Zveme vás do Polanice-Zdroj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zveme vás do Polanice-Zdroj"

Transkript

1 XVI. ročník, 1/2011 Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4 Turistické informace z České republiky a Polska Zveme vás do Polanice-Zdroj Čtěte na str LázeÀské mûsteãko Polanica-Zdroj je pro vás vhodn m místem pro odpoãinek a naãerpání nov ch sil. Biuro Promocji Miasta i Informacji Turystycznej Polanica-Zdroj tel.: , fax:

2 .

3 Cesta dlouhá patnáct let Patnáct let v měřítku lidského života není nijak mnoho. Měřeno prací vydavatelství časopisu to není zase tak málo. Za patnáct let se ve světě, společnosti a nakonec i v oboru cestovního ruchu odehraje spousta věcí, které stojí za pozornost. Před patnácti lety vyšlo první vydání TRAVEL profi. Časopisu rozsahem tak akorát. Jeho přínos a význam nechť posoudí laskavý čtenář. Nicméně, patnáct let v tak dynamickém o- boru, jako je cestovní ruch, je doba, která si zaslouží malé ohlédnutí. Na samém začátku druhé poloviny devadesátých let minulého století bylo Česko ještě turisticky atraktivní destinací. Ale statisíce zahraničních turistů se k nám přijížděly spíš zvědavě podívat, než trávit atraktivní dovolenou. Mnohé služby pro turisty byly v plenkách, a české cestovní kanceláře spíš klienty vyvážely než naopak. A když, tak zahraniční turisté mířili především do Prahy. Cestovní ruch jako obor byl začleněn do systému okresních úřadů, vznikla nová oddělení a většina úředníků do problematiky spadla bez zkušeností. Ale entuziasmus a zapálenost pro věc jim nechyběly. TRAVEL profi, úplně nový titul v oboru, si od samého počátku vytknul za cíl věnovat se podpoře a propagaci domácího cestovního ruchu. Pomáhat při rozvoji cestovního ruchu v regionech, hledat a přinášet informace, jak to dělají třeba u nejbližších vyspělejších sousedů za hranicemi, propagovat a znovu hledat místa, která si zasluhují pozornost nejen zahraniční, ale i domácí klientely. Co se od té doby změnilo? Mnoho i málo. Domácích turistických cílů přibylo a přibývá i nadále. To je víc než mnoho. A na druhé straně pro TRAVEL profi se v tomto duchu změnilo jen málo. Stále hledáme a nacházíme nové a vskutku stále krásnější možnosti, kde a jak strávit víkend a třeba i celou letní nebo zimní dovolenou. Navíc se stále častěji setkáváme s tím, že i kdysi výhradně sezonní destinace hory nebo přehrady, jsou schopny nabídnout dostatečně atraktivní programy po celý rok. Naplňuje nás to malým uspokojením. Vždyť už tenkrát, před patnácti lety, patřilo k našim častým tvrzením: Že Česko je turisticky tak zajímavou zemí, že si nesmí dovolit mít jen letní a zimní turistickou sezonu. Že u nás musí sezona trvat po celý rok. A to, prosím, ještě nejsou vyčerpány všechny možnosti, které nabízejí města, městečka, regiony, obce i malé vesničky kdekoliv v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku. A tak po patnácti letech se můžeme s nezmenšenou chutí pustit do další práce. Máme ještě mnoho co objevovat, o čem psát. Pokud jsme u vás dlouho nebyli, nebo pokud víte, že máte co nabídnout a ukázat, napište nám! Rádi přijedeme a napíšeme. Laco Kučera Zájemci o titul EDEN, na podání přihlášek máte už jen pár dnů! Komentáfi Upozorňujeme všechny, kdo se letos chtějí zapojit do prestižní soutěže o evropskou excelentní destinaci EDEN, že přihlášky můžou podávat pouze do 18. února t. r. Zopakujeme, že ústředním tématem je Obnova hmotného dědictví, a tak soutěžit mohou všechny destinace, jež na svém území obnovily nějaký objekt či lokalitu, která dříve sloužila například vojenskému, zemědělskému či industriálnímu účelu a nyní je využívána jako turistická atraktivita. Podrobnější informace o soutěži, stejně jako přihlášku, najdete na internetové stránce Přihlaste se na výstavu Dovolená a Region Cesta dlouhá patnáct let Pět století města Postoloprty Nová tradice v Kadani - C.K. masopust Vzhůru na palubu! Štětsko ze všech světových stran Krásná Lomnice pod Táborem XII. ročník veletrhu Infotour a Cykloturistika Rekreační obec Suchý Ej, od Buchlova větr věje Nové služby v Uherském Hradišti Regiontour po dvacáté Zrcadlo turizmu ze všech koutů světa F.I.C.C. Rally Praha Zveme vás do Polanice-Zdroj Dvacáté výročí veletrhu Holiday World Adrenalin pro každého TRAVEL profi měsíčník pro cestovní ruch, Šéfredaktorka: Eva Kovářová, Ediční rada a spolupracovníci redakce: Tereza Kovářová, Eliška Červená, Mgr. Marie Kysilková, Bořek Homola, Laco Kučera, Vydavatelství: Eva Kovářová - TRAVEL profi, IČO: Sídlo: Horčičkova 546, Praha 4, tel./fax: , vedení redakce - mobilní telefon: , DTP a tisk: Ivan Vopelák - polygrafická výroba, Starý Kolín. Distribuce: SEND Předplatné spol. s r.o., Praha MK ČR E 5591, ISSN TRAVEL profi vychází 10 x ročně vždy poslední týden v měsíci (v prázdninových měsících nevychází). Za podklady reportáží a inzerátů odpovídá autor či zadavatel. Přebírání informací a zpráv je možné pouze se souhlasem vydavatele! 1/2011 3

4 Postoloprty Pût set let. Co v echno se za tu krátkou dobu, z pohledu historikû, stalo? Místo písní minesengrû posloucháme hip hop, konû a koãáry jsme vymûnili za auta, ke hvûzdám uï nehledíme s úïasem, ale létáme k nim, knihy jsou bûïnû dostupné a vûbec máme se mnohem pohodlnûji a snad také veseleji. Víkendy trávíme na v letech a pro ãas dovolen ch se snaïíme hledat nové a neotfielé záïitky. PùT STOLETÍ MùSTA POSTOLOPRTY Někdy se podaří postavit most mezi dávnou minulostí a současností. K tomu je ale třeba nejen zvláštní příležitost, leč také nápad a práci těch, kdo mosty přes staletí chtějí stavět. Letos takovou příležitost mají Postoloprty. Je tomu rovných pět století, co se osada na řece Ohři stala městem. Nevyužít možnost k vlastnímu zviditelnění a propagaci by bylo nemoudré. A protože v Postoloprtech moudří lidé žijí, můžeme se těšit na další turisticky zajímavou akci, na oslavy 500. výročí udělení městských práv. âesk král Vladislav II. Jagellonsk v roce 1511 udûlil PostoloprtÛm právo psát se mûsteãkem, coï byl dûvod k oslavám. Na v znamné události i nûkdej í slávu trhû a jarmarkû mûsto navázalo a pfied devíti lety zaãalo pofiádat mûstské slavnosti. Leč zpět do současnosti. Před devíti lety proběhly v Postoloprtech první městské slavnosti připomínající významné události i někdejší slávu trhů a jarmarků. Postupně se jejich program rozšiřoval a obohacoval o nové nápady a vystoupení hudebníků či hereckých spolků. A tak i letos, kdo jsme si výlety do Postoloprt oblíbili, se můžeme těšit na ještě pestřejší a zajímavější podívanou a na pochoutky z grilu i od pípy. Mûstské slavnosti roku 2011, pofiádané 14. kvûtna, budou je tû pestfiej í a zajímavûj í. VÏdyÈ se slaví pûl tisíciletí! Náměstí a přilehlý zámecký park ožijí stánky s lákadly, na dvou pódiích vystoupí dětské soubory, amatérská divadla i profesionální skupiny šermířů a muzikantů. Slavnostní průvod celým městem opět provedou dva nepostradatelní protagonisté, pan Souček a Dr. Pichler neúnavní glosátoři dění ve městě a propagátoři Postoloprt. Věřte, bude na co se dívat! Vyplatí se prožít slavnosti od rána až do večera. Letos se můžeme těšit také na velkolepý ohňostroj. Přijeďte! - lk - Kulturní zařízení města Postoloprty Mírové náměstí 3, Postoloprty tel.: , Stát se městem mělo své výhody. Získání statutu města přinášelo nejen vážnost a prestiž, ale také nemalé ekonomické výhody. V roce 1480 koupili Postoloprty i s panstvím Weitmilové. Šlechtický rod dobrých hospodářů, pod jejichž vládou se celý kraj začal zdárně rozvíjet. Když český král Vladislav II. Jagellonský v roce 1511 Postoloprtům udělil právo psát se městečkem, byl to důvod k oslavám. Nejenže od té doby měli tehdejší radní právo stvrzovat městské výnosy a listiny vlastní pečetí a zeleným voskem, užívat městský znak, ale také pořádat týdenní trhy a výroční jarmarky a ty byly zdrojem solidních příjmů. 4 1/2011

