Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007"

Transkript

1 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených mimořádných odměn byla nižší než předpokládal rozpočet. K překročení výdajů ve výši 6,4 tis. Kč v ostatních osobních výdajích došlo v souvislosti s realizací organizačních opatření k , respektive k přechodnému řešení zabezpečení některých činností a úkolů před obsazením pracovních míst výběrovými řízeními či nutným zabezpečením chodu městského úřadu. org. 2 - služby, školení a vzdělávání Výše výdajů byla ovlivněna zákonnou povinností na vzdělávání úředníků, včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti 133 tis. Kč (7x vzdělávací akce). Součástí vzdělávání byla též výuka anglického jazyka, která za období činí 305 tis. Kč. org. 3 - cestovné Dodržení výdajů na cestovné je dáno především využíváním vzdělávacích akcí v Č.Budějovicích. Oddělení dopravy V roce 2007 došlo k mírnému překročení v nákupu materiálu způsobené nákupy pro menší opravy prováděné vlastními silami (svépomocí), nákupu ostatních služeb způsobený nárůstem poplatku za CCS a výdajů na nákup dálničních známek související s pořízením nového vozidla. Naopak k úsporám došlo ve výdajích na PHM - čerpání 95 %. Celkově výdaje nedosahují 100 %. Oddělení IT a GIS Výdaje oddělení byly k dodrženy. Potom bylo oddělení převedené pod odbor vnitřních věcí. org odvody za nezaměstnání Částka se odvíjí od poměru počtu zaměstnanců celkem a počtu zaměstnanců ZTP - nelze přesně určit dopředu. 2. Kancelář starosty Oddělení vnějších vztahů Příjmy : org styk mezi městy (dotace) Dotace Společnosti tří zemí účast handicapovaných hostů z partnerských měst na programu v Českém Krumlově. org. 79 Oslavy 15 let UNESCO (dotace) Dotace Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje na mimořádné oslavy UNESCO. org poplatky členské Hrazeny tyto členské poplatky: Organization of World Heritage Cities, UNESCO, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR a Regionální svazek obcí Vltava. Město požádalo sdružení Euroregion Šumava o prominutí poplatku použití částky na UNESCO oslavy, proto částka nebyla vyplacena. org styk mezi městy Z této organizace byly hrazeny výdaje na: setkání partnerských měst 2007 v Hauzenbergu, prezentace města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a Natur in Waldkirchen, vystoupení a návštěva estonského souboru v Č.Krumlově, účast na šachovém mistrovství Gmunden, koncert a 1

2 návštěva souboru z Llanwrtyd Wellsu v Českém Krumlově, oficiální návštěva starosty města Hauzenberg v Českém Krumlově, podpora partnerství Gymnázia Český Krumlov a Slovenj Gradec. org. 74 propagace a komunikace Náklady na PowerPointovou prezentaci, prezentaci města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a výroba kalendářů města Český Krumlov. org státní a zahraniční návštěvy Výdaje související s organizací významných návštěv v Českém Krumlově: hosté Jihočeského kraje, velvyslanec Kanady, velvyslanec Estonska, velvyslankyně Filipín, velvyslankyně Británie, velvyslanec Chorvatska, delegace z Čečny, velvyslanec Švýcarska, egyptská delegace, návštěva hostů NATO, americká delegace, hosté Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a Ekofilmu, maďarská delegace, ministři V4, kyperský velvyslanec, VIP hosté UNESCO oslav. org projekty a semináře Projekt Den s handicapem - Den bez bariér, projekty Jih. obce spisovatelů, vzdělávací projekt pro děti a mládež UNESCO pro děti děti pro UNESCO, projekty sdružení České dědictví UNESCO. org. 77 nákup externích služeb Výroba CD ROMů, grafické a tiskařské práce, překlady. org. 78 dotace ČKRF - cestovní ruch Rozpočet schválený ZM (162/11/2007 ze dne ) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov. org. 79 Oslavy 15 let UNESCO Výdaje na mimořádné oslavy UNESCO v Českém Krumlově. Oddělení kultury Příjmy: org účelová dotace na regionální funkci knihovny Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí a projektů městské knihovny. org Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy Příjmy dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty. org. 60 logo města Vzhledem k tomu, že nebyla obdržena žádná žádost o schválení komerčního použití znaku města, nebyly příjmy realizovány. org. 51 nájem Městská galerie + Prokyšův sál org Slavnosti pětilisté růže (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjmy z placené reklamy na propagačních materiálech města. org Svatováclavské slavnosti (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. org Advent (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. Plánovaný příjem v položce pronájem pozemků se nenaplnil z důvodu přijatého rozhodnutí za stánky během adventu nevybírat nájemné. Výdaje : org provoz kina org příspěvek na provoz divadla org příspěvek na provoz knihovny Na základě rozhodnutí ZM, resp. uzavřených smluv. 2

