NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÆ nov byt. V r a vydra. V zim. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let"

Transkript

1

2 NÆ nov byt V Płibyslavi byl hezk byt za næ zbytek pen z. A byl tam hezk pł bytek pro krævy a b ky. Byl tam i hezk næbytek. P stovali jsme byliny a krævy. Taky tam byl obyłejn zæchod. Slyel jsem pov st, e næ byt je zaklet. ObyvatelØ obce byli bystł. Jsem ræd, e jsme se tady ubytovali. Napsali: I.Šarišský, T. Zamrazil, M. Kheková, 5.tø. V let Šli jsme na výlet a slyeli jsme v ra a klapot ml na. Ale v let se næm nezdałil, pon vad se załalo bl skat. Nali jsme chajdu a tam jsme spolykali rohl k s tepl m Łajem. Venku jet plynule prelo, kdy jsme se vydali dæl. Uplynuly dv hodiny a vichni jsme dostali hlad. Nali jsme hospodu Na m tince pobl m sta LysÆ nad Labem. Tam jsme si vypl tvali pen enku. Obsluhoval tam pæn s lysou hlavou a za van m l tkem. Byl to dł v j ułitel. A vypræv l næm, e kdy ułil, musel pou vat l ko, aby Æci poslouchali. Kdy se tł dou jel na hory, schovali mu lye, kterø stæly mnoho pen z. Kdy jsme płili z tøry, ud lali jsme si Łaj z pely ku a ulehli na plyovø poltæłe. Zv łata v pytli Netop r a slep byli v pytli a potkali krævu s velk m pyskem. Pak kolem nich el kø, kter nem l kopyta. Prolet la kolem nich vłela a opylovala kv t. Kdy kræva, slep a netop r li k łece, załali si potichu zpytovat sv dom. Za chv li tam płiplavala zlatæ rybka, kteræ se tłpytila. V pytli byla d ra, kterou prorazil nałep łen ptæk. Zlatou rybku prosili, aby je pustila z pytle ven. Rybka se załala p łit a pykat, e je pustila z pytle ven. Zv łætka se załala dmout p chou. la a potkala na zemi p r. A pak la domø. Napsali: V. Páša, S. Peštová, P. Zoulová, T. Tylingr, 5.tø. V r a vydra V r a vydra ili v lese. V r na vysokøm strom a vydra u łeky. Jednou tam płiel mu jako vyle a załal v skat a taky v kat. V r a vydra nebyli na povyk zvykl a tak se cel tłæsli. V r a vydra slyeli v t z daleka vlka. Mu si zapælil cigaretu a od cigarety chytla klæda a byla z toho velkæ v he. Płilet l tam do lesa v r a łekl: Vy jste ale neslun Łlov k. Tak vypadn te! Nebudete to tu niłit a rasit. Napsali: Ondøej Vlach a Jan Štìpánek, 5.tø. V zim Na horæch v Krkono ch na velkø sjezdovce lyovalo mnoho lyałø. Jeden lys lyał si zlomil l tko. Mal chlapełek se zapletl do ml nskøho kola. Poranil si l tko, rozbil lye a potom slyel vzlykæn psø. Pak se załalo bl skat a padaly kroupy. K chlapci płiel kamaræd BØda. Pomohl mu domø. Kdy vstoupili, uc tili vøni suenøho pely ku. Vid li lysøho d dełka, jak pl tvæ vodou Národní divadlo PoŁkejte na næs! volali posledn opozdilci. PotØ, co nastoupili do autobusu, jsme se hned vydali na. cestu do NÆrodn ho divadla. Sotva jsme vyjeli z Pyel, pær hladov ch jedincø załalo vyndavat svałinu. Po pł jezdu do Prahy jsme se vydali k NÆrodn mu divadlu, kde na næs Łekal næ prøvodce. Jako prvn næs upozornil na v kałky, kterø m la v tina z næs. Pak jsme se vydali dolø k zækladn m kamenøm. UkÆzal næm tłi nejdøleit j. Byl to kæmen a z Chicaga, kæmen z pu a z Blan ku. VyprÆv l, e do kamene z pu cht li vytesat schrænku na dokumenty, e se jim vak rozlomil a tak ho museli nahradit jin m kamenem. DÆle jsme navt vili hledit, kde jsme se posadili a prøvodce næm vypræv l o NÆrodn m divadle. Samozłejm załal od zaloen NÆrodn ho divadla roku 1881, nevynechal ani poær. SeznÆmil næs se vemi staviteli a mal łi NÆrodn ho divadla. Popisoval jevit, kterø je spojeno s jevit m Prozatimn ho divadla. Do NÆrodn ho divadla se vejde 1700 divækø. Po nævt v divadla jsme se vrætili obohaceni o n kolik nov ch zæitkø a informac o naem nærodn m skvostu. Zuzana Brožíková, 9.tø.

3 S kora, sysel a s Łek Na jednom strom ila s kora se s Łkem. Bylo sychravø połas a najednou se załal sypat sn h. Nikde ÆdnÆ potrava, jenom s r. Zanedlouho tam płiel Ivanøv syn Sysel. Ivanøv syn m l hlad, tak se najedl a byl syt. S kora se s Łkem m li hlad a tak si zalet li pro syrov s r. S Łek załal syłet, e u je syt a e se vræt do budky. Zanedlouho bylo sucho a vechno usychalo a s Łek se s korou m li ze. Uvid li rybn k a tak se li nap t. Ale n kdo jim vlezl do budky. Byl to Ivanøv syn Sysel, kter jim rozkopal budku a sn dl jim potravu. S Łek se s korou se vrætili a załali nadævat a odst hovali se do Egypta. Bylo to hrozn daleko, tak si museli d lat płestævky. Ale Ivanova syna Sysla to hrozn mrzelo. Tak si łekl, e za nimi płijede. S Łek a s kora si postavili novou budku. Najednou płijel Sysel na kolełkov ch brusl ch. S kora se s Łkem se divili, co tam d læ. Sysel se płiznal, e jim rozkopal budku. S kora a s Łek m li hrozn vztek, ale bylo jim Sysla trochu l to, tak mu to odpustili a ili spolu astn a do smrti. Napsaly: Pavla Hostinská, Andrea Šmejkalová, 5.tø. Hlem V Litomyli lezl hlem za my. Zabloudil tam, a tak si musel rozdm chat ohe. RÆno se el m t k potoku. Ale vzpomn l si, e zapomn l zamknout svøj døm a łekl si: To mi to ale nemysl. Nachom tl se u vos ho hn zda a tam ho załal hmyz p chat. A tak utekl a narazil na dłevorubce, kteł m tili les. A ti dłevorubci mu łekli: Hlem di, poj se schovat, my ti pomøeme. A za to, e ho u sebe nechali, jim kræsn vysm Łil byt a vymetl jim kadø chm ł. Napsala: Adéla Sedláèková, 5.tø. Krm tko Byl jednou jeden syn, ten syn vyrobil krm tko pro ptæky. LØtaly tam s korky, s Łci a røzn ptæłci. Kdy bylo sychravø połas, løtali tam vichni ptæłci a vechno vyzobali. Syn jim musel nasypat, aby se nasytili. Sypali jim tam s r, syrov løj, zrn a mæk. Krmítko m lo na stłee d ru. Kdy prelo, natekla do krm tka voda. PtÆŁci museli Łekat, a voda załne vysychat. Na to Łekal i sysel. Kdy voda vyschla, sysel tam vb hl a vechno sn dl. Odeel, a kdy se nasytil. Plazil se okolo had, kter syłel na syna, aby šel nasypat s korkæm a s Łkøm. Syn zalepil krm tko a znovu do n j nasypal s r, løj, zrn a mæk. PtÆŁkovØ si zobali, a se dosyta nasytili a sysel tam u nikdy nevlezl. Myi My jsme vid li myi, kterø płinesla Hana do koly. Mysleli jsme, e to jsou myi, ale zm lili jsme se, protoe to byly krysy. M ly na sob p knø chm ł. V jejich chm ł se nachom tl hmyz. Hana płinesla jet jinø zv łe. Hlem d. Potom la płed lavice a załala næm vypræv t, e ty krysy m l n jak pæn z Litomyle a połæd je zamykal ve sklep. Kdy si pro n jeli, sm kalo se jim cestou auto. Kdy płijeli s krysami, tak si ud lali ohe na oslavu a Hana załala rozdm chævat ohe. Po oslav la um t nædob, aby ud lala mæm radost. Napsali: J. Dvoøáková, L. Zajíc, F. Matys, L. Barešová, 5.tø. v kałka Na jednom strom il v r a pod t m stromem ila vydra v potoku. Vydra s v rem byli kamarædi. Jednou v r nael v kałku a zav skl na vydru. Vydra vylezla, protoe to byl hrozn povyk. A potom li na vychæzku a potkali chlapce vyhubløho jako vyle. A ten chlapec m l taky v kałku. Vydra s v rem se chlapce zeptali, co to mæ a on łekl: v kałku. Vydra s v rem mu łekli, e maj taky tu v kac hmotu. Chlapec je pozval do domu a rozd lal ve v hni ohe. A v kałky spravedliv rozd lili. Napsali: M. Trpáková, H. Hajdová, H. Bradáèová, L. Rùžièka, 5.tø.

