Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007"

Transkript

1 1. Kancelář tajemníka Výdaje : Komentář k plnění rozpočtu města za rok 2007 org. 1 - mzdové výdaje Celkově byly rozpočtové výdaje dodrženy. Platy nebyly vyplaceny v maximálním objemu, t.j. výše vyplacených mimořádných odměn byla nižší než předpokládal rozpočet. K překročení výdajů ve výši 6,4 tis. Kč v ostatních osobních výdajích došlo v souvislosti s realizací organizačních opatření k , respektive k přechodnému řešení zabezpečení některých činností a úkolů před obsazením pracovních míst výběrovými řízeními či nutným zabezpečením chodu městského úřadu. org. 2 - služby, školení a vzdělávání Výše výdajů byla ovlivněna zákonnou povinností na vzdělávání úředníků, včetně zkoušek zvláštní odborné způsobilosti 133 tis. Kč (7x vzdělávací akce). Součástí vzdělávání byla též výuka anglického jazyka, která za období činí 305 tis. Kč. org. 3 - cestovné Dodržení výdajů na cestovné je dáno především využíváním vzdělávacích akcí v Č.Budějovicích. Oddělení dopravy V roce 2007 došlo k mírnému překročení v nákupu materiálu způsobené nákupy pro menší opravy prováděné vlastními silami (svépomocí), nákupu ostatních služeb způsobený nárůstem poplatku za CCS a výdajů na nákup dálničních známek související s pořízením nového vozidla. Naopak k úsporám došlo ve výdajích na PHM - čerpání 95 %. Celkově výdaje nedosahují 100 %. Oddělení IT a GIS Výdaje oddělení byly k dodrženy. Potom bylo oddělení převedené pod odbor vnitřních věcí. org odvody za nezaměstnání Částka se odvíjí od poměru počtu zaměstnanců celkem a počtu zaměstnanců ZTP - nelze přesně určit dopředu. 2. Kancelář starosty Oddělení vnějších vztahů Příjmy : org styk mezi městy (dotace) Dotace Společnosti tří zemí účast handicapovaných hostů z partnerských měst na programu v Českém Krumlově. org. 79 Oslavy 15 let UNESCO (dotace) Dotace Ministerstva kultury ČR a Jihočeského kraje na mimořádné oslavy UNESCO. org poplatky členské Hrazeny tyto členské poplatky: Organization of World Heritage Cities, UNESCO, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Svaz měst a obcí ČR a Regionální svazek obcí Vltava. Město požádalo sdružení Euroregion Šumava o prominutí poplatku použití částky na UNESCO oslavy, proto částka nebyla vyplacena. org styk mezi městy Z této organizace byly hrazeny výdaje na: setkání partnerských měst 2007 v Hauzenbergu, prezentace města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a Natur in Waldkirchen, vystoupení a návštěva estonského souboru v Č.Krumlově, účast na šachovém mistrovství Gmunden, koncert a 1

2 návštěva souboru z Llanwrtyd Wellsu v Českém Krumlově, oficiální návštěva starosty města Hauzenberg v Českém Krumlově, podpora partnerství Gymnázia Český Krumlov a Slovenj Gradec. org. 74 propagace a komunikace Náklady na PowerPointovou prezentaci, prezentaci města v rámci Landesgartenschau Vöcklabruck a výroba kalendářů města Český Krumlov. org státní a zahraniční návštěvy Výdaje související s organizací významných návštěv v Českém Krumlově: hosté Jihočeského kraje, velvyslanec Kanady, velvyslanec Estonska, velvyslankyně Filipín, velvyslankyně Británie, velvyslanec Chorvatska, delegace z Čečny, velvyslanec Švýcarska, egyptská delegace, návštěva hostů NATO, americká delegace, hosté Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov a Ekofilmu, maďarská delegace, ministři V4, kyperský velvyslanec, VIP hosté UNESCO oslav. org projekty a semináře Projekt Den s handicapem - Den bez bariér, projekty Jih. obce spisovatelů, vzdělávací projekt pro děti a mládež UNESCO pro děti děti pro UNESCO, projekty sdružení České dědictví UNESCO. org. 77 nákup externích služeb Výroba CD ROMů, grafické a tiskařské práce, překlady. org. 78 dotace ČKRF - cestovní ruch Rozpočet schválený ZM (162/11/2007 ze dne ) na základě Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov. org. 79 Oslavy 15 let UNESCO Výdaje na mimořádné oslavy UNESCO v Českém Krumlově. Oddělení kultury Příjmy: org účelová dotace na regionální funkci knihovny Dotace Městské knihovně Český Krumlov na výkon regionálních funkcí a projektů městské knihovny. org Kouzelný Krumlov - příjem z reklamy Příjmy dle uzavřených smluv s podnikatelskými subjekty. org. 60 logo města Vzhledem k tomu, že nebyla obdržena žádná žádost o schválení komerčního použití znaku města, nebyly příjmy realizovány. org. 51 nájem Městská galerie + Prokyšův sál org Slavnosti pětilisté růže (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjmy z placené reklamy na propagačních materiálech města. org Svatováclavské slavnosti (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. org Advent (příjem z reklamy, pronájem pozemků pro stánky) Příjem z reklam dle smluv s podnikatelskými subjekty; poplatky za pronájem pro provozovatele stánků během slavností. Plánovaný příjem v položce pronájem pozemků se nenaplnil z důvodu přijatého rozhodnutí za stánky během adventu nevybírat nájemné. Výdaje : org provoz kina org příspěvek na provoz divadla org příspěvek na provoz knihovny Na základě rozhodnutí ZM, resp. uzavřených smluv. 2

