NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVINY MĚSTSKÉ. Nový územní plán. 17/říjen/2009. Z bloku starostky"

Transkript

1 MĚSTSKÉ 17/říjen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 9. října 2009 Územní plán neřeší vlastní provedení staveb, ale vymezuje využití ploch. Je proto dokumentem, který ovlivňuje a určuje budoucí rozvoj města jak po stránce dopravní, bytové, rekreační či výrobní. Ve fázi připomínkování se nyní nachází koncept nového územního plánu města Česká Lípa, který pro město zpracovává brněnská Kovoprojekta. Své připomínky a podněty k tomuto zpracovanému konceptu může českolipská veřejnost adresovat městu ještě do 14. října, což zaznělo i na veřejném projednání, které se koncem září uskutečnilo za přítomnosti místostarostů Jana Stejskala a Tomáše Vlčka, zpracovatelů i autorů oponentního posudku SEA posuzující vliv na životní prostředí. Po ukončení celého připomínkového řízení budou následně všechny připomínky, stanoviska i námitky vyhodnoceny a zpracovány pokyny pro zpracování návrhu a projektant podle těchto pokynů odsouhlasených Zastupitelstvem města Česká Lípa dopracuje návrh ÚP. Příprava nového ÚP proto ani zdaleka nekončí a jeho finální verze dozná oproti projednávanému konceptu ještě řadu změn a úprav, což vyplynulo i z veřejného projednání, kde nejvíce připomínek zaznělo na adresu vedení dopravy v některých městských částech. pokračování na str. 2 Nový územní plán Z bloku starostky Všem, které pohoršuje název nového podniku a jeho reklamní poutač v Hrnčířské ulici, bych chtěla vzkázat, že se otázkou poněkud expresivního názvu zabývají příslušné úřady. I když mám smysl pro humor i pro nadsázku, chápu, že se občanům nelíbí, když ve městě visí pozvánka do zadní části těla. Majitel poutače chtěl nejspíš vzbudit pozornost a zájem o svůj podnik, což se mu asi podařilo. Zároveň ale vzbudil veřejné pohoršení, což rozhodně není v pořádku, a měl by pochopit, že takovou reklamu ve městě opravdu nepotřebujeme. Je to podobné jako s anonymními dopisy, pro jejichž pisatele mám jediné doporučení, pokud se nechcete pod svůj podnět, stížnost, či radu podepsat, tak nepište. Je to zbytečné. Zabýváme se pouze dopisy, jejichž autoři pod své řádky připojí i podpis, ostatní korespondence musí skončit v koši. Vychází to nejenom z příslušných zákonů, ale i z pravidel slušného chování, která do jisté míry ovlivňují i to, jaký si zvolíme název pro svoji provozovnu. Jako obvykle využiji svůj sloupek rovněž k pozvánkám. První se váže k akademickému malíři Rudolfu Novotnému a k 28. říjnu, kdy bychom chtěli rodině pana Novotného předat Čestné občanství in memoriam, které mu u příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin udělilo českolipské zastupitelstvo na zářijovém zasedání. Jak během jednání řekl jeden ze zastupitelů, obrázky od pana Novotného budou Českou Lípu připomínat i za sto let, což je jeden z důvodů, proč bez zaváhání všichni zastupitelé udělení titulu odhlasovali. V rámci oslav Dne vzniku samostatného československého státu, které jako každoročně zahájíme ve hodin u Lípy svobody na Slovance, se tak uskuteční i slavnostní vernisáž výstavy věnované tvorbě pana Novotného. Výstavu připravilo Vlastivědné muzeum a Galerie a veřejnost se na ní může přijít podívat do Maštálkovy síně. Více se o programu oslav 28. října, kam jste srdečně zváni, dočtete na stránkách tohoto vydání MN. Zváni jste i do nové sauny, která bude od 15. října otevřena v nedávno dokončené přístavbě našeho Sportareálu. Provozovatelem je naše příspěvková organizace Sport Česká Lípa, která ve Sportareálu pečuje o to, aby nabídka jeho služeb vyhovovala co nejširšímu počtu návštěvníků. Ze statistiky návštěvnosti je zřejmé, že se jí daří. Nakonec mám ještě jednu prosbu, pokud máte nadměrný odpad, neodkládejte ho ke kontejnerům, ale využijte nově zavedené služby svozu. Všichni tak ušetříme a stanoviště odpadových nádob v našich ulicích nebudou připomínat skládku odpadu. Více k tématu se dočtete na straně 9. Hezký začátek podzimu Vám přeje Hana Moudrá

2 č. 17 pokračování ze str. 1 Zejména v oblasti Kopečku, kde se například mnohým občanům nelíbí nově zakomponovaná okružní křižovatka u Buckovy ulice. Co zatím z předloženého konceptu vyplývá? Oproti stávajícímu územnímu plánu je hlavní změnou právě dopravní řešení, respektive vedení tzv. městského okruhu (MO). Ten je řešen ve variantách a jedna předpokládá snesení estakády v oblasti za obchodním centrem Kaufland a následné přímé napojení zdejších ulic. Tato varianta však předpokládá nejenom vybudování obchvatu kolem České Lípy směrem na Děčín, ale i využití městského nádraží, jehož další funkční využití by mělo být podmíněno pořízením územní studie. Druhá varianta MO představuje zachování současného stavu, tj. využití estakády v nezměněné podobě. Další dopravní novinkou je napojení místního okruhu v oblasti plánované okružní křižovatky Roháče z Dubé na silnici 262/2 a to ulicí Bezručova, z radnice Nový územní plán případně umístit těleso dráhy do tunelu již od Ploučnice a po povrchové trase vést městský okruh a v místě dnešního přejezdu na Děčínské vybudovat okružní křižovatku. Koncept již nepočítá s výstavbou mostu v ulici Československé armády, ale s mostem napojeným na novou komunikaci za OD Andy, ani s propojením severní části města se Slovankou přes sídliště Střelnice (silnicí kolem garáží). Toto spojení se opět vrací k prapůvodní variantě, tj. k využití ulice Okružní, odkud povede nová komunikace směrem ke Slovance, která vyústí nad areálem autoklubu a bude pokračovat za areálem ČSAD na Děčínskou. Koncept vymezuje nejenom novou výrobní zónu, která by se měla nacházet v blízkosti nového obchvatu ve směru na Děčín, ale i řadu nových ploch k bydlení například v Manušicích, Častolovicích, které by se podél stávající silnice I/9 měly díky novým rozvojovým plochám propojit s lokalitou Lada. I nadále se počítá také s lokalitami říjen 2009 U Kola, ve Staré Lípě či Žíznikově. Vzhledem k tomu, že dotčený orgán ochrany přírody a krajiny nevyloučil významný vliv na evropsky významné lokality nebo ptačí oblast, uplatnil Krajský úřad Libereckého kraje požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Proto bylo zadáno zpracování dokumentace Posouzení vlivu konceptu na životní prostředí SEA. Tato dokumentace pak mimo jiné posuzovala i vliv navržené koncepce na vyhlášená území NATURA 2000 (evropsky významné lokality Horní Ploučnice, Dolní Ploučnice, Mokřady v nivě Šporky, Manušické rybníky atd.). Na základě vyhodnocení jsou některé navržené zastavitelné plochy akceptovatelné, jiné nikoliv. V návrhu proto ubudou i některé nově plánované plochy k bydlení. SEA totiž podporuje zachování kvalitní zemědělské půdy, která by se v některých lokalitách neměla ani do budoucna proměnit v plochu určenou k zástavbě. (ema) Podzimní setkání starostů Českolipska a Novoborska Starostové z Českolipska a Novoborska se v úterý 29. září sešli v KD Crystal na podzimním setkání představitelů měst a obcí, které pro ně ve spolupráci s novoborským starostou Jindřichem Marešem uspořádala českolipská starostka Hana Moudrá. Se starosty se takto scházíme minimálně dvakrát do roka, abychom projednali aktuální témata týkající se našich měst a obcí, připomíná starostka Hana Moudrá. Na programu podzimního setkání tak mimo jiné byla nezaměstnanost. S aktuální situací na trhu práce přišla starosty seznámit Marcela Ottová, vedoucí oddělení trhu práce na českolipském úřadu práce. Ve své prezentaci srovnala vývoj nezaměstnanosti na Českolipsku od srpna roku 2008 do srpna letošního roku, kdy vysoký nárůst nezaměstnanosti posunul náš okres v rámci ČR na páté místo. Tato neradostná statistika v absolutních číslech znamená, že se počet nezaměstnaných v evidenci ÚP již několik měsíců pohybuje kolem 7 tisícovek. Za hlavní známou přičinu označila M. Ottová spolu s krizí a poklesem produkce v automobilovém průmyslu zejména pád Crystalexu, díky kterému se na ÚP zaevidovalo tisíc nezaměstnaných, z toho se následně podařilo zaměstnat 300 lidí. Dalším zajímavým údajem je, že z pohledu věkové struktury je sice v evidenci ÚP cca 30% lidí ve věku nad 50 let, tj. cca 2000 lidí, ale oproti 2 předchozímu sledovanému období zároveň výrazně stoupl i počet nezaměstnaných v nejproduktivnějším věku tj. 25 až 50 let. Na podporu zaměstnanosti proto úřad práce již vynaložil několik milionů korun, které čerpá jak ze státního rozpočtu, tak z Evropského sociálního fondu. Prostředky pak putují zejména na rekvalifikační a vzdělávací kurzy a na vytváření nových pracovních míst. Další problematikou, kterou se starostové na setkání zabývali, bylo Komunitní plánování Libereckého kraje ve vazbě na financování poskytovaných sociálních služeb. S tímto tématem vystoupila ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o., Eva Stehlíková, která je zároveň členkou poradního orgánu ustaveným Libereckým krajem v souvislosti s komunitním plánovaním. Do budoucna hrozí, že nebudou finance na provoz nízkoprahových center zabývající se protidrogovou problematikou. V rámci kraje dnes existují tři centra a jedním z nich je českolipské K-centrum provozované občanským sdružením Pasant. Podle Evy Stehlíkové na provoz všech tří center schází ročně 6 mil.korun, které ale kraj odmítl do budoucna poskytnout, což by znamenalo ukončení jejich činnosti. Praxe však ukázala, že centra hrají v daném regionu nezastupitelnou sociální roli. Poradní orgán se proto následně s krajem dohodl, že na jejich existenci ve svém rozpočtu vyčlení alespoň polovinu potřebných prostředků a o druhou polovinu budou požádány obce. I když se ani starostům nelíbí, že by protidrogovou prevenci měly od příštího roku sanovat ze svých obecních rozpočtů, což poznamenal jak stružnický Městské informační centrum, Asociace turistických informačních center ČR a společnost VLP a.s. vyhlásila v Denících po celé naší republice soutěž o nejlepší informační centrum. Pokud jste byli v českolipském Městském informačním centru spokojeni, dejte hlas na stránkách Hlasování probíhá do 9. října Novým členem Rady města Česká Lípa byl na zářijovém zasedání českolipských zastupitelů zvolen Karel Tejnora kandidující v komunálních volbách za ODS. V radě tak nahradí Petra Skokana, kterého zastupitelstvo z rady města odvolalo. Jako důvod odvolání Petra Skokana byla uvedena koaliční smlouva, kterou po volbách uzavřely ODS, ČSSD, SOS pro Českou Lípu a SNK-ED, kde se jmenované strany mimo jiné starosta Jan Mečíř, tak starostka Hana Moudrá, souhlasí, že centra by zaniknout neměla. Propočet příspěvku, se kterým Eva Stehlíková starosty rovněž seznámila, vychází z počtu obyvatel a například pro Českou Lípu to bude znamenat cca 500 tisícovou roční dotaci. (ema) Podpořte českolipské Karel Tejnora vystřídal v radě Petra Skokana dohodly i na politickém rozdělení mandátů v radě města. Vzhledem k tomu, že z ODS během léta Petr Skokan vystoupil a stal se členem jiného politického subjektu - Věci veřejné, navrhl klub ODS na zářijovém jednání koalice, aby byl tento počet i nadále respektován, tj. aby byl bývalý stranický kolega odvolán a na jeho místo klub ODS navrhl MUDr. Karla Tejnoru, který byl do RM zvolen 17 hlasy. (ema) Příští vydání MN je 23. října Uzávěrka tohoto čísla je 13. října

