Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výběr z obsahu čísla. Příloha. 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč"

Transkript

1 29. května 2003 Ročník IX Číslo 5 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Cena 4 Kč Velvyslanec Evropské unie Ramiro Cibrian s představiteli našeho města. foto D. Kubica Majálesový rej čarodějnic se houfuje před vyhlášením své královny. foto D. Kubica Pozvánka na referendum Zdravím čtenáře Novin královédvorské radnice a občany Dvora Králové nad Labem. Společně se starostou města Ing. Jiřím Rainem Vás srdečně zvu k účasti na referendu o přistoupení České republiky do Evropské unie dne 13. a 14. června Královédvorský majáles Jako každoročně, tak i letos pro vás Městské kulturní zařízení Hankův dům a Město Dvůr Králové nad Labem připravily oslavy počátku měsíce lásky, dříve také svátku práce, již tradičním Majálesem. Celý program byl koncipován tak, aby si v něm našly svoji parketu všechny věkové skupiny. Středeční odpoledne bylo věnováno dětem. Stavěla se májka, soutěžilo ve štafetovém běhu a hrála se muzika děti a mládež lákající. Večer se většina obyvatel města přišla podívat na stadion, kde tančil Michael Jackson a hlavně byla k vidění pyrotechnická ohňostrojová kouzla. Náladu nám sice zpočátku zkazila silná průtrž mračen, ale co bychom nevydrželi pro nebe rozzářené barevnými rachejtlemi. A hned potom hurá na náměstí na Májovou veselici, kde někteří z nás tančili a pili až do svítání. A ti nejodolnější ještě ráno. Dopoledne začal prvomájový program, ve kterém se postupně představil Dechový orchestr VČE s mažoretkami, místní začínající kapela Jam Brothers a profesionální Přímá linka s písněmi Michala Tučného. Já osobně jsem byla na náměstí celý den a srovnávala jsem jednotlivé umělecké výkony. Jednoznačnou jedničkou pro mě byli neprofesionální, mladí, talentovaní, začínající a nepříliš kvalitně ozvučení Jam Brothers, kteří hráli poprvé před tolika lidmi, byla na nich vidět tréma, ale své nadšení jako jediní dokázali předat z jeviště do hlediště. Kontroverzí a diskutovaná byla rozkvetlá třešeň vedle pódia. Třešeň nebyla poražený strom, nýbrž větev ze stromu, který bude muset ustoupit výstavbě a tudíž bude tak jako tak uříznut. A soutěž o Nejhezčí prvomájové srdíčkové přání? Dopadla fi askem. Místo líbajících se davů, které nenašly odvahu, se pod třešní políbily pouze tři páry. A protože přání jsou pouze tři a protože jsou krásná, zde je jejich obsah: Co nejvíce lásky všem zamilovaným., Aby každej človíček na světě byl š astnej a nikdy nebyl sám. a Přejme si strašně moc štěstí pro všechny človíčky na celým světě. A se všichni mají co nejlépe mohou. A a se mají všichni rádi.. (A pak, že mládež je zkažená a bez citu.) A protože autoři těchto vět šli příkladem přihlížejícím, všechny je odměňujeme volnou vstupenkou na jakýkoliv pořad Hankova domu, dle vlastního výběru. V pozadí organizace, technického zajištění a bezproblémového zabezpečení Majálesu stálo mnoho lidí, kteří odvedli perfektní práci v lehce extrémních podmínkách a pod mírným stresem. Chtěla bych poděkovat: Technickým službám města, pracovníkům Hankova domu, Městské policii a fi rmě Sound service. No a za rok, při oslavách Majálesu na Královédvorském náměstí se určitě uvidíme. MgA. Eva Kolbabová, odbor KTaVV Výběr z obsahu čísla Královédvorský majáles Referendum o vstupu do Evropské unie Aktualizace povodňových plánů Výběr z jednání rady města Novinky královédvorských škol Fotostrana Informace ze ZOO Novinky pro příznivce turistiky Královédvorský sport Příloha Královédvorské KdeCo strana 1

2 Referendum o vstupu naší země do Evropské unie Obyvatele Evropy provázejí úvahy o její jednotě již delší čas. O vstupu České republiky do Evropské unie se v poslední době nepřetržitě dozvídáme takřka ze všech sdělovacích prostředků. Některé se nám snaží vnutit představu, že se bude jednat výhradně o záležitost pro nás výhodnou, ale rozumný člověk chápe, že přineseme i jisté oběti. Členství v EU nám bezesporu přinese vymahatelnost práva, otevření hranic, což umožní jednodušší cestování, získání dobře placené práce v zahraničí či možnost studia na prestižní universitě. Tento vstup přinese s sebou i postupné propojování národních ekonomik, růst obchodu a životní úrovně, navíc společný rozvoj komunikačních kanálů, dálnic, železnic a letecké dopravy. Skutečnost, že se staneme občany sjednocené Evropy, ponese s sebou též nutnost přizpůsobit se evropským normám a zákonům. Není vždy snadné vzdát se zdánlivého pohodlí ve prospěch příslibů budoucnosti. Přesto jsme to právě my, kteří se staneme za pár dní svědky historické události české země. Ve dnech 13. a 14. června máme možnost spolurozhodovat o osudu své vlasti. Právě v tyto dny Vás, občané Dvora Králové, zvu do hlasovacích místností za účelem konání referenda o vstupu České republiky do Evropské unie. Máme společně možnost rozhodnout o dalším směřování naší vlasti, vykročme tedy do Evropy oběma nohama. Ing. Jiří Rain, starosta města Referendum o přistoupení České republiky k EU Prezident republiky v souladu s čl. 2 ústavního zákona č. 515/2002 Sb., svým rozhodnutím č.116 ve Sbírce zákonů České republiky dne 28. dubna 2003 vyhlásil referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii na dny 13. a 14. června Právě referendum které se blíží velmi rychle se bude lišit snad jen ve slově hlasovat namísto volit. Organizace bude probíhat podobným způsobem jako při předešlých volbách a to s pomocí okrskové komise, která musí vzniknout nejpozději do 23. května Bude se skládat opět z delegovaných členů volebních stran, zapisovatele (tento post obsadí zaměstnanec MěÚ) a dobrovolníků, kteří se tohoto hlasovaní chtějí zúčastnit. V našem městě vznikne znovu 17 hlasovacích okrsků, které starosta města p. Ing. Jiří Rain dne 30. dubna t.r. stanovil a veřejně vyvěsil na úřední desce Městského úřadu. Od 23. května bude ve vestibulu MěÚ v přízemí zveřejněna i smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii každému z občanů města a to jak v písemné podobě tak i na CD nosiči. Koncem května se na výlepových plochách našeho města budete moci dočíst v Oznámení o místě konání referenda v jakém okrsku můžete o vstupu do EU hlasovat. Hlasovací lístek bude vydán každému voliči, který se s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem dostaví před okrskovou komisi, která mu za těchto podmínek umožní hlasovat. Těšíme se na Vaši účast při hlasování o naší budoucnosti. Iva Dostálová, odbor VVS Nezletilí často navštěvují koncerty a zábavy v nočních hodinách, kde je pro ně běžně dostupný alkohol a jiné drogy. Ředitelé dvorských základních škol dokonce upozornili vedení města na závažnou skutečnost porušování školního řádu žáky 2. stupně. Někteří žáci před odpolední výukou či v době dopoledního vyučování chodí za školu navštěvují herny s hracími automaty a pohostinská zařízení, kde je jim umožněno konzumování alkoholických nápojů a kouření. Městský úřad na základě tohoto upozornění přijal následující opatření: po konzultaci s pověřeným strážníkem panem Haukem bude provádět městská policie zvýšené kontroly v těchto zařízeních a při prokázaném přestupku (nalévání alkoholických nápojů, prodávání cigaret nezletilým osobám) bude podle závažnosti ukládat blokovou pokutu, popřípadě předá záležitost k přestupkové komisi při MÚ. Opakovaná porušení budou postoupena Živnostenskému úřadu, který dle zvláštních právních předpisů může živnost pozastavit nebo úplně zrušit. Mgr. Edita Vaňková, místostarostka Aktualizace povodňových plánů V únoru letošního roku se uskutečnily pracovní schůzky zpracovatele povodňového plánu pro Město Dvůr Králové nad Labem s majiteli nemovitostí a podnikateli, jejichž provozovny se nacházejí v záplavové oblasti řeky Labe ve Dvoře Králové nad Labem, Verdeku a Žirči.Na schůzkách bylo dohodnuto, že vlastní aktualizace jejich povodňových plánů, které mají být zpracovány dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. proběhnou v květnu. Tyto aktualizace budou prováděny na MěÚ odboru životního prostředí, náměstí T.G.M., č.p. 59 (budova kde je umístěna i Městská policie) 1. poschodí, pí Havrdová: pá 8-20 h., po h., pá 8-20 h., po - st 8-20 h. Budou poskytnuty informace i těm občanům, kteří se nemohli v únoru zúčastnit nebo těm, kteří své povodňové plány dosud nemají. Je důležité, aby občané dali písemný souhlas s vyrozumíváním mobilními telefony, jejichž čísla jsou uváděna v povodňových plánech. Alena Havrdová, odbor životního prostředí Zhodnocení dubnového svozu nebezpečných odpadů Ve dnech proběhl letošní první mobilní svoz nebezpečných odpadů, spojený se sběrem objemného odpadu a železného šrotu. Sběr zajistila fi rma SITA Bohemia a.s. a Technické služby města Dvůr Králové n.l. Přehled a množství jednotlivých druhů nebezpečných odpadů je uveden v následující tabulce: Název odpadu Množství v kg Rozpouštědla 2058 Kyseliny 11 Zářivky 43 Lednice 6200 Oleje nebo tuky 307 Barvy, lepidla, pryskyřice 3050 Monočlánky 54 Autobaterie 3465 Televize 5940 CELKEM DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ V informačním letáku upozorňujícím na sběr je jasně řečeno, že odpady si na zastávkách přeberou v přesně určený čas pracovníci odborné fi rmy a Technických služeb města a také, že se odpady nemají odkládat na zastávkách před příjezdem a po odjezdu vozidla. Tohoto upozornění však čím dál tím více občanů nedbá a na sběrových místech zakládají černé skládky. O tom, že situace je skutečně vážná svědčí i to, že k hromadění odpadů na svozových zastávkách dochází nejen před svozem, ale dokonce ještě několik týdnů po provedeném svozu! Vzhledem k narůstající nekázni občanů, která již přesáhla únosnou mez, jsme nuceni přistoupit k odpovídajícímu opatření. Městská policie je pověřena přísným dohledem nad dodržování pořádku na sběrových zastávkách. Kdo bude přistižen při odkládání odpadů mimo určený čas a místo (přímo na svozová auta), dostane blokovou pokutu, případně s ním bude zahájeno přestupkové řízení. Jedná se totiž o přestupek ve smyslu zákona č. 200/1990 Sb., 47 odst. 1 písm. h): Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa. Pozor, za tento přestupek lze uložit pokutu do ,-Kč!!! Žádáme proto občany, aby se chovali ukázněně a přispěli tak k tomu, že další svoz proběhne již bez problémů. Termíny: Ing. Kateřina Doležalová, odbor ŽP Opatření na ochranu nezletilých Přestože Dvůr Králové patří mezi města s nižším počtem obyvatel, některé sociálně patologické jevy se mu nevyhnuly. strana 2 Sluníčko tenhle pohled moc dlouho nevydrží... (Krkonšská ul. po svozu odpadu). foto: D. Kubica