4 Tereza Malá, 3.tø. Naše práce Jirka Prchlík, 3.tø. Sládková,3.tø. Srbová,3.tø. Martin Vorel,3.tø. Dan Jindra,3.tø. Anežka Matysová,3.tø. Matyáš Èenský,3.tø. Terezka Palièková, 3.tø. Simona Jindrová, 3.tø. Pavel Dvoøák, 3.tø. Barbora Janovská, 3.tø.

5 Pes záchranář V jednom domě hořelo. Když požárníci přijeli, přiběhla k nim mladá žena. S pláčem jim povídala, že v domě zůstala dvouletá holčička. Jak dokonłili vypravovæn pææci? Pan se stran bæla a pes Ben to uslyel. B el do domu v plamenech. HasiŁi ho cht li zadret, ale utekl jim pł mo płed ołima. Pes Ben b el, a uslyel d tsk plæł. Srazil dvełe, vzal do zubø malou holłiłku a b el. Vichni ho hladili. Ale holłiłka kłiłela, e tam mæ jet svou nejobl ben j panenku. Pes to uslyel a b el zp t do domu. Jene vechno u hołelo a d tsk pokoj Łek byl pod plameny. Pes byl tak odvæn, e vyrazil dvełe a vzal panenku a b el dolø. Vichni ho zvedali nad hlavami a nazvali ho odvæn m zachræncem. Napsala: Andrea Šmejkalová, 5.tø. PoÆrn ci zavolali svøho psa a łekli mu: Rexi, najdi holłiłku. Rex b el do hoł c ho domu. Po chv li nesl opatrn v Ætku zavinutø d t a ena si rychle vzala z jeho tlamy svoji dceruku. Rex se n kam vytratil, ale za 10 minut płib hl zpætky se Ætkem a uvnitł byla holłiłky nejmilej panenka Nanynka. Jak d t uvid lo svou panenku, div nevypadlo mamince z næruł. Vichni byli rædi, e to dobłe dopadlo. Napsala:Hana Bradáèová, 5.tø. PoÆrn ci ji uklid ovali a poslali tam psa Rexe.Ten tam vlet l a za chv li płib hl s holłiłkou. Matka byla hrozn ræda, ale potom si vzpomn la, e tam mæ sousedłinu dceru, protoe j hl dala celø odpoledne. PoÆrn ci se j ptali jak ohe vznikl, ale ona strachy nev d la strachy co ł ct. V tom pes Rex vyb hl s d t tem. Rex se tam jet vrætil a płinesl jet jedno d t. ZÆchranÆłi byli v oku i ta ena. PołÆd si prob rala jak na n j mohla zapomenout. A łekla, e to je jej vnuk. Pak zæchranæłøm pod kovala a vypræv la jak vznikl ohe. la jsem nat pat dł v a nechala jsem rozsv cenou sv Łku a otevłenø okno. U nikdy nenechævala d ti bez dozoru a dævala si v t pozor. Napsala:Lucka Barešová, 5.tø. KterÆ si hræla s panenkou v pokoj Łku. Płib hl hasiłsk pes Azor. A łekli mu, e v dom zøstala malæ holłiłka. Pes Azor vb hl dovnitł. Chv li se nevracel, a po chv li vyb hl s kusem hadru, ve kterøm byla holłiłka. HolŁiŁka nemohla skoro d chat z toho d mu. HolŁiŁka pak łekla pejskovi, e tam vevnitł je jej panenka AnŁa. Pejsek Azor znova vb hl dovnitł a za okamik vyb hl u s panenkou v kusu. Napsala:Lucka Králíèková, 5.tø. V dom załalo hołet, płijeli hasiłi. V dom zøstala malæ holłiłka. Pan se stran bæla a pes Ben to uslyel. B el do domu v plamenech. HasiŁi ho cht li zadret, ale utekl jim pł mo płed ołima. Pes Ben b el a uslyel d tsk plæł. Rozrazil dvełe, vzal do zubø malou holłiłku a b el s n. Vichni ho hladili. HolŁiŁka kłiłela, e tam mæ jet svoji nejobl ben j panenku. Pes to uslyel a b el pro ni, jenome u vechno hołelo a pokoj Łek byl v plamenech. Pes byl tak odvæn, e vyrazil dvełe, vzal panenku a b el dolø. Vichni ho zvedali nad hlavami a nazvali ho odvæn zachrænce. Andrea Šmejkalová, 5.tø.