3 org Program podpory kultury Grantové programy na podporu kulturních projektů, místních spolků, sborů a sdružení z oblasti kultury - podporují aktivity pořádané na území města. org Kouzelný Krumlov zahájení sezóny Akce pořádaná městem Český Krumlov v rámci zahájení turistické sezóny (duben a květen). org Dny Evropského historického dědictví Akce pořádaná městem jako součást celorepublikové prezentace - tzv. národní dny historického dědictví. Čerpání rozpočtu se odvíjí od počtu prezentovaných (otevřených) památek, v roce 2007 byl proto rozpočet čerpán z necelé poloviny. org kulturní kalendář Materiál prezentující kulturní programy, které probíhají ve městě. Vzhledem k neaktuálnosti dat (tisk kalendáře v zimě předchozího roku) nebyl kult.kalendář v r.2007 realizován, částka nebyla čerpána. org Městská galerie Výdaje na provoz a údržbu prostor za účelem konání výstav a prezentací. Výdaje jsou vázané na zájem vystavovatelů pronajmout si galerii a uspořádat výstavu. V r.2007 se v galerii neuskutečnily všechny plánované výstavy. org. 50 Cena města Výdaje spojené se slavnostní ceremonií udělování cen města (vč. výroby ceny). org Slavnosti pětilisté růže Tradiční akce pořádaná v červnu. org celkem - příspěvky Prelatura Úhrada za služby v prostorách Prelatury (Prokyšův sál, Gotický sál a salonek), které provozuje Městské divadlo - při předávání vysvědčení, diplomů a při akcích města (vítání občánků) atd. Rozpočet nebyl vyčerpán o příspěvek požádaly pouze 2 subjekty. org Svatováclavské slavnosti Tradiční akce v měsíci září - včetně dobových trhů a přehlídky dětských folklorních souborů. org Advent Adventní program včetně vánočního jarmarku; úhrada služeb; dotace na program Měst. divadlu. Oddělení matriky Příjmy: org správní poplatky - matrika Správní poplatky za matriční úřad do Potom byla matrika převedená pod odbor vnitřních věcí. org svatební obřady, životní výročí Nákup služeb, pronájem Prokyšova sálu, nákup věcných darů. Krizové řízení org Krizové řízení celkem Vybavení pro pracoviště krizového štábu města (svítilny, diktafon, pláště, magnetická tabule, pracovní obuv, rukavice, vesty s označením krizového štábu města). org JSDHO celkem Obnovení a doplnění vybavení pro členy Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, technická výbava, finanční dary. org Městský zpravodaj Vydávání a distribuce Zpravodaje města Český Krumlov - podle smlouvy po výběrovém řízení. 3

4 org. 118 KUK Příspěvek města na tisk a distribuci KUKu - měsíčního kulturního přehledu. org. 119 mediální prezentace Výdaje na tiskové konference, inzerce, TV upoutávky velkých akcí, setkání s novináři. Náklady související v vedením kroniky. org reprefond starosty Náklady na pohoštění, věcné a finanční dary, nákup služeb. 3. Odbor vnitřních věcí Příjmy: org správní poplatky - matrika Příjem poplatků za svatební obřady,vidimace a legalizace. org. 147: pořizování kopií SŘ Na základě stanoviska MV k pořizování kopií ze spisu podle 23 odst. 1 zákona č. 71/1976 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů je možno účastníkovi správního řízení pořídit kopii resp. fotokopii ze správních spisů. org správní poplatky - evidence obyvatel Poplatek při změnách trvalého pobytu, změnách osobních údajů apod.. K nenaplnění příjmů došlo v důsledku nemožnosti přesného odhadu. org správní poplatky - cestovní doklady Poplatek za vydávání cestovních dokladů. org pokuty - přestupkové řízení Pokuty uděleny za přestupky dle zákona 200/1990 Sb. o přestupcích dle působnosti obce a na základě veřejnoprávních smluv s obcemi, dotace na výkon státní správy za řešení přestupků pro ÚÚVÚ Boletice ze zákona. org správní poplatky - občanské průkazy Vydávání občanských průkazů - ztráty, poškození. org pokuty - občanské průkazy a cestovní doklady Příjmy z pokut udělených za porušení zákona o osobních dokladech, např. neoznámení ztráty OP, nedodržení termínu pro výměnu apod. org nahodilé příjmy + dobropisy r Příjmy z poskytování služeb - kopírování za úhradu a vratky minulých let - přeplatky záloh za energie, předplatné tisku apod. org prodej majetku Příjmy z prodeje nepotřebného majetku. org pronájem zasedací místnosti Příjmy z náhodného pronájmu zasedací místnosti v budově Kaplická. Běžné výdaje org nákup služeb a věcné dary Výdaje na služby - provoz Prokyšova sálu u příležitosti vítání občánků a výdaje na písemná blahopřání k životním výročím obyvatelstva, věcné dary při svateb.obřadech a životních výročích obyvatel, udělování stát.občanství, vítání občánků - kytice, upomínkové předměty. org služby IT Specifické požadavky na doprogramování. Odborná práce s daty externích firem, školení (Vera, Vita, Cornus). Nezbytná programování pro Intranet, Internet ( vývoj nových aplikací ). 4

5 org Internet připojení Internet pro celý úřad a radnici. Připojení MěÚ do sítě Internet pevnou linkou. Měsíční paušál dle smlouvy s firmou Transoft (poskytovatel připojení). org servis HW Servis od externích firem. Materiálové a nemateriálové položky servisu výpočetní techniky a počítačové sítě. org nákup materiálu Spotřební materiál do tiskáren a k PC - zahrnuje například papír do tiskáren, tonery, pásky a náplně, náklady na recyklování, datové nosiče pro zálohování a distribuci dat, materiál na čištění výpočetní techniky aj. org poplatky SW Technická podpora, licence. Jedná se o měsíční nebo roční paušální platby vyplývající ze smluv uzavřených s jednotlivými firmami za užívání, správu a techn.podporu : Radnice VERA, VITA a jiné. org OIS ČKRF - podíl na údržbě www Podíl výdajů na OIS za Město ČK. org dovybavení a obnova IT Obnova HW, SW. Nákup počítačů, tiskáren a programového vybavení úřadu, nákup ostatního počítačového a síťového materiálu, periférií, k překročení rozpočtu došlo v důsledku nutnosti pořízení elektronického systému evidence úřední desky - havárie. org krizové řízení rezerva Rezerva k úhradě vzniklých nákladů spojených s plněním úkolů ochrany obyvatelstva při řešením mimořádných a kriz.situací (záchranné a likvid. práce, vyžádání věcné a osobní pomoci) nebyla využita z důvodu nepotřebnosti. org krizové pracoviště - vybavení Nákup vybavení pro pracoviště krizového štábu města, jeho členy a dalšího materiálu pro ochranu obyvatelstva ( pracovní obuv, pláště, protipovodňové pytle). org JSDHO - refundace mzdy Účast členů JSDHO na povinné odborné přípravě a při zásahu - nebyly využity z důvodu nepotřebnosti. org JSDHO - obleky, prádlo Obnovení a doplnění stávajícího základní vybavení členů JSDHO. org JSDHO - technická výbava Nákup materiálu (protipožární hadice, náhradní díly). org věcné dary hasičům - Memoriál Nákup věcných darů, které budou předány jako ceny v rámci celostátní soutěže v požárním sportu - Memoriál Jaromíra Urbana, pořádaným HZS Jihočeského kraj - Územním odborem Č.Krumlov. org JSDHO - činnost V roce 2007 nedošlo k zásahovým akcím - finanční prostředky nevyčerpány. org nákup materiálu Nákup materiálu - kancelářský materiál a pohotovostní zásoba kancelářského materiálu pro odbory MÚ - obálky, papír atd., barvicí patrony a etikety do frankovacího stroje tiskopisy - oddací listy, rodné listy, úmrtní listy, rybářské lístky apod., blahopřání k výročí obyvatel, vizitky, razítka, nákup knih v rámci odborné způsobilosti zaměstnanců a změn zákonů, poštovné a balné v rámci případného zaslání knih, ochranné pomůcky. org nákup majetku Výdaje- v rámci běžné obměny opotřebovaného inventáře, další nepředvídané výdaje. 5