3 org Program podpory kultury Grantové programy na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - podporují aktivity pořádané na území města. org Kouzelný Krumlov zahájení sezóny Akce pořádaná městem Český Krumlov v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen). org Dny Evropského historického dědictví Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny historického dědictví. Čerpání rozpočtu se odvíjí od počtu prezentovaných (otevřených) památek, v roce 2007 byl proto rozpočet čerpán z necelé poloviny. org kulturní kalendář Materiál prezentující kulturní programy, které probíhají ve městě. Vzhledem k neaktuálnosti dat (tisk kalendáře v zimě předchozího roku) nebyl kult.kalendář v r.2007 realizován, částka nebyla čerpána. org Městská galerie Výdaje na provoz a údržbu prostor za účelem konání výstav a prezentací. Výdaje jsou vázané na zájem vystavovatelů pronajmout si galerii a uspořádat výstavu. V r.2007 se v galerii neuskutečnily všechny plánované výstavy. org. 50 Cena města Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny). org Slavnosti pětilisté růže Tradiční akce pořádaná v červnu. org celkem - příspěvky Prelatura Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje Městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města (vítání občánků) atd. Rozpočet nebyl vyčerpán o příspěvek požádaly pouze 2 subjekty. org Svatováclavské slavnosti Tradiční akce v měsíci září - včetně dobových trhů a přehlídky dětských folklorních souborů. org Advent Adventní program včetně vánočního jarmarku; úhrada služeb; dotace na program Měst. divadlu. Oddělení matriky Příjmy: org správní poplatky - matrika Správní poplatky za matriční úřad do Potom byla matrika převedená pod odbor vnitřních věcí. org svatební obřady, životní výročí Nákup služeb, pronájem Prokyšova sálu, nákup věcných darů. Krizové řízení org Krizové řízení celkem Vybavení pro pracoviště krizového štábu města (svítilny, diktafon, pláště, magnetická tabule, pracovní obuv, rukavice, vesty s označením krizového štábu města). org JSDHO celkem Obnovení a doplnění vybavení pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, technická výbava, finanční dary. org Městský zpravodaj Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle smlouvy po výběrovém řízení. 3

4 org. 118 KUK Příspěvek města na tisk a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu. org. 119 mediální prezentace Výdaje na tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři. Náklady související v vedením kroniky. org reprefond starosty Náklady na pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb. 3. Odbor vnitřních věcí Příjmy: org správní poplatky - matrika Příjem poplatků za svatební obřady,vidimace a legalizace. org. 147: pořizování kopií SŘ Na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů. org správní poplatky - evidence obyvatel Poplatek při změnách trvalého pobytu, změnách osobních údajů apod.. K nenaplnění příjmů došlo v důsledku nemožnosti přesného odhadu. org správní poplatky - cestovní doklady Poplatek za vydávání cestovních dokladů. org pokuty - přestupkové řízení Pokuty uděleny za přestupky dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích dle působnosti obce a na základě veřejnoprávních smluv s obcemi, dotace na výkon státní správy za řešení přestupků pro ÚÚVÚ Boletice ze zákona. org správní poplatky - občanské průkazy Vydávání občanských průkazů - ztráty, poškození. org pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady Příjmy z pokut udělených za porušení zákona o osobních dokladech, např. neoznámení ztráty OP, nedodržení termínu pro výměnu apod. org nahodilé příjmy + dobropisy r Příjmy z poskytování služeb - kopírování za úhradu a vratky minulých let - přeplatky záloh za energie, předplatné tisku apod. org prodej majetku Příjmy z prodeje nepotřebného majetku. org pronájem zasedací místnosti Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická. Běžné výdaje org nákup služeb a věcné dary Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty. org služby IT Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet, Internet ( vývoj nových aplikací ). 4

