DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DÒLEÎITÁ DATA OBSAH P IHLÁ KY. Praha, 23. - 27. záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany"

Transkript

1 Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany FOR ARCH mezinárodní stavební veletrh FOR INVEST veletrh investiãních pfiíleïitostí a realit FOR WOOD veletrh progresivního stavûní ze dfieva FOR ELEKTRO veletrh elektrotechniky, osvûtlovací techniky a zabezpeãovacích systémû DÒLEÎITÁ DATA První termín uzávûrky pro zv hodnûné ceny za m 2 do Druh termín uzávûrky ceny za m 2 od do Uzávûrka technick ch sluïeb Uzávûrka objednávek staveb stánkû a zaslání pûdorysû s vyznaãením pfiívodû elektfiiny, vody a odpadu do OBSAH P IHLÁ KY Nomenklatura 1. Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy 2. Objednávka technick ch sluïeb 3. Objednávka záznamu do katalogu 4. Registrace dal ích firem 5. Pfiihlá ka do soutûïe GRAND PRIX 6. Objednávka typov ch stánkû pro krytou plochu 7. Objednávka individuálnû fie en ch stánkû pro krytou plochu 8. Objednávka stánkû pro venkovní plochu 9. Objednávka vybavení stánku a grafick ch prací

2 1. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, ARCHITEKTONICKÉ, PROJEKTOVÉ A INÎEN RSKÉ SLUÎBY 1.1. Územní plánování Územnû plánovací podklady a dokumentace Projekce Urbanizmus Architektonické návrhy Projektování rekonstrukcí Projektování inïen rsk ch staveb Statické v poãty Rozpoãtování 1.2. Architektonická ãinnost, design 1.3. V poãetní technika Hardware Software CAD systémy Software pro technické v poãty Databázové a informaãní systémy Internet Odborové portály Internetové prodejny SluÏby na internetu Speciální aplikace na internetu 1.4. Kartografie, mapování 1.5. Geodetická ãinnost Zamûfiování staveb 1.6. InÏen rské stavitelství 1.7. Stavební geologie, geofyzika, klimatologie 1.8. Technologie staveb a stavebních prací Technologie pro obãanskou v stavbu Technologie prûmyslov ch staveb Technologie zemûdûlsk ch staveb Technologie staveb pro skladování 1.9. Ekonomika Stavební právo Pozemní stavitelství 2. OBJEKTY NOMENKLATURA FOR ARCH 2.1. Vybavení území InÏen rské sítû stavby pro energetiku a plyn Vodohospodáfiské stavby Objekty pro zásobování vodou Úpravy volného prostranství Stavby pro zásobování teplem Dopravní stavby Objekty pro likvidaci odpadû Ekologické stavby Lesnické stavby 2.2. Stavby pro bydlení a ubytování Bytové domy Rodinné domy Stavby pro dlouhodobé ubytování Stavby pro krátkodobé ubytování Rekreaãní domky a chaty PÛdní nástavby a vestavby 2.3. Obãanská v stavba stavby nebytové a nev robní Administrativní budovy Stavby pro v chovu, vzdûlávání a v zkum Stavby pro kulturu a osvûtu Stavby pro zdravotnictví Stavby pro obchod a zboïí Stavby pro dopravu a spoje V stavba sportovi È Bazény a koupali tû Ostatní 2.4. Stavby pro prûmyslovou v robu Závody pro v robu stavebních materiálû Potravináfiské závody Chemické závody Textilní závody Strojírenské závody 2.5. Stavby pro zemûdûlskou v robu Stavby pro Ïivoãi nou v robu Stavby pro rostlinou v robu Odvodnûní a závlahy 2.6. Stavby vodohospodáfiské Úpravny pitné vody Plavební komory, úpravy vodních tokû ProtipovodÀové úpravy a stavby Pfiehrady vodní nádrïe Odvodnûní a závlahy Vodojemy, vodovody Venkovní kanalizace a ãistírny odpadních vod 2.7. Stavby pro skladování Chladírny a mrazírny NádrÏe Sila 2.8. Drobné stavby Zahradní architektura Mobilní WC 3. REALIZACE STAVEB 3.1. Zafiízení staveni tû 3.2. Základy a spodní stavba Zaji Èování zeminy Izolace spodní stavby Základy Hlubinné základy Ostatní ãásti spodní stavby 3.3. Konstrukce Konstrukãní soustavy Stavební systémy Obvodové stûny Vnitfiní stûny a pfiíãky Stropní konstrukce Schodi tû a rampy stabilní Komíny a achty Stfiechy a krovy 3.4. Stavební materiály a hmoty Anorganické materiály Kámen a v robky z kamene Pálené v robky Kovy a kovové v robky Sklo, skelná vlákna a v robky z nich Minerální taveniny a vláknité materiály Sádrokartón Nepálené zdicí materiály Organické materiály Dfievo a v robky ze dfieva Organické a syntetické vláknité materiály Plasty a v robky z plastû Korek a v robky z korku Beztvaré v robky Plniva Pojiva Nátûrové hmoty a lepidla Pfiísady a pfiímûsi Ostatní tvarované v robky UpevÀovací a spojovací prvky Tûsnicí prvky