6 org nákup služeb - ostatních Výdaje na nákup služeb - výdaje na výslech svědků - přestupkové řízení, skartace papíru, parkování - čipy, tisk složenek, fotopráce, zdravotní prohlídky, očkování apod. org výdaje na zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji Investiční a neinvestiční příspěvek MF ČR na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji. org poštovné Výdaje za poštovné hrazené převážně za činnost státní správy vyplývající ze zákonů. org úklid budov Úklid budov Města dle smlouvy uzavřené s firmou Rein + Sauber International a Profi -SERVICE s.r.o. a úklidový materiál, úklid v rámci mimořádných akcí např. odvoz nábytku a sběru. org energie + služby - budovy MěÚ Výdaje za energie a likvidaci odpadu v budovách - radnice, garáže a sklad CO - Domoradice, Kaplická, k úspoře v tepelné energii došlo v důsledku mírné zimy. org nájemné a výpůjčky budov Výdaje na nájemné a el. energii garáží v budově Plešivec dle smlouvy uzavřené se Státním oblastním archivem Třeboň. org opravy, udržování, služby Opravy a údržba movitého majetku, kanceláří a ostatních prostor v budovách Města, opravy a údržba techniky, revize plynového zařízení, revize výtahu, revize el.zařízení, kominické práce, nepředvídané opravy a údržba. Služby - výroba klíčů, přeprogramování ústředen, čištění kanalizace, apod. org leasing kopírovacích strojů Nájemné kopírovacích strojů - platby dle smluv + vyrovnávací smlouvy. org servisní a materiálové smlouvy - kopírovací stroje Smlouvy uzavřené na servis a dodávky materiálu (papír, toner) pro kopírovací stroje - platby dle smluv a vyrovnávací smlouvy. Plnění výdajů se odvíjí od počtu překročení nasmlouvaných počtů kopií. org telekomunikační služby Poplatky za hovorné - pevné linky, mobilní telefony. Kapitálové výdaje org programové vybavení Nákup programů - strážce systému - zabraňuje uživatelům, změnám v konfiguraci operačních systémů klientských stanic, program antispam - využití - ke kontrole nevyžádané pošty, přítomnost virů v poště a obsahu internetových stránek. org antény pro propojení budov Nákup antén pro propojení počítačových sítí budov Radnice a MÚ - v důsledku havárie zastaralého zařízení. org nákup WH - switch Nákup switchů pro povýšení rychlosti páteřní sítě na 1 Gb/s. 4. Odbor financí Příjmy : org zrušené daně Odvod doplatků již zrušených daní od FÚ vázaných na příjem právnické osoby (odvod ze zisku, důchodová daň, zemědělská daň ze zisku,...). 6

7 org daň z příjmů FO z kapitálových výnosů (srážková daň) Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je 212 tis. Kč, tj.14,6%. org daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů z hlavní činnosti, kterou město zaplatilo samo sobě. Daň z příjmů z vedlejší hospod.činnosti města je uvedena zvlášť v org org daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Součástí je i 1,5% motivační složky dle podílu zaměstnanců v obci ve výši tis. Kč. Počet zaměstnanců pracujících na území města byl (loni 7.249), tzn. že "motivační" složka obce byla 434 Kč ročně za jednoho zaměstnance). Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj. 15,2 %, oproti propadu 2% v minulém roce. org daň z příjmů FO - OSVČ Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR a 30% z příjmů podnikatelů, kteří mají na území obce bydliště. Meziroční propad výnosů této daně je 646 tis. Kč, tj. propad o 8%, oproti propadu 44% v minulém roce. Nadále se projevují legislativní změny, které snížily daně podnikatelům i zaměstnancům, kteří podávají daňové samostatně. org daň z příjmů právnických osob Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj. 12% oproti loňským 3%. org daň z přidané hodnoty Výnos této daně je podíl na 20,59% z celostátního výnosu rozděleného dle poměru počtu obyvatel obce (13.861) k celkovému počtu obyvatel ČR. Meziroční nárůst výnosů této daně je tis. Kč, tj.o 5% ( v loňském roce také 5% ). org daň z nemovitostí 100% výnos této daně z pozemků a staveb ležících na území města náleží městu. Koeficient pro výpočet této daně nebyl do této doby na území města nijak změněn. Meziročně došlo k poklesu příjmů z této daně o 61 tis. Kč ( 1% ). Celkově byly rozpočtované příjmy města z daňových výnosů od FÚ naplněné jen na 100,7%, přičemž meziroční navýšení bylo tis. Kč. org poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Jedná se o místní poplatek, který činí v 15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, poplatek vybírá pro obec ubytovatel, který je jeho plátcem a ručí za něj. Meziroční nárůst příjmů o 426 tis. Kč, je důsledkem důraznější správy tohoto poplatku (doměření dle pomůcek, navýšení pozdě uhrazených poplatků až na trojnásobek, pokuty). Dle informací od ubytovatelů a zjištění správce poplatku počet rekreačních pobytů na území města oproti minulým rokům mírně roste. V evidenci FO je 232 fyzických a právnických osob, kterým byl vydán živnostenský list na poskytování ubytování na území města. Z toho 15 osob ubytování v roce 2007 neposkytovalo. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 138 tis. Kč. org poplatek z ubytovací kapacity Od r.2004 je zpoplatňována pouze lůžková kapacita v zařízeních určených stavebními předpisy (zkolaudovaných) pro přechodné ubytování za úplatu, tzn. hotely, penziony atd. Nejsou tedy zpoplatněny kapacity např. v rodinných domech celoročně pronajímané turistům. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt se u tohoto poplatku nerozlišuje, za jakým účelem je přechodné ubytování poskytováno. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá za využití lůžkové kapacity v zařízeních sloužících přechodnému ubytování za úplatu. Počet ubytovacích zařízení na území města se výrazněji nemění. Poplatek za skutečně obsazené lůžko platí ubytovatel a sazba činí 4 Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 23 tis. Kč. 7