5 org Internet připojení Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení). org servis HW Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě. org nákup materiálu Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj. org poplatky SW Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a techn.podporu : Radnice VERA, VITA a jiné. org OIS ČKRF - podíl na údržbě www Podíl výdajů na OIS za Město ČK. org dovybavení a obnova IT Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií, k překročení rozpočtu došlo v důsledku nutnosti pořízení elektronického systému evidence úřední desky - havárie. org krizové řízení rezerva Rezerva k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešením mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci) nebyla využita z důvodu nepotřebnosti. org krizové pracoviště - vybavení Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva ( pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle). org JSDHO - refundace mzdy Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu - nebyly využity z důvodu nepotřebnosti. org JSDHO - obleky, prádlo Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO. org JSDHO - technická výbava Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly). org věcné dary hasičům - Memoriál Nákup věcných darů, které budou předány jako ceny v rámci celostátní soutěže v požárním sportu - Memoriál Jaromíra Urbana, pořádaným HZS Jihočeského kraj - Územním odborem Č.Krumlov. org JSDHO - činnost V roce 2007 nedošlo k zásahovým akcím - finanční prostředky nevyčerpány. org nákup materiálu Nákup materiálu - kancelářský materiál a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky. org nákup majetku Výdaje- v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje. 5

6 org nákup služeb - ostatních Výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, zdravotní prohlídky, očkování apod. org výdaje na zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji Investiční a neinvestiční příspěvek MF ČR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji. org poštovné Výdaje za poštovné hrazené převážně za činnost státní správy vyplývající ze zákonů. org úklid budov Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. a úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru. org energie + služby - budovy MěÚ Výdaje za energie a likvidaci odpadu v budovách - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická, k úspoře v tepelné energii došlo v důsledku mírné zimy. org nájemné a výpůjčky budov Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň. org opravy, udržování, služby Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el.zařízení, kominické práce, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod. org leasing kopírovacích strojů Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. org servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv a vyrovnávací smlouvy. Plnění výdajů se odvíjí od počtu překročení nasmlouvaných počtů kopií. org telekomunikační služby Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony. Kapitálové výdaje org programové vybavení Nákup programů - strážce systému - zabraňuje uživatelům, změnám v konfiguraci operačních systémů klientských stanic, program antispam - využití - ke kontrole nevyžádané pošty, přítomnost virů v poště a obsahu internetových stránek. org antény pro propojení budov Nákup antén pro propojení počítačových sítí budov Radnice a MÚ - v důsledku havárie zastaralého zařízení. org nákup WH - switch Nákup switchů pro povýšení rychlosti páteřní sítě na 1 Gb/s. 4. Odbor financí Příjmy : org zrušené daně Odvod doplatků již zrušených daní od FÚ vázaných na příjem právnické osoby (odvod ze zisku, důchodová daň, zemědělská daň ze zisku,...). 6

7 org daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň) Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 212 tis. Kč, tj.14,6%. org daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou město zaplatilo samo sobě. Daň z příjmů z vedlejší hospod.činnosti města je uvedena zvlášť v org org daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši tis. Kč. Počet zaměstnanců pracujících na území města byl (loni 7.249), tzn. že "motivační" složka obce byla 434 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj. 15,2 %, oproti propadu 2% v minulém roce. org daň z příjmů FO - OSVČ Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Meziroční propad výnosů této daně je 646 tis. Kč, tj. propad o 8%, oproti propadu 44% v minulém roce. Nadále se projevují legislativní změny, které snížily daně podnikatelům i zaměstnancům, kteří podávají daňové samostatně. org daň z příjmů právnických osob Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj. 12% oproti loňským 3%. org daň z přidané hodnoty Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj.o 5% ( v loňském roce také 5% ). org daň z nemovitostí 100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Koeficient pro výpočet této daně nebyl do této doby na území města nijak změněn. Meziročně došlo k poklesu příjmů z této daně o 61 tis. Kč ( 1% ). Celkově byly rozpočtované příjmy města z daňových výnosů od FÚ naplněné jen na 100,7%, přičemž meziroční navýšení bylo tis. Kč. org poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů o 426 tis. Kč, je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je 232 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho 15 osob ubytování v roce 2007 neposkytovalo. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 138 tis. Kč. org poplatek z ubytovací kapacity Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 23 tis. Kč. 7

