PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE"

Transkript

1 PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR THERM 2010 FOR ARCH 2010 FOR INVEST 2010 FOR WOOD 2010 FOR ELEKTRO 2010 FOR CITY 2010 SPORT TECH veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 21. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh investičních příležitostí a realit 5. veletrh progresivního stavění ze dřeva 3. veletrh elektrotechniky, osvětlovací techniky a zabezpečovacích systémů 14. veletrh produktů a služeb pro kraje, města a obce 2. odborný veletrh výstavby a vybavení sportovišť DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m Uzávěrka záznamu do veletržního Katalogu Uzávěrka technických služeb Uzávěrka objednávek staveb stánků, příp. jejich vybavení Uzávěrka zaslání Potvrzení o realizaci a zaslání půdorysů s vyznačením přívodů elektřiny, vody a odpadu OBSAH Závazná přihláška k účasti firmy Obchodní podmínky ABF, a.s. Objednávka záznamu do Katalogu Objednávka technických služeb Technické podmínky ABF, a.s. Registrace dalších firem - spoluvystavovatelů Objednávka typových stánků pro krytou a venkovní plochu Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu Objednávka mobiliáře a grafických prací Potvrzení o realizaci expozice Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností, Seznam obchodních názvů 1 1a 2 3 3a 4 5 5a 6 6a 7 Na můžete stáhnout formuláře vyplnitelné na počítači.

2 1 Závazná přihláška k účasti - rámcová smlouva Termíny pro slevy , FOR ARCH FOR ELEKTRO FOR INVEST FOR WOOD FOR THERM FOR CITY SPORT TECH VYSTAVOVATEL Obchodní jméno firmy Stát Sídlo/místo podnikání - ulice PSČ Město IČ DIČ Statutární orgán Kontaktní osoba Tel Mobil Fax Internet www. Korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla (ulice, PSČ, město, stát) ZÁSTUPCE VYSTAVOVATELE (Vyplňte v případě, že vystavovatel žádá zajištění své účasti prostřednictvím zástupce včetně veškeré fakturace a korespondence.) Obchodní jméno firmy Stát Sídlo/místo podnikání - ulice PSČ Město IČ DIČ Statutární orgán Kontaktní osoba Tel Mobil Fax Internet www. Korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla (ulice, PSČ, město, stát) OBOR PRO UMÍSTĚNÍ (Uveďte jeden převažující obor dle nomenklatury veletrhu - str. 7.) Expozice budou umísťovány dle oborového členění veletrhu. Číslo nomenklatury: Obor slovy VÝSTAVNÍ PLOCHA Zvýhodněné ceny dle termínu přihlášení jsou poskytnuty pouze v případě včasné úhrady zálohových faktur (v termínu jejich splatnosti). typ výstavní plochy cena v Kč/m 2 dle termínu přihlášení vyplňte rozměry v celých metrech minimální rozměry expozice: 3x3m do od od šířka - délka hloubka celkem m 2 řadová hloubka 3-4 m hloubka 5 m rohová 9-70 m a více m Krytá výstavní plocha tvar U m a více m m ostrovní m a více m Druhé podlaží 10% z ceny za m 2 počet m 2 druhého podlaží Výška expozice (včetně dominanty - v cm) V případě neuvedení výšky stánku předpokládáme celoplošnou výšku stánku 250 cm. expozice do 15 m Venkovní plocha expozice m (tvar se nerozlišuje) expozice m expozice 121 a více m Každému vystavovateli je vždy účtováno: Registrační poplatek 4000 Povinné pojištění 850 Stavba expozic prostřednictvím ABF ANO / NE Stánky a exponáty těžší než 800 kg/m 2 je nutné nahlásit písemně veletržní správě ABF. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Podpisem závazné přihlášky uděluji v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. souhlas ke zpracování osobních údajů pro interní potřebu spol. ABF, a.s. a dále uděluji souhlas v souladu se zák.č. 480/2004 Sb. k zasílání obchodních sdělení o veletrzích prostřednictvím elektronických prostředků.* Prohlašuji, že jsem se seznámil s Obchodními podmínkami ABF, a.s., které jsou nedílnou součástí této přihlášky a že s jejich obsahem souhlasím. Beru na vědomí, že se jedná o rámcovou smlouvu, která bude realizována po částech, na základě objednávek ve formě písemné, ové, faxové. V případě, že objednávky budou vystaveny třetí osobou, je vyžadován vždy originál. *V případě, že nesouhlasíte s poskytnutím osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení, toto souvětí přeškrtněte. za ABF, a.s. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

3 Pořadatel: ABF, a.s., se sídlem Václavské nám. 29, Praha 1, IČ Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, které ABF, a.s. potvrdila účast na veletrhu či výstavě Článek 1. - Účast vystavovatelů na veletrhu a přidělení ploch 1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné Závazné přihlášky k účasti firmy (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle organizátor veletrhu ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí. 2. Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat tyto Obchodní podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu. 3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu (tzv. nomenklaturou veletrhu). 4. ABF, a.s. si vyhrazuje právo na zmenšení objednané plochy, na změnu jejího tvaru a umístění - účast na veletrhu je i v tomto případě pro vystavovatele závazná. Pokud není sjednaná výstavní plocha z důvodů zaviněných ze strany ABF, a.s. vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení registračního poplatku, uhrazeného nájemného a uhrazené ceny za objednané služby. Požadavky na náhradu případných škod vzniklých vystavovateli z tohoto důvodu ABF, a.s. neakceptuje a nehradí. 5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy. Článek 2. - Platební podmínky 1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle ABF, a.s. zálohovou fakturu na nájem za objednanou výstavní plochu a registrační poplatek. 2. Zálohová faktura za objednané služby bude zaslána před zahájením veletrhů a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáže expozice. 3. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu. 4. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto: - nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže - zařazení do Katalogu veletrhu v rozsahu údajů vyznačených v Objednávce záznamu do Katalogu - zařazení do orientačního systému veletrhu - pět vystavovatelských průkazů pro firmy s objednanou plochou do 30 m 2 - jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m 2 přesahujících plochu 30 m 2 - montážní / demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup do areálu (ABF, a.s. je oprávněna požadovat kauci na vjezd) - Katalog veletrhu v tištěné podobě - bezplatná registrace ve Stavebním informačním systému e-stav 5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto: - obvodové stěny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stěny sousedních stánků - registrační poplatek za spoluvystavovatele - další záznamy o firmě - tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod. 6. Stornopodmínky Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, jsou stanoveny následující stornopoplatky: 20 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu od vč. do zahájení veletrhu Storno poplatky platí i v případě snížení velikosti objednané výstavní plochy. Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu dle čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu. Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky. Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu. 7. Za každou další firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením exponátů, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.), je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu. V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele a smluvní pokutu ve výši registračního poplatku a to kdykoliv v průběhu veletrhu. 8. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Článek 3. - Výstavní plocha 1. ABF, a.s. pronajímá krytou výstavní plochu bez zařízení s možností přivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu a úklidu, příp. dalších služeb na základě objednávky. Podmínkou předání objednané výstavní plochy je uhrazení veškerých dosud splatných plateb souvisejících s účastí na veletrhu. ABF, a.s. dále pronajímá venkovní výstavní plochu na vymezených volných plochách výstaviště. (POZOR u venkovních stánků je potřeba počítat s přesahem střechy stánku nad stánkem střecha nesmí zasahovat do sousední plochy). Minimální velikosti výstavních ploch jsou uvedeny v Závazné přihlášce. 2. Výška hal, zatížení podlah umožňuje u omezeného počtu expozic realizaci dvoupodlažních stánků, stejně jako výškových dominant. Využitelná výška se pohybuje od 3,0 do 8,0 m dle konkrétního umístění expozice. Maximální výška exponátů pro transport do pavilonů je 3m. Podlaha hal na délku je ve sklonu 1/140. Při zatížení vyšším než 800 kg/m 2 je nutno tuto skutečnost projednat s ABF, a.s. 3. Pokud si vystavovatel sám nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, a.s., bude mít k dispozici pouze neohraničenou objednanou výstavní plochu. Vystavovatel je povinen dodržovat rastr výstavní plochy, tzn. půdorysně nepřesahovat vyměřenou plochu, a to ani v případě vysunutých výškových dominant. 4. Rastr výstavních ploch se zakreslením svého umístění obdrží vystavovatel po uhrazení všech splatných plateb za pronájem plochy a po konečném zpracování Závazných přihlášek. 5. Architektonická koncepce ve výstavních pavilonech počítá s realizací klasického pravoúhlého výstavního rastru, v němž budou k dispozici plochy pro expozice: - řadové, s volnou čelní stranou - rohové, se dvěma stranami otevřenými - obchozími - ve tvaru U (čelní), se třemi stranami otevřenými - obchozími - ostrovní, s volnými všemi čtyřmi stranami 6. Vystavovatel je povinen opustit výstavní plochu po demontáži ve stavu, v jakém byla před zahájením montáže. Jakékoli zničení, poškození či nadměrné znečištění je vystavovatel povinen uhradit dle skutečně vzniklých nákladů při odstraňování škod (znečištění). 7. Vystavovatel není oprávněn pronajatou výstavní plochu dále podnajímat třetí osobě. 8. Vystavovatelé jsou povinni dodržovat čas příchodů a odchodů z výstavních prostor. Obchodní podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Článek 4. - Pojištění 1. ABF, a.s. sjednává ve prospěch vystavovatelů pojištění expozic a odpovědnosti za škodu v průběhu veletrhů automaticky v rámci služeb poskytovaných ABF, a.s. za jednotnou výhodnou cenu 850 Kč. Pojištění platí po celou dobu veletrhů, včetně montáže a demontáže (s výjimkou prosté krádeže). 2. Rozsah sjednaného pojištění: - Pojištění v případě živelních událostí - v nejširším možném rozsahu (tzv. sdružený živel), limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění rizika odcizení (krádež, loupež), limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění prosté krádeže, limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč - Pojištění odpovědnosti za škody na majetku a zdraví třetích osob, limit pojistného plnění Kč, spoluúčast Kč 3. ABF, a.s. neodpovídá vystavovatelům ani jejich spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení nebo jakékoliv poškození věcí vnesených vystavovatelem do pronajatých prostor (tj. exponátů, vybavení a zařízení stánků, obalů, balicích materiálů apod.), a to bez ohledu, zda ztráta, zničení nebo jiné poškození vznikly při montáži, demontáži, dopravě či v průběhu veletrhů. 4. Vystavovatel má možnost objednat si individuální ostrahu svého majetku. Článek 5. - Bezpečnost. Technicko-požární předpisy, energetické předpisy a směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace 1. Vystavovatel nesmí ve své expozici ani v prostoru výstaviště skladovat nebo používat žádné hořlavé a radioaktivní látky, výbušniny, kyseliny, jedy a jiné zdraví škodlivé látky. 2. Po dobu konání veletrhů i při jejich montáži a demontáži platí ve všech krytých prostorách areálu zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. Vystavovatel je povinen dodržovat v průběhu montáže, po celou dobu konání veletrhů a demontáže obecně závazné právní předpisy České republiky a technické normy pro výše uvedené oblasti včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením. Dále je povinen respektovat příslušné protipožární předpisy platné pro jednotlivé výstavní prostory a pokyny odpovědných pracovníků požární asistenční služby a pracovníků ABF, a.s. 3. Prozatímní el. zařízení musí být v souladu s ČSN a musí vyhovovat všem ostatním platným předpisům. Elektroinstalační práce může provádět pouze osoba s platným oprávněním k této činnosti tj. Osvědčení o způsobilosti dle zákona č. 174/1968 Sb., 4 písmeno f a 3 odst. 2 vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb. Článek 6. - Základní podmínky realizace stánku 1. Stavba stánku je nabízena a realizována společností ABF, a.s. Vystavovatel, který si stavbu stánku zajišťuje sám a nikoliv prostřednictvím ABF, a.s., je povinen předložit půdorys a čelní pohled stánku s vyznačením výškových dominant a zakótováním umístění přívodu energií ke schválení ABF, a.s. nejpozději do Vystavovatel je povinen si zajistit realizaci všech obvodových stěn své expozice v min. výšce 2,5 m. Není možno využívat zadní strany stěn sousedních expozic. 3. Vystavovatel je povinen dodržovat Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu. Článek 7. - Prezentace vystavovatele 1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze ve vlastní expozici. Vystavovatel svojí prezentací nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice. 2. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastních expozici je povoleno pouze po předběžném písemném projednání s ABF, a.s. a za úplatu, která není součástí nájemného za výstavní plochu. 3. ABF, a.s. je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu, která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost. 4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných produkcí po dobu max. 8 minut jedenkrát za hodinu, pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni a ABF, a.s. k této produkci udělila písemný souhlas. Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu 60 db. K produkci je vystavovatel povinen vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (OSA, INTERGRAM). 5. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz, je ABF, a.s. oprávněna zakázat a požadovat po vystavovateli smluvní pokutu ve výši Kč. Článek 8. - Termín přihlášek a objednávek 1. Závaznou přihlášku, Objednávku technických služeb, Objednávku výstavby stánků, Objednávku registrace dalších firem - spoluvystavovatelů a Objednávku záznamu do Katalogu, případně další objednávkové formuláře je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., Veletržní správa, Mimoňská 645, Praha 9, PSČ do stanovených termínů jednotlivých uzávěrek. 2. Doporučuje se zasílat veškerou korespondenci doporučeně. Článek 9. - Závěrečné ustanovení 1. Veškeré požadavky a změny ze strany vystavovatele je nutné po předchozí dohodě s ABF, a.s. zaslat písemně do Veletržní správy ABF, a.s. Veškeré stížnosti ze strany vystavovatele vůči ABF, a.s. po dobu montáže a průběhu veletrhu musí být předloženy písemně řediteli Veletržní správy ABF, a.s. nebo pověřenému zástupci do konce veletrhu, po dobu demontáže do jejího skončení. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Závazné přihlášky k účasti firmy na veletrhu. 1a

