SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ"

Transkript

1 Červen 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Dodatek k akustické studii Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská Praha 10 IČO: DIČ: CZ Telefon: Fax:

2 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 2 Veškerá práva k využití si vyhrazuje EKOLA group společně se zadavatelem. Výsledky a postupy obsažené ve zprávě jsou duševním majetkem firmy EKOLA group, spol. s r.o. a jsou chráněny autorskými právy ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.

3 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 3 OBSAH: 1. ÚVOD ÚČEL VYPRACOVÁNÍ DODATKU K AKUSTICKÉ STUDII VÝPOČTOVÉ MODELY PODKLADY PODKLADY OD ZADAVATELE PODKLADY ZHOTOVITELE LITERATURA LEGISLATIVNÍ PODKLADY NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ STAV V ROCE VÝPOČET VYHODNOCENÍ STAV V ROCE VÝPOČET VYHODNOCENÍ STAV V ROCE VÝPOČET VYHODNOCENÍ NEVEŘEJNÉ KOMUNIKACE VÝPOČET VYHODNOCENÍ SHRNUTÍ NAVRŽENÁ PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ HLUK Z LINIOVÝCH ZDROJŮ ZÁVĚR PŘÍLOHY HLUKOVÉ MAPY - ROK NÁPLŇ ÚZEMÍ SE ZÁMĚREM + PHO HLUKOVÉ MAPY - ROK NÁPLŇ ÚZEMÍ SE ZÁMĚREM + PHO HLUKOVÉ MAPY - ROK NÁPLŇ ÚZEMÍ SE ZÁMĚREM + PHO...22

4 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 4 1. ÚVOD 1.1. Účel vypracování dodatku k akustické studii Jedná se o dodatek k akustické studii Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, 1.část - Provoz, Poklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí - Ekola group, spol. s r.o. z února Předmětem dodatku k akustické studii je posouzení provozu Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická ve Zlíně při akceptování hygienického limitu hluku v celé délce ulice Březnická s korekcí na starou hlukovou zátěž. Účelem je navrhnout protihluková opatření v ulici Březnická tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku v ulici Březnická z provozu na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž 70/60 db pro den/noc a především aby nedošlo ke zhoršení stávající akustické situace v okolí silnice II/497 ul. Březnická. Tento dodatek navazuje na akustickou studii Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, 1.část - Provoz, Poklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí (dále jen akustická studie) a vychází ze stejných vstupních údajů a podkladů Výpočtové modely Pro návrh protihlukových opatření v ulici Březnická byl hodnocen provoz ve všech výpočtových letech. Dále byl zhodnocen provoz na neveřejných komunikacích (vjezdech a výjezdu z podzemních garáží). Stav v roce 2012 Stav v roce 2022 (uvažován vliv R49) Stav v roce 2032 (uvažován vliv R49 a pravobřežní komunikace) Vyhodnocení dopravy na neveřejných komunikacích 2. PODKLADY 2.1. Podklady od zadavatele Objednatel poskytl zhotoviteli tyto podklady: 1. Akustická studie Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická, 1.část - Provoz, Poklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí - Ekola group, spol. s r.o., únor 2009; 2. Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního na ulici Březnická - aktualizace, vypracoval: DHV CR, spol. s r.o., listopad 2008; 3. Souhrnná zpráva, Společensko obchodní centrum - Březnická, CENTROPROJEKT a.s., březen 2007; 4. Výkresová dokumentace ve formátech *.dwg a *.pdf, CENTROPROJEKT a.s., červen 2008; 5. Hluková studie Společensko obchodní centrum Zlín Březnická - Vliv hluku z výstavby a provozu, RNDr. Vladimír Suk, květen 2008;

5 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 5 6. Akustická studie Společensko obchodní centrum Březnická - Hluk z navýšení dopravy na I/49, EKOLA group, spol. s r.o., listopad 2007; 7. Hluková studie Vyhodnocení vlivu změn intenzit dopravy vyvolané provozem společenského a obchodního centra Zlín - Březnická na akustickou situaci, Ing. Pavel Balahura - HDV CR, spol. s r.o., květen 2008; 8. Mapové podklady ve formátu *.tif, poskytnuté em Ing. Stanislavem Kučerou - CENTROPROJEKT a.s., říjen Podklady zhotovitele Zhotovitel použil dále tyto podklady: 9. Terénní průzkum zájmového území, únor 2009, EKOLA group spol. s r.o.; 10. Měření hluku ze dne včetně sčítání dopravy: Protokol o zkoušce č VP09, EKOLA group spol. s r.o.; 11. Fotodokumentace, únor 2009, archiv EKOLA group spol. s r.o.; 12. Zdroje map: Literatura 13. Liberko : Úvod do urbanistické akustiky, SNTL Praha, 1989; 14. Liberko : Metodické pokyny pro výpočet hladin hluku z dopravy, VÚVA Brno, 1991; 15. Novela metodiky výpočtu hluku silniční dopravy 2004, Planeta 2/2005; 16. Vaverka, Kozel, Ládyš, Liberko, Chybík: Stavební fyzika 1. Urbanistická, stavební a prostorová akustika. VÚT Brno, 1998; 17. Doc. Ing. Jiří Čechura: Stavební fyzika 10. Akustika stavebních konstrukcí. ČVUT Legislativní podklady 18. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů; 19. Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 3. NÁVRH PROTIHLUKOVÝCH OPATŘENÍ Oproti akustické studii je v předkládaném dodatku v ulici Březnická v celé její délce uvažován hygienický limit hluku 70/60 db pro den/noc. Pro dosažení hygienických limitů a především zachování alespoň stávající akustické situace byla navržena následující protihluková opatření: - zastřešení obou vjezdů a výjezdu do/z SOC v rozsahu dle obrázku 1 - clona 1: protihluková clona výšky 4,5 m se zalomením směrem do středu vozovky, od objektu č.p postupně klesá na výšku 4 m, celková délka clony 127 m - clona 2: protihlukové clony výšky 3 m podél komunikace Březnická v celkové délce 135 m, v návaznosti na clonu 1 má výšku 4 m a postupně klesá na výšku 3 m u ulice Nad Ovčírnou I

6 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 6 - clona 3: protihluková clona výšky 3 m podél ulice U Zimního stadionu v délce 140 m - clona 4: protihluková clona výšky 4 m u výjezdu z SOC z ulice U Zimního stadionu v délce 28 m - clona 5: protihluková clona u vjezdu do SOC z ulice U Zimního stadionu výšky 4 m se zalomením do středu vozovky délky 5 m. Výše popsaná protihluková opatření jsou znázorněna v situaci na obrázku 1 a ve 3D pohledu na zájmové území na obrázku 2. Obr. 1 Situace navržených protihlukových opatření

7 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 7 Obr. 2 3D pohled na zájmové území ve výpočtovém modelu s navrženými PHO 4. STAV V ROCE 2012 Pro stav v roce 2012 se záměrem bylo uvažováno s novou silniční sítí - viz. kapitola Výhledové dopravní řešení v akustické studii (podklad 1). Pro výpočet byly uvažovány intenzity dopravy pro rok 2012 se započtením zdrojové a cílové dopravy s uvažováním protihlukových opatření. Výpočet byl proveden pro výpočtové body uvedené v akustické studii (podklad 1) Výpočet V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy pro stav se záměrem včetně vlivu navržených protihlukových opatření a pro stav bez. Dále je zde uveden samotný příspěvek. Tab. 1 Vypočtené hodnoty L Aeq,T - rok srovnání pro náplň záměrem včetně PHO a stav bez Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) Výp. bod 1 2 Výška nad terénem náplň záměrem+pho stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 3 m 57,0 49,0 69,8 62,3-12,8-13,3 70 / 60 6 m 60,5 52,4 69,7 62,2-9,2-9,8 70 / 60 9 m 64,9 56,8 69,2 61,7-4,3-4,9 70 / m 65,8 57,7 68,6 61,1-2,8-3,4 70 / m 66,2 58,2 68,0 60,5-1,8-2,3 70 / m 66,2 58,2 67,5 60,0-1,3-1,8 70 / 60 3 m 55,4 47,7 70,0 62,5-14,6-14,8 70 / 60 6 m 61,7 53,8 69,7 62,2-8,0-8,4 70 / 60 9 m 66,2 58,3 69,1 61,6-2,9-3,3 70 / m 66,9 59,0 68,5 61,0-1,6-2,0 70 / 60

