DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany"

Transkript

1 Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD veletrh progresivního stavûní ze dfieva FOR ELEKTRO veletrh elektrotechniky, osvûtlovací techniky a zabezpeãovacích systémû DÒLEÎITÁ DATA První termín uzávûrky pro zv hodnûné ceny za m 2 do Druh termín uzávûrky ceny za m 2 od do Uzávûrka technick ch sluïeb Uzávûrka objednávek staveb stánkû a zaslání pûdorysû s vyznaãením pfiívodû elektfiiny, vody a odpadu do OBSAH P IHLÁ KY Nomenklatura 1. Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 2. Objednávka technick ch sluïeb 3. Objednávka záznamu do katalogu 4. Registrace dal ích firem 5. Pfiihlá ka do soutûïe GRAND PRIX 6. Objednávka typov ch stánkû pro krytou plochu 7. Objednávka individuálnû fie en ch stánkû pro krytou plochu 8. Objednávka stánkû pro venkovní plochu 9. Objednávka vybavení stánku a grafick ch prací

2 1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INÎEN RSKÉ SLUÎBY 1.1. Územní plánování Územnû plánovací podklady a dokumentace Projekce Urbanizmus Architektonické návrhy Projektování rekonstrukcí Projektování inïen rsk ch staveb Statické v poãty Rozpoãtování 1.2. Architektonická ãinnost, design 1.3. V poãetní technika Hardware Software CAD systémy Software pro technické v poãty Databázové a informaãní systémy Internet Odborové portály Internetové prodejny SluÏby na internetu Speciální aplikace na internetu 1.4. Kartografie, mapování 1.5. Geodetická ãinnost Zamûfiování staveb 1.6. InÏen rské stavitelství 1.7. Stavební geologie, geofyzika, klimatologie 1.8. Technologie staveb a stavebních prací Technologie pro obãanskou v stavbu Technologie prûmyslov ch staveb Technologie zemûdûlsk ch staveb Technologie staveb pro skladování 1.9. Ekonomika Stavební právo Pozemní stavitelství 2. OBJEKTY NOMENKLATURA FOR ARCH 2.1. Vybavení území InÏen rské sítû stavby pro energetiku a plyn Vodohospodáfiské stavby Objekty pro zásobování vodou Úpravy volného prostranství Stavby pro zásobování teplem Dopravní stavby Objekty pro likvidaci odpadû Ekologické stavby Lesnické stavby 2.2. Stavby pro bydlení a ubytování Bytové domy Rodinné domy Stavby pro dlouhodobé ubytování Stavby pro krátkodobé ubytování Rekreaãní domky a chaty PÛdní nástavby a vestavby 2.3. Obãanská v stavba stavby nebytové a nev robní Administrativní budovy Stavby pro v chovu, vzdûlávání a v zkum Stavby pro kulturu a osvûtu Stavby pro zdravotnictví Stavby pro obchod a zboïí Stavby pro dopravu a spoje V stavba sportovi È Bazény a koupali tû Ostatní 2.4. Stavby pro prûmyslovou v robu Závody pro v robu stavebních materiálû Potravináfiské závody Chemické závody Textilní závody Strojírenské závody 2.5. Stavby pro zemûdûlskou v robu Stavby pro Ïivoãi nou v robu Stavby pro rostlinou v robu Odvodnûní a závlahy 2.6. Stavby vodohospodáfiské Úpravny pitné vody Plavební komory, úpravy vodních tokû ProtipovodÀové úpravy a stavby Pfiehrady vodní nádrïe Odvodnûní a závlahy Vodojemy, vodovody Venkovní kanalizace a ãistírny odpadních vod 2.7. Stavby pro skladování Chladírny a mrazírny NádrÏe Sila 2.8. Drobné stavby Zahradní architektura Mobilní WC 3. REALIZACE STAVEB 3.1. Zafiízení staveni tû 3.2. Základy a spodní stavba Zaji Èování zeminy Izolace spodní stavby Základy Hlubinné základy Ostatní ãásti spodní stavby 3.3. Konstrukce Konstrukãní soustavy Stavební systémy Obvodové stûny Vnitfiní stûny a pfiíãky Stropní konstrukce Schodi tû a rampy stabilní Komíny a achty Stfiechy a krovy 3.4. Stavební materiály a hmoty Anorganické materiály Kámen a v robky z kamene Pálené v robky Kovy a kovové v robky Sklo, skelná vlákna a v robky z nich Minerální taveniny a vláknité materiály Sádrokartón Nepálené zdicí materiály Organické materiály Dfievo a v robky ze dfieva Organické a syntetické vláknité materiály Plasty a v robky z plastû Korek a v robky z korku Beztvaré v robky Plniva Pojiva Nátûrové hmoty a lepidla Pfiísady a pfiímûsi Ostatní tvarované v robky UpevÀovací a spojovací prvky Tûsnicí prvky

3 3.5. Technické zafiízení budov Kanalizace Vodovod Plynovod Vytápûní Vzduchotechnika a klimatizace Stabilní hasicí zafiízení OdstraÀování odpadkû 3.6. Izolaãní materiály a v robky Izolace tepelné Izolace proti vodû a vlhkosti Izolace zvukové Izolace proti otfiesûm Speciální izolace 3.7. Kompletace staveb Okna Dvefie Vybavení oken a dvefií Podlahy Kompletace stfiech Zábrany provozu - oplocení Zábradlí a madla Kování staveb Velkoplo né zasklení Automatické dvefiní systémy 3.8. Vybavení prostorû Vybavení venkovní (pro dopravu, informaãní, voln ch prostranství, dûtsk ch hfii È) Bazény a sauny vã. pfiíslu enství Vybavení vstupû Vybavení úãelov ch prostorû Vybavení kuchyní vã. nábytku Vybavení koupelen a WC Vybavení prádelen Nábytek Bytové doplàky Zafiízení sportovi È Vybavení sportovi È Trezory a bezpeãnostní schránky V tahy 3.9. Povrchy Venkovní plochy Povrchy vnûj ích stûn Povrchy vnitfiních stûn Podhledy Ná lapné vrstvy podlah Sportovní povrchy a podlahy Stfie ní krytiny Technologická zafiízení staveb Technologie staveb pro vybavení území Technologie pro obãanskou v stavbu Technologie prûmyslov ch staveb Technologie zemûdûlsk ch staveb Technologie staveb pro skladování Mûfiení a regulace Média Elektrická energie Voda Plyn Tepelná energie 4. STAVEBNÍ âinnost 4.1. Zakládání staveb 4.2. Stavební práce HSV Îelezáfiské práce Kamenické práce Zednické práce Izolatérské práce Statické zaji tûní Sanace vlhkého zdiva Zemní práce Kladení potrubí Betonáfiské práce 4.3. Stavební práce - PSV Pokr vaãské práce Klempífiské práce Truhláfiské práce Kováfiské práce a zámeãnické práce Sklenáfiské práce Práce na povrchov ch úpravách Instalatérské práce Elektroinstalatérské práce Sváfieãské práce 4.4. PaÏení, bednûní a le ení 4.5. ÚdrÏba rekonstrukce a modernizace objektû ÚdrÏba dokonãen ch staveb a konstrukcí ÚdrÏba sportovi È PrÛzkum stavu objektû Rekonstrukce památkov ch objektû Rekonstrukce panelov ch objektû 4.6. Ekologicky etrné a energeticky nenároãné stavûní Rodinné domy ze dfieva Nízkoenergetické domy Pasivní domy Ostatní v stavba udrïitelného stavûní 4.7. Podzemní stavitelství 4.8. Demolice 5. OCHRANA STAVEB A POÎADAVKY NA STAVBY 5.1. Ochrana staveb pfied Chemick mi, biologick mi, klimatick mi a seismick mi vlivy Elektrick mi vlivy vã. blesku Nebezpeãím v buchu ãi poïáru Záfiením a magnetismem Pracovní odûvy a ochranné pomûcky 5.2. PoÏadavky na stavby z hlediska Osob tûlesnû a smyslovû postiïen ch Ochrany Ïivotního prostfiedí Bezpeãnosti práce a ochrany zdraví Dûtí Památkové péãe Energetické nároãnosti 6. TECHNICKÉ OBORY 6.1. Stavební fyzika Stavební mechanika a statika Akustika, hluk a chvûní Tepelná technika PruÏnost a dynamika Svûtlo, optika a osvûtlení Proudûní vzduchu a vûtrání Hydraulika a hydrologie 6.2. Stavební právo 7. SLUÎBY 7.1. Státní správa Ústfiední orgány Regionální, mûstské a místní orgány Stavební úfiady 7.2. Stavební cechy, svazy a komory 7.3. InÏen rská ãinnost