8 org poplatek ze psů V evidenci je přihlášeno cca psů. Meziroční nárůst příjmů činí 97 tis. Kč ( tj. 17% ) je způsoben zvýšením sazby tohoto místního poplatku. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 56,2 tis. Kč. org poplatek ze vstupného Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. druh akce počet plátců výběr poplatku plesy ,- Kč diskotéky ,- Kč ostatní (cirkus, tan.záb.) ,- Kč Prodejní a reklamní akce, kde se vybírá vstupné a tím pádem může město vyměřit poplatek ze vstupného, se dle informací FO v roce 2006 na území města nekonaly. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. org správní poplatek (z tomboly,...) Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč. org poplatek za komunální odpad Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 444,- Kč na rok), včetně příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Meziroční nárůst příjmů o 588 tis. Kč, tj. o 11 % z důvodu zvýšení sazby poplatku od Pohledávky po lhůtě splatnosti činí tis. Kč. org ostatní příjmy běžného roku Jedná se o nahodilé příjmy, rozpočtem upravované podle skutečnosti. Největší položku těchto příjmů činí vratka DPH za akce realizované z prostředků evropských fondů přijatá ve výši 260,9 tis. Kč. org úroky Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Příjem je ovlivněn zejména uzavřením smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívající ve sčítání zůstatků na jednotlivých běžných účtech zařazených ve skupině účtů. Na základě výsledné částky je pak stanovena úroková sazba, kterou jsou úročeny zůstatky všech běžných účtů zahrnutých ve skupině, a to bez ohledu na výši zůstatků jednotlivých účtů. V této skupině jsou zahrnuty účty těchto subjektů: MŠ T.G.M. a MŠ Za Nádražím, ZŠ T.G.M. a ZŠ Plešivec, SMČK spol. s r.o. (2 účty) ČKRF s.r.o., PRO SPORT ČK o.p.s. jeden účet Města Český Krumlov. org VHP - místní poplatek Agenda správy poplatku za výherní hrací přístroje byla převedena od z odboru dopravy pod odbor financí. Sazba poplatku je 5 tis. Kč za 1 VHP za čtvrtletí. Vybíráno pouze z Herny Kasina v Novém Spolí, kde provoz VHP povoluje MF ČR. org daň z příjmů právnických osob - město Viz. příjmy org. 198, daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu. org daň z nemovitostí - město Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Daň 100,5 tis. Kč vyplývá ze zpracovaného daňového přiznání. org úroky z úvěru - kontokorentní úvěr Město mělo smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč. V loňském roce nebyly využívány. org poplatky za bankovní operace Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovnictví, apod.). 8

9 org audit, služby daňového poradce Zpracování auditu 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 39 tis. Kč, k dani z nemovitostí 30 tis. Kč a výdaje na právní služby (ústavní stížnost, prodej SMČK) za 53 tis. Kč. org výdaje na stravné zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na 1 stravenku činí 24 Kč. org výdaje sociálního fondu Příspěvek na 1 stravenku ze soc.fondu 23 Kč. Příspěvek na penzijní připojištění byl 500 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance. Výdaje jsou v souladu se schváleným Statutem fondu zaměstnanců města. org ostatní výdaje Kromě vratek sociálních dávek z minulých let, které nejsou součástí finančního vypořádání za rok 2006, jsou zde obsaženy výdaje na ostatní náhrady obyvatelstvu (smluvní spoluúčast na pojistných událostech) a ostatní výdaje jinde nezařazené (soudní poplatky, náhrada nákladů řízení soudu, aj.). org finanční vypořádání dotací - KÚ Vratka nečerpaných dotací z r org příspěvky RM Agenda těchto příspěvků byla rozdělena od mezi OŠSM, FO a OSVZ. org cizí platby Prosincová platba, která byla určená pro Triumfu (na účet hospodářské činnosti). 5. Odbor správy majetku Běžný rozpočet Příjmy : org pronájem reklamní plochy - autobusové zastávky Tovární Celkem evidováno v roce smluv. org přijaté pojistné náhrady Celkem 8 případů, z 1/4 plnění pojišťovny po vichřici. org pronájem Jihostroj, Energo Plnění na 88 %, společnost Carthamus a.s. uhradila prosincovou splátku až v lednu org pronájem nebytové prostory Překročení 14% způsobeno zejména splátkou Pro-Sport o.p.s, která byly zaslána a do účetnictví se dostala až v roce 2007 ( cca 700 tis) a dále nově uzavřenými nájemními vztahy. org pronájem pozemky 36 smluv celkem z toho 6 smluv uzavřeno v roce 2007, uzavřením nových smluv zapříčiněn nárůst o 11% proti rozpočtu. org věcné břemeno Zrealizování investičních akcí, na něž jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. Hlavním partnerem je E.O.N. (z 82%). org klášter celkem Plnění na 69 % z důvodu nezrealizování podnájmu volné části kláštera. org. 346 pronájem VAK sítě Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org pronájem kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami především s EON. 9