6 t dr den - 24.prosinec Dł ve se mu ł kalo vigilie neboli płedvełer slavnosti. A do vełełe byl dnem pøstu a mnoha pł prav. ZejmØna d tem bylo slibovæno, e uvid zlatø prasætko. Od ŁasnØho ræna a do vełera se takø v tilo a kouzlilo, napł klad d vky nebo chlapci hæzeli pantoflem - padnut piłkou ven ke dveł m znamenalo, e odejdou z domova, padla-li piłkou dovnitł, e zøstanou doma. D vłata tłæsla bezem a ł kala: Tłesu, tłesu bez, ozvi se mi pes, kde møj mil dnes. Po vełełi se kræjela jabl Łka napł Ł a v tila se budoucnost z hv zdiłky nebo kł ku. TakØ se lilo roztavenø olovo do vody v umyvadle a vzniklø tvary v tily pł t d n. Rozsv cenø sv Łky v lodiłce z ołechu plovouc na vod, v t dodnes, jak daleko se kdo v pł t m roce dostane. StromeŁek jak jej znæme dnes, se załal zdobit asi od roku 1820, kdy prask n meck herec L b ch j m ozdobil svøj byt a jeho hostøm se moc l bil, a tak se u næs zdoben stromełku uchytilo. Dł ve se v mal ch dłev n ch vesnick ch chaloupkæch uvazoval ke stropu a zdobil pern kov mi a pap rov mi ozdobami. Jan Smutný, Pavel Novák, 9.tø. Bo hod vænołn - 25.prosinec Boží hod vánoční je dnem Kristova narození. Kristus tu symbolizuje slunce křes anské, přinášející naději a nový život. Na Boží hod se nepracovalo, nestlala se lůžka a nikde nesmělo viset žádné prádlo, protože by to mohlo znamenat neštěstí do domu. Je to den uvolnění, klidu, prohlédnutí dárků a návštěv příbuzných a přátel. Lenka Masopustová, 9.tø. Sv.t pæn - 26.prosinec Sv.t pæn byl ohniv m vyznavałem a iłitelem Kristova ułen. Byl obvin n z velezrady idovskø v ry a płed hradbami JeruzalØma roku 37 ukamenovæn. Jako sv tec byl povaovæn za patrona kon, s jeho svætkem je spojena tradice koled. V tento den chodily na koledu nejen d ti, ale i kantołi, ponocn, obecn chud, zp valy koledy a dostævalo se jim za to v sluky, złejm na pamætku toho, e sv. t pæn zastæval œład almun ka v mladø c rkvi. B val dnem, kdy konłila ŁelÆdce sluba - vystoupilali v tento den ze sluby, m la do NovØho roku præzdniny, jim se ł kalo vænołky a do sluby nastupovala a po NovØm roce. Denisa Truhláøová, 9.tø. MagickØ dærky DÆrky, jimi se lidø obdarovævali na MikulÆe, t dr vełer Łi v tzv. t dr ch dnech mezi VÆnocemi a Nov m rokem, m ly pøvodn symbolick v znam. Proto byly skoro kad rok stejnø. Nai płedkovø to vak ned lali z nedostatku fantazie, ale protoe v łili v magickou moc dærkø. D tem a mlad m lidem se dævala ŁervenÆ jabl Łka jako symbol zdrav, s ly a dlouhov kosti. Dosp l si s oblibou dævali læhve s v nem, sladkosti a kandovanø ovoce, protoe slibovaly sladk ivot. Pokud n kdo cht l pro druhøho slævu, t st a mnoho kræsn ch chvil, dal mu vonnou mast nebo vo avku. Postupem doby se dævali i jinø v ci. Røe jako symbol læsky, levandule pro zdrav a œsp ch... Martin Hujo, 9.tø. JesliŁky a betlømy jsou soułæst vænołn tradice. O ty œpln prvn se zaslouil sv.frantiek z Assisi, kter s papesk m svolen m nechal roku 1223 v italskø Perugii upravit ch ku ve skalæch na zpøsob biblickøho chløva betlømskøho a slouil zde slavnostn bohosluby. Ojedin læ sb rka betlømø je u næs v Tłeb Łi.

7 Literární Posázaví část první SÆzava je romantickæ łeka. Kdy ji ve dvacæt ch letech naeho stolet objevili mlad lidø, kteł ut kali z m sta do pł rody a z vedn ho ivota za ned ln m dobrodrustv m, nahradila jim veletoky, skæly a ka ony DivokØho zæpadu, obdivovanøho tehdy v seitkovø literatułe i v dosud n møm filmu. Kdy zał næ plynout vlastn m PosÆzav m, mæ u za sebou moravskou i Łeskou ŁÆst VysoŁiny, ale k Davli, kde se vløvæ do Vltavy, je jet dlouhæ cesta. Na obou błez ch najdeme vedle pł rodn ch kræs i ładu pamætek a zaj mavost literærn ch. BÆjemi i legendami opłeden vrch B l a n k. BlanickØ pov sti o ryt ł ch, sp c ch uvnitł hory a Łekaj c ch, aby płisp chali na pomoc, a ŁeskØ zemi bude nejhøł, jsou znæmy mnoha zpracovæn. U z roku 1816 je Klicperova hra Blan k a z roku 1849 Tylova dramatickæ bæchorka Jił kovo vid n, kteræ se odehrævæ v Blan ku i pod Blan kem. Baladu Blanickou napsal Jaroslav Vrchlick a załadil ji do knihy Selsk ch Balad. VyprÆv n m o blanick ch ryt ł ch konł Alois JirÆsek StarØ pov sti ŁeskØ. Dva autołi tohoto kraje se d vali Łasto k Blan ku. Jan Herben / / od svøho Hostiova, Karel Nov / / z Beneovska. Herben si płipom nal slavnou minulost næroda, tak i K.Nov v roce 1940 si præv pod Blan kem uv domoval, e nærod mnohokræte zdeptan, ubit, k zemi sklesl, se vdycky znovu zvedl a el dæl, a v pevnø v łe, e tomu bude i nadæle, zdravil zelenø, tvrdø, barbarskø stræn Blan ku. KÆmen z Blan ku je prævem i v zækladech NÆrodn ho divadla. Asi 15 km v chodn od Blan ka je obec Røkovy Lhotice. Zdej pansk majetek patłil od r rodiłøm Bedłicha Smetany. Od sv ch 11 let zde Smetana pob val hlavn v dob præzdnin, jak płipom næ pam tn deska z r Napsal: Mgr.Jaroslav Strnad Krajina Jednou, kdy jsem la ven na louku, vzala jsem si s sebou Łtvrtku a tuku, protoe jsem cht la nakreslit krajinu. Jak jsem si tak sed la na louce, tak jsem tam zpozorovala tolik v c a na ty v ci jsem sloila bæse. Příroda Vítr fouká, koruny stromů se ohýbají: Hele, támhle vidím brouka, co jde si cestou svojí. Příroda na podzim už uléhá, a na jaře se probouzí, vidím v mlází hrát si děti na hastrmana u kaluží, i kuličky líbí se jim, hrají je a jsou samý šprým. Když zima podzim vystřídá, a bílé peřinky kolem rozdává, potom nastane mi doba nejmilejší, ve které chci být nejš astnější. Všude kolem bílo je, a večer často velmi temno je, sluníčko už se velmi unaví, když přichází z porady. Ono radí se o každé roční době, která klíčí ve mně, ale i v tobě. Když si lidé velmi často myslí, že krajině rozumí a líbí se jim, tak jí stejně nerozumí tak dobře, jako ona rozumí sama sobě. Napsala: Lucie Hübnerová, 9.tø.

