Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice"

Transkript

1 č. 1-6/2015 připojení internetu kulturního domu a dva návrhy smluv, b e r e n a v ě d o m í, že v rámci zprovozňování kulturního domu, zrekonstruovaného v roce 2014, je nutné zabezpečit internetové připojení pro obsluhu rezervačního systému, který v kulturním domě funguje. Byly osloveny dvě firmy, s kterými již městský obvod má smlouvy na stávající dodávku internetového připojení nebo dodávku mobilního volání nebo je má Statutární města Ostrava. Byly osloveny Ovanet a.s. a O2 Czech Republic a.s. Z technických důvodů nelze připojení fy Ovanet realizovat. Fa O2 Czech Republic a.s. předložila dvě nabídky: na dobu určitou se závazkem na 12 měsíců s automatickou prolongací nebo na dobu neurčitou. Měsíční poplatek: na dobu 12 měsíců bude 412,40 Kč/ měsíc na dobu neurčitou bude 625,62 Kč/měsíc Náklady na modem jsou pak 987,- Kč. Dále fa O2 Czech Republic a.s. předložila dvě varianty smlouvy. s ch v a l u j e připojení internetu v kulturním domě od fy O2 Czech Republic a.s. na dobu určitou 12 měsíců a s tím související smlouvu zaslat signovanou smlouvu dodavateli díla, dokončit realizaci. Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

2 č. 2-6/2015 žádost p. Michaela Bočka, Záhumenní 27, Kravaře, o vyjádření k novostavbě RD v Hošťálkovicích, umístěné na pozemcích parc.č. 492/10 a 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, s předloženou dokumentací novostavby RD umístěné na pozemcích parc.č. 492/10 a 493/2 v k.ú. Hošťálkovice, s d ě l u j e, že na pozemku parc.č. 492/10 v k.ú. Hošťálkovice, je umístěná dešťová kanalizace DN 600 ve vlastnictví SMO, MOb Hošťálkovice. S ochranným pásmem, které je vyznačeno na výkrese (3,75 m od osy na obě strany kanalizace) městský obvod souhlasí. sdělit usnesení žadateli. Zodpovídá: Barabaschová Termín: červen 2015 V Ostravě Hošťálkovicích

3 č. 3-6/2015 rozpočtová opatření č. 8 a 9, b e r e n a v ě d o m í rozpočtové opatření č. 8 zvýšení příjmů -, pol Financování- hospodářský výsledek o 789 tis. Kč - par. 3392, pol. 2132, Zájmová činnost v kultuře př.z pronájmu ost.nemov. o 80 tis. Kč - par. 3392, pol. 2111, Zájmová činnost v kultuře př.z poskyt.služeb a výr. o 112 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3119, pol. 5171, Ost.zál.předšk.výchovy a zákl. vzd.- opravy a udržba o 500 tis. Kč - par. 3412, pol. 5171, Sport. zařízení v majetku boce oprava a údržba o 119 tis. Kč - par. 3392, pol. 5137, Zájmová činnost v kultuře DDHM o 180 tis. Kč - par. 3392, pol. 6122, Zájmová činnost v kultuře stroje, přístroje, zař. o 70 tis. Kč - par. 3392, pol. 5151, Zájmová činnost v kultuře studená voda o 12 tis. Kč - par. 3392, pol. 5154, Zájmová činnost v kultuře el.energie o 100 tis. Kč rozpočtové opatření č. 9 zvýšení příjmů - par. 6171, pol. 2119, Činnost místní správy ost.příjmy z vl.činnosti o 29 tis. Kč - par. -, pol. 1361, Správní poplatky o 43 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 3429, pol. 5169, Ost. záj.činnost a rekreace - služby o 48 tis. Kč - par. 3429, pol. 5175, Ost. záj.činnost a rekreace - pohoštění o 13 tis. Kč - par. 3399, pol. 5169, Ost. zál. kult., církvi a sděl.prostř. - nákup služeb o 11 tis. Kč předložit navržená opatření ke schválení na zasedání zastupitelstva. Zodpovídá: starosta Termín: zasedání zastupitelstva V Ostravě Hošťálkovicích

