VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, Říčany, , příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK V Říčanech dne: Zpracovala: Jiřina Řeháková

2 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1 Identifikační údaje 1.2 Provoz školy 1.3 Počet tříd a dětí 1.4 Počet zaměstnanců 2. Demografický vývoj 2.1 Počty dětí, děti s OŠD 2.2 Zápis do MŠ 2.3 Zápis do ZŠ, navržené odklady 3. Výchovně vzdělávací proces 3.1 Koncepce školy 3.2 Výchovně vzdělávací proces 3.3 Aktivity školy 3.4 Kontrolní a hospitační činnost 3.5 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 4. Údaje o zaměstnancích 4.1 Organizační struktura 4.2 Pedagogický personál 4.3 Provozní zaměstnanci 4.4 Další vzdělávání 5. Materiální vybavení, opravy 5.1 Opravy 5.2 Vybavení 5.3 Závady 5.4 Sponzorství 6. Závěry 6.1 Závěry pro další činnost 6.2 Seznam zkratek 6.3 Fotogalerie 1

3 1. Charakteristika mateřské školy 1.1. Identifikační údaje Mateřská škola Srdíčko E.Beneše 204, Říčany, Zřizovatel: Město Říčany Masarykovo nám Ředitel: Jiřina Řeháková Zástupce ředitele: Eva Stoupencová Vedoucí školní jídelny: Michaela Kuchařová IČO: IZO: Telefon: ředitelna vedoucí ŠJ web: Mateřská škola je právním subjektem, kapacita školy stanovená v rejstříku škol s účinností od , čj /2008/KUSK zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze Oddíl Pr, vložka 817 Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let Provoz školy Naše mateřská škola je s celodenním provozem. Zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti od 6.30 hod do hod. Součástí je i školní jídelna Počet tříd a dětí 1. třída - Berušky červená třída - Trpaslíci modrá třída - Šikulové žlutá třída - Šmoulové zelená třída - Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané - 8 Celkem: 96 dětí 2

4 Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách ve školním roce třída - Berušky chlapci - 10 dívky třída - Trpaslíci chlapci - 16 dívky třída Šikulové chlapci - 13 dívky třída - Šmoulové chlapci - 14 dívky třída chlapci - 5 dívky - 3 Celkem 38 dívek a 58 chlapců. Průměrná docházka v měsících září Berušky Trpaslíci 16,42 Šikulové - 17,68 Šmoulové -17,38 5 třída - 6,65 Do průměrné docházky jsou započítány všechny dny, kdy je mateřská škola otevřena (mimo dny mezi svátky a letními prázdninami) 1.4. Počet zaměstnanců Provoz mateřské školy zajišťuje 13 zaměstnanců - 7 pedagogů - 3 provozní zaměstnanci 2 uklízečky, 1 topič - 3 zaměstnanci školní jídelny 2 kuchařky, 1 hospodářka 2. Demografický vývoj 2.1 Počty dětí, děti s OPŠD Od září 2011 do června 2012 navštěvovalo mateřskou školu 96 dětí a všechny byly přihlášeny k celodennímu vzdělávání. V září nenastoupilo jedno dítě bez udání důvodu a jedno dítě přestoupilo do MŠ Čtyřlístek. Za obě děti byly přijati náhradníci dle aktuálního seznamu. Od došlo na základě žádosti zákonných zástupců k výměně 1 dítěte mezi III. MŠ Štefánkova a naší MŠ (z důvodu místa trvalého bydliště bližší mateřská škola). V tomto školním roce jsme měli 5 dětí s OŠD. K ukončilo docházku 50 dětí. Do ZŠ odešlo 45 dětí, 4 děti odešly do přípravné třídy, (z toho 3 do ZŠ Nerudova, 1 do ZŠ U Lesa), 1 dítě odešlo z důvodu změny trvalého bydliště. 3

