Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k řešení zaměstnanosti"

Transkript

1

2 Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala, Jiří Žůrek

3 Duben 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s. ISBN

4 Úvod Informace o projektech podpory zaměstnanosti Projekt YoungPool II Vsetín Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Projekt Call Center Region Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Projekty získané v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Společné aktivity s úřadem práce Projekty města Vsetína a budování průmyslových zón Podnikatelský inkubátor a vznik Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska Projekt YoungPool II Vsetín - most k uplatnění na pracovním trhu YoungPool včera a dnes Cíle projektu Realizace projektu Partneři projektu Projekt Call Center Region Co je call centrum Historie a příprava projektového záměru, podpis grantové smlouvy Realizační fáze projektu Vzdělávací moduly projektu Nácvik na simulátoru Budoucnost pokračování projektu Strategie města a řešení zaměstnanosti Přístup radnice k podpoře zaměstnanosti Strategické plánování pomocí metody BSC vysvětlení metody Jak metodu uplatňuje Vsetín Hlavní přednosti BSC Pár slov o projektovém řízení...25 Slovník...29 Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s...30 MEPCO, s. r. o EuroProfis, s.r.o MANAGEMENT STUDIO Úřad práce ve Vsetíně

5 Úvod Jak to vidí starosta města Vsetína: Mít nebo nemít práci je pro většinu lidí v aktivním věku důležité. Město, kraj nebo region nejsou v situaci, kdy jsou schopni přímo dát práci svým občanům. Mohou však vytvářet prostředí, které ke vzniku více pracovních míst přispívá. Pro Vsetín je podpora zaměstnanosti jednou z významných priorit. Svědčí o tom především skutečnost, že radnice je spolu se svými partnery zapojena do mnoha projektů na podporu zaměstnanosti a další připravuje. Každý z těchto programů se zaměřuje na jinou cílovou skupinu lidí na trhu práce. Některé projekty podporují začínající podnikatele, ženy po mateřské dovolené, příslušníky etnických menšin, sociálně slabé, jiné projekty pomáhají neziskovým organizacím, školám atd. K nejvýznamnějším aktivitám podporujícím rozvoj podnikání a vznik pracovních míst je budování průmyslových zón v místní části Bobrky o celkové rozloze cca 15 ha, na jejichž realizaci se nám podařilo získat dotace ve výši více než 60 milionů korun. A dále projekt podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií Maštaliska. Vynikající je spolupráce s Úřadem práce ve Vsetíně. Významné jsou i další projekty, jako je motivační program pro matky po mateřské dovolené a absolventy SŠ a VŠ YoungPool nebo rekvalifikační kurz pro obsluhy Call Centra. Z těchto projektů je také financováno vydání této publikace. Vsetín patří mezi tradiční průmyslová města Zlínského kraje. Je známý strojírenským, sklářským, textilním, dřevozpracujícím a zbrojním průmyslem. Od roku 1989 se však stávající významné subjekty rozpadly na menší podniky, které se postupně diverzifikovaly do jiných podnikatelských oblastí, případně zanikly. Město Vsetín má dlouhodobě nadprůměrnou míru nezaměstnanosti, která koncem loňského roku přesáhla 10,5 %, zatímco celorepublikový průměr byl 8,6 %. Tím spíš je důležité, aby se města a obce našeho regionu zapojovaly do podobných programů a vytvářely tak pracovní příležitosti pro své občany. Všechny zde uvedené texty a návody si můžete také vyžádat v elektronické podobě u tajemníka úřadu ( Jemu také můžete zaslat své názory, náměty a připomínky k publikaci. V dubnu 2006 Jiří Čunek, starosta města Jak to vidí ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o. p. s.: Významným momentem určujícím spokojenost a kvalitu života občanů města je úspěšnost řešení problému snižování nezaměstnanosti občanů všech věkových i profesních skupin obyvatelstva. Naplnění těchto cílů napomáhá účast naší společnosti v projektových výzvách ze zdrojů Evropské unie, které jsou programově orientovány na zvýšení kvalifikace absolventů profesně vzdělávacích kurzů pro skupiny nezaměstnaných. Všechny probíhající profesně rekvalifikační projekty, koordinované Společností pro komunitní práci Vsetín o. p. s., napomáhají nalézt účastníkům své místo na trhu práce a tím dosáhnout zvýšení kvality jejich života. V dubnu 2006 Ing. Pavel Pelc, ředitel společnosti 2

6 1 Informace o projektech podpory zaměstnanosti 1.1 Projekt YoungPool II Vsetín Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Realizace: červen 2005 červenec 2006 Procento dotace : 100 % Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Projekt YoungPool II Vsetín je zaměřen na analýzu, diagnostiku, orientaci a motivaci cílové skupiny mladých nezaměstnaných a skupiny matek vracejících se na trh práce. Je vytvořena databanka mapující potenciál mladých nezaměstnaných s ohledem na specifika této skupiny lidí, kteří nemají praxi s popisem vlastních schopností, dovedností a kvalifikačních předpokladů. Účastníci absolvují orientační a motivační program, který je připraven pro skupinu 100 osob vybraných z cílových skupin. Na druhé straně prostřednictvím akvizitorů pracujeme s informacemi z trhu práce a s konkrétní poptávkou na pracovní pozice. Lektoři společně s akvizitory vybírají vhodné účastníky kurzu pro pracovní místa. Posláním projektu je vytvořit most mezi nezaměstnanými a pracovním trhem. Minulý rok došlo k vytvoření lektorského týmu pod vedením Ing. Martina Paly pro zajištění první části vzdělávacího programu Semináře profesní orientace. Aktivizační kurz je z větší části zajištěn lektory z Masarykova gymnázia Vsetín. Byla zahájena spolupráce s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s., jejíž pracovníci vystupují v projektu v roli akvizitorů. Na informovanosti účastníků se výrazným způsobem podílel Úřad práce ve Vsetíně, který vytipoval a oslovil podle podmínek projektu stovky uchazečů o zaměstnání. Celkem šesti prezentací se zúčastnilo 225 uchazečů o zaměstnání. V listopadu minulého roku proběhl úspěšně první běh Semináře profesní orientace, jehož účastníci v plném počtu přestoupili do navazujícího Aktivizačního kurzu, který je zaměřen na znalosti v oblasti anglického jazyka, práce na PC a projektového managementu. Z hodnocení účastníků kurzu je zřejmé, že vzdělávací program YoungPool je v regionu Obrázek č. 1: Zahájení kurzu inovativním prvkem, který cílovým skupinám může pomoci při hledání pracovního místa. Pozitivně je rovněž hodnocena práce akvizitorů. Více informací o projektu naleznete v kapitole č. 2. Kontakt: Ing. Vlastimil Fiala, projektový manažer Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s., tel.: , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 3

