VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY"

Transkript

1 Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, Říčany, , příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK V Říčanech dne: Zpracovala: Jiřina Řeháková

2 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1 Identifikační údaje 1.2 Provoz školy 1.3 Počet tříd a dětí 1.4 Počet zaměstnanců 2. Demografický vývoj 2.1 Počty dětí, děti s OŠD 2.2 Zápis do MŠ 2.3 Zápis do ZŠ, navržené odklady 3. Výchovně vzdělávací proces 3.1 Koncepce školy 3.2 Výchovně vzdělávací proces 3.3 Aktivity školy 3.4 Kontrolní a hospitační činnost 3.5 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 4. Údaje o zaměstnancích 4.1 Organizační struktura 4.2 Pedagogický personál 4.3 Provozní zaměstnanci 4.4 Další vzdělávání 5. Materiální vybavení, opravy 5.1 Opravy 5.2 Vybavení 5.3 Závady 5.4 Sponzorství 6. Závěry 6.1 Závěry pro další činnost 6.2 Seznam zkratek 6.3 Fotogalerie 1

3 1. Charakteristika mateřské školy 1.1. Identifikační údaje Mateřská škola Srdíčko E.Beneše 204, Říčany, Zřizovatel: Město Říčany Masarykovo nám Ředitel: Jiřina Řeháková Zástupce ředitele: Eva Stoupencová Vedoucí školní jídelny: Michaela Kuchařová IČO: IZO: Telefon: ředitelna vedoucí ŠJ web: Mateřská škola je právním subjektem, kapacita školy stanovená v rejstříku škol s účinností od , čj /2008/KUSK zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze Oddíl Pr, vložka 817 Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let Provoz školy Naše mateřská škola je s celodenním provozem. Zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti od 6.30 hod do hod. Součástí je i školní jídelna Počet tříd a dětí 1. třída - Berušky červená třída - Trpaslíci modrá třída - Šikulové žlutá třída - Šmoulové zelená třída - Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané - 8 Celkem: 96 dětí 2

4 Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách ve školním roce třída - Berušky chlapci - 10 dívky třída - Trpaslíci chlapci - 16 dívky třída Šikulové chlapci - 13 dívky třída - Šmoulové chlapci - 14 dívky třída chlapci - 5 dívky - 3 Celkem 38 dívek a 58 chlapců. Průměrná docházka v měsících září Berušky Trpaslíci 16,42 Šikulové - 17,68 Šmoulové -17,38 5 třída - 6,65 Do průměrné docházky jsou započítány všechny dny, kdy je mateřská škola otevřena (mimo dny mezi svátky a letními prázdninami) 1.4. Počet zaměstnanců Provoz mateřské školy zajišťuje 13 zaměstnanců - 7 pedagogů - 3 provozní zaměstnanci 2 uklízečky, 1 topič - 3 zaměstnanci školní jídelny 2 kuchařky, 1 hospodářka 2. Demografický vývoj 2.1 Počty dětí, děti s OPŠD Od září 2011 do června 2012 navštěvovalo mateřskou školu 96 dětí a všechny byly přihlášeny k celodennímu vzdělávání. V září nenastoupilo jedno dítě bez udání důvodu a jedno dítě přestoupilo do MŠ Čtyřlístek. Za obě děti byly přijati náhradníci dle aktuálního seznamu. Od došlo na základě žádosti zákonných zástupců k výměně 1 dítěte mezi III. MŠ Štefánkova a naší MŠ (z důvodu místa trvalého bydliště bližší mateřská škola). V tomto školním roce jsme měli 5 dětí s OŠD. K ukončilo docházku 50 dětí. Do ZŠ odešlo 45 dětí, 4 děti odešly do přípravné třídy, (z toho 3 do ZŠ Nerudova, 1 do ZŠ U Lesa), 1 dítě odešlo z důvodu změny trvalého bydliště. 3