3 3.5. Technické zafiízení budov Kanalizace Vodovod Plynovod Vytápûní Vzduchotechnika a klimatizace Stabilní hasicí zafiízení OdstraÀování odpadkû 3.6. Izolaãní materiály a v robky Izolace tepelné Izolace proti vodû a vlhkosti Izolace zvukové Izolace proti otfiesûm Speciální izolace 3.7. Kompletace staveb Okna Dvefie Vybavení oken a dvefií Podlahy Kompletace stfiech Zábrany provozu - oplocení Zábradlí a madla Kování staveb Velkoplo né zasklení Automatické dvefiní systémy 3.8. Vybavení prostorû Vybavení venkovní (pro dopravu, informaãní, voln ch prostranství, dûtsk ch hfii È) Bazény a sauny vã. pfiíslu enství Vybavení vstupû Vybavení úãelov ch prostorû Vybavení kuchyní vã. nábytku Vybavení koupelen a WC Vybavení prádelen Nábytek Bytové doplàky Zafiízení sportovi È Vybavení sportovi È Trezory a bezpeãnostní schránky V tahy 3.9. Povrchy Venkovní plochy Povrchy vnûj ích stûn Povrchy vnitfiních stûn Podhledy Ná lapné vrstvy podlah Sportovní povrchy a podlahy Stfie ní krytiny Technologická zafiízení staveb Technologie staveb pro vybavení území Technologie pro obãanskou v stavbu Technologie prûmyslov ch staveb Technologie zemûdûlsk ch staveb Technologie staveb pro skladování Mûfiení a regulace Média Elektrická energie Voda Plyn Tepelná energie 4. STAVEBNÍ âinnost 4.1. Zakládání staveb 4.2. Stavební práce HSV Îelezáfiské práce Kamenické práce Zednické práce Izolatérské práce Statické zaji tûní Sanace vlhkého zdiva Zemní práce Kladení potrubí Betonáfiské práce 4.3. Stavební práce - PSV Pokr vaãské práce Klempífiské práce Truhláfiské práce Kováfiské práce a zámeãnické práce Sklenáfiské práce Práce na povrchov ch úpravách Instalatérské práce Elektroinstalatérské práce Sváfieãské práce 4.4. PaÏení, bednûní a le ení 4.5. ÚdrÏba rekonstrukce a modernizace objektû ÚdrÏba dokonãen ch staveb a konstrukcí ÚdrÏba sportovi È PrÛzkum stavu objektû Rekonstrukce památkov ch objektû Rekonstrukce panelov ch objektû 4.6. Ekologicky etrné a energeticky nenároãné stavûní Rodinné domy ze dfieva Nízkoenergetické domy Pasivní domy Ostatní v stavba udrïitelného stavûní 4.7. Podzemní stavitelství 4.8. Demolice 5. OCHRANA STAVEB A POÎADAVKY NA STAVBY 5.1. Ochrana staveb pfied Chemick mi, biologick mi, klimatick mi a seismick mi vlivy Elektrick mi vlivy vã. blesku Nebezpeãím v buchu ãi poïáru Záfiením a magnetismem Pracovní odûvy a ochranné pomûcky 5.2. PoÏadavky na stavby z hlediska Osob tûlesnû a smyslovû postiïen ch Ochrany Ïivotního prostfiedí Bezpeãnosti práce a ochrany zdraví Dûtí Památkové péãe Energetické nároãnosti 6. TECHNICKÉ OBORY 6.1. Stavební fyzika Stavební mechanika a statika Akustika, hluk a chvûní Tepelná technika PruÏnost a dynamika Svûtlo, optika a osvûtlení Proudûní vzduchu a vûtrání Hydraulika a hydrologie 6.2. Stavební právo 7. SLUÎBY 7.1. Státní správa Ústfiední orgány Regionální, mûstské a místní orgány Stavební úfiady 7.2. Stavební cechy, svazy a komory 7.3. InÏen rská ãinnost

4 7.4. V zkum a v voj Vûdecké ústavy Laboratofie 7.5. Znalecká ãinnost Soudní znalci Odborné posudky a audity OceÀování 7.6. Hodnocení Hodnocení staveb a projektû Zku ebnictví 7.7. Diagnostická ãinnost 7.8. Normalizaãní ãinnost 7.9. Obchodní ãinnost Velkoobchod Maloobchod Zahraniãní obchod Zastoupení zahraniãních firem Marketing 7.11 InÏen rská ãinnost 8 SPECIÁLNÍ SLUÎBY 8.1. Speciální práce Práce ve v kách Práce umûlecké 8.2. Zpracování odpadû Likvidace odpadû Odvoz odpadû Recyklace odpadû 8.3. Facility management 9. TISK A PROPAGACE 9.1. Pfiekladatelská ãinnost 9.2. Propagaãní ãinnost 9.3. Nakladatelská ãinnost 9.4. Vzdûlávací a informaãní ãinnost koly Organizace konferencí a semináfiû Organizace odborn ch kurzû a kolení V stavnictví Informaãní ãinnost Konzultaãní a poradenská ãinnost 10. STAVEBNÍ STROJE, ZA ÍZENÍ, POMÒCKY A P ÍSTROJE Dopravní stroje a zafiízení Dopravní prostfiedky Stroje pro manipulaci s materiálem Stavební v tahy a vrátky Pracovní plo iny a lávky Jefiáby UÏitkové automobily Automobily N Osobní automobily PÛjãování a pronájem Leasing Stavební stroje, zafiízení a pomûcky Pro zemní práce Pro inïen rské práce Pro v robu, dopravu a ukládání betonové smûsi Nástroje, náfiadí a pfiístroje Shozy suti Bednûní a formy Le ení a Ïebfiíky tûtové stûny Ostatní stroje, zafiízení, pomûcky a pfiístroje Geodetické pfiístroje a pomûcky vã. laserov ch Ochranné pomûcky Stroje na v robu energií Stroje pro v robu elektrické energie Stroje pro v robu tepla Stroje pro v robu tlakového vzduchu 11. FOR WOOD Stavby Dopravní stavby Mosty Lávky Sportovní stadiony Spoleãenské stavby Domy pro bydlení Drobná architektura Konstrukce oplá tûní budov Masivním dfievem VyuÏití aglomerovaného dfieva Dfievûné panely Sendviãové panely Podlahy Schody a balkóny Stfie ní konstrukce Atypické konstrukce Chemie pro dfievo, ochrana a sanace dfievûn ch staveb Impregnaãní materiály, napou tûní a ochrana dfieva, úpravy proti kûdcûm Povrchové úpravy dfieva Závûreãné laky Tûsnicí materiály Rekonstrukce a opravy historick ch dfievûn ch staveb ÚdrÏba dfievûn ch staveb Spojovací prostfiedky Náfiadí 12. NOMENKLATURA FOR INVEST 1. Developerské spoleãnosti 2. Investiãní spoleãnosti 3. Investiãní nabídky mûst a obcí 4. Finanãní instituce 5. InÏen rské a plánovací spoleãnosti 6. Realitní kanceláfie 7. Asociace, svazy, sdruïení a odborná literatura 8. Poji Èovny

