Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč"

Transkript

1 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje před vyhlášením své královny. foto D. Kubica Pozvánka na referendum Zdravím čtenáře Novin královédvorské radnice a občany Dvora Králové nad Labem. Společně se starostou města Ing. Jiřím Rainem Vás srdečně zvu k účasti na referendu o přistoupení České republiky do Evropské unie dne 13. a 14. června Královédvorský majáles Jako každoročně, tak i letos pro vás Městské kulturní zařízení Hankův dům a Město Dvůr Králové nad Labem připravily oslavy počátku měsíce lásky, dříve také svátku práce, již tradičním Majálesem. Celý program byl koncipován tak, aby si v něm našly svoji parketu všechny věkové skupiny. Středeční odpoledne bylo věnováno dětem. Stavěla se májka, soutěžilo ve štafetovém běhu a hrála se muzika děti a mládež lákající. Večer se většina obyvatel města přišla podívat na stadion, kde tančil Michael Jackson a hlavně byla k vidění pyrotechnická ohňostrojová kouzla. Náladu nám sice zpočátku zkazila silná průtrž mračen, ale co bychom nevydrželi pro nebe rozzářené barevnými rachejtlemi. A hned potom hurá na náměstí na Májovou veselici, kde někteří z nás tančili a pili až do svítání. A ti nejodolnější ještě ráno. Dopoledne začal prvomájový program, ve kterém se postupně představil Dechový orchestr VČE s mažoretkami, místní začínající kapela Jam Brothers a profesionální Přímá linka s písněmi Michala Tučného. Já osobně jsem byla na náměstí celý den a srovnávala jsem jednotlivé umělecké výkony. Jednoznačnou jedničkou pro mě byli neprofesionální, mladí, talentovaní, začínající a nepříliš kvalitně ozvučení Jam Brothers, kteří hráli poprvé před tolika lidmi, byla na nich vidět tréma, ale své nadšení jako jediní dokázali předat z jeviště do hlediště. Kontroverzí a diskutovaná byla rozkvetlá třešeň vedle pódia. Třešeň nebyla poražený strom, nýbrž větev ze stromu, který bude muset ustoupit výstavbě a tudíž bude tak jako tak uříznut. A soutěž o Nejhezčí prvomájové srdíčkové přání? Dopadla fi askem. Místo líbajících se davů, které nenašly odvahu, se pod třešní políbily pouze tři páry. A protože přání jsou pouze tři a protože jsou krásná, zde je jejich obsah: Co nejvíce lásky všem zamilovaným., Aby každej človíček na světě byl š astnej a nikdy nebyl sám. a Přejme si strašně moc štěstí pro všechny človíčky na celým světě. A se všichni mají co nejlépe mohou. A a se mají všichni rádi.. (A pak, že mládež je zkažená a bez citu.) A protože autoři těchto vět šli příkladem přihlížejícím, všechny je odměňujeme volnou vstupenkou na jakýkoliv pořad Hankova domu, dle vlastního výběru. V pozadí organizace, technického zajištění a bezproblémového zabezpečení Majálesu stálo mnoho lidí, kteří odvedli perfektní práci v lehce extrémních podmínkách a pod mírným stresem. Chtěla bych poděkovat: Technickým službám města, pracovníkům Hankova domu, Městské policii a fi rmě Sound service. No a za rok, při oslavách Majálesu na Královédvorském náměstí se určitě uvidíme. MgA. Eva Kolbabová, odbor KTaVV Výběr z obsahu čísla Královédvorský majáles Referendum o vstupu do Evropské unie Aktualizace povodňových plánů Výběr z jednání rady města Novinky královédvorských škol Fotostrana Informace ze ZOO Novinky pro příznivce turistiky Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Referendum o vstupu naší země do Evropské unie Obyvatele Evropy provázejí úvahy o její jednotě již delší čas. O vstupu České republiky do Evropské unie se v poslední době nepřetržitě dozvídáme takřka ze všech sdělovacích prostředků. Některé se nám snaží vnutit představu, že se bude jednat výhradně o záležitost pro nás výhodnou, ale rozumný člověk chápe, že přineseme i jisté oběti. Členství v EU nám bezesporu přinese vymahatelnost práva, otevření hranic, což umožní jednodušší cestování, získání dobře placené práce v zahraničí či možnost studia na prestižní universitě. Tento vstup přinese s sebou i postupné propojování národních ekonomik, růst obchodu a životní úrovně, navíc společný rozvoj komunikačních kanálů, dálnic, železnic a letecké dopravy. Skutečnost, že se staneme občany sjednocené Evropy, ponese s sebou též nutnost přizpůsobit se evropským normám a zákonům. Není vždy snadné vzdát se zdánlivého pohodlí ve prospěch příslibů budoucnosti. Přesto jsme to právě my, kteří se staneme za pár dní svědky historické události české země. Ve dnech 13. a 14. června máme možnost spolurozhodovat o osudu své vlasti. Právě v tyto dny Vás, občané Dvora Králové, zvu do hlasovacích místností za účelem konání referenda o vstupu České republiky do Evropské unie. Máme společně možnost rozhodnout o dalším směřování naší vlasti, vykročme tedy do Evropy oběma nohama. Ing. Jiří Rain, starosta města Referendum o přistoupení České republiky k EU Prezident republiky v souladu s čl. 2 ústavního zákona č. 515/2002 Sb., svým rozhodnutím č.116 ve Sbírce zákonů České republiky dne 28. dubna 2003 vyhlásil referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii na dny 13. a 14. června Právě referendum které se blíží velmi rychle se bude lišit snad jen ve slově hlasovat namísto volit. Organizace bude probíhat podobným způsobem jako při