Potenciál a problémy udržitelného cestovního ruchu v Turecku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Potenciál a problémy udržitelného cestovního ruchu v Turecku"

Transkript

1 Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Management cestovního ruchu Potenciál a problémy udržitelného cestovního ruchu v Turecku Bakalářská práce Autor: Radka Uhlířová Studijní obor: Management cestovního ruchu Vedoucí práce: doc. PaedDr. Jiří Štýrský, CSc. Hradec Králové říjen 2014

2 Prohlášení literatury. Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně s použitím uvedené V Hradci Králové dne Radka Uhlířová

3 Poděkování Chtěla bych touto cestou poděkovat panu docentu PaedDr. Jiřímu Štýrskému, CSc. za odbornou pomoc, ochotu, užitečné rady a trpělivost při vedení mé bakalářské práce. Dík patří také mým nejbližším za podporu během celého studia.

4 Anotace Bakalářská práce se zaměřuje na Turecko hlavně jako destinaci cestovního ruchu. Cílem práce je nejen popis potenciálu turismu a analýza udržitelného rozvoje cestovního ruchu v Turecku, ale také představení Turecka jako atraktivní destinace nabízející širokou škálu turistického využití. První část podává základní informace o Turecku a nastiňuje potenciál turismu. Práce dále definuje problematiku udržitelného cestovního ruchu, otázku diverzifikace a aplikuje koncepty udržitelného rozvoje na konkrétní území v Turecku. V závěru práce jsou zahrnuty odpovědi na výzkumné otázky zjištěné pomocí dotazníkového šetření. Klíčová slova: Turecko, potenciál turismu, udržitelný cestovní ruch, diverzifikace, dotazníkové šetření Annotation Title: Potential of Tourism and Problems of Sustainable Tourism in Turkey The bachelor thesis focuses on Turkey particularly as a tourist destination. The aim of thesis is not only the description of potential of tourism and the analysis of sustainable tourism in Turkey, but also the presentation of Turkey as an attractive destination that offers a wide range of tourism opportunities. The first section provides with basic information about Turkey and outlines the potential of tourism. Additionally, the thesis defines the issue of sustainable tourism, the question of diversification and applies concepts of sustainable development in specific areas in Turkey. The conclusion of thesis includes answers to the research questions identified by the survey. Key words: Turkey, potential of tourism, sustainable tourism, diversification, survey research

5 Obsah 1 ÚVOD METODIKA ZPRACOVÁNÍ HLAVNÍ ČÁST PRÁCE CHARAKTERISTIKA TURECKA Geografie a demografie Historický vývoj Ekonomická charakteristika Geopolitické postavení POTENCIÁL TURISMU Lokalizační předpoklady Realizační předpoklady Selektivní předpoklady SWOT analýza CESTOVNÍ RUCH A TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Udržitelný rozvoj v Turecku Dosavadní problémy a návrhy akcí pro dosáhnutí vize udržitelného rozvoje v Turecku Diverzifikace STUDIE KONKRÉTNÍCH OBLASTÍ TURECKA Alanya Belek Region GAP Trója Pamukkale Kappadokie Jezero Van DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ Prezentace výsledků SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM GRAFŮ PŘÍLOHY DOTAZNÍK... 73

6 1 ÚVOD Cestovní ruch je složitý proces, který působí na myšlení a chování lidí, a tím hluboce ovlivňuje světové dění. Z tohoto důvodu je důležité věnovat mu jistou pozornost. Zhodnocením potenciálu, pochopením principů, důkladným plánováním, respektováním přírodních a společenských hodnot, podporou rezidentů a návštěvníků, environmentálním vzděláním a dalšími podstatnými hledisky lze vytvořit takovou formu cestovního ruchu, která povede k udržování a rozvoji životního, kulturního a ekonomického prostředí. Právě popisem potenciálu turismu, pochopením smyslu udržitelných principů a stupni kooperace těchto principů s cestovním ruchem v Turecku se zabývá tato práce. Autorka se mimo jiné snaží pracovat s hypotézami, které předpokládají neznalost obecné charakteristiky Turecka a s tím spojené bezpečnostní stránky, důležitosti a významného postavení na poli světové ekonomiky, potenciálu cestovního ruchu a hlavně převládající všeobecně zakotvené negativní image Turecka. Hlavním cílem práce je tedy představení Turecka jako turisticky atraktivní, bezpečné a vyspělé destinace s bohatým potenciálem, nabídkou velkého množství nových alternativních typů cestovního ruchu a trvale udržitelným vývojem. První část podává základní informace o Turecku, nastiňuje potenciál turismu a rekreace pomocí představení lokalizačních, realizačních a selektivních předpokladů a pomocí prakticky zpracované SWOT analýzy. Další část práce zkoumá problematiku udržitelného cestovního ruchu. Zmiňuje se o současné situaci, hodnotí a přibližuje navržené plány a akce pro dosažení udržitelného rozvoje v zemi. Také vymezuje další hledisko, které je důležité pro fungování udržitelné formy cestovního ruchu, diverzifikaci. Diverzifikace napomáhá řídit cestovní ruch, který je v Turecku obtížně korigovatelný z důvodu různých priorit a potřeb každého regionu a destinace. V kapitole Studie konkrétních oblastí Turecka jsou pak blíže popsány nejen určité problémy spojené s cestovním ruchem v konkrétních destinacích, ale také snahy organizací o jejich vyřešení a dosáhnutí udržitelného rozvoje. Závěr práce se zaměřuje na výsledky dotazníkového šetření, vyvrací či potvrzuje autorkou definované hypotézy a zpracovává analýzu obrazu a názorů na Turecko. 1

7 2 Metodika zpracování Cílem práce je představení Turecka jako turisticky atraktivní destinace s bohatým potenciálem, nabídkou velkého množství alternativních typů cestovního ruchu a trvale udržitelným rozvojem. K formulaci tohoto cíle posloužily autorkou definované hypotézy: Všeobecná neznalost polohy země a obecné charakteristiky. Turecko je chápána jako nebezpečná země plná teroristů, pouličních zlodějů a muslimských fanatiků. Z hlediska světové ekonomické a politické významnosti, Turecko nehraje téměř žádnou roli. Kvůli těmto dvěma faktorům a své kulturní odlišnosti není vhodným kandidátem pro vstup do EU. Turecko je destinací masového cestovního ruchu a nikterak nevyniká svým přírodním a kulturně-historickým potenciálem. Pravdivost těchto hypotéz je vyhodnocena na základě dotazníkového šetření prováděné kvantitativní výzkumnou strategií. Důvody pro výběr právě této metody byly: jednoduchost, nenáročnost, zaměření na velké množství respondentů a možnost statistického zpracování dat. Dotazník byl distribuován prostřednictvím internetu nebo na bázi osobního setkání. Před samotným vypracováním této bakalářské práce bylo pro autorku nezbytností nastudovat potřebné dokumenty. Pro získání dalších konkrétních informací byly využity turistické a odborné publikace, různé letáky nasbírané přímo v Turecku a internetové stránky. Veškeré informace byly následně rozebrány pomocí obsahové analýzy a k dalšímu zpracování byly vybrány pouze podstatné údaje. Vzhledem k tomu, že autorka procestovala značnou část území Turecka, vycházela i ze svých vlastních poznatků, pozorování a postřehů. Vlastní zkušenosti a doporučení jsou autorkou aplikovány přímo v práci a jsou zvýrazněny kurzívou. Práce je řazena do jednotlivých kapitol, které na sebe systematicky navazují. Úvodní část podává základní informace o Turecku a následně přechází k jednotlivým kapitolám zabývajícím se potenciálem turismu a udržitelným cestovním ruchem v Turecku. Popisu potenciálu turismu je dosaženo pomocí představení lokalizačních, realizačních a selektivních předpokladů a prakticky vytvořené SWOT analýzy. Problematika udržitelného 2

8 cestovního ruchu je rozebrána z více hledisek a obsahuje koncepty, které jsou navržené přímo tureckým ministerstvem nebo samotnou autorkou, a které pomohou vyřešit či vylepšit danou situaci. V závěru práce jsou prezentovány výsledky dotazníkového šetření. Klíčové pojmy cestovní ruch [1, str. 20] - mezinárodně definován jako činnost osob cestujících do míst a pobývajících v místech mimo své obvyklé prostředí po dobu kratší než jeden ucelený rok, za účelem trávení volného času a služebních cest. o Cestovní ruch autorka chápe jako lidskou mobilitu za účelem rekreace, poznávání, odpočinku, práce či sportovního vyžití. Pochopení tohoto pojmu je klíčové pro základní orientaci v bakalářské práci. účastník cestovního ruchu [2, str. 590] - každá fyzická osoba, která pobývá přechodně mimo místo svého běžného pobytu, přičemž motivací pro cestu není výdělečná činnost v tomto místě. Účastník CR se tedy účastní některého druhu CR (domácí, zahraniční, městský, venkovský, apod.) a formy CR (rekreační, pobytový, poznávací, sportovně orientovaný, aj.). o Účastníkem cestovního ruchu je osoba, která se vydává mimo svůj domov za účelem uspokojení svých potřeb a tužeb. Motivací každého účastníka jsou různé druhy potřeb, některý touží po relaxaci v přímořských oblastech, jiný po poznávání odlišného prostředí a kultur. turistika [2, str. 585] - druh cestovního ruchu, kdy se účastník pohybuje vlastní silou (popřípadě s využitím síly zvířat, ale nemotorizovaně). Jedná se o aktivní formu účasti návštěvníků na cestovním ruchu. Formami turistiky jsou pěší turistika, horská turistika, cykloturistika, silvoturistika (lesní turistika-motivací účastníků je pohyb v lesním prostředí a jeho poznávání), hipoturistika (jezdecký CR-motivací účastníků jsou vyjížďky a putování na koních), dobrodružný CR (adrenalinová dovolená-hlavním rysem je neočekávanost) apod. o Turistika je takový cestovní ruch, který spočívá v putování, pozorování a poznávání krajiny, památek, odlišných kultur a jejich zvyků a tradic. Turistiku lze chápat také jako aktivní pohyb v přírodě s rekreačním, odpočinkovým nebo dobrodružným záměrem. Účastník turistiky při tomto poznávání a pohybu nevyužívá žádné 3

9 motorizované síly. S některými formami turistiky se lze setkat i v této práci ekoturistika, hipoturistika, pěší a horská turistika. turista [2, str. 578] - cestující, který se zdrží v navštíveném místě alespoň 24 hodin za účelem využití volného času a zároveň v tomto místě přespí v hromadném nebo soukromém ubytovacím zařízení. Podle vztahu k zemi pobytu a mezinárodním statistikám se rozlišují domácí turista, mezinárodní turista a zahraniční turista. o Turista je osoba, která se zdrží v místě mimo své obvyklé prostředí více jak 24 hodin za účelem rekreace, relaxace, poznávání či sportovního vyžití. V tomto místě také přenocuje. rezident (domácí návštěvník) [3, str. 94] - jeho rezidentská země je stejná jako navštívená země. Může to být občan sledované země či cizí státní příslušníci žijící ve sledované zemi déle než jeden rok. o Rezidentem je osoba, která má v dané zemi trvalý pobyt či se zde zdržuje více než jeden rok. V práci je pojem rezident skloňován mnohokrát, a to hlavně v souvislosti s respektováním životního stylu a zachováním soukromí. destinace cestovního ruchu [1, str. 239] - místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Pro mezinárodní návštěvníky je destinací celá navštívená země nebo některý její region, případně město. o Destinace cestovního ruchu je cíl cesty nebo místo, které bylo navštívené účastníkem cestovního ruchu. Toto místo je charakteristické existencí atraktivit a na ně navazujícími poskytovanými službami. S tímto pojmem pracuje celá bakalářská práce, kdy popisuje a představuje Turecko hlavně jako destinaci cestovního ruchu. atraktivita cestovního ruchu (turistická atraktivita) [1, str. 48] - zajímavá součást přírody a přírodní podmínky (klima, léčivé prameny, jeskyně, moře, vodopády, skalní města), sportovní, kulturní nebo společenský objekt nebo kulturní, společenská, sportovní či jiná událost, jenž přitahuje účastníky cestovního ruchu. o Atraktivitami cestovního ruchu jsou veškerá lákadla daného území, která přitahují návštěvníky. Ve většině případů se jedná o přírodní či kulturní unikátnosti. V kapitole Lokalizační předpoklady jsou popsány vybrané atraktivity nacházející se na území Turecka, např. Pamukkale, Kappadokie, Hagia Sophia, Efes či Trója. 4

10 masový cestovní ruch [3, str. 89] - volnočasový turismus, který nabízí nejvyšší komfort a pohodlí bez ohledu na vlivy na životní prostředí. Typickým příkladem je tzv. 3S dovolená zaměřená na moře, slunce a pláže (sea, sun, sand). o Masový cestovní ruch autorka chápe jako hromadné přesuny osob za využití služeb cestovní kanceláře nebo jiného zprostředkovatelského článku. Pro masový cestovní ruch je typická univerzálnost, nevýjimečnost a nešetrnost k životnímu prostředí. V Turecku existuje hned několik destinací zaměřených na masový cestovní ruch Alanya, Antalya a Side. Část práce detailněji rozebírá problémy spojené s rozvojem masového cestovního ruchu v oblasti Alanya. alternativní cestovní ruch [1, str. 230] - obecné označení alternativní k masovému cestovnímu ruchu s jeho negativními vlivy na sociální a kulturní prostředí a na životní prostředí obecně. Zpravidla cestovní ruch v malých skupinách, který respektuje potřeby a zvyklosti místní komunity a její životní prostředí. o Alternativní cestovní ruch je opakem k masovému cestovnímu ruchu a lze ho definovat jako aktivní cestování v menším počtu účastníků s minimálními negativními environmentálními a sociálními dopady. Turecko je díky své rozličnosti vhodnou destinací pro rozvoj různých forem alternativního cestovního ruchu, např. gastroturismus, ekoturismus, hipoturistika, golfový, lázeňský a náboženský cestovní ruch. potenciál cestovního ruchu [2, str. 433] - souhrnná hodnota všech předpokladů cestovního ruchu (přírodní a antropogenní aspekty předpokladů pro realizaci CR) oceněná na základě bodovací škály, snížená o zápornou hodnotu negativních faktorů rozvoje cestovního ruchu - zejména špatný stav složek životního prostředí (kyselé deště, znečištění moře, pláží, aj.) a špatné využití půdy, časté živelné události a katastrofy (zemětřesení, sesuvy půdy, aj.). o Potenciál daného místa zahrnuje veškeré přírodní a kulturně-historické atraktivity, společenské akce, materiálně-technickou základnu, projevy aktuální lidské činnosti (politický systém, ekonomická charakteristika) a další faktory jako je módnost destinace či genius loci. Potenciál turismu v Turecku je v práci nastíněn představením přírodních a kulturně-historických atraktivit, společenských akcí a festivalů, tradičního folklóru a kuchyně, turistické a dopravní infrastruktury a rozebráním politických, ekonomických, demografických a marketingových faktorů. 5

11 udržitelný cestovní ruch [1, str. 272] - cestovní ruch, který dlouhodobě nenarušuje přírodní, kulturní a sociální prostředí. Jedná se o koncepci rozvoje a plánování takového cestovního ruchu, mezi jehož cíle patří ochrana a zachování životního prostředí ve všech jeho aspektech a respektování životního stylu místních obyvatel. o Udržitelný cestovní ruch je taková strategie a koncepce, která zabezpečuje současné potřeby účastníků cestovního ruchu, zajišťuje stabilní ekonomický růst a zároveň chrání životní prostředí. Podstatná část práce se zabývá právě udržitelným rozvojem cestovního ruchu v Turecku, kdy rozebírá současný stav, problémy a koncepty k vylepšení dané situace. SWOT analýza [2, str. 556] - metoda analýzy silných a slabých stránek dané aktivity (projektu, záměru), vnějších příležitostí a vnějších hrozeb/omezení např. při rozvoji infrastruktury CR, v regionálním plánování a managementu, marketingu, ochraně životního prostředí apod. o SWOT analýza je technika zaměřená na zhodnocení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení daného projektu či destinace. Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje na interní prostředí, kdežto příležitosti a hrozby se týkají prostředí vnějšího. SWOT analýza, kterou autorka aplikovala přímo na Turecko, zhodnocuje celkový potenciál turismu v zemi. diverzifikace [4] - strategie, jejíž podstatou je rozdělování prováděných aktivit do různých oblastí. Diverzifikace se vyskytuje ve všech lidských činnostech. o Diverzifikaci v cestovním ruchu autorka chápe jako rozšíření nabízených forem cestovního ruchu. Konkrétně v Turecku se jedná o rozšíření turistických aktivit na celé území a po celý rok, a to za pomocí tvorby a podpory rozličných produktů cestovního ruchu ekoturismus, zimní rekreace, gastroturismus a lázeňský, kongresový a kulturní cestovní ruch. kvantitativní výzkumná strategie [5, str. 35] - sběr dat, který je zaměřen na velké množství respondentů. Tito respondenti nejčastěji odpovídají na otázky formou dotazníků, které jsou následně zpracovány a statisticky vyhodnoceny. Tato metoda se vyznačuje tím, že je rychle proveditelná, levná a zvládnutelná jednotlivci. o Kvantitativní výzkumné strategie, konkrétně dotazníkového šetření, bylo využito za účelem zjištění pravdivosti autorkou předdefinovaných hypotéz. 6

