MASARYKOVA UNIVERZITA. Vyuţití sezónního ovoce a zeleniny v MŠ metodický materiál pro pedagogy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA. Vyuţití sezónního ovoce a zeleniny v MŠ metodický materiál pro pedagogy"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výchovy ke zdraví Vyuţití sezónního ovoce a zeleniny v MŠ metodický materiál pro pedagogy Bakalářská práce Brno 2014 Vedoucí práce: PhDr. Mgr. Leona Muţíková, Ph.D. Autor práce: Boţena Bára Hlavíková

2 Anotace HLAVÍKOVÁ, Boţena Bára. Využití sezónního ovoce a zeleniny v MŠ metodický materiál pro pedagogy: bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta pedagogická, Katedra výchovy ke zdraví, l., 20 l. příl. Vedoucí diplomové práce PhDr. Mgr. Leona Muţíková, Ph.D. Bakalářská práce Vyuţití sezónního ovoce a zeleniny v MŠ metodický materiál pro pedagogy je zaměřena na konzumaci ovoce a zeleniny v mateřské škole. Hlavním cílem bylo vytvořit pro pedagogy roční projekt ve formě metodického materiálu, který bude obsahovat netradiční zpracování sezónních plodů samotnými dětmi a ty budou motivovány k jejich konzumaci. V teoretické části jsem se zabývala propojením výchovy ke zdraví a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a také nejvýraznějšími projekty, které podporují konzumaci ovoce a zeleniny v mateřské škole. Věnovala jsem se výţivě dětí v předškolním věku i sloţkám výţivy, které jsou obsaţeny v ovoci a zelenině. Praktická část obsahuje metodický materiál pro pedagogy, který je zaměřen na deset vybraných druhů ovoce a zeleniny. Tyto druhy jsou seřazeny dle sezónnosti a dostupnosti v daném měsíci. Všechny činnosti byly ověřeny v praxi a úspěšnost tohoto projektu je shrnuta v závěru práce. Klíčová slova Výchova ke zdraví, sloţky výţivy, ovoce, zelenina

3 Annotation Hlavíková, Boţena Bára. Seasonal Fruit and Vegetable in Nursery Schools Guideline for Teachers. Bachelor Thesis, Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of Health Education, p., 20 p. annex. Supervisor - PhDr. Mgr. Leona Muţíková, Ph.D. My bachelor thesis Seasonal Fruit and Vegetable in Nursery Schools Guideline for Teachers is focused on consumption of fruits and vegetables in nursery schools. The main objective was to design a year-round project containing some unconventional ways of fruit and vegetable processing. The fact that the processing will be carried by the kids themselves should encourage them to higher consumption. In my theoretical part I am trying to outline how Health Education relates to the Framework Educational Program for Preschools and to some other important projects promoting consumption of fruits and vegetables in nursery schools. I paid particular attention to the nutrition of preschool children with the focus on ingredients contained in fruits and vegetables. The practical guideline for teachers is focused on ten selected fruits and vegetables. Selected sorts are then divided according how they are accessible in particular months. All the described activities were verified in practice. The success of this project is summarized in the conclusion of my work. Key words: Health education, nutrition ingredients, fruit, vegetable

4 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně s vyuţitím pouze citovaných literárních pramenů, dalších informací a zdrojů v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Souhlasím, aby práce byla uloţena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. V Brně dne Boţena Bára Hlavíková

5 Poděkování V úvodu své práce bych chtěla poděkovat PhDr. Mgr. Leoně Muţíkové, Ph.D. za odborné vedení, ochotu, trpělivost a cenné rady, které mi v průběhu zpracování bakalářské práce věnovala. Mé poděkování patří téţ mé nejbliţší rodině za pomoc a podporu během vypracování této práce.

