Psychologie osobnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Psychologie osobnosti"

Transkript

1

2 Co je osobnost? Definice osobnosti (200) Zdůrazňuje význam individuality /rozlišitelnosti: čím se odlišujeme od druhých (G.W. Allport: osobnost je to, co spočívá za zvláštními jednáními člověka) Osobnost - reprezentace těch rysů osobnosti, jež odpovídají trvalejším, konzistentním vzorcům chování (osobnost je relativně stálá a stabilní) Osobnost je to, co dovoluje předpověď, co osoba udělá v dané situaci (Cattel, 1965) Osobnost je to: Co člověk chce (pudy, potřeby, zájmy, hodnoty) Co člověk může (schopnosti, vlohy, nadání) Co člověk je (temperament, charakter) Kam člověk směřuje (osobní životní cesta)

3 Co je osobnost? Definice osobnosti (200) Osobnost je to, co spočívá za zvláštními jednáními člověka (G.W. Allport:) Osobnost - reprezentace těch rysů osobnosti, jež odpovídají trvalejším, konzistentním vzorcům chování (osobnost je relativně stálá a stabilní (Tardy, 1964)) Osobnost je to, co dovoluje předpověď, co osoba udělá v dané situaci (Cattel, 1965) Osobnost: charakteristické vzorce myšlení, chování, které určují osobní styl jedince a ovlivňují jeho interakci s prostředím (Atkinsonová, R.L.- Atkinson, R.C, 1995)

4 Osobnost je to: Co člověk chce (pudy, potřeby, zájmy, hodnoty) Co člověk může (schopnosti, vlohy, nadání) Co člověk je (temperament, charakter) Kam člověk směřuje (osobní životní cesta)

5 Teorie rysů Rys = relativně stálé psychické charakteristiky, projevující se v chování a jednání člověka a které odlišují jednoho člověka od druhého. Pro spotřební chování mají význam takové rysy jako např. inovativnost (zkoušení nového, nových výrobků), sebedůvěra, jistota (projevuje se při rozhodování o nákupu). Předpoklad: osobnost můžeme popsat prostřednictvím jejího umístění v různých dimenzích nebo škálách představujících určité rysy. Stoupenci se snaží odvodit co nejmenší množinu rysů, který by obsáhla rozmanitost osobnosti. Jednou z možností pět základních rysů osobnosti (McCrae a Costa, 1987) Neuroticismus (špatné přizpůsobení) Extroverze Otevřenost vůči zkušenosti Příjemnost Svědomitost

6 Eysenckovy faktory osobnosti

7 Teorie osobnosti 1. Psychoanalytická teorie osobnosti Sigmund Freud Zdrojem osobnosti a jejích vlastností jsou pudy, které se dostávají do rozporu s vnějšími podmínkami existence a možnostmi uspokojení. Nejradikálnější model osobnosti určenost biologickými zdroji Mysl = základna boje pudů, rozumu a vědomí Osobnost = dynamická sada procesů, jež jsou v neustálé činnosti a konfliktech (chování není náhodné, ale determinované) chybný úkon Zdůraznění nevědomých mentálních procesů v determinaci lidského chování