7 1.2 Projekt Call Center Region Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Realizace: červen květen 2006 Procento dotace: 100 % Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Call centrum je fyzické místo, kde pracovníci odbavují hovory s určitou tématikou. Může se jednat o oddělení firmy nebo o specializovanou společnost, která poskytuje služby formou outsourcingu. Jedná se o velmi dynamický obor, který vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Lákání investorů tohoto typu, tedy pro tzv. centra sdílených služeb, je jednou z priorit agentury CzechInvest. Tento projekt si klade za cíl vyvinout efektivní vzdělávací program, který by spolu s nabídkou vhodných prostor přilákal investory na kvalifikovanou pracovní sílu do regionů s vyšší nezaměstnaností. Projekt obsahuje komplexní vzdělávací program včetně výcvikového simulátoru a také část věnovanou aktivní nabídce vycvičených osob na trh práce. Aktivity projektu jsou vyvíjeny ve dvou regionech České republiky na Vsetínsku a Chomutovsku. Projekt značnou měrou přispívá k aktivnímu zapojení a motivaci občanů evidovaných na úřadu práce, zejména pak odbourává jejich osobní či profesní bariéry přístupu na trh práce, jehož absorpční kapacita je v regionu Vsetínska velmi omezena. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních zkušeností, skupiny Obrázek č. 2: Výuka účastníků kurzu na PC žen matek vracejících se na trh práce, ale také osob nad 50 let se zájmem o doplnění své kvalifikace a zvýšení hodnoty na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby se ho mohly účastnit také osoby s omezenou pracovní schopností či tělesným handicapem. Kurz operátor call centra je koncipován takovým způsobem, aby se lidé naučili aktivně naslouchat, zpracovávat dostupné informace, které budou předávat volajícímu, a také aktivně vstupovat do hovoru při nabídce ostatních služeb, jež call centrum potenciálně může nabízet. Absolventi tohoto kurzu budou mít také základy telemarketingu. Při vývoji metodiky vzdělávacího kurzu operátor call centra bylo vycházeno ze zkušeností získaných zahraničními konzultanty z města Endesche, kde byla také identifikována základní idea projektu Call Center Region. Více informací o projektu naleznete v kapitole č. 3. Kontakt: Ing. Tomáš Pifka, projektový manažer Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s., tel.: , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 4

8 1.3 Projekty získané v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů VSTÁVAT, JDE SE DO PRÁCE! administrativní pracovník Realizace: duben 2006 březen 2008 Procento dotace: 76 % Celkový rozpočet projektu: Stručné seznámení s projektem: ,- Kč Projekt navazuje na již realizovaný YoungPool II Vsetín a Call Center Region. Principem je rekvalifikace 35 uchazečů o zaměstnání pro pozici administrativního pracovníka. Šanci na zaměstnání dostanou absolventi SŠ a VŠ a ženy po mateřské dovolené, tedy skupiny, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Projekt se skládá z tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, v rámci něhož budou účastníci vyškoleni v oblasti administrativy, archivace a skartace, základů cizího jazyka a podobně. V pozici administrativního pracovníka pak budou působit po dobu 19 měsíců. Hlavním cílem projektu je organizace takového programu, který se ve svém důsledku skládá z teoretické části a následné praxe, jež se bude realizovat formou hlavního pracovního poměru u Městského úřadu Vsetín či v neziskové organizaci. V rámci kurzů bude využíváno interakčních metod výuky a následné pracovní umístění bude organizováno formou rotace práce. S touto metodou má předkladatel projektu i partner Městský úřad Vsetín bohaté zkušenosti na základě realizace projektu Job Rotation v rámci iniciativy Společenství EQUAL. SPRÁVCI Realizace: duben 2006 březen 2008 Procento dotace: 78 % Celkový rozpočet projektu: Stručné seznámení s projektem: ,- Kč Projekt řeší problematiku bezpečnosti provozu a správy některých vsetínských školních hřišť a tělocvičen. Zajišťování provozu je pro jejich majitele náročné, a proto se radnice rozhodla jim pomoci. Zároveň bude možné otevřít školní sportoviště ještě více veřejnosti. Město Vsetín se svými partnery získalo prostředky nejen na vyškolení správců, ale i na mzdy sedmi z nich, které na dobu 19 měsíců zaměstná ve školách a neziskových organizacích. Realizace projektu navazuje na další aktivity v rámci podpory zaměstnanosti, jako jsou programy YoungPool II Vsetín a Call Center Region, které jsou také podpořeny zdroji Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je především vytvoření pracovních míst pro cílové skupiny a provedení perspektivního rekvalifikačního kurzu. V rámci něj absolvují zájemci akreditovaný modul Správce nemovitostí a hřišť a zvýší si tak šance uplatnit se na trhu práce. Pro nejlepší absolventy budou vytvořena pracovní místa přímo v rámci města Vsetína (majitel nemovitostí) nebo u místních základních škol (hřiště) a neziskových organizací. Tato pracovní místa jsou výhledově udržitelná. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 5