3 investice říjen 2009 č. 17 Nové šatny a sauna ve Sportareálu Za účasti představitelů města Česká Lípa - starostky Hany Moudré, místostarostů Jana Stejskala a Tomáše Vlčka, radních a několika dalších českolipských zastupitelů byla 16. září slavnostně otevřena přístavba objektu hokejových šaten ve Sportareálu. Přístavbou, která ze severní strany bezprostředně navazuje na halu zimního stadionu, město definitivně dokončilo generální rekonstrukci a dostavbu sportovního areálu. Stavba šaten byla zahájena vloni v létě a jejím dodavatelem se na základě výběrového řízení stala firma CL- EVANS Česká Lípa. Celkové náklady včetně vybavení činí 31 mil. Kč. Jak připomíná místostarosta Jan Stejskal, realizaci si vyžádaly prostorové možnosti zimního stadionu, kde hokejové zázemí nemá potřebnou kapacitu. Bylo proto rozhodnuto o přístavbě. Díky tomu mají dnes hokejisté k dispozici 7 dostatečně prostorných šaten s vlastním hygienickým zázemím společným vždy pro 2 šatny. Dále zde byla vybudována šatna pro trenéry a rozhodčí se samostatným sociálním zařízením. Část půdorysu pak zaujímá klasická finská sauna s nezbytným zázemím, která bude sloužit nejenom hokejistům ale především široké veřejnosti, podotýká místostarosta. Sauna je vyprojektována tak, že kromě vlastního prostoru sauny s potnicí tu nechybí ani ochlazovací bazének, odpočívárna, provozní místnost zaměstnanců a šatna mužů a žen s 15 skříňkami a sociálním zázemím. Celý objekt, který má ve směru od Ploučnice samostatný venkovní vstup s recepcí, je jako celý Sportareál bezbariérový. Novou saunu, která by veřejnosti měla začít sloužit již od 15. října, tak budou moci využívat i lidé s tělesnými handicapy, upozorňuje starostka Hana Moudrá. Na snímku ředitelka příspěvkové organizace Sport Česká Lípa Iveta Žižková, která hostům popsala účelnost moderního vybavení šaten. (ema) Nabídka Sportareálu Týden pro ženy Ženy mají vstupné do bazénu nižší o 15%. do 23. prosince. Akce pro organizace sdružující děti a mládež (zájmové, školní, sportovně kulturní kluby, DD, DDM ) 40Kč / 1,5 hod. /os. Platí pro skupiny 10 a více dětí (do 15 let) + 1 pedagogický doprovod. Noční plavání při svíčkách každou středu a sobotu od 21:30 23:00 hod. 50,- Kč / 1,5 hod. Památník obětem války na náměstí Osvobození Město Česká Lípa by v těchto dnech mělo na náměstí Osvobození ukončit obnovu památníku obětem války. Dodavatelem stavebních prací byla na základě výběrového řízení firma TORKRET s. r. o., Benátky nad Jizerou. S rekonstrukcí pietního místa začalo město již vloni na podzim, kdy zde proběhly opravy obrubníků a schodů a částečně byly zrekonstruovány i pamětní desky připomínající Českolipanům historicky významná místa válečných hrdinů a obětí. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek ke konci loňského roku jsme museli stavební úpravy přesunout do letošního roku, vysvětluje časovou prodlevu vedoucí odboru rozvoje, majetku a investic Jolana Nebřenská a dodává, že díky tomu pak bylo nezbytné vyřešit i převod poskytnuté státní dotace, což celou stavbu pozdrželo. Jsme však rádi, že se nám na tuto investici, jejíž celkové náklady byly vyčísleny na cca 1,834 mil. Kč, podařilo získat dotaci od Ministerstva obrany České republiky ve výši cca 1,264 mil. Kč. V rámci plnění zakázky došlo v první řadě k rozebrání památníku, jeho očištění, renovaci i následnému smontování a kompletaci. Letos se prováděly zejména opravy na žulových deskách památníku, a to včetně obnovy písma, hydro-fobizace a biocidní ochrany památníku, která je nezbytnou součástí podobných úprav, poznamenal místostarosta Jan Stejskal a dodal, že v rámci úprav bylo vybudováno i bezpečné ukotvení pro vánoční stromeček. Přestože město původně zamýšlelo rozšíření úprav na náměstí na celou středovou část včetně chodníku, projekt schválený ministerstvem takové rozšíření obsahovat nemohl. Proto byla obnova povrchu chodníku navazujícího na celé prostranství provedena opět asfaltem, dodává Š. Tomášková, referentka investic z odboru rozvoje, majetku a investic. Přístup k památníku i na celé náměstí byl pak nově upraven jako bezbariérový. Nové budou i lavičky, odpadkové koše a stojan na vlajky, které termín realizace rovněž posunuly, neboť dodavatel stavby nový mobiliář musel reklamovat u svého subdodavatele. Celkovou rekultivací prošla rovněž okolní zeleň. Udržování památníků vnímám jako morální povinnost obcí, krajů a státu, poznamenala starostka Hana Moudrá, jsem proto ráda, že jedno z nejznámějších českolipských pietních míst je opraveno, i když se celá realizace oproti původnímu plánu o několik měsíců protáhla. (red) 3

4 č. 17 z radnice říjen2009 Akademickému malíři Rudolfu Novotnému byl udělen titul Čestný občan in memoriam Za celoživotní uměleckou činnost, kterou významnou měrou přispěl ke společenskému a duchovnímu rozvoji města Česká Lípa, udělilo Zastupitelstvo města Česká Lípa na svém zářijovém zasedání čestné občanství akademickému malíři Rudolfu Novotnému in memoriam. Dne 23. listopadu si připomeneme nedožité 85. narozeniny Rudolfa Novotného a právě v souvislosti s tímto výročím byla starostce Haně Moudré doručena nominace na udělení titulu čestného občana od Zdeňka Stehlíka, kterou následně podpořil také Vlastivědný spolek Českolipska a Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, kde byl kmenovým autorem. Rudolf Novotný se narodil v Hradci Králové, jehož architektura a obrazy v městské galerii jej ovlivnily natolik, že se po skončení druhé světové války jako vyučený elektrotechnik přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Stal se žákem profesora Otakara Nejedlého, díky němuž se seznámil s Českolipskem a následně se v České Lípě natrvalo usadil. Než se začal profesionálně věnovat povolání akademického malíře, vystřídal několik zaměstnání, přičemž současně vedl malířské kroužky amatérů ve Vagónce. Ve Svazu českých výtvarných umělců byl registrován od roku 1952, posléze vystavoval své práce na desítkách samostatných výstav i kolektivních expozicích. Nejprve tvořil v malém ateliéru v ul. Starý Újezd. Po přestěhování do domu čp. 166 na českolipském náměstí T. G. Masaryka našel nejen byt pro svou rodinu, ale také prostorný ateliér a grafickou dílnu pro svoji tvorbu, a to včetně výstavní síně a malé galerie. Jeho díla najdeme ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, v Severočeské galerii v Litoměřicích, v Pamětní síni odboje jugoslávské mládeže v Omiši a samozřejmě v soukromých sbírkách milovníků jeho obrazů a grafik. S jeho prací se ale můžeme setkat i v architektuře (např. ozdobná mříž na městském úřadě v České Lípě, výtvarná výzdoba českolipské nemocnice, interiér kina v Novém Boru atd.). Rudolf Novotný byl v druhé polovině 20. století stejně jako v druhé polovině 19. století Eduard Steffen a v první polovině 20. století Wilhelm Reichert, malířem, kreslířem a grafikem České Lípy. Jeho kresby proto doprovodily i první poválečné česky psané publikace o České Lípě a okolí. Díky svým grafikáme, které nepochybně zdobí i spoustu českolipských domácností, se stal natrvalo součástí uměleckého odkazu našeho města a českolipského regionu. Nejeden z jeho známých a spolupracovníků jej nazývá skromným a tichým poslem dvacátého století. Již v roce 2003 byla panu Novotnému za práci ve prospěch občanů našeho města v oblasti kultury udělena cena Poděkování starosty, připomíná starostka Hana Moudrá, která se plně ztotožnila s názorem muzejníků i Z. Stehlíka, že více než půl století plodné umělecké práce a zanechaný výtvarný odkaz pro další generace je bezpochyby důvodem k tomu, aby si Česká Lípa takové osobnosti, jakou byl Rudolf Novotný, vážila, připomínala ji a její záslužnou životní činnost, byť již in memoriam, ocenila udělením ceny nejvyšší titulem čestného občana města, které tolik miloval. Titul bude slavnostně předán rodině Rudolfa Novotného na vernisáži výstavy věnované jeho umělecké tvorbě. Vernisáž proběhne u příležitosti státního svátku dne 28. října 2009 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě, kde budou k vidění nejenom jeho díla ale i dokumenty a fotografie dokládající jeho vztah k našemu městu. Spolu s pamětním listem bude předána také umělecká plaketa, jejímž autorem je Zdeněk Kolářský. (red) Na kolo jen s přilbou Již čtvrtým rokem se město Česká Lípa v rámci projektu Zdravé město, zapojilo do kampaně Na kolo jen s přilbou. Cílem akce, kterou ze svého rozpočtu financuje město Česká Lípa, je zvýšit bezpečnost dětí, neboť statistiky jasně hovoří o tom, že nejčastějším úrazem je právě poranění hlavy. Z tohoto důvodu se skupina prevence snaží přimět malé českolipské cyklisty k tomu, aby se přilba stala nedílnou součástí při jejich jízdnách na kole. Jakým způsobem letošní kampaň probíhala, vysvětluje manažerka prevence kriminality a koordinátorka projektů Anna Deumičová: Podobně jako v minulých letech strážníci Městské policie a příslušníci Policie ČR za asistence manažera prevence kriminality kontrolovali děti v různých lokalitách našeho města, zda mají při jízdě na kole přilbu. Pokud ji měly, dostaly za odměnu praktický dárek, např. blikačku, láhev na kolo, zvonek apod. Jestliže přilbu neměly, obdržely od nás letáček s kupónem na slevu, aby jim mohly rodiče přilbu zakoupit o něco levněji. Do této akce se totiž zapojila i prodejna s cyklistickým zbožím TREFFA, náměstí T. G. M. Dále nás mohly děti potkat začátkem září na cyklostezce Varhany, kde jsme rovněž kontrolovaly, zda mají děti při jízdě na kole přilbu. Pokud ano, mohly se zapojit do slosování o nové jízdní kolo. Dne 17. září byla za asistence manažera prevence kriminality, pracovníka Městské policie a Policie ČR vylosovaná výherkyně této soutěže, kterou se stala KAROLÍNKA VONDROVÁ z České Lípy. Hlavní výhru, jízdní kolo s cyklistickými doplňky, ji 22. září předala starostka Hana Moudrá na dopravním hřišti v České Lípě v průběhu akce uspořádané pro děti v rámci kampaně Den bez aut. (viz snímek) 4