4 2 Vystavovatel (obchodní jméno firmy): A. ZÁKLADNÍ ZÁPIS ZDARMA (již v ceně registračního poplatku - vyplňte hůlkovým písmem) B. DALŠÍ KONTAKTNÍ ADRESY - PLACENÉ Žádáme, aby do Katalogu veletrhu byly u záznamu naší firmy uvedeny následující kontaktní adresy (bez charakteristiky) našich poboček (divizí, obchodních zastoupení apod.), přičemž za každou adresu uhradíme poplatek ve výši 700 Kč (+DPH). Počet dalších adres do veletržního Katalogu (při vyšším počtu, prosím, okopírujte tento formulář) Objednávka záznamu do Katalogu Uzávěrka objednávek je Hlavní (převažující) činnost vystavovatele: projektová obchodní bez vlastní výroby, prodejní realizační dovozce Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): Výše uvedené údaje budou uvedeny bezplatně ve veletržním Katalogu a informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden ve veletržním Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá úpravě Veletržní správy ABF. 1. Obchodní jméno firmy Stát Adresa: ulice Město PSČ Telefon Fax Internet 2. Obchodní jméno firmy Stát Adresa: ulice Město PSČ Telefon Fax Internet výroba jiné C. LOGO - placené (černobílé, velikost cca 4 cm 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). Žádáme o otištění firemní značky (loga) do Katalogu, plánku expozic a na Informačním systému veletrhu - cena 2000 Kč/ks Počet log u záznamu Název loga Logo v elektronické podobě prosíme zaslat na: Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

5 3 Vystavovatel Objednávka technických služeb Uzávěrka objednávek je (obchodní jméno firmy): Všechny neoznačené služby budou automaticky považovány za NEOBJEDNANÉ. Technické podmínky a specifikace služeb viz druhá strana tohoto formuláře. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. Objednávka elektrické energie (cena za jeden přívod, požadované označte ) přívod 230 V - L + N + PE krytá plocha venkovní plocha do 2 kw - 1 zásuvka à Kč à Kč do 3 kw - 1 zásuvka à Kč à Kč do 5 kw/230-2 zásuvky à Kč à Kč do 6 kw/230 à Kč à Kč přívod 400 V - 3L + N + PE krytá plocha venkovní plocha do 9 kw - zás. 16 A à Kč à Kč do 15 kw - zás. 32 A à Kč à Kč do 21 kw - zás. 32 A à Kč à Kč do 40 kw - zás. 63 A à Kč à Kč Příkon nad 40 kw musí být individuálně projednán a je zpoplatněn částkou viz níže za každý kw nad 40 kw. krytá plocha venkovní plocha počet kw nad 40 kw à 650 Kč/kW à 715 Kč/kW Zapůjčení elektrorozvaděče (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Elektrorozvaděč 400V/16A pro přívod do 9 kw à Kč Elektrorozvaděč 400V/16A pro přívod kw à Kč Lednicový okruh krytá plocha à 800 Kč venkovní plocha à Kč Objednávka připojení na internet - krytá plocha Pevné připojení kabelem (RJ45) 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení Připojení k bezdrátové síti WI-FI à 700 Kč 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení à 700 Kč Objednávka připojení na internet - venkovní plocha Pevné připojení kabelem (RJ45) 1 x připojení (první) à Kč počet dalších připojení Objednávka přívodu vody a odpadu (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) počet přípojek à 700 Kč à Kč Objednávka napuštění bazénu (vč. vypuštění) (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Účtovaná jednorázová částka plus 250 Kč za každý m 3 počet m 3 Objednávka úklidu (cena stejná pro krytou i venkovní plochu) Denní úklid - počet m Kč à 250 Kč à 20 Kč/m 2 /den Generální úklid - počet m 2 à 20 Kč/m 2 Prohlašujeme, že jsme se seznámili a souhlasíme bez výhrad s Technickými podmínkami ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na souboru veletrhů FOR ARCH 2010, které jsou nedílnou součástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, že uhradíme všechny zálohové faktury a konečnou fakturu vč. DPH ve lhůtách splatnosti. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

