NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 17/říjen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 9. října 2009 Územní plán neřeší vlastní provedení staveb, ale vymezuje využití ploch. Je proto dokumentem, který ovlivňuje a určuje budoucí rozvoj města jak po stránce dopravní, bytové, rekreační či výrobní. Ve fázi připomínkování se nyní nachází koncept nového územního plánu města Česká Lípa, který pro město zpracovává brněnská Kovoprojekta. Své připomínky a podněty k tomuto zpracovanému konceptu může českolipská veřejnost adresovat městu ještě do 14. října, což zaznělo i na veřejném projednání, které se koncem září uskutečnilo za přítomnosti místostarostů Jana Stejskala a Tomáše Vlčka, zpracovatelů i autorů oponentního posudku SEA posuzující vliv na životní prostředí. Po ukončení celého připomínkového řízení budou následně všechny připomínky, stanoviska i námitky vyhodnoceny a zpracovány pokyny pro zpracování návrhu a projektant podle těchto pokynů odsouhlasených Zastupitelstvem města Česká Lípa dopracuje návrh ÚP. Příprava nového ÚP proto ani zdaleka nekončí a jeho finální verze dozná oproti projednávanému konceptu ještě řadu změn a úprav, což vyplynulo i z veřejného projednání, kde nejvíce připomínek zaznělo na adresu vedení dopravy v některých městských částech. pokračování na str. 2 Nový územní plán Z bloku starostky Všem, které pohoršuje název nového podniku a jeho reklamní poutač v Hrnčířské ulici, bych chtěla vzkázat, že se otázkou poněkud expresivního názvu zabývají příslušné úřady. I když mám smysl pro humor i pro nadsázku, chápu, že se občanům nelíbí, když ve městě visí pozvánka do zadní části těla. Majitel poutače chtěl nejspíš vzbudit pozornost a zájem o svůj podnik, což se mu asi podařilo. Zároveň ale vzbudil veřejné pohoršení, což rozhodně není v pořádku, a měl by pochopit, že takovou reklamu ve městě opravdu nepotřebujeme. Je to podobné jako s anonymními dopisy, pro jejichž pisatele mám jediné doporučení, pokud se nechcete pod svůj podnět, stížnost, či radu podepsat, tak nepište. Je to zbytečné. Zabýváme se pouze dopisy, jejichž autoři pod své řádky připojí i podpis, ostatní korespondence musí skončit v koši. Vychází to nejenom z příslušných zákonů, ale i z pravidel slušného chování, která do jisté míry ovlivňují i to, jaký si zvolíme název pro svoji provozovnu. Jako obvykle využiji svůj sloupek rovněž k pozvánkám. První se váže k akademickému malíři Rudolfu Novotnému a k 28. říjnu, kdy bychom chtěli rodině pana Novotného předat Čestné občanství in memoriam, které mu u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin udělilo českolipské zastupitelstvo na zářijovém zasedání. Jak během jednání řekl jeden ze zastupitelů, obrázky od pana Novotného budou Českou Lípu připomínat i za sto let, což je jeden z důvodů, proč bez zaváhání všichni zastupitelé udělení titulu odhlasovali. V rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu, které jako každoročně zahájíme ve hodin u Lípy svobody na Slovance, se tak uskuteční i slavnostní vernisáž výstavy věnované tvorbě pana Novotného. Výstavu připravilo Vlastivědné muzeum a Galerie a veřejnost se na ní může přijít podívat do Maštálkovy síně. Více se o programu oslav 28. října, kam jste srdečně zváni, dočtete na stránkách tohoto vydání MN. Zváni jste i do nové sauny, která bude od 15. října otevřena v nedávno dokončené přístavbě našeho Sportareálu. Provozovatelem je naše příspěvková organizace Sport Česká Lípa, která ve Sportareálu pečuje o to, aby nabídka jeho služeb vyhovovala co nejširšímu počtu návštěvníků. Ze statistiky návštěvnosti je zřejmé, že se jí daří. Nakonec mám ještě jednu prosbu, pokud máte nadměrný odpad, neodkládejte ho ke kontejnerům, ale využijte nově zavedené služby svozu. Všichni tak ušetříme a stanoviště odpadových nádob v našich ulicích nebudou připomínat skládku odpadu. Více k tématu se dočtete na straně 9. Hezký začátek podzimu Vám přeje Hana Moudrá

