ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád domova mládeže pro školní rok 2012/2013 Pořadové číslo Zpracoval 06-ŘA-2012-ŠK Mgr. Hynek Steska Schválil Školské rady SZŠ a VOŠZ Zlín dne Dokument nabývá platnosti dne Změny v dokumentu jsou realizovány formou číslovaných dodatků, které tvoří nedílnou součást dokumentu Dokument je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / o uvolňování žáků 1. Úvodní ustanovení a) Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín b) Vnitřní řád Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín je vypracován v návaznosti na Školský zákon č. 561/2004 a Vyhlášku č. 108/2005 c) DM řídí ředitel školy d) vedením DM a organizací výchovné činnosti je ředitelem školy pověřen (a) jmenovaný(á) vedoucí vychovatel(ka) DM e) v DM jsou ubytování přednostně žáci Střední zdravotnické školy a studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín dle volné kapacity. V případě volné kapacity mohou být ubytováni i žáci a studenti jiných škol f) DM zajišťuje ubytování a celodenní stravování ubytovaných g) cílem DM je zajistit ubytování s vhodnými podmínkami pro celkový rozvoj osobnosti h) ředitel školy stanoví dny, kdy bude provoz DM přerušen pro všechny žáky bez výjimky. Podle provozních podmínek může přerušit provoz DM v dalších dnech, kdy se nevyučuje i) ubytovaní jsou povinni řídit platným vnitřním řádem DM j) nedodržování vnitřního řádu má za následek uplatnění výchovných opatření podle 31 zákona č. 561/ Ubytování v DM 2.1. Podmínky přijetí a) kritéria a pravidla přijetí řeší Směrnice ředitele k umísťování v DM SZŠ a VOŠZ Zlín (příloha č. 1) b) formulář přihlášky a Směrnice jsou zveřejněny na webu školy

2 2.2. Ubytovací podmínky Rozhodnutím o přijetí vzniká ubytovanému nárok 1) užívat přidělenou místnost s příslušenstvím 2) na pravidelnou výměnu prádla 3) užívat zařízení DM určeného ubytovaným k účelnému využití volného času v dobách k tomu určených denním režimem 4) podílet se na organizování života ubytovaných v DM 5) účastnit se všech akcí pořádaných v DM nebo jím organizovaných 6) podávat připomínky a podněty vedení DM, vychovatelům 7) žádat o vycházku příslušného vychovatele 2.3. Ubytování a) termín nástupu k ubytování je součástí rozhodnutí o přijetí b) v den nástupu ubytování ubytovaný 1) převezme osobně majetek, který přebírá do užívání 2) obdrží klíč od svého pokoje 3) předá potvrzení o bezinfekčnosti 4) předá přihlášku ke stravování 5) bude seznámen s pravidly ubytování (Vnitřní řád DM včetně příloh) c) o převzetí, stavu majetku a seznámení se s pravidly ubytování ubytovaný (vnitřní řád, směrnice) podepíše protokol 3. Dohled nad ubytovanými a pedagogicko-výchovná činnost a) za dohled nad ubytovanými a výchovnou činnost odpovídají vychovatelé DM. Při výchově spolupracují s ostatními zaměstnanci školy b) vychovatelé dávají ubytovaným dobrý příklad svým chováním a rozhodováním c) vychovatelé provádějí pravidelnou denní prohlídku úklidu na pokojích, nedostatky zaznamenají do úklidového deníku d) vychovatelé denně kontrolují šetření elektrickým proudem a vodou e) dohled nad ubytovanými umístěnými v DM je zajištěn po celou dobu jejich přítomnosti f) mimo domov je dohled zajišťován pouze při oficiálních akcích organizovaných DM g) vychovatelé nebo ředitelem školy pověření pracovníci mají právo kontrolovat za přítomnosti žáka pořádek ve skříních, stolcích apod. h) kuchyňku vždy odemyká a zamyká službu konající vychovatel i) službu konající vychovatel v průběhu směny provede předepsaným způsobem zápis o vykonaných povinnostech a závadách a problémech, které se vyskytly během jeho služby 4. Povinnosti ubytovaných Ubytovaný je povinen a) řídit se pokyny a nařízeními pracovníků DM, ke kterým se chovají slušně a zdvořile b) dodržovat ustanovení směrnic (příloha 1 3) c) udržovat zařízení DM a zapůjčený inventář v dobrém stavu, zacházet s ním šetrně a užívat jej pouze k účelům, k nimž je určen d) udržovat pořádek a čistotu na pokoji a přilehlých prostorách a v ostatních prostorách DM e) každé ráno vynášet koš s odpadky f) ihned nahlásit škody a závady na inventáři, kterou způsobil nebo zjistil g) dodržovat noční klid a nerušit v době studijní doby nebo přípravy na vyučování h) zachovávat pravidla tolerance a vzájemného soužití 2

