak dojely některé další posádky s automobily specifikace WRC. Krok s nejrychlejšími drželi bratři Vojtěchové, kteří se představili za volanty Peugeotů 206 WRC. Lépe se dařilo mladšímu Štěpánovi, ale ztráta Tomáše byla téměř zanedbatelná. Do první etapy nastoupili také Sport 40. Mogul Šumava Rallye Klatovy Fotbalové jaro 2005 se blíží Jarní část sušickým začala již minulou sobotu 5. března. V rámci českého poháru se Sušice utkala s mužstvem Hradešic, zápas však skončil po uzávěrce SN. Na první mistrovské utkání jara áčko cestuje v sobotu 12. března do Plzně. Snad se sušickým vstup do druhé poloviny sezóny 2004/05 podaří a mužstvo se v tabulce posune na lepší pozici. jb Závody lyžařských škol Za účasti 68 závodníků proběhly v sobotu 26. února na Belvederu v Železné Rudě závody lyžařských škol ve slalomu. Veřejná lyžařská škola Sušice vyslala na tyto závody tři děvčata, z nichž Adéla Brožová (ročník 1999) byla nejmladší účastnicí závodů, přesto zajela téměř na medaili, když od bronzu ji dělilo pouhých 13 setinek. Chtěla snad Adélka tímto minimálním časovým odstupem navodit atmosféru závodů Světového poháru? Soutěžilo se v kategoriích podle věku. V kategorii 11 13letých dívek se postavilo na start 13 lyžařek. Silně zastoupená lyžařská sušičtí Robert Achs s Filipem Langerem. Podle plánů představili na domácí soutěži zbrusu novou Škodu Fabia upravenou pro třídu A/5. Jejich vůz však podle očekávání trpěl dětskými nemocemi a výsledkem bylo průběžné osmé místo. Na vině byly problémy s elektronikou a posádka musela dokonce třikrát na vložce zastavit. Do cíle ale dojeli a to bylo z hlediska testování vozu velice důležité. V sobotu ráno se posádky probudily do sněhové pohádky. Na trať vyrazil jako první Pech a na jeho stylu bylo znát, že je na šumavské podmínky dokonale připraven, a že si jízdu užívá. Byl si vědom dostatečného náskoku a jel čistě a hlavně bez chyb. Pech má na Šumavě ale prostě smůlu a prasklá hnací hřídel jej vyřadila ze hry. Pro diváky i pro něj to bylo obrovské zklamání a slabou útěchou může být snad jen vítězství ve Winter Cupu. Svoji porci smůly si vybral také Triner. Na jedné z rychlostních zkoušek poněkud zkrátil svoji octavii o strom a poškodil ji tak, že musel ze soutěže odstoupit. Výsledková listina tak utrpěla další ránu a rázem se na čele ocitly obě posádky bratří Vojtěchů. Ale ani ti se nevyhnuly problémům, zejména pak do té doby vedoucí Štěpán. Na Volyňsku totiž spadl do příkopu a něž jej diváci vrátili zpět na trať, ztratil mnoho času a s ním i průběžnou vedoucí příčku. Svou nenápadnou jízdou se tak do čela vyhoupl Tomáš Vojtěch. Do cíle zbývalo ještě několik rychlostních zkoušek, a tak se Štěpán rozhodl pro riskantní stíhací jízdu. Tomáše na jednotlivých rychlostních zkouškách porážel a když oba dorazili do cíle, časomíra ukázala něco neuvěřitelného. Po 261 kilometrech měli oba bratři na desetinu sekundy shodný čas! Štěpán sice nad Tomášem v erzetách vyhrál v poměru 9:2, ale podle pravidel rozhoduje o vítězi lepší čas na úvodní rychlostní zkoušce. Tím se mohl pochlubit starší Tomáš, a tak se stal trochu kuriózně vítězem jubilejního čtyřicátého ročníku Mogul Šumava Rallye Klatovy. Za svými pátečními výkony nikterak nezaostával Jan škola Arnika očekávala, že i v této kategorii zaplní stupně vítězů, ale čáru přes rozpočet jim udělala Eva Kohoutová, která svou lyžařskou technikou předčila všechny závodnice, zajela obě kola nejrychleji, a tak po právu stanula na stupni nejvyšším. V kategorii nejstarších dívek bojovala Zuzana Fedorová. Její 7. místo určitě není ostudou. Důležité je, že se jí líbilo závodit a že má z lyžování radost. Závěrem bych chtěl poděkovat panu Mgr. J. Křivancovi a všem instruktorům Veřejné lyžařské školy Sušice za čas, který věnovali a věnují dětem a svým laskavým přístupem dokáží nejen naučit základům lyžování, ale zároveň přesvědčit ty nejmladší o tom, že sport je krásnou součástí života. Tak ať je ta vaše školička stále plná nadšených adeptů lyžování! LADISLAV FEDOR Kopecký a odměnou mu pak bylo senzační třetí místo v absolutní klasifikaci. Divácky atraktivní jízdu předváděl také Mundl Baumschlager, ale jeho Mitsubishi je již opravdu staré a na nejnovější vozy už nestačí. Přesto se dokázal probojovat až na čtvrtou příčku a za svými zády nechal i mladého talentovaného Slováka Josefa Béreše jedoucího se Subaru. Za zmínku stojí také pěkný výkon Karla Trojana, který