9 1.4 Společné aktivity s úřadem práce Společný grantový program Města Vsetína a Úřadu práce ve Vsetíně - Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací Program je zaměřen na podporu rozvoje a zkvalitnění aktivit neziskových organizací na území města Vsetína a na posílení jejich lidských zdrojů. Z tohoto programu jsou přidělovány neziskovým organizacím příspěvky až do výše 100 % krytí nákladů, které jsou účelově vázány na financování mezd nově přijímaných pracovníků z řad osob evidovaných na úřadu práce. Podpora je poskytována po dobu 6 až 12 měsíců, maximální měsíční příspěvek města Vsetína a Úřadu práce ve Vsetíně na jeden projekt je Kč, přičemž obě instituce se o úhradu mzdových nákladů dělí rovným dílem. Každý rok díky tomuto programu vzniká 5 nových pracovních míst. Město i Úřad práce ve Vsetíně jsou připraveni v rámci společného grantového programu podpořit projekty neziskových organizací ze Vsetína celkovou částkou v maximální výši 500 tis. Kč, tedy celkem milionem korun. Spolupráce na projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů Dosavadní spolupráce s Úřadem práce ve Vsetíně při realizaci projektů je výborná. Úřad práce je stěžejním partnerem při přípravě, realizaci a zejména konzultaci projektových aktivit. Jako instituce zřízená za účelem dohledu nad trhem práce dokáže poskytnout komplexní pohled na problematiku má přímý osobní kontakt s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou hlavní cílovou skupinou aktivit vycházejících z projektů podporujících rozvoj lidských zdrojů. Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu je spolupráce s jednotlivými poradci, kteří vhodným uchazečům doporučují kurzy či jiné projektové aktivity. Dalším aspektem spolupráce je možnost prezentací projektů přímo v budově úřadu práce, místě, jež uchazeči znají a pravidelně navštěvují. Využívání prostředků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti práce nepřizpůsobivých občanů Podpora zaměstnanosti je jednou z priorit vedení města Vsetína stejně jako snaha o řešení situace početné romské menšiny. A právě na nutnosti obnovit pracovní návyky příslušníků místní romské komunity je postaven projekt, který by měl pomoci Romům začlenit se a najít si své pozitivní místo v životě města. Motivace Romů najít si práci je při současné legislativní situaci velmi nízká a problematická. Pro romskou komunitu je však podle odborníků důležitý pozitivní příklad jejích členů a zvýšení jejich prestiže v očích majoritní společnosti. Vsetínská radnice ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně a Technickými službami Vsetín proto udělala na podzim roku 2005 důležitý krok k již zmíněné integraci. Město prostřednictvím své příspěvkové organizace, kterou jsou Technické služby Vsetín, zaměstnalo více než dvacet místních Romů, kteří se starali o čistotu Vsetína. Hlavní náplní jejich práce byl úklid odpadků v ulicích a kolem řeky Bečvy, v zimě odklízení sněhu a v jarních měsících pak úklid po zimě. Mzdu těchto pracovníků včetně povinných odvodů hradil stát prostřednictvím Úřadu práce ve Vsetíně. Projekt trval od září roku 2005 do konce března O úspěšnosti projektu hovoří i čísla. V září 2005 nastoupilo do Technických služeb Vsetín 23 romských pracovníků, z nich dva odešli ve zkušební době, pouze další dva pak rozvázali pracovní poměr dohodou. 6

10 1.5 Projekty města Vsetína a budování průmyslových zón Významnou aktivitou města je budování průmyslových zón. Průmyslová zóna Vsetín, Bobrky Samotná průmyslová zóna je umístěna na severozápadním okraji města a navazuje na již vybudovanou část výrobních a skladovacích provozoven. Jedná se o lokalitu o rozloze 44,9 ha napojenou na silnici I/57, zajišťující spojení s okolními regiony i se Slovenskem. Vzdálenost průmyslové zóny od mezinárodního letiště Ostrava Mošnov je 50 km. Pozemky o výměře 29,37 ha jsou ve vlastnictví města. Do průmyslové zóny jsou přivedeny inženýrské sítě (vodovod, plynovod, dešťová a splašková kanalizace, elektřina) a místní komunikace. Medium Elektřina Plyn Voda Kanalizace Plánovaná kapacita kwh/rok m 3 /rok m 3 /rok m 3 /rok Průmyslová zóna Vsetín Bobrky I. Realizací projektu byla připravena plocha o rozloze 6,41 ha. V roce 2003 zde zahájila výrobu společnost Hirschmann Czech, s. r. o. Volná plocha pro investory činí 4,28 ha. Obrázek č. 3: Letecký pohled na průmyslovou zónu Průmyslová zóna Vsetín Bobrky II. Realizací projektu, který byl podpořen z Programu Phare 2003, vzniknou na ploše 9 ha kompletně zasíťované parcely různých velikostí, určené především pro středně velké firmy. Před časem zde zahájila provoz firma Renault Ramach. Výhody průmyslové zóny - Dopravní dostupnost zóny: Zóna je přístupná po silnicích I. a III. třídy, je zde zavedena MHD, nejbližší železniční stanice Jablůnka (vzdálenost 3 km) a Vsetín (vzdálenost 5 km). - Technická infrastruktura: Výstavba objektů technické infrastruktury pro Bobrky II. elektřina VN, plyn STL, voda, kanalizace pro připojení objektů, místní komunikace, které se budou budovat v průmyslové zóně, realizuje město Vsetín v 1. polovině roku Zájem o výstavbu v průmyslové zóně Vsetín, Bobrky již projevily místní firmy. Kontakt: Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Ing. Jaromír Kudlík, 1. místostarosta, tel.: , 7

11 1.6 Podnikatelský inkubátor a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Výše popsané budování průmyslových zón není jediným významným investičním opatřením radnice pro podporu podnikání a zaměstnanosti. Podporou pro malé a střední firmy bude projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín, který má podnikatelům pomoci vytvářet potřebné technické, technologické a odborné zázemí. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Pro zajištění realizace projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín, ale také následných aktivit souvisejících s ekonomickým rozvojem města a regionu, byla v červnu 2005 městem založena Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Jejími hlavními cíli jsou řešení problematiky nezaměstnanosti, ekonomický rozvoj, rozvoj podnikání, zvyšování kvality života obyvatel, zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při respektování zásad udržitelného rozvoje. Podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií Maštaliska Podnikatelský inkubátor bude sloužit jako rozvojové centrum poskytující podnikatelské služby novým investorům a místním firmám na bázi jedněch dveří. Záměrem projektu je revitalizovat historický objekt Maštalisek na podnikatelský inkubátor kombinovaný s centrem pro transfer technologií, který bude poskytovat služby spojené se zasídlením a rozvojem pro menší a střední firmy, ale i pro nově vznikající společnosti přinášející nové technologie. Jako sídlo projektu byla vybrána jedna z dominant Vsetína - historická budova Maštaliska. Výstavba inkubátoru včetně rekonstrukce zmíněné budovy si vyžádá celkem 108 milionů korun (bez DPH), přičemž 78 milionů město získá z Operačního programu Průmysl a podnikání programu Prosperita. Dokončení prací a otevření inkubátoru je plánováno na léto roku Pro více informací je možné se obrátit na: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Svárov 1080, Vsetín Ing. Miroslav Evják, ředitel, tel.: nebo Ing. Milan Půček, předseda správní rady, tel.: , Obrázek č. 4: Čelní pohled na rekonstruovanou budovu Maštalisek - studie Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 8