4 7.4. V zkum a v voj Vûdecké ústavy Laboratofie 7.5. Znalecká ãinnost Soudní znalci Odborné posudky a audity OceÀování 7.6. Hodnocení Hodnocení staveb a projektû Zku ebnictví 7.7. Diagnostická ãinnost 7.8. Normalizaãní ãinnost 7.9. Obchodní ãinnost Velkoobchod Maloobchod Zahraniãní obchod Zastoupení zahraniãních firem Marketing 7.11 InÏen rská ãinnost 8 SPECIÁLNÍ SLUÎBY 8.1. Speciální práce Práce ve v kách Práce umûlecké 8.2. Zpracování odpadû Likvidace odpadû Odvoz odpadû Recyklace odpadû 8.3. Facility management 9. TISK A PROPAGACE 9.1. Pfiekladatelská ãinnost 9.2. Propagaãní ãinnost 9.3. Nakladatelská ãinnost 9.4. Vzdûlávací a informaãní ãinnost koly Organizace konferencí a semináfiû Organizace odborn ch kurzû a kolení V stavnictví Informaãní ãinnost Konzultaãní a poradenská ãinnost 10. STAVEBNÍ STROJE, ZA ÍZENÍ, POMÒCKY A P ÍSTROJE Dopravní stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Stroje pro manipulaci s materiálem Stavební v tahy a vrátky Pracovní plo iny a lávky Jefiáby UÏitkové automobily Automobily N Osobní automobily PÛjãování a pronájem Leasing Stavební stroje, zafiízení a pomûcky Pro zemní práce Pro inïen rské práce Pro v robu, dopravu a ukládání betonové smûsi Nástroje, náfiadí a pfiístroje Shozy suti Bednûní a formy Le ení a Ïebfiíky tûtové stûny Ostatní stroje, zafiízení, pomûcky a pfiístroje Geodetické pfiístroje a pomûcky vã. laserov ch Ochranné pomûcky Stroje na v robu energií Stroje pro v robu elektrické energie Stroje pro v robu tepla Stroje pro v robu tlakového vzduchu 11. FOR WOOD Stavby Dopravní stavby Mosty Lávky Sportovní stadiony Spoleãenské stavby Domy pro bydlení Drobná architektura Konstrukce oplá tûní budov Masivním dfievem VyuÏití aglomerovaného dfieva Dfievûné panely Sendviãové panely Podlahy Schody a balkóny Stfie ní konstrukce Atypické konstrukce Chemie pro dfievo, ochrana a sanace dfievûn ch staveb Impregnaãní materiály, napou tûní a ochrana dfieva, úpravy proti kûdcûm Povrchové úpravy dfieva Závûreãné laky Tûsnicí materiály Rekonstrukce a opravy historick ch dfievûn ch staveb ÚdrÏba dfievûn ch staveb Spojovací prostfiedky Náfiadí 12. NOMENKLATURA FOR INVEST 1. Developerské spoleãnosti 2. Investiãní spoleãnosti 3. Investiãní nabídky mûst a obcí 4. Finanãní instituce 5. InÏen rské a plánovací spoleãnosti 6. Realitní kanceláfie 7. Asociace, svazy, sdruïení a odborná literatura 8. Poji Èovny

5 1 Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Termíny pro slevy a Vystavovatel Obchodní jméno firmy Iâ Adresa: ulice mûsto PSâ telefon vã. pfiedvolby _ fax stát Kontaktní osoba telefon fax mobilní telefon Realizaãní agentura, resp. adresa pro zasílání. fakturaci Obchodní jméno firmy Iâ Adresa: ulice mûsto PSâ telefon vã. pfiedvolby _ fax stát Kontaktní osoba telefon fax mobilní telefon FAKTURACE NA vystavovatele realizaãní agenturu jiné uvést sam. pfiilohu KORESPONDENCI ZASÍLAT NA vystavovatele realizaãní agenturu jiné uvést sam. pfiilohu Iâ: DIâ: Objednáváme v stavní plochu na veletrhu FOR ARCH 2008 FOR ELEKTRO 2008 FOR INVEST 2008 FORWOOD 2008 âíslo hlavní nomenklatury - nutno uvést! je rozhodující pro umístûní Va í firmy, dal í nomenklatury uveìte na str. 3 pfiihlá ky - objednávka záznamu do katalogu. do od od Rozmûry expozice: ífika m x hloubka m (uvádûjte pouze celé metry) celkem m 2 typ plochy oznaãte kfiíïkem Cena plochy (bez stavby stánku). Minimální plocha 9 m 2 (3 x 3 m) KRYTÁ PLOCHA VENKOVNÍ PLOCHA fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 2600 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 2400 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 2900 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 2700 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 3200 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 3000 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 Za dvoupodlaïní ãást expozice - pfiíplatek 10% z ceny za m 2 poãet m 2 druhého podlaïí Stánky a exponáty tûï í neï 250 kg/m 2 je nutné nahlásit písemnû VS. V pfiípadû vût ího nebo bodového zatíïení je nutné zpevnûní projednat s VS. Celková v ka stánku vãetnû vlajkového stoïáru bude cm, dominanta nad 300 cm v ky stánku bude cm (v pfiípadû neuvedení tûchto údajû pfiedpokládáme celoplo nou v ku stánku 250 cm) Registraãní poplatek vystavovatele 4000 Kã. Povinné poji tûní vystavovatele 650 Kã. Po obdrïení Závazné pfiihlá ky Vám za leme potvrzení o jejím zaevidování a zálohovou fakturu na plochu. Následnû obdrïíte rastr veletrhû s vyznaãením umístûní Va í plochy, Objednávkov katalog sluïeb, kter bude obsahovat objednávku parkování, inzerce a informace o dal ích sluïbách. Originál pfiihlá ky zasílejte doporuãenû. (V echny ceny jsou uvádûny bez DPH) Souhlasíme, aby nám byly zasílány informace o veletrzích em. Prohla ujeme, Ïe jsme se seznámili a souhlasíme bez v hrad s Obchodními podmínkami ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na souboru veletrhû FOR ARCH 2008, které jsou nedílnou souãástí této pfiihlá ky. Zavazujeme se, Ïe uhradíme v echny faktury a koneãnou fakturu ve lhûtách splatnosti. místo, datum _ razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná., a.s. Václavské námûstí 29, Praha 1, tel.: , , fax: , Iâ: DIâ: CZ

