PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR THERM 2010 FOR ARCH 2010 FOR INVEST 2010 FOR WOOD 2010 FOR ELEKTRO 2010 FOR CITY 2010 SPORT TECH veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 21. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh investičních příležitostí a realit 5. veletrh progresivního stavění ze dřeva 3. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů 14. veletrh produktů a služeb pro kraje, města a obce 2. odborný veletrh výstavby a vybavení sportovišť DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m Uzávěrka záznamu do veletržního Katalogu Uzávěrka technických služeb Uzávěrka objednávek staveb stánků, příp. jejich vybavení Uzávěrka zaslání Potvrzení o realizaci a zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu OBSAH Závazná přihláška k účasti firmy Obchodní podmínky ABF, a.s. Objednávka záznamu do Katalogu Objednávka technických služeb Technické podmínky ABF, a.s. Registrace dalších firem - spoluvystavovatelů Objednávka typových stánků pro krytou a venkovní plochu Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu Objednávka mobiliáře a grafických prací Potvrzení o realizaci expozice Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností, Seznam obchodních názvů 1 1a 2 3 3a 4 5 5a 6 6a 7 Na můžete stáhnout formuláře vyplnitelné na počítači.

2 1 Závazná přihláška k účasti - rámcová smlouva Termíny pro slevy , FOR ARCH FOR ELEKTRO FOR INVEST FOR WOOD FOR THERM FOR CITY SPORT TECH VYSTAVOVATEL Obchodní jméno firmy Stát Sídlo/místo podnikání - ulice PSČ Město IČ DIČ Statutární orgán Kontaktní osoba Tel Mobil Fax Internet www. Korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla (ulice, PSČ, město, stát) ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE (Vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence.) Obchodní jméno firmy Stát Sídlo/místo podnikání - ulice PSČ Město IČ DIČ Statutární orgán Kontaktní osoba Tel Mobil Fax Internet www. Korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla (ulice, PSČ, město, stát) OBOR PRO UMÍSTĚNÍ (Uveďte jeden převažující obor dle nomenklatury veletrhu - str. 7.) Expozice budou umísťovány dle oborového členění veletrhu. Číslo nomenklatury: Obor slovy VÝSTAVNÍ PLOCHA Zvýhodněné ceny dle termínu přihlášení jsou poskytnuty pouze v případě včasné úhrady zálohových faktur (v termínu jejich splatnosti). typ výstavní plochy cena v Kč/m 2 dle termínu přihlášení vyplňte rozměry v celých metrech minimální rozměry expozice: 3x3m do od od šířka - délka hloubka celkem m 2 řadová hloubka 3-4 m hloubka 5 m rohová 9-70 m a více m Krytá výstavní plocha tvar U m a více m m ostrovní m a více m Druhé podlaží 10% z ceny za m 2 počet m 2 druhého podlaží Výška expozice (včetně dominanty - v cm) V případě neuvedení výšky stánku předpokládáme celoplošnou výšku stánku 250 cm. expozice do 15 m Venkovní plocha expozice m (tvar se nerozlišuje) expozice m expozice 121 a více m Každému vystavovateli je vždy účtováno: Registrační poplatek 4000 Povinné pojištění 850 Stavba expozic prostřednictvím ABF ANO / NE Stánky a exponáty těžší než 800 kg/m 2 je nutné nahlásit písemně veletržní správě ABF. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Podpisem závazné přihlášky uděluji v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů pro interní potřebu spol. ABF, a.s. a dále uděluji souhlas v souladu se zák.č. 480/2004 Sb. k zasílání obchodních sdělení o veletrzích prostřednictvím elektronických prostředků.* Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky a že s jejich obsahem souhlasím. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlouvu, která bude realizována po částech, na základě objednávek ve formě písemné, ové, faxové. V případě, že objednávky budou vystaveny třetí osobou, je vyžadován vždy originál. *V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení, toto souvětí přeškrtněte. za ABF, a.s. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

3 Pořadatel: ABF, a.s., se sídlem Václavské nám. 29, Praha 1, IČ Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, které ABF, a.s. potvrdila účast na veletrhu či výstavě Článek 1. - Účast vystavovatelů na veletrhu a přidělení ploch 1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti firmy (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle organizátor veletrhu ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí. 2. Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat tyto Obchodní podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu. 3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu (tzv. nomenklaturou veletrhu). 4. ABF, a.s. si vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu jejího tvaru a umístění - účast na veletrhu je i v tomto případě pro vystavovatele závazná. Pokud není sjednaná výstavní plocha z důvodů zaviněných ze strany ABF, a.s. vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení registračního poplatku, uhrazeného nájemného a uhrazené ceny za objednané služby. Požadavky na náhradu případných škod vzniklých vystavovateli z tohoto důvodu ABF, a.s. neakceptuje a nehradí. 5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy. Článek 2. - Platební podmínky 1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle ABF, a.s. zálohovou fakturu na nájem za objednanou výstavní plochu a registrační poplatek. 2. Zálohová faktura za objednané služby bude zaslána před zahájením veletrhů a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže expozice. 3. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu. 4. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto: - nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže - zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu do Katalogu - zařazení do orientačního systému veletrhu - pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m 2 - jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m 2 přesahujících plochu 30 m 2 - montážní / demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup do areálu (ABF, a.s. je oprávněna požadovat kauci na vjezd) - Katalog veletrhu v tištěné podobě - bezplatná registrace ve Stavebním informačním systému e-stav 5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto: - obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stěny sousedních stánků - registrační poplatek za spoluvystavovatele - další záznamy o firmě - tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod. 6. Stornopodmínky Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, jsou stanoveny následující stornopoplatky: 20 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. do zahájení veletrhu Storno poplatky platí i v případě snížení velikosti objednané výstavní plochy. Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu dle čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu. Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky. Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu. 7. Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.), je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu. V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele a smluvní pokutu ve výši registračního poplatku a to kdykoliv v průběhu veletrhu. 8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Článek 3. - Výstavní plocha 1. ABF, a.s. pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu a úklidu, příp. dalších služeb na základě objednávky. Podmínkou předání objednané výstavní plochy je uhrazení veškerých dosud splatných plateb souvisejících s účastí na veletrhu. ABF, a.s. dále pronajímá venkovní výstavní plochu na vymezených volných plochách výstaviště. (POZOR u venkovních stánků je potřeba počítat s přesahem střechy stánku nad stánkem střecha nesmí zasahovat do sousední plochy). Minimální velikosti výstavních ploch jsou uvedeny v Závazné přihlášce. 2. Výška hal, zatížení podlah umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m dle konkrétního umístění expozice. Maximální výška exponátů pro transport do pavilonů je 3m. Podlaha hal na délku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 800 kg/m 2 je nutno tuto skutečnost projednat s ABF, a.s. 3. Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, a.s., bude mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu, a to ani v případě vysunutých výškových dominant. 4. Rastr výstavních ploch se zakreslením svého umístění obdrží vystavovatel po uhrazení všech splatných plateb za pronájem plochy a po konečném zpracování Závazných přihlášek. 5. Architektonická koncepce ve výstavních pavilonech počítá s realizací klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž budou k dispozici plochy pro expozice: - řadové, s volnou čelní stranou - rohové, se dvěma stranami otevřenými - obchozími - ve tvaru U (čelní), se třemi stranami otevřenými - obchozími - ostrovní, s volnými všemi čtyřmi stranami 6. Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu, v jakém byla před zahájením montáže. Jakékoli zničení, poškození či nadměrné znečištění je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění). 7. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu dále podnajímat třetí osobě. 8. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat čas příchodů a odchodů z výstavních prostor. Obchodní podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Článek 4. - Pojištění 1. ABF, a.s. sjednává ve prospěch vystavovatelů pojištění expozic a odpovědnosti za škodu v průběhu veletrhů automaticky v rámci služeb poskytovaných ABF, a.s. za jednotnou výhodnou cenu 850 Kč. Pojištění platí po celou dobu veletrhů, včetně montáže a demontáže (s výjimkou prosté krádeže). 2. Rozsah sjednaného pojištění: - Pojištění v případě živelních událostí - v nejširším možném rozsahu (tzv. sdružený živel), limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění rizika odcizení (krádež, loupež), limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění prosté krádeže, limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví třetích osob, limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč 3. ABF, a.s. neodpovídá vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhů. 4. Vystavovatel má možnost objednat si individuální ostrahu svého majetku. Článek 5. - Bezpečnost. Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace 1. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky. 2. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a demontáže obecně závazné právní předpisy České republiky a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků ABF, a.s. 3. Prozatímní el. zařízení musí být v souladu s ČSN a musí vyhovovat všem ostatním platným předpisům. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti tj. Osvědčení o způsobilosti dle zákona č. 174/1968 Sb., 4 písmeno f a 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. Článek 6. - Základní podmínky realizace stánku 1. Stavba stánku je nabízena a realizována společností ABF, a.s. Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje sám a nikoliv prostřednictvím ABF, a.s., je povinen předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu energií ke schválení ABF, a.s. nejpozději do Vystavovatel je povinen si zajistit realizaci všech obvodových stěn své expozice v min. výšce 2,5 m. Není možno využívat zadní strany stěn sousedních expozic. 3. Vystavovatel je povinen dodržovat Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu. Článek 7. - Prezentace vystavovatele 1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze ve vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. 2. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastních expozici je povoleno pouze po předběžném písemném projednání s ABF, a.s. a za úplatu, která není součástí nájemného za výstavní plochu. 3. ABF, a.s. je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost. 4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu max. 8 minut jedenkrát za hodinu, pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a ABF, a.s. k této produkci udělila písemný souhlas. Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu 60 db. K produkci je vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM). 5. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz, je ABF, a.s. oprávněna zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši Kč. Článek 8. - Termín přihlášek a objednávek 1. Závaznou přihlášku, Objednávku technických služeb, Objednávku výstavby stánků, Objednávku registrace dalších firem - spoluvystavovatelů a Objednávku záznamu do Katalogu, případně další objednávkové formuláře je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., Veletržní správa, Mimoňská 645, Praha 9, PSČ do stanovených termínů jednotlivých uzávěrek. 2. Doporučuje se zasílat veškerou korespondenci doporučeně. Článek 9. - Závěrečné ustanovení 1. Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě s ABF, a.s. zaslat písemně do Veletržní správy ABF, a.s. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči ABF, a.s. po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně řediteli Veletržní správy ABF, a.s. nebo pověřenému zástupci do konce veletrhu, po dobu demontáže do jejího skončení. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu. 1a