5 2.2 Zápis do MŠ V sobotu proběhl v naší mateřské škole den otevřených dveří za účasti všech pedagogů. Zájem ze strany rodičů byl veliký, rodiče využili možnost získat informace nejen k zápisu, ale také o chodu školy a vzdělávacím programu. Vzhledem k pěknému počasí, většina rodičů společně se svými dětmi využila i školní zahradu. Zápis proběhl ve dnech a od hod do hod. Kritéria byla pro všechny říčanské mateřské školy ve spolupráci se zřizovatelem stanovena stejná. Zákonní zástupci měli možnost se s kritérii seznámit 2 měsíce předem na internetových stránkách naší mateřské školy, nástěnkách a vývěsce ve městě. K zápisu se dostavilo 218 uchazečů, z toho 195 uchazečů splnilo kritéria a 23 nesplnilo z důvodu bydliště nebo věku dítěte. Proti rozhodnutí o nepřijetí nepodal odvolání žádný zákonný zástupce. Bylo přijato 50 dětí z toho 8 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2.3 Zápis do ZŠ, navržené odklady K zápisu do základní školy šlo 50 dětí. Na žádost rodičů nebo doporučení mateřské školy byl 7 dětem doporučen OŠD. 4 zákonní zástupci využili možnosti navštěvovat přípravné třídy, 3 děti zůstávají nadále v naší mateřské škole. Zápis absolvovalo i 1 dítě mladší 6 let na doporučení mateřské školy i pedagogicko-psychologické poradny a po rozhodnutí zákonných zástupců bude od září navštěvovat ZŠ. 1 pětiletému chlapci s těžkou poruchou řeči ( dyslálií ) a ze sociálně znevýhodněného prostředí byla mateřskou školou a PPP doporučena přípravná třída. Matka se vším souhlasila a po podání a vyřízení žádosti se v červnu rozhodla a této možnosti nevyužila. 3. Výchovně vzdělávací proces 3.1 Koncepce školy Od září 2011 pracujeme podle nové koncepce školy. Základní myšlenkou, z níž vychází koncepce naší školy, je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu. Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti - úcta ke všemu živému a povědomí a spoluúčast na stavu a vývoji životního prostředí. Naším nástrojem k tomu je pestrý a bohatý program s ohledem na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky. Využíváme bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, volně žijících zvířat. Vytváříme návyky, jak se správně chovat v přírodě. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života. Vytváříme atmosféru k rozvoji kladných vlastností, vztahů, přístupů, postojů a společenských návyků dítěte a postupné budování aktivního prožitkového vztahu mezi dítětem a okolním světem - pochopení, tolerance. Respektujeme osobnost dítěte - uspokojujeme pocit volnosti při hře, tvořivé činnosti, rozvíjíme spontánní činnost dítěte. Podporujeme přirozenou pohybovou aktivitu. 4

6 Na začátku všeho je pomoc při adaptaci nejmladším dětem na nové prostředí, rozvoj komunikace v něm, podněcování zvídavosti a vyvolávání touhy po vzdělání. Vše končí přípravou předškoláků na vstup do základní školy. Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život. Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum 3.2 Výchovně vzdělávací proces Podle RVP PV máme zpracovaný ŠVP PV, který byl aktualizován v roce Ve školním roce společně s celým pedagogickým sborem ŠVP PV předěláváme. Od ledna 2012, začala každá paní učitelka vytvářet TVP PV, do kterého začleňuje i kompetence pro předškolní vzdělávání, společně s týdenním hodnocením. Jednotlivá témata našeho ŠVP PV zahrnují všech 5 vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální), které se navzájem prolínají. Dílčí vzdělávací cíle jsou rozděleny do čtyř ročních období. Základní myšlenkou je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu. Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti. Využíváme bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, volně žijících zvířat. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života, snažíme se dostatečně chránit a rozvíjet všechny smysly u dětí, podporujeme aspekt pravolevé orientace a rozvoj hrubé a jemné motoriky. Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život. U dětí se snažíme rozvíjet čtenářskou gramotnost (pregramotnost). Naším cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztah k psané řeči a stimulovat u nich dovednosti, které jim umožní se v budoucnu rozvíjet ve čtení a psaní, (například společnými návštěvami knihovny, každodenním společným předčítáním knih ale i společným řešením čtenářských úkolů ). U dětí dále podporujeme a rozvíjíme matematickou gramotnost, coby klíčovou schopnost pro celoživotní vzdělávání. Důraz klademe na prožitkové učení. S dětmi pracujeme ve skupinkách a snažíme se jednotlivým dětem individuálně věnovat dle jejich specifických potřeb. Na odpoledne máme pro děti s menší potřebou spánku připraveny klidové nespící aktivity. Ve všech třídách máme vyvěšena pravidla společenského chování, jimiž se snažíme vést děti k vzájemné toleranci a ohleduplnosti. V průběhu celého dne kultivujeme u dětí sociální dovednosti. Omezujeme prvky nezdravé soutěživosti mezi jednotlivci a skupinami. Od září 2011 jsme pro každé z dětí zavedli portfolio, kde zaznamenáváme jeho individuální pokroky. 3.2 V letošním školním roce k nám nedocházelo žádné integrované dítě. Jedno dítě jsme měli s poruchou hybnosti, jedno dítě máme s vážnou poruchou řeči. 5