6 Obsah 1 ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST RVP A VÝCHOVA KE ZDRAVÍ RVP PV Výchova ke zdraví v RVP PV PROGRAMY PODPORUJÍCÍ KONZUMACI OVOCE A ZELENINY V MŠ Škola podporující zdraví Zdravá abeceda Zdravá Pětka VÝŢIVA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE Správná výţiva dětí v předškolním věku Potravinová pyramida Ovoce a zelenina v jídelníčku MŠ VÝZNAM KONZUMACE OVOCE A ZELENINY Vláknina Vitaminy Minerální látky Sacharidy Voda PRAKTICKÁ ČÁST CÍL PRÁCE METODICKÝ MATERIÁL Září - švestka... 23

7 3.2.2 Říjen - hruška Listopad - dýně Prosinec - pomeranč Leden červená řepa Únor - jablko Březen bylinky (řeřicha, paţitka) Duben - ředkvička Květen - mrkev Červen - jahoda EVALUACE ROČNÍHO PROJEKTU ZÁVĚR RESUMÉ ABSTRACT POUŢITÁ LITERATURA PŘÍLOHY... 59

8 1 Úvod Inspirací k vytvoření tohoto projektu byl nápad, ţe si s dětmi v mateřské škole upečeme jablečný závin. Děti s nadšením vyvalovaly těsto, strouhaly jablíčka, plnily závin a celé nadšené se těšily na okamţik, kdy se před nimi na talíři objeví jejich velké dílo. Kaţdé z nich si pečlivě vychutnávalo svůj přidělený kousek voňavého štrúdlu a k mému velkému překvapení nejen, ţe všechny svůj příděl snědly, některé se dokonce hlásily o přidání. Dokonce i ten nejzarytější odpůrce jablek vše snědl. Děti v mateřské škole konzumují ovoce a zeleninu pouze jako přílohu ke svačině, ve formě kompotů a salátů k hlavnímu jídlu, nebo jako součást hlavních pokrmů, výjimečně pomazánek. Většinou jsou k těmto surovinám odmítavé. A to všechno mě inspirovalo k vytvoření projektu, ve kterém se budou děti aktivně podílet na vyuţití ovoce a zeleniny. Prostřednictvím jednoduchých netradičních receptů, které jsem zpracovala tak, aby se děti mohly co nejvíce zapojit do jejich přípravy, se budou seznamovat nejen s pracovními postupy, s mnohdy pro ně neznámými surovinami, kuchyňskými potřebami, ale budou také motivovány ke konzumaci těchto surovin. Jednotlivé recepty byly vyzkoušeny v praxi v mateřské škole Sokolská v Bystřici pod Hostýnem ve třídě s předškolními dětmi. Výsledné produkty jsem zdokumentovala a tyto fotografie jsou umístěny v sekci Přílohy. 1

9 2 Teoretická část 2.1 RVP a výchova ke zdraví RVP PV Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) je závazný dokument schválený MŠMT, který vymezuje hlavní poţadavky, podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. Představuje východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů. První verze RVP PV byla zveřejněna v květnu roku 2001 a byla vrcholem procesu proměn v předškolním vzdělávání. Tato verze byla v roce 2004 upravena a aktualizována dle potřeb legislativy, pedagogů a principů kurikulární reformy. Od je tento dokument závazně platný pro všechny mateřské školy, které mají povinnost na jeho základě vytvořit vlastní školní vzdělávací program. (1) RVP PV stanovuje: (2) rámcové cíle klíčové kompetence dílčí cíle dílčí výstupy Rámcové cíle Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální. Pedagogové by měli při své práci sledovat: 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 2. osvojení základů hodnot, na nichţ je zaloţena naše společnost 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí Klíčové kompetence Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důleţitých pro osobní rozvoj a uplatnění kaţdého jedince. Osvojování těchto kompetencí je 2

10 dlouhodobý proces, který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje základním a středním vzděláváním a dotváří se během celého ţivota. Kaţdý jedinec má jinou úroveň dosaţitelnosti určitých kompetencí. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou to tyto klíčové kompetence: 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah RVP PV je rozdělen do pěti vzdělávacích oblastí (2): 1. Dítě a jeho tělo (biologická) záměrem je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 2. Dítě a jeho psychika (psychologická) záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 3. Dítě a ten druhý (interpersonální) záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 4. Dítě a společnost (sociálně-kulturní) záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 5. Dítě a svět (environmentální) záměrem je založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje nejbližším 3