5 1 Praha, záfií 2008 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy - smlouva pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Termíny pro slevy a Vystavovatel Obchodní jméno firmy Iâ Adresa: ulice mûsto PSâ telefon vã. pfiedvolby _ fax stát Kontaktní osoba telefon fax mobilní telefon Realizaãní agentura, resp. adresa pro zasílání. fakturaci Obchodní jméno firmy Iâ Adresa: ulice mûsto PSâ telefon vã. pfiedvolby _ fax stát Kontaktní osoba telefon fax mobilní telefon FAKTURACE NA vystavovatele realizaãní agenturu jiné uvést sam. pfiilohu KORESPONDENCI ZASÍLAT NA vystavovatele realizaãní agenturu jiné uvést sam. pfiilohu Iâ: DIâ: Objednáváme v stavní plochu na veletrhu FOR ARCH 2008 FOR ELEKTRO 2008 FOR INVEST 2008 FORWOOD 2008 âíslo hlavní nomenklatury - nutno uvést! je rozhodující pro umístûní Va í firmy, dal í nomenklatury uveìte na str. 3 pfiihlá ky - objednávka záznamu do katalogu. do od od Rozmûry expozice: ífika m x hloubka m (uvádûjte pouze celé metry) celkem m 2 typ plochy oznaãte kfiíïkem Cena plochy (bez stavby stánku). Minimální plocha 9 m 2 (3 x 3 m) KRYTÁ PLOCHA VENKOVNÍ PLOCHA fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 2600 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 2400 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 2900 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 2700 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 fiadová rohová tvaru U ostrovní expozice do 15 m Kã/m 2 hloubka 3-4 m 3200 Kã/m m Kã/m m Kã/m m Kã/m expozice m Kã/m 2 hloubka 5 m 3000 Kã/m 2 od 71 m Kã/m 2 od 121 m Kã/m m Kã/m 2 expozice m Kã/m 2 od 221 m Kã/m 2 expozice nad 120 m Kã/m 2 Za dvoupodlaïní ãást expozice - pfiíplatek 10% z ceny za m 2 poãet m 2 druhého podlaïí Stánky a exponáty tûï í neï 250 kg/m 2 je nutné nahlásit písemnû VS. V pfiípadû vût ího nebo bodového zatíïení je nutné zpevnûní projednat s VS. Celková v ka stánku vãetnû vlajkového stoïáru bude cm, dominanta nad 300 cm v ky stánku bude cm (v pfiípadû neuvedení tûchto údajû pfiedpokládáme celoplo nou v ku stánku 250 cm) Registraãní poplatek vystavovatele 4000 Kã. Povinné poji tûní vystavovatele 650 Kã. Po obdrïení Závazné pfiihlá ky Vám za leme potvrzení o jejím zaevidování a zálohovou fakturu na plochu. Následnû obdrïíte rastr veletrhû s vyznaãením umístûní Va í plochy, Objednávkov katalog sluïeb, kter bude obsahovat objednávku parkování, inzerce a informace o dal ích sluïbách. Originál pfiihlá ky zasílejte doporuãenû. (V echny ceny jsou uvádûny bez DPH) Souhlasíme, aby nám byly zasílány informace o veletrzích em. Prohla ujeme, Ïe jsme se seznámili a souhlasíme bez v hrad s Obchodními podmínkami ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na souboru veletrhû FOR ARCH 2008, které jsou nedílnou souãástí této pfiihlá ky. Zavazujeme se, Ïe uhradíme v echny faktury a koneãnou fakturu ve lhûtách splatnosti. místo, datum _ razítko, podpis statutárního zástupce Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná., a.s. Václavské námûstí 29, Praha 1, tel.: , , fax: , Iâ: DIâ: CZ

