ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ZLÍN ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vnitřní řád domova mládeže pro školní rok 2012/2013 Pořadové číslo Zpracoval 06-ŘA-2012-ŠK Mgr. Hynek Steska Schválil Školské rady SZŠ a VOŠZ Zlín dne Dokument nabývá platnosti dne Změny v dokumentu jsou realizovány formou číslovaných dodatků, které tvoří nedílnou součást dokumentu Dokument je vydán v souladu s 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s metodickým pokynem MŠMT ČR čj / o uvolňování žáků 1. Úvodní ustanovení a) Domov mládeže (dále jen DM) je součástí Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín b) Vnitřní řád Domova mládeže Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín je vypracován v návaznosti na Školský zákon č. 561/2004 a Vyhlášku č. 108/2005 c) DM řídí ředitel školy d) vedením DM a organizací výchovné činnosti je ředitelem školy pověřen (a) jmenovaný(á) vedoucí vychovatel(ka) DM e) v DM jsou ubytování přednostně žáci Střední zdravotnické školy a studenti Vyšší odborné školy zdravotnické Zlín dle volné kapacity. V případě volné kapacity mohou být ubytováni i žáci a studenti jiných škol f) DM zajišťuje ubytování a celodenní stravování ubytovaných g) cílem DM je zajistit ubytování s vhodnými podmínkami pro celkový rozvoj osobnosti h) ředitel školy stanoví dny, kdy bude provoz DM přerušen pro všechny žáky bez výjimky. Podle provozních podmínek může přerušit provoz DM v dalších dnech, kdy se nevyučuje i) ubytovaní jsou povinni řídit platným vnitřním řádem DM j) nedodržování vnitřního řádu má za následek uplatnění výchovných opatření podle 31 zákona č. 561/ Ubytování v DM 2.1. Podmínky přijetí a) kritéria a pravidla přijetí řeší Směrnice ředitele k umísťování v DM SZŠ a VOŠZ Zlín (příloha č. 1) b) formulář přihlášky a Směrnice jsou zveřejněny na webu školy

2 2.2. Ubytovací podmínky Rozhodnutím o přijetí vzniká ubytovanému nárok 1) užívat přidělenou místnost s příslušenstvím 2) na pravidelnou výměnu prádla 3) užívat zařízení DM určeného ubytovaným k účelnému využití volného času v dobách k tomu určených denním režimem 4) podílet se na organizování života ubytovaných v DM 5) účastnit se všech akcí pořádaných v DM nebo jím organizovaných 6) podávat připomínky a podněty vedení DM, vychovatelům 7) žádat o vycházku příslušného vychovatele 2.3. Ubytování a) termín nástupu k ubytování je součástí rozhodnutí o přijetí b) v den nástupu ubytování ubytovaný 1) převezme osobně majetek, který přebírá do užívání 2) obdrží klíč od svého pokoje 3) předá potvrzení o bezinfekčnosti 4) předá přihlášku ke stravování 5) bude seznámen s pravidly ubytování (Vnitřní řád DM včetně příloh) c) o převzetí, stavu majetku a seznámení se s pravidly ubytování ubytovaný (vnitřní řád, směrnice) podepíše protokol 3. Dohled nad ubytovanými a pedagogicko-výchovná činnost a) za dohled nad ubytovanými a výchovnou činnost odpovídají vychovatelé DM. Při výchově spolupracují s ostatními zaměstnanci školy b) vychovatelé dávají ubytovaným dobrý příklad svým chováním a rozhodováním c) vychovatelé provádějí pravidelnou denní prohlídku úklidu na pokojích, nedostatky zaznamenají do úklidového deníku d) vychovatelé denně kontrolují šetření elektrickým proudem a vodou e) dohled nad ubytovanými umístěnými v DM je zajištěn po celou dobu jejich přítomnosti f) mimo domov je dohled zajišťován pouze při oficiálních akcích organizovaných DM g) vychovatelé nebo ředitelem školy pověření pracovníci mají právo kontrolovat za přítomnosti žáka pořádek ve skříních, stolcích apod. h) kuchyňku vždy odemyká a zamyká službu konající vychovatel i) službu konající vychovatel v průběhu směny provede předepsaným způsobem zápis o vykonaných povinnostech a závadách a problémech, které se vyskytly během jeho služby 4. Povinnosti ubytovaných Ubytovaný je povinen a) řídit se pokyny a nařízeními pracovníků DM, ke kterým se chovají slušně a zdvořile b) dodržovat ustanovení směrnic (příloha 1 3) c) udržovat zařízení DM a zapůjčený inventář v dobrém stavu, zacházet s ním šetrně a užívat jej pouze k účelům, k nimž je určen d) udržovat pořádek a čistotu na pokoji a přilehlých prostorách a v ostatních prostorách DM e) každé ráno vynášet koš s odpadky f) ihned nahlásit škody a závady na inventáři, kterou způsobil nebo zjistil g) dodržovat noční klid a nerušit v době studijní doby nebo přípravy na vyučování h) zachovávat pravidla tolerance a vzájemného soužití 2