12 3 Hlavní část práce 3.1 Charakteristika Turecka Tato kapitola podává základní informace o Turecku. Popisuje geografii, demografii, historický vývoj, ekonomické a geopolitické postavení. Všechny tyto atributy jsou rozhodující pro pochopení významu Turecka jako destinace cestovního ruchu Geografie a demografie Turecko rozkročené z Asie do Evropy průvodci s oblibou charakterizují výstižným úslovím Orient se západní tváří. Země skutečně symbolizuje spojení Východu se Západem a středověku se soudobou globální civilizací. Ve městech se hlas muezzina mísí s moderními rytmy, ženy v dlouhých pláštích a šátcích se potkávají s družkami emancipovanými do posledního detailu. Turecko je členem NATO a usiluje o přijetí do EU. Na druhé straně v systému parlamentní demokracie se až příliš uplatňují ozbrojené složky, drsný garant jednoty a světského charakteru státu. Poznat a pochopit tureckou realitu i mentalitu je pro Evropana mnohdy obtížné [6, str. 2]. Turecko (oficiálním názvem Turecká republika) je demokratický stát ležící na rozhraní Evropy a Asie, nejenom geograficky, ale i kulturně. Zhruba 3% tureckého území, tzv. Thrákie, leží v Evropě, zbylých 97% leží v Asii, tzv. Anatolie. Svou celkovou rozlohou km² se Turecko řadí na 36. místo na světě [7]. Turecko je omýváno Středozemním, Černým, Egejským a Marmarským mořem. Sousedí s Gruzií, Arménií, Ázerbájdžánem, Íránem, Irákem, Sýrií, Řeckem a Bulharskem. Turecko je převážné hornatou zemí, na severu se nachází Pontské hory a na jihu a jihovýchodě pohoří Taurus. Nejvyšší horou Turecka je Ararat s nadmořskou výškou metrů [8]. Centrální Anatolie je posetá četnými pánvemi se slanými jezery a dnes již vyhaslými sopkami. Země nabízí velmi rozličnou vegetaci, od hustých listnatých lesů a travnatých stepí, přes horské jehličnany a alpinské louky až po přímořskou Obr. 1: Pohoří Taurus Zdroj: Autorka vegetaci. Ve středomořské oblasti se daří vždyzeleným křovinatým porostům typu macchie, ve vyšších polohách rostou listnaté i jehličnaté lesy. Vnitrozemí porůstají stepi 7

13 s formacemi travin a řídkých trnitých keřů. Obdělávaná pole a trvalé kultury pokrývají třetinu státního území, lesy pouhou čtvrtinu [6, str. 4]. Podnebí je vzhledem k velké rozloze, poloze na rozhraní tří kontinentů a nadmořské výšce poměrně rozdílné s širokou škálou klimatických zón, převládá však podnebí subtropické. Léto bývá horké, nejvyšší teploty šplhají v Anatolii až k 45 C. Naopak na hornatém východě, v Thrákii a při pobřeží jsou teploty nižší. U pobřeží Černého moře jsou častým jevem četné srážky. Zima je nejchladnější na horách a celkově v celé Anatolii, vrcholky hor jsou po celý rok zasněžené. Na některých místech může teplota dosahovat až - 40 C [8]. Sama autorka pocítila rozdílné klimatické podmínky na vlastní kůži, kdy u pobřeží Středozemního moře si užívala teploty kolem 40 C, v údolí Kappadokie zakusila ranních teplot pohybujících se kolem 10 C a v pohoří Ala Dağlari (ve výšce m.n.m.) nočních teplot okolo 5 C. Počtem obyvatel (údaj z roku 2013) je Turecko v celosvětovém měřítku na 17. místě. Průměrná hustota obyvatelstva je 98 na km², kdy v evropské části hustota zalidnění dosahuje až 390 obyvatel na km² [9], nejhustěji osídleny jsou oblasti na západním pobřeží a významná města, jako jsou Istanbul, Ankara, Izmir. Kvalita života je velmi diferencovaná, a to sociálně i regionálně. Zhruba 77% obyvatel žije ve městech, zbylých 23% na vesnicích [7]. Co se týče struktury obyvatelstva z hlediska náboženství, 99,7% jsou muslimové, zbylých 0,3% se hlásí ke křesťanství či judaismu. Je nezbytné zmínit i fakt, že v Turecku hraje náboženství důležitou roli. Z hlediska národnostní a etnické struktury je Turecko tvořeno z 80% Turky, 17% Kurdy, kteří pobývají ve východní a jihovýchodní oblasti na hranicích Iráku, Íránu a Sýrie území nazývané Kurdistán, a 3% Armény, Albánci, Gruzíny, Araby a Řeky [10]. Během své návštěvy v Turecku měla autorka možnost poznat turecký národ. Byla mile překvapena přátelskostí, pohostinností a vstřícností místních obyvatel. Turci jsou velmi živí a hlasití lidé, kteří se rádi smějí a umí si užívat život plnými doušky. Na rozdíl od většiny evropských zemí zde panuje poklidná přátelská atmosféra bez shonu a stresu. Za jakýsi kulturní stánek se dají považovat místní kavárny, kde muži popíjejí kávu či čaj a kouří vodní dýmku. Hlavním městem je Ankara, kde žije obyvatel (údaj z roku 2013). Platební měnou je turecká lira [9]. Turečtina je jediný úřední jazyk a od roku 1928 se píše latinkou 8

14 s mnoha diakritickými znaménky. Spisovná norma je založena na istanbulském dialektu [6, str. 8] Historický vývoj Nejstarší památky na lidskou civilizaci v Turecku patří mezi nejstarší památky na samotnou civilizaci vůbec. V době okolo až let před naším letopočtem, tedy v době kamenné, se civilizace vyvíjela hlavně na jižním okraji Anatolské plošiny. Území Anatolie sloužilo také jako centrum Chetitské říše zhruba v době až před naším letopočtem. V té samé době se na pobřeží Egejského moře začaly usazovat kmeny, které daly vznik civilizaci starověkého Řecka. Mezi jejich důležité sídliště se řadila i veleznámá Trója [11]. V období přibližně od 9. až do 1. století př. n. l. bylo Turecko domovem několika mocných států Frygů, Lýdů, Kárů a říše Urartu nacházející se na východě Turecka v okolí jezera Van [12]. Od 6. století př. n. l. se na území Turecka postupně usazovali Řekové a Peršané. V roce 334 př. n. l. se Alexandru Makedonskému podařilo sjednotit území ve východní Evropě a Asii. Avšak po jeho smrti se jednotná říše opět rozpadla na několik nezávislých království, např. Pergamon, Kappadokie nebo dynastie Kommagénů. Z 2. a 1. století př. n. l., tedy z období římské nadvlády, se v Turecku dochovalo několik významných památek Efes, Aspendos či Hierapolis. Významnou událostí se stal koncil konaný v roce 325, kdy Konstantin I. Veliký přijal křesťanství. Konstantin se snažil vybudovat město, které by se vyrovnalo Římu a tak se Konstantinopol, dnešní Istanbul, stalo jedním z největších kulturních a hospodářských center. Po smrti Konstantina se však říše rozpadla na říši západní, která zanikla, a východní, později zvanou Byzantskou říši, která vydržela až do roku 1453 [11]. V první polovině 7. století se na území Turecka zrodilo nové náboženství islám. Země se zároveň stávala i obětí křížových výprav a nájezdů kočovných kmenů Turků. Právě Turci vytvořili v centrální Anatolii Seldžuckou říši s centrem v dnešní Konye. Konec 13. století dal vznik jedné z nejmocnějších říší, a to Říši Osmanské s centrem ve městě Bursa. V roce 1453 sultán Mehmet Fatih dobyl Konstantinopol a ukončil tak existenci Byzantské říše. Konstantinopol, přejmenovaná na Istanbul, se stala sídlem Osmanské říše [12]. 9

15 Po konci první světové války následoval zánik Osmanské říše a dlouhou dobu se formoval charakter a území nového státu. Po nekonečných politických jednáních vznikla 29. října 1923 Turecká republika, zakladatelem byl Mustafa Kemal Atatürk, známý také jako Otec Turků. Atatürk dal vznik novému modernímu státu a provedl četné reformy podle západoevropského vzoru hlavní město přesunul do Ankary, zrušil sultanát, zavedl latinku, provedl odluku církve od státu, vytvořil světský stát, občané museli přijmout příjmení a zrušil Dervišské kláštery [6]. I přes fakt, že bylo Turecko během druhé světové války neutrální, muselo zasáhnout ve chvíli ohrožení demokracie a v době vojenských převratů v letech 1960 a I přes mnohé problémy a peripetie zůstalo Turecko demokratickou republikou dodnes [12] Ekonomická charakteristika Turecko je považováno za zemi s nově industrializovanou a dynamicky se rozvíjející ekonomikou. Samotné hospodářství Turecka je zajímavé svým růstovým potenciálem, výkonem své ekonomiky a provázaností s Evropskou Unií. Z hlediska HDP je Turecko 17. největší ekonomikou na světě (údaj z roku 2013) s růstem HDP v rozmezí od 8,6% až po 9,2%, avšak s výjimkou v roce 2012 a růstem 2,2% [13]. Mezi důležité exportní partnery patří Německo, Velká Británie, Itálie, Rusko a Irák. K významným importním partnerům se řadí Rusko, Německo, Čína a USA. Co se týče struktury národního hospodářství, služby tvoří 57,6% HDP, průmysl 32,9% HDP a zemědělství 9,3% HDP (údaj z roku 2013). I přes fakt, že podíl zemědělské produkce v posledních letech neustále klesá, zemědělství bezpečně pokrývá domácí spotřebu základních potravin a zůstává i nadále důležitým pilířem, a to hlavně kvůli pěstování zeleniny, lískových oříšků, fíků, meruněk, nejkvalitnějších rozinek (sultánek), tabáku, pšenice, bavlny a také díky nejstaršímu specializovanému odvětví tureckého zemědělství, kterým je chov bource morušového. Průmyslová výroba se rozvíjí hlavně na severozápadě, kde převládá průmysl automobilový, výroba oděvů, strojů, bílé techniky, minerálních olejů, paliv a umělých hnojiv. Těžební průmysl je poměrně rozvinutý hlavně díky zásobám nerostných surovin, např. železo, ocel, uhlí, bauxit, měď, síra a rtuť [14]. Samostatnou kapitolu hrají v turecké ekonomice služby. Tradičně převažují obchodní služby, hotelnictví, veřejné stravování, správa nemovitostí, finanční a telekomunikační služby. Za velkým nárůstem v sektoru služeb stojí právě cestovní ruch. Turecko je dle 10

16 organizace UNWTO šestou nejpopulárnější turistickou destinací světa, čemuž svědčí v posledních letech průměrný nárůst příjezdů zahraničních návštěvníků o 8,2%. V roce 2013 navštívilo Turecko více jak 39 milionů turistů [9]. Nejhojněji navštěvovaná je oblast Středozemního a Egejského moře a Istanbul, který byl dokonce i oceněn časopisem Travel + Leisure Magazine jako nejlepší evropské turistické město [15]. I přes fakt, že je Turecko jednou z nejsilnějších rozvíjejících se ekonomik, musí se potýkat s řadou úskalí a problémů. Rok 2013 byl ve znamení odhalení korupce a dalších strukturálních problémů turecké ekonomiky, jako je sklon ke spotřebě, nízká míra úspor, zadluženost privátního sektoru a závislost na dodávkách primárních energetických surovin. Všechny tyto atributy mají vliv na stabilitu ekonomického prostředí a postavení na finančních trzích. Z toho vyplývá, že turecká ekonomika je i nadále ekonomikou zranitelnou a že samotné Turecko se vzdaluje od svých cílů stát se do roku 2023 jednou z deseti nejsilnějších ekonomik světa [16] Geopolitické postavení Turecko je členem několika významných mezinárodních organizací: NATO, Organizace pro hospodářský rozvoj (OECD), Organizace islámské konference (OIC), D-8 (seskupení 8 muslimských zemí - Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Malajsie, Nigérie, Pákistán a Turecko), Mezinárodního měnového fondu (IMF), Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), Organizace ekonomické spolupráce (ECO), Světové zdravotnické organizace (WHO) a Světové obchodní organizace (WTO), OSN a UNESCO [17]. Mezi nejdůležitější spojence Turecka patří bezpochyby USA, pro které je tato země zásadním strategickým partnerem v oblasti Blízkého Východu. Právě toto významné partnerství napomáhá USA redukovat vliv Moskvy v této důležité oblasti a bránit tak expanzi Ruska, mít přístup k zásobám ropy a plynu. Turecko plní zároveň i úlohu pomyslného mostu, který napomáhá průniku západních velmocí do této oblasti a stává se tak vzorem pro muslimské státy bývalého SSSR [18]. Turecko je sekularizovaný muslimský stát s evropskými institucemi, zákonnými normami, písmem i kalendářem. S postupnou europeizací celé společnosti se zvyšují i snahy přiblížit se Evropě a samotné EU. Po řadě neúspěšných pokusů a odmítnutí se Turecku nakonec v roce 1995 podařilo uzavřít celní unii s EU. Země Evropské Unie ale i 11

17 nadále zaujímají k Turecku spíše rezervovaný postoj a neumožňují Turecku vstup do EU. Hlavní překážky pro vstup do EU jsou následující: nezajištění práv menšin neuvedených v Lausannské smlouvě, kde jsou menšiny specifikovány jen z náboženského hlediska (lze popřít existenci Kurdů) a výjimky aplikace trestu smrti, které neodpovídají Evropské konvenci pro lidská práva. Další překážkou, která se týká spíše zahraničně-politických vztahů, je spor s Řeckem a otázka přesného vymezení hranic v Egejském moři. S řeckotureckými vztahy i úzce souvisí kyperská otázka, kde si Turecko na severní třetině ostrova udržuje strategickou vojenskou přítomnost. K zájmům EU patří právě znovusjednocení a demilitarizace ostrova. Z vnitropolitického hlediska je dalším faktorem bránícím vstupu do EU samotná armáda, která je v Turecku považována za jednu z nejdůležitějších a nejdůvěryhodnějších institucí vůbec. Turecko disponuje jednou z největších armád na světě. Důvodů pro existenci tak velké armády je hned několik: strategická pozice Turecka v jedné z bezpečnostně nejrizikovějších oblastí světa, nepřátelské obklíčení, nebezpečí islamismu a terorismu. Avšak i přes fakt, že je armáda hlavním ochráncem sekulárního charakteru země a prosazuje modernizaci, nehodlá se svého místa lehce vzdát, a tudíž nepatří mezi příznivce vstupu Turecka do EU. EU si je vědoma výjimečnosti země: strategicko-bezpečnostní význam, postavení jediného sekulárního státu mezi muslimskými zeměmi, druhá největší armáda v Severoatlantické alianci s tradičně dominantním vnitropolitickým postavením, smluvní vazby na Izrael a adaptabilita na konkurenční prostředí tržního hospodářství i bez masivní finanční podpory, kterou Turecko prokázalo v celní unii s EU. I přes všechny tyto kladné vlastnosti je Turecko považováno spíše za partnera EU než za kandidáta. EU spatřuje v plné integraci Turecka velmi obtížný proces a navíc se obává i problémů, které by při pomyslné integraci mohly nastat: příliv levné a disciplinovanější pracovní síly, dynamický růst turecké populace, s nímž by se Turecko brzy stalo nejvlivnější zemí v Unii, neúměrná zátěž na evropský rozpočet, neschopnost plnit veškerá politická kritéria. Vzhledem k tomu, že Turecko spatřuje v členství v EU svůj cíl a podmiňuje se nejen ekonomicky, ale i politicky sdílením hodnot obsažených v zakládacích aktech EU, podezřívá EU z falešných úmyslů a z diskriminace Turecka kvůli jeho odlišné muslimské kultuře. Někteří turečtí euroskeptici dokonce prohlašují, že blahobyt a demokracie v EU stojí na vykořisťování třetích zemí [19]. Turecko má tradičně napjaté vztahy se svými jižními sousedy Sýrií a Íránem, které považují nadvládu Turků nad arabskými zeměmi za jeden z hlavních důvodů rozpadu 12

18 arabské jednoty a zániku říší Mohamedových následovníků ve prospěch přistěhovalců z euroasijských stepí. Konkrétně Sýrie je nedemokratický arabský stát, který je spojencem Íránu a tedy i nepřítelem USA a Turecka. Mezi Tureckem a Sýrií navíc existuje spor o provincii Hatay nacházející se na jižním pobřeží Turecka, jejíž připojení k Turecku v roce 1939 Sýrie nikdy neuznala. Dalším problémem, které tyto dva státy musí řešit, jsou dodávky vody z řeky Eufrat, na níž si Ankara vybudovala zavlažovací systémy a elektrárnu, což se negativně odráží v objemu vody tekoucí do Sýrie. Turecko naopak podezřívá Sýrii z podpory kurdských separatistů. Íránsko-turecké vztahy jsou historicky komplikované a proseté řadou válek o vliv na Středním Východě [18]. Vztah Turecka a Řecka je také poznamenán řadou krizových situací přesné vymezení hranic v Egejském moři a kyperská otázka (viz výše). Je nezbytností poznamenat i fakt, že posledních deset let je ve znamení zlepšování vzájemných vztahů, např. přátelský vztah a společná iniciativa obou ministrů zahraničních věcí, pomoc Turecku při zemětřesení atd. Napjaté vztahy má Turecko i s Arménií. V roce 1915 Turecko vyvraždilo přibližně Arménů. V současnosti Turecko striktně odmítá obvinění z masového vyvraždění, tzv. arménské genocidy, a na toto téma zůstává extrémně citlivé. I přes to, že partnerství mezi Tureckem a Izraelem sahá hluboko do minulosti, od roku 2000 začal tento vztah pomalu zadrhávat. Postupné zhoršování vzájemných vztahů bylo umocněno v roce 2010 při obsazení lodi Mavi Marmara izraelským komandem a zabitím osmi tureckých aktivistů. Turecko čekalo na omluvu ze strany Izraele tři roky. Do usmíření byly nicméně obě země dotlačeny intenzivním nátlakem ze strany USA [20]. Další problém, který visí nad Tureckem, je otázka Kurdů. Území označované jako Kurdistán nebylo nikdy samostatným státem, a to hlavně díky Atatürkovi, který Kurdům neuznal právo na vlastní stát a dokonce popřel i celou jejich existenci. Kurdové jsou tedy dnes reprezentováni jako největší národ na světě (odhadem kolem 35 milionů), který nemá svůj vlastní stát. Nejvíce Kurdů žije právě na území Turecka, dále v Iráku, Sýrii a Íránu. Konflikt mezi Ankarou a etnickými Kurdy již přetrvává třicet let, zemřelo při něm přes čtyřicet tisíc lidí. V mírovém procesu, který byl zahájen roku 2013, se obě strany dohodly na stažení zbraní a na reformách zlepšujících postavení Kurdů v zemi. Avšak i přes oboustrannou dohodu se situace nijak zvlášť nevylepšuje [21]. 13

