oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17."

Transkript

1 oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008

2 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání prostředků z oblasti podpory 3.1 je v ROP JV podmíněno vypracováním Integrovaného plánu rozvoje města (dále jen IPRM ) městy uvedenými v bodě 3 této výzvy. 2. Požadavky na zpracování dokumentu IPRM Dokument IPRM musí být zpracován zejména v souladu s: Metodickým pokynem Ministerstva pro místní rozvoj k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM (na základě Usnesení vlády ČR ze dne 13. srpna 2007 č. 883); Vademecum pro přípravu integrovaných plánů rozvoje měst pro plánovací období ; Výzvou k předkládání dokumentu Integrovaný plán rozvoje města ; Prováděcím dokumentem. Finanční plán IPRM musí být předložen v měně euro dle platného kurzu uvedeného na webových stránkách Evropské komise: currency_historique&currency=47&language=en Materiály uvedené v tomto bodě naleznete na 3. Předkladatelé dokumentu IPRM Statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava). 4. Termíny výzvy Vyhlášení výzvy: Příjem IPRM: od , 8:30 hod. Ukončení příjmu žádostí: do , 16:00 hod. Místo podání žádosti: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen ÚRR ), Brno, Kounicova Kritéria pro schválení dokumentu IPRM VRR Integrovaný plán rozvoje města musí být schválen příslušnými zastupitelstvy měst uvedených v bodě 3, a Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod (dále jen VRR ). Schválení zastupitelstvem příslušného města musí proběhnout dříve, než schválení VRR a zároveň musí být IPRM schváleno zastupitelstvem příslušného města ještě před předložením IPRM k hodnocení ÚRR. Integrovaný plán rozvoje města musí splnit formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a musí dosáhnout minimální bodové hranice (60 bodů z max. dosažitelného počtu 100 bodů) při vlastním hodnocení IPRM (formální náležitosti, kritéria přijatelnosti a bodové hodnocení IPRM jsou uvedena na Výběr dokumentů IPRM je založen na principu soutěže mezi předloženými dokumenty IPRM. Integrovaný plán rozvoje města musí být předložen k hodnocení spolu s Formulářem pro předložení IPRM pracovníkům Úřadu Regionální rady (Formulář pro předložení IPRM je uveden na stránkách

3 Po předložení (registraci) IPRM musí skutečnosti uvedené v IPRM (webové stránky, schůze s partnery, konference apod.) splňovat pravidla publicity (pravidla publicity jsou uvedena na Rovněž dokument IPRM již při předložení musí splňovat pravidla publicity. 6. Minimální a maximální přípustná výše rozpočtu IPRM Minimální přípustná výše rozpočtu IPRM je 251,430 mil. Kč (tj. 10,000 mil. EUR dle kurzu 25,143 Kč/EUR ECB na březen 2008). Maximální přípustná výše rozpočtu IPRM není a. 7. Monitorovací indikátory Dotčená města se schválením dokumentu IPRM VRR zavazují k plnění monitorovacích indikátorů relevantních k obsahu IPRM. Realizací dílčích projektů (v určitých finančních objemech) v rámci IPRM musí dojít k naplnění indikátorů, a to ve stejných finančních objemech ých násobkem jednotkové ceny indikátoru. Výběr monitorovacích indikátorů je závislý na obsahu (aktivitách) dokumentu IPRM. Integrovaný plán rozvoje města musí naplnit minimálně 4 hlavní monitorovací indikátory (v případě IPRM řešícího zónu města, musí IPRM naplnit minimálně 6 indikátorů). Toto pravidlo platí pro oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center. Orientační indikativní cíle (hodnoty indikátorů) jsou uvedeny v následujícím přehledu: Hlavní monitorovací indikátory Plocha regenerovaného a revitalizovaného území ve městech Měrná jednotka Indikativní cíl (zaokrouhleno) Plocha v km 2 1,2 Cena za jednotku ukazatele v EUR 80 Plocha regenerovaných, rekonstruovaných a revitalizovaných objektů ve městech celkem objektů pro sociální služby a zdravotní péči objektů zájmové a volnočasové povahy v m v m v m (za m^2) 335 Počet vzdělávacích zařízení nově vybavených speciálním vybavením sloužícím k výuce Počet zdravotnických zařízení nově vybavených speciálním přístrojovým vybavením objektů určených pro rozvoj vzdělávání Počet zařízení Počet zařízení Plocha nově vybudovaných objektů pro zájmové a volnočasové aktivity Plocha nově vybudovaných objektů pro sociální služby v m