4 č. 4-6/2015 žádost SDH Hošťálkovice, o pronájem hřiště a přístřešku ve sportovním areálu na ul. Výhledy na noční hasičskou soutěž SDH Hošťálkovice ve dnech a na Letní hasičskou slavnost dne spojenou se soutěží požárních družstev na hřišti ve sportovním areálu na ul. Výhledy, b e r e n a v ě d o m í volný termín pronájmu hřiště a přístřešku ve sportovním areálu pro uskutečnění akcí SDH Hošťálkovice, spojených se soutěží požárních družstev na hřišti ve sportovním areálu na ul. Výhledy s pronájmem hřiště a přístřešku ve sportovním areálu na ul. Výhledy na noční hasičskou soutěž SDH Hošťálkovice ve dnech a na Letní hasičskou slavnost dne spojenou se soutěží požárních družstev na hřišti ve sportovním areálu na ul. Výhledy s c h v a l u j e cenu pronájmu dle provozního řádu přístřešku 200,- Kč/akce, odpovědět žadateli. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned

5 č. 5-6/2015 návrh bytového úseku na udělení plné moci k zastupování městského obvodu ve věci vymáhaní pohledávky za nájem bytu a služby spojené s bydlením vzniklých u nájemce p. Barbory Raškové a p. Adama Schneidera, s udělením plné moci k zastupování městského obvodu ve věci vymáhaní pohledávky za nájem bytu a služby spojené s bydlením vzniklých u nájemce p. Barbory Raškové a p. Adama Schneidera, zpracovat plnou moc k zastupování Městského obvodu Hošťálkovice JUDr. Miroslavem Pavelkou, bytem Petřvald 352, Petřvald u Nového Jičína ve věci vymáhaní pohledávky p. Barbory Raškové a p. Adama Schneidera. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned

6 č. 6-6/2015 doručené cenové nabídky na nákup mycího podlahového stroje pro úklid víceúčelového sálu, b e r e n a v ě d o m í jedinou kompletní cenovou nabídku ze 3 oslovených firem, s doporučením bytového úseku a výběrem fy ECOSERVIS Praha, pobočka Olomouc na dodání mycího stroje typ COMAC MODEL VISPA 35 E vystavit objednávku na nákup mycího podlahového stroje typ COMAC MODEL VISPA 35 E pro úklid víceúčelového sálu v kulturním domě u fy ECOSERVIS Praha, pobočka Olomouc, Hybešova 1225/26. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned

7 č. 7-6/2015 žádost OS HC KORA o pronájem přístřešku včetně uzavřené části ve sportovním areálu na ul. Výhledy v Ostravě - Hošťálkovicích za účelem konání turnaje v malé kopané dne , s pronájmem přístřešku včetně uzavřené části ve sportovním areálu na ul. Výhledy v Ostravě - Hošťálkovicích OS HC KORA při konání turnaje v malé kopané dne , dle provozního řádu přístřešku, tj. pronájem 200 Kč/akce splatný na pokladně ÚMOb Hošťálkovice před konáním akce, seznámit žadatele s novým provozním řádem. Zodpovídá: Najvárková Termín: ihned