3 Výběr z jednání Rady města 16. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne RM v y s l o v u j e znepokojení nad tempem stavebních prací při rekonstrukci ul. Legionářská, u k l á d á vedoucímu odboru dopravy a vedoucímu odd. RI neprodleně jednat s investorem (Správa a údržba silnic KH kraje se sídlem v Hradci Králové) a s dodavatelem stavebních prací fi rmou SSŽ a. s. se sídlem v Hradci Králové o zavedení pravidelních kontrolních dnů za účasti zástupců investorů, hlavního dodavatele, subdodavatelů a zástupce vedení města. RM p o v ě ř u j e v souladu s 3 odst. 2 zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb. v platném znění, od plněním některých úkolů při řízení obecní policie Jindřicha Haukeho. RM u d ě l u j e Ocenění Rady města Josefu Židkovi, Ing. Jiřímu Filipovi, Ing. Michalu Filipovi, MUDr. Vladimíru Lepšovi, Pavlu Janouškovi, Ladislavu Lubinovi a Ing. Vladimíru Lagutinovi. RM d o p o r u č u j e ZM neschválit prodej části p.p.č. 3529/1 v k.ú. Dvůr Králové n. L. o ploše cca 3,5 m2 (bude upřesněno GP) za kupní cenu ,- Kč, RM s ch v a l u j e postup při umístění a instalování reklamních, informativních a propagačních poutačů na pozemcích města s účinností od ve znění připomínek členů RM, RM s c h v a l u j e předložený ceník vstupného na Tyršovo koupaliště na rok 2003, RM s c h v a l u j e, na základě doporučení hodnotitelské komise, výsledek hodnocení veřejné zakázky na zhotovitele akce: Přístavba a rekonstrukce ZŠ Podhar ve DKn/L - 1. Stavba v předloženém znění s následujícím pořadí: 1. BAK a. s., Vodní 177, Trutnov nab. cena 18, ,- Kč vč. DPH 2. Pavel Bořek, Poděbradova 2014, Dkn/L, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH 3. Stavební společnost s.r.o. Hostinné, Deymova 208, Hostinné, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH 4. MAVL s.r.o., J. Biliny 1827, Dkn/L, nab. cena 19, ,- Kč vč. DPH RM p o v a ž u j e současný stav počtu základních škol ve městě za vyhovující, a to na základě podkladů předložených v rámci plnění úkolu č. 552/2003 a u k l á d á vedoucímu oddělení RI ve spolupráci s řediteli uvedených ZŠ připravit VŘ na dodavatele studie rekonstrukce a modernizace ZŠ R. A. Dvorského a ZŠ Schulzovy sady, RM b e r e n a v ě d o m í průběh VŘ na obsazení funkce vedoucí(ho) majetkoprávního odboru, toto VŘ r u š í a u k l á d á tajemnici vyhlásit VŘ nové, RM b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou RM za období od do RM n e s c h v a l u j e žádost Osadního výboru Žireč o proplacení faktury za uhlí a d o p o r u č u j e Osadnímu výboru Žireč přenést další zasedání do budovy MŠ Žireč nebo do budovy ZŠ Žireč, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města o možnosti uspořádání architektonické soutěže na nový vzhled náměstí TGM, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města o zrušení VŘ na odprodej Teplárny DKn/L, RM b e r e n a v ě d o m i informaci místostarosty o jednání vedení města se zástupci TIBA, a. s. a VAK, s. r. o. o možnosti úpravy ceny vodného a stočného, RM b e r e n a v ě d o m í materiál dopravní komise ve věci koncepce parkování ve městě. 17. Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne RM d o p o r u č u j e ZM schválit obecně závaznou vyhlášku Požární řád města Dvůr Králové nad Labem, RM s c h v a l u j e seznam zájemců o pronájem a budoucí prodej bytových jednotek v nově postavených bytových domech čp. 2963, čp. 2954, čp v ul. Štefánikova ve DKn/L a sepsání nájemních smluv na pronájem těchto bytových jednotek s těmito zájemci, a to na dobu určitou 20 let, za cenu 16,42 Kč/m2/ měsíc. RM n e s c h v a l u j e fi nanční příspěvek pro Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Prostějov, RM s c h v a l u j e peněžitý dar ve výši 2.000,- Kč pro Sdružení pro výstavbu dálnice D11-A3, Trutnov. Dar bude poskytnut po doložení příslušných náležitostí /kopie stanov, kopie přidělení IČO, písemné sdělení bankovního spojení atp./, RM n e s c h v a l u j e fi nanční příspěvek pro pana Jiřího Suka, Benešovo nábřeží 1987, Dvůr Králové nad Labem pro úhradu následných nákladů souvisejících s plesem pro občany, kteří v roce 2003 dosáhnou 60 let života, RM n e s c h v a l u j e zvýšení limitu mzdových prostředků pro Městské lesy, RM u k l á d á lesmistrovi Městských lesů předložit koncepci obnovy personálního obsazení Městských lesů v horizontu 5-ti let v souvislosti s provozem Městských lesů, RM s c h v a l u j e výběr vítězné fi r- my R.O.K. 93 s.r.o., Kladenská ul., Trutnov 3, RM s c h v a l u j e vybranou fi rmu Petr Kadlec LIFTS, Na Nové 43, Hradec Králové, RM s c h v a l u j e předloženou nabídku fi rmy VIS, Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., Na Střezině 1079, Hradec Králové, ve výši ,- Kč (vč. DPH) a výkonu autorského dozoru, RM s c h v a l u j e umístění sběrného dvora vedle Technických služeb města v předložené variantě I, RM s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy ve věci projednávání přestupků dle zákona č. 200/90 Sb. s obcemi Borovnička, Hřibojedy a Vítězná s částečnou úhradou nákladů ve výši 500,- Kč za přestupek a převedení poměrné části státního příspěvku na výkon státní správy a ukládá právníkovi města učinit veškeré potřebné kroky k jejím uzavření, RM n e s o u h l a s í s uzavřením veřejnoprávní smlouvy na výkon státní správy ve věci projednávání přestupků s obcemi Bílá Třemešná, Mostek a Dolní Brusnice za jimi navržených podmínek a ukládá právníkovi města odpovědět v tomto smyslu na protinabídku těchto obcí, RM u k l á d á právníkovi dopracovat smlouvu se Sdružením ochrany spotřebitelů a pacientů dle připomínek členů RM, RM s c h v a l u j e pořadník čekatelů na umístění v Domě s pečovatelskou službou ve Strži, RM s c h v a l u j e postup při obsazování bytů: stávající obyvatelé DPS v Bezručově ulici si z nabídky bytů vyberou byt dle svého uvážení bez ohledu na to, zda se jedná o byt jednolůžkový či dvoulůžkový, ze zbývajících dvoulůžkových bytů si byt dle svého uvážení poté vyberou manželské dvojice a to podle pořadí, jak jsou tito čekatelé umístěni ve schváleném pořadníku, poté si z nabídky zbývajících bytů vyberou dle svého umístění v pořadníku byt i ostatní čekatelé, RM s c h v a l u j e doplnění pořadníku čekatelů na umístění v Domově penzionu pro důchodce, o manžele Hanu a Vladimíra Marklovi, bytem Husitská 1523, Dvůr Králové n. L., RM s c h v a l u j e Provozní řád veřejných pohřebiš města Dvora Králové n/l v předloženém znění, RM u d ě l u j e Ocenění Rady města Karlu Divišovi, RM b e r e n a v ě d o m í informaci tajemnice o přípravě organizačních změn v rámci městského úřadu, dle přílohy k zápisu 17. RM ve znění připomínek členů RM, RM b e r e n a v ě d o m í korespondenci adresovanou RM za období od minulé schůze RM. RM schvaluje umístění dalších 4 parkovacích automatů: nám. TGM, ul. J. Hory, nám. Odboje, parkoviště u Šindelářské věže, RM u k l á d á dopravní komisi vypracovat varianty možného řešení parkování v centru města, RM u k l á d á řediteli TSM vypracovat návrh na zkvalitnění povrchu parkoviště J. Hory a parkoviště u Hankova domu, RM u k l á d á odd. RI zadat studii na cyklostezku do Žirče Ing. Stanislavu Janákovi v celkové výši max. do ,- Kč vč. DPH, RM j m e n u j e novými členy sociální komise Milenu Bláhovou a Soňu Vachkovou, RM b e r e n a v ě d o m í informaci starosty města ohledně nemožnosti realizace okružní křižovatky u pošty, RM b e r e n a v ě d o m í zprávu místostarostky Mgr. E. Vaňkové o jednání ohledně postupu prací na stavbě rekonstrukce ul. Legionářské. Setkání zástupců družebních měst Ve dnech navštívila naše město delegace z francouzského družebního města Verneuille en Halatte. Cílem jejich návštěvy bylo zejména seznámit se s novým vedením královédvorské radnice a upřesnit detaily červnového setkání zástupců družebních měst z Francie a Itálie. Toto setkání proběhne ve dnech Stěžejním bodem třídenní návštěvy našeho města a okolí bude slavnostní podpis smlouvy o přátelství a spolupráci mezi městy Dvůr Králové n. L., Verneuille en Halatte a Piegaro, který se uskuteční v neděli od hodin ve velkém sále Hankova domu. Na tento slavnostní akt s doprovodným programem zveme občany našeho města. Zuzana Čermáková, předseda sdružení pro spolupráci se zahraničím strana 3

4 Poděkování Městské policii děkujeme příslušníkům Městské policie za rychlou a kvalfi kovaně zorganizovanou akci, kterou vyvinuli ve čtvrtek dne Výsledkem bylo včasné nalezení našeho malého syna a vnuka Jakuba Skály. Jeho zmizení bylo pro nás zlý šok a jejich úspěšný zásah nám jej vrátil. Děkujeme, jsme rádi, že Městská policie ve Dvoře Králové n. L. funguje. S úctou Jiří a Jana Hubení - prarodiče, Březinova 842, D. K. n. L. Jiří a Karolína Skálovi - rodiče, Ed. Zbroje, D. K. n. L. Ve Dvoře Králové n. L., dne Seminář ukázal nové možnosti laboratoře Městská nemocnice a. s. uspořádala v závěru dubna seminář o nových možnostech vyšetření, která nabízí její laboratoř. Akce byla určena pro terénní lékaře a konala se v zasedací síni kanceláře starosty města. Akce se podle slov ředitele Miroslava Vávry zúčastnilo asi 35 lékařů, kteří mohou výhody nové přístrojové vybavení ve své praxi využít. Seminář byl připraven ve spolupráci s brněnskou fi rmou Bio Vendor, která zastupuje společnost DPC, jejíž imunoanalyzátor nemocnice nedávno zakoupila. Pracovníci laboratoře, specialisté z dalších zdravotnických zařízení a dodavatelské fi rmy hovořili o možnostech laboratoře, která nabízí nyní rychlejší možnost diagnostikovat řadu nemocí. Bedřich Machek Interní ambulance v novém Od poloviny května změnila interní ambulance Městské nemocnice své místo. Z polikliniky v Rooseveltově ulici se ordinace přestěhovala do přízemí staré polikliniky v Presslově ulici. Zajištěn je i bezbariérový přístup. Chraňme místo kde žijeme Motto: Přestupku se dopustí ten, kdo.poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení nebo úmyslně způsobí škodu na cizím majetku...zničením či poškozením věci. Protože i nadále dochází k poškozování zařízení, která jsou bezpochyby veřejně prospěšná, a už jde o lampy veřejného osvětlení v parku Schulzovy sady, či lavičky a přístřešky v areálu sportovního stadionu, rozhodli se zástupci Městské policie a Technických služeb města přijmout taková opatření, která by zlepšila jejich ochranu před vandaly. V první řadě se zvýší počet pochůzek strážníků Městské policie v obou areálech a to jak v denních, tak i v nočních hodinách. V Schulzových sadech bude pracovat a na pořádek dohlížet správce parku. On i ostatní pracovníci Technických služeb budou neprodleně informovat Městskou policii pokaždé, kdy zjistí sebemenší pokus o poškozování zařízení. Největším překvapením pro vandaly jistě bude rozmístění několika kamer monitorovacího systému Městské policie, které budou sledovat prostory parku a stadionu. Žádného slušného občana jistě nepobouří tabulky s nápisem: Tento prostor je monitorován kamerovým systémem Městské policie. Věříme, že tato opatření napomohou k ochraně majetku města a vyzíváme veřejnost, aby nebyla lhostejná k jeho ničení. Chraňme místo kde žijeme. Jindřich Hauke, městská policie Naše první odvody Letos poprvé se uskutečnilo odvodní řízení branců ročníku narození 1984 v souladu s novým braným zákonem č. 218/1999 Sb. Nová změna spočívala v povinnosti připravit a provést odvodní řízení u obcí s rozšířenou působností, to znamená v teritoriu bývalého okresu u měst Trutnov, Dvůr Králové nad Labem a Vrchlabí. Po dohovoru Územní vojenské správy v Jičíně (ÚVS Trutnov zrušena k ) s představiteli příslušných obcí bylo stanoveno, že odvody proběhnou v Trutnově a Vrchlabí. Město Dvůr Králové nad Labem projevilo zájem provést odvody v Jičíně pro obtížnost zajistit na požadovaný termín dostatečné prostory odvodního střediska. Této žádosti bylo vyhověno a tak odvody pro územní obvod Dvůr Králové nad Labem proběhly v prostorách odvodního střediska kasáren v Jičíně. V období odvodů bylo předvoláno z územního obvodu Dvůr Králové nad Labem 127 branců ročníku narození 1984 a 50 branců starších, v minulých odvodech odročených. Denně bylo předvoláno 25 branců. Po nezbytném poučení předsedou komise a seznámení se s prostory odvodního střediska byly odvody zahájeny. Největší obava branců byla z lékařské komise, která posuzovala jejich zdravotní stav a tedy i vhodnost k vojenské službě. Co bychom předstírali, eminentní zájem byl o modré knížky, naopak nezájem o civilní službu. Tato situace vzhledem k proklamacím vojenských činitelů odpovídá situaci. Každý z branců si klade otázku proč jít na vojnu, když údajně brzo skončí a dělá všechno proto aby na vojnu nemusel a tedy ani na civilní službu.jsou však i tací, kterým vojna nevadí a nebo ji i přímo požadují. Jedná se o zájemce o službu v profi. Armádě, Policii, vězeňské službě anebo bezpečnostních agenturách. Snaha získat za každou cenu modrou knížku se projevila i při letošních odvodech. Při zdravotní prohlídce dne lékaři odvodní komise byla zjištěna jednomu branci ze Dvora Králové nad Labem zvýšená hladina cukru v moči, tedy závažný zdravotní problém, který bude vyžadovat další vyšetření a léčbu. Branec odcházel samozřejmě s modrou knížkou. Co se však nestalo. Druhý den poté byly odhaleny další dva případy dva případy zvýšené hladina cukru v moči. To však neuniklo ostřížímu zraku lékařů, kteří okamžitě pojali podezření a důkladně oba vyšetřili. Samozřejmě se jednalo o podvod se snahou takto snadno se získat modrou knížku. A přitom stačilo nasypat špetku cukru do vzorku moče. Závěrem co říci, odvodního řízení se nezúčastnilo 23 branců, kteří budou povoláni k podzimním odvodům. Pokud by se opětovně nezúčastnili, budou předvedeni Policií ČR. V průběhu odvodů bylo vydáno 76 rozhodnutí schopných k vojenské činné službě, 30 rozhodnutí odročen a 45 branců bylo uznáno trvale neschopnými k vojenské činné službě. Z důvodů kvalitně zabezpečených a vykonaných odvodů, se nabízí možnost uskutečnit v podzimním termínu pro obec s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem další odvodní řízení opět v prostorách ÚVS Jičín. Vladimír Nemanský, referent VVS To si můžete i vy dovolit: půjčit si od buřinky za 4,75%na vlastní byt. Vlastní byt? Vlastní dům? Proč ne? Nemáte dost peněz? Ale můžete je mít. Kde je vezmete? Prostě si je půjčíte. Že nemáte na splacení úvěru s vysokým úrokem? Zdá se vám, že roční úrok 4,75% je vysoký? Stěží najdete nižší! Stavební spořitelna České spořitelny nabízí od začátku roku ojedinělou možnost: úvěr ze stavebního spoření s ročním úrokem 4,75%! Stačí,když uzavřete smlouvu o stavebním spoření a splníte podmínky pro vznik úvěru ze stavebního spoření. To vám bude trvat nejméně dva roky. Stavební spořitelna České spořitelny vám půjčí sice více než uspoříte, ale přesto vám radí: připravujte se na fi nancování svých záměrů v předstihu. Splátky vám rozloží až na 13 let. A navíc budete mít jistotu,že vám úrok po celou dobu nezvýší. A ještě ušetříte. Zaplacené úroky si odečtete od základu daně z příjmu. Výši fi nančního ztížení svého rozpočtu tak máte ve svých rukou. Skvělá nabídka,že? A v čem je ještě ojedinělá?platí také zpětně, tedy i pro klienty,kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření v době, kdy buřinka poskytovala úvěr ze stavebního spoření s ročním úrokem 6% a 5,5%. A jak úvěr s výhodným úrokem získáte vy, kdo spoříte už tři, čtyři, pět nebo více let? Jednoduše. Vyplníte příslušný formulář žádosti o změnu tarifu. Ten získáte v poradenských kancelářích Stavební spořitelny České spořitelny a u jejich obchodních zástupců. S přechodem na nový tarif se změní také výše vkladu. K jeho novému úročení ve výši dvou procent ročně dojde vždy od prvního dne měsíce, v němž jste žádost sepsali. Takto vám budou vklady úročeny do doby,než si vyřídíte úvěr, tedy například po dobu jednoho měsíce. S nově nabízeným úvěrem vám buřinka vyplatí celou částku,kterou jste si stanovili ve smlouvě-uspořené prostředky ve výši minimálně 40 procent a úvěr ve výši maximálně 60 procent. O změnu tarifu můžete požádat i v případě, že budete jen spořit a chcete si zvýšit cílovou částku. Žádost vám buřinka vyřídí bezplatně. Už jste se rozhodli bydlet ve vlastním? Není se co divit. Za ty peníze... Aktuální úrokové sazby: Úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření: 4,75 % Úroková sazba z překlenovacího úvěru: Uspořená částka v % z cílové částky Překlenovací úvěr Překlenovací úvěr ve výši do 300 tis. Kč Zajištěný nemovitostí 30 a více Překlenovací úvěr MAXI a více - Doba spoření Nad 1 rok Do 1 roku Úroková sazba (ročně) 7,0 % 7,5 % 5,8 % 6,0 % Překlenovací úvěr pro plynofi kaci 20 a více - 6,0 % Kde nás najdete: Poradenská kancelář stavební spořitelny České spořitelny Náměstí Odboje 316, 1. patro Dvůr Králové nad Labem Telefon: , Provozní doba: PO, ST - 10,00-16,00, ÚT Na výše uvedených telefonních číslech můžete sjednat osobní konzultace i mimo provozní dobu. Obchodní zástupce stavební spořitelny České spořitelny: Pácaltová Olga - telefon: strana 4