8 Výročí v prosinci O VÆnoc ch si płipomeneme, e uplynulo ji 60 let od œmrt ŁeskØho spisovatele Karla apka. Dne 25.prosince se uzavłel ivot prozaika a dramatika sv tovøho v znamu. Kdo by neznal knihy DÆenku Łili ivot t n te a Devatero pohædek, kterø næs provæzely d tstv m. Nejv t ho v hlasu ve sv t dosæhla jeho d la psanæ z dohadu co by se stalo, kdyby...: co by se stalo, kdyby se podałilo vyrobit um løho Łlov ka (hra RUR), kdyby se Łlov k napil næpoje nesmrtelnosti (hra V c Makropulos) a dal. Druh p l apkovy tvorby płedstavuje jeho romænovæ trilogie - Hardubal, Pov tro, ObyŁejn ivot. Nelze opomenout detektivn pojatø Pov dky z jednø kapsy a Pov dky z druhø kapsy, n kolik cestopisø - ItalskØ listy, AnglickØ listy, V lety do pan l, ObrÆzky z Holandska, Cesta na sever. Karel apek nenævid l næsil, byl płesv dłen m humanistou. Płed faismem varoval v romænu VÆlka s mloky a v dramatech B læ nemoc a Matka. V celøm svøm d le projevuje læskypln vztah k malømu Łlov ku a jeho vedn m starostem. ObdivuhodnÆ byla jeho præce s jazykem. V znamnou kapitolou jeho tvorby zauj mæ i Łinnost novinæłskæ (LidovØ noviny). 3.prosince si płipomeneme 96.v roł narozen ŁeskØ herełky a spisovatelky Olgy ScheinpflugovØ, apkovy manelky. Některá další spisovatelská výročí v prosinci Jaroslav Durych c Karel Nový c Jiří Mahen c Arnošt Lustig c Karel Sabina c Jiří Hanzelka c Viktor Dyk c Napsal: Mgr.Jaroslav Strnad Deštivé odpoledne T leso ponołenø do kapaliny... Sakra, jak zn ten Archimedøv zækon. Znovu se d væm do knihy. Aha, je nadlehłovæn, ale jakou? JednotlivÆ slova mi nedævaj smysl a rozmazævaj se płed ołima. Ne, ten Archimedøv zækon se nikdy nenauł m. Prudce vihnu seitem o støl a ten n kam odløtæ. U ho nevid m dopadnout na zem. MØ ołi zcela upoutal v hled z okna. Zlostn zamrałenæ obloha jasn dævæ najevo svou nenævist. Pomysl m si: MÆ nælada płesn odpov dæ tø detivø, krutø obloze. Jasn ji sly m, jak mi ł kæ: Neum Archimedøv zækon, neum Archimedøv zækon. Ta slova mi połæd huł v u ch a nedaj mi pokoj. Ale płesto ta krajina mi płipadæ utiuj c. Kapky det mi padaj na mø okno, jak kræsn to zn. N kde zdælky je jasn slyet vlak. BubnovÆn det a hłmot c kola, to ve splyne v harmonick, kræsn, detiv koncert. V dæli jsou vid t malæ mihotavæ sv tølka aut. płedstavuji si, e jsou to mal skł tkovø temnot. Sluebn ci hromø a bleskø. Jak je ta pł roda nel tostnæ, jak næs nenævid, a proto na næs ses læ zlo. To ve mi prob hne hlavou, kdy spatł m tu hrøzostranou nædheru. ZatÆhlo se. U jen matn rozeznævæm obrysy krajiny. Jen lampa rozłezævæ sv m sv tlem tu temnotu. Mysl m si, e je to boskæ potopa, vid m malou Noemovu archu, jak bojuje s obrovsk mi vlnami, kterø se ji sna pohltit. Płeji si, aby u to celø skonłilo, ale zærove, aby to trvalo dæl. Je konec. Posledn kapky det spadly z obrovsk ch konv, kterø nebet and lø dr. ZaŁ næ se vyjas ovat. NÆdhern havø rudø slunce ozałuje krajinu. MÆ mysl se rozjas uje. ZaŁ næm si vzpom nat. No jist, uł m se płece Archimedøv zækon. T leso ponołenø do kapaliny je nadlehłovæno silou, kteræ se rovnæ t ze kapaliny t lesem vytlałenø. No slæva, u to um m. Sice u je po deti, skonłil u ten tajupln koncert, Noemova archa v połædku skonłila svou pou. Ale to, co se płed chv l odehrælo, ta nædhera, na to nikdy nezapomenu. Napsala: Lucie Vlková, 9.tø.

9 Staročeské Vánoce Advent Advent je doba ołekævæn, pøvodn pł chodu Spasitele. Slav se Łtyłi t dny płed t dr m dnem, a proto se adventn v nec se Łtyłmi sv Łkami zapaluje kadou ned li.advent se v tøto podob slav u od 11.stolet.Byla to doba ve kterø lidø nem li nadm rn j st a p t,m li nakæzæno chodit na zæbavy a tance.m li se postit a rozj mat. O adventu se vak n kdy konaly zæbavy a to poruovalo zæsady.prvn adventn ned le v leton m roce płipadla na 29.listopad,dal tłi ned le se naz vaj : bronzovæ, stł brnæ a zlatæ. Od slova advent je takø adventn kalendæł pro d ti, kter zał næ 1.prosincem a konł 24.prosincem. Hanka Bartáková, 9.tø. Sv.Barbora - 4.prosince 4.prosince ila ve 3.stol.PochÆzela z bohatø rodiny a jej krut otec j odevzdal soudci k mułen.odevzdal j proto,e se odm tla vzdæt kłesanstv.na mułen se j zæzrakem zahojily ræny po celøm t le.nakonec j soudce setnul hlavu mełem.na svætek sv. Barbory chod valy eny a d vky v b løm,na hlavæch m ly zelen v nec a v jednø ruce m ly metliłku a v druhø ruce m li ko k se sladkostmi.sladkosti rozdævaly hodn m d tem a metliłkou vyplæcely zlobivø d ti.4.prosince se łeou barborky,kterø pak nechævæme v teple do VÆnoc vykvøst.barborky d vky nos valy za pasem na PølnoŁn mi.kdy mlædenec płed kostelem vzal v tviłku a dal si j za klobouk,ułinil t m jej majitelce milostnø vyznæn. Barbora Hostinská, 9.tø. Sv.MikulÆ - 6.prosince Narozen v polovin 3.stolet v kłesanskø rodin.u jako mlad byl vysv cen na biskupa. Po smrti sv ch rodiłø rozdal ŁÆst svøho majetku chud m a t m zachrænil mimo jinø takø tłi dcery,jejich otec m l dluhy,kam se pod val a tyto m ly j t do nev stince.svat MikulÆ je jedn m z nejuznævan j ch sv tcø v chodn i zæpadn c rkve.pod jeho patronac b væ astnø manelstv,v tento den se uzav raly svatby.dł ve se konaly mikulæskø prøvody s maskami,pozd ji se k n mu płidali a nadæle zøstali pouze and lø a Łerti. Trhy dł ve konanø s prodejem marcipænovøho pełiva s MikulÆskou podobou Łi s podobou Łerta se ji bohuel nekonaj. MikulÆskÆ nad lka,jak dł ve tak i dnes,m væ svø v chovnø œłinky.d ti, kterø ovoce,sladkosti Łi ołechy dostanou, jsou rædy. Pro ty ostatn, kterø dostanou pouze brambory a uhl, je to ponaułen pro pł t. Martin Jíša, 9.tø. Sv.Lucie - 13.prosince Lucie se narodila ve 3. stolet. PochÆzela z bohatø rodiny. Kdy j zemłel otec, cht la jej matka, aby si vzala pohana. Ona ho necht la a svø v no cht la dæt chud m. Ud lala to a næpadn k ji nechal zemł t katovou rukou. Sv. Lucie je uct væna jako patronka vadlen a koł ch, ochrænkyn pładlen. Na Lucii je jedno połekadlo,kterø zn : Lucie noci upije a dnu nepłidæ. Patł to ke dni zimn ho slunovratu, kter bude płiblin 22.prosince. SvÆtek sv. Lucie patł hlavn enæm a d vkæm. Na tento den se dodruj røznø zvyky. Napł klad v ten den se nesm pł st a præt, asi proto, aby si eny odpołinuly. Je takø symbolem Łistoty, a proto mus b t vude Łisto. Lucky chod valy ve skupinæch, v b l ch maskæch na obliłeji, s dlouh m, piłat m nosem, na hlav uvæzan sv tl Ætek na babku, b le od nø. V ruce m ly metlu nebo hus kosinku Łi dłev n tup nø. Jejich œkolem bylo n koho postrait. Lucie Vlková, 9.tø.