8 č. 8-6/2015 opravu nádrže vyplývající ze smlouvy o výpůjčce, b e r e n a v ě d o m í, že dle smlouvy o výpůjčce z roku 2007 má městský obvod vypůjčenou nádrž. Tato nádrž je umístěna ve sportovním areálu. Dle odst. 4, článku I. je městský obvod povinen na své náklady nádrž udržovat takovém stavu, v kterém byla vypůjčena včetně údržby nátěrů a povrchová úpravy dle přílohy č. 1. Na základě této skutečnosti provozní úsek oslovil čtyři firmy s požadavkem vypracování cenové nabídky na odstranění rzi, nanesení nátěru a případně loga, viz. příloha č. 1. Cenovou nabídku zaslaly firmy dvě: Colorspol s.r.o. a s.n.e.t. OSTRAVA, spol. s r.o. Cenové nabídky obsahovaly dvě varianty: Varianta nástřiků 120 um a 200 um v modré barvě. Navrhovaný odstín modré dle přílohy ČSN 4400 není proveditelný. Nástřiky se dělají v odstínech RAL. Při realizaci bude použit odstín RAL 5015, který odpovídá odstínu světlé modré ČSN Provozní úsek navrhuje objednat provedení nástřiků o síle 200 um s předpokládanou životností cca 15 let. Levnější cenovou nabídku předložila fa Colospol s.r.o. v ceně Kč bez DPH, Kč s DPH. Fa s.n.e.t. OSTRAVA, spol. s r.o. předložila cenovou nabídku ve výši Kč bez DPH, Kč s DPH. Zastupitelstvo na svém posledním zasedání souhlasilo s využitím prostředků z výsledku finančního hospodaření za rok 2014 ve výši 120 tis. Kč na opravu nádrže. Finanční krytí je tedy zajištěno. s návrhem provozního úseku vypracovat objednávku na opravu nádrže dle přílohy č. 1 v maximální výši 120 tis. Kč s DPH 1. vypracovat objednávku, předložit k podpisu starostovi a pověřeným zaměstnancům úřadu městského obvodu dle vnitřní kontroly 2. zajistit samotnou realizaci objednávky Zodpovídá: Bc. Vdolečková Termín: do

9 č. 9-6/2015 předložené cenové nabídky na výměnu elektroinstalace zásuvek v základní škole Hošťálkovice, b e r e n a v ě d o m í, že ředitel školy poptal 3 firmy a předložil 3 cenové nabídky: Firma Rostislav Kočí Prudká 456/7D Ostrava-Hošťálkovice IČ: ARPEX MORAVA s.r.o. Teslova 873/ Ostrava IČ: Amperprojekt s.r.o. Nám. Přátelství 1518/ Praha 10 IČ: Cena bez DPH v Kč Cena včetně DPH v Kč 56993, , , , , ,00 s vystavením objednávky na výměnu elektroinstalace zásuvek v základní škole Hošťálkovice firmě s nejnižší nabídkou, tj. p. Rostislav Kočí, Prudká 456/7D, Ostrava-Hošťálkovice (IČ: ), cena za provedené práce je dle cenové nabídky ,58 Kč bez DPH (68 962,00 Kč včetně DPH), vystavit objednávku dle usnesení. Zodpovídá: Barabaschová Termín: červen 2015

10 č. 10-6/2015 návrh na vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výmalba prostor v budově základní školy v Hošťálkovicích, b e r e n a v ě d o m í předloženou výzvu k podání cenové nabídky termín na podání nabídky je do , - s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele akce Výmalba prostor v budově základní školy v Hošťálkovicích - s předloženou výzvou bez připomínek j m e n u j e - komisi pro otvírání obálek: Marta Tichá, Dagmar Vdolečková, Kateřina Barabaschová, - výběrovou komisi pro posouzení nejvhodnější nabídky ve složení: Mgr. Radim Šink, Květoslava Vojířová, Jan Tomeček, Marta Tichá, Kateřina Barabaschová 1. zveřejnit výzvu na úřední desce a webových stránkách ÚMOb Hošťálkovice od , 2. zaslat výzvu 3 subjektům k podání nabídky Zodpovídá: Barabaschová Termín: ihned 3. předložit zprávu o posouzení nabídek s návrhem nejvhodnější nabídky starostovi Zodpovídá: Barabaschová Termín: do

11 č. 11-6/2015 žádost o zpevnění příjezdové komunikace účelová komunikace parc.č v k.ú. Hošťálkovice, n e na základě důvodové zprávy se zpevněním příjezdové komunikace (účelová komunikace parc.č v k.ú. Hošťálkovice), sdělit stanovisko rady žadateli. Zodpovídá: Barabaschová Termín: červen 2015