předešlých volbách a to s pomocí okrskové komise, která musí vzniknout nejpozději do 23. května Bude se skládat opět z delegovaných členů volebních stran, zapisovatele (tento post obsadí zaměstnanec MěÚ) a dobrovolníků, kteří se tohoto hlasovaní chtějí zúčastnit. V našem městě vznikne znovu 17 hlasovacích okrsků, které starosta města p. Ing. Jiří Rain dne 30. dubna t.r. stanovil a veřejně vyvěsil na úřední desce Městského úřadu. Od 23. května bude ve vestibulu MěÚ v přízemí zveřejněna i smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii každému z občanů města a to jak v písemné podobě tak i na CD nosiči. Koncem května se na výlepových plochách našeho města budete moci dočíst v Oznámení o místě konání referenda v jakém okrsku můžete o vstupu do EU hlasovat. Hlasovací lístek bude vydán každému voliči, který se s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem dostaví před okrskovou komisi, která mu za těchto podmínek umožní hlasovat. Těšíme se na Vaši účast při hlasování o naší budoucnosti. Iva Dostálová, odbor VVS Nezletilí často navštěvují koncerty a zábavy v nočních hodinách, kde je pro ně běžně dostupný alkohol a jiné drogy. Ředitelé dvorských základních škol dokonce upozornili vedení města na závažnou skutečnost porušování školního řádu žáky 2. stupně. Někteří žáci před odpolední výukou či v době dopoledního vyučování chodí za školu navštěvují herny s hracími automaty a pohostinská zařízení, kde je jim umožněno konzumování alkoholických nápojů a kouření. Městský úřad na základě tohoto upozornění přijal následující opatření: po konzultaci s pověřeným strážníkem panem Haukem bude provádět městská policie zvýšené kontroly v těchto zařízeních a při prokázaném přestupku (nalévání alkoholických nápojů, prodávání cigaret nezletilým osobám) bude podle závažnosti ukládat blokovou pokutu, popřípadě předá záležitost k přestupkové komisi při MÚ. Opakovaná porušení budou postoupena Živnostenskému úřadu, který dle zvláštních právních předpisů může živnost pozastavit nebo úplně zrušit. Mgr. Edita Vaňková, místostarostka Aktualizace povodňových plánů V únoru letošního roku se uskutečnily pracovní schůzky zpracovatele povodňového plánu pro Město Dvůr Králové nad Labem s majiteli nemovitostí a podnikateli, jejichž provozovny se nacházejí v záplavové oblasti řeky Labe ve Dvoře Králové nad Labem, Verdeku a Žirči.Na schůzkách bylo dohodnuto, že vlastní aktualizace jejich povodňových plánů, které mají být zpracovány dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. proběhnou v květnu. Tyto aktualizace budou prováděny na MěÚ odboru životního prostředí, náměstí T.G.M., č.p. 59 (budova kde je umístěna i Městská policie) 1. poschodí, pí Havrdová: pá 8-20 h., po h., pá 8-20 h., po - st 8-20 h. Budou poskytnuty informace i těm občanům, kteří se nemohli v únoru zúčastnit nebo těm, kteří své povodňové plány dosud nemají. Je důležité, aby občané dali písemný souhlas s vyrozumíváním mobilními telefony, jejichž čísla jsou uváděna v povodňových plánech. Alena Havrdová, odbor životního prostředí Zhodnocení dubnového svozu nebezpečných odpadů Ve dnech proběhl letošní první mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený se sběrem objemného odpadu a železného šrotu. Sběr zajistila fi rma SITA Bohemia a.s. a Technické služby města Dvůr Králové n.l. Přehled a množství jednotlivých druhů nebezpečných odpadů je uveden v následující tabulce: Název odpadu Množství v kg Rozpouštědla 2058 Kyseliny 11 Zářivky 43 Lednice 6200 Oleje nebo tuky 307 Barvy, lepidla, pryskyřice 3050 Monočlánky 54 Autobaterie 3465 Televize 5940 CELKEM DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ V informačním letáku upozorňujícím na sběr je jasně řečeno, že odpady si na zastávkách přeberou v přesně určený čas pracovníci odborné fi rmy a Technických služeb města a také, že se odpady nemají odkládat na zastávkách před příjezdem a po odjezdu vozidla. Tohoto upozornění však čím dál tím více občanů nedbá a na sběrových místech zakládají černé skládky. O tom, že situace je skutečně vážná svědčí i to, že k hromadění odpadů na svozových zastávkách dochází nejen před svozem, ale dokonce ještě několik týdnů po provedeném svozu! Vzhledem k narůstající nekázni občanů, která již přesáhla únosnou mez, jsme nuceni přistoupit k odpovídajícímu opatření. Městská policie je pověřena přísným dohledem nad dodržování pořádku na sběrových zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání odpadů mimo určený čas a místo (přímo na svozová auta), dostane blokovou pokutu, případně s ním bude zahájeno přestupkové řízení. Jedná se totiž o přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., 47 odst. 1 písm. h): Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Pozor, za tento přestupek lze uložit pokutu do ,-Kč!!! Žádáme proto občany, aby se chovali ukázněně a přispěli tak k tomu, že další svoz proběhne již bez problémů. Termíny: Ing. Kateřina Doležalová, odbor ŽP Opatření na ochranu nezletilých Přestože Dvůr Králové patří mezi města s nižším počtem obyvatel, některé sociálně patologické jevy se mu nevyhnuly. strana 2 Sluníčko tenhle pohled moc dlouho nevydrží... (Krkonšská ul. po svozu odpadu). foto: D. Kubica