19 3.2 Potenciál turismu Potenciál cestovního ruchu můžeme chápat jako souhrnnou hodnotu všech předpokladů cestovního ruchu [2]. Potenciál cestovního ruchu je složitý systém tvořený souborem přírodních a antropogenních složek. Do tohoto systému spadají předpoklady lokalizační, realizační a selektivní [22]. Lokalizační podmínky vytváří jen určité předpoklady, o jejich využití rozhodují předpoklady realizační a selektivní. Lokalizační předpoklady se dělí na přírodní a kulturně-historické atraktivity a jsou rozhodujícím faktorem v otázce, jaký druh cestovního ruchu se bude v daném regionu rozvíjet a čím se bude odlišovat od konkurence [23]. Přírodními předpoklady můžeme chápat klima, reliéf, vodstvo, faunu a flóru, chráněná území, minerální a termální prameny a další přírodní atraktivity. Do kulturně-historických předpokladů spadají historické památky, kulturní zařízení a pořádané společenské akce. Realizačními předpoklady se rozumí komunikační a materiálně-technická základna, jako jsou ubytovací a stravovací služby, dopravní infrastruktura atd. Pro hodnocení realizačních předpokladů slouží celá řada ukazatelů počet ubytovacích zařízení, počet lůžek, kvalita a stupeň modernizace ubytovacích a stravovacích služeb [24]. Do selektivních předpokladů řadíme vlivy objektivní politické, ekonomické, demografické a administrativní faktory, a vlivy subjektivní faktory psychologické (např. módnost destinace) a marketingové [23] Lokalizační předpoklady V Turecku je možné najít nepřeberné množství přírodních krás a kulturněhistorických atraktivit, které nejsou k nalezení jinde ve světě. Do lokalizačních předpokladů lze zařadit i každoročně pořádané festivaly, tradiční folklór a tureckou kuchyni. Všechny tyto atributy tvoří ze země obráceného půlměsíce destinaci s velmi bohatým prvotním potenciálem. Přírodní atraktivity Bezpochyby jednou z nejznámějších atraktivit, která se nachází na území Turecka, je Pamukkale. Termální prameny rozpouští v zemi vápenec, který poté vytváří nádherné travertinové terasy a kaskády. Tato bílá travertinová kupa na ploše téměř 2 km², působí jako sněhem zavátý zámek. Protože však v této krajině sníh nebývá tak častý, místním 14

20 obyvatelům připomínala obrovitou hromadu bílé bavlny, která se tady pěstovala, a tak ji nazvali Pamukkale (pamuk bavlna, kale hrad) [6, str. 27]. Na horní hraně teras se nachází zbytky římských lázní Hierapolis, které jsou společně s Pamukkale zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Z původní podoby města Hierapolis se dochoval amfiteátr, bazilika, nekropole a původní bazének s mramorovými sloupy. Další velmi výjimečnou oblastí je Kappadokie. Tato podivuhodná krajina byla vytvořena během několika milionů let, kdy sopečný popel a lávové proudy byly díky četným zemětřesením, působením slunce, vody a mrazu přeměněny na zázračné útvary v podobě skalních věží. Kappadokie je relativně velké území v centru Anatolie, kde se nachází Göreme a Ihlara s vytesanými skalními obydlími a kostelíky, které jsou zdobeny barevnými freskami. Tato oblast je kolébkou jedné z nejstarších civilizací na světě a je tedy i místem, o které se opírá řada legend a záhad. Na východě Turecka se nachází veleznámé jezero Van, které svou velikostí působí jako moře. Voda v jezeře je velmi alkalická a nelze se v něm tedy prakticky utopit. Lákadlem pro turisty je kostelík, skvost arménské kultury, který se nachází na jednom z mnoha ostrůvků jezera. Dalším unikátem této oblasti je vanská kočka, která se vyznačuje srstí bílé barvy a různě barevnýma očima: jedno oko má modré a druhé žluté [25]. V blízkosti jezera Van se nachází hora Nemrut, vyhaslý vulkán dosahující výšky 2935 metrů. Oblast byla domovem nezávislého království Kommagena. Kommagenský král Antiochos Epifanes I. nechal na hoře Nemrut vybudovat skalní chrám s mnoha obřími sochami, které symbolizovaly božstva řecké, římské, perské a anatolské mytologie. Mezi sochami se nachází i monumentální hrobka, kde je pohřben samotný Antiochos spolu s bájným pokladem [6]. Uvnitř kráteru hory se nachází několik jezer, největší Studené jezero a Teplé jezero napájené termálním pramenem o teplotě 60 C. V současné době je oblast obývána Kurdy, kteří se živí především chovem koní a pastevectvím. Obr. 2: Pamukkale Zdroj: Autorka Obr. 3: Hora Nemrut Zdroj: https://www.google.cz 15

21 Pohoří Ala Dağlari je součástí pohoří Taurus. Vápencové štíty s nádechem do červena, rokle, jezera a vodopády daly této oblasti pojmenování Turecké Dolomity. Pohoří je poseto nomádskými tábořišti, kde jsou chovány stáda koz či ovcí [26]. V blízkosti města Antalya se nachází jedinečný přírodní úkaz přírodní rezervace s vodopády Düden. Voda ze stejnojmenné řeky, která je téměř po celé své délce pod zemí, vytváří v této rezervaci vodopády, peřeje a laguny. Díky vysoké mineralizaci rostou v jeskyních i krápníky. Každý návštěvník se může pokochat bohatou flórou a navštívit skalní průrvu, která vede přímo za hlavním vodopádem. Řeka vytváří i další zajímavý vodopád, který se nachází na spodní části řeky, kde voda padá z útesu přímo do mořských hlubin Středozemního moře. Tento třicetimetrový vodopád se nachází poblíž pláže Lara v Antalyi a lze ho obdivovat z paluby vyhlídkových lodí. V Turecku se nachází mnoho národních parků, které jsou domovem chráněných druhů. První park byl založen v roce 1958 [7]. Národní park Olympos v blízkosti města Antalya je významný díky archeologickým vykopávkám, výskytem chráněných karet a Obr. 5: Plamínky Yanartaş Zdroj: Autorka unikátním přírodním plamínkům Yanartaş, kde se unikající plyn na bázi metanu sám vzněcuje. Dalším parkem v oblasti Antalya je park Köprülü, který je domovem velkého množství endemických rostlin, např. lesů cypřiše vždyzeleného. Kaňon řeky Köprülü je nádhernou atraktivitou této oblasti, kterou je možné prozkoumat i na raftu. K národním parkům patří i bájná hora Ararat, která je nejvyšší horou Turecka a měří metrů [26]. Tato již vyhaslá sopka je spojována s biblickými událostmi, konkrétně s přistáním Noemovy archy. I přes to, že Ararat leží na tureckém území, je pro Armény posvátný a dokonce se stal i národním symbolem samotné Arménie. Arménští mniši považovali horu za sídlo bohů a výstup na Ararat byl dokonce i zakázán. V současné době je výstup na horu umožněn pouze za doprovodu místního průvodce [6]. Obr. 4: Pohoří Ala Dağlari Zdroj: Autorka Z přírodních atraktivit byla autorka nejvíce unesena z Pamukkale, Kappadokie a kaňonu řeky Köprülü. Pamukkale se autorce na první pohled jevilo jako sedmé nebe, po 16

22 kterém je možné vyjít do částečně dochovaných římských lázní a během cesty se smočit v umělých bazénkách, které jsou prorostlé travertinem a od těch pravých přírodních jsou téměř k nerozeznání. Oblast Kappadokie svou unikátností a nádherou autorku doslova učarovala. Zážitek byl umocněn využitím nabídky letu balónem za východu slunce, který se pro autorku stal jedním z nejsilnějších prožitků vůbec. Při dobrodružné návštěvě kaňonu řeky Köprülü s průzračnou vodou a malými vodopády se autorce tajil dech. Vrcholem návštěvy bylo brození přes řeku a rafting. Obr. 7: Oblast Kappadokie Zdroj: Autorka Obr. 6: Kaňon řeky Köprülü Zdroj: Autorka Kulturně-historické atraktivity Co se týče kulturně-historických památek, nejvýznamnějšími jsou Trója, Pergamon, Efes, Myra, Selimova mešita, Hagia Sophia atd. Trója, kterou proslavil Homérův epos Ilias, je významnou archeologickou lokalitou. Místo bylo zapomenuto až do 19. století, kdy bylo objeveno německým archeologem Obr. 8: Zbytek Artemidina chrámu Zdroj: Autorka Henrichem Schliemannem. Henrich rozlišil devět vrstev, které prokazují několik epoch města. První osídlení je datováno v období kolem roku př. n. l. V současné době je možné spatřit napodobeninu trojského koně, divadlo, zbytky královských sídel a teras. Jedním z nejzachovalejších antických měst na světě je Efes. Podél Mramorové cesty se nachází ty nejvýznamnější památky Celsova knihovna, která kdysi ukrývala až dvanáct tisíc svitků, Serapidův a Hadriánův chrám, Trajánova fontána, Herkulova brána nebo obrovský římský amfiteátr, který byl ve své době údajně největším divadlem na světě. Efes byl také domovem chrámu 17

23 zasvěcenému bohyni plodnosti Artemis. Artemidin chrám, ze kterého zbyl do dnešní doby bohužel jen jeden sloup, se po svém vzniku stal jednou z nejslavnějších staveb a byl rovněž prohlášen i za sedmý div světa. Areál, který je možné v současnosti navštívit tvoří jen zlomek dávné zástavby. Podle archeologů je 95% bývalé rozlohy města stále ukryto pod nánosem zeminy, archeologické práce tu tedy pokračují nepřetržitě [6]. V oblasti kolem letoviska Antalya se nachází tajuplné město Myra. Myra díky své strategické poloze sice těžila z obchodu s kadidlem, ale zároveň se i stávala obětí Obr. 9: Myra Zdroj: Autorka ozbrojených nájezdů. Dnes mohou návštěvníci obdivovat zbytky římského opevnění, tureckých lázní, dochované monumentální řecko-římské divadlo a rozsáhlou skupinu hrobek vytesaných přímo do příkré skály. První záznam o Pergamonu pochází již z roku 399 př. n. l., kdy byl založen jedním z vojevůdců Alexandra Makedonského. Toto město dalo vznik a název pergamenu. Egypt byl kdysi velkým konkurentem Turecka, a proto byl na dovoz papyru vydán zákaz. Místo papyru začali obyvatelé Pergamonu používat zvířecí kůži, pergamen. Akropole, kde se nachází hlavní památky, stojí na vysokém kopci nad současným městem Bergama. Součástí expozice je obrovské divadlo, chrám zasvěcený bohu Dionýsovi, chrám Pallas Athény, zbytky Trajánova chrámu či slavné knihovny, která byla ve starověku druhou největší knihovnou světa. Diův oltář, který prý umí plnit i ta nejtajnější přání, byl odvezen do muzea v Berlíně, na místě zbyly jen jeho základy. Side dříve sloužilo nejen jako přístav s pověstí důležité obchodní křižovatky, ale také místo setkání Marka Antonia a Kleopatry. Dnes je to oblíbené letovisko se snoubící se moderní architekturou, krásnými plážemi, pahorky hor, ruiny starověkého města a tajemnou historií. V Side je možné navštívit dochovaný amfiteátr, fontány, akvadukty, antické lázně, původní kanalizační systém, nekropoli a jedny z nejvýznamnějších antických památek chrám boha Apollóna a bohyně Athény [26]. V Konye, ve městě s nejdelší historií v zemi a zároveň v nejortodoxnějším městě západního Turecka, se nachází Aladinova mešita a hrobka zakladatele Řádu tančících dervišů Mevlana Celaleddina Rumiho. Tato odnož islámu, která vznikla ve 13. století, byla na svou dobu velmi pokroková a hlásala nekonečné dobro, lásku a toleranci. Jedním 18

24 z technik, jak se může derviš přiblížit k Bohu, je právě hudba a tanec, přesněji otáčení se v kruzích. Tento řád byl roku 1923 z území Turecka vyhoštěn. V Mevlanově muzeu je možné spatřit celu dervišů s autentickými figurínami, náboženské knihy, hudební nástroje a samotnou hrobku Mevlana a jeho syna [6]. Poblíž města Antalya se nachází i zbytky města Aspendos. Město je významné svým unikátním sedmiposchoďovým divadlem postaveným dle římského vzoru. Amfiteátr, který patří k jednomu z nejzachovalejších divadel v Malé Asii, je využíván pro různá představení a koncerty i v současné době. Návštěvníkům se tak naskýtá neopakovatelný zážitek s historickým nádechem a úžasnou akustikou. Selimova mešita nacházející se ve městě Edirne je považována za nejkrásnější mešitu v Turecku a za vrcholné dílo islámské architektury. Její minarety vysoké 83 metrů jsou po minaretech mešity v Mekce nejvyššími na světě. Největší město Turecka Istanbul je domovem velkého množství přenádherných památek. Hagia Sophia neboli Chrám Boží moudrosti byla ve své době největší a nejmonumentálnější stavbou světa. Chrám Boží Obr. 10: Selimova mešita Zdroj: Autorka moudrosti, Hagia Sophia, dostal svou slavnou podobu za vlády císaře Justiniána, který nechal původní, patrně obdélníkovou baziliku s trámovým stropem přestavět na velkolepou modlitebnu, která svou krásou a rozměry neměla na světě obdoby. Zosobňovala všechny stavební prvky a dekory, které se staly vzorem a základem nového uměleckého slohu, jemuž dnes říkáme byzantský a jenž dodnes představuje jeden z vrcholů architektonického snažení [6, str. 17]. Chrám zpočátku sloužil jako mešita a po vzniku Turecké republiky byl přeměněn na muzeum. Interiér chrámu je posetý byzantskými mozaikami a osmanskou výzdobou. Naproti chrámu Hagia Sophia stojí Modrá mešita, tzv. mešita sultána Ahmeda, která je dekorována více jak dvaceti tisíci modrými dlaždicemi vyrobenými v mistrovských manufakturách v nedalekém Izniku. Dlaždice jsou sestaveny do dlouhých řad a do rozměrných obrazců s motivy lilií, karafiátů, růží a tulipánů. Tato mešita je spolu s mešitou v Mekce, Damašku a Jeruzalémě jednou z nejposvátnějších muslimských míst. Palác Topkapi je jedním z nejnavštěvovanějších muzeí Evropy. Palác sloužil jako správní centrum Osmanské říše a po vzniku Turecké republiky byl přeměněn na muzeum. Celková 19

25 plocha paláce je dvakrát větší než samotný Vatikán a je tvořena nádvořím a pavilony, kde je možné spatřit sbírky čínského porcelánu, stříbra a křišťálů, ručně vyrobené kostýmy, klenoty, posvátné relikvie islámu, jeden z největších diamantů a nejbohatší sbírku hodin na světě. Jednou z nejpodivuhodnějších památek Turecka je cisterna Yerebatan. Tato byzantská stavba dosahuje ohromujících rozměrů a je schopna pojmout až osmdesát tisíc kubických metrů vody. Cisterna pochází z 6. století a měla sloužit jako zásobárna pitné vody v případě obležení města. V současné době jsou přístupny dvě třetiny celé stavby, zbytek byl zazděn [27]. Z kulturně-historického dědictví autorku nadchla návštěva Efesu, kde se nachází nepřeberné množství antických staveb, ulic a náměstí v zachovalé podobě a s jedinečnými detaily. Autorčinu pozornost upoutala Mramorová cesta, monumentální Celsova knihovna a dobové veřejné toalety. Autorka nemůže opomenout ani návštěvu Istanbulu a proslulé Hagii Sophii, z které čiší tajuplná historická atmosféra. Obr. 12: Celsova knihovna Zdroj: Autorka Obr. 11: Hagia Sophia Zdroj: https://www.google.cz Festivaly a společenské akce Po celém Turecku se koná celá řada festivalů a slavností, které jsou velkým turistickým lákadlem a zvyšují primární nabídku cestovního ruchu. Většina oslav je však spjata s náboženstvím, kdy nejvýznamnějšími muslimskými svátky jsou: svátek cukroví, který na konci srpna ukončuje období ramadánu a svátek obětování v říjnu. Neméně oblíbené jsou i sezónní akce a festivaly, mezi kterými si vybere opravdu každý návštěvník. V lednu se lidé sjíždějí do městečka Selçuk nedaleko Efesu, kde jsou pořádány tradiční velbloudí zápasy. Pozorování bojujících velbloudů není událostí krvavou jako spíše komickou. Chov a vycvičení velbloudů je finančně náročné, a proto se tohoto sportu účastní jen ti nejbohatší. V současné době je zápasům ubírána tradičnost a přestávají být 20

26 populární mezi místním obyvatelstvem. Pro turisty je i nadále tato událost vysoce atraktivní. Miliony tulipánů všech barev a forem zaplavují ulice Istanbulu na konci dubna. Tento festival tulipánů je jedním z nejznámějších slavností svého druhu. Tulipány se v Turecku těší dlouhé tradici, kdy byly opěvovány již za Osmanské říše. Byl to právě turecký botanik Clusius, který odvezl tuto květinu do Nizozemí a rozpoutal tak doslova tulipománii. Festival je podporován i vládou, která v roce 2005 zřídila speciální program zaměřený na pěstování tulipánů a zvýšení zaměstnanosti na tureckém venkově [28]. V oblasti poblíž města Edirne se koná mistrovství v tradičním olejovém zápase Kırkpınar, jenž je jedním z nejpopulárnějších sportů v Turecku. Zápasníci, kteří jsou od hlavy až k patě potřeni olejem, se snaží svého protivníka srazit k zemi. Tento sport se může pyšnit dlouhou tradicí, kdy první velký turnaj se odehrál již ve 14. století. Během následujících 650 let byly tyto zápasy zrušeny jen z velmi vážného důvodu, a tudíž je tento šampionát oficiálně uznán jako nejstarší nepřetržitě konaná sportovní soutěž na světě. Mistrovství je doprovázeno i slavným týdenním karnevalem [29]. Každý rok ke konci června kousek od gruzínských hranic se koná vyhlášený Kavkazský festival. Na festivalu trvajícím několik dní a nocí se tančí národní tance, vypráví se staré bajky a vystupují lidoví umělci. Vše vrcholí posledním dnem, kdy se konají býčí zápasy. Celosvětově známý svátek sv. Mikuláše má své kořeny zapuštěné právě v Turecku, kde se světec narodil, působil a zemřel. V současné době se Mikulášovy ostatky nachází v italském městě Bari. Svátek se slaví v prosinci a po Turecku je znám hlavně díky tančícím dervišům [6]. Tradiční folklór a kuchyně Turecký folklór spolu s kuchyní, která si uchovává své tradiční recepty děděné z generace na generaci, jsou nedílnou součástí potenciálu turismu a charakteristiky této země. Tradiční turecká hudba, která vychází z velké části z tradice arabské, se dělí na klasickou a lidovou. Klasická hudba je výtvorem sultánských dvorů Osmanské říše, kdy měla obrovský význam hlavně v náboženství a vojenství. Z této doby pochází i velmi známé osmanské vojenské orchestry. Lidová hudba byla naopak formována sběrem a 21