7 Během školního roku jsme zaznamenali zvyšující se počet dětí s různými alergiemi. V každé třídě bylo několik dětí s vadou výslovnosti. Většina z nich navštěvovala odborného logopeda. Pokud měli rodiče zájem, pí. učitelky s těmito dětmi při individuálních činnostech nápravu výslovnosti procvičovaly. Naší snahou bylo, aby klinický logoped docházel pravidelně do naší mateřské školy. Oslovili jsme několik odborníků, ale z jejich strany nebyl zájem. U některých dětí se projevovali chybné pohybové dovednosti v grafické oblasti. Po dohodě s rodiči, jsme v druhém pololetí navázali spolupráci se specializovanou odbornicí na nápravu grafomotoriky, která docházela do naší mateřské školy. Posledním rokem jsme pracovali s homogenními třídami. Od září 2012 budeme mít již všechny třídy heterogenní. 3.3 Aktivity školy 1. září jsme přivítali společně se studenty z Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy všechny děti. Studenti dětem rozdávali drobné dárky a pomáhali zajišťovat organizaci průběhu prvního dne v mateřské škole. Každý měsíc probíhaly různorodé aktivity v jednotlivých třídách. O všech akcích jsou rodiče předem informováni na nově vytvořených internetových stránkách, které jsou aktualizovány několikrát týdně a nástěnkách jednotlivých šaten. Seznam akcí: Stopovaná za skřítkem Rokytníčkem hledání pokladu poznávání budovy mateřské školy a blízkého okolí. Malování na hrnečky, malování na tašky. Navštívil nás Mikuláš, připravili jsme si Masopust, po školce se proletěli čarodějové a čarodějnice a Den dětí jsme si užili v maskách. Muzeum Říčany každý měsíc v jednotlivých třídách probíhaly výukové programy. Byly zaměřeny tématicky na enviromentální výchovu. Po stopách víly Podziměnky - vycházka v terénu Petruška na cestách o třídění odpadu hry a vyprávění ve třídě Zimní přírodou - vycházka v terénu Výstava hastrmanů vycházka do muzea na výstavu Voda, vodička - hry a vyprávění ve třídě Skřítek a zvířátka vycházka v terénu O Habřílkovi vycházka do lesa Jaro kolem nás - hry ve třídě a na zahradě Malý zahradník - vycházka do muzea na zahradu 6