4 2 Vystavovatel (obchodní jméno firmy): A. ZÁKLADNÍ ZÁPIS ZDARMA (již v ceně registračního poplatku - vyplňte hůlkovým písmem) B. DALŠÍ KONTAKTNÍ ADRESY - PLACENÉ Žádáme, aby do Katalogu veletrhu byly u záznamu naší firmy uvedeny následující kontaktní adresy (bez charakteristiky) našich poboček (divizí, obchodních zastoupení apod.), přičemž za každou adresu uhradíme poplatek ve výši 700 Kč (+DPH). Počet dalších adres do veletržního Katalogu (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář) Objednávka záznamu do Katalogu Uzávěrka objednávek je Hlavní (převažující) činnost vystavovatele: projektová obchodní bez vlastní výroby, prodejní realizační dovozce Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): Výše uvedené údaje budou uvedeny bezplatně ve veletržním Katalogu a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden ve veletržním Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá úpravě Veletržní správy ABF. 1. Obchodní jméno firmy Stát Adresa: ulice Město PSČ Telefon Fax Internet 2. Obchodní jméno firmy Stát Adresa: ulice Město PSČ Telefon Fax Internet výroba jiné C. LOGO - placené (černobílé, velikost cca 4 cm 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). Žádáme o otištění firemní značky (loga) do Katalogu, plánku expozic a na Informačním systému veletrhu - cena 2000 Kč/ks Počet log u záznamu Název loga Logo v elektronické podobě prosíme zaslat na: Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

5 3 Vystavovatel Objednávka technických služeb Uzávěrka objednávek je (obchodní jméno firmy): Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ. Technické podmínky a specifikace služeb viz druhá strana tohoto formuláře. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Objednávka elektrické energie (cena za jeden přívod, požadované označte ) přívod 230 V - L + N + PE krytá plocha venkovní plocha do 2 kw - 1 zásuvka à Kč à Kč do 3 kw - 1 zásuvka à Kč à Kč do 5 kw/230-2 zásuvky à Kč à Kč do 6 kw/230 à Kč à Kč přívod 400 V - 3L + N + PE krytá plocha venkovní plocha do 9 kw - zás. 16 A à Kč à Kč do 15 kw - zás. 32 A à Kč à Kč do 21 kw - zás. 32 A à Kč à Kč do 40 kw - zás. 63 A à Kč à Kč Příkon nad 40 kw musí být individuálně projednán a je zpoplatněn částkou viz níže za každý kw nad 40 kw. krytá plocha venkovní plocha počet kw nad 40 kw à 650 Kč/kW à 715 Kč/kW Zapůjčení elektrorozvaděče (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Elektrorozvaděč 400V/16A pro přívod do 9 kw à Kč Elektrorozvaděč 400V/16A pro přívod kw à Kč Lednicový okruh krytá plocha à 800 Kč venkovní plocha à Kč Objednávka připojení na internet - krytá plocha Pevné připojení kabelem (RJ45) 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení Připojení k bezdrátové síti WI-FI à 700 Kč 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení à 700 Kč Objednávka připojení na internet - venkovní plocha Pevné připojení kabelem (RJ45) 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení Objednávka přívodu vody a odpadu (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) počet přípojek à 700 Kč à Kč Objednávka napuštění bazénu (vč. vypuštění) (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Účtovaná jednorázová částka plus 250 Kč za každý m 3 počet m 3 Objednávka úklidu (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Denní úklid - počet m Kč à 250 Kč à 20 Kč/m 2 /den Generální úklid - počet m 2 à 20 Kč/m 2 Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na souboru veletrhů FOR ARCH 2010, které jsou nedílnou součástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

6 Článek 1. - Časové údaje Montáž expozic: krytá plocha září hod. venkovní plocha září hod. Registrace vystavovatelů: září hod. Provozní doba v průběhu veletrhu: září hod. 25. září hod. Demontáž expozic: 25. září hod. 26. září hod. 27. září hod. Pro veřejnost budou veletrhy otevřeny: září hod. 25. září hod. Článek 2. - Technické služby Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přivedení vody s odpadem, přivedení telefonu, internetu, úklidu a příp. dalších služeb. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu a telefonu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastru s umístěním expozice vystavovatele. a) Objednávka el. energie U stánků, jež nejsou objednány u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděč - upravený na 5-ti vodičový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400V/32A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárních připojeno. V případě nutnosti je možné objednat před termínem montáže práce elektromontéra v ceně 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kw/230v pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu výstavy pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrorevizi. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek - 230V (bez rozvodu po stánku), nebo 1 zásuvku 400V, případně kombinaci 230 i 400 V. Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřívač vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m2 cca 0,5 kw, kuchyňský komplet cca 3,5 kw, kávovar /překapávací/ cca 0,8-1,2 kw, rychlovarná konvice cca 2 kw, dvouplotýnkový vařič cca 2 kw. Tyto příkony jsou pouze orientační - vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči. Za revizi elektro odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena. POZOR! V případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh, který nebude v noci vypínán. V ceně lednicového okruhu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie. b) Objednávka vody a odpadu Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4 hadicí je obsaženo v ceně přívodu a odpadu vody. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy. c) Denní úklid luxování + vynášení koše - je realizován denně, vždy v době, kdy je výstaviště uzavřeno pro veřejnost (návštěvníky). Pokud je denní úklid objednán na celou dobu veletrhu (5dnů) je v ceně i tvz. Generální úklid a není jej potřeba objednávat zvlášť. Generální úklid úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu dne K úklidu je nutné připravit expozici dne nejpozději do hodin. d) Další služby ABF a.s. zajistí bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, spediční a celní službu, pojišťovací službu, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby. e) ABF, a.s. zašle vystavovatelům Organizační pokyny a objednávkový katalog služeb společně s výstavními rastry v předstihu před začátkem veletrhu. f) Připojení k internetu Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí WI-FI (není dostupné na venkovních plochách). Pevné připojení kabelem je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET 10/100/1000 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Maximální rychlost připojení je 3 MBit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen. Připojení k bezdrátové síti WI-FI je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou kvalitu a stabilitu připojení. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího WI-FI zařízení vystavovatelem může dojít k rušení linky a snížení kvality připojení. V takovém případě ABF, a.s. neručí za plnou funkčnost přípojky. Maximální rychlost připojení je 1 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno WI-FI síťovou kartou. Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetovém prohlížeči následně zadáno uživatelské jméno a heslo, které bude vystavovateli předáno na technickém servisu během registrace vystavovatele. U obou typů připojení je v základné ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. Po odhlášení je možné použít na dalším zařízení stejné uživatelské jméno a heslo. Vystavovatel s objednanou přípojkou (u obou typů připojení) může přiobjednat zvýhodněné připojení dalšího zařízení. Přidělení pevných adres je po dohodě s ABF, a.s. možné ve výjimečných případech za příplatek Kč. Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat s ABF, a.s. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna přípojku odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem. Pro zamezení rušení WI-FI sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní WI-FI vysílače. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server. Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Článek 3. - Výstavba stánku 1. Na základě obdržení objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávky typových stánků. POZOR! Odběr el. energie typových stánků nutno objednat zvlášť. Vybavení typových stánků mobiliářem je možné doobjednat. 2. ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobiliářem. 3. Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové montistánky o rozměrech dle Objednávky. Vybavení montistánků mobiliářem je možné doobjednat. Článek 4. - Technickoprovozní podmínky 1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, stěny jejíž expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřípustné a pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. 2. Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah límce či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek Kč/m 2 za každý započatý m 2 průmětu do půdorysu. 3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismům a automobilům vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie. 4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši Kč splatnou ihned v hotovosti. 5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě. 6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, mimo případů projednaných s ABF, a.s. za poplatek. 7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříska, ev. jiné). 8. Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od střechy haly. 9. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: Na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací - papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku možno zakoupit přímo v areálu. 10. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel, nebo jím pověřená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. 11. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřípustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů, včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedice ABF, a.s. 12. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou. 13. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby. 14. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m 2 /hod. neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel. 15. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvést i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 16. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přirážku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti. Článek 5. - Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků 1. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u ABF, a.s. zašlou své objednávky do data uzávěrky uvedeného v přihláškové dokumentaci. 2. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do data ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle ABF, a.s. příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodů elektro, vody, odpadu či jiných služeb. 3. Vystavovatel plně odpovídá za činnost jím pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách. Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb. 3a