27 kombinací mnoha kulturních pozůstatků civilizací a nejčastěji se jednalo o zpěv a Obr. 13: Tanec dervišů Zdroj: https://www.google.cz veršování s doprovodem na hudební nástroj. Písně byly ve většině případů doplněny i tancem. Velice žádaným a oblíbeným tancem byl a nadále i je tanec břišní, jehož základy byly položeny v harémech. Turecký břišní tanec je charakteristický svým výrazným rytmem, dynamičností a luskáním prstů. Představení plné tradiční turecké hudby a orientálního břišního tance může nejednoho návštěvníka vtáhnout do dob sultánů a harémových tanečnic. Dalším nevšedním zážitkem je bezesporu poslech zvuků flétny zvané ney, která doprovází tanec dervišů. Tato podmanivá hudba, při které se tají dech, prý napodobuje pláč lidské duše [6]. Bohatým potenciálem se může pyšnit i tradiční turecké kulinářské umění. Turecká kuchyně je velice rozmanitá a je jednou z nejzajímavějších kapitol světové gastronomie, kdy v sobě pojí prvky střední Asie, Středního východu a Balkánu. Některé stopy tureckých vlivů můžeme najít i v Evropě, např. celosvětově proslulý jogurt. Řada prvků turecké kuchyně je typicky krajových s výjimečnou chutí a mimořádnou kvalitou: oblast Istanbulu či Izmiru používá různé druhy koření a hlavní přílohou je rýže, jihovýchod Turecka proslul zejména kebaby, západní Turecko je domovem oliv a oblast Středozemního moře překypuje zeleninou a bylinkami. Každému návštěvníkovi Turecka se naskýtá možnost ochutnat mnoho specialit, jako jsou polévky z cizrny, čočky či jogurtu, gözleme, masové kuličky köfte, mnoho druhů kebabů, lahmacun (palačinka s masem), musaka (mleté maso zapékané s brambory, lilkem a rajčaty), pide (šál pečiva s náplní z mletého masa a zeleniny), cukrovinky baklava, helva (rozemletá sezamová semínka s cukrem) a turecký med. K osvěžení poslouží typický nápoj ayran (jogurt rozředěný vodou, osolený a ochucený kořením, zejména mátou), turecká Obr. 14: Shish kebab Zdroj: Autorka káva svařená v džezvě či populární silný hodně slazený černý čaj, který se popíjí 22

28 z decilitrových skleniček a nesmí chybět u každého rozhovoru či jídla. České turisty jistojistě překvapí chuť místního piva značky Efes, jehož vrchním sládkem je právě Čech. Autorka se do turecké kuchyně zamilovala už při prvním soustu. Turecká kuchyně je zdravá a chutná, plná čerstvé zeleniny, ovčích sýrů, olivového oleje a mletého masa. Nejoblíbenějším autorčiným pokrmem byl döner kebab - maso napíchnuté na tyč a otáčené ve svislé poloze před grilem doplněné o čerstvou zeleninu, ovčí sýr a pita chléb. Stejně tak si oblíbila i tureckou obdobu pizzy zvané pide. Oblíbeným nápojem autorky byl instantní jablečný čaj, jehož chuť je opravdu výtečná Realizační předpoklady Realizační předpoklady jsou nezbytné k využití existujícího primárního potenciálu a umožňují samotnou realizaci cestovního ruchu. V Turecku jsou reprezentovány kvalitní a neustále se zdokonalující turistickou a dopravní infrastrukturou. Turistická infrastruktura Na území Turecka se nachází ubytovacích zařízení licencovaných Ministerstvem kultury a cestovního ruchu, která poskytují lůžek (údaj z roku 2013). Kategorie i úroveň ubytovacích zařízení se různí, od luxusních hotelových komplexů, přes baťůžkářské hostely až po skromné kempy. Nejhustší síť ubytovacích zařízení se nachází v blízkosti větších letovisek a turistických atraktivit, např. Středomořský a Egejský region, Istanbul a Antalya, která se může pyšnit největším zastoupením pětihvězdičkových hotelů stejně jako největší lůžkovou kapacitou. Turecko je domovem i řady hotelových řetězců vlastněných významnými mezinárodními společnostmi jako je Hilton, Marriott a Mövenpick. Většina těchto řetězců vytváří aliance s místními investory s cílem zaujmout specifický tržní segment či aktivovat dosud nevyužitý potenciál v méně rozvinutých oblastech jako je východní a jižní Anatolie. Turistickou infrastrukturu země dále tvoří devět tisíc licencovaných průvodců a 7198 cestovních kanceláří (údaj z roku 2013) [30]. Kvalita ubytovacích zařízení se v Turecku různí. Autorka vyzkoušela komfort hotelových komplexů v Alanyi, pohodlí kempů u moře či v lese v NP Olympos, romantické přespání na kajutě lodi, skromnost tábořiště s venkovní sprchou v kaňonu Köprülü, či nevábnost turistických hostelů v centru Istanbulu. Využitím různých typů ubytovacích 23

29 zařízení, které jsou pro danou lokalitu charakteristické, autorka získala opravdu autentický zážitek. Dopravní infrastruktura Turecko je zpřístupněno leteckou, silniční či železniční dopravou. V posledních letech je nejvíce využívána doprava letecká, přičemž spoje z letišť do cílových destinací zajišťuje ve většině případů doprava autobusová. O tom, že se letecká doprava stává stále více žádanou, vypovídá i fakt, že v zemi každoročně přistává bezpočet letů převážející miliony turistů. Státní letecký dopravce Turkish Airlines, který provozuje 235 letadel, v roce 2013 přepravil přes 48 milionů cestujících [31]. Na samotném území Turecka se nachází 48 civilních a 27 vojenských letišť (údaj z roku 2013) [9]. Nejvýznamnější letiště se nachází v Istanbulu, Ankaře, Izmiru, Antalyi, Gaziantepu a Burse. Letiště v Istanbulu je jedním z největších leteckých uzlů na světě a do budoucna by se toto město mělo stát domovem i globálně největšího letiště vůbec, které by mělo být schopné odbavit až 150 milionů pasažérů ročně. Důvodem výstavby tak velkého letiště je fakt, že kapacita stávajících letišť nestačí uspokojit rychle se zvyšující poptávku [32]. Hlavním dopravním prostředkem na velké vzdálenosti je i nadále autobus. Autobusová síť je rozsáhlá, rychlá, levná a zabezpečuje spojení i s těmi nejzapadlejšími místy, a to hlavně díky existenci jedné z největších flotil silniční dopravy v Evropě. Celková délka komunikací je kolem 388 tisíc km (údaj z roku 2013). Pozemní komunikace jsou nejvyužívanější formou dopravní infrastruktury, na kterých se přepravuje 95% cestujících a 90% zboží [9]. Turecká vláda si je tohoto faktu vědoma a pro zkvalitnění celé infrastruktury plánuje do roku 2023 vybudovat dalších km dálnic [32]. Autorka byla překvapena komfortem a pohodlností nejen tureckých autobusů, ale i palubních služeb, kdy voda, teplé nápoje a malá svačina byly zdarma. V autobuse vedle sebe nesmí sedět muž s ženou, s výjimkou manželských párů. Všichni cestující jsou navíc navoněni výrazným parfémem. Co se týče jízdních řádů, ty se zjišťují jen velmi obtížně. Nejjednodušším způsobem jak zjistit daný spoj, je optat se kolemjdoucích přímo na autobusovém nádraží. Železniční doprava se v Turecku může jevit jako zastaralá, pomalá a velmi řídká. Důvodem nízké kvality železnic bylo rozhodnutí vlády podporovat výstavbu a modernizaci 24

30 dálnic jako hlavního způsobu dopravy v Turecku. Železniční doprava je tedy vhodnou volbou pouze pro ty, kteří mají dostatek času, chtějí ušetřit a samotná cesta vlakem je pro ně uspokojující. Železniční síť je dlouhá 12 tisíc km, z níž dva tisíce km je elektrifikovaných a necelý jeden tisíc km tvoří trať vysokorychlostní (údaj z roku 2010) [9]. Díky soudobým investicím do železniční dopravy vznikl velice využívaný a rychlý koridor mezi Istanbulem a Ankarou, Istanbulem a Konyou a mezi Istanbulem a Denizli. V současné době má lodní doprava význam hlavně v rámci města Istanbul a jeho blízkého okolí. Na samotném území Turecka není lodní doprava téměř využívána, většina trajektů byla dokonce i zrušena. Z hlediska cestovního ruchu by však mohly být zajímavé trajekty spojující pobřeží Egejského moře s blízkými řeckými ostrůvky. V posledních letech je cílem zvýšit produktivitu námořní a lodní dopravy a dochází tedy k privatizaci přístavů. Hlavními námořními přístavy jsou: Istanbul, Izmir, Samsun, Mersin a Izmit Selektivní předpoklady Selektivní předpoklady podněcují vznik a rozvoj cestovního ruchu. Tyto předpoklady se dále dělí na vlivy objektivní a subjektivní. Vlivy objektivní, konkrétně demografické, politické, ekonomické a geopolitické faktory, jsou popsány v kapitole Charakteristika Turecka. Subjektivními vlivy souvisejícími s marketingem se zabývá kapitola Dosavadní problémy a návrhy akcí pro dosáhnutí vize udržitelného rozvoje v Turecku SWOT analýza SWOT analýza je užitečným nástrojem k posouzení silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení určitého záměru, projektu či destinace. V cestovním ruchu se analýzy využívá především v marketingu, kdy lze vyhodnotit budoucí vývoj a identifikovat problémy či možnosti dané turistické destinace. Pro hodnocení silných a slabých stránek jsou klíčové vnitřní faktory, které ovlivňují rozvoj turistické destinace. Navzdory tomu, faktory působící na destinaci z vnějšího prostředí představují zdroj příležitostí nebo ohrožení. SWOT analýza je v této kapitole aplikována přímo na Turecko. Snaží se zhodnotit celkový potenciál cestovního ruchu a budoucí vývoj země. Analýza byla vypracována 25

31 samotnou autorkou, která vycházela ze svých vlastních pozorování a poznatků nabytých pobytem v Turecku. Silné stránky o Výhodná geografická poloha na rozhraní Evropy a Asie o Dobrá dopravní dostupnost mezinárodní letiště, pozemní komunikace o Přímořská destinace u Egejského a Středozemního moře o Rozmanitá škála turistické nabídky příroda, hory, moře, lázně, kulturně-historické památky, tradiční folklór a kuchyně, sportovní vyžití atd. o Bohatá biodiverzita cizrna, fík, čočka, krokus, lilie, tulipán, keřovitá macchie, ambroň východní, kareta obecná i obrovská, tuleň středomořský, muréna, vanská kočka, anatolský pastevecký pes, angorská koza atd. o Přírodní atraktivity Pamukkale, Kappadokie, jezero Van, hora Nemrut, vodopády Düden, NP Olympos, kaňon Köprülü, pohoří Ala Dağlari atd. o Kulturní a historické dědictví Trója, Myra, Efes, Hagia Sophia, Selimova mešita, cisterna Yerebatan, Aspendos, Side, Pergamon atd. o Povaha tureckých obyvatel přátelskost, pohostinnost, vstřícnost o Alternativní cestovní ruch cykloturistika, pěší turistika, horolezectví, ekoturismus, lázeňství, gastroturismus apod. o Dobrá kvalita různých komponentů cestovního ruchu pláže oceněné Modrou vlajkou 1, mezinárodní letiště, kvalitní ubytovací zařízení, odlišné druhy stravovacích zařízení o Podpora udržitelného rozvoje cestovního ruchu hlídané objekty (Pamukkale), omezený vstup (skalní kostelíky v Kappadokii), zákaz focení (významné fresky skalních kostelíků), podpora tuzemského cestovního ruchu studenti i školní exkurze vstup do většiny objektů zdarma, důraz na vzdělání a tvorbu adekvátních lidských zdrojů 1 Modrá vlajka je systém hodnocení čistoty pláží a kvality jejich služeb. Je to symbol čistoty, dobré péče a ochrany životního prostředí. 26

32 Slabé stránky o Národní politika zaměření na příjmovou stránku a počet turistů, národní priority důležitější než regionální cíle o Sezónní problémy kolísání populace, ve většině měst infrastruktura postavená pouze pro využívání místními = nedostatečná kapacita a znečištění o Masový turismus v přímořských letoviscích nedostačující informovanost o možnostech oblasti o Změna přírodního prostředí na umělé antropogenní stavba letišť, dálnic, hotelů, zábavních parků, rekreačních komplexů, golfových hřišť atd. o Poškozování životního prostředí v místech příliš vysoké koncentrace turistů narůstající počet hotelů u pobřežních lokalit zničil olivové a citrusové sady, vysoká lokální spotřeba vody a půdy s omezením pro místní obyvatele, chemické a fyzikální znečištění odpady, hluk, emise z dopravy atd. o Ztráta kvality života místních obyvatel vysoká koncentrace lidí, znečištění životního prostředí, spotřeba místních zdrojů, dominance cizích kulturních prvků, kriminalita, užívání drog, prostituce, lokální zvyšování cen, zvýšené společenské nerovnosti, dopravní zácpy, ztráta soukromí o Změna místní kultury, umění a tradic na umělé představení pro turisty se ztrátou jejich přirozenosti tanec dervišů, břišní tanec atd. o Zisky z cestovního ruchu se neuplatňují v dostatečné míře v cílové destinaci profit zprostředkovatelských subjektů, dovoz materiálů a potravin do destinací, zahraniční vlastnictví hotelů a zábavních parků Příležitosti o Snížení sezónnosti v destinacích masového cestovního ruchu pomocí diverzifikace a efektivního marketingu o Efektivnější propagace existujících forem alternativního cestovního ruchu s důrazem na autentický prožitek o Využití potenciálu agroturistiky návštěva plantáží a sadů (banánovník, pomerančovník, kakaovník, myrty, jahody, avokádo, guava, papaya) 27

33 o Uvědomění si hodnoty přírodních zdrojů, kulturního dědictví a genia loci spolu s rostoucí vzdělaností turistů, návštěvníků, rezidentů, podnikatelů a dalších zájmových skupin o Stimulace podnikatelů v cestovním ruchu pro zlepšování životního prostředí v destinacích (soutěže, vyhlašování cen, ekocertifikace, úlevy na daních) o Využití existence multikulturní společnosti v turistických destinacích hodnotná kulturní výměna vedoucí ke společensko-ekonomickému rozvoji o Nové technologie snižující spotřebu zdrojů a znečištění životního prostředí Hrozby o Devastace území způsobená příliš vysokou koncentrací a neadekvátními postupy o Rozšíření masového cestovního ruchu do přírodně a společensky cenných lokalit obsahující vzácné a málo stabilní ekosystémy a lidská společenstva o Další přesun rozhodovacích kompetencí mimo turistickou destinaci hotelové řetězce, touroperátoři s nabídkou all-inclusive balíčků, které limitují příjmy země a místních podnikatelů o Vandalismus o Přírodní katastrofy požár, zemětřesení o Globální oteplování a s tím spojená snižující se biodiverzita o Konkurence ostatních destinací cestovního ruchu o Ekonomická krize vliv na rozvoj cestovního ruchu a jeho udržitelné formy 3.3 Cestovní ruch a trvale udržitelný rozvoj Cestovní ruch je složitý sociální proces, který mimo jiné představuje lidskou mobilitu, jejíž vývojové změny znamenaly významné milníky ve vývoji populace. Podstatou této mobility je uspokojování potřeb vyššího řádu [1]. Cestovní ruch může být chápán jako aktivita pomáhající sektoru služeb zvýšit zaměstnanost, příjem, a tím ovlivňovat stav ekonomiky. Takováto aktivita provozovaná ve velkém měřítku je nazývána jako masový cestovní ruch, typický v ekonomicky 28

34 rozvinutých zemích v druhé polovině 20. století. Masový turismus je termín označující cestování velkých skupin návštěvníků, kteří využívají hromadných ubytovacích a stravovacích zařízení a dopravních prostředků [2]. V posledních letech vzniklo vedle hromadného turismu velké množství nových alternativních typů cestovního ruchu, souhrnně nazývaných jako alternativní cestovní ruch. Tato forma turismu je založena na respektování přírodních a společenských hodnot, podpoře rezidentů a návštěvníků k pozitivní a hodnotné interakci a výměně zkušeností. Právě tato forma turismu vede k udržování a rozvoji životního prostředí. Pojem udržitelný cestovní ruch začal být používán v 80. letech 20. století [33]. V této době byl široce rozšířen termín green tourism, environmentální problémy jako globální oteplování nebyly tak zřejmé. Od 90. let pojem udržitelný cestovní ruch začal být čím dál tím více využíván. Zahrnoval přístup k cestovnímu ruchu, který mimo jiné připouští důležitost hostitelské komunity a zaměstnanců, a také maximalizuje ekonomické výhody rezidentům [34]. Koncept udržitelnosti se týká životního prostředí, populace a ekonomického systému. V tomto ohledu UNWTO definovala udržitelný cestovní ruch jako takový cestovní ruch, který se setkává s potřeby turistů a hostitelského regionu a zároveň ochraňuje rozmanitost přírody a přirozené funkce ekosystému. Dále vede k managementu všech zdrojů a to takovým způsobem, kdy ekonomické, sociální a estetické potřeby mohou být naplňovány stejně jako udržování kulturní identity a ekologických procesů [35]. Jedním z nejdůležitějších a největších summitů, který se zabýval vizí udržitelného rozvoje, se konal v roce 1992 v Brazílii ve městě Rio de Janeiro. Na tomto setkání, kterého se zúčastnilo 172 zemí včetně Turecka, bylo konstatováno, že pro bezpečnější a prosperující budoucnost je potřeba spojení zájmů životního prostředí a principů udržitelného rozvoje. Představitelé zemí přijali několik významných dokumentů, které mají být vodítkem při naplňování principů udržitelného rozvoje v jednotlivých zemích, na všech úrovních veřejné správy a ve všech sektorech [36]. Jedním z těchto dokumentů je Agenda 21, která se zaměřuje na ochranu zdrojů a jejich hospodaření, sociální a ekonomické aspekty, odstranění chudoby, finanční zdroje, zavádění nových technologií, usnadnění výměny informací mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi a změny v hospodaření s půdou [2]. 29