5 Žáci ZŠ Schulzovy sady za průlivem La Manche 22. duben 2003 byl pro 37 dětí ze ZŠ Schulzovy sady a jejich pedagogický doprovod dnem očekávaného odjezdu na poznávací zájezd do Velké Británie. U autobusu se sešli všichni včas a cesta plná krásných a hodnotných zážitků mohla začít. K francouzskému Calais jsme dorazili přibližně okolo čtvrté hodiny ráno následujícího dne a nalodili se na trajekt. Plavba trvala přibližně jeden a půl hodiny, pak jsme konečně spatřili překrásné křídové útesy v anglickém Doveru. Zde jsme všichni museli projít imigrační kontrolou, což byla pro mnohé první příležitost ověření svých komunikačních dovedností v anglickém jazyce. Otázky týkající se našeho výletu jsme úspěšně zvládli a s nadšením jsme zamířili do Londýna. V tomto překrásném a rušném městě jsme hned první den navštívili několik památek jako jsou například: The Houses of Parliament a Big Ben, London Eye, Trafalgar Square, Buckingham Palce, St. James Park. V 11 hodin jsem se zúčastnili slavnostního střídání stráží před královským palácem a po té jsme se odebrali do muzea voskových fi gurín. Tento den jsme stihli i jízdu metrem či proslulým anglickým Double Deckrem.. Nastal večer, čas našeho setkání s londýnskými rodinami. Druhý den jsme navštívili přímořská lázeňská městečka Eastbourne a Brighton. Prohlídka mořského akvária, kde největší atrakcí byl tunel uvnitř nádrže s mořskými živočichy, byla opravdu zajímavá. V tomto tunelu jsme se mohli procházet a kolem nás pluli žraloci, rejnoci a mnoho dalších obyvatel oceánu. Pár z nás zkusilo i teplotu skutečného moře při procházce po krásných plážích. Při zpáteční cestě k našim londýnským domovům jsme zaskočili na krátkou prohlídku Blue Water, což je největší nákupní centrum v celé Evropě. Předposlední den nás čekala návštěva Thames Barrier, přehrady na řece Temži. Tento den jsme se zároveň ocitli i jednou nohou na západní a druhou nohou na východní polokouli. Zavítali jsme na Greenwich, kudy prochází nultý poledník. Je zde také observatoř a překrásný park. Odpoledne nás čekal výlet na hrad Hever, kde jsme si prohlédli nejenom samotné budovy, ale okusili i atmosféru vodního bludiště. Poslední den nás čekala prohlídka samotného Londýna. Zhlédli jsme otevírající se Tower Bridge, pevnost Tower, doky Sv. Kateřiny. Především jsme ale během tohoto dne zdolali neuvěřitelných 1700 schodů. Zdolali jsme výstup jak na Monument, tak i schody v katedrále Sv. Pavla. Pro chlapeckou část naší výpravy byla zajímavá prohlídka vojenské válečné královské lodi Belfast. Úderem šesté hodiny nastal čas odjezdu, a tak se každý snažil vyfotografovat poslední okamžiky v Londýně. Cesta zpět ubíhala rychle, někdo se těšil domů více, někdo by rád ještě na pár dní v této krásné zemi zůstal. Tento výlet nám všem ukázal, jak důležité je v dnešní době umět alespoň jeden světový jazyk. Navázali jsme nová přátelství. Zůstalo nám plno krásných vzpomínek a naděje, že snad v budoucnosti opět zavítáme do Velké Británie a už se školou či jen tak na výlet. Nejdůležitější však je umět a nebát se mluvit v jiném jazyce než mateřském. Petra Laubová, ZŠ Schulzovy sady Kluci a holky se chystají do Londýna. Nová hudební učebna se dětem líbí Po velikonočních svátcích dostali žáci ZŠ R. A. Dvorského pěkný dárek. Do užívání jim byla předána nová učebna hudební výchovy. Hlavním realizátorem projektu byl Mgr. P. Pavelka. Ten sehnal přístroje- nový 100 Hz televizor Mascom, video Panasonic, magnetofon, receiver s dekodérem prostorového zvuku, DVD přehrávač, reproduktory pro reprodukci prostorového zvuku a další potřebné komponenty. Všechny tyto přístroje budou dětem doplňovat hodiny hudební výchovy. Ke klavíru, který škola zakoupila do učebny o prázdninách, te přibyl nový moderní nábytek- prosklená skříň zhotovená na míru k uložení přístrojů a krásné žluté stolky a židle vše výškově stavitelné, aby bylo vyhověno hygienickým předpisům. Ty jsme zakoupili jako novinku z výstavy euronábytku. S novými elektrickými rozvody nám pomohl tatínek naší žákyně, pan školník připevnil novou bílou tabuli a také tabuli notovou. Část velikonočních prázdnin na dokončení projektu věnovaly i paní učitelky J.Šourková a D.Novotná. Slavnostní otevření se odehrálo za přítomnosti místostarosty- Mgr. V. Bibena, učebnu dětem předala pí ředitelka Mgr. R. Tauchmanová. Děti z pěveckého kroužku předvedly ukázku ze svého repertoáru, na nové televizi se promítaly zajímavosti ze života školy, a protože jsme škola nesoucí jméno slavného rodáka R.A.Dvorského, k poslechu nám z nových přístrojů hrála swingová hudba. Jsme rádi, že se akce podařila a žáci budou mít k dispozici moderní učebnu nejen na hodiny hudební výchovy, ale také pro činnost školních sboráčků. Alena Dušková Základní škola Podhar pro Zemi a vše živé 22. dubna bylo před školou v Podharti neobvykle rušno. Od rána totiž přicházely děti s balíky starého papíru, za které každé z nich obdrželo pexeso s tématikou třídění odpadů. Nejlepší sběrači i sladkou odměnu. Po tradičním ranním sběru na počest Dne země, do nějž se zapojili všichni od nejmenších až po nejstarší, se cesty jednotlivých ročníků rozdělily. Děti z první a druhé třídy zamířily do psího útulku, aby se od vedoucího pana Antonína dozvěděly více o výcviku slepeckého a služebního psa a zároveň zhlédly ukázku. Jako dárek přinesly pejskům granule a spolu se tře áky a čtvr áky přispěly i malou fi nanční částkou na údržbu útulku. Žáci třetí a čtvrté třídy navštívili ZOO, měli totiž za úkol vybrat zvířátko, které naše škola adoptuje z peněz obdržených za sběr papíru. Ostatní ročníky si poslechly vyprávění paní Višňákové, která nejen velice poutavě hovořila o ochraně zvířat, ale přivezla s sebou i pět hadů. Ti nejsmělejší je chovali v náručí. Přesvědčili se, že had skutečně není kluzký. Pak už následoval běžný úklid kolem školy, doplněný netradičním stěhováním školního pozemku z důvodu blížící se přístavby školy, na niž všichni už netrpělivě čekáme. Závěrem touto cestou děkujeme paní Aleně Rozsívalové, která přispěla výrazným množstvím starého papíru a panu Bohuslavu Žižkovi za plynulou spolupráci při odvozu druhotných surovin. Ředitelství školy Základní umělecká škola ve Dvoře Králové nad Labem přijímá nové žáky ke studiu ve školním roce 2003/2004 v oboruhudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Hudební obor nabízí možnost výuky zpěvu, hry na klavír, akordeon, keyboard, housle, violoncello, kytaru, příčnou i zobcovou ffl étnu, klarinet, saxofon a trubku. Přijímací zkoušky hudebního oboru proběhnou v pátek 6. a 13. června 2003, vždy od do hod. Výtvarný obor zve zájemce k zápisu v pondělí 1. září 2003 ( , hod.). V případě vysokého počtu uchazečů se budou konat přijímací zkoušky v úterý 2. září 2003 od do hod. Taneční a literárně - dramatický obor přijímají nové žáky bez přijímacích zkoušek do 5.září Zájemci se mohou přihlásit osobně na ředitelství ZUŠ nebo na tel. čísle foto A. Jäger strana 5

