ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád domova mládeže pro školní rok 2012/2013 Pořadové číslo Zpracoval 06-ŘA-2012-ŠK Mgr. Hynek Steska Schválil Školské rady SZŠ a VOŠZ Zlín dne Dokument nabývá platnosti dne Změny v dokumentu jsou realizovány formou číslovaných dodatků, které tvoří nedílnou součást dokumentu Dokument je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / o uvolňování žáků 1. Úvodní ustanovení a) Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín b) Vnitřní řád Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín je vypracován v návaznosti na Školský zákon č. 561/2004 a Vyhlášku č. 108/2005 c) DM řídí ředitel školy d) vedením DM a organizací výchovné činnosti je ředitelem školy pověřen (a) jmenovaný(á) vedoucí vychovatel(ka) DM e) v DM jsou ubytování přednostně žáci Střední zdravotnické školy a studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín dle volné kapacity. V případě volné kapacity mohou být ubytováni i žáci a studenti jiných škol f) DM zajišťuje ubytování a celodenní stravování ubytovaných g) cílem DM je zajistit ubytování s vhodnými podmínkami pro celkový rozvoj osobnosti h) ředitel školy stanoví dny, kdy bude provoz DM přerušen pro všechny žáky bez výjimky. Podle provozních podmínek může přerušit provoz DM v dalších dnech, kdy se nevyučuje i) ubytovaní jsou povinni řídit platným vnitřním řádem DM j) nedodržování vnitřního řádu má za následek uplatnění výchovných opatření podle 31 zákona č. 561/ Ubytování v DM 2.1. Podmínky přijetí a) kritéria a pravidla přijetí řeší Směrnice ředitele k umísťování v DM SZŠ a VOŠZ Zlín (příloha č. 1) b) formulář přihlášky a Směrnice jsou zveřejněny na webu školy

2 2.2. Ubytovací podmínky Rozhodnutím o přijetí vzniká ubytovanému nárok 1) užívat přidělenou místnost s příslušenstvím 2) na pravidelnou výměnu prádla 3) užívat zařízení DM určeného ubytovaným k účelnému využití volného času v dobách k tomu určených denním režimem 4) podílet se na organizování života ubytovaných v DM 5) účastnit se všech akcí pořádaných v DM nebo jím organizovaných 6) podávat připomínky a podněty vedení DM, vychovatelům 7) žádat o vycházku příslušného vychovatele 2.3. Ubytování a) termín nástupu k ubytování je součástí rozhodnutí o přijetí b) v den nástupu ubytování ubytovaný 1) převezme osobně majetek, který přebírá do užívání 2) obdrží klíč od svého pokoje 3) předá potvrzení o bezinfekčnosti 4) předá přihlášku ke stravování 5) bude seznámen s pravidly ubytování (Vnitřní řád DM včetně příloh) c) o převzetí, stavu majetku a seznámení se s pravidly ubytování ubytovaný (vnitřní řád, směrnice) podepíše protokol 3. Dohled nad ubytovanými a pedagogicko-výchovná činnost a) za dohled nad ubytovanými a výchovnou činnost odpovídají vychovatelé DM. Při výchově spolupracují s ostatními zaměstnanci školy b) vychovatelé dávají ubytovaným dobrý příklad svým chováním a rozhodováním c) vychovatelé provádějí pravidelnou denní prohlídku úklidu na pokojích, nedostatky zaznamenají do úklidového deníku d) vychovatelé denně kontrolují šetření elektrickým proudem a vodou e) dohled nad ubytovanými umístěnými v DM je zajištěn po celou dobu jejich přítomnosti f) mimo domov je dohled zajišťován pouze při oficiálních akcích organizovaných DM g) vychovatelé nebo ředitelem školy pověření pracovníci mají právo kontrolovat za přítomnosti žáka pořádek ve skříních, stolcích apod. h) kuchyňku vždy odemyká a zamyká službu konající vychovatel i) službu konající vychovatel v průběhu směny provede předepsaným způsobem zápis o vykonaných povinnostech a závadách a problémech, které se vyskytly během jeho služby 4. Povinnosti ubytovaných Ubytovaný je povinen a) řídit se pokyny a nařízeními pracovníků DM, ke kterým se chovají slušně a zdvořile b) dodržovat ustanovení směrnic (příloha 1 3) c) udržovat zařízení DM a zapůjčený inventář v dobrém stavu, zacházet s ním šetrně a užívat jej pouze k účelům, k nimž je určen d) udržovat pořádek a čistotu na pokoji a přilehlých prostorách a v ostatních prostorách DM e) každé ráno vynášet koš s odpadky f) ihned nahlásit škody a závady na inventáři, kterou způsobil nebo zjistil g) dodržovat noční klid a nerušit v době studijní doby nebo přípravy na vyučování h) zachovávat pravidla tolerance a vzájemného soužití 2