8 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 8 Výp. bod Výška nad terénem náplň záměrem+pho Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 15 m 66,7 58,9 67,9 60,4-1,2-1,5 70 / m 67,1 59,3 67,3 59,8-0,2-0,5 70 / 60 3 m 54,7 47,1 67,8 60,3-13,1-13,2 70 / 60 6 m 59,8 52,1 68,0 60,5-8,2-8,4 70 / 60 9 m 63,0 55,2 67,6 60,1-4,6-4,9 70 / m 65,1 57,3 67,2 59,7-2,1-2,4 70 / m 65,6 57,8 66,8 59,3-1,2-1,5 70 / m 65,5 57,8 66,3 58,8-0,8-1,0 70 / 60 3 m 59,5 51,8 70,3 62,8-10,8-11,0 70 / 60 6 m 66,8 59,1 69,6 62,1-2,8-3,0 70 / 60 3 m 61,9 54,2 67,6 60,1-5,7-5,9 70 / 60 6 m 63,0 55,4 67,8 60,3-4,8-4,9 70 / 60 3 m 64,8 57,1 69,8 62,3-5,0-5,2 70 / 60 6 m 66,0 58,3 69,7 62,2-3,7-3,9 70 / 60 3 m 63,4 55,7 70,3 62,8-6,9-7,1 70 / 60 6 m 67,5 59,8 70,0 62,5-2,5-2,7 70 / 60 3 m 63,5 55,8 70,4 62,9-6,9-7,1 70 / 60 6 m 66,7 59,0 70,2 62,7-3,5-3,7 70 / 60 3 m 52,5 45,8 55,0 47,7-2,5-1,9 60 / 50 6 m 54,6 48,0 56,0 48,6-1,4-0,6 60 / 50 3 m 48,3 41,2 55,6 48,3-7,3-7,1 60 / 50 6 m 52,4 45,7 56,3 49,0-3,9-3,3 60 / 50 3 m 48,7 41,6 57,1 50,0-8,4-8,4 60 / 50 6 m 52,2 45,4 57,7 50,6-5,5-5,2 60 / 50 3 m 49,4 42,1 60,0 53,3-10,6-11,2 60 / 50 6 m 52,7 45,6 59,9 53,1-7,2-7,5 60 / 50 3 m 51,1 43,6 60,2 53,5-9,1-9,9 60 / 50 6 m 53,5 46,1 60,1 53,3-6,6-7,2 60 / 50 3 m 54,5 46,9 60,5 53,8-6,0-6,9 60 / 50 6 m 56,2 48,5 60,5 53,8-4,3-5,3 60 / 50 3 m 57,6 50,0 62,3 55,7-4,7-5,7 60 / 50 6 m 59,4 51,6 62,3 55,6-2,9-4,0 60 / 50 3 m 49,6 42,2 53,3 46,1-3,7-3,9 60 / 50 6 m 51,6 44,2 55,7 48,5-4,1-4,3 60 / 50 3 m 47,0 39,7 48,7 41,4-1,7-1,7 60 / 50 6 m 48,0 40,8 49,3 42,0-1,3-1,2 60 / 50 9 m 49,4 42,0 50,1 42,8-0,7-0,8 60 / m 50,2 42,9 51,0 43,7-0,8-0,8 60 / 50 3 m 58,8-59,0 - -0,2-60 / 50 6 m 60,2-60,4 - -0,2-60 / 50 9 m 60,6-60,8 - -0,2-60 / 50 3 m 64,3 57,7 64,2 57,7 0,1 0,0 65 / 55 6 m 65,7 59,1 65,5 59,1 0,2 0,0 65 / 55 9 m 66,6 60,0 66,5 60,0 0,1 0,0 65 / m 66,9 60,4 66,8 60,3 0,1 0,1 65 / m 67,1 60,5 66,9 60,4 0,2 0,1 65 / 55 Pozn: Tučně vyznačené hodnoty se pohybují nad hygienickým limitem hluku. + kladné hodnoty zhoršení - záporné hodnoty zlepšení

9 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii Vyhodnocení Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pro náplň záměrem se započtením vlivu protihlukových opatření se pohybují v denní době v rozmezí od L Aeq,16h = 47,0 db do L Aeq,16h = 67,5 db a v noční době od L Aeq,8h = 39,7 db do L Aeq,8h = 60,5 db. U chráněných objektů podél ulice Březnická je výpočtově dodržen hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž. Ve výpočtových bodech 1, 2, 4, 6, 7 a 8 se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v noční době pohybují na hranici hygienického limitu. Ve výpočtovém bodě 15 je v úrovni 2.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 50 db v noční době, v denní době se vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybuje na hranici hygienického limitu. U budovy univerzity v ulici Mostní je v úrovni 2. a 3.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 60 db v denní době. U lůžkového zdravotnického zařízení - nemocnice Atlas je překročen hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž pro denní/noční dobu L Aeq,T = 65/55 db. V ostatních výpočtových bodech je výpočtově splněn hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní/noční dobu L Aeq,T = 60/50 db. Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 9.1 této akustické studie. Porovnání stavu v roce náplň záměrem včetně PHO a stav v roce 2012 bez V ulici Březnická dojde vlivem navržených protihlukových opatření k výraznému zlepšení akustické situace. Ve všech výpočtových bodech v ulici U Zimního stadionu a Mostní dojde oproti stavu bez ke zlepšení akustické situace ze silniční dopravy. U zdravotnického zařízení na tř. Tomáše Bati se rozdíly pohybují do 0,2 db, takto malá změna v hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku A není hodnotitelná. Vliv se na tř. Tomáše Bati prakticky neprojeví. 5. STAV V ROCE 2022 Pro stav v roce 2022 se záměrem bylo uvažováno s novou silniční sítí - viz. kapitola Výhledové dopravní řešení v akustické studii (podklad 1). Pro výpočet byly uvažovány intenzity dopravy pro rok 2022 se započtením zdrojové a cílové dopravy s uvažováním protihlukových opatření. Výpočet byl proveden pro výpočtové body uvedené v akustické studii (podklad 1) Výpočet V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy pro stav se záměrem včetně protihlukových opatření a pro stav bez. Dále je zde uveden samotný příspěvek.