6 Předvelikonoční čas na ZŠ Komenského V sobotu 12. dubna naši učitelé nelenili a rádi obětovali tento slunečný víkendový den k uspořádání velikonočních dílen pro všechny děti do 10 let. Zájemci si mohli vyrobit z různých tradičních i netradičních materiálů symboly jara. Některé třídy se změnily v pracovní prostory, kde se vyráběla neobvyklá přáníčka, ozdoby na sklo i na zavěšení, papírové košíčky, samozřejmě se různými způsoby zdobila vyfouknutá vajíčka a děti se učily plést pomlázku, která k velikonočním svátkům neodmyslitelně patří. Některým se to dařilo lépe, jiným museli pomáhat rodiče a někteří se mohli jen dívat, jak zhotovit z proutí třeba košíček. Také bylo možné vyzkoušet si vymodelovat něco z hlíny a upéci si tradiční pečivo z kynutého těsta. Na všechny zájemce čekalo i malé občerstvení. Tato akce se velice zdařila, soudě podle ohlasů rodičů i dětí, kterých přišlo přes 150. Za zdařilý průběh těchto velikonočních dílen, které se určitě stanou tradicí, patří veliký dík i rodičům některých žáků naší školy, bez jejichž obětavé pomoci bychom se neobešli. Jitka Godárová Předvelikonoční čas na ZŠ Komenského. foto: archiv ZŠ Komenského ZŠ R. A. Dvorského Sluníčko za ukalo do oken a vyhnalo žáky 4. B a 5. B ze ZŠ R. A. Dvorského ven. Vydali se po stopách našich předků do královského města Kutné Hory. Nejprve jsme se zastavili ve Vlašském dvoře, kde nám mistr pregéř ukázal ražbu pražských grošů a některé mince pozorným posluchačům i věnoval.zahradním parkem jsme se pak vydali kolem Hrádku k jedinečnému gotickému chrámu sv. Barbory. Udivily nás nejen samotné jeho rozměry, ale i výzdoba. Kromě obrazů a soch světců jsme zde našli i vyobrazeného mincmistra a sochu havíře. Na závěr naší historické pouti jsme si nemohli nechat ujít Kostnici. Na vlastní oči jsme zde viděli lustry, zvony, kříže, erb i ornamenty z lidských kostí. Z chladné podzemní kobky nás ven opět zavolalo sluníčko. A už nás neopustilo a doprovodilo nás bezpečně zpět domů do Dvora Králové n. L. Jak výlet hodnotily samy děti? Jednoduše: Stálo to za to. Diana Kotová a Jana Fišerová, tř. učitelky ZUŠ informuje Blíží se konec školního roku, a to je čas bilancování. Co všechno tedy má ZUŠ ve Dvoře Králové n. L. za sebou v tomto školním roce? Je to škola plně organizovaná, tzn. že vyučuje všechny čtyři možné obory: hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický. Má přípravná oddělení, 1. a 2. stupeň, a studium dospělých. Pod vedením pana ředitele Mgr. Ivana Moravce a jeho zástupkyně Mgr. Libuše Flečkové zde učí 20 učitelů a učitelek. Na škole se v tomto roce vzdělává celkem 417 žáků a studentů, z toho 25 v literárně-dramatickém, 73 v tanečním, 115 ve výtvarném a 204 v hudebním oboru. Výše školného se pohybuje průměrně kolem 200,- Kč za měsíc, záleží na typu studia, oboru a počtu hodin v týdnu. Literárně-dramatický obor vede v letošním školním roce nový učitel Jiří Jelínek. A tak, pokud jste zvyklí navštívit koncem roku jejich představení v Hankově domě, připravte se na něco nového, netradičního. Společné vystoupení literárně-dramatického a tanečního oboru (paní učitelka Olga Benešová) má název Hrad a můžete ho vidět 28. května. Po stopách našich předků do Kutné Hory. Výtvarný obor pana ředitele Ivana Moravce a jeho ženy Blanky Moravcové je obor s dlouhou tradicí a mnoha aktivitami. Jmenujme alespoň červnovou výstavu žákovských prací ve Staré radnici, stálou galerii v knihovně Slavoj, účast v soutěži Královédvorské pověsti, ilustraci Erbenovy Kytice (z této akce vydá místní knihovna vlastní knihu Erbenových básní ilustrovanou dětmi z celého Dvorska). A samozřejmě také velmi úspěšnou účast v loňském ústředním kole výtvarných oborů ZUŠ. Na celostátní přehlídce Oči dokořán v Augustiniánském klášteře ve Šternberku na Moravě, otevřené znovu od 1. května do 14. září 2003, má královédvorská ZUŠ vystavených 10 prací. Hudební obor je zastoupen těmito odděleními: zpěv, klavír, keyboard, akordeon, klarinet, zobcová a příčná ffl étna, trubka, saxofon, kytara, violoncello a letos konečně také housle. Z učitelů jmenujme alespoň ty nové členy pedagogického sboru: Jitka Jindřichová - violoncello, Jana Nováková - housle, Tomáš Valtera - klarinet, ffl étna a saxofon, David Vlček - trubka a ffl étna. Hudební obor pořádá několikrát do roka besídky žáků v sále školy, ve Špýcharu koncert pedagogů a žáků (letos ). Letošní nabídka byla obohacena o benefi ční koncert ve prospěch ZUŠ postižených povodněmi v říjnu Z třídní besídky foto: archiv ZŠ R. A. Dvorského žáků pana učitele Marka Igla bylo vydáno vlastní CD s názvem Hrajeme s Yamahou CVP 205. Nesmíme zapomenout ani na účast v soutěžích - letos proběhla soutěž v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dřevěné dechové nástroje. Zpěvačky A. Flečková, N. Egertová a D. Vítová získaly 1. místo s postupem do krajského kola, ffl étnistka P. Brentnerová a saxofonistka V. Švecová obsadily 2. místo v okresním kole v Trutnově. Zbývá ještě připomenout, že škola má vlastní pěvecký sbor a pod její záštitou pracuje také Big Band Dvorský, který vede Ing. Jan Neruda a jeho manažerem je učitel ZUŠ Luděk Mottl.Pokud se chcete blíže seznámit s činností ZUŠ ve Dvoře Králové nad Labem, navštivte některou z akcí, které se konají ještě do konce tohoto školního roku: představení Hrad v Hankově domě, červnovou výstavu výtvarných prací ve Staré radnici a 12. a 19. června závěrečné koncerty žáků a absolventů v sále ZUŠ. A na závěr výzva pro rodiče! Přijímací zkoušky do hudebního oboru se konají již v pátek 6. a 13. června 2003 od 15 do 17 hodin a do ostatních oborů je možné se přihlásit 1. září příštího školního roku. Neváhejte tedy a dopřejte svým dětem - nebo i vám - potěšení z tvořivé činnosti! Mgr. Lenka Skurčáková, předsedkyně SRPD při ZUŠ strana 6

7 Den Země na ZŠ R. A. Dvorského Netradičně, avšak s výborným výchovným i vzdělávacím výsledkem, si připomněli letošní Den Země žáci ZŠ R.A.Dvorského. Zatímco v minulých letech žáci při Dni Země většinou uklízeli okolí školy a školní zahradu, letos podobně jako už loni byl připraven projekt, který každému ročníku určoval činnost, jež nějakým způsobem navazuje na školní osnovy přírodovědy a přírodopisu. Hlavním tématem pro třídy 1.stupně byl les. Cílem bylo nenásilně, formou hry seznámit děti s lesním biotopem a přitom jim vštípit nové znalosti a vědomosti a vytvářet v nich i kladný vztah k přírodě. Projekt pro 1. ročník nesl název Jak se žije lesním skřítkům a pomocí pohádkového textu a obrázků se děti učily rozeznávat jednotlivé lesní stromy. 2. ročník pracoval na projektu Les - jako místo ke hře a rekreaci. Děti strávily celé dopoledne v lese, sbíraly různé přírodniny a připravily z nich ve škole výstavku. Tře áci zkoumali vztah stromů a ostatních organismů v projektu Strom v lese jako zdroj života pro ostatní organismy. Dozvěděli se například, že strom je králem mezi rostlinami, že nejmohutnější strom na světě je sekvojovec obrovský, jehož největší exempláře rostou v Kalifornii v USA. Také si připomněli, že strom je místem života pro veverky, datky, sovy sojky a brhlíky, ale také pro mravence, slimáky a pavouky. Projekt pro 4. ročník se nazýval V lese najde se a jeho cílem bylo podrobnější seznámení s lesními rostlinami a živočichy. Děti vyplňovaly pracovní listy a uvědomovaly si, že rostliny i živočichové potřebují ke svému životu vodu, půdu, slunce a vzduch, živočichové navíc i prostor k pohybu. Pro 5. ročník byl připraven projekt Význam lesa, využití dřeva. Žáci měli zdůvodnit, proč je les pro životní prostředí důležitý a proč se stromy nesmějí nekonrtolavaně kácet. Seznámili se také s funkcemi lesa - hospodářskou, vodohospodářskou, půdoochrannou,hygienickou a rekreační. Po celé dopoledne žáci s obrovským zaujetím plnili jednotlivé úkoly svých projektů a v příštích dnech zúročili své úsilí na školní výstavce. Žáci 2.stupně rovněž věnovali svůj školní den činnostem zaměřeným na ekologickou výchovu. 6. ročník měl samostatný program v ZOO, který byl věnován podrobnému seznámení s výukovými programy Savana a Tropický deštný prales. Pro 7. ročník byl připraven program ve škole a v jejím okolí a žáci řešili zábavné i vážné úkoly na pracovních listech. Žáci 8. ročníku nejprve zhlédli v učebně přírodopisu ekologický videoprogram a pak se vydali na exkurzi do čističky odpadních vod. Pro 9. třídu byla naplánována exkurze do třídírny odpadních materiálů a návštěva expozice drahých kamenů v NovéPace. Věříme, že takto pojatý Den Země přinesl našim žákům nové poznatky a pěkné zážitky a že v nich upevnil vědomí, že příroda je pro náš život základním prostředím a že je potřeba se k ní chovat slušně a ohleduplně. Úsměv na tváří vítězů 2. kola pexesa KANaPE. Poděkování za přípravu Dne Země patří paním učitelkám Černíkové a Kotové a panu učiteli Čapkovi a za jeho úspěšnou organizaci všem pedagogickým pracovníkům. Renáta Tauchmanová, ZŠ R. A. Dvorského Kytička pro maminku - pracovní dílna v MěK Slavoj MěK Slavoj pořádala ve středu 7. května dílnu na výrobu květinových vazeb ze suchých květin. V hodin se čítárna dětského oddělení proměnila ve voňavé království plné sušených květů, plodů, dřevěných berušek a různobarevných mašlí. Slečna Kamila Kňourková z Keramiky Pod Věží pro nás připravila mnoho materiálu, ze kterého jsme si pod jejím vedením vyzkoušeli aranžování sušených květin. O tom, že uvázat pěknou kytičku není nic jednoduchého, se přesvědčilo všech dvanáct aranžérů z řad dětí i dospělých. Všichni jsme si však spokojeně odnášeli domů vlastní dílko pro maminku nebo jen tak pro radost. Marta Staníková KANaPE aneb Ďáblovy obrázky pro celou rodinu Městská knihovna Slavoj pořádá pro všechny hravé děti a jejich rodiče turnaj v pexesu a kanastě s názvem KANaPE. Druhé kolo jarní části proběhlo 24. dubna. V příjemné atmosféře dětského oddělení se v pexesu utkalo 24 dětí. Osm příznivců kanasty soupeřilo u kafíčka v čítárně o nejlepší pár. Vítězem druhého kola se v pexesu stala Dominika Schmidtová, která se tímto dostala s počtem 45 bodů, do čela tabulky jarní části turnaje. Druhé místo vybojoval Vojta Výborný a Jan Kučerák skončil na místě třetím. V druhém kole kanasty si připsaly body za vítězství tyto páry: Václav Uhlíř s Martinou Tomáškovou, Ivana a Klára Dostálovy. Další karetní boj se rozehraje ve čtvrtek 29. května od 17 hodin. Poslední kolo, které budeme pořádat 26. června, rozhodne o absolutním vítězi jarní části turnaje. Marta Staníková UPOZORNĚNÍ pro čtenáře MĚSTSKÉ KNIHOVNY! V červenci proběhne revize knihovního fondu, a proto bude od pondělí 30. června 2003 knihovna uzavřena. Provoz bude zahájen v pondělí 4. srpna Prosíme laskavě čtenáře o vrácení všech půjčených titulů do soboty 28. června Výstava kníračů V sobotu si příjemného počasí užívalo 65 pejsků a jejich majitelů. Sešli se totiž již po osmé ve Dvoře Králové na cvičišti. Základní kynologická organizace č. 138 zde uspořádala oblastní klubovou výstavu kníračů. Po celé dopoledne zde bylo velice rušno. Majitelé kníračů, všech barev a velikostí se snažili o co nejlepší reprezentaci svých miláčků. Vše se bravurně zvládlo, jistě také díky práci pořadatelů členů ZKO. Na výstavě bylo rozdělěno mnoho hodnotných cen a nejkrásnějším psem výstavy se stal Nikolas Bohemia Vulkan pana Karla Stehlíka z Hradce Králové. Více informací o výstavě, včetně fotografi í najdete ve vývěsce ZKO 138 Na bráně. Jitka Šenkýřová Hubněte do plavek Zhubla jsem 6 kg za měsíc Poradím zdarma. Informace: K. Jadrná pondělí - pátek, 8-11 Telefon: Jste nespokojeni a potřebujete příjem navíc Podnikání z domova Vhodné i jako vedlejší činnost! Infolinka: J. Zemánek pondělí - pátek 8-11 Telefon: foto: L. Antošová strana 7

8 Návštěva z našeho partnerského města Verneuilee en Halatte se seznámila s novým vedením města. foto J. Neumann Pohled z patrového autobusu je novinkou v safari. Přivést a postavit májku nebylo jen tak. Především mladší publikum okouzlila hradecká Lavina. Trochu jazzu do diváků pustili Jam Brothers. Náměstí bylo plné lidí. Bavili se, pili a hodovali. Uctění památky padlých z 2. světové války. foto E. Kolbabová foto D. Kubica foto D. Kubica foto D. Kubica foto D. Kubica foto E. Kolbabová strana 8