8 Kulturní akce 1. Každý měsíc si zveme do naší mateřské školy divadelní společnosti. Představení vybíráme tak, aby byla vhodná pro děti předškolního věku. 2. V rámci sociálně kulturního vzdělávání jsme společně s dětmi navštívili i několik kamenných divadel. (např. Divadlo Kouzel, Divadlo U Hasičů). 3. Na závěr školního roku se celá mateřská škola vypravila do MěKS v Říčanech na koncert Bardáčka - písničky s muzikálů. 4. Vycházkou a návštěvou dětské knihovny v Říčanech, kde byl pro děti připraven dopolední program, jsme se snažily vzbudit v dětech zájem i o knihovnu. 5. Několikrát do roka si děti nacvičily pásmo písní, s kterými vystoupily při příležitosti Vítání nových občánků v říčanské obřadní síni. 6. Rozloučení s budoucími školáky proběhlo na zahradě s objednaným programem Putování s indiány dopoledne plné her, soutěží, písní a tanců. Této akce se zúčastnili rodiče. Výlety Na podzim mladší děti navštívily českou výrobnu svíček Rodas v Šestajovicích, odkud si přivezly vlastnoručně vyrobené svíčky. V zimě jsme se vypravili do Chlumce nad Cidlinou, kde v zámku Karlova Koruna, byl pro děti připraven program Strašidelná cesta zámkem. Na jaře všechny třídy vyjely na ekologickou farmu Toulcův dvůr, a tady vyzkoušely krmení živých zvířátek. V létě děti navštívily Pohádkové Staré Hrady, kde si prošly zámecké pohádkové sklepení a čarodějnou Bestyjolu se živými zvířátky, potvůrkami a čarodějnicemi. Během celého školního roku jsme se účastnily různých výtvarných soutěží a výstav. Některé zdařilé práce byly oceněny. V rámci zdravého životního stylu, jsme využili nabídek firem: akce s pribináčkem (děti dostaly na ochutnání nový druh sýra), dobrá svačinka (děti si samy připravovaly zdravou svačinu), nechci kazy (správná péče o chrup). Všechny tyto akce měly propagační charakter a byly bezplatné s malým dárečkem na konci pro každé dítě. Besip nejen formou her ale i praktickým cvičením na zahradě školy si děti z jednotlivých tříd osvojily základy dopravní výchovy. Prospe program primární prevence od září jsme začali spolupracovat s odborníky z oblasti předcházení sociálně patologických jevů. Ti po celý rok ve vybraných problematických třídách formou psychosociálních her pomáhali pedagogům zvládat negativní projevy chování ve skupině. Evakuace v měsíci červnu proběhl za přítomnosti bezpečnostního technika nácvik evakuace celé mateřské školy 7

9 Nadstandardní aktivity celoroční sběr starého papíru ve spolupráci s rodiči bezplatný odvoz nám zajišťuje sponzor, výtěžek bude použit pro účely mateřské školy. vybudování botanické zahrady a bylinkové zahrádky vlastními silami víkendové úklidy pedagogů po malování charitativní akce Sidusáček mléko do škol projekt Kroužky Ve spolupráci s externími lektory a lektory z centra volného času Mraveniště, jsme mohli, nabídnou rodičům v letošním roce tyto kroužky. Výtvarný kroužek pí. Schneiderová Anglický jazyk pí. Maříková Grafomotorika pí. Dinová Flétna pí. Wadhegerová Malí tanečníci pí. Tůmová Malí šikulové pí. Ludvíková Malí muzikanti pí. Kobrová Keramický kroužek nebyl pro nezájem rodičů otevřen. 3.4 Kontrolní a hospitační činnost Měření radonu vyhodnocení bude předáno zřizovateli Správa sociálního zabezpečení v pořádku Roční prověrka BOZP drobné nedostatky odstraněny Revize pravidelné povinné revize probíhají dle plánu Stížnosti v průběhu roku nebyly podány a řešeny žádné. Hospitace které proběhly v letošním školním roce, jsou zaznamenány v hospitačním archu. S pedagogem byl vždy proveden po hospitaci rozbor. Vedení školy kladlo důraz na bezpečnostní opatření dětí. (pravidelné měsíční kontroly bezpečnostního technika - záznamy v požární knize). Dotazníky pro rodiče evaluace viz příloha č. 3.5 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Spolupráce s rodiči Rodiče se aktivně spolupodílí na každodenním chodu mateřské školy. Využívají možnosti komunikace s jednotlivými pedagogy během celého dne. Vypomáhají nám materiální pomocí, peněžitými dary, účastní se našich školních akcí, pomáhají při jejich přípravě (občerstvení, úklid, doprava, zapůjčením vybavení apod.) Spolupráce s dalšími institucemi MŠ - Čtyřlístek, III MŠ, Mukařov Všechny mateřské školy se spolupodílejí na společných projektech (malování na ploty, olympiáda), ředitelky se začaly pravidelně scházet a spolupracovat. 8