4 Plocha nově vybudovaných objektů pro vzdělávání Počet nově vytvořených pracovních míst v rámci projektů na udržitelný rozvoj měst Plocha zrekonstruované nebo nově založené veřejné zeleně Plocha revitalizovaných nevyužívaných nebo zanedbaných areálů (brownfields) celkem Počet míst Plocha v m Rozloha m Doplňkové monitorovací ukazatele Měrná jednotka Indikativní cíl Délka nových a rekonstruovaných místních komunikací km není Počet nových parkovacích domů počet není Počet nových a rekonstruovaných parkovišť plocha v m 2 není 8. Dokumentace předkládána společně s IPRM Dokumentace předkládaná společně s IPRM obsahuje: IPRM (2 vyhotovení); vyplněný formulář pro předložení IPRM (2 originály); další požadované přílohy a náležitosti uvedené v dokumentaci, která je zmíněna v bodu 2 této výzvy. Veškerá dokumentace musí být doručena na Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, pracoviště Brno. Zmíněné dokumenty a přílohy budou doručeny osobně do konečného termínu uvedeného ve výzvě k předkládání dokumentů IPRM. 9. Další informace Projekty v oblasti podpory 3.1 mohou být předkládány do příslušné výzvy po splnění následujících podmínek: Integrovaný plán rozvoje města, ve kterém jsou projekty zařazeny, byl schválen zastupitelstvem příslušného města; Integrovaný plán rozvoje města spolu s Formulářem pro předložení IPRM byl předložen k hodnocení ÚRR. Takto předložené projekty však nemohou být doporučeny k financování z ROP JV do doby, než bude dokument IPRM schválen VRR. Pro projekty z ostatních oblastí podpory ROP JV předkládaných do příslušných výzev, které jsou zahrnuty v dokumentu IPRM, platí stejná pravidla jako ve výše uvedeném odstavci. Na internetových stránkách jsou k dispozici další informace: ROP JV programový dokument regionu soudržnosti Jihovýchod; Příručka pro žadatele a příjemce je určena pro subjekty, které mají připraveny projektové záměry a mají zájem o jejich realizace v rámci ROP JV. Příručka se skládá ze dvou hlavních částí I. Příručka pro žadatele, II. Příručka pro příjemce;

5 Informace poskytuje: Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno Odbor implementace projektů Brno Ing. Jan Karásek, vedoucí odboru, tel: , Odbor implementace projektů Jihlava, Žižkova 89 Ing. Erika Šteflová, vedoucí odboru, tel: , Oddělení metodického řízení, Kounicova 13, Brno Mgr. Viktor Jaroš, vedoucí oddělení, tel: , Odpovědnost za realizaci programu má Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Kounicova 13, Brno.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním operačním

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru

MV 17 03 pril 1. Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru MV 17 03 pril 1 Zápis z 15. Zasedání Monitorovacího výboru BRNO Říjen 2013 Téma jednání: Zápis z 15. zasedání Monitorovacího výboru ROP JV Datum konání: 24. 4. 2013 Místo konání: Jihlava Přítomni: Ing.

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod

UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod UDRŽITELNOST PROJEKTŮ ROP Jihovýchod Newsletter 08/2011 SPECIÁL TÉMA DNE: UDRŽITELNOST PROJEKTŮ aneb slavnostním zahájením provozu to teprve začíná A je to konečně tady, ten den, kdy zahajujete užívání

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST

METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PROCESŮ ŘÍZENÍ A MONITOROVÁNÍ ESI FONDŮ V MS2014+ 2. ČÁST Verze: 1 červenec 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán

Více

Národní rozvojový program mobility pro všechny

Národní rozvojový program mobility pro všechny Národní rozvojový program mobility pro všechny Praha, 26. března 2008 OBSAH: III... 1 SEZNAM POJMŮ A ZKRATEK:...2 OBEC JE-LI V TEXTU UVEDENO POUZE OBEC BEZ DALŠÍHO UPŘESNĚNÍ,... 3 1. ORIENTACE NÁRODNÍHO

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství 1.1 Oblast podpory 2.3 - Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Zaměření / specifikace podpory Oblast školství je jednou ze základních kompetencí regionální a místní veřejné

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více