B U L L E T I N 1 / 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B U L L E T I N 1 / 2005"

Transkript

1 B U L L E T I N 1 / 2005

2 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník A po zimě přišlo jaro Valná hromada ČSDP Zápis ze čtvrté valné hromady Z předsednictva ČSDP a z činnosti sekcí Zápis z osmnácté schůze předsednictva.. 7 Zápis z devatenácté schůze předsednictva... 8 Články Ochrana práv cestujících podle evropského práva v letecké dopravě (J.Horník) Konflikt mezi návrhem Mezinárodní úmluvy o výlučné volbě soudu a Úmluvami CMR a CVR (V.Roubal) Jsme zasílatelé nebo poddopravci (V.Sváček) Judikatura Meziválečná judikatura (nešetření mimořádné péče jako hrubá nedbalost) Aktuální judikatura I. (právo rozhodné pro zákonnou cessi nároku na náhradu škody na pojistitele) Aktuální judikatura II. (náhrada celního dluhu na základě slibu odškodnění).. 27 Evropská judikatura I. (přístup na trh odbavovacích služeb) Evropská judikatura II. (kabotáž v námořní dopravě) 39 Různé K přípravám na 50. výročí vzniku Mezinárodní Úmluvy CMR Přihláška na mezinárodní sympózium k Úmluvě CMR Upozornění pro naloďovatele na nebezpečnou praxi některých námořních dopravců

3 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 3 Ú V O D N Í K A po zimě přišlo jaro Milí členové ČSDP, milí čtenáři Bulletinu, ještě nedávno jste za okny svých kanceláří či za okny vozů tvořících vozový park Vaší firmy mohli spatřit více než bohatou sněhovou nadílkou, která v době, kdy otevíráte stránky Bulletinu, zřejmě již definitivně odezněla a jaro je tak za dveřmi. Nedávno jsem obdržela od jednoho kamaráda em fotky z amerického Bostonu, na němž byly zachyceny obrázky této části naší planety se sněhovou nadílkou nepoměřitelně větší než tou, která se v té době nacházela v našich klimatických podmínkách. Nenapadlo mě nic lepšího než tento e- mail poslat dál mému kamarádovi z Bostonu, kterého jsem zcela náhodou poznala pár dnů před tím. Těšila jsem se, jak bude potěšen, popatříc na smějící se dětské tváře dětí klouzajících se po horách sněhu více než velkoryse pokrývajících vozy, domy, zahrady atd. v jeho rodném státě. Mýlila jsem se. Odpověď zněla asi takto: " Je to velice zábavné, pokud jsi dítě. Pokud jsi však dospělý, jehož auto je pod tou hromadou sněhu, až taková zábava už to není " Umím si představit, že většinu z Vás, ať už jste majiteli či zaměstnanci dopravních a spedičních firem nebo alespoň majiteli osobních vozů, bych obdobnými obrázky sněhu pokrývajícího hutně až po střechy Vaše vozy, na němž se navíc kloužou děti, asi také nepobavila. Umím si představit, že nedávná sněhová kalamita, většinu z Vás nepotěšila stejně jako toho mého kamaráda fotky jeho rodného Bostonu s na první pohled tak krásnou sněhovou nadílkou. To pak tím spíše, že jste členy Společnosti, která se zabývá problematikou práva dopravy. Toto právo ve své podstatné části spočívá na právní úpravě řešení škodních událostí vznikajících v dopravě. Sníh, především pak, je-li ho v přírodě více než je obvyklé, je zcela nepochybně jevem, který riziko takovýchto škod nesnižuje, nýbrž spíš naopak. Věřím však, že Vás s ohledem na nedávný stav počasí potěší alespoň zpráva, že právě v této době se jednou z otázek, jimiž se zabývá Ministerstvo dopravy a spojů ČR, po velkém a dlouhodobém úsilí naší Společnosti stává otázka přijetí Protokolu k Úmluvě CMR, který novelizuje čl. 23 Úmluvy CMR upravujícího tzv. limitaci odpovědnosti mezinárodního silničního dopravce. Nelze pravděpodobně očekávat, že k přijetí tohoto Protokolu Českou republikou dojde ještě tuto zimu, která právě končí. Nicméně se snad můžeme alespoň těšit, že budou-li v důsledku nedávných nepříjemných klimatických změn i následující zimy k Vám všem jako subjektům jakkoliv činným v oblasti dopravy a dopravního práva i nadále tak macešské jako letos, jednu z nejbližších zim alespoň rozsah škod, k jejichž náhradě případně v důsledku takovýchto klimatických mizerií budete povinni, bude podstatně nižší. Případně, že jako právníci budete při spolupráci na řešení takovýchto škod svým klientům v postavení dopravců moci sdělit alespoň o něco veselejší vyhlídky než proběhlou zimu. Je tedy zjevné, že v průběhu končící zimy se plně uplatnilo jedno ze starých známých rčení: "Všechno zlé je k něčemu dobré." Nebo-li jinak řečeno, když už letošní zima nutila mnoho z nás nevyjíždět a sedět v kanceláři, donutila k tomu i ministerské úředníky, kteří přikročili k započetí prací na přijetí právní úpravy pro mezinárodní silniční dopravce velice pozitivní. Přeji Vám, ať zbývající dny letošní zimy (a nastupující jaro) jsou pro Vás stejně pozitivní, jako byl celý její dosavadní průběh ve výše popsaném smyslu pozitivním pro nás všechny - osoby, jimž není další vývoj dopravního práva v České republice lhostejný. březen 2005 JUDr. Alice Bártková, M.E.S. Tajemník ČSDP

