ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s."

Transkript

1 Pobytové zájezdy Poznávací a tematické zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

2 Zajiš ujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou riviéru a do Itálie za skvìlé ceny: - ubytování v apartmánech, studiích a chatkách - autobusem nebo vlastní dopravou - možnost zakoupení samostatných jízdenek na naší autobusové lince do Chorvatska... viz. str. 2 pobytové a poznávací zájezdy do celého svìta (vè.exotických destinací) od desítek renomovaných cestovních kanceláøí (Exim tours, Firo tour, Alexandria,...) klientské centrum INVIA Karviná, Orlová, Havíøov, Frýdek-Místek ubytování, chaty a chalupy, lázeòské pobyty v ÈR a SR zájezdy na míru pro kolektivy pronájem autobusù pøepravy našimi moderními zájezdovými autobusy až pro 49 osob kamkoliv si budete pøát... více informací na str. 33 jízdenky na mezinárodní autobusové linky po celé Evropì (Anglie, Francie, Nìmecko, Rakousko, Švýcarsko, Itálie,...) od renomovaných dopravcù: jízdenky na vnitrostátní autobusové linky spoleènosti Student Agency pouze na poboèkách ve Frýdku-Místku a v Havíøovì jízdenky na vlakové linky spoleènosti REGIOJET - pouze na poboèkách ve Frýdku-Místku a Havíøovì pronájem reklamních ploch na autobusech a nemovitostech našich spoleèností vèetnì umístìní reklamních letákù do našich autobusù... více info na str. 30 pøijímáme poukázky SODEXO - pouze na poboèkách v Karviné a Orlové VÈASNÝ NÁKUP (k pobytovým zájezdùm do Chorvatska) Koupit zájezd vèas se u nás vyplatí!!! Odmìníme Vás výraznými slevami, posuïte sami: ÈSAD Karviná a.s. ul.hrnèíøská Karviná-Fryštát tel fax: do do do apartmány a chatky až 15 % až 10 % až 5 % Slevy se poèítají ze základní tabulkové ceny ubytování bez volitelných pøíplatkù. Slevu za vèasný nákup nelze kombinovat se slevou RBP. Všechny uvedené slevy se týkají pouze nabídek uveøejnìných v tomto katalogu. Navíc, ke koupi zájezdu a také k získání maximální slevy za vèasný nákup, Vám staèí složit zálohu ve výši pouhých 10 % z ceny zájezdu (min ,- Kè na osobu)! poboèka Orlová, AN Okružní Orlová-Lutynì tel fax: ÈSAD Havíøov a.s., AN ul.tìšínská 1297/2b Havíøov-Podlesí tel fax: poboèka Frýdek-Místek, AN Na Poøíèí Frýdek-Místek tel fax: Vážení klienti, právì držíte v rukou náš nový katalog zájezdù, který jsme pro Vás pøipravili pro rok Cestovní kanceláø 3ÈSAD vstupuje již do 21. roku své èinnosti. Katalog je tradiènì zamìøen hlavnì na Chorvatsko - oblíbenou destinaci èeských klientù. Specializujeme se na oblast Makarské riviéry, která nabízí nejhezèí pláže stínìné borovicovým porostem, v pozadí s kulisou majestátného pohoøí Biokovo. Naleznete zde rušná letoviska plná života, ale také klidná zákoutí pro relax a odpoèinek. Pro rok 2013 jsme pro Vás pøipravili osvìdèenou nabídku za pøíznivìjší ceny. V katalogu naleznete také oblíbené poznávací zájezdy: do Krakowa a Wieliczky, Vídnì, Budapešti nebo Paøíže. Vážení klienti, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou nám opakovanì projevujete a jíž si velmi vážíme. Jako podìkování za tuto dùvìru od nás zákazníci, kteøí si v roce 2012 zakoupili zájezd do Chorvatska od CK 3ÈSAD, obdrží spolu s novým katalogem také šek na slevu k zájezdu do Chorvatska v roce 2013 organizovaného naší cestovní kanceláøí. Vìøíme, že si z našeho nového katalogu i letos vyberete a že opìt strávíte pøíjemnou a pohodovou dovolenou s cestovní kanceláøí 3ÈSAD. Tìšíme se na Vás. Kolektiv pracovníkù Cestovní kanceláøe 3ÈSAD. Obsah katalogu: Úvod... 1 Letní linka z ÈR do Chorvatska... 2 Gradac, studio Lenka... 3 Podstrana, apartmány Nataša a Zlatko... 4 Ruskamen, kemp Daniel... 6 Ruskamen, apartmánový dùm Miriana... 7 Brela, apartmány Tilda... 8 Baška Voda, apartmány Juriè... 9 Baška Voda, vila Senzen, Èuljak Makarska, apartmány Anka Igrane, apartmány Šimiè a Bakaliè Zvýhodnìné autobusové zájezdy Živogošèe, apartmány Ivanka Poznávací a tematické zájezdy CK 3ÈSAD Drvenik, studia Urliè a Buriè Podaca, apartmány Nena Podaca, apartmány Šimiè a Ilja Podaca, apartmány Niko a Pjer Brist, apartmány Anka Vìža a Senka Gradac, apartmány Vesna Itálie, Lido Adriano Gdaòsk (PL), Èeskosaské Švýcarsko Itálie Dolomity, Bešeòová (SK) Nabídka pronájmu reklamních ploch Luhaèovice, hotel Pohoda Hrádek ve Slezsku (CZ), Oravice (SK) NOVINKA PTI PTI PTI Chorvatsko patøí mezi nejoblíbenìjší turistické destinace v oblasti Støedozemního moøe. Jeho obliba je výrazná pøedevším u turistù z Èeské republiky, kterých k Jadranu každoroènì vyrazí témìø milion. Zemì je optimální destinací pro letní dovolenou u moøe díky køiš álovì èistému moøi, krásným plážím a pøíjemnému støedomoøskému klimatu. PIT PTI NOVINKA 1 Podstrana Ruskamen Brela Baška Voda Baško Polje Makarska Igrane Živogošèe Drvenik Zaostrog Podaca Brist Gradac

3 v provozu od èervna do záøí 2013 Orientaèní odjezdy do Chorvatska z ÈR vždy v pátek Nástupní místo: Karviná AN ÈSAD (st.è. 6, vedle vlak. nádr.) 12:30 hod. Orlová AN ÈSAD (nást. A, za zast.è. 3) 12:45 hod. Havíøov AN ÈSAD (vedle CK - u nást.è. 1) 13:05 hod. Ostrava park. naproti DK (ul. 28. øíjna) 13:35 hod. Frýdek-Místek AN ÈSAD, nást. è. 1 14:00 hod. Nový Jièín vlak. nádraží 14:30 hod. Hranice - motorest SPARTA 15:00 hod. Olomouc - supermarket BILLA u letadla 15:35 hod. Prostìjov - autobusové nádraží 15:55 hod. Brno - Avion Shopping Park Brno, u benzinové èerpací stanice OMV 16:55 hod. Pøíjezd do cílové destinace následující den v dopoledních hodinách. Odjezd z Chorvatska do ÈR v sobotu Nástupní místo: Gradac apartmány Lenka 18:00 hod. Gradac hotel Laguna (hl.budova u cesty) 18:05 hod. Brist magistrála, autobus. zastávka 18:10 hod. Podaca apartmány Nena, Niko, Pjer 18:15 hod. Zaostrog magistrála, autobus. zastávka 18:20 hod. Drvenik studia Urliè 18:30 hod. Živogošèe aut. zast. na magistrále (cca 100 m pøed penzionem Borovik) 18:40 hod. Igrane apartmány Bakaliè 18:45 hod. Podgora benzinová pumpa (magistrála) 18:55 hod. Tuèepi magistrála (poblíž hotelu Alga) 19:00 hod. Makarska apartmány ANKA 19:05 hod. Makarska magistrála (benz.pumpa INA) 19:10 hod. Promajna magistrála (sjezd) 19:15 hod. Baško Polje recepce kempu 19:20 hod. Baška Voda škola 19:25 hod. Brela magistrála (restaurace Champion) 19:35 hod. Lokva hotel Skalinada (magistrála) 19:50 hod. Ruskamen rest. Ljetni San (magistrála) 19:55 hod. Omiš kemp Galeb 20:05 hod. Podstrana apartmány Zlatko, Nataša 20:15 hod. Split pøístav 20:25 hod. Pøíjezd do ÈR následující den v odpoledních hodinách. Jezdíme luxusními zájezdovými autobusy s WC!! Cena jízdenky: obousmìrné jednosmìrné dospìlý 2 390,- Kè 1 290,- Kè dítì do 12 let 1 990,- Kè 1 090,- Kè Obousmìrnou jízdenku lze zakoupit pouze v pøípadì, že je datum návratu za 8 dní po odjezdu z ÈR. Pøi pozdìjším návratu je nutno zakoupit 2 jízdenky jednosmìrné. Toto neplatí, jestliže má klient zakoupeno od naší CK i ubytování. Pøedprodej jízdenek v poboèkách naší cestovní kanceláøe. Gradac je nejjižnìji položené letovisko Makarské riviéry. Zemìpisná poloha, pøíroda vhodná k rekreaci a výletùm, kultura a historie Gradacu by ve Vás mìly zanechat jedineèné zážitky. Pobøeží okolo Gradacu je velice malebné díky pestré flóøe. Malebnost pobøeží násobí èisté borové lesy a divoké olivové háje. Pobøeží je vhodné jak k pasivnímu, tak k aktivnímu odpoèinku. Mnoho tenisových kurtù, petanqových høiš, cyklistických tras, možnosti vodního lyžování, sportovního potápìní, okružních výletù na vodních skútrech a malých jachtách, to vše Vám nabízí pohostinný Gradac a jeho okolí. Termín Cena za 1 osobu / 7 nocí ubytování vlastní doprava autobusem Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Pozn.: termíny zájezdù u pobytù s autobusovou dopravou zaèínají vždy o 1 den døíve a konèí o 1 den pozdìji, než termíny ubytování. Cena za osobu na pøistýlce je stejná jako osoba na základním lùžku. 7x ubytování ve studiu, typ dopravy uvedený v cenové tabulce, lùžkoviny, spotøebu el. energie a vody, wifi pøipojení k internetu, závìreèný úklid, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Stravování (osoba/pobyt na 7 nocí): polopenze: 2.790,- Kè (dítì do 12 let: Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dìti do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování do : 5% do : 3% do : 2% studia LENKA Apartmánový dùm Lenka se nachází v centrální èásti Gradacu ve vzdálenosti cca 350 m od pláže. Ubytování je zaøízeno ve studiích pro 2 osoby, která jsou vybavena dvoulùžkem, zaøízeným kuchyòským koutem (lednièka, 2 plotýnkový el. vaøiè, varná konvice, základní nádobí), koupelnou (sprchový kout) s WC a balkonem s nádherným pøímým výhledem na moøe. Nìkterá studia mají možnost pøistýlky. Výborná domácí polopenze (snídanì kontinentální, veèeøe jednotné menu polévka, hl. jídlo, salát) je podávána na zastøešené terase v pøízemí domu. Parkování osobních automobilù u domu zdarma. U majitele objektu je možnost zakoupení pestré škály výletù jak lodních, tak autobusových. ZVÝHODNÌNÁ CENA AUTOB USOVÉDOPRA VY!! 2 3