6 âlánek I. - ÚâAST NA VELETRZÍCH A P IDùLENÍ PLOCH Základní podmínkou úãasti na veletrhu je doruãení fiádnû vyplnûné Závazné pfiihlá ky ABF, a.s. v termínu a zaplacení zálohy za poïadovanou plochu + registraãní poplatek v termínu uvedeném na faktufie. Po obdrïení Závazné pfiihlá ky za le ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím pfiijetí a zálohovou fakturu za plochu a registraãní poplatek pro vystavující firmu. Ceny za 1m 2 jsou uvedeny na str.1 a pro její v i je rozhodující datum uhrazení. Firmám pfiihlá en m do bude vystavena faktura za plochu v plné v i. Od budou s cenou za plochou fakturovány i sluïby. Po zaplacení faktur a koneãném zpracování pfiihlá ek obdrïí vystavovatel rastr v stavních ploch se zakreslením svého umístûní. ABF si vyhrazuje právo na zmen ení objednané plochy, na zmûnu jejího tvaru a umístûní - objednávka úãasti je i v tomto pfiípadû pro vystavovatele závazná. Zálohová faktura za objednané sluïby bude zaslána pfied zahájením veletrhû a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáïe expozice. Koneãná faktura s odeãtením záloh bude zaslána po ukonãení veletrhû. Pokud vystavovatel v poïadovaném termínu neuhradí poplatky za pronájem plochy a registraãní poplatek v plném rozsahu, ABF potvrdí pronájem plochy jinému Ïadateli aniï by pûvodní objednavatel mohl uplatàovat u ABF event. vzniklé náklady. Pokud není potvrzená plocha z dûvodû zavinûn ch organizátorem veletrhu vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení uhrazeného nájemného. PoÏadavky na úhradu kod vznikl ch vystavovateli z tohoto dûvodu organizátor neakceptuje a neuhradí. âlánek II. - PLATEBNÍ PODMÍNKY V echny ceny jsou uvádûny bez DPH. V základní cenû nájmu a registraãním poplatku je zahrnuto: - nájemné za plochu po dobu montáïe, prûbûhu veletrhû a demontáïe - zafiazení do Katalogu veletrhû v rozsahu údajû vyznaãen ch v Objednávce záznamu do Katalogu - zafiazení do orientaãního systému veletrhû - pût vystavovatelsk ch prûkazû pro firmy s objednanou plochou do 30 m 2 - jeden vystavovatelsk prûkaz za kaïd ch zapoãat ch 10 m 2 pfiesahujících plochu 30 m 2 - montáïní / demontáïní prûkazy pro realizaãní t my - karty pro volné vjezdy do areálu v prûbûhu montáïe a demontáïe (pfii montáïi a demontáïi je omezená doba stání v areálu, vjezd je vázán na zaplacení kauce) - Katalog veletrhû - bezplatná registrace ve Stavebním informaãním systému V základní cenû nájmu a registraãním poplatku není zahrnuto: - obvodové stûny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stûny sousedních stánkû - dal í záznamy o firmû - tj. poboãky, divize, obchodní zastoupení apod. Za kaïdou dal í firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (pfiedvedením exponátû, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.) je vystavovatel povinen uhradit registraãní poplatek spoluvystavovatele. Firma takto fiádnû zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhû. V pfiípadû poru ení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registraãní poplatek za firmy ve dvojnásobné v i v prûbûhu veletrhû. Stornopodmínky Zru í-li vystavovatel svoji úãast, ponechá si ABF, a.s. (dále jen ABF) ze zálohy níïe uvedená procenta z ceny plnûní v závislosti na termínu zru ení Závazné pfiihlá ky: 20 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 40 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 80 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 100 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do zahájení veletrhû. Stornopodmínky platí i z odhlá ené plochy. Firmû, jejíï Závazná pfiihlá ka úãasti byla doruãena ABF, vzniká v pfiípadû zru ení úãasti nebo neúãasti na veletrhu bez oficiálního zru ení (100%) povinnost úhrady stornopoplatkû i tehdy, kdyï neuhradila zálohovou ani jinou fakturu. Zru ení úãasti musí mít vïdy písemnou formu. Registraãní poplatky propadají v plné v i bez ohledu na termín zru ení Závazné pfiihlá ky nebo pfii neúãasti bez zru ení. âlánek III. - V STAVNÍ PLOCHA ABF pronajímá: - krytou v stavní plochu bez zafiízení, s moïností pfiivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základû objednávky. Minimální hloubka expozic je 3 m. Minimální velikosti v stavních ploch jsou uvedeny v Závazné pfiihlá ce k úãasti firmy. Expozice do hloubky 4 metrû nemohou b t vy í neï 250 cm. Obchodní podmínky ABF, a. s. pro úãast na veletrzích FOR ARCH 2008, FOR INVEST 2008, FOR WOOD 2008 A FORELEKTRO venkovní v stavní plochu na vymezen ch voln ch plochách v stavi tû. Minimální plocha expozice na venkovní plo e je 4 x 3 m, tj. 12 m 2, resp. 20 m 2 (stfiecha nad stánkem). Pokud si vystavující firma sama nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, bude mít k dispozici pouze neohraniãenou objednanou v stavní plochu. Architektonická koncepce ve v stavních pavilonech poãítá s realizací klasického pravoúhlého v stavního rastru, v nûmï budou k dispozici plochy pro expozice: - fiadové, s volnou ãelní stranou - rohové, se dvûma stranami otevfien mi - obchozí - ve tvaru U (ãelní), se tfiemi stranami otevfien mi - obchozí - ostrovní, s voln mi v emi ãtyfimi stranami - obchozí âlánek IV. - BEZPEâNOST Vystavovatel nesmí ve své expozici ani na území v stavi tû skladovat nebo pouïívat Ïádné hofilavé a radioaktivní látky, v bu niny, kyseliny, jedy a jiné zdraví kodlivé látky. Vystavovatel je povinen dodrïovat platné technické, poïární a bezpeãnostní pfiedpisy. ABF nezodpovídá na v stavi ti vystavovatelûm ani jejich spoluvystavovatelûm za ztrátu, zniãení nebo jakékoliv po kození exponátû, vybavení a zafiízení stánkû, zboïí, obalû, balicích materiálû bez ohledu, zda ztráta, zniãení nebo jiné po kození vznikly pfii montáïi, demontáïi, dopravû ãi v prûbûhu veletrhu. âlánek V. POJI TùNÍ Od roku 2006 se sjednává poji tûní expozic v prûbûhu veletrhû automaticky v rámci sluïeb poskytovan ch ABF, a.s. za jednotnou v hodnou cenu 650,-Kã (bez DPH). Poji tûní platí po celou dobu veletrhû, vãetnû montáïe a demontáïe. Pfiedmût poji tûní: v stavní exponáty, zafiízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného poji tûní: - SdruÏené Ïivelní poji tûní - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - Odcizení (krádeï, loupeï) - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - KrádeÏ prostá- limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - Poji tûní odpovûdnosti - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã V pfiípadû odcizení, krádeïe a jiného podezfiení ze spáchání trestného ãinu, je povinností poji tûného neodkladnû oznámit událost policii âr a nechat vystavit protokol o kodû. âlánek VI. - TECHNICKO-POÎÁRNÍ P EDPISY, ENERGETICKÉ P EDPISY A SMùRNICE PRO PROVOZ DOâASNÉ ELEKTROINSTALACE Po dobu konání veletrhû i pfii jejich montáïi a demontáïi je ve v ech kryt ch prostorách areálu zákaz koufiení a manipulace s otevfien m ohnûm. Vystavovatel je povinen dodrïovat v prûbûhu montáïe, po celou dobu konání veletrhû a demontáïe obecnû závazné právní pfiedpisy âeské republiky, EU a technické normy pro v e uvedené oblasti vãetnû bezpeãnosti práce a manipulace s ve ker m technick m zafiízením. Dále je povinen respektovat pfiíslu né protipoïární pfiedpisy platné pro jednotlivé v stavní prostory a pokyny odpovûdn ch pracovníkû poïární asistenãní sluïby a pracovníkû ABF. Prozatímní el. zafiízení musí b t v souladu s âsn a musí vyhovovat v em ostatním platn m elektrotechnick m pfiedpisûm. Elektroinstalaãní práce mûïe provádût pouze firma s platn m oprávnûním k této ãinnosti tj. Osvûdãení o zpûsobilosti dle zákona ã. 174/1968 Sb., 4 písmeno f a 3 odst. 2 vyhl. âúbp a âbú ã. 20/1979 Sb.. âlánek VII. - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE STÁNKU Stavba stánku je nabízena a realizována ABF. Vystavovatel, kter nevyuïije této nabídky a stavbu stánku si zaji Èuje sám nebo pfies svoji agenturu, je povinen pfiedloïit pûdorys a ãelní pohled stánku s vyznaãením v kov ch dominant a zakótováním umístûní pfiívodu elektfiiny, vody a odpadu ke schválení ABF nejpozdûji do a oznámit realizaãní fimu. Vystavovatel je povinen dodrïovat rastr v stavní plochy, tzn. niãím pûdorysnû nepfiesahovat vymûfienou plochu a to ani v pfiípadû vysunut ch v kov ch dominant (Pozor! - venkovní stánky vût inou pfiesahují stfiechou svûj pûdorys). Vystavovatel je povinen opustit v stavní plochu po demontáïi ve stavu v jakém byla pfied zahájením montáïe. Jakékoli zniãení, nadmûrné zneãi tûní aj., je vystavovatel povinen uhradit dle skuteãnû vznikl ch nákladû pfii odstraàování kod (zneãi tûní). âlánek VIII. - ZÁVùREâNÉ USTANOVENÍ Ve keré stíïnosti ze strany vystavovatele vûãi ABF po dobu montáïe a prûbûhu veletrhû musí b t pfiedloïeny písemnû fiediteli VeletrÏní správy ABF nebo povûfienému zástupci do konce veletrhû, po dobu demontáïe do jejího skonãení. Jakékoliv dal í nároky ze strany vystavovatele vûãi ABF mohou b t uplatnûny písemnû do 2 t dnû po skonãení veletrhû. V echny nároky vystavovatelû zanikají uplynutím 6 mûsícû po skonãení veletrhû. âlánek IX. - TERMÍN P IHLÁ EK A OBJEDNÁVEK Závaznou pfiihlá ku, Závaznou objednávku technick ch sluïeb, objednávku registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a objednávku dal ích záznamû do Katalogu je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., VeletrÏní správa, Václavské nám. 29, Praha 1 do doporuãujeme zasílat ve kerou korespondenci doporuãenû. 1a

7 2 Obchodní jméno firmy V echny neoznaãené sluïby budou automaticky povaïovány za NEOBJEDNANÉ. Závazná objednávka technick ch sluïeb Uzávûrka Závazn ch objednávek je 21. ãervence 2008 KRYTÁ PLOCHA objednávka pfiívodu el. energie po dobu trvání veletrhû - oznaãte pfiívod 230 V - L + N + PE do 2 kw - 1 zásuvka do 3 kw - 1 zásuvka do 5 kw/230-2 zásuvkydo 6 kw/230 Kã 3900 Kã 4900 Kã 6200 Kã 6900 pfiívod 400 V - 3L + N + PE do 9 kw - zás. 16 A do 15 kw - zás. 32 A do 21 kw - zás. 32 A do 40 kw - zás. 63 A Kã 8900 Kã Kã Kã Vy í pfiíkon el. energie je zpoplatnûn ãástkou à 650 Kã za kaïd kw nad 40 kw a musí b t individuálnû projednán. lednicov okruh - Kã 800 (cena nezahrnuje pfiíkon el. energie) poãet okruhû Objednáváme pfiívod a odpad vody Objednávka telefonu Objednávka úklidu expozice Pfiipojení na Internet cena nezahrnuje zapûjãení dfiezu cena nezahrnuje hovorné denní úklid poãet pfiípojek à 5900 Kã poãet pfiípojek à 3500 Kã poãet m 2 à 20 Kã/ m 2 /den poãet pfiípojení à 3500 Kã Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Zavû ení reklamních pfiedmûtû a jin ch prvkû do stfie ní konstrukce hal je nutno objednat individuálnû - fiídí se technick mi moïnostmi a parametry hal - zpoplatnûná sluïba. VENKOVNÍ PLOCHA objednávka pfiívodu el. energie po dobu trvání veletrhû - oznaãte pfiívod 230 V - L + N + PE do 2 kw - 1 zásuvka do 3 kw - 1 zásuvka do 5 kw/230-2 zásuvkydo 6 kw/230 Kã 4290 Kã 5390 Kã 6950 Kã 7800 pfiívod 400 V - 3L + N + PE do 9 kw - zás. 16 A do 15 kw - zás. 32 A do 21 kw - zás. 32 A do 40 kw - zás. 63 A Kã 9650 Kã Kã Kã Vy í pfiíkon el. energie je zpoplatnûn ãástkou à 715 Kã za kaïd kw nad 40kW a musí b t individuálnû projednán. lednicov okruh - Kã 1000 (cena nezahrnuje pfiíkon el. energie) poãet okruhû Objednáváme pfiívod a odpad vody Objednávka telefonu Objednávka úklidu expozice Pfiipojení na Internet cena nezahrnuje zapûjãení dfiezu cena nezahrnuje hovorné denní úklid poãet pfiípojek à 5900 Kã poãet pfiípojek à 3500 Kã poãet m 2 à 22 Kã/ m 2 /den poãet pfiípojení à 3500 Kã Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Prohla ujeme, Ïe jsme se seznámili a souhlasíme bez v hrad s Technick mi podmínkami ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na souboru veletrhû FOR ARCH 2008, které jsou nedílnou souãástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, Ïe uhradíme v echny zálohové faktury a koneãnou fakturu vã. DPH ve lhûtách splatnosti. místo, datum Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná. V echny ceny jsou uvádûny bez DPH. razítko, podpis OBRAËTE!