bavil sebe i diváky a do cíle doklouzal na osmé příčce absolutně a uzavíral nejrychlejší pětici skupiny produkčních vozů. Skupinu A opanoval Pavel Valoušek, pro kterého je letos prioritou mistrovství světa. Své Suzuki Ignis S1600 vodil častěji bokem a jeho Úspěšné halové mistrovství Opět po roce se výprava sušických atletek a atletů pod vedením trenéra Richarda Synka zúčastnila halového mistrovství Karlovarského a Plzeňského kraje v nafukovací hale v Praze na Strahově. Letošní zima neskýtá mnoho příležitostí pro kvalitní atletický trénink, a proto naše závodnice a závodníci nejeli do Prahy právě s velkými ambicemi. O to příjemnější jsou výsledky, kterých naši borci na zimním oblastním mistrovství dosáhli. Především se opět činili sprinteři a mezi nimi zejména Petr Synek, který suverénně zvítězil v překážkovém závodě na 60 m ve výborném čase 8,92 s a přidal ještě druhé místo na 60 m hladkých v čase 7,58 s a třetí místo na 150 m za čas 18,36 s. Oba výkony jsou novými osobními rekordy nadějného závodníka. Petrovi zdatně v hladkých sprintech sekundoval Martin Ron, který zaběhl výborně 150 m, kde byl druhý ve výtečném čase 18,32 s a na 60 m postoupil do finále a tady výkonem 7,87 s obsadil 6. místo. V rozběhu na 60 m se dobře předvedl časem 8,58 s i Standa Novosad nováček v kategorii starších žáků. V překážkovém běhu na 60 m se ještě dobře umístili Jan Mareš 6. místo za čas 10,39 s a Karel Šedina 8. místo za čas 10,62 s. Oba tito žáci se úspěšně představili ve skoku o tyči, kde při svém vůbec prvním soutěžním startu v nové disciplině skočil Jan Mareš 240 cm a obsadil druhé místo a Karel Šedina byl výkonem 225 cm třetí. Velkého úspěchu dosáhl v nabité dorostenecké konkurenci na 60 m Filip Oudes, který svým kvalitním osobním rekordem 7,44 s obsadil druhé místo. Na 200 m trati toto své umístění zopakoval v čase 24,01 s. Další medailový úspěch získal dorostenec Jan Paták, který byl v běhu na 800 m třetí ve velmi dobrém čase 2:07,49 min. Na stejné trati, ale v kategorii žáků, vybojoval Karel jízda vyvolávala v mnohých údiv a téměř popírala veškeré fyzikální zákony. Na Šumavu přijel také Pepík Peták se svou novou zbraní Renaultem Clio S1600. Na tento vůz si však po pár letech řádění s peugeoty teprve zvyká a výsledkem bylo slušné druhé místo ve své skupině. Do cíle soutěže dorazili také Robert s Filipem a alespoň udrželi osmou příčku. Do Valašské rally, která se jede na Apríla, je však relativně dost času a na automobilu se bude ještě pořádně pracovat. Svůj úkol, a sice najet co nejvíce kilometrů, však bez problémů splnili. Přejme jim tedy, aby vůz fungoval a oni tak mohli postupovat ve výsledkových listinách jen a jen vzhůru. ab Šedina páté místo ve zlepšeném osobním výkonu 2:31,5 min. Na sprinterských tratích jsme měli zastoupení i v kategorii dorostenek. Alexandra Jínová potvrdila své rychlostní schopnosti a získala na 200 m druhé místo časem 28,07 s a Daniela Šedinová v čase 28,85 s byla pátá. Obě závodnice pak ještě v rozbězích na 60 m dosáhli časů 8,52 s (Jínová) a 8,66 s (Šedinová). Ve skoku vysokém dorostenců obsadili shodným výkonem 175 cm Karel Zdeněk 4. a Petr Hranička šesté místo. Oba pak absolvovali i vrh koulí, kde byl Karel Zdeněk pátý výkonem 10,62 m a Petr Hranička osmý výkonem 9,47 m. Ve vrhu koulí starších žáků pak Standa Novosad výkonem 9,34 m obsadil sedmé místo. Nutno připomenout, že Karel Zdeněk, náš loňský úspěšný překážkový medailista z mistrovství ČR, startoval v hale vinou opakovaných onemocnění pouze ve svých náhradních disciplinách. Zastoupení jsme měli i v nejdelší běžecké disciplině běhu na m mužů, kde se nestárnoucí Jaroslav Uher postavil na start se závodníky o generaci mladšími a obsadil zde 10. místo v čase 10:09,83 min. Řada daleko mladších závodníků doběhla až za ním. Sečteno a podtrženo deset medailí a z toho jeden titul oblastního halového mistra zásluhou nadějného Petra Synka, nejmladšího ze sprinterského klanu Synků. Petr Synek, Martin Ron a Filip Oudes splnili navíc svými výkony limity pro účast na Mistrovství ČR v hale. Proti loňskému halovému přeboru (sedm medailí) je to opět další krůček k vylepšení našich pozic v rámci západočeské atletiky. Ačkoliv halové závody zůstanou zřejmě i do budoucna pro sušické atlety především příležitostí ke zpestření dlouhého zimního přípravného období, předvedené výkony jsou z pohledu letní sezóny velmi nadějné. ZDENĚK NEŠPOR