4 apartmány NATAŠA, ZLATKO Podstrana je malebné pøímoøské mìsteèko ležící necelých 10 km jižnì od Splitu. Letovisko tak poskytuje nejen vyhledávaný klid v ústraní, ale zároveò blízkost velkomìsta. Mìsteèko se táhne v délce asi 6 km podél moøského bøehu, který oplývá pìknými plážemi z jemných oblázkù a bohatým støedomoøským porostem ponejvíce borovicemi. Podstrana poskytuje dostateèné množství nejrùznìjších možností k pobavení a sportovnímu vyžití, taneèní zábavy i diskotéky. Najdete zde také bowlingovou dráhu, halu pro míèové hry a tenisové kurty. Apartmány NATAŠA se nacházejí v èásti Sveti Martin pøímo u pláže. Všechny apartmány i pokoje jsou modernì a vkusnì zaøízeny a vybaveny. 1. patro Pokoje S1 + S2 + S4 (pro 2 osoby): dvoulùžko, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, malý balkon s boèním výhledem na moøe (pokoj S4 pøímý výhled). Pokoj S3 (pro 2-3 osoby): dvoulùžko, možnost pøistýlky, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, bez balkonu. Pro klienty ubytované v pokojích je k dispozici velká spoleèná kuchynì s jídelnou v pøízemí domu. 2. patro Studia A1 + A2 + A3 (pro 2-3 osoby): dvoulùžko, možnost pøistýlky, vybavený kuchyòský kout, koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, velká terasa se zahradním nábytkem pøímý výhled na moøe (apartmán A3 malý balkon s boèním výhledem na moøe). Apartmány A4 + A5 (pro 4-5 osob) 2 pokoje: ložnice s dvoulùžkem, denní místnost (vybavený kuchyòský kout, 2 rozkládácí lùžka + možnost další pøistýlky), koupelna+wc, TV/SAT, klimatizace, 2x malý balkon s boèním výhledem na moøe (apartmán A5 jeden balkon s pøímým výhledem na moøe). Apartmány NATAŠA Apartmány ZLATKO Termín apartmán, studio, pokoj / 7 nocí apartmán / 7 nocí ubytování A1, A2, A3 A4, A5 pokoje S1-S4 3 lùžkový 4 lùžkový (2-3 osoby) (4-5 osob) (2 osoby) Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány ZLATKO se nacházejí v èásti Mutogras pøímo u pláže. Jsou standardnì zaøízeny, souèástí všech apartmánù je koupelna s WC, vybavený kuchyòský kout, mikrovlnná trouba, SAT/TV, klimatizace, praèka. Každý z apartmánù má balkon s krásným výhledem na moøe. Parkování u domu zdarma, možnost zapùjèení lehátek na pláži zdarma. Platí pro apartmány NATAŠA a ZLATKO 7x ubytování vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, lùžkoviny, pobytovou taxu, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování do : 8% do : 5% do : 3% 4

5 kemp DANIEL - chatky Soukromý kemp Daniel se nachází v letovisku Ruskamen, vzdáleném cca 5 km od historického mìsta Omiš. Chatky jsou situovány na terasách pod vzrostlými borovicemi. V kempu je k dispozici kafé bar. Pláže jsou oblázkové s pozvolným vstupem do moøe. Na pláži se dají zapùjèit šlapadla, vodní skútry atd. Ve vzdálenosti cca 300 m od kempu se nachází restaurace a samoobsluha. Kemp se nachází v pomìrnì pøíkrém svahu, proto nedoporuèujeme pro osoby, které mají problémy s chùzí. Ubytování je ve 2, 3, 4, 5 a 6 lùžkových døevìných chatkách. V kempu se nacházejí tøi druhy chatek : 1x chatka typ: 1/2-3 chatka se tøemi pevnými lùžky, samostatným kuchyòským koutem, terasou. 9x chatka typ: 1/4 - dvouložnicová chatka, v každé ložnici jsou dvì lùžka, samostatná kuchyòka 1x chatka typ: 2 x 1/2-3 velká chatka dìlená pøíèkou na dvì samostatné èásti, z nichž každá èást má jednu samostatnou ložnici se dvìma lùžky, tøetí lùžko je v prostoru kuchyòky. Každá èást chatky má svùj samostatný vchod a kuchyòku. Týdenní (10, 11, 14-ti denní) pobyty v chatkách s vlastní dopravou Termín pobytu poèet Cena za pobyt sobota-sobota dní/nocí Dosp. osoba Dítì do 15 let /7 990 Kè 990 Kè / Kè 990 Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè /14* Kè Kè * cena za 1 týden + 2.týden ZDARMA Vybavení chatek: chatky jsou vybaveny pevnými lùžky, které jsou povleèeny froté prostìradly a vybaveny malým polštáøkem (válendy s úložným prostorem), policemi, vìšáky, plnì vybavenou kuchyòkou (el. vaøiè, lednice, sada nádobí, talíøe, hrníèky, pøíbory, varná konvice, lopatka se smetáèkem, smeták, kanystr na vodu, odpadkový koš atd.). Ložnice a kuchyòky jsou oddìleny závìsem. Každá chatka má své vnitøní i venkovní osvìtlení, zásuvku na 220V, na terase pøed chatkou je plastový stùl s židlemi a prádelní šòùrou. Okna i vstupní dveøe do chatky jsou chránìny sítìmi proti hmyzu. Pøikrývky, saponátové a prací prostøedky, toaletní papír a utìrky nejsou souèástí vybavení chatky. Úklid není zahrnut v cenì zájezdu, proto si závìreèný úklid provádìjí klienti sami. Pro klienty s vlastní stravou je v blízkosti chatek vybudovaná navíc kuchyò s lednièkou a bojlery s teplou a studenou vodou na umývání nádobí. Sociální zaøízení a sprchy jsou od chatek vzdáleny cca 60 m, vzdálenost od pláže je cca 100 m. 7x (10x, 11x, 14x) ubytování v chatce ( pøi 10ti denním zájezdu dopravu klimatizovaným autobusem), služby delegáta, spotøebu el. energie a vody, pøi vlastní dopravì parkování osobního auta na horním parkovišti v autokempu, ostatní parkovištì v kempu za poplatek, pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku. DOPLATKY: neobsazené lùžko: do a od : 990,- Kè : 1.490,- Kè pobytová taxa: dospìlá osoba: 350,- Kè/7 nocí dítì 12 17,99 let: 175,- Kè/7 nocí dítì do 11,99 let: zdarma Apartmánový dùm MIRIANA Ubytování je ve 3 a 4 lùžkových studiích. Pøízemí s terasami v zahradì: è.1-1/4 - jeden pokoj se ètyømi lùžky, samostatná kuchynì a sociální zaøízení, TV, SAT. Vchod ze zahrady, možnost posezení na zahradní terase, venkovní sprcha. è.2-1/3 s možností pøistýlky pokoj se tøemi lùžky, samostatná kuchynì a sociální zaøízení, TV, SAT. Vchod ze zahrady, možnost posezení na zahradní terase, venkovní sprcha. 1.patro: è.3-1/4 - jedna místnost dìlená zdí na ložnicovou èást se dvìma lùžky, obývací èást s rozkládacím gauèem pro dvì osoby, vybavený kuchyòský kout v obývací èásti, sociální zaøízení, TV, SAT, balkon s výhledem na moøe. è.4-1/4-6 jedna místnost dìlená zdí na 2 ložnicové èásti, z nichž každá má manželské lùžko, v obývací èástí je rozkládací gauè pro dvì osoby, vybavený kuchyòský kout v obývací èásti, sociální zaøízení, TV, SAT, balkon s výhledem na moøe. 2.patro: è.5-1/4 - jedna místnost dìlená zdí na ložnicovou èást se dvìma lùžky, obývací èást s rozkládacím gauèem pro dvì osoby, vybavený kuchyòský kout v obývací èásti, sociální zaøízení, TV, SAT, balkon s výhledem na moøe. è.6-1/3-5 - jedna místnost dìlená zdí na ložnicovou èást se tøemi lùžky, obývací èást s rozkládacím gauèem pro dvì osoby, vybavený kuchyòský kout v obývací èásti, sociální zaøízení, TV, SAT, balkon s výhledem na moøe. Možnost využití spoleèného venkovního grilu v pøízemí AP domu Miriana. Vzdálenost od moøe 30 m. Parkování v autokempu Daniel za poplatek cca 25,- kuna/den. 7x ubytování v AP/studiu (pøi 10ti denním zájezdu dopravu klimatizovaným autobusem), TV, SAT, WiFi, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, služby delegáta, pojištìní CK proti úpadku, pobytovou taxu. CENA NEZAHRNUJE: pøi pobytu s vlastní dopravou dopravu autobusem, Komplexní pojištìní léèebných výloh v zahranièí vèetnì storna zájezdu u Pojiš ovny Kooperativa a.s. Kolumbus s asistenèní službou MONDIAL, poplatek za parkování, fakultativní výlety. DOPLATEK: neobsazené lùžko: do a od ,- Kè, od ,- Kè. 10 (13, 14, 17)-ti denní zvýhodnìné zájezdy v chatkách (ubytování s dopravou autobusem) Termín zájezdu poèet Cena za pobyt pátek-nedìle dní/nocí Dosp. osoba Dítì do 15 let / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè / Kè Kè /14* Kè Kè * cena za 1 týden + 2.týden ZDARMA Týdenní pobyty ve studiích Miriana s vlastní dopravou Termín 5. a 6. osoba ubytování poèet dospìlá dítì na è.4 a 4. a 5. sobota/sobota dní/nocí osoba do 15 let osoba na è / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Následující platí pro kemp Daniel i apartmány Miriana: Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 30,- Kè/1 den dìti do 15 let: 15,- Kè/1 den Stravování: - polopenze: 2.900,- Kè/dosp. osoba/pobyt, (v rest. Ljetni san ) 2.300,- Kè/dítì do 12 let. - veèeøe: 2.200,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 1.900,- Kè/dítì do 12 let. Stravování je poskytováno formou výbìru z menu. Dítì do 3 let v doprovodu dvou dospìlých osob pobyt zdarma (bez nároku na lùžko), platí pouze pøípadnou autobusovou dopravu. do : 15% do : 10% do : 5% ve spolupráci s CK Duha Tour 6 7

6 apartmány TILDA Brela - to je èisté moøe, slunce a neskuteènì krásné pláže s køiš álovì modrým moøem, které lemují borovicové háje. Pláže se pyšní symbolem Modrá vlajka (ocenìní nejèistších a nejkrásnìjších pláží na svìtì). Apartmány TILDA Apartmánový dùm se nachází v klidné èásti Brely jen cca 200 m od pláže. Pláž pro naturisty je vzdálena asi 500 m. Jižní strana domu nabízí úchvatný výhled na moøe, severní pak otevírá pohled na okouzlující pohoøí Biokovo. Ubytování je zajištìno ve 4 lùžkových apartmánech s vlastním sociálním zaøízením (koupelna, WC), vybaveným kuchyòským koutem, balkonem nebo terasou. Poblíž apartmánového domu je restaurace a supermarket (50m). Parkování je možno u domu zdarma. V cenì je zahrnut pronájem lehátek na pláži. Na místì možnost zakoupení lodních výletù, pronájmu vodních šlapadel aj. 7x ubytování v apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, použití lùžkovin, pobytovou taxu, závìreèný úklid, pronájem lehátek na pláži, zákonné pojištìní CK proti úpadku. dìti do 4 let (bez nároku na lùžko): zdarma dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování 8 do : 8% do : 6% do : 5% RUÈNÍ MYTÍ a èištìní interiérù osobních, užitkových vozidel a autobusù v areálu ÈSAD Karviná Provozní doba: Po - Pá 6:00-15:00 h. Bohumínská 1876/2, Karviná-Nové Mìsto tel: Apartmán / 7 nocí Termín 4 lùžkový Termín 4 lùžkový ubytování apartmán ubytování apartmán Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Veèeøe: 18 EUR/2 osoby (platba na místì) e5t 1l kz u ešt no s í a pr axe! Jedno z nejvyhlášenìjších turistických letovisek, které se nachází ve støední Dalmácii, s nádhernými oblázkovými plážemi, lemovanými spoustou obchùdkù a restaurací. Podél pobøeží vede upravená promenáda, která spojuje Bašku Vodu s letovisky Brela a Promajna. Apartmány VILLA JURIÈ Villa JURIÈ **** se nachází nedaleko centra letoviska Baška Voda. Jedná se o nový, velice moderní apartmánový dùm o celkové kapacitì 45 lùžek. Všechny apartmány i studia jsou vybaveny moderním nábytkem, kuchyòskou linkou, sociálním zaøízením, balkonem, klimatizací, TV, SAT a WiFi pøipojením. V pøízemí domu se nalézá terasa s možností spoleèného posezení u grilu. Termín Pobyty s vlastní dopravou ubytování Poèet Dospìlá Dítì Pøistýlka sobota/sobota dní/nocí osoba do 15 let / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè DOPLATKY: Neobsazené lùžko: do 7.6. a od : 2.490,- Kè : 2.990,- Kè Dítì do 6 let v doprovodu dvou dospìlých osob pobyt zdarma (bez nároku na lùžko), platí pouze za pøípadnou autobusovou dopravu. ve spolupráci s CK Duha Tour apartmány JURIÈ Studio Juriè è.2 1/2 (3.patro) - ložnice s dvoulùžkem, samostatná vybavená kuchynì, koupelna s WC, balkon, klimatizace, TV, WiFi, SAT, výhled na moøe. Apartmán Juriè è.3 1/4+1 (3.patro) jedna ložnice s manželským lùžkem, druhá ložnice s velkým rozkládacím gauèem a køeslem, samostatná vybavená kuchynì, koupelna s WC, klimatizace, TV, WiFi, SAT, oba pokoje mají spoleèný balkon, výhled na moøe. Apartmán Juriè è.4 1/4 (3.patro) ložnice s dvojlùžkem, plnì vybavený kuchyòský kout s obývací èásti s rozkládacím gauèem pro dvì osoby, klimatizace, TV, WiFi, SAT, WC se sprchovým koutem, balkon nemá výhled na moøe. Vzdálenost od moøe cca 150 m, bezplatné parkování zajištìno pøímo u domu. Dùm má k dispozici prostory pro klienty v den pøíjezdu a odjezdu (místo pro uložení zavazadel, WC ). Termín 10-ti denní zájezdy s dopravou autobusem zájezdu Poèet Dospìlá Dítì Pøistýlka pátek/nedìle dní/nocí osoba do 15 let / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè 7x ubytování v AP/studiu (pøi 10ti denním zájezdu dopravu klimatizovaným autobusem), klimatizaci, TV, WiFi, SAT, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, služby delegáta, parkování, pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 30,- Kè/1 den dìti do 15 let: 15,- Kè/1 den Polopenze Veèeøe 2.600,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 2.100,- Kè/dítì o 12 let ,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 1.490,- Kè/dítì do 12 let. do : 15% do : 10% do : 5% 9