3 i) chránit majetek DM, osobní i ostatních ubytovaných j) dodržovat zásady slušného chování k) při odchodu z pokoje řádně uzamknout l) v odůvodněných případech na požádání otevřít a ukázat vychovateli obsah skříní, poliček a skříněk na boty m) šetřit elektrickou energií a vodou n) mít u sebe léky, které pravidelně užívá o) slušně vystupovat na veřejnosti; respektovat práva spolubydlících, pokud toto neomezuje jeho práva p) hlásit u vychovatele mimořádný vstup neubytovaných osob do DM q) uvolnit pokoj na určené dny v případě konání mimořádných akcí povolených ředitelem školy Ubytovaným není povoleno a) nosit do DM cenné předměty a vyšší částky peněz, pokud ano, mají možnost je ukládat je v trezoru DM b) vyvíjet v prostorách DM výdělečnou činnost (nákup, prodej) ani vědomě propagovat zboží, firem, služeb atd. c) pořizovat bez vědomí vychovatele kopie klíčů od jakýchkoliv prostor DM d) zamykat se na pokojích a nechávat klíč zevnitř ve dveřích e) navštěvovat v době nočního klidu cizí pokoje a přespávat v jiných pokojích f) vstupovat do kanceláří, dílen, skladů, kotelny a dalších prostor bez vědomí vychovatele či příslušného pracovníka DM g) vcházet (vycházet) do budov DM jiným než hlavním vchodem nebo přes jídelnu h) pouštět cizí osoby na DM či umožnit ubytovanému vstup jinudy než povoleným vchodem i) sušení osobního prádla v oknech, vyklánění se, pokřikování, házení jakýchkoliv předmětů, lití vody z oken j) vyvíjet a propagovat činnost politických stran a hnutí a též tyto propagovat k) organizovat a realizovat činnosti, které by vedly k rasové nesnášenlivosti či potlačování osobní svobody ubytovaného žáka, popř. pedagogického pracovníka Ubytovaným je zakázáno a) kouřit v budově DM a v jejím okolí (příloha 5), jakož i na všech akcích pořádaných DM b) v době nočního klidu zejména hlasitě hovořit, hlasitě pouštět média, sprchovat se, vařit v kuchyňce c) nalepovat nebo připevňovat předměty, obrázky, nápisy či nálepky na nábytek, dveře, okna, stěny pokojů a chodeb mimo místa k tomu určená vedením DM d) přemísťovat inventář pokoje nebo mezi pokoji a ve studovnách. Výjimky povoluje vychovatel pouze ve shodě s pokyny vedoucího vychovatele a správce budovy e) chovat nebo přechovávat živočichy na pokoji nebo v jiných prostorách DM f) odnášet nádobí a příbory z jídelny g) v době nočního klidu vykonávat vzájemné návštěvy hochů a dívek na pokojích h) vstupovat na balkón Zákonní zástupci ubytovaných žáků mají povinnost: a) podávat za nezletilé žáky přihlášky b) seznámit se s Vnitřním řádem DM včetně příloh a respektovat jejich ustanovení c) zajistit, aby ubytovaný řádně docházel do DM d) pravidelně se informovat o chování svého dítěte e) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných porušení pravidel ubytování v DM f) uhradit prokázané škody způsobené jejich dítětem g) informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka a jiných závažných skutečnostech h) informovat o skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy i) včas oznamovat a zdůvodňovat nepřítomnost žáka v DM j) oznamovat důležité změny v údajích uváděných v přihlášce do DM 3