8 âlánek I. - âasové ÚDAJE Veletrhy budou zahájeny 23. záfií 2008 a ukonãeny 27. záfií MontáÏní a demontáïní pokyny obdrïíte v prûbûhu mûsíce srpna Pro vefiejnost budou veletrhy otevfieny: út - pá od hod. do hod. so od hod. do hod. âlánek II. - V STAVNÍ PLOCHA ABF pronajímá: - krytou v stavní plochu bez zafiízení, s moïností pfiivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základû objednávky. Minimální hloubka expozic je 3 m. Minimální velikosti v stavních ploch jsou uvedeny v Závazné pfiihlá ce k úãasti firmy. - venkovní v stavní plochu na vymezen ch voln ch plochách v stavi tû. Minimální plocha expozice na nekryté plo e je 4 x 3 m, tj. 12 m 2, resp. 20 m 2 (stfiecha nad stánkem). V ka hal, zatíïení podlah umoïàuje u omezeného poãtu expozic realizaci dvoupodlaïních stánkû, stejnû jako v kov ch dominant. VyuÏitelná v ka se pohybuje od 3,0 do 8,0 m. Maximální v - ka exponátu pro transport do pavilonû je 3 m. Podlaha hal na délku je ve sklonu 1/140. Základní únosnost podlah je 250 kg/m 2. Na zvlá tní objednávku v Závazné pfiihlá ce je moïno individuálnû zajistit zpevnûní podlahy na únosnost 750 kg/m 2. Maximální hmotnost exponátu je 2,5 t. âlánek III. - TECHNICKÉ SLUÎBY Na objednávku vystavovatele je moïné do v ech expozic na kryté i venkovní plo e zajistit pfiívod elektfiiny, pfiivedení vody s odpadem, pfiivedení telefonu, internetu a úklid (1x dennû luxování a vyná ení ko e). Zálohová faktura za objednané sluïby bude zaslána pfied zahájením veletrhû a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáïe expozice. Koneãná faktura, spolu s DPH a odeãtením záloh, bude zaslána po ukonãení veletrhû. Objednávka el. energie U stánkû, jeï nejsou objednány u ABF, vyïadujeme vlastní rozvadûã upraven na 5-ti vodiãov rozvod, resp. napûèovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové pfiipojení expozice je bûïnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotfiebiãe musí b t osazeny doporuãenou kulatou vidlicí 400V/32 A - 3L + N + PE. Pfiipojení vût- ích pfiíkonû po dohodû s ABF. Elektrozafiízení vystavovatelû, které nemá oddûlen pracovní N a ochrann PE nulovací vodiã nebo nemá ochrann vodiã, aniï by mûlo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá prûfiezem, nebude z dûvodu ochrany náv tûvníkû veletrhû pfied úrazem el. proudem a z poïárních dûvodû pfiipojeno. V pfiípadû nutnosti je moïné vyuïít práce elektromontéra v cenû 360,- Kã/hod. (poãítá se kaïdá zapoãatá hodina), splatnou ihned v pokladnû VeletrÏní správy. Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Îádáme vystavovatele, aby zváïili své reálné nároky na el. pfiíkon. Pro pfiesnûj í objednávku uvádíme následující pfiíklady: osvûtlení stánku 9 m 2 cca 0,5 kw, lednice 0,4 kw, kuchyàsk komplet cca 3,5 kw, kávovar /pfiekapávací/ cca 0,8-1,2 kw, rychlovarná konvice cca 2 kw, dvouplot nkov vafiiã cca 2 kw. Tyto pfiíkony jsou pouze orientaãní - vïdy záleïí na konkrétním pfiipojeném spotfiebiãi. POZOR! V pfiípadû, Ïe budete ve stánku uïívat lednici, doporuãujeme objednat zvlá È lednicov okruh, kter nebude v noci vypínán. V cenû není zahrnut pfiíkon el. energie. Tento je nutno zahrnout do objednávky pfiíkonu el. energie. Objednávka vody a odpadu Pfiipojení dfiezu, tj. bûïné baterie k uzavíracímu ventilu a bûïného v vodu sifonu s 5/4 hadicí je obsaïeno v cenû pfiívodu a odpadu vody. V cenû pfiívodu vody a odpadu není zahrnuto pûjãovné dfiezu. Pfii pouïití rozsáhlej í práce instalatéra v cenû Kã 360,-/hod. (poãítá se kaïdá zapoãatá hodina) uhradíte tuto sluïbu v pokladnû VeletrÏní správy. Vícenáklady vzniklé umístûním pfiipojovacího místa ve vzdálenosti vût í neï 10 m od technického kanálu budou doúãtovány individuálnû. Pfiipojení k internetu Pfiipojení je realizováno pfiípojkou k místní síti ETHERNET 10/100MB. Vystavovatelské PC musí b t vybaveno síèovou kartou ETHERNET 10/100MB s moïností pfiipojení konektoru RJ-45. Pro pfiipojení do sítû je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. Pfiidûlení pevn ch adres je ve v jimeãn ch pfiípadech za pfiíplatek a po pfiede lé dohodû s technikem ABF, a.s. moïné. Vystavovatel neplatí Ïádné dal í telekomunikaãní poplatky. Vystavovatel odpovídá za ochranu pfiipojeného zafiízení proti virûm, spyware, adware a dal ím kodliv m programûm. V pfiípadû nakaïení pfiipojeného vystavovatelova zafiízení je organizátor oprávnûn pfiípojku odpojit bez náhrady aï do odstranûní kodliv ch programû. Technologie lepení kobercû ve v ech halách Pro poloïení kobercû do expozic v halách je nutné dodrïet následující postup: Na betonovou podlahu nejprve pfiilepit maskovací - papírovou pásku a následnû libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku moïno zakoupit pfiímo v areálu. Vystavovatel je povinnen do skonãení termínu demontáïe pfiedat zcela prázdnou a ãistou pronajatou v stavní plochu ve stavu, v jakém ji pfievzal. V pfiípadû po kození a zneãi tûní v stavní plochy je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. Dal í sluïby ABF zajistí pracovní osvûtlení, poïární sluïbu, bûïn úklid komunikací, zfiízení spediãních a celních sluïeb, zdravotní sluïbu, poji Èovací sluïbu, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové stfiedisko, business centrum, protokol veletrhû a stravovací sluïby. âlánek IV. - V STAVBA STÁNKU - EXPOZICE Na samostatnou objednávku rozesílanou ABF spolu se Závaznou pfiihlá kou zajistí ABF v stavbu stánku - expozice na kryté i venkovní plo e. Technické podmínky ABF, a. s. pro úãast na veletrzích FOR ARCH 2008, FOR INVEST 2008, FOR WOOD 2008 A FORELEKTRO 2008 âlánek V. - TECHNICKO-PROVOZNÍ PODMÍNKY - Architektonické ztvárnûní a provoz expozice nesmí ru it nebo omezovat ostatní expozice. - Firmy sousedící se zadní nebo boãní stûnou, která pfievy uje sousední stánek, je povinna tuto stûnu pojednat stavebnû a graficky neutrálnû. VyuÏití tûchto zv en ch stûn pro vlastní reklamní úãely je nepfiípustné a pokud budou takto uïity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat je graficky neutrálnû na vlastní náklady. - Obrys v stavního stánku nesmí pfiesahovat obrys pronajaté v stavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Pfiípadn pfiesah límce ãi poutaãe stánku do uliãky je povolen po pfiedbûïném schválení ABF, za pfiedpokladu minimální v ky spodní hrany 3 m a bude zpoplatàován ãástkou 1450 Kã. - Kromû manipulaãních vozíkû je zakázán vjezd do kryt ch v stavních prostor jak mkoliv dopravním mechanismûm a automobilûm. - V pfiípadû po kození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. - Ve v ech kryt ch v stavních prostorách je koufiení a manipulace s otevfien m ohnûm pfiísnû zakázáno, nedodrïení tohoto zákazu bude postihováno blokovou pokutou na místû. - Îádn elektrick spotfiebiã nesmí b t ponechán v provozu bez dozoru. Pfii odchodu musí b t spotfiebiã odpojen od sítû. - Na konstrukci hal je zakázáno vû ení jak chkoliv poutaãû, vlajek atd. mimo pfiípadû pfiedbûïnû projednan ch s ABF za stanoven poplatek. - V prûbûhu montáïe je v kryt ch v stavních prostorách zakázáno fiezání a brou- ení stavebních prvkû, které zpûsobuje nadmûrné zneãi tûní a pra nost (sádrokarton, obkladové materiály, dfievotfiíska, ev. jiné). - Stánek se nesmí Ïádnou svou ãástí dot kat konstrukce, stûn ani stfiechy v stavních hal. Nejvy í bod stánku musí b t vzdálen minimálnû 70 cm od stfiechy haly. - Do kanalizaãních vpustí, umyvadel a v levek je zakázáno vylévat zbytky barev a jin ch toxick ch látek, které by zneãi Èovaly nebo jinak ohroïovaly Ïivotní prostfiedí. Tyto nespotfiebované látky je vystavovatel, nebo jím povûfiená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. - Skladování jakéhokoliv materiálu v technick ch uliãkách (zejména za zadní stûnou stánku) je nepfiípustné z poïárních, bezpeãnostních a provozních dûvodû. Uskladnûní obalû, vãetnû jejich odvozu a zpûtného dodání na stánek je moïno objednat u smluvní spedice ABF. - V prûbûhu veletrhû je povoleno provozování audiovizuálních, akustick ch, hudebních, taneãních a jin ch produkcí po dobu max. 8 minut jedenkráte za hodinu pouze za pfiedpokladu, Ïe provozem tûchto prostfiedkû nebudou ru eni ostatní vystavovatelé. V pfiípadû nedodrïení tûchto podmínek bude vystavovatel pokutován ãástkou Kã 5000,- a pfii opakovaném poru ení zákazem provozu v ech produkcí. - Exponáty, které budou pfiedvádûny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávnûné. Pfiedvádûné exponáty musí b t ze strany vystavovatele zabezpeãeny tak, aby nedo lo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou. - Kromû stanoven ch provozních hodin veletrhû a povoleného ãasového rozmezí pro zásobování stánkû je pobyt ve v stavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte proto pokyny pracovníkû ABF a bezpeãnostní sluïby. - Vystavovatel (nebo jeho montáïní firma) je povinen do skonãení termínu demontáïe pfiedat zcela prázdnou pronajatou v stavní plochu ve stavu, v jakém ji pfievzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady. V pfiípadû po kození v stavní plochy (vrtáním, fiezáním, prolomením, nadmûrn m zneãi tûním apod.) je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. - V pfiípadû nedodrïení koneãného termínu pro vyklizení v stavního prostoru bude úãtována sankce ve v i 5000 Kã/m 2 neuvolnûné plochy. V krajním pfiípadû bude expozice vyklizena ABF na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel. - UmísÈování billboardû, poutaãû, transparentû, jakoï i rozdávání tiskov ch a jin ch materiálû mimo stánek je povoleno pouze za úplatu po pfiedbûïném písemném projednání s VS ABF. âlánek VI. - P EDÁNÍ PODKLADÒ PRO REALIZACI TECHN. P ÍPOJEK A STÁNKÒ Vystavovatelé, ktefií si stavbu stánku objednávají u ABF, za lou své objednávky do data uvedeného na objednávce stánku. Ve keré zmûny, t kající se objednávky technick ch sluïeb, stavby a vybavení stánkû, poïadované vystavovatelem dodateãnû po termínu zahájení montáïe budou vyfiizovány aï po splnûní fiádnû objednan ch prací a sluïeb vûãi ostatním vystavovatelûm. Tyto dodateãné objednávky prací a sluïeb mûïe ABF zatíïit pfiiráïkou aï do v e 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místû v hotovosti. Vystavovatelé, ktefií si stavbu stánku zaji Èují vlastními prostfiedky, pfiípadnû prostfiednictvím reklamní ãi realizaãní agentury, za lou ABF do data uvedeného v Objednávkovém katalogu sluïeb ke schválení projekt stánku (v ãelním pohledu a pûdorysu) se zakreslením a zakótováním pfiípadn ch v kov ch dominant a poutaãû, vãetnû orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístûní pfiívodu elektro, vody a odpadu vãetnû jména realizaãní firmy. U dvoupodlaïních expozic je poïadován statick posudek! V pfiípadû, Ïe vystavovatel neza le pfiíslu né podklady v poïadovan ch termínech, vystavuje se nebezpeãí pfiípadn ch komplikací pfii realizaci stánku a moïn ch dal- ích finanãních nákladû spojen ch s pfiemístûním pfiívodû elektro, vody a odpadu. 2a