8 U dobře integrované osobnosti vládne princip reality. Osobnost je neměnná, pasivní. Psychologie osobnosti Teorie osobnosti Strukturu osobnosti vyložil Freud v pojmech tří instancí a tří úrovní vědomí Úrovně vědomí: vědomí, předvědomí a nevědomí Tři hlavní systémy: Id, ego a superego ID - Klíčovým článkem psychiky jsou pudové procesy, směřující k vlastnímu uspokojení. Jejich průběh se řídí principem slasti. Je v nich uloženo vše, co je zděděné, vrozené (pudy, vášně, potlačené zkušenosti). ID je hybnou silou osobnosti. EGO- vyvíjí se z ID, zprostředkovává skutečné uspokojení potřeb. Je založeno na principu reality a zajišťuje přežití člověka ve světě. Zajišťuje tvorbu a plnění plánů k dosahování cílů, které umožňují reálné uspokojení pudů. Vědomá složka duševního života včetně poznání, myšlení, vědomého jednání. Cenzuruje a potlačuje pudy nebo pomáhá jejich uplatnění. Neuplatnění pudy do nevědomí. SUPEREGO ideální já. Souhrn osobních, společenských norem a pravidel platných v prostředí, kde člověk žije. Utváří se od nejútlejšího dětství v důsledku zkušeností dítěte s vnější kontrolou jeho slastí a trýzní. Požadavky dospělých se stávají zkušeností dítěte a postupně se stávají svědomím to je samostatný zdroj sobě udělovaných trestů (pocit viny) nebo odměn. Superego rodič pro dospělé.

9

10 ID EGO EGO Mám chuť na něco sladkého! Teď hned! Tak si dej dort nebo si kup čokoládovou tyčinku! Ale držíš dietu! (Děti v Africe nemají co jíst!)

11 Dynamika osobnosti - souvisí s rozdělením a využitím psychické energie ze strany id, ego a superego Ego používá energii pro: harmonizaci všech složek osobnosti, snížení vnitřního napětí (pomocí aktivace obranných mechanismů), vývoj zájmů, preferencí, postojů atd. Člověk se silným egem je vyrovnaný, ohleduplný a bezpečný řidič Vlastní-li energii Id, chování jedince je primitivní a převládá impulzivita. Člověk, kterému vládne ID, zanedbává skutečnost a etické normy. Jako řidič patří mezi nejnebezpečnější účastník dopravy Dominuje-li superego, realismus jedince ustupuje před přehnaným moralizováním. Řidič je rigidní, nadměrně svědomitý, zároveň hyperkritický vůči chování ostatních účastníků provozu, úzkostlivý a vševěd. Kolize mezi Id, ego a superego vyvolává napětí, stupňování napětí ohrožuje integritu osobnosti, snižuje její adaptační schopnosti a ego se musí bránit

12 Obranné mechanismy VYTĚSNĚNÍ - ego vytlačuje ohrožující myšlenky a zakázané impulsy z vědomí do nevědomí. (Řidič vytěsňuje dramatickou zkušenost z někdejší autonehody, což mu umožňuje překonat vlastní strach sednout si znovu za volant.) REGRESE - návrat osobnosti k dřívějším etapám vývoje. (Nezkušený řidič, který se ocitl v nebezpečné situaci přestává mít zájem o řízení auta a v budoucnu se chová jako člověk, který nikdy nevlastnil řidičský průkaz.) REAKTIVNÍ VÝTVOR - přeměna ohrožujícího impulsu či pocitu v jeho protiklad. (Strach řízení mění se v nebezpečnou tendenci jedince k riskantní jízdě.) PROJEKCE - ohrožující tendence se připisuje jiným osobám. (Bezohledný řidič nevnímá vlastní chyby a zároveň kritizuje či nadává na ostatní řidiče.) RACIONALIZACE - nevědomé vytvoření přijatelného vysvětlení, kterým osoba skrývá skutečný důvod svých skutků. (Řidič, který při neštěstí odmítl poskytnout pomoc jinému člověku vlastní skutek zdůvodňuje tím, že měl naspěch.) POPÍRÁNÍ - vnější skutečnosti. Popřen může být buď citový význam určité situace, nebo samotná realita, kterou se jedinec snaží nevnímat. (Řidič popírá, nepřipouští si, že přejel chodce.) AGOVÁNÍ - Jedná se o mechanismus odstraňování stresu, emočního napětí, neschopnosti snášet bolest vyvoláním sociálních konfliktů. Obrana Já je velmi snížená, nejčastěji kvůli neschopnosti jedince odkládat či kontrolovat vlastní pudové tendence. Impulsivní abreakce (psychické uvolnění) představuje svérázný "bezpečnostní ventil". (Vynervovaný člověk řídí mimořádně riskantně, aby zmírnil neúnosné vnitřní napětí.)

