D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy Práva a povinnosti z nájmu bytu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D O M O V N Í Ř Á D Úvodní ustanovení Základní pojmy 1. 2. 3. 4. Práva a povinnosti z nájmu bytu 2. 3. 4. 5. 6."

Transkript

1 D O M O V N Í Ř Á D čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostorů a společných částí domu v domech SBD Mír Teplice, přičemž základní úprava vzájemných práv a povinností mezi družstvem a jeho členem je v této oblasti stanovena Občanským zákoníkem - zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů a Stanovami družstva - schválenými shromážděním delegátů a platnými od čl. 2 Základní pojmy 1. Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k bydlení. 2. Nebytové prostory jsou jednotlivé místnosti nebo soubory místností, které jsou rozhodnutím stavebního úřadu určeny k jiným účelům než k bydlení (např.vestavěné garáže, prodejny, sklady). Nebytovými prostory nejsou příslušenství bytu ani společné části (prostory) domu. 3. Příslušenstvím bytu jsou vedlejší místnosti a prostory určené k tomu, aby byly s bytem používány (např.sklepní box, spíž mimo byt apod.) 4. Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání, zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, lodžie a balkony s vchodem ze společných chodeb, terasy, výtahy, prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody tepla, teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny. čl. 3 Práva a povinnosti z nájmu bytu 1. Práva a povinnosti z nájmu bytu upravuje Občanského zákoníku. 2. Nájemce je povinen po předchozím oznámení družstva umožnit přístup do bytu nebo nebytového prostoru za účelem zjištění technického stavu bytu (nebytového prostoru) a provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody, plynu, el.energie. Ve výjimečných případech (havárie, ohrožení života a zdraví osob, bezprostředně hrozící škoda na majetku družstva), může být zajištěno zpřístupnění bytu i bez souhlasu nájemce. O tomto zásahu vyrozumí družstvo neprodleně nájemce a pořídí o tom zápis. 3. V zájmu předcházení násilného otevření bytu nebo nebytového prostoru z důvodu havárie apod. je povinností člena (nájemce bytu) v případě jeho dlouhodobé nepřítomnosti oznámit družstvu místo pobytu nebo adresu a telefon osoby zplnomocněné ke zpřístupnění bytu. 4. Nájemce je povinen chránit družstevní majetek, řádně užívat byt, společné části domu. 5. Nájemci bytů (ani jejich návštěvy) nesmí poškozovat hydranty včetně jejich vybavení a zaplombování. Zjištěné případy budou posuzovány jako porušení povinností člena ve smyslu Stanov SBD Mír Teplice čl. 13 odst. g). 6. Nájemci bytů (nebytových prostor) jsou povinni při výkonu svých práv dbát, aby v domě bylo vytvořeno prostředí, zajišťující ostatním nájemcům výkon jejich práv. Výkon práv a povinností vyplývajících z nájemního vztahu nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a

2 oprávněných zájmů jiných osob a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (ve smyslu 689 a 690 Občanského zákoníku). 7. Nájemci bytů nesmí bez souhlasu družstva provádět žádné stavební úpravy ani jiné podstatné změny v bytě (garáži) a to ani na svůj náklad. 8. Nájemci bytů jsou povinni mít řádně jménem označenou poštovní schránku, domovní a bytový zvonek. čl. 4 Základní povinnosti nájemců bytů na úseku požární ochrany Nájemci jsou povinni dodržovat ustanovení 17 Zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 246/2001 o požární prevenci 42-44, zejména: 1. Nájemce je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm (svíčky apod.) či jiným zdrojem zapálení. 2. Rozvodné zařízení elektrické energie, uzávěry plynu, vody a topení musí být trvale přístupné. Dále musí být trvale volný přístup k požárním zařízením (hydranty, hasící přístroje). 3. Komunikační prostory (chodby,schodiště apod.) musí být trvale volně průchodné, aby nebyl omezena nebo ohrožena evakuace osob, nebo záchranné práce v případě požáru. Na chodbách nesmí být umístěny skříně, botníky, květinové stěny apod. 4. V případě požáru přivolat jednotku požární ochrany (telefonní číslo je na konci tohoto domovního řádu). Událost musí být dále ohlášena příslušnému zástupci družstva (technikovi). čl. 5 Držení domácích zvířat 1. Nájemce bytu nese plnou odpovědnost za domácí i exotická zvířata, která jsou v bytě držena. Je však povinen dbát, aby nedocházelo k rušení užívacího práva ostatních obyvatel domu, nebyl rušen noční klid a byla dodržována čistota, hygienické předpisy a chovem zvířat nebyli ohrožováni a omezováni ostatní nájemci domu. 2. Písemného souhlasu družstva je třeba k držení většího počtu domácích a exotických zvířat (u psů a koček při držení více než jednoho; v ostatních případech bude individuelně posouzeno). čl. 6 Užívání společných částí (prostorů a zařízení) domů 1. Společné části domu se užívají jen k účelům odpovídajícím jejich povaze a určení tak, aby nedocházelo k omezování práv ostatních nájemců v domě. Umísťování jakýchkoliv předmětů, nepatřících k vybavení domu, není ve společných prostorech dovoleno. 2. Nájemci jsou povinni zejména - umožnit přístup k uzávěrům, hydrantům, měřičům, vstupům do zařízení a prostor civilní obrany - zabezpečit, aby v domě nebyly ukládány látky snadno vznětlivé či jinak nebezpečné a nebylo užíváno otevřeného ohně - zabezpečit, aby věci uložené ve sklepech nebyly zdrojem šíření hmyzu a hlodavců 3. Ve společných prostorech domu (chodba, schodiště, výtah apod.) platí přísný zákaz kouření.

