Valtický zpravodaj. An ti ka. BAILANDO - tančím pro Karolínku. Město VALTICE. 3. května 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. An ti ka. BAILANDO - tančím pro Karolínku. Město VALTICE. 3. května 2007"

Transkript

1 Valtický zpravodaj 3. května 2007 BAILANDO - tančím pro Karolínku An ti ka restaurování, konzervování starožitností Počítače, internet SEVA-FLO RA s.r.o. Milá Karolínko, když jsem se v lednu dočetla na internetu informace k nově pořádané taneční soutěži TV NOVA BAILANDO tančím pro Tebe, jejíž účastí bych mohla někomu pomoci, byla jsi má První myšlenka. I když jsem Vaši rodinu znala zatím pouze z Písmenkova, kde jste společně s naší mladší dcerkou a ostatními předškoláčky byli pasováni na prvňáčky, ve svém okolí neznám nikoho, kdo by potřeboval větší pomoc, než právě Ty a Tvoje rodina. Neváhala jsem a po poradě s Tvou maminkou, která byla z nápadu nadšená, jsem se do soutěže přihlásila. Chtěla bych hlavně pomoci Tvé rodině v boji za schválení léku, který je tak nezbytný pro Tvé zdraví. Bohužel však jeho cena za měsíc je pro obyčejnou rodinu příliš vysoká (asi jako 100 barbín). Budu se, Karolínko, moc snažit protancovat se ke společnému výsledku, aby Tvá rodina získala prostředky pro nákup léku, který potřebuješ a aby byl v budoucnu proplácen zdravotní pojišťovnou. Pomohli bychom tím také ostatním dětem, které bojují se Spinální svalovou atrofií (SMA). Myslím si, že náhoda lidi spojuje, a já jsem moc ráda, že jsem Vaši rodinu Horských poznala, a že mám teď příležitost Vám pomoci. Drž mi pěstičky. Lada Kománková vedoucí tanečního kroužku ZŠ Valtice Pořad Bailando tančím pro Tebe je vysílán každý pátek na TV NOVA již od Má 8 dílů, až do konečného finále, kdy se v souboji utkají poslední 3 páry a budou bojovat za splnění svého snu. Mým spolubojovníkem je pan Richard Tesařík. Sledujte na TV NOVA a podpořte Karolínku a Valtice!!! Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 7 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. dubna 2007 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: 1. Určení paní Lucie Klepáčkové zapisovatelkou dnešního jednání zastupitelstva. 2. Zprávu o kontrole usnesení zastupitelstva města č. 6 ze dne 19. března Zprávu o činnosti rady města v mezidobí zasedání zastupitelstva. 4. Dotazy, připomínky a podněty členů zastupitelstva města a občanů města. II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Návrhovou komisi ve složení Bc. Milan Sedláček, Bohumil Filip, Anna Režňáková. 2. Určení pana Ing. Jiřího Petrů a Mgr. Adama Jana Poláška za ověřovatele zápisu z dnešního jednání zastupitelstva města. 3. Program jednání dnešního zasedání. 4. Závěrečný účet města Valtice za rok 2006 včetně příloh č. 1 a č. 2 bez výhrad. 5. Prodej pozemku par.č zahrada o výměře 245 m2 a pozemku par.č zahrada o výměře 614 m2 v k.ú. Valtice manželům Jozefu a Anně Lišovským, Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemků a pověřením starostky podpisem kupní smlouvy. 6. Prodej pozemku par.č. 170/1 ostatní plocha o výměře 186 m2 a pozemku par.č. 174 ostatní plocha, komunikace o výměře 337 m2 v k.ú. Úvaly u Valtic panu Pavlu Navrátilovi, Valtice za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemků a pověřením starostky podpisem kupní smlouvy. 7. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemek par.č. 764/8 v k.ú. Valtice uzavřenou mezi společností E.ON Distribuce, a.s. Lannova 205/16, České Budějovice a Městem Valtice a pověřením starostky podpisem smlouvy. 8. Prodej objektu občanské vybavenosti č.p. 219 postavené na pozemku par.č a pozemku par.č zastavěná plocha o výměře 303 m2 v k.ú. Valtice panu Petru Hrůzovi, Valtice za cenu ,- Kč a za náklady spojené s prodejem nemovitostí a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy. 9. Dodatek č. 3 ke smlouvě o zajištění provozu veřejného osvětlení ve Valticích s firmou VEOS s.r.o. Dolní Bojanovice a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 10. Smlouvu o dílo mezi městem Valtice jako objednatelem a firmou ARCHATT, s.r.o. Brno jako zhotovitelem na dodávku stavebních a montážních prací a konstrukcí na akci Radnice Valtice obnova interiéru etapa 2007 a pověřuje starostku podpisem smlouvy. 11. Vzhledem ke skutečnosti, že zrealizovaná opěrná zídka pana Machálka na pozemku par. č. 800/2 v k.ú. Valtice se nenachází nad sklepem Ing. Novotného, upuštění od pokuty ,- Kč vyplývající z uzavřené kupní smlouvy Financování výstavby komunikaci na ulici Lipová z rozpočtu města v plné výši. 13. Uzavření smlouvy o půjčce z Bytového fondu Valtice, se žadateli uvedenými v Zápise z jednání komise bytového fondu ze dne , v celkové výši ,- Kč. III. Zastupitelstvo města zrušuje: 1. Část níže schválených usnesení ve věci povinnosti hradit náklady na realizaci pozemní komunikace u všech kupujících, pro které bylo takto rozhodnuto, a kterým tato povinnost nebyla zakotvena v kupní smlouvě. Jedná se o zrušení usnesení v části a pozemní komunikace. A to v lokalitě Lipová: 1) Usnesení č. 15 ze dne , II. ZM schvaluje, bod 10 2) Usnesení č. 24 ze dne , II. ZM schvaluje, bod 16 3) Usnesení č. 28 ze dne , II. ZM schvaluje, bod 13 4) Usnesení č. 34 ze dne , II. ZM schvaluje, bod 12, 13. V. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Starostce města připravit do příštího zasedání zastupitelstva města změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2003. Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarostka Ing. Terezie Lvová v.r. starostka Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice Komentář rozhovorem Nejvíce času věnovalo dubnové zasedání zastupitelstva financování pozemních komunikací v lokalitě Lipová. Pro objasnění průběhu celé kauzy jsme se zeptali paní starostky Ing. Lvové: Jaká jsou vlastně v celé záležitosti fakta a jak probíhala? Ing. Lvová: V průběhu let 2004 a 2005 byly v lokalitě Lipová městem prodány stavební parcely. Jednalo se celkem o pět zájemců o stavbu, šestý zakoupil stavební parcelu od soukromého majitele. Při schvalování prodeje byly usnesením zastupitelstva stanoveny určité podmínky: Kolaudace musí proběhnout do 30 měsíců, ale hlavně, technické sítě a pozemní komunikace v uvedené lokalitě se vybudují na náklady stavebníků. Pokud nebudou tyto podmínky splněny, bude stavebníky na účet města jako sankce převedeno 1 milion korun. Toto rozhodnutí bylo všem stavebníkům řádně oznámeno a je obsaženo v usnesení zastupitelstva. Při následujícím podpisu kupních smluv však ve smlouvách nebylo uvedeno usnesení o financování pozemních komunikací. Stavebníci na základě těchto smluv pak podle jejich názoru nebyli povinni se finančně na stavbě pozemních komunikací podílet, přesto, že v usnesení jim byla tato podmínka uložena. Je to právní problém, zda platí usnesení, nebo znění smlouvy. V té době pan starosta Ing. Petrů přislíbil stavebníkům pomoc, která byla částečně poskytnuta například výstavbou tlakové stanice. Zda bylo přislíbeno také finan-