6 Článek 1. - Časové údaje Montáž expozic: krytá plocha září hod. venkovní plocha září hod. Registrace vystavovatelů: září hod. Provozní doba v průběhu veletrhu: září hod. 25. září hod. Demontáž expozic: 25. září hod. 26. září hod. 27. září hod. Pro veřejnost budou veletrhy otevřeny: září hod. 25. září hod. Článek 2. - Technické služby Na objednávku vystavovatele je možné do všech expozic na kryté i venkovní ploše zajistit přívod elektřiny, přivedení vody s odpadem, přivedení telefonu, internetu, úklidu a příp. dalších služeb. Přívody elektro, vody, odpadu, internetu a telefonu jsou vyvedeny z podlahových kanálů, jejichž umístění bude vyznačeno na rastru s umístěním expozice vystavovatele. a) Objednávka el. energie U stánků, jež nejsou objednány u ABF, a.s., je vystavovatel povinen (kromě výjimek povolených ABF, a.s.) mít vlastní rozvaděč - upravený na 5-ti vodičový rozvod, resp. napěťovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové připojení expozice je běžnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotřebiče musí být osazeny doporučenou kulatou vidlicí 400V/32A - 3L + N + PE. Připojení větších příkonů po dohodě s ABF, a.s. Elektrozařízení vystavovatelů, které nemá oddělený pracovní N a ochranný PE nulovací vodič nebo nemá ochranný vodič, aniž by mělo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá průřezem, nebude z důvodu ochrany návštěvníků veletrhu před úrazem el. proudem a z důvodů požárních připojeno. V případě nutnosti je možné objednat před termínem montáže práce elektromontéra v ceně 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina), splatnou v hotovosti v pokladně Veletržní správy. Cena za přívod el. energie zahrnuje přívod na stánek 230 V, nebo 400 V s možností jeho použití po dobu montáže a demontáže (maximální odběr 2 kw/230v pro elektrické nářadí). Dále zahrnuje v průběhu výstavy pronájem příslušného dílu halového rozvaděče, spotřebu el. energie a elektrorevizi. Vlastní přívod na stánek představuje instalaci 1 až 2 zásuvek - 230V (bez rozvodu po stánku), nebo 1 zásuvku 400V, případně kombinaci 230 i 400 V. Vystavovatelem požadovaný příkon na stánek musí zahrnovat součet všech příkonů elektrospotřebičů v expozici tj. osvětlení, vařič, kávovar, varná konvice, průtokový ohřívač vody, počítač, televizor a video, exponáty atd. Pro přesnější objednávku uvádíme následující příklady: osvětlení stánku 9 m2 cca 0,5 kw, kuchyňský komplet cca 3,5 kw, kávovar /překapávací/ cca 0,8-1,2 kw, rychlovarná konvice cca 2 kw, dvouplotýnkový vařič cca 2 kw. Tyto příkony jsou pouze orientační - vždy záleží na konkrétním připojeném spotřebiči. Za revizi elektro odpovídá firma, která realizuje stánek. Nevyhovující elektroinstalace nebude ke škodě vystavovatele připojena. POZOR! V případě, že budete ve stánku užívat lednici, doporučujeme objednat zvlášť lednicový okruh, který nebude v noci vypínán. V ceně lednicového okruhu není zahrnut příkon el. energie. Tento je nutno zahrnout (přičíst) do objednávky celkového příkonu el. energie. b) Objednávka vody a odpadu Připojení dřezu, tj. běžné baterie k uzavíracímu ventilu a běžného vývodu sifonu s 5/4 hadicí je obsaženo v ceně přívodu a odpadu vody. V ceně přívodu vody a odpadu není zahrnuto zapůjčení dřezu. Při rozsáhlejší práci instalatéra nad rámec připojení dřezu v ceně bude účtováno 450 Kč/hod. (počítá se každá započatá hodina). Úhrada této služby je splatná v hotovosti v pokladně Veletržní správy. c) Denní úklid luxování + vynášení koše - je realizován denně, vždy v době, kdy je výstaviště uzavřeno pro veřejnost (návštěvníky). Pokud je denní úklid objednán na celou dobu veletrhu (5dnů) je v ceně i tvz. Generální úklid a není jej potřeba objednávat zvlášť. Generální úklid úklid expozice po ukončení montáže před zahájením veletrhu dne K úklidu je nutné připravit expozici dne nejpozději do hodin. d) Další služby ABF a.s. zajistí bezplatně pracovní osvětlení, požární a zdravotní službu, protokol veletrhu, za úhradu běžný úklid expozic, květinový servis, spediční a celní službu, pojišťovací službu, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové středisko a business centrum, hostesky a tlumočnice, propagační a fotografické služby, výrobu grafiky, aranžérské služby, ubytovací a stravovací služby. e) ABF, a.s. zašle vystavovatelům Organizační pokyny a objednávkový katalog služeb společně s výstavními rastry v předstihu před začátkem veletrhu. f) Připojení k internetu Ve veletržním areálu jsou možné dva druhy připojení pevné připojení kabelem a bezdrátovou sítí WI-FI (není dostupné na venkovních plochách). Pevné připojení kabelem je realizováno přípojkou k místní síti ETHERNET 10/100/1000 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno síťovou kartou ETHERNET 10/100/1000 MBit/s s možností připojení konektoru RJ-45. Maximální rychlost připojení je 3 MBit/s. Při požadavku na stabilitu připojení je tento typ přípojky doporučen. Připojení k bezdrátové síti WI-FI je možné využít v případě, kdy vystavovatel nepožaduje vysokou kvalitu a stabilitu připojení. Kvalita je ovlivněna počtem aktuálně připojených klientů. V případě nepovoleného využití vysílacího WI-FI zařízení vystavovatelem může dojít k rušení linky a snížení kvality připojení. V takovém případě ABF, a.s. neručí za plnou funkčnost přípojky. Maximální rychlost připojení je 1 MBit/s. Připojované zařízení musí být vybaveno WI-FI síťovou kartou. Po připojení do sítě (u obou typů přípojek) je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. K připojení do sítě musí být v internetovém prohlížeči následně zadáno uživatelské jméno a heslo, které bude vystavovateli předáno na technickém servisu během registrace vystavovatele. U obou typů připojení je v základné ceně přípojky zahrnuto připojení jednoho zařízení. Po odhlášení je možné použít na dalším zařízení stejné uživatelské jméno a heslo. Vystavovatel s objednanou přípojkou (u obou typů připojení) může přiobjednat zvýhodněné připojení dalšího zařízení. Přidělení pevných adres je po dohodě s ABF, a.s. možné ve výjimečných případech za příplatek Kč. Požadavky na vyšší rychlost připojení musí vystavovatel projednat s ABF, a.s. Vystavovatel odpovídá za ochranu připojeného zařízení proti virům, spyware, adware a dalším škodlivým programům. V případě, kdy bude na připojeném zařízení vystavovatele identifikován některý z uvedených škodlivých programů, je ABF, a.s. oprávněna přípojku odpojit bez náhrady až do odstranění těchto programů vystavovatelem. Pro zamezení rušení WI-FI sítě ve veletržním areálu je zakázáno používat vlastní WI-FI vysílače. V případě požadavku na nutný provoz takového zařízení je nutná konzultace a souhlas technika ABF, a.s. Na připojeném zařízení nesmí být spuštěna služba DHCP server. Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu Článek 3. - Výstavba stánku 1. Na základě obdržení objednávky zajistí ABF, a.s. výstavbu stánku na kryté i venkovní ploše. K dispozici jsou typové stánky pro krytou plochu v systému OCTANORM o rozměrech dle Objednávky typových stánků. POZOR! Odběr el. energie typových stánků nutno objednat zvlášť. Vybavení typových stánků mobiliářem je možné doobjednat. 2. ABF, a.s. dále nabízí stavbu individuálně řešených stánků pro krytou plochu podle speciálních požadavků vystavovatele vč. vybavení mobiliářem. 3. Pro venkovní plochu jsou k dispozici typové montistánky o rozměrech dle Objednávky. Vybavení montistánků mobiliářem je možné doobjednat. Článek 4. - Technickoprovozní podmínky 1. Architektonické ztvárnění a provoz expozice nesmí rušit nebo omezovat ostatní expozice. Firma, stěny jejíž expozice (boční i zadní) přesahují výšku 250 cm a sousedí se zadní nebo boční stěnou okolních stánků, je povinna tuto stěnu nad výšku 250 cm pojmout stavebně a graficky neutrálně. Využití těchto zvýšených stěn pro vlastní reklamní účely je nepřípustné a pokud budou takto užity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat stěny graficky neutrálně na vlastní náklady. 2. Obrys výstavního stánku vystavovatele nesmí přesahovat obrys vystavovatelem pronajaté výstavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Případný přesah límce či poutače stánku do uličky je povolen po předchozím schválení ABF, a.s. za předpokladu minimální výšky spodní hrany 3 m za poplatek Kč/m 2 za každý započatý m 2 průmětu do půdorysu. 3. Kromě manipulačních vozíků je zakázán vjezd do krytých výstavních prostor jakýmkoliv dopravním mechanismům a automobilům vystavovatelů. V případě poškození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. Motorová vozidla jako exponáty mohou být vystavovány za podmínky, že nádrž neobsahuje pohonné hmoty a je odpojena baterie. 4. Ve všech krytých výstavních prostorách je kouření a manipulace s otevřeným ohněm přísně zakázáno, nedodržení tohoto zákazu bude postihováno smluvní pokutou ve výši Kč splatnou ihned v hotovosti. 5. Žádný elektrický spotřebič nesmí být ponechán v provozu bez dozoru. Při odchodu musí být spotřebič odpojen od sítě. 6. Na konstrukci hal je zakázáno věšení jakýchkoliv poutačů a vlajek vystavovatelů, mimo případů projednaných s ABF, a.s. za poplatek. 7. V průběhu montáže je v krytých výstavních prostorách zakázáno řezání a broušení stavebních prvků, které způsobuje nadměrné znečištění a prašnost (sádrokarton, obkladové materiály, dřevotříska, ev. jiné). 8. Stánek se nesmí žádnou svou částí dotýkat konstrukce, stěn ani střechy výstavních hal. Nejvyšší bod stánku musí být vzdálen minimálně 70 cm od střechy haly. 9. Pro položení koberců do expozic v halách je nutné dodržet následující postup: Na betonovou podlahu nejprve přilepit maskovací - papírovou pásku a následně libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku možno zakoupit přímo v areálu. 10. Do kanalizačních vpustí, umyvadel a výlevek je zakázáno vylévat zbytky barev a jiných toxických látek, které by znečišťovaly nebo jinak ohrožovaly životní prostředí. Tyto nespotřebované látky je vystavovatel, nebo jím pověřená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. 11. Skladování jakéhokoliv materiálu v technických uličkách (zejména za zadní stěnou stánku) je nepřípustné z požárních, bezpečnostních a provozních důvodů. Uskladnění obalů, včetně jejich odvozu a zpětného dodání na stánek je možno objednat u smluvní spedice ABF, a.s. 12. Exponáty, které budou předváděny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávněné. Předváděné exponáty musí být ze strany vystavovatele zabezpečeny tak, aby nedošlo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou. 13. Kromě stanovených provozních hodin veletrhu a povoleného časového rozmezí pro zásobování stánků je pobyt ve výstavních prostorách zakázán. Respektujte proto pokyny pracovníků ABF, a.s. a bezpečnostní služby. 14. V případě nedodržení konečného termínu pro vyklizení výstavního prostoru bude účtována smluvní pokuta ve výši 50 Kč/m 2 /hod. neuvolněné plochy. V krajním případě bude expozice vyklizena ABF, a.s. na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel. 15. Vystavovatel je povinen do skončení termínu demontáže předat zcela prázdnou a čistou pronajatou výstavní plochu ve stavu, v jakém ji převzal, tj. odvést i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady a vrátit všechny movité věci, které si od ABF, a.s. pronajal, v nepoškozeném stavu. V případě poškození a znečištění výstavní plochy nebo pronajatých movitých věcí je vystavovatel povinen uhradit vzniklou škodu v plné výši. 16. Veškeré změny, týkající se objednávky technických služeb, stavby a vybavení stánků, požadované vystavovatelem dodatečně po termínu zahájení montáže budou vyřizovány až po splnění řádně objednaných prací a služeb vůči ostatním vystavovatelům. Za tuto dodatečnou objednávku prací a služeb může ABF, a.s. účtovat přirážku až do výše 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místě v hotovosti. Článek 5. - Předání podkladů pro realizaci technických přípojek a stánků 1. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku objednávají u ABF, a.s. zašlou své objednávky do data uzávěrky uvedeného v přihláškové dokumentaci. 2. Vystavovatelé, kteří si stavbu stánku zajišťují vlastními prostředky, případně prostřednictvím reklamní či realizační firmy, zašlou ABF, a.s. do data ke schválení závazný projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním všech výškových dominant a poutačů, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. V případě, že vystavovatel nezašle ABF, a.s. příslušné podklady v požadovaném termínu, vystavuje se nebezpečí případných komplikací při realizaci stánku a možných dalších finančních nákladů spojených s přemístěním přívodů elektro, vody, odpadu či jiných služeb. 3. Vystavovatel plně odpovídá za činnost jím pověřené reklamní či realizační firmy ve výstavních prostorách. Tyto Technické podmínky jsou nedílnou součástí Závazné objednávky technických služeb. 3a