11 okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. Kaţdá z oblastí zahrnuje tyto vzájemně propojené kategorie (2): dílčí cíle (co by měl pedagog v průběhu vzdělávání sledovat a podporovat) vzdělávací nabídka (souhrn praktických a intelektových činností vhodných k naplňování cílů a dosahování výstupů) očekávané výstupy (mají charakter kompetencí a jejich dosaţení není pro dítě povinné) rizika (upozorňují pedagoga, co můţe ohrozit úspěch vzdělávacích záměrů Výchova ke zdraví v RVP PV Pokud se budeme zabývat otázkou zdraví dle definice WHO Světové zdravotnické organizace, která uvádí, ţe zdraví je stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady (3), tak je nutné říci, ţe se tato otázka prolíná všemi pěti vzdělávacími oblastmi. Výchova ke zdraví a vedení ke zdravým ţivotním návykům a postojům je zahrnuta ve vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo. Formulace vzdělávacích cílů a očekávaných výstupů je pro školu pouze orientační a tudíţ je můţe pedagog přizpůsobit dané vzdělávací nabídce, jejich znění, zahrnující oblast výţivy, jsou v citaci označena tučně (2): Charakteristika vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo: Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. Dílčí vzdělávací nabídka (co pedagog u dítěte podporuje) uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 4

12 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) smyslové a psychomotorické hry konstruktivní a grafické činnosti hudební a hudebně pohybové hry a činnosti jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách, pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) zachovávat správné držení těla zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 5

13 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 6

14 2.2 Programy podporující konzumaci ovoce a zeleniny v MŠ Vzhledem k tomu, ţe se tato práce zabývá konzumací ovoce a zeleniny v mateřské škole, je tato kapitola zaměřena na jiţ existující nejvýraznější projekty či programy podporující tuto konzumaci Škola podporující zdraví Stránky projektu: Tento program vznikl inovací programu Zdravá MŠ z roku 1995 a vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole. Spočívá v uplatnění společné filozofie, principů a strategie na podmínky a potřeby dané školy. Garantem a koordinátorem tohoto programu v České republice je Státní zdravotní ústav. Sdruţuje školy, pro které pojem zdraví odpovídá tzv. holistickému pojetí. To znamená, ţe zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je výsledkem vzájemného působení bio psycho sociálních faktorů. Programem se prolínají dva důleţité, vzájemně se doplňující principy: 1. respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa 2. rozvíjení komunikace a spolupráce (4) V případě zájmu mateřské školy patřit do sítě Škol podporujících zdraví, je nutné podat přihlášku u garanta programu a poté zpracovat Kurikulum podpory zdraví. Následně školu navštíví členové výběrové komise, seznámí se školou, jejími vnitřními podmínkami a specifiky a po kladném posouzení jí bude uděleno osvědčení a zařazení do národní sítě Škol podporující zdraví v ČR. (5,6) Zdravá abeceda Stránky projektu: Jde o program (7), jehoţ cílem je prevence nadváhy a obezity a vedení k aktivnímu ţivotu v mateřských školách a druţinách základních škol. Jeho počátky sahají do roku 2008 a dnes patří k nejrozšířenějším preventivním programům pro mateřské školy. Metodika Zdravé abecedy je sloţena ze čtyř oblastí: zdravý pohyb, zdravá výţiva, vnitřní pohoda a zdravé prostředí. Kaţdá oblast je zacílena na školu, třídního učitele/učitelku, na rodiče a děti samotné. Opírá se o kompetence předškolních dětí a standard třídy Zdravá abeceda a doplňuje je řadou didaktických pomůcek a promyšlených doporučení. 7