3 cování pozemních komunikací, není jasné. Stavebníci se na stavbě komunikací podílet nechtějí, podle kupní smlouvy to ani není jejich povinností. Navíc argumentují tím, že komunikace bude veřejná a bude tedy sloužit všem občanům Valtic. Financovali by tedy pouze technické sítě. Potíž je v tom, že technické sítě nelze prakticky vybudovat bez stavby komunikace, obojí musí probíhat současně. Jak tedy bude vlastně stavba technických sítí a pozemní komunikace financována? Ing. Lvová: Stavbu komunikací bude financovat město. Tak rozhodlo zastupitelstvo a je to uvedeno v usnesení. Finanční prostředky pro část komunikace, která by se měla postavit letos jsou v rezervě letošního rozpočtu zhruba ve výši poloviny nákladů. Dokončení komunikace v lokalitě Lipová bude zajištěno v rozpočtu pro rok Nebylo možné získat na tuto akci dotaci? Ing. Lvová: Možná v letech 2004 a 2005, při zahajování celé akce Lipová, teď už to možné není, stavbu už nelze pozastavit ani odložit. Využijme ještě dnešního rozhovoru. V posledním zpravodaji jsme psali o zrušení placeného parkování ve Valticích, který jste jako ODS měli ve svém programu. Kdy tedy bude placené parkování zrušeno? Ing. Lvová: Je pravda, že zrušení placeného parkování ve volebním programu bylo. Protože se však schválil rozpočet města, kdy v příjmech města bylo za parkování uvedeno Kč a rada se touto otázkou ještě nezabývala, já osobně se domnívám, že zrušení placeného parkování by bylo vhodné až po ukončení sezóny. Faktem také je, že nikdo ze zastupitelů za ODS s návrhem na zrušení placeného parkování nepřišel a tedy se tím rada nezabývala. Počkáme tedy, až někdo ze zastupitelů toto navrhne, aby zasedání mohlo návrh schválit nebo zamítnout. Ing. Lvová: S návrhem může přijít kdokoliv a následně zastupitelstvo rozhodne. Parkování se platí na Moravě téměř všude, Valtice by mohly být v tomto případě výjimkou. Je to však určitý příjem do městské pokladny a nevím, jak bychom ho nahradili. Přesto si myslíme, že placení turistiku poškozuje, zvlášť, když mnohdy dochází při parkování aut k jejich poškození. Ing. Lvová: Pokud placení turistický ruch poškozuje, tedy všude, nejenom ve Valticích. Parkoviště placené není parkoviště hlídané, neplatí se za hlídání, ale za parkovací plochu, za zabírání veřejného prostranství. Stejně všichni neplatí, zvlášť Valtičané. Také se už neplatí večer nebo přes noc. Děkujeme za rozhovor. Městská policie informace o činnosti - duben udělila Městská policie ve dvou případech blokovou pokutu a to za porušení ZÓNY zákazu stání a nezaplacený parkovací poplatek strážníci poskytovali součinnost Exekutorskému Úřadu Hodonín. Téhož dne bylo strážníky doručeno některým spoluobčanům vyúčtování vodného a stočného dohlížela MěP na vystěhování bezdomovců z budovy určené k demolici. Dále řešili strážníci stížnost na špatně zaparkovaná auta v zatáčce na ulici Lipová a odchytávali psa na ulici P.Bezruče, který byl po té předán majiteli bylo strážníkům předáno nalezené jízdní kolo, které bylo po zjištění majitele předáno. Tentýž den byly uloženy dvě blokové pokuty za nezaplacené parkování byli přivoláni strážníci na ulici Mikulovskou, kde bylo zjištěno některými nájemníky domu, že mají vykradené kóje ve sklepě. Dále upozornila MěP firmu, která kope na ulici Josefská sklep na chybějící dopravní značení a čistotu vozovky prováděli strážníci kontrolu veřejného pořádku, jak ve Valticích, tak v Úvalech. Zjištěné nedostatky byly řešeny přímo na místě byla udělena bloková pokuta za porušení ZÓNY zákazu stání a stání v protisměru. Dále bylo zjištěno, že se někdo pokoušel vloupat do jednoho objektu na náměstí. MěP žádá případného svědka, aby se přihlásil strážníkům byla MěP udělena bloková pokuta (porušení zákazu vjezdu nad 3,5t). Dále byla kontrolována posádka vozidla, která nakládala starou elektrokonstrukci, která se mění na ulici Za Tesárnou, atd zjišťovali strážníci na žádost státního orgánu trvalá bydliště některých osob. zapsal strážník M. Šesták Do příštího Zpravodaje bychom rádi s členy Rady města pohovořili o dalších volebních slibech a jejich plnění. Případně připojili komentáře k dění ve Valticích a k rozhodnutím rady. Je určitě víc toho, o čem by měli být občané podrobněji informováni. -ijs- TIC Valtice oznamuje prodej nové podrobné mapy Břeclavsko Podluží a soutok Moravy a Dyje (1:25 000) 3