5 říjen 2009 pravidelné rubriky č. 17 Českolipsko je v letošním roce okresem s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v rámci České republiky. Od ledna 2009 se zaevidovalo na všech pracovištích úřadu práce v okrese celkem uchazečů o zaměstnání. Na konci srpna byla míra nezaměstnanosti 12,7%. Aktuálně je v okrese nabízeno 450 volných pracovních míst, což představuje téměř 15 nezaměstnaných na 1 pracovní místo. Významnou roli v ovlivňování situace na trhu práce představuje aktivní politika zaměstnanosti, realizovaná Úřadem práce v České Lípě. Rozpočet finančních prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti je výrazně vyšší oproti předchozím rokům a umožňuje tak zvýšení počtu podpořených nových pracovních míst pro nezaměstnané. Zatímco v roce 2008 bylo v obcích, městech nebo příspěvkových organizacích vytvořeno 178 pracovních míst na veřejně prospěšné práce, za 8 měsíců roku 2009 to bylo již 296 pracovních míst, podpořených příspěvkem ve výši Kč měsíčně na 1 pracovní místo. Obce a města v okrese Česká Lípa v letošním roce vytvořily řadu nových pracovních příležitostí pro své občany a jsou tak významnými zaměstnavateli svých obyvatel. Nejvyšší počet těchto míst vznikl v České Lípě, Novém Boru, Dubé, Okrouhlé, Stružnici, Skalici u České Lípy, Tuhani nebo v Zákupech. Naopak 12 obcí v rámci okresu veřejně prospěšné práce pro své občany nevytváří a některé z těchto obcí mají nezaměstnanost přes 20%. K ještě vyššímu nárůstu došlo u společensky účelných pracovních míst, podporovaných příspěvkem na mzdové náklady nebo na zřízeních těchto míst. V roce 2008 bylo podpořeno 87 pracovních míst, v letošním roce je to již téměř 300 pracovních míst, která jsou vyhrazena pro nezaměstnané z evidence úřadu práce. Nově zřízená chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením vznikla také ve firmě Modus s. r. o. v České Lípě, kde bylo podpořeno zřízení 20 nových míst. V období omezené nabídky volných pracovních míst jsou nejdůležitějším nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti rekvalifikace. V letošním roce se dosud rekvalifikovalo téměř 400 nezaměstnaných v profesích svářeč, řidič, pracovník obchodu, šička, práce na NC a CNC strojích, pracovník v sociálních službách nebo pracovník v administrativě s následnou praxí. Realizace aktivní politiky zaměstnanosti je podporována z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Díky těmto zdrojům financí vzrostl počet podpořených pracovních míst na více než dvojnásobek oproti předchozímu roku a části nezaměstnaných se podařilo nalézt nové pracovní uplatnění. Marcela OTTOVÁ Zvýšení přídavku na dítě V uplynulých dnech byl schválený zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability (zákon č. 326/2009 Sb.). Tímto zákonem byla schválena i novela zákona o státní sociální podpoře. Od zpětně se zvyšují přídavky na děti o částku 50 Kč měsíčně, na přechodné období do konce roku Současně se zvyšuje také hranice příjmu rozhodná pro nárok na přídavek na dítě z 2,4 násobku částky životního minima rodiny na 2,5 násobek, také na přechodné období od do V praxi dojde ke zvýšení přídavku na dítě podle věku nezaopatřeného dítěte v těchto částkách: 1.do 6 let na 550 Kč 2.od 6 do 15 let na 660 Kč 3.od 15 do 26 let na 750 Kč. Oprávněným osobám, které už přídavek na děti pobírají, se dávka Podnapilost, údajná žárlivost a jako záminka ukradený (darovaný) pes byl příčinou konfliktu mezi dvěma muži (30 a 26 let) na sídlišti Sever. Výsledkem je rozbitá skleněná výplň u vchodových dveří, drobná zranění a konec viníka v poutech na služebně Policie ČR, kam ho strážníci městské policie převezli. Ve správním řízení na něj čeká odpovědnost za tři spáchané přestupky. Na dvanáctiletého chlapce za volantem popojíždějícího vozidla na sídlišti Sever upozornili strážníky městské policie náhodní svědci. Městská policie zvýší automaticky, bez nutnosti podávat novou žádost. Úřady práce zpětně doplatí rozdíl mezi vyplacenou částkou přídavků na děti a výší náležející od Jiný postup musí zvolit osoby, kterým byla dávka pro nesplnění podmínky rozhodného příjmu dříve zamítnuta. Tito žadatelé musí o dávku nově požádat. Stejně tak i osoby, které o tuto dávku nežádaly, musí o dávku požádat na předepsaném tiskopisu MPSV. Formulář žádosti je k dispozici na všech pracovištích státní sociální podpory v České Lípě, Novém Boru, Mimoni a Doksech. Pro úplnost uvádíme, že nárok na výplatu přídavku na děti zaniká uplynutím tří měsíců ode dne, za který dávka náleží. Proto je tedy nutné, aby občané podali novou žádost nejpozději během měsíce října. Bc. Marcela OTTOVÁ Obhajobou mladého řidiče bylo tvrzení, že chtěl s vozidlem lépe zaparkovat. Případ byl předán Policii ČR. MP Česká Lípa informuje občany, že na strážnici často končí různé nálezy, u kterých není možné dohledat jejich majitele. Mimo mobilních telefonů zde v uplynulých dnech skončil např. i PlayStation Portable. Občané se mohou obracet při ztrátě věcí s informací přímo na městskou policii nebo Odbor kancelář tajemníka MěÚ Česká Lípa, tel , kam jsou nevyzvednuté nálezy předávány. Významné životní jubileum v září oslavili 80 let paní Pavla Konrádová paní Zdenka Mládenková pan Ladislav Novák paní Milada Pražáková paní Marie Šádková paní Milena Veselá paní Božena Vytejčková 85 let paní Marie Jarůšková pan Václav Klapka K zápisu do Pamětní knihy města Česká Lípa byly pozvány nově narozené děti: Vladimír Jašek, Eliška Radová, Pavla Šálová, Jakub Skála, Jindřich Skála, David Havle, Eliška Fořtová, Vítek Lát, Mia Mejstříková, Ondřej Pavlíček, Emma Přibylová, Nella Stehlíková, Justýna Šmatová, paní Zdenka Sedláčková paní Katarína Skirčáková paní Jarmila Svobodová 90 let paní Marie Hrzánová paní Ludmila Knotková paní Anna Loužilová 92 let paní Marie Malá 93 let paní Marie Ottová Všem oslavencům k významnému životnímu jubileu blahopřejeme Vítání dětí Anežka Marková, Josef Hrdlička, Matyáš Martin Vondra, Daniel Havle, Veronika Stránská, Tereza Rozkovcová, Sofie Studená, Kristýna Drábová, Jiří Tomeš, Adriana Baková, Kristýna Hustá, Monika Hájková, Veronika Hájková, Zuzana Šmejcká, Ema Řeháková, František Řehák, Amálie Pešková. Stomatologická pohotovost sobota MUDr. Pavla Vránová Čs. Armády 1566, Česká Lípa tel neděle MUDr. Eva Frýdová Hvězdovská 178, Mimoň tel sobota MUDr. Marcela Klementová Nové Město 277, Dubá tel neděle MUDr. Irena Rohlíčková Čs. armády 1566, Česká Lípa tel sobota MUDr. Jiří Kraus Malá 1167/22, Česká Lípa tel neděle MUDr. Rudolf Daum Smetanova 382, Nový Bor tel

6 historie č. 17 říjen 2009 Utváření města zábavy a slavnosti Českolipských Slavnosti společenských a zájmových skupin prošly pochopitelně velkými a zásadními změnami. Vždyť jen ve 20. století se proměnila zásadně a převratně místní společenská struktura. Počátkem těchto svébytných oslav byla výroční setkání cechů. O svátcích svých patronů se účastnili slavnostních mší a potom se na útraty cechovní pokladny uspořádala hostina. Stáhněme se do 20.století, abychom sledovali vznik moderních zájmových oslav, z nichž většina, pokud dnes existují, strhává zájem celé veřejnosti. První kategorií by měly být různé mezinárodní dny, dnes nazývané i světovými. Nejvýznamnější jsou: Mezinárodní den žen (8.3.) a Mezinárodní den dětí (1.6.). První z nich vznikl v roce 1910 v prostředí sociálně demokratickém. Po světové válce se ho chopili také komunisté, kteří na rozdíl od své starší sesterské strany daleko více vyostřovali protesty proti diskriminaci žen. V padesátých letech se tento svátek stal propagací úsilí o získání ženské populace do pracovního procesu. Za čest se pokládalo nahánění mladých žen do řad těžce pracujících námezdních dělnic. Také mnoho starších žen opustilo domácnosti nebo úřednická povolání a odešlo do továren. V České Lípě se zejména železniční dílny a podnik ČKD (Nářadí) staly místem soustředění málo kvalifikovaných dělnic. V sedmdesátých letech se z většiny společenských Myčky brzdných kotoučů v České Lípě událostí vytratil obsah a tak tomu bylo i se svátkem žen. Na pracovištích byl zaveden poněkud barbarský zvyk, kdy muži opíjeli cizí ženy poté, co jim nabídli drobné dárky. Po roce 1990, kdy se o MDŽ začalo ve velkém měřítku zajímat světové společenství, byl z našeho prostředí tento svátek vcelku vyobcován. Svět se vrací k myšlence důsledného postupu proti nerovnoprávnosti v postavení žen, zatímco u nás se často stává, že tento problém je přehlížen. Den matek, připomínaný v květnu, se sice znovu vrátil do našich kalendářů, ale nedošel všeobecného uznání. Jiný vývoj v celospolečenském měřítku zažil Mezinárodní den dětí. Vznikl v roce 1949 z podnětu Světové demokratické federace žen, organizace výslovně komunistické. Prvních deset let byl rozšířen v nevelkém rozsahu a pouze s podporou škol, bez účasti rodičů. V roce 1959 vznikl paralelní Den pionýrů, stanovený na 25. dubna. V roce 1949 vznikla tohoto dne pionýrská organizace. Při desátém výročí byl v České Lípě uspořádán masový slet s nástupy a pochody, jimiž měla být vyjádřena věrnost dětí bojovému předvoji dělnické třídy. Masově se obnovil v roce 1974 a potom v dalších letech, přičemž děti dostávaly volno od vyučování a shromažďovaly se ve školách. Původní svátek dětí se od let osmdesátých měnil na Den dětí pořádaný občanskými výbory a jejich pozdějšími následníky. Svou bezprostředností a neformálností se stal protikladem poněkud upjatého pionýrského svátku. Na některých místech i v České Lípě dostal ještě doplňkovou podobu ve společné oslavě dětí s rodiči označené jako loučení s prázdninami. Ladislav SMEJKAL Zatrhli jsme pro Vás Dvě výročí církevních staveb O letošním svátku sv. Václava, tak slavném pro český národ, jsme si připomněli dvě výročí, na něž chci upozornit. Před osmdesáti lety byla posvěcena pražská katedrála sv.víta, Vojtěcha a Václava. Jsou v ní díla umělců z Českolipska, sochařů Josefa Maxe ( ) a jeho bratra Emanuela ( ). Třetím ze sochařů podílejícím se na výzdobě chrámu byl Eduard Wessely ( ). Všichni rodáci ze Sloupu. V triforiu chrámu je mezi sochařskými portréty z doby Parléřovy také vyobrazení pravděpodobného českolipského rodáka Beneše Krabice z Weitmile (+1375). Byl kanovníkem svatovítské kapituly a ředitelem stavby velechrámu. Jeho kronika panování císaře Karla IV je klasickým dílem české literatury. Pouhých deset let uplynulo od 28.září roku 1999, kdy byla dokončena restaurace a byla znovu posvěcena českolipská Loreta. Postavena byla poblíž kláštera v roce 1699 hrabětem Karlem z Valdštejna a jeho ženou rozenou Harrachovou. Napodobenina nazaretského domku P.Marie není tak skvostná jako stavba v blízkém Rumburku, kde se konají v září Loretánské slavnosti. Přesto jsme si dovolili naši stavbu letos představit v kontextu 6 Z historického kalendáře výstavy o dějinách českolipského kláštera, která zde probíhá až do 31.října. Českolipskou Loretu posvětil generální vikář litoměřické diecéze Karel Havelka. Z českolipské Lorety Nová kniha o České Lípě Před rokem se zrodil nápad nakladatelky Magdaleny Sobotové a sběratele a znalce českolipských pohlednic pana Jiřího Kratochvíla představit veřejnosti i druhé, popsané strany zdejších pohlednic, zejména pokud šlo o česky psané pozdravy obsahující více než obvyklé zdvořilostní fráze. K projektu se připojil Ladislav Smejkal, který připravil v roce 2008 výstavu pohlednic z první světové války zaměřenou na sdělení zdejších vojáků svým blízkým domů, o trýzních i drobných radostech zdejšího krátkého pobytu během výcviku před odchodem na frontu. Výsledkem je zajímavá knížka, která nás seznamuje s míněním a pocity Čechů, které osud zavál do našeho města. Jsou to svědectví studentů, služek, tovaryšů a nakonec hlavně vojáků, vše z období od počátku 20. století do druhé světové války. Mínění jsou rozmanitá, lidé častěji vyjadřovali své pocity než objektivní poznatky z pozorování města. Pocity člověka, který náhle přijde do neznámého a většinou cizojazyčného prostředí, bývají rozporuplné. Velmi charakteristickým znakem většiny pozdravů je vcelku národnostní tolerance a kritické poznámky k Němcům nejsou nikterak přepjaté. Kniha se spoustou reprodukcí místních pohlednic se dá koupit u pokladny českolipského muzea. Ladislav SMEJKAL