4 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 4 V A L N Á H R O M A D A Č S D P ZÁPIS ZE ČTVRTÉ VALNÉ HROMADY ČSDP konané dne 25. listopadu 2004 ve hod. Místo konání : zasedací místnost Sdružení ČESMAD, Nad Sokolovnou 1, Praha 4 Datum konání : ve 14,00-16,00 hodin 1) Úvodní slovo: JUDr. Miroslav Šubert JUDr. Miroslav Šubert přivítal přítomné členy ČSDP a omluvil neúčast předsedy ČSDP, JUDr. Václava Roubala. Poté vyzdvihl význam dopravy v hospodářství obecně a v hospodářství českém zvláště a v tomto smyslu poté význam činnosti ČSDP. Vyjádřil se také pozitivně k rostoucímu počtu členů s tím, že ČSDP však neusiluje o žádnou masovou členskou základnu, nýbrž členství v ní má být členstvím výběrovým a její členové mají být subjekty se skutečným zájmem o rozvoj tzv. práva dopravy. Poté JUDr. Šubert informoval o zprávě, kterou před chvílí obdržel od paní Dr. Radkovičové z Ministerstva dopravy a spojů a dle níž byl na základě opakovaných urgencí ze strany ČSDP již vypracován dopis pro ministra týkající se přijetí a ratifikace Protokolu k čl. 23 Úmluvy CMR Českou republikou. Dále JUDr. Šubert informoval o skutečnosti, že kromě přepravy silniční bylo letos možno zaznamenat pestrý rejstřík změn mezinárodních úmluv i v ostatních oblastech dopravy a to dopravy letecké, vnitrozemské vodní a železniční. Lze pak jen doufat, že ke změně, resp. odpovídající unifikaci dojde i v oblasti dopravy námořní a to snad ještě na letošním prosincovém jednání ve Vídni. 2) Stav členské základny: JUDr. Alice Bártková JUDr. Bártková uvedla, že Společnost dosáhla v letošním roce počtu 36 členů, když byli přijati 4 nový členové a společnost TNT požádala o ukončení členství. 3) Hospodaření ČSDP: JUDr. Alice Bártková a) Za rok 2004: Dle informace JUDr. Laipolda je dle výpisu z účtu Společnosti z listopadu 2004 na účtu cca ,-- Kč. Do příjmů za letošní rok lze dle předběžného příslibu očekávat ještě dar Svazu spedice a logistiky ČR, jeho výše však zatím není známa. Tento finanční dar bude určen ke krytí nákladů na pořádání Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR, které se má konat Náklady Společnosti spočívaly především v nákladech na správu webové domény ve výši cca ,-- Kč, nákladech na vedení bankovního účtu a běžných administrativních výdajích ve výši cca ,-- Kč. Ještě v letošním roce budou hrazeny náklady na užívání kanceláře Společnosti ve výši cca ,-- Kč včetně DPH. b) Předpokládané na rok 2005: Předpokládané příjmy: za členské příspěvky dle platební morálky členů cca ,-- Kč až ,-- Kč Předpokládané výdaje: - náklady na správu webových stránek cca ,-- Kč