5 Zrodila se nová tradice Návrat k tradici vesel ch masopustních ta kafiic v posledních letech zaïívá opravdovou konjunkturu. Fa ank, ostatky nebo vostatky pûvod je spoleãn a vût inou navazující na dodrïovanou tradici. Co ale v místech, kde se tradice dokonale ztratila? Nic jiného neï vymyslet, pfiipravit a obnovit masopust novodob, ale svûj. medvědář vybírá drobné za produkci s medvědem, holič za úkon, matka vymáhá alimenty od domnělých otců dítěte své dcery a na přihlížející se vrhají hordy žebrajících cikánských dětí. Celé této menažerii vládne hlasem mohutným a nekompromisními rozkazy dobrý voják Švejk, který velí: a je povoleno drancovat, znásilňovat a loupit Herecký um, gejzíry improvizace a všestranná věrohodnost představitele Švejka V Kadani se masopust odehrává v epo e dobrého vojáka vejka, kter je také jeho ústfiední postavou, prûvodcem a moderátorem. Masopustního veselí se mûïete zûãastnit i vy. Koná se 5. bfiezna Nápad obnovit tradici masopustu v Kadani se zrodil v roce Vzápětí se ale objevil problém, jakou podobu by měl mít. Díky poválečné migraci obyvatel pohraničního města se nepodařilo najít prakticky žádnou linii, která by vedla k masopustní tradici nebo alespoň inspiraci. Nezbývalo než přijít s vlastní dramaturgií. Lidé z odboru školství, kultury a sportu Městského úřadu v Kadani a františkánského kláštera dali hlavy dohromady a zrodilo se dílo. Kadaňský masopust jako divadelní představení respektující základní masopustní pravidla zpracovaná podle autorovy licence. V Kadani se masopust odehrává v epoše dobrého vojáka Švejka, který je také jeho ústřední postavou, průvodcem a moderátorem. Masopustní průvod má téměř čtyřicet postav maškar v kostýmech a s úžasnými maskami vyrobenými profesionály podle přesného zadání. Jednotlivé figury a jejich role pocházejí z různých oblastí českého severozápadu: policajti zatýkají a berou pokuty (není to myšleno jako dobová aktualizace), z něho udělaly spontánní vůdčí osobnost. Průvod, který provází kapely Švejk Šraml, Pražský pouťový orchestr, Motovidlo a Brass Band, začíná přesně o desáté dopoledne na nádvoří kadaňského hradu, odkud projde na Mírové náměstí před radnici. Teprve zde může pravé masopustní veselí začít, pokud to povolí pan starosta. Švejk pak velí Pětatřicátníkům a Chomutovským ostrostřelcům k čestné přehlídce a nejčestnější salvě. Poté následuje Smuteční pochod ke mlýnu, kde proběhne opět pod Švejkovým velením Dostřelení Morany, Pálení Morany a Topení Morany Švejk umí být opravdu důsledný. Průvod městem má pak několik zastavení, při nichž se drancuje, znásilňuje a loupí. Program pokračuje na nádvoří františkánského kláštera a končí dvěma velkolepými scénami: Mobilizací s rekrutskou scénou a útokem masek na diváky a společným Finále s volbou nejlepší masky. Masopust v Kadani je stejně veselý jako kdekoliv jinde. A už má vlastní tradici. Samozřejmě, ani zde nechybí další masopustní požitky: zabíjačkové pochoutky jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, dále pivo, ale také svařené víno nebo teplá medovina. Laco Kučera a Jan Milota Foto: Václav Vlasák a Orfeus, um. agent. Informační centrum a galerie Josefa Lieslera Mírové náměstí 1, tel.: /2011 5

6 VZHÒRU NA PALUBU! V zva skoro jako z románu Julese Verna. I kdyï máme k palubám nûkolikastûïàov ch krasavic nebo zaoceánsk ch parníkû daleko, v kaïdém z nás doutná malá nebo vût í touha po nûïném houpání na vlnách. Leã, jsme suchozemci a k mofiím máme daleko. Ale nám bûïnû dostupné vodní plochy nejsou o nic ménû krásné neï nedozírné plánû oceánû. Jezera, rybníky a řeky to jsou naše malá moře. Mezi nimi krásné Labe proplétající se fantastickým kaňonem Porta Bohemica pod vršky Českého středohoří, a na Labi loď! Nádherná svými elegantními tvary, výrazná ladnými bílými liniemi, ozdobená pestrými vlaječkami, zkrátka krásný přelud. Přelud? Ale kdeže. Je opravdická a jmenuje se Porta Bohemica 1. Vždyť ji znáte! Už jsme vám o ní několikrát vyprávěli. Plavili jsme se na ní na jaře, v létě, na podzim i v zimě. A zveme vás na její palubu znovu. Třeba ještě letos v zimě. Pokud Labe nezamrzne, Porta Bohemica 1 bude vyplouvat. Až do začátku plavební sezony nepravidelně na objednávku a od dubna do konce října pak podle pravidelného plavebního řádu. Na tomto místě určitě není od věci přinést o lodi Porta Bohemica 1 alespoň několik základních informací. Jedná se o plavidlo naprosto unikátní, na zakázku vyrobené konstrukce říká se, jediné na světě. Nesou ji tři nezávislé plováky s několika vodotěsnými komorami. Z Německa, kde vozila výletníky na jezerech u Berlína, ji sem přivezli v únoru Možnost odkoupit ji přišla pro turistické plány na Litoměřicku a řece Labi jako na zavolanou. Po převozu 6 1/2011 do suchého doku v Česku prošla loď náročnou rekonstrukcí. Její tělo bylo o- čištěno, zkontrolováno, opraveno a znovu pečlivě natřeno, exteriér i interiéry lodi byly upraveny pro podnikatelské záměry provozovatele, vybaveny patřičnou moderní technikou, horkovzdušným topením, spodní paluba opatřena nábytkem, barem a zázemím pro přípravu a servírování jídel a samozřejmě také sociálním zázemím pro hosty i personál. Díky těmto zásadním o- pravám, trvajícím místo plánovaných šesti měsíců jen necelé dva, probíhá sezona na Portě Bohemice 1 celých dvanáct měsíců. Porta Bohemica 1 je lodí naprosto unikátní, na zakázku vyrobené konstrukce fiíká se, jediné na svûtû. Na dolní a horní palubu lodi se pohodlnû vejde celkem 300 pasaïérû, z toho 220 do lodní restaurace a kolem stovky na horní, ãásteãnû zastfie enou palubu, z níï se nabízejí ty nejkrásnûj í v hledy na Labe a krajinu âeského stfiedohofií. Letní, pravidelné plavební trasy vedou z hlavního přístavu v Litoměřicích po proudu i proti vodě. Z Litoměřic do Velkých Žernosek s možným přerušením plavby a zastávkou ve vinném sklepě, nebo až na konečnou do Vaňova na okraji Ústí nad Labem pod krásnou zříceninu hradu Střekov. Opačným směrem pak přes Roudnici nad Labem a Štětí do Horních Počápel. Porta Bohemica 1 je lodí, která mimo jiné nabízí v našich krajích neočekávanou zážitkovou gastronomii s unikátním cateringem. V jídelníčku nechybí ani denně čerstvé ryby. Neméně zajímavé jsou okružní plavby spojené na jednom konci s prohlídkou vaňovských zdymadel a na druhém s projížďkou po hladině Píšťanského jezera. Zejména mládež pak ocení každý pátek a sobotu večer diskotéku na lodi. Ovšem pouze od konce června do začátku září. Nicméně provoz lodi se nezastaví ani na podzim, v zimě nebo brzy zjara. Jakmile skončí pravidelná plavební sezona, nastane nejvhodnější čas pro organizování netradičních oslav, večírků, párty, firemních akcí, ale i konferencí, seminářů nebo teambuildingových setkání. Méně početné společnosti nebo skupiny turistů si od loňského léta mohou zajistit plavbu na menší lodi nesoucí

7 âeské stfiedohofií jméno Porta Bohemica 2. Se svojí kapacitou kolem 60 osob je jako stvořená pro ochutnávky, řízené degustace nebo menší akce spojené s českými víny. Loď byla postavena v roce 1956 v Rakousku a do roku 2009 vozila pasanty na horském jezeře v nadmořské výšce metrů. Vyzvednout ji z jezerní hladiny, naložit a převézt do Česka byl hodně složitý technický úkol ale šikovné české ručičky si poradily. Provozovatel lodí dokáže zajistit akce podle přání zákazníka, spojené s pracovním, ale i zábavným a poučným vinařským programem. Na lodi je kuchyně, vinotéka a bar, pohodlné sezení pro hosty a samozřejmě také sociální zařízení. Pravidelné plavby Porty Bohemicy 2 zaãínají v ãervenci a konãí v srpnu a po zbytek roku je loì k dispozici na základû individuálních objednávek. Prožili jsme na palubách obou lodí několik plaveb a s plnou odpovědností můžeme tvrdit, že to byly hodiny zážitků, které si opět rádi zopakujeme. Zažili jsme zde tiskové konference, zúčastnili se jak plaveb pracovních, tak akcí reprezentativních nebo vyloženě zábavných. Příjemný, veselý, ale nevtíravý program vás může pobavit, chcete-li, ale nikterak nenutí pasivně jej konzumovat. Zábava, dobré jídlo a vhodně volená vína dávají možnost se bavit skutečně kultivovaným způsobem. Způsobem, který je dnes, v době, kdy se lidé stále častěji nechávají bavit jakýmsi instantním koncentrátem bavičství, stále vzácnější. Pokud jste se na Portě Bohemice 1 nebo 2 ještě neplavili, zapojte teď trochu fantazii a představte si teplé, pozdně jarní dopoledne, na přídi máte uložen bicykl a vyplouváte na celodenní výlet s plánem vystoupit ve Velkých Žernosekách a ujet nějakých deset, patnáct kilometrů po zdejších cyklostezkách, odpoledne se opět nalodit a vrátit se do Litoměřic. A druhý den znovu, jen s tím rozdílem, že z vody se vydáte po souši po okolí Roudnice nad Labem nebo Štětí a k večeru budete už zase zpět ve městě pod Kalichem. Zvládnout dvě plavby, cyklovýlet a návštěvu některého z vinných sklepů v okolí Labe nestihnete za jeden den. Mezi výpravami je dobré si odpočinout. Kde? Inu v hotelu. Litoměřicko jistě nabízí mnoho možností. Jednou z nich je hotel Roosevelt, který teprve nedávno změnil majitele a hned začal měnit i kvalitu služeb. Rekonstrukcí už prošly některé pokoje, chystá se nová koncepce restaurace, vzniknou zde možnosti pro firemní jednání či semináře, oslavy, rauty nebo recepce. Hotelová kuchyně už nyní nabízí jídla z regionálních, zdravých a nezávadných surovin. Od jara bude k dispozici také příjemné posezení na terase s možností grilování. Lze objednat akci pro uzavřenou společnost nebo školení. Každý pátek se v hotelu konají hudební večery s živou hudbou Old Starrs Band a jejich hosty například s Rosťou Pechouškem a Pavlem Šourkem. Už dnes se zde dá pohodlně a příjemně bydlet. Hotel nabízí 32 dvoulůžkových pokojů s televizí i možností připojení na internet prostřednictvím Wi-Fi. Nechybí ani bezpečné parkování v hotelovém dvoře nebo garážích. Propojení zážitkových plaveb na Labi a příjemného ubytování ve městě je jedním ze základních předpokladů dobrého rozvoje nové dimenze turistiky na Litoměřicku. Laco Kučera 1/2011 7