3 Výběr z jednání Rady města 16. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne RM v y s l o v u j e znepokojení nad tempem stavebních prací při rekonstrukci ul. Legionářská, u k l á d á vedoucímu odboru dopravy a vedoucímu odd. RI neprodleně jednat s investorem (Správa a údržba silnic KH kraje se sídlem v Hradci Králové) a s dodavatelem stavebních prací fi rmou SSŽ a. s. se sídlem v Hradci Králové o zavedení pravidelních kontrolních dnů za účasti zástupců investorů, hlavního dodavatele, subdodavatelů a zástupce vedení města. RM p o v ě ř u j e v souladu s 3 odst. 2 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. v platném znění, od plněním některých úkolů při řízení obecní policie Jindřicha Haukeho. RM u d ě l u j e Ocenění Rady města Josefu Židkovi, Ing. Jiřímu Filipovi, Ing. Michalu Filipovi, MUDr. Vladimíru Lepšovi, Pavlu Janouškovi, Ladislavu Lubinovi a Ing. Vladimíru Lagutinovi. RM d o p o r u č u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 3529/1 v k.ú. Dvůr Králové n. L. o ploše cca 3,5 m2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu ,- Kč, RM s ch v a l u j e postup při umístění a instalování reklamních, informativních a propagačních poutačů na pozemcích města s účinností od ve znění připomínek členů RM, RM s c h v a l u j e předložený ceník vstupného na Tyršovo koupaliště na rok 2003, RM s c h v a l u j e, na základě doporučení hodnotitelské komise, výsledek hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele akce: Přístavba a rekonstrukce ZŠ Podhar ve DKn/L - 1. Stavba v předloženém znění s následujícím pořadí: 1. BAK a. s., Vodní 177, Trutnov nab. cena 18, ,- Kč vč. DPH 2. Pavel Bořek, Poděbradova 2014, Dkn/L, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH 3. Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Deymova 208, Hostinné, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH 4. MAVL s.r.o., J. Biliny 1827, Dkn/L, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH RM p o v a ž u j e současný stav počtu základních škol ve městě za vyhovující, a to na základě podkladů předložených v rámci plnění úkolu č. 552/2003 a u k l á d á vedoucímu oddělení RI ve spolupráci s řediteli uvedených ZŠ připravit VŘ na dodavatele studie rekonstrukce a modernizace ZŠ R. A. Dvorského a ZŠ Schulzovy sady, RM b e r e n a v ě d o m í průběh VŘ na obsazení funkce vedoucí(ho) majetkoprávního odboru, toto VŘ r u š í a u k l á d á tajemnici vyhlásit VŘ nové, RM b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou RM za období od do RM n e s c h v a l u j e žádost Osadního výboru Žireč o proplacení faktury za uhlí a d o p o r u č u j e Osadnímu výboru Žireč přenést další zasedání do budovy MŠ Žireč nebo do budovy ZŠ Žireč, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města o možnosti uspořádání architektonické soutěže na nový vzhled náměstí TGM, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města o zrušení VŘ na odprodej Teplárny DKn/L, RM b e r e n a v ě d o m i informaci místostarosty o jednání vedení města se zástupci TIBA, a. s. a VAK, s. r. o. o možnosti úpravy ceny vodného a stočného, RM b e r e n a v ě d o m í materiál dopravní komise ve věci koncepce parkování ve městě. 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne RM d o p o r u č u j e ZM schválit obecně závaznou vyhlášku Požární řád města Dvůr Králové nad Labem, RM s c h v a l u j e seznam zájemců o pronájem a budoucí prodej bytových jednotek v nově postavených bytových domech čp. 2963, čp. 2954, čp v ul. Štefánikova ve DKn/L a sepsání nájemních smluv na pronájem těchto bytových jednotek s těmito zájemci, a to na dobu určitou 20 let, za cenu 16,42 Kč/m2/ měsíc. RM n e s c h v a l u j e fi nanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov, RM s c h v a l u j e peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3, Trutnov. Dar bude poskytnut po doložení příslušných náležitostí /kopie stanov, kopie přidělení IČO, písemné sdělení bankovního spojení atp./, RM n e s c h v a l u j e fi nanční příspěvek pro pana Jiřího Suka, Benešovo nábřeží 1987, Dvůr Králové nad Labem pro úhradu následných nákladů souvisejících s plesem pro občany, kteří v roce 2003 dosáhnou 60 let života, RM n e s c h v a l u j e zvýšení limitu mzdových prostředků pro Městské lesy, RM u k l á d á lesmistrovi Městských lesů předložit koncepci obnovy personálního obsazení Městských lesů v horizontu 5-ti let v souvislosti s provozem Městských lesů, RM s c h v a l u j e výběr vítězné fi r- my R.O.K. 93 s.r.o., Kladenská ul., Trutnov 3, RM s c h v a l u j e vybranou fi rmu Petr Kadlec LIFTS, Na Nové 43, Hradec Králové, RM s c h v a l u j e předloženou nabídku fi rmy VIS, Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, Hradec Králové, ve výši ,- Kč (vč. DPH) a výkonu autorského dozoru, RM s c h v a l u j e umístění sběrného dvora vedle Technických služeb města v předložené variantě I, RM s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy ve věci projednávání přestupků dle zákona č. 200/90 Sb. s obcemi Borovnička, Hřibojedy a Vítězná s částečnou úhradou nákladů ve výši 500,- Kč za přestupek a převedení poměrné části státního příspěvku na výkon státní správy a ukládá právníkovi města učinit veškeré potřebné kroky k jejím uzavření, RM n e s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy ve věci projednávání přestupků s obcemi Bílá Třemešná, Mostek a Dolní Brusnice za jimi navržených podmínek a ukládá právníkovi města odpovědět v tomto smyslu na protinabídku těchto obcí, RM u k l á d á právníkovi dopracovat smlouvu se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů dle připomínek členů RM, RM s c h v a l u j e pořadník čekatelů na umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Strži, RM s c h v a l u j e postup při obsazování bytů: stávající obyvatelé DPS v Bezručově ulici si z nabídky bytů vyberou byt dle svého uvážení bez ohledu na to, zda se jedná o byt jednolůžkový či dvoulůžkový, ze zbývajících dvoulůžkových bytů si byt dle svého uvážení poté vyberou manželské dvojice a to podle pořadí, jak jsou tito čekatelé umístěni ve schváleném pořadníku, poté si z nabídky zbývajících bytů vyberou dle svého umístění v pořadníku byt i ostatní čekatelé, RM s c h v a l u j e doplnění pořadníku čekatelů na umístění v Domově penzionu pro důchodce, o manžele Hanu a Vladimíra Marklovi, bytem Husitská 1523, Dvůr Králové n. L., RM s c h v a l u j e Provozní řád veřejných pohřebiš města Dvora Králové n/l v předloženém znění, RM u d ě l u j e Ocenění Rady města Karlu Divišovi, RM b e r e n a v ě d o m í informaci tajemnice o přípravě organizačních změn v rámci městského úřadu, dle přílohy k zápisu 17. RM ve znění připomínek členů RM, RM b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou RM za období od minulé schůze RM. RM schvaluje umístění dalších 4 parkovacích automatů: nám. TGM, ul. J. Hory, nám. Odboje, parkoviště u Šindelářské věže, RM u k l á d á dopravní komisi vypracovat varianty možného řešení parkování v centru města, RM u k l á d á řediteli TSM vypracovat návrh na zkvalitnění povrchu parkoviště J. Hory a parkoviště u Hankova domu, RM u k l á d á odd. RI zadat studii na cyklostezku do Žirče Ing. Stanislavu Janákovi v celkové výši max. do ,- Kč vč. DPH, RM j m e n u j e novými členy sociální komise Milenu Bláhovou a Soňu Vachkovou, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města ohledně nemožnosti realizace okružní křižovatky u pošty, RM b e r e n a v ě d o m í zprávu místostarostky Mgr. E. Vaňkové o jednání ohledně postupu prací na stavbě rekonstrukce ul. Legionářské. Setkání zástupců družebních měst Ve dnech navštívila naše město delegace z francouzského družebního města Verneuille en Halatte. Cílem jejich návštěvy bylo zejména seznámit se s novým vedením královédvorské radnice a upřesnit detaily červnového setkání zástupců družebních měst z Francie a Itálie. Toto setkání proběhne ve dnech Stěžejním bodem třídenní návštěvy našeho města a okolí bude slavnostní podpis smlouvy o přátelství a spolupráci mezi městy Dvůr Králové n. L., Verneuille en Halatte a Piegaro, který se uskuteční v neděli od hodin ve velkém sále Hankova domu. Na tento slavnostní akt s doprovodným programem zveme občany našeho města. Zuzana Čermáková, předseda sdružení pro spolupráci se zahraničím strana 3