3 i) chránit majetek DM, osobní i ostatních ubytovaných j) dodržovat zásady slušného chování k) při odchodu z pokoje řádně uzamknout l) v odůvodněných případech na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní, poliček a skříněk na boty m) šetřit elektrickou energií a vodou n) mít u sebe léky, které pravidelně užívá o) slušně vystupovat na veřejnosti; respektovat práva spolubydlících, pokud toto neomezuje jeho práva p) hlásit u vychovatele mimořádný vstup neubytovaných osob do DM q) uvolnit pokoj na určené dny v případě konání mimořádných akcí povolených ředitelem školy Ubytovaným není povoleno a) nosit do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, mají možnost je ukládat je v trezoru DM b) vyvíjet v prostorách DM výdělečnou činnost (nákup, prodej) ani vědomě propagovat zboží, firem, služeb atd. c) pořizovat bez vědomí vychovatele kopie klíčů od jakýchkoliv prostor DM d) zamykat se na pokojích a nechávat klíč zevnitř ve dveřích e) navštěvovat v době nočního klidu cizí pokoje a přespávat v jiných pokojích f) vstupovat do kanceláří, dílen, skladů, kotelny a dalších prostor bez vědomí vychovatele či příslušného pracovníka DM g) vcházet (vycházet) do budov DM jiným než hlavním vchodem nebo přes jídelnu h) pouštět cizí osoby na DM či umožnit ubytovanému vstup jinudy než povoleným vchodem i) sušení osobního prádla v oknech, vyklánění se, pokřikování, házení jakýchkoliv předmětů, lití vody z oken j) vyvíjet a propagovat činnost politických stran a hnutí a též tyto propagovat k) organizovat a realizovat činnosti, které by vedly k rasové nesnášenlivosti či potlačování osobní svobody ubytovaného žáka, popř. pedagogického pracovníka Ubytovaným je zakázáno a) kouřit v budově DM a v jejím okolí (příloha 5), jakož i na všech akcích pořádaných DM b) v době nočního klidu zejména hlasitě hovořit, hlasitě pouštět média, sprchovat se, vařit v kuchyňce c) nalepovat nebo připevňovat předměty, obrázky, nápisy či nálepky na nábytek, dveře, okna, stěny pokojů a chodeb mimo místa k tomu určená vedením DM d) přemísťovat inventář pokoje nebo mezi pokoji a ve studovnách. Výjimky povoluje vychovatel pouze ve shodě s pokyny vedoucího vychovatele a správce budovy e) chovat nebo přechovávat živočichy na pokoji nebo v jiných prostorách DM f) odnášet nádobí a příbory z jídelny g) v době nočního klidu vykonávat vzájemné návštěvy hochů a dívek na pokojích h) vstupovat na balkón Zákonní zástupci ubytovaných žáků mají povinnost: a) podávat za nezletilé žáky přihlášky b) seznámit se s Vnitřním řádem DM včetně příloh a respektovat jejich ustanovení c) zajistit, aby ubytovaný řádně docházel do DM d) pravidelně se informovat o chování svého dítěte e) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných porušení pravidel ubytování v DM f) uhradit prokázané škody způsobené jejich dítětem g) informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech h) informovat o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy i) včas oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM j) oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM 3