10 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 10 Tab. 2 Vypočtené hodnoty L Aeq,T - rok srovnání pro náplň záměrem včetně PHO a stav bez Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) Výp. bod Výška nad terénem náplň záměrem+pho stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 3 m 57,1 48,9 70,1 62,5-13,0-13,6 70 / 60 6 m 60,6 52,4 69,9 62,3-9,3-9,9 70 / 60 9 m 65,1 57,0 69,5 61,9-4,4-4,9 70 / m 66,0 57,9 68,9 61,3-2,9-3,4 70 / m 66,4 58,3 68,3 60,7-1,9-2,4 70 / m 66,4 58,3 67,8 60,2-1,4-1,9 70 / 60 3 m 55,5 47,6 70,2 62,6-14,7-15,0 70 / 60 6 m 61,9 53,9 70,0 62,4-8,1-8,5 70 / 60 9 m 66,4 58,5 69,4 61,8-3,0-3,3 70 / m 67,1 59,2 68,8 61,2-1,7-2,0 70 / m 67,0 59,0 68,1 60,5-1,1-1,5 70 / m 67,3 59,4 67,5 59,9-0,2-0,5 70 / 60 3 m 54,8 47,1 68,1 60,5-13,3-13,4 70 / 60 6 m 60,0 52,2 68,2 60,6-8,2-8,4 70 / 60 9 m 63,3 55,4 67,9 60,3-4,6-4,9 70 / m 65,3 57,4 67,5 59,9-2,2-2,5 70 / m 65,9 58,0 67,0 59,5-1,1-1,5 70 / m 65,8 58,0 66,5 58,9-0,7-0,9 70 / 60 3 m 59,8 52,0 70,6 63,0-10,8-11,0 70 / 60 6 m 67,1 59,3 69,9 62,3-2,8-3,0 70 / 60 3 m 62,2 54,4 67,9 60,3-5,7-5,9 70 / 60 6 m 63,3 55,5 68,1 60,5-4,8-5,0 70 / 60 3 m 65,1 57,3 70,1 62,5-5,0-5,2 70 / 60 6 m 66,2 58,5 70,0 62,4-3,8-3,9 70 / 60 3 m 63,3 55,6 70,6 63,0-7,3-7,4 70 / 60 6 m 67,5 59,8 70,3 62,8-2,8-3,0 70 / 60 3 m 63,8 56,0 70,7 63,1-6,9-7,1 70 / 60 6 m 66,9 59,1 70,5 62,9-3,6-3,8 70 / 60 3 m 52,3 45,6 55,2 47,7-2,9-2,1 60 / 50 6 m 54,5 47,8 56,2 48,7-1,7-0,9 60 / 50 3 m 48,1 40,9 55,8 48,3-7,7-7,4 60 / 50 6 m 52,2 45,4 56,5 49,0-4,3-3,6 60 / 50 3 m 48,5 41,2 57,2 49,9-8,7-8,7 60 / 50 6 m 52,0 45,0 57,8 50,5-5,8-5,5 60 / 50 3 m 49,2 41,7 59,9 53,2-10,7-11,5 60 / 50 6 m 52,5 45,3 59,9 53,0-7,4-7,7 60 / 50 3 m 51,0 43,2 60,1 53,3-9,1-10,1 60 / 50 6 m 53,3 45,8 60,1 53,2-6,8-7,4 60 / 50 3 m 54,3 46,5 60,4 53,6-6,1-7,1 60 / 50 6 m 56,1 48,2 60,5 53,6-4,4-5,4 60 / 50 3 m 57,6 49,9 62,3 55,6-4,7-5,7 60 / 50 6 m 59,4 51,6 62,3 55,5-2,9-3,9 60 / 50 3 m 49,4 41,7 53,4 46,0-4,0-4,3 60 / 50 6 m 51,5 43,7 55,8 48,4-4,3-4,7 60 / 50 3 m 47,0 39,5 48,7 41,2-1,7-1,7 60 / 50 6 m 48,1 40,6 49,4 41,9-1,3-1,3 60 / 50 9 m 49,4 41,9 50,2 42,7-0,8-0,8 60 / 50

11 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 11 Výp. bod Výška nad terénem náplň záměrem+pho Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 12 m 50,2 42,8 51,1 43,6-0,9-0,8 60 / 50 3 m 59,0-59,2 - -0,2-60 / 50 6 m 60,4-60,6 - -0,2-60 / 50 9 m 60,8-61,0 - -0,2-60 / 50 3 m 63,4 56,2 63,2 56,1 0,2 0,1 65 / 55 6 m 64,7 57,5 64,6 57,5 0,1 0,0 65 / 55 9 m 65,7 58,5 65,5 58,4 0,2 0,1 65 / m 66,0 58,8 65,8 58,8 0,2 0,0 65 / m 66,1 58,9 65,9 58,9 0,2 0,0 65 / 55 Pozn: Tučně vyznačené hodnoty se pohybují nad hygienickým limitem hluku. + kladné hodnoty zhoršení - záporné hodnoty zlepšení 5.2. Vyhodnocení Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pro náplň záměrem se započtením vlivu protihlukových opatření se pohybují v denní době v rozmezí od L Aeq,16h = 47,0 db do L Aeq,16h = 67,5 db a v noční době od L Aeq,8h = 39,5 db do L Aeq,8h = 59,8 db. U chráněných objektů podél ulice Březnická je výpočtově dodržen hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž. Ve výpočtových bodech 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8 se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v noční době pohybují na hranici hygienického limitu. Ve výpočtovém bodě 15 je v úrovni 2.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 50 db v noční době, v denní době se vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybuje na hranici hygienického limitu. U budovy univerzity v ulici Mostní je v úrovni 2. a 3.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 60 db v denní době. U lůžkového zdravotnického zařízení - nemocnice Atlas je překročen hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž pro denní/noční dobu L Aeq,T = 65/55 db. V ostatních výpočtových bodech je výpočtově splněn hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní/noční dobu L Aeq,T = 60/50 db. Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 9.2 této akustické studie. Porovnání stavu v roce náplň záměrem včetně PHO a stav v roce 2022 bez V ulici Březnická dojde vlivem navržených protihlukových opatření k výraznému zlepšení akustické situace. Ve všech výpočtových bodech v ulici U Zimního stadionu a Mostní dojde oproti stavu bez ke zlepšení akustické situace ze silniční dopravy. U zdravotnického zařízení na tř. Tomáše Bati se rozdíly pohybují do 0,2 db, takto malá změna v hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku A není hodnotitelná. Vliv se na tř. Tomáše Bati prakticky neprojeví.

12 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii STAV V ROCE 2032 Pro stav v roce 2032 se záměrem bylo uvažováno s novou silniční sítí - viz. kapitola Výhledové dopravní řešení v akustické studii (podklad 1). Pro výpočet byly uvažovány intenzity dopravy pro rok 2032 se započtením zdrojové a cílové dopravy s uvažováním protihlukových opatření. Výpočet byl proveden pro výpočtové body uvedené v akustické studii (podklad 1) Výpočet V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ze silniční dopravy pro stav se záměrem včetně protihlukových opatření a pro stav bez. Dále je zde uveden samotný příspěvek. Tab. 3 Vypočtené hodnoty L Aeq,T - rok srovnání pro náplň záměrem včetně PHO a stav bez Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) Výp. bod Výška nad terénem náplň záměrem+pho stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 3 m 57,1 48,9 70,3 62,7-13,2-13,8 70 / 60 6 m 60,7 52,4 70,2 62,5-9,5-10,1 70 / 60 9 m 65,3 57,1 69,7 62,1-4,4-5,0 70 / m 66,2 58,1 69,1 61,5-2,9-3,4 70 / m 66,6 58,5 68,5 60,9-1,9-2,4 70 / m 66,6 58,6 67,9 60,3-1,3-1,7 70 / 60 3 m 55,5 47,5 70,5 62,9-15,0-15,4 70 / 60 6 m 62,1 54,1 70,2 62,6-8,1-8,5 70 / 60 9 m 66,6 58,7 69,6 62,0-3,0-3,3 70 / m 67,3 59,4 69,0 61,4-1,7-2,0 70 / m 67,2 59,2 68,3 60,7-1,1-1,5 70 / m 67,5 59,7 67,7 60,1-0,2-0,4 70 / 60 3 m 54,9 47,0 68,4 60,8-13,5-13,8 70 / 60 6 m 60,3 52,4 68,5 60,9-8,2-8,5 70 / 60 9 m 63,5 55,6 68,1 60,5-4,6-4,9 70 / m 65,6 57,7 67,7 60,1-2,1-2,4 70 / m 66,1 58,2 67,3 59,6-1,2-1,4 70 / m 66,0 58,2 66,7 59,1-0,7-0,9 70 / m 6 m 60,0 67,4 52,2 59,6 70,9 70,1 63,2 62,5-10,9-2,7-11,0-2,9 70 / / m 63,5 55,8 68,3 60,7-4,8-4,9 70 / 60 3 m 62,4 54,6 68,1 60,5-5,7-5,9 70 / m 66,5 58,7 70,2 62,6-3,7-3,9 70 / 60 3 m 65,3 57,5 70,4 62,8-5,1-5,3 70 / m 67,6 59,8 70,6 63,0-3,0-3,2 70 / 60 3 m 61,0 53,3 70,8 63,2-9,8-9,9 70 / m 67,1 59,3 70,7 63,1-3,6-3,8 70 / 60 3 m 64,0 56,2 70,9 63,3-6,9-7,1 70 / m 52,3 45,6 55,4 47,8-3,1-2,2 60 / 50 6 m 54,5 47,8 56,4 48,8-1,9-1,0 60 / m 47,9 40,6 55,9 48,3-8,0-7,7 60 / 50

