PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY"

Transkript

1 SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice poskytované sociální sluţby: Pečovatelská sluţba terénní Pečovatelská sluţba - ambulantní Vypracoval: Bc. Berková Věra Řezníčková Magda Schválil: Ing. Ivana Vardanová Platnost od: Tímto dokumentem se ruší pravidla ze dne

2 Pravidla pro poskytování pečovatelské sluţby 1. Doba poskytování sluţby: Čas, četnost a rozsah služeb je sjednán s uživatelem individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází se vždy z konkrétních potřeb uživatele, s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. Pokud nelze u některých úkonů nasmlouvat pravidelnost (četnost) prováděných úkonů, protože jsou prováděny podle aktuálních potřeb uživatele, uvádí se, že jsou úkony prováděny dle potřeby případně dle dohody. Uživatelé, u kterých jsou prováděny více jak tři návštěvy denně, mají zpracován časový harmonogram docházky pracovnic. 2. Změny v poskytování sluţeb: Uživatel pokud u něj nastanou změny v jeho potřebách např. z důvodu zhoršení zdravotního stavu - informuje vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovnici), případně pečovatelku (osobně nebo telefonicky), jaké úkony pečovatelské služby potřebuje. Konkrétní změny v poskytování pečovatelské služby si uživatel dohodne se svým klíčovým pracovníkem (pečovatelkou). 3. Finanční hotovost: Pokud uživatel požaduje službu (např. nákup, vyzvednutí léků, zaplacení složenek apod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout uživatelem předpokládanou finanční hotovost předem (zálohu). Následně bude provedeno vyúčtování. 4. Platby za poskytnuté sluţby: Platba za stravu je splatná měsíc dopředu. Platba za provedené úkony je splatná po skončení kalendářního měsíce, ve kterém byla služba poskytnuta, na základě vyúčtování předloženého poskytovatelem. Vyúčtování provádí vedoucí pečovatelské služby (sociální pracovnice) po předložení výkazů úkonů vedeného pracovníky sociálních služeb. Uživateli je vystaven doklad o provedených úkonech a výši úhrady. Platby se hradí v hotovosti vedoucí pečovatelské služby do 15. dne následujícího měsíce. Úhrada za pečovatelské sluţby je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a je počítána dle platného sazebníku SENIORu Otrokovice schváleného zřizovatelem. Úhrady za fakultativní sluţby jsou dle platného sazebníku SENIORu Otrokovice a mohou být stanoveny až do výše skutečných nákladů. V případě využití fakultativní služby doprava uživatele za účelem provedení celkové 2

3 koupele v SOH je započítána při stanovení výše ceny pouze cesta tam (zpět je zdarma), doprava využitá k ostatním účelům se hradí v plné výši. U úkonů, které se provádějí v domácnosti uživatele (např. úklid, mytí oken), uživatel stvrzuje provedení úkonu a časový rozsah svým podpisem. 5. Strava - přihlašování a odhlašování stravy: Úkon - Dovoz jídla (oběda) bude v pečovatelské službě poskytován jen uživatelům s nasmlouvanou a vyuţívanou následnou sluţbou. Přihlašování a odhlašování stravy je možné u pracovníka sociálních služeb, na základě požadavků dodavatele stravy: Objednávka stravy: hod. a hod Storno objednané stravy: nejpozději den předem do 10 hod., na který požaduje uživatel změnu provést. To platí pro odhlášení na úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu. V pátek do 10 hod. je třeba odhlásit objednávku stravy na neděli a pondělí (stejně tak i v době státních svátku). Klíčový pracovník se s uživatelem individuálně dohodne na způsobu předání jídlonosiče se stravou uvedeno v Individuálním plánu. Uživatelům, kteří mají zájem pouze o dovoz oběda, jsou poskytnuty kontakty na soukromé komerční firmy, které rozvážejí klientům obědy do domu. 6. Úkony spojené s úklidem domácnosti uţivatele: Úklid je poskytován v nezbytném ţivotním prostoru uţivatele, tj. tam, kde uživatel tráví denně svůj čas např. kuchyň, koupelna, WC, obývací pokoj, ložnice. Úklid naopak není poskytován v nevyužívaných prostorech, např. půda, sklep apod. Při úklidu jsou používány čisticí prostředky a úklidové pomůcky uživatele. Běţný úklid prováděný denně: mytí nádobí, úklid kuchyňské linky, vynesení odpadků, vytření na mokro, úklid WC a koupelny, ustlání lůžka. Běţný úklid prováděný maximálně 2x týdně: vysávání, utírání prachu, vyklepání koberců, vytírání na mokro, omytí spotřebičů. Velký úklid (2x ročně) je prováděn jen u uživatelů, kteří vyuţívají běţný úklid alespoň 2 hodiny měsíčně, a to v následujícím rozsahu: mytí oken, věšení záclon, úklid ve skříních, úklid v kuchyňské lince, mytí skla, úklid společných prostor, úklid po malování (bez odtahování těžkého nábytku). Uživatelům, kteří požadují pouze provedení jednorázového velkého úklidu, jsou poskytnuty kontakty na komerční úklidové firmy. Nákup: Běžné nákupy a pochůzky a velké nákupy jsou hrazeny podle skutečného času potřebného k provedení nákupu či pochůzky. Prání prádla: minimální množství prádla k vyprání jsou 2 kg. 3