4 k) oznamovat další údaje podstatné pro průběh výchovy (ukončení ubytování, ) nebo pro bezpečnost (změna pravidelného příjezdu na domov, ) 5. Práva ubytovaných Ubytovaný má právo: a) na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; tutéž ochranu respektuje u druhých b) využívat zařízení DM určeného pro ubytované c) aktivně se podílet na kulturní, společenské a sportovní činnosti a podílet se na jejich organizaci d) přijímat v době 14:00 21:00 návštěvy na pokojích e) účastnit se prostřednictvím svých zástupců práce stravovací komise f) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM osobně nebo prostřednictvím žákovské samosprávy g) využívat v čase od do hodin kuchyňky; mimo tuto vymezenou dobu pouze se souhlasem službu konajícího vychovatele h) používat za úplatu tiskárnu a kopírku umístěnou ve vychovatelně DM i) prostřednictvím vychovatelů DM předávat návrhy na optimalizaci Vnitřního řádu 6. Vnitřní režim DM 6.1. Příjezdy a) příjezd na DM je možný v neděli od 17: 00 do 22: 00 hodin b) příjezdy mimo neděli jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců c) o příjezdu se vede řádný záznam Činnost 6.2. Denní režim Čas Snídaně 5:15 7:45 Výuka dle rozvrhu* 8:00 16:50 Oběd 11:15 14:30 Vycházky ubytovaných od 15ti do 18ti let do 21:00 Vycházky ubytovaných nad 18 let do 22:00 (SZŠ), do 24:00 (VOŠ) Studijní volno povinné pro žáky se slabým 16:30-17:30; 19:00-21:00 prospěchem Individuální osobní volno, zájmová činnost 16:30 21:00 Večeře 17: 30 18:15 Noční klid 22:00 6:00 * mimo DM 6.3. Organizace výchovné činnosti a) výchovná činnost se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP) pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín b) ŠVP je zveřejněn na webu školy 4

5 6.4. Příprava na vyučování (studijní doba) a) pro samostudium ubytovaných je určena studijní doba b) není povoleno provádění činností, které ruší spolubydlící při studiu c) případné studium po večerce musí probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid d) ve studijní době není povolen poslech hlasité hudby 6.5. Individuální osobní volno, zájmová činnost a) individuální osobní volno povolují skupinoví vychovatelé na základě studijních výsledků a chování b) individuální osobní volno mohou mít žáci denně c) zájmová činnost s vychovatelem probíhá ve stanovené době d) pokud se studenti účastní zájmové činnosti organizované jinými subjekty, povoluje její navštěvování vedoucí vychovatel na základě písemného potvrzení zákonného zástupce e) sportovní aktivity mohou studenti provozovat pouze za osobního dohledu vychovatele 6.6. Vycházky a) před odchodem na individuální vycházku po 19:00 je ubytovaný povinen odevzdat vyplněnou vycházkovou knížku v kanceláři vychovatelů b) stálé vycházky povoluje žákovi příslušný vychovatel na základě písemného potvrzení rodičů c) během vycházek a cestování do a z DM nesmí ubytovaní požívat alkoholické nápoje, přechovávat, šířit, užívat drogy ani jiné omamné, toxické nebo zdraví škodlivé látky d) žáci nesmí navštěvovat místa a programy, které nejsou svým zaměřením vhodné pro mládež 6.7. Stravování a) kapacita jídelny je 120 míst b) pro ubytované je zajištěna celodenní strava c) strávník má k dispozici jídelní lístek na celý týden d) časový výdej stravy je určen rozpisem e) strávníci jsou povinni udržovat čistotu, řídit se pokyny pracovníků jídelny, pedagogů a zaměstnanců DM, chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování f) tašky a svršky se odkládají ve vyhrazeném prostoru g) odnášet stravu z jídelny je povoleno pouze pro nemocné h) odnášení veškerého nádobí z jídelny je přísně zakázáno i) odběr stravy se děje prostřednictvím elektronické karty j) přihlášení a odhlášení stravy je možno provést 1) elektronicky prostřednictvím webových stránek školy k) na objednávkovém terminálu v jídelně l) neodhlášená strava bude strávníkovi účtována i v případě neodebrání m) strávník je povinen neoprávněně odebraná jídla zaplatit v plné ceně n) podněty, připomínky a stížnosti strávníků ke stravování se vyřizují prostřednictvím stravovací komise nebo okamžitě u vedoucí stravování o) strávník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit vedoucí stravování ukončení nebo přerušení studia a změnu kontaktních údajů 6.7. Hygienické a zdravotní zásady a) ubytovaní dbají na osobní hygienu b) osobní věci, prádlo, oblečení a obuv udržují v čistotě c) ubytovaní pravidelně ve svých pokojích větrají; před odchodem z pokoje okno zavřou 5