9 Jihočeši obhájili pohár Nestává se často, aby v nabitém celostátním volejbalovém turnaji mužů, který se pod názvem O pohár CK Evropa, už po jedenácté uskutečnil v Sušici, družstvo obhájilo prvenství z minulého ročníku. Borci z Nové Včelnice (u Jindřichova Hradce) však kromě hráčských kvalit osvědčili i zdravou dravou touhu po vítězství a vyrovnanou finalovou skupinu opět vyhráli. O pořadí na bedně rozhodovalo při rovnosti bodů skóre, a tak přestože Přírodní vědy PVC Praha jihočechy porazily, musely se spokojit s druhým místem. Jejich skalp totiž ukořistila brněnská Poupata (ze setrvačnosti nazývaná Mokrá A), na které zbyla bronzová medaile. Ačkoliv se Sušice do finálových bojů nedostala, sehrála vydařený turnaj a ve skupině o místo obsadila pátou příčku. V základní části si sušičtí ve složení P. Kankrlík, Č. Kříž, J. Vištiak, P. Blažek, M. Nový, T. Michalík a E. Lískovec zajistili postup vítězstvím nad pravou Mokrou B 3:0, ale jejich áčko bylo nad síly domácího celku. V boji o konečné pořadí se utkali s tradičními rivaly ze Zájezda a z Radotína. Zájezdští především výbornou hrou v poli rozleptávali snahu sušických exekutorů o zvrat zápasu a v dramatickém utkání těsně zvítězili. Stejně tak Radotín plnil v prvním setu roli favorita, ve druhém však sušičtí zpřesnili hru, vycházeli nacvičené signály a podařilo se jim srovnat na 1:1. Následoval rozhodující zkrácený set, ve kterém už domácí nabídnutou šanci nepustili a zkušeným závěrem si dokráčeli pro vítězství 15:13. Climbing team High Point Sušice Výstavba horolezecké stěny Pionýrská skupina Otava Sušice vás zve do Volnočasového klubu přijít může každý zájemce termíny a program na nástěnce u klubovny Pionýra (přízemí ZUŠ, Lerchova ul.) plánovaný provoz každý pátek odpoledne a 1 za 14 dní středa odpoledne při výrobě dárků se přispívá na materiál za příplatek 5 Kč dostanete čaj n. limonádu a oplatku Po sportovní stránce turnaj opět přinesl podnětná srovnání s amatérskými celky z celé republiky. Ačkoliv sušičtí sehráli vyrovnané zápasy i s nejlepšími, jasně zazářily rezervy, na kterých by měli domácí pracovat. Především to byla příkladná sehranost vítězných mužstev a další silnou zbraní se ukázala tvrdost zejména při smečovaných podáních (brněnský Bonžorno a Včelař Negy). Po stránce pořadatelské Sušice opět uspěla jako velmi oblíbený hostitel. Členky a členové volejbalového oddílu, zejména pak hlavní pořadatel Č. Kříž, připravili turnaj na výbornou. Chutné ceny v podobě obřích koláčů (pekařství Rendl) a utopenců (Růža) se staly osvědčenou třešničkou na dortu. Konečné pořadí: 1. TJ Nová Včelnice 2. PVC Praha 3. TJ Mokrá A 4. TJ Zájezd 5.TJ Sušice 6. TJ Radotín 7. Sokol Kdyně 8. Volary 9. TJ Mokrá B TJ Kolinec a TJ Horní Slavkov nepostoupily ze základních skupin, Sokol Hartmanice se omluvil. ed XXVII. Rally Agropa 2005: července 2005 Rally Agropa se změnami ringem je jednoduchý: Boldering silové krátké lezení (do výšky 3 4 m), skalní lezení technické, vytrvalostní lezení (do výšky m). Dál smí už jen letadla a Lajka. Tyto závody byly už několikátým ročníkem a proto se lezců i diváku sešlo opravdu dost. Závod Sauna Boulder 2005 navštívilo celkem 43 chlapců a 14 žen, kteří před sebou měli pět boulderů. Pro letošní rok pořadatelé zvolili nový formát závodů. Vědomi si toho, že se závodů účastní lezci různé výkonnosti, byly zvoleny kvalifikace dvě. Lehčí a těžší. Ti, co se cítili být nabušeni, šli rovnou do obtížnější kvalifikace. Pravidlem závodu byla podmínka: čas na výlez boulderu 4 min. Pak další čtyři minuty na oddech. Hodnotilo se, zda byl boulder vylezen a počet nástupů do cesty. V případě, že nebyl boulder vylezen, záleželo na tom, jestli lezec dosáhl aspoň zóny (chyt v polovině cesty, který může rozhodnout o lepším umístění lezce ve finálovém hodnocení). Ve finále se ukázali i naši členové Jan Standa Švíka spolu se Sígou Schwarzkopfem