7 vila SENZEN Baška Voda, poeticky nazývaná dcerou horských pramenù, se nachází asi 6 km jihovýchodnì od Brely cca 10 km severozápadnì od Makarské. Letovisko charakterizují široké oblázkové pláže, pohoøí Biokovo, promenáda lemovaná palmami, restaurace a vily poskytující soukromé ubytování na velmi dobré úrovni. Vila SENZEN Poloha: Vila s pokoji a apartmány je vzdálená 150 od pláže a centra. Bezplatné parkování je zajištìno na parkovišti 150 m od vily. Ubytování: Všechny pokoje a apartmány jsou klimatizované, mají TV/SAT, Wi-Fi pøipojení k internetu, nìkteré s výhledem na moøe. Dvoulùžkové pokoje s vlastním sociálním zaøízením, možnost 1 pøistýlky, lednièka, balkon nebo malá terasa. Studio 1/2+1: pokoj se 3 lùžky a kuchyòským koutem, vlastní sociální zaøízení, balkon s výhledem na moøe. Apartmán 1/2+2: ložnice se 2 lùžky, obývací pokoj se 2 pøistýlkami a s kuchyòským koutem, balkon s výhledem na moøe nebo terasa. Stravování: U pokojù je stravování formou polopenze snídanì formou bufetu a veèeøe (pøedkrm, hlavní jídlo, salát nebo dezert), která je servírována v restauraci Šebin. K veèeøi vždy jeden nápoj zdarma - sklenka vína, piva nebo nealko. U studií a apartmánù je stravování vlastní - pøíprava jídel v kuchyòce studia nebo apartmánu. Pláž: Oblázková pláž s postupným vstupem do moøe, obklopená borovými lesy a olivovými háji. NOVINKA Èíslo Termín Pokoj St 1/2+1 Ap 1/2+2 zájezdu polopenze Slevy u pokojù: 1 dítì do 3 let bez nároku na lùžko a stravu ZDARMA dítì od 3 do 12 let s 2 dospìlými na pøistýlce 20% dítì od 3 do 12 let s jedním dospìlým 15% tøetí osoba na pokoji 10% Ceny nezahrnují: Pojištìní léèebných výloh v zahranièí a storno pojištìní zájezdu (dìti narozené po Dopravu BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè BV Kè Kè Kè Cena je uvedena na osobu/týden v pokoji s polopenzí nebo za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota - sobota. Záloha pøi rezervaci pobytu 50%, doplatek ceny nejpozdìji 1 mìsíc pøed odjezdem. Doprava: Vlastní nebo autobusem (odjezd z ÈR v pátek, pøíjezd do ÈR v nedìli). 260 Kè/osoba a týden 150 Kè/týden) Kè/osoba Vila ÈULJAK Poloha: Privátní vila Èuljak se nachází cca 200 m od pláže a centra a nabízí ubytování ve 2 studiích a 4 apartmánech. Parkování je možné u vily zdarma. Ubytování: Všechna studia a apartmány mají balkon s výhledem na moøe. Apartmány mají navíc klimatizaci. Studio 1/2: pokoj se 2 lùžky a kuchyòským koutem, vlastní sociální zaøízení, TV/SAT, balkon. Apartmán 1/2+2: dvoulùžková ložnice, obývací pokoj se 2 pøistýlkami a s kuchyòským koutem, vlastní sociální zaøízení, TV/SAT, klimatizace (v cenì) a balkon. Stravování: Vlastní - pøíprava jídel v kuchyòce studia nebo apartmánu. Pláž: Oblázková pláž s postupným vstupem do moøe, obklopená borovými lesy a olivovými háji. NOVINKA Ceny nezahrnují: Pojištìní léèebných výloh v zahranièí a storno pojištìní zájezdu (dìti narozené po Dopravu 260 Kè/osoba a týden 150 Kè/týden) Doprava: Vlastní nebo autobusem Kè/osoba (odjezd z ÈR v pátek, pøíjezd do ÈR v nedìli). vila ÈULJAK Èíslo Termín St 1/2 Ap 1/2+2 zájezdu BV Kè Kè BV Kè Kè BV Kè Kè BV Kè Kè BV Kè Kè BV Kè Kè BV Kè Kè Cena je uvedena za celé studio, apartmán/týden s vlastní stravou a pobytovou taxou. Pobyt sobota - sobota. Záloha pøi rezervaci pobytu 50%, doplatek ceny nejpozdìji 1 mìsíc pøed odjezdem. Klimatizac e v cenì ap. t 12 / +2 ve spolupráci s CK Rywal Ostrava ve spolupráci s CK Rywal Ostrava 10 11

8 apartmány ANKA Mìsto Makarská je centrem stejnojmenné riviéry ve støední Dalmácii. Nabízí návštìvníkùm nejen koupání a slunìní na krásných oblázkových plážích s hrubým pískem a s pozvolným vstupem do vody, ale také spoustu sportovního a kulturního vyžití: tenis a další míèové sporty, turistika, cyklistika, paragliding, vodní sporty. Makarská je také významným zábavním centrem regionu. Je zde vícero diskoklubù a taneèních teras, mj. beach bar Twister, rockový klub Rockatansky, disco club v hotelu Biokovka a další. Vybrat si mùžete také z pestré palety výletù vèetnì lodních. Návštìvu Makarské rozhodnì doporuèujeme všem, kteøí chtìjí strávit dovolenou v rušném letovisku plném života, zábavy a sportu. Apartmány ANKA Ubytování je zaøízeno v apartmánovém domì v centrální èásti Makarské cca 300 m od moøe. Pøízemí: Studio pro 2 osoby: dvoulùžko, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase, 3 lùžkový apartmán: ložnice s dvoulùžkem a 3. samost. lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem, rozkládacím gauèem (pøistýlka), koupelna s WC, TV, klimatizace, posezení na terase Klimatizac e v cenì První patro: Studio pro 2 osoby: dvoulùžko, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, TV, klimatizace, balkon s èásteèným výhledem na moøe 4-6 lùžkový apartmán: 2 ložnice s dvoulùžkem a 3. samost. lùžkem, denní místnost s kuchyòským koutem, koupelna s WC, TV, klimatizace, terasa s èásteèným výhledem na moøe Stravování: vlastní 12 Termín Ceník ubytování apartmán, studio / 7 nocí ubytování 2 lùžk. st. 3 lùžk. ap. 4 lùžk. ap. 5 lùžk. ap. 6 lùžk. ap Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování ve studiu/apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, lùžkoviny, pobytovou taxu, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Pøistýlka pro 4. osobu (pouze u 3 lùžkového apartmánu): 2.390,- Kè/1 osoba/7 nocí ve všech termínech dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z cen ubytování (kromì pøistýlky) do : 8% do : 5% do : 3% 13

9 apartmány BAKALIÈ, ŠIMIÈ Další ze známých letovisek ležící asi 16 km jihovýchodnì od Makarské. Igrane je dnes turistické letovisko s èetnými hotely a apartmány, pøekrásnou pláží a také sportovními a zábavními akcemi. Podél dlouhé pláže smìrem na Živogošèe jsou pøi stezce vystavìné komfortní vily a domy, café bary, obchody a restaurace. Apartmány ŠIMIÈ se nacházejí v centru letoviska jen cca 100 m od nejbližší pláže. Parkování automobilù u domu zdarma. Apartmány 4+2 (pøízemí): 2 ložnice (dvoulùžko), koupelna s WC, prostorná denní místnost se zaøízeným kuchyòským koutem (4 plotýnkový plynový sporák) a rozkládacím gauèem (2 osoby), TV, terasa se zahradním nábytkem. Termín apartmán, studio / 7 nocí ubytování Apartmány BAKALIÈ Apartmány ŠIMIÈ 14 2 lùžk.st. 4 lùžk.apt. 4 osoby 6 osob Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Platí pro apt. ŠIMIÈ i BAKALIÈ 7x ubytování v AP/studiu, klimatizaci (jen apt. Bakaliè 4-lùžk.ap.), spotøebu vody a energie, použití lùžkovin, závìreèný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku do % do % do % Apartmány BAKALIÈ se nacházejí v centrální èásti letoviska ve vzdálenosti cca 150 m od pláže. Možnost parkování u domu zdarma. 2 lùžkové studio: rozkládací gauè pro 2 osoby, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, balkon 4 lùžkové apartmány: ložnice s dvoulùžkem, denní místnost s rozkládacím gauèem pro 2 osoby, zaøízený kuchyòský kout, koupelna s WC, klimatizace, balkon. Všechny apartmány mají krásný pøímý výhled na moøe. Možnost wifi pøipojení k internetu za poplatek 1,- EUR/1den. K limatizace v c en ì 4 lùž k. ap t. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dìti do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování

10 ÈSAD Havíøov a.s., ul.tìšínská 1297/2b, Havíøov-Podlesí tel , fax: poboèka Frýdek-Místek AN, Na Poøíèí 3530, Frýdek-Místek tel , fax: ÈSAD Karviná a.s., ul.hrnèíøská 65, Karviná-Fryštát tel , fax: poboèka Orlová AN, Orlová-Lutynì tel , fax: Zvýhodnìné autobusové zájezdy 2013 Cena za 1 osobu / pobyt vè. autobusové dopravy dopravu klimatizovaným autobusem, 7x/14x ubytování, 7x polopenzi (jen apt. ILJA - kromì termínu ), spotøebu vody, el. energie a plynu, použití lùžkovin, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Stravování: vlastní, nìkteré ubytovací kapacity s možností dokoupení polopenze (apt. ILJA v cenì) za vèasný nákup: 3 % do kromì zájezdu v pøípadì spojení 2 termínù: 1.450,- Kè/1 os. kromì zájezdu dìti do 12 let na lùžku: 190,- Kè/1 os./pobyt Cena za 1 osobu / pobyt vè. autobusové dopravy Termíny Poèet GRADAC MAKARSKA MAKARSKA DRVENIK DRVENIK IGRANE ŽIVOGOŠÈE PODACA PODACA PODACA PODACA dní/nocí st. Lenka 1/2 st. Anka 1/2 ap. Anka 1/3 st. Urliè 1/2 st. Buriè 1/2 st. Bakaliè 1/2 ap. Ivanka 1/2 ap. Šimiè 1/2 ap. Nena 1/2 ap.ilja 1/2 ap. NIKO 1/2 vè. polopenze / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè / Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè* Kè ODMÌNA ZA VÌRNOST Klienti, kteøí si v roce 2012 zakoupili zájezd CK 3ÈSAD do Chorvatska, dostanou jako podìkování za dùvìru dárkový šek v hodnotì 300 Kè na nákup zájezdu do Chorvatska poøádaného CK 3ÈSAD v roce Pøijímáme POUKÁZKY SODEXO: Flexi Pass, Holiday Pass, Fokus Pass, Dárkový Pass. podmínky pøijímání poukázek na * bez polopenze DÁRKOVÝ ŠEK 300 Kè na nákup dovolené v roce 2013 Je možné uplatnit na našich poboèkách pøi koupi pobytových zájezdù do Chorvatska poøádaných CK 3ÈSAD v sezónì Cestovní kanceláø 2013

11 apartmány IVANKA Živogošèe, vzdálené cca 20 km na jih od mìsta Makarska, nabízí svým návštìvníkùm pøekrásné oblázkové pláže obklopené olivovým a borovicovým hájem a neuvìøitelnì èisté moøe. Najdete tu i skryté pláže s naprostým soukromím a také nudistickou pláž. Kromì koupání, relaxace a opalování se zde mùžete vìnovat vodním sportùm a atrakcím, turistice, výletùm do okolí (napø. Makarska, Medugorje (BiH), Dubrovník, ostrovy Hvar, Braè,...), cykloturistice (napojení na množství cyklostezek). Samozøejmostí je široká nabídka služeb - samoobsluhy, restaurace v obci i na pláži, pùjèovna kajakù, šlapadel, lehátek, vodních skútrù atd. Apartmány IVANKA Apartmánový dùm se nachází v èásti Porat asi 200 m od pláže. Ubytování je v novì zrekonstruovaných 2, 3 a 4-lùžkových apartmánech v 1. patøe. Dále velký apartmán pro 6-7 osob ve 2. patøe (3 ložnice + obývací pokoj + kuchyòský kout) s velkou terasou. V pøízemí apartmán pro 6 osob (2 ložnice + obývací pokoj + kuchyòský kout). Každý apartmán má vlastní kuchyòku, sociální zaøízení a terasu nebo balkón s nádherným výhledem na moøe! Na vyžádání je možno zapùjèit dìtskou postýlku. Obchod s potravinami je vzdálen pouhých 20 m. Parkování zdarma pøímo u objektu. Wieliczka a Krakow 8.5., ,- Kè Lázeòské mìsto Budapeš ,- Kè Adventní Krakow 7.12., ,- Kè Adventní Budapeš ,- Kè teru návštìvou Pra Letní Vídeò s. figurín sk o v um e uz,m - zábavní park k Rakouska ò - státní sváte Podzimní Víde a - muzea zdarm 7x ubytování v apartmánu vè. spotøeby vody, plynu a el. energie, klimatizaci, pobytovou taxu, lùžkoviny, závìreèný úklid, zákonné pojištìní CK proti úpadku. Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla) l dospìlí: 26,- Kè/1 den l dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) dìti do 12 let: 200,- Kè/1 osoba pro pojištìnce RBP 5% z ubytování do : 8% do : 6% do : 5% 18 Ceník ubytování Termín ubytování 2-lùžkový apartmán 4-lùžkový apartmán Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 6-lùžk. apt (pøízemí) Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7-lùžk.apt (2.patro) Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Jarní Vídeò ,- Kè Letní Vídeò ,- Kè September Vídeò ,- Kè Podzimní Vídeò ,- Kè Adventní Vídeò , 7.12., ,- Kè Romantická Paøíž a Versailles ,- Kè ,- Kè 19

12 studia URLIÈ studia BURIÈ Studia URLIÈ Studiový dùm URLIÈ se nachází v èásti Donja Vala asi 80 m od oblázkové pláže. Ubytování je zaøízeno v úèelovì vybavených 2 a 4 lùžkových studiích. Parkování u objektu zdarma. Studio 1/2: ložnice se 2 lùžky, kuchyòský kout, koupelna s WC, balkon, možnost pøistýlky Studio 1/4: ložnice se 2 lùžky, obývací èást s rozkládacím gauèem a kuchyò.koutem, koupelna s WC, balkon Ceník ubytování za osobu / 7 nocí Termín ubytování 1/2 studio 1/4 studio Pøistýlka Pøistýlka dítì sobota - sobota dospìlý do 12 let ubytování na 7 nocí ve studiu, spotøebu vody a energie, lùžkoviny, závìreèný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Studia BURIÈ Studiový dùm se nachází v Drveniku, èásti zvané Donja Vala, cca 100 m od køiš álovì èisté oblázkové pláže, obklopené palmami. V letovisku jsou restaurace, bary (vìtšina u pláže), supermarket, pošta, smìnárna, pizzerie... Ubytování je zaøízeno v úèelovì vybavených studiích a apartmánech s vlastním soc. zaøízením (sprcha + WC), kuchyòským koutem, balkonem. Možnost posezení na terase u domu vèetnì grilování. Parkování pøímo u objektu zdarma. Ceník ubytování / 7 nocí Termín ubytování 1osoba Apartmán 1/4 Pøistýlka sobota - sobota ve 1/2 studiu ve 1/3 studiu Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí 26,- Kè/1 den dìti do 10 let 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: dospìlí 2.390,- Kè/ os. dìti do 12 let 1.990,- Kè/ os. Stravování polopenze 2.790,- Kè/1os. FAKULTATIVNÍ VÝLETY: Drvenik (staré místo) cca 90 HRK Drvenik-Pelješac-Hvar cca 120 HRK Drvenik-Korèula-Drvenik cca 240 HRK dìti do 4 let bez nároku na lùžko budou ubytovány zdarma dìti do 12 let 200,- Kè do % do % do % Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí 26,- Kè/1 den dìti do 10 let 13,- Kè/1 den Autobusová doprava: dospìlí 2.390,- Kè/ os. dìti do 12 let 1.990,- Kè/ os. 7 x ubytování ve studiu, apartmánu, spotøebu vody a energie, lùžkoviny, závìreèný úklid, pobytovou taxu, zákonné pojištìní cestovní kanceláøe proti úpadku dìti do 12 let 200,- Kè do % do % do % 20 21

13 apartmány NENA Podaca je malé malebné letovisko na jihu Makarské riviéry. Je to pùvodní rybáøská vesnice ležící na úpatí hor Biokovo 2 km na východ od Zaostrogu ve smìru do Gradace. Dalším vìtším mìstem v okolí je Drvenik (vzdálen asi 5 km), který svou pravidelnou trajektovou dopravou nabízí øadu výletù, napø. na ostrov Hvar a Korèulu. Apartmány NENA Apartmánový dùm je vzdálen asi 70 m od moøe. Každý apartmán má vlastní koupelnu (sprcha + WC), TV (se SAT), kuchyòku a balkón. Spoleèná terasa je v pøízemí, parkování pro hosty za domem (zdarma). Nìkteré apartmány prošly v roce 2009 èásteènou rekonstrukcí. Možnost WiFi pøipojení k internetu zdarma. 22 Ceník ubytování Termín 1 osoba / 7 nocí apartmán / 7 nocí ubytování Apartmán 1/2 Apartmán 1/3 Apartmán 1/4 Apartmán 1/5 Apartmán 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè 7x ubytování v apartmánu, použití lùžkovin, spotøebu vody, el. energie a plynu, WiFi internet, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den 7x polopenze 2.690,- Kè/1os. dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování do % do % do % Apartmány ŠIMIÈ Nový apartmánový dùm Šimiè se nachází na pomezí obcí Zaostrogu a Podaci jen cca 30 m od nejbližší pláže. Poblíž se nachází restaurace a pekárna. Centrum Zaostrogu se všemi službami a atrakcemi je vzdáleno cca 700 m. Parkování možno zdarma v zahradì domu nebo na pøilehlé místní komunikaci. Ubytování je zajištìno ve 2 lùžkových apartmánech s možností pøistýlky a ve ètyølùžkových apartmánech v pøízemí domu. Všechny apartmány jsou vybaveny zaøízeným kuchyòským koutem, koupelnou se sprchovým koutem a WC, TV/SAT, klimatizací (za pøíplatek), novým moderním nábytkem. Každý apartmán má vyhrazený prostor na terase domu s posezením. Apartmány ŠIMIÈ Apartmány ILJA Termín 1 osoba / 7 nocí 4-lùžkový 1 osoba / 7 nocí s polopenzí ubytování ve 2 lùžkovém apartmánu apartmán ve 2 lùžkovém apartmánu lùžko pøistýlka / 7nocí lùžko pøistýlka Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány Šimiè: 7x ubytování v apartmánu, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Apartmány ILJA: 7x ubytování v apartmánu, 7x polopenzi, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, klimatizaci, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování Apartmány ILJA se nachází v centrální èásti Podaci asi 150 m od køiš álovì èisté oblázkové pláže. K dispozici jsou 2 lùžkové apartmány s možností pøistýlky. Každý apartmán má vlastní kuchyòský kout, koupelnu (sprcha + WC), balkon a klimatizaci. Všechny apartmány prošly v roce 2009 rekonstrukcí. V pøízemí domu je restaurace, kde se ubytovaným hostùm podává polopenze. Parkování osobních aut je možné zdarma pøímo u domu. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den *Snídanì: 5 EUR/1 osoba/1 den, *klimatizace: 5 EUR/AP/1 den (*pouze apartmány Šimiè - platba na místì) apartmány ŠIMIÈ, ILJA do % do % do % 23 Klimatizace a polopenze v cenì

14 apartmány NIKO, PJER Apartmány NIKO se nacházejí hned za vjezdem do obce po pravé stranì od magistrály. Vzdálenost k nejbližší oblázkové pláži je asi 50 m. Pøízemí: apartmán 1/7 (4+3): ložnice se 3 samostanými lùžky, obývací pokoj s dvojlùžkem a rozkládacím gauèem pro další 2 osoby, kuchyòský kout, sprcha + WC, terasa. První patro: apartmán 1/2: dvojlùžko, sprcha+wc, kuchyòský kout, TV, balkon s výhledem na moøe apartmán 1/3: dvojlùžko + 3. pevné lùžko, sprcha+wc, kuchyòský kout, TV, balkon s výhledem na moøe apartmán 1/3 (bez balkonu): dvojlùžko + 3. pevné lùžko, sprcha+wc, kuchyòský kout, TV, možnost posezení na malé terase u vstupu do domu v 1. patøe apartmán 1/5 (3+2): ložnice s dvojlùžkem + 3. pevným lùžkem, obývací pokoj s kuchyòským koutem a velkým rozkládacím gauèem pro 2 osoby, sprcha+wc, TV, balkon s výhledem na moøe Apartmán / 7 nocí Termín Apartmány NIKO Apartmány PJER ubytování apartmán apartmán 1/3 apartmán 1/5(3+2) apartmán 1/7 (4+3) apartmán apartmán 1/2 obs. 2 os. obs. 3 os. obs. 2-3 os. obs. 4-5 os. obs. 2-4 os. obs. 5-7 os. 1/2 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Apartmány PJER mají skvìlou polohu pøímo u vody (cca 5 m), pláž ke koupání je vzdálena asi 20 m od domu. Ubytování je zajištìno ve 2 a 3 lùžkových apartmánech. Každý apartmán má vlastní koupelnu s WC, TV/SAT, zaøízený kuchyòský kout s lednicí. Všechny apartmány mají balkon s úžasným pøímým výhledem na moøe. Parkování osobních automobilù je možno poblíž domu na pozemku majitele zdarma. do % do % do % 24 Platí pro apt. NIKO i PJER 7x ubytování v apartmánu, klimatizaci, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den 7x polopenze: 2.690,- Kè dítì do 12 let: pojištìnci RBP 5% z ubytování 200,- Kè Brist je malá obec s pøístavem ve stejnojmenné zátoce v jižní èásti Makarské riviéry pod svahy pohoøí Riliæ. Leží pøi Jadranské magistrále 2 km severozápadnì od letoviska Gradac, kde je k dispozici vše podstatné pro zábavu: diskotéky, bary, restaurace, obchùdky. Do Gradace lze dojít i pohodlnou pìší procházkou podél moøe. Apartmány ANKA VEŽA, SENKA Apartmánové domy se nacházejí jen cca 50 m od pláže. Apartmány jsou vybaveny zaøízeným kuchyòským koutem, sprchou, WC, balkonem, wifi pøipojením k internetu (zdarma), klimatizací (v cenì). Parkovat lze u domu zdarma. Na místì možnost zakoupení lodních výletù: Korèula, Hvar, Panorama denní, noèní. Pùjèovna šlapadel a skútrù se nachází jen asi 400 m od domu, obchod s potravinami cca 60 m. Termín Apartmán / 7 nocí ubytování apartmány SENKA ANKA VEŽA 2 lùžkový 3 lùžkový 4 lùžkový Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè apartmány ANKA VEŽA, SENKA 7x ubytování v apartmánu, klimatizaci, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pojištìní CK proti úpadku, pobytovou taxu. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 26,- Kè/1 den dìti do 10 let: 13,- Kè/1 den dítì do 12 let: 200,- Kè pojištìnci RBP 5% z ubytování do % do % do % 25