12 č. 12-6/2015 žádost pana Jan Kryštofa, bytem Za Hřbitovem 305/5, Ostrava-Hošťálkovice, o přepis smlouvy o nájmu hrobového místa č. 307 na veřejném pohřebišti městského obvodu Hošťálkovice, po zemřelém nájemci panu Evaldu Kryštofovi (otec žadatele), posledně bytem tamtéž, s přepisem smlouvy o nájmu hrobového místa č. 307 na veřejném pohřebišti v Hošťálkovicích na pana Jan Kryštofa, bytem Za Hřbitovem 305/5, Ostrava-Hošťálkovice p o v ě ř u j e starostu městského obvodu podpisem smlouvy, připravit nájemní smlouvu s novým nájemcem dle schváleného vzoru na stanovenou tlecí dobu dle Řádu veřejného pohřebiště městského obvodu Hošťálkovice tj. 13 let (hrobové místo v jižní části pohřebiště) a to od do Zodpovídá: p. Mocková Termín: červen 2015

13 č. 13-6/2015 rozpočtové opatření č , s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10 převody mezi statutárními městy a městskými obvody - par. 6330, pol. 4137, ÚZ 6402 Finanční vypořádání MMO o 52 tis. Kč zapojení volných zdrojů (pro fin. vypořádání) - par., pol. 8115, Financování o 52 tis. Kč rozpočtové opatření č. 11 zvýšení příjmů - par. 6171, pol. 2131, Činnost místní správy př. z pronájmu pozemků o 22 tis. Kč zvýšení výdajů - par. 6399, pol. 5362, Ost. fin. operace platby daní a poplatků SR o 20 tis. Kč - par. 6171, pol. 5137, Činnost místní správy nákup DDHM o 2 tis. Kč realizovat schválené rozpočtové opatření. Zodpovídá: Mgr. Machurová Karin Termín: červen 2015 V Ostravě Hošťálkovicích

14 č. 14-6/2015 materiál ve věci uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 122, 123 s nájemcem paní Marií Kretkovou, Bobrovnická 248/43, Ostrava - Lhotka, z důvodu stanovení nové doby nájmu v souladu s ustanovením 25 odst. (2) zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně dalších předpisů, s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č. 122, 123, kterým se prodlužuje doba nájmu od do s tím, že ostatní ujednání smlouvy uzavřené s nájemcem dne zůstávají v platnosti, p o v ě ř u j e starostu městského obvodu jeho podpisem, připravit tento dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu hrobového místa č.122, 123. Zodpovídá: p. Mocková Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

15 č. 15-6/2015 dodatek ke smlouvě o dílo oprava plotu ZŠ a MŠ, b e r e n a v ě d o m í, že v loňském roce začala probíhat oprava plotu před budovami základní a mateřské školy. Oprava probíhá ve dvou etapách. Zbývá opravit část plotu před školou a plot před mateřskou školkou. Vzhledem k tomu, že proti projektu byly a budou výkopy stávajících betonových základů podezdívek hlubší a širší, je nutné navýšit položky výkopu, uložení suti, a položky rozpočtu přímo s těmito vícepracemi související. Sondami provedenými před vypracováním projektové dokumentace se tato skutečnost neprojevila. Původní smluvní cena: Již zhotoveno: Zbývá ze smluvní ceny: Vícepráce výkopy: Cena celkem: ,54 Kč bez DPH ,54 Kč bez DPH ,00 Kč bez DPH 90091,00 Kč bez DPH ,00 Kč bez DPH s ch v a l u j e dodatek ke smlouvě o dílo oprava plotu ZŠ a MŠ, 1. zaslat dodatek ke smlouvě o dílo zhotoviteli 2. realizovat opravu plotu Zodpovídá: Bc. Vdolečková, Barabaschová Termín: V Ostravě Hošťálkovicích

16 č. 16-6/2015 Účetní odpisový plán do období 2015, b e r e n a v ě d o m í změnu účetního odpisového plánu do období 2015, který je předložen na základě změn v majetkové evidenci na účtech majetku, který se odepisuje. Městský obvod nakoupil přístroj na čištění podlahy v kulturním domě a provedl technické zhodnocení mateřské školy instalací vzduchotechniky. V Ostravě Hošťálkovicích