9 Klub NATURA děkuje V minulém roce se zrodil nápad. Nejprve nám připadal bláznivý, ale čím víc jsme o něm uvažovali, tím víc se nám zdálo, že bychom ho měli dokázat realizovat. Na našich táborech a expedicích jsme poznávali i přírodu různých středomořských oblastí - byli jsme v Chorvatsku, v Řecku, dopluli jsme na Korsiku. Ale dál ne. A proto jsme se rozhodli ukázat členům a příznivcům Klubu NATURA dosud námi nepoznanou středomořskou přírodu na africkém kontinentě. Vybrali jsme Tunisko nejen jako nejbezpečnější zemi Severní Afriky, ale i jako zemi, kde vše, co jsme chtěli ukázat, je časově i prostorově poměrně snadno dosažitelné. Zájem byl obrovský, ale s obavami se čekalo na kalkulaci. Z ceny Kč se mnohým rodičům zatočila hlava. Dalším zkomplikovala rozhodnutí situace v Iráku. Přesto se expedice Tunisko 2003 uskutečnila a byla skvělá. A právě te je na místě poděkování. Děkujeme městu Dvůr Králové nad Labem, které nám dalo důvěru a zadalo nám projekt inventarizace městské zeleně, umožnilo nám vydělat další peníze při čištění příkopů na příjezdových komunikacích a nakonec nám pomohlo i přímou dotací. Od fi rem, přátelsky nakloněných nám a naší činnosti, jsme získali jako sponzorský dar masné a mléčné výrobky, které významně pomohly našemu jídelníčku. Bez těchto fi nančních a materiálních zdrojů by mnozí účastníci expedice nebyli schopni cenu zaplatit a celá akce by skončila pouze u krásných představ a ne uskutečných prožitků. A nebylo jich málo. Bádání členů expedice v saharském písku. foto L. Antošová Poprvé jsme byli v zemi se zcela jinou kulturou, v zemi, kde v posvátném Kairouánu začalo v 8. století n. l. muslimské tažení do Evropy, které zpřístupnilo temnému středověku Evropy duchovní bohatství řecko-římské antiky od Aristotela k Ptolemaiovi a Galenovi. Při každodenním kontaktu s místními obyvateli jsme s úžasem zjiš ovali, že se kromě arabštiny běžně dorozumí jedním až dvěma světovými jazyky, že jsou velice přátelští, že chlapec z malé vesnice v poušti samozřejmě navštěvuje střední školu a plánuje studium na vysoké škole. Ale hlavně a proto jsme do Afriky jeli jsme viděli nám zcela neznámé ekosystémy polopouští a pouští, obrovská solná jezera, nádherné horské oázy. A v nich pro nás exotické rostlinstvo a živočichy. S napětím jsme sledovali stopu zmije nebo scinka v jemném písku Sahary až k místu, kde zmizela. Následoval většinou neúspěšný pokus o vyhrabání ukrytého živočicha, ale o to větší vypuklo nadšení, když lov byl úspěšný. Pak přišli ke slovu fotografové a následné vypouštění chyceného živočicha, který lehce a neslyšně vklouzl do písku jako do vody. Na tyto a další zážitky budeme dlouho vzpomínat. Expedice 2003 skončila. A žije expedice 2004! Čeká nás třeba ještě západní Středomoří např. Španělsko Dr. Jana Dobroruková S Temnotou se tanečnice ze Dvora Králové probojovaly až na mistrovství Evropy. Mistrovství republiky v tanci V pátek 9. května večer, zatímco většina z nás seděla doma a dívala se na televizi, to v brněnském Bobby centru vřelo. Probíhalo tu fi nále mistrovství České republiky v tanečních disciplínách. Během tří dnů se tu v soutěži Dance life 2003 utkalo kolem stovky skupin z celé ČR. V této obrovské konkurenci mnoha souborů se podařilo dívkám z DK a TU s vystoupením Temnota protančit přes semifi nále (12 družstev) do fi nále (6 družstev) a nakonec vystoupit na třetí příčku stupně vítězů. Tím si zajistili postup na mistrovství Evropy a rovněž i mistrovství světa, obojí pořádané na podzim roku 2003 v Německu. Dívky (Daniela Bínová, Eva Haasová, Petra Chmelíková, Pavlína Kaiserová, Vanda Kotíková, Lenka Mannová, Viola Petrášová, Martina Prokopová, Jitka Šenkýřová, Zuzana Vágnerová a Jana Zaydlarová), které tančí v ZUŠ pod vedením Olgy Benešové, se pilnou přípravou propracovaly a díky výborné choreografi i Tatiany Kačkošové a Michala Lukáše dosáhly tak vysokého ocenění. Za velký úspěch, ale hlavně za krásné zážitky, které jsme si odnesli z předávání cen, při kterém nechyběla ani státní hymna, bychom proto chtěli poděkovat právě Táně a Michalovi. Jitka Šenkýřová Výsledky soutěže za naší faunou V úterý 22. dubna 2003 se konala v naší ZOO tradiční soutěž pro děti, pořádaná v rámci akcí ke Dni Země. Vznikla jako každoročně ve spolupráci ZOO Dvůr Králové nad Labem a DDM Jednička. Její letošní název - ZA NAŠÍ FAUNOU, předznamenával, že otázky budou tentokrát zaměřeny na naše divoká zvířata. Úkolem soutěžních dvojic bylo vydat se s plánkem v ruce do klasické části zoologické zahrady. Zde měly vyhledat 10 zadaných bodů a odpovědět na připravené otázky. Kromě toho je na dvou dalších stanovištích čekalo poznávání zvířat dle obrázků, lebek, kůží a vycpanin. Soutěžící museli vše splnit v daném časovém limitu, který se lišil podle věkových kategorií dětí. foto J. Šenkýřová Výsledky I. kategorie (3. 4. třída), bez účasti II. kategorie (5. 6. třída), účast 22 družstev 1. Veronika MEDLÍKOVÁ, Adriana MÁLKOVÁ 2. Hana PITHARTOVÁ, Martina VÍTOVÁ 3. Kateřina MARTINKOVÁ, Petra SEDLÁČKOVÁ 4. Lukáš HANUŠ, Zbyněk VÍTEK 5. Vojtěch BALCAR, Miroslav KÁBRT 6. Tomáš JIRKA, Tomáš WERNER III. kategorie (7. 9. třída), účast 13 družstev 1. Renata ŠEDIVÁ, Martina JANÁKOVÁ 2. Lucie KARBULOVÁ, Šárka NEUMANNOVÁ 3. Jiří MAREK, David HLOUŠEK 4. Michal SIROVÝ, Martin ŠNYTR 5. Michal ŠTURMA, Jakub LAZECKÝ 6. Stanislav BRENTNER, Martin ŠIMEK Soutěže se zúčastnilo celkem 70 dětí. Nemile nás překvapil malý zájem dvorských škol o tuto akci běžný počet soutěžících býval v uplynulých letech 120 a více. Naprostou většinu soutěžících tak letos tvořili žáci dvou venkovských škol Rtyně v Podkrkonoší a Dubence. Děkujeme všem soutěžícím za účast, vítězům gratulujeme! Vladimír Jiřička strana 9

10 Víte, že vaše dítě může jít do ZOO za 10 korun? Školy příliš nevyužívají zlevněných vstupenek do zoologické zahrady Naše královédvorská zoologická zahrada dává každoročně školám k dispozici permanentní vstupenky. Když se třída při návštěvě ZOO touto vstupenkou prokáže, získá tak slevu pro školy Dvora Králové a okolí, tedy vstupenku za symbolickou cenu, kdy žák zaplatí 10 Kč a učitel má vstup zdarma. Když půjde do ZOO žák sám, zaplatí 65 Kč v létě (v zimě 35 Kč). Většinou nepůjde úplně sám, ale vezme si s sebou alespoň jednoho rodiče za 100 Kč, což je dohromady 165 Kč. Kdybychom vzaly návštěvu ZOO čistě ekonomicky, dojdeme ke zbytečně utraceným 155 korunám. Zaměříme-li se na stránku výchovnou, zjistíme, že školní kolektiv si může bezplatně objednat některý ze široké nabídky výchovně- -vzdělávacích programů. Pro úplnost jednotlivé programy vyjmenuji, abyste se sami přesvědčili, že nabídka je opravdu široká: tropický deštný prales, slon, domácí zvířata, život ve vodě, savana, lidoopi, Burian - vývoj života na Zemi, pouš, tygr, ptáci, nosorožec, práce s přírodninami, zoologické hrací karty a velmi ojedinělý vzdělávací program okno dokořán určený nevidomým. Výchovně-vzdělávací programy jsou spojením teoretických poznatků, ověřených v prostorách a pavilonech ZOO a přednáší je na slovo vzatí odborníci, kteří mají bohaté znalosti a zkušenosti v těchto oblastech. Ve světovém vzdělávacím systému je takovýto druh výuky na prvním místě co se kvality a zapamatovatelnosti získaných poznatků týče, tedy spojení teorie a praxe zprostředkované specialistou oboru. Je to vlastně Komenského Škola hrou posunutá do 3 tisíciletí. Na druhou stranu, když půjde s dítětem do ZOO rodič, určitě pozná slona, žirafu a zebru, podle jmenovek pak další živočišné druhy, ale nebude umět dítěti vysvětlit, jak se zvířata chovají ve volné přírodě a čím se živí. A ani to nemůže vědět, když je např. bankovní úředník nebo prodavač. Každý umíme něco a nikdo nemůže umět a znát vše. Ale i pouhá návštěva ZOO s učitelem dává příležitost ke vzdělávání, nebo často děti doprovází učitelé biologie. Do naší ZOO a Safari jezdí návštěvníci z celého světa. Když se v sobotní slunné odpoledne podíváte na parkoviště ZOO, potvrdí vám to poznávací značky aut. Ty vám také nastíní něco o počtech návštěvníků, vyhledávanosti a věhlasu ZOO. Kdybyste na tomtéž parkovišti stáli v kterýkoliv jarní či letní všední den, zjistili byste, že sem přijíždí mnoho autobusů se školními dětmi z celé republiky. I tyto děti mají možnost zlevněného vstupného a to za 25 Kč, v případě, že škola zakoupí hromadnou permanentku za 1000 Kč, takže o 15 Kč víc než děti dvorské. A pokud bychom se v tomto odstavci zaměřili na vlastnost, která se nazývá patriotismus, tedy hrdost na svoji domovinu, měli bychom my sami svoji ZOO znát nejlépe. Je před námi konec školního roku, tedy dny, kdy už se ve škole moc neučí, děti jezdí na školní výlety a chodí na procházky. Proto chceme tímto článkem upozornit širokou rodičovskou a školní veřejnost na možnost symbolického vstupného pro školy a školky Dvora Králové a okolí do ZOO, která zatím není využívaná tak, jak by mohla a jak by si jistě zasloužila. I když město na provoz ZOO neposkytuje žádné fi nanční prostředky, snaží se ZOO touto mimo řádnou slevou umožnit, aby každé dítě našeho strana 10 města znalo naši ZOO a mohlo se pravidelně těšit z jejích zvířat. MgA. Eva Kolbabová, odbor KT a VV Zahájení letní sezóny 2003 I když letošní jaro je značně zpožděno, podařilo se pracovníkům ZOO připravit na zahradu na sezónu včas. Tzv. letní mezisezóna začala již v pátek 25. dubna, takže návštěvníci mohli obdivovat kopytníky (vodušky, zebry, pakoně modré, velbloudy, osly somálské, nyaly) a ptáky (čápy marabu, čápy sedlaté, bílé a černé a pelikány) ve volných výbězích. Začátek letní sezóny - otevření SAFARI - 1. května 2003 Královédvorská zoo nabízí jako jediná v ČR svým návštěvníkům vedle procházky klasickou částí zoo i tzv. safari. Slovo safari pochází za svahilštiny a znamená výpravu za zvířaty.kromě safari (27 ha) jsou zároveň osazeny africkými zvířaty tzv. velké volné travnaté výběhy ležící na ploše dalších 15 hektarů.. Celkem bylo vypuštěno do těchto výběhů a safari 372 zvířat. Kolem volných výběhů mohou návštěvníci procházet pěšky nebo využijí nabízené služby - svezou se vláčky. Projíž ka po SAFARI, kterou letos poprvé budou zajiš ovat i dvoupatrové autobusy, trvá kolem 20 minut a je zahrnuta v ceně vstupného do zoo. Průvodce návštěvníkům dělají speciálně vyškolení řidiči autobusů, kteří informují jak o vlastních zvířatech, tak i o zoologické zahradě. Všechna zvířata v Safari i volných výbězích žijí v Africe a proto je královédvorská ZOO kouskem Afriky uprostřed Evropy. Nikde v Evropě takovouto kolekci afrických zvířat návštěvníci neuvidí. Vlastní provoz SAFARI (projíž ka třemi výběhy kolem potoka Netřeby na ploše 27 hektarů) bude zahájen a letos v něm návštěvníci uvidí 120 kopytníků (40 vodušek červených v prvním výběhu), (11 antilop losích, 9 watusi (domorodý primitivní skot), 9 zeber, samčí skupiny 3 druhů vodušek (10 zvířat), samčí skupina dalších druhů antilop (18 kusů) a mladý pár buvolů kaferských ve druhém největším výběhu) a tři chovné skupiny (6 antilop koňských, 13 pakoňů běloocasých, 18 vodušek jelenovitých), trojici oslů somálských a 2 bonga v posledním - třetím výběhu a 40 ptáků (20 pelikánů, kormorány, husy divoké, ale i volně žijící a létající kachny divoké a impozantní volavky popelavé, které v safari již několik let hnízdí.) Všichni ptáci se přitom sdružují na nebo v blízkosti 2 rybníků, které jsou v 1. a 2. výběhu safari. V letošním roce prodělaly rybníky zásadní změny, nebo byly po více než 30-ti letech od svého vzniku poprvé odbahněny. Dnes jsou opět hluboké i 1,5 metru, loni však již byly tak zanešeny, že hloubka místy dosahovala jen 0,5 metru. Odbahnění probíhalo v zimních měsících roku 2003 a stálo cca 1,7 milionu Kč. Finance na celou akci zajistilo občanské sdružení NATURA VIVA tak, že 80% akce je fi nancování ze Státního fondu životního prostředí a 20% zaplatilo samo občanské sdružení, které se snaží získávat fi nance pro ZOO a realizovat akce již více než 10 let (vzniklo ze stejnojmenné nadace, kterou založil v roce 1993 Ing. Miroslav Špráchal - zástupce ředitelky ZOO a vedoucí zoologie). Připomínáme, že SAFARI bylo poprvé otevřeno pro veřejnost v květnu 1989 OTEVÍRACÍ DOBA ZOO denně od 9 do 18 hodin RNDr. Dana Holečková, ředitelka ZOO Dvůr Králové Velikonoce v ZOO Dvůr Králové Krásné slunečné počasí přilákalo na Velikonoční pondělí návštěvníků, což je od začátku roku rekordní návštěvnost za jeden den. Hned od hlavního vchodu mohli návštěvníci kromě pohledu na rozkvetlé narcisy a další jarní květy, nasát velikonoční atmosféru pohledem na obří pomlázky z vrbového proutí a kraslice při vstupu do galerie Pravěk očima Zdeňka Buriana zhotovené týmem zahradní údržby. Za celý prodloužený víkend navštívilo ZOO přes návštěvníků! Ing. Tomáš Hajnyš Aukce obrazů v ZOO Pracovníci ZOO připravili aukci 35 obrazů. Přišlo cca 50 lidí, z nich aktivně kupovala asi třetina. Dražilo se 26 obrazů z výtvarné soutěže na téma Lidoopi a bylo zařazeno i 9 obrazů nakreslených či namalovaných našimi lidoopy, dvěma orangutaními samicemi Žanetou a Donnou a gorilím samcem Tadaem. Orangutaní samice při kreslení používají pastelky, Tadao maluje vodovými barvami. Licitátorem byl moderátor Českého rozhlasu Hradec Králové pan František Mifek, který loni se Zorou Jandou se stali kmotry servalů Franka, Diany, Viktorky a Esterky. Vyvolávající ceny se pohybovaly mezi Kč. Bylo vydraženo celkem 17 obrazů v hodnotě Kč. Nejdražším obrazem se stal portrét tygra ussurijského, který byl vydražen za 900 Kč. Cílem této společensko-charitativní akce bylo zhodnocení výtvarných děl namalovaných dětmi i dospělými ve výše uvedené výtvarné soutěži a získané fi nanční prostředky budou věnovány na chov zvířat v ZOO Dvůr Králové. Ing. Tomáš Hajnyš Návštěva Tonyho Fitzjohna zoologa z Tanzanie V pondělí 28. dubna naši ZOO navštívil Tony Fitzjohn, zoolog z organizace The George Adamson Wildlife Preservation Trust v severní Tanzanii. Tony Fitzjohn přednášel v salonku v hotelu Safari o své dlouhodobé práci při záchraně africké fauny, o spolupráci s Georgem Adamsonem (známého navrácením lvů do divočiny), o budování rezervace The Mkomazi Game Reserve. V rámci projektu navrácení černých nosorožců bylo již 8 černých nosorožců do rezervace vypuštěno. První nosorožci byli dovezeni v roce 1997 z Addo parku v JAR, kde je chován stejný poddruh, východní nosorožec dvourohý (černý), jako chováme v naší ZOO. Tony Fitzjohn navštívil naši ZOO, protože by chtěl do The Mkomazi Game rezervace od nás získat další nosorožce na rozšíření chovu v původní oblasti výskytu. Ing. Tomáš Hajnyš, Zdeněk Čermák, oddělení propagace a vzdělávání Seminář pro neziskovky Občanské poradenské středisko, o. p. s. připravilo pro neziskové organizace z Královédvorska tento seminář: 2. června 2003, od 13 do 16 hodin Základy fungování občanského sdružení. Cílem semináře je seznámení se základními informacemi pro činnosti občanského sdružení (vedení organizace, ekonomické minimum, příprava a realizace projektu, personalistika). Lektor: Mgr. Jan Hloušek Účastnický poplatek: 200 Kč Místo konání: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, malá zasedací místnost (hlavní budova, nám. TGM 38).Jedná se o seminář z cyklu jaro - léto 2003, svým konáním ojedinělý a příznivý cenovou dostupností. Bližší informace na tel. čísle nebo na adrese