6 âlánek I. - ÚâAST NA VELETRZÍCH A P IDùLENÍ PLOCH Základní podmínkou úãasti na veletrhu je doruãení fiádnû vyplnûné Závazné pfiihlá ky ABF, a.s. v termínu a zaplacení zálohy za poïadovanou plochu + registraãní poplatek v termínu uvedeném na faktufie. Po obdrïení Závazné pfiihlá ky za le ABF, a.s. vystavovateli potvrzení o jejím pfiijetí a zálohovou fakturu za plochu a registraãní poplatek pro vystavující firmu. Ceny za 1m 2 jsou uvedeny na str.1 a pro její v i je rozhodující datum uhrazení. Firmám pfiihlá en m do bude vystavena faktura za plochu v plné v i. Od budou s cenou za plochou fakturovány i sluïby. Po zaplacení faktur a koneãném zpracování pfiihlá ek obdrïí vystavovatel rastr v stavních ploch se zakreslením svého umístûní. ABF si vyhrazuje právo na zmen ení objednané plochy, na zmûnu jejího tvaru a umístûní - objednávka úãasti je i v tomto pfiípadû pro vystavovatele závazná. Zálohová faktura za objednané sluïby bude zaslána pfied zahájením veletrhû a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáïe expozice. Koneãná faktura s odeãtením záloh bude zaslána po ukonãení veletrhû. Pokud vystavovatel v poïadovaném termínu neuhradí poplatky za pronájem plochy a registraãní poplatek v plném rozsahu, ABF potvrdí pronájem plochy jinému Ïadateli aniï by pûvodní objednavatel mohl uplatàovat u ABF event. vzniklé náklady. Pokud není potvrzená plocha z dûvodû zavinûn ch organizátorem veletrhu vystavovateli k dispozici, má vystavovatel nárok na vrácení uhrazeného nájemného. PoÏadavky na úhradu kod vznikl ch vystavovateli z tohoto dûvodu organizátor neakceptuje a neuhradí. âlánek II. - PLATEBNÍ PODMÍNKY V echny ceny jsou uvádûny bez DPH. V základní cenû nájmu a registraãním poplatku je zahrnuto: - nájemné za plochu po dobu montáïe, prûbûhu veletrhû a demontáïe - zafiazení do Katalogu veletrhû v rozsahu údajû vyznaãen ch v Objednávce záznamu do Katalogu - zafiazení do orientaãního systému veletrhû - pût vystavovatelsk ch prûkazû pro firmy s objednanou plochou do 30 m 2 - jeden vystavovatelsk prûkaz za kaïd ch zapoãat ch 10 m 2 pfiesahujících plochu 30 m 2 - montáïní / demontáïní prûkazy pro realizaãní t my - karty pro volné vjezdy do areálu v prûbûhu montáïe a demontáïe (pfii montáïi a demontáïi je omezená doba stání v areálu, vjezd je vázán na zaplacení kauce) - Katalog veletrhû - bezplatná registrace ve Stavebním informaãním systému V základní cenû nájmu a registraãním poplatku není zahrnuto: - obvodové stûny stánku ani jeho jiné vybavení, ani stûny sousedních stánkû - dal í záznamy o firmû - tj. poboãky, divize, obchodní zastoupení apod. Za kaïdou dal í firmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (pfiedvedením exponátû, panelem, firemním logem, názvem firmy, prospekty, videoprogramem apod.) je vystavovatel povinen uhradit registraãní poplatek spoluvystavovatele. Firma takto fiádnû zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhû. V pfiípadû poru ení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit registraãní poplatek za firmy ve dvojnásobné v i v prûbûhu veletrhû. Stornopodmínky Zru í-li vystavovatel svoji úãast, ponechá si ABF, a.s. (dále jen ABF) ze zálohy níïe uvedená procenta z ceny plnûní v závislosti na termínu zru ení Závazné pfiihlá ky: 20 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 40 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 80 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do vã. 100 % pfii zru ení Závazné pfiihlá ky v termínu od do zahájení veletrhû. Stornopodmínky platí i z odhlá ené plochy. Firmû, jejíï Závazná pfiihlá ka úãasti byla doruãena ABF, vzniká v pfiípadû zru ení úãasti nebo neúãasti na veletrhu bez oficiálního zru ení (100%) povinnost úhrady stornopoplatkû i tehdy, kdyï neuhradila zálohovou ani jinou fakturu. Zru ení úãasti musí mít vïdy písemnou formu. Registraãní poplatky propadají v plné v i bez ohledu na termín zru ení Závazné pfiihlá ky nebo pfii neúãasti bez zru ení. âlánek III. - V STAVNÍ PLOCHA ABF pronajímá: - krytou v stavní plochu bez zafiízení, s moïností pfiivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základû objednávky. Minimální hloubka expozic je 3 m. Minimální velikosti v stavních ploch jsou uvedeny v Závazné pfiihlá ce k úãasti firmy. Expozice do hloubky 4 metrû nemohou b t vy í neï 250 cm. Obchodní podmínky ABF, a. s. pro úãast na veletrzích FOR ARCH 2008, FOR INVEST 2008, FOR WOOD 2008 A FORELEKTRO venkovní v stavní plochu na vymezen ch voln ch plochách v stavi tû. Minimální plocha expozice na venkovní plo e je 4 x 3 m, tj. 12 m 2, resp. 20 m 2 (stfiecha nad stánkem). Pokud si vystavující firma sama nezajistí stánek nebo si jeho realizaci neobjedná u ABF, bude mít k dispozici pouze neohraniãenou objednanou v stavní plochu. Architektonická koncepce ve v stavních pavilonech poãítá s realizací klasického pravoúhlého v stavního rastru, v nûmï budou k dispozici plochy pro expozice: - fiadové, s volnou ãelní stranou - rohové, se dvûma stranami otevfien mi - obchozí - ve tvaru U (ãelní), se tfiemi stranami otevfien mi - obchozí - ostrovní, s voln mi v emi ãtyfimi stranami - obchozí âlánek IV. - BEZPEâNOST Vystavovatel nesmí ve své expozici ani na území v stavi tû skladovat nebo pouïívat Ïádné hofilavé a radioaktivní látky, v bu niny, kyseliny, jedy a jiné zdraví kodlivé látky. Vystavovatel je povinen dodrïovat platné technické, poïární a bezpeãnostní pfiedpisy. ABF nezodpovídá na v stavi ti vystavovatelûm ani jejich spoluvystavovatelûm za ztrátu, zniãení nebo jakékoliv po kození exponátû, vybavení a zafiízení stánkû, zboïí, obalû, balicích materiálû bez ohledu, zda ztráta, zniãení nebo jiné po kození vznikly pfii montáïi, demontáïi, dopravû ãi v prûbûhu veletrhu. âlánek V. POJI TùNÍ Od roku 2006 se sjednává poji tûní expozic v prûbûhu veletrhû automaticky v rámci sluïeb poskytovan ch ABF, a.s. za jednotnou v hodnou cenu 650,-Kã (bez DPH). Poji tûní platí po celou dobu veletrhû, vãetnû montáïe a demontáïe. Pfiedmût poji tûní: v stavní exponáty, zafiízení a vybavení expozice Rozsah sjednaného poji tûní: - SdruÏené Ïivelní poji tûní - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - Odcizení (krádeï, loupeï) - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - KrádeÏ prostá- limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã - Poji tûní odpovûdnosti - limit pojistného plnûní Kã - spoluúãast Kã V pfiípadû odcizení, krádeïe a jiného podezfiení ze spáchání trestného ãinu, je povinností poji tûného neodkladnû oznámit událost policii âr a nechat vystavit protokol o kodû. âlánek VI. - TECHNICKO-POÎÁRNÍ P EDPISY, ENERGETICKÉ P EDPISY A SMùRNICE PRO PROVOZ DOâASNÉ ELEKTROINSTALACE Po dobu konání veletrhû i pfii jejich montáïi a demontáïi je ve v ech kryt ch prostorách areálu zákaz koufiení a manipulace s otevfien m ohnûm. Vystavovatel je povinen dodrïovat v prûbûhu montáïe, po celou dobu konání veletrhû a demontáïe obecnû závazné právní pfiedpisy âeské republiky, EU a technické normy pro v e uvedené oblasti vãetnû bezpeãnosti práce a manipulace s ve ker m technick m zafiízením. Dále je povinen respektovat pfiíslu né protipoïární pfiedpisy platné pro jednotlivé v stavní prostory a pokyny odpovûdn ch pracovníkû poïární asistenãní sluïby a pracovníkû ABF. Prozatímní el. zafiízení musí b t v souladu s âsn a musí vyhovovat v em ostatním platn m elektrotechnick m pfiedpisûm. Elektroinstalaãní práce mûïe provádût pouze firma s platn m oprávnûním k této ãinnosti tj. Osvûdãení o zpûsobilosti dle zákona ã. 174/1968 Sb., 4 písmeno f a 3 odst. 2 vyhl. âúbp a âbú ã. 20/1979 Sb.. âlánek VII. - ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE STÁNKU Stavba stánku je nabízena a realizována ABF. Vystavovatel, kter nevyuïije této nabídky a stavbu stánku si zaji Èuje sám nebo pfies svoji agenturu, je povinen pfiedloïit pûdorys a ãelní pohled stánku s vyznaãením v kov ch dominant a zakótováním umístûní pfiívodu elektfiiny, vody a odpadu ke schválení ABF nejpozdûji do a oznámit realizaãní fimu. Vystavovatel je povinen dodrïovat rastr v stavní plochy, tzn. niãím pûdorysnû nepfiesahovat vymûfienou plochu a to ani v pfiípadû vysunut ch v kov ch dominant (Pozor! - venkovní stánky vût inou pfiesahují stfiechou svûj pûdorys). Vystavovatel je povinen opustit v stavní plochu po demontáïi ve stavu v jakém byla pfied zahájením montáïe. Jakékoli zniãení, nadmûrné zneãi tûní aj., je vystavovatel povinen uhradit dle skuteãnû vznikl ch nákladû pfii odstraàování kod (zneãi tûní). âlánek VIII. - ZÁVùREâNÉ USTANOVENÍ Ve keré stíïnosti ze strany vystavovatele vûãi ABF po dobu montáïe a prûbûhu veletrhû musí b t pfiedloïeny písemnû fiediteli VeletrÏní správy ABF nebo povûfienému zástupci do konce veletrhû, po dobu demontáïe do jejího skonãení. Jakékoliv dal í nároky ze strany vystavovatele vûãi ABF mohou b t uplatnûny písemnû do 2 t dnû po skonãení veletrhû. V echny nároky vystavovatelû zanikají uplynutím 6 mûsícû po skonãení veletrhû. âlánek IX. - TERMÍN P IHLÁ EK A OBJEDNÁVEK Závaznou pfiihlá ku, Závaznou objednávku technick ch sluïeb, objednávku registrace dal ích firem - spoluvystavovatelû a objednávku dal ích záznamû do Katalogu je nutno zaslat na adresu ABF, a.s., VeletrÏní správa, Václavské nám. 29, Praha 1 do doporuãujeme zasílat ve kerou korespondenci doporuãenû. 1a