4 7. Kontaktní osoby: Uživatel může uvést v žádosti o poskytování služby tzv. kontaktní osobu, kterou je možno kontaktovat, např. v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události, apod. Kontaktní osoby jsou dále: - informovány a je s nimi dohodnut další postup, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá, - vyrovnají vzájemné pohledávky, např. v situaci, kdy je uživatel náhle hospitalizován nebo dojde k ukončení poskytování služby a uživatel nemůže tyto náležitosti vyřídit osobně. 8. Informace o zdravotním stavu: Uživatel má možnost dle svého uvážení uvést do osobní dokumentace informaci o zdravotním stavu (např. vážné operace, vážné nemoci, důležité léky, dieta, používané kompenzační pomůcky apod.). V případě zásahu Rychlé záchranné služby mohou pracovníci sociální péče podat zasahující posádce alespoň základní informace. 9. Zabezpečení přístupu: Je-li potřeba zajistit pro poskytování sociálních služeb vstup do domu, případně bytu, jsou klíče zhotoveny na náklady uživatele. Písemný souhlas uživatele s poskytnutím klíče pro účely poskytování služby bude založen v osobní dokumentaci uživatele viz. Vstupní individuální plán, jehož součástí jsou dojednané podrobnosti týkající se přístupu k uživateli. 10. Ochrana osobních údajů: Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Uživatel stvrzuje svým podpisem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence uživatelů pečovatelské služby, který bude založen v osobní dokumentaci uživatele. Uživatel má možnost na požádání nahlédnout do své osobního dokumentace zpracovávané v souvislosti s poskytováním služby. 11. Klíčový pracovník: Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované uživateli, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti, hájit jeho zájmy. Pokud uživateli klíčový pracovník nevyhovuje, má možnost požádat o jeho změnu. Uživatel se samozřejmě může v případě potřeby obrátit na kteréhokoli dalšího pracovníka poskytovatele. První osobní cíl je uveden ve Smlouvě o poskytování sociální služby. Po 1. měsíci užívání pečovatelské služby sestaví klíčový pracovník s uživatelem podrobný individuální plán. 4

5 Individuální plán je uživatelem a klíčovým pracovníkem podepsán a průběžně je v průběhu roku dle potřeby uživatele aktualizován a doplňován. Naplňování osobních cílů je s uživatelem 1x ročně hodnoceno v tzv. hodnotícím rozhovoru. 12. Stíţnosti: V případě nespokojenosti se způsobem poskytování sociální služby má uživatel právo vyjádřit svou stížnost písemně na adrese poskytovatele, ústně pracovníkům poskytovatele, případně telefonicky na uvedených telefonních číslech. K podání stížnosti lze využít i nezávislého zástupce. Všechny stížnosti i ústní se vždy evidují a řeší dle písemně zpracovaných Pravidel pro podávání a vyřizování stížností, které každý uživatel obdrží v písemné podobě. 13. Mimořádné události, havarijní situace U uživatele mohou nastat nejrůznější mimořádné události a havarijní situace. Aby se uživatel cítil co nejbezpečněji, je vypracován leták s přehledem důležitých telefonních čísel (nejen tísňové linky, ale i kontakty pro případ havarijních oprav). Dále jsou uvedeny informace o možnosti využít tlačítko tísňového volání bezpečnostní službu s nepřetržitým provozem a telefonní kontakty na osoby, které tísňové tlačítko zajišťují. Leták je předán každému uživateli pečovatelské služby jeho klíčovým pracovníkem. 14. Situace, které ohroţují průběh poskytování sluţby Pracovnice pečovatelské služby může odmítnout poskytnout sluţbu v situaci, je-li ohrožena její bezpečnost, případně bezpečnost uživatele: - v souvislosti s používáním zastaralých elektrospotřebičů uživatele, např. vysavače, fénu. - pokud je uživatel majitelem zvířete (psa), který není zajištěn a viditelně vykazuje agresivní chování. 12. Kontakty: Vedoucí pečovatelské sluţby: Magdaléna Řezníčková Kontakty: tel: , Sídlo kanceláře: Dům s pečovatelskou službou NIVY ulice Nivy 283, Kvítkovice-Otrokovice 5

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem

Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Město Stráž pod Ralskem Pečovatelská služba Jižní č.p. 290, 471 27 Stráž pod Ralskem Vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby Základní informace Poskytovatelem služby je Pečovatelská služba

Více

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Základní informace o Charitní pečovatelské službě (CHPS) Šardice; Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Pro obce Šardice, Hovorany, Čejč, Terezín, Karlín, Stavěšice, Strážovice a Nenkovice.