4 Poděkování Městské policii děkujeme příslušníkům Městské policie za rychlou a kvalfi kovaně zorganizovanou akci, kterou vyvinuli ve čtvrtek dne Výsledkem bylo včasné nalezení našeho malého syna a vnuka Jakuba Skály. Jeho zmizení bylo pro nás zlý šok a jejich úspěšný zásah nám jej vrátil. Děkujeme, jsme rádi, že Městská policie ve Dvoře Králové n. L. funguje. S úctou Jiří a Jana Hubení - prarodiče, Březinova 842, D. K. n. L. Jiří a Karolína Skálovi - rodiče, Ed. Zbroje, D. K. n. L. Ve Dvoře Králové n. L., dne Seminář ukázal nové možnosti laboratoře Městská nemocnice a. s. uspořádala v závěru dubna seminář o nových možnostech vyšetření, která nabízí její laboratoř. Akce byla určena pro terénní lékaře a konala se v zasedací síni kanceláře starosty města. Akce se podle slov ředitele Miroslava Vávry zúčastnilo asi 35 lékařů, kteří mohou výhody nové přístrojové vybavení ve své praxi využít. Seminář byl připraven ve spolupráci s brněnskou fi rmou Bio Vendor, která zastupuje společnost DPC, jejíž imunoanalyzátor nemocnice nedávno zakoupila. Pracovníci laboratoře, specialisté z dalších zdravotnických zařízení a dodavatelské fi rmy hovořili o možnostech laboratoře, která nabízí nyní rychlejší možnost diagnostikovat řadu nemocí. Bedřich Machek Interní ambulance v novém Od poloviny května změnila interní ambulance Městské nemocnice své místo. Z polikliniky v Rooseveltově ulici se ordinace přestěhovala do přízemí staré polikliniky v Presslově ulici. Zajištěn je i bezbariérový přístup. Chraňme místo kde žijeme Motto: Přestupku se dopustí ten, kdo.poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku...zničením či poškozením věci. Protože i nadále dochází k poškozování zařízení, která jsou bezpochyby veřejně prospěšná, a už jde o lampy veřejného osvětlení v parku Schulzovy sady, či lavičky a přístřešky v areálu sportovního stadionu, rozhodli se zástupci Městské policie a Technických služeb města přijmout taková opatření, která by zlepšila jejich ochranu před vandaly. V první řadě se zvýší počet pochůzek strážníků Městské policie v obou areálech a to jak v denních, tak i v nočních hodinách. V Schulzových sadech bude pracovat a na pořádek dohlížet správce parku. On i ostatní pracovníci Technických služeb budou neprodleně informovat Městskou policii pokaždé, kdy zjistí sebemenší pokus o poškozování zařízení. Největším překvapením pro vandaly jistě bude rozmístění několika kamer monitorovacího systému Městské policie, které budou sledovat prostory parku a stadionu. Žádného slušného občana jistě nepobouří tabulky s nápisem: Tento prostor je monitorován kamerovým systémem Městské policie. Věříme, že tato opatření napomohou k ochraně majetku města a vyzíváme veřejnost, aby nebyla lhostejná k jeho ničení. Chraňme místo kde žijeme. Jindřich Hauke, městská policie Naše první odvody Letos poprvé se uskutečnilo odvodní řízení branců ročníku narození 1984 v souladu s novým braným zákonem č. 218/1999 Sb. Nová změna spočívala v povinnosti připravit a provést odvodní řízení u obcí s rozšířenou působností, to znamená v teritoriu bývalého okresu u měst Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. Po dohovoru Územní vojenské správy v Jičíně (ÚVS Trutnov zrušena k ) s představiteli příslušných obcí bylo stanoveno, že odvody proběhnou v Trutnově a Vrchlabí. Město Dvůr Králové nad Labem projevilo zájem provést odvody v Jičíně pro obtížnost zajistit na požadovaný termín dostatečné prostory odvodního střediska. Této žádosti bylo vyhověno a tak odvody pro územní obvod Dvůr Králové nad Labem proběhly v prostorách odvodního střediska kasáren v Jičíně. V období odvodů bylo předvoláno z územního obvodu Dvůr Králové nad Labem 127 branců ročníku narození 1984 a 50 branců starších, v minulých odvodech odročených. Denně bylo předvoláno 25 branců. Po nezbytném poučení předsedou komise a seznámení se s prostory odvodního střediska byly odvody zahájeny. Největší obava branců byla z lékařské komise, která posuzovala jejich zdravotní stav a tedy i vhodnost k vojenské službě. Co bychom předstírali, eminentní zájem byl o modré knížky, naopak nezájem o civilní službu. Tato situace vzhledem k proklamacím vojenských činitelů odpovídá situaci. Každý z branců si klade otázku proč jít na vojnu, když údajně brzo skončí a dělá všechno proto aby na vojnu nemusel a tedy ani na civilní