10 Vzpom nka M sto, kterø budu popisovat, jsem si obl bila, u kdy jsem byla malæ a bydleli jsme v Praze. Nedaleko naeho domu byl podøl Vltavy park a v n m protøkaly potøłky, kterø se odpojovaly a zase płitøkaly zpætky do Vltavy. V celøm parku zp vali ptæci a lehce um ly potøłky. U z dælky, kdy se k parku płichæzelo, bylo slyet hułen Vltavy. V røzn ch m stech parku stæly kamennø laviłky a dłev nø møstky. Park pøsobil obrovsk m dojmem, ale ve skutełnosti byl docela malink. NejkrÆsn j m sto parku bylo a œpln na konci. Vznikla tam m lkæ zætoka s prøzrałnou vodou. Na dn leely malø oblæzky a zlat p sek. N kdy tam płipluly labut nebo kałeny a my jsme je krmili. Jindy tam byl kræsn klid a ani nebylo slyet auta z nedalekø silnice. Na błehu stæla mohutnæ vrba a zakr vala v hled na prot j błeh. N kterø konce prutø u se mæłely ve vod a v tr, kter tam Łasto væl, s nimi houpal ze strany na stranu. Von lo tam list a mech, ze kterøho jsme si stav li domełky. Płed zætokou byla laviłka a z n jsme pozorovali lo ky a parn ky. NejhezŁ byla zætoka v løt. Kdy bylo horko, chodili jsme v n bosi a cækali na sebe vodu, nebo jsme pos lali lodiłky. Moc dlouho jsme ale ve vod nevydreli, protoe Vltava je studenæ i v nejv t m horku. asto jsme tam chodili na prochæzky, nebo hræt tenis, protoe tam byly tenisovø kurty. Kdy jsme se odst hovali, moc mi tohle m sto chyb lo, ale brzy jsem si obl bila i jinæ m sta a na zætoku jsem pozapomn la. NedÆvno jsem se tam byla pod vat a zjistila jsem, jak moc se to tam zm nilo. Vrba u tam nestoj, laviłku n kdo zboural a kolem le plno odpadkø. JedinØ, co tam zbylo, je studenæ voda Vltavy. Napsala: Lenka Masopustová, 9.tø. Buïte pochváleny Vánoce, svátky pokoje a radosti opøedené kouzlem obyèejù, koled, písní i povìr. Vánoce - svátky rodinné pohody - provází vùnì všelijakých dobrot, které jsme si zvykli s tìmito dny spojovat. Mísy cukroví, ryby, jižní ovoce, záviny, vánoèky, drùbež peèlivì pøipravujeme, aby nám nechybìl ten potøebný pocit spokojenosti. Máme stále ménì èasu se vracet do minulosti, rychle zapomínáme na tradièní vánoèní pokrmy dávané po staletí na vánoèní stùl. Ale již naši pøedkové øíkali: Vánoce jsou Vánoce a peèenì je jejich sestra. Jak tedy vypadal štìdroveèerní stùl? Celý den se obyèejnì držel pùst, aby bylo vidìt zlaté prasátko. Veèeøe však všechno vynahradila. I v nejchudších rodinách mìli devatero jídel. Vánoèku, cukroví (perníèky, marcipán, zázvorky, snìhové pusinky, medové certle, karamely, fondán), jablkový závin, èerného kubu, jahelník, polévku ( hrachovou, èoèkovou, kyselo, houbovou, nìkdy i rybí), maso ( bylo-li ) vždy upravené na èerno, muziku, puèálku a ovoce (jablka, køížaly, sušené švestky a oøechy). Na stole nesmìl chybìt chléb, èesnek a med. A co bývalo k pití? Pivo, èaj, káva a dìti mléko nebo kakao. Oblíbený byl punè, který dostávali na Vánoce od kupce, když od nìj po celý rok nakupovali. V mnohých rodinách svaøovali domácí ovocná vína s høebíèkem a skoøicí. Nìkolik receptù staroèeských jídel: Èerný kuba: V jednom hrnci se uvaøí vyprané krupky, ve druhém se udusí na másle a cibulce pøedem namoèené, nakrájené, sušené houby. Všechno se pak zamíchá, pøidá sùl, pepø, majoránka a utøený èesnek. Dá se to na vymaštìný pekáè a upeèe. Jahelník: Dvì tøetiny pøebraných jahel a jedna tøetina rýže se spaøí, smíchají a pøidají se k tomu sušené švestky, nakrájená jablka a trochu omastku. Vše se pøisolí, dle chuti pøisladí, promíchá, zalije mlékem, aby to bylo potopené a v troubì upeèe.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola.

Zajímavosti o KOLE. Pořád bylo co zlepšovat a tak na konci 19. století už měla kola duše a pedály opravdu roztáčely zadní kola. Milé děti, za oknem bude ještě chviličku kralovat zima, ale já už jsem pro Vás připravil jarní číslo mých novin. Mám toto období moc rád. Chvilku prší a chvilku svítí sluníčko. Rád šlapu do kaluží, poslouchám

Více

Václav Říha Šípková Růženka

Václav Říha Šípková Růženka Václav Říha Šípková Růženka Text byl volně upraven v Městské knihovně v Praze podle pohádky Václava Říhy z díla Zvířátka a Petrovští. Další pohádky naleznete online na www stránkách Městské knihovny v

Více

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!!

Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Na další číslo našeho nového časopisu se můžete těšit už začátkem ledna!!! Vydal: DDM DOMINO Domažlice ve spolupráci se studenty VOŠ Číslo: prosinec 2010 Odpovědná osoba: Lenka Zimmerová Náklad: 100 Ks

Více

ptát, jestli nebyl zpracován

ptát, jestli nebyl zpracován Jako duchovní praktikující ptát, jestli nebyl zpracován Když pak jdou domů, bychom měli mít tento koncept, měli bychom hledat své vlastní Já, Boha uvnitř, přirozenost Buddhy, místo tohoto druhu triviální

Více

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008

Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Škola v přírodě Přimda III.A září 2008 Začal nový školní rok. Ze třídy nám odešli někteří spolužáci do jiných tříd nebo se odstěhovali. A zase nám přišli noví spolužáci parta hokejistů. Potřebovali jsme

Více

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal

Ta polévka je horká! varovala chlapce maminka. Nech tu pokličku na pokoji, spálíš se! Mám přece chňapku! odmlouval chlapeček. Tak hloupý, aby zvedal Chlapeček a pokličky Byl jeden chlapeček a ten rád někam nakukoval. Koukal do dutin stromů, koukal do ptačích hnízd, koukal i do myších děr. Na tom vlastně není špatného. Jenže ten chlapeček nahlížel do

Více

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m

Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Vyuit biodegradabiln ho odpadu kompostovæn m Petr alud vod Pro næ stæt je charakteristickø, e pevnø odpady se a na v jimky prozat m płed znekodn n m netł d. Ve spalovnæch a na sklædkæch pak dochæz ke ztræt

Více

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná:

Rozhovor Alla Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Tazatel: Dotazovaná: Rozhovor Alla Na začátek tohoto rozhovoru Alla ti řeknu, že máme čtyři fáze kulturního šoku. Aby sis to mohla také připomenout a mohla se opět vžít do té situace. Takže první fázi je fáze medových týdnů

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 Příloha č. 2 ANIMA VIVA o. s. 1/16 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ SE SLUŽBOU SOCIÁLNÍ REHABILITACE CENTRA ANIMA OPAVA ZA ROK 2015 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření

Více

JEŽÍŠOVY ZÁZRAKY Ježíš nebyl jen učitel, který vykládal nádherná podobenství, ale dělal také mnoho zázraků. Ježíšovo učení bylo tak vznešené a božské, že takové věci mohl učit jenom Bůh. Aby však všichni

Více

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz

Kategorie C 2. kolo Nehemjáš kviz 2. kolo Nehemjáš kviz 1) Po 3 dnech pobytu v Jeruzalémě se Nehemjáš vydal na obhlídku města. Vyjel a) v noci b) na svém věrném velbloudovi c) po obědě a vyjel s celým průvodem Neh 2, 12 2) Kolik lidí bylo

Více

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil

Josef a jeho bratři. Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Josef a jeho bratři Text biblického příběhu: www.deti.vira.cz Nakreslil: Jan Brázdil Jákob měl dvanáct synů. Jmenovali se Ruben, Šimeón, Levi, Juda, Isachar a Zabulon (synové Ley), Gád a Ašer (synové Zilpy,

Více

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU

ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU ZÁVĚREČNÉ PROCVIČOVÁNÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ČTVRŤÁKY S KONTROLOU 1. Zopakujte si vyjmenovaná slova. Doplňte y,ý/i,í. Pak si práci zkontrolujte a zapište počet získaných bodů. Skl zeň ob lí se v dařila.