2 č. 17 pokračování ze str. 1 Zejména v oblasti Kopečku, kde se například mnohým občanům nelíbí nově zakomponovaná okružní křižovatka u Buckovy ulice. Co zatím z předloženého konceptu vyplývá? Oproti stávajícímu územnímu plánu je hlavní změnou právě dopravní řešení, respektive vedení tzv. městského okruhu (MO). Ten je řešen ve variantách a jedna předpokládá snesení estakády v oblasti za obchodním centrem Kaufland a následné přímé napojení zdejších ulic. Tato varianta však předpokládá nejenom vybudování obchvatu kolem České Lípy směrem na Děčín, ale i využití městského nádraží, jehož další funkční využití by mělo být podmíněno pořízením územní studie. Druhá varianta MO představuje zachování současného stavu, tj. využití estakády v nezměněné podobě. Další dopravní novinkou je napojení místního okruhu v oblasti plánované okružní křižovatky Roháče z Dubé na silnici 262/2 a to ulicí Bezručova, z radnice Nový územní plán případně umístit těleso dráhy do tunelu již od Ploučnice a po povrchové trase vést městský okruh a v místě dnešního přejezdu na Děčínské vybudovat okružní křižovatku. Koncept již nepočítá s výstavbou mostu v ulici Československé armády, ale s mostem napojeným na novou komunikaci za OD Andy, ani s propojením severní části města se Slovankou přes sídliště Střelnice (silnicí kolem garáží). Toto spojení se opět vrací k prapůvodní variantě, tj. k využití ulice Okružní, odkud povede nová komunikace směrem ke Slovance, která vyústí nad areálem autoklubu a bude pokračovat za areálem ČSAD na Děčínskou. Koncept vymezuje nejenom novou výrobní zónu, která by se měla nacházet v blízkosti nového obchvatu ve směru na Děčín, ale i řadu nových ploch k bydlení například v Manušicích, Častolovicích, které by se podél stávající silnice I/9 měly díky novým rozvojovým plochám propojit s lokalitou Lada. I nadále se počítá také s lokalitami říjen 2009 U Kola, ve Staré Lípě či Žíznikově. Vzhledem k tomu, že dotčený orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblast, uplatnil Krajský úřad Libereckého kraje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Proto bylo zadáno zpracování dokumentace Posouzení vlivu konceptu na životní prostředí SEA. Tato dokumentace pak mimo jiné posuzovala i vliv navržené koncepce na vyhlášená území NATURA 2000 (evropsky významné lokality Horní Ploučnice, Dolní Ploučnice, Mokřady v nivě Šporky, Manušické rybníky atd.). Na základě vyhodnocení jsou některé navržené zastavitelné plochy akceptovatelné, jiné nikoliv. V návrhu proto ubudou i některé nově plánované plochy k bydlení. SEA totiž podporuje zachování kvalitní zemědělské půdy, která by se v některých lokalitách neměla ani do budoucna proměnit v plochu určenou k zástavbě. (ema) Podzimní setkání starostů Českolipska a Novoborska Starostové z Českolipska a Novoborska se v úterý 29. září sešli v KD Crystal na podzimním setkání představitelů měst a obcí, které pro ně ve spolupráci s novoborským starostou Jindřichem Marešem uspořádala českolipská starostka Hana Moudrá. Se starosty se takto scházíme minimálně dvakrát do roka, abychom projednali aktuální témata týkající se našich měst a obcí, připomíná starostka Hana Moudrá. Na programu podzimního setkání tak mimo jiné byla nezaměstnanost. S aktuální situací na trhu práce přišla starosty seznámit Marcela Ottová, vedoucí oddělení trhu práce na českolipském úřadu práce. Ve své prezentaci srovnala vývoj nezaměstnanosti na Českolipsku od srpna roku 2008 do srpna letošního roku, kdy vysoký nárůst nezaměstnanosti posunul náš okres v rámci ČR na páté místo. Tato neradostná