službu.jsou však i tací, kterým vojna nevadí a nebo ji i přímo požadují. Jedná se o zájemce o službu v profi. Armádě, Policii, vězeňské službě anebo bezpečnostních agenturách. Snaha získat za každou cenu modrou knížku se projevila i při letošních odvodech. Při zdravotní prohlídce dne lékaři odvodní komise byla zjištěna jednomu branci ze Dvora Králové nad Labem zvýšená hladina cukru v moči, tedy závažný zdravotní problém, který bude vyžadovat další vyšetření a léčbu. Branec odcházel samozřejmě s modrou knížkou. Co se však nestalo. Druhý den poté byly odhaleny další dva případy dva případy zvýšené hladina cukru v moči. To však neuniklo ostřížímu zraku lékařů, kteří okamžitě pojali podezření a důkladně oba vyšetřili. Samozřejmě se jednalo o podvod se snahou takto snadno se získat modrou knížku. A přitom stačilo nasypat špetku cukru do vzorku moče. Závěrem co říci, odvodního řízení se nezúčastnilo 23 branců, kteří budou povoláni k podzimním odvodům. Pokud by se opětovně nezúčastnili, budou předvedeni Policií ČR. V průběhu odvodů bylo vydáno 76 rozhodnutí schopných k vojenské činné službě, 30 rozhodnutí odročen a 45 branců bylo uznáno trvale neschopnými k vojenské činné službě. Z důvodů kvalitně zabezpečených a vykonaných odvodů, se nabízí možnost uskutečnit v podzimním termínu pro obec s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem další odvodní řízení opět v prostorách ÚVS Jičín. Vladimír Nemanský, referent VVS To si můžete i vy dovolit: půjčit si od buřinky za 4,75%na vlastní byt. Vlastní byt? Vlastní dům? Proč ne? Nemáte dost peněz? Ale můžete je mít. Kde je vezmete? Prostě si je půjčíte. Že nemáte na splacení úvěru s vysokým úrokem? Zdá se vám, že roční úrok 4,75% je vysoký? Stěží najdete nižší! Stavební spořitelna České spořitelny nabízí od začátku roku ojedinělou možnost: úvěr ze stavebního spoření s ročním úrokem 4,75%! Stačí,když uzavřete smlouvu o stavebním spoření a splníte podmínky pro vznik úvěru ze stavebního spoření. To vám bude trvat nejméně dva roky. Stavební spořitelna České spořitelny vám půjčí sice více než uspoříte, ale přesto vám radí: připravujte se na fi nancování svých záměrů v předstihu. Splátky vám rozloží až na 13 let. A navíc budete mít jistotu,že vám úrok po celou dobu nezvýší. A ještě ušetříte. Zaplacené úroky si odečtete od základu daně z příjmu. Výši fi nančního ztížení svého rozpočtu tak máte ve svých rukou. Skvělá nabídka,že? A v čem je ještě ojedinělá?platí také zpětně, tedy i pro klienty,kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření v době, kdy buřinka poskytovala úvěr ze stavebního spoření s ročním úrokem 6% a 5,5%. A jak úvěr s výhodným úrokem získáte vy, kdo spoříte už tři, čtyři, pět nebo více let? Jednoduše. Vyplníte příslušný formulář žádosti o změnu tarifu. Ten získáte v poradenských kancelářích Stavební spořitelny České spořitelny a u jejich obchodních zástupců. S přechodem na nový tarif se změní také výše vkladu. K jeho novému úročení ve výši dvou procent ročně dojde vždy od prvního dne měsíce, v němž jste žádost sepsali. Takto vám budou vklady úročeny do doby,než si vyřídíte úvěr, tedy například po dobu jednoho měsíce. S nově nabízeným úvěrem vám buřinka vyplatí celou částku,kterou jste si stanovili ve smlouvě-uspořené prostředky ve výši minimálně 40 procent a úvěr ve výši maximálně 60 procent. O změnu tarifu můžete požádat i v případě, že budete jen spořit a chcete si zvýšit cílovou částku. Žádost vám buřinka vyřídí bezplatně. Už jste se rozhodli bydlet ve vlastním? Není se co divit. Za ty peníze... Aktuální úrokové sazby: Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření: 4,75 % Úroková sazba z překlenovacího úvěru: Uspořená částka v % z cílové částky Překlenovací úvěr Překlenovací úvěr ve výši do 300 tis. Kč Zajištěný nemovitostí 30 a více Překlenovací úvěr MAXI a více - Doba spoření Nad 1 rok Do 1 roku Úroková sazba (ročně) 7,0 % 7,5 % 5,8 % 6,0 % Překlenovací úvěr pro plynofi kaci 20 a více - 6,0 % Kde nás najdete: Poradenská kancelář stavební spořitelny České spořitelny Náměstí Odboje 316, 1. patro Dvůr Králové nad Labem Telefon: , Provozní doba: PO, ST - 10,00-16,00, ÚT Na výše uvedených telefonních číslech můžete sjednat osobní konzultace i mimo provozní dobu. Obchodní zástupce stavební spořitelny České spořitelny: Pácaltová Olga - telefon: strana 4