3 i) chránit majetek DM, osobní i ostatních ubytovaných j) dodržovat zásady slušného chování k) při odchodu z pokoje řádně uzamknout l) v odůvodněných případech na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní, poliček a skříněk na boty m) šetřit elektrickou energií a vodou n) mít u sebe léky, které pravidelně užívá o) slušně vystupovat na veřejnosti; respektovat práva spolubydlících, pokud toto neomezuje jeho práva p) hlásit u vychovatele mimořádný vstup neubytovaných osob do DM q) uvolnit pokoj na určené dny v případě konání mimořádných akcí povolených ředitelem školy Ubytovaným není povoleno a) nosit do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, mají možnost je ukládat je v trezoru DM b) vyvíjet v prostorách DM výdělečnou činnost (nákup, prodej) ani vědomě propagovat zboží, firem, služeb atd. c) pořizovat bez vědomí vychovatele kopie klíčů od jakýchkoliv prostor DM d) zamykat se na pokojích a nechávat klíč zevnitř ve dveřích e) navštěvovat v době nočního klidu cizí pokoje a přespávat v jiných pokojích f) vstupovat do kanceláří, dílen, skladů, kotelny a dalších prostor bez vědomí vychovatele či příslušného pracovníka DM g) vcházet (vycházet) do budov DM jiným než hlavním vchodem nebo přes jídelnu h) pouštět cizí osoby na DM či umožnit ubytovanému vstup jinudy než povoleným vchodem i) sušení osobního prádla v oknech, vyklánění se, pokřikování, házení jakýchkoliv předmětů, lití vody z oken j) vyvíjet a propagovat činnost politických stran a hnutí a též tyto propagovat k) organizovat a realizovat činnosti, které by vedly k rasové nesnášenlivosti či potlačování osobní svobody ubytovaného žáka, popř. pedagogického pracovníka Ubytovaným je zakázáno a) kouřit v budově DM a v jejím okolí (příloha 5), jakož i na všech akcích pořádaných DM b) v době nočního klidu zejména hlasitě hovořit, hlasitě pouštět média, sprchovat se, vařit v kuchyňce c) nalepovat nebo připevňovat předměty, obrázky, nápisy či nálepky na nábytek, dveře, okna, stěny pokojů a chodeb mimo místa k tomu určená vedením DM d) přemísťovat inventář pokoje nebo mezi pokoji a ve studovnách. Výjimky povoluje vychovatel pouze ve shodě s pokyny vedoucího vychovatele a správce budovy e) chovat nebo přechovávat živočichy na pokoji nebo v jiných prostorách DM f) odnášet nádobí a příbory z jídelny g) v době nočního klidu vykonávat vzájemné návštěvy hochů a dívek na pokojích h) vstupovat na balkón Zákonní zástupci ubytovaných žáků mají povinnost: a) podávat za nezletilé žáky přihlášky b) seznámit se s Vnitřním řádem DM včetně příloh a respektovat jejich ustanovení c) zajistit, aby ubytovaný řádně docházel do DM d) pravidelně se informovat o chování svého dítěte e) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných porušení pravidel ubytování v DM f) uhradit prokázané škody způsobené jejich dítětem g) informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech h) informovat o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy i) včas oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM j) oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM 3