statistika v absolutních číslech znamená, že se počet nezaměstnaných v evidenci ÚP již několik měsíců pohybuje kolem 7 tisícovek. Za hlavní známou přičinu označila M. Ottová spolu s krizí a poklesem produkce v automobilovém průmyslu zejména pád Crystalexu, díky kterému se na ÚP zaevidovalo tisíc nezaměstnaných, z toho se následně podařilo zaměstnat 300 lidí. Dalším zajímavým údajem je, že z pohledu věkové struktury je sice v evidenci ÚP cca 30% lidí ve věku nad 50 let, tj. cca 2000 lidí, ale oproti 2 předchozímu sledovanému období zároveň výrazně stoupl i počet nezaměstnaných v nejproduktivnějším věku tj. 25 až 50 let. Na podporu zaměstnanosti proto úřad práce již vynaložil několik milionů korun, které čerpá jak ze státního rozpočtu, tak z Evropského sociálního fondu. Prostředky pak putují zejména na rekvalifikační a vzdělávací kurzy a na vytváření nových pracovních míst. Další problematikou, kterou se starostové na setkání zabývali, bylo Komunitní plánování Libereckého kraje ve vazbě na financování poskytovaných sociálních služeb. S tímto tématem vystoupila ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o., Eva Stehlíková, která je zároveň členkou poradního orgánu ustaveným Libereckým krajem v souvislosti s komunitním plánovaním. Do budoucna hrozí, že nebudou finance na provoz nízkoprahových center zabývající se protidrogovou problematikou. V rámci kraje dnes existují tři centra a jedním z nich je českolipské K-centrum provozované občanským sdružením Pasant. Podle Evy Stehlíkové na provoz všech tří center schází ročně 6 mil.korun, které ale kraj odmítl do budoucna poskytnout, což by znamenalo ukončení jejich činnosti. Praxe však ukázala, že centra hrají v daném regionu nezastupitelnou sociální roli. Poradní orgán se proto následně s krajem dohodl, že na jejich existenci ve svém rozpočtu vyčlení alespoň polovinu potřebných prostředků a o druhou polovinu budou požádány obce. I když se ani starostům nelíbí, že by protidrogovou prevenci měly od příštího roku sanovat ze svých obecních rozpočtů, což poznamenal jak stružnický Městské informační centrum, Asociace turistických informačních center ČR a společnost VLP a.s. vyhlásila v Denících po celé naší republice soutěž o nejlepší informační centrum. Pokud jste byli v českolipském Městském informačním centru spokojeni, dejte hlas na stránkách Hlasování probíhá do 9. října Novým členem Rady města Česká Lípa byl na zářijovém zasedání českolipských zastupitelů zvolen Karel Tejnora kandidující v komunálních volbách za ODS. V radě tak nahradí Petra Skokana, kterého zastupitelstvo z rady města odvolalo. Jako důvod odvolání Petra Skokana byla uvedena koaliční smlouva, kterou po volbách uzavřely ODS, ČSSD, SOS pro Českou Lípu a SNK-ED, kde se jmenované strany mimo jiné starosta Jan Mečíř, tak starostka Hana Moudrá, souhlasí, že centra by zaniknout neměla. Propočet příspěvku, se kterým Eva Stehlíková starosty rovněž seznámila, vychází z počtu obyvatel a například pro Českou Lípu to bude znamenat cca 500 tisícovou roční dotaci. (ema) Podpořte českolipské Karel Tejnora vystřídal v radě Petra Skokana dohodly i na politickém rozdělení mandátů v radě města. Vzhledem k tomu, že z ODS během léta Petr Skokan vystoupil a stal se členem jiného politického subjektu - Věci veřejné, navrhl klub ODS na zářijovém jednání koalice, aby byl tento počet i nadále respektován, tj. aby byl bývalý stranický kolega odvolán a na jeho místo klub ODS navrhl MUDr. Karla Tejnoru, který byl do RM zvolen 17 hlasy. (ema) Příští vydání MN je 23. října Uzávěrka tohoto čísla je 13. října