4 k) oznamovat další údaje podstatné pro průběh výchovy (ukončení ubytování, ) nebo pro bezpečnost (změna pravidelného příjezdu na domov, ) 5. Práva ubytovaných Ubytovaný má právo: a) na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života; tutéž ochranu respektuje u druhých b) využívat zařízení DM určeného pro ubytované c) aktivně se podílet na kulturní, společenské a sportovní činnosti a podílet se na jejich organizaci d) přijímat v době 14:00 21:00 návštěvy na pokojích e) účastnit se prostřednictvím svých zástupců práce stravovací komise f) podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM osobně nebo prostřednictvím žákovské samosprávy g) využívat v čase od do hodin kuchyňky; mimo tuto vymezenou dobu pouze se souhlasem službu konajícího vychovatele h) používat za úplatu tiskárnu a kopírku umístěnou ve vychovatelně DM i) prostřednictvím vychovatelů DM předávat návrhy na optimalizaci Vnitřního řádu 6. Vnitřní režim DM 6.1. Příjezdy a) příjezd na DM je možný v neděli od 17: 00 do 22: 00 hodin b) příjezdy mimo neděli jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců c) o příjezdu se vede řádný záznam Činnost 6.2. Denní režim Čas Snídaně 5:15 7:45 Výuka dle rozvrhu* 8:00 16:50 Oběd 11:15 14:30 Vycházky ubytovaných od 15ti do 18ti let do 21:00 Vycházky ubytovaných nad 18 let do 22:00 (SZŠ), do 24:00 (VOŠ) Studijní volno povinné pro žáky se slabým 16:30-17:30; 19:00-21:00 prospěchem Individuální osobní volno, zájmová činnost 16:30 21:00 Večeře 17: 30 18:15 Noční klid 22:00 6:00 * mimo DM 6.3. Organizace výchovné činnosti a) výchovná činnost se řídí Školním vzdělávacím programem (ŠVP) pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín b) ŠVP je zveřejněn na webu školy 4

5 6.4. Příprava na vyučování (studijní doba) a) pro samostudium ubytovaných je určena studijní doba b) není povoleno provádění činností, které ruší spolubydlící při studiu c) případné studium po večerce musí probíhat tak, aby nebyl rušen noční klid d) ve studijní době není povolen poslech hlasité hudby 6.5. Individuální osobní volno, zájmová činnost a) individuální osobní volno povolují skupinoví vychovatelé na základě studijních výsledků a chování b) individuální osobní volno mohou mít žáci denně c) zájmová činnost s vychovatelem probíhá ve stanovené době d) pokud se studenti účastní zájmové činnosti organizované jinými subjekty, povoluje její navštěvování vedoucí vychovatel na základě písemného potvrzení zákonného zástupce e) sportovní aktivity mohou studenti provozovat pouze za osobního dohledu vychovatele 6.6. Vycházky a) před odchodem na individuální vycházku po 19:00 je ubytovaný povinen odevzdat vyplněnou vycházkovou knížku v kanceláři vychovatelů b) stálé vycházky povoluje žákovi příslušný vychovatel na základě písemného potvrzení rodičů c) během vycházek a cestování do a z DM nesmí ubytovaní požívat alkoholické nápoje, přechovávat, šířit, užívat drogy ani jiné omamné, toxické nebo zdraví škodlivé látky d) žáci nesmí navštěvovat místa a programy, které nejsou svým zaměřením vhodné pro mládež 6.7. Stravování a) kapacita jídelny je 120 míst b) pro ubytované je zajištěna celodenní strava c) strávník má k dispozici jídelní lístek na celý týden d) časový výdej stravy je určen rozpisem e) strávníci jsou povinni udržovat čistotu, řídit se pokyny pracovníků jídelny, pedagogů a zaměstnanců DM, chovat se při stravování ohleduplně a v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování f) tašky a svršky se odkládají ve vyhrazeném prostoru g) odnášet stravu z jídelny je povoleno pouze pro nemocné h) odnášení veškerého nádobí z jídelny je přísně zakázáno i) odběr stravy se děje prostřednictvím elektronické karty j) přihlášení a odhlášení stravy je možno provést 1) elektronicky prostřednictvím webových stránek školy k) na objednávkovém terminálu v jídelně l) neodhlášená strava bude strávníkovi účtována i v případě neodebrání m) strávník je povinen neoprávněně odebraná jídla zaplatit v plné ceně n) podněty, připomínky a stížnosti strávníků ke stravování se vyřizují prostřednictvím stravovací komise nebo okamžitě u vedoucí stravování o) strávník je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit vedoucí stravování ukončení nebo přerušení studia a změnu kontaktních údajů 6.7. Hygienické a zdravotní zásady a) ubytovaní dbají na osobní hygienu b) osobní věci, prádlo, oblečení a obuv udržují v čistotě c) ubytovaní pravidelně ve svých pokojích větrají; před odchodem z pokoje okno zavřou 5