7 4 Registrace dalších firem - spoluvystavovatelů Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Spoluvystavovatel je firma, která se prezentuje při veletrhu názvem firmy, logem, panelem, adresou, reklamními předměty, osobami prezentujícími jinou firmu apod. Spoluvystavovatel je uveden ve veletržním Katalogu a také v informačním systému veletrhu. Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé). Za každého z nich uhradíme registrační poplatek ve výši 4000 Kč (při 1 až 4 spoluvystavovatelích), 2000 Kč (při 5 až 8 spoluvystavovatelích) nebo 1500 Kč (při 9 a více spoluvystavovatelích). Žádáme o jejich zařazení do veletržního Katalogu. Počet spoluvystavujících firem (při vyšším počtu okopírujte tento formulář) 1. SPOLUVYSTAVOVATEL - ZÁKLADNÍ ZÁPIS (v ceně registračního poplatku spoluvystavovatele) Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax IČ Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): LOGO SPOLUVYSTAVOVATELE - PLACENÉ Počet log u záznamu à 2000 Kč/ks (černobílé, velikost cca 4 cm 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). 2. SPOLUVYSTAVOVATEL - ZÁKLADNÍ ZÁPIS (v ceně registračního poplatku spoluvystavovatele) Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax IČ Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): (černobílé, velikost cca 4 cm LOGO SPOLUVYSTAVOVATELE - PLACENÉ Počet log u záznamu à 2000 Kč/ks 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). Výše uvedené údaje budou uvedeny vezplatně ve veletržním Katalogu a v informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden ve veletržním Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá úpravě Veletržní správy ABF. Logo v elektronické podobě prosím zaslat na Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

8 5 Objednávka typových stánků Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Krytá plocha Cena stánku zahrnuje: obvodové stěny a příčky skládků z bílých panelů (Octanorm 100 x 250 cm), stropní rastr, límec pro označení expozice - výška 30 cm, 2-6 bodových svítidel dle velikosti stánku + 2 elektrozásuvky 230 V (bez přívodu el. energie) koberec - šedý, skládek - zázemí dle velikosti stánku: stánek 9 m 2 skládek 1 x 1 m (regál, uzamykatelné dveře), stánek do 12 m 2 skládek 1 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní svítidlo), stánek od 12 m 2 skládek 2 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní svítidlo), Doporučujeme objednat příkon el. energie (Objednávka technických služeb - str.3) Objednáváme realizaci typového stánku: (označte ) typ A 3 x 3 m typ B 4 x 3 m typ C 5 x 3 m typ D 4 x 4 m cena: 7500 Kč cena: Kč cena: Kč cena: Kč typ E 5 x 5 m typ F 6 x 4 m typ G 5 x 4 m typ H 6 x 3 m cena: Kč cena: Kč cena: Kč cena: Kč bodové světlo Venkovní plocha policový regál Cena stánku zahrnuje: pódium 12 cm + šedý koberec, obvodové stěny (případně stěnové sklo) a dveře, střechu včetně stropní konstrukce, stropní rastr včetně stropních výplní, stropní osvětlení a zásuvku elektro (bez přívodu el. energie) Doporučujeme objednat příkon el. energie (Objednávka technických služeb - str.3) Objednáváme realizaci typového stánku: (označte ) Pozor - celkové rozměry stánku včetně střechy nesmí být větší než objednaná plocha. shrnovací dveře el. zásuvka límec 3 x 3 m (rozměr střechy 4 x 4 m) 4 x 4 m (rozměr střechy 5 x 5 m) cena: Kč cena: Kč Zvětšený - objednané rozměry (bez přesahu střechy) m x m cena: Kč za každý m 2 Zvětšení stánku je možné pouze v modulech 3 x 3 m nebo 4 x 4 m (bez přesahu střechy). Základní stavební vybavení typových stánků nelze měnit ani doplňovat, je však možno objednat mobiliář a další vybavení - viz Objednávka na str.6. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

9 Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 5a Závazně objednáváme stavbu individuálně řešené expozice, o rozměrech: m x m 1m Pouze obvodové stěny - systém Octanorm Kč/ běžný metr stavba obsahuje pouze obvodové stěny, zavětrování, bez plošného stropního rastru stavby Individuální stánek - systém Octanorm Kč/ m 2 (do 30 m 2 ), 890 Kč/ m 2 (nad 30 m 2 ) stavba obsahuje obvodové stěny, stropní rastr, límec výšky 30 cm na čelní straně Skica půdorysu Vašeho stánku V tomto rastru zakreslete svoji představu o půdorysu stánku. Pro zobrazení umístění jednotlivých stavebních prvků a vybavení použijte orientačně grafických značek. Nad rozsah základní stavby objednáváme tyto další prvky stavebnicového systému: panel stěnový límec výška = 30 cm dveře shrnovací policový regál výstavní pult pultová vitrína vitrína vč. osvětlení Položka Kč/ks bez DPH Počet koberec šedý Kč/1m koberec jiné barvy Kč/1m 2, uveďte barvu: 200 dělící panel 50 x 250 cm (vnitřní stěna) 250 dělící panel 100 x 250 cm (vnitřní stěna) 270 prosklená stěna 100 x 250 cm 430 dveře shrnovací uzamykatelné, š. 100 cm, v. 200 cm 1000 stropní podhled bílý Kč/1m stropní podhled textilní Kč/1m 2 70 stropní podhled mřížkový Kč/1m samostojný panel 100 x 250 cm (s podstavcem 100 x 50 x 50 cm, osvětlením a límcem 100 x 30 cm) 1150 stěnové sklo kuchyňský dřez stůl stůl kulatý židle přívod vody a odpadu bodové světlo zásuvka 230 V / 400 V zásuvka 230 V (noční) lednička Objednávka mobiliáře a dalšího vybavení na straně 6. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