3 investice říjen 2009 č. 17 Nové šatny a sauna ve Sportareálu Za účasti představitelů města Česká Lípa - starostky Hany Moudré, místostarostů Jana Stejskala a Tomáše Vlčka, radních a několika dalších českolipských zastupitelů byla 16. září slavnostně otevřena přístavba objektu hokejových šaten ve Sportareálu. Přístavbou, která ze severní strany bezprostředně navazuje na halu zimního stadionu, město definitivně dokončilo generální rekonstrukci a dostavbu sportovního areálu. Stavba šaten byla zahájena vloni v létě a jejím dodavatelem se na základě výběrového řízení stala firma CL- EVANS Česká Lípa. Celkové náklady včetně vybavení činí 31 mil. Kč. Jak připomíná místostarosta Jan Stejskal, realizaci si vyžádaly prostorové možnosti zimního stadionu, kde hokejové zázemí nemá potřebnou kapacitu. Bylo proto rozhodnuto o přístavbě. Díky tomu mají dnes hokejisté k dispozici 7 dostatečně prostorných šaten s vlastním hygienickým zázemím společným vždy pro 2 šatny. Dále zde byla vybudována šatna pro trenéry a rozhodčí se samostatným sociálním zařízením. Část půdorysu pak zaujímá klasická finská sauna s nezbytným zázemím, která bude sloužit nejenom hokejistům ale především široké veřejnosti, podotýká místostarosta. Sauna je vyprojektována tak, že kromě vlastního prostoru sauny s potnicí tu nechybí ani ochlazovací bazének, odpočívárna, provozní místnost zaměstnanců a šatna mužů a žen s 15 skříňkami a sociálním zázemím. Celý objekt, který má ve směru od Ploučnice samostatný venkovní vstup s recepcí, je jako celý Sportareál bezbariérový. Novou saunu, která by veřejnosti měla začít sloužit již od 15. října, tak budou moci využívat i lidé s tělesnými handicapy, upozorňuje starostka Hana Moudrá. Na snímku ředitelka příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Iveta Žižková, která hostům popsala účelnost moderního vybavení šaten. (ema) Nabídka Sportareálu Týden pro ženy Ženy mají vstupné do bazénu nižší o 15%. do 23. prosince. Akce pro organizace sdružující děti a mládež (zájmové, školní, sportovně kulturní kluby, DD, DDM ) 40Kč / 1,5 hod. /os. Platí pro skupiny 10 a více dětí (do 15 let) + 1 pedagogický doprovod. Noční plavání při svíčkách každou středu a sobotu od 21:30 23:00 hod. 50,- Kč / 1,5 hod. Památník obětem války na náměstí Osvobození Město Česká Lípa by v těchto dnech mělo na náměstí Osvobození ukončit obnovu památníku obětem války. Dodavatelem stavebních prací byla na základě výběrového řízení firma TORKRET s. r. o., Benátky nad Jizerou. S rekonstrukcí pietního místa začalo město již vloni na podzim, kdy zde proběhly opravy obrubníků a schodů a částečně byly zrekonstruovány i pamětní desky připomínající Českolipanům historicky významná místa válečných hrdinů a obětí. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ke konci loňského roku jsme museli stavební úpravy přesunout do letošního roku, vysvětluje časovou prodlevu vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebřenská a dodává, že díky tomu pak bylo nezbytné vyřešit i převod poskytnuté státní dotace, což celou stavbu pozdrželo. Jsme však rádi, že se nám na tuto investici, jejíž celkové náklady byly vyčísleny na cca 1,834 mil. Kč, podařilo získat dotaci od Ministerstva obrany České republiky ve výši cca 1,264 mil. Kč. V rámci plnění zakázky došlo v první řadě k rozebrání památníku, jeho očištění, renovaci i následnému smontování a kompletaci. Letos se prováděly zejména opravy na žulových deskách památníku, a to včetně obnovy písma, hydro-fobizace a biocidní ochrany památníku, která je nezbytnou součástí podobných úprav, poznamenal místostarosta Jan Stejskal a dodal, že v rámci úprav bylo vybudováno i bezpečné ukotvení pro vánoční stromeček. Přestože město původně zamýšlelo rozšíření úprav na náměstí na celou středovou část včetně chodníku, projekt schválený ministerstvem takové rozšíření obsahovat nemohl. Proto byla obnova povrchu chodníku navazujícího na celé prostranství provedena opět asfaltem, dodává Š. Tomášková, referentka investic z odboru rozvoje, majetku a investic. Přístup k památníku i na celé náměstí byl pak nově upraven jako bezbariérový. Nové budou i lavičky, odpadkové koše a stojan na vlajky, které termín realizace rovněž posunuly, neboť dodavatel stavby nový mobiliář musel reklamovat u svého subdodavatele. Celkovou rekultivací prošla rovněž okolní zeleň. Udržování památníků vnímám jako morální povinnost obcí, krajů a státu, poznamenala starostka Hana Moudrá, jsem proto ráda, že jedno z nejznámějších českolipských pietních míst je opraveno, i když se celá realizace oproti původnímu plánu o několik měsíců protáhla. (red) 3