8 org poplatek ze psů V evidenci je přihlášeno cca psů. Meziroční nárůst příjmů činí 97 tis. Kč ( tj. 17% ) je způsoben zvýšením sazby tohoto místního poplatku. Pohledávky po lhůtě splatnosti činí 56,2 tis. Kč. org poplatek ze vstupného Jedná se o místní poplatek ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, neplatí se z akcí jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely. druh akce počet plátců výběr poplatku plesy ,- Kč diskotéky ,- Kč ostatní (cirkus, tan.záb.) ,- Kč Prodejní a reklamní akce, kde se vybírá vstupné a tím pádem může město vyměřit poplatek ze vstupného, se dle informací FO v roce 2006 na území města nekonaly. Pohledávky po lhůtě splatnosti nejsou. org správní poplatek (z tomboly,...) Jedná se především o správní poplatky za povolení k uspořádání tomboly, jehož minimální výše činí 200 Kč. org poplatek za komunální odpad Příjem z místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vybíraného od osob přihlášených k trvalému pobytu na území města (sazba 444,- Kč na rok), včetně příjmu z opožděně uhrazených poplatků za předchozí roky. Meziroční nárůst příjmů o 588 tis. Kč, tj. o 11 % z důvodu zvýšení sazby poplatku od Pohledávky po lhůtě splatnosti činí tis. Kč. org ostatní příjmy běžného roku Jedná se o nahodilé příjmy, rozpočtem upravované podle skutečnosti. Největší položku těchto příjmů činí vratka DPH za akce realizované z prostředků evropských fondů přijatá ve výši 260,9 tis. Kč. org úroky Jedná se o úrokové výnosy ze zůstatků na běžných účtech města. Příjem je ovlivněn zejména uzavřením smlouvy o poskytování služby ČSOB Cash Pooling fiktivní spočívající ve sčítání zůstatků na jednotlivých běžných účtech zařazených ve skupině účtů. Na základě výsledné částky je pak stanovena úroková sazba, kterou jsou úročeny zůstatky všech běžných účtů zahrnutých ve skupině, a to bez ohledu na výši zůstatků jednotlivých účtů. V této skupině jsou zahrnuty účty těchto subjektů: MŠ T.G.M. a MŠ Za Nádražím, ZŠ T.G.M. a ZŠ Plešivec, SMČK spol. s r.o. (2 účty) ČKRF s.r.o., PRO SPORT ČK o.p.s. jeden účet Města Český Krumlov. org VHP - místní poplatek Agenda správy poplatku za výherní hrací přístroje byla převedena od z odboru dopravy pod odbor financí. Sazba poplatku je 5 tis. Kč za 1 VHP za čtvrtletí. Vybíráno pouze z Herny Kasina v Novém Spolí, kde provoz VHP povoluje MF ČR. org daň z příjmů právnických osob - město Viz. příjmy org. 198, daň se pouze proúčtovává na straně příjmů a výdajů, vzhledem ke stejné výši na obou stranách nemá daň vliv na saldo hospodaření, má vliv jen na celkový objem rozpočtu. org daň z nemovitostí - město Město platí tuto daň za svoje stavby a pozemky nacházející se mimo jeho katastrální území. Daň 100,5 tis. Kč vyplývá ze zpracovaného daňového přiznání. org úroky z úvěru - kontokorentní úvěr Město mělo smluvně zajištěné čerpání dvou kontokorentních úvěrů (KB a ČSOB) do celkové výše 20 mil. Kč. V loňském roce nebyly využívány. org poplatky za bankovní operace Jsou zde zahrnuty veškeré poplatky za bankovní služby (vedení všech účtů města, položky, elektronické bankovnictví, apod.). 8

9 org audit, služby daňového poradce Zpracování auditu 110 tis. Kč, daňové přiznání k dani z příjmů města 39 tis. Kč, k dani z nemovitostí 30 tis. Kč a výdaje na právní služby (ústavní stížnost, prodej SMČK) za 53 tis. Kč. org výdaje na stravné zaměstnanců Příspěvek zaměstnavatele na 1 stravenku činí 24 Kč. org výdaje sociálního fondu Příspěvek na 1 stravenku ze soc.fondu 23 Kč. Příspěvek na penzijní připojištění byl 500 Kč měsíčně pro 1 zaměstnance. Výdaje jsou v souladu se schváleným Statutem fondu zaměstnanců města. org ostatní výdaje Kromě vratek sociálních dávek z minulých let, které nejsou součástí finančního vypořádání za rok 2006, jsou zde obsaženy výdaje na ostatní náhrady obyvatelstvu (smluvní spoluúčast na pojistných událostech) a ostatní výdaje jinde nezařazené (soudní poplatky, náhrada nákladů řízení soudu, aj.). org finanční vypořádání dotací - KÚ Vratka nečerpaných dotací z r org příspěvky RM Agenda těchto příspěvků byla rozdělena od mezi OŠSM, FO a OSVZ. org cizí platby Prosincová platba, která byla určená pro Triumfu (na účet hospodářské činnosti). 5. Odbor správy majetku Běžný rozpočet Příjmy : org pronájem reklamní plochy - autobusové zastávky Tovární Celkem evidováno v roce smluv. org přijaté pojistné náhrady Celkem 8 případů, z 1/4 plnění pojišťovny po vichřici. org pronájem Jihostroj, Energo Plnění na 88 %, společnost Carthamus a.s. uhradila prosincovou splátku až v lednu org pronájem nebytové prostory Překročení 14% způsobeno zejména splátkou Pro-Sport o.p.s, která byly zaslána a do účetnictví se dostala až v roce 2007 ( cca 700 tis) a dále nově uzavřenými nájemními vztahy. org pronájem pozemky 36 smluv celkem z toho 6 smluv uzavřeno v roce 2007, uzavřením nových smluv zapříčiněn nárůst o 11% proti rozpočtu. org věcné břemeno Zrealizování investičních akcí, na něž jsou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene. Hlavním partnerem je E.O.N. (z 82%). org klášter celkem Plnění na 69 % z důvodu nezrealizování podnájmu volné části kláštera. org. 346 pronájem VAK sítě Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org pronájem kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného probíhá v souladu s uzavřenými smlouvami především s EON. 9