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A. Základní informace o CHPS Pečovatelskou službu poskytuje Oblastní charita Hodonín, Wilsonova 4242/7, 695 05 Hodonín. Pečovatelskou službu (dále jen

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. I. Úvodní ustanovení PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY I. Úvodní ustanovení 1. Těmito pravidly se ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, stanoví pravidla pro poskytování

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Strana 1 (celkem 8) PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro pracoviště: Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel)

Více

Domov pro seniory SENIOR B

Domov pro seniory SENIOR B SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory SENIOR B Přílohy Příloha

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Ul. Školní 1299, 765 02 Otrokovice VNITŘNÍ PRAVIDLA POBYTU Pravidla jsou určena uživatelům poskytovaných sociálních služeb: Domov pro seniory Přílohy Příloha č.

Více

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec

Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Vnitřní pravidla osobní asistence Charita Třinec Úvodní ustanovení Během jednání se zájemcem o službu je klient seznámen s vnitřními pravidly. Aktualizace pravidel probíhá min.1x ročně nebo dle potřeb

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň Bolevec, 323 00 Plzeň Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň DOMÁCÍ ŘÁD Domov se zvláštním režimem Petrklíč, Západní 1315/7, Plzeň

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA PEČKY Chvalovická 1042, 289 11 Pečky, IČ: 61883531, tel.: 321 785 468, 606/383 866, e-mail: pec.sluzba.pecky@centrum.cz, web: www.pspecky.cz PODROBNÉ INFORMACE O SLUŽBĚ 1) Časové

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE Spolek Trend vozíčkářů Olomouc Lužická 7, 779 00 Olomouc Osobní asistence Tel: 585 754 924, 777 974 455 Email: asistence@trendvozickaru.cz www.trendvozickaru.cz PRAVIDLA SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE 1. Spolek

Více

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim

PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Resselovo náměstí 113, 537 01 Chrudim Provozovna : Obce Ležáků 166, 537 01 Chrudim tel.: 777 006 021 e-mail: domovsenioru4@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice

Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Pravidla Charitní pečovatelské služby pracoviště Těšetice Kontaktní údaje Charitní pečovatelská služba pracoviště Těšetice Těšetice 6, 783 46 Těšetice Tel.: +420 736 764 796 www.olomouc.charita.cz/socialni-sluzby-sth

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Příloha č. 2 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Úvodní ustanovení Poskytovatel pečovatelské služby: Město Roztoky, nám. 5. května čp. 2, 252

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Uživatel: Příjmení a jméno: Datum

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA

A - VNITŘNÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice Štrossova 357, 530 03 Pardubice tel.: 466 613 176 www.ssmpce.cz e-mail: kostelicek@ssmpce.cz A - VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY

Více

Pečovatelská služba OASA Opava

Pečovatelská služba OASA Opava Příloha č. 2 Vnitřní pravidla pro poskytování Pečovatelská služba OASA Opava Vnitřní pravidla pro poskytování Účinnost od 15.7. 2011 Datum aktualizace 5: 1.5.2015 Adresa Poskytovatele sociální služby:

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov PEČOVATELSKÁ SLUŽBA, U Žebračky 18, 750 02 Přerov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby 9. úprava a doplnění I. Základní prohlášení Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba poskytována

Více

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace

Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace Dlouhoveská 91/1915, 748 01 Hlučín IČ: 71295046 Tel.: 595020571 e-mail: recepce@ddhlucin.cz www.ddhlucin.cz Číslo jednací: HLU-./VIC-.. S M L O U V A o poskytování

Více

Domov pro seniory SKALKA v Chebu

Domov pro seniory SKALKA v Chebu Domov pro seniory SKALKA v Chebu Americká 52, 350 02 Cheb IČ:711 75 245 tel.: 354 433 307, fax 354 529 174, info@domovskalka.cz DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY SKALKA V CHEBU OBSAH D O M Á C Í Ř Á D... 2

Více

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby

Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200. Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby Centrum sociálních služeb města Letovice, p.o. J. Haška 12 679 61 Letovice Tel. 516 481 200 Praktická příručka pro uživatele pečovatelské služby 1 Posláním pečovatelské služby (dále jen PS) je zajistit

Více

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1. Pan(paní) Bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel rodné číslo: a 2. Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované na MV ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R,, IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 sídlo: 163 00 Praha 6-Řepy, Bendova 5/1121, pobočka: 155 21 Praha 5 Zličín, Křivatcova 416 Bank.

Více