13 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 13 Výp. bod Výška nad terénem náplň záměrem+pho Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) stav bez Příspěvek Hygienický limit- náplň záměrem (db) DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN / NOC 6 m 52,0 45,2 56,6 49,1-4,6-3,9 60 / 50 3 m 48,3 40,8 57,2 49,9-8,9-9,1 60 / 50 6 m 51,9 44,9 57,8 50,6-5,9-5,7 60 / 50 3 m 49,0 41,3 60,0 53,2-11,0-11,9 60 / 50 6 m 52,3 45,1 59,9 53,1-7,6-8,0 60 / 50 3 m 50,8 42,7 60,2 53,4-9,4-10,7 60 / 50 6 m 53,1 45,4 60,2 53,3-7,1-7,9 60 / 50 3 m 54,1 46,2 60,4 53,6-6,3-7,4 60 / 50 6 m 55,9 47,9 60,5 53,7-4,6-5,8 60 / 50 3 m 57,7 49,8 62,3 55,6-4,6-5,8 60 / 50 6 m 59,5 51,5 62,4 55,6-2,9-4,1 60 / 50 3 m 49,1 41,0 53,4 45,9-4,3-4,9 60 / 50 6 m 51,1 43,0 55,8 48,3-4,7-5,3 60 / 50 3 m 46,9 39,3 48,7 41,1-1,8-1,8 60 / 50 6 m 48,0 40,4 49,4 41,7-1,4-1,3 60 / 50 9 m 49,4 41,8 50,2 42,6-0,8-0,8 60 / m 50,2 42,6 51,2 43,5-1,0-0,9 60 / 50 3 m 59,2-59,5 - -0,3-60 / 50 6 m 60,6-60,9 - -0,3-60 / 50 9 m 61,0-61,3 - -0,3-60 / 50 3 m 61,1 52,7 60,9 52,7 0,2 0,0 65 / 55 6 m 62,5 54,1 62,2 54,1 0,3 0,0 65 / 55 9 m 63,4 55,0 63,2 55,0 0,2 0,0 65 / m 63,7 55,4 63,5 55,3 0,2 0,1 65 / m 63,9 55,5 63,6 55,4 0,3 0,1 65 / 55 Pozn: Tučně vyznačené hodnoty se pohybují nad hygienickým limitem hluku. + kladné hodnoty zhoršení - záporné hodnoty zlepšení 6.2. Vyhodnocení Vypočtené hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A ze silniční dopravy pro náplň záměrem se započtením vlivu protihlukových opatření se pohybují v denní době v rozmezí od L Aeq,16h = 46,9 db do L Aeq,16h = 67,6 db a v noční době od L Aeq,8h = 39,3 db do L Aeq,8h = 59,8 db. U chráněných objektů podél ulice Březnická je výpočtově dodržen hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž. Ve výpočtových bodech 1, 2, 3, 4, 6, 7 a 8 se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v noční době pohybují na hranici hygienického limitu. Ve výpočtovém bodě 15 je v úrovni 2.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 50 db v noční době, v denní době se vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybuje na hranici hygienického limitu. U budovy univerzity v ulici Mostní je v úrovni 2. a 3.NP překročen hygienický limit L Aeq,T = 60 db v denní době. U lůžkového zdravotnického zařízení - nemocnice Atlas je překročen hygienický limit s korekcí na starou hlukovou zátěž pro noční dobu L Aeq,T = 55 db, v denní době se vypočtená hodnota ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybuje na hranici hygienického limitu.

14 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 14 V ostatních výpočtových bodech je výpočtově splněn hygienický limit pro hluk z dopravy na pozemních komunikacích pro denní/noční dobu L Aeq,T = 60/50 db. Hlukové mapy jsou uvedeny v příloze 9.3 této akustické studie. Porovnání stavu v roce náplň záměrem včetně PHO a stav v roce 2032 bez V ulici Březnická dojde vlivem navržených protihlukových opatření k výraznému zlepšení akustické situace. Ve všech výpočtových bodech v ulici U Zimního stadionu a Mostní dojde oproti stavu bez ke zlepšení akustické situace ze silniční dopravy. U zdravotnického zařízení na tř. Tomáše Bati se rozdíly pohybují do 0,3 db, takto malá změna v hodnotě ekvivalentní hladiny akustického tlaku A není hodnotitelná. Vliv se na tř. Tomáše Bati prakticky neprojeví. 7. NEVEŘEJNÉ KOMUNIKACE V této kapitole je zhodnocen provoz na neveřejných komunikacích. Jedná se o hluk z automobilové dopravy na vjezdech a výjezdu do/z podzemních garáží. Výpočet byl proveden pro výpočtové body uvedené v akustické studii (podklad 1) Výpočet V následující tabulce jsou uvedeny vypočtené ekvivalentní hladiny akustického tlaku A z automobilové dopravy vyvolané záměrem na neveřejných komunikacích. Pro výpočet byly uvažovány intenzity dopravy na neveřejných komunikacích s uvažováním protihlukových opatření. Provoz na neveřejných komunikacích je uvažován pouze v denní době. Dle sdělení objednatele budou podzemní garáže po 22:00 hodině uzavřeny. Tab. 4 Vypočtené L Aeq,T z provozu na neveřejných komunikacích Vypočtená Výška nad hodnota L Výp. bod Aeq,T terénem (db) DEN Hygienický limit (db) DEN 3 m 34, m 42, m 49, m 49, m 49, m 49, m 35, m 47, m 50, m 49, m 49, m 48, m 33, m 38, m 43, m 44, m 44, m 43, m 31,5 50

15 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 15 Výp. bod Výška nad terénem Vypočtená hodnota L Aeq,T (db) DEN Hygienický limit (db) DEN 6 m 35, m 28, m 30, m 28, m 30, m 27, m 28, m 25, m 26, m 36, m 37, m 36, m 38, m 37, m 39, m 38, m 40, m 40, m 42, m 46, m 48, m 46, m 49, m 36, m 37, m 28, m 29, m 29, m 29, m 44, m 45, m 46, m 25, m 26, m 26, m 27, m 27, Vyhodnocení V denní době se vypočítané hodnoty ekvivalentních hladin akustického tlaku A pro provoz na neveřejných komunikacích pohybují v rozmezí od L Aeq,8h = 25,6 db do L Aeq,8h = 50,0 db. Ve výpočtu byla zahrnuta pouze automobilová doprava (osobní automobily a zásobování) vyvolaná záměrem na neveřejných komunikacích. Akustická situace v zájmové oblasti z provozu na neveřejných komunikacích výpočtově vyhovuje hygienickému limitu dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro denní dobu L Aeq,8h = 50 db. Ve výpočtových bodech 1, 2, 14 a 15 se vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pohybují na hranici hygienického limitu.