6 d) ubytovaní používají pouze domácí obuv; obuv pro venkovní použití se ukládá do skříněk k tomu určených e) na okenních parapetech je z hygienických důvodů přísně zakázáno přechovávat potraviny f) ložní prádlo, včetně vlastního, se vyměňuje po 14 ti dnech g) ubytovaní mají vlastní ručníky i utěrky h) ubytovaní zodpovídají za čerstvost potravin uložených v lednicích, je doporučeno, aby si potraviny nebo potravinové dózy podepsali i) v lednicích a skříních lze ponechat přes víkend nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady) Úklid a) ubytovaní denně provádějí běžný úklid pokoje a osobních věcí 1) oblečení uklidí do skříně 2) vynesou odpadky a zbytky jídla 3) utřou stůl 4) ustelou b) 1x týdně provedou hlavní úklid c) poschoďová služba uklidí studovnu d) úklid se provádí 1) umytím umyvadel, setřením podlah na vlhko, vnitřních okenních parapetů, nábytku, krytů topení e) uklízečky DM zabezpečují 1) celkový úklid prostor DM 2) umytí oken včetně rámů a svítidel 3) vysávání pokojů 4) denní umytí a dezinfekci sociálních zařízení (WC a sprchy) na podlaží f) při nedodržování pořádku a úklidu studoven, kuchyňky a internetových místností budou tyto místnosti uzavřeny na dobu určenou vychovatelem nebo správkyní DM; informace bude zveřejněna Onemocnění ubytovaných a) studenti DM jsou povinni vždy mít u sebe průkazku své zdravotní pojišťovny b) na základě Věstníku MŠMT, sešit 12/2001 DM zajišťuje pouze první pomoc a nezbytné lékařské ošetření při úrazu nebo náhlém onemocnění c) následnou zdravotní péči domov ubytovaným neposkytuje d) pobyt v DM je povolen pouze osobám v neinfekčním stavu, tedy bez silného nachlazení, zvýšené teploty, bez průjmů apod. e) ubytovaný s takovými potížemi může pobývat v DM jen nezbytně krátkou dobu f) v případě takovéto nemoci ubytovaného jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, se kterými se dohodne způsob dopravy domů; další lékařskou péči zajistí zákonní zástupci g) způsob dopravy do místa bydliště ubytovaného určí podle aktuálního zdravotního vychovatel h) do odjezdu je ubytovaný umístěn v izolační místnosti i) zůstane-li ubytovaný z důvodu zdravotní indispozice na svém pokoji, musí tuto skutečnost vychovateli osobně oznámit, v nutném případě požádá o nahlášení spolubydlícího. Dále se student řídí pokyny vychovatele j) před odjezdem si ubytovaný osobně odhlašuje stravu k) onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého příjezdu l) zůstává-li ubytovaný se svolením vychovatele po dobu krátkodobé nemoci (nejdéle dva dny) v DM, dodržuje léčebný režim určený lékařem nebo obvyklý postup při onemocnění m) stravu a tekutiny podává nemocnému na izolaci službu konající vychovatel 6