4 INFORMACE - ZPRÁVY - ZA JÍ MA VOS TI Kulturní kalendář KVĚTEN Výstava obrazů akad. malířky Evy Vlasákové a Martina Gudeva Termín: květen červen 2007 Místo konání: TIC, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice tel.: Borověnka a její hosté Termín: , začátek v 15:30 hod. Místo konání: Valtice, nám. Svobody před TIC Organizátor: Anna Suchomelová tel.: Charakteristika: pěvecké a taneční vystoupení ke Dni matek Valtické vinné trhy Termín: Místo konání: státní zámek Valtice jízdárna a Španělská konírna Organizátor: společnost Valtické vinné trhy a SOŠV Valtice Informace: , Koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou Termín: , začátek v 16:00 hod. Místo konání: Farní kostel na náměstí ve Valticích Organizátor: Agentura ZVUK Břeclav ve spolupráci s Římskokatolickou farností Valtice Informace: TIC Část výtěžku ze vstupného bude věnována na opravu farního domu. Kurz ABC o víně pro pracovníky sdělovacích prostředků Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie, nám. Svobody 2, Valtice Organizátor: Vinařská akademie Valtice a SOŠV Valtice za podpory Vinařského fondu, cz, Charakteristika: dvoudenní kurz o víně určený pracovníkům sdělovacích prostředků Zahradní párty Termín: od do hod. Místo konání: restaurace Albero, nám. Svobody 12, Valtice Organizátor: restaurace Albero, tel.: Charakteristika: grilování specialit spojené s vystoupením hudební skupiny Anatomic Víkendový seminář o víně Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie, nám. Svobody 2, Valtice Organizátor: Vinařská akademie Valtice a SOŠV Valtice Charakteristika: základní znalosti o víně přímo v hlavním městě vína Den otevřených sklepů ve Valticích Termín: od do hod. Místo konání: Valtice vybrané vinné sklepy Organizátor: Cech valtických vinařů a Město Valtice Informace: TIC Valtice tel.: , Charakeristika: prohlídka historických vinných sklepů spojená s degustací vín Zahradní párty Termín: od do hod. Místo konání: restaurace Albero, nám. Svobody 12, Valtice Organizátor: restaurace Albero, tel.: Charakteristika: grilování specialit spojené s vystoupením cimbálové muziky Šafrán Anety Tomkové 4 Národní zemědělské muzeum připravilo na květen tyto expozice: Ptáci v krajině Lednicko-valtického areálu Nejkrásnější moravské minerály Trvalky a okrasné trávy Pelargónie 50x jinak Místo konání: Národní zemědělské muzeum, nám. Svobody 8, Valtice, tel.: A co nás čeká v červnu: Pokračuje výstava obrazů akad. malířky Evy Vlasákové a Martina Gudeva Pravěký svět dinosaurů - modely dinosaurů a dalších pravěkých zvířat začleněné do tehdejší krajiny Mistrovství ČR v mažoretkovém sportu 2 x Zahradní párty Albero Kurz Sommelier Kurz ABC o víně pro pracovníky odborných pedagogických zařízení Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae XII. ročník Mezinárodní letní škola staré hudby Hudební podvečer a závěrečný koncert absolventů ZUŠ Bližší info v červnovém čísle VZ nebo TIC Valtice tel.: Turistické informační centrum Valtice zahájilo předprodej vstupenek na koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu CONCENTUS MORAVIAE Koncert ve Valticích se uskuteční dne 25. června 2007 v 19,30 hod. ve farním kostele na náměstí. Vystoupí: Visegrad Baroque Orchestra s dirigentem Markem Štrynclem, Ars Brunensis Chorus se sbormistrem Danem Kalouskem a sólisté Noémi Kiss (soprán), Brita Schwarz (alt), Markus Brutscher (tenor) a Tomáš Král (bas). Zazní díla těchto autorů: J. D. Zelenka, F. X. Brixi, C. P. E. Bach. Cena vstupenky: 200 Kč/100 Kč. Koncert bude zaznamenán Českou televizí. VÝZVA OBČANŮM Naše spoluobčanka, paní Lada Kománková, účastnice taneční soutěže BAILANDO Tančím pro Tebe, nabízí možnost zúčastnit se přímého vysílání dalších kol soutěže. První možnost je v pátek 4. května. Autobus bude přistaven na náměstí u Základní školy. Odjezd autobusu do Prahy bude ve 14 hod. Zájemci se mohou přihlásit u paní učitelky Mauxové na Základní škole ve Valticích nebo na tel Další termíny soutěže a příležitosti zúčastnit se a přímo na místě podpořit paní Ladu Kománkovou jsou pátky 11., 18. a 25. května. A v případě postupu v soutěži dále 1. a 8. června. Odjezdy autobusu vždy ve 14 hod. od Základní školy. Využijte příležitosti a přihlaste se. Vaše účast a podpora přímo na místě budou jistě velmi významné a přispějí k úspěchu paní Lady Kománkové v její snaze získat finanční prostředky na léky pro naši školačku Karolínku Horskou. Přispějete také bezesporu spolu s paní Ladou Kománkovou ke vzorné reprezentaci města Valtice.

5 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Představili zde svoji práci a také jako správní obchodníci měli zaujmout a nadchnout ostatní natolik, aby je přilákali ke svému stánku. Kupujícími se stali žáci 8. ročníků a učitelé, kteří měli podle určených kritérií vyhodnotit nejlepší fiktivní firmu. Na 1. místě se umístila firma airsoft a paintball KPK, s.r.o Kubíček Lukáš, Palaš Ondřej, Kulhavý Lukáš. 2. místo získala firma Revolution sport, s.r.o Klepáčková Kristýna, Vlková Markéta, Švrčková Lucie. Tato firma vyráběla a prodávala sportovní potřeby a oblečení. 2. místo ještě obsadila cestovní kancelář Dreams travel, s.r.o Foukalová Michaela, Paulovičová Markéta. Na 3. místě se umístila modelingová agentura K&M, s.r.o. Kováčová Klára, Benešová Markéta. I když všechny fiktivní firmy byly výborné, bohužel jen někteří mohou být nejlepší. Konkurence byla opravdu veliká a důležité je zjištění, že žáky tento projekt chytl natolik, že je to i bavilo a opravdu se alespoň na chvíli cítili, jako úspěšní podnikatelé, obchodující ve velkém světě a s velkými penězi! Za to vše jim moc děkuji a jsem ráda, že jsem mohla být jejich součástí! Mgr. Lenka Krýsová Veletrh fiktivních firem 2007 V úterý 3.dubna 2007 se žáci 9. ročníků zúčastnili Veletrhu fiktivních firem, který se již několik let koná na naší škole. Jedná se o úspěšný projekt, jehož cílem je, aby žáci získali základní přehled o fungování tržního hospodářství. Díky společné práci s ostatními žáky se učí zodpovědnosti za sebe a svoji práci, ale i za práci celého týmu. Výhodou tohoto projektu je mezipředmětová spolupráce, kdy si žáci v rámci výtvarné výchovy navrhují vlastní vizitky, poutače, plakáty. V rámci informatiky vytvářejí vlastní prezentace firem na počítači, zpracovávají reklamní materiály a vyhledávají různé informace. V rámci hodin občanské a rodinné výchovy se seznamují s legislativou, pracovním a občanským právem, ale také s etikou a morálkou. Letos se Veletrhu fiktivních firem zúčastnilo celkem 13 firem, které právě zde v tento den mohly zúročit svoji čtvrtletní práci. Pro mnohé z žáků to byla většinou první velká zkušenost, kdy vystupovali před početným obecenstvem. Vážení občané, dne 22. června 2007 slavnostně vzpomeneme 130. výročí otevření školní budovy na náměstí. V tento slavnostní den v rámci Dne otevřených dveří můžete ve škole v dopoledních hodinách nahlédnout do chodu vyučování. Běžná výuka bude probíhat ve čtyřech vyučovacích hodinách. V dopoledních hodinách budou žáci školy absolvovat také besedy s bývalými absolventy školy. Vlastní slavnostní program bude zahájen v 15:00 hodin před budovou školy a jeho součástí bude: 1) Zahájení 2) Kulturní program před školou vystoupení mažoretek, tanečních skupin, pěveckých souborů, hudební vystoupení 3) Slavnostní otevření historické učebny s trvalou expozicí zaměřenou na historii školy 4) Prohlídka školy s dalším doprovodným kulturním programem 5) Neformální besedy zúčastněných ve školní jídelně a přilehlých prostorách - spojeno s ochutnávkou vín a malým občerstvením Věříme, že tato akce bude výbornou příležitostí setkání bývalých žáků školy, a to jak školy české, tak i německé. Na závěr bych chtěl požádat všechny příznivce naší školy o finanční příspěvek, kterým podpoří tuto finančně nákladnou akci. Pokud se rozhodnete naše snažení podpořit, můžete tak učinit přímo v kanceláři školy, popř. můžete odeslat vámi zvolenou částku na účet číslo: /0800, variabilní symbol: PS: U příležitosti slavnostního otevření školy vydává škola také almanach a pamětní plakety. Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy 5