ml., kteří skončili na pátém a šestém místě. Gratulace jsou na místě! A jak to vypadá s výstavbou stěny v Sušici? K dnešnímu dni proběhlo pár jednání s možnými sponzory i s orgány města Sušice, kde se návrh setkal s kladným přijetím. S velkými nadějemi jsme čekali na pohovor s JUDr. Jiři- Historickou změnu plánují pořadatelé z Automotoklubu Pačejov v rámci přípravy XXVII. ročníku RALLY AGROPA. V sobotu 30. července 2005 v 8 hod. opustí vůbec poprvé soutěžní vůz Mistrovství české republiky ve sprintrally startovní rampu umístěnou na náměstí v Horažďovicích. Ve stejném prostoru se uskuteční i přeskupení vozidel v polovině rally a proběhne zde také dojezd soutěžících do cíle spojený s předáváním věnců vítězným posádkám. Stane se tak díky pochopení a podpoře Městského úřadu v Horažďovicích. Přesunem startu do Horažďovic dojde především ke zkrácení časového harmonogramu soutěže. Záměrem pořadatelů bylo rovněž využít kvalitní zázemí, které město Horažďovice přináší. Již v loňském roce se Horažďovice staly přirozeným centrem celé rally. I tímto krokem se snaží ředitelství RALLY AG- ROPA získat ke spolupráci další sponzory pro zvýšení celkové prestiže rally. Trať rychlostních zkoušek bude vycházet z osvědčených úseků minulých ročníků. Ani v letošním roce se však díky charakteru místních komunikací rychlostní zkoušky neobejdou bez umělých a přírodních retardérů. Časový harmonogram bude opět po loňském kladném ohlasu upraven tak, aby diváci mohli zhlédnout vysoký počet průjezdů posádek na rychlostních zkouškách s minimálními přejezdy mezi diváckými místy. Součástí rally je tradičně i Mistrovství České republiky v rally historických automobilů. Další informace budou průběžně zveřejňovány na oficiálních stránkách RALLY AGROPA tz, tc Tak jak jsme již slíbili v čísle 3/ 2005 ze dne 11. února, kde jsme vás informovali o chystaném vybudování horolezecké stěny v Sušici, je na čase podat pár informací nejen o vybudování horolezecké stěny, ale i o fungování klubu, který byl zde založen pod TJ Sokol Sušice. Oddíl funguje od 1. února letošního roku, ale i za tak krátkou dobu stihli členové závody v tzv. boulderingu v Plzni. Co znamená bouldering? Je to disciplína, kde je zapotřebí obratnosti, síly a techniky. Jedná se o styl lezení, ve kterém nepotřebujete lana a jiné jistící pomůcky, bez nichž byste ve skalách neudělali ani krok. Postačí jen lezačky, což jsou speciální boty pro lezení vůbec. Bouldering charakterizují cesty, které jsou dosti silově náročné spolu s technikou maximem deseti pohybů. Rozdíl mezi skalním lezením a bouldenou Rippelovou, která nám přislíbila pomoc pro realizaci stěny. Přes všechny kladné ohlasy se potýkáme pouze s jediným problémem, a to jsou finance. Proto oslovujeme možné sponzory, kteří by rádi pomohli při výstavbě a zviditelnili své jméno v případě náklonnosti ve finanční pomoci nebo zájmu být členem v Climbing team HIGH POINT Sušice, nás kontaktujte na tel nebo cth Veřejné bruslení pátek neděle úterý čtvrtek neděle dětský karneval na ledě úterý čtvrtek sobota pondělí poslední bruslení v sezóně Broušení bruslí: každé úterý a čtvrtek od do hodin. Upozornění je nezbytné mít ochranné rukavice! Změna časů i termínů vyhrazena aktuální informace na tel Informace Další dva velice důležité zápasy v boji o postup do play off sehráli sušičtí basketbalisté. Bohužel k utkáním nastoupila velice oslabená sestava, ve které chyběli nejlepší střelci Kalný, Valík, Vávra, ale i další tradiční opory Kožnar a Vilček. Sušičtí po oba zápasy se silnými soupeři bojovali, ale v závěru oba zápasy ztratili. sobota BC Sušice Lokomotiva Plzeň C 62:72 (23:15, 42:34, 53:50) Do zápasu nastoupili sušičtí s velkou chutí a odhodláním a hned zpočátku se dostali do vedení, které narostlo až na deset bodů. Výborně pracovala obrana, ve které se dařilo získávat míče a rychlými protiútoky trestat chyby