7 z města říjen 2009 č. 17 Den bez aut v České Lípě Již několik let si také v České Lípě připomínáme zářijový Den bez aut. Jejich počet na našich silnicích stoupá raketovou rychlostí, a proto je dobré si alespoň jednou v roce připomenout, že i kolo či veřejná doprava je docela dobrý dopravní prostředek a že ze všeho nejlepší je pěší chůze. Zejména dětem byla proto určena akce pořádaná městem Česká Lípa ve spolupráci s Libertinem, městskou a státní policií, záchrannou zdravotnickou službou a Besipem na dopravním hřišti, kde se hlavně soutěžilo. Obchodní akademie v České Lípě zase v rámci Dne bez aut uspořádala cyklojízdu a na cyklostezku je kromě vedení školy doprovodili také oba českolipští místostarostové Jan Stejskal a Tomáš Vlček. Studenti si pro ně přijeli až k radnici, odkud se celý peleton vydal na cyklostezku. Foto: E. Markgrafová 7

8 datové schránky č. 17 říjen 2009 Česká Lípa aktivovala svoji datovou schránku Zapojení do informačního systému datových schránek je pro orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené ze zákona a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku povinně stanoveno od 1. listopadu Již 5. října aktivovalo svoji datovou schránku také město Česká Lípa. Pracoviště datových schránek spolu s pracovištěm Czech POINT se nachází v přízemí budovy radnice. Pracoviště Czech POINT, kromě poskytování výpisů z centrálních evidencí a rejstříků, umožňuje dále občanům od 1. července 2009 požádat si o zřízení svých datových schránek a od téhož data provádí autorizovanou konverzi dokumentů. Co je datová schránka a kdo a jak ji může využívat? Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Datovou schránku zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra. Doručování dokumentů Pomocí datové schránky můžete posílat dokumenty orgánům veřejné moci a zároveň od nich budete přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy). Tento způsob komunikace vynahrazuje klasický způsob doručování v listinné podobě. Pokud si tedy založíte datovou schránku, bude se Vám většina korespondence od orgánů veřejné moci doručovat elektronicky. Do datové schránky jsou dodávány úřední listiny v elektronické podobě, které jsou opatřeny elektronickým podpisem odesílatele (orgánů veřejné moci). Pokud budete posílat dokument (např. odvolání k soudu), musíte označit Vámi vytvořený dokument zaručeným elektronickým podpisem. Identifikátor datové schránky zaručuje integritu dokumentu. V datové schránce jsou obsaženy veškeré písemnosti, které jsou již vyplněné Vašimi osobními údaji. Dokumenty orgánů veřejné moci doručované prostřednictvím datové schránky a úkony prováděné vůči orgánům veřejné moci prostřednictvím datové schránky mají formu datové zprávy. Je-li dokument nebo úkon určen do vlastních rukou adresáta, vyznačí tuto skutečnost odesilatel v datové zprávě. Datová schránka není ová schránka, nemůžete s její pomocí komunikovat přímo s jednotlivými úředníky, pouze s celým úřadem. Pomocí datové schránky také nemůžete komunikovat s jinou fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou, (tyto mezi sebou budou moci takto komunikovat až od července příštího roku). Jakmile je do Vaší datové schránky dodán nový dokument (datová zpráva), dle Vašeho nastavení se doručí na Váš mobilní telefon (za poplatek), popřípadě do Vaší ové schránky (zdarma), oznámení o doručení. Toto je obdoba upozornění o uložení listovní zásilky. Dokument (datová zpráva), který je dodán do datové schránky, je doručen okamžikem přihlášení do datové schránky oprávněnou osobou. Obdobně jako u listovních zásilek funguje fikce doručení: nepřihlásíte-li se do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty (pokud jiný právní předpis vylučuje náhradní doručení, není možno doručit fikcí). Pokud ve stanovené lhůtě nevyzvednete datovou zprávu z datové schránky z důvodu dočasné nepřítomnosti nebo z jiného vážného důvodu, můžete požádat o prominutí zmeškání úkonu (do 15 dnů ode dne, kdy vznikla překážka, která podateli bránila úkon učinit). Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. Po odeslání datové zprávy je odesílateli oznámeno, zda zpráva byla doručena, případně že nemohla být doručena z těchto důvodů: Datová schránka adresáta neexistuje, nebo je znepřístupněna, nebo byla zrušena. Toto oznámení je označeno e-značkou ministerstva. Všechny datové zprávy jsou evidovány. Jestliže bude mít datová zpráva chybný formát, nebo bude obsahovat počítačový program, bude zničena. O zničení datové zprávy ministerstvo neprodleně vyrozumí odesílatele. Přístup do datové schránky Přístup do datové schránky mají osoby oprávněné, pověřené a administrátor. Czech POINT a datová schránka Czech POINT je kontaktní místo, kde můžete požádat i o zřízení datové schránky zdarma. Na kontaktních místech Czech POINT tak můžete zažádat také o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů nebo znepřístupnění datové schránky. Datovou schránku lze znepřístupnit pouze subjektům, které o datovou schránku zažádaly. Informace a osobní údaje Veškeré údaje vedené v datových schránkách jsou neveřejné a nelze je poskytnout jiným osobám, s výjimkou kontaktní adresy, na niž má být adresátu doručováno, byl-li dán souhlas k jejímu zveřejnění. Druhy datových schránek: - datová schránka orgánů veřejné moci - datová schránka pro právnické osoby - datová schránka pro fyzické osoby podnikající - datová schránka pro fyzické osoby Orgánům veřejné moci, právnickým osobám zřízeným zákonem, právnickým osobám zapsaným v obchodním rejstříku, organizačním složkám zahraničních právnických osob zapsaným v obchodním rejstříku a insolvenčním správcům jsou datové schránky zřízeny ze zákona. Fyzickým osobám a fyzickým podnikajícím osobám mohou o zřízení datové schránky požádat. Autorizovaná konverze dat Autorizovaná konverze dat je autorizovaný převod dokumentu z listinné formy do elektronické podoby nebo z elektronické do listinné. Tento převod mohou dle zákona provádět pouze kontaktní místa veřejné správy (konverze na žádost) a orgány veřejné moci pro výkon své působnosti. Zákon také jasně stanoví, kdy konverzi nelze provést, např. nelze konvertovat občanský průkaz či pas. Konverze se též neprovádí, jedná-li se o výstup z (předchozí) konverze. Konverzí se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. Pokud budou konverzi dokumentů/dat potřebovat občané a podnikatelé, obrátí se na kontaktní místo veřejné správy. Jedním z takových míst v České Lípě je pracoviště Czech Pointu a datových schránek provozované městem Česká Lípa v přízemí budovy radnice. Autorizovanou konverzí dokumentů vznikne dokument, který úředník kontaktního místa může uložit na CD nebo do elektronické úschovy či do listinné formy. Proces konverze nekončí pouhým naskenováním listinného dokumentu a uložením do daného formátu, ale musí být dodržena přesně stanovená pravidla, aby proces autorizované konverze byl nezpochybnitelný a pomocí ověřovací doložky a evidence se dalo dohledat, kdo, kdy a kde konverzi provedl. Díky tomu je možné rozlišit úředně ověřenou elektronickou kopii dokumentu (vzniklou autorizovanou konverzí) a úředně neověřenou elektronickou kopii dokumentu (obyčejnou kopii). 8

9 komunální odpad říjen 2009 č. 17 Černé skládky v ulicích města aneb Zkušební provoz dotovaného svozu objemného odpadu Některá zákoutí na českolipských sídlištích občas připomínají černé skládky. Důvod je zcela prozaický. Mnozí občané totiž namísto odvozu na sběrný dvůr volí k odložení nepotřebné části z vybavení domácnosti stanoviště kontejnerů, kam objemný odpad rozhodně nepatří. Jen díky tomu, že město na své nemalé náklady nechává tyto odložené věci průběžně likvidovat, se jedná o krátkodobé černé skládky, které se takto v ulicích vytvářejí. Dokonce jsou již obecně známé lokality, kde někteří občané odkládají vybavení domácností často a svozová firma by tam mohla zajíždět i vícekrát denně. Přitom v případě, že občan nemá možnost dopravy odloženého objemného odpadu na sběrný dvůr, nabízí firma Marius Pedsersen odvoz jejich vozidlem, který je zpoplatněn sazbou, běžně používanou při takovéto činnosti. Po posouzení celé situace se vedení města nyní rozhodlo schválit zkušební provoz dotovaného svozu objemného odpadu na základě telefonické objednávky občanů. Odvoz věcí z vybavení domácnosti, jako je nábytek a elektrické spotřebiče atp., bude z větší části dotován městem a občan se bude na nákladech za dopravu spolupodílet symbolickou částkou 100,- Kč. Práce Š. Davidové a K. Kočůšové z výtvarného odd. ZUŠ A. Skokanové Svoz bude prozatím probíhat každou středu od 16,00 do 22,00 hodin, občan si tuto službu objedná u firmy M. Pedersen v kterýkoliv pracovní den v době od 8,00 do 17,00 hodin na tel Při objednání odvozu uvede adresu a dohodne předpokládaný čas odvozu. V ceně je naložení a odvoz odpadu, připraveného před domem občana. MB 9