10 org pronájem skládky Organizace byla převedená z odboru životního prostředí na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada nájemného se odvíjí od množství uložených tun odpadu. Na skládku jsou nyní ukládané jen odpadky z košů a smetky. Komunální odpad je ukládán na skládku Lověšice. org nájemné DDM Plnění na 25 % na základě rozhodnutí RM - sníženo nájemné pro rok 2007, DDM využilo prostředky na drobné opravy a mobiliář objektu. Výdaje : org pojištění majetku města Rozpočet zpracováván v době, kdy nejsou známy nabídky pojišťovacích domů na uzavření základní pojistné smlouvy na živelné pojištění majetku města. org pronájmy pozemků V rozpočtu počítáno s rezervou, tudíž nedošlo k naplnění. org opravy nebytových prostor - nepeněžní plnění V souladu s uzavřenými smlouvami. org oprava a údržba majetku celkem Opravy realizovány opravy v souladu s plánem. org výdaje spojené s realizací majetku V rozpočtu nadhodnoceny výdaje na konzultační, poradenské a právní služby. org kasárna Vyšný V rozpočtu nadhodnoceny náklady na ostrahu kasáren. org správa hřbitova Plnění dle uzavřené mandátní smlouvy. org kolky a ostatní výdaje Rozpočet odhadován, hrazeny i kolky právního odd.. org výdaje za věcná břemena Nezrealizovány akce města, kdy by vyvstala potřeba zřízení věcných břemen do pozemků cizích vlastníků. org klášter celkem Rozpočtováno s ohledem na využívání celého areálu, což se nezdařilo zrealizovat. org veřejná WC Nenaplnění rozpočtu o 8% způsobeno nižšími náklady na energie (voda, teplo). org správa kotelen - střední školy V rozpočtu odhadována vyšší inflace. org nákup služeb - kolektor Organizace byla převedená z odboru investic na odbor správy majetku k v souvislosti s organizační změnou. Úhrada služeb VaK JČ probíhá v souladu s uzavřenou smlouvou. org. 610 VO - EE Plnění rozpočtu dle spotřeby EE. Kapitálový rozpočet Příjmy: org prodej ostatního hmotného majetku Nerozpočtovaná položka, prodej domovních předávacích stanic. 10

11 org prodej domů Celkem prodáno 104 bytů, na překročení rozpočtu se podílí zejména prodeje obálkovou metodou v 5 případech (na celkovém příjmu se podílí z 16%) a prodej ČKRF v 1 případě. org prodej pozemků fyzickým osobám Zrealizováno 21 prodejů pozemků fyz. osobám, překročení zapříčiněno zejména prodejem p. Kolářovi ( 52% plnění rozpočtu). org prodeje pozemků právnickým osobám Zrealizovány 3 prodeje. Celkové příjmy z kapitálového rozpočtu plněny na 107% org nákup domů Splátka objektu čp. 227 (pronájem FK Slavoj) dle uzavřené smlouvy. org nákup pozemků Zrealizovány 2 obchody ( s PF ČR - pozemky za zámeckou zahradou a vypořádány vztahy v "lomu Vyšný" s AGS Mydlovary) Nižší vzniklá potřeba pro investiční akce města. Nákup pozemku od MO nezrealizován ( komunikace nad areálem kasáren ve Vyšném). 6. Odbor územního rozvoje, investic a památkové péče (do ) Odbor investic (od ) Běžný rozpočet Výdaje : org oprava kříže Havraní skála Oprava kříže na vrcholku Havraní skály provedená souběžně se sanací skalního masivu. org obnova fasády klášter Obnova části venkovních fasád malého a velkého konventu dle dlouholetého plánu obnovy ( ) - z části hrazeno z dotace od MK. org opravy a údržba majetku - opravy a údržba hřbitov - prostředky, které byly určeny na opravu bytu nebyly vyčerpány z důvodu nejasností ohledně dalšího využití bytu - opravy objektu Slavoj - prostředky byly určené na výměnu oken, nečerpáno z důvodu nedořešených vlastnických vztahů v lokalitě Chvalšinská org kasárna Vyšný Opravy a údržba v areálu bývalých kasáren Vyšný. org opravy a údržba kanalizací Pravidelné práce na opravách splaškové kanalizace a vodovodů dle aktuálních podnětů. org konzultační, poradenské a právní služby Spolupráce na výběrových řízení dle z. 137/2006 Sb.,odborné posudky, studie a diagnostiky. org čištění splaškové kanalizace Pravidelné práce na čištění splaškové kanalizace. org opravy byt.domů ( kanalizace Mír ) Oprava splaškové ležaté kanalizace u bytových domů na sídlišti Mír. org pronájem lešení-lávka Pod kamenem Dlouhodobý pronájem lešenářské konstrukce pro pěší lávku Pod kamenem. org oprava el.rozvod.pro topení na radnici Oprava elektrického topení na radnici. 11

12 org ZŠ Za Nádražím - uč.chemie DDHM Rekonstrukce učebny chemie neinvestiční část. org grant z KÚ - Nemovité kulturní památky Oprava Linecká 48 - z dotace stavební oprava brány v majetku města ČK. org veřejné osvětlení revize, opravy a údržba Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti veřejného osvětlení. org opravy a údržba komunikací včetně mostů Pravidelné činnosti zajišťované v oblasti údržby místních komunikací a mostů. Kapitálový rozpočet org reko hřbitova (chodníčky - dlažba) Nečerpáno, časová zaneprázděnost techniků. org PD - Vyšný přípr.pro výstavbu bytů Akce zatím nezahájena, nutno vyčkat na dokončení zpracování aktualizace regulačního plánu Vyšný. Podstatné je rovněž stanovení další koncepce v rozvoji bytové individuální výstavby. org PD - sportovní zóna Chvalšinská Zpracování architektonické studie společnosti ARCHA Č.Budějovice sportovní areál Chvalšinská. org instalace termoventilů - ZŠ Plešivec+TGM,instalace termoventilů - 3 x MŠ Instalace termostatických ventilů na topná tělesa. org oprava propusti a komunikace Potoční Vlastní podíl při realizaci inv. akce Propustek Potoční zvýšení propustné kapacity silničního propustku v horní části ulice Potoční. org PD - vodní zdroj Slupenec Zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity vodního zdroje s úpravnou vody pro osadu Slupenec. org PD-odvodnění dešť.vod pod Agipem Zpracování projektové dokumentace řešení odvedení dešťových vod z lokality ulice Kaplická, Polská, Nemocniční apod. s vyústěním do Vltavy pod benzínovou stanicí Agip. org rekonstrukce komunikací Postupná rekonstrukce místních komunikací dle aktuálních potřeb. org kašna na Náměstí Svornosti Přípravné práce na investiční akci rekonstrukci barokní kašny a morového sloupu - uvolnění pozastávky za prováděcí PD (dle SOD). org rekonstrukce veřejného osvětlení Postupná rekonstrukce VO. org reko chodníku Objížďková III Pokračování rekonstrukce celého chodníku pro pěší při komunikaci Objížďková tentokrát III. etapa. org Program ZAD - klášter (napoj.konventu) Pokračování prací na rekonstrukci bývalého kláštera Křížovníků - propojení rozvodů UT malý a velký konvent, vnější fasády jižní a západní strany (dotace MK ČR). org reko mostu u DDM Rekonstrukce mostu u DDM vlastní podíl. org MŠ TGM - reko kuchyně,... Rekonstrukce kuchyně MŠ. 12