9 Objednávka záznamu do Katalogu 3 Hlavní (pfievaïující) ãinnost vystavovatele: p - projektová r - realizaãní o - obchodní bez vlastní v roby, prodejní v - v roba d - dovozce j - jiné ZDARMA Název firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon fax internet (www) Charakteristika vystavovan ch exponátû nebo nabízen ch sluïeb (maximálnû 240 úhozû): Prosím, uveìte pfieklad textu do Katalogu v angliãtinû (pokud máte vlastní pfieklad): V e uvedené údaje budou uvedeny bezplatnû v Katalogu veletrhû a informaãním systému pfiesnû dle Va eho vyplnûní. Název firmy uveìte pfiesnû tak, jak má b t uveden v Katalogu. Zaãáteãní písmeno musí odpovídat písmenu, pod kter m má b t firma zafiazena. Text podléhá formální úpravû VeletrÏní správy ABF. Îádáme, aby v Katalogu veletrhû byly u záznamu na í firmy uvedeny následující kontaktní adresy (bez dal ího popisu) na ich poboãek, (divizí, obchodních zastoupení apod.), pfiiãemï za kaïdou adresu uhradíme poplatek ve v i Kã 700 (+ DPH). Poãet dal ích adres do Katalogu (pfii vy ím poãtu, prosím, okopírujte tento formuláfi) 1. Název poboãky Adresa: ulice mûsto PSâ stát telefon fax internet (www) 2. Název poboãky Adresa: ulice mûsto PSâ stát telefon fax internet (www) 3. Název poboãky Adresa: ulice mûsto PSâ stát telefon fax internet (www) místo, datum razítko, podpis Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná.

10 Registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû 4 Spoluvystavovatel je firma, která se prezentuje pfii veletrhu názvem firmy, logem, panelem, adresou, reklamními pfiedmûty, osobami prezentujícími jinou firmu apod. Spoluvystavovatel je uveden v Katalogu veletrhu a také v informaãním systému veletrhu, vãetnû informaãní sluïby v jednotliv ch halách. Po zku enostech z minul ch let upozoràujeme, Ïe není-li firma takto registrována, náv tûvník ji na veletrhu velmi obtíïnû hledá! Mnohdy nenajde... Hlavní vystavovatel Prohla ujeme, Ïe v rámci na í expozice budou prezentovány tyto dal í firmy (na i spoluvystavovatelé), za kaïdého z nich uhradíme registraãní poplatek ve v i à 4000 Kã do 4 spoluvystavovatelû, do 8 spoluvystavovatelû à 2000 Kã a nad 12 spoluvystavovatelû à 1500 Kã (+ DPH) za firmu a Ïádáme o jejich zafiazení do Katalogu veletrhû. Poãet spoluvystavujících firem (pfii vy ím poãtu, prosím, okopírujte tento formuláfi) 1. Spoluvystavovatel Název firmy Adresa: ulice mûsto PSâ stát telefon fax internet (www) Charakteristika vystavovan ch exponátû nebo nabízen ch sluïeb (maximálnû 240 úhozû): Prosím, uveìte pfieklad textu do Katalogu v angliãtinû (pokud máte vlastní pfieklad): V e uvedené údaje budou uvedeny bezplatnû v Katalogu veletrhû a informaãním systému pfiesnû dle Va eho vyplnûní. Název firmy uveìte pfiesnû tak, jak má b t uveden v Katalogu. Zaãáteãní písmeno musí odpovídat písmenu, pod kter m má b t firma zafiazena. Text pro Katalog podléhá formální úpravû VeletrÏní správy ABF. Kontaktní osoba _ telefon fax mobilní telefon Iâ 2. Spoluvystavovatel Název firmy Adresa: ulice mûsto PSâ stát telefon fax internet (www) Charakteristika vystavovan ch exponátû nebo nabízen ch sluïeb (maximálnû 240 úhozû): Prosím, uveìte pfieklad textu do Katalogu v angliãtinû (pokud máte vlastní pfieklad): V e uvedené údaje budou uvedeny bezplatnû v Katalogu veletrhû a informaãním systému pfiesnû dle Va eho vyplnûní. Název firmy uveìte pfiesnû tak, jak má b t uveden v Katalogu. Zaãáteãní písmeno musí odpovídat písmenu, pod kter m má b t firma zafiazena. Text pro Katalog podléhá formální úpravû VeletrÏní správy ABF. Kontaktní osoba _ telefon fax mobilní telefon Iâ místo, datum razítko, podpis Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná.

11 5 SoutûÏ o nejv e 5 GRAND PRIX a nejv e 10 ãestn ch uznání. Dokumentaci za lete souãasnû s Pfiihlá kou do soutûïe nejpozdûji do Pfiihlá ka do soutûïe o pouze pro vnitfiní potfiebu pofiadové ãíslo: datum doruãení: 1. Název firmy název exponátu v robce popis exponátu charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe kontaktní osoba _ adresa telefon mobilní telefon fax 2. Název firmy název exponátu v robce popis exponátu charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe kontaktní osoba _ adresa telefon mobilní telefon fax 3. Název firmy název exponátu v robce popis exponátu charakteristika vlastností, pro nûï exponát pfiihla ujeme do soutûïe kontaktní osoba _ adresa telefon mobilní telefon fax místo, datum Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná. Bez vyïádání se dokumentace a vzorky nevracejí. razítko, podpis OBRAËTE!