6 ZASLÁNO *** ZÁSLÁNO *** ZASLÁNO *** ZASLÁNO *** ZASLÁNO Valtice Zámecká ulice středem zájmu odpůrci podepisují petici Na Zámecké ulici ve Valticích, ve středu města, je živo. Cvakají fotoaparáty, natáčí kamery. Zastaví se tu téměř každý občan města, či turista a neuvěřitelně zírá na TORZO STARÉ, VÍCE NEŽ STALETÉ KAŠNY. Jedním z vyděšených návštěvníků města je i významný architekt URBANISTA-, který vždy rád, jak se nám vyjádřil, u této kašny odpočíval, rád se k ní vracel. Z jeho úst padají velmi ostrá slova, cituji: To co zde vidím je tak zvaný UMĚLECKÝ HYENISMUS, byl to nádherný historický celek, velmi staré hradební pozůstatky s kašnou s propojením na další objekty historické zóny, říká odborník. Je to chráněná památka ze které NELZE odstranit žádný stavební prvek. Každá z takovýchto památek podléhá třímetrovému ochrannému pásmu a to jak z její přední, tak i zadní části. Kdo toto zvěrstvo povolil?, táže se dál. (Konec citace odborníka). Stejně tak se ptá i místní občan. ODPOVĚD? Nic netušící občan města se dozvídá prostřednictvím denníku MLADÁ FRONTA DNES dne 26. dubna 2007, kdy již byla kašna částečně odkryta, respektive odstraněna původní stará hradební zeď, která spojovala objekt bývalé farní stodoly, ve které byla kašna usazena v jeden historicky chráněný celek, že má být přemístěna. Opomeneme-li historickou hodnotu této kašny, otázkou zůstává, kdy byla postavena, kým a kdo ji vlastnil. Doposud se nám nepodařilo zjistit ani v Regionálním archivu tyto skutečnosti. Pátráme dál, sbíráme fotografie. POMŮŽETE? Jak se zdá, rozhodující činitelé (jak se dozvídáme z uvedeného tisku), MěÚ Valtice a PAMÁTKÁŘI sami neznají původ kašny, informují pozdě občany, tedy až po zásahu do historického jádra města. A to prostřednictvím tisku a České televize. Sami se dvoudenního natáčení nezúčastnili. Valtickým občanům však naštěstí není osud kašny lhostejný. Podepisují petici. Žádají okamžité zastavení prací na odstranění kašny. NESOUHLASÍ, aby tato stará historická kašna byla přemístěna na soukromý pozemek místní fary a navíc zmizela z této ulice za uzavřená vrata farní zahrady. Místní pamětníci vzpomínají na tuto kašnu s nemalou emocí. Kašna byla významným zdrojem pitné vody, říká pamětník pan Létal ze Zámecké ulice, voda do ní ústila z nedalekého zámku vzpomíná a jeho vzpomínky k ní nejsou ledajaké. Ať tedy tato kašna stojí i nadále na této ulici, zbytečně nenese název ZÁMECKÁ, je vstupní branou k nejnavštěvovanější památce našeho města STÁTNÍMU ZÁMKU VALTICE zapsaného do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. I my jsme pro obnovu, ale ne na úkor pamětihodností a ničení UMU našich předků. odpůrci města Valtic Obnova a rekonstrukce fary ve Valticích Ve Valtickém zpravodaji v prosinci 2005 jsme poprvé informovali o tom, že se pan farář Grmolec a farníci z Valtic a Hlohovce rozhodli rekonstruovat faru ve Valticích. Našim cílem je navrátit farnímu domu jeho přirozený význam a vytvořit z něj společenské centrum ve Valticích, které by využívala nejen farnost pro svoji pastorační a charitativní činnost, ale také valtické spolky pro svoje společensko kulturní, popřípadě vzdělávací akce. Součástí rekonstrukce je tedy oprava objektu fary, včetně hospodářských budov a zahrady tak, aby byly plně využity všechny prostory pro široké valtické společenství. Celkové náklady odhadujeme zhruba na 10 mil.kč. Zpočátku jsme tedy začali shánět peníze. Z farního účtu jsme převedli na obnovu a rekonstrukci fary 800 tis. Kč, provádíme průběžné sbírky (na sbírkách jsme dosud získali 300 tis. Kč), založili jsme tradici koncertů Hradišťanu (v neděli od 16:00 hod. se uskuteční ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie jeho druhé vystoupení), získali jsme dotace z Jihomoravského kraje (200 tis.kč), splácíme půjčku z bytového fondu Valtic (208 tis.kč) a za pomoci pana poslance Petrů jsme získali z rezervy státního rozpočtu r.2006 částku 5,4 mil.kč. Již v únoru 2006 jsme si u projekční kanceláře Ing. Josef Vlk, Valtice objednali projekt se stavebním povolením. Ke stavebnímu povolení bylo nutné projednat plánované úpravy stavby s dotčenými orgány a Památkovým ústavem. Tomuto jsme předložili Studii omítek a Studii stavebně historického průzkumu. Stavební povolení jsme získali v lednu V projektu je ukončení I. etapy, zahrnující rekonstrukci fary tak, aby zde mohl pan farář vykonávat svůj úřad a důstojně bydlet, tzn. bez vnějších objektů a zahrady, plánováno na 12/2007. Ke konci roku 2006 jsme oslovili břeclavskou firmu Projekt, Ing. Pavla Tučka, pro organizaci výběrového řízení dle Zákona č.183/2006 Sb. Toto proběhlo v únoru roku 2007 zveřejnění výběrového řízení bylo v tisku a na vývěsce Městského úřadu Valtice. Ve výběrovém řízení z pěti zúčastněných stavebních firem zvítězila firma Mikulica z Velkých Pavlovic. Na stavební dozor jsme uzavřeli smlouvu s firmou Tprojekt. Tato firma také zpracuje prováděcí projektovou dokumentaci. Po těchto přípravných pracích byla v pondělí zahájena rekonstrukce fary, a to opravou střechy. Pro přístup stavařů k faře Památkový ústav nepovolil vjezd z náměstí. Po diskuzi s ním zvolil projektant vjezd z ulice Zámecká. Při tom je nutné rozebrat kašnu, která je postavena z běžných cihel roubených pískovcovým věncem. Z hlediska památkářů nemá žádnou historickou hodnotu. Na základě stavebního povolení a projektu bude rozebraná kašna po dobu výstavby deponována. Konečné zakomponování do vnějšího komplexu fary nebylo zatím v projektech ani s Památkovým ústavem řešeno. Vzhledem k reakci některých valtických občanů jsme si uvědomili citlivost a vážnost této skutečnosti. Proto bude variantní návrh projektanta na konečné zakomponování zmíněné kašny diskutován s valtickou veřejností. Aby nedocházelo při obnově a rekonstrukci fary k podobným nedorozuměním jako v otázce kašny, bude na vývěsce na ulici Břeclavská (oplocení penzionu PRINZ) zveřejňován s předstihem plán prací. Ke všem otázkám veřejnosti stran opravy fary jsou dále připraveni podávat informace stavební odbor Městského úřadu Valtic (jak vyplývá ze zákona), pan farář Grmolec a pánové Sláčala a Velecký. V případě zájmu jsme připraveni uspořádat i veřejné seznámení s průběhem opravy za účasti projektanta, stavebního dozoru, realizační stavební firmy a Památkového ústavu. Vážení občané, děkujeme za Váš čas a pozornost, které jste věnovali četbě této informace a také těm, kteří jste projevili zájem o tuto stavbu. Současně se omlouváme, jestliže jsme se někoho zahájením stavby dotkli či dokonce pobouřili. Věřte, nebyl to náš úmysl, dosud a i v budoucnosti nás vždy budou na základě smluv zastupovat odborníci, kteří znají platné zákony a povedou obnovu a rekonstrukci fary ke kýženému cíli službě farnosti a veřejnosti. Ing. Petr Sláčala, Sdružení farníků za obnovu farního společenství Valtic 6