10 Od října jsme začali spolupracovat se soukromou školkou Smíšek, která k nám chodila na divadelní představení a Mikuláše. Bohužel, další domluvená spolupráce nemohla být uskutečněna z důvodu ukončení činnosti této MŠ. ZŠ Bezručova společná kulturní vystoupení na Zahradních slavnostech Mikulášská besídka v tělocvičně školy Vánoční dílničky ve třídách 1 stupně Vyučování nanečisto (prohlídka budovy školy, soutěže v tělocvičně se žákyněmi 2 stupně, fotbal se žáky 2 stupně, poslech školní kapely, v prvních třídách si děti vyzkoušely, jak vypadá vyučovací hodina) Den dětí (páté třídy si pro děti z MŠ a prvních tříd připravily soutěže na zahradě naší mateřské školy, celým dopolednem nás provázel zábavný program Kapitán a jeho pirátská výprava) U Lesa žáci z 2 stupně si pro předškoláky připravily Olympiádu I. ZŠ deváťáci pro předškoláky dopoledne plné her a soutěží Nerudova v rámci otevření nové přípravné třídy Opengate vybrané děti ze soukromých MŠ a naší MŠ se ve škole zúčastnily literární soutěže OPPP vyšetření školní zralosti dětí a dětí se sociokulturním znevýhodněním Návštěva hasičské stanice Dobrovolní hasiči ve škole (ukázka techniky, hra a soutěže, hašení opravdového požáru). Zřizovatel Město Říčany Spolupráce se zřizovatelem je na vysoké úrovni, jedná se o pomoc nejen finanční, ale i podporu v oblasti poradenství (školení, nové informace, porady, bezplatné zapůjčení sálu MěKS, pomoc při odstraňování závad apod.) Velmi oceňuji a vážím si vstřícného přístupu všech zaměstnanců Městského úřadu, na které jsme se během celého roku obraceli s žádostmi o pomoc. Za celý rok se nám jedinkrát nestalo, že by nám někdo nevyhověl. Všem patří náš veliký dík. 4. Údaje o zaměstnancích 4.1 Organizační struktura ve školním roce 2011/2012 ředitelka zástupkyně ředitelky vedoucí školní jídelny Jiřina Řeháková Eva Stoupencová Michaela Kuchařová Agenda provozu školy Personální agendu a agendu týkající se řízení školy zajišťuje ředitelka. Pokladnu školy a dokumentaci týkající se vyučovacího procesu zajišťuje zástupkyně ředitelky. Pokladnu a agendu ŠJ zajišťuje vedoucí školní jídelny. Mzdovou agendu a účetnictví zajišťuje zřizovatel Městský úřad Říčany. 9

11 4.2 Pedagogický personál Úvazky V mateřské škole pracuje 7 učitelek s úvazkem 1,00, včetně ředitelky. Rozsah přímé práce u dětí ředitelka 18 hodin týdně zástupkyně ředitelky 20 hodin týdně učitelky 31 hodin týdně Kvalifikace Střední pedagogická škola obor učitelství v mateřské škole 5 učitelek Střední pedagogická škola obor vychovatelství mladší školní věk 1 učitelka Střední pedagogická škola Futurum jednotlivá maturitní zkouška z předškolního a mladšího školního věku - 1 učitelka 2 učitelkám bylo doporučeno studium Ředitelka od září 2012 začíná studovat funkční studium pro ředitele škol. 4.3 Provozní zaměstnanci Úvazky topič 0,233 uklízečka 1,00 uklízečka 1,00 vedoucí školní jídelny 0,6 kuchařka 1,00 kuchařka 1, Další vzdělávání Školení všech zaměstnanců BOZP Dohled nad dětmi Úrazy dětí Jak jednat s rodiči Phdr. Václava Masáková Školení dle vlastního výběru Jiřina Řeháková: Zákoník práce základy pracovního práva VOX Novely školského zákona Comenius Agenci Problematika realizace ŠVP PV NIDV Správní řízení ve školách centrum VC Morava s.r.o Čerpání dotací seminář Říčany Spisová elektronická služba Říčany Plat a platové náležitosti pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství v roce 2011/12 aktuální úpravy a předpokládané změny Novela školského zákona VISK 10