15 2.2.3 Zdravá Pětka Stránky projektu: Zdravá Pětka (8) je celorepublikový vzdělávací program pro mateřské a základní školy, který je realizován společností Ahold (provozovatel supermarketů Albert) od roku Je zaměřen na oblast zdravého stravování, přesněji na denní dávku ovoce a zeleniny. Z názvu vyplývá, ţe se tato dávka skládá z pěti porcí. V mateřské škole probíhá výuka formou písničkového pásma doplněného interaktivními praktickými úkoly. Na konci programu získá škola vlastní CD a zpěvník s písňovými texty a omalovánkami. Tyto materiály jsou k dispozici ke staţení na webových stránkách. Metodika je schválena odborníkem na výţivu, RNDr. Pavlem Suchánkem a konzultována s členkou správní rady Nadačního fondu Albert MUDr. Jarmilou Ráţovou, Ph.D. a s odborníky Státního zdravotního ústavu. 2.3 Výţiva dětí v mateřské škole Stravování v mateřské škole má nejen sytící funkci, ale plní také roli výchovně vzdělávací. Nejen ţe u dětí vytváří správné stravovací návyky, rozvíjí se kultura stolování, ale dítě má moţnost prostřednictvím jídla se seznámit s novými rozmanitými pokrmy. V této kapitole se budu zabývat správnou výţivou dětí předškolního věku, výţivovou pyramidou, popíšu systém zařazování ovoce a zeleniny do jídelníčku v mateřské škole a budu se věnovat základním ţivinám, které jsou obsaţené v ovoci a zelenině Správná výţiva dětí v předškolním věku I kdyţ se mateřská škola podílí na stravování dětí, je strava v tomto období z velké části v rukou rodičů, jsou pro dítě největším stravovacím vzorem. Proto by právě rodiče měli dítěti podávat kvalitní stravu v odpovídajícím mnoţství. Tato strava má dodat potřebnou energii, ţiviny pro správný růst a hlavně je základním stavebním kamenem pro budoucí zdravotní stav dítěte a posléze i dospělého člověka. Kalorická hodnota je proměnlivá v závislosti na věku, pohybové aktivitě dítěte, rychlosti jeho růstu a tělesném vzhledu. Sloţení stravy dětí v předškolním věku by mělo vycházet z výţivové pyramidy a skládat se z těchto skupin potravin: obiloviny, zelenina, ovoce, mléko a mléčné výrobky, maso. (9) Děti mladšího školního věku potřebují pestrou stravu rozdělenou do tří hlavních jídel a dvou svačin. Prvním jídlem dne by měla být snídaně. Bohuţel se denně setkávám s dětmi, pro které 8

16 je prvním jídlem dne aţ přesnídávka podávaná v mateřské škole. Přitom vydatná snídaně dodá člověku dostatek energie pro úspěšný start dne. (9) Dalším jídlem by měla být přesnídávka, jejímţ úkolem je doplnit vitaminy, minerální látky a energii, kterou dítě od snídaně vyčerpalo. Přesnídávka by měla být pestrá, kaţdý den jiná a obohacená o ovoce či zeleninu. Má dítě nasytit aţ do oběda, coţ jsou asi dvě aţ tři hodiny. (9) Celkovou vydanou energii během dopoledne doplní dítě obědem. Ten by se měl skládat z polévky a hlavního chodu. Výhodou je salát či kompot. Často se v mateřské škole setkávám s dětmi, které jsou z domova zvyklé sníst polévku, pak si dát přestávku a zhruba po hodině se vrátit k hlavnímu jídlu. To ovšem v podmínkách školy není moţné, tudíţ takové dítě většinou sní polévku a druhé jídlo odmítá. V tomto případě by si rodiče měli uvědomit, jak špatné stravovací návyky z domu mohou ovlivnit stravování v mateřské škole, posléze i v základní škole. Velmi důleţité je nenutit děti dojídat, protoţe nucení k jídlu můţe vést k úplnému odmítání daných potravin. Odpolední svačinu jedí děti v předškolním věku buď doma, nebo v mateřské škole. Měla by se opět skládat z pestré stravy a její mnoţství by nemělo být příliš velké, aby se dítě zbytečně nepřejedlo. Navíc v odpoledních hodinách dítě nemá jiţ takový energetický výdej. (9) Posledním jídlem dne by měla být večeře. Ta by se měla podávat dvě aţ tři hodiny před spánkem a měla by obsahovat lehkou stravu. Večeře můţe být studená nebo teplá, nejsou vhodná těţká smaţená jídla či uzeniny. (9) Po celý den by dítě mělo vypít dostatečné mnoţství tekutin. Pitný reţim je popsán v této práci níţe Potravinová pyramida Potravinová pyramida byla sestavena jako pomocník správného zdravého jídelníčku dospělého člověka. Doporučuje tedy vhodné potraviny a jejich četnost ve stravě. Při výţivě dětí je nutné vzít v úvahu, ţe děti rostou a vyvíjí se. Proto je potřeba se zaměřit nejen na mnoţství a velikost porcí, ale také na fyzickou aktivitu dítěte (10). Jsou různé druhy potravinových pyramid. Jako příklad zde uvedu pyramidu vydanou Ministerstvem zdravotnictví a pyramidu z Fóra zdravé výţivy. Výţivová pyramida vydaná Ministerstvem zdravotnictví je členěna do 4 pater a rozdělena na 6 skupin. Je zde přesně definována velikost porcí u jednotlivých skupin. 9