11 Naše radost - vaší radostí Svatojanská pou a Festival křes anské písně MARIA CARMEN 2003 V našem společenství svatojanské farnosti, spolu s přáteli - občany města Dvůr Králové n. L. jsme vloni v červnu poprvé slavili u příležitosti Svatojanské pouti Den křes anské kultury. Koncerty se konaly na prostranství před kostelem. V letošním roce bychom vás chtěli pozvat na naši II. Svatojanskou pou, jejímž spolupořadatelem je město Dvůr Králové, starosta města a zastupitelé, a která se bude konat na náměstí. Naše radostné setkání s písní a křes anskou hudbou bude zahájeno v sobotu 28. června 2003 ve 14,00 hodin. V tomto roce zde budou koncertovat velký dechový hornický orchestr z polských Piekar, Jugendblasorchester z Německa, Královédvorský band a fl étnový soubor MUSICA PER LEGNI. Mezi jejich jednotlivými vystoupeními zazní soutěžní skladby Festivalu MARIA CARMEN - festivalu křes anských písní. Naše farnost i město Dvůr Králové jako pořadatelé tohoto koncertního odpoledne se společně těší z toho, že záštitu nad festivalem i celou poutí převzali Biskupství královéhradecké v osobě královéhradeckého biskupa Mons. Dominika Duky OP, polské velvyslanectví v Praze v osobě velvyslance Andrzeje Krawczyka, a jednání ještě probíhá na německém velvyslanectví. Účastníci festivalové soutěže budou ohodnoceni a vítězové odměněni cenami, z nichž hlavní poskytli biskup královéhradecký, velvyslanec Polské republiky a starosta města Dvora Králové. Stejně tak jako v loňském roce rádi využijeme darů a příspěvků našich královédvorských sponzorů, díky jimž budeme moci udělit i další odměny a zajistit všechny potřebné náležitosti ke zdárnému průběhu pouti i festivalu. Počítáme s tím, že pozvání k účasti přijmou nejen královédvorští občané, ale také ti z okolních obcí či vzdálenějších. Stále je možno se ještě k účasti na Festivalu MARIA CARMEN přihlašovat na farním úřadě - podmínkou je přednes dvou písní, z nichž jedna by měla být s mariánskou tématikou (možno i skladba vlastní). Uzávěrka přihlášek je k 15. červnu Náš festival, i když je soutěžní, by se měl stát společným setkáním ve společné radosti. Nám pořadatelům záleží hlavně na tom, aby zpěv a hudba nás všechny obohatily a právě ony se staly základem radosti. Proto je festivalové soutěžení otevřeno pro všechny lidi dobré vůle - věřící i nevěřící. Podmínkou je jen to, aby tématika písní byla křes anská. Vždy přece o Pánu Ježíši, Panně Marii, o Bohu a jeho Matce může zpívat každý! Byli bychom rádi, kdyby k tomuto našemu radostnému dni se připojily i děti se svými výkresy na téma SOLIDARITA MEZI LIDMI - aby ve svých kresbách zachytily mezilidské vztahy, společnou radost a pomoc jednoho člověka druhému, a už jde o ošetřování nemocných, pomoc starým lidem, radost dětskou či sdělenou druhým člověkem. Nejrůznější náboženské vztahy, přírodní děje a rozdávání radosti druhým a se stanou základem myšlenek malých umělců! Kresby budou vystaveny v průběhu festivalového dne na náměstí v podloubí, budou vyhodnoceny a nejlepší odměněny. Zamýšlíme také vydání souboru pohlednic z nejzdařilejších kreseb. Prosíme, aby výkresy byly formátu A3 a větší. Celá tato akce je pod záštitou Farní charity ve spojení s Charitou diecézní, které se obracejí na učitele výtvarné výchovy s prosbou, aby dětem pomohli s výtvarným zpracováním navržených témat. Kresby je možno odevzdávat na farní úřad do 21. června. Naše radosti bychom měli vždy prožívat společně - ve vztahu tolerance jednoho k druhému. I když něco organizují lidé, spojení s náboženskou vírou, nemělo by to být překážkou společnému radování se občanů našeho města. Srdečně zveme všechny královédvorské občany, aby se Svatojanské pouti a Festivalu MARIA CAR- MEN zúčastnili - a už jako účinkující nebo diváci a posluchači. Všechny rovněž zveme na slavnou poutní mši svatou do našeho svatojanského kostela v neděli 29. června 2003 v 10,00 hodin. A naše radost bude i vaší radostí! Se srdečným pozdravem a otevřeným srdcem pro nejrůznější pomoc, dary, příspěvky a návrhy. P. Jan Czekala, MSF Psí útulek informuje V dubnu uspořádal Městský psí útulek akci ke Dni Země a začátkem května se zúčastnil výstavy voříšků v Rýzmburku. Den Země proběhl v okolí útulku 19. dubna. Dopoledne se především děti podílely na úklidu břehů Labe od naplaveného odpadu, pomohlo také několik rodičů. Odpoledne potom proběhly ukázky výcviku poslušnosti psů, agility, tance se psem a děti se mohly svézt se psím spřežením členů Musher clubu Zvičina. Tohoto programu se zúčastnilo o mnoho více lidí než dopolední brigády. 4. května pak vyrazilo 5 členů pejskařského kroužku s 5-ti kříženci z útulku do Rýzmburku, kde se zúčastnili výstavy voříšků. Byl to již 5. ročník této akce (podle návštěvnosti stále více oblíbené). My jsme se výstavy zúčastnili již po 3. a naším největším úspěchem byla účast křížence Dicka a jeho psovoda Petra Dvořáka ve fi nále výstavy. Možnosti osvojení psa nikdo nevyužil, ale zklamaní jsme neodjížděli. Viděli jsme křížence, který byl adoptován minulý rok, seznámili jsme se s pracovnicí psího útulku v Lukavci a domů jsme si odvezli spoustu cen. Na závěr bychom rádi pozvali paní učitelky se svými třídami k prohlídce útulku. Prohlídka je spojena s přednáškou a ukázkou výcviku psa. Děti se tak mohou dozvědět o tom, jak se mají chovat k toulavým psům a proč je lepší, aby byl pes poslušný a majitel psa zodpovědný. Tyto exkurze je nutné předem telefonicky dohodnout. Daniela Hoblová Počasí změnilo program akce Letos poprvé uspořádalo sdružení měst a obcí Podzvičinsko ve spolupráci se Šárovcovou Lhotou Otevírání turistické sezony. Akce se konala na nejvyšším vrcholu Královédvorska, kam z několika míst směřovaly hvězdicové jízdy cyklistů. Na Zvičinu rovněž vedl turistický pochod a přespolní běh. Přestože počasí nebylo nejlepší, účast byla dobrá. Pořadatelé zaznamenali více než dvě stovky účastníků. Určitě největší obdiv a Zástupce krajského hejtmana Vladimír Derner zahajuje na Zvičině turistickou sezónu. foto D. Kubica uznání zaslouží 149 účastníků Memoriálu Václava Dobeše v běhu ze Šárovcovy Lhoty na Zvičinu. 13,6 km dlouhého závodu se účastnilo i několik běžců ze Dvora Králové. Nejlepšího výsladku dosáhla Jaroslava Grohová, která obsadila v kategorii 35 let a více 2. místo. Vlastní program zahájila starostka Pecky a členka správní rady Podzvičinska Hana Štěrbová. Po ní se ujal slova zástupce hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner. Ten ocenil, že se podobné akce konají, protože jsou přínosem pro celkový rozvoj těla i ducha. Není to pouze pohyb na zdravém vzduchu, ale také společně strávené chvíle, dodal Derner. Počasí bylo také důvodem, proč byla turistická sezona zahájena dřív, než se počítalo. Zvon z kostela sv. Jana Nepomuckého tak zazněl již o dvě a půl hodiny dříve. Na zvonění navázalo vystoupení folklorního souboru Hořeňák a Hořeňáček z Lázní Bělohrad. Součástí akce byla také prezentace nových propagačních materiálů Podzvičinska. Děti si odnášely joja, dospělí potom tužky a známky do nákupních vozíků. Akci hodnotíme jako povedenou. Pro příští rok ale zvážíme, jak by mělo její pokračování vypadat, komentoval premiéru Jan Machek z Podzvičinska. Cykloturisté využili pro výstup na Zvičinu tratě, které sdružení v loňském roce otevřelo. Jedná se přibližně o čtyři stovky kilometrů cest, které spojují nejzajímavější místa regionu. Vedou většinou po málo frekventovaných komunikacích nebo polních cestách. V letošním roce umístí Podzvičinsko na trasy informační tabule, dojde také k vybudování vyhlídkových a odpočinkových míst. Bedřich Machek Podhar ský rybník a labu Před měsícem se objevila na Podhar ském rybníku mladá labu. Jde o jednoleté mládě, které není ještě zcela přepeřené. Je zatím sama, protože se jedná o nevyspělého jedince. Podmínky pro další život labutě byly konzultovány s ornitologem ze ZOO ve Dvoře Králové n. L. Dle jeho názoru se jedná o labu, která není handicapovaná a v dané lokalitě má dostatek potravy. O další potravu se jí také starají občané z okolí, kteří jí nosí krmení. Zatím nejsou žádné obavy o setrvání této labutě na rybníku. Bylo by dobré, nerušit ji v jejím důstojném a ladném proplouvání na vodní hladině. Václav Bartoška, odbor ŽP strana 11