8 Ústeck kraj Popsat celé Štětsko ze všech světových stran na jedné stránce je zhola nemožné. Tak na úvod alespoň několik základních údajů: Štětsko leží v jihovýchodní části Ústeckého kraje mezi Litoměřicemi, Mělníkem, Roudnicí nad Labem a Dokeskou pahorkatinou. Jihozápadním cípem Štětska protéká Labe a od severu se krásným obloukem přes obce Mošnice, Sukorady, Velký Hubenov, Střížovice, Snědovice, Křešov a Čakovice vine říčka Obrtka. Jak Labe, tak Obrtka se významně podepsaly na tvářnosti zdejší mírně zvlněné krajiny, kterou zdobí tu a tam borové háje. Není divu, že i zde se lidé usadili už někdy let před Kristem. A žijí zde dodnes. V kraji, jehož krásy je třeba objevovat. chalupy na Brocně Stále ãastûji se nám stává, Ïe pfii práci objevujeme netu ené. Celkem nedávno jsme nûco podobného proïili pfii náv tûvû tûtí a okolí tûtska. Staãilo si jen udûlat ãas a nenechat se odradit pohodln m a zjednodu en m obecn m názorem, Ïe tûtí jsou jen papírny a pak uï nic. Naopak, tûtí a tûtsko není jen mûsto a dvacítka okolních obcí. Je to kraj s vesnicemi, kde se zachovaly pûvabné dfievûnky, poli a loukami se zvoniãkami a boïími mukami, s lesy i skálami fantastick ch tvarû a je tû mnohem víc. Jako inspirace k návštěvě Štětska vám může posloužit několik drobných ochutnávek. Texas nedivte se! Na Štětsku leží území zvané Texas. Najdete je mezi Štětím, Úštěkem a Dubou na ploše skoro sto čtverečních kilometrů. Kde se pár kroků od Labe vzal Texas? Možná pro svou úrodnou půdu a poněkud drsnější přírodní podmínky, možná proto, že se sem po odsunu německého obyvatelstva po druhé světové válce táhly davy zlatokopů za vidinou snadného zisku na zkonfiskovaných statcích a u- sedlostech. Generál Laudon jede přes vesnici Určitě znáte tuto nekonečnou píseň. Ale víte, že v roce 1778 tento generál TùTSKO ZE V ECH SVùTOV CH STRAN 8 1/2011 přitáhl na Štětsko, aby se postavil pruské armádě v takzvané Bramborové válce, v níž vlastně nedošlo k žádné zásadní bitvě, jen k šarvátkám? Vyhladovělá vojska se prý dokázala střetnout i o možnost sklidit bramborové pole. Znáte obec Brocno? Víte, že je podobně jako nedaleká Chebuz zaznamenána v listinách již před rokem 1000? Viděli jste nádherné roubené domy na návsi? Ne? Tak přijeďte! Umělá veslařská dráha v Račicích. Jedná se o moderní stavbu na místě někdejší pískovny. Svými parametry vyhovuje požadavkům pro pořádání nejvyšších světových soutěží. Ale také si ji oblíbili veslaři na Dračích lodích i amatérští veslaři, rybáři a v zimě, pokud zamrzne nasucho, je vyhledávána bruslaři. A v létě? Kolem kanálu vede asfaltová stezka jako stvořená pro in-line brusle. Široká je pět metrů je tedy bezpečná a její celková délka pět kilometrů vám taky dá zabrat. Jen to zkuste! Pískovcové sochy u Stračí. Turistická stezka ze Stračí k Liběchovu vás provede zajímavým lesním úsekem s romantickými pískovcovými útvary. Některé z nich si vybral barokní sochař Václav Levý a přímo do nic vytesal zajímavá díla Harfenici, tři hlavy nadživotní velikosti a také obrovského hada. Nakonec zmíníme ještě židovský hřbitov v Radouni, kde v 19. století žila početná židovská komunita. Tak to je opravdu jen několik drobtů z velkého koláče zajímavostí ze Štetska. Více se dozvíte přímo na místě. Laco Kučera, foto: město Štětí Informační centrum města Štětí Obchodní 547, Štětí tel.: ,

9 Lomnice nad Popelkou KRÁSNÁ LOMNICE POD TÁBOREM Nechci vás mást. Ale skuteãnû je to tak. Lomnice nad Popelkou leïí pod Táborem. Popelka je fieka, Tábor je kopec spí vrch, tyãící se jakoby stráï na hranici mezi âesk m rájem a Podkrkono ím. Na samé hranici dvou krajû Libereckého a Královéhradeckého. Podle mínění historiků došlo k trvalému osídlení prostoru mezi říčkou Popelkou a potokem Nepokojem někdy ve 12. století. Městečko však vniklo až v polovině století čtrnáctého. Některé nálezy ale svědčí o tom, že se zde vyskytovali už pravěcí lovci. Možná ale, že do zdejšího kraje pořádali pouze lovecké výpravy. Historickou zajímavostí je i příběh vzniku jména města, které prošlo řadou peripetií. Nejzajímavější jsou záznamy ze 16. a 17. století jednou je užíváno Lomnice nad Popelkou hory Tábor, jindy zase Lomnice hory Tábor nad Popelkou. A tak by se o minulosti nevelkého městečka pod Táborem a nad Popelkou dalo psát dlouho. Mnohem zajímavější je ale jeho současnost. Lomnice nad Popelkou dokáïe náv tûvníkûm nabídnout neb vale pestrou kálu sluïeb, záïitkû, sportovních i kulturních proïitkû. Ve městě můžete navštívit zámek, Tylovo divadlo, Městské muzeum, krytý zimní stadion, letní stadion, umělou horolezeckou stěnu, sportovní letiště, krásné letní koupaliště a v neposlední řadě lyžařský a skokanský areál v Popelkách s jednou mimořádnou atrakcí na můstku K-70 je volně přístupný vyhlídkový ochoz. A to zdaleka není všechno. Ochutnali jste třeba Lomnické suchary, oplatky nebo kulatky? Tak to budete muset co nejdříve přijet. Kromě toho, co jsme vyjmenovali, stojí za to si v Lomnici nad Popelkou prohlédnout také Vesnickou památkovou rezervaci Karlov s typickými roubenými domky a dřevěnou zvonicí. Na šestitisícové město je to docela slušná bilance. A to ještě nevíte, co vás čeká v okolí. Běžecké tratě v zimě, cyklotrasy po zbytek roku a pěšky se krajem kolem Popelky a pod Táborem můžete toulat celé dny. Už sám kopec Tábor stojí za pozornost. Na jeho vršku se vypíná kostel, jehož současná podoba pochází z roku 1704, ale už ve druhé polovině 14. století zde stávala dřevěná kaple. A ještě o několik století dříve byl Tábor místem staroslovanských obřadů k uctění boha Svantovíta. Ze všech stran se nad lesy na Táboře zvedá Tichánkova rozhledna kamenná stavba, která se po letech dočkala své revitalizace a je v provozu stejně jako penzion s restaurací pod ní. Funguje zde sezonní informační centrum, otevřené je od května do září. Dalším unikátem jsou také zděná zastavení s litinovými reliéfy křížové cesty, která vede od Lomnice právě sem, ke kostelu Proměnění Krista Páně. Pro prvotní seznámení s Lomnicí nad Popelkou jsme vám poskytli informací tak akorát. Chcete-li se dozvědět víc, obraťte se na uvedenou adresu. Laco Kučera, foto: Petr Šimůnek Kulturní a informační středisko města Lomnice n. Popelkou Husovo náměstí 4 Zámek, tel.: mobilní tel.: , 1/2011 9

10 Veletrh Největší veletrh cestovního ruchu v královehradeckém regionu Zajímavé přednášky a atraktivní doprovodný program pro děti i dospělé Cykloprojížďka s Lucií a Michalem Slosovatelná anketa o ceny a spousta novinek... to je INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA Letos v březnu uplyne rovný tucet let od prvního ročníku veletrhu turistických nabídek Infotour a Cykloturistika pořádaného v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Veletrh Infotour a Cykloturistika má svou pevnou členskou základnu a dlouhodobě věrnou návštěvnickou klientelu. Vystavovatelé na letošním dvanáctém ročníku dostanou možnost zvolit si pro svoje expozice nový prostor Velký sál kongresového centra Aldis. Jinak zachováno zůstane základní členění: přízemí bude věnováno především cykloturistice a první patro, tedy koridory a Velký sál, nabídkám regionů z celého Česka, Moravy a Slezska a z regionů bezprostředně sousedících zemí. Veletrhu Infotour a Cykloturistika 2011 se můžete zúčastnit ať už jako vystavovatelé, návštěvníci nebo nákupčí regionálních turistických produktů ve dnech 18. a 19. března od do hodin. Jeho součástí bude také doprovodný program: pátek 18. března Zahájení odpoledního bloku čardáš v podání dětí z Občanského sdružení Salinger RNDr. Petr Kafka, CSc. Ze sedla kola (Madagaskar) Lucie a Michal Cyklostezky Švýcarska sobota 19. března Lucie a Michal Na kole Jižní Amerikou (Ekvádor, Peru, Bolívie, Chile, Argentina, Ohňová 10 1/2011 země, Paraquay, Uruquay, Brazílie) Cykloprojížďka s Lucií a Michalem Transtrabant Trabantem napříč Afrikou Doc. PaedDr. Jiří Štýrský, CSc. Mexiko, Yukatán Potřetí se uskuteční Večer církevních památek. Letos při něm organizátor ve spolupráci s oblastní charitou budou pořádat veřejnou sbírku spočívající v prodeji výrobků lidí bez domova Další program se připravuje a upřesňuje a informace o něm přineseme v příštím čísle. Ovšem to nejzajímavější všechny čeká přímo v expozicích. Návštěvníci královéhradeckého veletrhu, kteří patří k těm nejzvídavějším, zde najdou nabídky prakticky z celé České republiky, ale také Kongresové centrum ALDIS Eliščino nábřeží Hradec Králové Odborný program: konference VOJENSKÉ PAMÁTKY A PEVNOSTI Doprovodný program: CESTOPISNÉ PŘEDNÁŠKY VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ III. VEČER CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK Kontakt: NUCLEUS HK Divišova 882, Hradec Králové Mediální partneři z polského příhraničí, a věříme, že i ze Slovenska. Z diskuzí s nimi jasně vyplývá, že domácí turistická témata jsou pro ně víc než jen teorie. Mají zájem dozvědět se podrobnosti, novinky, termíny zajímavých akcí a pak si naplánovat dovolenou nebo víkend podle vlastních představ. Hledají nové zážitky a české, moravské nebo slezské destinace je lákají. Je tedy celkem zřejmé, že účast na veletrhu Infotour a Cykloturistika nejsou zbůhdarma vynaložené peníze a ztracený čas. Ještě stále máte možnost se přihlásit. NUCLEUS HK tel.: mob.:

11 Such Pro tisíce turistû a rekreantû je obec Such uï po dlouhá desetiletí tradiãní cíl letních i zimních víkendû a dovolen ch. Pro statisíce nová moïnost, jak strávit pfiíjemné, pohodové nebo aktivní dny zaslouïeného odpoãinku. Obec leïí na severním okraji Jihomoravského kraje, deset kilometrû od Boskovic a dvacet od Moravského krasu. Díky nadmofiské v ce kolem 600 metrû, dostateãné vzdálenosti od v ech velk ch prûmyslov ch center a díky okolním lesûm je Such obdafieno zdrav m, niãím nezkaïen m ovzdu ím, sice chladnûj ím, ale velice pfiíjemn m klimatem. A nejednou atraktivní zajímavostí. Těžko určit, kdy Suchý objevili první rekreanti a turisté. Pravdou však je, že v lese u rybníka, jehož hráz začíná na návsi a končí prakticky u lesa, se první chaty stavěly někdy koncem dvacátých let minulého století. Brzy sem začali jezdit obyvatelé Brna, Prostějova i vzdálenějšího Přerova nebo Olomouce. Tak se rok co rok počet turistů navštěvujících Suchý, aby si zde odpočinuli, zvyšoval. Co však stačilo v letech šedesátých nebo osmdesátých, dnes by už bylo málo. V současné době maximální podpory domácího cestovního ruchu je právě Suchý jako stvořené pro chvíle volna, sportovní aktivity a zábavu po celý rok. REKREAâNÍ OBEC SUCH Ještě v této zimní sezoně zde můžete i vy prožít nečekaně zajímavé výlety po u- pravených běžeckých trasách, občerstvit se v místní restauraci Na Dolech nebo v penzionu U Petra který nabízí i příjemné ubytování. Zjara stačí vyměnit běžky za kolo a přijet už na Velikonoce, popřípadě na stavění májky a pálení čarodějnic. Mírně zvlněný terén lesních cest dovoluje naplánovat a podle spolehlivých map vyrazit na dlouhé kilometry značených cyklotras. Ale to už Obec Such je jako stvofiená pro chvíle volna, sportovní aktivity a zábavu po cel rok. Nabízí moïnosti v letû aï s nádechem expediãním budete zvědavě pokukovat po hladině a travnatých plážích rybníka a přemýšlet, jak dlouho bude trvat, než se jeho voda dostatečně prohřeje. Nebo raději vyhledáváte klidná zákoutí, kam si sednout s rybářským nádobíčkem? Ani v tomto ohledu vás Suchý nezklame. Koupání, teplých slunečních paprsků, zábavy s večerní country muzikou, dlouhých procházek nebo výprav si můžete užívat celé dny. A co koncem léta nebo na podzim? No, znovu na Suchý! Tentokrát vybaveni dobrou obuví a dostatečně velkým košíkem na houby v posledních letech jsou to doslova houbařské žně. A je skoro jedno, kterým směrem se vydáte do Sedlisk, Smrčků, na Skalky nebo do Kluče tak se jmenují některé zdejší lesy. Pravé hřiby, křemenáče, růžovky, a dokonce i hřib kovář se zde najde. Jestliže vás houbaření příliš neláká, pak se nabízejí možnosti výletů až s nádechem expedičním. Třeba podél toku Punkvy. Tvrdím, že pramení jen kousek nad obcí. Jiní tvrdí, že začíná až na soutoku dvou lesních potoků ale není to nakonec trochu jedno? Důležité je, že vás její proud zavede až do Moravského krasu a pak do Blanska, kde se vlévá do Svitavy. Nebo si najděte malé lesní rybníčky a od jejich stavidla objevujte prastarý plavební kanál, kterým se v druhé polovině 18. století plavilo dříví k pile Na Šmelcovně v Boskovicích. Laco Kučera, foto: obec Suchý 1/

12 Slovácko EJ OD BUCHLOVA VùTR VùJE Îe je vám to povûdomé? Máte pravdu, vïdyè jsme si spoleãnû tato slova zanotovali pfied mûsícem. A uï jsou tady opût. NejenÏe vûtr od Buchlova bere Kaãence pentle, ale pfiiná í rovnûï nové informace a dobré zprávy z Buchlovic a okolí, na jehoï území pûsobí Místní akãní skupina Buchlov, které je neodmyslitelnou souãástí regionu Slovácko. Představovat region Slovácko by bylo nošením dříví do lesa. Připomenout ale, že se jedná o kraj náturou bohatý, štědrý, pestrý a veselý, klidně můžeme, a to, že k němu neodmyslitelně stále patří tradiční kroj, tentokrát přímo musíme. Slovácké kroje zůstávají jedním z naprosto unikátních fenoménů nejen v samotném regionu, v naší zemi, ale troufám si tvrdit, že v celé Evropě, pokud ne ještě dál. Jsou důstojným a zřetelně vypovídajícím reprezentantem lidové kultury, její vysoké estetické a symbolické úrovně, vyjadřují vztah zdejších obyvatel k přírodě, víře, k životu. Stejně jako slovácké písně a tance, z nichž verbuňk se stal součástí seznamu Mistrovských děl ústního a nehmotného dědictví lidstva. Kroje by si to zasloužily bez pochyby také. I když kroj už dávno ztratil svůj původní význam, vnímáme jej jako dochovaný odkaz našich předků, o který se musíme umět postarat. Staré kroje sesbírané po truhlách a skříních po babičkách a prababičkách opravujeme, rekonstruujeme podle dobových fotografií nebo obrazů a je-li třeba, podle těchto dokladů necháváme šít kroje nové nové originály. Pořízení kroje je věc po čertech náročná, pracná a také drahá. Zástupci MAS Buchlov společně s valašskou MAS Hornolidečska vypracovali a předložili projekt, jehož záměrem se stalo pořízení nových slováckých a valašských krojů. Věřte nebo ne, dobrá věc se podařila. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova ČR, Opatření IV Realizace projektů spolupráce. Za významné pomoci odborného garanta Slováckého muzea v Uherském Hradišti, dosud žijících pamětníků, sběratelů a nadšenců, kteří se ve folkloru výrazně angažují, se nám podařilo dát dohromady podklady nejenom pro současnou variantu kroje, ale v několika případech jsme se pustili i do rekonstrukce podoby kroje z přelomu 19. a 20. století či jeho začátku. Úkol to nebyl jednoduchý. Dílna Lidové tradice a řemesla Uherský Ostroh, která se podílela na zhotovení všech krojů, řešila nesnadné problémy s textilními a galanterními materiály, střihy a zejména s náročnými výšivkami, které jsou v našem regionu originální a neobvykle pracnou součástí krojů. Vynikající práci odvedla také dílna pana Hejdy z Hluku, která zhotovila všechny krojové boty a opasky. Nakonec se vše podařilo vyřešit a zvládnout. Pořídili jsme více jak tři stovky ženských, mužských a dětských krojů, ve variantě, která bude reprezentovat především slavnostní příležitosti. Nové kroje budou široké veřejnosti poprvé představeny už 12. února 2011 na slavnostní přehlídce ve Slovanském sále na Velehradě. Možná, že se vám podaří se přehlídky zúčastnit. Pokud ne, nezoufejte. Slovácké kroje z mikroregionu Buchlov uvidíte nejpozději zase na velkolepých Slováckých slavnostech vína a otevřených památek 2011 v Uherském Hradišti nebo na některé z mnoha folklorních akcí, které se v regionu každý rok konají. Můžeme začít třeba už o Velikonocích, při stavění májů, o dožínkách, na hodech nebo kdekoliv na folklorních slavnostech či festivalech, kam se lidé rádi vydávají nastrojeni v odpovídajícím tradičním lidovém oděvu. Marta Polášková, manažerka MAS Buchlov (Na fotografiích jsou ukázky kroje z Osvětiman) MAS mikroregionu Buchlov Buchlovice čp. 800, tel.: Turistické informační centrum Buchlovice nám. Svobody 24, Buchlovice, tel , fax: , Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 12 1/2011