15 apartmány VESNA Gradac Gradac se stal v posledních letech jedním z nejpopulárnìjších letovisek Makarské riviéry. Leží malebnì rozložen na úpatí horského pásma Riliæ, 40 km jižnì od Makarské a 13 km severnì od pøístavu Ploèe. Má krásné, dlouhé, dosti široké oblázkové pláže s pozvolným vstupem do vody, které se táhnou podél celého letoviska. Jsou èásteènì stínìné vegetací. Nejznámìjší z nich je pláž Gornja vala na jižním okraji letoviska, která se pokládá za jednu z nejpìknìjších na Jadranu. Pláže lemuje kolonáda se spoustou obchùdkù a stylových restaurací. Pokud jste milovníci tancù, mùžete si zaøádit na nìkteré z místních diskoték. Termín Týdenní pobyty s vlastní dopravou ubytování Poèet Dospìlá Dítì Pøistýlka sobota/sobota dní/nocí osoba do 15 let / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè / Kè Kè Kè 7x ubytování v AP/studiu, klimatizaci, TV, WiFi, SAT, použití lùžkovin, spotøebu el. energie a vody, pobytovou taxu, služby delegáta, parkování, pojištìní CK proti úpadku. Autobusová doprava: 2.390,- Kè (dìti do 12 let: 1.990,- Kè) Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, storno zájezdu, odpovìdnost, zavazadla): dospìlí: 30,- Kè/1 den dìti do 15 let: 15,- Kè/1 den Polopenze 2.600,- Kè/dosp. osoba/pobyt 2.100,- Kè/dítì do 12 let Veèeøe 1.790,- Kè/dosp. osoba/pobyt, 1.490,- Kè/dítì do 12 let. DOPLATKY: Neobsazené lùžko: do 7.6. a od : 2.490,- Kè : 2.990,- Kè Dítì do 6 let v doprovodu dvou dospìlých osob pobyt zdarma (bez nároku na lùžko), platí pouze za pøípadnou autobusovou dopravu. 26 SKLADBA UBYTOVÁNÍ: Studia 1/2 - è. 1, 6 (1. patro) balkon (nemá pøímý pohled na moøe) Studia 1/2 - è.7, 12 (2. patro) balkon s pøímým pohledem na moøe Studio 1/2 - è.13 (3. patro) balkon (nemá pøímý pohled na moøe) Studio 1/2 - è.14 (3. patro) bez vlastního balkónu, využívá k posezení sluneèní terasu vedle studia s pøímým pohledem na moøe Apartmány 1/3+1 - è. 2, 5 (1. patro) ložnice s dvojlùžkem a rozkládacím gauèem (pøistýlka pro dìti), balkon (nemá pøímý pohled na moøe) Apartmány 1/3+1 è. 8, 11 (2.patro) ložnice s dvojlùžkem a rozkládacím gauèem (pøistýlka pro dìti), balkon s pøímým pohledem na moøe Apartmán 1/4+1 - è.3, 4 (1. patro) ložnicová èást s dvojlùžkem a obývací èást s rozkládacím gauèem a køeslem, balkon (nemá pøímý pohled na moøe) Apartmán 1/4+1 - è.9, 10 (2. patro) ložnicová èást s dvojlùžkem a obývací èást s rozkládacím gauèem a køeslem, balkon s pøímým pohledem na moøe AP 1/4+1 - è.15 (3. patro) ložnicová èást s dvojlùžkem a obývací èást s rozkládacím gauèem a køeslem, balkon s pøímým pohledem na moøe do : 15% do : 10% do : 5% ve spolupráci s CK Duha Tour Lido Adriano Lido Adriano, ležící v oblasti Emilia Romagna je atraktivní, vìtší letovisko, bohaté na kulturní a sportovní vyžití s možností výletù do okolí - Ravenna, San Marino, Rimini, Delfinárium, Mirabilandia a další. V letovisku je spousta obchodù, restaurací, kaváren, pizzerií, cukráren. Pláže jsou písèité s pozvolným vstupem do moøe. Cena za 1 osobu / 7 nocí vè. autobusové dopravy Termín pokoj pokoj pøistýlka zájezdu dvì lùžka s manžel osoba Residence menší lùžkem v apartmá Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè Belvedere Kè Kè Kè Belvedere Kè Kè Kè Belvedere Kè Kè Kè AnMaria Kè Kè Kè Belvedere UBYTOVÁNÍ: Apartmány TRILO: 2 ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, koupelna, balkon Apartmány BILO: 1 ložnice, obývací pokoj s vybaveným kuchyòským koutem, koupelna, balkon 7x ubytování v apartmánu, spotøebu plynu, vody, elektøiny, parkovné, volný vstup na pláž, bazén pokud je souèástí residence Záloha pøi rezervaci pobytu ve výši 50%, doplatek ceny 7 týdnù pøed nástupem na pobyt. Ve splupráci s CK Martinitour UBYTOVÁNÍ: Apartmány TRILO An Maria, Belvedere pro 4 6 osob, dvì ložnice, jedna s manželským lùžkem, druhá se dvìmi oddìlenými lùžky, obývací pokoj s kuchyòským koutem, sociální zaøízení, balkon, možnost 1-2 pøistýlek. Vzdálenost od pláže m. Povleèení a úklid fakultativnì. autobusovou dopravu, 7 x ubytování ve 4-6 lùžkovém apartmánu s bazénem, služby delegáta, pojištìní CK proti úpadku Cestovní pojištìní (léèebné výlohy, úraz, zavazadla, odpovìdnost za škodu, storno zájezdu) dospìlí 27,-Kè/ 1den dítì do 15 let 14,- Kè/1 den Cena za 1 osobu / 7 nocí - vlastní doprava Termín CLASSIC AnMARIA VILKA BELVEDERE Blue MARLIN Blue MARLIN ubytování TRILO A TRILO/bazén TRILO/zahrádka TRILO/bazén BILO/bazén TRILO/bazén 250 m od moøe 150 m od moøe 400 m od moøe 70 m od moøe 200 m od moøe 200 m od moøe 5/6 lùžk. 4/6 lùžk. 4/6 lùžk. 4/6 lùžk. 3 lùžk. 4/6 lùžk Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè vratná kauce 100 Euro 100 Euro 100 Euro 70 Euro 50 Euro 50 Euro závìreèný úklid 45 / fakult. 45 / fakult. 45 / fakult. 45 / fakult. 50 / fakult. 50 / fakult. bazén není v cenì + tenis není v cenì v cenì + tenis v cenì + tenis další TV, trouba TV, praèka TV, praèka trezor, trouba TV,DVD,klima TV,DVD,klima STRAVOVÁNÍ: - vlastní - polopenze Kè/os./ 7 dnù 27 Lido Adriano