soupeře. I ve druhé čtvrtině si domácí udržovali stále zhruba desetibodový náskok, ale hosté se již začali více prosazovat. Po poločasové přestávce se obraz hry opět změnil plzeňský tým dirigovaný skvělým rozehrávačem Kozlem (dlouholeté zkušenosti z II. ligy v Plzni) se rozstřílel zejména z delší vzdálenosti a skóre se začalo vyrovnávat. Rozhodujícím úsekem byl začátek poslední čtvrtiny hosté první dvě minuty vyhráli 13:0 a získali desetibodový náskok. Unavení sušičtí hráči již nestačili v obraně a soupeř přesnou střelbou rozhodl zápas. Domácí hráči ještě zabojovali do utkání se zapojil i se zraněním hrající Valík, který hru výrazně oživil (dvě minuty před koncem to bylo jen o pět bodů), ale zkušení hosté si závěr pohlídali. Body: Marek17, Karásek 11, Veselý 10, Valík 9, Aschenbrenner 8, Vohradský 5, Kouba R. 2 Kaiser 21, Böhm 19, Kozel 15. Trojky: 2:8. Trestné hody: 19/10 (53 %):19/10 (53 %). Fauly: 16:16. Rozhodčí: Karásek a Pytlík. neděle BC Sušice Lokomotiva Plzeň B 69:84 (22:21, 41:37, 54:62) V neděli stál proti domácím ještě těžší soupeř, ale sušičtí se strana 11 Oslabená Sušice nestačila na soupeře z Plzně O opuštěných, vyhozených nebo týraných zvířatech se příliš nemluví. Možná jen v případě, kdy už někomu dojde trpělivost a pořádně to na veřejnosti propere, třeba přes média. Je jich ale pořád dost a věřte, nezaslouží si takové zacházení. O povaze lidí, kteří dovedou zvířeti ublížit, nebo ho prostě z domu vyhodí, nebudeme mluvit. Chceme se pokusit (alespoň pro některá z nich) najít nový domov a laskavého majitele, který bude za zvířecího společníka rád a oplátkou za jeho péči mu bude věrné přátelství čtyřnohého kamaráda. Na strážnici Městské police je už měsíc krásný tříletý pes, kříže- opět nechtěli vzdát bez boje. Po úvodním náporu hostí se dokázali bodově dotáhnout a v páté minutě šli dokonce do vedení, které si poté udržovali celý první poločas. V obraně se dařilo pokrýt vysoké podkošové hráče hostí, v útoku se dařila střelba a plzeňští hodně znervózněli. Bohužel v druhém poločase se opakoval sobotní scénář úzký kádr způsobil, že docházely síly, navíc se klíčoví hráči dostali do problémů s fauly a nemohli již bránit s takovým nasazením jako v úvodu. Toho plzeňští využili a dostali se již ve třetí čtvrtině do mírného vedení. To následně navýšili v poslední části hry a závěr zápasu proběhl jednoznačně v jejich režii. Body: Veselý 13, Kouba R. 13, Karásek 12, Vohradský 11, Aschenbrenner 9, Marek 8, Kouba M. 3 Švandrlík 21, Sedláček 21. Trojky: 5:10. Trestné hody: 17/10 (59 %):18/10 (56 %). Fauly: 19:24. Rozhodčí: Hruška a Pytlík. pm Najdeme nový domov? nec labradora, kterého někdo nechal přivázaného před veterinární ošetřovnou MVDr. Mikošky. Na pravé noze měl viditelné zranění. Nyní je pejsek už zdravý a netrpělivě čeká na nového majitele. Je temperamentní ale hodný, mohl by být věrným společníkem někomu, kdo má k dispozici zahradu (foto 1). Možná ještě více byl osud krutý k osmiměsíčnímu pejskovi vlkošedého německého ovčáka. Ten si zřejmě od svých páníčků vytrpěl dost bití. Zdravý pejsek by potřeboval trpělivou a vlídnou ruku nejlépe ženy, k mužům zatím důvěru nemá (foto 2). Svého pána dosud nemá ani roční fenka dalmatina, nalezená na sušickém náměstí. Určitě by byla dobrým společníkem v rodině (foto 3). Opuštění a zrazení nejsou jen psi, ale i kočičky. Mohou být společníkem i pro seniory. Na nového majitele netrpělivě čeká také jeden a půl roku stará kočička, kastrovaná, zvyklá na život v bytě. Možná právě vy uvažujete o tom, pořídit si zvířecího mazlíčka. Zvažte dobře své kroky, ať není více těch, pro které právě domov hledáme. A kdybyste chtěli napravit to, co předchozí majitelé způsobili a chtěli byste se starat o některé z uvedených zvířat, poskytnout mu domov a lásku, obraťte se na Městskou policii (tel ), kde vám rádi pomohou a poskytnou potřebné informace. red