4 č. 17 z radnice říjen2009 Akademickému malíři Rudolfu Novotnému byl udělen titul Čestný občan in memoriam Za celoživotní uměleckou činnost, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji města Česká Lípa, udělilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém zářijovém zasedání čestné občanství akademickému malíři Rudolfu Novotnému in memoriam. Dne 23. listopadu si připomeneme nedožité 85. narozeniny Rudolfa Novotného a právě v souvislosti s tímto výročím byla starostce Haně Moudré doručena nominace na udělení titulu čestného občana od Zdeňka Stehlíka, kterou následně podpořil také Vlastivědný spolek Českolipska a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, kde byl kmenovým autorem. Rudolf Novotný se narodil v Hradci Králové, jehož architektura a obrazy v městské galerii jej ovlivnily natolik, že se po skončení druhé světové války jako vyučený elektrotechnik přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Stal se žákem profesora Otakara Nejedlého, díky němuž se seznámil s Českolipskem a následně se v České Lípě natrvalo usadil. Než se začal profesionálně věnovat povolání akademického malíře, vystřídal několik zaměstnání, přičemž současně vedl malířské kroužky amatérů ve Vagónce. Ve Svazu českých výtvarných umělců byl registrován od roku 1952, posléze vystavoval své práce na desítkách samostatných výstav i kolektivních expozicích. Nejprve tvořil v malém ateliéru v ul. Starý Újezd. Po přestěhování do domu čp. 166 na českolipském náměstí T. G. Masaryka našel nejen byt pro svou rodinu, ale také prostorný ateliér a grafickou dílnu pro svoji tvorbu, a to včetně výstavní síně a malé galerie. Jeho díla najdeme ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, v Severočeské galerii v Litoměřicích, v Pamětní síni odboje jugoslávské mládeže v Omiši a samozřejmě v soukromých sbírkách milovníků jeho obrazů a grafik. S jeho prací se ale můžeme setkat i v architektuře (např. ozdobná mříž na městském úřadě v České Lípě, výtvarná výzdoba českolipské nemocnice, interiér kina v Novém Boru atd.). Rudolf Novotný byl v druhé polovině 20. století stejně jako v druhé polovině 19. století Eduard Steffen a v první polovině 20. století Wilhelm Reichert, malířem, kreslířem a grafikem České Lípy. Jeho kresby proto doprovodily i první poválečné česky psané publikace o České Lípě a okolí. Díky svým grafikáme, které nepochybně zdobí i spoustu českolipských domácností, se stal natrvalo součástí uměleckého odkazu našeho města a českolipského regionu. Nejeden z jeho známých a spolupracovníků jej nazývá skromným a tichým poslem dvacátého století. Již v roce 2003 byla panu Novotnému za práci ve prospěch občanů našeho města v oblasti kultury udělena cena Poděkování starosty, připomíná starostka Hana Moudrá, která se plně ztotožnila s názorem muzejníků i Z. Stehlíka, že více než půl století plodné umělecké práce a zanechaný výtvarný odkaz pro další generace je bezpochyby důvodem k tomu, aby si Česká Lípa takové osobnosti, jakou byl Rudolf Novotný, vážila, připomínala ji a její záslužnou životní činnost, byť již in memoriam, ocenila udělením ceny nejvyšší titulem čestného občana města, které tolik miloval. Titul bude slavnostně předán rodině Rudolfa Novotného na vernisáži výstavy věnované jeho umělecké tvorbě. Vernisáž proběhne u příležitosti státního svátku dne 28. října 2009 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, kde budou k vidění nejenom jeho díla ale i dokumenty a fotografie dokládající jeho vztah k našemu městu. Spolu s pamětním listem bude předána také umělecká plaketa, jejímž autorem je Zdeněk Kolářský. (red) Na kolo jen s přilbou Již čtvrtým rokem se město Česká Lípa v rámci projektu Zdravé město, zapojilo do kampaně Na kolo jen s přilbou. Cílem akce, kterou ze svého rozpočtu financuje město Česká Lípa, je zvýšit bezpečnost dětí, neboť statistiky jasně hovoří o tom, že nejčastějším úrazem je právě poranění hlavy. Z tohoto důvodu se skupina prevence snaží přimět malé českolipské cyklisty k tomu, aby se přilba stala nedílnou součástí při jejich jízdnách na kole. Jakým způsobem letošní kampaň probíhala, vysvětluje manažerka prevence kriminality a koordinátorka projektů Anna Deumičová: Podobně jako v minulých letech strážníci Městské policie a příslušníci Policie ČR za asistence manažera prevence kriminality kontrolovali děti v různých lokalitách našeho města, zda mají při jízdě na kole přilbu. Pokud ji měly, dostaly za odměnu praktický dárek, např. blikačku, láhev na kolo, zvonek apod. Jestliže přilbu neměly, obdržely od nás letáček s kupónem na slevu, aby jim mohly rodiče přilbu zakoupit o něco levněji. Do této akce se totiž zapojila i prodejna s cyklistickým zbožím TREFFA, náměstí T. G. M. Dále nás mohly děti potkat začátkem září na cyklostezce Varhany, kde jsme rovněž kontrolovaly, zda mají děti při jízdě na kole přilbu. Pokud ano, mohly se zapojit do slosování o nové jízdní kolo. Dne 17. září byla za asistence manažera prevence kriminality, pracovníka Městské policie a Policie ČR vylosovaná výherkyně této soutěže, kterou se stala KAROLÍNKA VONDROVÁ z České Lípy. Hlavní výhru, jízdní kolo s cyklistickými doplňky, ji 22. září předala starostka Hana Moudrá na dopravním hřišti v České Lípě v průběhu akce uspořádané pro děti v rámci kampaně Den bez aut. (viz snímek) 4