5 2.2 Zápis do MŠ V sobotu proběhl v naší mateřské škole den otevřených dveří za účasti všech pedagogů. Zájem ze strany rodičů byl veliký, rodiče využili možnost získat informace nejen k zápisu, ale také o chodu školy a vzdělávacím programu. Vzhledem k pěknému počasí, většina rodičů společně se svými dětmi využila i školní zahradu. Zápis proběhl ve dnech a od hod do hod. Kritéria byla pro všechny říčanské mateřské školy ve spolupráci se zřizovatelem stanovena stejná. Zákonní zástupci měli možnost se s kritérii seznámit 2 měsíce předem na internetových stránkách naší mateřské školy, nástěnkách a vývěsce ve městě. K zápisu se dostavilo 218 uchazečů, z toho 195 uchazečů splnilo kritéria a 23 nesplnilo z důvodu bydliště nebo věku dítěte. Proti rozhodnutí o nepřijetí nepodal odvolání žádný zákonný zástupce. Bylo přijato 50 dětí z toho 8 dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. 2.3 Zápis do ZŠ, navržené odklady K zápisu do základní školy šlo 50 dětí. Na žádost rodičů nebo doporučení mateřské školy byl 7 dětem doporučen OŠD. 4 zákonní zástupci využili možnosti navštěvovat přípravné třídy, 3 děti zůstávají nadále v naší mateřské škole. Zápis absolvovalo i 1 dítě mladší 6 let na doporučení mateřské školy i pedagogicko-psychologické poradny a po rozhodnutí zákonných zástupců bude od září navštěvovat ZŠ. 1 pětiletému chlapci s těžkou poruchou řeči ( dyslálií ) a ze sociálně znevýhodněného prostředí byla mateřskou školou a PPP doporučena přípravná třída. Matka se vším souhlasila a po podání a vyřízení žádosti se v červnu rozhodla a této možnosti nevyužila. 3. Výchovně vzdělávací proces 3.1 Koncepce školy Od září 2011 pracujeme podle nové koncepce školy. Základní myšlenkou, z níž vychází koncepce naší školy, je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu. Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti - úcta ke všemu živému a povědomí a spoluúčast na stavu a vývoji životního prostředí. Naším nástrojem k tomu je pestrý a bohatý program s ohledem na roční období a s tím související tradice a lidové zvyky. Využíváme bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, volně žijících zvířat. Vytváříme návyky, jak se správně chovat v přírodě. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života. Vytváříme atmosféru k rozvoji kladných vlastností, vztahů, přístupů, postojů a společenských návyků dítěte a postupné budování aktivního prožitkového vztahu mezi dítětem a okolním světem - pochopení, tolerance. Respektujeme osobnost dítěte - uspokojujeme pocit volnosti při hře, tvořivé činnosti, rozvíjíme spontánní činnost dítěte. Podporujeme přirozenou pohybovou aktivitu. 4

6 Na začátku všeho je pomoc při adaptaci nejmladším dětem na nové prostředí, rozvoj komunikace v něm, podněcování zvídavosti a vyvolávání touhy po vzdělání. Vše končí přípravou předškoláků na vstup do základní školy. Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život. Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum 3.2 Výchovně vzdělávací proces Podle RVP PV máme zpracovaný ŠVP PV, který byl aktualizován v roce Ve školním roce společně s celým pedagogickým sborem ŠVP PV předěláváme. Od ledna 2012, začala každá paní učitelka vytvářet TVP PV, do kterého začleňuje i kompetence pro předškolní vzdělávání, společně s týdenním hodnocením. Jednotlivá témata našeho ŠVP PV zahrnují všech 5 vzdělávacích oblastí (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální), které se navzájem prolínají. Dílčí vzdělávací cíle jsou rozděleny do čtyř ročních období. Základní myšlenkou je osobnostní a citový rozvoj dítěte s ohledem na jeho potřeby a zájmy se zaměřením na ekologickou výchovu. Rozvíjíme oblast estetického a citového vnímání přírody a učíme děti chápat existující souvislosti. Využíváme bezprostřední blízkosti lesa k přímému pozorování měnící se přírody, volně žijících zvířat. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému způsobu života, snažíme se dostatečně chránit a rozvíjet všechny smysly u dětí, podporujeme aspekt pravolevé orientace a rozvoj hrubé a jemné motoriky. Naším cílem je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy pro jeho další rozvoj a učení pro jeho celý život. U dětí se snažíme rozvíjet čtenářskou gramotnost (pregramotnost). Naším cílem je vytvářet u dětí pozitivní vztah k psané řeči a stimulovat u nich dovednosti, které jim umožní se v budoucnu rozvíjet ve čtení a psaní, (například společnými návštěvami knihovny, každodenním společným předčítáním knih ale i společným řešením čtenářských úkolů ). U dětí dále podporujeme a rozvíjíme matematickou gramotnost, coby klíčovou schopnost pro celoživotní vzdělávání. Důraz klademe na prožitkové učení. S dětmi pracujeme ve skupinkách a snažíme se jednotlivým dětem individuálně věnovat dle jejich specifických potřeb. Na odpoledne máme pro děti s menší potřebou spánku připraveny klidové nespící aktivity. Ve všech třídách máme vyvěšena pravidla společenského chování, jimiž se snažíme vést děti k vzájemné toleranci a ohleduplnosti. V průběhu celého dne kultivujeme u dětí sociální dovednosti. Omezujeme prvky nezdravé soutěživosti mezi jednotlivci a skupinami. Od září 2011 jsme pro každé z dětí zavedli portfolio, kde zaznamenáváme jeho individuální pokroky. 3.2 V letošním školním roce k nám nedocházelo žádné integrované dítě. Jedno dítě jsme měli s poruchou hybnosti, jedno dítě máme s vážnou poruchou řeči. 5