4 k) oznamovat další údaje podstatné pro průběh výchovy (ukončení ubytování, ) nebo pro bezpečnost (změna pravidelného příjezdu na domov, ) 5. Práva ubytovaných Ubytovaný má právo: a) na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; tutéž ochranu respektuje u druhých b) využívat zařízení DM určeného pro ubytované c) aktivně se podílet na kulturní, společenské a sportovní činnosti a podílet se na jejich organizaci d) přijímat v době 14:00 21:00 návštěvy na pokojích e) účastnit se prostřednictvím svých zástupců práce stravovací komise f) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM osobně nebo prostřednictvím žákovské samosprávy g) využívat v čase od do hodin kuchyňky; mimo tuto vymezenou dobu pouze se souhlasem službu konajícího vychovatele h) používat za úplatu tiskárnu a kopírku umístěnou ve vychovatelně DM i) prostřednictvím vychovatelů DM předávat návrhy na optimalizaci Vnitřního řádu 6. Vnitřní režim DM 6.1. Příjezdy a) příjezd na DM je možný v neděli od 17: 00 do 22: 00 hodin b) příjezdy mimo neděli jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců c) o příjezdu se vede řádný záznam Činnost 6.2. Denní režim Čas Snídaně 5:15 7:45 Výuka dle rozvrhu* 8:00 16:50 Oběd 11:15 14:30 Vycházky ubytovaných od 15ti do 18ti let do 21:00 Vycházky ubytovaných nad 18 let do 22:00 (SZŠ), do 24:00 (VOŠ) Studijní volno povinné pro žáky se slabým 16:30-17:30; 19:00-21:00 prospěchem Individuální osobní volno, zájmová činnost 16:30 21:00 Večeře 17: 30 18:15 Noční klid 22:00 6:00 * mimo DM 6.3. Organizace výchovné činnosti a) výchovná činnost se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP) pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín b) ŠVP je zveřejněn na webu školy 4

5 6.4. Příprava na vyučování (studijní doba) a) pro samostudium ubytovaných je určena studijní doba b) není povoleno provádění činností, které ruší spolubydlící při studiu c) případné studium po večerce musí probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid d) ve studijní době není povolen poslech hlasité hudby 6.5. Individuální osobní volno, zájmová činnost a) individuální osobní volno povolují skupinoví vychovatelé na základě studijních výsledků a chování b) individuální osobní volno mohou mít žáci denně c) zájmová činnost s vychovatelem probíhá ve stanovené době d) pokud se studenti účastní zájmové činnosti organizované jinými subjekty, povoluje její navštěvování vedoucí vychovatel na základě písemného potvrzení zákonného zástupce e) sportovní aktivity mohou studenti provozovat pouze za osobního dohledu vychovatele 6.6. Vycházky a) před odchodem na individuální vycházku po 19:00 je ubytovaný povinen odevzdat vyplněnou vycházkovou knížku v kanceláři vychovatelů b) stálé vycházky povoluje žákovi příslušný vychovatel na základě písemného potvrzení rodičů c) během vycházek a cestování do a z DM nesmí ubytovaní požívat alkoholické nápoje, přechovávat, šířit, užívat drogy ani jiné omamné, toxické nebo zdraví škodlivé látky d) žáci nesmí navštěvovat místa a programy, které nejsou svým zaměřením vhodné pro mládež 6.7. Stravování a) kapacita jídelny je 120 míst b) pro ubytované je zajištěna celodenní strava c) strávník má k dispozici jídelní lístek na celý týden d) časový výdej stravy je určen rozpisem e) strávníci jsou povinni udržovat čistotu, řídit se pokyny pracovníků jídelny, pedagogů a zaměstnanců DM, chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování f) tašky a svršky se odkládají ve vyhrazeném prostoru g) odnášet stravu z jídelny je povoleno pouze pro nemocné h) odnášení veškerého nádobí z jídelny je přísně zakázáno i) odběr stravy se děje prostřednictvím elektronické karty j) přihlášení a odhlášení stravy je možno provést 1) elektronicky prostřednictvím webových stránek školy k) na objednávkovém terminálu v jídelně l) neodhlášená strava bude strávníkovi účtována i v případě neodebrání m) strávník je povinen neoprávněně odebraná jídla zaplatit v plné ceně n) podněty, připomínky a stížnosti strávníků ke stravování se vyřizují prostřednictvím stravovací komise nebo okamžitě u vedoucí stravování o) strávník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit vedoucí stravování ukončení nebo přerušení studia a změnu kontaktních údajů 6.7. Hygienické a zdravotní zásady a) ubytovaní dbají na osobní hygienu b) osobní věci, prádlo, oblečení a obuv udržují v čistotě c) ubytovaní pravidelně ve svých pokojích větrají; před odchodem z pokoje okno zavřou 5