3 čl. 7 Prádelny, sušárny, mandlovny Způsob užívání prádelen, sušáren, mandloven stanoví členská schůze samosprávy. Kontrolu a dodržování včetně příp. sporů mezi členy řeší delegát objektu. Konečné rozhodnutí přísluší členské schůzi objektu. U prádelen a mandloven s měřenou spotřebou vody a elektřiny je nájemce povinen ihned po ukončení praní nebo mandlování provést zápis spotřeby do evidenčního záznamníku prádelny nebo mandlovny a tento bezodkladně vrátit pověřené osobě, které rovněž uhradí poplatky za spotřebovanou elektřinu včetně poplatků za provoz (Rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytového prostoru). Tato pověřená osoba je odešle na účet objektu. Kontrolu správnosti zajišťuje delegát objektu a informuje nájemce na členské schůzi samosprávy. čl. 8 Vyvěšování a vykládání věcí 1. Nájemce bytu nesmí bez písemného souhlasu družstva umísťovat na vnější konstrukce např. balkonů, lodžií a oken, na fasádu, střechu,strojovnu výtahu a anténní stožár jakékoliv zařízení a předměty. 2. Květiny v oknech, na balkonech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání je třeba dbát na to, aby voda nestékala a nesmáčela zdi a nezatékala na ostatní balkony příp.lodžie 3. Pro stavbu a instalaci venkovních rozhlasových, televizních a zejména satelitních a radioamatérských antén a jejich svodů je třeba předchozího písemného souhlasu družstva. Stavební úřad může nařídit přeložení nebo úpravu antén, které ohrožují stavební stav nemovitosti nebo bezpečnost okolí anebo ruší vzhled. 4. Na vnější plášť bytového objektu družstva (ani ve společných prostorech objektu) nelze bez souhlasu představenstva družstva svévolně umísťovat reklamy ani oznámení firem (a to ani soukromých firem členů družstva). čl. 9 Zajištění pořádku a čistoty v domě 1. Nájemce a osoby s ním společně bydlící jsou povinny udržovat v domě pořádek a čistotu. 2. Nájemce je povinen zajišťovat úklid společných prostor v domě (vestibul), zametání a mytí schodů a chodeb, udržování čistoty ve sklepě a spojovacích chodbách, mytí hlavních dveří, osvětl. zařízení, oken a zábradlí, tento úklid zajišťuje dle rozpisu delegáta objektu, případně dohody mezi nájemníky v příslušném objektu. Dále je nájemce povinen zajišťovat čistotu a pochůznost chodníků přilehlých k domu, vstupních vchodů před domem (v zimě odklízení sněhu a náledí) též dle rozpisu delegáta objektu. Úklidové práce lze částečně nebo úplně zadat fyzické (domovník) nebo právnické osobě za úplatu - tento požadavek musí uplatnit delegát u družstva. 3. Vyklepávat koberce a rohožky apod. je možno pouze na místech k tomu určených (tzn. nikoliv z oken a balkonů).