12 2 Projekt YoungPool II Vsetín - most k uplatnění na pracovním trhu Jako jeden z nástrojů při posilování aktivní politiky zaměstnanosti využívá město Vsetín prostřednictvím jím založené organizace, Společnosti pro komunitní práci Vsetín o. p. s., realizace projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jedním z nich je projekt YoungPool II Vsetín, který má za úkol aktivovat nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatel regionu Vsetínsko mladé absolventy a ženy, vracející se po mateřské dovolené na trh práce. Realizátorem tohoto projektu je Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s. 2.1 YoungPool včera a dnes Jak už název projektu napovídá, tento není první svého druhu v České republice. YoungPool II Vsetín je již v pořadí třetím úspěšně realizovaným projektem z rodiny YoungPool. Ostatní projekty byly realizovány v regionech Mostecko a Havlíčkobrodsko. YoungPool Most Již v letech měl premiéru starší bratr projekt YoungPool Most. Byl realizován na Mostecku a Litvínovsku v rámci programu Phare Autorem a koordinátorem projektu byla společnost EuroProfis, zaměřená na vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a inovací na pracovním trhu. Aktivity v regionu podpořil partner Business Centre Litvínov. Důležitou roli sehrála aktivní podpora Úřadu práce v Mostě. Projekt byl zaměřen výhradně na skupinu mladých nezaměstnaných do 25-ti let a usiloval o pomoc celkem čtyřem stům lidí bez větší praxe a zkušeností. Zpočátku projektový tým soupeřil s obrovskou skepsí účastníků kurzů. Na Mostecku práce není, byla na počátku projektu nejčastější námitka ze strany nezaměstnaných. Postupem času byly však díky proaktivnímu přístupu k potřebám zaměstnavatelů odhaleny rezervy pracovních míst v regionu a díky analytickým rozhovorům se zaměstnavateli se podařilo překlenout jejich nedůvěru vůči klientům úřadu práce a pojmenovat aktuální potřebu lidských zdrojů. Projekt dosáhl na Mostecku velkého úspěchu, i když jej provázely nemalé specifické problémy, které charakterizovaly realizaci projektů v období před vstupem ČR do EU - byly podporovány pouze vybrané regiony, v nichž tak vznikal přetlak projektů a tedy i velká konkurence při získávání nezaměstnaných pro vstup do projektu. Přesto se postupně, díky dobrým zkušenostem prvních skupin účastníků, podařilo získat důvěru mladých lidí a motivovat je k účasti v projektu. Zaměstnavatelé ocenili při jednáních zejména adresný, neformální přístup při doporučování vybraných uchazečů. Na myšlenku mostu mezi nezaměstnanými a pracovním trhem se po třech letech rozhodli navázat ve dvou regionech na Vsetínsku a na Havlíčkobrodsku. Situace na trhu práce v obou regionech se od Mostecka liší, projekty jsou tedy vždy upraveny na místní specifika. Vznikla tak jakási druhá vlna projektu YoungPool, realizovaná v rámci programu PHARE

13 YoungPool Havlíčkův Brod Za podpory městského úřadu a úřadu práce končí v Havlíčkově Brodě realizace projektu YoungPool Havlíčkův Brod. Projekt nabízí stovce mladých nezaměstnaných a maminek po mateřské dovolené šanci získat pracovní uplatnění. Koordinátorem projektu je společnost EuroProfis, která projekt připravila ve spolupráci se společností MEPCO, mezinárodním poradenským centrem obcí. Úspěch je postaven na spolupráci aktérů trhu práce, osobní angažovanosti a znalosti regionálního prostředí celého projektového týmu. Místními partnery podílejícími se na realizaci projektu jsou základní škola Nuselská a místní pobočka Českého svazu žen. Region Havlíčkobrodska charakterizuje nízká míra nezaměstnanosti, problematická dopravní obslužnost a roztříštěná průmyslová infrastruktura. Vyšší počet pracovních míst je nabízen v několika ohniscích v okruhu kolem třiceti kilometrů od Havlíčkova Brodu - větších městech a v oblasti dopravní tepny D1. V porovnání s YoungPool Most není skepse nezaměstnaných na Havlíčkobrodsku tak velká. Aktivní přístup k hledání zaměstnání se odráží v rychlejším zapojování nezaměstnaných zpět do práce. Naopak podobně jako na Mostecku je největším problémem nezaměstnané pro projekt získat. Když už se ovšem do projektu aktivně zapojí, je jejich úspěšnost vysoká kurzy dokončí až 90 % účastníků. V průběhu realizace překonával realizační tým také nedůvěru zaměstnavatelů, kteří obdobný způsob vyhledávání uplatnění nezaměstnaných zatím nepoznali. Na základě kontaktů se zaměstnavateli se však už nyní první účastníci projektu uchází o pracovní místa. YoungPool II Vsetín Druhý v současnosti probíhající projekt je realizován Společností pro komunitní práci Vsetín o. p. s. na Valašsku. Okres Vsetín má zhruba desetiprocentní míru nezaměstnanosti (jedna z nejvyšších měr nezaměstnanosti ve Zlínském kraji). Řady nezaměstnaných jsou tedy poněkud širší než v případě Havlíčkobrodska. Šanci na uplatnění na trhu práce získá v rámci projektu celkem sto uchazečů patřících do cílových skupin projektu mladých nezaměstnaných bez praxe (absolventi) a žen matek vracejících se po mateřské dovolené na trh práce. I zde se setkáváme se skepsí jak ze strany uchazečů o zaměstnání, tak i ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou v průběhu projektu oslovováni. Zájem účastníků a jejich motivace pro zapojení se do vzdělávacího programu a potažmo celého projektu Obrázek č. 5: Aktivizační kurz pod vedením hlavního lektora YoungPool II Vsetín byly jedněmi z největších překážek v realizaci. Obzvláště cílová skupina mladých nezaměstnaných bez praxe byla obtížně uchopitelná, setkali jsme se s téměř absolutním nezájmem o programy tohoto typu. 10