Více

Výlet na Pěnkavův dvůr

Výlet na Pěnkavův dvůr Vážení rodiče! Vánoce jsou za námi, všichni jsme je přežili snad bez újmy, maminky bez nadbytečných kil a tatínkové bez újmy z rodinných sešlostí a poletování po nákupech. Věříme, že jste si svátky užili

Více

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic)

Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD. Michal Samek (samekmic) Semestrální práce z NUR Uživatelské rozhraní pro automat MHD Michal Samek (samekmic) Zadání: Návrh uživatelského rozhraní pro automat MHD v Pardubicích, kde se kromě klasických papírových jízdenek využívá

Více

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování)

Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 (7. 9. ročník) (informatika program malování) Holčička a její oblíbená čokoláda Jednoho krásného dne si malá holčička Martinka rozbalila svojí oblíbenou čokoládu

Více

Časopis MŠ. Prosinec 2015

Časopis MŠ. Prosinec 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Prosinec 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo

Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Zpravodaj Křesťanské Modřany. Drazí farníci, Vánoce 2003 6/2003. Úvodní slovo Upozornění!!! Od nového roku mění se pořad mší sv. Farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Praha 4 - Modřany Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle Úterý Čtvrtek Sobota Neděle 9,30 hod. mše

Více

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 1. září jsme se netradičně sešli před školou a zahájili jsme nový školní rok 2014/2015. Představili se nám noví žáci první třídy, které pan starosta pasoval na PRVħÁČKY.

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY

PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY PROSINEC 2014 ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ Celý prosinec se nesl v andělské náladě. Ve školce po celý advent poletovaly dvě velké andělky obklopené spousty malých andělíčků. BABIČKY A DĚDEČKOVÉ DO ŠKOLY Jelikož

Více

JITKA A LADISLAV LENKOVI

JITKA A LADISLAV LENKOVI CO ZAŽIL STROJVEDOUCÍ? Zajímavé vyprávění o setkání s neznámými bytostmi se v březnu roku 1993 podařilo zachytit spolupracovníkům projektu Záře panu Vlastimilu Brůčkovi a Ireně Hůlové z Amatérského pozorovacího

Více

ČÍSLO 67 25. září 2013

ČÍSLO 67 25. září 2013 Vydává Obecní úřad Potěhy pro občany obce ČÍSLO 67 25. září 2013 Obsah: 1. Informace z obce 2. Kulturní akce, jubilanti v IV. čtvrtletí 2013 3. ZŠ a MŠ Potěhy 4. TJ Sokol Potěhy 5. SDH Potěhy 6. Historie

Více

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE

JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE JAK JSEM DOSTALA PRVNÍ LYŽE V kraji pod horami prý děti přicházejí na svět s lyžemi na nohou. Já jsem se ale narodila bez nich. Mně je přinesl Ježíšek, když mi bylo pět let. Překvapil mě. Každý rok jsem

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0256 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Pilotní ověřování metodik pro výuku EVVO různých předmětů žáků v přírodním prostředí ZBRAŠOVSKÉ ARAGONITOVÉ JESKYNĚ A HRANICKÁ PROPAST

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK LÉTO ZPRÁVY ZE ŽIVOTA ŠKOLKY A máme tu červen - jí se jahody, třešně a všechno dozrává. I čas prázdnin. Těšíme se na ně, na léto, na sluníčko a naši školáci se nemohou dočkat,

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník

pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník S T Á D L E C K Ý Z P R A V O D A J pro městys Stádlec a obce Staré Sedlo, Křída, Slavňovice a Hájky Prosinec 2013 12/2013 4. ročník Milí spoluobčané! Letošní vánoční svátky jsou už minulostí, přesto věřím,

Více

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus

NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus NOTA BENE Łasopis sdruen Benediktus... v Łase adventn m 2007 NOTA BENE... Łasopis sdruen Benediktus pøvodn Łtvrtletn k (dnes jednorołn k), OP T VYCH`Z! Do roka a do dne, jste se, nai mil pł znivci, dołkali.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Hrnečku vař vyjmenovaná slova po P

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. Hrnečku vař vyjmenovaná slova po P Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Príbehy víly Brezinky

Príbehy víly Brezinky Lenka Vydrová Príbehy víly Brezinky KAZDA Kapitola I. překvapení Slunce zvědavě vyjuklo z peřin a namířilo první zářivé paprsky na lesní palouček. Všechno živé jako kdyby čekalo na tento jemný pokyn a

Více

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv

No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv No tak jo. Asi bych si měla začít dělat poznámky, protože se mi děje něco strašně divného a já nevím: 1. jak se jmenuju 2. jak se jmenuje kdokoliv jiný 3. kde jsem 4. jak jsem se sem dostala 5. kde bydlím

Více

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM

POLEČNOU ESTOU 2 MOTTO SLOVO ÚVODEM MOTTO Prosinec 1999 Ty, který jsi začátek a konec, vezmi tento rok do svých rukou a veď nás podle své vůle! Požehnej naše touhy i naše skutky, pomoz, ať se podaří vše, co nás k tobě přibližuje. Kate Walther

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI

SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI SLOVÍČKO (NEJEN) PRO DĚTI Téma měsíce: Zvířata v Bibli a jak si je Bůh použil PŘEHLED 1) Velryba - Boží tichá komůrka 2) Havran - Boží záchranný letecký most 3) Holubice - Boží posel 4) Oslátko - Boží

Více

Prohlídka zámeckých interiérů

Prohlídka zámeckých interiérů Malebný barokní zámek, který byl postaven hrabětem Janem Ludvíkem Harbuval Chamaré v roce 1749, je ideálním místem pro malé i velké, pro jednotlivce i skupiny, pro ty co hledají historii a kulturu, ale

Více

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši:

starší žáci PoznejBibli / 2 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra O: O čem začal Ježíš kázat? Najdi odpověď v 17. verši: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Ježíš povolává Petra Na mořském břehu často uvidíte rybáře

Více

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!!

Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Tady v tomhle VC papíru plného rad se dozvíte finty, rady a všelijaké vychytávky jak přežít pubertu!!! Jak na učitele -Nebuď drzý. -Vždy se chovej slušně. -V přítomnosti učitele (jakéhokoli dospělého)

Více

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ

PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ PŘÍVLASTEK VOLNÝ A TĚSNÝ Co to je přívlastek? - větný člen, který závisí na podstatném jméně ve větě a rozvíjí jeho význam - shodný přívlastek se shoduje v pádě s podstatným jménem, neshodný ani to - napsat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_250 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník:

Více

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov

Zimní školáček. Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Zimní školáček Časopis pro všechny děti, školáky i dospěláky. Číslo: 21 Vydáno:16. února 2015 ZŠ a MŠ Mošnov Milí čtenáři, Vítám vás na stránkách zimního čísla našeho školního časopisu, který vydáváme

Více

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ

Perfektní skrýš KAPITOLA PRVNÍ KAPITOLA PRVNÍ Perfektní skrýš Kale musel schovat červené semínko, které nalezli předešlého dne v sekvoji. Rozhodl se, že hradní knihovna bude tím nejbezpečnějším místem. Šel až do obrovského sálu, v němž

Více

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení?

*** Co Vás přivedlo k tomu založit v České republice občanské sdružení? březen 2009 Kvůli permanentní nejistotě s vízy nemůže být mongolská komunita v ČR stabilní a rozvíjet se. Rozhovor s Ariunjurgal Dashnyam, ředitelkou Česko-mongolské společnosti Abstrakt: Tereza Rejšková

Více

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012

Školtýn. Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Školtýn Základní škola Týnec nad Labem Ročník 11 1. číslo 2011-2012 Obsah 1, Zpravodajství Úvod Zahájení školního roku Den bez aut Vodácký seznamovací kurz Anketa Co nás čeká v dalších měsících 2, Sport

Více

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování

Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Gymnázium Přírodní škola Srovnání cen spotřebního koše a průzkum způsobu nakupování Autoři: Vedoucí: Tomáš JELŠÍK, Kryštof KADLČÍK, Lucie KOLÍNOVÁ, Matyáš LUKAVSKÝ, Hermína MOTLOVÁ, Timea PRAŽÁKOVÁ, Andrea

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí.