7 4 Registrace dalších firem - spoluvystavovatelů Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Spoluvystavovatel je firma, která se prezentuje při veletrhu názvem firmy, logem, panelem, adresou, reklamními předměty, osobami prezentujícími jinou firmu apod. Spoluvystavovatel je uveden ve veletržním Katalogu a také v informačním systému veletrhu. Prohlašujeme, že v rámci naší expozice budou prezentovány tyto další firmy (naši spoluvystavovatelé). Za každého z nich uhradíme registrační poplatek ve výši 4000 Kč (při 1 až 4 spoluvystavovatelích), 2000 Kč (při 5 až 8 spoluvystavovatelích) nebo 1500 Kč (při 9 a více spoluvystavovatelích). Žádáme o jejich zařazení do veletržního Katalogu. Počet spoluvystavujících firem (při vyšším počtu okopírujte tento formulář) 1. SPOLUVYSTAVOVATEL - ZÁKLADNÍ ZÁPIS (v ceně registračního poplatku spoluvystavovatele) Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax IČ Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): LOGO SPOLUVYSTAVOVATELE - PLACENÉ Počet log u záznamu à 2000 Kč/ks (černobílé, velikost cca 4 cm 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). 2. SPOLUVYSTAVOVATEL - ZÁKLADNÍ ZÁPIS (v ceně registračního poplatku spoluvystavovatele) Název firmy Stát Adresa, ulice Město PSČ Telefon Fax IČ Internet ČJ - charakteristika firmy, exponátů nebo nabízených služeb (maximálně 240 znaků): AJ - uveďte překlad textu do Katalogu v angličtině (pokud máte vlastní překlad - maximálně 240 znaků): (černobílé, velikost cca 4 cm LOGO SPOLUVYSTAVOVATELE - PLACENÉ Počet log u záznamu à 2000 Kč/ks 2 ; na Informačním systému veletrhu barevně dle velikosti expozice). Výše uvedené údaje budou uvedeny vezplatně ve veletržním Katalogu a v informačním systému přesně dle Vašeho vyplnění. Název firmy uveďte přesně tak, jak má být uveden ve veletržním Katalogu. Začáteční písmeno musí odpovídat písmenu, pod kterým má být firma zařazena. Text podléhá úpravě Veletržní správy ABF. Logo v elektronické podobě prosím zaslat na Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

8 5 Objednávka typových stánků Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Krytá plocha Cena stánku zahrnuje: obvodové stěny a příčky skládků z bílých panelů (Octanorm 100 x 250 cm), stropní rastr, límec pro označení expozice - výška 30 cm, 2-6 bodových svítidel dle velikosti stánku + 2 elektrozásuvky 230 V (bez přívodu el. energie) koberec - šedý, skládek - zázemí dle velikosti stánku: stánek 9 m 2 skládek 1 x 1 m (regál, uzamykatelné dveře), stánek do 12 m 2 skládek 1 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní svítidlo), stánek od 12 m 2 skládek 2 x 2 m (regál, uzamykatelné dveře, 1 stropní svítidlo), Doporučujeme objednat příkon el. energie (Objednávka technických služeb - str.3) Objednáváme realizaci typového stánku: (označte ) typ A 3 x 3 m typ B 4 x 3 m typ C 5 x 3 m typ D 4 x 4 m cena: 7500 Kč cena: Kč cena: Kč cena: Kč typ E 5 x 5 m typ F 6 x 4 m typ G 5 x 4 m typ H 6 x 3 m cena: Kč cena: Kč cena: Kč cena: Kč bodové světlo Venkovní plocha policový regál Cena stánku zahrnuje: pódium 12 cm + šedý koberec, obvodové stěny (případně stěnové sklo) a dveře, střechu včetně stropní konstrukce, stropní rastr včetně stropních výplní, stropní osvětlení a zásuvku elektro (bez přívodu el. energie) Doporučujeme objednat příkon el. energie (Objednávka technických služeb - str.3) Objednáváme realizaci typového stánku: (označte ) Pozor - celkové rozměry stánku včetně střechy nesmí být větší než objednaná plocha. shrnovací dveře el. zásuvka límec 3 x 3 m (rozměr střechy 4 x 4 m) 4 x 4 m (rozměr střechy 5 x 5 m) cena: Kč cena: Kč Zvětšený - objednané rozměry (bez přesahu střechy) m x m cena: Kč za každý m 2 Zvětšení stánku je možné pouze v modulech 3 x 3 m nebo 4 x 4 m (bez přesahu střechy). Základní stavební vybavení typových stánků nelze měnit ani doplňovat, je však možno objednat mobiliář a další vybavení - viz Objednávka na str.6. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

9 Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 5a Závazně objednáváme stavbu individuálně řešené expozice, o rozměrech: m x m 1m Pouze obvodové stěny - systém Octanorm Kč/ běžný metr stavba obsahuje pouze obvodové stěny, zavětrování, bez plošného stropního rastru stavby Individuální stánek - systém Octanorm Kč/ m 2 (do 30 m 2 ), 890 Kč/ m 2 (nad 30 m 2 ) stavba obsahuje obvodové stěny, stropní rastr, límec výšky 30 cm na čelní straně Skica půdorysu Vašeho stánku V tomto rastru zakreslete svoji představu o půdorysu stánku. Pro zobrazení umístění jednotlivých stavebních prvků a vybavení použijte orientačně grafických značek. Nad rozsah základní stavby objednáváme tyto další prvky stavebnicového systému: panel stěnový límec výška = 30 cm dveře shrnovací policový regál výstavní pult pultová vitrína vitrína vč. osvětlení Položka Kč/ks bez DPH Počet koberec šedý Kč/1m koberec jiné barvy Kč/1m 2, uveďte barvu: 200 dělící panel 50 x 250 cm (vnitřní stěna) 250 dělící panel 100 x 250 cm (vnitřní stěna) 270 prosklená stěna 100 x 250 cm 430 dveře shrnovací uzamykatelné, š. 100 cm, v. 200 cm 1000 stropní podhled bílý Kč/1m stropní podhled textilní Kč/1m 2 70 stropní podhled mřížkový Kč/1m samostojný panel 100 x 250 cm (s podstavcem 100 x 50 x 50 cm, osvětlením a límcem 100 x 30 cm) 1150 stěnové sklo kuchyňský dřez stůl stůl kulatý židle přívod vody a odpadu bodové světlo zásuvka 230 V / 400 V zásuvka 230 V (noční) lednička Objednávka mobiliáře a dalšího vybavení na straně 6. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