13 Psychoanalýza v oblasti marketingu Z psychoanalýzy vychází v oblasti psychologie spotřebitele hloubkový motivační průzkum (zejména USA) založen na konfliktu id a super ega ve vztahu ke spotřební motivaci. Výzkum pak docházel v intepretaci k výsledkům, jako: Proč lidé kouří? Nahrazují jim cucání palce z dětství Proč muži kupují kabriolety? Nahrazují jimi milenky Proč si lidé nechtějí kupovat sušené švestky? Připomínají stáří Dnes: některé principy se využívají pro zkoumání nevědomích motivů Neopsychoanalýza C.G. Jung, Alfred Adler, Karen Horneyová, E. Fromm - Proti biologické předurčenosti S.F. stavěli sociologismus důraz na vliv kultury a společnosti

14 Teorie osobnosti Individuální psychologie osobnosti - Alfred Adler Odmítnutí pansexualismu Nelze oddělit osobnost od její sociální komunity (důraz na sociální determinanty osobnosti, zdůrazňuje schopnost lidí utvářet svůj vlastní osud, překonat pudy, zdokonalovat se Veškeré chování individua je zaměřeno na jeden cíl uniknout z podřízenosti a zajistit si pocit vlastní hodnoty.

15 Neurotický syndrom Freud zjišťuje, které nevědomé puzení se jím projevuje Adler: jaký účel, jakou životní linii tím člověk sleduje (o co usiluje dítě pomočováním, špatným prospěchem, krádeží ) Adler: podvědomě směřujeme k pocitu převahy a moci to je hlavní motivační síla v životě. Vše, co lidé dělají, slouží k překonání pocitů méněcennosti a dosažení vědomí převahy (zdroj v dětství, kdy jsou děti bezmocné a musí spoléhat na dospělé).

16 Životní styl úsilí překonat naše slabosti a méněcennost. Vše, co děláme, je utvářeno naším jedinečným stylem života. 4 osobnostní typy podle stylu života: Panovačný typ asertivní, agresivní a aktivní lidé s malým sociálním povědomím, jednají bez zájmu o blaho druhých. Dominantní postoj k vnějšímu světu. Zištný typ parazitický postoj k vnějšímu světu. Chtějí, aby jejich potřeby uspokojovali druzí, postrádají cit pospolitosti. Vyhýbající se typ - nevyvíjí aktivitu k řešení svých problémů, chybí i pospolitost. Obava z chyb je silnější než touha po úspěchu utíkají od životních úkolů, snaha stranit se problémů. Sociálně užitečný typ - vysoký stupeň sociálního zájmu i aktivity. Pojímají tři hlavní úkoly práci, přátelství a lásku jako sociální problémy

17 Behavioristické pojetí osobnosti Osobnost je utvářena spíše prostředím než vnitřní, mentální událostí. Osobnost = chování Popírání existence prvotních sil, které by utvářely osobnost. Základním duševním aktem je reakce na daný podnět. Behavioralisté: velká pozornost věnovaná procesu učení (klasické podmiňování, operantní podmiňování, zákon efektu a učení)

18 Behavioristické pojetí osobnosti (John Watson, Edward CH. Tolman) James Watson osobnost není soustava vnitřního prožitkového dění. Člověk mechanismu, jehož činnost je určená obsahem prostředí, kde člověk žije. Osobnost- produkt soustavy zvyků (jde o to získat takové zvyky, které umožní přežít). Jen málo věcí je vrozených (hněv, sexualita), vše ostatní je naučené. Edward Ch. Tolman - do S-R modelu vkládá intervenující osobnostní proměnnou (pudy ve smyslu impulzů nebo motivů pudících jedince uspokojit nějakou potřebu). Pudy způsobují, že jedinec má tendenci za určitých podmínek jednat určitým způsobem. Rozlišuje pudy na pudy prvního (chutě, apetence, averze) a druhého řádu (prosazování vlastních názorů) jsou sociálně naučené.