17 Obr. 1: Potravinová pyramida (11) Druhou často vyuţívanou výţivovou pyramidu vytvořil tým odborníků z Fóra zdravé výţivy. Také je sloţena ze 4 pater, ovšem její zajímavostí je semaforový systém, který barevně odlišuje, jak často bychom měli dané potraviny konzumovat. Je zde také zahrnutý pitný reţim. 10

18 Obr. 2: Potravinová pyramida (11) Obě pyramidy se tedy skládají z těchto skupin potravin: 1. obiloviny jelikoţ jsou základnou pyramidy, měly by být základem jídelníčku. Obsahují velké mnoţství minerálních látek, vitaminů, sacharidů, zejména vlákniny. 11

19 2. ovoce je cenným zdrojem vlákniny, vitaminů a minerálních látek. Jeho výběr by měl být co nejširší. Protoţe obsahuje také velké mnoţství sacharidů, měla by být jeho dávka menší, neţ dávka zeleniny. 3. zelenina stejně jako ovoce, je i zelenina bohatá na vlákninu, vitaminy a minerální látky. Obsah sacharidů je menší neţ u ovoce, coţ je pro naše tělo vhodnější. 4. mléko a mléčné výrobky jsou díky obsahu vápníku, fosforu a v případě zakysaných výrobků také zdrojem probiotických bakterií důleţitou sloţkou stravy dítěte. 5. maso, masné výrobky, ryby, vejce, luštěniny nejvhodnější jsou z této nabídky ryby, které by měly být ve zdravém jídelníčku zařazeny 2x týdně. Z masa je nejvhodnější drůbeţí a červené maso, masné výrobky a uzeniny jsou pak méně vhodné. Tato skupina potravin je bohatá na bílkoviny a minerální látky. 6. cukr, sůl, tuky těchto potravin by mělo být v jídelníčku co nejméně, protoţe pokud se konzumují ve vyšší míře, mohou lidskému tělu uškodit.(9) Ovoce a zelenina v jídelníčku MŠ V mateřské škole je strava pro děti rozdělena do tří chodů. Prvním chodem je přesnídávka, která je mnohdy pro děti prvním jídlem dne, druhým chodem je oběd a třetím chodem je svačina. Mnoţství ovoce a zeleniny obsaţené v těchto chodech vychází z Vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a je uvedeno v její příloze. Do tohoto mnoţství je zahrnuto veškeré ovoce a zelenina, které se dětem podává v mateřské škole, tedy nejen syrové kusy, ale i v podobě kompotů a salátů, jako sloţka polévek, pomazánek a hlavních chodů.přesné mnoţství druhů potravin, které jsou dětem nabízeny, jsou uvedeny v následující tabulce. Hodnoty týkající se mnoţství ovoce a zeleniny ve stravování dětí v mateřské škole jsou zvýrazněny tučně. (12) Tab. 1: Výţivové normy pro školní stravování (12) Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla 3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina Druh a mnoţství vybraných potravin v g na strávníka a den Maso Ryby Mléko tekuté Mléčné výr. Tuky volné r. oběd

20 11-14 r. oběd r. oběd celodenní stravování 3-6 r r r r Věková skupina strávníků, hlavní a doplňková jídla 3-6 r. přesnídávka, oběd, svačina Druh a mnoţství vybraných potravin v g na strávníka a den Cukr volný Zelenina celkem Ovoce celkem Brambory Luštěniny r. oběd r. oběd r. oběd celodenní stravování 3-6 r r r r Význam konzumace ovoce a zeleniny Ovoce a zelenina tyto suroviny by měly být nedílnou součástí jídelníčku nejen dětí, ale i dospělých a to díky svému bohatému obsahu energetických a neenergetických ţivin. Mezi energetické neboli kalorické ţiviny patří tuky, bílkoviny a sacharidy. Mezi neenergetické tedy nekalorické ţiviny se řadí voda, soli, vitaminy, minerální látky a vláknina. Vzhledem k zaměření této práce se tato kapitola bude věnovat pouze těm ţivinám, které jsou obsaţeny v ovoci a zelenině Vláknina Vláknina je sloţka rostlinné potravy, kterou lidský organismus nedokáţe rozloţit na dostatečně malé, a tedy stravitelné jednotky. I přesto je pro naše tělo důleţitá, protoţe 13