6 d) ubytovaní používají pouze domácí obuv; obuv pro venkovní použití se ukládá do skříněk k tomu určených e) na okenních parapetech je z hygienických důvodů přísně zakázáno přechovávat potraviny f) ložní prádlo, včetně vlastního, se vyměňuje po 14 ti dnech g) ubytovaní mají vlastní ručníky i utěrky h) ubytovaní zodpovídají za čerstvost potravin uložených v lednicích, je doporučeno, aby si potraviny nebo potravinové dózy podepsali i) v lednicích a skříních lze ponechat přes víkend nápoje a trvanlivé potraviny. Jiné potraviny pouze v originálních a neotevřených obalech (ostatní bude likvidováno bez náhrady) Úklid a) ubytovaní denně provádějí běžný úklid pokoje a osobních věcí 1) oblečení uklidí do skříně 2) vynesou odpadky a zbytky jídla 3) utřou stůl 4) ustelou b) 1x týdně provedou hlavní úklid c) poschoďová služba uklidí studovnu d) úklid se provádí 1) umytím umyvadel, setřením podlah na vlhko, vnitřních okenních parapetů, nábytku, krytů topení e) uklízečky DM zabezpečují 1) celkový úklid prostor DM 2) umytí oken včetně rámů a svítidel 3) vysávání pokojů 4) denní umytí a dezinfekci sociálních zařízení (WC a sprchy) na podlaží f) při nedodržování pořádku a úklidu studoven, kuchyňky a internetových místností budou tyto místnosti uzavřeny na dobu určenou vychovatelem nebo správkyní DM; informace bude zveřejněna Onemocnění ubytovaných a) studenti DM jsou povinni vždy mít u sebe průkazku své zdravotní pojišťovny b) na základě Věstníku MŠMT, sešit 12/2001 DM zajišťuje pouze první pomoc a nezbytné lékařské ošetření při úrazu nebo náhlém onemocnění c) následnou zdravotní péči domov ubytovaným neposkytuje d) pobyt v DM je povolen pouze osobám v neinfekčním stavu, tedy bez silného nachlazení, zvýšené teploty, bez průjmů apod. e) ubytovaný s takovými potížemi může pobývat v DM jen nezbytně krátkou dobu f) v případě takovéto nemoci ubytovaného jsou telefonicky informováni zákonní zástupci, se kterými se dohodne způsob dopravy domů; další lékařskou péči zajistí zákonní zástupci g) způsob dopravy do místa bydliště ubytovaného určí podle aktuálního zdravotního vychovatel h) do odjezdu je ubytovaný umístěn v izolační místnosti i) zůstane-li ubytovaný z důvodu zdravotní indispozice na svém pokoji, musí tuto skutečnost vychovateli osobně oznámit, v nutném případě požádá o nahlášení spolubydlícího. Dále se student řídí pokyny vychovatele j) před odjezdem si ubytovaný osobně odhlašuje stravu k) onemocní-li žák v místě bydliště, je povinen podat zprávu do DM nejpozději v den obvyklého příjezdu l) zůstává-li ubytovaný se svolením vychovatele po dobu krátkodobé nemoci (nejdéle dva dny) v DM, dodržuje léčebný režim určený lékařem nebo obvyklý postup při onemocnění m) stravu a tekutiny podává nemocnému na izolaci službu konající vychovatel 6

7 6.9. Bezpečnost a ochrana zdraví ubytovaných a) DM pro ubytované má zpracován plán a osnovu školení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a povinností každého ubytovaného je jejich dodržování b) ubytovaný se chová obezřetně a dbá na vlastní bezpečnost c) každý ubytovaný svým podpisem 1x ročně, zpravidla při nástupu, stvrzuje, že byl řádně proškolen a seznámen s rizikovými faktory spojenými s jeho pobytem Kromě obecných povinností je ubytovaný povinen a) udržovat pořádek a čistotu na chodbách, schodištích, dávat pozor na vylévání tekutin při přenášení a předcházet tak případným úrazům b) dodržovat zákaz 1) provádět zásahy do rozvodů elektrického proudu (včetně manipulace s osvětlením na pokojích), wi-fi, televize, vodovodního řádu, rozvodů tepla atd. 2) používat vlastní elektrická zařízení, která jsou v rozporu se Směrnicí k používání elektrických spotřebičů příloha č. 1) 3) manipulovat v prostorách domova mládeže s otevřeným ohněm, s chemikáliemi a výbušninami včetně zábavné pyrotechniky 4) používat otevřený oheň (zapalovat svíčky, zápalky, zapalovač, prskavky, vonné tyčinky apod.) 5) přechovávat zbraně (střelné, sečné, bodné), náboje a výbušniny c) dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy při manipulaci s mikrovlnnou troubou a varnou konvicí el.sporákem d) při všech akcích organizovaných DM dbát pokynů pedagogických pracovníků a dohledu e) každý ubytovaný je povinen seznámit se s evakuačním plánem a v případě poplachu se řídit pokyny dozoru f) mimo oficiální akce organizované DM je zakázánopoužívat jízdní kola, kolečkové brusle a jiné dopravní prostředky včetně ochranných pomůcek bez písemného souhlasu zákonných zástupců, umisťovat je v prostorách DM bez povolení vedení DM a parkovat motorová vozidla žáků v prostorách DM Prevence před sociálně patologickými jevy a) DM má metodikem prevence sociálně-patologických jevů zpracován rámcový plán výchovné činnosti na období každého školního roku; jeho součástí je program minimální prevence před negativními vlivy působícími nebo se vyskytujícími u mládeže a program na podporu zdravého životního stylu b) tyto programy rozpracovává každý vychovatel do svého plánu práce c) plán obsahuje: 1) činnosti na ochranu před alkoholismem a kouřením 2) protidrogovou problematiku 3) sociálně patologické jevy a jejich prevenci 4) projevy diskriminace a jejich prevenci 5) násilí a jeho prevenci 6) gamblerství a jeho prevenci d) v případě podezření může vychovatel testovat neinvazními metodami ubytovaného na přítomnost alkoholu nebo drog; odmítnutí testu se považuje za závažné porušení Vnitřního řádu DM e) pod hrozbou vyloučení z DM je zakázáno 1) hrát jakékoliv hry o peníze 2) propagovat rasismus, násilí, pornografii apod. 3) krádež, která bude ubytovaným studentům prokázána, bude potrestána vyloučením z DM f) ubytovaní jsou povinni neprodleně sdělit, pokud se někdo v rámci kolektivu stává terčem znevažování, zesměšňování či ponižování (šikana) 7