5 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 5 - běžné administrativní výdaje cca ,-- Kč až 2.000,-- Kč - náklady na užívání kanceláře cca ,-- Kč - náklady na pořádání Sympozia k 50. výročí Úmluvy CMR cca ,-- Kč až ,-- Kč Jelikož je zřejmé, že současné a plánované příjmy Společnosti po odečtení plánovaných výdajů na pořádání Sympozia nedostačují, usiluje předsednictvo prostřednictvím svých kontaktů zejména o získání sponzorských darů. Pan JUDr. Roubal např. přislíbil oslovit sdružení ČESMAD Bohemia, JUDr. Šubert Asociaci pojišťoven. V souvislosti se zajištěním prostředků na pořádání Sympozia informovala JUDr. Bártková dále, že se počítá s vydáním zvláštního čísla Bulletinu, které bude publikováno rozsáhleji nežli běžná čísla a v němž bude členům i nečlenům ČSDP dána možnost úplatné inzerce. Pro plánované pořádání Sympozia schválila Valná hromada jednomyslně hlasy všech přítomných členů následující U s n e s e n í: Valná hromada ČSDP zmocňuje předsednictvo ČSDP, aby vynaložilo náklady na pořádání Sympozia k 50. výročí Úmluvy CMR a to až do výše aktiv ČSDP po odečtení pasiv s tím, že bere na vědomí, že předpokládaná výše výdajů bude cca ,-- Kč až ,-- Kč. 4) Informace o činnosti ČSDP za předchozí období: JUDr. Alice Bártková, JUDr. Miroslav Šubert 1. Bylo konstatováno, že je i nadále v redakci JUDr. Jiřího Horníka vydáván Bulletin ČSDP a členové hodnotí jeho vysokou úroveň. Současně byli vyzváni členové k podávání příspěvků do Bulletinu a podávání případných podnětů a připomínek k činnosti ČSDP prostřednictvím Bulletinu, stejně jako k podávání zajímavých otázek k diskusi nebo k jejich seznámení ostatním členům touto cestou. 2. Dále bylo uvedeno, že se plánuje s vydáním zvláštního čísla Bulletinu k příležitosti pořádání 50. výročí Úmluvy CMR. Toto číslo bude publikováno ve větším rozsahu nežli čísla běžná a členům i nečlenům bude na jeho stránkách dána možnost úplatné inzerce.příjmy z takovéto inzerce by byly použity na pořádání Sympozia. 3. K otázce přípravy Sympozia k 50. výročí Úmluvy CMR bylo zejména odkázáno na zápisy ze schůzí předsednictva publikované pravidelně v Bulletinu, když předsednictvo se touto otázkou nyní zabývá v zásadě na každé své schůzi. JUDr. Bártková pouze stručně shrnula, že byly osloveny osoby, které by byly ochotny přednést příspěvek na Sympoziu a to odborníci z ČR i ze zahraničí. Jednalo by se zejména o JUDr. Roubala, který by se zabýval otázkami mezinárodní silniční dopravy, Jürgen Knorre, advokát z Kolína nad Rýnem, který se zabývá především otázkou kabotáže, Prof. JUDr. Monika Pauknerová zabývající se problematikou dopravy obecně, další odborník zabývající se zejména otázkami paletizace, aj. 4. Oproti otázkám, jimiž se již zabývalo předsednictvo, uvedla JUDr. Bártková nově, že se počítá i s blokem týkajícím se pojištění v dopravě. Za účelem přednesení takovýchto příspěvků budou zejména osloveny pojišťovny, případně pojišťovací makléři a jejich odborníci. 5. K otázce přijímání Protokolu k článku 23 Úmluvy CMR znovu JUDr. Bártková kvitovala čerstvou zprávu JUDr. Šuberta o tom, že je v tomto smyslu již připraven dopis na ministra. 6. JUDr. Bártková také informovala, že za jeden ze zásadních úspěchů ČSDP z poslední doby je třeba považovat ustavení pracovní skupiny na Ministerstvu dopravy a spojů a započetí prací na novém silničním přepravním řádu. Tyto kroky byly učiněny z podnětu Společnosti s členy pracovní skupiny jsou i členové ČSDP. V podrobnostech odkázala JUDr. Bártková zejména na

6 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 6 příslušný článek JUDr. Roubala uveřejněný v posledním čísle Bulletinu a na zápis z poslední schůze předsednictva, které se touto otázkou podrobně zabývalo. 7. Závěrem JUDr. Šubert informoval, že členové Společnosti se aktivně podílejí na přípravě jednotné právní úpravy na úseku námořní dopravy. V současné době totiž existuje v této oblasti celkem 5 (?) mezinárodních Úmluv a Česká republika je signatářem tzv. Hamburských pravidel. Nová jednotná pravidla by se měla nejspíše nejvíce blížit tzv. Haagsko-Vysbickým pravidlům. V souvislosti s přípravou takovéto nové jednotné úpravy je také řešena otázka, zda se takováto úprava bude vztahovat jen na přepravu z přístavu do přístavu nebo ne celý úsek přepravy, jež je označován jako tzv. přeprava kombinovaná. Dle dosavadního vývoje příprav je pak pravděpodobné, že se takováto nová jednotná úprava bude vztahovat na celý úsek přepravy, jež je označován jako tzv. přeprava kombinovaná. 5) Schválení změny stanov: 1. Pro potřebu lepší práceschopnosti Společnosti schváleno jednomyslně hlasy všech přítomných členů následují U s n e s e n í: Za větu první čl. 7 odst. 5 Stanov se vkládá následující nová věta druhá: Nesejde-li se potřebný počet členů, koná se tentýž den valná hromada náhradní, která rozhoduje hlasy přítomných členů. 2. Jelikož tzv. zápisné není, na rozdíl od členských příspěvků, osvobozeno od daně z příjmu, musí ČSDP jen z důvodu zápisného podávat každoročně daňové přiznání. Pro zjednodušení účetní administrativy ČSDP přijato jednomyslně hlasy všech přítomných členů následující U s n e s e n í: Ruší se povinnost placení zápisného novými členy ČSDP ve výši 100,-- Kč. 6) Diskuse: 1. Mgr. Martin Laipold vyzval členy, aby v případě, že mají možnost přispět k popularizaci Sympozia k 50. výročí Úmluvy CMR takto učinili. 2. Doc. Pauknerová vznesla dotaz, zda je již znám program Sympozia. K tomu ji JUDr. Šubert a JUDr. Bártková informovali, že podrobný program ještě znám není, nicméně tento se bude odvíjet od odborného zaměření pozvaných a přihlášených přednášejících. O podrobnějším programu začne předsednictvo jednat počínaje následující schůzí předsednictva plánované na JUDr. Horník vyzval přítomné, kdo by měl možnost přispět k vytváření funkčních webových stránek Společnosti např. i proto, že je sám nebo za pomoci jiných členů sám jejich grafickou a obsahovou podobu zpracovat, nechť pomůže. Dále uvedl, že webové stránky by mohly být významným prostředkem popularizace Sympozia k 50. výročí Úmluvy CMR a tímto zpětně opět ke zvýšení prestiže samotné ČSDP. K takovéto výzvě reagoval ing. Slavík ze společnosti Cargo Nova s.r.o., že mají možnost prezentovat Sympozium v rámci dopravně vytěžovacího programu Raaltrans a v rámci webového serveru Seznam..cz. Pro tyto potřeby by však potřeboval mít k dispozici program Sympozia spolu se zněním pozvánky obsahující i odkaz na možnost přihlášení na Sympozium, pokud možno i s uvedením výše účastnického poplatku. Na tuto nabídku reagovala JUDr. Bártková tak, že se předsednictvo pokusí takovéto podklady na své dalších schůzi dne připravit a poté bude osobně Ing. Slavíka kontaktovat.