10 6 Při objednávce samotného mobiliáře bez stavby stánku se připočítává 50 % k uvedeným cenám! Vepište počet objednaných kusů do příslušných kolonek. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH Objednávka mobiliáře a grafických prací Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Pult plný s jednou policí výška 80 cm / výška 110 cm 50 x 50 cm à 400 Kč 100 x 50 cm à 450 Kč 100 x 100 cm à 500 Kč Vitrína pultová prosklená - s jednou policí 50 x 50 x výška 80 cm à 800 Kč 100 x 50 x výška 80 cm à 950 Kč Vitrína prosklená s osvětlením - 2 skleněné police 50 x 50 x výška 250 cm à 1000 Kč 100 x 50 x výška 250 cm à 1250 Kč 100 x 100 x výška 250 cm à 1530 Kč skleněná police navíc à 100 Kč Regál čtyřpolicový - montován do stěny stánku Uzamykatelná skříňka Police, držák prospektů 100 x 50 x výška 250 cm à 550 Kč 80 x 40 x výška 80 cm à 400 Kč držák drátěný - závěsný držák drátěný -tvar "A" à 200 Kč à 150 Kč police na stěnu 100 x 30 cm - vodorovná à 150 Kč police na stěnu 100 x 30 cm - klopená à 200 Kč Stůl, židle hranatý 70 x 120 cm, výška 75 cm à 300 Kč hranatý 70 x 70 cm, výška 75 cm à 300 Kč kulatý - O/ 80 cm, výška 75 cm à 300 Kč kulatý - O/ 60 cm, výška 75 cm à 300 Kč barový - O/ 60 cm, výška 110 cm à 300 Kč židle kovová čalouněná à 150 Kč židle barová à 230 Kč Doplňkové technické vybavení bodové svítidlo 100 W à 110 Kč halogenový reflektor 300 W à 230 Kč halogenový reflektor 500 W à 290 Kč trojzásuvka à 70 Kč Ostatní zařízení věšák stojanový à 90 Kč věšák stěnový à 170 Kč odpadkový koš à 50 Kč Kuchyňské vybavení skříňka s dřezem a ohřívačem vody à 1400 Kč chladnička 170 l à 900 Kč kávovar (příkon 1,5 kw) à 200 Kč rychlovarná konvice (příkon 2 kw) à 200 Kč vařič (příkon 2 kw) à 150 Kč Gastrosada obsahuje pro daný počet osob: šálek, podšálek, kávovou lžičku, sklenice na nealko, víno, pivo pro 4 osoby à 350 Kč pro 6 osob à 650 Kč pro 10 osob à 1000 Kč Objednávka grafických prací Název firmy na límec Logo firmy na límec - počet log Specifikace a podklady zašlete na Na základě rozsahu grafických prací bude zkalkulována jejich cena. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

11 Potvrzení vystavovatele: Potvrzení o realizaci expozice Uzávěrka zaslání potvrzení je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 6a Potvrzujeme tímto, že výstavbu naší expozice bude realizovat: Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice město PSČ Kontaktní osoba telefon /mobil/ fax internet (www) Uvedenou firmu též tímto zplnomocňujeme k jednání ve věci stavby expozice a situování technických přípojek. Současně přikládáme ke schválení projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním případných výškových dominant, poutačů, případného zpevnění plochy, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Potvrzení realizační firmy: Potvrzujeme tímto, že jsme se seznámili a vzali na vědomí Obchodní a Technické podmínky pro účast na velethu FOR ARCH 2010, FOR ELEKTRO 2010, FOR INVEST 2010, FOR WOOD 2010, FOR THERM 2010, FOR CITY 2010 a SPORT TECH 2010 Současně potvrzujeme převzetí odpovědnosti za realizaci expozice a že námi pověřený realizátor vlastní oprávnění k provádění veškerých odborných prací. Dále potvrzujeme, že všechny materiály použité k výstavbě expozic mají snížený stupeň hořlavosti ve smyslu norem a předpisů a zejména textilie jsou impregnovány proti ohni. Bereme na vědomí, že nejpozději v den registrace (před zahájením montáže) předáme vyplněný formuář Osoby odpovědné za realizaci stánku na technickém dispečinku ABF (formulář je součástí pokynů pro montáž a demontáž). místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je potvrzení neplatné. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

12 7 FOR ARCH 1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY 1.1. Územní plánování Územně plánovací podklady a dokumentace Projekce Urbanizmus Architektonické návrhy Projektování rekonstrukcí Projektování inženýrských staveb Statické výpočty Rozpočtování 1.2. Architektonická činnost, design 1.3. Výpočetní technika Hardware Software CAD systémy Software pro technické výpočty Databázové a informační systémy Internet Oborové portály Internetové prodejny Služby na internetu Speciální aplikace na internetu 1.4. Kartografie, mapování 1.5. Geodetická činnost Zaměřování staveb 1.6. Inženýrské stavitelství 1.7. Stavební geologie, geofyzika, klimatologie 1.8. Technologie staveb a stavebních prací Technologie pro občanskou výstavbu Technologie průmyslových staveb Technologie zemědělských staveb Technologie staveb pro skladování 1.9. Ekonomika Stavební právo Pozemní stavitelství 2. OBJEKTY 2.1. Vybavení území Inženýrské sítě stavby pro energetiku a plyn Vodohospodářské stavby Úpravny pitné vody Plavební komory, úpravy vodních toků Protipovodňové úpravy a stavby Přehrady, vodní nádrže Odvodnění a závlahy Vodojemy, vodovody Venkovní kanalizace, čistírny odpadních vod Kolektory Úpravy volného prostranství (zahrady) Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Stavby pro zásobování teplem Dopravní stavby Objekty pro likvidaci odpadů Ekologické stavby Lesnické stavby 2.2. Stavby pro bydlení a ubytování Bytové domy Rodinné domy Stavby pro dlouhodobé ubytování Stavby pro krátkodobé ubytování Rekreační domky a chaty Půdní nástavby a vestavby 2.3. Občanská výstavba - stavby nebytové a nevýrobní Administrativní budovy Stavby pro výchovu, vzdělávání a výzkum Stavby pro kulturu a osvětu Stavby pro zdravotnictví Stavby pro obchod a zboží Stavby pro dopravu a spoje Bazény a koupaliště Ostatní 2.4. Stavby pro průmyslovou výrobu Závody pro výrobu stavebních materiálů Potravinářské závody Chemické závody Textilní závody Strojírenské závody 2.5. Stavby pro zemědělskou výrobu Stavby pro živočišnou výrobu Stavby pro rostlinou výrobu Odvodnění a závlahy 2.7. Stavby pro skladování Chladírny a mrazírny Nádrže Sila 2.8. Drobné stavby Zahradní architektura Mobilní WC 3. REALIZACE STAVEB 3.1. Zařízení staveniště 3.2. Základy a spodní stavba Zajišťování zeminy Izolace spodní stavby Základy Hlubinné základy Ostatní části spodní stavby 3.3. Konstrukce Konstrukční soustavy Stavební systémy Uzávěrka zaslání seznamu je Firma: V tomto seznamu označte kódy, které přísluší Vašim exponátům. Zatřídění bude použito nejen pro oficiální veletržní Katalog, ale i pro jediný oficiální katalog na síti Internet na adrese kde budou data dostupná i po skončení veletrhů a kde jsou úzce propojena se stavebním portálem estav.cz. Zatřídění bude rovněž použito pro informační službu návštěvníkům přímo na veletrhu. Uvedení v jednotlivých výrobkových skupinách je ZDARMA. Dotazy ohledně zpracování údajů pro veletržní Katalog a informační systém Vám zodpovíme na tel , fax , Vybrané kódy výrazně označte křížkem v okénku. Pro optimální zatřídění veletržních exponátů do jednotlivých skupin výrobků a činností použijte: libovolný počet kódů co nejpřesnější kódové označení (např. vyrábíte a montujete plastová okna do rodinných domů, použijte tedy Okna plastová, nikoliv Rodinné domy)