13 Uherské Hradi tû Stalo se uï dobrou tradicí, Ïe aktivity holdingu Synot jsou naplnûny nejen zajímav mi nápady, ale jejich realizace se vyznaãuje také vysokou kvalitou proveden ch prací a následnû nabízen ch sluïeb. Je tomu jen pár mûsícû, co zahájil provoz nov Ski areál Synot Kyãerka ve Velk ch Karlovicích a pfied pár t dny byla otevfiena pro obyvatele a náv tûvníky Uherského Hradi tû a celého regionu dal í novinka Restaurant Le Nautic. RESTAURANT LE NAUTIC dny, kdy jídla budou připravovat skuteční mistři italské kuchyně. O pohodlí hostů se s nevtíravou pozorností stará personál s bohatými zkušenostmi ze zahraničních podniků obdobného typu. Nová sluïba pro obyvatele a náv tûvníky Uherského Hradi tû V pasáži Menton v Prostřední ulici v Uherském Hradišti na vás čeká od 29. prosince loňského roku středomořská oáza. Kavárna jakoby byla přenesena z francouzského městečka Menton podle něhož pasáž dostala svoje jméno. Jsou zde stejné markýzy, okna s typickými okenicemi, živé olivovníky a samozřejmě také jídelníček a nápojový lístek s bohatou přehlídkou středomořských specialit. Už není třeba jezdit až do Středomoří vše na vás čeká v Uherském Hradišti. Ještě zajímavější je interiér a kuchyně restaurantu Le Nautic. Podle slov Iva Valenty, představitele Synot holding, se nejedná o restauraci jen pro vyvolené. Pravda, skuteční gurmáni si mohou nechat připravit čerstvé mořské ryby a plody, humry či ústřice, které se dovážejí dvakrát týdně přímo od moře. Ale pochutnají si zde i milovníci levnějších jídel například špaget s nejrůznějšími přísadami. Restaurant Le Nautic je v duchu italské a francouzské kuchyně a klade důraz především na kvalitu surovin, zpracování a také na vysokou úroveň kultury stolování. Takže, například odpolední posezení u vynikající kávy se zákuskem nebo podvečerní chvilka se sklenkou některého z vybraných vín, případně koňaku, se může stát hodně svádivou inspirací k návštěvě restaurantu. Pro hosty se chystá ještě daleko pestřejší program například večery s oblíbeným kuchařem Emanuelem Ridim nebo Ale to stále ještě není všechno. K dispozici je několik salonků vhodných pro uzavřenou společnost, popřípadě pro firemní akce, oslavy nebo pracovní a obchodní jednání. Volnější zábavu nabízí sport bar Synot Tip a v podkroví na vás čeká skutečné Casino. Zasednout ke stolu s živou pokerovou hrou se i pro vás může stát nezapomenutelným zážitkem. Podobně jako pro VIP účastnice prvního pokerového turnaje české Miss Elišku Bučkovou a Ivetu Lutovskou. Uherské Hradiště tak díky aktivitám holdingu Synot získalo další vyleštěný kamínek do již tak bohaté mozaiky služeb, jimiž je Slovácko proslulé. Další důvod, proč v Uherském Hradišti strávit víc jak jeden víkend. - lk -, foto: Synot 1/

14 Veletrh REGIONTOUR PO DVACÁTÉ Je to skuteãnû uï rovn ch dvacet let, co v polovinû ledna pfiijíïdíme do areálu VeletrhÛ Brno, kter dodnes pouïívá nezapomenutelnou zkratku BVV, na tradiãní veletrh cestovního ruchu Regiontour. Na mezinárodní pfiehlídku turistick ch moïností v regionech. Na veletrh, na kterém se scházejí v znamné osobnosti cestovního ruchu a na nûmï se rok co rok fie í závaïná i aktuální témata oboru. Dvacet let není zrovna krátká doba. Je to víc jak čtvrtina lidského života. Za ty roky dorostly dvě generace podnikatelů, manažerů a v neposlední řadě také úředníků a zaměstnanců obcí, měst, regionů a krajů, které o rozvoj a perspektivy domácího cestovního ruchu pečují. TRAVEL profi z oněch dvaceti Regiontourů prožil šestnáct jako plnohodnotný vystavovatel. Prezentovali jsme se v pavilonech B i D, z nichž zájem vystavovatelů a návštěvníků dávno vyrostl jako z krátkých kalhot. Před dvěma lety jsme se naposled sešli v tenkrát skoro novém a velikém véčku a dnes nám začíná být akorát největší brněnský výstavní prostor pavilon P. Regiontour roste. Nejen kraje nebo podnikatelé pochopili, jak významnou roli hraje propagace vlastních nabídek a služeb. Zejména regiony, místní akční skupiny nebo sdružení měst a obcí a stále častěji také samostatná města nebo obce si uvědomují potřebu vlastního zviditelnění. A tak se v posledních letech na Regiontouru vedle monumentálních krajských expozičních staveb uplatňují svou rozlohou sice menší, ale svým významem neméně atraktivní expozice rekreačních obcí i měst. Souběžně se Regiontour pomalu, ale jistě stává cílem i pro vystavovatele ze zahraničí zejména ze sousedního Slovenska a Polska, popřípadě z Rakouska, Německa či Francie. Vystavují například v rámci českých krajských expozic nebo samostatně. I ve společné expozici TRAVEL profi se prezentovali zahraniční vystavovatelé Warminsko-Mazurské vojvodství a hotel a rekreační areál AZS Wilkasy od jednoho z největších mazurských jezer Niegocin. Letos jejich zástupci nabízeli nové mapy, podle nichž mohou cykloturisté křižovat rozlehlým a jen mírně zvlněným krajem, obdivovat krásu historických měst, půvab krajiny a vesnic, pohostinnost karczem warminskich, dojet třeba až do malinké obce Świety Gaj, kde stojí pomník českého světce svatého Vojtěcha, nebo se vydat až 14 1/2011

15 Regiontour k Baltskému moři a pak pokračovat po stopách Mikoláše Koperníka. Cesta z Čech do kraje, jehož symbolem se stal bocian čáp, sice není nejkratší, ale kdo se do Warmii Mazur jednou vydal, bude se tam rád vracet. (www.mazury.travel, Upřímnou radost jsem měl i ze setkání s přáteli z Wroclawi a Dolnoslezské turistické organizace DOT a z Krakowa. Jejich stánky sice nebyly velké, ale určitě si zasloužily pozornost jak návštěvníků, tak cestovních kanceláří hledajících nové možnosti a nové destinace. A samozřejmě i pozornost samotných organizátorů. Malá expozice ještě zdaleka neznamená malé možnosti. Docela bych si dokázal představit, že se za rok nebo dva v koridorech mezi stánky na Regiontouru objeví třeba další maskot warminsko-mazurský čáp nebo wroclavský krasnal symbol obrovských hapeningů symbolizujících nenásilnou formu odporu proti bývalému režimu, takzvané oranžové alternativy. Jeho bronzová plastika stojí u podchodu v Swidnickiej ulici. Dnes si u něj dávají schůzky kamarádi, přátelé i zamilovaní. Proč ne turisté? Vždyť na Regiontouru běžně potkáváme třeba libereckého bílého tygra jednoho z následovníků průkopníků této formy propagace, či Maxipsa Fíka z královského města Kadaně. Kdo by jej neznal? Kdo by dokázal přehlédnout město, které za posledních dvacet let vyrostlo do své někdejší krásy, město které si na českém trhu turistických možností vydobylo pevné místo. Samozřejmě nejen díky populárnímu Fíkovi, ale především díky práci celé radnice a promyšlenému způsobu efektivní propagace. Rok co rok se na brněnském veletrhu a nejen tam setkávám s lidmi, kteří se do města pod Krušnými horami rádi vracejí. Přicházejí ke kadaňskému výstavnímu pultu s jasně formulovanými otázkami jaký bude letošní masopust či Císařský den, jak pokračuje budování Nábřeží Maxipsa Fíka, jsou-li k mání nové mapy cyklotras a jaká překvapení se chystají na další ročník Svatováclavského vinobraní. Inu, nejlepší bude, když se do Kadaně přijedou podívat. Třeba už za necelý měsíc na ten masopust. (www.kadan-mesto.cz) V poslední době mne svým přístupem k rozvoji cestovního ruchu zaujali i zástupci města Chrudimi, kteří nepropagují jen své město, ale celý turisticky atraktivní region Chrudimsko-Hlinecko. Víte, že kromě slavného Muzea loutkářských kultur má Chrudim zajímavý městský turistický okruh, že na okraji města je rozlehlý areál Podhůra s celou řadou atrakcí, že v zimě, pokud je ovšem sníh, vedou kolem města běžecké stopy, že z Chrudimi je to jen pár kilometrů do Slatiňan a do Hlinska nebo do skanzenu Veselý Kopec? Nebo do Železnohorského regionu? Pokud se vám náš kratičký výčet zdá ještě nedostatečný, zastavte se v Chrudimi na náměstí v infocentru, tam se dozvíte všechno ostatní. (www.navstevnik.cz) Letošní dvacátý ročník Regiontouru do značné míry ovládlo Slovensko. Země našich sousedů bude letos hostit MS v ledním hokeji. Rozlehlou expozici Malé Velké země, v níž se prezentovaly dobře dvě desítky vystavovatelů, chvílemi zastiňoval bohatý program věnovaný právě mistrovství. Maskot Goooly byl obletován půvabnými dívkami a pro davy veletržních hostů to byla atraktivní podívaná. Co bych však považoval za opravdový veletržní majstrštyk, byla nová expozice Královéhradeckého kraje. Snad poprvé se kraj vydal cestou tematicky koncipované prezentace. Nápad k nezaplacení. I když se u pultů prezentovala města nebo regiony jako jindy, výtvarné a barevné řešení stánku bylo podřízeno jedinému tématu: Vojenské památky a pevnosti. Téma pro Královéhradecký kraj jako stvořené. Na jeho území leží pevnostní město Josefov, krajem prošla proslulá válka roku 1866, známá jako bitva u Hradce Králové, působí zde celá řada jednotek historických vojsk specializujících se na rekonstrukce bitev a dokumentaci válečných událostí a v neposlední řadě zde byla mezi dvěma světovými válkami postavena významná část hraniční pevnostní linie betonových bunkrů, 1/