8 6.11. Návštěvy a) pobyt v areálu DM je povolen pouze ubytovaným b) rodiče a příbuzní jsou povinni se hlásit v kanceláři DM c) ostatní návštěvy si mohou (s výjimkou studijní doby) dát zavolat ubytovaného prostřednictvím vychovatele Odjezdy a) domů odjíždějí studenti v pátek nejpozději do 15:30 hodin b) ubytovaní mladší 18-ti let si odjezd nechají potvrdit vychovatelem do průkazu domova mládeže c) odjezdy k zákonným zástupcům v jiný den než v pátek jsou možné u žáků mladších 18 let pouze s předběžným písemným souhlasem zákonných zástupců (výjimkou jsou prázdniny, pokud začínají jiný den než v pátek) 7. Poplatky a platby a) DM má zpracovánu Směrnici o platbě za ubytování a stravování pro studenty SZŠ a VOŠZ ubytované na DM (příloha č. 3) b) směrnice stanovuje platební podmínky za ubytování a stravování na DM c) směrnice je zveřejněna na webu školy 8. Majetek a) ubytovaní mají povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku, přírodě a životním prostředí b) v případě zaviněné škody, ať již v úmyslu či nedbalosti, hradí tuto škodu v plné výši ubytovaný nebo jeho zákonný zástupce 9. Výchovná opatření a) za výrazný projev iniciativy, ochoty, spolupráce lze ubytovanému žákovi udělit pochvalu udělenou vedoucí vychovatelkou b) pokud ubytovaný porušuje řád DM, udělí se mu podle závažnosti provinění některé z těchto výchovných opatření 1) podmínečné ukončení ubytování v DM se zkušební lhůtou 2) okamžité ukončení ubytování v DM c) při nesplnění povinností vyplývajících z vnitřního řádu domova mládeže a jiných přestupcích lze uložit žákům následující výchovná opatření: 1) podmínečné vyloučení z ubytování na domově mládeže 2) vyloučení z DM d) výchovná opatření jsou oznámena písemně zákonnému zástupci studenta a zaznamenána do osobního spisu 10. Ukončení ubytování a) ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nebo tímto vnitřním řádem rozhodnout podle 31 odst. 2 školského zákona o podmíněném vyloučení nebo vyloučení ubytovaného z DM b) pokud byl ubytovaný vyloučen z DM, ztrácí nárok na ubytování i v dalších letech c) žádost o předčasné ukončení ubytování podávají rodiče písemně řediteli školy prostřednictvím vedoucí vychovatelky DM nejpozději 10 dnů před dnem ukončení ubytování, obvykle do 20. v měsíci. Při nedodržení této lhůty může být účtována úhrada za další měsíc 8