7 2 Obchodní jméno firmy V echny neoznaãené sluïby budou automaticky povaïovány za NEOBJEDNANÉ. Závazná objednávka technick ch sluïeb Uzávûrka Závazn ch objednávek je 21. ãervence 2008 KRYTÁ PLOCHA objednávka pfiívodu el. energie po dobu trvání veletrhû - oznaãte pfiívod 230 V - L + N + PE do 2 kw - 1 zásuvka do 3 kw - 1 zásuvka do 5 kw/230-2 zásuvkydo 6 kw/230 Kã 3900 Kã 4900 Kã 6200 Kã 6900 pfiívod 400 V - 3L + N + PE do 9 kw - zás. 16 A do 15 kw - zás. 32 A do 21 kw - zás. 32 A do 40 kw - zás. 63 A Kã 8900 Kã Kã Kã Vy í pfiíkon el. energie je zpoplatnûn ãástkou à 650 Kã za kaïd kw nad 40 kw a musí b t individuálnû projednán. lednicov okruh - Kã 800 (cena nezahrnuje pfiíkon el. energie) poãet okruhû Objednáváme pfiívod a odpad vody Objednávka telefonu Objednávka úklidu expozice Pfiipojení na Internet cena nezahrnuje zapûjãení dfiezu cena nezahrnuje hovorné denní úklid poãet pfiípojek à 5900 Kã poãet pfiípojek à 3500 Kã poãet m 2 à 20 Kã/ m 2 /den poãet pfiípojení à 3500 Kã Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Zavû ení reklamních pfiedmûtû a jin ch prvkû do stfie ní konstrukce hal je nutno objednat individuálnû - fiídí se technick mi moïnostmi a parametry hal - zpoplatnûná sluïba. VENKOVNÍ PLOCHA objednávka pfiívodu el. energie po dobu trvání veletrhû - oznaãte pfiívod 230 V - L + N + PE do 2 kw - 1 zásuvka do 3 kw - 1 zásuvka do 5 kw/230-2 zásuvkydo 6 kw/230 Kã 4290 Kã 5390 Kã 6950 Kã 7800 pfiívod 400 V - 3L + N + PE do 9 kw - zás. 16 A do 15 kw - zás. 32 A do 21 kw - zás. 32 A do 40 kw - zás. 63 A Kã 9650 Kã Kã Kã Vy í pfiíkon el. energie je zpoplatnûn ãástkou à 715 Kã za kaïd kw nad 40kW a musí b t individuálnû projednán. lednicov okruh - Kã 1000 (cena nezahrnuje pfiíkon el. energie) poãet okruhû Objednáváme pfiívod a odpad vody Objednávka telefonu Objednávka úklidu expozice Pfiipojení na Internet cena nezahrnuje zapûjãení dfiezu cena nezahrnuje hovorné denní úklid poãet pfiípojek à 5900 Kã poãet pfiípojek à 3500 Kã poãet m 2 à 22 Kã/ m 2 /den poãet pfiípojení à 3500 Kã Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Prohla ujeme, Ïe jsme se seznámili a souhlasíme bez v hrad s Technick mi podmínkami ABF, a.s. pro úãast vystavovatelû na souboru veletrhû FOR ARCH 2008, které jsou nedílnou souãástí Závazné objednávky. Zavazujeme se, Ïe uhradíme v echny zálohové faktury a koneãnou fakturu vã. DPH ve lhûtách splatnosti. místo, datum Pozn.: Bez vyplnûní místa, data, razítka a podpisu je pfiihlá ka neplatná. V echny ceny jsou uvádûny bez DPH. razítko, podpis OBRAËTE!