14 Aktivnější postoj k hledání uplatnění mají maminky vracející se na trh práce, které se do projektu ve velké míře zapojily již v prvních vlnách kurzů. Navíc se ukazuje, že jejich začlenění do skupin má na mladé, někdy skeptické nezaměstnané, pozitivní vliv odhodlání těchto žen motivuje ostatní k aktivnímu hledání uplatnění. Mladé maminky, mnohdy nejisté a odvyklé vyhledávání šancí v konkurenčním prostředí, naopak těží z kontaktu s dravostí některých absolventů. Nutno však doplnit, že na rozdíl od původních předpokladů byla skupina matek oproti absolventům v přesile. Další překážkou při náboru učastníků projektu je také přesycení regionu Vsetínsko jinými projekty zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů, kde nezaměstnaní tvoří také cílové skupiny. Přesto však se podařilo s Úřadem práce ve Vsetíně navázat při výběru, oslovování a další práci s nezaměstnanými dobrou a účelnou spolupráci. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu YoungPool II Vsetín je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních zkušeností a skupiny žen matek vracejících se na trh práce. Aby mohlo být dosaženo tohoto globálního cíle projektu, byly stanoveny další - dílčí cíle, které jsou úzce spjaty přímo s aktivitami projektu. Dílčí cíle projektu jsou následující: - vyvinout vzdělávací a motivační modulární program pro cílové skupiny projektu, zaměřený na systematický rozvoj motivačních a orientačních dovedností těchto mladých lidí, - proškolení 100 nezaměstnaných z cílových skupin účastníků projektu, - vyškolení týmu lokálních trenérů, - vytvoření databanky se specifickými kritérii mapujícími potenciál schopností, dovedností a kvalifikačních předpokladů cílových skupin, - vytvoření regionální sítě partnerů spolupracujících v oblasti efektivního začleňování mladých nezaměstnaných lidí na trh práce. 2.3 Realizace projektu Projekt YoungPool II Vsetín patří mezi projekty financované Evropskou unií v rámci iniciativy Phare 2003 Opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Schvalovací proces a úpravy projektu se nepředvídatelně protáhly, a proto došlo k podpisu grantové smlouvy teprve na konci první poloviny roku 2005, konkrétně 31. května Harmonogram projektu po celou dobu dosavadního trvání projektu sledoval až na malé odchylky původní linii uvedenou v projektové žádosti. Na začátku projektu bylo zapotřebí vymezit pole působnosti jednotlivých členů realizačního týmu, potažmo pak jednotlivých partnerů, kteří se na realizaci projektu podílejí. Partnery v případě projektu YoungPool II Vsetín byly již zmiňované organizace Mepco, s. r. o. a Europrofis, s. r. o. Obě organizace působí také na Havlíčkobrodsku. Po vymezení kompetencí a úkolů jednotlivých členů realizačního týmu přišel na řadu jeden z nejdůležitějších úkolů v průběhu projektu a nejdůležitějších kroků k úspěšné realizaci. Jednalo se o sestavení týmu lektorů, kteří provázejí účastníky jednotlivými moduly vzdělávacího programu zaměřeného na posílení motivace vzhledem k seberealizaci na trhu práce. 11

15 Po počátečních neúspěších a mnoha vyjednáváních s různými agenturami a konkrétními osobami - lektory - byla úspěšně navázána spolupráce s ing. Martinem Palou, MBA, který ze své iniciativy sestavil lektorský tým schopný pokrýt základní motivační kurz první část vzdělávacího programu (Seminář profesní orientace). Mimo tento tým (10 osob) se do projektu zapojili také čtyři pedagogové z Masarykova gymnázia Vsetín, kteří zajistili výuku anglického jazyka a práce na počítačích ve druhé části vzdělávacího programu (Aktivizační kurz). Zároveň byl sestaven harmonogram jednotlivých výukových dnů a vše bylo připraveno pro zahájení vzdělávacího programu. Současně s lektorským týmem byla vytvořena dvojice akvizitorů. Hlavním úkolem akvizitora je navázat kontakt se zaměstnavateli a nacházet pracovní uplatnění pro absolventy kurzů. Znamená to navštěvovat firmy, představit projekt a vysvětlit jeho pozitiva. Akvizitor zná účastníky projektu a může doporučit toho nejvhodnějšího pro tu kterou pracovní pozici, uvedl při rozhovoru jeden z nich, ing. Filip Holzmüller, který se svým kolegou ing. Miroslavem Evjákem tuto funkci v projektu zastává. Za dobu svého působení akvizitoři navázali kontakt s přibližně třemi desítkami firem ve Vsetíně a nejbližším okolí, a to hlavně s těmi, které patří mezi významné zaměstnavatele v našem regionu. Jejich práci usnadnil seznam firem vytvořený Úřadem práce ve Vsetíně. Oslovit se chystají samozřejmě i menší podniky, které by o účastníky kurzu měly zájem jako o nové zaměstnance. I přes počáteční nedůvěru většina zástupců firem po vysvětlení problematiky projevila vstřícnost a někteří zaměstnavatelé dokonce prezentovali při samotných kurzech volná a připravovaná pracovní místa. Dobrá spolupráce byla zejména s firmami Austin Powder, Indet Safety Systems, Hirschmann Czech, Galvamet, Irisa, TES, WOCO, Mezservis či Promat. Zástupci oslovených firem, které projevily zájem se do projektu zapojit, navštěvují účastníky v průběhu jednotlivých kurzů realizovaných v rámci projektu a prezentují jim své potřeby a možnosti. Po prezentacích firem už dochází ke kontaktu jednotlivých účastníků s personalisty a záleží pak na jejich Obrázek č. 6: Prezentace projektu, jeho účastníků a zástupců místních firem případné dohodě. Někteří z absolventů kurzu, vybaveni novými znalostmi a dovednostmi, však hledají práci i sami a řada z nich již dokonce práci našla. 12