19 Teorie sociálního učení Albert Bandura, Julian Rotter, Walter Mischel Důležité jsou vztahy mezi zjevným chováním, vlivy prostředí (odměny, tresty) a osobnostními faktory (názory, percepce sebe sama) Lidé mají schopnost užívat symboly, myslet, plánovat, tvořit představy budoucích důsledků jsou motivací jednání Vnější posilování není jediný způsob lze i pozorováním, čtením Schopnost autoregulace Učení pomocí modelů chování, pozorováním chováním druhých (kombinace pozornosti, paměti, motorické reprodukce a motivace) Reciproční determinismus osobnost vyplývá z trvalých interakcí mezi jednotlivci, jejich činy a prostředím.

20 Fenomenologický přístup ke studiu osobnosti subjektivní zkušenost jedince, jeho pohled na svět Humanistická koncepce osobnosti Carl Rogers, A. Maslow Všechny živé organismy jsou od narozený obdařeny tendencí k seberealizaci, která nás pohání nejen pro přežití, ale i růst a plné dosažení genetických schopností. Pozitivní přijetí bezpodmínečné pozitivní přijetí a podmíněně pozitivní přijetí (konflikt mezi self (skutečné já) a osobou, kterou z vás chtějí mít druzí) Potřeba sebehodnocení rozhodující pro celkový pohled na život

21 Abraham Maslow - Hierarchie potřeb: než se potřeby, umístěné na vyšší úrovni, stanou důležitými motivy, musí být přinejmenším částečně uspokojeny potřeby nižší.

22 Abraham Maslow Maslowova klasifikace potřeb je nejčastěji používána i v rámci analýzy spotřebitele a jeho chování je dobrým východiskem k určení tendencí spotřebního chování. Problematické: přiřazení jednotlivých kategorií produktů k úrovním týž produkt může uspokojovat různé potřeby různých spotřebitelů nebo více potřeb jednoho spotřebitele.

23 nedostatkové

24 Všeobecně platí, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Nelze tvrdit bezvýhradně! Uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může napomoci v krajních situacích (nouze, nedostatek, strádání) lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena či znemožněna (například v prostředí koncentračních táborů, o čemž referovali např. Viktor Frankl anebo Konrad Lorenz). Za nejvyšší považuje Maslow potřebu seberealizace, čímž označuje lidskou snahu naplnit svoje schopnosti a záměry.

25 Fyziologické potřeby Fyziologické potřeby jsou základní potřeby lidského organismu a mají nejvyšší prioritu. Skládají se převážně z těchto potřeb: potřeba dýchání potřeba regulace tělesné teploty potřeba tělesné integrity potřeba vody potřeba spánku potřeba přijímaní potravy potřeba vylučování a vyměšování potřeba fyzické aktivity potřeba rozmnožování

26 Potřeba bezpečí, jistoty Jakmile jsou naplněny fyziologické potřeby, začnou narůstat potřeby jistoty: jistota zaměstnání jistota příjmu a přístupu ke zdrojům fyzická bezpečnost ochrana před násilím a agresí morální a fyziologická jistota jistota rodiny jistota zdraví

27 Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti Po naplnění fyziologických potřeb a potřeb bezpečí přichází třetí vrstva sociální potřeby. Ty se ve všeobecnosti skládají z citových vztahů jako např.: přátelství partnerský vztah potřeba mít rodinu

28 Potřeba úcty, uznání Všichni lidé mají potřebu být respektováni, což zahrnuje i potřebu mít přiměřenou sebeúctu. Úcta a uznání představuje typickou lidskou potřebu být přijímán, oceňován a respektován ostatními. Nízké sebevědomí nebo komplex méněcennosti mohou způsobovat problémy v této úrovni hierarchie. Lidé s nízkým sebevědomím často potřebují respekt od druhých, a někdy jen proto usilují o slávu, prestiž nebo uznání.