8 âlánek I. - âasové ÚDAJE Veletrhy budou zahájeny 23. záfií 2008 a ukonãeny 27. záfií MontáÏní a demontáïní pokyny obdrïíte v prûbûhu mûsíce srpna Pro vefiejnost budou veletrhy otevfieny: út - pá od hod. do hod. so od hod. do hod. âlánek II. - V STAVNÍ PLOCHA ABF pronajímá: - krytou v stavní plochu bez zafiízení, s moïností pfiivedení el. energie, vody s odpadem, telefonu, internetu a úklidu na základû objednávky. Minimální hloubka expozic je 3 m. Minimální velikosti v stavních ploch jsou uvedeny v Závazné pfiihlá ce k úãasti firmy. - venkovní v stavní plochu na vymezen ch voln ch plochách v stavi tû. Minimální plocha expozice na nekryté plo e je 4 x 3 m, tj. 12 m 2, resp. 20 m 2 (stfiecha nad stánkem). V ka hal, zatíïení podlah umoïàuje u omezeného poãtu expozic realizaci dvoupodlaïních stánkû, stejnû jako v kov ch dominant. VyuÏitelná v ka se pohybuje od 3,0 do 8,0 m. Maximální v - ka exponátu pro transport do pavilonû je 3 m. Podlaha hal na délku je ve sklonu 1/140. Základní únosnost podlah je 250 kg/m 2. Na zvlá tní objednávku v Závazné pfiihlá ce je moïno individuálnû zajistit zpevnûní podlahy na únosnost 750 kg/m 2. Maximální hmotnost exponátu je 2,5 t. âlánek III. - TECHNICKÉ SLUÎBY Na objednávku vystavovatele je moïné do v ech expozic na kryté i venkovní plo e zajistit pfiívod elektfiiny, pfiivedení vody s odpadem, pfiivedení telefonu, internetu a úklid (1x dennû luxování a vyná ení ko e). Zálohová faktura za objednané sluïby bude zaslána pfied zahájením veletrhû a její úhrada bude podmínkou pro zahájení montáïe expozice. Koneãná faktura, spolu s DPH a odeãtením záloh, bude zaslána po ukonãení veletrhû. Objednávka el. energie U stánkû, jeï nejsou objednány u ABF, vyïadujeme vlastní rozvadûã upraven na 5-ti vodiãov rozvod, resp. napûèovou soustavu TNS 3L + N + PE, 50 Hz. Jednofázové pfiipojení expozice je bûïnou vidlicí 230V/16A - L + N + PE, trojfázové spotfiebiãe musí b t osazeny doporuãenou kulatou vidlicí 400V/32 A - 3L + N + PE. Pfiipojení vût- ích pfiíkonû po dohodû s ABF. Elektrozafiízení vystavovatelû, které nemá oddûlen pracovní N a ochrann PE nulovací vodiã nebo nemá ochrann vodiã, aniï by mûlo charakter dvojité izolace nebo vedení neodpovídá prûfiezem, nebude z dûvodu ochrany náv tûvníkû veletrhû pfied úrazem el. proudem a z poïárních dûvodû pfiipojeno. V pfiípadû nutnosti je moïné vyuïít práce elektromontéra v cenû 360,- Kã/hod. (poãítá se kaïdá zapoãatá hodina), splatnou ihned v pokladnû VeletrÏní správy. Za revizi elektro ruãí firma, která realizuje stánek. Îádáme vystavovatele, aby zváïili své reálné nároky na el. pfiíkon. Pro pfiesnûj í objednávku uvádíme následující pfiíklady: osvûtlení stánku 9 m 2 cca 0,5 kw, lednice 0,4 kw, kuchyàsk komplet cca 3,5 kw, kávovar /pfiekapávací/ cca 0,8-1,2 kw, rychlovarná konvice cca 2 kw, dvouplot nkov vafiiã cca 2 kw. Tyto pfiíkony jsou pouze orientaãní - vïdy záleïí na konkrétním pfiipojeném spotfiebiãi. POZOR! V pfiípadû, Ïe budete ve stánku uïívat lednici, doporuãujeme objednat zvlá È lednicov okruh, kter nebude v noci vypínán. V cenû není zahrnut pfiíkon el. energie. Tento je nutno zahrnout do objednávky pfiíkonu el. energie. Objednávka vody a odpadu Pfiipojení dfiezu, tj. bûïné baterie k uzavíracímu ventilu a bûïného v vodu sifonu s 5/4 hadicí je obsaïeno v cenû pfiívodu a odpadu vody. V cenû pfiívodu vody a odpadu není zahrnuto pûjãovné dfiezu. Pfii pouïití rozsáhlej í práce instalatéra v cenû Kã 360,-/hod. (poãítá se kaïdá zapoãatá hodina) uhradíte tuto sluïbu v pokladnû VeletrÏní správy. Vícenáklady vzniklé umístûním pfiipojovacího místa ve vzdálenosti vût í neï 10 m od technického kanálu budou doúãtovány individuálnû. Pfiipojení k internetu Pfiipojení je realizováno pfiípojkou k místní síti ETHERNET 10/100MB. Vystavovatelské PC musí b t vybaveno síèovou kartou ETHERNET 10/100MB s moïností pfiipojení konektoru RJ-45. Pro pfiipojení do sítû je nutno nastavit získání IP adresy z DHCP serveru. Pfiidûlení pevn ch adres je ve v jimeãn ch pfiípadech za pfiíplatek a po pfiede lé dohodû s technikem ABF, a.s. moïné. Vystavovatel neplatí Ïádné dal í telekomunikaãní poplatky. Vystavovatel odpovídá za ochranu pfiipojeného zafiízení proti virûm, spyware, adware a dal ím kodliv m programûm. V pfiípadû nakaïení pfiipojeného vystavovatelova zafiízení je organizátor oprávnûn pfiípojku odpojit bez náhrady aï do odstranûní kodliv ch programû. Technologie lepení kobercû ve v ech halách Pro poloïení kobercû do expozic v halách je nutné dodrïet následující postup: Na betonovou podlahu nejprve pfiilepit maskovací - papírovou pásku a následnû libovolnou oboustrannou kobercovou pásku. Maskovací pásku moïno zakoupit pfiímo v areálu. Vystavovatel je povinnen do skonãení termínu demontáïe pfiedat zcela prázdnou a ãistou pronajatou v stavní plochu ve stavu, v jakém ji pfievzal. V pfiípadû po kození a zneãi tûní v stavní plochy je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. Dal í sluïby ABF zajistí pracovní osvûtlení, poïární sluïbu, bûïn úklid komunikací, zfiízení spediãních a celních sluïeb, zdravotní sluïbu, poji Èovací sluïbu, telefonní a faxové centrum pro vystavovatele, tiskové stfiedisko, business centrum, protokol veletrhû a stravovací sluïby. âlánek IV. - V STAVBA STÁNKU - EXPOZICE Na samostatnou objednávku rozesílanou ABF spolu se Závaznou pfiihlá kou zajistí ABF v stavbu stánku - expozice na kryté i venkovní plo e. Technické podmínky ABF, a. s. pro úãast na