10 6 Při objednávce samotného mobiliáře bez stavby stánku se připočítává 50 % k uvedeným cenám! Vepište počet objednaných kusů do příslušných kolonek. Všechny ceny jsou uváděny bez DPH Objednávka mobiliáře a grafických prací Uzávěrka objednávek je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Pult plný s jednou policí výška 80 cm / výška 110 cm 50 x 50 cm à 400 Kč 100 x 50 cm à 450 Kč 100 x 100 cm à 500 Kč Vitrína pultová prosklená - s jednou policí 50 x 50 x výška 80 cm à 800 Kč 100 x 50 x výška 80 cm à 950 Kč Vitrína prosklená s osvětlením - 2 skleněné police 50 x 50 x výška 250 cm à 1000 Kč 100 x 50 x výška 250 cm à 1250 Kč 100 x 100 x výška 250 cm à 1530 Kč skleněná police navíc à 100 Kč Regál čtyřpolicový - montován do stěny stánku Uzamykatelná skříňka Police, držák prospektů 100 x 50 x výška 250 cm à 550 Kč 80 x 40 x výška 80 cm à 400 Kč držák drátěný - závěsný držák drátěný -tvar "A" à 200 Kč à 150 Kč police na stěnu 100 x 30 cm - vodorovná à 150 Kč police na stěnu 100 x 30 cm - klopená à 200 Kč Stůl, židle hranatý 70 x 120 cm, výška 75 cm à 300 Kč hranatý 70 x 70 cm, výška 75 cm à 300 Kč kulatý - O/ 80 cm, výška 75 cm à 300 Kč kulatý - O/ 60 cm, výška 75 cm à 300 Kč barový - O/ 60 cm, výška 110 cm à 300 Kč židle kovová čalouněná à 150 Kč židle barová à 230 Kč Doplňkové technické vybavení bodové svítidlo 100 W à 110 Kč halogenový reflektor 300 W à 230 Kč halogenový reflektor 500 W à 290 Kč trojzásuvka à 70 Kč Ostatní zařízení věšák stojanový à 90 Kč věšák stěnový à 170 Kč odpadkový koš à 50 Kč Kuchyňské vybavení skříňka s dřezem a ohřívačem vody à 1400 Kč chladnička 170 l à 900 Kč kávovar (příkon 1,5 kw) à 200 Kč rychlovarná konvice (příkon 2 kw) à 200 Kč vařič (příkon 2 kw) à 150 Kč Gastrosada obsahuje pro daný počet osob: šálek, podšálek, kávovou lžičku, sklenice na nealko, víno, pivo pro 4 osoby à 350 Kč pro 6 osob à 650 Kč pro 10 osob à 1000 Kč Objednávka grafických prací Název firmy na límec Logo firmy na límec - počet log Specifikace a podklady zašlete na Na základě rozsahu grafických prací bude zkalkulována jejich cena. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

11 Potvrzení vystavovatele: Potvrzení o realizaci expozice Uzávěrka zaslání potvrzení je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 6a Potvrzujeme tímto, že výstavbu naší expozice bude realizovat: Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice město PSČ Kontaktní osoba telefon /mobil/ fax internet (www) Uvedenou firmu též tímto zplnomocňujeme k jednání ve věci stavby expozice a situování technických přípojek. Současně přikládáme ke schválení projekt stánku (v čelním pohledu a půdorysu) se zakreslením a zakótováním případných výškových dominant, poutačů, případného zpevnění plochy, včetně orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístění přívodu elektro, vody a odpadu. místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Potvrzení realizační firmy: Potvrzujeme tímto, že jsme se seznámili a vzali na vědomí Obchodní a Technické podmínky pro účast na velethu FOR ARCH 2010, FOR ELEKTRO 2010, FOR INVEST 2010, FOR WOOD 2010, FOR THERM 2010, FOR CITY 2010 a SPORT TECH 2010 Současně potvrzujeme převzetí odpovědnosti za realizaci expozice a že námi pověřený realizátor vlastní oprávnění k provádění veškerých odborných prací. Dále potvrzujeme, že všechny materiály použité k výstavbě expozic mají snížený stupeň hořlavosti ve smyslu norem a předpisů a zejména textilie jsou impregnovány proti ohni. Bereme na vědomí, že nejpozději v den registrace (před zahájením montáže) předáme vyplněný formuář Osoby odpovědné za realizaci stánku na technickém dispečinku ABF (formulář je součástí pokynů pro montáž a demontáž). místo, datum razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnění místa, data, razítka a podpisu je potvrzení neplatné. datum, podpis za vystavovatele / zástupce vystavovatele, razítko

12 7 FOR ARCH 1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY 1.1. Územní plánování Územně plánovací podklady a dokumentace Projekce Urbanizmus Architektonické návrhy Projektování rekonstrukcí Projektování inženýrských staveb Statické výpočty Rozpočtování 1.2. Architektonická činnost, design 1.3. Výpočetní technika Hardware Software CAD systémy Software pro technické výpočty Databázové a informační systémy Internet Oborové portály Internetové prodejny Služby na internetu Speciální aplikace na internetu 1.4. Kartografie, mapování 1.5. Geodetická činnost Zaměřování staveb 1.6. Inženýrské stavitelství 1.7. Stavební geologie, geofyzika, klimatologie 1.8. Technologie staveb a stavebních prací Technologie pro občanskou výstavbu Technologie průmyslových staveb Technologie zemědělských staveb Technologie staveb pro skladování 1.9. Ekonomika Stavební právo Pozemní stavitelství 2. OBJEKTY 2.1. Vybavení území Inženýrské sítě stavby pro energetiku a plyn Vodohospodářské stavby Úpravny pitné vody Plavební komory, úpravy vodních toků Protipovodňové úpravy a stavby Přehrady, vodní nádrže Odvodnění a závlahy Vodojemy, vodovody Venkovní kanalizace, čistírny odpadních vod Kolektory Úpravy volného prostranství (zahrady) Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Stavby pro zásobování teplem Dopravní stavby Objekty pro likvidaci odpadů Ekologické stavby Lesnické stavby 2.2. Stavby pro bydlení a ubytování Bytové domy Rodinné domy Stavby pro dlouhodobé ubytování Stavby pro krátkodobé ubytování Rekreační domky a chaty Půdní nástavby a vestavby 2.3. Občanská výstavba - stavby nebytové a nevýrobní Administrativní budovy Stavby pro výchovu, vzdělávání a výzkum Stavby pro kulturu a osvětu Stavby pro zdravotnictví Stavby pro obchod a zboží Stavby pro dopravu a spoje Bazény a koupaliště Ostatní 2.4. Stavby pro průmyslovou výrobu Závody pro výrobu stavebních materiálů Potravinářské závody Chemické závody Textilní závody Strojírenské závody 2.5. Stavby pro zemědělskou výrobu Stavby pro živočišnou výrobu Stavby pro rostlinou výrobu Odvodnění a závlahy 2.7. Stavby pro skladování Chladírny a mrazírny Nádrže Sila 2.8. Drobné stavby Zahradní architektura Mobilní WC 3. REALIZACE STAVEB 3.1. Zařízení staveniště 3.2. Základy a spodní stavba Zajišťování zeminy Izolace spodní stavby Základy Hlubinné základy Ostatní části spodní stavby 3.3. Konstrukce Konstrukční soustavy Stavební systémy Uzávěrka zaslání seznamu je Firma: V tomto seznamu označte kódy, které přísluší Vašim exponátům. Zatřídění bude použito nejen pro oficiální veletržní Katalog, ale i pro jediný oficiální katalog na síti Internet na adrese kde budou data dostupná i po skončení veletrhů a kde jsou úzce propojena se stavebním portálem estav.cz. Zatřídění bude rovněž použito pro informační službu návštěvníkům přímo na veletrhu. Uvedení v jednotlivých výrobkových skupinách je ZDARMA. Dotazy ohledně zpracování údajů pro veletržní Katalog a informační systém Vám zodpovíme na tel , fax , Vybrané kódy výrazně označte křížkem v okénku. Pro optimální zatřídění veletržních exponátů do jednotlivých skupin výrobků a činností použijte: libovolný počet kódů co nejpřesnější kódové označení (např. vyrábíte a montujete plastová okna do rodinných domů, použijte tedy Okna plastová, nikoliv Rodinné domy)

13 Obvodové stěny Vnitřní stěny a příčky Stropní konstrukce Schodiště a rampy stabilní Schodiště dřevěná Schodiště kovová Schodiště betonová Schodiště kamenná Schodišťové stupně Schodiště skládací Komíny a šachty Střechy a krovy 3.4. Stavební materiály a hmoty Anorganické materiály Kámen a výrobky z kamene Kámen lomový (kamenivo) Kamenné opracované bloky Kamenné desky Vápenec Pískovec Břidlice Vyvřeliny (žula, čedič, perlit) Konglomerovaný kámen (umělý kámen, teraco) Metamorfované horniny (mramor) Pálené výrobky Cihly Keramické dílce a desky Střešní tašky Dlaždice a obkládačky (mozaiky) Trouby kameninové Sanitární keramika Žáruvzdorné výrobky Chemicky odolné výrobky Kovy a kovové výrobky Profily a tyče Plechy Poklopy, víka, mříže Dráty, sítě, pletiva (armovací výztuže, kari sítě) Trubky Výrobky z litiny Výrobky z hliníku Výrobky z barevných kovů Výrobky z nerezu (ocel, antikoro) Povrchové úpravy kovů Sklo, skelná vlákna a výrobky z nich Skleněné tvárnice (luxfery) Desky z pěnového skla Drátosklo a bezpečnostní sklo Skelná vlákna, vlna Trubky skleněné Ploché sklo Organické sklo Minerální taveniny a vláknité materiály Sádrokarton Nepálené zdicí materiály (dřevobeton, štěpkocement) Pórobeton Organické materiály Dřevo a výrobky ze dřeva Organické a syntetické vláknité materiály Plasty a výrobky z plastů Korek a výrobky z korku Beztvaré výrobky Plniva Pojiva (vápno, cement, sádra) Nátěrové hmoty, lepidla, tmely Nátěry na vnější omítky Nátěry na vnitřní omítky Nátěry na dřevo Nátěry na kovy Nátěry na beton Impregnační prostředky Pigmenty Ředidla, tvrdidla, katalyzátory Nátěry na ostatní materiály Lepidla Tmely Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Uzávěrka zaslání seznamu je Přísady a příměsi Přísady a příměsi do betonu a malt Přísady a příměsi do omítek Přísady a příměsi do nátěrů Přísady a příměsi plastifikační Přísady a příměsi vodotěsné Přísady a příměsi zpevňovací Přísady a příměsi urychlující tuhnutí Ostatní tvarované výrobky Upevňovací a spojovací prvky Těsnicí prvky Výrobky z betonu a malty Betonové směsi Dílce a panely z betonu Tašky betonové Tvárnice betonové Trouby betonové Výrobky z lehčených betonů (keramzitbeton, suché zdění) Maltové směsi Omítkové směsi Sanační směsi 3.5. Technické zařízení budov Kanalizace Vpusti, odvodňovací systémy Lapače a odlučovače Šachty (jímky) Malé domovní čistírny, septiky Armatury (sifony, ventily, šoupata) Kalová čerpadla Kanalizační potrubí Vodovod Filtry a dávkovače Šachty Domácí vodárny Venkovní armatury (hydranty, šoupata, pítka) Vnitřní armatury (baterie, vodoměry, uzávěry) Čerpadla Vodovodní potrubí Plynovod Stabilní hasicí zařízení Odstraňování odpadků Kontejnery Shozy Pneumatická doprava Drtiče, třídičky, lisy Centrální vysávání 3.6. Izolační materiály a výrobky Izolace tepelné Volně ložený materiál (drť, keramzit, perlit, liapor) Volná vlna, plsť Desky Pásy, fólie, rohože Nástřiky, nátěry, stěrky Tvarované výrobky Izolace proti vodě a vlhkosti Fólie a pásy hydroizolační (živičné) Nástřiky, nátěry, stěrky Přípravky pro sanaci vlhkého zdiva Izolace zvukové Volně ložený materiál (keramzit, drť, perlit, liapor) Volná vlna, plsť Desky Pásy, fólie, rohože Nástřiky, nátěry, stěrky Tvarované výrobky Izolace proti otřesům Speciální izolace 3.7. Kompletace staveb Okna Okna dřevěná (eurookna, špaletová, kastlová) Okna ocelová Okna plastová 7a