29 Potřeba seberealizace Sebeaktualizace (také seberealizace) je instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepším, jakým jen člověk může být. Maslow definoval seberealizované osoby takto: Přijímají okolnosti života (včetně sebe sama) namísto toho, aby je odmítali nebo se jim vyhýbali. Jsou spontánní v tvorbě svých myšlenek a činů. Jsou tvořiví. Zajímají se o řešení problémů, často i o řešení problémů jiných lidí. Řešení těchto problémů hraje v jejich životě často klíčovou roli. Cítí blízkost jiných lidí a všeobecně si váží života. Mají vnitřní etiku, která je nezávislá na vnější autoritě. Posuzují jiné lidi bez předsudků, způsobem, který je možné považovat za objektivní.

30 Sebetranscendence Na vrcholu pomyslné pyramidy se nachází sebetranscendence, někdy nazývaná i duchovní potřeby. Maslow věří, že bychom měli zkoumat a rozvíjet vrcholné zážitky (krátké a zřídkavé momenty inspirace, extáze, uvolnění tvořivé energie) jakož i cestu k dosahování osobního růstu a naplnění. Jednotlivci s největšími předpoklady k dosahování vrcholných zážitků jsou sebeaktualizovaní, zralí, zdraví a sebenaplnění. Každý člověk je schopný mít vrcholné zážitky. Ti, kteří je nemají, je nějakým způsobem potlačili nebo zabránili jejich vzniku.

31 Teorie osobnosti tzv. čtvero zakotvení (Hájek, 1999) Rozdělují svět do 4 prožitkových polí, kde je možné zakotvit. Lze ji využít pro mapování pozice ve světě, pro zvládání konkrétní problémové situace apod. 1. Zakotvení v těle (proces tělesného vciťování sevření žaludku při strachu, teplo při radosti) 2. Zakotvení v cíli (výsledný stav, kterého chceme dosáhnout, ke kterému svým snažením míříme) i bezprostřední chtění 3. Zakotvenost v mezilidských vztazích (J.L. Moreno) vztahy k nejbližším osobám, na které se lze spolehnout. Pokud dochází ke znejistění v těchto důležitých vztazích (odchod, smrt), může nastat duševní krize. 4. Zakotvení institucionální (postoje, práva i povinnosti k institucím vůči státu, vůči zaměstnavateli )

32 Teorie osobnosti tzv. čtvero zakotvení (Hájek, 1999) Vliv na spotřební a nákupní chování - co chci (motivační zakotvení) má vliv na celkové spotřební chování i rozhodování o koupi. Stejně důležité je i zakotvení ve vztazích (potřeba uznání od okolí). Zakotvení v těle - konkrétní prožitek spojený s nákupem a spotřebou.

33 Velká pětka K popisu osobnosti stačí jen pět vlastností Velká pětka (Big Five) Základní východisko: všechny důležité individuální odlišnosti jsou obsaženy v jazyce. Čím jsou jazykové vlastnosti významnější, tím častěji se uplatňují v komunikaci. 1. fáze: shromážděny co nejúplnější seznamy vlastnosti (přídavná jména) 2. Fáze: odlišení rysů (relativně stálých charakteristik sloužících např. k popisu stavů, tělesných symptomů apod. 3. Tyto rysové charakteristiky jsou předloženy respondentům, aby se sami podle nich posoudili. Tyto rysy jsou seskupeny do pěti faktorů: extraverze, přívětivost, emocionální stabilita, svědomitost a intelekt (OCEAN)