7 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 7 JUDr. Knapp reagoval k výzvě JUDr. Horníka tak, že dle jeho rozhovoru s JUDr. Mandákem, radaktorem Bulletinu advokacie vydávaným Českou advokátním komorou, je ČAK v rámci tohoto Bulletinu po obdržení příslušného příspěvku také k prezentaci Sympozia ochotno. Mgr. Laipold vznesl návrh, že by se ČSDP mohla obrátit i na soudce s cílem prezentace Sympozia v soudcovských kruzích a s případnou žádostí o přednesení příspěvku na Sympoziu také zástupcem soudcovských kruhů 4. JUDr. Vršková informovala o vznikajícím nebezpečí rozšiřování odpovědnosti dopravců zajišťujících osobní přepravu v oblasti náhrady škody na zdraví a životě také o nároky pozůstalých z titulu ochrany osobnosti. V současné době probíhá větších množství sporů týkajících se dané oblasti, pravomocné judikáty ještě nejsou k dispozici. Nicméně pokud budoucí judikáty budou směřovat k rozšíření této odpovědnosti daným směrem, bylo by vhodné o daném vývoji a jeho rizicích již nyní informovat na stránkách odborného tisku a po vydání příslušných pravomocných rozhodnutí zahájit také jednání s pojišťovnami o odpovídajícím rozšíření rozsahu pojistného plnění. Zde JUDr. Bártková uvedla, že ČSDP jednak pro potřebu diskuse o dané otázce dává k dispozici Bulletin ČSDP a dále je připravena své členy zaštítit při uveřejňování odpovídajících příspěvků v jiných periodicích. JUDr. Šubert přislíbil, že v rámci svých kontaktů na Asociaci pojišťoven je připraven ke zprostředkování odpovídajících jednání s pojišťovnami. V Praze dne 25. listopadu 2004 Zápis zpracovala: JUDr. Alice Bártková Ověřovatel zápisu: JUDr. Miroslav Šubert Z P Ř E D S E D N I C T V A Č S D P A Č I N N O S T I S E K C Í ZÁPIS Z OSMNÁCTÉ SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA konané dne 14. února 2005 Zasedání předsednictva se dne 14. února 2005 od do hod. v sídle Společnosti zúčastnili: JUDr. Václav Roubal předseda předsednictva JUDr. Alice Bártková, M.E.S. tajemník JUDr. Miroslav Šubert člen předsednictva JUDr. Jan Čejka člen předsednictva Předseda předsednictva přivítal přítomné a konstatoval, že z pěti členů předsednictva jsou přítomní čtyři členové a předsednictvo je tedy v souladu s čl. 8 odst. 2 stanov Společnosti usnášeníschopné. Poté předseda předsednictva navrhl, aby se přistoupilo k projednání programu předsednictva. Na schůzi byla projednávána otázka organizace Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR s předpokládaným termínem konání v roce 2005.