21 napomáhá pohybu potravy v trávicí soustavě, vstřebává vodu a váţe na sebe cholesterol.(13)pravý význam vlákniny byl zhodnocen počátkem 20. století, ale již Hippokrates z Kóu, nazývaný otec medicíny, si povšiml příznivých účinků celozrnného chleba na tlusté střevo.(13)dělíme ji na rozpustnou a nerozpustnou. Rozpustná vláknina se rozpouští ve vodě a tím vzniká viskózní látka zpomalující pohyb potravy v trávicí soustavě. Díky tomu můţe tělo absorbovat nezbytné výţivné látky. Současně brání kolísání hodnoty krevního cukru a sniţuje kyselost ţaludku. (13) Nerozpustná vláknina vodu sice absorbuje, ale nerozpouští se v ní. Udrţuje obsah střev v pohybu a tím pak zaručuje pravidelné vyprazdňování. Kromě toho vylučuje z těla ţlučové kyseliny, nebezpečný cholesterol a obávané karcinogeny. (13) Vitaminy Vitaminy jsou organické látky, coţ znamená, ţe jsou rostlinného nebo ţivočišného původu. V malém mnoţství jsou pro tělo velmi potřebné, nejvíce v období dětství a puberty. Přesto si je lidské tělo neumí vyrobit samo. Vitaminy dělíme, podle toho v čem se rozpouští, do dvou skupin. (9) 1. Vitaminy rozpustné v tucích si tělo dokáţe ukládat do zásoby. Jedná se vitaminy D, E, K, A. 2. Druhou skupinu utváří vitaminy rozpustné ve vodě. Jsou to vitaminy skupiny B a vitamin C. Tělo si je nedokáţe dlouhodobě uloţit do zásoby, pro je potřeba je pravidelně doplňovat. V případě vyšší dávky je přebytek vyloučen močí. Nejbohatším zdrojem vitaminů jsou tepelně neupravené potraviny a celozrnné pečivo. Pestrý jídelníček člověka by měl vycházet z výţivové pyramidy. V případě nedostatku vitaminů je mnohem lepší doplnit dávku přidáním ovoce či zeleniny, neţ sáhnout po různých multivitaminových doplňcích ve formě tablet a různých bonbonů. Těmito doplňky se totiţ člověk můţe velmi snadno předávkovat. (9) Nejdůleţitější vitaminy, jejich funkce, zdroje a doporučená denní dávka (DDD) (14): Tab. 2: Přehled nejdůleţitějších vitaminů Vitamin Funkce Zdroj DDD A Má dobrý vliv na zrak, Ţivočišné zdroje játra, 800 μg 14

22 díky němu člověk vidí dobře za šera a správně rozeznává barvy. Zajišťuje růst, vývoj, kvalitu a funkčnost sliznic, kostí a krvetvorby, posiluje imunitní systém. Je potřebný pro správný vývoj plodu, ovlivňuje vajíčka a spermie (15) mléčné výrobky, vaječný ţloutek, rybí tuk, ryby (zejména úhoř), rybí játra. Rostlinné zdroje (karotenoidy) mrkev, dýně, kapusta, petrţelová a celerová nať, rajčata, paprika, špenát, kopr, meruňky, švestky, ananas, broskve aj. (15) D Pomáhá tělu vstřebávat vápník a vázat jej v kostech, chrání srdce, ovlivňuje imunitu, sniţuje riziko nádorových onemocnění (16) Základním zdrojem pro naše tělo je sluneční záření. Po dvaceti minutách pobytu na slunci se pod kůţí začne tvořit vitamin D. Dalším zdrojem je polotučné a plnotučné mléko, jogurt, tvaroh, vejce, ryby sardinky, treska, tresčí játra, sleďové filety nebo losos (16) 5 μg E Svými antioxidačními účinky chrání buňky proti stárnutí, podporuje imunitu, má protirakovinné účinky, podílí na tvorbě spermií a vajíček a napomáhá správné činnosti nervového systému (17) V potravinách rostlinného původu se vyskytuje v hojném mnoţství. Patří k nim obilné klíčky, rostlinné oleje, ořechy, celozrnné výrobky, zelená listová zelenina (17) 12 mg 15