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1-1/2015 nové nájemní smlouvy na pronájem bytů od 1. 2. 2015, b e r e n a v ě d o m í bezdlužnost žadatelů a dodržování domovního řádu, které jsou nutné pro obnovení nájemního vztahu, s uzavřením nájemních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 13. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 9. 4. 1 z 24 15.4.2015 15:32 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 13. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 9. 4. 201510:00 (usn. č. 0547/13 - usn. č. 0612/13) Bc.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015

o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v roce 2015 Statutární město Ostrava Výtisk č. magistrát Č. j.: SMO/193611/15/IAK/Szt Sp. zn.: S-SMO/172399/15/IAK Zpráva o výsledku hodnocení přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly městského obvodu v

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013

USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Z 13. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 16. 7. 2013 USNESENÍ Č. 520/2013 Majetkoprávní operace MO Vratislavice n. N. majetkoprávní operace pod bodem: I. Věcné břemeno zřízení věcného břemene

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Licence: DD06 XCRGBZUC / ZUC (31122014 / 07062012) Město Stráž pod Ralskem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 29.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00260967 název Město Stráž

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195)

Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) Usnesení z 14. schůze Rady města Bechyně konané dne 18. 6. 2014 (usnesení č. 177-195) USNESENÍ č. 177/14-14 R I. r o z h o d l a nevypovídat nájemcům Ing. xxxxxxxx xxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem Praha

Více

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ

Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Č. j. 2/12/2014 - ZO - Z Zápis Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací síni OÚ Program: 1. Rozpočtové opatření č. 7 2. Rozpočet obce na rok 2015 3. Smlouvy -

Více

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis z 9. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 23. 2. 2015 od 14.40 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Markéta

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/002/14 ze dne 25.11.2014 číslo 1/002/14 k návrhu na schválení programu 2. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 2. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/002/14 k návrhu Rozpočtového

Více

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011

Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Přijatá usnesení ze 13. zasedání Rady města Rousínova konaného dne 15.6.2011 Usnesení 13/01/11R: Rada města doporučuje ZM schválení dohody o vypořádání nájemného s VaK Vyškov na základě smlouvy o pronájmu

Více

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011

Obec Třebeň. Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 Obec Třebeň Závěrečný účet obce Třebeň za rok 2011 údaje jsou v Kč Schválený Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Daňové příjmy- třída 1 4 620 000 4 785 110 4 817 735 Nedaňové příjmy třída 2 741 800 1

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 111. mimořádného jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 3. 11. 2014 Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupkyně starosty Zdeňka Fišmistrová, radní Tatjana Dohnalová, radní

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 101. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 12. 6. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 101. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 12. 6. 201400:00 (usn. č. 5215/101 - usn. č. 5296/101) Mgr. Karel Sibinský

Více

Město Vrchlabí Rada města

Město Vrchlabí Rada města Město Vrchlabí Rada města Zápis a usnesení z 10. jednání dne 21.06.2011 od 13 hodin konaného v malé zasedací síni městského úřadu UPRAVENÁ VERZE ZÁPISU S ANONYMIZOVANÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI. ORIGINÁL ZÁPISU

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015. čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 10. schůze rady města konané dne 27.01.2015 čís. 00454/RM1418/10-00500/RM1418/10 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/40 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. července 2009 (RM č. 16)

Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. července 2009 (RM č. 16) Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. července 2009 (RM č. 16) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/16/1/01 - Schválení programu RM č. 16 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova

IV. RIaSM (realizace investic) č.usnesení:09/06/4/01 - Výzva k podání nabídky Realizace nového chodníku z ulice Bořivojova Výpis usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. února 2009 (RM č. 6) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu č.usnesení:09/06/1/01 - Schválení programu RM č. 6 RM

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Město Albrechtice za rok 2007 Čj: MSK 70862/2008 Stejnopis č. 1 KON/1204/2007/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Emil Dymanus Telefon: 595 622 623 Fax: 595 622 282 E-mail: emil.dymanus@kr-moravskoslezsky.cz Datum: 2008-04-30 Zpráva o výsledku

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více