16 Veletrh řopíků a pevností. Některé z nich v posledních letech prošly důslednou revitalizací, úpravami a především dovybavením buď originály nebo věrnými kopiemi zbraní, a jsou vyhledávanými turistickými cíli. (www.kralovehradeckyregion.cz) Ovšem nejen historie zajímá turisty. I když jsou naše Krkonoše, Orlické hory, Jizerky či Šumava a Krušné hory stále nejpopulárnějšími zimními destinacemi, zrodila se jim nová konkurence. Ski areál Kyčerka ve Velkých Karlovicích. Holding Synot z Uherského Hradiště jej představil v samostatné expozici navozující atmosféru dřevěných chalup, chutných uzenin, skvělé slivovice a dobrých Valachů plně v duchu celého areálu. Však zde taky bylo pořád živo. Přijeďte, ubytujte se v některé pohodlné a krásně zrekonstruované chalupě, jezděte na jedné z pěti sjezdovek, vydejte se do bílých stop a po chutnejte si na valašských specialitách ve stylové restauraci nebo v iglů, či v udírně U Chudějů. Kdo však má raději klidnější dovolenou, mohl na letošním Regiontouru najít hned několik dalších lákadel z Vyškovska, Boskovicka, Sedlčanska nebo z Příbrami. Zaslouženou pozornost budily žatecký Chrám Chmele a Piva, Litoměřicko a Porta Bohemica, Postoloprty zvaly na oslavy pětisetletého jubilea to všechno a mnohem víc pod novým logem Brána Čech Ústeckého kraje. (www.branadocech.cz) Zajímavou expozici přivezl i Jihočeský kraj, který se letos chystá oslovit turistickou veřejnost velkolepým projektem Rožmberský rok. Jeho nabídka je tak rozsáhlá, že se jí budeme věnovat někdy příště jako samostatnému tématu. Samozřejmě, že na Regiontouru nechyběly ani nabídky z Vysočiny Žďáru nad Sázavou, Velkého Meziříčí nebo držitele titulu EDEN 2010 Bystřice nad Pernštejnem. Pod vysoko se zvedajícím Ještědem nabízely své atraktivity regiony a města Libereckého kraje, s tradiční expozicí z trhovských stánků s plátěnými pruhovanými přístřešky se přijel prezentovat Středočeský kraj a jeho města a regiony. Pozadu nezůstal ani Olomoucký a Moravskoslezský kraj, kde si opět aktivní MAS Poodří notovalo s městem Bruntálem a partnerským regionem Opolsko. Jihomoravský kraj, města Znojmo a Brno byly nepřehlédnutelné svou jasně červenou barvou a samozřejmě i novinkami Brno zejména svým podzemím. Barevná květina Východní Moravy Zlínského kraje svolávala všechny, kdo mají rádi Slovácko, Kroměřížsko nebo Vsetínsko a celé Valašsko kraj pohostinných lidí, krásných vinic, trnkových sadů, vynikajících koláčků, kraj Baťova kanálu a řeky Moravy Nedají se popsat všechny zajímavé nabídky, které byly na veletrhu prezentovány. O to se budeme snažit v časopise po celý rok. Laco Kučera, foto: TP a Šárka Kulíšková Brněnské setkání profesionálů v turizmu má kromě role prezentační, také význam pro obor jako takový a pro jeho budoucnost. Do regionů míří miliardy z Evropské unie Veletrh Regiontour se stal dějištěm slavnostního podpisu dokumentu o poskytnutí dotace EU pro regionální operační programy. Byl podepsán v závěru veletržního kulatého stolu na téma Společně proti krizi. Na projekty v oblasti dopravy, cestovního ruchu a rozvoje měst a obcí je k dispozici celková částka 28,9 miliard korun, která bude vyčerpána ještě v letošním roce. Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro rok 2010 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, které zároveň potvrdilo výši prostředků pro jednotlivé regionální operační programy. Ze sedmi regionů je nejvíce 5,33 mld. korun určeno pro ROP Severozápad, tj. Karlovarský a Ústecký kraj, naopak nejméně 2,52 mld. korun obdrží ROP Střední Čechy. Konkrétní projekty získají dotaci ve výši 92,5 % celkových uznatelných nákladů, přičemž 85 % přispěje Evropská unie a 7,5 % půjde ze státního rozpočtu. Právě zajištění těchto zdrojů se v době ekonomické recese ukázalo jako 16 1/2011

17 Regiontour největší problém. Jsem rád, že vláda stejně jako kraje vidí v čerpání prostředků ze strukturálních fondů prioritu, konstatoval v této souvislosti hejtman Jihomoravského kraje a předseda Regionální rady Jihovýchod Michal Hašek. Schválených 29 miliard korun podle něj pomůže vyrovnat pokles investic v regionech. Čerpání evropských dotací je pro všechny kraje významným protikrizovým nástrojem, který tlumí ostré dopady nynější hospodářské krize, zdůraznil Michal Hašek. Regiony si řekly o další miliardy Rada Asociace krajů ČR po jednání na veletrhu Regiontour vyzvala vládu, aby peníze nevyčerpané v rámci centrálních operačních programů alokovala do regionálních operačních programů, kde se prostředků naopak nedostává. Vláda by podle hejtmanů měla provést neprodlenou inventuru všech operačních programů EU spravovaných jednotlivými rezorty a po získání souhlasu Evropské komise převést do regionů ty dotace, které by v případě nevyčerpání do konce roku zůstaly nevyužity. Chceme mít jistotu, že nepropadne ani euro, zdůraznil předseda Rady Asociace krajů ČR a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Podle jeho odhadu by se mohlo jednat až o desítky miliard korun, které lze tímto způsobem zachránit. Nechceme brát peníze jiným rezortům, ale víme o stovkách a tisících projektů v rámci jednotlivých krajů, které nebyly úspěšné v regionálních operačních programech jen proto, že zde byl převis poptávky nad nabídkou. Kraje jsou schopny velmi rychle v řádech tří či čtyř měsíců vypsat nové výzvy a peníze rozdělit ještě do konce roku, ujistil Hašek. Podle jeho slov lze jednoznačně prokázat, že regionální operační programy čerpají evropské finanční prostředky nejrychleji, zároveň je rozdělují velmi transparentně a absorpční kapacita v jednotlivých krajích je velmi vysoká. Existuje celá řada projektů, které dosud nebyly úspěšné jen proto, že regionální operační programy již vyčerpaly prostředky třeba na podporu komunálních projektů, řekl Hašek. Jeho slova na veletrhu Regiontour potvrdila ředitelka Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Marta Sargánková, podle níž prostředky regionálních operačních programů v současnosti dovolují uspokojit jen asi třetinu žadatelů. Rada Asociace krajů ČR pokládá evropské dotace za významný protikrizový nástroj, který v regionech pomůže udržet zaměstnanost a vytvořit nová pracovní místa. Už proto by Evropská komise se změnou směřování dotací neměla problém. Nové alokaci navíc nahrává i současná politická situace, protože ministři úřednické vlády by podle Michala Haška měli být ochotnější vzdát se prostředků vyčleněných pro jejich rezorty. V podstatě nejde o to, kdo ty peníze rozdělí, ale aby se beze zbytku využily. Nám je jedno, jestli vláda přidělí peníze regionům přes centrální programy nebo je převede do regionálních programů, dodal jihomoravský hejtman. Podle dohody podepsané 13. ledna na veletrhu Regiontour je již dnes jisté, že na regionální operační programy letos poputuje 29 miliard korun. Pro region Jihovýchod, jehož Radě předsedá Michal Hašek, z nich jsou určeny 4 miliardy. Čerpat se budou na projekty v několika oblastech, zejména pak na budování infrastruktury a rozvoj služeb v cestovním ruchu (celkem cca 1,5 mld. korun), dále na budování dopravní infrastruktury a podporu budování cyklostezek s propojením na národní a mezinárodní síť. Po několika letech příprav se spustí například proces budování lázeňství na jižní Moravě. Podané projekty se týkají rozvoje lázeňské zóny v Pasohlávkách a v Lednicko-valtickém areálu, dodal hejtman Hašek. (Z tiskových zpráv BVV) 1/