14 7b Okna hliníková Okna střešní Okna trubicová, světlovody (tubusové světlovody, solární tubusy) Dveře a vrata Dveře dřevěné Dveře ocelové Dveře plastové Dveře hliníkové Turnikety Dveře bezpečnostní Dveře protipožární Dveře shrnovací, posuvné a otočné Vrata (garážová, průmyslová, sekční) Vybavení oken a dveří Stínění a zatemňování (rolety, žaluzie, markýzy) Zabezpečení otvorů (mříže, rolety) Ovládání a pohony Těsnění oken a dveří Ochranné fólie na sklo Parapety Zárubně okenní a dveřní Sítě do oken Přístřešky nad dveře Podlahy Podlahy pružné Podlahy zdvojené Podlahy speciální (průmyslové, sportovní aj.) Izolace podlah Podlahové rošty Kompletace střech Pláště šikmých střech Pláště plochých střech Střešní světlíky (tubusový světlovod) Velkoplošné zasklení střech Odvodnění, lemování a větrání střech (okapy, svody) Střešní a komínové lávky Tepelné izolace střech Hydroizolace střech Parotěsné zábrany Zábrany provozu Oplocení Brány Závory Zábradlí a madla Kování stavební Kování stavební funkční (zámky, závěsy) Kování stavební vrchní (kliky, štíty) Kování stavební bezpečnostní Velkoplošné zasklení (lodžie, zimní zahrady, výkladce) Automatické dveřní systémy 3.8. Vybavení prostorů Vybavení venkovní (městský mobiliář) Vybavení zahrad Bazény a sauny vč. příslušenství Vnitřní bazény Venkovní bazény Zastřešení bazénů Sauny, infrasauny, solária Příslušenství Vybavení vstupů (rohože) Vybavení účelových prostorů Vybavení pro administrativu Vybavení pro školy a vědecko-výzkumné objekty Vybavení pro tělovýchovu a sport Vybavení pro kulturu a osvětu Vybavení pro zdravotnictví Vybavení pro obchod, služby a stravování Vybavení pro dopravu a spoje Vybavení pro velkosklady, dílny Vybavení pro zemědělství Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): Vybavení kuchyní vč. nábytku (gastronomická zařízení, pracovní desky, dřezy, dvířka) Vybavení koupelen a WC (sanitární zařízení) Koupací a sprchovací vany Sprchovací kabiny, zástěny Záchodové mísy (WC, bidety, pisoáry) Příslušenství toalet (nádrže, splachovací zařízení) Umývadla, výlevky Chemická WC Rehabilitační vany Masážní vany (spa, wellness, vířivky, whirpooly) Koupelnový nábytek Koupelnové doplňky (madla, úchyty, držáky, zařízení pro dezinfekci) Bytová jádra Vybavení prádelen Nábytek Zahradní nábytek Skříně, skříňové stěny, vestavěné skříně Stoly Židle, sedací nábytek, masážní křesla Postele Zařizovací komplety Nábytkové kování Bytové doplňky Trezory a bezpečnostní schránky Výtahy 3.9. Povrchy Venkovní plochy Zámková dlažba Velkoplošné dílce Kostky Dlaždice Zatravňovací tvárnice Povrchy vnějších stěn (fasády) Cihly lícové Omítkoviny Obklady deskové Fólie Nátěry, nástřiky Lepidla Rošty pod obklady Tepelněizolační systémy Povrchy vnitřních stěn (omítky) Cihly lícové Omítkoviny Obklady deskové (obkladačky, mozaiky, obkladové desky) Fólie, tapety Nátěry, nástřiky Lepidla Rošty pod obklady Tepelněizolační systémy Podhledy Podhledy pevné Podhledy zavěšené Podhledy akustické Závěsné systémy Podhledy pnuté Nášlapné vrstvy podlah (podlahové krytiny) Koberce Stěrkové podlahy (lité, samonivelační) Desky, dlaždice, parkety Plovoucí podlahy Fólie ((linoleum, marmoleum, korek, PVC)) Nátěry (laky, mořidla, penetrace, ochranné nátěry) Lepidla Tmely Podlahové a schodišťové lišty Povrchy schodišťových stupňů Sportovní povrchy a podlahy

15 Střešní krytiny Střešní krytiny stěrkové (lité) Střešní krytiny deskové (betonové, plechové, tašky) Střešní krytiny fóliové (šindele, lepenky, asfaltové pásy) Povrchy plochých střech (zelené střechy) Nátěry Lepidla Technologická zařízení staveb Technologie staveb pro vybavení území Technologie pro občanskou výstavbu Technologie průmyslových staveb Technologie zemědělských staveb Technologie staveb pro skladování Měření a regulace Média Elektrická energie Voda Plyn Tepelná energie 4. STAVEBNÍ ČINNOST 4.1. Zakládání staveb 4.2. Stavební práce - HSV Železářské práce Kamenické práce Zednické práce Izolatérské práce Statické zajištění Sanace vlhkého zdiva Zemní práce Kladení potrubí Betonářské práce 4.3. Stavební práce - PSV Pokrývačské práce Klempířské práce Tesařské a truhlářské práce Kovářské práce a zámečnické práce Sklenářské práce Práce na povrchových úpravách Instalatérské práce Elektroinstalatérské práce Svářečské práce 4.4. Pažení, bednění a lešení 4.5. Údržba, rekonstrukce a modernizace objektů Údržba dokončených staveb a konstrukcí Průzkum stavu objektů Rekonstrukce památkových objektů Rekonstrukce panelových objektů 4.6. Ekologicky šetrné a energeticky nenáročné stavění Rodinné domy ze dřeva Nízkoenergetické domy Pasivní domy Ostatní výstavba udržitelného stavění 4.7. Podzemní stavitelství 4.8. Demolice 5. OCHRANA STAVEB A POŽADAVKY NA STAVBY 5.1. Ochrana staveb před: chemickými, biologickými, klimatickými a seismickými vlivy elektrickými vlivy vč. blesku nebezpečím výbuchu či požáru zářením a magnetizmem 5.2. Požadavky na stavby z hlediska: osob tělesně a smyslově postižených ochrany životního prostředí bezpečnosti práce a ochrany Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností dětí památkové péče energetické náročnosti 6. TECHNICKÉ OBORY 6.1. Stavební fyzika Stavební mechanika a statika Akustika, hluk a chvění Tepelná technika Pružnost a dynamika Světlo, optika a osvětlení Proudění vzduchu a větrání Hydraulika a hydrologie 7. SLUŽBY 7.1. Státní správa Ústřední orgány Krajské orgány Okresní orgány Obecní orgány Městské orgány Stavební úřady 7.2. Stavební cechy, svazy a komory, asociace, sdružení 7.3. Inženýrská činnost 7.4. Výzkum a vývoj Vědecké ústavy Laboratoře 7.5. Znalecká činnost Soudní znalci Odborné posudky a audity Oceňování 7.6. Hodnocení Hodnocení staveb a projektů Zkušebnictví 7.7. Diagnostická činnost 7.8. Normalizační činnost 7.9. Obchodní činnost Velkoobchod Maloobchod Zahraniční obchod Zastoupení zahraničních firem Marketing Inženýrská činnost 8. SPECIÁLNÍ SLUŽBY 8.1. Speciální práce Práce ve výškách Práce umělecké 8.2. Zpracování odpadů Likvidace odpadů Odvoz odpadů Recyklace odpadů 8.3. Facility management Uzávěrka zaslání seznamu je TISK A PROPAGACE 9.1. Překladatelská činnost 9.2. Propagační činnost 9.3. Nakladatelská činnost (knihy, časopisy) 9.4. Vzdělávací a informační činnost Školy Organizace konferencí a seminářů Organizace odborných kurzů a školení Výstavnictví Informační činnost Konzultační a poradenská činnost 7c