12 Vystavovatel je povinen uhradit registraãní poplatek ve v i Kã DPH za kaïd pfiihlá en exponát na základû faktury vystavené ABF. OceÀují se exponáty, které pfiiná ejí pokrok ve v robní základnû stavitelství a architektury nebo stavební technologii. Sv mi parametry budou srovnatelné se svûtovou úrovní nebo urãují trend v voje ve svém oboru. DÛraz bude kladen na v robky, které mají v robkovou základnu v âr. Vyhla ovatelem soutûïe je ABF, a.s. Exponáty budou vystaveny na veletrhu FOR ARCH pofiádaném ABF a.s. v areálu PVA. Základní kritéria: Technické fie ení, netradiãní nápad, mimofiádná kvalita za pfiijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující etrn vztah k Ïivotnímu prostfiedí. Za v robce mûïe s jeho souhlasem pfiihlásit do soutûïe v robek i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrzích. GRAND PRIX pfii Mezinárodních stavebních veletrzích FOR ARCH mûïe b t udûlena exponátu pouze jednou. Vystavovatel dodá dokumentaci: technickou charakteristiku v robku vãetnû rozhodujících parametrû platné prohlá ení o shodû dle platné stavební legislativy Dále v rámci obchodních podmínek zejména: cenu v robku (cena za v robek, pfiípadnû za technologii, materiál) dodací lhûtu v robku Ve kerá dokumentace bude pfiedloïena vãas, nejpozdûji do V pfiípadû nedoruãení dokumentace nemûïe b t v robek v pfiedstihu hodnocen porotou, a tudíï nominovan na GRAND PRIX. Porota je sloïena z odborníkû v pfiíslu n ch oborech. âlenové a pfiedseda poroty jsou nezávisl mi ãleny, nejsou v zamûstnaneckém pomûru s pofiadatelskou spoleãností veletrhu. Podmínky k úãasti v soutûïi o Porota má právo si bûhem posuzování vyïádat doplàující informace o hodnoceném exponátu nejenom od vystavovatele, ale i z jin ch zdrojû. Sama si pfiitom urãuje zpûsob hodnocení a závaïnost jednotliv ch dostupn ch informací o pfiihlá eném exponátu. Porota udûlí nejv e 5 GRAND PRIX a 10 ãestn ch uznání. PrÛbûh hodnocení poroty je nevefiejn a proti rozhodnutí není odvolání. Základní kritéria hodnocení Porota posuzuje parametry v robkû v ãasovém pfiedstihu na základû pfiedané dokumentace /atesty, certifikáty, katalogov list, prospekty, oborová dokumentace, ceník apod./ Pfiímo na veletrhu se ovûfiuje splnûní kritérií a vizuální stránka exponátû z uï ího v bûru pfiedchozích kol. Odborná porota pfiedkládá seznam exponátû nominovan ch na ocenûní vyhla ovateli soutûïe ke schválení. Pro uznání nominace je podmínkou prezentace v robku (technologie, materiál) v pfiedstihu (v pfiípadû Ïádosti poroty) a dodání ve ker ch podkladov ch materiálû vãas. Vyhla ovatel soutûïe není povinnen zdûvodàovat rozhodnutí poroty. Proti rozhodnutí poroty není odvolání. V sledky soutûïe budou oficiálnû vyhlá eny na slavnostním Galaveãeru k veletrhu FOR ARCH, kde budou zároveà pfiedány i ceny GRAND PRIX. Exponáty ocenûné ãestn m uznáním toto obdrïí 2. den veletrhu, pfiímo ve své veletrïní expozici. Pfiihlá ené exponáty budou po zahájení veletrhû oznaãeny v expozicích ti tûn mi cedulkami, dodan mi ABF, a.s. Exponáty ocenûné budou oznaãeny bezprostfiednû po vyhlá ení v sledkû soutûïe. Seznam pfiihlá en ch exponátû bude zvefiejnûn v Katalogu veletrhu a na internetu www. forarch.cz., Vyhla ovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizaãní okolnosti, které mohou vést ke zmûnám v termínech nebo prûbûhu soutûïe. V em pfiihlá en m garantuje vãasnou informovanost. 5a Uzávûrka pfiihlá ky do soutûïe GRAND PRIX je Kontakt na organizátora GRAND PRIX: ABF, a.s. Ing. arch. Maria Wohlrabová tajemnice poroty GRAND PRIX tel: fax: mobil:

13 6 Typové stánky nelze oproti projektu upravovat. Jejich cena zahrnuje: - obvodové stûny z bíl ch panelû a pfiíãky skládkû - stropní rastr - koberec - ed - límec pro oznaãení expozice - v ka 30 cm (dle délky ãelní strany) bodov ch svítidel dle velikosti stánku (bez pfiívodu el. energie) - 2 elektrozásuvky 220 V (bez pfiívodu el. energie) - u stánku 9 m 2 skládek 1 x 1 m s regálem a dvefimi - od 12 m 2 skládek 1 x 2 m s regálem, dvefimi a 1 stropním svítidlem (bez pfiívodu el. energie) - od 18 m 2 skládek 2 x 2 m s regálem, dvefimi a 1 stropním svítidlem (bez pfiívodu el. energie) Objednávka typových stánků pro krytou plochu PÛdorysy typov ch stánkû jsou uvedeny na zadní stranû tohoto listu. Základní stavební vybavení typov ch stánkû nelze mûnit ani doplàovat, je v ak moïno objednat mobiliáfi a dal í vybavení. Velikosti stánkû a ceny typov ch stánkû typ A 3 x 3 m cena Kã typ B 3 x 4 m cena Kã typ C 3 x 5 m cena Kã typ D 4 x 4 m cena Kã typ E 5 x 5 m cena Kã typ F 4 x 6 m cena Kã typ G 4 x 5 m cena Kã typ H 3 x 6 m cena Kã Firma hala ã. sektor ã. stánek ã. Objednáváme závaznû realizaci stánku typ: PoÏadujeme vybavení mobiliáfiem V pfiípadû, Ïe ANO, vyplàte formuláfi: Objednávka mobiliáfie a dal ího vybavení. V echny ceny jsou bez DPH. místo, datum razítko, podpis Vyplnûnou objednávku na realizaci expozice za lete souãasnû se Závaznou pfiihlá kou. Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

14 Typové stánky Typové stánky obsahují: obvodové stûny z bíl ch panelû a pfiíãky skládkû stropní rastr koberec - ed límec pro oznaãení expozice - na ãelní stranû - v ka 30 cm 2-6 bodov ch svítidel (bez pfiívodu el. energie) dle velikosti stánku 2 elektrické zásuvky 220 V (bez pfiívodu el. energie) u stánku 9 m 2 skládek 1 x 1 m s regálem a dvefimi od 12 m 2 skládek 1 x 2 m s regálem, dvefimi a 1 stropním svítidlem (bez pfiívodu el. energie) od 18 m 2 skládek 2 x 2 m s regálem, dvefimi a 1 stropním svítidlem (bez pfiívodu el. energie). Cena stánku je bez vybavení mobiliáfiem. 6a

15 7 Objednávka individuálně řešených stánků pro krytou plochu ze systému OCTANORM apod. Firma hala ã. sektor ã. stánek ã. Objednáváme závaznû základní stavbu individuálnû fie eného stánku o rozmûrech m x m dle skici uvedené na druhé stranû této objednávky. Základní stavba obsahuje: 2-3 obvodové stûny, stropní rastr, límec v ky 30 cm na ãelní stranû. Cena základní stavby je 990 Kã/m 2 u staveb do 30 m 2 vãetnû a 890 Kã/m 2 u staveb nad 30 m 2. Nad rozsah základní stavby objednáváme tyto dal í prvky stavebnicového systému: poloïka Kã/ ks poãet panel stûnov bíl 100 x panel grafick 100 x 250 (moïno polepit) 350 stûnové sklo 100 x dvefie kfiídlové 1300 dvefie shrnovací 980 závûs Kã/1bm 90 koberec ed Kã/1m koberec jiné barvy Kã/1m 2, uveìte barvu 200 límec, v ka 30 cm Kã/1bm 70 stropní podhled bíl Kã/1m stropní podhled textilní Kã/1m 2 70 stropní podhled mfiíïkov Kã/1m stropní podhled osvûtlovací záfiivkov Kã/1m vitrína prosklená 100 x 100 x 250 s osvûtlením 1530 vitrína prosklená 100 x 50 x 250 s osvûtlením 1250 regál pûtipolicov (montován do konstrukce stánku) 550 bodové svítidlo W 110 halogenov reflektor 300 W 150 halogenov reflektor 500 W 160 trojzásuvka 70 samostojn panel 100 x 250 cm (s podstavcem 100 x 50 x 50 cm a límcem 100 x 30 cm) 950 PoÏadujeme vybavení mobiliáfiem: V pfiípadû, Ïe ANO, vyplàte formuláfi: Objednávka mobiliáfie a dal ího vybavení. V echny ceny jsou bez DPH. místo, datum razítko, podpis Vyplnûnou objednávku na realizaci expozice za lete souãasnû se Závaznou pfiihlá kou. Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

16 Skica půdorysu Vašeho stánku V tomto rastru zakreslete svoji pfiedstavu o pûdorysu stánku. Pro zobrazení umístûní jednotliv ch stavebních prvkû a vybavení pouïijte orientaãnû grafick ch znaãek uveden ch v dolní ãásti této stránky. 7a 1m panel stûnov pultová vitrína zásuvka 220 V Ïidle vafiiã panel grafick zvy ovák zásuvka 220 V noãní knihovna stûnové sklo dvefie shrnovací límec = 30 R rozvadûã (dle potfieby) R regál přívod el.energie stropní rastr záfiivkov podhled stûl kuchyàsk dfiez přívod vody a odpadu vitrína vã. osvûtlení bodové svûtlo stûl kulat ledniãka