16 Práce akvizitorů probíhá průběžně od října Dne 14. listopadu 2005 byla zahájena realizace vzdělávacího programu pro mladé nezaměstnané jehož strukturu znázorňuje následující obrázek. Obrázek č. 7: Struktura kurzu Vzdělávací program se skládá ze dvou částí: a) Vstupní část kurzu - Seminář profesní orientace se skládá ze sedmi dvoudenních modulů. Prvním je seminář nazvaný Osobnostní rozvoj, v němž se účastníci seznamují se svým zaměřením, přednostmi a silnými stránkami tak, aby dokázali svůj osobní pracovní potenciál co nejlépe využít v budoucí práci. Ve druhém modulu Komunikace a prezentace se zdokonalují ve své dovednosti správně a efektivně komunikovat s druhými lidmi, vypracovat si životopis a průvodní dopis. Třetím modulem je Spolupráce v týmu, v němž se seznámí s principem budování pracovních týmů a současně si prakticky vyzkoušejí týmovou spolupráci v praxi. Čtvrtý modul je nazván Jednání a zvládání konfliktů. V první části se účastníci seznámí nejen se zvládáním konfliktů, ale i jejich praktickým řízením tak, aby výsledek byl co nejkonstruktivnější. Druhý den se seznamují s pravidly a principy správně vedených výběrových řízení. Pátý modul Motivace a odpovědnost je zaměřen na seznámení s principy motivace a účastníci se v něm učí správně motivovat sebe sama, přebírat odpovědnost a přistupovat aktivně a proaktivně k řešení životních situací. V šestém modulu nazvaném Využití internetu při hledání práce se naučí aktivně vyhledávat volná pracovní místa na internetu v nabídkách portálů zprostředkovatelen práce i na portálech jednotlivých firem. V posledním modulu Individuální akční plán jsou seznámeni s principy time managementu a plánování si dalších aktivit tak, aby získali vhodné pracovní místo, jež odpovídá jejich osobnostnímu potenciálu. Všemi moduly se prolínají motivační a aktivační impulzy, náměty a pobídky k samostatnému a aktivnímu vyřešení jejich osobní situace. Po absolvování Semináře profesní orientace se mohou účastníci opět zapojit na trh práce, ale už se širším povědomím o přijímacích pohovorech, což je staví do výhody oproti jiným uchazečům o zaměstnání. Práci hledají buď pomocí Úřadu práce ve Vsetíně, pomocí kontaktů získaných v rámci projektu či svépomocí. 13

17 b) Navazující část Aktivizační kurz je určena pro ty z absolventů Semináře profesní orientace, kteří potřebují oprášit znalosti z oblasti práce na počítačích (12 dnů), anglického jazyka (12 dnů) a případně získat nové znalosti v oblasti projektového managementu (6 dnů). V průběhu realizace projektu se uskuteční celkem čtyři běhy tohoto vzdělávacího programu. Vzdělávacím programem, ať už jeho zkrácenou či delší verzí, projde sto osob z cílových skupin projektu mladých nezaměstnaných (absolventů) a žen matek vracejících se po mateřské dovolené zpět na trh práce. Realizace projektu YoungPool II Vsetín končí 31. července Partneři projektu EuroProfis, s. r. o. je po obsahové stránce garantem odborného know how vzdělávacích kurzů. Jedná se zejména o metodické vedení při přípravě vzdělávacích programů, školení školitelů a podporu koordinátora při aktivitách směrem k cílové skupině nábor, prezentační aktivity, organizace vzdělávacích kurzů. Metodickým partnerem je společnost MEPCO, s. r. o. V textu byly použity výňatky z dokumentů, jejichž autorem je firma EuroProfis, s. r. o. Kontakt: Ing. Vlastimil Fiala, projektový manažer Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s., tel.: , Obrázek č. 8: Na závěr kurzu absolventi obdrželi certifikát z rukou ředitele SPKP Vsetín Pavla Pelce a hlavního lektora Martina Paly 14

18 3 Projekt Call Center Region 3.1 Co je call centrum Ještě před několika lety docházelo ke kontaktu mezi podnikem a jeho klienty za přepážkou či pomocí pošty. S příchodem stále levnějších telefonů si mohli klienti a firmy rychle předávat údaje. Protože výměna dat byla tak rychlá, rostl počet telefonických kontaktů a potřeba pomocí telefonu vyhovět (kupní) poptávce zákazníka. Na začátku šlo zejména o výměnu mnoha technických informací a informací o produktech. Již existující oddělení v podnicích však nebyla zaměřena na vyřizování tolika příchozích hovorů. Proto došlo ke zřízení zvláštního oddělení pro tento účel. Oddělení, které má na starosti pouze komunikaci s klientem. Zrodilo se call centrum. Činnosti call centra Call centrum se stalo místem, kde se přijímají telefonické hovory od klientů a odkud se naopak telefonuje klientům. Následně pak dojde k zahájení činností, které je nutno provést na základě těchto hovorů. Jedná se o hovory a činnosti za účelem: Prodeje Telemarketingu Zákaznického servisu Technické podpory Získání adresy Organizace schůzek Správy pohledávek Poprodejního servisu, atd. Zaměstnanci Jádrem call centra je jeho personál. Jsou to právě zaměstnanci, kteří rozhodují o úspěchu či neúspěchu call centra. Na základě důkladného vzdělání v oblasti produktů, služeb a telefonické komunikace mohou u klientů dosáhnout úspěchu. Je samozřejmostí, že tito zaměstnanci musí mít podporu v podobě dobrého materiálu. Mistr tesař s křivou pilou nikdy nedosáhne dobrého výsledku a totéž platí pro personál call center. Pracovník Personální jádro call centra tvoří pracovníci call centra, kteří jsou doslova na telefonu. Jsou to lidé jako vy. Mají přímý kontakt s klientem, určují z jeho reakce a způsobu mluvy, zda mu byla poskytnuta potřebná podpora, zda je při ukončení hovoru spokojen či nikoliv. 15