6 d) ubytovaní používají pouze domácí obuv; obuv pro venkovní použití se ukládá do skříněk k tomu určených e) na okenních parapetech je z hygienických důvodů přísně zakázáno přechovávat potraviny f) ložní prádlo, včetně vlastního, se vyměňuje po 14 ti dnech g) ubytovaní mají vlastní ručníky i utěrky h) ubytovaní zodpovídají za čerstvost potravin uložených v lednicích, je doporučeno, aby si potraviny nebo potravinové dózy podepsali i) v lednicích a skříních lze ponechat přes víkend nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady) Úklid a) ubytovaní denně provádějí běžný úklid pokoje a osobních věcí 1) oblečení uklidí do skříně 2) vynesou odpadky a zbytky jídla 3) utřou stůl 4) ustelou b) 1x týdně provedou hlavní úklid c) poschoďová služba uklidí studovnu d) úklid se provádí 1) umytím umyvadel, setřením podlah na vlhko, vnitřních okenních parapetů, nábytku, krytů topení e) uklízečky DM zabezpečují 1) celkový úklid prostor DM 2) umytí oken včetně rámů a svítidel 3) vysávání pokojů 4) denní umytí a dezinfekci sociálních zařízení (WC a sprchy) na podlaží f) při nedodržování pořádku a úklidu studoven, kuchyňky a internetových místností budou tyto místnosti uzavřeny na dobu určenou vychovatelem nebo správkyní DM; informace bude zveřejněna Onemocnění ubytovaných a) studenti DM jsou povinni vždy mít u sebe průkazku své zdravotní pojišťovny b) na základě Věstníku MŠMT, sešit 12/2001 DM zajišťuje pouze první pomoc a nezbytné lékařské ošetření při úrazu nebo náhlém onemocnění c) následnou zdravotní péči domov ubytovaným neposkytuje d) pobyt v DM je povolen pouze osobám v neinfekčním stavu, tedy bez silného nachlazení, zvýšené teploty, bez průjmů apod. e) ubytovaný s takovými potížemi může pobývat v DM jen nezbytně krátkou dobu f) v případě takovéto nemoci ubytovaného jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, se kterými se dohodne způsob dopravy domů; další lékařskou péči zajistí zákonní zástupci g) způsob dopravy do místa bydliště ubytovaného určí podle aktuálního zdravotního vychovatel h) do odjezdu je ubytovaný umístěn v izolační místnosti i) zůstane-li ubytovaný z důvodu zdravotní indispozice na svém pokoji, musí tuto skutečnost vychovateli osobně oznámit, v nutném případě požádá o nahlášení spolubydlícího. Dále se student řídí pokyny vychovatele j) před odjezdem si ubytovaný osobně odhlašuje stravu k) onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého příjezdu l) zůstává-li ubytovaný se svolením vychovatele po dobu krátkodobé nemoci (nejdéle dva dny) v DM, dodržuje léčebný režim určený lékařem nebo obvyklý postup při onemocnění m) stravu a tekutiny podává nemocnému na izolaci službu konající vychovatel 6