18 Zprávy ZRCADLO TURIZMU ZE V ECH KOUTÒ SVùTA RAKOUSKO Vídeňský Ples v Opeře je událost již pověstná. Méně známé jsou jiné významné plesy, které se už řadu let konají v únoru ve Vídni, například ples IAEA, považovaný za tajný ples OSN, který se koná 5. února, ale také Moskevský dobročinný ples na vídeňské radnici (10. února), který patří nepochybně k nejvyhledávanějším událostem tohoto druhu na mezinárodní scéně, a konečně jsou tu Ples vídeňského hospodářství (19. února) počítající s vysokou mezinárodní popularitou a také Ples vídeňských mistrů kávy (25. února). HOLANDSKO Belgičani mají Atomium, sousední Holanďani zase Euromast, věž tyčící se nad velkoměstem jakým je Rotterdam, největší námořní přístav na světě jak tvrdí Holanďani ale v každém případě v Evropě. Základem Euromastu je betonová deska silná tři metry, vážící tun a zakotvená 127 betonovými piloty, jejichž celková délka přesahuje dva kilometry. Kolem ocelové konstrukce věže, vážící 240 tun, je betonový válec, jehož průměr měří 9 metrů. Ve výši 100 metrů je restaurace Panorama, kam vás vyvezou rychlé automatické výtahy. Kabina vás však může dopravit až do 185 metrů k tzv. Space Adventure, odkud se pomocí brzdných raket vrátíte na odpalovací rampu. Pohled shora na přístav je úctyhodný při běžné síle větru se vrchol kosmické věže uchyluje o 105 centimetrů od vertikály. Euromast, který je otevřen denně po celý rok, může být ozdoben řadou přívlastků a rekordů MONAKO První návštěva v Monaku platí obvykle známému Kasinu. Monako je ovšem také zemičkou muzeí. Nejznámější je Národní muzeum, v němž najdete především sbírku hracích automatů a panenek. Velkou přitažlivostí se chlubí Muzeum prehistorické antropologie, ale také Muzeum známek a mincí, Námořní muzeum a Oceánografické muzeum. Prohlédnout si můžete i Muzeum dynastie Grimaldi, monackých vládců od 13. století po dnešek, dále Muzeum napoleonských památek a samozřejmě pověstnou sbírku automobilů prince Rainiera. UKRAJINA Nejen hlavní město Kyjev, ale i druhé největší ukrajinské město Charkov (po ukrajinsku Charkiv) stojí za podrobnější návštěvu pro svou historii i současnost. Charkov se stal historicky známým před 350 lety jako pohraniční pevnost chránící Rusko před náporem Tatarů a poté, co z něj Bohdan Chmelnický v polovině 17. století začal budovat moderní město. Dnes má Charkov 1,5 milionu obyvatel a stal se významným centrem vědeckého školství a průmyslu High-tech. Patří také samozřejmě mezi významná kulturní střediska Ukrajiny a tím i mezi nejnavštěvovanější města této země. V Charkově funguje na 300 organizací zabývajících se turizmem. Nejde jen o turizmus podnikatelský, obchodní, kongresový, ale také o návštěvy památek, historických míst a uměleckých a sportovních akcí. Pokud jde o poslední, bude Charkov jedním z míst, kde se odehrají zápasy Euro 2012 ve fotbale. LIBANON Pohledy na Libanon 19. století se jmenovala výstava akvarelů Gregoira Serofa, inspirovaná starými fotografiemi, která se nedávno konala v Bejrútu v rámci akcí pořádaných společností Artisans du Liban et d Orient. Na našem obrázku je venkovský karavanserail v Libanonu v roce Karavanseraily byly však už dávno v Libanonu nahrazeny moderními hotely a restauracemi a tak je připomínají už jen obrazy, na něž se současníci dívají s nostalgií. ČÍNA Nákupní turistika z čínské provincie Šenzen do zvláštního správního regionu Hongkong se rozvinula do nečekaných rozměrů. Jak píše šanghajský list Sienwen Šenbao, nejezdí Číňané z této sousední provincie do Hongkongu už jen pro luxusní zboží šperky a značkovou kosmetiku, ale i pro zboží běžné spotřeby jako sůl, olej, ocet, mléko pro děti atd. Za první pololetí roku 2010 se počet návštěvníků z Číny zvýšil o 26,9 % a dosáhl 10,5 milionu vstupů. Stalo se to poté, co lidé ze Šenzenu dostali zdarma jízdenku na autobus, jestliže v Hongkongu utratí aspoň 800 hongkongských dolarů (asi 75 euro). A tím spíš, že se zvýšil kurz čínského quanu vůči americkému i hongkongskému dolaru. BHUTAN Pro náročné návštěvníky Bhutánského království, země mezi Tibetem, Sikkimem a Bengálskem, bylo vybudováno nové, jedinečné letiště v údolí, obklopeném horami vysokými až metrů. Letiště leží v nadmořské výšce metrů, v řídkém vzduchu tam akceleruje rychlost letadla, ale zároveň se snižuje jeho nosnost. Před přistáním stroj obletí jednu z hor a přistane na krátké pistě. Jen osm pilotů bhutánských aerolinií je schopno na tomto letišti startovat a hlavně přistát. GRÓNSKO Grónsko začíná být stále silněji navštěvovanou oblastí a to dokonce i v zimě a na jaře. Už od března se tam začínají dny prodlužovat, vzduch je suchý a ostrý a když se vyjasní, slunce začíná mít sílu. Polární záře tam působí po celý rok, ale jen v zimním období se objevují na vyjasněném nebi červenofialové, bílé, žluté a zelené světelné vlny, vypadající jako vlající záclony. V březnu až květnu zaznamenáváme teploty mezi minus 30 až 0 stupňů Celsia. Slunce a sucho způsobují, že ani při minus dvaceti stupních nemusí být člověku zima, pokud je dobře oblečen. Teplé oblečení je ovšem nutné: vlněné spodní prádlo, teplé svetry, teplé svrchní oblečení, rukavice, šály, čepice a teplé vysoké boty. I na jaře je v Grónsku nezbytné mít sluneční brýle a sluneční krémy s vysokým ochranným faktorem. Při fotografování je nutný UV filtr a doporučuje se maximální citlivost filmu 100 ASA. Bořek Homola 18 1/2011

19 77. F.l.C.C. Rally Praha Rok 2011 bude pro všechny karavanisty a turisty vyznávající kempování nesmírně významný. Poprvé v České republice se v srpnu uskuteční již 77. ročník F.l.C.C. Rally a výroční kongres F.l.C.C. s volbou nových řídících orgánů. Co všechno bude součástí této mezinárodní akce, jsme se zeptali Bohumila Starého, prezidenta FCC ČR (Federace Campingu a Caravaningu) národní organizace, která je členem F.l.C.C. (Federation lnternationale de Camping et de Caravaning), což je instituce mezinárodní. Foto: CzechTourism Co na úvod, pane prezidente? Vážení přátelé cestování automobilem, na motocyklu, kole či pěšky nebo autobusy, letadly a vlaky, Federace Campingu a Caravaningu ČR je organizace založená v roce 1992, která navázala na klubovou činnost přátel kempování sahající až do roku Letos se FCC ČR stane hostitelem mezinárodního srazu karavanistů z celého světa. Pro 77. F.I.C.C. Rally 2011 jsme vybrali veletržní areál v Letňanech, který se na deset dní promění ve velký kemp F.I.C.C. Praha. Tam jsme karavanisty ze 42 států pozvali v termínu 5. až 14. srpna Zdá se, že Praha a Česká republika se v uvedených dnech stane přímo Mekkou všech karavanistů. Co to přinese českému turizmu? Kromě toho, že u nás proběhne Generální shromáždění F.I.C.C. Rally 2011, připravujeme pro jeho účastníky, zahraniční delegace a hosty, bohatý program. Naší snahou bude ukázat téměř třem tisícům hostů co nejvíce z naší krásné a turisticky atraktivní země. Čeká je kulturní program a mimo jiné šest atraktivních výletů. Výběr bude bohatý a reprezentativní. 1. výlet: Tábor, Český Krumlov a České Budějovice 2. Karlovy Vary a Klášterec nad Ohří 3. Kolín a Kutná Hora 4. Mladá Boleslav a Mělník 5. Kladruby nad Labem, Pardubice a Litomyšl 6. Karlštejn, Nižbor a Lidice. Kromě toho si budou moci prohlédnout muzea a historické památky v Praze, Letecké muzeum ve Kbelích a Letiště v Letňanech s možností vyhlídkových letů a letů balónem, čekají na ně plavby po Vltavě a cyklovýpravy do okolí Prahy, odpočinout si budou moci při návštěvě letňanského Aquaparku a kdo bude mít zájem, může si vybrat projížďku Prahou mikrobusem s průvodcem. Naším cílem je hostům z dvaačtyřiceti zemí z celého světa ukázat co nejvíce a především nabídnout další pobyt s využitím kempů a chatových osad sdružených v Asociaci kempů a chatových osad ČR. Po celou dobu Rally budou k dispozici propagační materiály členů této asociace včetně materiálů o Praze a České republice ve stánku Pražské informační služby a CzechTourismu. Zaoceánští karavanisté mají možnost si obytný vůz nebo karavan pronajmout i se službami, které jim nabídnou spolupracující dovozci a prodejci a kempy po celém území České republiky. Věřím, že mezinárodní setkání vyznavačů moderního kempování přiláká do naší republiky novou vlnu karavanistů a majitelů obytných automobilů, kteří v našich kempech najdou dobré a vybavené zázemí při poznávání dalších našich turistických zajímavostí. Další informace: (TRAVEL profi je mediálním partnerem 77. ročníku F.I.C.C. Rally 2011) 1/

20 Polsko Jste zdraví, jenom ponûkud unavení? Potfiebujete odpoãinek a aktivní pohyb? LázeÀské mûsteãko Polanica- Zdroj vám nabízí své sluïby. Patfií k místûm jako stvofien ch právû pro ãeské klienty. LeÏí jen zhruba dvacet pût kilometrû od hraniãního pfiechodu v Náchodû. Polanica-Zdroj s fiekou Bystrzyca Dusznicka a okolními lesy, to je pravá oáza klidu a míru. ZVEME VÁS DO POLANICE-ZDROJ Pieniawa. O dva roky později byl slavnostně otevřen první lázeňský dům, který spolu s přilehlým parkem získal také první elektrické osvětlení v Polanicy-Zdroju. Večerní světelná iluminace jej zdobí dodnes včetně krásné fontány. Lázeňský dům Wielka Pieniawa dodnes působí impozantně. Není divu, že zde můžete zaslechnout nejen polštinu, němčinu, češtinu nebo angličtinu. Lázně Polanica-Zdroj jsou známé v celé Evropě. Léčí se zde onemocnění srdce, trávicího ústrojí a pohybového aparátu. Leč Polanica je vhodná také pro zdravé, jen poněkud unavené lidi. Posuďte sami, jak charakterizují svoje město a nabídku její obyvatelé: Praca nie przynosi Ci już satysfakcji? Práce ti již nepřináší radost? Od drgającego monitora tracisz wzrok? Blikající monitor ti ničí zrak? Pośpiech i stres stały się Twoim chlebem powszednim? Říká se, že v Polanicy-Zdroju je více slunce než kdekoliv jinde. Asi to bude pravda. Toto malebné lázeňské městečko jsme navštívili mnohokrát a věřte, v květnu, u- prostřed léta, na podzim i v zimě bylo zalito sluncem. Možná právě proto jsou zde lidé usměvaví, příjemní a pohostinní. Svůj lázeňský charakter získala Polanica-Zdroj v roce 1828, kdy se majitelem panství a městečka stal kladský obchodník Jozef Gromls a postavil malý pavilon u jednoho z pramenů. Brzy nato vyrostly v jeho blízkosti první dřevěné lázně. Koupele v minerální vodě přinášely úlevu nejen nemocným, ale také mocným a unaveným, ustaraným podnikatelům tehdejší společnosti. Ale zdejší minerální vody byly oblíbené mnohem dříve. Už v 16. století je odtud dodávali až do vzdálených měst 20 1/2011 k mimořádným příležitostem, jako byly svatby, oslavy a hostiny. Ze všech pramenů jsou v Polanicy nejznámější Źrodlo Jozefa a Źrodlo Jerzego. Od roku 1904 pak i pramen Wielka Spěch a stres se staly tvým denním chlebem vezdejším? Pomyśl czego najbardziej potrzebujesz Zamysli se, co skutečně potřebuješ Potrzebujesz ODPOCZYN- KU!!! Potřebuješ ODPOČINEK!!! Uru-