10 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 11. do 25. března 2005 Sušice Společenská zábava sobota 12. března ve hod. Sokolovna Staropražští heligonkáři Štěpána Kozáka K tanci i poslechu, stolové uspořádání, možnost občerstvení. Vstupenky v MKS, tel úterý 22. března v hod. Poutníci Koncert k 35. výročí populární folkové kapely. sobota 26. března v 9 00 hod. Celostátní postupová soutěž ve společenském tanci standardní i latinsko-americké tance. Připravujeme: středa 6. dubna v hod. Vyšetřování ztráty třídní knihy Divadlo Járy Cimrmana rezervace vstupenek v MKS neděle 27. března od hod. Velikonoční zábava pořádá restaurace Sokolovna pátek od hod. Husův sál Sokolovny Loutková představení pro nejmenší 11. března Honza kovář a čert 18. března Potopený zvon 25. března Kašpárek přenocuje u Ježibaby Tradiční Kloub Sokolovna tel každý pátek od hod. PDA Sušice Diskotéka každý druhý čtvrtek v měsíci Dům Penzion pro důchodce Setkání s osobností každou středu od hod. sále DDM Africké a orientální tance Tradiční orientální cvičení, cviky na klouby a páteř reflexní terapie, cvičí J. Adamcová. Muzeum Šumavy Tel., fax Stálá expozice sušické sirkařství, šumavské sklářství, sušický cínový poklad, regionální dějiny Sušický mechanický betlém V době od 1. března 2005 do 31. března 2005 bude betlém přístupný vždy v pátek, sobotu a neděli v 11 00, 12 00, a hod. Kapacita místnosti je maximálně 30 osob. Vzhledem k časovému nastavení pohybového mechanismu, lze betlém spouštět pouze v hodinových intervalech. Vstupné 10 Kč a 6 Kč. Informace Městská knihovna, Na Vršku 60, tel Půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna, internet, kopírování: pondělí, středa, pátek Půjčovna pro děti: pondělí, středa, pátek a hod hod. Městské kulturní středisko Sokolovna předprodej vstupenek na kulturní akce tel , www. mkssu.cz pondělí čtvrtek a hod. Redakce SN tel , fax Kino pokladna otevřena od hod. tel , Městské informační centrum budova radnice tel , nebo pondělí pátek a hod. Hartmanice Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě denně mimo pondělí a hod. Stálá expozice věnovaná kultuře a tradicím židovské menšiny v Čechách. Tel Informace Městské informační středisko, veřejná internetová stanice. Tel , Kašperské Hory Společenská zábava aktuální informace o akcích na tel pátek 18. března hod. kinosál František Nedvěd a Druhé podání Koncert, v němž zazní i nové písničky z připravovaného alba Čtvrtá sada. Předprodej vstupenek v MěKIS K. Hory, tel , cena vstupenky 120 Kč. Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů tel , denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel (historické pracoviště), (přírodovědné pracoviště, pokladna). Stálá expozice Život a příroda Šumavy, šumavské sklářství. Galerie tel úterý sobota hod. V prostoru Galerie prodejna skla a upomínkových předmětů. Informace Městská knihovna tel pondělí, středa hod. pátek hod. Městské kulturní a informační středisko veřejná internetová stanice, tel. kultura , informace , pondělí, středa a hod. úterý, čtvrtek a hod. pátek a hod. Železná Ruda Muzeum Šumavy tel Stálá expozice: dekorativní sklo, památky sklářského rodu Abele, historický nábytek, šumavské hamernictví. tel Horažďovice Kino Otava března (oba dny v hod.) Úžasňákovi Do večeře musejí zachránit svět USA, dětský animovaný film, český dabing března (oba dny ve hod.) Lovci pokladů Aby rozluštil kód, musel rozluštit všechna pravidla. USA, titulky března (oba dny ve hod.) Okrsek 49 Oheň je jejich osud. Akční film USA, titulky, od 12 let března (oba dny ve hod.) Deník princezny 2: Královské povinnosti Pokračování úspěšného filmu Deník princezny. USA, titulky března (oba dny ve hod.) Bournův mýtus Měli ho nechat na pokoji Špionážní thriller USA, titulky, od 12 let března (oba dny ve hod.) Bridget Jonesová: S rozumem v koncích Dokonalý přítel. Dokonalý život. Co by se mohlo podělat? Romantická komedie USA, titulky, od 12 let března (oba dny ve hod.) Collateral V nesprávný čas na nesprávném místě. Thriller USA, titulky, od 12 let. Společenská zábava Kulturní dům Horažďovice, tel března XXII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla Podrobný program