7 6.9. Bezpečnost a ochrana zdraví ubytovaných a) DM pro ubytované má zpracován plán a osnovu školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a povinností každého ubytovaného je jejich dodržování b) ubytovaný se chová obezřetně a dbá na vlastní bezpečnost c) každý ubytovaný svým podpisem 1x ročně, zpravidla při nástupu, stvrzuje, že byl řádně proškolen a seznámen s rizikovými faktory spojenými s jeho pobytem Kromě obecných povinností je ubytovaný povinen a) udržovat pořádek a čistotu na chodbách, schodištích, dávat pozor na vylévání tekutin při přenášení a předcházet tak případným úrazům b) dodržovat zákaz 1) provádět zásahy do rozvodů elektrického proudu (včetně manipulace s osvětlením na pokojích), wi-fi, televize, vodovodního řádu, rozvodů tepla atd. 2) používat vlastní elektrická zařízení, která jsou v rozporu se Směrnicí k používání elektrických spotřebičů příloha č. 1) 3) manipulovat v prostorách domova mládeže s otevřeným ohněm, s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky 4) používat otevřený oheň (zapalovat svíčky, zápalky, zapalovač, prskavky, vonné tyčinky apod.) 5) přechovávat zbraně (střelné, sečné, bodné), náboje a výbušniny c) dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy při manipulaci s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí el.sporákem d) při všech akcích organizovaných DM dbát pokynů pedagogických pracovníků a dohledu e) každý ubytovaný je povinen seznámit se s evakuačním plánem a v případě poplachu se řídit pokyny dozoru f) mimo oficiální akce organizované DM je zakázánopoužívat jízdní kola, kolečkové brusle a jiné dopravní prostředky včetně ochranných pomůcek bez písemného souhlasu zákonných zástupců, umisťovat je v prostorách DM bez povolení vedení DM a parkovat motorová vozidla žáků v prostorách DM Prevence před sociálně patologickými jevy a) DM má metodikem prevence sociálně-patologických jevů zpracován rámcový plán výchovné činnosti na období každého školního roku; jeho součástí je program minimální prevence před negativními vlivy působícími nebo se vyskytujícími u mládeže a program na podporu zdravého životního stylu b) tyto programy rozpracovává každý vychovatel do svého plánu práce c) plán obsahuje: 1) činnosti na ochranu před alkoholismem a kouřením 2) protidrogovou problematiku 3) sociálně patologické jevy a jejich prevenci 4) projevy diskriminace a jejich prevenci 5) násilí a jeho prevenci 6) gamblerství a jeho prevenci d) v případě podezření může vychovatel testovat neinvazními metodami ubytovaného na přítomnost alkoholu nebo drog; odmítnutí testu se považuje za závažné porušení Vnitřního řádu DM e) pod hrozbou vyloučení z DM je zakázáno 1) hrát jakékoliv hry o peníze 2) propagovat rasismus, násilí, pornografii apod. 3) krádež, která bude ubytovaným studentům prokázána, bude potrestána vyloučením z DM f) ubytovaní jsou povinni neprodleně sdělit, pokud se někdo v rámci kolektivu stává terčem znevažování, zesměšňování či ponižování (šikana) 7