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů

Zpravodaj turistického ruchu. Jaro 2016. Úvod. Co se událo. aneb zima plná veletrhů Zpravodaj turistického ruchu Jaro 2016 Úvod S příchodem jara přicházíme i my s novinkami z našeho regionu. Dovolte nám pozvat Vás nejen na akce spojené s nadcházejícím svátky jara. Ve zpravodaji Vás chceme

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy MATEŘSKÉ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012

PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 PRÁZDNINY V MUZEU 1. 7. 31. 8. 2012 pro organizované skupiny, příměstské tábory, DD, kolektivy dětí a mládeže atd. www.muzeumhk.cz Stezky muzejní budovou 1) Stezky po muzeu Účastníci tohoto putování muzejní

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

Boccaccio slavnostní a konferenční sál

Boccaccio slavnostní a konferenční sál Boccaccio slavnostní a konferenční sál Grand Hotel Bohemia***** Luxusní ubytování v 79 moderně vybavených pokojích a suitách pěti různých kategorií Superior, DeLuxe, Executive, Junior Suite a Suity Steiner

Více

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015

Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 správný cíl Vaší cesty Týden 22. 8. - 28. 8. 2015 Nejenom lavičky Václava Havla nacházejí svá místa po světě Hradec Králové se může pyšnit navíc i čerstvě otevřenou Galerií Václava Havla. Každý, kdo si

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017

OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 OTEVŘETE SI PLZEŇ NABÍDKA PRO PARTNERY V CESTOVNÍM RUCHU 2016/2017 PRESTIŽNÍ PRŮVODCE LONELY PLANET ŘADÍ PLZEŇ MEZI TOP 10 EVROPSKÝCH DESTINACÍ PRO ROK 2014 Zuzana Koubíková, ředitelka organizace Plzeň

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_131 Datum: 22.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda

Zlín (nejenom) na víkend. Bc. Ľudmila Vašková Bc. David Klouda Zlín (nejenom) na víkend Insight Zlín má mnoho atrakcí, a je zajímavý i pro několikadenní pobyty. Turisté však získají představu o tom, co se dá ve Zlíně dělat, až po návštěvě turistického centra Našim

Více

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9

TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 TÝDEN NA KOLE 2013 Otevírání evropské dálkové cyklotrasy EuroVelo 9 Jubilejní 10. mezinárodní cyklojízda, otevírání evropské dálkové trasy EuroVelo 9 v Jihomoravském kraji a Dolním Rakousku s tématem bio

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Přehlídka krajových specialit a kuchyně

Přehlídka krajových specialit a kuchyně Přehlídka krajových specialit a kuchyně Základní informace Termín konání: 16. 19. září 2010 Místo: Praha, Kampa Místo na trhu: Tento nový projekt pokrývá a propojuje oblasti, kterým specializovaná akce

Více

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou

svými 140 místnostmi, bohatě vybavenými, nabízí několik variant prohlídek. 2015 Přijměte pozvání na půjčka hluboká nad vltavou půjčka hluboká nad vltavou zámek otevírací doba. Podívejte se jaká je Otevírací doba PENN lokalitě. sociální dávky 2012 Nebankovní půjčky bez příjmu Levné nebankovní půjčky rychle. více Pomoc pro zoo v

Více

NĚMECKO - Údolí Mosely

NĚMECKO - Údolí Mosely NĚMECKO - Údolí Mosely Nabídka incentivní cesty spojené s degustací vín Termín: 26. 30.8. 2015 Počet: 10-15 osob rodí se zde ta nejušlechtilejší vína z odrůdy Ryzlink rýnský Program cesty Během tohoto

Více

Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010

Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010 Putování Bystřickem Mikroregion Bystřicko vyhlášený turistický region EDEN 2010 Jmenuji se Vodomil a jsem maskotem Svratecké vodohospodářské naučné stezky, která vede návštěvníky překrásným údolím Svratky,

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013

si Vás dovolují pozvat na: Národní konferenci VENKOV 2010 na téma Rozvoj venkova po roce 2013 Ministerstvo zemědělství v rámci Celostátní sítě pro venkov Krajské sdružení NS MAS ČR, o.s., v Královéhradeckém kraji, Národní síť Místních akčních skupin ČR, o.s., Spolek pro obnova venkova ČR, Agrární

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Pozvánka do Zlínského kraje

Pozvánka do Zlínského kraje Pozvánka na tiskovou konferenci při příležitosti konání veletrhu Regiontour 2015 15. 1. 2015 Pozvánka do Zlínského kraje Zlínský kraj turistický region Východní Morava Východní Morava je regionem s nezaměnitelným

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014

Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jablečná slavnost v Hostětíně 2014 Jaké to ASI bude?? No, hlavně to bude 28., nikoliv 27. Sobotní bojová porada před vypuknutím příprav Víkend pro dobrovolníky Víkend pro dobrovolníky nejdůležitější je

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

Průvodce "Průvodce Harrachov"

Průvodce Průvodce Harrachov Mumlavský vodopád Vodopád 50 46'13.44"N 15 27'19.98"E Když pojedete okolo Harrachova, nenechte si ujít návštěvu Mumlavského vodopádu, ke kterému dojdete podél řeky Mumlavy, jak jinak. Na tohle překrásné

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem?

Labe. Bílina. Morava. Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Labe v Ústí nad Labem? Labe Česká řeka s největším povodím. Pramení v Krkonoších, území naší republiky opouští za Hřenskem. Otázka: Která řeka se vlévá do Labe v Ústí nad Labem? Bílina Vlévá se zleva do Labe v Ústí nad Labem.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek

Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI. Ing. Jaroslav Martinek Financování cyklodopravy z Regionálních operačních programů NUTS II a SFDI Ing. Jaroslav Martinek Problémy s přípravou X vlastníků pozemků roztroušených po celém světě pozemkovou úpravou se pozemky mohou

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede

Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Zápis z pracovního jednání Česko jede, které proběhlo dne 6.11. 2014 v Brně, v rámci veletrhu Sport Life a semináře Česko jede Přítomni: Jaroslav Martinek, Jitka Vrtalová, Ivana Popelová (Asociace měst

Více

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55

ROP SM, 5,19 km I/55 II/367 Střížovice, Kvasice. SFDI, VZ Cyklostezka podél Baťova kanálu - úsek Otrokovice 2,69 km I/55 24. Moravská cyklistická cesta / podél Baťova kanálu ve Zlínském kraji 65,3 km Celková situace: Cyklostezka podél Baťova kanálu a Moravské stezky je budována postupně (viz. tabulka) Kompletní cyklostezka

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU

EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU EXPOZICE GENERÁL LAUDON PREZENTACE PROJEKTU ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE PROJEKTU Nevyužívané, nerekonstruované 3.NP v objektu na Masarykově nám. 45 v Novém Jičíně Riziko částečně chátrající kulturní památky na

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK

Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK Wellness & Congress WELLNESS HOTEL FRYMBURK W ellness Hotel Frymburk se nachází v jedinečné oblasti Lipenského jezera, na jehož břehu leží. Hotel je výjimečný především variabilitou nabídky svých služeb.

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE

Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE Hotel Baťov Tylova 727 Otrokovice Tel : 577 650 111 ŠKOLENÍ KONGRESY KONFERENCE FIREMNÍ AKCE 1. Nabídka konferenčních a gastro prostor Pro potřeby Vašich školení Vám nabízíme využití všech typů salonků

Více

Dopřejte Vaší lásce luxus!

Dopřejte Vaší lásce luxus! Dopřejte Vaší lásce luxus! Budete ubytováni v jedné z nejúžasnějších historických budov jižní Moravy. Dům Pánů z Vizovic je zařazen mezi kulturní památky a představuje tak ideální místo pro Váš romantický

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Profesní komora požární ochrany

Profesní komora požární ochrany Profesní komora požární ochrany ve spolupráci s pořádají 5. mezinárodní konferenci POŽÁRNÍ OCHRANA HMOTNÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Konference se koná pod záštitou místopředsedy vlády ministra vnitra a ministra

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. leden červen 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro leden červen 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 495

Více

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013

Interaktivní programy. ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. září prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro a nižší stupeň víceletých gymnázií září prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY

VÍTEJTE PRAŽSKÉ KULTURNÍ A JINÉ POCHOUTKY jaro 2016 VÍTEJTE Vážení přátelé dobrého jídla a pití, právě jste otevřeli první vydání nového čtvrtletníku společnosti Ventura Food & Catering. Jak napovídá již samotný název našeho magazínu, rozhodli

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice

Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Školní výlet s aktivitami = Offpark Sušice Offpark je první volnočasové outdoorové centrum na Šumavě, které nabízí celou řadu sportovního a lehce adrenalinového vyžití. Zážitkové aktivity jsou soustředěny

Více

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013

ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY. Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka. 7.-9. června 2013 ITINERÁŘ A PROGRAM JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 7.-9. června 2013 Středisko: hotel NEPTUN Malá Morávka 1 JAGUAR TOUR 2013 JESENÍKY 1.den, pátek 7.6.2013 124 km PRADĚD Hotel Neptun, start, cíl Malá Morávka

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Jarní prázdniny výletíme

Jarní prázdniny výletíme 2 Slevy triky návody V y k u p t o. c z 26. 1. 1. 2. 2015 Jarní prázdniny výletíme Naše týdny na Vykupto.cz Každý týden se na Vykupto.cz budeme věnovat nějakému tématu, které by vás mohlo/mělo zajímat.

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 50. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST50 Číslo materiálu 50

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří

Marketing atraktivit Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb. Marketing cestovních kanceláří Marketing atraktivit Vybrané aplikace marketingu cestovního ruchu: Marketing atraktivit Marketing destinací Marketing dlouhodobě udržitelného rozvoje Marketing ubytovacích služeb Marketing lodní a letecká

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více