13 Obvodové stěny Vnitřní stěny a příčky Stropní konstrukce Schodiště a rampy stabilní Schodiště dřevěná Schodiště kovová Schodiště betonová Schodiště kamenná Schodišťové stupně Schodiště skládací Komíny a šachty Střechy a krovy 3.4. Stavební materiály a hmoty Anorganické materiály Kámen a výrobky z kamene Kámen lomový (kamenivo) Kamenné opracované bloky Kamenné desky Vápenec Pískovec Břidlice Vyvřeliny (žula, čedič, perlit) Konglomerovaný kámen (umělý kámen, teraco) Metamorfované horniny (mramor) Pálené výrobky Cihly Keramické dílce a desky Střešní tašky Dlaždice a obkládačky (mozaiky) Trouby kameninové Sanitární keramika Žáruvzdorné výrobky Chemicky odolné výrobky Kovy a kovové výrobky Profily a tyče Plechy Poklopy, víka, mříže Dráty, sítě, pletiva (armovací výztuže, kari sítě) Trubky Výrobky z litiny Výrobky z hliníku Výrobky z barevných kovů Výrobky z nerezu (ocel, antikoro) Povrchové úpravy kovů Sklo, skelná vlákna a výrobky z nich Skleněné tvárnice (luxfery) Desky z pěnového skla Drátosklo a bezpečnostní sklo Skelná vlákna, vlna Trubky skleněné Ploché sklo Organické sklo Minerální taveniny a vláknité materiály Sádrokarton Nepálené zdicí materiály (dřevobeton, štěpkocement) Pórobeton Organické materiály Dřevo a výrobky ze dřeva Organické a syntetické vláknité materiály Plasty a výrobky z plastů Korek a výrobky z korku Beztvaré výrobky Plniva Pojiva (vápno, cement, sádra) Nátěrové hmoty, lepidla, tmely Nátěry na vnější omítky Nátěry na vnitřní omítky Nátěry na dřevo Nátěry na kovy Nátěry na beton Impregnační prostředky Pigmenty Ředidla, tvrdidla, katalyzátory Nátěry na ostatní materiály Lepidla Tmely Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Uzávěrka zaslání seznamu je Přísady a příměsi Přísady a příměsi do betonu a malt Přísady a příměsi do omítek Přísady a příměsi do nátěrů Přísady a příměsi plastifikační Přísady a příměsi vodotěsné Přísady a příměsi zpevňovací Přísady a příměsi urychlující tuhnutí Ostatní tvarované výrobky Upevňovací a spojovací prvky Těsnicí prvky Výrobky z betonu a malty Betonové směsi Dílce a panely z betonu Tašky betonové Tvárnice betonové Trouby betonové Výrobky z lehčených betonů (keramzitbeton, suché zdění) Maltové směsi Omítkové směsi Sanační směsi 3.5. Technické zařízení budov Kanalizace Vpusti, odvodňovací systémy Lapače a odlučovače Šachty (jímky) Malé domovní čistírny, septiky Armatury (sifony, ventily, šoupata) Kalová čerpadla Kanalizační potrubí Vodovod Filtry a dávkovače Šachty Domácí vodárny Venkovní armatury (hydranty, šoupata, pítka) Vnitřní armatury (baterie, vodoměry, uzávěry) Čerpadla Vodovodní potrubí Plynovod Stabilní hasicí zařízení Odstraňování odpadků Kontejnery Shozy Pneumatická doprava Drtiče, třídičky, lisy Centrální vysávání 3.6. Izolační materiály a výrobky Izolace tepelné Volně ložený materiál (drť, keramzit, perlit, liapor) Volná vlna, plsť Desky Pásy, fólie, rohože Nástřiky, nátěry, stěrky Tvarované výrobky Izolace proti vodě a vlhkosti Fólie a pásy hydroizolační (živičné) Nástřiky, nátěry, stěrky Přípravky pro sanaci vlhkého zdiva Izolace zvukové Volně ložený materiál (keramzit, drť, perlit, liapor) Volná vlna, plsť Desky Pásy, fólie, rohože Nástřiky, nátěry, stěrky Tvarované výrobky Izolace proti otřesům Speciální izolace 3.7. Kompletace staveb Okna Okna dřevěná (eurookna, špaletová, kastlová) Okna ocelová Okna plastová 7a

14 7b Okna hliníková Okna střešní Okna trubicová, světlovody (tubusové světlovody, solární tubusy) Dveře a vrata Dveře dřevěné Dveře ocelové Dveře plastové Dveře hliníkové Turnikety Dveře bezpečnostní Dveře protipožární Dveře shrnovací, posuvné a otočné Vrata (garážová, průmyslová, sekční) Vybavení oken a dveří Stínění a zatemňování (rolety, žaluzie, markýzy) Zabezpečení otvorů (mříže, rolety) Ovládání a pohony Těsnění oken a dveří Ochranné fólie na sklo Parapety Zárubně okenní a dveřní Sítě do oken Přístřešky nad dveře Podlahy Podlahy pružné Podlahy zdvojené Podlahy speciální (průmyslové, sportovní aj.) Izolace podlah Podlahové rošty Kompletace střech Pláště šikmých střech Pláště plochých střech Střešní světlíky (tubusový světlovod) Velkoplošné zasklení střech Odvodnění, lemování a větrání střech (okapy, svody) Střešní a komínové lávky Tepelné izolace střech Hydroizolace střech Parotěsné zábrany Zábrany provozu Oplocení Brány Závory Zábradlí a madla Kování stavební Kování stavební funkční (zámky, závěsy) Kování stavební vrchní (kliky, štíty) Kování stavební bezpečnostní Velkoplošné zasklení (lodžie, zimní zahrady, výkladce) Automatické dveřní systémy 3.8. Vybavení prostorů Vybavení venkovní (městský mobiliář) Vybavení zahrad Bazény a sauny vč. příslušenství Vnitřní bazény Venkovní bazény Zastřešení bazénů Sauny, infrasauny, solária Příslušenství Vybavení vstupů (rohože) Vybavení účelových prostorů Vybavení pro administrativu Vybavení pro školy a vědecko-výzkumné objekty Vybavení pro tělovýchovu a sport Vybavení pro kulturu a osvětu Vybavení pro zdravotnictví Vybavení pro obchod, služby a stravování Vybavení pro dopravu a spoje Vybavení pro velkosklady, dílny Vybavení pro zemědělství Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Vybavení kuchyní vč. nábytku (gastronomická zařízení, pracovní desky, dřezy, dvířka) Vybavení koupelen a WC (sanitární zařízení) Koupací a sprchovací vany Sprchovací kabiny, zástěny Záchodové mísy (WC, bidety, pisoáry) Příslušenství toalet (nádrže, splachovací zařízení) Umývadla, výlevky Chemická WC Rehabilitační vany Masážní vany (spa, wellness, vířivky, whirpooly) Koupelnový nábytek Koupelnové doplňky (madla, úchyty, držáky, zařízení pro dezinfekci) Bytová jádra Vybavení prádelen Nábytek Zahradní nábytek Skříně, skříňové stěny, vestavěné skříně Stoly Židle, sedací nábytek, masážní křesla Postele Zařizovací komplety Nábytkové kování Bytové doplňky Trezory a bezpečnostní schránky Výtahy 3.9. Povrchy Venkovní plochy Zámková dlažba Velkoplošné dílce Kostky Dlaždice Zatravňovací tvárnice Povrchy vnějších stěn (fasády) Cihly lícové Omítkoviny Obklady deskové Fólie Nátěry, nástřiky Lepidla Rošty pod obklady Tepelněizolační systémy Povrchy vnitřních stěn (omítky) Cihly lícové Omítkoviny Obklady deskové (obkladačky, mozaiky, obkladové desky) Fólie, tapety Nátěry, nástřiky Lepidla Rošty pod obklady Tepelněizolační systémy Podhledy Podhledy pevné Podhledy zavěšené Podhledy akustické Závěsné systémy Podhledy pnuté Nášlapné vrstvy podlah (podlahové krytiny) Koberce Stěrkové podlahy (lité, samonivelační) Desky, dlaždice, parkety Plovoucí podlahy Fólie ((linoleum, marmoleum, korek, PVC)) Nátěry (laky, mořidla, penetrace, ochranné nátěry) Lepidla Tmely Podlahové a schodišťové lišty Povrchy schodišťových stupňů Sportovní povrchy a podlahy