5 Žáci ZŠ Schulzovy sady za průlivem La Manche 22. duben 2003 byl pro 37 dětí ze ZŠ Schulzovy sady a jejich pedagogický doprovod dnem očekávaného odjezdu na poznávací zájezd do Velké Británie. U autobusu se sešli všichni včas a cesta plná krásných a hodnotných zážitků mohla začít. K francouzskému Calais jsme dorazili přibližně okolo čtvrté hodiny ráno následujícího dne a nalodili se na trajekt. Plavba trvala přibližně jeden a půl hodiny, pak jsme konečně spatřili překrásné křídové útesy v anglickém Doveru. Zde jsme všichni museli projít imigrační kontrolou, což byla pro mnohé první příležitost ověření svých komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Otázky týkající se našeho výletu jsme úspěšně zvládli a s nadšením jsme zamířili do Londýna. V tomto překrásném a rušném městě jsme hned první den navštívili několik památek jako jsou například: The Houses of Parliament a Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, Buckingham Palce, St. James Park. V 11 hodin jsem se zúčastnili slavnostního střídání stráží před královským palácem a po té jsme se odebrali do muzea voskových fi gurín. Tento den jsme stihli i jízdu metrem či proslulým anglickým Double Deckrem.. Nastal večer, čas našeho setkání s londýnskými rodinami. Druhý den jsme navštívili přímořská lázeňská městečka Eastbourne a Brighton. Prohlídka mořského akvária, kde největší atrakcí byl tunel uvnitř nádrže s mořskými živočichy, byla opravdu zajímavá. V tomto tunelu jsme se mohli procházet a kolem nás pluli žraloci, rejnoci a mnoho dalších obyvatel oceánu. Pár z nás zkusilo i teplotu skutečného moře při procházce po krásných plážích. Při zpáteční cestě k našim londýnským domovům jsme zaskočili na krátkou prohlídku Blue Water, což je největší nákupní centrum v celé Evropě. Předposlední den nás čekala návštěva Thames Barrier, přehrady na řece Temži. Tento den jsme se zároveň ocitli i jednou nohou na západní a druhou nohou na východní polokouli. Zavítali jsme na Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Je zde také observatoř a překrásný park. Odpoledne nás čekal výlet na hrad Hever, kde jsme si prohlédli nejenom samotné budovy, ale okusili i atmosféru vodního bludiště. Poslední den nás čekala prohlídka samotného Londýna. Zhlédli jsme otevírající se Tower Bridge, pevnost Tower, doky Sv. Kateřiny. Především jsme ale během tohoto dne zdolali neuvěřitelných 1700 schodů. Zdolali jsme výstup jak na Monument, tak i schody v katedrále Sv. Pavla. Pro chlapeckou část naší výpravy byla zajímavá prohlídka vojenské válečné královské lodi Belfast. Úderem šesté hodiny nastal čas odjezdu, a tak se každý snažil vyfotografovat poslední okamžiky v Londýně. Cesta zpět ubíhala rychle, někdo se těšil domů více, někdo by rád ještě na pár dní v této krásné zemi zůstal. Tento výlet nám všem ukázal, jak důležité je v dnešní době umět alespoň jeden světový jazyk. Navázali jsme nová přátelství. Zůstalo nám plno krásných vzpomínek a naděje, že snad v budoucnosti opět zavítáme do Velké Británie a už se školou či jen tak na výlet. Nejdůležitější však je umět a nebát se mluvit v jiném jazyce než mateřském. Petra Laubová, ZŠ Schulzovy sady Kluci a holky se chystají do Londýna. Nová hudební učebna se dětem líbí Po velikonočních svátcích dostali žáci ZŠ R. A. Dvorského pěkný dárek. Do užívání jim byla předána nová učebna hudební výchovy. Hlavním realizátorem projektu byl Mgr. P. Pavelka. Ten sehnal přístroje- nový 100 Hz televizor Mascom, video Panasonic, magnetofon, receiver s dekodérem prostorového zvuku, DVD přehrávač, reproduktory pro reprodukci prostorového zvuku a další potřebné komponenty. Všechny tyto přístroje budou dětem doplňovat hodiny hudební výchovy. Ke klavíru, který škola zakoupila do učebny o prázdninách, te přibyl nový moderní nábytek- prosklená skříň zhotovená na míru k uložení přístrojů a krásné žluté stolky a židle vše výškově stavitelné, aby bylo vyhověno hygienickým předpisům. Ty jsme zakoupili jako novinku z výstavy euronábytku. S novými elektrickými rozvody nám pomohl tatínek naší žákyně, pan školník připevnil novou bílou tabuli a také tabuli notovou. Část velikonočních prázdnin na dokončení projektu věnovaly i paní učitelky J.Šourková a D.Novotná. Slavnostní otevření se odehrálo za přítomnosti místostarosty- Mgr. V. Bibena, učebnu dětem předala pí ředitelka Mgr. R. Tauchmanová. Děti z pěveckého kroužku předvedly ukázku ze svého repertoáru, na nové televizi se promítaly zajímavosti ze života školy, a protože jsme škola nesoucí jméno slavného rodáka R.A.Dvorského, k poslechu nám z nových přístrojů hrála swingová hudba. Jsme rádi, že se akce podařila a žáci budou mít k dispozici moderní učebnu nejen na hodiny hudební výchovy, ale také pro činnost školních sboráčků. Alena Dušková Základní škola Podhar pro Zemi a vše živé 22. dubna bylo před školou v Podharti neobvykle rušno. Od rána totiž přicházely děti s balíky starého papíru, za které každé z nich obdrželo pexeso s tématikou třídění odpadů. Nejlepší sběrači i sladkou odměnu. Po tradičním ranním sběru na počest Dne země, do nějž se zapojili všichni od nejmenších až po nejstarší, se cesty jednotlivých ročníků rozdělily. Děti z první a druhé třídy zamířily do psího útulku, aby se od vedoucího pana Antonína dozvěděly více o výcviku slepeckého a služebního psa a zároveň zhlédly ukázku. Jako dárek přinesly pejskům granule a spolu se tře áky a čtvr áky přispěly i malou fi nanční částkou na údržbu útulku. Žáci třetí a čtvrté třídy navštívili ZOO, měli totiž za úkol vybrat zvířátko, které naše škola adoptuje z peněz obdržených za sběr papíru. Ostatní ročníky si poslechly vyprávění paní Višňákové, která nejen velice poutavě hovořila o ochraně zvířat, ale přivezla s sebou i pět hadů. Ti nejsmělejší je chovali v náručí. Přesvědčili se, že had skutečně není kluzký. Pak už následoval běžný úklid kolem školy, doplněný netradičním stěhováním školního pozemku z důvodu blížící se přístavby školy, na niž všichni už netrpělivě čekáme. Závěrem touto cestou děkujeme paní Aleně Rozsívalové, která přispěla výrazným množstvím starého papíru a panu Bohuslavu Žižkovi za plynulou spolupráci při odvozu druhotných surovin. Ředitelství školy Základní umělecká škola ve Dvoře Králové nad Labem přijímá nové žáky ke studiu ve školním roce 2003/2004 v oboruhudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Hudební obor nabízí možnost výuky zpěvu, hry na klavír, akordeon, keyboard, housle, violoncello, kytaru, příčnou i zobcovou ffl étnu, klarinet, saxofon a trubku. Přijímací zkoušky hudebního oboru proběhnou v pátek 6. a 13. června 2003, vždy od do hod. Výtvarný obor zve zájemce k zápisu v pondělí 1. září 2003 ( , hod.). V případě vysokého počtu uchazečů se budou konat přijímací zkoušky v úterý 2. září 2003 od do hod. Taneční a literárně - dramatický obor přijímají nové žáky bez přijímacích zkoušek do 5.září Zájemci se mohou přihlásit osobně na ředitelství ZUŠ nebo na tel. čísle foto A. Jäger strana 5