16 hotel ORLE, hotel FAUST Gdaòsk, Sobieszewo hotel ORLE Pobyt u Baltského moøe má kvùli vysokému obsahu jódu velice pøíznivé úèinky na léèbu chorob horních cest dýchacích a astmatu a je ideální kombinací odpoèinku a léèby tìchto nemocí. Hotel Orle se nachází v borovém lese, na klidném místì, nedaleko vesnièky Sobieszewo, pouhých 100 metrù od píseèné pláže s mírným klesáním do moøe. Centrum mìsta Gdaòsk je vzdáleno 15 km. Ubytování: 1, 2 a 3 lùžkové pokoje, všechny mají vlastní koupelnu a jsou vybaveny TV, rádiem a telefonem. Pokoje mají bezdrátové pøipojení k internetu. Vybavení hotelu: recepce, noèní klub, Café bar, konferenèní místnosti, mini wellness (víøivka, sauna, solárium), posilovna, venkovní pøístøešek, pùjèovna kol, sport - volejbal, basketbal, fotbal. Výlety naším autobusem nebo lodí: Elblag, unikátní tech. památka plavební kanál, Malbork - nejvìtší støedovìký hrad Evropy (UNESCO), Frombork zámek a muzeum M. Kopernika, Gdaòsk prohlídka slavných lodìnic, hist. centra, Královská cesta, Artušùv dvùr, bazilika Nejsv. P. Marie (nejvìtší cihlový chrám v Evropì), lodní výlet na poloostrov Westerplatte (první bitva 2. svìt. války). Gdynia okružní plavba - prohlídka pøístavu, známé plachetnice Dar Pomorza a váleèné lodi B³yskawica, Oc.graf. muzeum a moøské akvárium. Sopot známé pøímoøské letovisko a láznì, prohlídka centra, ulice Monte Cassino, možnost návštìvy aquaparku. Cena dospìlý Cena dítì è. akce termín doprava dní/ 2-lùžk. 3-lùžk. 1-lùžk. do 10 let do 10 let nocí pokoj pokoj pokoj s 1 dospìlým se 2 dosp bus 8/ Kè Kè Kè Kè Kè bus 8/ Kè Kè Kè Kè Kè Vlastní doprava / Kè Kè Kè Kè Kè ubytování hotel Orle, doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací bez noèních pøejezdù, polopenze snídanì formou švéd. stolù, veèeøe. 1x zábavný veèer, 4x výlet autobusem, prùvodce CK, pojištìní CK proti úpadku. V CENÌ NENÍ: povinné cestov. pojištìní léèebných výloh, poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných zdravot. dùvodù 15 Kè/os/den, vstupné do rùzných objektù, lodní lístky, místní (lázeòský) popl. 2,5 z³ na osobu a den. Pobyt na 14 dní sleva 1000 Kè. Skupiny nad 10 osob mají rùzné výhody - pøijedeme za Vámi, urèíte si nást. místo apod. Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù. V cenì nemají výlety a delegáta CK. Mimo sezónu sleva 1000 Kè. Ozdravné pobyty pro skupiny dìtí Kè s dopravou, prùvodcem, výlety, celodenní stravou a pojištìním CK. Slevy: 400 Kè/os. za vèas. rezerv. do Další sleva pro vìrné klienty (min.3x v posl. 3 letech) 250 Kè/os. (slevy pouze pro dosp. os.). Dìèín hotel FAUST Poznávací dovolená s výlety na nejkrásnìjší místa Labských pískovcù s výletem do Drážïan. Krajina plná tajemství, tak je dnes oznaèováno úchvatné území pískovcových stolových hor, skalních mìst a hlubokých kaòonù mezi Dìèínem a Drážïany. Program zájezdu výlety: Tiské stìny, projížïka na pramicích krásnou Edmundovou (Tichou) soutìskou, Høensko, Pravèická brána, nìmecké oblasti Saského Švýcarska. Nejvìtší nìmecká pevnost Königstein, dominanta Saského Švýcarska hora Bastei s romantickým skalním hrádkem Neurathen. Impozantní svìt skal Schrammsteine, Drážïany obrazárna Zwinger, klenotnice, zhlédneme Semperovu operu, kostel Frauenkirche, Muzeum míšeòského porcelánu, Labské terasy, nákupní centrum. Zámek Moritzburg, kde se natáèela známá Popelka. Vybavení hotelu: recepce, restaurace, letní terasa, Wi-Fi, u hotelu tenisový kurt, plavecký bazén 400m. ubytování hotel Faust*** Dìèín 6 nocí ve 2 lùžk. pokojích s možn. 1 pøist. a 3 lùžk.pokoje. Všechny pokoje s kompl. soc. zaøízením (WC, sprcha, umyvadlo), Wi-Fi internetem, satelitní TV. Doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze (snídanì formou švéd. stolù, veèeøe 3 chodová), prùvodce CK, pojištìní CK proti úpadku. V cenì zájezdu je rovnìž min. 3x výlet autobusem. V CENÌ NENÍ: vstupy, plavba na pramici, poplatek za storno zrušení zájezdu z vážných zdravot. dùvodù 15 Kè/os./den. 28 NOVINKA Cena dospìlý Cena dítì è. akce termín doprava dní/ 2-lùžk. 3-lùžk. 1-lùžk. do 3 let s 3-12 let ve 3-12 let nocí pokoj pokoj pokoj místem v busu 2-lùžk. pokoji pøistýlka bus 7/ Kè Kè Kè 0/1 700 Kè Kè Kè bus 7/ Kè Kè Kè 0/1 700 Kè Kè Kè bus 7/ Kè Kè Kè 0/1 700 Kè Kè Kè bus 7/ Kè Kè Kè 0/1 700 Kè Kè Kè Vlastní dopravou 1 noc 690 Kè 690 Kè 890 Kè Kè 140 Kè Skupiny nad 10 osob mají rùzné výhody - pøijedeme za Vámi, urèíte si nást. místo apod. Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù. V cenì pobytu mají ubytování s uvedeným stravováním. Slevy: 300 Kè/os. za vèas. rezerv. do Další sleva pro vìrné klienty (min.3x v posl. 3 letech) 200 Kè/os. (slevy pouze pro dosp. os.). ve spolupráci s CK AZ TOUR NOVINKA hotely RUBINO a AL MASO, hotely SUMMIT a FLORA LAGO DI GARDA - HOTELY RUBINO*** a AL MASO*** Pohodový poznávací zájezd s programem pro každého k nejvìtšímu a nejkrásnìjšímu italskému jezeru Lago di Garda s teplým støedomoøským klimatem, které je obklopené horskými masívy Dolomitù Brenta. Pìkné pláže a teplá voda (24 C). Ubytování: hotely Rubino*** a Al Maso***. Hotel Rubino*** se nachází v centru obce Nago u Torbole asi 1,5 km od jezera Garda. Pokoje: 2,3 a 4 lùžkové - všechny s kompl. soc. zaøízením a TV. Na pokojích nejsou lednice. Vybavení hotelu: recepce, jídelna, klubovna s TV a WIFI. Luxusní hotel Al Maso*** se nachází na okraji mìsta Riva del Garda, cca 1,9 km od jezera Garda. Pokoje: 2,3 a 4 lùžkové - všechny s kompl. soc. zaøízením a TV a klimat. Vybavení hotelu: restaurace, fitness, krytý a venkovní bazén. Program zájezdu: 1.den: ráno odjezd z ÈR, veèer pøíjezd na ubytování. 2. až 6.den: výlety: Dolomiti di Brenta, lanovkou na vrchol La Paganella (2128 m), lehká èi tìžší turistika, mìsteèko Molveno, jezero Molveno (lodièky, koupání - nádherná oblázková pláž). Pesarinské Dolomity, po stopách bojù 1. sv. války: nitrem hory Monte Pasubio (51 tunelù). Prohlídka mìst na pobøeží Gardy: Torbole, Nago, koupání, lodièky, Riva del Garda, vodopády Cascata Varone, plavba po jezeøe do Malcesine, lanovkou z Malcesine na Monte Baldo a výstup na vrchol Monte Altissimo di Nago (2079 m) - výhledy. 6.den k veèeru odjezd domù. 7.den ráno pøíjezd na Ostravsko. Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù. V cenì nemají výlety a delegáta CK. Mimo sezónu sleva 100 Kè. Slevy: 350 Kè/os. za vèas. rezerv. do sleva pro vìrné klienty (min.3x v posl. 3 letech) 200 Kè/os. (slevy pouze pro dosp. os.). 5x ubytování v hotelu (na jednom místì), doprava lux. zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze - snídanì (švédské stoly), veèeøe (3 chody), prùvodce CK, pojištìní CK. V CENÌ NENÍ: povinné cestovní pojištìní léèeb. výloh, poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných zdrav. dùvodù - 15 Kè/os/ den, místní popl. 1 /os/den, obìdy, vstupné, jízdenky (lanovky). Cena dospìlý Cena dítì è. akce termín dní/ hotel 2 a 3 lùžk. 4-lùžk. 1-lùžk. do 3 let s 3-12 let ve 3-12 let ve nocí pokoj pokoj pokoj místem v busu 2-lùžk. pokoji 3-lùžk. pokoji /5 Al Maso Kè Kè Kè 0/2 500 Kè Kè Kè /5 Rubino Kè Kè Kè 0/2 500 Kè Kè Kè /5 Rubino Kè Kè Kè 0/2 500 Kè Kè Kè Vlastní doprava noc Rubino Kè Kè Kè Kè 600 Kè Vlastní doprava noc Al Maso Kè Kè Kè Kè 890 Kè Termální koupalištì Bešeòová hotely SUMMIT*** a FLORA** termály s léèivou vodou, venku je 8 bazénù s termální vodou (36-40 C) a 8 bazénù s èirou vodou. Saunový svìt. Od r bazén s vlnobitím a tobogány 220m (nejdelší v SR), 3 bazény jsou vnitøní. Klienti ubytování v obou hotelích mají slevu na vstup 50%!! Hotel Summit *** (i pro nároènìjší klientelu), 700 m (10 min.) od termálního koupalištì, komfortní, prostorné dvojlùžkové a trojlùžkové pokoje s možností pøistýlky, všechny s koupelnou, WC, SAT TV, telefonem, WI-FI lednièkou a balkonem. Vybavení hotelu: výtah, restaurace s malou vinotékou, relax centrum (whirpool, hydromasážní vana, parní sauna s aromaterapií, finská sauna), tenisový kurt s umìlým povrchem a osvìtlením, víceúèelové sportovní høištì (basketbal, fotbal, volejbal, badminton), pùjèovna jízdních kol a jiných sportovních potøeb, biliard, stolní tenis, šipky,stolní fotbal. Parkování v uzavøeném dvoøe hotelu. Hotel Flóra**- pøíjemný menší hotel, který se nachází 100m od od termálního koupalištì. Ubytování: dvoulùžkové pokoje standardních rozmìrù s možností pøistýlky (nebo dìtské postýlky) a 3 lùžkové pokoje. Každý pokoj je vybaven sociálním zaøízením, TV/SAT, chladnièkou a bezdrátovým pøipojením k internetu. Vybavení hotelu: stylová restaurace, vinný sklep s krbem, zahrada, venkovní posezení. Parkování ve dvoøe hotelu (v noèních hodinách se zamyká). ubytování, doprava zájezd. autobusem s klimatizací, polopenze snídanì (švéd. stoly), 3 chod.veèeøe (výbìr za 2 menu) 1x zábav. veèer, prùvodce CK, poj. CK proti úpadku. V cenì zájezdu na 7 dní jsou i výlety naším autobusem: celodenní - nejkrásnìjší doliny: Prosiecká a Kvaèianská s exkurzí v místním pivovaru a Žiarská dolina (Západní Tatry), pùldenní Demänovská jeskynì Svobody, nebo Demänovská ledová jeskynì a Malino Brdo lanovkou a pak pìšky do osady Vlkolínec (UNESCO). V CENÌ NENÍ: povinné cestov. poj. léèebných výloh, poplatek za storno - zrušení zájezdu z vážných zdravot. dùvodù - 15 Kè/os/ den, vstup do areálu termálního koupalištì (sleva 50%). V cenì není místní popl. 0,8 EUR na osobu a den (platí se na místì). V CENÌ POBYTU VLASTNÍ DOPRAVOU JE: ubytování, polopenze, poj. CK proti úpadku. Cena dospìlý Cena dítì è. akce termín dní/nocí 2 a 3 lùžk. pok. 1-lùžk. pok. do 3 let 3-12 let pøist let pøist / Kè Kè 0/900 Kè Kè Kè / Kè Kè 0/900 Kè Kè Kè / Kè Kè 0/900 Kè Kè Kè / Kè Kè 0/900 Kè Kè Kè / Kè Kè 0/900 Kè Kè Kè VL. DOPR. do 31.5 a od noc 1 100/1 300 Kè 1 500/1 700 Kè 0 700/900 Kè 1 000/1 200 Kè VL. DOPR. od 1.6. do noc 900/1 100 Kè 1 300/1 500 Kè 0 700/900 Kè 800/1000 Kè Klienti vlastní dopravou: jen mimo termíny našich autobus. zájezdù. V cenì mají ubytování, stravování a poj. CK proti úpadku. Slevy: 350 Kè/os. za vèas. rezerv. do sleva pro vìrné klienty (min.3x v posl. 3 letech) 200 Kè/os. (slevy pouze pro dosp. os.). Skupiny nad 10 osob mají rùzné výhody - pøijedeme za Vámi, urèíte si nást. místo apod. 29 ve spolupráci s CK AZ TOUR