7 Petr BEZRUČ 140. výročí narození básníka 60. výročí od jmenování čestným občanem města Valtic Petr Bezruč, vlastním jménem Vladimír Jan Vašek, byl synem Antonína Vaška, národního buditele a středoškolského učitele filologie na Slezském gymnáziu. Pro své politické názory byl přeložen do Brna, kde učil na Slovanském gymnáziu v Rooseveltové ulici. Zemřel na tuberkulózu plic, když Petru Bezručovi bylo 13 let. Petr Bezruč vystudoval na brněnském gymnáziu a následoval svého otce neboť se rozhodl pro studium filologie v Praze. Přestože byl vzorným studentem musel své studium po šesti semestrech ukončit pro nedostatek finančních prostředků. Měl totiž ještě pět sourozenců. Po odchodu z Karlovy univerzity byl zaměstnán jako úředník na stavebním úřadě a pak jako poštovní asistent na brněnské poště, kde zůstal s krátkými přestávkami po celý život. Nejdříve jako úředník reklamačního oddělení, později jako ředitel pošt. Petr Bezruč byl vášnivým turistou a při jedné ze svých toulek se seznámil s brněnskými turisty. S nimi objevil Jižní Moravu a také krásu Pálavy. Valtice navštěvoval již za doby Rakousko Uherska a v těchto návštěvách pokračoval i za první republiky, zvláště pak když se do Valtic přistěhoval jeho přítel Josef Matějíček, ředitel brněnského sirotčince. Při svých cestách na Jižní Moravu svého přítele ve Valticích navštěvoval. Tehdy také vznikla známá báseň Slezských písní Valčice. Jako vyzrálý básník napsal v roce 1931 své nejvýznamnější dílo Stužkonoska modrá. Ve Valtickém muzeu se kniha nachází v šesti různých vydáních. Náš kraj Petr Bezruč opěvuje slovy Ó jižní Moravo, zem žárná, ty má lásko! V roce 1922 se ředitel Matějíček vzdal své funkce ředitele sirotčince a odstěhoval se zpět do Brna. Tím také skončily Bezručovy návštěvy Valtic, ale Jižní Moravu navštěvoval i nadále. Jezdíval velmi často do Bulhar, koupával se v Dyji a po koupání popíjel vínko. Sám si ze sebe dělal legraci, neboť tvrdil, že je cejchován na tři litry. Spřátelil se s lednickým rodákem malířem Rudolfem Gajdošem. Jeho tvorba se mu líbila a tak jej požádal o spolupráci na díle Zpěvy o zemi slunečné, které byly vydány v Chaldově břeclavské tiskárně. Bezručovu tvorbu však provází díla i jiných předních malířů jako je Cyril Bouda, Karel Svolinský, Max Švabinský, Jan Zrzavý a další. Miloval svoji svobodu. Byl člověkem skromným. Nechtěl být nikomu zavázán a nikomu sloužit, proto odmítal finanční odměny. Sám viděl obdiv ke své osobě jako přehnaný a nezasloužený. V roce 1919 dostal čestný doktorát Univerzity Karlovy. V roce 1945 byl jmenován národním umělcem. Bezruč měl rád Slezsko, Ostravsko, Valašsko, Opavsko, Kyjovsko i Hanou. Všechny tyto kraje vstoupily také do jeho básnické tvorby. Rodinné anamnéze neunikl. V roce 1898 onemocněl tuberkulózou jako jeho otec. Pro ozdravný pobyt mu byl doporučen Kostelec na Hané. Ten si tak zamiloval, že si zde koupil červený domek, ve kterém strávil závěr svého života. Bezruč byl humoristou. Sám sebe nazýval starým ještěrem, kaktusem, své přátele pak slimáky. Ve svých domovech vítal návštěvníky různými cedulkami, aby pochopili, že o jejich návštěvu moc nestojí a aby zavčasu odešli. K jeho zábavám patřily novoroční gratulace a jiné veršovánky k různým příležitostem. Psal je nejprve sám ručně, později je nechával množit litograficky. Místní národní výbor ve Valticích se rozhodl udělit Petru Bezručovi titul čestný občan města a při této příležitosti nechal zhudebnit jeho báseň Valčice tehdy známým skladatelem Jaroslavem Křičkou. Na jeho počest ulice Lednická byla nazvána ulicí Petra Bezruče a borovicový lesík, kde rád sedával a odkud pozoroval Valtice, kolonádu nad Valticemi, Mikulov a Pálavské kopce Bezručovou vyhlídkou. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Muzejní spolek Valtice informuje Ve čtvrtek 26.dubna byla slavnostně zahájena letošní sezóna v Městském muzeu. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě nových expozic, na úklidu celého muzea i na přípravě slavnostního otevření. Muzeum bude otevřeno vždy ve středu a pátek od 13:00 do 17:00 hod., o sobotách a nedělích od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod.. Srdečně vás zveme k prohlídce. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice JARNÍ INTERMEZZO Muzejní spolek Valtice ve spolupráci s městským turistickým informačním centrem otevřel 26. dubna výstavu obrazů akademické malířky Evy Vlasákové a malíře Martina Gudeva. Oba umělce a jejich tvorbu představil výtvarný pedagog a grafik Vladimír Znamenák, přítel Muzejního spolku Valtice. Přijďte si prohlédnou obrazy, ve kterých oba umělci prosazují smysl pro výrazné zjednodušení tvarů a kde se ztrácí hranice mezi skutečností a představou. Harmonické barevné tóny zaplavují celý výstavní prostor a pokud se dokážete otevřít těmto energiím zaplaví i vaši duši. Výstava potrvá do 30.června Srdečně vás zvou oba umělci a pořadatelé. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Nejstarší javor mléč v zámeckém parku ve Valticích by poškozen sněhovou kalamitou. V zámeckém parku došlo vlivem sněhové kalamity v březnu 2007 k poškození dominantního stromu javoru mléče na louce v části parku u Žabího sklepa. Došlo k odlomení silné větve a zároveň se ukázalo, že strom je napaden houbou hlívou ústřičnou. Zahradníci pohotově odřízli protilehlou silnou větev, aby byla vyrovnána stabilita velkého stromu. Soudní znalec javor zhodnotil a doporučil redukci jeho koruny, aby došlo k jejímu odlehčení. Práce provedli dva zkušení, arboristé Lukáš Oliva a Radovan Kučera. Ošetřili i řeznou ránu stromu. Bude nadále sledován zdravotní stav javoru, který je zřejmě nejstarším stromem v parku. Stáří je odhadováno na 200 let, obvod kmene má 385 cm. V podzimním období zahradníci vysázejí v této části parku mladý javor, aby mohl zaujmout časem místo po stávajícím javoru. Návštěvníci parku by měli dodržovat návštěvní řád parku a neměli by se pohybovat mimo cesty z důvodů možného opadu větví ze starých stromů. Dagmar Fetterová 7