12 Žongolování je pěknej úlet. foto archiv A. Kratochvílové Žonglovací úlety aneb pozvánka na Den dětí do Městského muzea Městské muzeum a Městský úřad Dvůr Králové nad Labem zvou rodiče s dětmi, děti i širokou veřejnost v neděli 1.června na Den dětí do areálu Městského muzea. Od 13 hodin se zde představí studenti Janáčkovy akademie múzických umění v Brně se svým představením ÚLETY, ve kterém, jak už napovídá název představení i titulek článku, bude díky žonglérským dovednostem lítat vzduchem vše, co si jen umíte představit... Studenti JAMU v našem městě hostují poprvé, ale v Evropě jsou svým uměním dobře známí. V druhé části dětského žonglérského odpoledně, od 15 hodin, budou mít všichni možnost nahlédnout pod pokličku žonglérských triků a mnohé z nich se naučit. Účastníci si sami vyrobí žonglovací míčky a pod vedením zkušených pedagogů si je budou postupně podmaňovat. Hlavním žonglérem celého Dne dětí bude MgA. Adéla Kratochvílová, která vede podobné dílny po celé střední Evropě a má za sebou roční angažmá jako artistka v belgických cirkusech. Tuto netradiční oslavu Dne dětí uskutečňujeme za laskavé sponzorské podpory fi rem: Zemědělské zásobování a nákup a. s., Papírnictví Fukas u Šindelářské věže, Drogerie František Kočí, VČE a další MgA. Eva Kolbabová, odbor KT a VV Umíte žonglovat? Že je to moc těžký? A už jste to někdy zkusili? Tak se přij te naučit žonglovat apple 1. června 2003 v areálu Městského muzea apple od 13 hodin žonglérské představení studentů JAMU Úlety apple od 15 hodin žonglérská dílna, kde si sami vyrobíte žonglovací míčky, se kterými se naučíte házet a zase je chytat Přij te se naučit žonglovat! Domov svatého Josefa se stává centrem kultruy Ve snaze otevřít dveře dokořán široké veřejnosti a sejmout roušku neznáma ze života zdravotně postižených pořádá Domov svatého Josefa mnohé kulturní akce pro klienty a veřejnost. Minulý týden se nádvoří Domova proměnilo v divadelní scénu. Své představení Okénko do duše poddaných cara Mikuláše aneb příběh o tom, že když někam přijde neodbytná žena, tak vždy dosáhne svého nám předvedl pražský divadelní soubor S věží pod vedením režisérky Doubravky Krautschneidrové zahájí Domov svou první výstavní sezónu fotografi emi Jany Bauerové s názvem Zrcadlení (Každý člověk je zrcadlo. A hladina duše odráží to, co nás obklopuje, i to, co ukrýváme ve svém nitru. Máte-li odvahu sejít z betonové silnice a vykročit za bílé patníky, vítejte v krajině duše.). Vernisáž výstavy proběhne v sobotu 17. května o půl čtvrté v Domově svatého Josefa, kde autorka zahájí sobotní program minifestivalu Hudba ticha svým koncertem Lyrické písně nejen s lyrou. Na ni naváže další výstava fotografi í z charitativní cesty do Afgánistánu. Na vernisáži v 15h můžete besedovat s autorem fotografi í Petrem Šilhánkem, který se této cesty s léky do Afgánistánu účastnil. Od 23. července můžete shlédnout výstavu významného českého fotografa Jindřicha Štreita s názvem Mezi námi. Fotografi e zachycují životy zdravotně postižených, kteří měli to štěstí, že se jim podařilo integrovat do normální majoritní společnosti a nezůstat za branami ústavu. Vernisáž výstavy bude 26. července v rámci Svatoanenských zahradních slavností, které jsou největší prezentační akcí Domova svatého Josefa. V tento den se konají v celém areálu Domova včetně zámeckého parku koncerty, divadla, výstava, slavnostní poutní mše, jarmark chráněných dílen a řemesel a Domov se představuje svému okolí. Nejbližší a zcela výjimečnou akcí je minifestival minihudby HUDBA TICHA, který se koná května v magickém trojúhelníku Kuks Žireč Betlém. Hudba ticha nás zastaví na nejzajímavějších místech Královédvorska, která vybízejí k zastavení a tichému rozjímání. Nejvýraznější osobnosti české alternativní scény se představí tam, kde se snoubí krása stvoření s uměním člověka a hloubkou lidství. Vedle těchto fenomenálních hudebníků, jako jsou Oldřich Janota, Dáša Voňková Andrtová, Irena a Vojtěch Havlovi či Vlasta Matoušek, vystoupí také talentovaní mladí umělci Jana Bauerová, Elena Kubičková s Emilem Heyrovským a Petr Korbelář s Janem Kotulánem. Páteční program na Kuksu zahájí V. Matoušek hrou na japonskou fl étnu šakuhači o půl deváté večer v lapidáriu s originály Braunových ctností a neřestí. Dále můžete shlédnout u nás již známou stínohru Sávitrí inspirovanou staroindickou bájí z Mahábháraty v podání alternativního divadla Líšeň. Večer uzavře promítání fi lmu Ágní bůh ohně s živým hudebním doprovodem autorů fi lmu I. a V. Havlových. V sobotu se festival přesune do Žirče do Domova svatého Josefa, kde po vernisáži zmíněné výstavy o půl čtvrté začne pásmo koncertů v parku pod širým nebem. Po celou dobu festivalu bude všem k službám i potěše putovní čajovna a vegetariánská kuchyně. K půlnoci se všichni společně přesuneme se světly loučí a svíček do Betléma, kde si všichni umělci společně zaimprovizují do ticha.. Na závěr nesmí chybět pozvání na koncert Jiřího Stivína a především na krásný zážitek koncertu Hradiš anu na nádvoří Kuksu, který bude hrát pro Domov svatého Josefa 19. září. Výtěžek z koncertu připadne Domovu, který jej využije pro potřeby svých klientů lidí nemocných roztroušenou sklerózou. Aktuální informace o pořádaných akcích naleznete na calendarium.html. Míla Kroulová, Domov svatého Josefa SPŠ a SOU, Trutnov, Školní 101 Vyhlašuje výběrová řízení na místa učitele(ky): Odborných elektrotechnických předmětů Odborných strojírenských předmětů Výpočetní techniky Tělesné výchovy Matematiky Nástup od Přihlášky s profesním životopisem zasílejte na adresu sídla školy. Bližší informace Telefon: u: Úklidová firma přijme uklízečku na zkrácený pracovní úvazek v dopoledních hodinách. Vhodné pro důchodkyně a ženy na mateřské dovolené. Nástup po dohodě. Bližší informace Mobil běšhem dne pd 19 do 20 hodin strana 12

13 V dubnu t. r. uzavřeli manželství tito snoubenci: Miroslav Kašpar a Marta Vopršalová Martin Lhoták a Iveta Hromková zámek Kuks Josef Moc a Irini Mocová Lubomír Křovák a Hana Riegerová zámek Kuks Martin Nigrin a Šárka Kučerová zámek Kuks Ondřej Bednařík a Lenka Adášková zámek Kuks Jiří Rezek a Petra Kučerová zámek Kuks Rian Steiner a Jaroslava Bahýlová Zbyhněv Czerkies a Dagmar Czerkiesová Luboš Štefan a Alena Fátorová Jan Boura a Šárka Kordová Antonín Malich a Lenka Hlavatá Milan Liskovský a Miluše Švandová V tom samém měsíci nás opustili: Jiří Svoboda Marie Masáková Milena Šedivá Růžena Štípková Radmila Sůrová Ladislav Hrma Eliška Jandová Eva Ježková, matrikářka Divadélko na zámku Bílé Poličany Divadélko na zámku Bílé Poličany uvádí 22. června 2003 poslední představení sezóny Víš přece, že neslyším, když teče voda Tři příběhy dramatika Roberta Andersona jsou velice směšné, ale velice lidské. V jistých obměnách mohou potkat každého z nás. Jejich zaměření nám přibližuje režisér představení Pavel Háša: První - Poznání šokem - je dialogem mezi divadelním manažerem a mladým autorem, který chce poprvé uvést na scénu nahého chlapa, což považuje za velmi avantgardní. Mluví se o tom, jak to udělat, aby člověk získal peníze a přitom neztratil tvář. V tu chvíli se do toho připlete herec, který si nikdy nezahrál a je tedy proto, aby dostal šanci, ochoten udělat cokoli. V této povídce hrají Petr Nárožný, Jiří Ptáčník, Václav Vydra a Kateřina Hrachovcová. Druhá povídka - Stopy holubic - vypráví příběh manželského páru, který se ocitl v životní krizi a přichází do obchodu, koupit si oddělené postele. Připlete se do toho mladá holka, která je také v krizi a přichází si také koupit postel, ale z jiného důvodu. Nakonec všechno dopadne smířlivě a zdá se, že manžel s manželkou mají před sebou příslib nového soužití. V této povídce hrají Jana Brejchová, Jiří Ptáčník, Kateřina Hrachovcová a Václav Vydra Třetí povídka - Já jsem Herbert - se zdá nejrozkošnější. Je o dvou naprosto senilních stařečcích, kteří sedávají každé odpoledne na verandě. Oba jsou absolutně sklerotičtí, takže si všechno pletou a napadají jeden druhého. Motá se to tak, že lidé se skutečně baví, ale nakonec to vlastně končí laskavě. V této povídce excelují Petr Nárožný a Václav Vydra. Režisér Pavel Háša znovu dokázal, že má cit na dobrý tým, který využil dokonalých dialogů, které dávají spád, ale současně vytvářejí představení, které není jen pouhou legrací, ale je v něm i něžnost, pochopení a soucit. Představení se koná v Divadélku Na zámku v neděli 22. června 2003 v hodin. Emanuel Matys Novinky pro příznivce turistiky Na letošní sezónu připravilo Město Dvůr Králové nad Labem a Městské informační centrum pro své návštěvníky opět něco nového. Zapojilo se v řadě,,historická města,, do řetězce Turistických známek České Republiky. A co je vlastně Turistická známka? Jedná se o kulatou dřevěnou vypalovanou plaketku, která slouží jako suvenýr, ale zároveň jako,,potvrzení,, dosažení atraktivního turistického místa. Na naší známce jsou vyobrazené dvě dominanty našeho města Renesanční radnice (pro dvoráky známá především jako Stará radnice) a v pozadí děkanský kostel sv. Jana Křtitele. Turistickou známku našeho města si mohou turisté, návštěvníci a ostatní zájemci zakoupit hned na třech vybraných místech. Jedná se samozřejmě o Městské informační centrum dále pak Městské muzeum a v sezóně bude k dostání také na věži děkanského kostela. Cena jedné známky je 20,- Kč. Další novinka pro toto léto se týká především držitelů slevových karet EUROBEDS. Držitel této karty získává 50% slevu ze vstupného na věž děkanského kostela sv. Jana Křtitele. V celé České Republice je na podobných míst, kde je na základě této karty poskytována sleva. Rozhodli jsme se proto zapojit do tohoto slevového systém Eurobeds, který funguje v oblasti cestovního ruchu již 6 let a využívají ho nejenom členové Klubu českých turistů, ale také široká turistická veřejnost. Marie Švábová, Městské informační centrum Změna značené turistické trasy Značkaři KČT Dvůr Králové n. L. - Dvoráci na podnět městského kronikáře pana Pavla Janouška změnili a označili pěší turistickou trasu č značenou modře vedoucí ze Dvora Králové k Jánské Studánce. Trasa začíná na autobusovém nádraží, pokračuje k Městským lázním, Komenského ulicí, Havlíčkovou ulicí kolem Šindelářské věže k Městskému muzeu. Ulicí Kotkovou trasa pokračuje kolem Podhar ského rybníku a Husova domu pod nemocnici. Odbočením vpravo podél Hartského potoka dovede trasa zájemce na silnici do Vítězné, kterou překročí po mostě přes Harstský potok a po místní komunikaci dojde do Komárova k turistickému rozcestníku. Odtud pokračuje již původním značením k Jánské Studánce. Tato trasa je pro turistu zajímavější, než původní. Dvěma kamenným blokům, pod kterými byla kopána a vystřílena cesta vody od Starého pramene, se říkalo kniha. Cesta, po které jdeme podél potoka, byla vlastně výkopem. Ve výkopu v cestě bylo v roce 1817 položeno dřevěné potrubí o délce 2750 metrů, vedoucí až do kašny na náměstí Dvora Králové. Po pravé ruce od značené cesty je na druhém břehu potoka bývalý Lom tvrdého pískovce, který slouží jako obalovna silničních živic a betonárka. Skalní masiv po levé straně cesty byl původně lomem. Když z blízké skály vytryskl vydatný pramen, budoucí Starý pramen, byla těžba ukončena z obavy, aby pramen nebyl další těžbou narušen. Byl zde postaven dřevěný hostinec U starého pramene, který se nezachoval a kde se uskutečnila první prvomájová veselice roku Při stavbě hrazení Hartského potoka, byl s ohledem na Starý pramen postaven jez. Je nejvyšší ze všech, které byly na celém úseku potoka postaveny. Je vysoký sedm metrů a říká se mu sedmimetrovka. Voda jím držená měla napomoci Starému prameni, aby měl stále dostatek vody. Sedmimetrovka je pro člověka balzámem na duši, v létě svým šumivým proudem a v zimě svou ledovou krásou. Při přechodu mostu přes potok je možno vlevo vidět roubené stavení, bývalý dolení mlýn, který měl vlastní náhon a rybník. Bedřich Machek Výborný start do nového ročníku softbalu Družstvo královédvoských žen vykročilo do nového ročníku II. ligy velmi razantně. První dvojzápasy absolvovalo v moravské metropoli proti družstvu Techniky B a loňským prvoligovým Dračicím. Obě jednoznačně přehrálo a získalo všech osm bodů. Ve druhém dvoukole se Královédvoračky představily na Hrubých lukách, kde přivítaly celek Arows Ostravy a softbalistky Blatné v Čechách. Ani jeden z nich nestačil útočné hře domácích hráček, které od prvních úderů pálkařek začaly naplno. Zdobila je řada dlouhých odpalů, z nichž vzešlo přesvědčivé vítězství. Diváci aplaudovali tříme ák Výborné, který pak překonala Vítová, když získala po dělovce čtvrtou metu. Následné útoky soupeře končily většinou v lapačkách domácích. Další překážkou strana 13