15 Střešní krytiny Střešní krytiny stěrkové (lité) Střešní krytiny deskové (betonové, plechové, tašky) Střešní krytiny fóliové (šindele, lepenky, asfaltové pásy) Povrchy plochých střech (zelené střechy) Nátěry Lepidla Technologická zařízení staveb Technologie staveb pro vybavení území Technologie pro občanskou výstavbu Technologie průmyslových staveb Technologie zemědělských staveb Technologie staveb pro skladování Měření a regulace Média Elektrická energie Voda Plyn Tepelná energie 4. STAVEBNÍ ČINNOST 4.1. Zakládání staveb 4.2. Stavební práce - HSV Železářské práce Kamenické práce Zednické práce Izolatérské práce Statické zajištění Sanace vlhkého zdiva Zemní práce Kladení potrubí Betonářské práce 4.3. Stavební práce - PSV Pokrývačské práce Klempířské práce Tesařské a truhlářské práce Kovářské práce a zámečnické práce Sklenářské práce Práce na povrchových úpravách Instalatérské práce Elektroinstalatérské práce Svářečské práce 4.4. Pažení, bednění a lešení 4.5. Údržba, rekonstrukce a modernizace objektů Údržba dokončených staveb a konstrukcí Průzkum stavu objektů Rekonstrukce památkových objektů Rekonstrukce panelových objektů 4.6. Ekologicky šetrné a energeticky nenáročné stavění Rodinné domy ze dřeva Nízkoenergetické domy Pasivní domy Ostatní výstavba udržitelného stavění 4.7. Podzemní stavitelství 4.8. Demolice 5. OCHRANA STAVEB A POŽADAVKY NA STAVBY 5.1. Ochrana staveb před: chemickými, biologickými, klimatickými a seismickými vlivy elektrickými vlivy vč. blesku nebezpečím výbuchu či požáru zářením a magnetizmem 5.2. Požadavky na stavby z hlediska: osob tělesně a smyslově postižených ochrany životního prostředí bezpečnosti práce a ochrany Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností dětí památkové péče energetické náročnosti 6. TECHNICKÉ OBORY 6.1. Stavební fyzika Stavební mechanika a statika Akustika, hluk a chvění Tepelná technika Pružnost a dynamika Světlo, optika a osvětlení Proudění vzduchu a větrání Hydraulika a hydrologie 7. SLUŽBY 7.1. Státní správa Ústřední orgány Krajské orgány Okresní orgány Obecní orgány Městské orgány Stavební úřady 7.2. Stavební cechy, svazy a komory, asociace, sdružení 7.3. Inženýrská činnost 7.4. Výzkum a vývoj Vědecké ústavy Laboratoře 7.5. Znalecká činnost Soudní znalci Odborné posudky a audity Oceňování 7.6. Hodnocení Hodnocení staveb a projektů Zkušebnictví 7.7. Diagnostická činnost 7.8. Normalizační činnost 7.9. Obchodní činnost Velkoobchod Maloobchod Zahraniční obchod Zastoupení zahraničních firem Marketing Inženýrská činnost 8. SPECIÁLNÍ SLUŽBY 8.1. Speciální práce Práce ve výškách Práce umělecké 8.2. Zpracování odpadů Likvidace odpadů Odvoz odpadů Recyklace odpadů 8.3. Facility management Uzávěrka zaslání seznamu je TISK A PROPAGACE 9.1. Překladatelská činnost 9.2. Propagační činnost 9.3. Nakladatelská činnost (knihy, časopisy) 9.4. Vzdělávací a informační činnost Školy Organizace konferencí a seminářů Organizace odborných kurzů a školení Výstavnictví Informační činnost Konzultační a poradenská činnost 7c

16 7d 10. STAVEBNÍ STROJE, ZAŘÍZENÍ, POMŮCKY A PŘÍSTROJE Dopravní stroje a zařízení Dopravní prostředky Stroje pro manipulaci s materiálem Stavební výtahy a vrátky Pracovní plošiny a lávky Jeřáby Užitkové automobily Automobily N Osobní automobily Půjčování a pronájem Leasing Stavební stroje, zařízení a pomůcky Stroje pro zemní práce Stroje pro inženýrské práce Stroje pro výrobu, dopravu a ukládání betonové směsi Nástroje, nářadí a přístroje Shozy suti Bednění a formy (vč. ztraceného bednění) Lešení a žebříky Štětové stěny Ostatní stroje, zařízení, pomůcky a přístroje Geodetické přístroje a pomůcky vč. laserových Úklidová technika (mycí stroje, čističe, zametače, vysavače) Zahradní technika Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Pracovní oděvy a obuv Ochranné pomůcky Stroje na výrobu energií Stroje pro výrobu elektrické energie Stroje pro výrobu tepla Stroje pro výrobu tlakového vzduchu FOR WOOD Stavby ze dřeva Dopravní stavby Sportovní stadiony Společenské stavby Domy pro bydlení (dřevostavby) Drobná architektura Konstrukce opláštění budov Masivní dřevo Aglomerované dřevo Dřevěné panely Sendvičové panely Podlahy Schody a balkony Střešní konstrukce Atypické konstrukce Chemie pro dřevo, ochrana a sanace dřevěných staveb Impregnační materiály, napouštění a ochrana dřeva, úpravy proti škůdcům Povrchové úpravy dřeva Závěrečné laky Těsnicí materiály Rekonstrukce a opravy historických dřevěných staveb Údržba dřevěných staveb Spojovací prostředky Nářadí Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností FOR INVEST Developerské společnosti Investiční společnosti Finanční instituce (banky, spořitelny) Inženýrské a plánovací společnosti Realitní kanceláře Asociace, svazy, sdružení a odborná literatura Pojišťovny FOR ELEKTRO 13. ELEKTROENERGETIKA A SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Zálohové zdroje Akumulátory, baterie a nabíjecí systémy Výroba a rozvod elektrické energie Elektromotory, generátory a transformátory Elektrocentrály Alternativní zdroje elektrické energie Sluneční zdroje energie pro výrobu elektrické energie (solární panely, fotovoltaické články) Větrné elektrárny Malé vodní elektrárny Systémy umožňující kombinaci zdrojů (kogenerační jednotky) Systémy na zpracování a uchování nekonvenčně získané energie Řídicí systémy úsporných režimů Řídicí systémy pro provozování nízkoenergetických staveb Systémy propojující klasické zdroje s nekonvenčními Elektrické přístroje Pohony Rozvaděče a rozváděcí technika Elektrotepelná a klimatizační technika 14. VODIČE A KABELY Vodiče, kabely a elektrotechnické materiály Silové kabely Optické a datové kabely a vodiče Izolační materiály Impregnační a zalévané materiály Koncovky kabelů a vodičů 15. ELEKTROINSTALAČNÍ TECHNIKA Elektroinstalační materiál úložný Trubky, hadice, lišty a jejich příslušenství Elektroinstalační krabice, rozvodky Kabelové chráničky Kabelové rošty, lávky, žebříky Svorkovnice, svornice, skříně Domovní a rozváděčové skříně Spínače, ochranné jističe NN, pojistky Elektroměry, časové spínací hodiny Vypínače, zásuvky, vidlice Izolační materiály Inteligentní elektroinstalace Odrušovací zařízení Ochrana proti přepětí, materiál pro uzemnění, hromosvody 16. OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA Zdroje světla a svítidla Žárovky, zářivky a výbojky Bytové osvětlení Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy):

17 16.4. Venkovní a veřejné osvětlení Průmyslová svítidla Speciální svítidla Osvětlovací sloupy, stožáry 17. TELEVIZNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH Radiokomunikační technika Vysílače a jejich příslušenství Antény, napáječe a příslušenství Přijímače a jejich příslušenství Reproduktory, HiFi systémy Radiostanice (transceivery) a jejich příslušenství Satelitní systémy Speciální radiokomunikační systémy HW a SW pro radiokomunikace GPS a navigační systémy Měřicí technika pro radiokomunikace Telefony pevné a mobilní, ústředny Družicová televize a rozhlas 18. SIGNÁLNÍ, ZABEZPEČOVACÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA BUDOV Mechanické a elektromechanické zábranné systémy Zvonkové systémy a elektrické otvírání dveří Domovní telefony a videotelefony Místní rozhlas, uzavřené televizní okruhy Signalizační zařízení pro kontakt s policií Alarmy, sirény, reproduktory Hodiny, průmyslové hodiny, časoměrná zařízení Systémy pro zabezpečení objektů (EZS) Systémy hlášení požáru (EPS) Kontrolní a dozorové systémy a zařízení vstupu a výjezdu (CCTV) Identifikační karty a čtecí zařízení Dálková ovládání a řídicí systémy Datové sítě (LAN, WAN) Docházkové systémy 19. MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA Měřicí a laboratorní technika Univerzální přístroje Osciloskopy a analyzátory Automatizační a regulační technika Průmyslové měření Průmyslová automatizace Řídicí a informační systémy 20. ELEKTRONIKA Polovodičové prvky a integrované obvody Pasivní prvky Elektromechanické prvky a systémy Senzory a senzorové systémy Mikrovlnná technika Laserové systémy Optoelektronické prvky a systémy Lékařská technika 21. STROJE, ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ PRO ELEKTROINSTALACE A OPRAVY Běžné nástroje a vybavení pro elektrikáře Pomůcky a nástroje pro práce pod napětím Zařízení pro práce ve výškách Ochranné pomůcky a bezpečnost práce Páječky, stroje, zařízení pro elektrotechnický průmysl Stroje a zařízení pro elektroniku a elektrotechniku Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností 22. DIGITAL SIGNAGE Hardware LCD / plasma obrazovky Velkoplošné LED obrazovky Projekční technologie Audiotechnika Mediaplayery a mini PC Kamerové systémy Bluetooth Dotykové a vícedotykové technologie Instalační technika Software Vzdálené řízení aplikací Tvorba obsahu Distribuce dat Řešení Digital Signage Informační kiosky Digitální POS a POP řešení Technika a zařízení konferenčních místností Realizace digitálních výstavních expozic a konferencí Půjčovací služby Tvorba a zpracování obsahu Mediální služby 23. SLUŽBY V ELEKTROTECHNICE Projektování v elektrotechnice Odborné časopisy Odborné knihy Software pro elektroniku a elektrotechniku Elektronické publikace (CD a Internet) Normy a předpisy Zkušebnictví Poradenství a vzdělávání Ostatní FOR THERM 24. KOTLE, KRBY, KRBOVÉ VLOŽKY, KAMNA, HOŘÁKY Kotle na tuhá paliva Krby, krbové vložky Krbová a kachlová kamna Kotle na plynná paliva, plynové hořáky Kotle na olej, olejové hořáky Kondenzační kotle Kotle s elektrickým vytápěním Ostatní hořáky 25. ZDROJE TEPLA OSTATNÍ Plynová lokální topidla Plynové zářiče Elektrická akumulační kamna Teplovzdušné jednotky Akumulační vytápění Kamna na tuhá paliva Otopná tělesa elektrická přímotopná Sálavé panely Infrazářiče, halogenové a plynové zářiče Výměníky tepla pro vytápění 26. VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY Podlahové vytápění teplovodní Podlahové vytápění elektrické Stěnové vytápění Stropní vytápění Rozvody tepla Radiátory Konvektory Uzávěrka zaslání seznamu je e