13 org MŠ Plešivec I - VZT, dlažba kuchyně, WC, umývárny Rekonstrukce rozvodů vnitřních instalací, dlažby a hygien. center. org MŠ Plešivec II - ZTI, dlažba v kuchyni Rekonstrukce rozvodů vnitřních instalací, povrchů apod. org Městský hřbitov - nový kolumbární blok Výstavba dalšího kolumbárního bloku na městském hřbitově. Pokračování několikaletého procesu rozšiřování prostor pro kolumbária. org Reko ZŠ TGM Platba pozastávky na prováděcí projektovou dokumentaci (dle SOD), dokončení VŘ na GD. org regenerace panel.sídlišť (Za Nádražím) Architektonická studie Regenerace panel. sídliště Za Nádražím podklad pro další stupeň PD a následné podání žádostí o dotace. org zimní stadion - podíl města Studie řešení sportovních šaten a nezbytného zázemí (dle požadavku starosty města), rekonstrukce vytápění strojovny ZS (havarijní stav kotle), opláštění 1 stěny ZS (převedeno na Pro Sport). org Reko IS a komunikací H.Brána (Nové Domovy, Rybniční, Příkrá, Kaplická) - vl.podíl Dotace zatím nezískána, lokalita zahrnuta do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org Reko ŚJ a ZŠ Plešivec Dokončení přípravy investiční akce, včetně VŘ na GD. org sanace Havraní skály Dokončení poslední etapy sanačních prací se společností SG Geotechnika Praha. org reko kanalizací ( Tř.5.května,..) Realizace akce vyžaduje nejdříve rozhodnutí o koncepci odkanalizování této řídce obydlené lokality města, dále zpracování příslušné projektové dokumentace. org MŠ Vyšehrad - TZI (WC, umývárny) Rekonstrukce hygienických center MŠ. org ZŠ Za Nádražím - reko osvětlení učeben Postupné rekonstrukce tříd ZŠ splnění hygienických limitů v oblasti osvětlení. org ZŠ Za Nádražím bojlery Výměna bojlerů ohřev TUV. org ZŠ Za Nádražím - reko učebna chemie, stroje, přístroje,zařízení Realizace akce rekonstrukce odborné učebny chemie, včetně nábytku, vybavení a stavebních úprav. org revitalizace měst.parku a rekultivace území jižních teras - podíl města Dotace na realizaci zatím nezískána, prostředky čerpány na dokončení a aktualizaci projektu. org rekonstrukce veřejného osvětlení Trvalá péče o VO, postupná rekonstrukce lamp, rozvodů atd. org PD - reko komunikací,is a opěrných zdí Krásné údolí Práce na PD zatím nezahájeny, lokalita zahrnuta do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org PD - reko kanaliz. Plešivecké náměstí, Horská, Nad schody Práce na PD zatím nezahájeny, lokality Plešiveckého náměstíčka a Horské ulice zahrnuty do souhrnného projektu Opravy a rekonstrukce místních komunikací. org PD - sanace skal Svatý Duch Zpracování PD na odbornou sanaci skalního svahu nad zástavbou RD v ulici Sv. Duch. 13

14 org PD - lávka pro pěší Mír - Za Nádražím Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě na lávce pro pěší spojující lokality sídliště Za Nádražím a sídliště Mír. org PD - lávka Myší Díra - Městský park Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě na lávce pro pěší spojující lokality městský park a Myší díru. org PD - nadjezd nad I/39 Špičák Zahájení prací na předprojektové a projektové přípravě rekonstrukce mostu nadjezdu nad I/39 na Špičáku. org PD - MŠ Vyšehrad - přístavb.škol.jídelny Původní záměr na přístavbu jídelny pro MŠ v průběhu prací změněn na 2 nástavby (ložnice / herny). Novou dispozicí bude splněn limit na pobytový prostor dětí dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. org PD - ZŠ Linecká-výměna stoupaček, reko hygienických center Projekt na výměnu ZTI a rekonstrukci hygienických center příprava pro realizaci v roce org PD - reko DPS Plešivecké náměstí Původní záměr na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci stávajícího DPS Plešivecké náměstí zatím nerealizován. Pouze bude zpracována jednoduchá studie, na základě které se bude moci rozhodnout zda objekt rekonstruovat či raději prodat. org PD - rekreační zóna Horní Brána Vyhotovení úvodní studie řešení rekreační zóny Horní Brána (nad rybníkem). org přístřešky na autobusovém nádraží Nákup a instalace 3 přístřešků autobusových zastávek v prostoru autobusového nádraží. org studie proveditelnosti protipovodňových opatření na Vltavě Základní projektový materiál pro řešení protipovodňových opatření na Vltavě. Na základě tohoto projektu následně podána žádost o dotaci z resortu Mze ČR. org redukční ventil - vodovod Horní Brána Rekonstrukce technologické části vodojemu Horní Brána osazení redukčního ventilu snížení a regulace tlaků v soustavě vede se snížení rizika havárií. org redukční ventil - vodovod Ptačí Hrádek Rekonstrukce technologické části vodojemu Ptačí hrádek osazení redukčního ventilu snížení a regulace tlaků v soustavě vede se snížení rizika havárií. org AN - ověřovací architektonická studie Spolupráce s A 8000 spol. s r.o. vypracování ověřovací urbanisticko architektonické studie lokality autobusového nádraží a jeho okolí. Dokončení na jaře org PD - rekonstrukce a modernizace MŠ Příprava projektů na rekonstrukce a modernizace MŠ pro další uplatnění investičních akcí v grantech či dotačních titulech EU. org světelná signalizace Rekonstrukce světel. signalizací problematika převzata z ODaSH. org výměna azbestocement. potrubí Vyšný Služby spojené s přípravou projektové dokumentace a výběru dodavatele stavby. 7. Stavební úřad Příjmy org správní poplatky Jedná se o poplatky vybrané v hotovosti na podatelně SÚ jejich výše závisí na zájmu investorů 14