5 říjen 2009 pravidelné rubriky č. 17 Českolipsko je v letošním roce okresem s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České republiky. Od ledna 2009 se zaevidovalo na všech pracovištích úřadu práce v okrese celkem uchazečů o zaměstnání. Na konci srpna byla míra nezaměstnanosti 12,7%. Aktuálně je v okrese nabízeno 450 volných pracovních míst, což představuje téměř 15 nezaměstnaných na 1 pracovní místo. Významnou roli v ovlivňování situace na trhu práce představuje aktivní politika zaměstnanosti, realizovaná Úřadem práce v České Lípě. Rozpočet finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti je výrazně vyšší oproti předchozím rokům a umožňuje tak zvýšení počtu podpořených nových pracovních míst pro nezaměstnané. Zatímco v roce 2008 bylo v obcích, městech nebo příspěvkových organizacích vytvořeno 178 pracovních míst na veřejně prospěšné práce, za 8 měsíců roku 2009 to bylo již 296 pracovních míst, podpořených příspěvkem ve výši Kč měsíčně na 1 pracovní místo. Obce a města v okrese Česká Lípa v letošním roce vytvořily řadu nových pracovních příležitostí pro své občany a jsou tak významnými zaměstnavateli svých obyvatel. Nejvyšší počet těchto míst vznikl v České Lípě, Novém Boru, Dubé, Okrouhlé, Stružnici, Skalici u České Lípy, Tuhani nebo v Zákupech. Naopak 12 obcí v rámci okresu veřejně prospěšné práce pro své občany nevytváří a některé z těchto obcí mají nezaměstnanost přes 20%. K ještě vyššímu nárůstu došlo u společensky účelných pracovních míst, podporovaných příspěvkem na mzdové náklady nebo na zřízeních těchto míst. V roce 2008 bylo podpořeno 87 pracovních míst, v letošním roce je to již téměř 300 pracovních míst, která jsou vyhrazena pro nezaměstnané z evidence úřadu práce. Nově zřízená chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením vznikla také ve firmě Modus s. r. o. v České Lípě, kde bylo podpořeno zřízení 20 nových míst. V období omezené nabídky volných pracovních míst jsou nejdůležitějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti rekvalifikace. V letošním roce se dosud rekvalifikovalo téměř 400 nezaměstnaných v profesích svářeč, řidič, pracovník obchodu, šička, práce na NC a CNC strojích, pracovník v sociálních službách nebo pracovník v administrativě s následnou praxí. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti je podporována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Díky těmto zdrojům financí vzrostl počet podpořených pracovních míst na více než dvojnásobek oproti předchozímu roku a části nezaměstnaných se podařilo nalézt nové pracovní uplatnění. Marcela OTTOVÁ Zvýšení přídavku na dítě V uplynulých dnech byl schválený zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (zákon č. 326/2009 Sb.). Tímto zákonem byla schválena i novela zákona o státní sociální podpoře. Od zpětně se zvyšují přídavky na děti o částku 50 Kč měsíčně, na přechodné období do konce roku Současně se zvyšuje také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 násobku částky životního minima rodiny na 2,5 násobek, také na přechodné období od do V praxi dojde ke zvýšení přídavku na dítě podle věku nezaopatřeného dítěte v těchto částkách: 1.do 6 let na 550 Kč 2.od 6 do 15 let na 660 Kč 3.od 15 do 26 let na 750 Kč. Oprávněným osobám, které už přídavek na děti pobírají, se dávka Podnapilost, údajná žárlivost a jako záminka ukradený (darovaný) pes byl příčinou konfliktu mezi dvěma muži (30 a 26 let) na sídlišti Sever. Výsledkem je rozbitá skleněná výplň u vchodových dveří, drobná zranění a konec viníka v poutech na služebně Policie ČR, kam ho strážníci městské policie převezli. Ve správním řízení na něj čeká odpovědnost za tři spáchané přestupky. Na dvanáctiletého chlapce za volantem popojíždějícího vozidla na sídlišti Sever upozornili strážníky městské policie náhodní svědci. Městská policie zvýší automaticky, bez nutnosti podávat novou žádost. Úřady práce zpětně doplatí rozdíl mezi vyplacenou částkou přídavků na děti a výší náležející od Jiný postup musí zvolit osoby, kterým byla dávka pro nesplnění podmínky rozhodného příjmu dříve zamítnuta. Tito žadatelé musí o dávku nově požádat. Stejně tak i osoby, které o tuto dávku nežádaly, musí o dávku požádat na předepsaném tiskopisu MPSV. Formulář žádosti je k dispozici na všech pracovištích státní sociální podpory v České Lípě, Novém Boru, Mimoni a Doksech. Pro úplnost uvádíme, že nárok na výplatu přídavku na děti zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. Proto je tedy nutné, aby občané podali novou žádost nejpozději během měsíce října. Bc. Marcela OTTOVÁ Obhajobou mladého řidiče bylo tvrzení, že chtěl s vozidlem lépe zaparkovat. Případ byl předán Policii ČR. MP Česká Lípa informuje občany, že na strážnici často končí různé nálezy, u kterých není možné dohledat jejich majitele. Mimo mobilních telefonů zde v uplynulých dnech skončil např. i PlayStation Portable. Občané se mohou obracet při ztrátě věcí s informací přímo na městskou policii nebo Odbor kancelář tajemníka MěÚ Česká Lípa, tel , kam jsou nevyzvednuté nálezy předávány. Významné životní jubileum v září oslavili 80 let paní Pavla Konrádová paní Zdenka Mládenková pan Ladislav Novák paní Milada Pražáková paní Marie Šádková paní Milena Veselá paní Božena Vytejčková 85 let paní Marie Jarůšková pan Václav Klapka K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly pozvány nově narozené děti: Vladimír Jašek, Eliška Radová, Pavla Šálová, Jakub Skála, Jindřich Skála, David Havle, Eliška Fořtová, Vítek Lát, Mia Mejstříková, Ondřej Pavlíček, Emma Přibylová, Nella Stehlíková, Justýna Šmatová, paní Zdenka Sedláčková paní Katarína Skirčáková paní Jarmila Svobodová 90 let paní Marie Hrzánová paní Ludmila Knotková paní Anna Loužilová 92 let paní Marie Malá 93 let paní Marie Ottová Všem oslavencům k významnému životnímu jubileu blahopřejeme Vítání dětí Anežka Marková, Josef Hrdlička, Matyáš Martin Vondra, Daniel Havle, Veronika Stránská, Tereza Rozkovcová, Sofie Studená, Kristýna Drábová, Jiří Tomeš, Adriana Baková, Kristýna Hustá, Monika Hájková, Veronika Hájková, Zuzana Šmejcká, Ema Řeháková, František Řehák, Amálie Pešková. Stomatologická pohotovost sobota MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa tel neděle MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel sobota MUDr. Marcela Klementová Nové Město 277, Dubá tel neděle MUDr. Irena Rohlíčková Čs. armády 1566, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle MUDr. Rudolf Daum Smetanova 382, Nový Bor tel