18 7f 27. TECHNIKA PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY Příprava teplé a užitkové vody Bojlery a zásobníky vody Průtokové ohřívače Výměníky pro ohřev TUV 28. MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA Regulátory pro vytápění Regulátory pro vzduchotechniku Regulační prvky Měřiče tepla a měřiče pro rozúčtování topných nákladů Teploměry a tlakoměry Měřiče průtoku plynů - plynoměry Měřiče hladiny kapalin Analyzátory a detektory 29. OBNOVITELNÉ A ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Solární kolektory a související technologie Příslušenství k solárním zařízením Tepelná čerpadla Příslušenství k tepelným čerpadlům Výroba pelet a briket z dřevní štěpky nebo ze zemědělských plodin Zařízení pro výrobu biopaliv Kotle na spalování biopaliv Krbová kamna na biopaliva Kotle na dřevoplyná Kogenerační jednotky 30. KOMÍNOVÉ SYSTÉMY, ODTAHY SPALIN Výstavba a vložkování komínu Spalinová potrubí 31. VZDUCHOTECHNIKA, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ Elektrické teplovzdušné ventilátory Axiální, radiální ventilátory Zařízení pro přívod a odvod vzduchu Zvlhčovače a sušiče vzduchu Čističky a pračky vzduchu Podokenní vytápěcí a větrací jednotky Chladicí zařízení Klimatizační zařízení Využití odpadního tepla, rekuperace Ostatní větrací zařízení Rozvody (vedení) vzduchu Centrální vysavače Odsavače a digestoře 32. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Expanzní nádoby Doplňovací a expanzní soustavy 33. SLUŽBY Servis, montáže a revize topných systémů Prodej paliv a energie Ekologické projekty a expertní činnost Energetické poradenství, podpůrné projekty, dotace, financování, úvěry Odborná sdružení a organizace Odborná literatura, internet, portály Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností FOR CITY 34. INVESTICE A INFRASTRUKTURA 35. KOMUNÁLNÍ ODPAD A ODPADNÍ VODY 36. DOPRAVA Dopravní inženýrství Telematika v dopravě Dopravní značení Systémy řízení dopravy Bezpečnost silničního provozu Parkovací systémy a garážování Informatika, legislativa, služby 37. ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOB, MAJETKU A INFORMACÍ Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy Mechanické a elektromechanické zábranné systémy Uzavřené kamerové systémy (CCTV) Systémy a zařízení pro kontrolu vstupu Úschovné objekty Informační bezpečnost Bezpečnostní služby zaměřené na ochranu a ostrahu objektů Technické prostředky policie Bezpečnostní analýzy, koncepce, audity, zkušebnictví Projektování, montáž a servis bezpečnostních systémů (EZS, EPS, CCTV) 38. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Hasičské záchranné sbory Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Zařízení civilní ochrany Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby Ostatní složky 39. OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ Protipovodňová opatření Systémy likvidace ekologických havárií Protipožární opatření a systémy Řešení ostatních mimořádných a krizových situací Protihlukové systémy a zařízení Ochrana ovzduší 40. VEŘEJNÁ ZELEŇ 41. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 42. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY 43. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 44. KOMUNÁLNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA A MECHANIZACE 45. SOFTWARE PRO SPRÁVU MĚST A OBCÍ

19 SPORT TECH 46. SPORTOVNÍ STAVBY Kryté sportovní haly Víceúčelové haly Zimní stadiony Tenisové haly Aquaparky a veřejné bazény Cyklistické dráhy Jezdecké haly Kurty pro squash, ricochet a badminton Střelnice Ostatní sportovní haly Venkovní sportoviště Multifunkční stadiony Fotbalové stadiony Atletické stadiony Tenisové kurty Volejbalové kurty Beachvolejbalová hřiště Golfová hřiště Bobové a sáňkařské dráhy Areály pro zimní sporty Street parky Ostatní stadiony Veřejná sportoviště Umělá kluziště Sjezdovky Běžecké tratě Školní hřiště Cyklostezky a in-line stezky Minigolfová zařízení Lezecká hřiště, horolezecké stěny a lanová centra Multifunkční volnočasová zařízení 47. TECHNOLOGIE PRO SPORTOVNÍ STAVBY Signální zařízení Osvětlení sportovišť OBCHODNÍ NÁZVY Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Informační zařízení Multimediální kostky a velkoplošné obrazovky Zařízení pro měření času, výsledkové tabule Klimatizace, vzduchotechnika a odvětrávání sportovišť Vytápěcí technologie Vytápění trávníků Technologie pro větrání a zavlažování trávníků Bezpečnostní a monitorovací zařízení Řídící zařízení pro systémy placení 48. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ Trávníky Náčiní do tělocvičen Odvodnění Hrazení Tribuny, sedadla a lavice Branky, sítě a mantinely Turnikety, vybavení pro kontrolu vstupu Šatny a jejich vybavení 49. SPORTOVNÍ POVRCHY A PODLAHY Antuka, písek, škvára Sportovní dřevěné podlahy Sportovní podlahové krytiny Umělé povrchy, tartan 50. ÚDRŽBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Zavlažovací a postřikovací zařízení Přístroje a zařízení pro renovaci umělých povrchů a trávníků Stroje pro čištění a údržbu sportovního vybavení Značení sportovních areálů a hřišť 51. ASOCIACE, SVAZY, SPORTOVNÍ KLUBY, ORGANIZACE, ŠKOLY Sportovní svazy, asociace a kluby Zájmové organizace Školy, rekvalifikační kurzy, celoživotní vzdělávání 52. MÉDIA Nakladatelství a vydavatelství Internetové portály Odborné knihy, časopisy a bulletiny Zde uveďte obchodní značky nabízených výrobků. Tyto názvy budou použity pro speciální rejstřík ve veletržním katalogu a pro informační systém pro návštěvníky veletrhu. Uzávěrka zaslání seznamu je g

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR KIDS 2013 FOR TEENS 2013 FOR SENIOR 2013 FOR PETS 2013 9. veletrh potřeb pro děti 2. veletrh volnočasových aktivit a vzdělávání pro náctileté 7. veletrh pro plnohodnotný aktivní

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE Účast na veletrhu na klíč FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE Praha PVA Letňany, 8. 11. prosince 2011 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 4. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 10. 2011

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2015 FOR DIGI 2015 2. veletrh hudebních nástrojů, zvukové a osvětlovací techniky hudební systémy a elektronika DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 10. 2010 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2010 Konečná uzávěrka objednávek plochy 31.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 12. 2011 Konečná uzávěrka objednávek plochy 15.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 190 00 Praha 9 Letňany VIZ PŘÍLOHA Č. 1. plánek PVA EXPO PRAHA 2. Časový harmonogram Montáž expozic 5.-7. 2. 2012 8:00-22:00

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany 2. Časový harmonogram Montáž expozic 19. - 21. 1. 2015

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR MUSIC & SHOW 2013 FOR CAMERA 2013 2013 1. veletrh hudebních nástrojů, příslušenství, zvukové a osvětlovací techniky, jevištních technologií 1. veletrh fotografické techniky