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanského svátku Velikonoc, konkrétně předvelikonočních nedělí. Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Předvelikonoční neděle I. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná

Markéta 6/2005. 1. Něco končí a něco začíná Markéta 6/2005 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Něco končí a něco

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc:

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012 - I.termín. 1. Vypište z textu a) 3 slova významově souřadná se slovem zajíc: ČESKÝ JAZYK Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Milí uchazeči a uchazečky, přijímací zkouškou vás bude provázet mírně upravený text Davida Grossmanna, jehož název je záměrně vypuštěn. Není-li

Více

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace

Obsah: hlavní rubriky. Historická inspirace Časopis žáků a učitelů České školy bez hranic v Paříži. Vychází od října 2013 v malém nákladu Číslo 2 Duben 2014 Milí čtenáři, přinášíme vám aprílové vydání školního časopisu, v němž vám chceme představit

Více

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach

OD 13 DO 17 HODIN. Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach OD 13 DO 17 HODIN Zpracovala Nová Milena, spolupracuje Jana Šmardová Koulová korektura webmaster Ing. Vlach Květnový kalendář narozenin našich kamarádů. Ahoj děti, Minulý měsíc jsme si vytvořily Knihu

Více

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín

Výlet na Hrádek. Dětský den Osvračín Všechny články uveřejněné v tomto časopise napsaly děti z internátního pobytu SVP Domažlice. Výlet na Hrádek Ve středu jsme jeli na výlet na kola. Nejdříve jsme měli ještě 3 hodiny školu. Pak jsme si šli

Více

Noviny obce Křoví prosinec 2013

Noviny obce Křoví prosinec 2013 Noviny obce Křoví prosinec 2013 Vážení spoluobčané, zima pomalu klepe na vrátka a začíná období očekávání svátků vánočních. V sobotu 30.11. jsme rozsvítili vánoční stromek u kostela a děti nám zazpívaly

Více

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace

1 list s 1 1o pta p d a Základní škola a Mateřská škotla ečovice, příspěovrkgoavná izace 1 1 listo Základ ní škola a Mate řská šk ola Tečovic e, přísp ě vková organiz ace 1 listo 1 Za átek listou se v mate ské kole nesl je t ve znamení podzimu. D ti na vycházkách pozorovaly pestré barvy podzimní

Více

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová

2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Historie žvýkaček 2008-04-04 Autor: Markéta Konopová Docela malý kousek neúhledně rozžvýkané různobarevné hmoty se stal fenoménem po celém světě. Zatímco v dnešní době je žvýkačka běžnou součástí našich

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz DOPORUČUJEME Vojtěch Rakous: Doma židovské obrázky Soubor povídek Doma byl první knihou, která uvedla do české literatury židovské obyvatele venkova a maloměsta jako jeho přirozenou součást. S humorem

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka

Duhová zahrada. Jaká stanoviště jste u nás mohli absolvovat? 1. pavučina a její obyvatelé. 2. člověče, nezlob se. 3. nošení vody u jezírka Duhová zahrada 30. května jsme se všichni sešli na naší zahradě, abychom si společně zadováděli, něco nového se naučili, něco zajímavého vytvořili a nakonec si odnesli ve svých srdíčkách zprávu, že je

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje včelaření Jméno a příjmení: Alex Truhlář Třída: 5. A Školní rok: 2015/16 Garant/konzultant: Jiří Rejsek Datum odevzdání: 21. 3. 2016 OBSAH

Více

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU.

UKAŢTE NEJDŘÍVE PODLAHU, POTOM OKNO A NAKONEC STROP. NEŢ UKÁŢETE SVŮJ STOLEK, UKAŢTE OKNO. AŢ UKÁŢETE OKNO, DOTKNĚTE SE UCHA A POTOM NOSU. 1. PŘEČTĚTE SI VĚTU A PROVEĎTE ÚKOL. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut úkol provede a pacient ho napodobí. Pacient přečte hlasitě úkol, komunikační partner nebo terapeut zakryje

Více

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY

Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY Jiří Bouda POUTNICKÝ DENÍK 2003 OD SVATÉHO MATĚJE V PRAZE DEJVICÍCH KE SVATÉMU JAKUBU V SANTIAGU DE COMPOSTELA 2006 CESTA ZPÁTKY Z LISABONU DO PRAHY 2009 JAK JSEM NEDOJEL DO PAŘÍŽE OD SVATÉHO MATĚJE V

Více

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst

PARK U E KU - IHADLA analytickæ ŁÆst Pod bradskæ ChlumeckÆ Prask okruh Prøm yslovæ eskobrodskæ t rboholskæ spojka Jin spojka POLOHA VZHLEDEM K CELOM STSK DOPRAVN INFRASTRUKTU E analytickæ ŁÆst Z hlediska individuæln dopravy jsou podstatnø

Více

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu

Dotazníkové šetření mezi žáky škol o využívání volného času a nabídky aktivit v regionu Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Dotazníkové šetření mezi

Více

Malé epigramy a meditace

Malé epigramy a meditace ***************************** Malé epigramy a meditace Václav Dobiáš ***************************** Za vrátky mladosti byl celý širý svět. Vyšli jsme, viděli, poznali, teď vracíme se zpět. Už nechodí se

Více

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy

Domov Pod Lipami Smečno. poskytovatel sociálních služeb. Zámecké listy Domov Pod Lipami Smečno poskytovatel sociálních služeb Číslo 53. září 2014 Zámecké listy Děti a škola v 19. století Od vydání tereziánského školního zřízení roku 1774 se stala škola běžnou součástí každodenního

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Jizerský Člověk 2012

Jizerský Člověk 2012 Jizerský Člověk 2012 Když Adam a Pepa přijeli naposledy z Jizerskýho Člověka plní zážitků a vysmátí, jak to bylo celý super, jak parádně si zalezli a pozdvihli jméno LKP ve světě krásným 8. místem (akorát

Více

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011.

Projekt Podpora rozvoje emočního vývoje, předčtenářských dovedností a moderních metod vzdělávání v MŠ reg. č.: CZ.1.07/1.3.50/02.0011. O mamince Zuzana Musilová Cíl: rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k mamince, k rodině, k nejbližším lidem, rozvoj jemné i hrubé motoriky, ve volné hře pomáhat dětem nalézat své místo ve

Více

Výstavka. Přednáška ===========================================================================

Výstavka. Přednáška =========================================================================== Výstavka foto Štěpán Kučera Zveme Vás na výstavku ke 100. výročí narození Jarmily Hanzálkové, která je přístupná od 15. ledna do 17. února 2010 na dospělém oddělení knihovny. Přednáška autor Karelj Městská

Více

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování:

Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008. Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut. Doprava: Ubytování: Pracovní stáž v domově mládeže Německo, Lanshut Termín: Termín: 1.březen. 31. květen 2008 Místo konání: Katholisches Jugendwohnheim Landshut Doprava: Doprava do Německa je poměrně snadná. Lze se na stáž

Více

Slovo starosty. Váţení spoluobčané,

Slovo starosty. Váţení spoluobčané, Slovo starosty Váţení spoluobčané, Krakovanské svatováclavské posvícení se nezadrţitelně blíţí a s ním i vydání Novin Krakovan a Boţce. Posvícení přichází po prázdninách, které byly pro obec na rozdíl

Více

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn

Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Beneš Metod Kulda Čertův mlýn Znění tohoto textu vychází z díla Moravské národní pohádky (Díl 1.) tak, jak bylo vydáno nákladem R. Prombergra v roce 1912 (KULDA, Beneš Metod. Moravské národní pohádky.díl