7 Během školního roku jsme zaznamenali zvyšující se počet dětí s různými alergiemi. V každé třídě bylo několik dětí s vadou výslovnosti. Většina z nich navštěvovala odborného logopeda. Pokud měli rodiče zájem, pí. učitelky s těmito dětmi při individuálních činnostech nápravu výslovnosti procvičovaly. Naší snahou bylo, aby klinický logoped docházel pravidelně do naší mateřské školy. Oslovili jsme několik odborníků, ale z jejich strany nebyl zájem. U některých dětí se projevovali chybné pohybové dovednosti v grafické oblasti. Po dohodě s rodiči, jsme v druhém pololetí navázali spolupráci se specializovanou odbornicí na nápravu grafomotoriky, která docházela do naší mateřské školy. Posledním rokem jsme pracovali s homogenními třídami. Od září 2012 budeme mít již všechny třídy heterogenní. 3.3 Aktivity školy 1. září jsme přivítali společně se studenty z Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy všechny děti. Studenti dětem rozdávali drobné dárky a pomáhali zajišťovat organizaci průběhu prvního dne v mateřské škole. Každý měsíc probíhaly různorodé aktivity v jednotlivých třídách. O všech akcích jsou rodiče předem informováni na nově vytvořených internetových stránkách, které jsou aktualizovány několikrát týdně a nástěnkách jednotlivých šaten. Seznam akcí: Stopovaná za skřítkem Rokytníčkem hledání pokladu poznávání budovy mateřské školy a blízkého okolí. Malování na hrnečky, malování na tašky. Navštívil nás Mikuláš, připravili jsme si Masopust, po školce se proletěli čarodějové a čarodějnice a Den dětí jsme si užili v maskách. Muzeum Říčany každý měsíc v jednotlivých třídách probíhaly výukové programy. Byly zaměřeny tématicky na enviromentální výchovu. Po stopách víly Podziměnky - vycházka v terénu Petruška na cestách o třídění odpadu hry a vyprávění ve třídě Zimní přírodou - vycházka v terénu Výstava hastrmanů vycházka do muzea na výstavu Voda, vodička - hry a vyprávění ve třídě Skřítek a zvířátka vycházka v terénu O Habřílkovi vycházka do lesa Jaro kolem nás - hry ve třídě a na zahradě Malý zahradník - vycházka do muzea na zahradu 6