15 (stavebníků) a tedy počtu podaných žádostí. Z uvedeného plnění (94%) vyplývá, že plánovaný příjem nelze předem stanovit přesněji. org pokuty Jedná se o pokuty uložené SÚ za porušení stavebního zákona. Do plnění rozpočtu se započítávají pouze pokuty fyzicky uhrazené na účet města. 8. Odbor životního prostředí a zemědělství org ozeleňovací práce ve městě Plnění 94% - náklady na zajištění údržby a rozvoje vzrostlé zeleně v majetku města (arboristické práce - ošetření vzrostlých dřevin, kácení, nákup rostlinného materiálu, realizace výsadeb apod.) org lesní hospodářství mimořádné Plnění 96% - náklady na zajištění posudků a analýz, souvisejících se zabezpečením výkonu státní správy lesů (bezpečnost lesních porostů apod.) org kontrola lovu Plnění 100% - v souladu se zákonnou povinností orgánu státní správy myslivosti kontrolovat lov u jednotlivých mysliveckých sdružení pořádána tzv. přehlídka trofejí jako základní kontrolní mechanismus org ostatní výdaje - ochrana životního prostředí Plnění 66% - náklady na ošacení (stejnokroj státní správy myslivosti), pořízení pracovních pomůcek org nákup služeb - ostatní odpady Plnění 81%, položka zahrnuje náklady na zabezpečení služeb, souvisejících s odpadovým hospodářstvím nad rámec běžného nakládání s odpady (svoz vánočních stromků, přesuny kontejnerů, instalace zábran u kontejnerových stání apod.) org údržba veřejné zeleně Plnění 97% - položka zahrnuje náklady na zajištění komplexní údržby zelených ploch v majetku města (základní pracovní operace - sekání trávy, údržba živých plotů, vyhrabání stařiny a listí, úklid - ve stanovených termínech a rozsahu dle smluv) org městský mobiliář Plnění 90% - náklady na nákup, opravy a udržování měst.mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.) org vánoční výzdoba města Plnění 101% - náklady na revizi a opravu stávajících prvků, nákup nových světelných motivů a jejich instalaci org. 439, 462, 463, 464 a sběr, svoz a likvidace odpadu: Plnění 101% - položky zahrnují náklady na likvidaci nebezpečného odpadu a kadavéru, sběr a svoz komunálního odpadu, nákup odpadových nádob, nákup služeb, likvidace černých skládek, náklady na separovaný sběr, vývoz odpadkových košů a provoz sběrného dvora. org psí útulek - výdaje Plnění 88% - položka obsahuje náklady na zajištění provozu Stanice - režijní náklady, krmivo, veterinární péče, mzdové náklady, energie apod. Příjmy: org poplatky za znečišťování životního prostředí Plnění 348% - příjmy závislé na vzniku nových zdrojů znečišťování ovzduší, na jejich kategorizaci apod. org pokuty Plnění 54% - pokuty vyměřované za porušování předpisů na úseku životního prostředí 15

16 org pronájem skládky Plnění činí 100 %, v souladu se smlouvou mezi městem a společností Služby města Č.K., s. r. o., odvádí provozovatel skládky stanovenou sazbu za každou uloženou tunu odpadu - položka závislá na množství uloženého materiálu org správní poplatky lovecké a rybářské lístky Plnění 97% - s ohledem na nové znění zákona o rybářství došlo s účinností od k výraznému nárůstu agendy úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku vydávání rybářských lístků a následně i k nárůstu příjmů org správní poplatky (vydání stavebního povolení) Plnění 74% - odbor je speciálním stavebním úřadem na úseku vodního hospodářství - výše položky je závislá na aktivitě investorů org odvody za odnětí půdy ze ZPF Plnění 20% - investoři platí poplatky za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, položku nelze přesně predikovat - odvozena dle zkušeností minulých let org psí útulek - poplatky od majitelů Plnění 102% - v případě ztráty psa a jeho umístění ve Stanici pro psy ČK platí následně majitel (příp. příslušný obecní úřad) finanční částku za pobyt (odchyt, ustájení, krmivo) org dotace na lesní hospodářské osnovy Plnění 99% - Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán státní správy lesů zadal - v souladu se zákonem o lesích - ke zpracování lesní hospodářské osnovy pro právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha (v souladu s 25 lesního zákona). Pro výkon státní správy lesů a za účelem zjištění stavu lesa budou, pro lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví právnických a fyzických osob, pokud pro ně není zpracován lesní hospodářský plán, zpracovány lesní hospodářské osnovy na období 10 let tj. od do Jedná se o lesy, nacházející se v k. ú. Pernek, Boletice a Horní Planá - zařizovací obvod Dobrá Voda. Náklady na zpracování osnov hradí stát. org psí útulek - dary Plnění 137% - položka tvořena sponzorskými dary na provoz útulku org pronájem honebních pozemků Plnění 125% - dle zákona č.449/2001 Sb. o myslivosti, jsou určité pozemky honební a je na nich prováděno právo myslivosti. Protože Město Český Krumlov nemá dostatek těchto pozemků, aby vytvořilo samostatnou honitbu (min. 500 ha souvislých pozemků), svoje pozemky přičlenilo do honebních společenstev (sdružení vlastníků pozemků, které vytvoří honitbu a tu pronajme). Za přičlenění těchto pozemků náleží vlastníku pozemku náhrada. Průměrná cena se pohybuje okolo 20,- Kč/ha (viz. největší vlastníci pozemků PF ČR - 20 Kč/ha, LČR s.p. 20,- Kč/ha). S ohledem na tuto skutečnost byly pozemky přičleněny za průměrnou výši 25,-Kč/ha/rok. org činnost OLH Plnění 100% - jedná se o náklady na činnost odborných lesních hospodářů; částka stanovena příslušnou vyhláškou MZe a příslušná roční sazba je každoročně stanovována. Předmětnou částku uplatňujeme prostřednictvím Krajského úřadu ze státního rozpočtu a posléze pouze přerozdělujeme na jednotlivé OLH. Výše je tedy závislá na stanovené sazbě a na výměře lesních ploch. org dotace na zpevňující a meliorační dřeviny Plnění 100% - odbor životního prostředí a zemědělství vyplácí finanční prostředky podle vyhl. MZe 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a poskytování náhrad zvýšených nákladů. Tyto prostředky jsou vlastníkům lesa poskytovány ze státního rozpočtu (na základě žádosti podané u MÚ), prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru životní prostředí, zemědělství a lesnictví. org regenerace městského parku Plnění 149% - v roce 2006 dokončena II. etapa revitalizace městského parku. V souladu se smlouvou o poskytnutí dotace ze SFŽP ČR (ve výši ,- Kč) doplatek vyplacen po závěrečném vyhodnocení akce. 16