10 org pronájem skládky Organizace byla převedená z odboru životního prostředí na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného se odvíjí od množství uložených tun odpadu. Na skládku jsou nyní ukládané jen odpadky z košů a smetky. Komunální odpad je ukládán na skládku Lověšice. org nájemné DDM Plnění na 25 % na základě rozhodnutí RM - sníženo nájemné pro rok 2007, DDM využilo prostředky na drobné opravy a mobiliář objektu. Výdaje : org pojištění majetku města Rozpočet zpracováván v době, kdy nejsou známy nabídky pojišťovacích domů na uzavření základní pojistné smlouvy na živelné pojištění majetku města. org pronájmy pozemků V rozpočtu počítáno s rezervou, tudíž nedošlo k naplnění. org opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění V souladu s uzavřenými smlouvami. org oprava a údržba majetku celkem Opravy realizovány opravy v souladu s plánem. org výdaje spojené s realizací majetku V rozpočtu nadhodnoceny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby. org kasárna Vyšný V rozpočtu nadhodnoceny náklady na ostrahu kasáren. org správa hřbitova Plnění dle uzavřené mandátní smlouvy. org kolky a ostatní výdaje Rozpočet odhadován, hrazeny i kolky právního odd.. org výdaje za věcná břemena Nezrealizovány akce města, kdy by vyvstala potřeba zřízení věcných břemen do pozemků cizích vlastníků. org klášter celkem Rozpočtováno s ohledem na využívání celého areálu, což se nezdařilo zrealizovat. org veřejná WC Nenaplnění rozpočtu o 8% způsobeno nižšími náklady na energie (voda, teplo). org správa kotelen - střední školy V rozpočtu odhadována vyšší inflace. org nákup služeb - kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada služeb VaK JČ probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org. 610 VO - EE Plnění rozpočtu dle spotřeby EE. Kapitálový rozpočet Příjmy: org prodej ostatního hmotného majetku Nerozpočtovaná položka, prodej domovních předávacích stanic. 10

11 org prodej domů Celkem prodáno 104 bytů, na překročení rozpočtu se podílí zejména prodeje obálkovou metodou v 5 případech (na celkovém příjmu se podílí z 16%) a prodej ČKRF v 1 případě. org prodej pozemků fyzickým osobám Zrealizováno 21 prodejů pozemků fyz. osobám, překročení zapříčiněno zejména prodejem p. Kolářovi ( 52% plnění rozpočtu). org prodeje pozemků právnickým osobám Zrealizovány 3 prodeje. Celkové příjmy z kapitálového rozpočtu plněny na 107% org nákup domů Splátka objektu čp. 227 (pronájem FK Slavoj) dle uzavřené smlouvy. org nákup pozemků Zrealizovány 2 obchody ( s PF ČR - pozemky za zámeckou zahradou a vypořádány vztahy v "lomu Vyšný" s AGS Mydlovary) Nižší vzniklá potřeba pro investiční akce města. Nákup pozemku od MO nezrealizován ( komunikace nad areálem kasáren ve Vyšném). 6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče (do ) Odbor investic (od ) Běžný rozpočet Výdaje : org oprava kříže Havraní skála Oprava kříže na vrcholku Havraní skály provedená souběžně se sanací skalního masivu. org obnova fasády klášter Obnova části venkovních fasád malého a velkého konventu dle dlouholetého plánu obnovy ( ) - z části hrazeno z dotace od MK. org opravy a údržba majetku - opravy a údržba hřbitov - prostředky, které byly určeny na opravu bytu nebyly vyčerpány z důvodu nejasností ohledně dalšího využití bytu - opravy objektu Slavoj - prostředky byly určené na výměnu oken, nečerpáno z důvodu nedořešených vlastnických vztahů v lokalitě Chvalšinská org kasárna Vyšný Opravy a údržba v areálu bývalých kasáren Vyšný. org opravy a údržba kanalizací Pravidelné práce na opravách splaškové kanalizace a vodovodů dle aktuálních podnětů. org konzultační, poradenské a právní služby Spolupráce na výběrových řízení dle z. 137/2006 Sb.,odborné posudky, studie a diagnostiky. org čištění splaškové kanalizace Pravidelné práce na čištění splaškové kanalizace. org opravy byt.domů ( kanalizace Mír ) Oprava splaškové ležaté kanalizace u bytových domů na sídlišti Mír. org pronájem lešení-lávka Pod kamenem Dlouhodobý pronájem lešenářské konstrukce pro pěší lávku Pod kamenem. org oprava el.rozvod.pro topení na radnici Oprava elektrického topení na radnici. 11