19 Toto jsou úvodní slova holandské učebnice Dobrý den, tady je TBSE..., školícího materiálu pro teoretickou přípravu pracovníků call center, což byl první stavební kámen realizace projektu Call Center Region. Ale pojďme na začátek. 3.2 Historie a příprava projektového záměru, podpis grantové smlouvy Na začátku byla inspirace dceřinné společnosti holandského a českého svazu měst a obcí MEPCO, s. r. o. v dobře fungující holandské společnosti provozující call centrum TBSE. V roce 2004 se jednalo o výjimečný, nový a velmi dynamický obor. Dokazuje to výzkum společnosti Datamonitor Call center in EMEA to 2007 z roku 2002, který potvrdil, že tento obor je jednoznačně růstový a zaměstnává stále více lidí, a to především v zemích střední Evropy (Česká republika, Maďarsko, Polsko), kde je relativně levná pracovní síla a dostatečná infrastruktura. Podle tohoto výzkumu byla dokonce v r ČR zemí s nejrychleji rostoucím trhem v oblasti call center v Evropě. V době výzkumu zaměstnávala call centra v ČR cca 8100 osob, do r by měl tento počet stoupnout až na 12 tisíc. Podle údajů internetového serveru strategie roste tento obor ve světě cca o 30 % ročně. Vzhledem k tomu, že Češi zatím stále výrazně více používají telefony (hlavně mobilní) spíše než internet, se dá očekávat, že růst trhu v ČR může být i vyšší. Dá se proto předpokládat, že o operátory call center bude v následujících letech stálý zájem a bude tedy existovat zvýšená potřeba jejich školení a přípravy. Na základě informací z výše uvedeného výzkumu, inspirací přímo v call centru v Holandsku, připravila společnost MEPCO, s. r. o. projekt, vycházející z holandské metodiky a aplikující dobrou praxi z Holandska do České republiky. Projekt byl nabídnut k realizaci ve dvou regionech České republiky pro pilotní ověření. Jednalo se o region Severozápad (Chomutov - Most Louny) a region Vsetín. Základem pro toto rozložení, byla skutečnost, že se takto dosáhne většího efektu projektu, kdy bude vytvořena jedna metodika pro dva regiony, které si při získávání investorů a tvorbě pracovních míst nebudou konkurovat. Výhodou regionu Vsetín je velká angažovanost města při tvorbě nových pracovních míst, oproti tomu výhodou regionu Severozápad je, že zde již call centra vznikají a je zde možno lépe definovat obsah tréninkového programu. Na druhou stranu se zdá, že v regionu Vsetín je vyšší motivace nezaměstnaných k účasti na rekvalifikačních programech a je zde celkově vhodnější prostředí pro další udržitelnost projektu (ať už se jedná o udržitelnost věcnou, finanční či politickou). Důvody pro výběr regionu Vsetín: Město Vsetín reviduje v současné době svoji dlouhodobou strategii. Vedení radnice klade důraz na řešení problému nezaměstnanosti jak z hlediska dopadů na ekonomickou sféru, tak z hlediska omezení sociálně patologických jevů spojených s nezaměstnaností. Společnost MEPCO, facilitátor procesu tvorby strategie, proto městu navrhlo realizaci několika projektů vedoucích k eliminaci dopadů nezaměstnanosti. Region Vsetín čelí problému horší dopravní dostupnosti. Proto je pro něj velmi důležité hledat rozvojové obory, které nevyžadují zásadní přepravu materiálů po již tak přetížené komunikaci. Centra sdílených služeb a zvláště call centra jsou tedy vhodným řešením pro boj s nezaměstnaností. Zatím jsou známé příklady vzniku těchto center v Olomouci a objevují se určité iniciativy i na Ostravsku. 16

20 Z hlediska trhu práce je zde výrazná nezaměstnanost ve skupině uchazečů o zaměstnání s maturitou, kteří tradičně hledají práci spíše v administrativních službách, které jsou ale na ústupu. Tato skupina má základní znalosti práce s PC a i jazykové dovednosti. Je tedy vhodná pro tento typ kvalifikace. Důvody pro výběr regionu Severozápad V regionu byla získána řada zkušeností v rámci minulého programu PHARE RLZ. Také ale byla zjištěna vysoká míra pasivity mladých lidí při účasti na rekvalifikacích, daná jejich nízkou motivací. I z toho důvodu zde zůstává vysoká úroveň nezaměstnanosti % (dle okresu). Oproti Vsetínsku zde ale již call centra vznikají a účastníky pilotního kursu bude možné nabídnout zaměstnavatelům jako je T-Mobile (centrum v Lounech) nebo severočeské Vodárny a kanalizace Teplice, které připravují zákaznické centrum právě nyní. Obrázek č. 9: Znalost práce na PC jako základ pro ovládaní systému call centra Vzhledem k výše uvedené vysoké míře nezaměstnanosti nebude problém zde najít dostatek středoškoláků se zájmem o tento kurs. Projekt byl zpracován v součinnosti partnerů z obou regionů pro program PHARE 2003, opatření 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti a finální verze projektové žádosti byla odevzdána Národnímu vzdělávacímu fondu k posouzení na přelomu července a srpna roku Byla to jedna z posledních možností, jak získat finanční prostředky z předstupních zdrojů Evropské unie. Následovalo dlouhé čekání na verdikt výběrové komise. Konečný výsledek byl znám až na konci roku Projekt byl doporučen výběrovou komisí k realizaci a následovala fáze vyjednávání, úprav a modifikací smlouvy o poskytnutí grantu. Grantová smlouva pak byla uzavřena 31. května 2005 a projekt začal svou realizační fázi den poté. 3.3 Realizační fáze projektu Na počátku realizace bylo potřeba stanovit několik řídících a kontrolních orgánů pro správnou implementaci projektu. Ustavila se tak pracovní skupina a rada projektu sestavená z pracovníků Společnosti pro komunintí práci Vsetín o. p. s. jako nositele projektu, dále pracovníků druhého regionálního partnera společnosti VS Edost a metodických partnerů projektu Regionální rozvojové agentury Východní Moravy a MEPCO, s. r. o. Dále pak bylo nutné zahájit jednání s Úřadem práce ve Vsetíně, který měl stěžejní roli v informování uchazečů o práci o možnosti účastnit se kurzu operátor call centra, reflektovat na vzdělanostní a profesní požadavky na případné zájemce o kurz. 17

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR

ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚST M ČR Jiří Čunek, předseda NSZM ČR NSZM ČR 2006 1 1 Zdravá města, obce, regiony 1994 2006 76 členů (města, obce, kraje, mikroregiony) 24% obyvatel ČR NSZM ČR 2 2 Praha 6.12.20

Více

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008

Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce. Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Setkání zástupců krajů k problematice rozvoje lidských zdrojů s vazbou na trh práce Hotel GRAND,Uherské Hradiště 02.04.2008 Partnerství Úřadu práce ve Vsetíně v projektech financovaných ze SF EU Partnerství

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně

Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Zkušenosti se zaváděním indikátorů udržitelného rozvoje ve městě Vsetíně Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. Jiří Trezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.) 1 Co je

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005

Projekt: Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů EU. Praha, Inforum, květen 2005 Projekt: MASARYKOVA VEŘEJN EJNÁ KNIHOVNA JAKO INSTITUCE KOMUNITNÍCH AKTIVIT A CELOŽIVOTN IVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE VSETÍNĚ Informace o projektech Masarykovy veřejné knihovny Vsetín do strukturálních fondů

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A.