8 Kulturní akce 1. Každý měsíc si zveme do naší mateřské školy divadelní společnosti. Představení vybíráme tak, aby byla vhodná pro děti předškolního věku. 2. V rámci sociálně kulturního vzdělávání jsme společně s dětmi navštívili i několik kamenných divadel. (např. Divadlo Kouzel, Divadlo U Hasičů). 3. Na závěr školního roku se celá mateřská škola vypravila do MěKS v Říčanech na koncert Bardáčka - písničky s muzikálů. 4. Vycházkou a návštěvou dětské knihovny v Říčanech, kde byl pro děti připraven dopolední program, jsme se snažily vzbudit v dětech zájem i o knihovnu. 5. Několikrát do roka si děti nacvičily pásmo písní, s kterými vystoupily při příležitosti Vítání nových občánků v říčanské obřadní síni. 6. Rozloučení s budoucími školáky proběhlo na zahradě s objednaným programem Putování s indiány dopoledne plné her, soutěží, písní a tanců. Této akce se zúčastnili rodiče. Výlety Na podzim mladší děti navštívily českou výrobnu svíček Rodas v Šestajovicích, odkud si přivezly vlastnoručně vyrobené svíčky. V zimě jsme se vypravili do Chlumce nad Cidlinou, kde v zámku Karlova Koruna, byl pro děti připraven program Strašidelná cesta zámkem. Na jaře všechny třídy vyjely na ekologickou farmu Toulcův dvůr, a tady vyzkoušely krmení živých zvířátek. V létě děti navštívily Pohádkové Staré Hrady, kde si prošly zámecké pohádkové sklepení a čarodějnou Bestyjolu se živými zvířátky, potvůrkami a čarodějnicemi. Během celého školního roku jsme se účastnily různých výtvarných soutěží a výstav. Některé zdařilé práce byly oceněny. V rámci zdravého životního stylu, jsme využili nabídek firem: akce s pribináčkem (děti dostaly na ochutnání nový druh sýra), dobrá svačinka (děti si samy připravovaly zdravou svačinu), nechci kazy (správná péče o chrup). Všechny tyto akce měly propagační charakter a byly bezplatné s malým dárečkem na konci pro každé dítě. Besip nejen formou her ale i praktickým cvičením na zahradě školy si děti z jednotlivých tříd osvojily základy dopravní výchovy. Prospe program primární prevence od září jsme začali spolupracovat s odborníky z oblasti předcházení sociálně patologických jevů. Ti po celý rok ve vybraných problematických třídách formou psychosociálních her pomáhali pedagogům zvládat negativní projevy chování ve skupině. Evakuace v měsíci červnu proběhl za přítomnosti bezpečnostního technika nácvik evakuace celé mateřské školy 7

9 Nadstandardní aktivity celoroční sběr starého papíru ve spolupráci s rodiči bezplatný odvoz nám zajišťuje sponzor, výtěžek bude použit pro účely mateřské školy. vybudování botanické zahrady a bylinkové zahrádky vlastními silami víkendové úklidy pedagogů po malování charitativní akce Sidusáček mléko do škol projekt Kroužky Ve spolupráci s externími lektory a lektory z centra volného času Mraveniště, jsme mohli, nabídnou rodičům v letošním roce tyto kroužky. Výtvarný kroužek pí. Schneiderová Anglický jazyk pí. Maříková Grafomotorika pí. Dinová Flétna pí. Wadhegerová Malí tanečníci pí. Tůmová Malí šikulové pí. Ludvíková Malí muzikanti pí. Kobrová Keramický kroužek nebyl pro nezájem rodičů otevřen. 3.4 Kontrolní a hospitační činnost Měření radonu vyhodnocení bude předáno zřizovateli Správa sociálního zabezpečení v pořádku Roční prověrka BOZP drobné nedostatky odstraněny Revize pravidelné povinné revize probíhají dle plánu Stížnosti v průběhu roku nebyly podány a řešeny žádné. Hospitace které proběhly v letošním školním roce, jsou zaznamenány v hospitačním archu. S pedagogem byl vždy proveden po hospitaci rozbor. Vedení školy kladlo důraz na bezpečnostní opatření dětí. (pravidelné měsíční kontroly bezpečnostního technika - záznamy v požární knize). Dotazníky pro rodiče evaluace viz příloha č. 3.5 Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi Spolupráce s rodiči Rodiče se aktivně spolupodílí na každodenním chodu mateřské školy. Využívají možnosti komunikace s jednotlivými pedagogy během celého dne. Vypomáhají nám materiální pomocí, peněžitými dary, účastní se našich školních akcí, pomáhají při jejich přípravě (občerstvení, úklid, doprava, zapůjčením vybavení apod.) Spolupráce s dalšími institucemi MŠ - Čtyřlístek, III MŠ, Mukařov Všechny mateřské školy se spolupodílejí na společných projektech (malování na ploty, olympiáda), ředitelky se začaly pravidelně scházet a spolupracovat. 8