12 org ZŠ Za Nádražím - uč.chemie DDHM Rekonstrukce učebny chemie neinvestiční část. org grant z KÚ - Nemovité kulturní památky Oprava Linecká 48 - z dotace stavební oprava brány v majetku města ČK. org veřejné osvětlení revize, opravy a údržba Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti veřejného osvětlení. org opravy a údržba komunikací včetně mostů Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti údržby místních komunikací a mostů. Kapitálový rozpočet org reko hřbitova (chodníčky - dlažba) Nečerpáno, časová zaneprázděnost techniků. org PD - Vyšný přípr.pro výstavbu bytů Akce zatím nezahájena, nutno vyčkat na dokončení zpracování aktualizace regulačního plánu Vyšný. Podstatné je rovněž stanovení další koncepce v rozvoji bytové individuální výstavby. org PD - sportovní zóna Chvalšinská Zpracování architektonické studie společnosti ARCHA Č.Budějovice sportovní areál Chvalšinská. org instalace termoventilů - ZŠ Plešivec+TGM,instalace termoventilů - 3 x MŠ Instalace termostatických ventilů na topná tělesa. org oprava propusti a komunikace Potoční Vlastní podíl při realizaci inv. akce Propustek Potoční zvýšení propustné kapacity silničního propustku v horní části ulice Potoční. org PD - vodní zdroj Slupenec Zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity vodního zdroje s úpravnou vody pro osadu Slupenec. org PD-odvodnění dešť.vod pod Agipem Zpracování projektové dokumentace řešení odvedení dešťových vod z lokality ulice Kaplická, Polská, Nemocniční apod. s vyústěním do Vltavy pod benzínovou stanicí Agip. org rekonstrukce komunikací Postupná rekonstrukce místních komunikací dle aktuálních potřeb. org kašna na Náměstí Svornosti Přípravné práce na investiční akci rekonstrukci barokní kašny a morového sloupu - uvolnění pozastávky za prováděcí PD (dle SOD). org rekonstrukce veřejného osvětlení Postupná rekonstrukce VO. org reko chodníku Objížďková III Pokračování rekonstrukce celého chodníku pro pěší při komunikaci Objížďková tentokrát III. etapa. org Program ZAD - klášter (napoj.konventu) Pokračování prací na rekonstrukci bývalého kláštera Křížovníků - propojení rozvodů UT malý a velký konvent, vnější fasády jižní a západní strany (dotace MK ČR). org reko mostu u DDM Rekonstrukce mostu u DDM vlastní podíl. org MŠ TGM - reko kuchyně,... Rekonstrukce kuchyně MŠ. 12

Komentář k rozpočtu 2007

Komentář k rozpočtu 2007 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Komentář k rozpočtu 2007 org. 1- org. 3 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (26%) a zdravotní

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Komentář k rozpočtu 2010

Komentář k rozpočtu 2010 Komentář k rozpočtu 2010 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč.

1. Úvod. Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2011 dosáhne rozpočet výše 2.318.303 tis. Kč, z toho rozpočet příjmů 2.176.396 tis. Kč a financování 141.907 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.205.656 tis. Kč,

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2014 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.397.356,17 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 363.947,17 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 2.133.499,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.191,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 313.247,1

Více

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

OBSAH. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2013 OBSAH Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2012 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 21. 2. 2012 usnesením č. 13/2012. Veškeré částky jsou v tisících Kč pokud není uvedeno jinak. Obsah I. Úvodní

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016

Rozpočet města Třince na rok 2014 a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Rozpočet města Třince na a rozpočtový výhled města na rok 2015-2016 Schváleno na 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013 usnesením č. 20/615/2013. I. Úvod II. III. Rozpočtový výhled města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více