10 z radnice č. 17 říjen 2009 Kotelna v Kozákově ulici dosloužila Další milióny korun investovala letos Českolipská teplárenská a.s. do výměny zastaralých rozvodů i do dalších projektů. Cílem takto vynaložených prostředků je modernizace teplárenského majetku v České Lípě, kde letos teplárna zrealizovala tři velké investiční akce. Jednou z nejvýznamnějších byla rekonstrukce rozvodné sítě v lokalitě Kozákovy ulice. Vybudování 700 metrů dlouhého horkovodu a osazení domovních předávacích stanic do jednotlivých objektů v dané oblasti bylo nejnáročnější investicí. Tento projekt umožnil napojení odběratelů na kotelnu LOOS ve Staré Lípě, která od září nahradila 40 let starou kotelnu v ulici Kozákova. Všechny zdejší stanice jsou připojeny na centrální dispečink, který zajišťuje jejich nepřetržité monitorování a umožňuje okamžité řešení v případě poruchy. Pro porovnání lze uvést základní parametry staré a nové kotelny. Připojením k nové kotelně se podařilo zvýšit účinnost z 80% na 95% a ztráty v rozvodech klesnou z 15% na 3-5%. Stavba stála téměř 9 miliónů korun a výrazně přispěje ke komfortu našich zákazníků, neboť ti si od letošní topné sezóny mohou regulovat dodávky tepla a teplé vody individuálně, vysvětluje tiskový mluvčí teplárny L. Jankulovský. Finančně nejnáročnější akcí dokončenou již zkraje letošního roku, bylo vyvložkování komína kotelny LOOS nerezovými trubkami, které nahradily nevyhovující keramickou vyzdívku komína. Investice do těchto opatření přesáhla 13 miliónů korun a investicí se příznivě ovlivnil vlastní provoz využívaných kotlů, zdůvodňuje tiskový mluvčí. Posledním rozsáhlým projektem pak bylo propojení horkovodních rozvodů na sídlišti Sever. Odstavení jedné výměníkové stanice a další úpravy si vyžádaly téměř 2 milióny korun. Dalších 9 miliónů korun si v letošním roce vyžádaly opravy na rozvodných zařízeních. Například bylo opraveno poruchové potrubí propojující oblast Špičáku se středem města v délce více jak 200 metrů. V této oblasti bylo rovněž osazeno nové zařízení, které umožňuje rozdělit soustavu. Díky tomu může ČLT pružněji reagovat na potřeby zákazníků a lépe se vypořádat s případnými haváriemi. Veškeré provedené práce tak letos dosáhly bezmála 25 miliónů korun a podle Jankulovského směřují k zajištění bezproblémového a efektivnějšího způsobu dodávek tepelné energie všem odběratelům ČLT. Již v roce 2004 společnost dokončila kompletní ekologizaci a jediným používaným palivem je zemní plyn. Zároveň je dnes zrekonstruována více než polovina primárních rozvodů. Veškeré rekonstrukce jsou v moderním bezkanálovém provedení v předizolovaném potrubí. V rámci této strategické obnovy jsou na primární síť napojovány přímo jednotlivé objekty odběratelů. Sekundární rozvody včetně centrálních výměníkových stanic se postupně ruší a zvyšuje se tak efektivita celé soustavy, připomíná a dodává, v těchto rekonstrukcích a dalších investicích do modernizací sítí a systémů bude společnost samozřejmě pokračovat. Postupně tak bude dokončena nejenom modernizace rozvodů na sídlišti Špičák, ale i v dalších částech města. (red) Čeští a němečtí hasiči se budou řídit jedním manuálem Dalším důležitým krokem ke zlepšení českosaské přeshraniční spolupráce dobrovolných hasičských sborů se stal manuál, kterým se bude řídit šest jednotek na obou stranách hranic. Manuál je součástí projektu Systém odvracení ohrožení a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa, jenž obohatí do konce roku 2010 vozové parky dobrovolných hasičů z České Lípy, Liberce, Nového Boru, Příšovic a německé Žitavy o pět cisteren na vodu a jeden zásahový vůz v celkové hodnotě 1,5 miliónů eur, přibližně 40 miliónů korun. Podrobný manuál, který podepsali starostové obcí, bývalý liberecký hejtman a německý landrát ze Žitavy, obsahuje přesné územní vymezení působnosti jednotlivých sborů, trasy, hraniční přechody, kódy, sjednocené poplachové signály, velikost posádky, druh zásahu i česko-německý slovníček klíčových slov, který má sloužit k lepšímu dorozumívání mezi českými a německými hasiči, informoval Jaroslav Zámečník, tajemník Euroregionu Nisa, který je tzv. leader partnerem projektu financovaného z prostředků česko saského programu Cíl 3. Do slovníčku bylo vybráno 26 nejdůležitějších slov, včetně slovních spojení. Na čtrnáctistránkovém manuálu spolupracovali v uplynulém čtvrt roce zástupci obcí, hasiči jednotlivých sborů, dopravní i bezpečnostní experti ze Saska i české části Euroregionu Nisa. Výsledkem je komplexní návod jak nové cisterny i zásahové vozidlo co nejefektivněji využít k ochraně majetku na obou stranách hranic. V minulosti se občas stávalo, že hasičská technika nakoupená z prostředků Evropské unie nikdy ke společným přeshraničním zásahům nevyjela, což samozřejmě popírá smysl podpory EU směřované do této oblasti. Dnes jsou podmínky nastavené tak, že součástí investic musí být komplexní systém spolupráce dobrovolných hasičů sousedních zemí. Tedy to, kdo, kde a jak bude zasahovat, včetně způsobu, jak se budou mezi sebou dorozumívat. Při nesplnění těchto podmínek se může stát, že Euroregion jako leader partner projektu, nebo konkrétní obce, budou muset náklady na nákup šesti hasičských vozů vrátit, dodal Jaroslav Zámečník. Manuál je k dispozici již několik dní, hasiči ho však budou používat nejdřív v příštím roce. Pět nových cisteren na vodu získají dobrovolné sbory z České Lípy, Liberce, Příšovic a německé Žitavy až v roce 2010, zásahové vozidlo určené pro jednotku v Novém Boru budou mít tamní hasiči k dispozici ještě letos. IDOL nabízí slevy nejen pro žáky a studenty Integrovaný dopravní systém IDOL, jehož součástí je i českolipská veřejná doprava, nabízí cestování hromadnými dopravními prostředky na území celého Libereckého kraje na jeden cestovní doklad. Pokud si tzv. kartu opuscard pořídíte ušetříte i finanční prostředky, neboť IDOL přináší různé druhy slev. Tak například pokud máte doma žáka do 15 let, lze s opuscard s nastaveným profilem Žák-15 ušetřit až 67,5% ze základního jízdného. Pokud Vaše dítě spadá již do kategorie Student let, může s opuscard s nastaveným profilem Student let pořídit jízdné až s 25% slevou. Vaše děti již nestudují, cestujete každodenně hromadnou dopravou právě Vy? I pro Vás tu máme výhodné jízdné. Na opuscard lze pořídit časové sedmidenní nebo třicetidenní jízdné, které Vám umožní neomezené cestování ve zvolené relaci. Časové jízdné je velice výhodné oproti jednotlivému jízdnému. Svoji finanční úsporu si můžete snadno a rychle spočítat pomocí tarifního počítadla na Zkuste cestovat pohodlněji a výhodněji. Pořiďte si svoji opuscard právě nyní. IDOL šetří čas a peníze. V České Lípě si o kartu opuscard můžete požádat na pracovišti v Žižkově ulici. Soutěžte s námi o vstupenky do KD Crystal Správná odpověď na naši soutěžní otázku, kolikáté narozeniny slaví letos Jarmila Šuláková, zní osmdesáté. Dvě vstupenky na pořad Fleret a Jarmila Šuláková, který se koná 22. října v Kulturním domě Crystal, vyhrávají: M. Valeriánová, J. Sedláčková a P. Šmíd. Gratulujeme. 10

11 inzerce říjen 2009 č. 17 Nabídka Sportareálu - sauna vstupné za 1 hodinu = 1 relaxační kúra od 9:00-13:00 hod. od 14:00-21:30 hod. dospělí 60 Kč 70 Kč studenti, důchodci, ZTP a doprovod 45 Kč 55 Kč děti do 15let pouze v doprovodu dospělého 30 Kč 40 Kč uzavřená společnost (max. 8 osob) 450 Kč 900 Kč PERMANENTKY Permanentka 5 vstupů 240 Kč 280 Kč Permanentka 10 vstupů 480 Kč 560 Kč Permanentka 15 vstupů 720 Kč 840 Kč Permanentka 20 vstupů 960 Kč Kč PROVOZNÍ DOBA A ROZPIS od 9-13hod. od 14-21:30 hod. PO ŽENY ŽENY ÚT MUŽI MUŽI ST MUŽI SPOLEČNÁ ČT ŽENY ŽENY PÁ MUŽI MUŽI SO ŽENY SPOLEČNÁ NE MUŽI SPOLEČNÁ Zájemci o distribuci Městských novin na Kopečku volejte tel nebo Příjem inzerce do Městských novin v podatelně Městského úřadu nám. TGM přízemí radnice Kontakt: tel

12 inzerce č. 17 říjen 2009 CESTOVNÍ AGENTURA ORBIS, Jiřina Gabrielová Moskevská 81, Česká Lípa Tel/fax: , EXIM PARTNER- speciál - prodej zájezdů z katalogů a nabídky cestovní kanceláře Exim Tours Praha za jejich aktuální ceny Speciální nabídky tzv. Na poslední chvíli. KATALOGY - V zimě k moři - Egypt, Turecko, Tunisko, oblast Karibiku, Thajsko... včasné slevy, děti za paušální ceny, slevy senior, novomanželské, velký výběr KULTURA Praha - Ta Fantastika - muzikál s Lucií Bílou Láska je Láska cena vstupenky s dopravou 890 Kč Praha - divadlo Karlín, Polská krev cena vstupenky s dopravou 550 Kč, neděle odpol. Drážďany s průvodcem, s možností návštěvy galerie Zwinger, malých nákupů... dle zájmu. Cena 350 Kč /bez vstupného/ Vídeň denní odpočinkový zájezd s polopenzí, s ubytováním v Rakousku. Pro zájemce dostatek času návštěvy současné skvělé výstavy v Albertině - Impresionisté. Cena 2650,- Kč / bez vstupného / Seifen sobota, den v prostředí Vánoc, nádherná atmosféra vyzdobeného městečka. Cena 400 Kč dosp. os., dítě do 10 let 200 Kč /bez vstupného do muzea cca 3 Eur dosp. os. + 1 Euro děti / muzeum dobrovolné / rodinný výlet 2+2 cena 1000Kč Drážďany - vánoční program i cena stejná s obohaceno o předvánoční zážitek Nabídka katalogů k výběru dovolené za lyžováním - Nev - Dama, Intertrans, Victoria... Rádi Vám pomůžeme s výběrem dovolené za přijatelnou cenu. Za CA Orbis Jiřina Gabrielová Intenzivní kurz ANGLIČTINY v Libertinu nejen pro začátečníky, 6x středa či pondělí večer, upřesní se Dále kurzy pro veřejnost /středy/ a firmy INFO: ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE NOVÉ KURZY 2009 / 2010 POKROČILÉ STŘEDA 18:00-19:30 ZAČÁTEČNICE ČTVRTEK 18:30-20:00 od 2. září 2009 Kde: budova OBCHODNÍ AKADEMIE v České Lípě cena: 350 Kč / měs. kontakt: Mgr. Půlpánová Vladimíra Opravy šicích strojů, prodej náhradních dílů a prodej starších šicích strojů NONSTOP Telefon: mobil: Adresa: Sehnoutek Pavel Slovenská 2395 (Svárov u mlékárny) Česká Lípa web: REKONSTRUKCE rodinných domů ZÁKLADOVÉ DESKY NA KLÍČ ZDĚNÉ A DRÁTĚNÉ PLOTY OD A DO Z KONTAKT: , Garážová a průmyslová VRATA, POHONY, BRÁNY, ROLETY, ZÁVORY, OKNA, DVEŘE Firma- R. Filipi Česká Lípa Volejte : !! Naše novinka!! = program Garance nejnižší ceny