23 Je nezbytný pro Denní potřebu vitaminu 75 μg sráţlivost krve (17) K pokrývají střeva, která ho produkují. Dalším zdrojem K jsou potraviny, převáţně zelenina tuřín, hlávkové zelí, kapusta, brukev, kedluben, brokolice, špenát. Je obsaţen také v játrech (17) Má antioxidační účinky, Vyskytuje se v ovoci a 80 mg podporuje imunitu, zelenině. Mezi nebohatší tvorbu kolagenu, chrání zdroje patří černý a červený některé vitaminy a rybíz, jahody, angrešt, C minerální látky a zlepšuje vstřebávání maliny, borůvky, nať petrţele, celeru, paţitky, ţeleza, vápníku a selenu kapusta, čerstvé zelí, z trávicí soustavy (18) kedluben, květák, špenát, ředkvičky, papriky, rajčata (18) Má výrazný vliv na Je obsaţen v celozrnných 1,1 mg energetickou přeměnu obilovinách, semenech, v buňkách. Je potřebný luštěninách, kvasnicích, B1 thiamin pro funkci nervového systému, srdce, ledvin a trávení. Také je důleţitý mase, vnitřnostech a mléčných výrobcích. Tepelnou úpravou a dlouhým pro přeměnu cukrů, stáním se vitamin B1 ničí alkoholu a rozvětvených (19) mastných kyselin (19) B2 riboflavin Pomáhá rozkladu ţivin a tím pádem vzniku energie (18) Maso, luštěniny, vejce, mléčné výrobky, ořechy, zelená listová zelenina (9) 1,4 mg 16

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. EU peníze školám. Inovace výuky v PrŠ Horní Česká Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Zpracoval: Předmět: Název

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU

ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU ZHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO JÍDELNÍČKU Příjem - Potraviny jednotlivě 10.4.2011-16.4.2011 Datum Název Množství Energetický Sacharidy Jednoduché Vláknina (g) Bílkoviny Živočišné Rostlinné Tuky Živočišné Rostlinné

Více

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing.

EU peníze školám. Inovace školství. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Příprava pokrmů. Ing. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_165 Jméno autora: Ing. Kateřina Lisníková Třída/ročník:

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí

Definice pojmu VLÁKNINA. Zdroje a význam vlákniny. Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Mgr. Jana Petrová Mgr. Jana Stávková Definice pojmu VLÁKNINA Zdroje a význam vlákniny Doporučený příjem vlákniny děti, dospělí Souhrnný název pro jedlé části rostlin nebo analogické (obdobné) sacharidy,

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti

Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti Název: Žijeme zdravě Pracovní list číslo: 23 Vypracovala: Mgr. Andrea Havlová Datum vytvoření : 2.6.2012 Určeno pro: 2. ročník Vzdělávací oblast: Člověk a jeho

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí.

Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. CHLAZENÝ CITRONOVÝ NÁKYP a sníženým obsahem cukrů, s cukrem a sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní směs v prášku pro přípravu nákypu s vitamíny, s citronovou příchutí. kj 1598 400

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink

8FTFLRJ*jaaddd+ VITALITY drink příchuť hruška & jablko & skořice vitaminy, zinkem, slazený cukrem a sladidlem. DOPORUČENÉ DÁVKO- VÁNÍ: 15,6 g směsi na 1 l vody. 100 ML NÁPOJE PRŮMĚRNĚ OBSAHUJE (% DENNÍ DOPORUČENÉ DÁVKY): energetická

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2

Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta. Seminární práce. Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Seminární práce Teorie a didaktika výchovy ke zdraví PdF:ZS1MK_RZT2 Renata Chalabalová učitelství pro 1. stupeň KS, UČO 174439 Naše zdraví Předmět :přírodověda

Více

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ

OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ 2014 WWW.CITITSEDOBRE.CZ OČISTA PODLE ANTONIE MAČINGOVÉ Detoxikační program a návrh jídelníčku MVDr. Zuzana Neřádová Antónia Mačingová - očista 28 dní Očista spočívá v konzumaci předepsaného jídla dle