34 Otevřenost (Openness) vyhledávání nových zážitků, tolerance k neznámému Svědomitost (Conscientiousness) individuální úroveň při motivaci, vytrvalosti na cíl zaměřeného chování. Extraverze (Extraversion) kvalita a kvantita mezilidských reakcí, potřebu stimulace, úroveň aktivace Vstřícnost (Agreeableness) od soucítění po nepřátelskost v myšlenkách, konání i pocitech Neuroticismus (Neuroticism) míru přizpůsobení, emocionální (ne) stability a neuroticismu (jedinec náchylný k psychickému vyčerpání a nereálným ideáklům x odolní jedinci)

35 Osobnost a spotřební chování Z uvedených definicí a přístupů k osobnosti vyplývají i vztahy ke spotřebnímu chování. Co ovlivňuje naše spotřební chování? Psychické procesy, kterými se projevují naše duševní schopnosti (jejich individuální skladbou se projevuje naše osobnost). Jde o rozpoznání psychických zvláštností jedince psychické procesy (paměť, vybavování z paměti) a psychických vlastností (rysy) osobnosti. Vnímání, pozornost, učení, paměť, zapomínání.

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní

4.3 Alfred Adler Individuální psychologie osobnosti... 32 4.3.1 Život... 32 4.3.2 Teorie... 32 4.3.3 Vývoj osobnosti... 33 4.3.4 Individuální životní 0 Obsah 1 Předmět psychologie osobnosti... 8 1.1 Pojetí osobnosti...8 1.2 Osobnost jako předmět poznávání v psychologii...8 1.3 Vymezování pojmů jedinec, subjekt, osobnost...9 1.3.1 Jedinec... 9 1.3.2

Více

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST

VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH PŘÍSTUPŮ U ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ A PRAKTICKÉ ŠKOLY KLADNO V RÁMCI PROJEKTU ŠKOLA=PŘÍLEŽITOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Vendula Skopalová II. navazující ročník prezenční studium Obor: Speciální pedagogika VYUŽITÍ TERAPEUTICKO-FORMATIVNÍCH

Více

MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI

MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI chceme pochopit přístupy a cíle, zaměřenost jedince = co jedinec chce, proč to chce, jak intenzivně si přeje dosáhnout žádoucího stavu v psychologii osobnosti nejde o pochopení

Více

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka

Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Psychoanalytický výklad pohádky Červená Karkulka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František

Více

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I

P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I P S Y C H O L O G I E O S O B N O S T I 1/38 1/ PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI V období vzniku psychologie se autoři soustřeďují i na výzkum rozdílů mezi lidmi. Sledují se jednotlivé individuální diference,

Více

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti

Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Panajotis Cakirpaloglu Vybrané kapitoly psychologie osobnosti Katedra psychologie FF UP v Olomouci Název projektu: E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na Univerzitě Palackého

Více

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH

ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH 2012 ZAMĚSTNANEC V ZÁTĚŽOVÝCH SITUACÍCH ANEB JAK DOBŘE VYCHÁZET S LIDMI Zaměstnanec v zátěžových situacích aneb jak dobře vycházet s lidmi 2012 Autor: PhDr. Danuše Hořejšová, CSc. Informační brožura č.

Více

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net

1. Psychologie: 2. Antická psychologie: 3. Vědecká psychologie: www.cz-milka.net 1. Psychologie: www.cz-milka.net 1. Systém psychologických věd: Základní: Obecná psychologie schopnost soustředěnosti, učení, pozornost, paměť Vývojová psychologie o vývoj člověka od početí až do doby

Více

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu

Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu U N I V E R Z I T A K A R L O V A Fakulta tělesné výchovy a sportu DIPLOMOVÁ PRÁCE Vztah osobnostní struktury k úspěšnosti ve výkonu v triatlonu Zpracovala: Kateřina Marková Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií. Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2009 Miloslava ŠVECOVÁ UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

Maturitní témata ze společenských věd

Maturitní témata ze společenských věd Maturitní témata ze společenských věd 1.) Psychologie - věda o psychice (=projev centrální nervové soustavy), zabývá se duševními vlastnostmi, procesy a stavy i jejich příčinami a projevy - předmětem psychologie