13 č. 17 kulturní nabídka říjen 2009 Kino Crystal Čt Ne vždy v a HODINU NEVÍŠ ČR. Příběh heparinového vraha Po St vždy v NOC OŽIVLÝCH MRTVOL 3D USA. Třírozměrný horor, speciální brýle pro každého diváka Po pouze ve Art kino uvádí: ČÍSLO 9 USA. Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přežívají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na zádech. Do této pochmurné doby se narodí Devítka, která je možná předurčena vše změnit.režie Shane Acker. Animovaný epos Út St vždy ve ZAŽÍT WOODSTOCK. USA. Šedesátá léta se chýlí ke konci, Elliot Tiber (Demetri Martin), jeho autoritářská matka a slabošský otec vedou polorozpadlý penzion, ve kterém se hosté objevují, jenom když opravdu nemají na výběr. Největší nejenom hudební událost té doby přivádí do městečka Woodstock tisíce lidí Čt Ne vždy v 15.00! HARRY POTTER A PRINC DVOJÍ KRVE USA. Harry začíná již 6 rok v Bradavicích Čt Ne vždy v a MUŽI V ŘÍJI ČR. Komedie o velkých věcech na malém místě Po St vždy v GAMER USA. Akční thriller Marka Neveldineho a Briana Taylora Po pouze ve Filmový klub NEZVANÝ HOST USA 2007, režie Tom McCarthy. Film o lásce, afrických bubnech, přátelství napříč rozdílnými kulturami a problémech imigrantů v Americe. Podstatnou složkou filmu je hudba Jana A. P. Kaczmarka Út St vždy ve BRONSON Velká Británie. Režie Nicolas Winding Refn. Roku 1974 se devatenáctiletý výrostek Michael Peterson s hlavou plnou snů a puškou s podomácku upilovanou hlavní vydá vyloupit poštu. Je okamžitě zatčen a odsouzen k sedmiletému trestu odnětí svobody. Peterson následně strávil ve vězení 34 let, z toho 30 na samotce St pouze v Promítáme pro seniory: LÍBÁŠ JAKO BŮH ČR. Rodinná komedie Marie Poledňákové Čt St vždy v ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE USA. Animovaný film pro celou rodinu Čt St vždy v a ULOVIT MILIARDÁŘE ČR. Nová česká komedie Tomáše Vorla. Přednášky v AJAK 12. října od 19,00 hod. Jsou nakažlivé choroby ještě strašákem 21. DDM Libertin Otevřená keramická dílna pro veřejnost: každé pondělí a středa hod., poplatek 10 Kč + platba za materiál a výpal, vedoucí: L. Jelenová, M. Hájková st Okresní kolo v přespolním běhu mladší žáci a žákyně 1.-3.tř.ZŠ a 4.-5.tř.ZŠ sraz hod. Svárov - Hubertova naučná stezka, so Batikování - vázaná batika v ateliéru KD Crystal a Jiráskovo divadlo 15. října v hod. KD Crystal TRAVESTIE SHOW Vystoupení skupiny Scandal ladies, tentokrát s podtitulem Skandál v obýváku. Vstupné: 160,- Kč 18. října v 15 hodin Jiráskovo divadlo Zdeněk Svěrák: RADOVANOVY RADO- VÁNKY. Příběh lásky a dobrodružství, kořeněný kvalitní hudbou, působivými zvuky a typickým Svěrákovským humorem. V roli vypravěče Zd. Svěrák. Divadlo Věž Brno. Vstupné 50,-Kč 19. října v hodin Jiráskovo divadlo muzeum a galerie AMBIT Do PRVNÍ SVĚTOVÁ AMBIT SVATÉ SCHODY Do E. Gerthner- naivní kresba z přelomu 19. a 20. století MAŠTÁLKOVA SÍŇ-1. patro kláštera Do Obrazová kronika let 1989/90 GALERIE Do Hrady a zámky ve výtvarném umění GALERIE JÍDELNA do VOŠS Nový Bor století? MUDr. Dlouhý 22. října od 19,00 hod. Malta ostrov v moři i uprostřed historie Z. Pokorný ve 2. patře DDM Libertin, 9-12 hod., vstupné 10 Kč, přineste si bílé bavlněné tričko, info Z. Kroupová pá Libertin hledá Superstar od 17 hod., hlásit se můžete do v ICM. ( zpěv, hra na hudební nástroje, skupiny, jednotlivci, od 6-25 let), inf. P. Lundáková so Veřejná soutěž plastikových modelů, diorámat a figurek hod. přejímka modelů, 10 hod. zahájení soutěže Divadelní klub Ákos Kertész: KORNELOVY VDOVY Čtyři ženy svedou boj o muže, který se již nemůže bránit. Vtipná a svižná tragikomedie. Hrají: Miriam Kantorková, Michaela Dolinová, Radka Stupková, Jana Šulcová / Milena Steinmasslová. Režie: Hana Ižofová. Funny agentura Praha 22. října v hod. KD Crystal FLERET A JARMILA ŚULÁKOVÁ Koncert dvorní kapely Valašského království Vstupné: 220,- Kč Klub přátel muzea sobota klubovna muzea ve 14 hodin Alois Heller, svědek 20. století. Život českoněmeckého židovského právníka a žurnalisty, který dlouhá léta žil a působil v České Lípě. Ke stému výročí narození. Přednáší Ladislav Smejkal sobota klubovna muzea ve 14 hodin Praha slovenská, postavy a osobnosti slovenských dějin v našem hlavním městě. Přednáší Dr. Vojtěch Čelko z Ústavu soudobých dějin v Praze. ŠUM Jiráskovo divadlo, Panská ul. -nabídka pravidelné činnosti na ksum Otevřená keramická dílna pro veřejnost, každý čtvrtek hod, cena: 20-Kč+materiál a výpal pá Vyrob si svůj hrnek, ukázková hodina pro maminky s dětmi na MD v MC PUMPKIN, Na Výsluní 2893, od 9.30, akce pro maminky, hlídání dětí zajištěno, cena: 70, so keramická dílna pro dospělé, 9-14 hod, cena za pololetí 600,-+mat, jednorázově 150,- Kč + mat so keramická PLASTIKA dávné Perské říše, hod., modelování ze šamotové hlíny, příprava na výpal koksem v Jablon.v Podj. výpal v listopadu, cena: 350 Kč/pro mládež do 26 let 200 Kč Městská knihovna Úterý 13. října od 16,00 hod Vodní díla mlýnů, pil a továren na Českolipsku. Technické památky Českolipska představí Mgr. Miroslav Kolka, odborný pracovník Národního památkového ústavu. Čítárna městské knihovny. Čtvrtek 22. října od 9,30 hod O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE dopoledne pro maminky s dětmi do 4 let pobočka Špičák, ul. Červeného kříže Čtvrtek 22. října od 16,00 hod MÁME RÁDI ZVÍŘATA aneb CHOVATEL- SKÁ PORADNA. Tentokrát : život se zvířaty pod jednou střechou - staráme se dobře? oddělení dětské literatury, nám.t. G. Masaryka Každé úterý od 9,30 hod cvičíme v každém věku - cvičení s hudbou a v sedě (!) pro každého, vhodné nejen pro seniory pobočka Špičák, ul. Červeného kříže (zdarma) KNIHOVNA MÉHO SRDCE Výstava fotografií z historie Městské knihovny v České Lípě při příležitosti Týdne knihoven 14

14 nadace, organizace říjen 2009 č. 17 Gymnazisté na ostrově Peloponés Devátá olympiáda seniorů Cílem studijní cesty mimoňských gymnazistů do Řecka se stal řecký poloostrov Peloponés. Prvním nevšedním zážitkem byla plavba po Jaderském moři se zastávkou na ostrově Korfu v přístavu Igumenica. Naše skupinka se však pohledem na tato místa kochala pouze z lodi, aby se vyvarovala zbytečným zmatkům, které by vznikly výstupem a nástupem mezi pasažéry, kteří na Peloponés mířili z Benátek a těmi, kteří se teprve naloďují. I tak si nebylo na co stěžovat. Ten den byla obloha velmi jasná, a tak byl výhled z paluby více než uspokojivý. Když večer dorazil trajekt do přístavu Patras, bylo možné konečně opustit loď a vyjet k hotelu. Hotel Rodini byl od přístavu vzdálený jen pár kilometrů v městečku Psathopyrgos a cestou k němu bylo možné vidět krásně nasvícený most, který zde postavili Francouzi. První řecký den jsme strávili v duchu starověkých olympijských her, koupáním v moři a v bazénu, který patřil k hotelu. Další naše dny byly naplněny pestrým programem. Například jsme se věnovali poznávání rostlin typických pro středomoří. S nimi nás seznámily studentky univerzity z Hradce Králové. Podnikli jsme výlet do Athén, kde nás čekala prohlídka zdejších památek, mezi které patří například Akropolis a známé Dionýsovo divadlo. Podívali jsme se i do Olympie, kde jsme kromě místa konaní starověkých olympijských her navštívili také dvě muzea. Během našeho řeckého pobytu jsme odehráli také turnaj ve vodním pólu a celozájezdovou hru, která zpestřila naše zážitky z Peloponésu. Nyní už přemýšlíme, kam bychom mohli vyrazit příští rok. Několik návrhů už padlo a je z čeho vybírat. Jednou ze zemí, kam by se studenti mohli podívat, je Francie. Další jsou severní státy, jako je Norsko, Finsko a Švédsko. Třetí možnost je jižní část Itálie. Těžko říct, co si studenti nakonec vyberou. Hlavní bude, aby se příští zájezd povedl stejně jako ten letošní. Studenti z Gymnázia Mimoň Již po deváté pořádal Penzion s pečovatelskou lužbou v Dolní Libchavě na své zahradě olympiádu seniorů. Tentokrát se jí zúčastnilo osm výprav (z České Lípy to byl Penzion s pečovatelskou službou, Dům s pečovatelskou službou na Ladech a Klub důchodců, dále to byli reprezentanti DPS Nový Bor, DPS a DD Zákupy, DD Sloup v Čechách, DD Mnichovo Hradiště a DD Liberec Františkov). Soutěžilo se v 8 disciplinách jako např. slalom, kuželky, hod míčem na koš, lovení rybek apod. Nakonec zvítězilo domácí družstvo z Penzionu s pečovatelskou službou (na snímku), druhé bylo družstvo z DPS Lada a třetí byl DD Sloup v Čechách. Nejstarší účastnici bylo 95 let a přijela k nám z DD Liberec Františkov. Akce se uskutečnila za podpory OD Andy, Interspar a firmy Hamé. Mgr. Vilemína KUSÁ Dobrovolníci jedou pomáhat do Mexika Občanské sdružení CommUNITY inspiration, jehož cílem je pomoc s odstraňováním chudoby v zemích třetího světa, vyslalo druhý týden v září do Mexika své čtyři dobrovolníky. Všichni budou pomocí speciální výukové metody vyučovat v chudých venkovských oblastech angličtinu. Pátá členka sdružení pojede připravovat půdu pro rozbíhající se ekoturistický projekt. Unikátním prvkem konceptu CommUNITY inspiration je filosofie komunita podporuje komunitu. Ve vyspělém světě se spojí skupina lidí, jež vyšle svého dobrovolníka, jemuž se složí na provozní náklady, aby systematicky pomohl konkrétní skupině jednotlivců v zemi rozvojové. Dobrovolník pak průběžně zasílá zpět informace o výuce, průběhu mise a kulturních odlišnostech, se kterými se setkává. Pomocí blogů, článků a fotografií tak dochází ke kulturnímu obohacení, kdy členové vysílající komunity poznávají konkrétní mexické studenty a jejich životní osudy, tedy lidi kterým pomáhají. Českolipsko budou v Mexiku následujících 6 měsíců reprezentovat Radek Chuchel z Okrouhlé a Filip Šena ze Sosnové. Prvně jmenovaný vyrazí do malebné indiánské komunity Cuetzalan ve státu Puebla. Spoluzakladatel projektu Filip Šena se po roce opět vrací do horské vesničky Huasca de Ocampo ve federálním státu Hidalgo. Kromě příznivců ideálů mezikomunitní pomoci z řad veřejnosti z celé České republiky se dobrovolníky v jejich snažení rozhodly podpořit i město Česká Lípa a obec Sosnová. Nejen jejich obyvatelé jsou tak srdečně zváni, aby sledovali počínání svých spoluobčanů v přímém přenosu. Na webových stránkách sdružení lze nalézt informace o dobrovolnících včetně odkazů na jejich každý týden aktualizované blogy včetně zhruba 70 článků z průběhu pilotního projektu v loňském roce. Rodičům, žákům a učitelům Základní školy Slovanka z České Lípy se již druhým rokem podařilo vybrat dostatek finančních prostředků na to, abychom mohli zaplatit vzdělání a lékařskou péči Ousmanovi Kakoro, 8 letému chlapečkovi z daleké Guineje. Je to Hudební festival Lípa MUSICA pátek 16. října v 19 hodin Městské divadlo Nový Bor OHROŽENÝ DRUH Michala Horáčka - live Koncertní provedení úspěšného alba Michala Horáčka - Ohrožený druh (nejprodávanější album roku 2008). Večer plný šansonových písní s texty Michala Horáčka. účinkují: T. Nekudová, N. Válová, H. Robinson, N. Kocábová, S. Tobias, L. Nová a V. Nerušilová. ZŠ Slovanka podporuje Adopci na dálku sice jeden chlapec z milionu potřebných, snad jsme přesto alespoň jemu změnili život k lepšímu. Dá se říct, že je to žák naší školy z největší dálky. Zbytek peněz z letošní dobročinné sbírky jsme věnovali sdružení Zdravotní klaun, které ZÁVĚREČNÝ KONCERT FESTIVALU sobota 17. října v 19 hodin bazilika Všech svatých, Česká Lípa Petr Eben, J. A. Komenský: Labyrint světa a ráj srdce Marek Eben recitace Tomáš Thon varhany koncert věnovaný nedožitým 80. narozeninám skladatele Petra Ebena působí i v naší českolipské nemocnici. Barevně nalíčení klauni dokáží alespoň na chvíli rozveselit unavené a smutné tváře dlouhodobě nemocných dětí. Proto bychom je chtěli podporovat i nadále. Zd. ŠMÍDA, Zd. BERÁNKOVÁ 15