přehlídky na straně 2. pondělí 18. března sobota 19. března Veletrh SPAR úterý 22. března v hod. Velikonoční dekorace ukázky, výroba, prodej Hana Šebestová středa 23. března v hod. Život plný písniček aneb Pocta Karlu Hašlerovi Účinkuje Patrola s malým šlapeťákem Robertem Papouškem. Informace Informační centrum zámek (naproti muzeu) tel , úterý pátek hod. sobota hod. Městské muzeum tel celoročně badatelské služby dotazy možno em neděle 20. března v hod. Slavnostní otevření velkého sálu DDM Horažďovice čtvrtek 17. března od hod. Medvědí odpoledne Medvědi plyšoví, dřevění, látkoví..na medvědí odpoledne si přineste každý svého nejoblíbenějšího medvěda budeme soutěžit, hrát si a podíváme se na pohádky o medvědech (v sále DDM). středa 23. března od hod. Běh za velikonočním zajícem Sraz všech zájemců na nádvoří zámku. Zúčastnit se mohou děti již od 3 let. Pro vítěze je připravena odměna! Loutkové divadlo Rolnička pátek 11. března v hod. sál DDM Princezna Medunka pátek v hod. sál DDM Jak švec ošidil čerta Městská knihovna Do knihovny na internet po internetu do knihovny BMI 2005 pondělí 14. března v 9 00 hod. dětské odd. Internet pro děti úterý 15. března v hod. oddělení pro dospělé Internet pro knihovníky KLATOVY Barokní lékárna tel Návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob. Galerie U Bílého jednorožce úterý neděle tel klatovy.cz Prodej katalogů, pohledů a plakátů Václav SIKA / Opakování Krása a poezie přírody. Trvá do Anna Kocourková Fotografie Trvá do Vladimír Uhlík Duše prostoru Trvá do a hod. Přednášky se konají vždy v pátek od hod. 11. března High tech Richard Rogers a Norman Foster 18. března Jiří T. Kotalík Tradice a odkaz českého baroka Galerie + Zámek Klatovy/Klenová Janovice n. Úhlavou, tel Návštěva pouze po předchozím tel. objednání pro skupinu min. 10 osob. Zámek Klenová stálá expozice historického nábytku a českého umění 20. století ze sbírek galerie. Podstatnou část expozice tvoří dílo Vilmy Vrbové Kotrbové. Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše úterý pátek a hod. tel , Stálá expozice Historie Klatovska. Jihoamerické Andy půlroční putování světem magických velehor, fotografie Martina Koláře a Jany Adáškové přednáškový sál muzea, trvá do Otloukej se píšťaličko výstavní sál muzea trvá do To vajíčko malovaný Výstava kraslic ze sbírkového fondu muzea vitriny ve vstupní hale muzea Velikonoční inspirace od Smrtné do Květné neděle 13. března v 9 00 hod. Smrtka a líto výroba zvykoslovných předmětů přednáškový sál muzea 13. března ve hod. Tvarované velikonoční pečivo z kynutého těsta přednáškový sál muzea Velikonoční trh s výrobky tradiční rukodělné výroby a lidových řemesel výstavní sál muzea od 1. do 25. března Knihovna archiv studovna pondělí a středa a hod. Kulturní památky Hrad Rabí tel., fax , Hrad Velhartice tel , Hrad Kašperk tel , Hrad Švihov tel Telefonní čísla, která bychom měli znát Městský úřad (ústředna) lékařská pohotovost 155 požární ochrana 150 městská policie , Policie ČR 158, Úřad práce tel , fax pondělí, středa hod. úterý, pátek hod. čtvrtek (pouze pro prvotní evidenci) hod. Referát státní sociální podpory tel pondělí, středa hod. pátek hod. Notář (budova bývalé interny) pondělí Katastrální úřad tel pondělí středa hod hod hod. Finanční úřad tel , pondělí, středa hod. Poruchy elektřiny, plynu, vody (nepřetržitá služba) Západočeská energetika Plzeň tel Zubní pohotovost hod. 12. a 13. března MUDr. Kellermannová ( ) 19. a 20. března MUDr. Kloučková ( ) 26. a 27. března MUDr. Boltíková ( ) jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Za obsah inzerátů zodpovídá zadavatel. Vydavatel: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel , IČ Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Karel Viták (www.dva.cz), tiskne Typos Klatovy. Cena 6 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 5. řádné jednání rady městské části, konané dne 1. 2. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek, PaedDr. Štoček z 31. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 15. 10. 2007 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, Bc. Omastová,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009