6 historie č. 17 říjen 2009 Utváření města zábavy a slavnosti Českolipských Slavnosti společenských a zájmových skupin prošly pochopitelně velkými a zásadními změnami. Vždyť jen ve 20. století se proměnila zásadně a převratně místní společenská struktura. Počátkem těchto svébytných oslav byla výroční setkání cechů. O svátcích svých patronů se účastnili slavnostních mší a potom se na útraty cechovní pokladny uspořádala hostina. Stáhněme se do 20.století, abychom sledovali vznik moderních zájmových oslav, z nichž většina, pokud dnes existují, strhává zájem celé veřejnosti. První kategorií by měly být různé mezinárodní dny, dnes nazývané i světovými. Nejvýznamnější jsou: Mezinárodní den žen (8.3.) a Mezinárodní den dětí (1.6.). První z nich vznikl v roce 1910 v prostředí sociálně demokratickém. Po světové válce se ho chopili také komunisté, kteří na rozdíl od své starší sesterské strany daleko více vyostřovali protesty proti diskriminaci žen. V padesátých letech se tento svátek stal propagací úsilí o získání ženské populace do pracovního procesu. Za čest se pokládalo nahánění mladých žen do řad těžce pracujících námezdních dělnic. Také mnoho starších žen opustilo domácnosti nebo úřednická povolání a odešlo do továren. V České Lípě se zejména železniční dílny a podnik ČKD (Nářadí) staly místem soustředění málo kvalifikovaných dělnic. V sedmdesátých letech se z většiny společenských Myčky brzdných kotoučů v České Lípě událostí vytratil obsah a tak tomu bylo i se svátkem žen. Na pracovištích byl zaveden poněkud barbarský zvyk, kdy muži opíjeli cizí ženy poté, co jim nabídli drobné dárky. Po roce 1990, kdy se o MDŽ začalo ve velkém měřítku zajímat světové společenství, byl z našeho prostředí tento svátek vcelku vyobcován. Svět se vrací k myšlence důsledného postupu proti nerovnoprávnosti v postavení žen, zatímco u nás se často stává, že tento problém je přehlížen. Den matek, připomínaný v květnu, se sice znovu vrátil do našich kalendářů, ale nedošel všeobecného uznání. Jiný vývoj v celospolečenském měřítku zažil Mezinárodní den dětí. Vznikl v roce 1949 z podnětu Světové demokratické federace žen, organizace výslovně komunistické. Prvních deset let byl rozšířen v nevelkém rozsahu a pouze s podporou škol, bez účasti rodičů. V roce 1959 vznikl paralelní Den pionýrů, stanovený na 25. dubna. V roce 1949 vznikla tohoto dne pionýrská organizace. Při desátém výročí byl v České Lípě uspořádán masový slet s nástupy a pochody, jimiž měla být vyjádřena věrnost dětí bojovému předvoji dělnické třídy. Masově se obnovil v roce 1974 a potom v dalších letech, přičemž děti dostávaly volno od vyučování a shromažďovaly se ve školách. Původní svátek dětí se od let osmdesátých měnil na Den dětí pořádaný občanskými výbory a jejich pozdějšími následníky. Svou bezprostředností a neformálností se stal protikladem poněkud upjatého pionýrského svátku. Na některých místech i v České Lípě dostal ještě doplňkovou podobu ve společné oslavě dětí s rodiči označené jako loučení s prázdninami. Ladislav SMEJKAL Zatrhli jsme pro Vás Dvě výročí církevních staveb O letošním svátku sv. Václava, tak slavném pro český národ, jsme si připomněli dvě výročí, na něž chci upozornit. Před osmdesáti lety byla posvěcena pražská katedrála sv.víta, Vojtěcha a Václava. Jsou v ní díla umělců z Českolipska, sochařů Josefa Maxe ( ) a jeho bratra Emanuela ( ). Třetím ze sochařů podílejícím se na výzdobě chrámu byl Eduard Wessely ( ). Všichni rodáci ze Sloupu. V triforiu chrámu je mezi sochařskými portréty z doby Parléřovy také vyobrazení pravděpodobného českolipského rodáka Beneše Krabice z Weitmile (+1375). Byl kanovníkem svatovítské kapituly a ředitelem stavby velechrámu. Jeho kronika panování císaře Karla IV je klasickým dílem české literatury. Pouhých deset let uplynulo od 28.září roku 1999, kdy byla dokončena restaurace a byla znovu posvěcena českolipská Loreta. Postavena byla poblíž kláštera v roce 1699 hrabětem Karlem z Valdštejna a jeho ženou rozenou Harrachovou. Napodobenina nazaretského domku P.Marie není tak skvostná jako stavba v blízkém Rumburku, kde se konají v září Loretánské slavnosti. Přesto jsme si dovolili naši stavbu letos představit v kontextu 6 Z historického kalendáře výstavy o dějinách českolipského kláštera, která zde probíhá až do 31.října. Českolipskou Loretu posvětil generální vikář litoměřické diecéze Karel Havelka. Z českolipské Lorety Nová kniha o České Lípě Před rokem se zrodil nápad nakladatelky Magdaleny Sobotové a sběratele a znalce českolipských pohlednic pana Jiřího Kratochvíla představit veřejnosti i druhé, popsané strany zdejších pohlednic, zejména pokud šlo o česky psané pozdravy obsahující více než obvyklé zdvořilostní fráze. K projektu se připojil Ladislav Smejkal, který připravil v roce 2008 výstavu pohlednic z první světové války zaměřenou na sdělení zdejších vojáků svým blízkým domů, o trýzních i drobných radostech zdejšího krátkého pobytu během výcviku před odchodem na frontu. Výsledkem je zajímavá knížka, která nás seznamuje s míněním a pocity Čechů, které osud zavál do našeho města. Jsou to svědectví studentů, služek, tovaryšů a nakonec hlavně vojáků, vše z období od počátku 20. století do druhé světové války. Mínění jsou rozmanitá, lidé častěji vyjadřovali své pocity než objektivní poznatky z pozorování města. Pocity člověka, který náhle přijde do neznámého a většinou cizojazyčného prostředí, bývají rozporuplné. Velmi charakteristickým znakem většiny pozdravů je vcelku národnostní tolerance a kritické poznámky k Němcům nejsou nikterak přepjaté. Kniha se spoustou reprodukcí místních pohlednic se dá koupit u pokladny českolipského muzea. Ladislav SMEJKAL