35 Udržitelný rozvoj je specializovaným oborem se svými specifickými technikami, principy a modely. Je založen na výzkumech a hodnoceních, které hledají rovnováhu mezi turismem, kvalitním životním prostředím a bohatstvím. Je tedy zřejmé, že se udržitelný rozvoj dotýká mnoha rovin, a proto při tvorbě studií, plánování a implementaci je důležité využívat poznatků z mnoha odvětví a chápat ho jako adaptibilní koncept schopný řešit široké množství situací a formulovat různé cíle [33] Udržitelný rozvoj v Turecku Po druhé světové válce se cestovní ruch začal rapidně rozšiřovat a stal se tak světovým fenoménem. Není tedy divu, že rozvíjející se země přivábily pozornost nemalého počtu podnikatelů a investic, avšak bez jakéhokoliv řádného plánování či příprav. Hlavním cílem mnoha zemí a také Turecka bylo zvýšení příjmů pocházejících z cestovního ruchu. Jediným nástrojem, který byl použit pro dosažení těchto ideálů, bylo zvýšení fyzické kapacity a příval mezinárodních turistů, a to bez zvážení dalších okolností [37]. Rozvíjející se masový cestovní ruch bez jakékoliv koordinace v Turecku vytvořil environmentální, společenské a ekonomické problémy. V dnešní době je v Turecku udržitelný rozvoj jedním z nejvíce diskutovaných a zdůrazňovaných témat. Udržitelnými praktikami se zabývá hlavně Rozvojový program OSN (UNDP), jehož cílem je vyvíjet strategie udržitelného cestovního ruchu a v tomto ohledu také zvyšovat povědomí obyvatel. Hlavními oblastmi programu jsou: redukce závislosti na cizích zdrojích energie, ochrana přírodních zdrojů, podpora ekoturismu a ekologického zemědělství, speciální vzdělávání mladých lidí v oblasti inovativního podnikání, speciální trénink žen v oblasti gastronomie či lehkého podnikání a snaha zvýšit povědomí veřejnosti pomocí veřejných sdělovacích prostředků, dokumentů, konferencí, seminářů, kurzů, brožur, dětských knížek a speciálních triček [38]. Dalším aktérem v této oblasti je Ministerstvo kultury a cestovního ruchu, které pravidelně vydává zprávy a studie na toto citlivé téma. V roce 2007 vydalo plán turistického rozvoje Turecka s názvem Turistická strategie Turecka I přesto, že plán akcí pokrývá období hlavně od roku 2007 do roku 2013, Ministerstvo zde objasnilo i cíle, kterých chce dosáhnout do roku 2023, a to na počest stoletého výročí založení republiky [32]. 30

36 3.3.2 Dosavadní problémy a návrhy akcí pro dosáhnutí vize udržitelného rozvoje v Turecku Kapitola se zabývá problémy, které se objevují v Turecku a zároveň souvisejí s cestovním ruchem, a popisuje je z různých hledisek. Ke každému hledisku se také snaží přednést akce a koncepty, které jsou navržené ministerstvem či autorkou, a pomohou vyřešit či vylepšit danou situaci. Přehodnocení dosavadních plánů cestovního ruchu Dle Tosuna se předchozí koncepty týkající se rozvoje cestovního ruchu nedokázaly dostatečně vyrovnat s reálnými podmínkami a problémy, a to hlavně díky strnulému rámci plánování, nedostatku plynulosti a ignorování lokálních podmínek. Státní plánovací organizace (SPO), která byla pod přísným dohledem ministerstva, musela připravovat plán rozvoje každých pět let. Tvorba plánu byla velice zdlouhavá a neefektivní, protože SPO byla nucena veškeré návrhy konzultovat s relevantními ministerstvy, tvorba plánu tak většinou zabrala období kolem tří let. Pokud lokální orgány čelily problému během implementace plánů vytvořených SPO, musely ho nejdříve prodiskutovat s ministerstvem a čekat na další příkazy [33]. Tento systém se zdá být neefektivním při zvládání rapidně se měnících sociokulturních, ekonomických, technologických a dalších okolností ovlivňující cestovní ruch. Tosun dále uvádí, že tvorba konceptů a plánů byla brána spíše jako běžná aktivita, která musí být prováděna pravidelně v určitých periodách, a ne jako dynamický a kontinuální proces s různými úrovněmi. Průzkumy trhu a různá vyhodnocení dokonce nebyly brány jako podstatná složka plánovacích konceptů a rozpočet na takovéto činnosti byl dokonce limitován. Plánování bylo spíše chápáno jako nepodstatný politický koncept, který má pouze poukazovat na důležitou a horlivou práci ministerstva. Kromě toho bylo prokázáno, že rozvíjející se země často vše starostlivě plánují, avšak tyto plány již nejsou schopny plnit a implementovat [33]. Udržitelný rozvoj je koncept, který vyžaduje přístup mnoha oborů a poznatků. V Turecku při tvorbě plánů převládal hlavně izolovaný přístup vyzdvihující cíle turistického sektoru. V roce 1994 tvořilo zemědělství kolem 47% všech zdrojů, ale i přesto bylo toto odvětví značně ignorováno. Centrální vláda totiž vytvořila až nerealistickou image vyzdvihující ziskovost plynoucí z cestovního ruchu. V populárních turistických destinacích mnoho obyvatel dalo přednost podnikání v cestovním ruchu a prodalo tak 31

37 hodnotnou zemědělskou půdu. Není divu, že většina obyvatel při tomto pokusu selhala [37]. Dle autorky by plánování mělo vést k podpoře ekonomického růstu, společenské rovnováhy a udržitelného rozvoje. Strategické plánování by mělo být flexibilní, obsahovat organizační modely, finanční možnosti, snížit negativní vlivy cestovního ruchu a s ním spojených aktivit, podporovat zakládání dobře organizovaných a vysoce kvalitních turistických areálů, dbát na ekologické a efektivní využívání přírodních zdrojů, reagovat na potřebu ochrany a revitalizace životního prostředí, ale také zároveň na měnící se globální trendy a požadavky. Cestovní ruch by měl být využit jako plánovací a zaváděcí nástroj, pomocí kterého se snižují regionální nerovnosti, chudoba a nezaměstnanost. K zajištění rozvoje turistických aktivit na regionální i národní úrovni je nutné se řídit nejen plány vypracovanými ministerstvem, ale také dokázat si tyto plány přizpůsobit specifickému místu a požadavkům. Je vhodné využívat zonaci, monitoring, principy návštěvnického managementu a participativní mechanismy jako je Místní Agenda Organizace V zaostalejších zemích je běžnou praktikou vysoká centralizace. V Turecku je centrální vláda jediným rozhodujícím orgánem celé ekonomiky. To znamená, že všechny vypracované plány a veškerá rozhodnutí neberou v potaz regionální a lokální podmínky. V tomto procesu pak lokální orgány jen usnadňují implementaci vládních priorit anebo pomocí ekonomických či politických nátlaků jsou přímo nuceni následovat různá rozhodnutí centrální vlády. Tím se stát stává neschopným vyřešit jakýkoliv problém turistického sektoru, který v mnoha případech vyžaduje sezónní a každodenní operativní rozhodnutí a v první řadě lokální přístup [37]. V tomto ohledu je hlavním cílem ministerstva vytvořit národní, regionální a lokální orgány cestovního ruchu a zajistit tak aktivní participaci, spolupráci a podíl na rozhodovacím procesu nejen celého turistického sektoru, ale také veřejnosti. Vytvoření takového organizačního schématu poskytne cestovnímu ruchu určitý dynamismus a zároveň minimalizuje zranitelnost k mezinárodní ekonomické krizi. 2 MA 21 je strategický a akční plán zavádějící principy udržitelného rozvoje v určitém regionu. 32

38 Dle návrhů ministerstva by měla být vytvořena Národní rada cestovního ruchu (NTC) s 15 až 20 členy s hlubokými znalostmi a zkušenostmi v cestovním ruchu, analytickým myšlením a schopností propojit národní politiku s politikou cestovního ruchu. NTC může také vyzývat další odborníky a organizace k účasti na diskuzích a rozhodovacím procesu. Hlavními povinnostmi NTC jsou: vytváření marketingu turistických destinací, podpora tuzemského cestovního ruchu, zajištění přenosu pozitivních externalit z cestovního ruchu všem obyvatelům, provádění výzkumů a schraňování dat, které poslouží ministerstvu k zlepšování politiky cestovního ruchu. Hlavní rolí Městských rad cestovního ruchu (CTCs) je spolupráce při poskytování služeb, včetně pomoci a podpory vzdělání různých subjektů a zjišťování a prezentace lokálních podmínek, potřeb a očekávání [32]. Doprava a infrastruktura V mnoha rozvíjejících se zemích budování fyzických zařízení, jako jsou hotely, restaurace, telekomunikační systémy a doprava, byly hlavním zájmem plánování a rozvoje. V Turecku se na výstavbě a otevření mnoha těchto zařízení podílel hlavně soukromý sektor. I přesto, že ve většině turistických center byla vybudována zařízení na vysoké úrovni, rozsah a kvalita infrastruktury zůstala zachována. Výsledkem byla vysoká neefektivnost a nízká ziskovost. Turecko se navíc stalo levnější variantou jiných středozemních destinací. Tato negativa a environmentální problémy reflektují neefektivní využívání zdrojů a přístup zdůrazňující ekonomický růst. Zvýšením ubytovacích kapacit se zvýšily i snahy marketingu. V tomto stádiu se marketing zabýval pouze získáním zisku a promočními akcemi a totálně ignoroval společenské, kulturní a environmentální důsledky [37]. Cílem strategie ministerstva je eliminovat problémy spojené s infrastrukturou hustě obydlených a rychle rostoucích turistických center. Doprava je důležitou složkou cestovního ruchu, a proto je důležité ji zdokonalit a zvýšit poptávku po šetrnějších typech dopravy. Vzhledem k tomu, že Turecko dělí od většiny zemí velká vzdálenost, je dle strategie pro rozvoj turismu důležitá letecká doprava. Proto se Turecko chystá restaurovat a vylepšovat současná letiště. Pomocí výstavby nových letištních hal a zrekonstruování regionálních letišť chce rozšířit turistické aktivity po celém území. Přelety mezi různými 33

39 regionálními letišti by tak nahradily zdlouhavou cestu motorovými vozidly. Cestující by tak mohli za kratší čas poznat více zajímavých míst, a navíc by se jim naskytl krásnější výhled na území Turecka. Dalším typem dopravy, na který se strategie zaměřuje a měla by být postupně rozvíjena, je doprava železniční. Tato forma komunikace je jednou z nejbezpečnějších a nejkomfortnějších. Proto by měla být vybudována či poupravena vysokorychlostní železniční trať s regionálními linkami, spojující hlavní turistické zajímavosti. Turecko by se také mělo zaměřit na rozvoj námořní dopravy a okružních plaveb. S tím také souvisí obnova přístavišť, například v Istanbulu, Antalyi či Izmiru. Navíc by mělo být kolem 200 rybářských chatrčí poupraveno a poté schopno poskytnout různé služby pro potřeby námořní turistiky [32]. Finance a investice Příjmy z cestovní ruchu dané destinace by se podle autorky měly využít nejen k rozvoji a prosperitě dané destinace, ale také celého státu. Pomocí investic se dají snižovat regionální nerovnosti a zkvalitnit přírodní, historické, společenské a kulturní prostředí. Investice by měly být schopny podpořit nové i dosavadní aktéry, a to prostřednictvím mechanismu grantů založeného na lokální úrovni a odvíjeného od produkovaných aktivit a druhů cestovního ruchu (zimní sporty, kulturní zaměření ), anebo certifikačního systému, který vylepší kvalitu provozovaných služeb, vytvoří konkurenční prostředí a zvýší spokojenost klientů. Oba tyto principy pomohou zajistit diverzifikaci a rozšíření turistických aktivit na celé území a po celý rok. Úkolem ministerstva je rozvinout Satelitní účet cestovního ruchu (TSA), což je statistický nástroj zahrnující různé koncepty, definice, klasifikace a slouží k pochopení role turismu v ekonomice [32]. TSA každému státu může pomoci s vyhodnocením jeho postavení a důležitosti cestovního ruchu, počtem pracovních míst vytvořených cestovním ruchem, množství investic, příjmů, spotřeby a charakteristiky zdrojů a vliv cestovního ruchu na rovnováhu platební bilance [39]. V Turecku jsou statistická data získávána pomocí Státního statistického institutu, Ministerstva cestovního ruchu, Centrální banky a dalšími příslušnými institucemi. 34

40 Marketing Marketing by měl být založen na analýzách a studiích, včetně SWOT analýzy. Jednotlivé studie by měly dokázat najít odpovědi na otázky - jaké produkty či destinace by měly být propagovány, komu by měly být propagovány, jaké destinace jsou pro cestující klíčové, jak jsou tyto destinace vnímány (respektive zjišťování mentálních map 3 ), zda se informace různých kampaní o určitých destinacích shodují se skutečností, jakým způsobem bude probíhat propagace, Za tímto účelem je vhodné věnovat speciální pozornost monitorování globálních trendů a tvorbě kampaní zaměřených na určitou destinaci s vyzvednutím moderních hodnot a zároveň loajality k odlišným, originálním a národním hodnotám. S marketingem také souvisí vytvoření lepší image Turecka, na který se zaměřuje právě strategie [32]. Terorismus, nepříznivé publikace a články, válečné konflikty a politická nestabilita hlavně u sousedících států přispěly k negativnímu objektivnímu vnímání Turecka. V několika příštích letech by měl marketingový program zlepšit představu o Turecku v široké veřejnosti. Podpora tuzemského cestovního ruchu Hlavním cílem strategie je podpořit rozvoj produktů založených na přijatelné kvalitě a rozumné ceně, přimět místní obyvatele cestovat v rámci země a zúčastnit se různých událostí a kampaní, zvýšit obecné povědomí o historii, přírodě a kultuře a to nejen na místní, ale také na národní rovině [32]. K dosažení těchto záměrů autorka navrhuje tvorbu a rozvoj produktů alternativního cestovního ruchu, nových zařízení a vylepšení kvality dopravy a dostupnosti různých míst. Podnikatelé by měli pomocí slev místně i časově alokovat podíl turistů a cestovní kanceláře by měly nabízet zvýhodněné balíčky pro místní obyvatele. Dále je nutné podpořit možnost cestování hlavně mladým vzdělaným lidem, a to prostřednictvím studentských slev či vstupů zdarma. Právě oni jsou důležití pro další rozvoj státu. Pomocí cestování lépe poznají svou zemi a získají určitý postoj ke zvyšujícímu se cestovnímu ruchu. Dalším cílem by mělo být zpřístupnění cestovního ruchu i znevýhodněným skupinám (lidé s postižením, sociálně slabší skupiny ). 3 Mentální mapa je způsob uložení obrazů a vztahů fyzického světa v mozku, kde nabývá subjektivního charakteru. 35

41 Vzdělávání Podle Tosuna snaha o udržitelný rozvoj znamená změnu v chování a také chápání světa kolem nás [33]. Ochrana životního prostředí není tedy limitována pouze managementem přírodních zdrojů, ale také lidmi. Každý člověk by se měl chovat jako zodpovědný občan s cílem zvýšit ochranu životního prostředí. Je nezbytné pozvednout povědomí o životním prostředí a ztotožnění se jedince s principy udržitelného rozvoje, nejlépe již od dětství. Proto, by měly být na základních školách vyučovány předměty, které se zabývají udržitelným rozvojem. Navíc vzdělání v cestovním ruchu zvyšuje povědomí o existenci a ochraně národních turistických míst a zdrojů, a pomáhá najít odpověď na otázku, jak přispět turismem ke zvýšení národní ekonomiky. V Turecku existuje mnoho projektů zabývající se vzděláváním žáků základních škol z hlediska udržitelného rozvoje. Nejznámějším je projekt Green PACK vytvořený za participace Regionálního environmentálního centra pro střední a východní Evropu (REC), Turecké asociace pro ochranu přírody, Ministerstva životního prostředí, nevládních organizací (NGOs) a dalších institucí a jednotlivců. Hlavním cílem projektu je vzdělávání žáků základních škol. Studium zahrnuje informace týkající se životního prostředí, environmentální ochrany, schopnosti řešit environmentální problémy a zvýšení etického postoje. Důležitým předpokladem pro samotný projekt a pro zvýšení ochrany životního prostředí je transformace získaných vědomostí žáků na své okolí, respektive rodinu, příbuzné a přátele [40]. Dalšími vzdělávacími projekty v Turecku jsou: provozování eko-škol (Ankara), různé kurzy ve školách a projekty zaměřené na praktické vzdělání (např. projekty uplatňovány v určitých citlivých oblastech jako je jezero Van). Zvýšení kvality vzdělání v cestovním ruchu vede k získání lépe kvalifikované a kompetentní pracovní síly. Z tohoto důvodu by měly stávající vysoké školy a různé instituce nabízející vzdělání v cestovním ruchu obdržet od ministerstva informace a doporučení, jak zlepšit kvalitu a obsah výuky. Zároveň studenti s inovativními nápady by měli být podporováni stipendii [32]. Je důležité, aby byl cestovní ruch učen efektivně a v praktické rovině. Je nezbytné podporovat rozvoj vzdělání již současných pracovníků cestovního ruchu. Vzdělání je důležité nejen pro zdokonalování pracovníků, zvýšení kvality služeb a spokojenosti klientů, ale také pro prevenci chaotického a mylného průvodcovství, které je 36