4 čl. 10 Otevírání a zavírání domu 1. Nájemci jsou povinni zamykat dům v době od 22,00 do 6,00 hodin. V případě, že členská schůze samosprávy rozhodne o tom, že dům bude uzavřen neustále, jsou všichni obyvatelé domu povinni toto rozhodnutí respektovat. 2. Klíče od společných prostorů a zařízení domu (včetně těch prostorů, kde je umístěn hlavní uzávěr plynu, vody apod.) jsou uloženy u delegáta, popř. osoby, která zajišťuje domovnické práce. Klíče od vyhrazených zařízení (strojovna výtahu, rozvodné skříně elektřiny) jsou uloženy u odpovědné osoby - zaměstnance družstva. čl. 11 Klid v domě 1. Nájemci jsou povinni užívat byt v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní nájemce nadměrným hlukem. 2. V době od 22,00 do 6,00 hodin jsou nájemci povinni dodržovat noční klid. 3. Práce v bytě s nadměrnou hlučností smí nájemce provádět pouze v době od 8,00 do 18,00 hod. včetně sobot, nedělí a svátků čl. 12 Závěrečná ustanovení 1. Domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti, vyplývající z jiných právních předpisů. Domovní řád byl schválen usnesením představenstva SBD Mír Teplice dne a nabývá účinnosti Ing. Miroslav KUBŮ místopředseda představenstva Ing.Vladimír PROCHÁZKA předseda představenstva Důležitá telefonní čísla: SBD Mír Teplice - ústředna poruchy výtahů - pracovní dny nepřetržitě poruchy dodávky el.energie - nepřetržitě poruchy dodávky plynu - nepřetržitě poruchy dodávky pitné vody - nepřetržitě poruchy dodávky tepla a teplé užitkové vody - nepřetržitě

5 jednotné číslo tísňového volání 112 hasiči 150 záchranná zdravotnická služba 155 policie ČR 158 městská policie Teplice 156 městská policie Krupka

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA KRČÍNOVA 12 článek 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor a společných částí domu Bytového družstva Krčínova 12.

Více

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb.

6) Jednotkou je byt nebo nebytový prostor jako vymezená část domu podle zákona č. 72/1994 Sb. Společenství vlastníků jednotek pro dům Španielova 1284-1290, IČ 247 37 755, se sídlem Španielova 1288, Praha 6 Řepy, zapsáno v rejstříku společenství vlastníků jednotek u Městského soudu v Praze, v odd.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule

DOMOVNÍ ŘÁD. Areálu Zátiší. Preambule DOMOVNÍ ŘÁD Areálu Zátiší Preambule Tento domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání bytů, nebytových prostor a společných částí domu, zahrádek a areálového parku. Tento domovní řád vychází ze stanov

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905

DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 DOMOVNÍ ŘÁD Společenství vlastníků jednotek Slévačská 905 Čl. 1 Úvodní ustanovení Domovní řád upravuje podmínky a způsob užívání domu, bytů, nebytových a společných částí bytového domu na adrese Slévačská

Více

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5

Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Společenství pro dům č.p. 1005-1007, ul. Vrchlického v Praze 5 Motto: Moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého Za účelem zabezpečení pořádku a čistoty v bytových domech č.p. 1005, 1006 a

Více

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič

DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Bytové družstvo Botič, Adamovská 1061/11, Praha 4 - Michle Zapsáno v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, pracoviště Slezská 9, Praha 2, oddíl Dr.,Vložka 942 DOMOVNÍ ŘÁD - BD Botič Čl. 1 Úvodní

Více

., k:., ~PRAVODAJ 2004...

., k:., ~PRAVODAJ 2004... TEPLICE KRUPKA., k:., ~PRAVODAJ STAVEBNfHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA MfR TEPLICE Číslo 45. Březen 2005 Rozšiřováno do 8100 domácností ZDARMA... "á"č"ú Od roku 1999 Vás již tradičně informuji v našem Zpravodaji

Více

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice

Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Pravidla pro užívání bytů, nebytových prostor, společných prostor, společných částí a zařízení domu ve vlastnictví města Žlutice Rada města Žlutice vydává svým usnesením RM/2012/77/3 ze dne 17.9.2012 s

Více

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733

Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 Domovní řád bytového domu Brandýs nad Labem Na Vinici 1733 Společenství Na Vinici 1733 článek 1. Úvodní ustanovení 1. Ustanovení tohoto domovního řádu jsou závazná pro všechny vlastníky, případně spoluvlastníky

Více

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa

Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Domovní řád/vnitřní pravidla Rezidence RoSa Popis budovy Rezidence RoSa a její struktury Budova Rezidence RoSa se nachází v ulici Střelničná,č.p. 1680/8 Praha 8 Kobylisy, PSČ: 182 00. Vlastníkem a Provozovatelem

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení

DOMOVNÍ ŘÁD. pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice. Článek l Úvodní ustanovení DOMOVNÍ ŘÁD pro bytové a nebytové objekty a zařízení v majetku města České Budějovice Článek l Úvodní ustanovení Město České Budějovice (dále v textu "vlastník") svěřilo správu bytových a nebytových objektů

Více

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád

SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130. Domovní řád SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM SOKOLOVSKÁ 124, 126, 128 A 130 Domovní řád Domovní řád Společenství pro dům Sokolovská 124,126, 128 a 130 v Plzni, se sídlem Plzeň, Sokolovská 1133/130, PSČ 323 00 Článek I Úvodní