17 Wellness hotel POHODA Wellness hotel Pohoda**** je umístìn v Pozlovicích u Luhaèovic, pouhých 30 minut pìší chùze od lázeòské kolonády. V hotelu je restaurace, letní terasa, wellness centrum (bazén, saunový svìt a fitness), úschovna kol (zdarma) a relaxaèní centrum (hydromasáže, perlièkové koupele, pøísadové a antirevmatické koupele, masáže, suché uhlièité koupele, slatinné obklady, zábaly bahen z Mrtvého moøe, kyslíková terapie, inhalace a parafínové zábaly). Krásné okolí a polohu hotelu u nedaleké pøehrady vytváøí ideální místo pro rodinnou dovolenou. Okolí Luhaèovic je vhodné pro pìší turistiku i výlety na kolech. Sportovní možnosti - tenis, kuželky, bowling, squash, minigolf, fitness centra, cyklistika, turistika, koupání (koupalištì v Luhaèovicích, pøehrada v Pozlovicích) a rybolov. Cena za 1 osobu / pobyt Termín Pohoda na zkoušku - 2 noci Relaxvíkend v Pohodì - 3 noci Minirelax - 4 noci pobytu L P L v 1/1 L P L v 1/1 L P L v 1/ Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Termín Regeneraèní seniorský pobyt 55+ (7 nocí) pobytu L P L v 1/1 L = lùžko ve 2 lùžkovém pokoji P = pøistýlka ve 2 lùžkovém pokoji Kè Kè Kè L v 1/1 = lùžko v jednolùžkovém pokoji Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè Kè UBYTOVÁNÍ: V jednolùžkových a dvoulùžkových pokojích s možností až dvou pøistýlek s vlastním sociálním zaøízením, TV/SAT, rádiem, telefonem, minibarem, klimatizací, pøipojením na internet pøes Wi-Fi a balkonem. Všechny ceny jsou bez DPH. Reklamní letáky umístìné v autobuse: cena za 1ks/1 týden vè. instalace/odinstalace A4 (na výšku), A5 25,- Kè A4 (na šíøku) 45,- Kè A3 (na šíøku) 45,- Kè Držadlo ( reklamní nosiè): 6,- Kè / 1 ks / 1 den + 6,- Kè instalace / odinstalace / 1 ks Reklama umístìná na boèních stranách a zadních sklech autobusù: ,- Kè / 1m / 1 mìsíc. 2 Úètujeme vždy min. 0,5 m. Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel. ÈSAD Karviná a.s. ul.hrnèíøská Karviná-Fryštát tel fax: poboèka Orlová, AN Okružní Orlová-Lutynì tel fax: Celoplošný polep zadní èásti autobusu: roèní nájem ,- Kè. Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel. Celoplošný polep autobusu: roèní nájem ,- Kè. Instalaci a odinstalaci hradí objednavatel. ÈSAD Havíøov a.s., AN ul.tìšínská 1297/2b Havíøov-Podlesí tel fax: poboèka Frýdek-Místek, AN Na Poøíèí Frýdek-Místek tel fax: STRAVOVÁNÍ: V cenì pobytù polopenze (snídanì a veèeøe formou bohatého bufetu). Možnost dokoupení obìdù: 160 Kè/dosp. osoba/1 den, dìti do 15 let 100 Kè/dítì/1 den. Pro seniory, kteøí dovrší nejpozdìji v den nástupu 55 let sleva 5%. Slevy platí jen u týdenních pobytù. Pøi objednání a zaplacení pobytu do % sleva, do % sleva (slevy se vztahují je na týdenní pobyty na rok 2013). Dítì do 5 let bez nároku na služby má poskytnut pobyt zdarma. 10% sleva na dokoupení procedur na místì. PØÍPLATKY: Rekreaèní poplatek 15 Kè/den (osoby let) platba na místì. Parkování na parkovišti hlídaném kamerovým systémem 30 Kè/den, v garáži 70 Kè/den. Dìtská postýlka 100 Kè/den. Ve splupráci s CK Rywal Ostrava V cenì pobytu Pohoda na zkoušku: 2 noci s polopenzí, 1x Kleopatøina koupel se zábalem, 1x masáž zad a šíje medovým olejem, volný vstup do wellness (bazén, saunový svìt, fitness). Nástup možný kdykoliv mimo sobotu. V cenì pobytu Relaxvíkend v Pohodì: 3 noci s polopenzí, 1x bylinková relaxaèní koupel se zábalem, 1x hydromasáž se zábalem, 1x èokoládová nebo pomeranèová nebo kakaová masáž máslem, 2x inhalace minerální vody Vincentka, 1x infraèervená kabina, volný vstup do wellness (bazén, saunový svìt, fitness). Nástup možný kdykoliv mimo sobotu. V cenì pobytu Minirelax: 4 noci s polopenzí, 1x bylinková relaxaèní koupel se zábalem, 1x perlièková koupel se zábalem, 2x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x infraèervená kabina, volný vstup do wellness (bazén, saunový svìt, fitness). Nástup možný každý den mimo ètvrtek a pátek. V cenì pobytu Regeneraèní seniorský pobyt 55+: 7 nocí s polopenzí, 1x aromaterapeutická masáž zad a šíje, 1x hydromasáž se zábalem, 1x slatinný obklad na celá záda, 1x suchá uhlièitá koupel, 1x kyslíková terapie, volný vstup do wellness (bazén, saunový svìt, fitness), 1x polodenní výlet do okolí a 7x odpolední káva nebo èaj s mouèníkem. Nástup: v týdenních cyklech s nástupem v nedìli. 31

18 chata Hrádek, Oravice - chata LUX Novì rekonstruovaná chata Hrádek ve Slezsku, dojezd autem možný až k chatì (cca 3 km od hlavní silnice). Pokoje s vlastním soc. zaøízením, TV a pøipojením na internet, skvìlá domácí kuchynì (polopenze, plná penze). Nabízíme Vám volné kapacity zájezdových autobusù znaèky IVECO, Renault, Karosa a SOR pro tuzemské i zahranièní zájezdy. V rámci nepravidelné osobní dopravy disponujeme 13 zájezdovými autobusy. Tyto autobusy využíváme pro pøepravní potøeby našich dlouhodobých partnerù i pro pøíležitostnou dopravu (firemní akce, oslavy, výlety, zájezdy šité na míru, apod.). Všechny provozované autobusy splòují veškeré podmínky pro provoz v mezinárodní dopravì a nabízejí vysokou míru pohodlí a spolehlivou pøepravu. Pro zahranièní zájezdy nebo pro vìtší objemy pøeprav poskytujeme zajímavé slevy. Ceny * Dìti Dospìlí za 1 osobu / 1 noc: do 3 let 4-7 let 8-14 let Nocleh + polopenze zdarma 250,- Kè 350,- Kè 490,- Kè Nocleh + plná penze zdarma 300,- Kè 400,- Kè 560,- Kè Rekreaèní poplatek na místì (os. nad 18 let): 15 Kè / den * ceny platí pøi ubytování na 3 a více nocí, ceny za 1-2 noci na dotaz v CK Možnosti v okolí: l bìžecké tratì l sjezdovky l cyklostezky l turistické trasy po okolí l koupalištì l paragliding l krásná pøíroda l houbaøení... a mnoho dalšího MAGELYS HD - provozuje KA EVADYS HD - provozuje FM SOR LH 9,5 - provozuje HA DOMINO HD - provozuje HA ILIADE RTX - provozuje HA, KA, FM KAROSA LC956 - provozuje HA, KA, FM Vybavení chaty: l restaurace l bar l jídelna l stylová místnost s krbem l vlastní parkovištì l venkovní posezení na zahrádce l l osvìtlený lom s ohništìm l venkovní dìtský koutek l sauna (pro 4 osoby) l 2 lyžaøské vleky (osvìtlené) pøímo v areálu chaty l tenisový kurt (volejbalové høištì) l venkovní bazén (+ dìtský bazének) l pùjèovna horských kol l l kuleèník l stolní tenis l ruské kuželky l šipky l nová dìtská herna Oravice - chata Lux Termíny pobytu Chata Lux se nachází v obci Oravice, která je známá pøedevším svými termálními bazény a také novì vybudovanými lyžaøskými sjezdovkami. Chata má svou vlastní restauraci s barem, jídelnu, spoleèenskou místnost, saunu, tenisové kurty, dìtský lyžaøský vlek (150 m) a venkovní gril. K dispozici je také pùjèovna horských kol a lyží. Ubytování nabízíme ve 2, 3 a 4 lùžkových pokojích a v jednom 8 lùžkovém pokoji. Pokoje jsou vybaveny TV,SAT, nìkteré mají své vlastní WC a sprch. kout. Parkovištì je pøímo pøed chatou (v zimních mìsících jsou nutné øetìzy). Lyžaøský zájezd 5denní (ubytování, doprava autobusem, polopenze), pondìlí - pátek / Kè Kè Kè Pobyt nejen pro seniory 6-ti denní zájezd (ubytování, doprava autobusem, plná penze) nedìle-pátek / Kè Kè Kè Pobyt nejen pro seniory 7-mi denní zájezd (ubytování, doprava autobusem, plná penze) nedìle - sobota / Kè Kè Kè Vánoèní pobyt 4-denní zájezd (ubytování, doprava autobusem, polopenze), ètvrtek - nedìle / Kè Kè Kè Vánoèní+Silvestrovský zájezd 8denní zájezd (ubytování, doprava autobusem, polopenze), ètvrtek - ètvrtek / Kè Kè Kè Silvestrovský pobyt 5-denní zájezd (ubytování, doprava autobusem, polopenze), nedìle - ètvrtek / Kè Kè Kè Týdenní individuální pobyty bez dopravy (so so), ubytování, polopenze nebo plná penze (mimo vánoèních svátkù a Silvestra) Ubytování s polopenzí 8/ Kè Kè Kè Ubytování s plnou penzí 8/ Kè Kè Kè ve spolupráci s CK Duha Tour 32 Poèet dní/nocí Dospìlá osoba Dítì do 12 let Dítì do 6 let ubytování ve 2,3,4 a 8-mi lùžkových pokojích (WC a sprchy jsou na patøe spoleèné), polopenzi nebo plnou penzi (u vánoèního pobytu polopenzi a dopravu autobusem), služby delegáta, pojištìní CK proti úpadku. CENA NEZAHRNUJE: rekreaèní poplatek 15,- Kè/osoba od 18 let/den, pojištìní léèebných výloh v zahranièí, vstupy do termálních lázní, skipasy, fakultativní výlety. U dìtí do 6 let cena nezahrnuje lùžko. SLEVA: pøi ubytování na pøistýlce dospìlá osoba i dítì - 300,- Kè. Odpoèet z ceny zájezdu pøi vlastní dopravì - 300,- Kè/osoba Proè využít našich služeb? l zázemí: patøíme do významné dopravní skupiny 3ÈSAD (1300 zamìstnancù, 350 autobusù celkem, 20 mil. najetých km roènì) l moderní a variabilní vozový park: 13 stabilních zájezdových autobusù, splòujících nároèné standardy dnešního cestování l všechny služby certifikované dle ISO 9001:2000 l vlastní autorizované servisy (pravidelné prohlídky, operativní servis v pøípadì neèekaných událostí) l profesionální a zkušení øidièi Volejte: ÈSAD Havíøov a.s ÈSAD Karviná a.s ÈSAD Karviná a.s. (provoz Orlová) ÈSAD Frýdek - Místek a.s ÈSAD Frýdek - Místek a.s. (provoz Hranice)

19

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s.

www.3csad.cz ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek a.s. Pobytové zájezdy Letní autobusová linka z ÈR do Chorvatska Poznávací a tematické zájezdy Chorvatsko Itálie Maïarsko Polsko Slovensko Rakousko Èeská republika ÈSAD Havíøov a.s. ÈSAD Karviná a.s. ÈSAD Frýdek-Místek

Více

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

pronájem autobusů přepravy našimi moderními zájezdovými autobusy až pro 49 osob kamkoliv si budete přát... více informací na zadní straně obálky

pronájem autobusů přepravy našimi moderními zájezdovými autobusy až pro 49 osob kamkoliv si budete přát... více informací na zadní straně obálky CK 3CSAD Zajišťujeme pro Vás: zájezdy do Chorvatska - na Makarskou riviéru a do Itálie za skvělé ceny: - ubytování v apartmánech, studiích, hotelech a penzionech - autobusem nebo vlastní dopravou - možnost

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok

MAĎARSKO 2013. BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok MAĎARSKO 2013 BALATON _ Zamárdi _ Tihany _ Siófok Zamárdi HOTEL WELLAMARIN**** Nově postavený hotel se nachází přímo na jižním břehu jezera Balaton v malebném prostředí, s krásným výhledem na severní břeh

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz Chorvatsko a Černá Hora Nabídka pro skupiny Cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS pro Vás připravila nabídku cenově zvýhodněných pobytových zájezdů pro skupiny 20 a více do nejžádanějších míst a ubytovacích

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE CHORVATSKO UMAG POREČ SPLIT MIRA 28 km 25 km OMIŠ BAŠKA VODA 50 km ZAGREB BAŠKO POLJE 52 km RIJEKA BRAČ ŽIVOGOŠČE 80 km RABAC MAKARSKÁ DRVENIK 90 km 60 km BIH HVAR PELJEŠAC HR ZADAR KORČULA 215 km BIOGRAD

Více

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA VÝBĚR POČET NOCÍ MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY JISTOTA

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA VÝBĚR POČET NOCÍ MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY JISTOTA CHORVATSKO SKUP POBYTY SKUPINOVÉ 2016 1 2 3 4 5 6 7 DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA VÝBĚR POČET NOCÍ MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY JISTOTA Dítě do 15 let na přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob má pobyt

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

KARAVAN EXTRA LUX LORD

KARAVAN EXTRA LUX LORD - KEMP SUTIKLA KARAVAN EXTRA LUX LORD V letovisku najdete také půjčovnu aut, motorek a kol, vodní sporty, směnárnu, tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště, minigolf a možnost řady fakultativních