Tematická sekce NSZM. Praha, Ing. Milan PůčP. David Koppitz B.A. Zefektivnění procesu strategického plánov nování a řízení rozvoje města m Uherské Hradiště Tematická sekce NSZM Praha, 12. 5. 2011 Ing. Milan PůčP ůček, MBA, PhD David Koppitz B.A. 1 MEPCO ve strategickém

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst

Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Inovace nástrojů APZ při vytváření pracovních míst Nová příležitost Ing. Pavel Široký, Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. POSKYTOVATEL DOTACE Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky REALIZÁTOR

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková

KNIHOVNA KOMUNITNÍ CENTRUM. nského kraje SROP 3.2. Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM Grantové schéma Zlínsk nského kraje SROP 3.2 Praha, prosinec 2005 Helena Gajdušková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI PŘÍLOHA 2: VÝSLEDKY PILOTNÍHO PRŮZKUMU V ÚSTECKÉM A JIHOMORAVSKÉM KRAJI Pilotní průzkum, jehož cílem bylo zejména ověřit praktickou použitelnost otázek pro konstrukci skóre, se uskutečnil v listopadu a

Více

Komunitní práce a inkluze Romů

Komunitní práce a inkluze Romů Komunitní práce a inkluze Romů L E I DA S C H U R I N G A Předmluva Klíč k úspěchu v rozvoji romských komunit a jejich začlenění do většinové společnosti spočívá v jejich aktivní účasti a předpokladu,

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje

Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Konference zaměstnanosti Karlovarského kraje Projektový záměr Nestůj a pojď 2 Předmět projektu: Klíčové aktivity projektu se zaměří na propojení regionálních zaměstnavatelů zejména příspěvkových organizací

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji

Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji Prezentace projektu 16. 4. 2015 Praha MŠMT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0049 Projekt CEV Realizátor: UJEP v Ústí nad Labem,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI

PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI PŘÍKLAD PROJEKTU NA PODPORU ZAMĚSTNANOSTI Ing. Zuzana Trojanová 12. 9. 2016 Praha 20. 9. 2016 Olomouc ZÁKLAD ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU Individuální přístup k osobám z cílových skupin Respektování specifických

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Uč se a pracuj. CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Uč se a pracuj CZ.104/3.3.05/75.00236 OPLZZ oblast podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce Důvody realizace projektu vysoká míra nezaměstnanosti ve Šluknovském výběžku zvyšující se počet

Více

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě

Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Komunitní knihovna Vsetín v nové realitě Vědecká knihovna v Olomouci červen 2007 Město Vsetín 30.000 obyvatel krásná příroda bohatý folklór blízko hranic se Slovenskem aktivní předkladatel mnoha projektů

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

CZ.1.04/2.1.00/

CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná konference k regionálnímu individuálnímu projektu NA SKOK! CZ.1.04/2.1.00/13.00074 3. prosince 2012 Olomouc, Reprezentační sál Anag, Palác Bohemia Tento projekt je financován z prostředků ESF

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI

ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI ÚSPĚŠNÝ START S NÁMI Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/74.00006 Občanské sdružení Za kulturní Třinecko, o.s. realizátor projektu Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Hospodářská komora okresu Karviná projekt Ženy naší generace Operační program Rozvoj lidských zdrojů Ing. Andrea Hoschnová, manažer projektu REALIZACE Registrační číslo: CZ.04.1.3/2.2.15.03/0120 Doba realizace projektu: 1.1.2007 30.5.2008

Více

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás?

Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Jaké jsou současné výzvy pro efektivní a etickou výuku finanční gramotnosti u nás? Lenka Řeháková Kostelec nad Černými lesy 12.11.-13.11.2014 Obsah příspěvku Vymezení finanční gramotnosti dle OECD Irský

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI

Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Název projektu: Výcvikový vzdělávací program pro neziskový sektor v oblasti projektové přípravy dalšího profesního vzdělávání PROFI Číslo smlouvy: CZ.04.1.01/3.3.06.1/0017 Tento projekt je spolufinancován

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015

S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 S námi na trh práce CZ.1.04/3.3.05/96.00079 Doba realizace projektu od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015 Příjemce: Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. (Závodní 815, Třinec) KaPA, o.p.s. byla založena v

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce

Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Intervenční logika programu / teorie změny Vazba na tematický okruh: 1 - Trh práce Tematický cíl: Podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil Program: OP Zaměstnanost

Více

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých:

Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové. Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: Centrum andragogiky s.r.o., Hradec Králové Komplexní služby v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých: 1) služby v oblasti personalistiky 2) řízení lidských zdrojů 3) poradenské služby 4) konzultace v oblasti

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.

IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT. Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster. IT Cluster - platforma pro spolupráci v oblasti IT Ivo Vondrák VŠB Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.itcluster.cz Několik slov úvodem... Definice Klastru Klastry jsou regionálně umístěná

Více

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM

KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM KNIHOVNA JAKO KOMUNITNÍ CENTRUM NSZM - SROP 3.2 Helena Gajdušková, Kateřina Janošková Město Vsetín srdce Valašska (podhůří Beskyd, krásná příroda, bohatý folklór, blízko hranic se Slovenskem 30.000 obyvatel

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti

Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit Podpora zaměstnanosti A) Příprava osob z cílových skupin ke vstupu či návratu na trh práce a) Nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác

Seminář na téma Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách. Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác při Úřadu vlády Agentura pro odstraňování sociálního vyloučení v romských lokalitách Praha 25.- 26. 7. 2007 Lichtenštejnský palác Důvody pro vznik Agentury Absence komplexních a dlouhodobých nástrojů Prohlubující

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková

Jan Doležal; Stanislava Nechvílová, Barbora Čermáková, Petra Vondráčková Téma/předmět 1. jednání pracovní skupiny Podnikání a ekonomika SWOT, globální cíl, opatření, specifické cíle Datum 20.07.2007 09:00 Místo Účastníci MěÚ Jablonec nad Nisou Jan Doležal; Stanislava Nechvílová,

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR

PROJEKT JE FINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR šance s handicapem č.1 Název projektu: Šance s handicapem Číslo projektu: CZ.1.04/2.1.00/70.00049 Zadavatel: ÚP ČR krajská pobočka v Liberci Realizátor: S-COMP Centre CZ s.r.o. Termín realizace projektu:

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více