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 27. května 2004 Ročník X. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Představujeme Městský úřad Dvůr Králové nad Labem (I. díl) V únorovém čísle Novin královédvorské radnice jsme seznámili čtenáře

Více

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014 ve Dvoře Králové n. L. Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. května 2014 ZDARMA 5 2014 Rekonstrukce 2 silnice v Kocbeři Otevření Tyršova 3 koupaliště Novinky DéKá 4 festu Úspěchy místních 9 škol Mladší dorost 11 házené

Více

Dvoračka opět zvítězila

Dvoračka opět zvítězila Vychází 31. října 2005 Ročník XI. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vítězka Volby královny věnných měst Radka Machková ze Dvora Králové nad Labem. Dvoračka opět zvítězila V sobotu 15.10.2005

Více

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč

Výběr z obsahu čísla. Příloha. 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč 30. ledna 2003! Ročník IX! Číslo 1! Vydává Městský úřad Dvůr Králové nad Labem! Cena 4 Kč sbírky byla například použita v létě ve prospěch postižených katastrofálními záplavami. S každou skupinkou králů

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013

Číslo 5/2013. Vychází 31. května 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 5/2013 Vychází 31. května 2013 Kvalitnější MHD zcela bezbariérová a ekologická Na konci března podepsala firma OSNADO, spol.