Více

nabídky pro skupiny, nejen školní

nabídky pro skupiny, nejen školní CHORVATSKO nabídky pro skupiny, nejen školní Vážení, pøedkládáme vám nabídku ubytování s autobusovou dopravou, zpravidla vè. polopenze. Najdete zde vybrané kapacity na Istrii, v oblasti Kvarneru èi severní

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz PENZION AEBI Adresa:

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 6. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 CHORVATSKO Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 14. 07. - 21. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 14 let/3. os./htl.sirena! Ubytování Stravování 1/2 3-12let/*14 let

Více

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT *****

LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** LIPNO NAD VLTAVOU - LIPNO LAKE RESORT ***** 3,4,5,6,8 - denní zájezd Luxusní apartmánový komplex. Sjezdovky Lipno 200m, Frymburk 10 km, Rakousko 20-50 km. Poloha: cca 200 m nad nádrží Lipno, cca 100m od

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877

Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 Pracovní doba: 05. 07.- 07. 07.: 08,00 12, 00 nebo telefon: 602 876 877 LAST MINUTE!!! Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 07. 07. - 14. 07. ZDARMA doprava pro

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

Týdenní zábavná dovolená v Riccione

Týdenní zábavná dovolená v Riccione Týdenní zábavná dovolená v Riccione Termín cesty: 28.8 4.9 2015 Počet osob: nabídka od 8 osob Doprava: letecky Highlights: 7-denní pobyt ve vyhlášeném letovisku - Riccione Gay pláž Osobní gay průvodce

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Trigan s wellness a bazénem / č.2914 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především z

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351

Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 CK TURISTA Korutanské Alpy: Nassfeld - apartmány Rosenstöckl ****, sauna v ceně / č.2351 4,6,8 - denní zájezd Lyžování v jižních Alpách. Nejjižnější lyžování v Rakousku nabízí Korutanské Alpy, které hraničí

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246

Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 CK TURISTA Akce: Golf a wellness - hotel Livada Prestige *****, Fee a wellness v ceně / č.3246 4,5,6,7 - denní zájezd Slovinské termální lázně Moravské Toplice se již staly mezi golfisty pojmem. Skvělé

Více

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko

katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Léto 2005 katalog zájezdû Itálie Chorvatsko Španělsko Itálie Palmová riviéra San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska Brela,

Více

Haus Buchacher Rattendorf

Haus Buchacher Rattendorf Haus Buchacher Rattendorf Apt. komplex jen 2 km od lyžování Apartmánový dům se společenskou místností se nachází ve vesničce Rattendorf, 2 km od lanovky Millénium. V Rattendorfu se nachází hospůdka a malý

Více

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA

DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA CHORVATSKO 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 DÍTĚ ZDARMA ČASOVÁ SLEVA DÉLKY POBYTU MÍSTO NÁSTUPU OSOBY ZDARMA SLUŽBY SENIOR 55+ JISTOTA Dítě na přistýlce v doprovodu dvou dospělých osob má pobyt ZDARMA. Akci DÍTĚ ZDARMA

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko Chorvatsko Tel.: 972 243 071 2 www.cdtravel.cz Chorvatsko Posedarje Sukošan Tribunj Split Šolta Hvar Záhřeb Omiš Drvenik Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná

Více

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ

V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ U B Y T O V Á N Í V LEDČI NAD SÁZAVOU A BLÍZKÉM OKOLÍ Turistické informační centrum Husovo náměstí 60 584 01 Ledeč nad Sázavou Tel.: 569 721 471 Email: info@ledecsko.cz www.ledecsko.cz HOTEL KASKÁDA ***

Více

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles

Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Arc 2000 Chalet des Neiges Arolles Residence je rozdìlena do nìkolika vìtších chaletù v tradièním savojském stylu a nachází se pøímo u sjezdovky. Kryté garáže (79 /týden, možnost rezervace pøedem). Vstup

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava

CHORVATSKO. www.stefl-tour.cz. cestovní agentura a autobusová doprava cestovní agentura a autobusová doprava www.stefl-tour.cz CHORVATSKO Krk Vrbnik Baška Biograd na Moru Vodice Primošten Trogir ostrov Čiovo Baška Voda Tučepi Podgora Igrane Živogošče Drvenik Gradac Pelješac

Více

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ

NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 2016 Svátky Písní Olomouc 2016 NABÍDKA FESTIVALOVÝCH BALÍČKŮ 1 44. Mezinárodní festival pěveckých sborů Svátky písní 2016 Pobytové balíčky Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý sbor na

Více

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik Chorvatsko Tel.: 972 243 052 Záhřeb www.cdtravel.cz Chorvatsko Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná příroda, na jedné straně pohoří v Velebit a Biokovo,

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel Hotel CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ 2011 MěDK Elektra, příspěvková organizace Městské a turistické informační centrum Luhainfo Masarykova 950, 763 26 Luhačovice Tel.: 577 133 980 www.luhacovice.cz E-mail: luhainfo2@mdkelektra.cz NABÍDKA UBYTOVÁNÍ

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 CHALKIDIKI - letovisko NEA VRASNA 2015 letecké zájezdy ODLETY BRNO,OSTRAVA vily VASILIS, VOULA,CHRISTOS II., APOLLON kód zájezdu termín počet dní/nocí 1. a 2. os. STUDIO 1. až 3. os. APARTMÁN 3. a 4. os.

Více

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223

Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 CK TURISTA Korutany s all inclusive - hotel Samerhof ****, turistická karta zdarma / č.7223 4 - denní zájezd Úžasná turistická dovolená a rekreace v Jižních Alpách, přímo v pohádkovém okolí proslulého

Více

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913

Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 CK TURISTA Vysoké Tatry - Aqua relax hotel *** Titris s wellness a aqaparkem / č.2913 4,5,7 - denní zájezd Akce: jedno dítě do 7 let ZDARMA Úžasné lyžování v Tatrách, nejbližších velehorách (především

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 4. 590,- Kč 4 7 let 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 30. 06. - 07. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl.sirena! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada Polopenze 6.

Více

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4

Polopenze 7. 990,- Kč 4. 990,- Kč 1/4 Makarská riviéra Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora,... 21. 07. - 28. 07. ZDARMA doprava pro dítě do 12 let/3. os./htl. Rivijera! ALEM hotel. depandance u pláže, zahrada RIVIJERA

Více

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245

Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 CK TURISTA Korutanské Alpy - hotel**** Trattnig - TOP skipas a wellness v ceně /č.2245 5,6,7,8 - denní zájezd Lyžování v Alpách (navíc také předvánoční lyžování a vánoční lyžování) ve skvělých lyžařských

Více

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - -

4.1. 11.3. 1.12. 23.12. 1 790,- 2 690,- 1 350,- 990,- ZDARMA 1 990,- 290,- - - 2 0 1 6 S Á R V Á R hotel PARK INN 4* Hotel je propojen s termálními lázněmi krytou chodbou. Hotel nabízí pokoje Standard s možností 1 přistýlky, rodinné pokoje * = 2 pokoje Standard propojené dveřmi nebo

Více

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz

CESTOVNÍ KANCELÁŘ - LÉTO 2013 AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO. +420 603 444 954, ck@dalmatinek.cz, www.dalmatinek.cz AKTIVNĚ ZDRAVĚ ZÁBAVNĚ LÉTO 2013 CHORVATSKO Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - chaty DALMATINEK hotelový Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila FILIP Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE - vila MILKA Makarská riviéra ŽIVOGOŠĆE

Více

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz

Cestovní kancelář Votrok 2014. Kompletní ceny. www.votrok.cz Cestovní kancelář Votrok 2014 Kompletní ceny Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, 500 02 Hradec Králové Telefon 495 534 066 Mobil 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz www.votrok.cz Při zakoupení

Více

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, )

SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) SKUPINY 2014 ITÁLIE UBYTOVÁNÍ V APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) ITÁLIE PRO SKUPINY SAN BENEDETTO residence Oceano Turisticky oblíbená oblast

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km

Bulharsko. Slunečné pobřeží Slunečné pobřeží. Pomorie Malé, živé městečko 20 km od Burgasu. Primorsko Malé rybářské městečko leží 60km Bulharsko Tel.: 972 243 053 www.cdtravel.cz Bulharsko SOFIJA Bulharsko se v posledních letech opět stalo vyhledávaným cílem našich turistů. Cestování lehátkovými nebo lůžkovými vozy je poměrně dobrou volbou,

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

Protaras - Hotel Mimosa ***

Protaras - Hotel Mimosa *** CK TURISTA Protaras - Hotel Mimosa *** 8 - denní zájezd Poloha: Příjemný hotel s rodinnou atmosférou sestávající z několika dvoupatrových budov je vystavěn na okraji střediska Protaras cca 4 km od jeho

Více

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA Poloha: Hotel se nachází v části Špadiči, na malém poloostrůvku, cca 3 km severně od města Poreč. Pláže jsou kamenité s betonovými platy ve vzdálenosti cca

Více

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244

Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 CK TURISTA Alpy: Nassfeld a Lienzské Dolomity - Erlenhof **** apartmány - aquapark v ceně / č.2244 5,7 - denní zájezd Nádherné lyžování v Alpách takřka na rakousko italské hranici. Výborné ubytování v

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE DŮLEŽITÉ INFORMACE. www.intertrans.cz

CHORVATSKO DALMÁCIE DŮLEŽITÉ INFORMACE. www.intertrans.cz CHORVATSKO DALMÁCIE Brela Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů

Votrok 2015. www.votrok.cz. Cestovní kancelář. Kompletní ceny. Slevy za včasný nákup zájezdů Votrok 2015 Cestovní kancelář Cestovní kancelář Votrok, Chelčického 967, Hradec Králové PSČ 500 02 Telefon: 495 534 066 Mobil: 725 848 429 E-mail: votrok@votrok.cz Kompletní ceny Slevy za včasný nákup

Více

SKUPINY 2014 CHORVATSKO

SKUPINY 2014 CHORVATSKO SKUPINY 2014 CHORVATSKO UBYTOVÁNÍ V HOTELECH, APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) POREČ hotel DELFIN** s polopenzí Poreč je dnes nejnavštěvovanějším

Více

Pobyty na Jadranu 2014

Pobyty na Jadranu 2014 Pobyty na Jadranu 2014 NABÍDKA PRO SKUPINY Vážení, jsme cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS s.r.o. působící na trhu již 23. rokem, která se specializuje na pobytové a poznávací zájezdy do Chorvatska, Černé

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Slunečné pobřeží. Nesebr

Slunečné pobřeží. Nesebr Bulharsko Mnoho lidí kdysi v Bulharsku bylo, jako v jedné z mála zemí, kam se vůbec dalo cestovat. Co se tak vrátit na známá místa, podívat se, jestli je ještě najdeme a poznáme? Zjistit, co se změnilo?

Více

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE

2015 ITÁLIE OSTROV SICÍLIE ITÁLIE OSTROV SICÍLIE Sicílie PERLA STŘEDOMOŘÍ - ostrov Slunce, ostrov v samém srdci Středozemního moře. Sicílie je úplně jiná než ostatní oblasti Itálie, pestřejší a plná protikladů, má odlišnou a svébytnou

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND ****

PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** PSALIDI - SUNCONNECT KIPRIOTIS AQUALAND **** 5,8,11,12,15 - denní zájezd EXKLUZIVNĚ v naší nabídce. Ideální pro ty, kteří chtějí být online během dovolené. Aqualand pro dětské vodní hry. Poloha: hotel

Více

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech

MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech MAĎARSKO AUTOBUSEM Budapešť s relaxací v termálech 1. den odjezd z nástupních míst v ranních hodinách, přejezd přes Slovensko do Maďarska, dopoledne příjezd do Budapešti. Prohlídka starého Budína Matyášův

Více

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do Chorvatska Naše TIPY: Fažana - rodinné chaty TEREZA 8 denní pobyt bez stravy VLASTNÍ DOPRAVOU dospělý...od 1 190 Kč dítě do 6 let bez lůžka ZDARMA Baška

Více

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více