15 č. 17 sport říjen 2009 Karate klub Sport Relax slaví 15 let činnosti Před 15 lety byl Pavlem Znamenáčkem a Milanem Veselým založen v České Lípě klub SPORT RELAX. Podle zakladatelů existují dva hlavní důvody, proč klub vznikl udržet tradici karate a přátelství. Naším úkolem bylo a je zajistit našim žákům pečlivou a poctivou výuku, která se opírá o tradici. I když je tato cesta pro některé žáky únavná a dlouhá, má smysl Od nejútlejšího věku je učíme, aby ohraničení energie člověka, ke kterému je vede karate, sloužilo k jejich vnitřnímu pozitivnímu vývoji. Postupné získání a osvojení trpělivosti a pokora nám napomáhá dosáhnout kvalitní život, duchovní dokonalost a při správném vedení se stává smyslem života. Rád bych proto poděkoval všem našim partnerům, kteří se na naší 15tileté činnosti podíleli, uvedl na adresu letošního výročí Pavel Znamenáček. Za dobu své existence klub dosáhl i velice významných sportovních výsledků na domácích i světových šampionátech, odkud si karatisté ze Sport Relaxu přivezli stovky medailí. Od roku : 1382 x zlato 963 x stříbro 1199 x bronz celkem 3544 medailí. Z historie klubu - první dvě bronzové medaile z MS a ME přivezl roku 1997 Pavel Znamenáček - první nejúspěšnější závodníci v disciplíně kata byli na ME 1998 Stanislav Koubek a Tereza Dondová, kteří si z turnaje odvezli stříbrnou medaili - první nejúspěšnější závodníci, kteří vybojovali tituly mistrů světa byli Petr Šturma, Jiří Hromádka, Radek Zounek, Koubek a Dondová na MS v Anglii v roce první tituly mistrů Evropy vybojovali závodníci Roman Nejedlý, Jan Drobeček, Filip Peřinka, Lukáš Jakoubek, Michaela Ďuranová, Andrea Buríková na ME JKA mládeže v roce nejúspěšnějším závodníkem na MS a ME je J. Drobeček s 30 medailemi, z toho 18 x zlato 6 x stříbro 6 x bronz - nejvíce zlatých medailí (16) na MS vybojoval Ondřej Samek a na ME J. Drobeček (7) - nejvíce medailí z MS si odvezl Samek (22) a z ME Drobeček, Adam Zdobinský, Jakub Kolek (10) - Zdobinský se stal nejúspěšnějším závodníkem na MS FSKA v roce 2003 se 4 zlatými medailemi - Stanislav Koubek je nejúspěšnějším závodníkem, který si z MS a ME v disciplíně kata a kumite odvezl celkem 15 medailí - Znamenáček je v disciplíně kata šestinásobný mistr světa a o dva tituly méně má Koubek, Drobeček, Samek - v disciplíně kumite jsou nejúspěšnějšími závodníky MS Znamenáček a Samek (4xmistr světa) - v disciplíně kata na ME je nejúspěšnější Antonín Jenč 4x titul mistra Evropy a po dvou mají Drobeček a Zdobinský - Drobeček je jediný, který třikrát za sebou přivezl z MS WTKA medaili v kategorii jednotlivců - titul mistra Evropy a mistra světa v kategorii jednotlivců mají Zdobinsky, Drobeček, Nejedlý, Antonín Jenč, Karin Košíková, Peřinka, Buriková - Nejedlý dokázal vyhrát na všech vrcholných šampionátech v disciplíně kata na - první titul MS v kata teamu vybojovali Šturma, Koubek, Zounek v roce první titul ME v kata teamu vybojovali v roce 2004 Drobeček, Peřinka, Jakoubek - první titul ME v kata vybojovali v roce 2004 Nejedlý, Buriková, a v disciplíně kumite Ďuranová, která je zatím jedinou vítězkou v kumite na ME - z ME JKA první zlatou medaili v disciplíně kata junioři přivezl v roce 2009 Zdobinský, v roce 2001 Koubek vybojoval stříbrnou medaili v kata muži - první medaile na MČR WKF v roce 2002 vybojovali za první místo v kata teamu Drobeček, Samek, Kolek, v kata druhé místo Nejedlý a v kumite třetí místo David Kupec - na mistrovství ČR WKF vybojovali první zlatou medaili v r v disciplíně kata Tereza Bittnerová a v disciplíně kumite v roce 2006 Jenč - nejvíce zlatých medailí na mistrovství ČR (18) vybojoval Drobeček - první zlatou medaili na světovém poháru v disciplíně kata vybojovala v roce 2002 Dondová a Jenč v roce 2006 vyhrál v kumite a stal se nejmladším vítězem na světovém poháru a skvělý výsledek zopakoval i v disciplíně kata - Bittnerová se na evropském poháru v roce 2003 stala v osmi letech nejmladší vítězkou v disciplíně kata - nejúspěšnějším jednotlivcem v kategorii kata a kumite je Drobeček, který vyhrál celkem 98 medailí z toho 38 x zlato, 26 x stříbro, 34 x bronz, stal se také Ve dnech září se v Roudnici nad Labem konalo Mistrovství ČR dorostu ve vodním slalomu a sprintu na divoké vodě. Závodů se zúčastnilo celkem 33 slalomových a sjezdových oddílů z celé České republiky. Nechyběli mezi nimi ani českolipští slalomáři Jana Svobodová, Jakub Šedivý a Albert Myšák závodící za mladší dorost. V sobotních individuálních kategoriích se jejich výkonnost mezi staršími soupeři ztratila. Svou sílu a umění však ukázali v týmovém závodě hlídek, kde se i s mírným handicapem (dívkou v týmu) dokázali prosadit mezi Dva cenné kovy z Labe nejúspěšnějším medailistou ve všech disciplínách (215 medailí, z toho 117x zlato, 48x stříbro, 49x bronz) - nejúspěšnějším v kategorii kata je Nejedlý (89 medailí, z toho 53x zlato, 18x stříbro, 18 x bronz) - nejúspěšnějším v kategorii kumite je Jenč ( 40 medailí, z toho 23x zlato, 7x stříbro, 10x bronz) - nejúspěšnějším v kategorii kata team je Drobeček (82 medailí, z toho 58x zlato, 13x stříbro, 11x bronz) - chlapci Koubek, Zounek, Šturma, Vladimír Budín, Milan Veselý byli jako první úspěšným teamem v disciplíně kata team na vrcholných akcích, po nich přišla další generace výborných reprezentantů Drobeček, Kolek, Samek, Zdobinský, Peřinka - Nejedlý se v disciplíně kata stal jediným závodníkem, který dokázal uspět na všech šampionátech a vedl si dobře od mladších žáků až do juniorské kategorie, Jenč si dobře vedl v katego-rii mladších žáků a stal se všestranným závodníkem a slavil úspěchy jak v kata i v kumite. Spolu s Romanem dokázali vyhrát desetkrát za sebou v disciplíně kata - od roku 2008 máme v kategorii kata mladší žáci a žákyně nejvíce obsazenou kategorii a k těm nejúspěšnějším náleží Lukáš Pevný, Milan Zítko, Daniel Razák, Milan Hájek, Marek Kroupa, David Šerák, Kryštof Zlatohlávek, Sára Ješetová, Barbora Znamenáčková, Dorota Blechová, Jana Boháčová, Lucie Kočandrlová - putovní pohár o nejúspěšnějšího závodníka vyhráli celkově Drobeček a Jenč - v roce 2008 jsme vybojovali nejvíc medailí (580, z toho 249 x zlato, 168 x stříbro, 163 x bronz) - nejvyššího technického stupně v karate dosáhlo celkem patnáct lidí Pavel Znamenáček, Vladimír Budín, Milan Veselý, Tomáš Hořejší, Pavel Racek, St. Koubek, R. Zounek, P. Šturma, Jindřich Racek, J. Drobeček, O. Samek, J. Kolek, A. Zdobinský, Roman Nejedlý, Filip Peřinka - Roman Nejedlý získal černý pásek již v 16 letech - v anketě Sportovec Českolipska vyhráli Pavel Znamenáček, Jiří Hromádka, Jan Drobeček a v Teplicích Antonín Jenč, Drobeček dokázal v této anketě uspět třikrát za sebou a stal se i nejlepším Sportovcem Libereckého kraje v mládežnické kategorii. Znamenáček několikrát vyhrál cenu pro nejlepšího trenéra a byl vyhlášen i Sportovcem století. ryze chlapeckými týmy a obsadili 3. místo ve slalomu družstev. V neděli se jel závod v krátkém sjezdu sprintu. Ani v tomto závodě se naši mezi sjezdovými specialisty neztratili, i když v individuálních kategoriích na ně místa na stupních nezbyla, chuť si opět spravili v týmové spolupráci v závodě hlídek v kategorii 3 x K1muži tentokrát si dopádlovali pro skvělé 2. místo. Umístění ve slalomu a sprintu se navíc sčítá do tzv. kombinace zde Jana Svobodová v K1ž i dvojice na C2 Myšák Šedivý shodně obsadili nepopulární 4. místo. MĚSTSKÉ NOVINY, čtrnáctideník, ev. č. MK ČR E Vydává: Město Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, IČO Redakce: MÚ, nám. T. G. M 1, tel.: , , Odpovědný redaktor: Eva Markgrafová. Členové redakční rady: předseda Mgr. Tomáš Vlček, členové Siegfried Tomasch, Mgr. Romana Žatecká, Mgr. Regina Jonášová, Karel Hajný, Jaroslava Procházková, Ing., Jiří Hau, Mgr. Pavlína Lomičová, Zdeněk Novák. Redakční rada má vyhrazené právo zamítnout příspěvky, které budou v rozporu s jejími kodexy, anebo budou dodány po uzávěrce. Distribuce: tel Příjem inzerce: tel , Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p.