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Modernizujeme dům výměna oken 2. Program modernizace bytového fondu SBD Hlubina 3. Ekonomické řešení

Více

D o m o v n í ř á d b u d o v y

D o m o v n í ř á d b u d o v y Příloha č. 2 D o m o v n í ř á d b u d o v y Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W.Churchilla v Praze 2 1.etapa Rezidence Riegrovy sady Správcem budovy Rezidence Riegrovy

Více

1 Domovní řád společenství vlastníků

1 Domovní řád společenství vlastníků 1 Domovní řád společenství vlastníků který byl přijat shromážděním Společenství vlastníků Jílová or. č. 26 30a, Brno se sídlem Brno, Jílová 141/30, 639 00 Brno dne 20.05.2015, a který stanoví pravidla

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská DOMOVNÍ ŘÁD PRO DŮM č.p.339-349 v ul.štětínská I. Základní ustanovení Domovní řád Společenství vlastníků bytových jednotek se sídlem v ulici Štětínská č.345 v Praze 8 vychází ze Stanov tohoto společenství.

Více

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565

DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 DOMOVNÍ ŘÁD PRO DOMY NOTEČSKÁ 563, 564, 565 Společenství vlastníků domů Notečská 563, 564, 565 Notečská 564/10, Troja, 181 00 Praha 8 I. Základní ustanovení Společenství vlastníků bytových jednotek se

Více

Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín

Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín Stavební bytové družstvo Bohumín Studentská 444, 735 81 Bohumín ZÁSADY pro hlášení, zajišťování provádění a úhradu oprav bytového fondu Na základě Stanov Stavebního bytového družstva Bohumín ze dne 4.12.2013

Více

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková

PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25. jednatel Zuzana Hájková PROVOZNÍ ŘÁD Seniorský dům Ořech Slivenecká č.p.21, Ořech 252 25 1. Identifikační údaje a) Seniorský dům Ořech Slivenecká čp.21 252 25 Ořech Tel: 731 126 095 Provozovatel: SD Engineering, s.r.o. Ukrajinská

Více

Změna kanceláře v Rumburku

Změna kanceláře v Rumburku Obsah: Změna kaceláře v Rumburku Domovní řád Nařízení vlády č. 142 TES Media Udržování porádku kolem kontajnerů Sdělení ekonomického úseku Poděkování Úspory tepla vlivem termoregulace Termoregulace v SBDO

Více

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR

I. ÚVOD II. UŽÍVÁNÍ BYTŮ A SPOLEČNÝCH PROSTOR I. ÚVOD Domovní řád Společenství vlastníků K Zámku 214, Dolní Počernice, Praha 9 vychází ze Stanov tohoto společenství a zahrnuje i některá organizační pravidla. Tento domovní řád má přispět k tomu, aby

Více

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava

STANOVY. Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava STANOVY Společenství vlastníků domu Ratibořská 971/46, Opava Část I. Základní ustanovení Stavební bytové družstvo Stavbař, Krnovská 2034/2, 746 01 Opava Předměstí bylo původním vlastníkem budovy a plnilo

Více

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g

Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g Domovní řád Společenství vlastníků jednotek v budově Mírová čp. 474, 289 23 Milovice P r o l o g MOJE SVOBODA KONČÍ TAM, KDE ZAČÍNÁ SVOBODA MÉHO BLIŽNÍHO JEDNÁŠ-LI S JINÝM, PŘEDSTAV VŽDY SI, ŽE TY JSI

Více

Bytové družstvo občanů Máj

Bytové družstvo občanů Máj Bytové družstvo občanů Máj Vnitrodružstevní směrnice č. 01/14 Pravidla pro tvorbu a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a dodatečné investice (1) Tyto směrnice upravují Čl. 1 Předmět úpravy a) pravidla

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo

STANOVY. Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín. Část I. Základní ustanovení. Čl. 1 Název a sídlo STANOVY Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16 Hodonín Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo 1) Název společenství: Společenství vlastníků jednotek Cihlářská 12-16, 695 03 Hodonín, dále

Více

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení

STANOVY. Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. I Úvodní ustanovení STANOVY Společenství MORAVA, společenství vlastníků Dolní 8 24, Prostějov ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. I Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků (dále jen společenství") je korporací, právnickou

Více

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD

Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD Polyfunkční dům Nedvědovo náměstí 14, Praha 4 PROVOZNÍ - DOMOVNÍ ŘÁD V Praze 06/2011 ZÁKLADNÍ UDAJE O OBJEKTU Název: Polyfunkční objekt Nedvědovo náměstí 14, 147 00 Praha 4 Majitel:Společenství Vlastníků

Více