7 6.9. Bezpečnost a ochrana zdraví ubytovaných a) DM pro ubytované má zpracován plán a osnovu školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a povinností každého ubytovaného je jejich dodržování b) ubytovaný se chová obezřetně a dbá na vlastní bezpečnost c) každý ubytovaný svým podpisem 1x ročně, zpravidla při nástupu, stvrzuje, že byl řádně proškolen a seznámen s rizikovými faktory spojenými s jeho pobytem Kromě obecných povinností je ubytovaný povinen a) udržovat pořádek a čistotu na chodbách, schodištích, dávat pozor na vylévání tekutin při přenášení a předcházet tak případným úrazům b) dodržovat zákaz 1) provádět zásahy do rozvodů elektrického proudu (včetně manipulace s osvětlením na pokojích), wi-fi, televize, vodovodního řádu, rozvodů tepla atd. 2) používat vlastní elektrická zařízení, která jsou v rozporu se Směrnicí k používání elektrických spotřebičů příloha č. 1) 3) manipulovat v prostorách domova mládeže s otevřeným ohněm, s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky 4) používat otevřený oheň (zapalovat svíčky, zápalky, zapalovač, prskavky, vonné tyčinky apod.) 5) přechovávat zbraně (střelné, sečné, bodné), náboje a výbušniny c) dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy při manipulaci s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí el.sporákem d) při všech akcích organizovaných DM dbát pokynů pedagogických pracovníků a dohledu e) každý ubytovaný je povinen seznámit se s evakuačním plánem a v případě poplachu se řídit pokyny dozoru f) mimo oficiální akce organizované DM je zakázánopoužívat jízdní kola, kolečkové brusle a jiné dopravní prostředky včetně ochranných pomůcek bez písemného souhlasu zákonných zástupců, umisťovat je v prostorách DM bez povolení vedení DM a parkovat motorová vozidla žáků v prostorách DM Prevence před sociálně patologickými jevy a) DM má metodikem prevence sociálně-patologických jevů zpracován rámcový plán výchovné činnosti na období každého školního roku; jeho součástí je program minimální prevence před negativními vlivy působícími nebo se vyskytujícími u mládeže a program na podporu zdravého životního stylu b) tyto programy rozpracovává každý vychovatel do svého plánu práce c) plán obsahuje: 1) činnosti na ochranu před alkoholismem a kouřením 2) protidrogovou problematiku 3) sociálně patologické jevy a jejich prevenci 4) projevy diskriminace a jejich prevenci 5) násilí a jeho prevenci 6) gamblerství a jeho prevenci d) v případě podezření může vychovatel testovat neinvazními metodami ubytovaného na přítomnost alkoholu nebo drog; odmítnutí testu se považuje za závažné porušení Vnitřního řádu DM e) pod hrozbou vyloučení z DM je zakázáno 1) hrát jakékoliv hry o peníze 2) propagovat rasismus, násilí, pornografii apod. 3) krádež, která bude ubytovaným studentům prokázána, bude potrestána vyloučením z DM f) ubytovaní jsou povinni neprodleně sdělit, pokud se někdo v rámci kolektivu stává terčem znevažování, zesměšňování či ponižování (šikana) 7