8 6.11. Návštěvy a) pobyt v areálu DM je povolen pouze ubytovaným b) rodiče a příbuzní jsou povinni se hlásit v kanceláři DM c) ostatní návštěvy si mohou (s výjimkou studijní doby) dát zavolat ubytovaného prostřednictvím vychovatele Odjezdy a) domů odjíždějí studenti v pátek nejpozději do 15:30 hodin b) ubytovaní mladší 18-ti let si odjezd nechají potvrdit vychovatelem do průkazu domova mládeže c) odjezdy k zákonným zástupcům v jiný den než v pátek jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců (výjimkou jsou prázdniny, pokud začínají jiný den než v pátek) 7. Poplatky a platby a) DM má zpracovánu Směrnici o platbě za ubytování a stravování pro studenty SZŠ a VOŠZ ubytované na DM (příloha č. 3) b) směrnice stanovuje platební podmínky za ubytování a stravování na DM c) směrnice je zveřejněna na webu školy 8. Majetek a) ubytovaní mají povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí b) v případě zaviněné škody, ať již v úmyslu či nedbalosti, hradí tuto škodu v plné výši ubytovaný nebo jeho zákonný zástupce 9. Výchovná opatření a) za výrazný projev iniciativy, ochoty, spolupráce lze ubytovanému žákovi udělit pochvalu udělenou vedoucí vychovatelkou b) pokud ubytovaný porušuje řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření 1) podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou 2) okamžité ukončení ubytování v DM c) při nesplnění povinností vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže a jiných přestupcích lze uložit žákům následující výchovná opatření: 1) podmínečné vyloučení z ubytování na domově mládeže 2) vyloučení z DM d) výchovná opatření jsou oznámena písemně zákonnému zástupci studenta a zaznamenána do osobního spisu 10. Ukončení ubytování a) ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nebo tímto vnitřním řádem rozhodnout podle 31 odst. 2 školského zákona o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ubytovaného z DM b) pokud byl ubytovaný vyloučen z DM, ztrácí nárok na ubytování i v dalších letech c) žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně řediteli školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky DM nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v měsíci. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada za další měsíc 8

9 d) ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku se uskuteční 1) na základě písemného sdělení studenta a zákonného zástupce nezletilého studenta, zletilého žáka nebo studenta ubytovaný je povinen odevzdat vedoucí stravování a vychovateli žádost o ukončení ubytování 2) pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý ubytovaný opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín a rozsah úhrady 3) při hrubém porušení či soustavném porušování ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže 4) v případě, že ubytovanému bylo povoleno přerušení vzdělávání 5) v případě, že ubytovaný byl vyloučen z DM 11. Závěrečná ustanovení a) neznalost vnitřního řádu DM není omluvou při jeho porušování b) ředitelství školy si vyhrazuje právo provádět změny ve Vnitřním řádu DM a doplňovat ho přílohami, které specifikují potřebné oblasti c) tento řád vstupuje v platnost dnem ; zároveň se zrušuje předchozí vnitřní řády DM Ve Zlíně dne Mgr. H. Steska ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín Vnitřní řád DM při SZŠ a VOŠZ Zlín byl schválen Školskou radou SZŠ Zlín dne 12. června 2012 Přílohy 1. Příloha č. 1 - Směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM SZŠ a VOŠZ Zlín 2. Příloha č. 2 - Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 3. Příloha č. 3 - Směrnice o platbě za ubytování a stravování pro ubytované na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 4. Příloha č. 4 - Školní vzdělávací program pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín 5. Příloha č. 5 Vymezení oblasti zákazu kouření 6. Přihláška k ubytování 7. Přihláška ke stravování 8. Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu DM (sankční řád) 9. Osnova poučení žáků na počátku školního roku a v pololetí o BOZP a PO 10. Provozní řády společenských místností, kuchyněk a speciálních místností 9

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE TŘEBÍZSKÉHO 22, ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Vnitřní řád DM se řídí zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Domov mládeže a Školní jídelna, Písek, Budějovická 1664 Budějovická 1664, Písek, 397 01 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE platný od 1. 9. 2014 Motto: Ze všech věd, které člověk může a musí znát, tou hlavní je

Více

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010)