12 Zákoník práce změny plánované v roce 2012 VC Morava Artefiletika UK ped. fakulta Řízení MŠ v kostce Učitelské centrum Realizace, změny a úpravy ŠVPPV v MŠ Veřejné zakázky Město Říčany Eva Stoupencová : Spisová elektronická služba Říčany Hospodaření s majetkem v praxi školy Základy právního vědomí učitele NIDV Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v MŠ Jana Benešová: Se školkou do lesa Lesní klub Pramínek ekocentrum Správná řeč předpoklad úspěšného školáka NIDV Iva Chýnová: Podzimní hrátky s hudbou a pohybem p. Jenčová Logopedická praxe ve školství VISK Drahomíra Havlíčková: Komunikace ve školní praxi VISK Aktivity pro rozvoj koncentrace VISK Abeceda správného držení těla VISK Věra Kadlecová: Realizace, změny a úpravy ŠVPPV v MŠ NIDV Komunikace ve školní praxi VISK Z jednotlivých školení si navzájem předáváme informace a pracovní materiály formou metodických sdružení. 5. Materiální vybavení, opravy 5.1 Opravy, údržba Vzhledem k technickému stavu a stáří objektu mateřské školy, jsou drobné opravy v průběhu roku nezbytně nutné denně. Většinu závad odstraňuje vlastními silami pan školník (nainstalování vchodových světel na čidlo pohybu, vyměněna lampy pouličního osvětlení na zahradě školy vlastní materiál, odstranění plísně a nová malba v přízemí, oprava propadlé zámkové dlažby, oprava veškerého vybavení školy nábytek, hračky, zahradní prvky, včetně vybavení kuchyně apod.). Vše je zapsáno v knize závad. Sekání zahrady včetně úpravy stromů a keřů zajišťuje také pan školník. Havarijní opravy (prasklé topení, zapěnění a nahození mezery mezi nosnou zdí a podlahou) byly v letošním roce zajištěné a financované zřizovatelem. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči vyklizení půdních prostor (kuní hnízdo) a garáže (staré lednice, koberce apod.) Malování všech tříd a chodeb, nutno vymalovat ještě zbývající prostory hrazeno zřizovatelem a ze sponzorských darů. 11

13 5.2Vybavení V jedné třídě byl částečně nahrazen stávající starý, nevyhovující nábytek novým. V další třídě byl zařízen sklad na pomůcky. Třídy a chodby byly vybaveny novými barevnými nástěnkami. Do jedné herny byla zakoupena dřevěná kuchyňka pro děti. Do převážné části oken byly pořízeny nové záclony, v přízemní třídě a do ředitelny žaluzie. Na chodby jsme zakoupili dekorace s dětskými motivy. Pro zkvalitnění výuky byla zakoupena řada didaktických pomůcek, pracovních sešitů a odborné literatury. 5.3 Závady Budova je ve špatném technickém stavu posouzení stavebně technického stavu Ing. Steinhaizlem z roku 2010 V letošním školním roce technická zpráva o aktuálním stavu objektu z podnětu pana starosty zpracována investičním technikem p. Müllerem dokumentace uložena u zřizovatele. Revize komínu zjištěné nedostatky viz příloha č. 1 Revize herních prvků dětského hřiště nevyhovující stav, závady viz příloha č Sponzorství V letošním školním roce jsme od rodičů získali Kč, které byly použity pro účely školky (malování, dětská kuchyňka, vybavení tříd). Kromě finančních darů nám rodiče průběžně, během celého školního roku pomáhali materiálně (výtvarný stolek, poličky do tříd, bezpečnostní zavírání venkovní branky, vybavení kuchyně, dárky pro děti, výtvarný materiál, dárky od Besipu, apod.) Od společnosti DAF Trucks Praha jsme dostali 2 počítače a jeden notebook. 6. Závěry pro práci v příštím školním roce Vzhledem k nástupu nové ředitelky od byl letošní školní rok velmi náročný pro všechny provozní i pedagogické pracovníky. K organizačním a personálním změnám docházelo za plného provozu. - aktualizace ŠVP - vytvoření nových směrnic, náplní práce a školní matriky - zavedli jsme a) třídění odpadu b) sběr papíru c) zahradní slavnosti ve spolupráci s rodiči d) spolupráci s ostatními MŠ, ZŠ a jinými institucemi V letošním školním roce bychom chtěli pokračovat ve sběru papíru a začít sbírat hliník. Zaměřit se na sebevzdělání pedagogického personálu v oblasti hodnocení a evaluace, ICT gramotnosti. Zlepšit výchovně vzdělávací proces hlavně předmatematické představy a předčtenářskou gramotnost dětí. Nabídnout dětem netradiční aktivity ve všech vzdělávacích oblastech, zaměřit se na skupinové učení. Zpestřit venkovní vybavení pro děti švihadla, obruče, minigolf apod. 12