Datové schránky konec obálek s pruhy. László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Datové schránky konec obálek s pruhy László Hajnal PMO MV Ministerstvo vnitra ČR, Česká pošta s. p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

Více

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka

Změnu č. 1 Územního plánu obce Lhotka Obec LHOTKA, 739 47, okr. Frýdek-Místek IČ: 00296864, tel. i fax 558661850, e-mail info@obec-lhotka.eu Č.j.: 82/2010 Datum 15. 12. 2010 Záznam o účinnosti Správní orgán, který Změnu č. 1 Územního plánu

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra

Projekt Datové schránky. Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra Projekt Datové schránky Zdeněk Zajíček náměstek ministra vnitra ZÁKON O egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů Schválen PS PČR 25.6. 2008 Schválen

Více

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel )

DOTAČNÍ PROGRAM. vyhlášený Městem Blansko se sídlem nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko (dále jen poskytovatel ) DOTAČNÍ PROGRAM Podpora poskytování sociálních služeb z prostředků Města Blansko definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyhlášený Městem Blansko se sídlem

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych

Datové schránky. školení NKČR. Hradec Králové 2.6.2009. Mgr. Jan Dytrych školení NKČR Mgr. Jan Dytrych Právní úprava Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů účinnost 1.7.2009 Parlamentem schválené změny sněmovní tisk č. 704 (novela

Více

Datové schránky konec obálek s pruhy

Datové schránky konec obálek s pruhy Datové schránky konec obálek s pruhy Petr Stiegler Ředitel sekce rozvoje služeb a e-governmentu Česká pošta s.p. Zákon o egovernmentu Zákon č. 300/2008 Sb. O elektronických úkonech a autorizované konverzi

Více

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím

Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Směrnice č. 2/2013 Pravidla pro zajištění přístupu k informacím Rada města Šluknov se na své 87. schůzi dne 30.09.2013 usnesením č. XX/87R/2013 usnesla vydat v souladu s 103 odst. 4 písm. e) zákona č.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího služebního úřadu ústředního ředitele Státní veterinární správy Praha 8. prosince 2015 Č.j.: MV-141989-12/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra

Více

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí

Czech POINT. RT=Výpis z rejstříku trestů. KN= Výpis z katastru nemovitostí Czech POINT Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) byl vytvořen pro zjednodušení komunikace občana s úřady. Nyní lze na jednom místě získat ověřené výstupy z informačních

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Praha 26. srpna 2015 č. j.: 621/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení hospodářské správy Ředitel Státní plavební správy, jako služební

Více

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC LESNÁ. Zastupitelstvo obce Lesná. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC LESNÁ Zastupitelstvo obce Lesná Obecně závazná vyhláška č. 4/2015, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Lesná se na svém zasedání dne.. usnesením č. usneslo vydat

Více

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů

ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Metodika je určena pořizovatelům územních plánů ÚKONY POŘIZOVATELE SPOJENÉ S VEŘEJNÝM PROJEDNÁNÍM KONCEPTU A NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodika je určena pořizovatelům územních plánů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ústav územního rozvoje leden 2012 Obsah

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Praha 26. srpna 2015 č. j.: 625/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení dokladů plavidel pobočka Praha Ředitel Státní plavební správy,

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Obsah 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Obchod 8Plavecký stadion Olomouc Finanční část (v příloze) Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Praha 26. srpna 2015 č. j.: 619/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady vedoucího oddělení ekonomického, hlavní účetní Ředitel Státní plavební správy, jako

Více

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky

Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Čtvrtek, 6. srpna 2015 Zdroj: Regiony24 (odkaz) Autor: Věra Školková Městská policie České Budějovice hledá nové strážníky Strážník MP České Budějovice s rotvajlerem Cesarem. Autor / zdroj: Mgr. Václav

Více

Datové schránky na UK

Datové schránky na UK Datové schránky na UK září 2009 zpracovali: J. Douša, M. Maňásek, O. Salava (ÚVT UK) Datová schránka Existence datových schránek vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE KŘEPICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘEPICE VYDAL: Zastupitelstvo obce

Více

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit listinu, ověřený

Více

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa

Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Informační bulletin Kontaktního pracoviště Česká Lípa Kontaktní pracoviště Česká Lípa Paní Zdislavy 419, 470 01 Česká Lípa Fax: 950 108 402, e-mail: posta@cl.mpsv.cz http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/ceska_lipa

Více

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana?

Co je Czech POINT? Co to znamená pro občana? Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. V současnosti musí občan

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.,

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n.

Údržba veřejné zeleně v Rychnově u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/914/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina. ze dne 20. 9. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro rok 2005 na kofinancování přípravy a realizace cyklotras a cyklostezek v kraji Vysočina ze dne 20. 9. 2005 č. 16/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zastupitelstvo kraje

Více

Konference s mezinárodní účastí

Konference s mezinárodní účastí Konference s mezinárodní účastí esvět: Quo vadis elektronizace ve veřejné správě? 14. 15. října 2009 BENEŠOV PŘÍNOS ELEKTRONIZACE DO ADVOKÁTNÍ PRAXE ejustice: ejustice: finanční úspora úspora času komfortní

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PLAVY Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Plavy Číslo usnesení:. Datum vydání: 23.02.2011 Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: Městský

Více

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ:

.s. 2014 Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: .s. 2014 Výroční zpráva MAS Podještědí z. s. Sídlo: Proseč pod Ještědem 89, 463 43 Český Dub IČ: 266 60 016 Název SPL : Zlepšení kvality života životního prostředí v Podještědí II Registrační číslo MAS

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015

NÁVRH Opatření obecné povahy č. 1/2015 Záznam o účinnosti: Správní orgán, který územní plán vydal: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Jméno a příjmení: Funkce: Podpis: OBEC BRUSNÉ Brusné 93, 768 61, Bystřice pod Hostýnem NÁVRH Opatření obecné

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.

Z á p i s. z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2. Z á p i s z 8. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 8. 2013 od 9 hod. v budově KÚ, místnost N2.903 Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: PaedDr. Jindřich

Více

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách

159/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o investičních pobídkách 159/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. června 2007, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů Parlament

Více

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n.

Rekonstrukce podlahy ve sportovní hale Tovární 68, Rychnov u Jablonce n.n. MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, fax: 488 880 921 Č.j.: MU/2086/2015 Datum: 13. března 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 488 880 930 Zadávací

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz

Prezentace estat.cz. Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci. estat.cz Prezentace estat.cz Návrh zákona o elektronizaci některých procesních úkonů v oblasti orgánů veřejné moci Důvody vzniku předlohy Problémy s přílohami u elektronických podání (zejména je-li povinnost předložit

Více

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD

SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD SMĚRNICE SYNODNÍ RADY schválená na zasedání SR dne 5. 5. 2011 O PRACOVNÍCH CESTÁCH A POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD Číslo: SR/03/2011 Účinnost od: 6. 5. 2011 Směrnice synodní rady jsou se všemi právy, povinnostmi

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu

Předpis Notářské komory České republiky o Seznamu listin o manželském majetkovém režimu Schváleno sněmem NK ČR dne 21.11.2013, souhlas Ministerstva spravedlnosti č.j. 743/2013-OSD-ENA/14 Předpis přijatý sněmem Notářské komory České republiky podle 37 odst. 3 písm. u) zákona č. 358/1992 Sb.,

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Základní umělecká škola Bojkovice Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice SMĚRNICE K POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. Č. j.: ZUŠ/21/2012 Účinnost od: 24. 10. 2012 Spisový znak: 1.2.4 Počet

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby)

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hl. m. PRAHY PRO OBLAST ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ rok 2014 (žádost je určena pro právnické osoby) 1. Tematická oblast grantu: Podporovaná aktivita tématické oblasti: (Pozor: při změně

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010

ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 ze 7. schůze Rady města Rumburka, konané dne 23. prosince 2010 1. Schválení programu Usnesení č. 78/2010 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 7. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Projektový management MP

Projektový management MP Projektový management MP Českoskalické Zuzana Pejchalová Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 2 Současný stav... 2 Stanovený cíl... 2 Časová náročnost...

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Nařízení č. 4/2013, kterým se vymezují oblasti města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu Rada

Více

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky

Schůzka informatiků MČ HMP. Datové schránky Schůzka informatiků MČ HMP Datové schránky 7.5.2009 Aktuality 6.5.2009 Novela zákona o archivnictví a spisové službě Ve středu 6.5.2009 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 300/2008

Více

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC

VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK KE ZJEDNODUŠENÉMU PODLIMITNÍMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V OBCI KOSTELEC ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Č. 137/2006 SB., VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ

OZNÁMENÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ OBECNÍ ÚŘAD PŘÍŠOVICE Tel:485 177 025, 482 728 014-5 e-mail: prisovice @iol.cz www.prisovice.cz Dle rozdělovníku NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / TELEFON PŘÍŠOVICE 3/2011/OÚ/ALí/327 Lízner / 485177025 6.1.2011 OZNÁMENÍ

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 11.3.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Matoušek, Stehlík, Karlová Omluveni: Zapisovatel : ing.urbášková

Více

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

OBEC POLEVSKO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství OBEC POLEVSKO Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo obce Polevsko se na svém zasedání dne 12. 1. 2011 usnesením č. 29 usneslo vydat na základě

Více

odbor životního prostředí vodoprávní úřad

odbor životního prostředí vodoprávní úřad Městský úřad Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk odbor životního prostředí vodoprávní úřad č. j.: OŽP/35658-11/4135-2007/uzl Zpracovatel: Bc. Uzlová Datum: 19.09.2011 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ V OBJEKTECH MŠ TRUTNOV Systémové číslo VZ: P15V00000058 Identifikační údaje zadavatele: Výzva k podání nabídek a k prokázání kvalifikace Mateřská škola, Trutnov, Komenského 485 Komenského

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 31. SMĚRNICE PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Č. j. 28/2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 19.

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014)

Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje (České Budějovice 30. ledna 2014) Ministerstva vnitra Ing. Bc. Miroslav Veselý Nejčastější nedostatky v obecně závazných vyhláškách Počet posouzených

Více

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku.

Manželství. Uzavřít manželství na území České republiky lze formou občanského nebo církevního sňatku. Manželství Registrované partnerství Uzavření manželství - podrobný návod Uzavření manželství - necírkevní (zjednodušený návod) Uzavření církevního manželství (zjednodušený návod) Uzavření manželství zástupcem

Více

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR

O B C H O D N Í V E Ř E J N O U S O U T Ě Ž na prodej zemědělských pozemků ve vlastnictví státu a ve správě PF ČR POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 45797072, DIČ: CZ45797072 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, vložka 6664 vyhlašuje

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA -

- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17, Vimperk Pracoviště: Nad Stadionem 199, Vimperk Odbor výstavby a územního plánování VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: VÚP 5234/15-SEB-1017/15-326.1-6 VYŘIZUJE:

Více

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity

Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Obchodní podmínky registračního systému Právnické fakulty Masarykovy univerzity Tyto obchodní podmínky upravují registraci a úhradu účastnických poplatků prostřednictvím registračního systému Právnické

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA

PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA PREZENTACE PROJEKTU RODINNÉ PASY - KRAJ VYSOČINA Princip projektu Rodinný pas vznikl jako projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho podstatou je vytvoření a realizace systému poskytování slev a dalších výhod

Více