9 d) ukončení ubytování v DM v průběhu školního roku se uskuteční 1) na základě písemného sdělení studenta a zákonného zástupce nezletilého studenta, zletilého žáka nebo studenta ubytovaný je povinen odevzdat vedoucí stravování a vychovateli žádost o ukončení ubytování 2) pokud zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilý ubytovaný opakovaně neuhradil úplatu za ubytování nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem domova jiný termín a rozsah úhrady 3) při hrubém porušení či soustavném porušování ustanovení Vnitřního řádu domova mládeže 4) v případě, že ubytovanému bylo povoleno přerušení vzdělávání 5) v případě, že ubytovaný byl vyloučen z DM 11. Závěrečná ustanovení a) neznalost vnitřního řádu DM není omluvou při jeho porušování b) ředitelství školy si vyhrazuje právo provádět změny ve Vnitřním řádu DM a doplňovat ho přílohami, které specifikují potřebné oblasti c) tento řád vstupuje v platnost dnem ; zároveň se zrušuje předchozí vnitřní řády DM Ve Zlíně dne Mgr. H. Steska ředitel SZŠ a VOŠZ Zlín Vnitřní řád DM při SZŠ a VOŠZ Zlín byl schválen Školskou radou SZŠ Zlín dne 12. června 2012 Přílohy 1. Příloha č. 1 - Směrnice ředitele k umísťování žáků a studentů v DM SZŠ a VOŠZ Zlín 2. Příloha č. 2 - Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 3. Příloha č. 3 - Směrnice o platbě za ubytování a stravování pro ubytované na DM SZŠ a VOŠZ Zlín 4. Příloha č. 4 - Školní vzdělávací program pro Domov mládeže SZŠ a VOŠZ Zlín 5. Příloha č. 5 Vymezení oblasti zákazu kouření 6. Přihláška k ubytování 7. Přihláška ke stravování 8. Hodnocení přestupků proti Vnitřnímu řádu DM (sankční řád) 9. Osnova poučení žáků na počátku školního roku a v pololetí o BOZP a PO 10. Provozní řády společenských místností, kuchyněk a speciálních místností 9

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1. 1. 2012 1 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE (DM) Ředitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín (dále jen školy) vydává v souladu

Více

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy

Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Vnitřní řád domova mládeže pro studenty vyšší odborné školy Domov mládeže při Vyšší odborné škole, Obchodní akademii a Středním odborném učilišti technickém v Chotěboři Domov mládeže (dále jen DM) je školské

Více

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD

DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o. S t ř e d n í 5 9, 6 0 2 0 0 B r n o DOMOV MLÁDEŽE ELDO VNITŘNÍ ŘÁD Brno, 1. září 2013 Základní ustanovení I. Domov mládeže

Více

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny:

Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový znak: A.1. Skartační znak-lhůta: A-10 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 1 Změny: Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Vnitřní řád domova mládeže Č.j.: OA 137/2014 Účinnost od 31. 8. 2014 Spisový

Více

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců

I. Práva a povinnosti žáků, studentů a jejich zákonných zástupců Střední odborná škola Gymnázium Staré Město Velehradská 1257, 686 03 Staré Město tel. fax: 572 420 211, e-mail: sosgsm@sosgsm.cz www.sosgsm.cz, IČO: 60371790 Vnitřní řád domova mládeže Domov mládeže /dále

Více

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Telefon: 312 248 001, e-mail: skola@sosik.cz Vnitřní řád domova mládeže na adrese Kladno, Cyrila Boudy 2953, 272 01 Kladno

Více

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384

Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 Domov mládeže při Střední průmyslové škole Hranice, Studentská 1384 VNITŘNÍ ŘÁD Domov mládeže je školské zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost v době mimo

Více

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže

Vnitřní směrnice č. 3. Řád domova mládeže Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 Vnitřní směrnice č. 3 Řád domova mládeže Označení směrnice: Řád DM Číslo jednací: Vydává: Ing. Jaroslav Pokrupa - ředitel školy Datum vydání:

Více

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny

Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny Aktualizace k 1. 9. 2014 Vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny - výdejny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Vnitřní řád školní jídelny Vypracoval: Schválil: Jitka Andrejsová, vedoucí školní jídelny Mgr. Hana Janischová, ředitelka školy Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.12.2014 Pedagogická rada projednala a schválila

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ S ttřed n íí š ko lla llodn íí dop r avy a tte chn iický ch ře me se ll Děč íín V II,, VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU BENEŠOVSKÁ I. Obecná ustanovení Vnitřní řád internátu vymezuje práva a povinnosti ubytovaných

Více

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice

Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice Řád školní družiny při ZŠ Třemošnice vychází ze zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní předpis č.: 07/10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky A. Práva žáků B. Povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Úpice Lány A Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 1. Práva žáků Žák má právo: na účast na výchovných, vzdělávacích,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže VOŠ a SZeŠ, Tomkova 2159, Tábor VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Při sestavování VŘ DM bylo použito: - školský zákon č. 561/2004 Sb., - vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., - vyhláška MŠMT ČR č. 17/2015