42 v nynější době pro turismus v Turecku typické. Vzdělání zároveň dokáže radikálně změnit pohled na turismus, kdy ho pracovníci mohou chápat jako dobrou šanci pro vybudování kariéry a získání permanentní pracovní pozice. Vzdělání by mělo probíhat v různých institucích cestovního ruchu a mělo by být zaměřeno hlavně na praktickou stránku. Vzdělávání vysokoškolských studentů a současných pracovníků by mělo obsahovat hlavně takové tituly, které se setkávají s měnícími se požadavky cestovního ruchu jako je sociologie, psychologie, světová gastronomie a světové kultury, výzkumné metody, tvorba nových turistických destinací a produktů, ale také tituly, které jsou v cestovním ruchu obecné, jako jsou cizí jazyky, činnost na recepci, pokojové služby, administrace, management, ekonomie, marketing, právo, průvodcovství, catering a práce v institucích cestovního ruchu [32]. Důkazem o snaze Turecka zvýšit povědomí veřejnosti o důležitosti udržitelných principů je filmový festival konaný v Istanbulu v prosinci roku Hlavním předpokladem byl fakt, že systematická změna je možná jen za současné stimulace individuí, komunit a institucí. Festival měl přispět k postupné restrukturalizaci všech aspektů života - od zemědělství po energii, od zdraví po recyklaci a od vzdělání až po ekonomiku. Festival svým divákům nabídl dva turecké a čtrnáct zahraničních filmů s tureckými titulky, krátké filmy a animace, tématické diskuse, hudební představení a další zajímavé aktivity [41]. V současné době se festival pro vysokou účast a úspěšnost koná nejen v Istanbulu, ale i v Ankaře. Management kvality Dle strategie ministerstva je v tomto ohledu prvním krokem rozšíření vědomí o kvalitě a o jejím zvýšení, což souvisí hlavně se vzděláním. Nové vypracovávané studie na udržitelný růst a ochranu přírody by měly obsahovat znalosti a zkušenosti různých institucí a přírodovědců. Kvalita souvisí s různými ohodnoceními a certifikacemi. Odchylky v současných praktikách týkajících se certifikací ubytovacích zařízení by měly být dle strategie do budoucna eliminovány. Měl by se vytvořit sjednocený a solidní systém hodnocení, který bude harmonizovat s mezinárodními standardy. Vylepšování kvality poskytovaných služeb je spojeno s takovým konceptem managementu, který prosazuje neustálé zdokonalování, spokojenost a participaci klientů a 37

43 pracovníků, optimální využívání zdrojů a efektivní práci, která sníží náklady a ušetří čas. Jedním z předpokladů zvyšování kvality je zajištění dobrých pracovních podmínek a čistého a zdravého pracovního prostředí. Vzhledem k tomuto faktu by měly být pravidelně prováděny inspekce v souladu s příslušnými zákony, regulacemi a standardy [32]. Pomocí kontrol lze zvýšit nejen standard různých podniků a institucí, ale také jejich produktivitu a konkurenceschopnost. Z toho plyne fakt, že zvyšování kvality služeb prospívá celému sektoru cestovního ruchu a je tedy důležitou součástí udržitelného rozvoje. Kvalitní by neměly být jen služby, ale také prostředí, ve kterém je různé instituce nabízejí a klienti spotřebovávají. K zachování dobrého životního prostředí je důležité si uvědomit, že bez ochrany životního prostředí nebude možné nadále rozvíjet a podporovat cestovní ruch a dojde tak ke ztrátě jedné z nejvýznamnějších složek národní ekonomiky. Kooperace mezi příslušnými organizacemi by měla napomáhat k zachování přírodního a historického dědictví, a to například vytvořením systému sankcí pro posílení prevence jakýchkoli činností, které by se v budoucnu mohly stát hrozbou pro životní prostředí. Při řešení otázky zachování životního prostředí je vhodné se také obrátit na obyvatele daného místa. V Turecku již existují různá opatření pro zvýšení environmentálního vědomí veřejnosti a zachování fyzického a abstraktního dědictví (viz Vzdělání ) Diverzifikace V Turecku, rozlohově obrovské zemi, je velice obtížné řídit cestovní ruch, a to z důvodu různých priorit a potřeb každého regionu a destinace. Jádrem plánování je tedy vyřešit otázku diverzifikace a rozšíření turistických aktivit na celé území a po celý rok. Těchto cílů lze dosáhnout pomocí tvorby a podpory rozličných produktů cestovního ruchu, jako jsou produkty ekoturismu, zimního, lázeňského, kongresového, kulturního a gastronomického cestovního ruchu. Dále je potřeba decentralizace a regionálního plánování. Lázeňský cestovní ruch Turecké lázně, neboli hammam, jsou místem pro veřejnou konverzaci stejně jako svatostánkem soukromí. Samotné lázně jsou pro Turky nepostradatelnou složkou života, neboť tradiční kultura islámu nařizuje očistu duše i těla před modlitbou a po pohlavním 38

44 styku. Zvláštní příznačná atmosféra a klid se však postarají o neopakovatelný zážitek každému, kdo lázně navštíví. V Turecku se nachází čtyři hlavní lázeňská střediska: Marmarská střediska (Balikesir, Çanakkale a Yalova), Egejská střediska (Aydin, Denizli, Manisa, Izmir), střediska Střední Anatolie (Aksaray, Kirsehir, Nigde, Nevsehir, Yozgat), střediska regionu Phrygia (Afyonkarahisar, Ankara, Usak, Eskisehir, Kutahya) a Istanbul. V těchto oblastech by se měla vytvořit infrastruktura vhodná pro rozvoj lázeňského, kulturního a ekoturistického cestovního ruchu, a to vzhledem k existenci zajímavého přírodního a kulturního dědictví. Produkty a veškeré aktivity by měly podléhat principům udržitelného rozvoje. Z hlediska obrovského potenciálu středisek lázeňského cestovního ruchu, je nutné věnovat dostatek času a finančních prostředků na jejich propagaci. Informace o regionech by měly být zdůrazňovány v letácích, brožurách, na internetu, Dále by bylo určitě výhodné kontaktovat různé mezinárodní či zahraniční zdravotní a sociální organizace. Ekoturistika Ekoturismus je taková forma cestovního ruchu, která je provozována vždy tak, aby nepoškozovala přírodu a krajinu, a aby vedla k posilování porozumění a vztahu člověka k přírodě a krajině [1]. Tato forma cestovního ruchu je tedy v úzké vazbě s principy udržitelného cestovního ruchu. Místa určená k rozvoji ekoturistiky v Turecku jsou města při pobřeží Černého moře (Bolu, Zonguldak, Bartin, Sinop), vnitrozemí Antalye, pohoří Taurus, Anatolie, Pamukkale. Mezi ekoturistické aktivity provozované na území Turecka patří: trekking a hiking (Středozemní pobřeží St. Paulova cesta mezi městy Perge a Yalvac, Lykijská cesta mezi místy Fethiye a Antalye, Ihlara, Soğanli), horské výstupy Obr. 15: Rafting na řece Köprülü Zdroj: Autorka (Kaçkar Daği, Ararat, Ala Dağlari), vodní sporty (jízda na kanoi, kajaku a raftu na řece Çoruh, Zamanti nebo v kaňonu Köprülü), paragliding (Ankara, Isparta, Eskisehir, 39

45 Antalya), potápění (Černé, Egejské a Středozemní moře), pozorování rostlin a živočichů (migraci ptactva je možno vidět v Çanakkale, Istanbulu, Izmiru, severovýchodní Anatolii). Na místech určených k rozvoji ekoturistiky by se dle autorky měla vyvinout potřebná infrastruktura, jako jsou vzdálenostní, směrové a informační tabule, toalety a zařízení na odpadky, která usnadní provozování turistických oblastí, aktivit a jiných činností. Hlavní destinace, turistické trasy a místní zvláštnosti by měly být zmapovány a zkonfigurovány do systému GPS, dalších satelitů, map a brožur. Tyto mapky by turisté měli obdržet u recepcí nacházejících se při hlavním vstupu do ekoturistického areálu. Zimní rekreace Města vhodná pro rozvoj zimní rekreace jsou: Erzincan, Erzurum, Ardahan, Erciyes, Palandoken, Akdağ, Uludağ a Sarikamis. Rozvoj zimní rekreace usnadní dostatek stravovacích a ubytovacích kapacit, vhodných dopravních komunikací, odpočívadel a parkovišť. Plánování aktivit a následná implementace jsou velice citlivými tématy, vzhledem k existenci zranitelných horských ekosystémů. Výstavbou lyžařských areálů, lanovek, vleků, hotelů a komunikací dochází k nežádoucím změnám krajinného rázu, poklesu biodiverzity, zvyšování eroze a ztrátě či poškození vegetačního krytu [1]. Při tvorbě plánů rozvoje zimních středisek je tedy třeba brát na vědomí nejen obrovské množství skutečností týkajících se místních ekosystémů, ale také veškeré nutné potřeby jako je dostatek pitné a užitné vody, dodávky elektrické energie, kanalizace, nakládání s odpadky a pracovní síla. Golfová turistika Lokality vhodné pro rozvoj golfové turistiky jsou: Turecká riviéra Belek, Istanbul, Ankara, Muğla a Phrygia (v blízkosti lázeňských středisek). Díky převládajícím klimatickým podmínkám, topografické charakteristice, bohaté historii a kulturní struktuře je Turecko vhodnou zemí pro rozvoj golfové turistiky. Proto zde bylo v posledních letech otevřeno mnoho golfových středisek odpovídající mezinárodním standardům. Turecko se tak postupně stává elitním golfovým centrem s kvalitním kulturním a životním Obr. 16: Oblast Belek Zdroj: https://www.google.cz 40

46 prostředím. Speciálně oblast Belek, turecký golfový ráj, díky existenci řady environmentálních projektů získala četná ocenění [42]. Námořní turistika Oblasti, ve kterých je vhodné rozvíjet produkty námořního cestovního ruchu, jsou oblasti u pobřeží Egejského, Středozemního a Černého moře. Námořní turistika by se měla v Turecku plně rozvinout, měla by proběhnout Obr. 17: Okružní plavba Zdroj: Autorka postupná renovace přístavů a rybářských chatrčí (například podél Černého moře). Produkty tohoto typu cestovního ruchu by měly postihovat co nejširší pásmo možností, jako jsou okružní plavby, vodní sporty, potápění, V tomto ohledu by bylo vhodné zavést i určitý druh legislativy, např. plavidla a další zařízení, která jsou závislá na větrné síle, získají úlevy na daních a dalších poplatcích. Získané poplatky by měly být zároveň využity k renovaci, rozvoji námořní turistiky, vybudování vhodné infrastruktury a pořádání výstav a dalších událostí tohoto sektoru. Kongresový cestovní ruch Kongresový cestovní ruch je nejen generátorem finančních zisků, ale také pracovních příležitostí. Tato forma cestovního ruchu však indikuje i řadu dalších doplňkových služeb: vysoký příjem do městského rozpočtu (účastníci kongresů utratí v průměru dvakrát až třikrát více finančních prostředků v porovnání s normálním turistou), rovnoměrnější rozložení koncentrace cestovního ruchu (konání mimo sezónu), zvýšení prestiže dané země, kongresový účastník je nositelem referencí a proto kongresový cestovní ruch pomáhá zvyšovat vývoz turistických produktů a služeb [43]. Města vhodná pro existenci kongresového cestovního ruchu jsou: Istanbul, Ankara, Antalya, Izmir, Bursa, Konya a Mersin. Tato města by měla být zaopatřena kongresovými centry, kvalitními ubytovacími jednotkami a dostatečnou infrastrukturou. Různé místní instituce by mohli pořádat kurzy pro zvýšení povědomí rezidentů a jejich následného zapojení. 41

47 Kulturní cestovní ruch Kulturní cestovní ruch je takový druh cestovního ruchu, který se střetává specificky s obyvateli daného místa, jejich kulturou, životním stylem, historií, uměním, náboženstvím a dalšími elementy, které se týkají jejich bytí. Účastníci cestovního ruchu jsou tedy motivováni především možností poznávání kulturních atraktivit, jako jsou historické a kulturní stavby, místních tradic a způsobu života. Tato forma cestovního ruchu může vést k častým nepokojům mezi rezidenty a turisty, a to proto, že v mnoha případech se místní obyvatelé stávají pomyslnou atrakcí a ztrácejí své soukromí. Lokality vhodné pro existenci a rozvoj kulturního cestovního ruchu jsou: Çatal Höyük (jedno z nejstarších osad na světě, cca před Kristem), archeologická místa (Trója, Efes, Pergamon, Hierapolis), muzea (Istanbul, Ankara, Edirne, Muzeum tančících dervišů Mevlana ve městě Konya), náboženské stavby (Selimova mešita v Edirne, Modrá a Sulejmanova mešita v Istanbulu, křesťanské známky ve skalách v Ihlaře, Soğanli), kulturní stavby (Palác Topkapi a Hagia Sophia v Istanbulu, karavanseráje - Sultanhani ve městě Konya). Při plánování rozvoje této formy turismu je důležité brát na vědomí existenci a křehkost místní populace. Proto by se měly pro obyvatele těchto míst pořádat instruktážní kurzy, kde by měly být seznámeny s pojmem kulturní cestovní ruch, s jeho riziky a pozitivy, managementem, administrativou a způsoby jak ochránit své zvyky a tradice (různá představení pro turisty neinscenovat, nepřejímat západní styl života). Při spolupráci s rezidenty by bylo vhodné na mnoha místech vytvořit ekologické etnografické muzeum demonstrující místní kulturu a autentické obchůdky, prezentující ručně vyráběné produkty (výrobky z kůže, koberce, šperky). Obr. 19: Ukázka koberců Zdroj: Autorka Obr. 18: Amfiteátr v Hierapolis Zdroj: Autorka 42

48 Gastronomický cestovní ruch Turecko je vhodné také pro rozvoj gastronomického cestovního ruchu. Turecká kuchyně je charakteristická svou rozmanitostí a řadí se k jedné z nejzdravějších na světě. Většina znalců tvrdí, že turecká kuchyně patří spolu s francouzskou a čínskou k té nejlepší světové trojici [44]. Současné recepty jsou pozůstatkem tradic centrální anatolské, středomořské a arabské kuchyně. Do centra zájmu gurmetů se v současné době dostává město Gaziantep, které je známé svými specialitami a různorodou kuchyní. Vznikl zde projekt zvaný Discovery of Gaziantep Cuisine by the Gastronomy World, jehož cílem je podporovat rozvoj místního gastronomického turismu jako alternativního typu cestovního ruchu. Mezi nejvýznamnější aktivity celého projektu patří: vývoj webové stránky s krátkým úvodním filmem, tvorba knih a kuchařek, participace v nejprestižnějších mezinárodních kulinářských organizacích a veletrzích [45]. V pozadí nezaostává ani odvětví vinařské. Turecko patří k nejtradičnějším vinařským oblastem, kde má svůj původ dokonce i první vinná réva. Turecko se může pyšnit globálně čtvrtou největší obdělávanou plochou, kde se nachází přes mezinárodních i evropských druhů révy. Mladá generace tureckých vinařů za využití moderní techniky a tradičně zděděných poznatků vyrábí vína s jednoznačným důrazem na segment kvality. Vzhledem k přísným kritériím při výrobě se vínům dostává i řada mezinárodních ocenění. V roce 2008 vznikl v Istanbulu svaz nesoucí jméno Wines of Turkey, jehož úkolem je rozvoj vinařského trhu, zvýšení exportu a kontrola kvality. Vinařské oblasti nabízejí i organizované túry k vinicím a vinobraní, kdy většina vinic se nachází právě v těch nejkrásnějších oblastech, jako je Kappadokie či pobřeží Egejského moře [46]. 43

49 3.4 Studie konkrétních oblastí Turecka V této kapitole jsou blíže popsány nejen problémy spojené s cestovním ruchem v konkrétních destinacích Turecka, ale také snahy organizací o jejich vyřešení a dosáhnutí udržitelného rozvoje Alanya Alanya je menší město nacházející se u pobřeží Středozemního moře, na území tzv. Turecké riviéry. V současné době je jedním z nejnavštěvovanějších míst v Turecku, a to díky své zajímavé historii, přírodním a kulturním památkám, Kleopatřině pláži a udržovanému okolí. Do roku 1980 byla Alanya typickým tureckým městem, jehož ekonomika byla závislá na zemědělství. Avšak díky monetární a fiskální politice, která podpořila rozvoj Obr. 20: Alanya Zdroj: https://www.google.cz infrastruktury, jako jsou hotely, restaurace, telekomunikační systémy a dopravní sítě, se tak z venkovského sídla stalo rychle rozvíjející se turistické centrum ovlivňující sociokulturní život, ekonomiku a životní prostředí [37]. Rapidní a neplánový růst místního cestovního ruchu změnil strukturu místní společnosti. Rozsáhlé investice a viditelný ekonomický růst vytvořili nové pracovní příležitosti a přivábili tak velké množství přistěhovalců. V roce 1980 populace v Alanyi a jejich periferiích činila kolem , v roce 2008 již zhruba , v létě dokonce dosahovala počtu až [37], což samozřejmě s sebou přineslo řadu problémů, mezi něž patří například dopravní zácpy a převážná míra hluku ve dne a v noci. Mnoho hotelů bylo postaveno na místě olivových hájů a citrusových sadů a zničilo tak živobytí mnoha zemědělcům. Zároveň většina nových budov a zařízení nebyla integrována do místních architektonických stylů a snížila tak kvalitu produktu cestovního ruchu v Alanyi. Výstavba hotelů a dalších zařízení nebyla hrozbou jen pro zemědělce, ale také pro mnoho unikátních druhů flóry a fauny nacházející se v této oblasti, například anatolský leopard, kočkovitá šelma Caracal či tuleň středomořský. Těmto a dalším členům 44