Více

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014

Výsledky voleb konaných v říjnu 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. listopadu 2014 ZDARMA 10 2014 Výsledky voleb, 1-2 koaliční dohoda Kácení dřevin 3 Rekonstrukce 3 mimo les ulice 28. října On-line rezervace 4 vstupenek Obec

Více

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 29. října 2004 Ročník X. Číslo 10 Vydává Město Zdarma Ulice 17. listopadu pod kruhovým objezdem. Ukončení rekonstrukce ulic Legionářská a 17. listopadu Tak už je to konečně tady rekonstrukce ulic Legionářská

Více

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma 30. května 2005 Ročník XI. Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Vasil Biben a Ing. Jiří Rain uctili památku padlých položením věnců na nábřeží Jiřího Wolkera a u

Více

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013

Číslo 1/2013. Vychází 1. února 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 1/2013 Vychází 1. února 2013 www.dvurkralove.cz VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB ve dvoře králové nad labem Začátek letošního

Více

Generální rekonstrukce KD pokračuje

Generální rekonstrukce KD pokračuje Informační zpravodaj Městského úřadu, Palackého náměstí 133, 539 73 Skuteč ČERVENEC 2007 CENA 5,- Kč Miroslav Florian RANNÍ POBOŽNOST V zahrádce ztřísněné létem jak dětská dlaň na slunce zprudka narážejí

Více

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz

Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Vychází 30.11.2007 Ročník XIII. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka zkušební provoz Omlouváme se občanům města za tiskovou chybu termínu konání zastupitelstva

Více

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 10/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem ZDARMA KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE Číslo 10/2010 - vychází 29. října Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz PODZIMNÍ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

Více

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen

Červen 2008. ce spokojen a přislíbil pomoc při hledání nejen NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Červen 2008 Číslo 6 www.dvurkralove.cz Návštěva velvyslance ze Slovinska Dne 28. května navštívil velvyslanec Slovinské

Více

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč

28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč 28. listopadu 2003 Ročník IX. Číslo 11 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4Kč pořádali různé společenské akce, a tím tak přispěli ke zkvalitnění a zpříjemnění jejich života. Chtěla bych touto cestou

Více

Seznamte se s novými členy vedení města

Seznamte se s novými členy vedení města Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 1. prosince 2014 ZDARMA 11 2014 Dotační programy a 2 možnosti Nová alej v Lipnici 3 Fotosoutěž Novinky odpadového 3 hospodářství U3V - letní semestr 8 v knihovně

Více

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo

Slovany už opět mají staronového starostu! Na příští čtyři roky zvolilo nové Zastupitelstvo informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 6 prosinec 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j 100. narozeniny oslavil akademický malíř Josef Piorecký - str. 2 j Mladší bratříček

Více

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění

NOVINY RADNICE. královédvorské. Výběr z obsahu čísla. Rada města odhlasovala zlevnění NOVINY královédvorské RADNICE 26. února 2004 Ročník X. Číslo 2 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Místostarostka města Mgr. Edita Vaňková odpovídá na otázky obyvatel DPS. Představitelé Města na

Více

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr

Únor 2009. občanů, kteří to přicházejí úředníkům vysvětlit. A konečně, co tato změna znamená pro orgány a organizace, vůči kterým Městský úřad Dvůr NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Únor 2009 Číslo 2 www.dvurkralove.cz Ulice, ulice a opět ulice (Věřte, že nejde z mé strany o snahu zaplnit stránky tohoto

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více

Srpen 2009. Celkové náklady na realizaci projektu přesahují 80 mil. korun. Skoro 75 mil. korun, tedy více NOV I N Y Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma K R ÁLOVÉDVORSK É R A DN ICE Číslo 8 Srpen 2009 www.dvurkralove.cz ZAČÍNÁ NEJVĚTŠÍ DOTAČNÍ PROJEKT V HISTORII MĚSTA Rekonstrukcí bývalé Reginy - budovy

Více

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz

Číslo 04/2010. www.dvurkralove.cz NOVINY Vydává město Dvůr Králové nad Labem Zdarma KRÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Číslo 04/2010 Vychází 29. dubna Rok 740. výročí od první písemné zmínky o městě www.dvurkralove.cz NÁMĚSTÍ T.G.MASARYKA SE MĚNÍ

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013

Číslo 11/2013. Vychází 30. listopadu 2013 NOVINY ZDARMA KR ÁLOVÉDVORSKÉ R ADNICE Vydává město Dvůr Králové nad Labem Číslo 11/2013 Vychází 30. listopadu 2013 www.dvurkralove.cz Dvůr Králové nad Labem - město podporující sociální služby V této

Více

ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA

ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 5 / ROČNÍK XIII KVĚTEN 2011 Cena 8 Kč ZAHÁJENA SEZÓNA NA CYKLOSTEZCE BEČVA S příchodem jara vyrážejí stále častěji ze svých domovů na výlety nejen milovníci přírody, ale svá kola

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI.

ZPRAVODAJ KVĚTEN - číslo 5/2011 - ročník XXI. ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Také vám nepřijde, že je tomu již rok? Že ten pouťový mumraj je již opět za dveřmi? A město po roce zase ožije tisícovkami návštěvníků, přijedou za námi návštěvy, potkáme

Více

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla

Ročník VII Číslo 3 březen 2006. Zveme vás do divadla Ročník VII Číslo 3 březen 2006 Zveme vás do divadla I v letošním roce má Město Kojetín a Městské kulturní středisko v Kojetíně čest pořádat již 14. ročník Přehlídky amatérských divadelních souborů Kojetín

Více

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma

Víte, co s použitými krabicemi od nápojů tzv. nápojovými kartony? Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Vychází 01.10.2007 Ročník XIII. Číslo 9 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Zrekonstruované sportovní hřiště v areálu ZŠ Schulzovy sady Nová dráha na krátké sprinty Foto: D. Kubica ZŠ Schulzovy

Více

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011

ČESKOSKALICKÝ ZPRAVODAJ květen 2011 Fenomenální úspěch Babiččiných trhů Foto Jan Holý a Jindřich Polák, text Jasenka Kohoutová V sobotu 16. dubna se na Husově náměstí v České Skalici uskutečnilo slavnostní zahájení Babiččiných trhů. Farmářské

Více