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici

NOVINY MĚSTSKÉ. Rozpočet města pro rok 2010. Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce 2010 v českolipské porodnici MĚSTSKÉ 1/leden/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 15. ledna 2010 Rozpočet města pro rok 2010 Kryštof je prvním miminkem narozeným v roce

Více

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun

Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun 2/leden/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 1. února 2008 Na investice je pro letošek v rozpočtu města vyčleněno 110 milionů korun Na prosincovém

Více

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče

Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče 3/únor/2008 vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma 5 - neprodejné - vychází 15. února 2008 Nemocnice v České Lípě nehodlá snižovat rozsah poskytované péče Od konce minulého roku

Více

Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování

Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování listopad 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 8. listopadu 2013 Radní určili, jak bude vypadat nový systém parkování Konec handrkování s výběrčími, neměnných sazeb,

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 MĚSTSKÉ 15/září/2010 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. září 2010 Velká voda odplavila prázdninovou náladu, zaplavila domy a obyvatele naplnila

Více

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009

8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 8/duben/2009 MĚSTSKÉ NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 10. dubna 2009 Česká Lípa poprvé v historii ocenila své pedagogy Jarmila Demlová, bývalá

Více

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol

Město vyhlašuje konkursní řízení na ředitele škol ÚNOR 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 24. ÚNORA 2012 Pořiďte si Opuscard, ušetříte Kartu opuscard si v České Lípě můžete zakoupit v Městském centru opuscard,

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 MĚSTSKÉ 18/říjen/2008 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 17. října 2008 Plavecké kurzy pro batolata ve Sportareálu K oblíbeným a hojně navštěvovaným

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Požár v českolipském Kovošrotu. 18/říjen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 18/říjen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. října 2011 Požár v českolipském Kovošrotu Hustý dým valící se z oblasti českolipské

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Spor města s VETTem. 3/únor/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 3/únor/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 11. února 2011 Spor města s VETTem V záležitosti sporu města Česká Lípa a společnosti VETT,

Více

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku

Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku ČERVENEC / SRPEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 27. ČERVENCE 2012 Fotbalové legendy otestovaly nové hřiště na Špičáku Největší základní škola v Libereckém kraji

Více

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz

Druhý ročník farmářských trhů BŘEZEN 2012 POLICEJNÍ STATISTIKY ČISTÉ MĚSTO / HARMONOGRAM ÚKLIDU. www.mncl.cz BŘEZEN 2012 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA t MĚSÍČNÍK t DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK t VYCHÁZÍ 23. BŘEZNA 2012 Úklid obecních komunikací Psi musejí mít čip nebo tetování Už za několik málo dnů vyprší čas, který

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici. 8/duben/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 8/duben/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 24. dubna 2009 Uzavírka mostu v Hrnčířské ulici Na jeden z květnových víkendů připravuje

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát

Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 17. LEDNA 2014 Dvě mateřinky na Špičáku dostaly teplejší kabát Teplejší kabát mají od letošní zimy první dvě sídlištní mateřinky na

Více

Rozpočet města v roce 2012

Rozpočet města v roce 2012 LEDEN 2012 vydává město ČesKá Lípa měsíčník distribuce zdarma do schránek vychází 20. Ledna 2012 Rozpočet města v roce 2012 Klíčovým bodem prosincového zasedání českolipských zastupitelů bylo přijetí rozpočtu

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. 6/březen/2011. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 6/březen/2011 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 25. března 2011 Každoroční setkání u busty T. G. Masaryka pořádané městem Česká Lípa a

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21.

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26. Historický 21. NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Červenec - srpen 2008 Mariánská pouť 15. - 16. srpna Městský park v Novém Boru str. 26 léto - Kultura o prázninách - léto Zajímavé tipy na výlety str. 26-32 cena:

Více

str. 17 Červenec srpen 2015

str. 17 Červenec srpen 2015 Červenec srpen 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 13. července 2015 Discgolfové hřiště na Severu Na sídlišti Se ver vzniká nové hřiště na discgolf, s jehož vý stavbou

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu X. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu Tradice Loutkářské Chrudimě Z obsahu vybíráme: ČERVEN 2007 Z jednání Rady města Chrudim 2 Místo pod stromy na Novoměstské pozvánka na 2. plánovací odpoledne

Více

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie

str. 12 13 Únor 2015 Den otevřených dveří Knihovnice roku Zásady pro sportovní granty Okrskáři městské policie Únor 2015 Vydává město Česká Lípa Měsíčník Distribuce zdarma do schránek Vychází 16. února 2015 Den otevřených dveří Po více než měsíční odstávce se v České Lípě návštěvníkům znovu otevře expozice Centra

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

Ohlédnutí za minulým rokem 2009

Ohlédnutí za minulým rokem 2009 20 LET PO REVOLUCI. S přáním k novému roku se připojují i zastupitelé města současní a bývalí, vzešlí z prvních svobodných voleb po revoluci. U příležitosti 20. výročí pádu totalitního režimu pořádal primátor

Více

stalo se Nejúspěšnější sportovec

stalo se Nejúspěšnější sportovec 3/2010 stalo se Nejúspěšnější sportovec Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města Zlína za rok 2009 se uskutečnilo 11. února letošního roku v Městském divadle ve Zlíně. Cena fair play Michal Smola foto:

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10.

ZPRAVODAJ VOLBY 2013 SLONÍ HOLKA X. 2013. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční 25. a 26. 10. LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Liberec je městem vstřícným k seniorům První říjen je od roku 1998 věnován seniorům. Organizace spojených národů

Více

radnièní listy Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport

radnièní listy Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město Prostějovské Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport Prostějovské radnièní listy Číslo 7/2015 www.prostejov.eu 29. července 2015 Informace Aktuality Oznámení Kultura Publicistika Sport www.prostejov.eu Prostějov si připomenul 625. výročí povýšení na město

Více