8 Cesty po stopách Liechtensteinů Muzejní spolek Valtice ve spolupráci s panem Matthiasem Hirtlem z Katzelsdorfu uspořádal další přátelské setkání s rakouskými občany. Po stopách Liechtensteinů jsme se tentokrát vydali na území našeho státu. Cílem bylo poznání liechtensteinského rezidence v Bučovicích, kde pobýval za svého života kníže Maximilian z Liechtensteinu ( ). Kníže se stal po smrti svého bratra Karla I. z Liechtensteinu poručníkem nezletilého Karla Eusebia, sídlícího na Valticích. Kníže Maximilian pokládal základní kámen farního kostela ve Valticích. Kníže ovlivnil valtické panství i tím, že po své smrti jako bezdětný odkázal svůj majetek dětem svého bratra Karla. Dalším zastavením byla významná památka z období slavkovské bitvy Pozořická stará pošta. Zde jsme si připomenuli knížete Jana I. Josefa z Liechtensteinu, který byl nejen vojenským velitelem, ale i rakouským vyslancem pověřeným dohodnout schůzku o uzavření míru mezi císařem Františkem I. a vítězným císařem Napoleonem. Přijďte se k nám podívat Možná, že nás uslyšíte už na schodišti nebo, když jsou letního času otevřena okna učeben, na náměstí. To hrají naši muzikanti. Tu se ozve klarinet, flétna, saxofon nebo zase housličky. Do toho zazní klavír nebo rachocení bicích. Můžete slyšet, ale i některý hudební soubor. Cimbálovou muziku, komorní trio nebo hudební soubor moderní hudby. Jen si vybrat! Hlavním cílem zájezdu bylo zastavení ve Vranově u Brna. Navštívili jsme vranovský poutní kostel a liechtensteinskou hrobku. V hrobce proběhl pietní akt vzpomínky na knížete Johannese II., který se svou stavební aktivitou podílel na rozkvětu Valtic a také na postavení farního kostela v Katzelsdorfu. Obě obce uctily památku knížete Johanna II. z Liechtensteinu položením květin a vzpomínkových listů u katakombického výklenkového pomníku knížete. Možná by se líbilo i Vám, rodičům, kdyby vaše dítě hrálo v některém hudebním souboru nebo se učilo na některý hudební nástroj. Naše Základní umělecká škola, která je pobočkou Mikulovské ZUŠ, nabízí široký výběr hudebních nástrojů, na které je možno učit se hrát. Je to harmonika, klavír, keyboard, varhany, kytara, el. kytara, bicí, housle, viola, violoncello. Z dechových nástrojů jmenujeme: zobcovou flétnu, klarinet, saxofon, ale také trubku, lesní roh, baskřídlovku, trombon a tubu. A kde nás najdete? Na náměstí Svobody, ve druhém patřena nad kulturním střediskem. Můžete také telefonovat na číslo Rádi Vám podáme informace od pondělí do pátku v době od 13:00 do 17:00 hodin. Můžete si také prohlédnout internetovou stránku. čas. Těšíme se na Vás. J.K. Děti ze školky na setkání Svazu invalidů Pak prý pátek třináctého A nám se tak vydařil! Přesně v tento dubnový den nás dopoledne mile přivítali ve školní jídelně při Základní škole členové Svazu invalidů. Připravený program jsme zvládli bez chybičky a potlesk publika tomu plně odpovídal. Poděkovali jsme za sladké překvapení a s dobrou náladou pospíchali pochlubit se mamince a tatínkovi. Věra Kollárová, Vlasta Opluštilová, učitelky MŠ Na zpáteční cestě jsme navštívili templářské sklepy v Čejkovicích. Myslím, že celá akce proběhla v přátelské pohodě. Členové muzejního spolku v závěru večera byli rakouskými přáteli pozváni na květnový katzelsdorfský vinný košt. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Zápis do Mateřské školy ve Valticích Ve dnech a se od 10:00 hod. do 12:00 hod. v ředitelně mateřské školy koná zápis dětí do mateřské školy na školní rok K tomuto zápisu se dostaví rodiče i se svými dětmi, které nastoupí k předškolnímu vzdělávání v září 2007 a v průběhu celého školního roku. Přineste s sebou rodný list dítěte. Helena Hladíková, ředitelka Mateřské školy Valtice 8

9 Pouť ke sv. Jiří Valtičtí farníci podpořili již počtvrté organizaci pouti ke sv. Jiří v Klentnici. Tentokrát se vše odehrálo ve velmi slavnostním duchu, díky přítomnosti otce biskupa Vojtěcha Cikrle. Pouti se zúčastnili lidé z širokého okolí a děti z ústavů Srdce v domě v Klentnici a ze Zámečku v Břežanech. Akci podpořili skauti, jejichž je sv. Jiří patronem. Nejvzdálenější poutníci byli zdejší starousedlíci, žijící dnes v Německu. Pár fotografií přiblíží atmosféru. Luboš Velecký 9

10 Kniha na pokračování MVDr. Ivo Sobotka Rusko na prahu 21. století Kapitola 16 Toalety Naše první cesta v Sankt Petěrburgu vedla k legendární lodi Aurora, která, jak jsem se ještě i já učil ve škole, dala v listopadu 1917 signál k zahájení Velké říjnové socialistické revoluce. Znovu jsme se však prodírali v dopravní špičce petrohradskými ulicemi a protože jsme nabrali během dne i další zpoždění, přijeli jsme k Auroře až před 16. hodinou. To však byla právě chvíle, kdy končila prohlídka a na loď už nikoho nepustili. Byl jsem zklamán spíš ze solidarity s ostatními, protože Auroru jsem si už při své předchozí návštěvě Petěrburgu prošel a necítil jsem žádnou mimořádnou potřebu chodit na její palubu znovu. Všichni jsme se pro dnešek museli spokojit se skutečností, že jsme viděli tuto legendární loď pouze zvenku, chvíli jsme v jejím okolí bloumali po nábřeží Něvy a poté vyrazili autobusem k Petropavlovské pevnosti. Té už zdáli dominuje vysoká věž paláce Admirality a uvnitř pak také katedrála Petra a Pavla. V pevnosti jsem mohl spokojeně konstatovat, že opravy zdejších staveb za ty roky výrazně pokročily. Celý areál jsem si prošel relativně rychle nejen proto, že už jsem jej v minulosti navštívil, ale také jsem byl nucen vyhledat toaletu. Na úplném začátku svého vyprávění jsem napsal něco v tom smyslu, že Rusko je svérázný prostor mezi Evropou a Asií, že nejde vždy přesně určit, kterému z obou kontinentů se podobá víc. Ale co se týče toalet, je to vcelku jasné, v tomto směru má Rusko mnohem blíže k Asii. Ač jsme projížděli evropskou částí Ruska, tak na většině míst měly toalety klasický asijský ráz jak co do funkce tak co do vzhledu a čistoty. Každému, kdo potřeboval navštívit v Rusku toaletu, nezbylo, než se přizpůsobit asijským zvyklostem, a ty evropské zanechat doma. Bylo nutno opatrně vstoupit na speciální šlapky, jít do podřepu a snažit se správně zamířit do nevelkého otvoru. Na začátku jsem se letmo zmínil o toaletách na moskevské ubytovně, které na nás taky neudělaly valný dojem. Byla tam sice evropská mísa, ale to bylo tak všechno. Bylo nás víc, kteří jsme po dlouhém nočním přejezdu potřebovali onu místnost navštívit a tak jsme ke kabinkám ihned zamířili. Byly zkonstruovány tak, že jsme měli jeden o druhém dokonalý přehled kde kdo sedí a jak se při tom tváří. V Rusku je totiž zcela běžnou věcí, že veřejné toalety mají společenský charakter, absolutní soukromí při vykonávání základních potřeb není nikdy zaručeno. Možná to má výhodu, že lze v těchto chvílích s někým rozebírat nejnovější události na sportovní, politické či kulturní scéně, ale my bychom se bez toho obešli. Na moskevské ubytovně jsme měli navíc při příjezdu štěstí, že jsme přijeli právě po úklidu a bylo možno zdejší toalety vůbec použít. Ve večerních hodinách už to bylo možné jen se sebezapřením. Odhadoval jsem, že úklid se sice zde provádí, ale striktně jednou za den, nikoli podle potřeby. Když jsme proto druhý den ráno relativně brzy vyrazili do moskevských ulic, rozhodl jsem se, že na Rudém náměstí napřed zamířím do GUMu na toaletu, o které už jsem z předchozího dne věděl, že je nejen evropská, ale i luxusní a bezplatná. I to ostatně sehrálo roli v rozhodnutí nenavštívit mauzoleum V. I. Lenina, i když ne tu hlavní. Potřeboval jsem v tu chvíli vykonat důležitější věc než sestoupit do hrobky s mumií. Nevím sice co bych v této situaci dělal před dvaceti lety, kdy byla v rámci nějaké organizované cesty do hlavního města tehdejšího Sovětského svazu prohlídka mauzolea se vzdáním pocty Leninovi v podstatě povinná, ale touto otázkou jsem nyní už naštěstí trápit nemusel. Doba se změnila a žádné potíže mi za odmítnutí návštěvy mauzolea už nehrozily. Čtenáři, kteří mají představivost a udělali si z předchozích řádků obrázek o ruských toaletách, jistě pochopí, že jsem se jim vyhýbal jak jen to bylo možné. Naštěstí jsme spávali většinou pod stanem a tak jsem mohl před ruskými toaletami dávat přednost při vykonávání základních potřeb volné přírodě. Řešil jsem to většinou hned po ránu, před koupelí v jezeře, u něhož jsme zrovna nocovali. Sice se to často neobešlo bez nepříjemných útoků hmyzu, ale to jsem považoval za menší zlo. Výjimkami byly kromě Moskvy ještě ubytovna v Rostově a školy na Soloveckých ostrovech a v Sankt Petěrburgu, kde jsme trávili noci uprostřed civilizace. Naštěstí na těchto místech byly toalety evropské a i když se to neobešlo zcela bez problémů, bylo možno je relativně důstojným způsobem použít. Do školy na periferii Sankt Petěrburgu jsme však odjeli až ve večerních hodinách a já jsem byl nucen najít toaletu už při návštěvě Petropavlovské pevnosti. Povedlo se. Použití stálo pět rublů, ale byla na vysoké úrovni jak co do čistoty, tak co do vybavení. Samozřejmě šlo o evropský model s absolutním soukromím. Dokonce tam byl i návod k použití a to jak názorně zobrazen, tak písemně v základních světových jazycích. Jen jednu vadu v tu chvíli tato toaleta měla. Na jinak důkladně vyčištěném záchodovém prkénku nešlo přehlédnout výrazné šlápoty se vzorky obuvi se špičkami směrem ke dveřím! Někdo tedy zjevně tuto toaletu použil přesně v rozporu 10 s instrukcemi, způsobem, který byl znázorněn jako přeškrtnutý červeným křížkem. Občas prostě ani ty nejdůkladnější návody jak na věc nestačí.