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec

Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Doporučení pro zdravé stravování v mateřských a základních školách, zřizovaných městem Liberec Čerstvé suroviny a potraviny ve školních stravovacích zařízeních Obecné doporučení: Statutární město Liberec

Více

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení Pracovní list Olga Gardašová VY_32_INOVACE_Bi3r0105 Játra Jsou největší žlázou v lidském těle váží přibližně 1,5 kg. Tvar je trojúhelníkový, barva

Více

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů

Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Standard SANATORY č. 7 Výživa seniorů Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice 530 02, www.appscr.cz Úvod do problematiky

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM

5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM. 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM 5 ŘEŠITELKOU NAVRHOVANÁ DIETÁRNÍ OPATŘENÍ PŘI LÉČBĚ DM 5.1 Dietární opatření při prevenci vzniku DM Dieta při diabetu je nejvýznamnější faktor při prevenci vzniku diabetu. Existují poznatky, že nesprávně

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Detoxikace organismu díky 10 potravinám

Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace organismu díky 10 potravinám Detoxikace, neboli očista organismu je čím dál více oblíbená. Každý den díky nezdravému životnímu stylu zahlcujeme náš organismus škodlivými látkami. A právě detoxikace

Více

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek

2. - 6.6.2014. Pondělí. Úterý. Středa. Čtvrtek. Pátek 2. - 6.6.2014 Přesnídávka : Mléčná rýže, kukuřičné lupínky Polévka : Rajská s těstovinami Hlavní chod : Zeleninové rizoto se sýrem, červená řepa Svačina : Rohlík s kuřecí pěnou, rajče Přesnídávka : Bábovka,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

K A T A R Í N A S K Y B O V Á

K A T A R Í N A S K Y B O V Á K A T A R Í N A S K Y B O V Á Potraviny jako aktivátory, stabilizátory a inhibitory Fresh diet jsou klíčem k úspěchu při hubnutí obsah Úvod 9 Jak vznikla Fresh diet 12 Fresh portrét 14 3 základní pravidla

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel

Hodnocení polévek. Hodnocení hlavních jídel Hodnocení jídelníčku dle Nutričního doporučení Škola Mateřská škola Komenského, Komenského 1011, Kuřim Jídelníček za měsíc březen 2015 21 stravovacích dní Hodnotitel MVDr. Anna Niklová Hodnocení polévek

Více

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši)

Otázka: Látková přeměna živin. Předmět: Biologie. Přidal(a): wampicek. anabolické reakce. syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) Otázka: Látková přeměna živin Předmět: Biologie Přidal(a): wampicek anabolické reakce syntezy )z jednoduššich latek vznikaji latky složitějši) takto vznikaji hormony, enzymy, hemoglobin, stavebni latky

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová

GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN. Mgr. Sylva Štajnochrová GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN Mgr. Sylva Štajnochrová Co to je? Bezrozměrné číslo Vyjadřuje o kolik se hladina krevní glukózy zvýší za 2-3 hodiny po jídle Dr. Jenkins v roce 1981 Toronto Kanada, snaha řešit

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT?

Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb. co je OUT? Co se v moderní a zdravé školní jídelně nenosí, aneb co je OUT? Kombinace masová polévka + sladký pokrm + Gulášová polévka Honzovy buchty + Ruský boršč Šišky s mákem Proč out? Tuto klasiku jsme milovali.

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ

síla zelených rostlin Neuveritelná ˇˇ Ale ať jsou zelenina a saláty či dokonce hořké plané rostliny jakkoli zdravé, nejsou příliš oblíbené. Moc nechutnají. Jen málokdo dnes zkonzumuje denní doporučené množství. Saláty, zeleninu a ovoce bychom

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky

Tipy pro odšťavování. Recepty z ochutnávky Tipy pro odšťavování Recepty z ochutnávky Kořeněný zázvorem 4 mrkve 2 pomeranče 1 limeta 6 plátků zázvoru Okraj skleničky ozdobíme 1/4 plátku limety nebo pomeranče. Nápoj obsahuje vitamíny B a C, karotenoidy,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino.

Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. CAPPUCCINO SE STÉVIÍ obsahem cukrů, s cukrem a přírodním sladidlem, určený k regulaci tělesné hmotnosti. Instantní proteinový nápoj s vitamíny, s příchutí cappuccino. kj 1582 395 Kcal 373 93 Bílkoviny

Více