8 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 8 1) JUDr. Roubal informoval, že publikoval článek k Sympoziu v časopise Transport magazín a v časopise Reliant News, v němž vyzval i k podávání předběžných přihlášek k účasti na Sympoziu. Tato výzva však zůstala zcela bez odezvy. 2) JUDr. Šubert předložil návrh vzorového adresného dopisu s výzvou k účasti na Sympoziu. Znění tohoto dopisu bylo všemi přítomnými odsouhlaseno s tím, že bude adresně rozesílán na různé subjekty, které by mohly mít o účast na Sympoziu zájem a současně by mohly případně finančně a materiálně podpořit jeho pořádání. 3) Byl odsouhlasen konkrétnější program Sympozia: 1. Jürgen Knorre: Zástavní právo v mezinárodní dopravě 2. Dr. Erwin Bauer: AETR 3. Dr. Václav Roubal: Úmluva CMR v kontextu právního řádu 4. Zástupce soudcovské unie: Judikatura v oblasti silniční dopravy 5. Dr. Miroslav Šubert: Multimodální doprava ve vztahu ke kamionové dopravě 4) Předběžně byla cena za vstup na Sympozuim nezávazně pro nečleny ČSDP stanovena na 1.000,-- Kč a pro členy na 500,-- Kč. 5) K otázce zajištění finančních prostředků na pořádání Sympozia bylo uvedeno následující: 1. JUDr. Šubert informoval, že Svaz spedice a logistiky je ochoten poskytnout finanční příspěvek. JUDr. Roubal se tedy zavázal na Svaz zavolat a dohodnout výši a způsob poskytnutí příspěvku. 2. Bylo dohodnuto, že budou zaslány adresné dopisy se žádostí o poskytnutí podpory při pořádání Sympozia, mj. i na p. Hanáka, prezidenta Svazu dopravy. 3. S odvoláním na předchozí dopis bude znovu kontaktována IRU s výzvou k účasti zástupce IRU na Sympoziu. Na závěr všichni přítomní schválili jednomyslně termíny schůzí předsednictva na 6 měsíců dopředu a to konkrétně vždy v 15:00 hodin dne , , a JUDr. Čejka se zavázal o těchto termínech informovat JUDr. Třebešku. Zápis zpracovala: JUDr. Alice Bártková V Praze dne 14. února 2005 Ověřovatel zápisu: JUDr. Václav Roubal ZÁPIS Z DEVATENÁCTÉ SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA konané dne 14. února 2005 Zasedání předsednictva se dne 14. března 2005 od 15:00 do 16:45 hod. v sídle Společnosti zúčastnili: JUDr. Václav Roubal předseda předsednictva JUDr. Miroslav Šubert člen předsednictva JUDr. Milan Třebeška člen předsednictva Předseda předsednictva přivítal přítomné a konstatoval, že z pěti členů předsednictva jsou přítomní tři členové a předsednictvo je tedy v souladu s čl. 8 odst. 2 stanov Společnosti usnášeníschopné. Předseda předsednictva konstatoval omluvu neúčasti: JUDr. Alice Bártkové, M.E.S. tajemník JUDr. Jan Čejka člen předsednictva

9 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 9 Na schůzi byla projednávána otázka organizace Sympozia k 50. výročí existence Úmluvy CMR s předpokládaným termínem v roce ) JUDr. Roubal informoval o vyhotovení a zaslání adresných dopisů s výzvou k účasti na Sympoziu. tyto dopisy byly zaslány na vedení AEG pojišťovny, Česmadu Bohemia, ČSAD Brno, pojišťovnu Generalli, Svaz dopravců k rukám Ing. Hanáka, ČSAD Hodonín, ICOM Jihlava, pojišťovnu Kooperativa, Svaz spedice a logistiky a prezidenta Soudcovské unie na JUDr. Jirsu. Článek o konání Sympozia byl zaslán s žádostí o uveřejnění do dalších odborných magazínů Dopravní noviny, Dopravák. 2) Předsednictvo posoudilo stav dosavadních příprav a po zjištění nedostatku odezvy na písemné informace o konání Sympozia, považuje za nutné zvolit účinnější formu pro kontaktování představitelů důležitých společností, u nichž lze předpokládat zájem o téma Sympozia. Bylo proto dohodnuto, že tímto způsobem budou osobně požádáni o přijetí představitelů ČSDP, zejména tito vedoucí osobnosti: generální ředitel pojišťovny Kooperativa Ing. Mráz (návštěvu sjedná JUDr. Roubal), generální ředitel pojišťovny AEG (návštěvu sjedná JUDr. Šubert). Dále se doporučuje osobní setkání s vedením makléřské společnosti SATUM CZECH a písemný kontakt na ČESMAD Slovakia, firmu Reliant příp. další. 3) JUDr. Roubal informaci o osobním jednání s generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD Bohemia Ing. Špryňarem, který přislíbil sponzorskou pomoc a zároveň součinnost ČESMADU Bohemia při zajišťování Sympozia. Ing. Špryňar doporučil, aby setkání bezprostředně po přednáškách na Sympoziu bylo formou rautu příp. koktejlu v prostorách konání Sympozia. 4) K upřesnění programu Sympozia bylo dohodnuto, že je vhodné, aby byli požádáni představitelů spolupořadatelských organizací o krátké vystoupení v úvodní části Sympozia. Počítá se s tím, že bude požádána o vystoupení ministrem dopravy pověřena náměstkyně paní JUDr. Kovalčíková, aby jménem Ministerstva dopravy, které převzalo záštitu, provedla úvodní proslov a poté by následoval krátký příspěvek generálního tajemníka ČESMAD Bohemia a představitele Svazu spedice a logistiky. Na tyto projevy pak by navázaly výklady jednotlivých referentů podle již dříve stanoveného programu. Počítá se s tím, že ukončení této části Sympozia by bylo okolo 13:00 hodiny s tím, že zahájení se předpokládá na 09:00 hodin. 5) Předsednictvo si je vědomo toho, že je třeba využít každého školení a setkání s potencionálními zájemci o Sympozium, aby jeho konání bylo dostatečně uvedeno ve známost. 6) Členové předsednictva se seznámili s návrhem článku, který vypracoval Mgr. Vítězslav Sváček, k tématu s názvem Jsme zasílatelé nebo poddopravci? 7) JUDr. Třebeška předložil k uvážení změnit dobu zahájení ve stanovených termínech pro schůze předsednictva ČSDP a sice na 09:00 hodinu dopoledne.tento návrh byl akceptován, takže příští schůze předsednictva ČSDP se bude konat v původním termínu se zahájením v 09:00 hodin. Na stejnou hodinu budou i další schůze předsednictva při ponechání původně stanovených termínů. Zápis zpracoval: JUDr. Václav Roubal V Praze dne 14. března 2005