Školní a klasifikační řád Střední školy zemědělské a veterinární Lanškroun, (č.j. SZeŠ/117/2010) Školní a klasifikační řád, (č.j. SZeŠ/117/2010) školní rok: školní rok Školní řád Školní řád upravuje práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla vzájemných vztahů s pedagogy ve škole a jejích

Více

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník Školní řád Školní řád SŠ, jehož nedílnou součástí je organizační řád školy a pravidla hodnocení žáků školy, je prostředkem k tomu, aby výchovně vzdělávací

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi 1 PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Integrované střední školy Na Karmeli v Mladé Boleslavi dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 2 Obsah: 1. Základní

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Opavská 1119, PSČ 708 61. Ostrava - Poruba ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA TELEINFORMATIKY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Opavská 1119, PSČ 708 61. Ostrava - Poruba ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ŘÁD Obecná ustanovení ( ŠZ 2 odst. 1 a 2, 57) 1. Vzdělávání na naší škole je založeno na zásadách rovného přístupu občanů ČR a států EU, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce, šíření poznatků,

Více

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Provozní a vnitřní řád domova mládeže Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, vychovatelům Vypracovala:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁMĚSTÍ SVOBODY 318, 696 81 BZENEC ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j. SŠ-Bze-1934/2014 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Střední škola gastronomie, hotelnictví a

Více

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád

Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Organizační směrnice č. 28/2014/SŘ Školní řád Č. j.: SŠNM/1392/2014 Vydala: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. července 2014 Dokument byl schválen Školskou radou dne

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mgr. Miroslav Andrle, ředitel školy Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov ŠKOLNÍ ŘÁD Č. j.: 2 / 2011 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 28. srpna 2011 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. září

Více

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Ředitelství SŠZe Přerov vydává na základě platných předpisů VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád

Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2. Školní řád Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené Ječná 27, Praha 2 Školní řád Všichni lidé na této škole musí spolu jednat tak, aby byla za všech okolností uznána

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Skartační znak Vypracovala: Schválila: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace, 739 53 Hnojník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ/0549/2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

Školní řád střední školy

Školní řád střední školy Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště, chladící a klimatizační techniky, Školní řád střední školy platný od 1. 2. 2010 Aktualizace: 1. 9. 2010 6. 4. 2011 - omlouvání absence

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA TECHNICKÁ, BELGICKÁ 4852, JABLONEC NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD Platný 22.10. 2010 Schválený: Školskou radou, dne 21.10. 2010 ŠKOLNÍ ŘÁD UPRAVUJE: I. OBECNÁ USTANOVENÍ...

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, 664 64 Dolní Kounice I. ÚVOD ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH I. Úvod II. Práva a povinnosti žáků III. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků IV. Práva a povinnosti pracovníků školy V. Docházka do školy VI. Bezpečnost a ochrana zdraví VII. Provoz

Více

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova:

Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc. Školní řád. Č. j.: ZŠLG 973 /2012. Osnova: Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc Školní řád Č. j.: ZŠLG 973 /2012 Osnova: I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice

ŠKOLNÍ ŘÁD Základní školy Trmice ÚVODNÍ ČÁST Čl. 1) Obsah školního řádu Zásady a cíle vzdělávání jsou dány 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy Schválil: Mgr., Bc. František Svoboda, ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče

GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní řád. Gymnázia Petra Bezruče GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní řád Gymnázia Petra Bezruče Platnost od 1. září 2014 Školní řád ÚVOD Školní řád je zpracován zejména na základě zákona č. 561/2004 Sb.

Více

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ

OBSAH OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA VYUČOVÁNÍ ŠKOLNÍ ŘÁD 2014-2015 Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů (vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách

Více

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D

Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Š K O L N Í Ř Á D Školní řád Základní školy Benešov, Dukelská 1818 Č.j. ZSBNDU- 1027/2014/2-2/A5 Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Základní školy Benešov, Dukelská 1818 vydává školní řád na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Josef Fiala, ředitel školy Schválil: Josef Fiala, ředitel školy Školská rada

Více