17 8 Objednávka stánků pro venkovní plochu Firma hala ã. sektor ã. stánek ã. Objednáváme závaznû stavbu stánku pro venkovní plochu vãetnû architektonického fie ení dle skici uvedené na druhé stranû této objednávky o základních rozmûrech: - 3 x 3 m (rozmûr stfiechy 4 x 4 m - nesmí pfiesahovat pfies rozmûr objednané plochy) v základní cenû Kã ANO NE - 4 x 4 m (rozmûr stfiechy 5 x 5 m - nesmí pfiesahovat pfies rozmûr objednané plochy) v základní cenû Kã ANO NE Stavba obsahuje: pódium 12 cm, ed koberec, obvodové stûny (pfiíp. stûnové sklo) a dvefie, stfiechu vãetnû stropní konstrukce, stropní rastr vãetnû stropních v plní, stropní osvûtlení a zásuvku elektro. Pfiívod elektro je nutno objednat zvlá È, není zahrnut v cenû. Zvût ení stánku je moïné pouze v modulech 3 x 3 m nebo 4 x 4 m (bez pfiesahu stfiechy), pfiiãemï za kaïd m 2 bude fakturováno 2500 Kã. Objednáváme závaznû stavbu zvût eného stánku o celkov ch rozmûrech: m x m. PoÏadujeme vybavení mobiliáfiem V pfiípadû, Ïe ANO, vyplàte formuláfi: Objednávka mobiliáfie a dal ího vybavení. Pfiikládáme zakreslení umístûní na eho stánku v rámci celkové objednané venkovní plochy: V echny ceny jsou bez DPH. místo, datum razítko, podpis Vyplnûnou objednávku na realizaci expozice za lete souãasnû se Závaznou pfiihlá kou. Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

18 Skica půdorysu Vašeho stánku V tomto rastru zakreslete svoji pfiedstavu o pûdorysu stánku. Pro zobrazení umístûní jednotliv ch stavebních prvkû a vybavení pouïijte orientaãnû grafick ch znaãek uveden ch v dolní ãásti této stránky. 8a 1m panel stûnov pultová vitrína zásuvka 220 V Ïidle vafiiã panel grafick zvy ovák zásuvka 220 V noãní knihovna stûnové sklo dvefie shrnovací límec = 30 R rozvadûã (dle potfieby) R regál přívod el.energie stropní rastr záfiivkov podhled stûl kuchyàsk dfiez přívod vody a odpadu vitrína vã. osvûtlení bodové svûtlo stûl kulat ledniãka

19 9 Objednávka vybavení stánku a grafických prací Firma hala ã. sektor ã. stánek ã. Objednáváme závaznû mobiliáfi a dal í vybavení stánku: poloïka Kã/ks poãet stûl 70 x 120 x stûl 70 x 70 x stûl kulat - prûmûr Ïidle otoãná 200 Ïidle ãalounûná 150 Ïidle plastová 70 Ïidle barová 230 chladniãka 175 l 900 vû ák stojanov 90 vû ák stûnov 170 zvy ovací pult zakryt s policí 100 x 100 x 80, pfiíp. 110 cm 500 zvy ovací pult zakryt s policí 100 x 50 x 80, pfiíp. 110 cm 450 vitrína pultová 100 x 50 x uzamykatelná skfiíàka 70 x 40 x uzamykatelná skfiíàka 80 x 40 x odpadkov ko 50 drïák prospektû drátûn - závûsn 200 drïák prospektû drátûn - stojanov (tvar A ) 150 poliãka na stûnu 100 x bodové svítidlo W 110 halogenov reflektor 300 W 150 halogenov reflektor 500 W 160 trojzásuvka 70 kuchyàsk regál (samostojn ) 380 kuchyàská skfiíàka závûsná 300 kuchyàská skfiíàka s dfiezem a ohfiívaãem vody 1400 kuchyàsk komplet s dfiezem, ohfiívaãem vody, malou lednicí a vafiiãem 4100 kávovar (pfiíkon 1,5 kw) 200 rychlovarná konvice (pfiíkon 2 kw) 200 vafiiã (pfiíkon 2 kw) 150 V echny ceny jsou bez DPH. UPOZORNùNÍ: Pfii objednávce samotného mobiliáfie bez stavby stánku se pfiipoãítává 50 % k uveden m cenám! Objednávka grafick ch prací: Na límec v ky 30 cm objednáváme vyrobit: logo firmy ANO NE název firmy ANO NE Objednáváme dal í grafické práce. Dal í specifikace bude dohodnuta s realizaãní firmou a fakturována dle vykonan ch prací. Podklady pro logo a název firmy, resp. i pro v robu grafického panelu ode lete DOPORUâENù na adresu VeletrÏní správy ABF, a.s., místo, datum razítko, podpis Vyplnûnou objednávku na realizaci expozice za lete souãasnû se Závaznou pfiihlá kou. Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je objednávka neplatná.

20 UKÁZKY ATYPICK CH EXPOZIC Z VELETRHU Máte-li zájem o realizaci architektonicky zajímavû fie ené expozice, kontaktujte nás. Tyto expozice byly realizovány podle návrhu hlavního architekta veletrhu ing. arch. Pavla Meixnera. Kontakt: tel.: , UPLATNùTE VâAS VA E POÎADAVKY NA TVORBU VA Í EXPOZICE

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 9. bfiezna 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 18. ledna 2008 obchodní

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 13. - 16. bfiezna 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 24. ledna 2003 Obchodní

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS

NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS NOMENKLATURA VELETRHU FOR KIDS 1. DOMOV 5. VOLN âas, HOBBY 1.1. Nábytek a vybavení pro kojence, post lky, pfiebalovací pulty, kolébky, vaniãky 1.2. Nábytek do dûtsk ch a studentsk ch pokojû 1.3. Nábytek

Více

NOMENKLATURA. 5. národní výstava masného skotu, 5. národní výstava prasat, Celostátní výstava dojného skotu

NOMENKLATURA. 5. národní výstava masného skotu, 5. národní výstava prasat, Celostátní výstava dojného skotu NOMENKLATURA 5. národní výstava masného skotu,, 1. Îivoãi ná v roba 1.1. Veterinární hygiena 1.2. Veterinární medicína 1.3. Chovatelská práce a genetika. Plemenáfiství a rozmnoïování zvífiat 1.4. O etfiování

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 24. - 27. kvûtna 2007 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 1. dubna 2007 Obchodní

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 5. - 8. bfiezna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Uzávûrka Závazn ch pfiihlá ek je 16. ledna 2009

Více

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù.

Objednávka technické realizace stánku, mobiliáfie a dal ího vybavení. PROSÍME FORMULÁ E âíslo 1 A 2 ODESLAT SOUâASNù. Praha, 15. - 17. dubna 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Nomenklatura veletrhu Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 1, 1a Objednávka záznamu do katalogu, registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a

Více

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Praha, 22. - 26. záfií 2009 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH 2009 20. mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST 2009 5. veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD 2009 4. veletrh progresivního

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2016 7. veletrh nábytku, interiérů a bytových doplňků FOR GASTRO & HOTEL 2016 6. mezinárodní veletrh hotelového a restauračního zařízení, potravinářství a gastronomie

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2015 FOR DECOR & PRESENT 2015 6. veletrh nábytku, interiérů a designu 6. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 2015 5. mezinárodní veletrh gastronomie, hotelového

Více

Pájen v mûník tepla, XB

Pájen v mûník tepla, XB Pájen v mûník tepla, XB Popis / aplikace XB je deskov v mûník tepla pájen natvrdo, vyvinut k pouïití v systémech dálkového vytápûní (tedy pro klimatizaci, vytápûní nebo ohfiev teplé uïitkové vody) Pájené

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ ZPRACOVÁNÍ DŘEVA DŘEVĚNÉ STAVY, KONSTRUKCE A VÝROKY VEDLEJŠÍ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA PVA EXPO PRAHA, 9. 11. února 2017 DŮLEŽITÁ DATA Termín uzávěrky pro zvýhodněné

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

Vyplňte a vraťte nejpozději do 1. 3. 2014 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Obchodní jméno: Kontaktní osoba: E-mail: Tel.:

Vyplňte a vraťte nejpozději do 1. 3. 2014 Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Obchodní jméno: Kontaktní osoba: E-mail: Tel.: Závazná přihláška smlouva Objednavatel Obchodní jméno: Vyplňte a vraťte nejpozději do 1. 3. 2014 Adresa: Město: PSČ: IČ: Kontaktní osoba: Tel.: DIČ: Funkce: E-mail: Korespondenční adresa (pokud je odlišná

Více

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi.

V letošním doprovodném odborném programu VETfair 2010 opět navazujeme na úspěšnou spolupráci s nejvýznamnějšími odbornými společnostmi a asociacemi. Vážení obchodní přátelé a vystavovatelé, dovoluji se na vás obrátit s pozváním k účasti na 8. ročníku mezinárodní veterinární výstavy VETfair 2010, která se bude konat ve dnech 16. a 17. dubna 2010 v Hradci

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Geberit Monolith Obsah. Obsah

Geberit Monolith Obsah. Obsah Geberit Monolith Projektování a montáž mono_zlom_12 8.1.2013 10:24 Stránka 1 Obsah Obsah 1. Popis systému........................................................ 2 1.1 SloÏení.........................................................