Více

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI

OBECNÁ PSYCHOLOGIE. Předmět psychologie: CHOVÁNÍ PROŽÍVÁNÍ, DUŠEVNÍ ČINNOST. Cíle psychologie: POZNAT USPOŘÁDAT POZNATKY APLIKOVAT V PRAXI OBECNÁ PSYCHOLOGIE Doporučená literatura: Čáp, J., Mareš, J.: Psychologie pro učitele. Praha, Portál 2001. Atkinsonová, R.L a kol.: Psychologie. Praha, Victoria Publishing 1995 Obsah: Předmět psychologie

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Pracovní motivace Bakalářská práce Autor: Alice Weisserová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. PhDr. Viktor Červený Praha

Více

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek:

TEORIE OSOBNOSTI. seznam použitých zkratek: TEORIE OSOBNOSTI Obsah: strana S. Freud 2 C. G. Jung 5 A. Adler 8 K. Horneyová 11 H. A. Murray 13 H. S. Sullivan 14 E. Fromm 15 E. H. Erikson 17 behaviorismus 19 I. P. Pavlov 19 J. B. Watson 19 E. C. Tolman

Více

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

krizových situací Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Psychologické aspekty řešení krizových situací Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s

Více

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM

ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE KATEDRA PSYCHOLOGIE RIGORÓZNÍ PRÁCE ŽIVOTNÍ ORIENTACE V OBDOBÍ PRE FINEM Konzultant rigorózní práce: Vypracovala: Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc. Mgr. Tereza

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce)

(Václav Holeček) Obsah učiva PSOS. (= tematické okruhy k písemné zkoušce) PSOS: Psychologie osobnosti sylabus přednášky pro kombinované studium "Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku" (Václav Holeček) Obsah učiva PSOS (= tematické okruhy k písemné zkoušce) 1.

Více

Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů

Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů Poradenské teorie a vývoj poradenských systémů Text k modulu Vývoj poradenských systémů 1. část st Poradenská teorie Autor: PhDr. Zdeňka Michalová,, Ph.D. Poradenské teorie jsou uplatňovány v pomáhajících

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a

3.5 E. Fromm... 24 3.5.1 Typy charakteru podle Fromma... 25 3.6 Riesman... 26 3.7 Harry Steck Sullivan (1882-1949)... 26 4 Behaviorismus a 0 Obsah 1 Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám...9 1.1 Sociální psychologie... 9 1.1.1 Předchůdci sociální psychologie... 9 1.1.2 Předmět studia sociální

Více

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti..

Co tvoří osobnost? => vzhled, charakter, rysy, chování, vztahy, zkušenosti, schopnosti.. Otázka: Psychologie osobnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): ifi (pojem osobnost, vývoj, temperament, inteligence, poruchy duševního života, poruchy řeči, chování, psychohygiena) -> Základní

Více

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium

Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium UNIVEZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Magdaléna Josková III. ročník kombinované studium Obor: speciální pedagogika předškolního věku MOŽNOSTI ROZVOJE PROSOCIÁLNÍHO

Více

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Psychologie. PhDr. Eva Půlkrábková. Vysoká škola polytechnická Jihlava Psychologie PhDr. Eva Půlkrábková Vysoká škola polytechnická Jihlava Praha 2007 Psychologie Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za

Více

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika

Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Úvod do obecné psychologie, psychologická propedeutika Zpracovala PhDr. at PaedDr.Věra Kosíková, Ph.D. Obsah: 10 kapitol 1. Předmět psychologie, struktura psychologických věd, psychologický výzkum a jeho

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL

NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL NÁVŠTĚVNÍCI S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM V MUZEU METODICKÝ MATERIÁL SOŇA MERTOVÁ 1 OBSAH Úvod 3 1. Co je mentální postižení? 4 2. Psychické procesy osob s mentálním postižením 5 2.1. Jak lidé s mentálním postižením

Více