50 místní fauny se cestovní ruch stal úhlavním nepřítelem. Mezi aktivity ohrožující existenci těchto druhů se řadí hlavně lidské činnosti jako vykořisťování, chycení, pronásledování, rušení individuálů a chovných kolonií, přenos nemocí a vypouštění znečišťujících látek a odpadů [33]. Samotný rozvoj cestovního ruchu změnil sociokulturní prostředí. Jak již bylo zmíněno výše, zvýšila se nabídka pracovních možností a tedy i přistěhovalců, lidské chování začalo tíhnout ke komercializovanějším způsobům jednání, tradiční rodinné hodnoty byly ovlivněny a pozměněny, místní kulturní hodnoty byly zinscenovány a staly se důležitým obchodním artiklem, zvýšil se počet negativních elementů jako je prostituce, gamblerství a kriminalita. Je samozřejmostí, že tyto negativní změny sociokulturního prostředí mohou vytvořit konflikty mezi hostitelskou komunitou a turisty. Tyto neshody se stupňují spolu se sociokulturními odlišnostmi, jako je například jiné kulturní zázemí či ekonomické postavení. Cestovní ruch v Alanyi však nevykazuje pouze negativních hodnot, ale také těch pozitivních. Je důležité zmínit fakt, že i zastoupení těchto pozitivních hodnot je široce diskutabilní. Vzhledem k tomu, že Alanya byla navržena jako prioritní zóna cestovního ruchu, těžký průmysl a další ekonomické aktivity znečišťující ovzduší byly a jsou striktně Obr. 21: Park v Alanyi Zdroj: https://www.google.cz zakázány [37]. Dalo by se tedy říci, že cestovní ruch v určité míře přispěl k zachování kvality ovzduší. S tímto souvisí i dostatek veřejných prostor a zeleně, které jsou také důležitými indikátory kvality života obyvatel. Po celém městě a jeho okolí bylo zasazeno mnoho stromů a rostlin, vytvořeno velké množství parků, míst pro rekreaci a pořádání pikniků, stezek pro chodce a cyklisty, okrasných zahrad, a to i poblíž silnic a kruhových objezdů. I přesto, že se většina území v Turecku potýká s nedostatkem vody, v Alanyi tomu tak není. Díky dostatku řek, pramenů a studní není potřeba vodu importovat. S přihlédnutím k rozvoji cestovního ruchu byla dokonce na řece Dim postavena přehrada zvaná Dim Dam. Alanya v dnešní době nabízí turistický produkt (slunce moře písek) relevantnímu trhu (masový cestovní ruch). Snížení ceny produktů a zvýšení propagace jsou kořeny 45

51 mnoha problémů souvisejících s udržitelností cestovního ruchu v Alanyi. Pro dosažení lepší situace je dle autorky nezbytné identifikovat nové produkty cestovního ruchu pro nové segmenty trhu. Alternativní formy turismu, jako ekoturismus, agroturismus, venkovský, náboženský a lázeňský cestovní ruch pomohou vyřešit problémy související s vysokou mírou koncentrace, sníží závislost na mezinárodních cestovních agenturách a kancelářích, zvýší konkurenceschopnost Alanye na mezinárodní i národní úrovni a přispějí k rovnoměrnějšímu místnímu rozvoji Belek Město Belek se nachází u pobřeží Středozemního moře poblíž turistického centra Antalya. V roce 1984 byl ministerstvem prohlášen za turistické centrum [47]. V současné době je město vysoce přitahováno turisty, a to díky krásným plážím, lesnímu porostu, kulturním a přírodním atraktivitám, golfovému centru a mnoha dalším faktorům. Místní les, získal statut chráněného území v roce 1970 a to z důvodů: ochránit půdu, vodní zdroje a samotný les; podpořit rozvoj cestovního ruchu rekreace a turistika; zabránit pobřežní erozi. Avšak existují i argumenty, které zpochybňují tento statut a důvody vzniku, a tvrdí, že hlavním důvodem ochrany lesa je snaha zabránit pouze erozím Obr. 22: Belek Zdroj: https://www.google.cz pobřeží a tedy i zániku velkému počtu turistických zařízení. Tomuto argumentu svědčí i fakt, že přes státní ochranu se rozloha lesa a počet stromů snížil o 39%, kdy lesní pokryv začal sloužit požadavkům cestovního ruchu (výstavba hotelů, kempů, golfových hřišť a dalších sportovních zařízení). Konstrukce obrovských přímořských rezortů a s tím související odlesňování, odstraňování další vegetace a těžba písku měla a má za následek negativní dopady na místní křehký ekosystém. Zároveň právě těžba písku, noční osvětlení a hluk vycházející z turistických zařízení má špatný vliv na život už tak ohrožených karet obecných vyskytujících se právě v této oblasti [47]. Dalším problémem, který se zde začal vyskytovat, je stále rostoucí znečištění lesní oblasti. Domácí a zahraniční turisté využívají les k provozování rekreačních aktivit, jako je jogging, trekking, jízda na kole a pořádání pikniků. Zvláště po poslední zmíněné aktivitě je 46

52 v oblasti možné spatřit patrné známky znečištění. Navíc v rezervaci dochází i k dalším ilegálním aktivitám, mezi něž spadá zakládání požárů či využívání stromů a půdy jako stavebního materiálu. Většinu zločinů mají na svědomí investoři, tyto aktivity jsou tedy připisovány na účet cestovního ruchu. Autorka zdůrazňuje fakt, že veškeré negativní zásahy, rapidní růst cestovního ruchu, nedostatek prostoru a zařízení pro místní rezidenty a mnoho dalších faktorů může v mnoha případech zapříčinit nesnášenlivost turistů a samotného cestovního ruchu místními obyvateli. Situace v Beleku demonstruje typický problém, který s sebou přináší rapidní a neplánovaný rozvoj cestovního ruchu obzvláště v rozvíjejících se oblastech. Národní politika, instituce a obyvatelstvo by si mělo uvědomit jedinečnost a neobnovitelnost okolního prostředí a z velké části by se mělo podílet na jeho ochraně. Proto při plánování land-use a před implementací jakýchkoliv projektů je důležitá nejen participace rezidentů a místních organizací, ale také tvorba objektivních studií zabývajících se veškerými vlivy navržených konceptů na životní prostředí. Právě na tato východiska a koncepty řešení problémů reaguje unie Betuyab, která se snaží v Beleku prosazovat své zájmy úzce spojené s principy udržitelného rozvoje. Základní cíle unie jsou: marketing (účast na národních a mezinárodních veletrzích ve snaze zvýšit povědomí o městě Belek), řešení infrastrukturálních problémů, boj proti komárům a muškám, environmentální ochrana, kontrola biodiverzity, provoz ekoturistických aktivit a ochrana lesního porostu proti požáru [47]. Projekt Belek 2000, zaměřený na kontrolu biodiverzity a provoz ekoturistických aktivit, je obzvláště úspěšný. Díky své části, která se zaměřuje na ochranu karet obecných, získal ocenění od Ministerstva životního prostředí. Součástí projektu je i výtisk ekoprůvodců a plakátů, které popisují místní ptactvo a endemické rostliny nacházející se v Beleku. Tyto brožury jsou distribuovány zdarma s cílem přiblížit a ochránit jedinečné druhy flóry a fauny. Projekt Belek 2000 byl oceněn i řadou mezinárodních cen (Modrá vlajka ocenění pláží a ekologického prostředí, OSN ocenění a publikace projektu) [48]. Velmi důležitou součástí celého projektu je část zabývající se ochranou lesního porostu. V rámci projektu byly do lesa instalovány požární hydranty a do služby byli najati dva hasiči, kteří slouží po celý rok. V době, kdy je v oblasti zvýšené riziko vzniku požárů, jednotka je posílena o další čtyři členy. Pro zvýšení ochrany regionu byl instalován komunikační systém s centrem v kanceláři unie Betuyab [49]. 47

53 Unie staví své úspěchy na prosazování principů udržitelného rozvoje, spolupráci státní a soukromé sféry, participaci místních obyvatel a univerzit Region GAP GAP (Great Anatolian Project) je gigantický program turecké vlády v současné době podporovaný i Rozvojovým programem OSN. Projekt zahrnuje devět provincií na tureckosyrských hranicích, které jsou také známy pod zkratkou GAP region. Projekt GAP byl zprvu implementován jako program pro rozvoj a šetrné zacházení s půdou a vodními zdroji regionu, výstavbu 22 přehrad a 19 vodních elektráren. Později v roce 1995 začal být podporován UNDP a v tomto ohledu byl přepracován na projekt zabývající se integrovaným regionálním udržitelným rozvojem a investicemi do ekologického zemědělství, průmyslu, dopravy, vzdělání a životního prostředí [50]. Hlavní koncept oblasti je zaměřen na diverzifikaci a rozvoj ekologického zemědělství jako základního komponentu regionálního rozvoje. Zemědělství je závislé na Obr. 24: Logo GO Zdroj: https://www.bio-info.cz realizaci zavodnění a z tohoto důvodu dává program přednost výhradně existenci přehrad, již v roce 2008 jich bylo dokončeno patnáct. Rozvoj ekologického zemědělství dal vznik regionálnímu logu GO, který označuje bioprodukty této oblasti jako je biobavlna, rajčata, olejniny, pistácie a mandle. Co se týče samotného ekologického zemědělství, je důležité poznamenat, že tato alternativní forma zemědělství není v Turecku novinkou. Velká část lískových oříšků, rozinek, sušených meruněk, fíků a luštěnin, které se v Evropě zpracovávají, pochází právě z Turecka [51]. Obr. 23: GAP region Zdroj: https://www.gap.gov.tr Ve spolupráci s UNDP bylo v této oblasti vytvořeno mnoho dalších rozvojových programů, které se zaměřují na redukci socioekonomických rozdílů, udržitelné využívání přírodních zdrojů a ochranu životního prostředí, podporu podnikání v regionu, participaci místních obyvatel a zvýšení zaměstnanosti znevýhodněných skupin, zvláště pak žen [50]. 48

54 3.4.4 Trója Město Trója se svými antickými ruinami se nachází v severozápadním Turecku. Příběh tohoto města zná díky věčné básní Ilias řeckého básníka Homéra celý svět. Po svém objevu se Trója stala jedním z nejznámějších a nejvýznamnějších archeologických míst a v roce 1998 byla zahrnuta do seznamu světového dědictví UNESCO. V dnešní době je jedním z mála archeologických míst navštěvovaných turisty. Koncem 19. století byla bájná Trója objevena na pahorku Hissarlik německým archeologem Heinrichem Schliemannem. Schliemann byl přesvědčen, že Priamovo město se nachází ve vrstvě druhé, datované k 3. tisíciletí př. n. l., a právě kvůli těmto jeho špatným domněnkám zničil mnoho dochovanějších struktur mladších období [52]. Další útrapou tohoto místa bylo nešetrné zacházení jak ze strany archeologických výzkumníků tak i turistů. Po mnoho let nebyl cestovní ruch v tomto areálu předem plánován ani regulován, a tak docházelo k častým odcizením nově nalezených kamenů či předmětů a procházkou po zdech starodávných budov. V současně době se v areálu nachází obrovská spleť ohraničených uliček, které vedou kolem rozličných vykopávek. Téměř na každém kroku mohou turisté narazit na Obr. 26: Informační tabule Zdroj: Autorka mapky a tabule s informacemi a zajímavostmi o dané vykopávce. Také se zde nachází malé muzeum plné informačních tabulí popisující jak dávnou historii, tak i průběh samotných archeologických výzkumů. Obr. 25: Trójský kůň Zdroj: Autorka V tomto regionu také působí mezinárodní projekt zvaný Project Troica zaměřující se na archeologický výzkum, podrobnou dokumentaci nálezů, rekultivaci a analýzy zabývajícími se vlivem těchto výzkumů na samotnou oblast a její okolí. Nedávným úspěchem projektu je prosazení výstavby knihovny Manfred Osman Korfmann Library ve městě Çanakkale. Hlavním cílem knihovny je zvýšit informovanost nejen místních obyvatel, ale také zahraničních cestovatelů a to prostřednictvím svých knih, lekcí, 49

55 seminářů, výstav a brožur. V posledních letech se projekt ve spolupráci s širokou veřejností zaměřuje na výstavbu muzea přibližující vykopávky z Tróje [53] Pamukkale Pamukkale, v překladu bavlněný hrad, je jednou z nejoblíbenějších destinací cestovního ruchu v Turecku. Místo se nachází v jihozápadní části Turecka nedaleko města Denizli. Díky tektonickému zlomu vytékají v této oblasti na povrch minerální prameny bohaté na vápník, které v průběhu několika tisíc let vytvořily působivé travertinové usazeniny [54]. Za vlády Římanů byla tato oblast velice vyhledávaným místem, a to hlavně díky Obr. 28: Pamukkale Zdroj: Autor léčivým účinkům zdejší termální vody, neobvykle zbarvenému mramoru a obchodování s vlnou. Vrcholu svého významu dosáhlo město Hierapolis ve 2. a 3. století, kdy proslulo lázněmi napájenými z termálních pramenů, podobně jako travertinové kaskády [55]. Neregulované a zvyšující se využívání této památky cestovním ruchem od 60. let 20. století vedlo ke stále patrnější devastaci. Většina obyvatel termální vodu podchytila a svedla ji do bazénů a koupelen svých domovů a nově zřízených luxusních hotelů. Návštěvníci se lehkovážně procházeli křehkými terasami a ve velkých počtech se doslova koupali v prohřátých travertinových jezírkách. Na úbočích se dokonce projížděli lidé na kolech a motorkách. Dusičnany v odpadních vodách vytvořily vhodné podmínky pro růst řas, které se začaly rychle šířit po kaskádách, beztak již trpících uměle vyvolaným nedostatkem přítoku čerstvé mineralizované vody. Poté, co bylo Pamukkale a antické město Obr. 27: Nárůst řas Zdroj: https://www.casopis.ochranaprirody.cz Hierapolis v roce 1988 zařazeno mezi lokality světového dědictví UNESCO, byl v roce 1993 za podpory Hacettepské univerzity v Ankaře a Ministerstva kultury a cestovního 50

56 ruchu zahájen projekt na ochranu přírodní památky. Byl vytvořen speciální strategický program, jehož součástí byla řada praktických opatření podložených znalostmi geologů, hydrologů, biologů a znalců životního prostředí [55]. K dosažení ochrany lokality před dalším znečišťováním a obnovy usazování travertinu byly hotely nacházející se na horní hraně teras zničeny, asfaltová cesta vedoucí travertiny zrušena a nahrazena novou terasou respektující přírodní morfologii území. Vstup do přírodních jezírek byl striktně zakázán, avšak pro zachování určitého prožitku zde byla vybetonována řada umělých rybníčků. V dnešní době tyto vytvořené bazénky vypadají na první pohled přirozeně, protože se na jejich okrajích již začal usazovat travertin. Striktní zákazy vstupu na většinu křehkých částí areálu jsou podpořeny opravdu ostražitými a přísnými strážníky. Klíčovým krokem bylo také vybudování zakrytých betonových kanálků vedoucích od čtyř hlavních pramenů, jejichž úkolem je zamezit úniku plynů, růstu řas a prosakování vody na cestě ke kaskádám. Dále byl vytvořen systém umožňující střídavé zavlažování různých částí kaskád, protože regulace objemu vody je důležitá z důvodu možného protržení hrází jezírek Kappadokie Kappadokie se nachází ve střední Anatolii. Díky svým přírodním a historickým charakteristikám, zejména kombinací přírodních sil s elegancí práce lidských rukou, se stala jednou z nejatraktivnějších destinací celého světa. Kdysi byla Kappadokie nejen útočištěm prvních křesťanů, ale také srdcem říše Chetitů, Seldžuků později i Římanů. Ve staré perštině slovo Kappadokie znamená země krásných koní. Za Římanů byl prodej věhlasných klisen prý dokonce zatížen speciální daní. Hlavními centry dnešní Kappadokie jsou města Ürgüp a Göreme [56]. Kappadokie je známá pro svou a Obr. 29: Kappadokie Zdroj: Autorka magickou krajinu, domy a kostely vytesané z kamene a obrovská podzemní města. Cestovní ruch se v tomto regionu začal rozvíjet rapidní rychlostí, zejména však během posledních dvaceti let. Je třeba zdůraznit fakt, že tento rozvoj nebyl plánovaný ani regulovaný. V roce 1986, Národní park Göreme a útvary v Kappadokii byly přidány na 51

57 seznam světového dědictví UNESCO, což zvýšilo mezinárodní zájem jak v negativním tak v pozitivním smyslu [56]. V současné době ročně navštíví Kappadokii téměř tři miliony turistů. Největším problémem je, že tyto návštěvy jsou uskutečňovány hlavně během dvou měsíců, července a srpna. Výsledkem těchto nerovnoměrných návštěv jsou negativní efekty obrovského charakteru, které ohrožují integritu přírodních a historických hodnot regionu, kdy vytváří velký tlak na skalní jeskyně, kostelíky a podzemní města. Z důvodu krátké délky pobytu, která je v průměru jen dva dny, je ekonomický příspěvek cestovního ruchu nedostačující. Navíc jen velmi malé množství výdajů a tedy i výhod připadne místním obyvatelům, a to kvůli prohlídkám, které jsou organizovány velkými mezinárodními nebo národními agenturami [33]. Pro dosažení principů udržitelného cestovního ruchu je nezbytné, aby se místní komunita podílela na rozvoji cestovního ruchu a na plynoucích výhodách. Kappadokie je známá nejen svou měsíční krajinou, ale také kreativním přístupem k cestovnímu ruchu, a to v podobě jeskynních hotelů. Hotely jsou budovány přímo ve skalách a turisté se mohou ubytovat v malých útulných jeskyňkách nebo luxusních pětihvězdičkových komplexech. V roce 1990 Suha Ersoz poprvé otevřel hotel vybudovaný v jeskyni ve městě Ürgüp a stal se tak prvním zakladatelem místního udržitelného Obr. 30: Jeskynní hotel Zdroj: https://www.travelworld.com cestovního ruchu. Pomocí místních pracovníků a ekologických způsobů zrestauroval zničené a opuštěné jeskyně. Poté, co hotel otevřel, sklidila jeho práce obrovský úspěch a snahy nápad okopírovat. Historické budovy a jeskynní domy jsou kupovány a restaurovány hlavně zahraničními kupci [57]. Tento trend na jedné straně podporuje zachování a obnovu místa, avšak na straně druhé způsobuje gentrifikaci 4 a hrozbu pro místní hodnoty. Pro maximalizaci pozitivního efektu je nezbytné, aby tvorba a prodej jeskynních hotelů a bytů byly plánovány s opatrností s přihlédnutím k principům udržitelného rozvoje. Další hrozbou této destinace je kopání země za účelem získání nového prostoru. Mnoho místních obchodníků a obyvatel tímto způsobem získává nové prostory sloužící 4 Gentrifikace je označení pro sociokulturní změny, kdy dochází k přílivu majetných obyvatel do většinou středních částí měst. 52