10 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 10 Č L Á N K Y Ochrana práv cestujících podle evropského práva v letecké dopravě JUDr. Jiří Horník I. Úvod Ochrana práv spotřebitelů je jednou z oblastí, které se komunitární právo věnuje velmi důsledně, když se opírá především o čl. 153 Smlouvy o založení ES. Základní východiska pro ochranu spotřebitelů na komunitární úrovni byla shrnuta v roce 2001 v tzv. Zelené knize o ochraně spotřebitelů. 1 Konkrétní cíle pak byly vytyčeny o rok později, kdy Evropská Komise vydala tzv. Consumer Policy Strategy Mezi spotřebitele jako konečné uživatele určitých výrobků nebo služeb přitom patří i cestující všech druhů dopravy. Stupeň ochrany těchto spotřebitelů se však v současné době liší v rámci každého druhu dopravy. Nejvíce protěžovanými spotřebiteli z hlediska aktuální úpravy jejich práv jsou na evropské úrovni spotřebitelé využívající leteckou dopravu, a to zejména dopravu osobní. 3 Již v roce 2000 připravila Komise zprávu Evropskému parlamentu a Radě s názvem Ochrana cestujících v letecké dopravě v Evropské unii, 4 která vytyčovala hlavní cíle Evropské unie v následujících letech v oblasti ochrany práv cestujících v letecké dopravě, když se Komise zejména zavázala připravit odpovídající legislativu pro zlepšení podmínek cestujících při zpoždění jejich letů, stanovení minimálních požadavků na přepravní smlouvy a poskytnutí cestujícím odpovídajících informací o kvalitě poskytování leteckých služeb v pravidelných spotřebitelských zprávách. Zároveň se Komise zavázala mj. prosazovat přijetí dobrovolných závazků ze strany leteckých dopravců ohledně zlepšení kvality poskytovaných služeb, odpovídající péče o cestující, jejichž let byl zpožděn, a nastavení jednoduchých mechanismů pro podávání stížností a jejich mimosoudní řešení. Ačkoli v některých oblastech nebyla předsevzetí Komise naplněna zcela nebo se vývoj posunul trochu jiným směrem, v oblasti zpoždění a přepracování původní úpravy tzv. over-bookingu dosáhla Komise významného úspěchu, když byla přijata zcela nová úprava ochrany práv cestujících v souvislosti s odepřením přepravy, zrušením letu a zpožděním, která je v současné době nejpodrobněji zpracovanou ochranou práv cestujících vůbec. Pozadu tak zůstala např. příprava jednotných minimálních požadavků na přepravní smlouvy, přičemž od tohoto záměru bude zřejmě v konečné fázi ustoupeno. Pozornost Komise však na základě provedených analýz přitáhla problematika práv cestujících se sníženou mobilitou, jejichž práva při letecké přepravě by měla být v evropském právu výslovně zakotvena, a to poměrně podrobně. Nejnověji shrnula Komise své úspěchy na poli ochrany cestujících ve zprávě z února 2005 s názvem Posilování práv cestujících v rámci Evropské Unie. 5 V návaznosti na hodnocení stávajícího rozvoje dopravy, který Komise hodnotí jako boom (zejména v důsledku zavedení jednotného trhu), který vedl k tomu, že se cestování stalo pro mnohé nejen realitou, ale přímo právem, Zpráva o posilování práv cestujících především kritizuje absenci jednotné evropské legislativy zaručující cestujícím základní práva, která by byla snadno vynutitelná. Kromě zhodnocení stávajícího stavu ochrany práv cestujících (zejména v letecké a železniční dopravě) nastiňuje Komise i své další plány v této oblasti, a to v následujících bodech: 1 COM (2001) 531 final ze dne 2. října 2001 (dále jen Zelená kniha ) 2 COM (2002) 208 final ze dne 7. května 2002 (dále jen Consumer Policy Strategy ) 3 Consumer Policy Strategy, s COM (2000) 365 final ze dne 21. června 2000 (dále jen Ochrana cestujících v letectví ). K tomuto dokumentu se Evropský parlament vyjádřil ve své zprávě A5-0249/2001 ze dne 29. června 2001 (dále jen Zpráva EP k ochraně cestujících v letectví ) 5 COM (2005) 46 final ze dne 16. února 2005 (dale jen Zpráva o posilování práv cestujících )