14 jim byly nadhozy Skalické. Ani druhý nováček neskončil lépe a prohrál 13:6. Odvetným utkáním předcházel vydatný noční déš, ale i nad touto překážkou Dvoračky vyhrály, když po dvouhodinovém úsilí upravily hrací plochu a odvetná utkání mohla začít. Proti Ostravě si družstvo připsalo třetí výhru, aby vzápětí bezpečně přehrálo Blatnou a zvýšilo svoji bodovou sbírku na šestnáct bodů, které pro Dvůr vybojovaly hrášky Skalická, Vítová, Výborná, Šmídová, Teislerová, Drahoňovská R. a Š., Čiháková, Nápravníková, Šifnerová, Vlková. Výsledky: Dvůr Králové Ostrava 8:1 a 8:3, Blatná 7:0 a 13:6, Ostrava Blatná 8:5 a 7:0. Pokorný Výsledkový servis Softbal ženy II. Liga Dvůr Králové Dračice Brno 8:1 Dvůr Králové Technika Brno B 12:4 Dvůr Králové Dračice Brno 11:1 Dvůr Králové Technika Brno B 21:8 Fotbal I. A. třída Dvůr Králové Broumov 2:2 Branky: Albín, Vágner Dvůr Králové Dobruška 3:2 Branky: Beneš, Višňovský 2 Dvůr Králové Železnice 0:1 Fotbal okresní přebor Dvůr Králové B Bílá Třemešná 2:1 Branky: Šturma, Chytráček Dvůr Králové B Podhůří 2:1 Branky: Šturma, Mohet Dvůr Králové B Staré Buky 0:0 Dvůr Králové B Lánov 2:1 Branky: Chytráček 2 Dvůr Králové B Strážné 4:1 Branky: Chytráček 2, Pohořelý 2 Házená II. Liga Dvůr Králové Strakonice 21:19 Nejvíc branek: Fiedor 6, D. Picha 6,Skořepa 3 Dvůr Králové Chomutov 20:29 Nejvíc branek: Fiedor 8, Jůza 2, Kulhánek 2 Dvůr Králové Slavia Praha 25:28 Nejvíc branek: Fiedor 9, Skořepa 5,D. Picha 4 Házená oblastní přebor Dvůr Králové B Ledeč 16:21 Nejvíc branek: Junek 6, Volák 3, Stolín 3 Dvůr Králové B SKP Pardubice 24:19 Nejvíc branek: Nosil 6, Junek 5, Groh 4 Házená starší žáci Dvůr Králové Ledeč 23:14 Dvůr Králové Jičín A 13:32 Dvůr Králové Jičín B 18:19 Dvůr Králové Pardubice 28:29 Házená mladší žáci Dvůr Králové Ledeč 28:4 Dvůr Králové Jičín 11:14 Dvůr Králové Pardubice 16:12 Dvůr Králové Polabiny 27:3 Tenis divize Dvůr Králové Žacléř 7:2 Dvůr Králové Ústí nad Orlicí 5:4 Dvůr Králové Světlá nad Sázavou 7:2 Stolní tenis divize Dvůr Králové Kostelec B 10:3 Dvůr Králové - Libchyně 10:2 Dvůr Králové Sokol Hradec 10:7 Na atletických oválech o Pohár rozhlasu Květen je tradičním měsícem, ve kterém probíhají atletická zápolení, která jsou motivována pohárem rozhlasu. Na stadionu pod Hankovým domem proběhlo v tomto duchu okrskové kolo ve dne 7. a 14. května a přineslo řadu dobrých výsledků, kterých dosáhli mladší i starší žáci. V kategorii mladších zvítězili většinou žáci ZŠ Strž: běh 60 m Grohová 8.7 sek., která vyhrála i 600 n 1:48,7 min., výšku a dálku Urbanová 132 a 442 cm. Štafetu 4 x 60 zaběhla čtveřice Grohová, Rulfová, Kuncová, Urbanová za 34,3 sek. Chlapecké discipliny vyhráli: 60 m Šuna ZŠ Podhar 8,8 sek., 1000 m Šimek 3:23,3 min., výška a dálka Buchar 138 a 458 cm, míček Kastner 50,38 m, 1500 m Groh 4:30,0 min., štafeta 4 x 60 Draštík, Rychtera, bratři Malinové 35,0 sek. Zápolení starších přineslo tyto výsledky: 60 m Reehová a Šíl 8,8 a 7,7 sek., 600 m Šturmová, gymnasium 2:38,9 min., výška Reehová 134 cm, dálka Mádlová, R.A.D. 425 cm, koule 3 kg Janečková Bílá Třemešná 873 cm, Kotík 4 kg 13,92 cm, skoky Praus 163 a 550 cm. Štafety 4 x 60 Reehová, Prokopová, Antošová, Grůňová 35,8 sek., Šíl, Novotný, Praus, Groh 29,7 sek. Hodnocení družstev: mladší žákyně 1. Strž A 5404 b., žáci 1. Strž A 3050, starší žákyně 1. Schulzovy sady 4127 b., žáci 1. Strž A 6356 b. Osm nejlepších družstev okresu bude soutěžit pod Hankovým domem. Neděle 1. června bude patřit krajskému přeboru staršího žactva z Hradce Králové, Dobrušky, Nové Paky a Dvora Králové, v jehož barvách budou startovat úspěšní atleti ČR Reehová, Grohová, Kuncová, Šíl, Veselý. Voňka, Pokorný Vzestup královédvorského bowlingového klubu V.I.P. pokračuje Bowlingový klub V.I.P. ze Dvora Králové n. L. nezadržitelně směřuje mezi elitu v naší republice. Po prosincovém úspěchu v roce 2002, kdy se stali hráči klubu vítězi Českého poháru pětičlenných družstev a mají právo reprezentovat naši republiku v červnu v roce 2004 na mistrovství Evropy v Řecku, se dostavil další sportovní úspěch. Hráči se stali vítězi 3. ligy tříčlenných družstev a postoupili do 2. ligy! Stalo se tak především díky B. Zelinkovi, D. Hofmanovi, E. Procházkovi a M. Jandovi, kteří tvoří kádr družstva. Tito hráči sehráli od podzimu 2002 do jara 2003 šestnáct zápasů, ve kterých utržili pouze dvě porážky. Za dvorskými hráči zůstaly týmy Pardubic, Havlíčkova Brodu, Trutnova, Hronova, Hradce Králové a další. Díky pouhým dvěma porážkám se stalo družstvo V.I.P. v celorepublikovém žebříčku tříčlenných družstev nejúspěšnějším klubem. Všichni příznivci bowlingu se mohou těšit na září letošního roku, kdy začne 2. liga za účasti našich hráčů. Družstvo si je vědomo svých kvalit, a tak si stanovilo další cíl postup do 1. ligy. Klub V.I.P. postoupil z kvalifi kace též do fi nále Českého poháru tříčlenných družstev, které se bude konat koncem května. Věříme, že i zde budou hráči slavit úspěch. Kromě zmíněné klubové ligy je čeká v letošním roce v prosinci obhajoba Českého poháru pětičlenných družstev, kde hráči získali titul mistrů republiky. Všichni, kdo fandí bowlingu, jim drží palce! Hráči se obrací na své příznivce a sponzory, kteří by mohli V.I.P. klub fi nančně podpořit v další náročné sportovní činnosti. V případě zájmu o sponzoring kontaktujte vedení klubu na adrese : Sportovní bowlingový klub V.I.P. Daniel Hofman, Karoliny Světlé 2140, Dvůr Králové n.l. Mgr. Ivan Moravec, Bohuslav Zelinka Královédvorský okruh 2003 Už 28. a 29. června se letos pojede tradiční závod historických závodních motocyklů, sidecarů a automobilů o Cenu Františka Š astného. Mezi prvními přihláškami už přišla i ta od vicemistra světa Silvia Grassettiho, ale to je jen začátek. Pořadatelé z Old Racing Clubu, autoklubu a Veteran Car Clubu Dvůr Králové n. L. očekávají letos rekordní účast, nebo závod nekoliduje se žádným podnikem v zahraničí. To jistě ovlivní i účast sidecarových dvojic. Stoupající je i každoroční účast královédvoráků v závodě. Přihlášeno je jich už 30. Změny doznal i časový harmonogram závodu v neděli ovlivněný pořádáním církevních slavností. Po dohodě s jejich pořadateli jsme změnili zahájení závodu. První jízda motocyklů se sice pojede už v 8.30 hodin a potom pojedou formulová auta. Ta skončí v 9.50 hod. Následovat bude posunuté slavnostní zahájení závodu a na žádost církve další dvě méně hlučné třídy: auta Clasic a předválečné motocykly. Ty skončí v hod. Polední přestávka od do hod umožní všem věřícím, kteří se nebudou chtít dívat na závody, klidný odchod domů a pořadatelé v ní vyhodnotí vítěze dopoledního programu. Odpolední program už bude probíhat beze změn, tak jako loni. Součástí programu je i setkání bývalých závodníků. Někteří z nich, tak jako třeba 77 letý Václav Praus, ale samozřejmě pojedou. Je potěšitelné, že ve startovním poli bude letos už třicet Královédvoráků, máme se na co těšit. Oldřich Prokop, Old Racing Club NOVINY KRÁLOVÉDVORSKÉ RADNICE vydává Město Dvůr Králové nad Labem. Vychází jako měsíčník. Náklad 1100 kusů. Řídí redakční rada ve složení: Ing. Jiří Rain, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Dušan Kubica. Kontakt: NKR, nám. T.G. Masaryka 38, 54417, Dvůr Králové n./l., tel.: , registrováno u MK ČR pod číslem E Tiskne ARPA, tiskárna, Kotkova 792, Dvůr Králové nad Labem, tel./fax: Tiskárna neodpovídá za obsah, grafickou úpravu a textové korektury. Za obsahovou a gramatickou správnost článku odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího vydání je 13. června 2003 strana 14

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 55. VÝPIS USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 09. 2004 922/2004 55. RM - V a) bere na vě d o m í informaci ředitele VAK, s.r.o., o spolupráci při tvorbě

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

53. VÝPIS Z USNESENÍ

53. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 53. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24. 08. 2004 830/2004 53. RM - V doporuč u j e Z M schválit prodej bytové jednotky č. 463/221 včetně spoluvlastnického

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 70. schůze Rady města Hostinné, konané dne 30.11.2016 1073/70/RM/2016 Schválení programu 70. schůze rady města program 70. schůze: 1. Schválení programu

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku

Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska Bystrica. Mezinárodní projektové setkání na Slovensku Projekt: ERASMUS+: Fiktivní obchodování mezi českou a slovenskou školou, číslo smlouvy 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 20. 11. 2016 26. 11. 2016 Místo: Název akce: Obchodná akadémia, Tajovského 25, Banska

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138)

U S N E S E N Í. 3. Návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření Města Kojetína za rok 2015 (tisk R/138) U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. května 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Přerušení provozu MŠ Kojetín

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

63. VÝPIS Z USNESENÍ

63. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 63. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21. 12. 2004 1314/2004 63. RM - V bere na vě d o m í informaci o uvolněném bytě, 1315/2004 63. RM - V schvaluje

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 5.12.2011 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová Ing. Michaela Zimová Mgr. Zdeněk Žabokrtský Tomáš Erben Jiří Oberreiter JUDr. Milan Novák

Více

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně.

V 8:00 vyrazil celý I. stupeň metrem směr Roztyly a v 8:30 se za nimi vydali žáci II. stupně. Červen 2007 BRANNÝ DEN Dne 1.června se konal tradiční branný den v Krčském lese. Celou akci připravily obě paní učitelky tělesné výchovy Z. Kopasová a B. Chadimová za pomoci žáků devátých tříd. V 8:00

Více

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011

Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 Nařízení Města Kutná Hora č. 5 / 2011 o placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezené oblasti města Kutné Hory Rada města Kutné Hory podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm.

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků

VYKŘIČNÍK. R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1. Rada žáků VYKŘIČNÍK R očník : X V I ČA SO PIS Z Š Čáslav - náměstí ŠK OL N Í R O K : 2012/2013 Číslo: 1 Rada žáků TŘÍDA ZÁSTUPCE TŘÍDY ZÁSTUPCE TŘÍDY 4.A Filip Bednář Eliška Píšková 4.B Jakub Koudelka 5.A Kateřina

Více

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy:

Zpravodaj obce. Poplatky za psy v roce 2015 Připomínáme všem občanům, že do 31. května 2015 je potřeba na OÚ uhradit poplatky za naše psy: Zpravodaj obce MIKOLAJICE Březen 2015 Váţení a milí občané, v tomto vydání obecního zpravodaje Vám opět přinášíme důležité informace o dění v obci Mikolajice. Také se v několika řádcích ohlédneme za již

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 24.04.2007 432/2007 15. RM V d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit smlouvu o poskytnutí dotace

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Zpráva z pracovní cesty

Zpráva z pracovní cesty Zpráva z pracovní cesty Projekt: Erasmus +, 2015-1-CZ01-KA219-013831_1 Datum: 6. 2. 10. 2. 2017 Místo: Obchodní akademie, SOŠ a JŠ Hradec Králové Název akce: mezinárodní vzdělávací aktivita v Česku V týdnu

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015

MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY. č. 5/2015 MĚSTO TRUTNOV RADA MĚSTA ZÁSADY č. 5/2015 Postup při pronájmu nebo poskytnutí jako výpůjčky s poskytnutím služeb vymezených nebytových prostor na dobu nepřesahující 29 dnů ÚPLNÉ ZNĚNÍ č. 1 (účinnost od

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková

STUDIJNÍ POBYT. Místo: Richard Language College Bournemouth. Jméno: Šárka Kurková STUDIJNÍ POBYT Místo: Richard Language College Bournemouth Jméno: Šárka Kurková Spolupráce před výjezdem Aby se uskutečnila tato cesta, byla potřeba spolupráce řady lidí. Organizační tým, poskytl dostatečný

Více

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005

Nařízení č. 6/2005. Nařízení města Hostinného č. 6/2005 Nařízení č. 6/2005 o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy k stání silničního motorového vozidla Nařízení

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Doprovodné a edukační programy

Doprovodné a edukační programy Doprovodné a edukační programy Historická výstavní budova Velikonoční edukační programy Slezské zemské muzeum připravilo pro zájemce dva Velikonoční edukační programy, které se budou konat od 1. do 30.

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007

USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 USNESENÍ ze schůze RM č. 3 /2007 konané dne 28. února 2007 RM schvaluje: 1. Předložený Závěrečný účet Města Tišnova za rok 2006 a doporučuje ZM ke schválení. 2. Předložený výkaz hospodaření ZŠ nám. 28.

Více