10 Od října jsme začali spolupracovat se soukromou školkou Smíšek, která k nám chodila na divadelní představení a Mikuláše. Bohužel, další domluvená spolupráce nemohla být uskutečněna z důvodu ukončení činnosti této MŠ. ZŠ Bezručova společná kulturní vystoupení na Zahradních slavnostech Mikulášská besídka v tělocvičně školy Vánoční dílničky ve třídách 1 stupně Vyučování nanečisto (prohlídka budovy školy, soutěže v tělocvičně se žákyněmi 2 stupně, fotbal se žáky 2 stupně, poslech školní kapely, v prvních třídách si děti vyzkoušely, jak vypadá vyučovací hodina) Den dětí (páté třídy si pro děti z MŠ a prvních tříd připravily soutěže na zahradě naší mateřské školy, celým dopolednem nás provázel zábavný program Kapitán a jeho pirátská výprava) U Lesa žáci z 2 stupně si pro předškoláky připravily Olympiádu I. ZŠ deváťáci pro předškoláky dopoledne plné her a soutěží Nerudova v rámci otevření nové přípravné třídy Opengate vybrané děti ze soukromých MŠ a naší MŠ se ve škole zúčastnily literární soutěže OPPP vyšetření školní zralosti dětí a dětí se sociokulturním znevýhodněním Návštěva hasičské stanice Dobrovolní hasiči ve škole (ukázka techniky, hra a soutěže, hašení opravdového požáru). Zřizovatel Město Říčany Spolupráce se zřizovatelem je na vysoké úrovni, jedná se o pomoc nejen finanční, ale i podporu v oblasti poradenství (školení, nové informace, porady, bezplatné zapůjčení sálu MěKS, pomoc při odstraňování závad apod.) Velmi oceňuji a vážím si vstřícného přístupu všech zaměstnanců Městského úřadu, na které jsme se během celého roku obraceli s žádostmi o pomoc. Za celý rok se nám jedinkrát nestalo, že by nám někdo nevyhověl. Všem patří náš veliký dík. 4. Údaje o zaměstnancích 4.1 Organizační struktura ve školním roce 2011/2012 ředitelka zástupkyně ředitelky vedoucí školní jídelny Jiřina Řeháková Eva Stoupencová Michaela Kuchařová Agenda provozu školy Personální agendu a agendu týkající se řízení školy zajišťuje ředitelka. Pokladnu školy a dokumentaci týkající se vyučovacího procesu zajišťuje zástupkyně ředitelky. Pokladnu a agendu ŠJ zajišťuje vedoucí školní jídelny. Mzdovou agendu a účetnictví zajišťuje zřizovatel Městský úřad Říčany. 9

11 4.2 Pedagogický personál Úvazky V mateřské škole pracuje 7 učitelek s úvazkem 1,00, včetně ředitelky. Rozsah přímé práce u dětí ředitelka 18 hodin týdně zástupkyně ředitelky 20 hodin týdně učitelky 31 hodin týdně Kvalifikace Střední pedagogická škola obor učitelství v mateřské škole 5 učitelek Střední pedagogická škola obor vychovatelství mladší školní věk 1 učitelka Střední pedagogická škola Futurum jednotlivá maturitní zkouška z předškolního a mladšího školního věku - 1 učitelka 2 učitelkám bylo doporučeno studium Ředitelka od září 2012 začíná studovat funkční studium pro ředitele škol. 4.3 Provozní zaměstnanci Úvazky topič 0,233 uklízečka 1,00 uklízečka 1,00 vedoucí školní jídelny 0,6 kuchařka 1,00 kuchařka 1, Další vzdělávání Školení všech zaměstnanců BOZP Dohled nad dětmi Úrazy dětí Jak jednat s rodiči Phdr. Václava Masáková Školení dle vlastního výběru Jiřina Řeháková: Zákoník práce základy pracovního práva VOX Novely školského zákona Comenius Agenci Problematika realizace ŠVP PV NIDV Správní řízení ve školách centrum VC Morava s.r.o Čerpání dotací seminář Říčany Spisová elektronická služba Říčany Plat a platové náležitosti pedagogických a nepedagogických pracovníků ve školství v roce 2011/12 aktuální úpravy a předpokládané změny Novela školského zákona VISK 10