16 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii SHRNUTÍ 8.1. Navržená protihluková opatření zastřešení obou vjezdů a výjezdu do/z SOC v rozsahu dle obrázku 1 clona 1: protihluková clona výšky 4,5 m se zalomením směrem do středu vozovky, od objektu č.p postupně klesá na výšku 4 m, celková délka clony 127 m clona 2: protihlukové clony výšky 3 m podél komunikace Březnická v celkové délce 135 m, v návaznosti na clonu 1 má výšku 4 m a postupně klesá na výšku 3 m u ulice Nad Ovčírnou I clona 3: protihluková clona výšky 3 m podél ulice U Zimního stadionu v délce 140 m clona 4: protihluková clona výšky 4 m u výjezdu z SOC z ulice U Zimního stadionu v délce 28 m clona 5: protihluková clona u vjezdu do SOC z ulice U Zimního stadionu výšky 4 m se zalomením do středu vozovky délky 5 m. Veškerá protihluková opatření v této studii byla navržena na základě poskytnutých vstupních údajů. V dalším stupni projektové dokumentace je třeba návrh upřesnit Hluk z liniových zdrojů Realizací včetně navržených protihlukových opatření dojde ke zlepšení akustické situace v zájmovém území ve všech výhledových stavech oproti stavu bez. Při realizaci výše popsaných protihlukových opatření nebude v ulici Březnická překročen hygienický limit hluku pro hluk z provozu na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž a ani nedojde ke zhoršení stávající akustické situace nebo ke zhoršení akustické situace v okolí ulice Březnická v uvažovaných výhledových letech bez realizace.. Akustická situace vyvolaná samotným provozem na neveřejných komunikacích se pohybuje pod hygienickým limitem L Aeq,T = 50 db pro denní dobu dle NV č.148/2006 Sb.

17 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii ZÁVĚR Předmětem dodatku k akustické studie bylo posouzení vlivu provozu Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická na akustickou situaci v chráněném venkovním prostoru a v chráněném venkovním prostoru staveb. Účelem bylo navrhnout protihluková opatření v ulici Březnická tak, aby nebyl překročen hygienický limit hluku v ulici Březnická z provozu na pozemních komunikacích s korekcí na starou hlukovou zátěž 70/60 db pro den/noc a především aby nedošlo ke zhoršení stávající akustické situace v okolí ulice Březnická. V akustické studii byly modelovány různé situace liniové dopravy. Výsledky jednotlivých modelů jsou uvedeny vždy v příslušné kapitole. Provozem nedojde při realizaci navržených protihlukových opatření ke zhoršení akustické situace v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí. Při dodržení vstupních parametrů liniových zdrojů hluku a při realizaci navržených protihlukových opatření lze předpokládat splnění hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru okolních staveb z liniových zdrojů hluku, které souvisí s provozem. Přesnost výpočtů odpovídá stupni rozpracovanosti projektu a podrobnosti poskytnutých vstupních údajů. V dalším stupni projektové dokumentace je nutno návrh protihlukových opatření upřesnit. Akustická studie byla provedena v souladu s nařízením vlády č.148/2006 Sb.

18 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii PŘÍLOHY Hlukové mapy - rok náplň záměrem + PHO Hluková mapa rok 2012 se záměrem den, 3 m nad terénem

19 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 19 Hluková mapa rok 2012 se záměrem noc, 3 m nad terénem

20 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii Hlukové mapy - rok náplň záměrem + PHO Hluková mapa rok 2022 se záměrem den, 3 m nad terénem

21 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 21 Hluková mapa rok 2022 se záměrem noc, 3 m nad terénem

22 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii Hlukové mapy - rok náplň záměrem + PHO Hluková mapa rok 2032 se záměrem den, 3 m nad terénem

23 Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická - Dodatek k akustické studii 23 Hluková mapa rok 2032 se záměrem den, 3 m nad terénem

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Září 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie Akustická situace v ulici Březnická v roce 2000 a v roce 2008 EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4

Více

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKO OBCHODNÍ CENTRUM BŘEZNICKÁ DIVIZE MORAVA LUCEMBURSKÉHO 229, 686 01 UH. HRADIŠTĚ TEL/FAX : 572 550 572, MOBIL : 775 112 769 E m a i l : e k o l a. u h @ e k o l a g r o u p. c z S Í D L O : M I S T R O V S K Á 4, 1 0 8 0 0 P R A

Více

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum:

Příloha 1. Výstup pod Baštou. - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie. Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: Příloha 1 Výstup pod Baštou - propojení ulic Palackého a Podhorské (Mostecké) Hluková studie Zpracoval: Mgr. Radomír Smetana Člen České asociace akustiků, o.s. Datum: 25. 8. 2015 Zakázka č.: 15/0610 Počet

Více

D35, 3507 Litomyšl Janov

D35, 3507 Litomyšl Janov EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D35, 3507 Litomyšl Janov Akustické posouzení Zakázkové číslo: 16.0221-01 EKOLA group, spol.

Více

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání

Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/ vydání Doplňující údaje: Ing. Kozel Ing. Kozel Mgr. Reichlová RNDr. Bosák 0 04/2016 1.vydání v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MORAVIA CONSULT Olomouc,

Více

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání

D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 D11, stavba 1101, km 0,0 exit Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové uspořádání Pilotní

Více

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: , HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, MODŘICE IČO: , tel: ,   HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Masarykova 141, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: NOSISLAV, LOKALITA Z2, Z20 - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY V

Více

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity

HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity HLUKOVÁ STUDIE Výpočet hladin akustického tlaku liniových zdrojů hluku, porovnání s hyg. limity Objednatel: Obec Strančice, Revoluční 383, 251 63 Strančice Zpracovatel: Ing. Aleš Kaluža, Nár. odboje 283,

Více

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85

HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Ing. Pavel Berka, Ph.D. IČO: 724 06 046, Tel.: 604 356 221 E-mail: bp.akustika@seznam.cz Web: www.bpakustika.cz HLUKOVÁ STUDIE č. 1408S85 Objednatel: Ing. Zdeněk Buček Ulička 14 623 00 Brno IČO: 134 18

Více

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ

SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ Únor 2009 SPOLEČENSKÉ A OBCHODNÍ CENTRUM ZLÍN - BŘEZNICKÁ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie 2.část - Hluk z výstavby Podklad k dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí EKOLA group,

Více

Výpočet hluku ze silniční dopravy

Výpočet hluku ze silniční dopravy Výpočet hluku ze silniční dopravy ÚVOD Výpočet hluku z předpokládaného provozu běžné silniční dopravy pro venkovní prostor intravilánu města Přerov je zpracován jako orientační podklad pro zhotovitele

Více

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově

II/150 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Akustická studie /1 Havlíčkův Brod ul. Dolní, Žižkova, Na Ostrově Objednatel: M-PROJEKT, nženýrské a mostní konstrukce, s.r.o. Vodní 1 2 00 Brno Datum zpracování: březen 2011 Počet výtisků: 5 Výtisk č.