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08. Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012. Datum ov ení: 2.5.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08. Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012. Datum ov ení: 2.5. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 08 Po adové íslo: 8. Ro ník: 3. Datum vytvo ení: 5.2.2012 Datum ov ení: 2.5.2012 Vzd lávací oblast (p edm t):

Více

Písemná zkouška z českého jazyka

Písemná zkouška z českého jazyka Písemná zkouška z českého jazyka Diktát Dobrodružství veverky Zrzečky Když se Zrzečka dostala z údolí potoka, začínalo se už stmívat a v bříšku jí hlady kručelo. Šiškových jader měla už dosyta a při vzpomínce

Více

Datum: 6.6.2012 4. čtvrtletní práce ve variantách A, B - plnohodnotné varianty C zredukované úkoly - pro dyslektiky

Datum: 6.6.2012 4. čtvrtletní práce ve variantách A, B - plnohodnotné varianty C zredukované úkoly - pro dyslektiky Název: Škola: Autor: Ročník: Tematický okruh, předmět: Téma: Číslo projektu: VY_32_INOVACE_ČJ_4A_6D Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Ivana Hynková IV. Využívání informačních

Více

Školka blízká přírodě 2013/2014

Školka blízká přírodě 2013/2014 Školka blízká přírodě 2013/2014 Mateřská škola, Praha 13, Husníkova 2076 Husníkova 2076/6, 158 00 Praha 5 Charakteristika školy Jsme sídlištní mateřská škola. Máme pět tříd. Chodí k nám 120 dětí. Pracujeme

Více

Bitva poblíž Uherského Brodu

Bitva poblíž Uherského Brodu Bitva poblíž Uherského Brodu Druhá polovina 15. století byla lítých bitev plna. Ve středoevropském prostoru se přetahovali o moc uherský král Matyáš Korvín a český husitský král Jiří z Poděbrad. Místem

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na

Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na Už jsou tady ty bláznivé ženské, říkají si nejspíš místní dělníci, kteří je pozorují zpoza stromů. Nataša neví, co ji baví víc, jestli pohled na rozpaky těch statných mužů s krumpáči a lopatami, nebo na

Více

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel.

Kalendář všech akcí 2016. Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Pořadatel: OB Lánovy, Naděžda Bezstarosti, tel. Kalendář všech akcí 2016 Divadlo Járy Cimrmana leden 2016 Janské Lázně Ples mysliveckého sdružení Dolní Lánov 22. 1. 2016 KD Dolní Lánov Tradiční ples myslivců s bohatou tombolou Pořadatel: MS Malá Sněžka

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2014/2015 ZÁŘÍ téma: Naše škola a její okolí - vítáme se a seznamujeme se - řád ŠD a pravidla oddělení - zásady správného stolování

Více

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě?

SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ. Máš všech pět pohromadě? SMYSLOVÁ ÚSTROJÍ Máš všech pět pohromadě? Pěti hlavními smysly jsou zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Smyslové orgány nám umožňují vnímat okolní svět. Většina smyslů se nachází na hlavě. Hmat je uložený

Více

VŠEZNÁLKOVY NOVINY Č. 4 Třídy 5.B Ahoj spolužáci 1. až 5. tříd! V tomto vánočním čísle na vás čeká spousta čtení a luštění. Vánoční příběh, pohádkový test, pohádka Hrnečku vař, kterou jistě neznáte. Nechybí

Více

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem

VY_32_INOVACE_02.12 1/8 3.2.02.12 Měkkýši Měkkýši živočichové s měkkým tělem 1/8 3.2.02.12 živočichové s měkkým tělem cíl - popsat stavbu těla jednotlivých živočišných tříd - rozlišit různé způsoby života, stavby těla, životně důležitých orgánů - název podle měkkého, nečlánkovaného

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS.

Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Kolektivní logopedické cvičení pro hlásku O Okolo stolečku Jana Dřímalová, DiS. Cíl: rozvoj sluchového vnímání a fonematického sluchu, správné motorky mluvidel, slovní zásoby a samostatného vyjadřování

Více

Karel Jaromír Erben. Život a dílo

Karel Jaromír Erben. Život a dílo Karel Jaromír Erben Život a dílo Karel Jaromír Erben ( 7.11.1811 21.11.1870) český básník, prozaik, jazykovědec, historik,folklorista, překladatel a sběratel lidové tvorby představitel literárního romantismu

Více

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě

Kocourek Modroočko. literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd. CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě Kocourek Modroočko literární beseda pro žáky 1. - 2. tříd CÍL: Seznámení s knihou, ukázka ilustrací Heleny Zmatlíkové, motivace k četbě POMŮCKY: obrázky zavřené oči, otevřené modré oči, hlava kocourka

Více

Příběhy našich sousedů

Příběhy našich sousedů Příběhy našich sousedů Projekt týmu ze ZŠ Nad Plovárnou 5 Tým: Beránková Kateřina, Cahová Zuzana, Smazalová Tereza, Štefková Kristýna, Zachová Adéla Vedení týmu: p. uč. Korbelová Jitka Příběh Hany Noskové

Více

Já hraji na klávesy - N. Matesová

Já hraji na klávesy - N. Matesová L. Šindlerová Já hraji na klávesy - N. Matesová Na klávesy hraju letos poprvé, ale už umím mnoho písniček, například Maličká su, Když jsem jel do Prahy, Vadí nevadí, Okoř a mnoho dalších písniček. Na klávesy

Více

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov. Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. Lidická 86, 796 01 Prostějov Poskytované služby: domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ČTYŘLÍSTEK PRO ŠTĚSTÍ -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav vydává školní časopis. Šáša

Základní škola a Mateřská škola Vraclav vydává školní časopis. Šáša ákladní škola a Mateřská škola raclav vydává školní časopis jaro 2015 Šáša elikonoce elikonoce, elikonoce, už jsou tady zase. dobíme vajíčka, co nám snesla slepička. luci holky vyšlehají, holky jim za

Více

Trochu z Valašska v každé domácnosti

Trochu z Valašska v každé domácnosti www.trendmagazin.cz 29. 2. 2016 internet online Název článku: Trochu z Valašska v každé domácnosti Trochu z Valašska v každé domácnosti Velikonoce patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům. Jsou oslavou

Více

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php

http://rebel.ig.cas.cz/aktivity/prokopcova.php Page 1 of 5 Geofyzikální ústav AV ČR Agentura Galerie H Vás srdečně zvou na šestou výstavu cyklu Setkávání Eva Prokopcovová Obrazy z teček, kresby na tapety zahájení 10.9.2003 v 16.00 hodin v přednáškovém

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

The University of Plymouth

The University of Plymouth The University of Plymouth Jmenuji se Lukáš Widomski, je mi 19 let a tento rok jsem udělal maturitu na SPŠ EI Kratochvílova 7. Označil bych se jako průměrný, cílevědomý student, který vzal osud do svých

Více

Mikulášské odpoledne. vánoce a do nového roku 2012 hodn ě zdraví, štěstí a spokojenosti. Ze zasedání zastupitelstva 12/2011

Mikulášské odpoledne. vánoce a do nového roku 2012 hodn ě zdraví, štěstí a spokojenosti. Ze zasedání zastupitelstva 12/2011 12/2011 Mikulášské odpoledne Dne 3. 12. pořádalo ČSŽ v Hynčicích mikulášské odpoledne, které započalo v 14:00h tradiční mašinkou paní Stryjové. Dále byla připravena pro děti hudba k tanci i k poslechu

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice

Dům stříbrných vlasů. Máme rádi tradice Časopis vydávaný v Domově Letokruhy v Budišově nad Budišovkou, určený pro naše uživatele, rodinné příslušníky a zaměstnance Dům stříbrných vlasů V tomto čísle najde čtenář shrnutí naší činnosti v roce

Více