16 7d 10. STAVEBNÍ STROJE, ZAŘÍZENÍ, POMŮCKY A PŘÍSTROJE Dopravní stroje a zařízení Dopravní prostředky Stroje pro manipulaci s materiálem Stavební výtahy a vrátky Pracovní plošiny a lávky Jeřáby Užitkové automobily Automobily N Osobní automobily Půjčování a pronájem Leasing Stavební stroje, zařízení a pomůcky Stroje pro zemní práce Stroje pro inženýrské práce Stroje pro výrobu, dopravu a ukládání betonové směsi Nástroje, nářadí a přístroje Shozy suti Bednění a formy (vč. ztraceného bednění) Lešení a žebříky Štětové stěny Ostatní stroje, zařízení, pomůcky a přístroje Geodetické přístroje a pomůcky vč. laserových Úklidová technika (mycí stroje, čističe, zametače, vysavače) Zahradní technika Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) Pracovní oděvy a obuv Ochranné pomůcky Stroje na výrobu energií Stroje pro výrobu elektrické energie Stroje pro výrobu tepla Stroje pro výrobu tlakového vzduchu FOR WOOD Stavby ze dřeva Dopravní stavby Sportovní stadiony Společenské stavby Domy pro bydlení (dřevostavby) Drobná architektura Konstrukce opláštění budov Masivní dřevo Aglomerované dřevo Dřevěné panely Sendvičové panely Podlahy Schody a balkony Střešní konstrukce Atypické konstrukce Chemie pro dřevo, ochrana a sanace dřevěných staveb Impregnační materiály, napouštění a ochrana dřeva, úpravy proti škůdcům Povrchové úpravy dřeva Závěrečné laky Těsnicí materiály Rekonstrukce a opravy historických dřevěných staveb Údržba dřevěných staveb Spojovací prostředky Nářadí Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností FOR INVEST Developerské společnosti Investiční společnosti Finanční instituce (banky, spořitelny) Inženýrské a plánovací společnosti Realitní kanceláře Asociace, svazy, sdružení a odborná literatura Pojišťovny FOR ELEKTRO 13. ELEKTROENERGETIKA A SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Zálohové zdroje Akumulátory, baterie a nabíjecí systémy Výroba a rozvod elektrické energie Elektromotory, generátory a transformátory Elektrocentrály Alternativní zdroje elektrické energie Sluneční zdroje energie pro výrobu elektrické energie (solární panely, fotovoltaické články) Větrné elektrárny Malé vodní elektrárny Systémy umožňující kombinaci zdrojů (kogenerační jednotky) Systémy na zpracování a uchování nekonvenčně získané energie Řídicí systémy úsporných režimů Řídicí systémy pro provozování nízkoenergetických staveb Systémy propojující klasické zdroje s nekonvenčními Elektrické přístroje Pohony Rozvaděče a rozváděcí technika Elektrotepelná a klimatizační technika 14. VODIČE A KABELY Vodiče, kabely a elektrotechnické materiály Silové kabely Optické a datové kabely a vodiče Izolační materiály Impregnační a zalévané materiály Koncovky kabelů a vodičů 15. ELEKTROINSTALAČNÍ TECHNIKA Elektroinstalační materiál úložný Trubky, hadice, lišty a jejich příslušenství Elektroinstalační krabice, rozvodky Kabelové chráničky Kabelové rošty, lávky, žebříky Svorkovnice, svornice, skříně Domovní a rozváděčové skříně Spínače, ochranné jističe NN, pojistky Elektroměry, časové spínací hodiny Vypínače, zásuvky, vidlice Izolační materiály Inteligentní elektroinstalace Odrušovací zařízení Ochrana proti přepětí, materiál pro uzemnění, hromosvody 16. OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA Zdroje světla a svítidla Žárovky, zářivky a výbojky Bytové osvětlení Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy):

17 16.4. Venkovní a veřejné osvětlení Průmyslová svítidla Speciální svítidla Osvětlovací sloupy, stožáry 17. TELEVIZNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ ZAŘÍZENÍ V BUDOVÁCH Radiokomunikační technika Vysílače a jejich příslušenství Antény, napáječe a příslušenství Přijímače a jejich příslušenství Reproduktory, HiFi systémy Radiostanice (transceivery) a jejich příslušenství Satelitní systémy Speciální radiokomunikační systémy HW a SW pro radiokomunikace GPS a navigační systémy Měřicí technika pro radiokomunikace Telefony pevné a mobilní, ústředny Družicová televize a rozhlas 18. SIGNÁLNÍ, ZABEZPEČOVACÍ A INFORMAČNÍ TECHNIKA BUDOV Mechanické a elektromechanické zábranné systémy Zvonkové systémy a elektrické otvírání dveří Domovní telefony a videotelefony Místní rozhlas, uzavřené televizní okruhy Signalizační zařízení pro kontakt s policií Alarmy, sirény, reproduktory Hodiny, průmyslové hodiny, časoměrná zařízení Systémy pro zabezpečení objektů (EZS) Systémy hlášení požáru (EPS) Kontrolní a dozorové systémy a zařízení vstupu a výjezdu (CCTV) Identifikační karty a čtecí zařízení Dálková ovládání a řídicí systémy Datové sítě (LAN, WAN) Docházkové systémy 19. MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA Měřicí a laboratorní technika Univerzální přístroje Osciloskopy a analyzátory Automatizační a regulační technika Průmyslové měření Průmyslová automatizace Řídicí a informační systémy 20. ELEKTRONIKA Polovodičové prvky a integrované obvody Pasivní prvky Elektromechanické prvky a systémy Senzory a senzorové systémy Mikrovlnná technika Laserové systémy Optoelektronické prvky a systémy Lékařská technika 21. STROJE, ZAŘÍZENÍ A NÁŘADÍ PRO ELEKTROINSTALACE A OPRAVY Běžné nástroje a vybavení pro elektrikáře Pomůcky a nástroje pro práce pod napětím Zařízení pro práce ve výškách Ochranné pomůcky a bezpečnost práce Páječky, stroje, zařízení pro elektrotechnický průmysl Stroje a zařízení pro elektroniku a elektrotechniku Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností 22. DIGITAL SIGNAGE Hardware LCD / plasma obrazovky Velkoplošné LED obrazovky Projekční technologie Audiotechnika Mediaplayery a mini PC Kamerové systémy Bluetooth Dotykové a vícedotykové technologie Instalační technika Software Vzdálené řízení aplikací Tvorba obsahu Distribuce dat Řešení Digital Signage Informační kiosky Digitální POS a POP řešení Technika a zařízení konferenčních místností Realizace digitálních výstavních expozic a konferencí Půjčovací služby Tvorba a zpracování obsahu Mediální služby 23. SLUŽBY V ELEKTROTECHNICE Projektování v elektrotechnice Odborné časopisy Odborné knihy Software pro elektroniku a elektrotechniku Elektronické publikace (CD a Internet) Normy a předpisy Zkušebnictví Poradenství a vzdělávání Ostatní FOR THERM 24. KOTLE, KRBY, KRBOVÉ VLOŽKY, KAMNA, HOŘÁKY Kotle na tuhá paliva Krby, krbové vložky Krbová a kachlová kamna Kotle na plynná paliva, plynové hořáky Kotle na olej, olejové hořáky Kondenzační kotle Kotle s elektrickým vytápěním Ostatní hořáky 25. ZDROJE TEPLA OSTATNÍ Plynová lokální topidla Plynové zářiče Elektrická akumulační kamna Teplovzdušné jednotky Akumulační vytápění Kamna na tuhá paliva Otopná tělesa elektrická přímotopná Sálavé panely Infrazářiče, halogenové a plynové zářiče Výměníky tepla pro vytápění 26. VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY Podlahové vytápění teplovodní Podlahové vytápění elektrické Stěnové vytápění Stropní vytápění Rozvody tepla Radiátory Konvektory Uzávěrka zaslání seznamu je e

18 7f 27. TECHNIKA PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY Příprava teplé a užitkové vody Bojlery a zásobníky vody Průtokové ohřívače Výměníky pro ohřev TUV 28. MĚŘICÍ A REGULAČNÍ TECHNIKA Regulátory pro vytápění Regulátory pro vzduchotechniku Regulační prvky Měřiče tepla a měřiče pro rozúčtování topných nákladů Teploměry a tlakoměry Měřiče průtoku plynů - plynoměry Měřiče hladiny kapalin Analyzátory a detektory 29. OBNOVITELNÉ A ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Solární kolektory a související technologie Příslušenství k solárním zařízením Tepelná čerpadla Příslušenství k tepelným čerpadlům Výroba pelet a briket z dřevní štěpky nebo ze zemědělských plodin Zařízení pro výrobu biopaliv Kotle na spalování biopaliv Krbová kamna na biopaliva Kotle na dřevoplyná Kogenerační jednotky 30. KOMÍNOVÉ SYSTÉMY, ODTAHY SPALIN Výstavba a vložkování komínu Spalinová potrubí 31. VZDUCHOTECHNIKA, VĚTRÁNÍ, KLIMATIZACE, CENTRÁLNÍ VYSÁVÁNÍ Elektrické teplovzdušné ventilátory Axiální, radiální ventilátory Zařízení pro přívod a odvod vzduchu Zvlhčovače a sušiče vzduchu Čističky a pračky vzduchu Podokenní vytápěcí a větrací jednotky Chladicí zařízení Klimatizační zařízení Využití odpadního tepla, rekuperace Ostatní větrací zařízení Rozvody (vedení) vzduchu Centrální vysavače Odsavače a digestoře 32. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ Expanzní nádoby Doplňovací a expanzní soustavy 33. SLUŽBY Servis, montáže a revize topných systémů Prodej paliv a energie Ekologické projekty a expertní činnost Energetické poradenství, podpůrné projekty, dotace, financování, úvěry Odborná sdružení a organizace Odborná literatura, internet, portály Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností FOR CITY 34. INVESTICE A INFRASTRUKTURA 35. KOMUNÁLNÍ ODPAD A ODPADNÍ VODY 36. DOPRAVA Dopravní inženýrství Telematika v dopravě Dopravní značení Systémy řízení dopravy Bezpečnost silničního provozu Parkovací systémy a garážování Informatika, legislativa, služby 37. ZABEZPEČENÍ OCHRANY OSOB, MAJETKU A INFORMACÍ Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy Mechanické a elektromechanické zábranné systémy Uzavřené kamerové systémy (CCTV) Systémy a zařízení pro kontrolu vstupu Úschovné objekty Informační bezpečnost Bezpečnostní služby zaměřené na ochranu a ostrahu objektů Technické prostředky policie Bezpečnostní analýzy, koncepce, audity, zkušebnictví Projektování, montáž a servis bezpečnostních systémů (EZS, EPS, CCTV) 38. INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM Hasičské záchranné sbory Zdravotnická záchranná služba Policie ČR Zařízení civilní ochrany Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby Ostatní složky 39. OCHRANA ŽIVOTŮ, ZDRAVÍ A MAJETKU OBČANŮ Protipovodňová opatření Systémy likvidace ekologických havárií Protipožární opatření a systémy Řešení ostatních mimořádných a krizových situací Protihlukové systémy a zařízení Ochrana ovzduší 40. VEŘEJNÁ ZELEŇ 41. VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 42. MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ A PRVKY ZAHRADNÍ ARCHITEKTURY 43. DĚTSKÁ HŘIŠTĚ Uzávěrka zaslání seznamu je Vystavovatel (obchodní jméno firmy): 44. KOMUNÁLNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKA A MECHANIZACE 45. SOFTWARE PRO SPRÁVU MĚST A OBCÍ