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE. Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy Střední odborné učiliště potravinářské Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Středního odborného učiliště potravinářského v Jílovém u Prahy Obsah řádu: 1) Základní ustanovení domova

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY

DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY DOMÁCÍ ŘÁD DOMU NA PŮL CESTY Kynšperk nad Ohří a Nebanice Napomáhá k vytvoření lepších podmínek při poskytování služby Dům na půl cesty. Čl. 1 Obecná ustanovení: 1. Dům na půl cesty v Kynšperku nad Ohří

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola gastronomie a farmářství Jeseník VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Domov mládeže SŠ gastronomie a farmářství (dále jen DM) poskytuje ubytovací a stravovací služby žákům SOŠ gastronomie a farmáářství

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 DOMOV MLÁDEŽE STUDENTSKÁ DOMOV MLÁDEŽE A ŠKOLNÍ JÍDELNA PRAHA 6 DEJVICE, STUDENTSKÁ 10 e- mail: r ed itel@dmstuden tska.cz www.dmstud en tska.cz t el.: 252 540 111 VNITŘNÍ ŘÁD PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK ZA M

ÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK ZA M ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE NEUBERK při ČZA Mělník Dobrovského 1776, 276 01 Mělník dívčí internát tel: 315/622 543, 622 401 chlapecký internát tel: 315/ 628 192 Domov mládeže (DM) je školské zařízení, které zabezpečuje

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov

Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Střední škola zemědělská Přerov Osmek 47, 751 52 Přerov Ředitelství SŠZe Přerov vydává na základě platných předpisů VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Účelem vnitřního řádu je vytvořit příznivé podmínky pro výchovu

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015. I. Základní ustanovení

Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015. I. Základní ustanovení Gymnázium Jevíčko Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní předpis Čj.: 5018jj15 V Jevíčku 31. 8. 2015 I. Základní ustanovení Domov mládeže je školské ubytovací zařízení, které poskytuje žákům středních škol

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6

Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 Č.j. : 527/14 Vnitřní řád školní družiny při MŠ a ZŠ pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 OBSAH I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI OSOB ÚČASTNÝCH NA ČINNOSTI ŠD 1) Základní práva

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Bezpečnostně právní akademie s.r.o. střední škola 17. listopadu 177, 542 34 Malé Svatoňovice RA 7 _ 06 RA 7 _ 06 2. vydání dne: 31.08.2013 Revize: 1 Planost od: 01.09.2013 Vypracoval: Dne: Podpis: Ing.

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny vychází z vyhlášky č. 74/2005 Sb. a Úmluvy o právech dítěte I. Práva a povinnosti žáků a) Práva žáků: 1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových,

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 197/12 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 Základní škola Litoměřice Boženy Němcové 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Petra Přikrylová Schválil: PeadDr. Václav Hanč, Ph.D. Pedagogická

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace

Domácí řád Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkové organizace DOMOV DŮCHODCŮ Proseč u Pošné, p.o. Proseč u Pošné 1 PACOV 395 01 Tel.: 565 442 295 Informace č.: 1 pro žadatele, klienty, kontaktní osoby a návštěvy Domova 1) Úvod Domácí řád Domova důchodců Proseč u

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Základní a Mateřská škola Záhoří Horní Záhoří 3, 398 18 Záhoří tel./fax: 382 284 213, IČO: 75000989 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Číslo směrnice: 12..2013 Vypracoval: Mgr. Markéta Bajerová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Šakvice, příspěvková organizace se sídlem Hlavní 41. 691 67 Šakvice VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 23 /12 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2012 Směrnice nabývá

Více

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže

Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou. Provozní a vnitřní řád domova mládeže Akademie Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou Provozní a vnitřní řád domova mládeže Určeno: Žákům, studentům, zákonným zástupcům, vychovatelům Vypracovala:

Více

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9.

Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Řád školní družiny Č. j. 7/2013 Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 Řád školní družiny

Více

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A

Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu řádu školy č. 22, školní rok 2014-15) Provozní řád školní jídelny budova A Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most příspěvková organizace Provozní řád školních jídelen (příloha k organizačnímu

Více

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy

Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Střední škola obchodně technická s.r.o., Zlín, nám. T. G. Masaryka 1279 vnitřní řídící normy Š K O L N Í Ř Á D Vydán: ve Zlíně 24. 8. 2011 Schvaluje: Mgr. Marta Fojtíková, ředitelka Úvod V souladu s ustanoveními

Více

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb.

Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Školní jídelna VP 4/2015 Václavkova 1083 č. 2 Mladá Boleslav příspěvková organizace Vnitřní předpis školského zařízení podle Školského zákona 561/2004 Sb. Vnitřní předpis nabývá platnosti ode dne 1.2.2015

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Sloup 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: Mgr.Pavel

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola Hvozd, Hvozd 84, 798 55 Hvozd VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 65/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř

ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř ŠKOLNÍ ŘÁD VOŠ, OA a SOUT Chotěboř Pracoviště SOU technického Chotěboř I. Základní povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků 1. Žáci a studenti jsou povinni: a) řádně docházet do

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.

ŠKOLNÍ ŘÁD. P r a k t i c k á š k o l a. při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov. P r a k t i c k á š k o l a Praktická škola dvouletá při VÚ a SVP Klíčov IZO : 150 072 490 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51, e-mail varodi@klicov.cz Č.j. 74/05/Var ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1

09 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení Řád školní družiny (dále také ŠD) je vydán základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY příspěvková organizace se sídlem Libštát č. p. 17, 512 03 Libštát 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 03/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: Vypracovala: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova se sídlem 798 14 Olšany u Prostějova 3 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY OLS-370/2015 Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Mgr.

Více

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád

Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK. Slavíčkova 1701, 356 01 Sokolov. Domácí řád Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, p. o. Úvodní ustanovení 1. Domácí řád je závazný pro všechny zaměstnance a klienty Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah:

ŠD při ZŠ TGM Ivančice. Řád školní družiny. Obsah: ŠD při ZŠ TGM Ivančice Řád školní družiny Obsah: I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 1) Práva žáků 2) Práva zákonných zástupců 3) Povinnosti žáků 4) Povinnosti zákonných zástupců II. Organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Ing. Petr Veselý ředitel školy 1. Základní ustanovení 1.1. Domov mládeže je školské výchovné a ubytovací zařízení, poskytující žákům středních škol a studentům vyšších odborných

Více

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011

Školní řád. Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace. SMĚRNICE č. 4/2011 Mateřská škola Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvková organizace SMĚRNICE č. 4/2011 Školní řád Obsah : ČL. 1 Úvodní ustanovení ČL. 2 Práva a povinnosti osob účastných vzdělávání ČL. 3

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola, Chrast, okres Chrudim příspěvková organizace se sídlem U Pošty 5, 538 51 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Č.j.: ZŠ/CH-370/12b) Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Práva

Více

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny

1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno. Řád školní družiny 1. kladenská soukromá střední škola a základní škola (1.KŠPA), s. r. o. Holandská 2531, 272 01 Kladno Řád školní družiny čl. 1 Umístění a provoz školní družiny 1. Školní družina má 1 oddělení pro žáky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Provozní řád tělocvičny

Provozní řád tělocvičny Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace Provozní řád tělocvičny Článek I. Základní ustanovení Tělocvična v Dobraticích je majetkem obce Dobratice, která pověřila

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz

VNITŘNÍ ŘÁD. JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz JUNIOR - Dům dětí a mládeže, Brno, Dornych 2 Dornych 2, Brno 656 20 543 211 599, 608 964 695, e-mail:info@junior.cz Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. vydávám vnitřní řád DDM, jehož základním

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 1 Podmínky ubytování 1. Domov mládeže je určen k ubytování žáků přijatých ke studiu na středních školách. Ubytování je poskytováno na základě přihlášky do DM. 2. Ubytován může

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA T. G. MASARYKA Rudolfovská 143, České Budějovice, PSČ 370 01 Č.j.:190/2012 Vypracoval: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Schválil: Mgr. Zdeněk Špaček, ředitel školy Pedagogická

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní předpis č.: 13/05 Č.j.: 18/2010 Spisový znak: A 10 Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče

ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Ustanovení pro žáky a rodiče Školní řád Základní školy a Mateřské školy Babice vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., 30, o předškolním,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Vacenovice, okres Hodonín Vnitřní řád školní družiny Platnost: 16.10.2014 Zpracovala: Marie Konečná Pedagogická rada projednala: 15.10.2014 Schválila: Mgr. Liběna Lisá Spis.znak A.1.4. /

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace se sídlem Česká 354, 463 12 Liberec 25 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Č.j.: CES/0003/2014 Spisový/skartační znak 3.1.1 A5 Vypracoval:

Více

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině

Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Vnitřní řád školní družiny a stanovení úplaty ve školní družině Úvodní ustanovení Ředitel Základní a Mateřské školy, Slapy na základě ustanovení 165 odst.1 písm. A) zákona č 561/2004 sb., o předškolním,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 Vnitřní řád školní jídelny www.zshroznetin.net email: zshroznetin@centrum.cz telefon 353 618 116 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ

Více