11 3 / 2004 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 11 a) zvláštní opatření ve prospěch cestujících se sníženou mobilitou; b) zajištění automatického a okamžitého řešení v případě přerušení cesty; c) odpovědnost v případě smrti nebo zranění cestujících; d) projednávání stížností a opatření k nápravě; e) informování cestujících. Na stránkách Bulletinu budeme čtenáře informovat o jednotlivých oblastech ochrany práv cestujících podle evropského práva, a to jak o stávající úpravě, tak o úpravě zamýšlené. Pokusíme se přitom danou problematiku probrat nejen z pohledu cestujících, ale rovněž ze strany dopravců. Jako první se přitom budeme věnovat právům cestujících v souvislosti s odepřením přepravy, zrušením letu a zpoždění, jejichž nová úprava vstoupila v platnost v únoru II. Práva cestujících v souvislosti s odepřením přepravy, zrušením letu a zpožděním 1. Stávající úprava Vzhledem k tomu, že existence vysokých fixních nákladů nutí letecké dopravce provozovat lety s maximální možnou obsazeností, je nutné na konkrétní let získat co nejvíce platících cestujících. V 80. letech minulého století se proto začala rozšiřovat praxe prodeje více letenek, než byla kapacita daného spoje (tzv. overbooking), 6 což z pohledu leteckých dopravců snižovalo riziko nedostatečné obsazenosti konkrétního letu. Příslušný dopravce pak spoléhá na to, že se někteří cestující nedostaví, nebo že bude možné cestující z obsazené nižší třídy přesunout do zpravidla méně obsazené třídy vyšší, případně že někteří cestující se budou ochotni za určitou paušální odměnu a posunutí odletu o několik hodin vzdát svého místa. Bez ohledu na případné ústupky ze strany dopravce jsou práva cestujících, kteří nemohou odletět příslušným letem, nepochybně významně krácena. K ochraně cestujících před výše uvedeným postupem leteckých dopravců bylo na komunitární úrovni vydáno nařízení Rady č. 295/91 (EHS) ze dne 4. února 1991, kterým se stanoví společná pravidla systému náhrad za odepření zaknihovaného místa v pravidelné letecké dopravě. 7 Jak je zřejmé z jeho názvu, jeho působnost je omezena na řešení problému overbookingu, přičemž cestujícímu je v případě odepření přepravy přiznáno právo volby mezi plným proplacením ceny letenky nebo náhradním letem provedeným co nejdříve nebo později dle potřeb cestujícího. Dopravce je rovněž povinen cestujícímu bezplatně poskytnout přístup ke komunikačním prostředkům či bezplatně poskytnout jídlo, občerstvení a ubytování. Zároveň cestujícímu náleží odškodnění minimálně ve výši 150 EUR, jde-li o let kratší než 3500 km a 300 EUR, jde-li o let delší. Výše náhrady však může být omezena jednak cenou letenky do konečného místa určení a rovněž může být snížena až o 50%, pokud dopravce dopraví cestujícího do místa určení náhradním letem v určitém čase. 2. Nové nařízení o poskytování odškodnění a asistence Omezený rozsah nařízení z roku 1991 však již dlouhou dobu nevyhovoval dnešním potřebám. S liberalizací letecké dopravy v rámci Evropské unie a její následnou další expanzí bylo nutné práva cestujících chránit mnohem efektivněji a ve větším rozsahu, zejména pak nejen při odepření nástupu, ale i v případech zpoždění nebo zrušení letů. Z tohoto důvodu přišla na konci roku 2001 Komise s návrhem nového nařízení, 8 které mělo plně nahradit stávající nařízení z roku 1991 a významně rozšířit rozsah ochrany cestujících. Návrh nového nařízení ve své podstatě vycházel z původního 6 K definici overbookingu viz čl. 2 písm. d) nařízení Rady č. 295/91 (EHS) ze dne 4. února Úřední věstník EU L 36 ze dne 8. února 1991, s. 5 8 COM (2001) 784 final ze dne 21. prosince 2001, publikováno v Úředním věstníku EU C 103 E ze dne 30. dubna 2002, s. 225 (modifikovaná podoba pak vydána jako COM(2002) 717 final a publikována v Úředním věstníku EU C 71 E ze dne 25. března 2003, s. 188).