Více

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025

Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1565 podle ČSN EN ISO/IEC 17025 Zakázka číslo: 2017-012527-JP/01 Protokol o zkoušce Měření hluku Palackého třída, náměstí Jana Pernera Pardubice Zkušební laboratoř ATELIER DEK akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y

ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN Š T Ě M Ě CH Y PRŮZKUMY A ROZBORY (DOPLNĚNÍ)

Více

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD

EKOME, spol. s r. o 1. ÚVOD . Příloha č. 4 Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 283 Hluková studie č. 55/10 Zákazník: Ing. arch. Pavel Šiška S.M.S projekční a architektonická kancelář M. Knesla 3999, 760 01 Zlín Název záměru:

Více

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E

RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, Olomouc, tel: ,IČ: S T U D I E RNDr.Jiří Matěj, poradenská a konzultační činnost v akustice Machátova 13, 783 01 Olomouc, tel: 585433141,IČ: 65907850 S T U D I E M o d e l o v ý v ý p o č e t hladin akustického tlaku ve venkovním prostoru

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK

Hluková studie. Zpracováno v období: Květen 2015. Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda. Zakázka číslo: 2015-008341-HK Zakázka číslo: 2015-008341-HK Hluková studie Restaurace Opera Náměstí Vítězslava Hálka č.p. 90 250 70 Odolena Voda Zpracováno v období: Květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00

Více

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí

AKUSTICKÁ STUDIE. Ing. arch. Tomáš Slavík, Komenského nám. 17, Brandýs nad Orlicí Havlíčkova ul. 26, 412 01 Litoměřice Tel./Fax: 416-742981 http://www.revita.cz E-mail: info@revita.cz ODDĚLENÍ EXPERTIZ, VÝVOJE A PROJEKCE AKUSTICKÁ STUDIE Č. 2977-S34-12 Předmět posouzení : Výstavba RD

Více

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7

Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Akustická studie pro dokumentaci stavebních úprav bytového domu Tusarova 1235/32, Praha 7 Červenec 2014 Zpráva č. 373-SHJ-14 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49

Více

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Vyjádření k oznámení záměru Letiště Vodochody pro zjišťovací řízení v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) Na základě požadavku OÚ Postřižín jsme provedli vyhodnocení materiálu, který byl

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: S & M CZ s.r.o. Třebovská 809 569 43 Jevíčko Posuzovaný objekt: Farma větrných elektráren

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

HLUKOVÁ STUDIE. Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat Objednatel: Město Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim Zpracovatel: EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové Název: Obchvat města Kuřimi - 2. varianty varianta 1 - severní obchvat varianta 2 - jižní obchvat

Více

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM

OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM OBYTNÁ ZÓNA CHRÁST, POD NÁDRAŽÍM HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014

Přestavlky 7, 783 57 Tršice e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622. Hluková studie. č.: 1001/2014 Mgr. Michaela Vallová e-mail: mivall@email.cz, tel.: 585 000 527, 737 350 884, IČ: 02175622 Počet stran: 18 Počet příloh: 18 Digitální verze: 1 č.: 1001/2014 Pro záměr: Územní studie silnice v úseku Brankovice

Více

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil :

5. KVĚTNA 752 Tel./fax: LOMNICE NAD POPELKOU Mobil : 1 PROJEKČNÍ ATELIER Ing. Jaroslav Kaplan, Ph.D. 5. KVĚTNA 752 Tel./fax: 481 672 662 LOMNICE NAD POPELKOU 512 51 Mobil : 602 458 516 http://www.jak-cz.cz E-mail:jakcz@tiscali.cz H L U K O V Á S T U D I

Více

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008...

Hluková studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203. Duben 2008... Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie Objednatel: M3V Praha, a.s. Drahobejlova 2215/6 190 00 Praha 9 Posuzovaný objekt: Větrné elektrárny Enercon E82 Duben

Více

Zkušební laboratoř EKOLA group

Zkušební laboratoř EKOLA group Předmět měření: Účel měření: Popis situace: Hluk v mimopracovním prostředí. Zjištění počáteční akustické situace z provozu dopravy, ověření výpočtového modelu podklad pro zpracování akustického posouzení.

Více

Shopping and office centrum Bořislavka

Shopping and office centrum Bořislavka EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shopping and office centrum Bořislavka Akustické posouzení Podklad pro Oznámení záměru dle

Více

Půdní vestavba ZŠ Nučice JP/01. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - duben Zakázka číslo:

Půdní vestavba ZŠ Nučice JP/01. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - duben Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2015-003966-JP/01 Akustická studie Půdní vestavba ZŠ Nučice Zpracováno v období: březen - duben 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5,

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 12. 2012 1.vydání Ing. Kreuziger Ing. Kreuziger Mgr. Bussinow RNDr. Bosák v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: MALOCH spol.

Více

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov

Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Akustická studie Hluk z dopravy v lokalitě B5 Batelov Investor, objednatel: František Dvořák Rácov 588 Batelov Datum zpracování: březen duben 2011 Počet výtisků: 3 Výtisk č. 1 Počet příloh: 0 Zpracoval:

Více

Modelování dopravního hluku

Modelování dopravního hluku Modelování dopravního hluku Ing. Rudolf Cholava Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., http://szp.cdv.cz Modelování dopravního hluku Hluk z dopravy nejvýznamnější zdroj nadměrného hluku v životním prostředí

Více

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ

SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ SILNICE II/380 SOKOLNICE ČEJČ HLUKOVÁ STUDIE Zpracováno podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Více

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště

Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Stavba ZŠ Na Líše 936/16, Praha 4, k.ú. Michle realizace multifunkčního sportoviště Hluková studie stupeň STUDIE zakázkové číslo 13/2012 číslo dokumentu 13/2012 P1 revize 0 datum únor 2012 autor Ing. Petr

Více

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11

A T E M. Ateliér ekologických modelů, s. r. o. AKUSTICKÉ POSOUZENÍ AREÁL INTERLOVU PRAHA 11 A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Květen 2015 Akustické posouzení Areál Interlovu Praha 11 ZADAL: Passerinvest Group, a. s. Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha Michle ZPRACOVAL: ATEM Ateliér ekologických

Více

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo:

Přístavba ZŠ Nučice JP/02. Akustická studie. Zpracováno v období: březen - květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2015-003966-JP/02 Akustická studie Přístavba ZŠ Nučice Zpracováno v období: březen - květen 2015 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Urbanistická akustika

Urbanistická akustika Urbanistická akustika Zabývá se studiem akustických jevů ve venkovním prostoru z hlediska ochrany vymezených míst (zejména v okolí budov) před hlukem. Sleduje akustické vlastnosti venkovních zdrojů hluku

Více

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb.

Akustická studie hluk ze stavební činnosti. EKOLA group, spol. s r.o. Prosinec 2008. Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb. Prosinec 2008 RWY 06R/24L LETIŠTĚ PRAHA RUZYNĚ EKOLA group, spol. s r.o. Akustická studie hluk ze stavební činnosti Podklad k dokumentaci dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění EKOLA group, spol.

Více

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích

Letiště Vodochody. Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Listopad 2008 Letiště Vodochody EKOLA group, spol. s r.o. EKOLA group, spol. s r.o. Mistrovská 4 108 00 Praha 10 IČO: 63981378 DIČ: CZ 63981378 Akustická studie Doprava na pozemních komunikacích Podklad

Více

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín

Hluková studie. Velkoobchodní sklad betonářského zboží. ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ZK RNDr. Zuzana Kadlecová Stříbrná 549, 760 01 Zlín ID datové schránky: timd7u mobil: 606 448 182 EIA, HLUKOVÉ A ROZPTYLOVÉ STUDIE, ODBORNÉ POSUDKY kancelář: nám. T.G.Masaryka 2433, 760 01 Zlín tel./fax:

Více

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo:

VacL. Akustická studie. Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda. Květen Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2016-008381-VacL Akustická studie Řešení prostorové akustiky 2 učeben ZŠ Odolena Voda Květen 2016 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054 284-5, FAX:

Více

Akustická studie č. 63/14

Akustická studie č. 63/14 . Počet listů: 13 Počet výtisků: 3 Zakázka č.: 261 Akustická studie č. 63/14 Zákazník: Kovárna VIVA a.s. třída Tomáše Bati 5333 760 01 Zlín Název záměru: Kovárna Viva a.s. Výrobní hala 72/2 Místo záměru:

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie

Sdružení sportovních aktivit Šumava. Hluková studie Akson, s.r.o., Třebařov 3, 569 33 IČO: 27548082, DIČ: CZ27548082 +420 774 734 474, skerik@akson.cz Střelnice Prachatice, ul. Pivovarská 897, Sdružení sportovních aktivit Šumava Hluková studie Objednatel:

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015

AKUSTICKÉ CENTRUM. Tělocvična ZŠ Dolní Břežany Na Vršku Dolní Břežany Posouzení hluku z provozu tělocvičny AKUSTICKÉ CENTRUM 2015 Název zakázky: Tělocvična ZŠ Dolní Na Vršku 290 252 41 Dolní Posouzení hluku z provozu tělocvičny Zakázka č.: 1-0215-1948/1 Zadavatel: Obsah dokumentace: VPÚ DECO Praha a.s. Podbabská 1014/20 160 00 Praha

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ Identifikace stavby Účel stavby : REKONSTRUKCE VÝTAHU v objektu MěÚ Třebíč Místo stavby: Kraj: Charakter stavby: Stupeň: Investor: Projektant:

Více

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno

Hluková studie. Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu města Opočno Objednatel: Zhotovitel: Královéhradecký kraj, Správa a údržba silnic EMPLA AG spol. s r.o. Hluková studie Výpočet hladin akustického tlaku ze silniční dopravy po realizaci I.etapy výstavby silničního obchvatu

Více

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích

Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Měření hluku z dopravy v ulicích Nová, Komenského v Hranicích Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno www.cdv.cz cz Požadavky zadání Měření hluku z dopravy na komunikaci Nová a Komenského,

Více

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203

Hluková studie. aktualizovaná studie. Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska. Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie Objednatel: EMPLA spol. s r.o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové Posuzovaný objekt: Větrné

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14

AKUSTICKÝ POSUDEK. AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 Stránka 1 z 18 AKUSTICKÝ POSUDEK č.: P32-14 AKUSTICKÝ POSUDEK Objednatel: Městská část Praha - Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 002 40 711 DIČ: CZ 002 40 711 Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim

Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil. Číslo projektu: Rekonstrukce koleje č.2 Brno Královo Pole - Kuřim Doplňující údaje: 0 08.2012 1.vydání Ing. Cápal Ing. Cápal Mgr. Bussinow RNDr. Bosák Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o. Kounicova 26 611

Více

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt:

Hluková studie Objednatel: Posuzovaný objekt: Ing. Aleš Jiráska Poradenství v oboru technická akustika IČO: 656 82 203 Hluková studie aktualizovaná studie pro 4 VTE Enercon E82 E2 Objednatel: VTE Větrný vrch s.r.o. VTE Bratrská s.r.o. Žižkova 152

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice Sirkárny 467/2a, 370 04 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení dělicích mezibytových stěn na akci BD V Závětří Objednatel

Více

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely

Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Akustická studie pro záměr Bytový soubor Kbely Březen 2012 Zpráva č. 136-SHV-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312 419,

Více

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07

Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol o zkoušce č. 586-MHK-07 Protokol schválil: Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608 Mgr. Daniel Musil,

Více

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily

Dopravní Terminál Semily. Autobusové nádraží. Dokumentace pro územní řízení. Stavebník: Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží Hluková studie Akce: Stavebník: Dopravní Terminál Semily Autobusové nádraží Dokumentace pro územní řízení Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Projektant: Ing.

Více

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn

Nová dot ovací a t ídící linka komunálního odpadu, rné a t ídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování v tví, zpevn Nová dotřiďovací a třídící linka komunálního odpadu, sběrné a třídící místo pro stavební odpad, plocha pro skladování větví, zpevněné plochy, sklady a další vybavení Vliv hluku z provozu Hluková studie

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace listopad 2008 Závěrečná zpráva Zakázka č. B-08-2B-38 Centroprojekt a.s. Ing. Stanislav Kučera Štefánikova

Více

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Nová galvanická linka a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2013 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3

Více

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy

Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Možnosti řešení hlukové zátěže z pozice provozovatele dráhy v kontextu stávající právní úpravy Bohumír Trávníček Konference Železniční dopravní cesta 2010 Pardubice, 23.3.2010 Možná definice hluku: HLUK

Více

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL

HYGIENICKÉ LIMITY HLUKU CHRÁN NÝ OSTATNÍ VENKOVNÍ PROSTOR VÝPO ETNÍ MODEL Zakázka 15-10 RNDr. Iva Janá ková zpracování akustických studií poradenství v akustice Žižkova 1667, 580 01 Havlí k vv Brod I : 70401462 Akustická studie Strana 1 (celkem 7) Zakázka 15-10 Strana 2 (celkem

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří

Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích Centrum hygienických laboratoří J. a J. Kovářů 1412, 562 6 Ústí nad Orlicí tel: 465 352 1, fax 465 524 328 e-mail: podatelna@zupu.cz, internet: www.zupu.cz Laboratoř

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice

AKUSTICKÝ POSUDEK. Objednatel ALFAPLAN s.r.o. Stará Pohůrka 340 370 06 České Budějovice www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK Posouzení stávající výtahové šachty na akci Stavební úpravy, nástavba a přístavba domova pro seniory Kaplice,

Více

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE

Obytný soubor Májovková, Praha 22 - Pitkovice HLUKOVÁ STUDIE Objednatel: CENTRAL GROUP a.s., Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 Místo: Hlavní město Praha, Pitkovice, k.ú. Pitkovice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Hradec Králové Název: Obytný soubor Májovková,

Více

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy

VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a železniční dopravy Ing. Zdeněk Zapletal Křenická 2254/9 100 00 Praha 10 Tel. 274783064 Mobil: +420 604 352525 E-mail: zapletal2@volny.cz VÝPOČET očekávané úrovně zatížení vybraných území obce Březina hlukem ze silniční a

Více

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ:

HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: NOVÝ BYDŢOV ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, PŘEDMĚT POSOUZENÍ: HLUKOVÁ STUDIE POČET STRAN: 30 INVESTOR: MĚSTO NOVÝ BYDŢOV, NÁM. TGM 1, 504 01 NOVÝ BYDŢOV PŘEDMĚT POSOUZENÍ: ÚZEMNÍ STUDIE LOKALITY DUFKOVA PILA DATUM ZHOTOVENÍ: ČERVEN 2017 VYPRACOVAL: ING. LEOŠ SLABÝ

Více

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy

Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy Měření hluku v rámci systému monitorování v kontextu s požadavky legislativy MUDr. Zdeňka Vandasová ve spolupráci s KHS Jihomoravského kraje, územním pracovištěm Znojmo, Ing. Stehlíkem KHS hlavního města

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008 ŽPZE-MT ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 11. dubna 2008 Ing. Miroslava Tomalová KUZL 16930/2008 KUSP 16930/2008

Více

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť)

AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017. pro záměr. Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) AKUSTICKÁ STUDIE č. 358F/2/2017 pro záměr Starý Mateřov Obytné území u hřiště (Zelená čtvrť) Zadavatel: Yaqoub Y. A. M. Alradhwan b 2 s3 H68 Bayan Kuvajtský stát Zakázka č. 358/2017 Datum zpracování: 24.