veletrzích FOR ARCH 2008, FOR INVEST 2008, FOR WOOD 2008 A FORELEKTRO 2008 âlánek V. - TECHNICKO-PROVOZNÍ PODMÍNKY - Architektonické ztvárnûní a provoz expozice nesmí ru it nebo omezovat ostatní expozice. - Firmy sousedící se zadní nebo boãní stûnou, která pfievy uje sousední stánek, je povinna tuto stûnu pojednat stavebnû a graficky neutrálnû. VyuÏití tûchto zv en ch stûn pro vlastní reklamní úãely je nepfiípustné a pokud budou takto uïity, bude firma nucena reklamy odstranit a zpracovat je graficky neutrálnû na vlastní náklady. - Obrys v stavního stánku nesmí pfiesahovat obrys pronajaté v stavní plochy ani nad úrovní stropní konstrukce stánku. Pfiípadn pfiesah límce ãi poutaãe stánku do uliãky je povolen po pfiedbûïném schválení ABF, za pfiedpokladu minimální v ky spodní hrany 3 m a bude zpoplatàován ãástkou 1450 Kã. - Kromû manipulaãních vozíkû je zakázán vjezd do kryt ch v stavních prostor jak mkoliv dopravním mechanismûm a automobilûm. - V pfiípadû po kození podlahy haly je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. - Ve v ech kryt ch v stavních prostorách je koufiení a manipulace s otevfien m ohnûm pfiísnû zakázáno, nedodrïení tohoto zákazu bude postihováno blokovou pokutou na místû. - Îádn elektrick spotfiebiã nesmí b t ponechán v provozu bez dozoru. Pfii odchodu musí b t spotfiebiã odpojen od sítû. - Na konstrukci hal je zakázáno vû ení jak chkoliv poutaãû, vlajek atd. mimo pfiípadû pfiedbûïnû projednan ch s ABF za stanoven poplatek. - V prûbûhu montáïe je v kryt ch v stavních prostorách zakázáno fiezání a brou- ení stavebních prvkû, které zpûsobuje nadmûrné zneãi tûní a pra nost (sádrokarton, obkladové materiály, dfievotfiíska, ev. jiné). - Stánek se nesmí Ïádnou svou ãástí dot kat konstrukce, stûn ani stfiechy v stavních hal. Nejvy í bod stánku musí b t vzdálen minimálnû 70 cm od stfiechy haly. - Do kanalizaãních vpustí, umyvadel a v levek je zakázáno vylévat zbytky barev a jin ch toxick ch látek, které by zneãi Èovaly nebo jinak ohroïovaly Ïivotní prostfiedí. Tyto nespotfiebované látky je vystavovatel, nebo jím povûfiená firma, povinen na svoje náklady odvézt a zlikvidovat. - Skladování jakéhokoliv materiálu v technick ch uliãkách (zejména za zadní stûnou stánku) je nepfiípustné z poïárních, bezpeãnostních a provozních dûvodû. Uskladnûní obalû, vãetnû jejich odvozu a zpûtného dodání na stánek je moïno objednat u smluvní spedice ABF. - V prûbûhu veletrhû je povoleno provozování audiovizuálních, akustick ch, hudebních, taneãních a jin ch produkcí po dobu max. 8 minut jedenkráte za hodinu pouze za pfiedpokladu, Ïe provozem tûchto prostfiedkû nebudou ru eni ostatní vystavovatelé. V pfiípadû nedodrïení tûchto podmínek bude vystavovatel pokutován ãástkou Kã 5000,- a pfii opakovaném poru ení zákazem provozu v ech produkcí. - Exponáty, které budou pfiedvádûny v provozu, mohou obsluhovat pouze osoby k tomu oprávnûné. Pfiedvádûné exponáty musí b t ze strany vystavovatele zabezpeãeny tak, aby nedo lo ke svévolné manipulaci s nimi cizí osobou. - Kromû stanoven ch provozních hodin veletrhû a povoleného ãasového rozmezí pro zásobování stánkû je pobyt ve v stavních prostorách zakázán. Prosíme, respektujte proto pokyny pracovníkû ABF a bezpeãnostní sluïby. - Vystavovatel (nebo jeho montáïní firma) je povinen do skonãení termínu demontáïe pfiedat zcela prázdnou pronajatou v stavní plochu ve stavu, v jakém ji pfievzal, tj. odvézt i podlahové krytiny (koberce, PVC) a odstranit lepicí kobercové pásky na vlastní náklady. V pfiípadû po kození v stavní plochy (vrtáním, fiezáním, prolomením, nadmûrn m zneãi tûním apod.) je vystavovatel povinen uhradit vzniklou kodu v plné v i. - V pfiípadû nedodrïení koneãného termínu pro vyklizení v stavního prostoru bude úãtována sankce ve v i 5000 Kã/m 2 neuvolnûné plochy. V krajním pfiípadû bude expozice vyklizena ABF na náklady vystavovatele. Rizika spojená s vyklizením nese vystavovatel. - UmísÈování billboardû, poutaãû, transparentû, jakoï i rozdávání tiskov ch a jin ch materiálû mimo stánek je povoleno pouze za úplatu po pfiedbûïném písemném projednání s VS ABF. âlánek VI. - P EDÁNÍ PODKLADÒ PRO REALIZACI TECHN. P ÍPOJEK A STÁNKÒ Vystavovatelé, ktefií si stavbu stánku objednávají u ABF, za lou své objednávky do data uvedeného na objednávce stánku. Ve keré zmûny, t kající se objednávky technick ch sluïeb, stavby a vybavení stánkû, poïadované vystavovatelem dodateãnû po termínu zahájení montáïe budou vyfiizovány aï po splnûní fiádnû objednan ch prací a sluïeb vûãi ostatním vystavovatelûm. Tyto dodateãné objednávky prací a sluïeb mûïe ABF zatíïit pfiiráïkou aï do v e 100 % kalkulované ceny. Úhradu provede vystavovatel na místû v hotovosti. Vystavovatelé, ktefií si stavbu stánku zaji Èují vlastními prostfiedky, pfiípadnû prostfiednictvím reklamní ãi realizaãní agentury, za lou ABF do data uvedeného v Objednávkovém katalogu sluïeb ke schválení projekt stánku (v ãelním pohledu a pûdorysu) se zakreslením a zakótováním pfiípadn ch v kov ch dominant a poutaãû, vãetnû orientace stánku v rámci objednané plochy se zakótováním umístûní pfiívodu elektro, vody a odpadu vãetnû jména realizaãní firmy. U dvoupodlaïních expozic je poïadován statick posudek! V pfiípadû, Ïe vystavovatel neza le pfiíslu né podklady v poïadovan ch termínech, vystavuje se nebezpeãí pfiípadn ch komplikací pfii realizaci stánku a moïn ch dal- ích finanãních nákladû spojen ch s pfiemístûním pfiívodû elektro, vody a odpadu. 2a