Z á p i s č. 8/2009. z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Z á p i s č. 8/2009 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 1.6.2009 Přítomní členové rady: Z. Březina Mgr. M. Kadrnožka Ing. M. Burešová Mgr. G. Žďárská Ing. Petrášek Omluven: Přizváni: p.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 03.11.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Upraveno v souladu se zákonem Č. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Stráž pod Ralskem USNESENÍ z S. zasedání Rady města Stráž pod Ralskem konaného dne 6. března 2013 Přítomní: Bc. Věra Reslová,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 10.09.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8

Usnesení R M 1 / 4 1 / 0 8 č.j. zápisu MCH 1540/2008 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 41. zasedání dne 27. února 2008 R M 1 / 4 1 / 0 8 b e r e n a v ě d o m í Podrobný rozbor pohledávek na bytovém hospodářství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061

WWW.TECHOBUZ.CZ, Email: obec@techobuz.cz, 565 443 900, 724 192 514, IČO:00584061 Třetí zasedání zastupitelstva obce se konalo 10.6.2010 a hlavním bodem jednání bylo projednání rozpočtu obce a schválení smluv o úvěrech na předfinancování investičních akcí. Obec Těchobuz Těchobuz 60,

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 09. 11. 2011 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.05 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008

Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Strana 1 z 5 Usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 10. 11. 2008 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Roman Staněk Návrhová komise: pan Jan Pončík Mandátová komise: Mgr. Věra

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 46. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 26.8.2014 v 17. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Bejčková Š., Pittr V., Hanzlíková D., Melicharová J., Kukeňová E. Omluveni:

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 24. 11. 2010 Místo konání : Obecní úřad Strážkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Taťána Horáková, Hana Halamová Přítomni : Roman

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Z Á P I S z 3. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 18.12.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 11.12.2014. Jednání

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 29.9.2015 429/16R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila:

Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení z 9. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 1.4.2015 od 8 hodin v kanceláři starosty města!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 107/15: Rada města schválila program jednání

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 25. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2010 v 9:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Kobylková, Vejvodová, Nedoma,

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: Usnesení z 85. jednání Rady MČ Praha-, které se konalo dne 12. 2. 2014 na Úřadě MČ Praha- 1. Pietní park pro zvířata chovaná v zájmových chovech v Praze ě - oznámení o zahájení

Více

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 14. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 25. 6. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš

Více

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011

Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 8/2011 z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 14. prosince 2011 106/8/2011/ZMS schválilo program 8. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015

Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/I ověřovatele zápisu: Návrh usnesení zasedání Zastupitelstva města Chrastava dne 22. června 2015 2015/04/II navržený program zasedání: 1) Diskuse s občany 2) Majetkoprávní úkony 3) Mimořádná podpora

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby

4. Vnitřní směrnice č. 3/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby čj. MCH 658/2014 spisová značka 656/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 96. zasedání dne 12. února 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 6 / 1 4 program

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014

Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 8. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 22. dubna 2014 přijaté usnesení č. 109/2014 - N 3289 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 107 Vydána dne 1. 2. 2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3421. Zpráva o vyřízení interpelací 3422. Návrh plánu

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015.

U S N E S E N Í. bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 16.09.2015. U S N E S E N Í z 23. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. října 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá

Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ostrá, které se konalo dne 22.1. 2015 od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Šenfelderová, Ing. Jiří Čenský, Jana Effenbergerová,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více