12 Zákoník práce změny plánované v roce 2012 VC Morava Artefiletika UK ped. fakulta Řízení MŠ v kostce Učitelské centrum Realizace, změny a úpravy ŠVPPV v MŠ Veřejné zakázky Město Říčany Eva Stoupencová : Spisová elektronická služba Říčany Hospodaření s majetkem v praxi školy Základy právního vědomí učitele NIDV Realizace, změny a úpravy ŠVP PV v MŠ Jana Benešová: Se školkou do lesa Lesní klub Pramínek ekocentrum Správná řeč předpoklad úspěšného školáka NIDV Iva Chýnová: Podzimní hrátky s hudbou a pohybem p. Jenčová Logopedická praxe ve školství VISK Drahomíra Havlíčková: Komunikace ve školní praxi VISK Aktivity pro rozvoj koncentrace VISK Abeceda správného držení těla VISK Věra Kadlecová: Realizace, změny a úpravy ŠVPPV v MŠ NIDV Komunikace ve školní praxi VISK Z jednotlivých školení si navzájem předáváme informace a pracovní materiály formou metodických sdružení. 5. Materiální vybavení, opravy 5.1 Opravy, údržba Vzhledem k technickému stavu a stáří objektu mateřské školy, jsou drobné opravy v průběhu roku nezbytně nutné denně. Většinu závad odstraňuje vlastními silami pan školník (nainstalování vchodových světel na čidlo pohybu, vyměněna lampy pouličního osvětlení na zahradě školy vlastní materiál, odstranění plísně a nová malba v přízemí, oprava propadlé zámkové dlažby, oprava veškerého vybavení školy nábytek, hračky, zahradní prvky, včetně vybavení kuchyně apod.). Vše je zapsáno v knize závad. Sekání zahrady včetně úpravy stromů a keřů zajišťuje také pan školník. Havarijní opravy (prasklé topení, zapěnění a nahození mezery mezi nosnou zdí a podlahou) byly v letošním roce zajištěné a financované zřizovatelem. Ve spolupráci s dobrovolnými hasiči vyklizení půdních prostor (kuní hnízdo) a garáže (staré lednice, koberce apod.) Malování všech tříd a chodeb, nutno vymalovat ještě zbývající prostory hrazeno zřizovatelem a ze sponzorských darů. 11

13 5.2Vybavení V jedné třídě byl částečně nahrazen stávající starý, nevyhovující nábytek novým. V další třídě byl zařízen sklad na pomůcky. Třídy a chodby byly vybaveny novými barevnými nástěnkami. Do jedné herny byla zakoupena dřevěná kuchyňka pro děti. Do převážné části oken byly pořízeny nové záclony, v přízemní třídě a do ředitelny žaluzie. Na chodby jsme zakoupili dekorace s dětskými motivy. Pro zkvalitnění výuky byla zakoupena řada didaktických pomůcek, pracovních sešitů a odborné literatury. 5.3 Závady Budova je ve špatném technickém stavu posouzení stavebně technického stavu Ing. Steinhaizlem z roku 2010 V letošním školním roce technická zpráva o aktuálním stavu objektu z podnětu pana starosty zpracována investičním technikem p. Müllerem dokumentace uložena u zřizovatele. Revize komínu zjištěné nedostatky viz příloha č. 1 Revize herních prvků dětského hřiště nevyhovující stav, závady viz příloha č Sponzorství V letošním školním roce jsme od rodičů získali Kč, které byly použity pro účely školky (malování, dětská kuchyňka, vybavení tříd). Kromě finančních darů nám rodiče průběžně, během celého školního roku pomáhali materiálně (výtvarný stolek, poličky do tříd, bezpečnostní zavírání venkovní branky, vybavení kuchyně, dárky pro děti, výtvarný materiál, dárky od Besipu, apod.) Od společnosti DAF Trucks Praha jsme dostali 2 počítače a jeden notebook. 6. Závěry pro práci v příštím školním roce Vzhledem k nástupu nové ředitelky od byl letošní školní rok velmi náročný pro všechny provozní i pedagogické pracovníky. K organizačním a personálním změnám docházelo za plného provozu. - aktualizace ŠVP - vytvoření nových směrnic, náplní práce a školní matriky - zavedli jsme a) třídění odpadu b) sběr papíru c) zahradní slavnosti ve spolupráci s rodiči d) spolupráci s ostatními MŠ, ZŠ a jinými institucemi V letošním školním roce bychom chtěli pokračovat ve sběru papíru a začít sbírat hliník. Zaměřit se na sebevzdělání pedagogického personálu v oblasti hodnocení a evaluace, ICT gramotnosti. Zlepšit výchovně vzdělávací proces hlavně předmatematické představy a předčtenářskou gramotnost dětí. Nabídnout dětem netradiční aktivity ve všech vzdělávacích oblastech, zaměřit se na skupinové učení. Zpestřit venkovní vybavení pro děti švihadla, obruče, minigolf apod. 12