8 6.11. Návštěvy a) pobyt v areálu DM je povolen pouze ubytovaným b) rodiče a příbuzní jsou povinni se hlásit v kanceláři DM c) ostatní návštěvy si mohou (s výjimkou studijní doby) dát zavolat ubytovaného prostřednictvím vychovatele Odjezdy a) domů odjíždějí studenti v pátek nejpozději do 15:30 hodin b) ubytovaní mladší 18-ti let si odjezd nechají potvrdit vychovatelem do průkazu domova mládeže c) odjezdy k zákonným zástupcům v jiný den než v pátek jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců (výjimkou jsou prázdniny, pokud začínají jiný den než v pátek) 7. Poplatky a platby a) DM má zpracovánu Směrnici o platbě za ubytování a stravování pro studenty SZŠ a VOŠZ ubytované na DM (příloha č. 3) b) směrnice stanovuje platební podmínky za ubytování a stravování na DM c) směrnice je zveřejněna na webu školy 8. Majetek a) ubytovaní mají povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí b) v případě zaviněné škody, ať již v úmyslu či nedbalosti, hradí tuto škodu v plné výši ubytovaný nebo jeho zákonný zástupce 9. Výchovná opatření a) za výrazný projev iniciativy, ochoty, spolupráce lze ubytovanému žákovi udělit pochvalu udělenou vedoucí vychovatelkou b) pokud ubytovaný porušuje řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření 1) podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou 2) okamžité ukončení ubytování v DM c) při nesplnění povinností vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže a jiných přestupcích lze uložit žákům následující výchovná opatření: 1) podmínečné vyloučení z ubytování na domově mládeže 2) vyloučení z DM d) výchovná opatření jsou oznámena písemně zákonnému zástupci studenta a zaznamenána do osobního spisu 10. Ukončení ubytování a) ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nebo tímto vnitřním řádem rozhodnout podle 31 odst. 2 školského zákona o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ubytovaného z DM b) pokud byl ubytovaný vyloučen z DM, ztrácí nárok na ubytování i v dalších letech c) žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně řediteli školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky DM nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v měsíci. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada za další měsíc 8

9 d) ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku se uskuteční 1) na základě písemného sdělení studenta a zákonného zástupce nezletilého studenta, zletilého žáka nebo studenta ubytovaný je povinen odevzdat vedoucí stravování a vychovateli žádost o ukončení ubytování 2) pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý ubytovaný opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín a rozsah úhrady 3) při hrubém porušení či soustavném porušování ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže 4) v případě, že ubytovanému bylo povoleno přerušení vzdělávání 5) v případě, že ubytovaný byl vyloučen z DM 11. Závěrečná ustanovení a) neznalost vnitřního řádu DM není omluvou při jeho porušování b) ředitelství školy si vyhrazuje právo provádět změny ve Vnitřním řádu DM a doplňovat ho přílohami, které specifikují potřebné oblasti c) tento řád vstupuje v platnost dnem ; zároveň se zrušuje předchozí vnitřní řády DM Ve Zlíně dne Mgr. H. Steska ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín Vnitřní řád DM při SZŠ a VOŠZ Zlín byl schválen Školskou radou SZŠ Zlín dne 12. června 2012 Přílohy 1. Příloha č. 1 - Směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM SZŠ a VOŠZ Zlín 2. Příloha č. 2 - Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 3. Příloha č. 3 - Směrnice o platbě za ubytování a stravování pro ubytované na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 4. Příloha č. 4 - Školní vzdělávací program pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín 5. Příloha č. 5 Vymezení oblasti zákazu kouření 6. Přihláška k ubytování 7. Přihláška ke stravování 8. Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu DM (sankční řád) 9. Osnova poučení žáků na počátku školního roku a v pololetí o BOZP a PO 10. Provozní řády společenských místností, kuchyněk a speciálních místností 9

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace, 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které poskytuje žákům

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže platný pro všechny žáky a studenty ubytované v DM Střední odborné školy a Gymnázia Staré Město, Velehradská 1527, Staré Město. Čl. 1 Účel a organizace domova mládeže Domov

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou

DOMOVNÍ ŘÁD. 1. Podmínky ubytování. Domovní řád. domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou strana: 1/5 DOMOVNÍ ŘÁD domova mládeže Střední školy technické Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední školy technické Žďár nad Sázavou a poskytuje

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Ř Á D. Školní rok 2011/2012

Střední škola zahradnická, Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 Ř Á D. Školní rok 2011/2012 Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Školní rok 2011/2012 I. Základní ustanovení Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, které je nedílnou součástí Střední školy zahradnické, Kopidlno, náměstí

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže I. Organizace domova mládeže Domov mládeže /dále jen DM/je výchovné zařízení, které zajišťuje žákům denního studia SPgŠ výchovnou péči, ubytování a stravování. Zabezpečuje nerušenou