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu

Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu 1 Praha, 6. - 8. února 2003 PraÏsk veletrïní areál LetÀany Závazná pfiihlá ka k úãasti firmy pouze pro vnitfiní potfiebu registraãní ã.: datum Obchodní jméno firmy stát Adresa: ulice mûsto PSâ telefon

Více

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB PRO VYSTAVOVATELE M O N T Á Ž N Í A D E M O N T Á Ž N Í P O K Y N Y - soubor veletrhû pro bydlení, rodinu a voln ãas Obsah: 1. Rastr plochy se zakreslením expozice firmy 2.

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 20. 11. 2009 Druhý termín uzávěrky pro zvýhoděné ceny za m 2 10. 2. 2010 Uzávěrka technických služeb 22. 2. 2010 Uzávěrka

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 30. 11. 2011 Druhý termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za m 2 31. 1. 2012 Uzávěrka záznamu do Katalogu 9. 2. 2012

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR HABITAT 2015 FOR FURNITURE 2015 FOR OFFICE 2015 FOR GARDEN 2015 22. veletrh bydlení 5. mezinárodní veletrh nábytku a bytového designu 5. mezinárodní veletrh kancelářského nábytku,

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE FOR INTERIOR 2013 FOR DECOR & PRESENT 2013 2013 4. veletrh nábytku, interiéru a designu 4. veletrh dekorací, bytových doplňků a dárků 3. veletrh gastronomického zařízení, vybavení

Více

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE

PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE POŘADATEL ORGANIZÁTOR PŘIHLÁŠKOVÁ DOKUMENTACE 2015 22. veletrh reklamy, médií, polygrafie a obalů PVA EXPO PRAHA, 12. 14. května 2015 DŮLEŽITÁ DATA První termín uzávěrky pro zvýhodněné ceny za pronájem

Více

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást

UCZ/Voz/12. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/12 EU

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení

UCZ/Kas/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âlánek 4 Pojistná ãástka. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Kas/10 EU

Více

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Zdravotnický odpad dále z obsahu odborná příloha Ekologické zátěže pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 5 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY KVĚTEN 2001 odpad měsíce Zdravotnický odpad Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro nakládání s odpadem ze zdravotnických zařízení Informace

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s.

SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. SOUBOR OBCHODNÍCH PODMÍNEK GE MONEY MULTISERVIS, a.s. Verze IV Platnost od 1 / 2006 Úvod VáÏen zákazníku, tento soubor obchodních podmínek obsahuje samostatné obchodní podmínky spoleãnosti GE Money Multiservis,

Více

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení

UCZ/Voz/10. V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást. âást první - v eobecná ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky Poji tûní vozidel - zvlá tní ãást UCZ/Voz/10 EU

Více

3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A

3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í. B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A 3/2003 P OZEMNÍ STAVBY SAKRÁLNÍ A SP ORTOVN Í B ETON TKS JE P ÍM M NÁSTUPCEM âasopisò A S POLEâNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ âasopis SVAZ V ROBCÒ CEMENTU âr K Cementárnû 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/10. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/10 EU 5164/1 Obecná

Více

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína

s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína Návod pro instalaci, montáï a obsluhu plynov závûsn kotel 6 720 604 697 CZ (98.09) OSW s autodiagnostickou fiídící elektronikou a odtahem spalin do komína 4223-01.1/O Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 KE...

Více

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást

UCZ/Ces/05. V eobecné pojistné podmínky. pro cestovní poji tûní. Obecná ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní poji tûní UCZ/Ces/05 EU 5089/2 Obecná

Více

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA

CZECH ENVIRONMENT AL INSPECTORA V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH V ROâNÍ ZPRÁVA âiîp ZA ROK 2006 1. Úvod...5 1.1 Základní identifikaãní údaje...5 1.2 Obecné údaje...6 1.3 Charakteristika ãinnosti âiîp...6 1.4 Organizaãní

Více

Severoãeská energetika, a. s.

Severoãeská energetika, a. s. Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Severoãeská energetika, a. s. V roãní zpráva 1999 Dûãín 2 O BSAH 4 4 6 6 7 7 8 10 11 15 18 21 22 23 24 26 26 27 28 30 34 38 39 41 42 43 44 45 46 48 49

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ

MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR. PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ MONTÁÎNÍ P EDPIS PPR PLASTOV POTRUBNÍ SYSTÉM PRO VODU A VYTÁPùNÍ Obsah Strana I. PouÏití Systému Ekoplastik PPR 3 II. Garance 3 III. Základní

Více

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY

odpad měsíce Kovový odpad dále z obsahu odborná příloha Shromažďování a svážení odpadů pravidelná příloha PRAHA A ODPADY CENA 55 KČ 3 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY BŘEZEN 2001 odpad měsíce Kovový odpad Železné odpady Odpad amalgamu Přehled firem Nové kontejnerové nůžky na šrot Recyklace autobaterií ve světě

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJI TùNÍ VPPCP 07 VPPCP 07 âást I. V EOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního poji tûní se fiídí zákonem ã.37/2004 Sb., o pojistné

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení

UCZ/Ele/10. V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick ch zafiízení - zvlá tní ãást - Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní pro pfiípad po kození nebo zniãení elektronick

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS S nov mi cíli do roku 2005 âíslo 9 ROâNÍK 15 Nové volební období zaãalo hned po sjezdu auditem v ech svazov ch pfiedpisû. Pfiedsednictvo svazu i v konn v bor pfiijaly novely vût- iny hlavních svazov ch norem. V fiíjnu byl schválen

Více