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR TOYS 2012 FOR BABIES 2012 3. veletrh hraček a her 3. veletrh potřeb pro děti a kojence PVA EXPO PRAHA, 27. 30. září 2012 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR KIDS 2015 FOR SENIOR 2015 FOR PETS 2015 11. veletrh potřeb pro děti 9. veletrh pro plnohodnotný aktivní život 5. veletrh chovatelských potřeb pro domácí zvířata PVA EXPO PRAHA,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 31. 11. 2011 Konečná uzávěrka objednávek plochy 15. 2. 2012 Uzávěrka technických služeb 15. 2. 2012 Uzávěrka objednávek

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 794, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 799, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem 12 m 2 16 m 2 Typová expozice Basic TYP A 3x3 m, celková cena 24 137 Kč + DPH Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2012 FOR DECOR 2012 FOR PRESENT 2012 FOR GASTRO & HOTEL 2012 3. veletrh nábytku, interiérů a designu 3. veletrh dekorací, skla, stolování, bytových doplňků a textilu

Více

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Vážení vystavovatelé, obdrželi jsme od Vás přihlášku na 6. ročník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011 nebo na 2. ročník festivalu zdravého životního

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR HABITAT 2015 FOR FURNITURE 2015 FOR OFFICE 2015 FOR GARDEN 2015 22. veletrh bydlení 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE POŘADATEL ORGANIZÁTOR PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2015 22. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů PVA EXPO PRAHA, 12. 14. května 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování národních výstav a českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí v roce 2012 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO UPLATŇOVÁNÍ KLIENTSKÝCH ZMĚN Uplatňování Klientských změn Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a po uhrazení první zálohy na Kupní cenu je Klient oprávněn požadovat na Prodávajícím

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu FAKUMA 2015 v Německu, Friedrichshafen.

Více

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA,

8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, Organizační pokyny 8. 10. 5. 2014 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu zakázky

Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu zakázky Příloha zadávací dokumentace č. 1 Vymezení předmětu zakázky Jedná se o zajištění a kompletní realizaci účasti zadavatele na veletrzích na území České republiky a v zahraničí v roce 2014 Tuzemské veletrhy:

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Rok 2013 - ve znamení proměny

Rok 2013 - ve znamení proměny Rok 2013 - ve znamení proměny Souběžně pořádané akce: Veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE a ENVIBRNO propojení novinek a trendů v oborech komunálních a enviromentálních technologií a služeb s regionálními

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 6. mezinárodní odborný veletrh bazénů, bazénových technologií, saun a lázeňství DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky za zvýhodněné ceny za m 2 s možností výběru výstavní plochy do

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŢEB PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŢNÍ A DEMONTÁŢNÍ POKYNY 10. 13. 12. 2009 Praţský veletrţní areál Letňany www.vanocnidny.cz 2 POKYNY PRO MONTÁŢ A DEMONTÁŢ Registrace vystavovatelŧ: 8.

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 1. 2012 Uzávěrka záznamu do Katalogu 9. 2. 2012

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková

Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 / 4+kk s garáží Progres 13-A var. 3 1/7 Praha 10 - Pitkovice lokalita Májovková Rodinný dům č. 54 / Progres 13-A var. 3 /

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice

Organizační pokyny. 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Organizační pokyny 16. 19. 2. 2012 INCHEBA PRAHA, spol. s r.o. Výstaviště Praha - Holešovice Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím

Více

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor

Standardní vybavení Horní lán - III. etapa - jednotka 104-1.NP - dispozice komerční prostor 030 hrubá stavba obvodové zdivo z keramických cihlových bloků 300 mm + 160 mm zateplení (obvodové zdivo může být částečně nahrazeno konstrukčními prvky se statickou funkcí - monolitické betonové stěny

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Specifikace poptávky

Specifikace poptávky Specifikace poptávky 1. Předmět poptávky Zajištění realizace výstavní expozice (výstavba stánku) České agentury na podporu obchodu/czechtrade (dále zadavatel ) na veletrhu SPS/IPC DRIVES 2015 v Německu,

Více

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013

Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 Cenové ukazatele ve stavebnictví pro rok 2013 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED JIHOZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVEROZÁPADNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ Z ULICE O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba bytového domu Jírovcova C se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem

Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Prodej novostavby RD o velikosti 5+1 v Kostelci nad Labem Druh zděná novostavba rodinného domu Velikost 5+1 Praha cca 10km Soc. zařízení ano Zdi štuk Obec Kostelec nad Labem Nadzemní podl. 2 Parkování

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh dřevostaveb a využití

Více

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Dodatek č. 3 ke SMLOUVĚ O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR I. Smluvní strany 1. PB-CENTRUM spol. s r. o. se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem zastoupená: Ing. Františkem Budínem, jednatelem

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Všeobecné podmínky účasti

Všeobecné podmínky účasti Upozornění: Jedná se pouze o obecné podmínky k účasti. Specifika týkající se konkrétních veletržních projektů jsou součástí závazné přihlášky k účasti. Obsah: I. Pořadatel akce... 1 II. Přihlášky a přidělování

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR INDUSTRY FOR WASTE & CLEANING FOR SURFACE ORGANIZAČNÍ POKYNY A NABÍDKA SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. MÍSTO KONÁNÍ: Pražský veletržní areál Letňany, ul. Beranových 667, Praha Letňany (plánek výstaviště

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

1. Základní informace 1

1. Základní informace 1 1. Základní informace 1 Stavební zákon č. 183/2006 Sb. a na něj navazující vyhlášky stanoví v dotýkajících se profese elektro 1 Vybrané činnosti ve výstavbě 1 Osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena

Více

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE

POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED ZÁPADNÍ Z ULICE POHLED SEVERNÍ Z ULICE POHLED VÝCHODNÍ ZE DVORA O PROJEKTU, LOKALITA Novostavba 2 bytových domů Jírovcova A a B se nachází v centru Českých Budějovic, v docházkové vzdálenosti náměstí

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 6. rybářský veletrh PVA EXPO PRAHA, 12. 15. února 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem výstavní plochy 14. 11. 2014 Termín uzávěrky 9. 1. 2015

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU NOVINKA! ÚČAST NA KONFERENCI A STRAVOVÁNÍ BĚHEM VÝSTAVY V CENĚ VÝSTAVNÍCH SLUŽEB! OBJEDNÁVKY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ + BONUS! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele,

Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, Vážení prodejci krmiv a potřeb pro chovatele, ve dnech 31.10. - 1.11. 2015 se koná Mezinárodní výstava psů všech plemen FCI DOUBLE CACIB, v Praze 9, PVA EXPO Praha. V rámci MVP se uskuteční i prodejní

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INDUSTRY FOR ENERGO FOR LOGISTIC FOR 3D FOR INFOSYS 15. mezinárodní veletrh strojírenských technologií 5. mezinárodní veletrh výroby, rozvodu a užití energie 5. mezinárodní

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: PAMÁTKY 2012 1.

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE A MONTÁŽNÍ FIRMY Důležité informace pro vystavovatele a montážní firmy REGISTRAČNÍ CENTRUM: Registrační centrum slouží jako 1. kontaktní místo pro vystavovatele a montážní

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ OBSAH: UZÁVĚRKA: 11. 9. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBSAH: 1 Důležitá upozornění, Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2 Objednávka reklamních ploch a služeb v PVA EXPO PRAHA

Více

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T

CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Objednatel: Adresa: Obec: Patro:, byt č.: Tel.:, e: CENOVÁ KALKULACE NA REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA - T Benkova 1691/23, Praha 4 - Chodov IČ: 67935621, Tel.: 774 724 184 info@az-reko.cz, www.az-reko.cz

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu:

NÁJEMNÍ SMLOUVA. uzavřeli dle ustanovení 2235 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) tuto nájemní smlouvu: Smlouva č. NÁJEMNÍ SMLOUVA NS 1) Městská část Praha 3 se sídlem Havlíčkovo nám. č. 9, Praha 3 zastoupená zástupcem starosty panem PhDr. Matějem Stropnickým (dále jen pronajímatel) 2) Pan, paní, manželé

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu

STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY. Společné části domu STANDARDY BYTOVÝ DŮM U STARÉ ELEKTRÁRNY Společné části domu - domácí telefon s elektrickým vrátným na hlavních vstupních dveřích - poštovní schránky - čistící zóny - elektricky ovládána vjezdová brána

Více