14 Doplnit si vzdělání ředitelka funkční studium, dvě učitelky studium předškolní pedagogiky. Zaměřit se a přepracovat obsah ŠVP PV. Sbírat materiály k vlastnímu hodnocení školy. Závěry budou projednány s pedagogy i ostatními pracovníky a poté realizovány v příštím školním roce, a dlouhodobé úkoly v následujících letech Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli MÚ Říčany. Již před nástupem do funkce se mi všichni ve svém volném čase věnovali. Po celý rok, kdykoli jsem se obrátila s dotazem nebo problémem na kohokoli z úřadu, každý mi ochotně pomohl. Jste mi velkou oporou a bez Vás bych svou práci těžko zvládala. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2012 Počet podaných žádostí o informace Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Opis podstatné části každého rozsudku soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné žádné žádné žádné žádné žádné 6.2 Seznam zkratek RVP PV ŠVP PV TVP OPŠD rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídní vzdělávací program odklad povinné školní docházky 13

15 6.3 Fotogalerie Karneval Dobrovolní hasiči ve školce Návštěva knihovny Loučení s předškoláky 14

16 Masopust Návštěva ZŠ Bezručova Vítání občánků Zahradní slavnost 15

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 V Říčanech dne: 27. 10. 2015 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Mateřská škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Mateřská škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok: 2012-2013 Předkladatel : Zpracovala: Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Česká Čermná 158. školní rok 2010/2011. Obsah: VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Česká Čermná 158 školní rok 2010/2011 Obsah: - charakteristika školy - územní působnost MŠ - důvody výběru MŠ - demografický vývoj, změny zaznamenané v průběhu školního roku

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ Zapsáno dětí: 110 Odklad školní docházky: 10 Do školy odchází: 40 Zástupci rodičů: Kopecká, Forstová,Schejbalová,Kucharovičová Třídy: 4 třídy s celodenním provozem

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-1119/15-S. Družstevní 422, 257 51 Bystřice msbystrice@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-1119/15-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 75034492 Identifikátor 600041875 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-706/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-706/11-A Název kontrolované osoby: Mateřská škola Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 Sídlo: Praha Lochkov, Za Ovčínem 1 IČO: 71 008 292 Identifikátor:

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2.

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště. zahájení provozu 1.2. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Holubova 792 odloučené pracoviště zahájení provozu 1.2.2015 Výroční zpráva 2014-2015 č.j. zsuprk_897/2015 1. Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA

SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY OSTRAVA SPOLUPRÁCE MŠ A ZŠ V OBLASTI PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY Martina Foltynová Mgr. Iva Hefnerová OSTRAVA 26. 5. 2011 Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání,

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva mateřské školy za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole zřizovatel školy: Obec Přezletice název školy : Mateřská škola Přezletice, Kaštanová 417, 25073 Přezletice 250 73 jméno ředitele

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Barevné putování se Sluníčko

Barevné putování se Sluníčko Modrá třída Třídní vzdělávací program Barevné putování se Sluníčko Motto: Sluníčko rádo čaruje,barvičkami svět maluje modrá třída 2012/2013 Třídní učitelky: Marta Römanová, Romana Zapachová Analýza skupiny:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Albrechtice v Jizerských horách, okres Jablonec nad Nisou Adresa: 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY za školní rok 2014-2015 /dle 7 v.č. 15/2005, ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví obsah a zpracování výročních zpráv o činnosti školy/ 31. srpna 2015

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výroční zpráva 2011/2012 Mateřská škola Kamarád Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace, 460 06 Liberec 6, tel.: 481 5132 029, 485 132 182 email : ms23.lbc@volny.cz www.mskamarad.cz V Liberci 31.

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-482/14-C INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-482/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Mateřská škola, Český Krumlov, Za Nádražím 223 Za Nádražím 223, 381 01

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více