11 Přes vážnost situace mě živá představa toho, co se tu nedlouho přede mnou odehrálo, velmi pobavila. Poradil jsem si, bez problémů vykonal potřebu a v dobré náladě jsem spolu s ostatními pokračoval v prohlídce Sankt Petěrburgu. Naše další kroky vedly už přímo do centra města. Nejprve jsme se zašli vzdát čest zakladateli města k Mednomu vsadniku, což je pomník Petru I. v podobě měděného jezdce, který je znám i z literárního díla Puškina.. Nechala mu jej postavit carevna Kateřina II., která vládla Rusku v 2. polovině 18. století. mohli plně věnovat sledování spousty krásných petrohradských staveb. Nebylo jednoduché sledovat velmi rychlý a podrobný výklad průvodkyně v ruštině o tom, co vidíme nalevo, co napravo a ještě přitom se snažit všechno podstatné zdokumentovat. Výčet všeho, co jsme během naší okružní plavby viděli by byl velmi dlouhý a ani nebylo možné si všechno zapamatovat. Moje dojmy ale byly velmi pěkné a hlavně jsem měl radost, že se tu za těch šest let hodně změnilo k lepšímu. Jak už jsem uvedl, centrum je velmi krásně zrekonstruované a opravné práce se týkají už i periferií. Poté jsme přešli parkem na Palácové náměstí. Mohl jsem si tedy po několika letech znovu vychutnat zelenobílou kombinaci Zimního paláce s Ermitáží, podle mínění mnohých nejskvostnější stavbu Petěrburgu, kterou dala postavit pro změnu dcera Petra Velikého, carevna Alžběta I. Druhou část náměstí tvoří bývalá kasárna, dnes budova generálního štábu s vítězným obloukem. Náměstí vévodí 47,5 m vysoký a několik set tun vážící Alexandrův sloup, vztyčený na počest vítězství cara Alexandra II. nad Napoleonem. Jak je v Rusku zvykem, údajně je tento sloup největší tohoto druhu na světě. Z Palácového náměstí jsme přešli pod vítězným obloukem na vedlejší nejdůležitější petrohradskou ulici Něvskij prospekt. Zde jsme minuli krásný chrám Panny Marie Kazaňské a ihned zamířili k jednomu z asi 300 zdejších kanálů, kde se nám podařilo za výhodnou cenu usmlouvat vyhlídkovou jízdu lodí. Program se mi zamlouval, protože nejvýznamnější petrohradské objekty jsem navštívil už minule, ale cestu lodí jsme tehdy neabsolvovali, z této perspektivy jsem zatím Sankt Petěrburg neznal. Ihned po vyplutí nám sice znepříjemnila cestu dešťová přeháňka, ale brzy bylo po ní a my jsme se během plavby po několika kanálech Vrátili jsem se na Něvskij prospekt a s několika dalšími jsme zde našli vhodné místo k občerstvení. Také jsme navštívili velmi kvalitní knihkupectví, kde bylo možno zakoupit spoustu různých pohledů a prospektů Petěrburgu a jeho blízkého okolí. Metrem jsme se potom vydali na školní ubytovnu, kde už nás čekal autobus a kuchař s večeří. Na střechy Petěrburgu se mezitím snášela noc. Toto město se často využívá jako reklama na bílé noci, ale přece jen jeho poloha je mnohem jižnější než poloha Soloveckých ostrovů. Proto se teď zde, na začátku srpna, stmívalo už po 22. hodině. Spát jsem však ještě nešel, protože pro zájemce byl připraven noční program. Někteří jsme tak po první hodině ranní nasedli do autobusu a znovu se vydali do centra města, abychom shlédli zdejší atrakci, zvedání mostů na Něvě. Už z autobusu jsme mohli vidět nádherně osvětlené významné petrohradské budovy. Zaparkovali jsme u Admirality. Průvodce nás nechtěl brát do centra příliš brzy, protože při loňské návštěvě se žádného zvedání mostu nedočkali a příchod na nábřeží Něvy tak tentokrát načasoval na druhou ranní hodinu. Bohužel jsme na místě zjistili, že máme opačný problém. Mosty byly sice nádherně osvětlené, ale už byly zvednuté, samotný atraktivní akt jsme zmeškali. Už jsme mohli jen sledovat, jak těmi místy proplouvají lodě. Nebylo tolik času, abychom čekali do ranních hodin, až půjdou mosty zase dolů a navíc se silně hlásila únava. Přesto jsme byli s nočním Sankt Petěrburgem spokojeni, krásně osvětlené historické stavby dávají tomuto městu i po setmění své kouzlo. S vodkou v ruce jsme se prošli po nábřeží Něvy a také jsme znovu zašli na osvětlené Palácové náměstí. Už odpoledne jsem si poblíž Zimního paláce všiml zajímavě přistavených autobusů. Teď, v noci, stály pořád na svých místech. Záhy mi byl jasný důvod. Tyto autobusy nesloužily už pro zabezpečení městské hromadné dopravy, jejich současný účel nám prozradil nápis v azbuce tualet. Narazil jsem tedy v Rusku na další zajímavost, toalety z autobusů. Jakou mělo toto zařízení úroveň ale nemohu popsat, protože jsem je po celou dobu pobytu v Sankt Petěrburgu nevyzkoušel. Příště: Kapitola 17 Piknik na kapotě 11