17 9. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy org Azylové bydlení Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém bydlení, které nelze přesně určit dopředu. org Azylové bydlení Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány. Oddělení sociálních služeb a dávek hmotné nouze Výdaje : org sociální dávky Nelze přesně odhadnout skutečnou výši vyplacených dávek dle organizací. Dotace podléhá finančnímu vypořádání dotací s KÚ ( nevyčerpané prostředky byly vráceny ). org výdaje na soc. účely Nelze přesně odhadnout výdaje na soc. účely. org program protidrogové prevence Nebyly dočerpány finanční prostředky na jednotlivé grantové výzvy. 10. Odbor dopravy a silničního hospodářství Příjmy : org nájemné filmaři Vyšší příjmy jsou ovlivněny počtem a rozsahem natáčení filmů ve městě. org zábor veřejného prostranství K nárůstu příjmů došlo z důvodů zvýšené kontroly skutečných záborů veřejných ploch a komunikací v majetku města. org pokuty doprava Příjem za uložené pokuty na úseku dopravy, veřejného prostranství a pozemních komunikacích. Příjem byl ovlivněn i snížením počtu pracovníků na tomto úseku o 1 v souvislosti s organizační změnou. org správní poplatky Zvýšení příjmů u vybraných správních poplatků je z důvodů většího počtu vyřízených žádostí a s tím spojeného většího počtu správních poplatků. org parkovací karty V roce 2007 došlo k menšímu počtu prodaných parkovacích karet. Prodej karet je mimo jiné ovlivněn i kontrolní činností MP v této oblasti. Výdaje : org čištění ulic a zimní údržba Úspora výdajové částky byla z důvodu mírné zimy v závěru roku org konzultační, poradenské a právní služby Jedná se o položku na znalecké posudky a náklady tlumočníků v souvislosti s projednáváním dopravních přestupků a nákup služeb v souvislosti s údržbou komunikací a to dle skutečně požadovaných služeb. org příspěvek pro ČSAD - důchodci Úspora oproti předpokládaným výdajům je z důvodů poklesu přepravených osob - důchodců, oproti předchozímu období. 17

18 11. Živnostenský úřad Příjmy org správní poplatky Výše skutečně vybraných správních poplatků přesáhla o 78 tis. Kč odhad v rozpočtu. org pokuty Živnost.úřad v r.2007 pravomocně uložil pokuty celkem za 222,5 tis. Kč. Z toho bylo 29,5 tis. Kč v blokovém řízení a ,- Kč ve správním řízení. Výše uložených pokut byla přímo úměrná počtu a závažnosti správních deliktů zjištěných při provádění kontroly ve správním obvodu. 13. Městská policie Výdaje z rozpočtu MěP jsou celkově vyčerpány na 96%, přičemž jednotlivé položky nejsou významně překročeny. 16. Odbor územního plánování a památkové péče org Program regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov org Program regenerace pro městskou památkovou zónu Plešivec Příspěvky (z dotace) + podíly města poskytované v rámci těchto programů nebyly čerpány v obou organizacích v plné výši. Důvody pro nevyčerpání dotace byly na straně stavebníků (žadatelů o dotaci), kteří do konce r.2007 neprovedli práce na něž jim byla přidělena dotace. Jako důvod uváděli nedodržení termínu dodavatelskou firmou, klimatické podmínky na konci roku nebo že se jim nepodařilo získat včas stavební povolení. 17. Odbor školství, sportu a mládeže Oddělení školství Příjmy : org DNPC Příjmy z pronájmu bytů v Domě na půl cesty nelze přesně určit dopředu. org Azylový dům Příjmy z pronájmu bytů v Azylovém domě nelze přesně určit dopředu. org úhrada od obcí za dojíždějící žáky Příjmy v této položce závisí na počtu dojíždějících žáků do ZŠ v Českém Krumlově - u dvou obcí došlo ke snížení z důvodu změny trvalého bydliště. org DPS o.p.s. - přijaté dary Jedná se o účelové prostředky, které se převádějí do dalšího roku a budou zapojeny do rozpočtu prostřednictvím rozpočtového opatření. org DNPC Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda - záleží na výši záloh od dodavatelů, výše skutečné spotřeby energií je ovlivněna počtem nájemníků). org Azylový dům Výdaje na běžný provoz a údržbu tohoto zařízení nebyly plně čerpány (např. el. energie, voda - záleží na výši záloh od dodavatelů, výše skutečné spotřeby energií je ovlivněna počtem nájemníků). org Správa a údržba kotelen MŠ, ZŠ Výdaje na správu a údržbu byly čerpány dle skutečné fakturace od f. Energo. 18

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2014 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění VÝDAJE ROZPOČTU 2014 Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 220 Třída 5 - běžné výdaje celkem 320 2212 Silnice

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1

Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 Obec Jaroměřice 569 44 Jaroměřice 1 IČ: 00276758 R O Z P O Č E T NA ROK 2015 Třída 1 - daňové příjmy PŘÍJMY Kapit.Položka v tis.kč ----------------------------------------------------------------- daň

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2009. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2009 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2009 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2007 PŘÍJMY Daňové příjmy 15.089.000 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 2.670.000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti 1.650.000 Daň z příjmu FO z kapitálových

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 120 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 500 000 1122

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč.

P Ř Í J M Y. Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2010 dle rozpočtových opatření č. 8/2010. z toho: vodné. 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč. P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 Hlavní stránka NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2010 1) Návrh rozpočtu na rok 2010 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu

Více

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč)

Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007. Příjmy (v tis.kč) Rozpočet MČ Praha-Zličín na rok 2007 Příjmy (v tis.kč) Poplatek ze psů... 90 Poplatek za veř.prostranství... 330 Poplatek z ubytovací kapacity. 48 Poplatek za VHP... 1 010 Odvod výtěžku z provoz. loterií...

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více