Více

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34

Akustická studie. Constellium hala 32, 33, 34 Akustická studie Constellium hala 32, 33, 34 Listopad 2016 1 1. Posuzovaný záměr Společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. se ve svém mateřském závodě v Děčíně dlouhodobě zabývá výrobou hliníkových

Více

Areál ledových sportů

Areál ledových sportů EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Areál ledových sportů Posouzení zastínění sousedních objektů Zakázkové číslo: 15.0268-04 EKOLA

Více

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b

H L U K O V Á S T U D I E C h r á n ě n ý v e n k o v n í p r o s t o r s t a v e b inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 557/18a, 602 00 Brno společnost vedená u RS v Brně, spisová značka C. 5939 tel./fax: 549 210 356, 541 240 857 e-mail: enving@enving.cz,

Více

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany

Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Akustická studie pro záměr Obytného souboru Letňany Červen 2011 Zpráva č. 141-SHV-11 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Czech Republic IČ 60 49 06 08, DIČ CZ60490608 Tel. +420 224 312

Více

5.6.10.7. Hluk http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/hluk Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Problematiku a ochranu zdraví před nepříznivými účinky hluku stanovuje

Více

Akustická studie hluk z automobilové dopravy

Akustická studie hluk z automobilové dopravy MISTROVSKÁ 4 108 00 PRAHA 10 TELEFON: 2 7477 2002, 2 7478 4927-9, 602 375858 FAX: 2 7477 2002 E mail: ekola@ekolagroup.cz IČO:63981378 DIČ:CZ63981378 * Akustická studie hluk z automobilové dopravy Praha,

Více

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov

REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov REZIDENCE AURUM Bytový dům Na Pláni, Praha 5 parc. č. 1430/7,1430/20, 4910/1 KÚ Smíchov DEMOLICE OBJEKTU GARÁŽÍ STUDIE HLUKU ZE STAVEBNÍ ČINNOSTI 28. května 2010 zpráva číslo 313-SHR-10 Akustika Praha

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ č. A autorizační set G2 strana: 1 z počtu: 12 stran č. protokolu: A-2013-0-31 Praha 9 - Letňany, Novosvětská 188, 199 00 286 920 966, mobil: 602 385 914, fax: 286 920 966, e- mail : milos.mertl@mertlakustika.cz Pracoviště s osobou

Více

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015

HLUKOVÁ STUDIE Silnice II/380 Moutnice průtah změna 2015 Inženýrské, organizační a realizační činnosti v ekologii Staňkova 18a, 602 00 Brno tel./fax:0549210356, 541240857 e-mail: enving@enving.cz, http: //www.enving.cz Organizace oprávněná k provozování živnosti

Více

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE

K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE K O M P R A H, s. r. o. Mayerova 784, 664 42 MODŘICE IČO: 277 01 638, tel: 739 470 261, email: komprah@komprah.cz HLUKOVÁ STUDIE Předmět studie: ŽIDLOCHOVICE, LOKALITA 25/IV NÁBŘEŽÍ - HODNOCENÍ HLUKU DOPRAVY

Více

Závod na energetické využití odpadů

Závod na energetické využití odpadů Závod na energetické využití odpadů p.p. č. 1548/42, k. ú. Cheb HLUKOVÁ STUDIE DUKUMENTACE PODLE ZÁKONA č. 100/2012 Sb. 3. dubna 2013 zpráva číslo 635.2-SHR-12 Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166

Více

Hluková mapa města Tábor

Hluková mapa města Tábor www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 Hluková mapa města Tábor Hluk z automobilové dopravy Objednatel Město Tábor Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor Číslo zakázky

Více

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ

CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ O B J E D N A T E L : Město Železný Brod náměstí 3.května 1 468 22 Žlezený Brod CHODNÍKY V ŽELEZNÉM BRODĚ Z H O T O V I T E L : Valbek, spol s.r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 STŘEDISKO ÚSTÍ NAD LABEM

Více

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o.

Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Provozovatel: GALJEVA s.r.o. Hluková studie Rozšíření galvanické linky a lakovací box společnosti GALJEVA s.r.o. Zpracovala společnost DP Eco-Consult s.r.o. Listopad 2014 Obsah: A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická

Společenské a obchodní centrum Zlín - Březnická Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Zlín - SOC - aktualizace rozptylové studie Číslo úkolu : 527073 Objednatel : Regionální centrum EIA s.r.o. Společenské

Více

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014 Základní pojmy ZVUK Mechanické vlnění v látkovém prostředí, které je schopno vyvolat sluchový vjem. Frekvence

Více

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb.

Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Územní plánování zákon č. 258/2000 Sb. Krajský úřad Královéhradeckého kraje Porada pracovníků měst a obcí 28. června 2016 MUDr. Libuše Jůvová libuse.juvova@khshk.cz Krajská hygienická stanice Královéhradeckého

Více

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy

Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Objednatel: Městská část Praha Satalice K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice IČ: 00240711 DIČ: CZ00240711 Zak. č.: 1404016 Protokol o měření hluku a sčítání intenzit dopravy Název měření: Hluk z provozu

Více

Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol. Společenské a obchodní centrum - Březnická

Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol. Společenské a obchodní centrum - Březnická Posouzení vlivu expozice hluku na veřejné zdraví autorizovaný protokol Společenské a obchodní centrum - Březnická Zpracovatel: Spolupráce: Ing. Dana Potužníková autorizovaná osoba k hodnocení zdravotních

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007 ŽPZE-OS ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007 ŽPZE-OS ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 8. srpna 2007 Ing. et Ing. Ondřej Skoba KUZL 44838/2007 KUSP 44838/2007

Více

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY

HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY HYGIENICKÁ STANICE HLAVNíHO MESTA PRAHY RVblská 12, pošt. schr. 203,110 01 Praha 1 Tel.: 296 336156 Fax: 296 336155 E-mail: HS@HYGPRAHA.CZ, WWW.HYGPRAHA.CZ DIPO, s.r.o. Legerova 14 12000 Praha 2 Čj: ÚPL/1236/6333/8l521/07

Více

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice

EKOLA group, spol. s r.o. Zkušební laboratoř EKOLA group Mistrovská 4/558, Praha 10, Malešice Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště ZL Praha Mistrovská 4, 108 00 Praha 10 2. Pracoviště ZL - Plzeň Radyňská 29, 326 00 Plzeň 3. Pracoviště ZL - Turnov Palackého 190, 511 01 Turnov 4. Pracoviště

Více

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE

AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE www.akustikad.com, akustikad@akustikad.com fax: 387 202 590, mobil: 737 705 636 AKUSTICKÝ POSUDEK - PRACOVNÍ VERZE k projektu Zateplení a VZT s rekuperací tepla DPS, Družby 1471/9 v Duchcově z hlediska

Více

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Komplexní zateplení mateřské školky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Počet stran: 6 INVESTOR: Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko STAVBA : Komplexní zateplení mateřské školky k.ú. Hlinsko, p.č.st. 1826 a 1879/5 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ÚZEMNÍ A STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

2012-009901-VacL. Akustická studie doba dozvuku. Sportovní hala ZŠ, Černošice. Zpracováno v období: Srpen 2012. Zakázka číslo:

2012-009901-VacL. Akustická studie doba dozvuku. Sportovní hala ZŠ, Černošice. Zpracováno v období: Srpen 2012. Zakázka číslo: Zakázka číslo: 2012-009901-VacL Akustická studie doba dozvuku Sportovní hala ZŠ, Černošice Zpracováno v období: Srpen 2012 DEKPROJEKT s.r.o. BUDOVA TTC, TISKAŘSKÁ 10/257, 108 00 PRAHA 10, TEL.: 234 054

Více

Územní studie Třeboň, Na Kopečku srpen 2014 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zakázka č.: 14063 Z1 Zpracoval: Ing. Pavel Dvořák Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko

Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko Hluková studie pro záměr Instalace technologie výroby šroubů do haly Kamax Vesecko červenec 2014 OBSAH 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. Úvod... 3 Účel studie... 3 Vstupní údaje...

Více