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SPŠ TŘEBÍČ Domov mládeže (dále jen domov ) je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vydává ředitel školy dle 30 školského zákona. Vnitřní řád je přílohou školního vzdělávacího programu domova mládeže. Identifikační

Více

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis

Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum Podpis Vydání č.: 5 Počet stran: 7 Počet příloh: 0 Účinnost od: 12.8.2014 Všeobecné podmínky Práva a povinnosti účastníků, lektorů a zaměstnanců zájmového vzdělávání v Domu Digitálních Dovedností Jméno Datum

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže 1 Vnitřní řád domova mládeže 1. Základní ustanovení SOŠ Nové Město na Moravě Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě www.sos-nmor.cz Domov mládeže/dále jen DM/ je součástí SOŠ Nové Město na Moravě. Je

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ

Vnitřní řád Domova mládeže KJJ Konzervatoř a Vyšší odborná škola Jaroslava Ježka, Praha 4 Braník, Roškotova 4 Vnitřní řád Domova mládeže KJJ V souladu s 28, písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců Střední odborná škola Gymnázium Staré Město Velehradská 1257, 686 03 Staré Město tel. fax: 572 420 211, e-mail: sosgsm@sosgsm.cz www.sosgsm.cz, IČO: 60371790 Vnitřní řád domova mládeže Domov mládeže /dále

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E S O Š B L A T N Á Vnitřní řád při SOŠ Blatná je zpracován v souladu s Vyhláškou MŠMT ČR č./ 108/2005 Sb., ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ DOMOV MLÁDEŽE ŠTĚCHOVICE VNITŘNÍ ŘÁD

TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ DOMOV MLÁDEŽE ŠTĚCHOVICE VNITŘNÍ ŘÁD TAUFEROVA SOŠ VETERINÁRNÍ KROMĚŘÍŽ DOMOV MLÁDEŽE ŠTĚCHOVICE VNITŘNÍ ŘÁD 1. Obecná ustanovení vnitřní řád je právní normou, která vychází z předpisů týkajících se ubytovacích zařízení a dalších obecně platných

Více

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 VNITŘNÍ ŘÁD Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost v době mimo

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 Vnitřní směrnice č. 3 Řád domova mládeže Označení směrnice: Řád DM Číslo jednací: Vydává: Ing. Jaroslav Pokrupa - ředitel školy Datum vydání:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vnitřní řád školní jídelny při ZŠ Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvková organizace Vypracoval: Andrejsová Jitka Schválil: Mgr. Janischová Hana Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová,

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 13 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 75-01-01 Tato instrukce slouží pouze pro interní potřebu družstevních

Více

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD

Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového vzdělávání v DDD Směrnice DDD SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace Vydání č.: 1 Počet stran: 5 Počet příloh: 0 Účinnost od: 01. 02. 2014. Všeobecné podmínky práv a povinností účastníků zájmového

Více

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, České Budějovice, 370 04 telefon: 387 92 92 10, fax: 387 31 82 55 ID datové schránky: auzdtj5 e-mail: info@dmcb.cz, www: http://www.dmcb.cz VNITŘNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ

Více

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D

ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA. č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZAČNÍ A ŘÍDÍCÍ NORMA č. 1/2011/Ř Š K O L N Í Ř Á D Jméno Funkce Zpracoval Romana Ficencová zástupce ředitele školy pro EPÚ Schválil Mgr. Jan Cigánik ředitel školy Datum 1. 9. 2011 1. 9. 2011 Podpis

Více

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy

Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy Základní škola Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, Platný od 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny výdejny stravy 1. Škola poskytuje prostřednictvím

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Jedovnice, okres Blansko Nad Rybníkem 401, 679 06 Jedovnice Č. j. 2/2014 Vypracovala: Schválil: VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Jana Šebelová vedoucí školní jídelny Mgr. Bc. Michal Souček ředitel

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Při sestavování VŘ DM bylo použito: - školský zákon č. 561/2004 Sb., - vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., - vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace DOMOV MLÁDEŽE, Hoblíkova 14, Nový Jičín telefon: 739 028 955 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Ubytovaní žáci jsou povinni dodržovat veškerá