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3

O B S A H. Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002... 3 3 / 2002 3 / 2002 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Ohlédnutí za rokem 2002..... 3 Valná hromada ČSDP Zápis z druhé valné hromady. 5 Revizní zpráva o činnosti ČSDP. 8 Aktuální

Více

O B S A H. Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc... 3

O B S A H. Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc... 3 2 / 2003 2 / 2003 BULLETIN ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO DOPRAVNÍ PRÁVO 2 O B S A H Úvodník Blížící se vstup do Evropské unie a pár poznámek navíc.... 3 Z předsednictva ČSDP a z činnosti sekcí Zápis ze sedmé schůze

Více

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady

státní kontroly. Při studování textu zákona jistě každého auditora jsou stanoveny předpoklady Změny v postavení auditorů, které přinesl zákon o přezkoumávání hospodaření Zákon č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, který byl v červenci

Více

Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006)

Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006) Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006) Shrnutí a rozbor stížností spotřebitelů nahlášených sítí Evropských spotřebitelských center OBSAH 1. Úvod 2. Předmět zprávy 3. Právní

Více

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma.

Výkonný redaktor: Předseda redakční rady: Členové redakční rady: Pro členy České společnosti pro právo životního prostředí je časopis zdarma. České právo životního prostředí Časopis vydávaný občanským sdružením Česká společnost pro právo životního prostředí Evidenční číslo MK ČR: E 11476 ISSN:1213-5542 Adresa redakce: Česká společnost pro právo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

6/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 6/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny

ORIZONTY V čele Evropské unie Zaměřeno na DPH Převodní ceny říjen 2009 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY daňové poradenství V čele Evropské unie Jak jsme (s)ladili daně v Evropě Zaměřeno na DPH Významné změny v DPH od 1. ledna 2010 Nálezy kontrol finančního

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže

informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže Soutěžní advokacie informační list č. 2 / 2008 únor 2008 úřad pro ochranu hospodářské soutěže soutěžní advokacie OBSAH Alternativní řešení soutěžních problémů má význam............................. 3 Soutěžní

Více

Právní aktuality / Legal update

Právní aktuality / Legal update PRK Partners advokátní kancelář / attorneys at law Právní aktuality / Legal update Říjen / October 2009 Obsah / Content Obchodní právo / Commercial Právo nemovitostí / Real Estate Bankovnictví / Banking

Více

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ĚSTNÍK VÚŘADU PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2011 Částka 58 23. května 2011 Cena 90,- Kč OBSAH Úvod........................................................................... 3286 I. Registrace Přehled zrušených

Více

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále

8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. VHP se zpoplatňují i nadále MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 18. ROČNÍK 8-9/2010 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Boj s daňovými úniky VHP se zpoplatňují i nadále Jak dál po komunálních

Více

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních

sněmu, kde bude poskytnuta aktuální informace o stavu a eventuálních AUDITOR 8/2007 Obsah AKTUALITY... 2 Jak dál v oblasti etiky (Ing. Petr Šobotník)... 5 TÉMA ČÍSLA ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Přezkumy hospodaření ÚSC z pohledu auditora (II. část Účetnictví a zákon č. 563/1991

Více

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí

12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Dohoda s Českou poštou platí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 12/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Z jednání Rady Ke kalkulačce RUD Dohoda s Českou poštou platí Majetkové

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ 1 2013 VEŘEJNÉ ZAKÁZKY AKTUÁLNĚ Informační list 1/2013 ÚŘAD PRO OCHRANU hospodářské soutěže Obsah Úvodní slovo předsedy.... 3 Operativní zadávání veřejných zakázek souvisejících s živelní pohromou....

Více

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI

FINANČNÍ KONFERENCE ZA DVEŘMI 13. ROČNÍK 10/2005 Z OBSAHU Zelená linka Zklidňování dopravy ve městech a obcích Z Výboru pro veřejné finance Z Předsednictva Samosprávy a Evropská unie MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY http://

Více

7/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

7/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 7/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku

KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku KORPORAČNÍ PRÁVO Novela obchodního zákoníku OBČANSKÝ ZÁKONÍK po schválení Poslaneckou sněmovnou PRK Partners se stala nejlepší domácí kanceláří roku 2011 Česká fotografi e: Rozhovor s Dušanem Brozmanem

Více

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí

10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zásahy JSDHO v zahraničí MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 10/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Dokončení reformy veřejné správy Zásahy JSDHO v zahraničí Stavební úřady

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR

8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Zástupci Svazu jednali s vládou ČR MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 17. ROČNÍK 8-9/2009 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Chaotické účetnictví státu Zástupci Svazu jednali s vládou ČR Očekávané

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více