19 SPORT TECH 46. SPORTOVNÍ STAVBY Kryté sportovní haly Víceúčelové haly Zimní stadiony Tenisové haly Aquaparky a veřejné bazény Cyklistické dráhy Jezdecké haly Kurty pro squash, ricochet a badminton Střelnice Ostatní sportovní haly Venkovní sportoviště Multifunkční stadiony Fotbalové stadiony Atletické stadiony Tenisové kurty Volejbalové kurty Beachvolejbalová hřiště Golfová hřiště Bobové a sáňkařské dráhy Areály pro zimní sporty Street parky Ostatní stadiony Veřejná sportoviště Umělá kluziště Sjezdovky Běžecké tratě Školní hřiště Cyklostezky a in-line stezky Minigolfová zařízení Lezecká hřiště, horolezecké stěny a lanová centra Multifunkční volnočasová zařízení 47. TECHNOLOGIE PRO SPORTOVNÍ STAVBY Signální zařízení Osvětlení sportovišť OBCHODNÍ NÁZVY Nomenklatura - Seznam skupin výrobků a činností Informační zařízení Multimediální kostky a velkoplošné obrazovky Zařízení pro měření času, výsledkové tabule Klimatizace, vzduchotechnika a odvětrávání sportovišť Vytápěcí technologie Vytápění trávníků Technologie pro větrání a zavlažování trávníků Bezpečnostní a monitorovací zařízení Řídící zařízení pro systémy placení 48. ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ SPORTOVIŠŤ Trávníky Náčiní do tělocvičen Odvodnění Hrazení Tribuny, sedadla a lavice Branky, sítě a mantinely Turnikety, vybavení pro kontrolu vstupu Šatny a jejich vybavení 49. SPORTOVNÍ POVRCHY A PODLAHY Antuka, písek, škvára Sportovní dřevěné podlahy Sportovní podlahové krytiny Umělé povrchy, tartan 50. ÚDRŽBA A PROVOZ SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ Zavlažovací a postřikovací zařízení Přístroje a zařízení pro renovaci umělých povrchů a trávníků Stroje pro čištění a údržbu sportovního vybavení Značení sportovních areálů a hřišť 51. ASOCIACE, SVAZY, SPORTOVNÍ KLUBY, ORGANIZACE, ŠKOLY Sportovní svazy, asociace a kluby Zájmové organizace Školy, rekvalifikační kurzy, celoživotní vzdělávání 52. MÉDIA Nakladatelství a vydavatelství Internetové portály Odborné knihy, časopisy a bulletiny Zde uveďte obchodní značky nabízených výrobků. Tyto názvy budou použity pro speciální rejstřík ve veletržním katalogu a pro informační systém pro návštěvníky veletrhu. Uzávěrka zaslání seznamu je g

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR HABITAT 2015 FOR FURNITURE 2015 FOR OFFICE 2015 FOR GARDEN 2015 22. veletrh bydlení 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 1. 2012 Uzávěrka záznamu do Katalogu 9. 2. 2012

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE POŘADATEL ORGANIZÁTOR PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2015 22. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů PVA EXPO PRAHA, 12. 14. května 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B. Oborové členění. 26. mezinárodní stavební veletrh PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 BAZÉNY, SAUNY & SPA 2015 FOR WASTE & WATER 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A B FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh dřevostaveb a využití

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: UZÁVĚRKA: 18. 7. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR ARCH FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2.

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: UZÁVĚRKA: 14. 2. OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR OFFICE FOR GARDEN BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah: Plánek PVA 8. Důležitá upozornění 9. Informace o soutěži GRAND PRIX 9a. Přihláška GRAND PRIX 10. Objednávka parkování 11. Objednávka čestných vstupenek

Více

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015

KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: UZÁVĚRKA: 13. 2. 2015 OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE FOR KIDS FOR SENIOR FOR PETS OBSAH: 1 Důležitá upozornění 2 Objednávka parkování, vjezdu, vystavovatelských a montážních průkazů 2a Objednávka přednáškových

Více

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015

Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 Organizační pokyny Střechy Praha, Solar Praha, Řemeslo Praha 2015 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Letňany, Beranových 667, 190 00 Praha 9 - Letňany 2. Časový harmonogram Montáž expozic 19. - 21. 1. 2015

Více

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays

Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays Podmínky, pokyny a informace pro vystavovatele a realizátory expozic 15. ročníku mezinárodního veletrhu Czech Raildays 1. Místo a doba konání veletrhu Veletrh se koná v areálu nákladového nádraží železniční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1

Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Potvrzení přijetí Závazné přihlášky 1 Vážení vystavovatelé, obdrželi jsme od Vás přihlášku na 6. ročník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011 nebo na 2. ročník festivalu zdravého životního

Více

Vystavovatel Firma:... Vystavovatel Firma:... Ulice:... Ulice:...

Vystavovatel Firma:... Vystavovatel Firma:... Ulice:... Ulice:... KONTAKTNÍ ADRESA FAKTURAČNÍ ADRESA: Vystavovatel Firma:... Vystavovatel Firma:... Ulice:... Ulice:... Město:... PSČ... Město:... PSČ... IČ:... DIČ... IČ:... DIČ... Kont. osoba:... Tel./Mobil:.... E-mail:...

Více

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I

Manuál uživatele. Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba. Bytový areál Jahodnice Objekt I Manuál uživatele Péče o Vaši bytovou či nebytovou Jednotku a její údržba Bytový areál Jahodnice Objekt I Za společnost Skanska Reality a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU

PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU PŘÍRUČKA UŽIVATELE A SPRÁVCE OBJEKTU 10/2013 Bytový dům Rezidence AURUM Na Pláni 3306/13a, Praha 5 - Smíchov Péče o technická zařízení a společné prostory Podmínky údržby záruční podmínky Uživatelské návody

Více

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA

BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA 1 2 2 FINEP BYTOVÝ SOUBOR NOVÁ HARFA I. ETAPA Právě se stáváte majitelem nové bytové

Více

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI)

II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) 1 Kaskády Barrandov II PŘÍRUČKA UŽIVATELE BYTOVÉ JEDNOTKY (NEMOVITOSTI) PÉČE O BYTOVOU JEDNOTKU A JEJÍ ÚDRŽBA FINEP FINEP BYTOVÝ DŮM KASKÁDY BARRANDOV II Právě se stáváte majitelem nové bytové (nebytové)

Více

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837

ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 ZÁZEMÍ PRO LESNÍ KLUB JURTA PROJEKT Č.: CZ.1.02/7.1.00/13.17837 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na stavební práce vymezená v 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE 1. VELETRH HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ, PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZVUKOVÉ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY, JEVIŠTNÍCH TECHNOLOGIÍ 1. VELETRH FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE Obsah:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C)

Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Manuál uživatele Péče o Váš nový domov a jeho údržba Bytový dům Kytlická (Sekce A, B, C) Za společnost Skanska a.s. (dále jen Skanska ) Vás vítáme ve Vašem novém domově. Abychom Vám pomohli rychleji se

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Zelené město, Etapa 1 - Sever, PŘÍRUČKA K UŽÍVÁNÍ BYTOVÉ JEDNOTKY 0. DEFINICE POJMŮ I. ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH IV.2.5 Likvidace domovního odpadu IV.2.6 Protipožární zařízení IV.2.7 Hromosvod IV.2.8 Vzduchotechnika

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TECHNICKÉ PODMÍNKY Objednatel : Vítkovice Aréna a.s. Stavba : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA Objekt : SO 003 Stavební

Více

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18.

ISSS 2015 NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 18. NABÍDKA FIREMNÍ PREZENTACE 18. ROČNÍK KONFERENCE ISSS 2015 DOPROVODNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE V4DIS 13. 14. DUBNA 2015 HRADEC KRÁLOVÉ WWW.ISSS.CZ, WWW.V4DIS.EU KONGRESOVÉ CENTRUM ALDIS ELIŠČINO NÁBŘEŽÍ

Více