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Článek 1 Obecná ustanovení Domov mládeže

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy Obsah řádu: 1) Základní ustanovení domova

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace. směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY směrnice č. 7/2007 Počet listů: 4 ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Dolní Bojanovice únor 2012 1 Řád školní jídelny Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH

Přijímaní a ukončení pobytu: Práva a povinnosti ţáků: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŢE SŠSPAS ZÁBŘEH 1. Domov mládeţe / dále jen DM / je součástí SŠSPaS. Je řízen ředitelem školy a jeho zástupcem v DM. - vedoucí vychovatelkou 2. Činnost a provoz DM se řídí školským

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL

ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL ŠKOLNÍ ŘÁD LAUDEROVÝCH ŠKOL Školní řád Lauderových škol stanoví základní práva a povinnosti žáků základní školy Gur Arje, gymnázia Or Chadaš a některá práva a povinnosti učitelů, ředitele a dalších pracovníků

Více

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Provozní řád školní jídelny Gymnázia Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Článek 1 Základní ustanovení 1. Stravování je poskytováno v souladu se: a) zákonem číslo 561/2004 Sb., školský

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr.

Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Provozní řád Školní jídelny a Školní jídelny-výdejny při Základní škole Ostrava, Matiční 5, příspěvkové organizace na ulici Dr. Šmerala 25/2565 Zpracoval dne: Schválil dne: Platnost od: 26. 8. 2013 26.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Č. j.: 19/2012 Vypracoval: Schválil: Účinnost ode dne: 1. 9. 2012 Michal Kozel vedoucí domova mládeže

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna

Čl. 1 Informace o zařízení Školní jídelna - výdejna VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY - VÝDEJNY NOE Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích Vypracoval: Ing. Dagmar Komárková, ekonom Schválil: Mgr. Lenka Macháčková, ředitelka školy Č.j.: 286/2015

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Štěchovice, příspěvková organizace se sídlem Školní 122, 252 07 Štěchovice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠŠ2015/1/162 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 14.9.2015

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E

V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E V N I T Ř N Í Ř Á D D O M O V A M L Á D E Ž E Domov mládeže (dále DM) poskytuje žákům středních škol ubytování a stravování. Umožňuje žákům včasnou docházku do školy na teoretické i praktické vyučování.

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim Poděbradova 842, 537 60 Chrudim, tel.: 469 620 207 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ (1) Školní jídelna se řídí právními předpisy:

Více

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád

Směrnice 2/2013. Vnitřní řád Směrnice 2/2013 Vnitřní řád Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Účel a působnost vnitřního řádu Čl. 3 Účastníci zájmového vzdělávání Čl. 4 Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ SALVÁTOR část: Č.: Vypracoval: Schválil: ZŠ-58/2015 Marie Cahlíková Ing. Hynek Mikušek, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne Směrnice nabývá platnosti ode dne: Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Vnitřní řád školní družiny dle ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU:

UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: UBYTOVACÍ ŘÁD PENZIONU: Vydaný provozovatelem - Penzion V Pivovaru, Žacká 1783,286 01 Čáslav,ČR Jako všeobecné podmínky smlouvy o ubytování Podle 754 a násl. Občanského zákoníku: 1. Po předání příjmového

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Čl. I.

Hotelová škola. Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Mariánská 252, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Čl. I. VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Čl. I Úvodní ustanovení 1. Vnitřní řád Domova mládeže Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvkové organizace (dále jen domov mládeže ) je zpracován v souladu s 30 zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov, Školní 164 Ubytovaný má právo: VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Používat přidělený pokoj s příslušným vybavením Využívat veškerého inventáře a zařízení

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE DOMOV DŮCHODCŮ V POLIČCE Eimova 1020, 572 01 Polička, tel.: 461 722 700, 732 340 882, e-mail: ddpolicka@tiscali.cz, IČO: 7506 1457 Domácí řád Domov důchodců v Poličce Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje

Více