14 Doplnit si vzdělání ředitelka funkční studium, dvě učitelky studium předškolní pedagogiky. Zaměřit se a přepracovat obsah ŠVP PV. Sbírat materiály k vlastnímu hodnocení školy. Závěry budou projednány s pedagogy i ostatními pracovníky a poté realizovány v příštím školním roce, a dlouhodobé úkoly v následujících letech Poděkování Závěrem bych chtěla poděkovat našemu zřizovateli MÚ Říčany. Již před nástupem do funkce se mi všichni ve svém volném čase věnovali. Po celý rok, kdykoli jsem se obrátila s dotazem nebo problémem na kohokoli z úřadu, každý mi ochotně pomohl. Jste mi velkou oporou a bez Vás bych svou práci těžko zvládala. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb. za rok 2012 Počet podaných žádostí o informace Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti Počet podaných odvolání proti rozhodnutí Opis podstatné části každého rozsudku soudu Výčet poskytnutých výhradních licencí Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné žádné žádné žádné žádné žádné 6.2 Seznam zkratek RVP PV ŠVP PV TVP OPŠD rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání třídní vzdělávací program odklad povinné školní docházky 13

15 6.3 Fotogalerie Karneval Dobrovolní hasiči ve školce Návštěva knihovny Loučení s předškoláky 14

16 Masopust Návštěva ZŠ Bezručova Vítání občánků Zahradní slavnost 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

pro předškolní vzdělávání Motto:

pro předškolní vzdělávání Motto: pro předškolní vzdělávání Motto: Žij vyrovnaně-trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj. Robert Fulghum Obsah ŠVP pro PV 1. Identifikační údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Školní rok 2010/11 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE :21. 9.2011 1 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. Identifikační

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, o základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Č. j.: 120/2014 Mateřská škola Velké Hoštice, okres Opava příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2013 2014 Projednáno: na provozní poradě dne 30.9.2014 Odevzdáno na Obec Velké Hoštice dne

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Č.j.: 191/2014 Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. 445/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. et Ing. Hana Kindlová, ředitelka školy Dílčí zprávu o činnosti MŠ vypracovala: Mgr. Miroslava Krčová Sojovice, září

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VŠECHNO, CO POTŘEBUJI OPRAVDU ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLE VEŘEJNÁ ELEKTRONICKÁ ČÁST. PŘÍLOHY JSOU SOUČÁSTÍ ÚPLNÉ VERZE. ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, vydává školní časopis MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, BLAHOSLAVOVA 6, příspěvková organizace vydává školní časopis č.15/2015 1 Mateřská škola Ostrava, Blahoslavova 6, příspěvková organizace, IČ 75027305 Č.j.: ŘMŠ/39/2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8.

e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. e-mail: reditel7.zs@volny.cz DS: 9s3gjbs tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 1428/2012/ZŠaMŠ Kladno: 31.8. 2012 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Bc. Monika Petrášová ředitelka školy 1 (ze33) OBSAH: 1. Základní údaje o škole 1.1. Součásti školy, údaje za školní rok 2013 / 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.1.2010 schválil: Jan Faltýnek č.j. 510/2010 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více