58 jako skladiště. Díky nízkým teplotám, které panují v podzemí, jeskyně slouží jako chladničky pro skladování ovoce a zeleniny. Většina těchto zemědělských produktů je poté distribuována po celé zemi. Kappadokie tak začíná být čím dál tím více proslulá jako skladiště Turecka [56]. Kappadokie je jednou z nejochraňovanějších míst v Turecku. Avšak současný koncept oblast pouze chrání a nesnaží se o nová vylepšení [33]. Podle autorky je nezbytné, aby byly vytvořeny nové studie zabývající se budoucností oblasti. Pro podporu environmentálního udržitelného rozvoje je potřeba komplexní regionální ochrany a plánů rozvoje se zapojením vlády, privátního sektoru, mezinárodních a nevládních organizací a místních obyvatel, v souladu s vytvořením rovnováhy mezi ziskovostí a udržitelností. K dosáhnutí udržitelnosti je také důležitá podpora místních obchodníků a celé komunity. Ze všeho nejdříve by měl být příval turistů po celý rok rovnoměrně rozložen. K dosažení této ideji je nezbytné, aby zde byly vytvořeny a rozvíjeny i další turistické Obr. 31: Místní keramická výroba Zdroj: Autorka aktivity a tedy i jiné typy cestovního ruchu, jako jsou produkty alternativního cestovního ruchu, pomocí kterých se dá neobyčejným způsobem objevovat krása místních útvarů, např. tradiční jízda na koni a v dnešní době tolik rozšířené a oblíbené exkurze v balónu. Vzhledem ke svým rozmanitým zemědělským produktům má Kappadokie velký potenciál pro rozvoj agroturismu. Podporou agroturismu, místních událostí, trhů a festivalů, tvorbou rekreačních rančů a sportovních zařízení by mohla Kappadokie dosáhnout ekonomické nezávislosti. Avšak k posílení diverzity místní komunity a dlouhotrvající nezávislosti by měly být podporovány i další doplňkové ekonomické aktivity. Tradiční kulturní produkty, řemesla a folklór by měly co nejvíce vzkvétat k zamezení jejich standardizace a zapomenutí. Vinařství, speciální keramická produkce a řemeslná výroba jsou nejen výraznými produkty oblasti, ale také důležitým zdrojem příjmu. Aby se mohly stát alternativním produktem cestovního ruchu, musí se tyto tradice začít rozšiřovat organizovanějším způsobem. Tyto 53

59 aktivity mohou pomoci prodloužit délku pobytů a poskytnout osobité zážitky turistům a zároveň ekonomický přínos rezidentům. Bohatství Kappadokie není omezeno jen na unikátní krajinu. Je zde také zřejmá barvitá kultura, folklór a umění regionu, jejichž spolupráce utvářela osobitost tohoto místa po tisíce let. Pokračování návštěvnosti v tomto rychlém tempu zapříčiní destrukci prestižního historického a přírodního dědictví a zánik Kappadokie jako atraktivní turistické destinace. Je tedy důležité rozvíjet principy udržitelného cestovního ruchu a pokusit se tak zachovat přírodu a místní kulturu Jezero Van Jezero Van se nachází v srdci jihovýchodního Turecka, ve východní Anatolii. Spolu s jezerem Sevan v Arménii vytváří duo obrovských vodních ploch, které nejsou odvodňovány žádnými říčními toky. Vlivem rychlého odpařování způsobeného místním klimatem je voda vysoce alkalická, takže i nezkušený plavec se udrží velmi snadno nad hladinou. Zrod jezera způsobila láva z dnes již nečinné sopky Nemrut Daği, které stékala do přírodní kotliny, takto utěsněný prostor byl postupně zaplavován vodními zdroji. Pobřeží jezera lemuje úzký ale velmi úrodný pás půdy. Není tedy divu, že většina obyvatel této oblasti si vydělává na živobytí zemědělstvím [25]. Hlavním problémem magické krajiny byl a je neustálý populační růst. Lidé postupně shledávali zemědělství nedostačujícím a začali se orientovat na nový zdroj obživy rybaření ouklejí [58]. Ouklej turecká, druh parmice, je pokladem jezera Van. Tato ryba dokáže přežít ve vysoce alkalické a slané vodě a je Obr. 32: Jezero Van Zdroj: https://www.google.cz unikátem nacházejícím se pouze v této oblasti. Na přelomu dubna a května cestuje ouklej proti proudu, aby nakladla vajíčka na vhodném místě. Právě v tomto období, kdy místní obyvatelé na zranitelné ryby doslova číhají a chytají je, nastává obrovský problém. Jejich maso a vajíčka jsou považovány za delikatesu a dokonce regionální specialita, slaná ouklej s vajíčky, představuje součást místní kultury. I přes vládní zákazy se rybaření zvýšilo, ročně bylo chyceno až tun ryb. UNDP (Rozvojový program OSN) v roce 2001 implementoval projekt, který měl pomoci najít řešení tohoto problému. Projekt se zaměřil 54

60 na podpoření zákazu, stanovení pokuty a vysvětlení místním obyvatelům, že rybaření ouklejí během jejich reprodukčního období je ilegální. Avšak veškeré snahy byly zmařeny, protože pro místní obyvatele byly ryby jen vidinou velkého zisku. UNDP tedy musela změnit svá stanoviska. Vytvořila projekty pro vzdělání a zvýšení povědomí o riziku rybaření během reprodukčního období, kdy postupné vymírání ouklejí by znamenalo hrozbu pro živobytí. Projekt podpořil rybaření ouklejí v ostatních měsících roku, vybudoval zařízení pro konzervování ryb a tím zajistil zdroj potravy po celý rok. V rámci projektu také existovaly snahy změnit stravovací návyky rezidentů, kdy ženám bylo předvedeno, jak chutně se dají připravovat oukleje bez vajíček. V dnešní době slaví projekt obrovský úspěch, kdy 12 z 15 vesnic v okolí jezera Van, rybaří mimo reprodukční období ouklejí [58]. V této oblasti se začal uplatňovat také projekt praktického vzdělání. Cílem projektu je poskytnout environmentální informace, zvýšit povědomí, respekt a lásku k přírodě a zajistit efektivní participaci rezidentů, vše ve snaze vyřešit místní environmentální problémy a ochránit životní prostředí. V souladu s projektem jsou učitelé školeni jakým způsobem vyučovat. V environmentálních seminářích se děti seznamují s citlivými tématy oblasti, jako je půda, počasí, flóra a fauna- zejména pozorování ptáků a migrace parmic [32]. Obr. 33: Ouklej turecká Zdroj: https://www.google.cz 55

61 3.5 Dotazníkové šetření Pro účely této bakalářské práce bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem zjištění pravdivosti autorkou předdefinovaných hypotéz. Při zpracovávání hypotéz autorka vycházela ze svých vlastních pozorování, díky kterým nabyla dojmu, že panuje všeobecná neznalost charakteristiky země týkající se polohy, ekonomického postavení, potenciálu turismu a úrovně nebezpečí. Ve většině případů je Turecko chápáno pouze jako destinace masového cestovního ruchu, kde nebezpečí číhá za pomyslnými zdmi turistických oblastí, země nehraje ve světové politice žádnou roli, je to ekonomicky nedůležitá země a není vhodným kandidátem pro vstup do EU. Výzkum probíhal na území České republiky a zúčastnilo se ho celkem sto respondentů. Šetření se skládalo z dvaceti otázek, přičemž většina z nich byla uzavřených Prezentace výsledků První a druhá otázka se týkala bližších údajů o každém respondentovi. Dotazníkového šetření se konkrétně zúčastnilo 56 žen a 44 mužů. Z hlediska věkového složení byli nejpočetnější skupinou respondenti spadající do věkové skupiny od 18 do 26 let, naopak nejméně zastoupenou skupinou byli lidé od 60 let Méně než 18 let Věkové složení let let 60 a více let Graf 1: Údaje o respondentech Zdroj: Autorka Třetí otázka se zabývala asociacemi, které se pojí k zemi. Při vyslovení slova Turecko se nejvíce respondentům vybaví muslimské náboženství a památky, dále pojmy vztahující se k dovolené, jako je moře, pláž a nádherná krajina. 56

62 Asociace k Turecku Náboženství Dovolená Jídlo Historie Graf 2: Asociace pojící se k Turecku Zdroj: Autorka Čtvrtá a pátá otázka se respondentů dotazovala, zda Turecko již navštívili a pokud ano, jaké mají zkušenosti. Pouhých 39% respondentů odpovědělo kladně. S návštěvou této země mají všichni velice dobré zkušenosti, nejvíce vyzdvihují dobré chování a pohostinnost místních obyvatel. Návštěvnost Turecka Ano Ne Graf 3: Návštěvnost Turecka Zdroj: Autorka Šestá otázka se ptala zbylých 61% respondentů, zda by o návštěvu Turecka stáli a proč. Z těchto uvedených 61%, by 64% respondentů tuto zemi navštívilo rádo. Nejvíce zmiňovaným důvodem návštěvy bylo poznání zcela odlišné kultury. Avšak zbylých 36% se tuto zemi navštívit nechystá a to právě kvůli odlišné kultuře a muslimskému náboženství. 57

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie

Jihozápadní Asie Saudská Arábie. Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie Saudská Arábie Irák Írán Kuvajt Katar Bahrajn Spojené arabské emiráty Omán Jemen Turecko Kypr Izrael Libanon Jordánsko Sýrie Jihozápadní Asie a) Střední východ b) Blízký východ Jihozápadní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA VY_32_INOVACE_ZEM_67 JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ EVROPA Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření

Více

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno)

Jihovýchodní Evropa. Obr. 1 (upraveno) Jihovýchodní Evropa Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 BULHARSKO Základní údaje Hlavní město: Sofia Rozloha: 110 993 km² Obr. 3 Počet obyvatel: 7 093 635 Hustota osídlení: 65 ob./ km² Státní zřízení: parlamentní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2

Poptávka a mezinárodní cestovní ruch. Blok č. 2 Poptávka a mezinárodní cestovní ruch Blok č. 2 Prostorový model (Mariot) Lokalizační a selektivní předpoklady tvoří v prostoru 2 póly rozdílného (protikladného) charakteru L S Realizační faktory umožňují

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy)

Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) Shrnutí výzkumu realizovaného TNS Aisa (využití výsledků pro regionální programy) TNS Aisa exkluzivně pro CzechTourism _ 30. 10. 2014 Segmentace trhu ve vybraných strategických zemích 2 Pozadí a cíle výzkumu

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015

SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 SICÍLIE 18. 9. 27. 9. 2015 Proč právě Sicílie? Největší italský ostrov nabízí krásné pláže, hory, divoké kaňony, jedny z nejlépe zachovaných antických památek světa i architektonické pozůstatky vlády Normanů,

Více

Geografie cestovního ruchu

Geografie cestovního ruchu Geografie cestovního ruchu Teoretická východiska čas: 9-10 Zahraniční návštěvníci v době krize čas: 9-10 Případová studie ze zahraničí bavorský lázeňský trojúhelník - čas: 10-11 Lázeňský cestovní ruch

Více

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům

Staráme se o investice a finance těch nejúspěšnějších a nejnáročnějších, máme individuální a komfortní přístup ke klientům Kdo jsme Lloyds Carl Capital Co. Ltd. je investiční a developerská společnost. Zaměřujeme se na kompletní proces výstavby, akvizici pozemku, vyřízení povolení, zajištění financování, řízení projektu, až

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat

Hostětín. Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu. ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín. Zelená inspirace z Bílých Karpat Hostětín Zelená inspirace z Bílých Karpat Udržitelný rozvoj v cestovním ruchu ZO ČSOP Veronica Brno, Hostětín Udržitelný rozvoj cestovního ruchu Ekonomické přínosy Udržitelnost Ekologické přínosy Sociální

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005

Národní parky I. K. Kovářová a K. Čapková, 2005 EVROPA Národní parky I K. Kovářová a K. Čapková, 2005 Národní parky Velkoplošné chráněné území, jehož značnou část zaujímají přirozené, nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v němž rostliny,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko

Kontinent : Evropa. Oblast: Východní Evropa. Litva, Lotyšsko, Estonsko Kontinent : Evropa Oblast: Východní Evropa Litva, Lotyšsko, Estonsko Litevská republika Lotyšská republika Estonská republika Estonská republika Hlavní město: Tallinn Rozloha: 45 226 km² (129. na světě)

Více

Název: Francie - turistická velmoc

Název: Francie - turistická velmoc Název: Francie - turistická velmoc Autor: RNDr. Marie Šantrůčková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: zeměpis, dějepis, dějiny umění Ročník: 5. ročník

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů

Zeměpis 6. ročník. Poznámky. Mapy; grafy - Mapa hydrosféry - Mapa klimatických pásů Zeměpis 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Organizuje a přiměřeně hodnotí geografické informace a zdroje dat z dostupných kartografických produktů a

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA

EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA EU V/2 1/Z26 JIHOVÝCHODNÍ EVROPA Výukový materiál (prezentace PPTX) lze vyuţít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Evropa region Jihovýchodní Evropa. Prezentace slouţí jako výklad s doplňujícími

Více

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR

PRIORITY EU V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE CR Vzdělávací program Podnikové řízení v oblasti cestovního ruchu je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. PRIORITY

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Zeměpis Ročník: 9. Pracuje aktivně s tématickými mapami, obsahujícími informace o obyvatelstvu, sídlech a hospodářských činnostech v celosvětovém

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1

STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY. Obr. 1 STÁTY VISEGRÁDSKÉ ČTYŘKY Obr. 1 Obr. 2 SLOVENSKO Základní údaje Parlamentní republika Hlavní město Bratislava Počet obyvatel 5 477 038 Rozloha 49 035 km 2 Hustota zalidnění 103 ob./km 2 Měna Euro Jazyk

Více

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO CÍL: Seznámení se Spolkovou republikou Německo. Spolupráce učitel-žák, zapojení žáků při výkladu nové látky. Využití vlastivědné mapy a práce na PC. Zapojení zábavných prvků

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Národní parky západu Spojených států

Národní parky západu Spojených států Celkem 30 bodů Národní parky západu Spojených států Členové amerického hnutí American Park and Outdoor Art Association začali na konci 19. století prosazovat myšlenku, že je třeba nabídnout obyvatelům

Více

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková

Marketing venkovského cestovního ruchu. Eva Šimková Marketing venkovského cestovního ruchu Eva Šimková Obsah přednášky 1. Specifika šetrné turistiky 2. Současné trendy a vliv na marketing VCR 3. Marketing a marketingový mix VCR 4. Balíčkování služeb VCR

Více

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu

SSOŠ Prima s.r.o. Zeměpis cestovního ruchu pro 1. ročník 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu 2. tématický celek: Všeobecné základy zeměpisu cestovního ruchu Kapitola 5 Geografie zeměpis Jeden z nejstarších vědních oborů v historii lidstva, který studuje současně jevy a procesy fyzickogeografické

Více

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU

T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU T U RISTICKÉ ATRAK T I V I T Y KAVKAZU Následující přehled není vyčerpávajícím průvodcem, spíše inspirací, pokud se budete rozhodovat pro cestu na tří zemí jižního Kavkazu Gruzie, Arménie a Ázerbájdžánu.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a příroda / Z I. název vyučovacího předmětu: ZEMĚPIS (Z) II. charakteristika vyučovacího předmětu: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Zeměpis spadá do vzdělávací oblasti 2. stupně základního vzdělávání

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace

www.golfove-cesty.cz Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace Nabídka golfového pobytu Turecko 17. 24.3.2012 S golfovým profesionálem Robertem Schovánkem Informace a rezervace S-GUIDE, s.r.o., Erbenova 8, 602 00 Brno Tel: 515 917 119 GSM: 775 587 232 E-mail: dana.cernoskova@sguide.cz

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou.

CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. RAKOUSKÁ REPUBLIKA CÍL:Seznámení s Rakouskou republikou zábavnou formou. Na začátku hodiny učitel seznámí žáky s výkladem. Stručně charakterizuje stát. Práce s mapou (poloha, povrch). Na jihu ČR sousedí

Více

ANTALYA - PAMUKKALE - POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD S MOŽNOSTÍ ALL INCLUSIVE

ANTALYA - PAMUKKALE - POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD S MOŽNOSTÍ ALL INCLUSIVE ANTALYA - PAMUKKALE - POBYTOVĚ-POZNÁVACÍ ZÁJEZD S MOŽNOSTÍ ALL INCLUSIVE 8 - denní zájezd 8 denní pobytově poznávací TURECKO Fakultativní služby (možnost přiobjednat na místě u delegáta): Programový balíček

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ

METODICKÝ LIST PO ZELENÉ I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 METODICKÝ LIST PO ZELENÉ Tento metodický

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 9. KUDLÁČEK Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Určí geografickou polohu ČR, posoudí a další aspekty polohy

Více

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR

Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT. na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Seminární práce z předmětu LÁZEŇSTVÍ/MANAGEMENT na téma: STAV LÁZEŇSTVÍ V ČR Obsah: Úvod... 3 1. Význam lázeňství... 3 1.1. Společenský a zdravotnický význam... 3 1.2. Ekonomický význam... 4 2. Historie

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.4 OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 5.4.1 Ochrana přírody Ztráta a poškozování ekosystémů je jednou z hlavních příčin snižování početnosti volně žijících druhů rostlin a živočichů, které může vést až k jejich

Více