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE MONTÁŽNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 225 291 141 e-mail: awohlrabova@abf.cz www.forinterior.cz

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU PVA EXPO PRAHA (PVA LETŇANY) Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s. tel.: 222 891 141 fax: 225 291 191

Více

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník lifestylové výstavy privátních bazénů, spa, saun, solárií, fitness a wellness Pražský veletržní areál Letňany 20. 23. dubna 2006 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA nový veletrh barové kultůry 2 První termín uzávěrky zvýhodněné ceny za m 30.4.2012 2 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 15.6.2012 Konečná uzávěrka objednávek

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 3. ročník mezinárodního odborného veletrhu Pražský veletržní areál Letňany 9. 12. března 2005 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. Montáž a demontáž informace 5. Hostesky, modelky, tlumočnice

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A Samostatná objednávka plochy, stavby stánku a technických služeb FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKA KOMPLEXU SLUŽEB Pořadatel: Provozovna: TEXTIL INVEST s.r.o. Výstaviště Floria Na Poříčí 1041/12 K Výstavišti 4069/8 110 00 Praha 1 767 01 Kroměříž IČO: 253 76 977 Tel.č.: 724 609 799, 724 609 791 DIČ: CZ25376977 www.vystavistefloria.cz

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE A Samostatná objednávka plochy, stavby stánku a technických služeb FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL Obsah úvod......... 2 Schéma corporate identity - corporate design......... 3 MANUÁL ZNAâKY Definice barevnosti.......... 4 Základní konfigurace znaãky.......... 5 Geometrická konfigurace znaãky..........

Více

Kvalitní sklepní svûtlík

Kvalitní sklepní svûtlík Prosvûtlení a provûtrání sklepních prostor Sklepní svûtlíky Kvalitní sklepní svûtlík Inovativní fie ení od roku 1886. MEA MULTINORM osvûdãené a spolehlivé. JiÏ mnoho let standardní fie ení pro jednoduché

Více

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace

Katalog 2006. Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Katalog 2006 Rozvádûãové systémy Rozvádûãe a pfiíslu enství Klimatizace Kompletní nabídka Rozvádûãe a rozvodnice uplíkové rozvádûãe pro motorové v vody a rozvod elektrické energie do 6 300 Okken krytí

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE POŘADATEL ORGANIZÁTOR PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2016 22. specializovaná výstava nových projektů bydlení PVA EXPO PRAHA, 17. 20. března 2016 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

6. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ

6. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ 6. VÝSTAVA OBYTNÝCH AUTOMOBILŮ A KARAVANŮ www.forcaravan.cz 27. 29. 3. 2015 PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 6. výstava obytných automobilů a karavanů PVA EXPO PRAHA, 27. 29. března 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín

Více

VYSTAVOVATEL / EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): Registration fee: (without VAT 20%)

VYSTAVOVATEL / EXHIBITOR Registrační poplatek (bez DPH 20%): Registration fee: (without VAT 20%) ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA VELETRHU APPLICATION FORM - COMMERCIAL AGREEMENT 14. - 16. 6. 2011 Uzávěrka přihlášek je 31. března 2011. Registration closing date is on 31 st March 2011. VYSTAVOVATEL /

Více

1. Veletrh videoher a interaktivní zábavy. Pod záštitou ASOCIACE HERNÍHO PRŮMYSLU. www.for-games.cz

1. Veletrh videoher a interaktivní zábavy. Pod záštitou ASOCIACE HERNÍHO PRŮMYSLU. www.for-games.cz 1. Veletrh videoher a interaktivní zábavy Pod záštitou ASOCIACE HERNÍHO PRŮMYSLU ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY www.for-games.cz 27. 30. 9. 2012 PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PVA EXPO PRAHA, 27. 30. září 2012 DŮLEŽITÁ

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE POŘADATEL ORGANIZÁTOR PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE BYDLENÍ, NOVÉ PROJEKTY 2015 21. specializovaná výstava nových projektů bydlení PVA EXPO PRAHA, 19. 22. března 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro

Více

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem

Speciální nabídka balíčků na veletrh jedním podpisem 12 m 2 16 m 2 Typová expozice Basic TYP A 3x3 m, celková cena 24 137 Kč + DPH Cena zahrnuje: pronájem výstavní plochy, registrační poplatek, výstavbu expozice a vybavení dle uvedeného soupisu, základní

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ

A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER MONTÁŽ, DEMONTÁŽ POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ VELETRHU FOR HABITAT FOR FURNITURE FOR GARDEN DESIGN SHAKER PVA EXPO PRAHA Beranových 667 199 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá ABF, a.s.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE Praha PVA Letňany, 8. 11. prosince 2011 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 4. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 10. 2011

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE Účast na veletrhu na klíč FOR ARCH 2013 FOR THERM 2013 FOR WOOD 2013 24. mezinárodní stavební veletrh 4. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 8. veletrh

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek

WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû. Katalog novinek WC a koupelna kdekoli... a nyní i bezbariérovû Katalog novinek SANIBROY sanitární kalová čerpadla 2011 WC a koupelna bez bariér kdekoli SANICONDENS Best sanitární čerpadlo SANICONDENS Best je ãerpadlo

Více

hliníkov ch skleníkû

hliníkov ch skleníkû Stavebnice hliníkov ch skleníkû Základní rady ke stavbû skleníku: Termín pro stavbu skleníku Nejvhodnûj í chvílí pro stavbu skleníku je doba babího léta na podzim. Skleník si tak postavíte v teple a klidu

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové

Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny. Výstava BETON. 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové Nabídka firemní prezentace při 21. konferenci Betonářské dny 2014 a Výstava BETON 2014 26. - 27. listopadu 2014 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové DRUHY FIREMNÍ PREZENTACE Partner konference Popis,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PVA EXPO PRAHA, 10. 13. prosince 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem výstavní plochy 31. 5. 2015 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za

Více

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352

Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Vysokopólová konektorová spojení dle DIN 46352 Konstrukãní provedení pouïití ve strojírenství, fiídící a spínací technice spolehlivé propojovací komponenty pro silové a fiídící kabely robustní hliníkov

Více

Vítejte v TESLE Jihlava

Vítejte v TESLE Jihlava KONTAKTY HYPCON Vítejte v TESLE Jihlava Praha D1 Rozvadov (Műnchen) Jihlava Znojmo (Wien) Brno PROFIL SPOLEâNOSTI Akciová spoleãnost TESLA Jihlava se zamûfiuje na konektory a spínací prvky. Od roku 1958

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR KIDS 2013 FOR TEENS 2013 FOR SENIOR 2013 FOR PETS 2013 9. veletrh potřeb pro děti 2. veletrh volnočasových aktivit a vzdělávání pro náctileté 7. veletrh pro plnohodnotný aktivní

Více

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele

Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele 1. ročník mezinárodní odborné výstavy Pražský veletržní areál Letňany 13. 16. března 2003 Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele Rastr plochy se zakreslením expozice firmy Situační plán PVA Letňany

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2015 FOR DIGI 2015 2. veletrh hudebních nástrojů, zvukové a osvětlovací techniky hudební systémy a elektronika DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE Účast na veletrhu na klíč FOR ARCH 2015 FOR THERM 2015 FOR WOOD 2015 2015 26. mezinárodní stavební veletrh 6. veletrh vytápění, alternativních zdrojů energie a vzduchotechniky 10.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 10. 2010 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2010 Konečná uzávěrka objednávek plochy 31.

Více

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje

právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje Strana 109 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Stfiedoãeského kraje âástka 3 Rozesláno dne 6. kvûtna 2010 O B S A H 12. Nafiízení Stfiedoãeského

Více

âerpadla odpadních vod MultiCut

âerpadla odpadních vod MultiCut âerpadla odpadních vod MultiCut PouÏití Ponorná ãerpadla se fiezacím systémem MultiCut se pouïívají pro samostatné domy jako zaji tûní proti zpûtnému vzdutí. Jsou vhodná pro ãerpání domovních odpadních

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí ZÁSADY ZÁSADY pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích v roce 2013 Zásady pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích stanoví

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 4. 2010 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 15. 6. 2010 Konečná uzávěrka objednávek plochy 15. 8.

Více

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy.

Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Odborná konference určená ředitelům škol a pedagogům, ICT koordinátorům a prezentacím komerčních firem nabízejících řešení pro školy. Obchodní nabídka pro partnery projektu Přednáškový sál v pavilonu G2

Více

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17

DrenáÏní technika. V robní sortiment 327.300/17 DrenáÏní technika V robní sortiment 327.300/17 platnost od 1. 1. 2003 V tomto katalogu naleznete v e, co potfiebujete pro oddrenáïování pfiebyteãné prûsakové a spodní vody. Program RAUDREN se pouïívá rovnûï

Více

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI, A1 až A4 A1 1 VYSTAVOVATEL Obchodní firma / jméno, příjmení: Sídlo / místo podnikání: Ulice: Město: PSČ: IČO: Stát: DIČ: Tel.: Fax: Http:// E-mail pro zasílání elektronických faktur (povinná položka v případě,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 10. 2010 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2010 Konečná uzávěrka objednávek plochy 31.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást -

UCZ/Kas/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást - UCZ/Kas/08 EU

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz

VODOROVNÉ KONSTRUKCE. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl C. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka VODOROVNÉ KONSTRUKCE Oddíl C V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Termín dodání 3 t dny SKLO 2/3. cena 1790,- 1790,- 1850,- 1850,- ífie 600 700 800 900

Termín dodání 3 t dny SKLO 2/3. cena 1790,- 1790,- 1850,- 1850,- ífie 600 700 800 900 MASONITE CZ spol. s r.o. Hru kové Dvory 82, 86 2 Jihlava tel.: +4 67 121 411, fax: +4 67 211 726 e-mail: czechinfo@masonite.com, www.masonitecz.com Ceník 8 DVE E A ZÁRUBNù PLATNOST CENÍKU OD 1.2.8 QUADRA

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO VYSTAVOVATELE 1. Místo konání PVA EXPO PRAHA Beranových 667, 190 00 Praha 9 Letňany VIZ PŘÍLOHA Č. 1. plánek PVA EXPO PRAHA 2. Časový harmonogram Montáž expozic 5.-7. 2. 2012 8:00-22:00

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více