12 Profesní životopis aneb balada o politice Byl jsem ředitelem jednoho velkého koncernového podniku. Kávu mi vařila sexy sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 613. Jednou za mnou přišli, abych zaplatil 5.000,- Kč na pohřeb člena ÚV KSČ. Řekl jsem, že za 5.000,- Kč pochovám celý ÚV sám. Od té doby jsem pracoval jako ředitel malého podniku. Kávu mi vařila stará sekretářka, do práce jsem jezdil Tatrou 603. Jednou mi vyčítali, že jsem nebyl na poslední schůzi KSČ. Řekl jsem, že kdybych věděl, že je opravdu poslední, přišel by jsem s transparentem. Od té doby jsem pracoval jako mistr. Do práce jsem jezdil vlastním autem, kávu si vařil sám. Na stěně jsem měl obraz Husáka a Lollobrigidy. Řekli mi, abych tu.. sundal. Sundal jsem Husáka... Omluva Moc se tímto omlouvám za redakci VZ naší věrné přispěvatelce, paní Ladě Rakovské, i Vám všem čtenářům za neuveřejnění přiložených pohlednic k jejímu článku Veselé Velikonoce! v minulém čísle zpravodaje. Nebyl to úmysl a moc nás to mrzí. Děkuji za pochopení Pavlína Vlková, šefredaktorka V měsíci dubnu oslavili manželé Otépkovi Zlatou svatbu Od té doby jsem pracoval na výkopech. Do práce jsem jezdil na kole a kávu jsem si nosil v termosce. Když jsem kopal, přišli za mnou, abych si kolo schoval, že tady půjde sovětská delegace. Řekl jsem, že se nemusí bát, kolo mám zamknuté a pojištěné.... a od té doby jsem byl nezaměstnaný..., ale život mne poučil... byl jsem dlouhé roky nezaměstnaný, a pak přišel sametový převrat... Nechal jsem se rehabilitovat Od té doby pracuji v politice. Kávu mi vaří sexy sekretářka, do práce mě vozí řidič v Audi. Držím hubu a zvedám ruku, jak je potřeba. Moje životní úroveň zase stoupá. Na výstřelky mládí jen v hezkém vzpomínám. KOPŘIVA VLASTIMIL SILNIČNÍ DO PRA VA VALTICE-CZ Tel:/Fax: , kopri "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka ****** Ať Vám v květnu štěstí kvete Vám přeje Pavlína Vlková, šéfredaktorka Mikulovská Valtice Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Pondělí -Pátek Blahopřejeme! TAXI LEV KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: Bezdrátové připojení k internetu již od Kč 300,- bez DPH tel.: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXVIII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Klub valtických podnikatelů, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky Ing. Vlková, Ing. Sobotka, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet květnové číslo, vyšlo

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005

Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Z Á P I S Z 52. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 16. 3. 2005 Místo konání: MĚSTSKÝ ÚŘAD SLANÝ Čas konání: 16. března 2005 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek (dostavil se 16.40), Ing. Pavel Bartoníček,

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. 20. června 2014. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 20. června 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 26. dubna 2004 v úřadovně obecního úřadu Přítomní: Program: dle prezenční listiny přítomno: 6 (85 %) omluven Ing. Vachalec 1) Zahájení a návrh

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu:

- dále zůstává bod č. 11/2002 - Zajistit vypracování plánu odpadového hospodářství od podnikatelů, kteří nemají uzavřené smlouvy o likvidaci odpadu: Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 12.12.2002 v úřadovně obecního úřadu. ------------------------------------------------------------------------------------------ Přítomní:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková 10. zasedání

Více

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice.

Zápis č. 4/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Zápis č. 4/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2011 od 18. hod. v obřadní síni MěÚ Rožďalovice. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Mgr. Markéta Drobečková, Josef Nešněra

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 02. 09. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 20. 9. 2012 v zasedací místnosti Městského úřadu Pilníkov Přítomni: Bartůněk František, Haken Jiří, Hubáček František, Slavík Miroslav,

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 2/2008. Výsledek hlasování: pro 8 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 2/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 28.února 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Mgr. Petr Antoš, Ing.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.

Z Á P I S. OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 25. 3. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 2. 12. 2015 od 17:00 hodin Přítomni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan Křivánek

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod.

Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. Program 9. zasedání zastupitelstva MČ Opava Suché Lazce konaného dne 6. 10. 2015 v 18.15 hod. 1 / 9 Zahájení zasedání zastupitelstva MČ Suché Lazce. 2 / 9 Schválení programu 9. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 16. Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 1. 8. 2011, od 19. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ.

Výběr motivu na restaurovanou kašnu, která bude součástí revitalizovaného Karlínského náměstí byl zařazen do programu jednání KKVČ. ZÁPIS č. 3/ KKVČ RMČ z jednání komise Rady Městské části Praha 8 pro kulturu a volný čas (KKVČ RMČ), které se uskutečnilo ve úterý 12. května 2015 v místnosti č. 2 Libeňského zámku od 15:00 1) Informace

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY

Starohamerský. Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Starohamerský Zpravodaj ZÁŘÍ 2012 VYDÁVÁ OBEC STARÉ HAMRY Slovo starosty Vážení občané, V zářijovém zpravodaji bych Vás chtěl informovat o dění v naší obci. 23. 8. 2012 byly ukončeny stavební práce na

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 9. dubna 2014 od 18,00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Svoboda

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 9. 9. 2013 v 18.00 hod. ve velkém sále úřadu městyse Tento zápis á pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 14.8.2015 Místo konání: na stoce, Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno: 7 členů OZ Omluveni: -

Více

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 22. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 22. 10. 2012 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní - omluven

Více

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 22. z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 22 z 22. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 16. 9. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 28. června 2011 v přednáškové místnosti Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Petr Záviška Ověřovatelé: Becha Petr,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

Program: 6. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 5. 6. 2012 v 13,00 hodin

Více

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 43. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 9.7.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Eva Gréeová Hosté Omluveni Zbyněk

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07

Usnesení RM 1/28/07. Usnesení RM 2/28/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 28. zasedání dne 17.9.2007 RM 1/28/07 RM 2/28/07 jako dodavatele stavby Rekonstrukce chodníku na Tovačovské ulici firmu Cyril Dragon DLAŽBA, se sídlem

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015

ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 ZÁPIS č. 7 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:30 hodin dne 19. května 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek (nepřítomen omluven),

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/66/15/KY Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1

Paní Bc. Jitka Kutlvašrová Hlasování č. 1: pro 8 ; proti 0; zdržel se 1 Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného 29. dubna 2015 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan

U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015. Ing.Fíla Karel Hýža Ivan. Matoušek Milan U S N E S E N Í Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA-KUNRATICE ZE DNE 25.5. 2015 Zastupitelstvo MČ návrhový výbor ve složení v o l í Ing.Čihák Pavel Ing.Fíla Karel Hýža Ivan ověřovatele zápisu: Ing. Mydlarčík

Více