Přístup radnice k řešení zaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přístup radnice k řešení zaměstnanosti"

Transkript

1

2 Přístup radnice k řešení zaměstnanosti Projekty YoungPool II Vsetín a Call Center Region Vsetín, duben 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Ing. Tomáš Pifka; Ing. Vlastimil Fiala, Jiří Žůrek

3 Duben 2006 Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s. ISBN

4 Úvod Informace o projektech podpory zaměstnanosti Projekt YoungPool II Vsetín Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Projekt Call Center Region Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Projekty získané v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Společné aktivity s úřadem práce Projekty města Vsetína a budování průmyslových zón Podnikatelský inkubátor a vznik Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska Projekt YoungPool II Vsetín - most k uplatnění na pracovním trhu YoungPool včera a dnes Cíle projektu Realizace projektu Partneři projektu Projekt Call Center Region Co je call centrum Historie a příprava projektového záměru, podpis grantové smlouvy Realizační fáze projektu Vzdělávací moduly projektu Nácvik na simulátoru Budoucnost pokračování projektu Strategie města a řešení zaměstnanosti Přístup radnice k podpoře zaměstnanosti Strategické plánování pomocí metody BSC vysvětlení metody Jak metodu uplatňuje Vsetín Hlavní přednosti BSC Pár slov o projektovém řízení...25 Slovník...29 Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s...30 MEPCO, s. r. o EuroProfis, s.r.o MANAGEMENT STUDIO Úřad práce ve Vsetíně

5 Úvod Jak to vidí starosta města Vsetína: Mít nebo nemít práci je pro většinu lidí v aktivním věku důležité. Město, kraj nebo region nejsou v situaci, kdy jsou schopni přímo dát práci svým občanům. Mohou však vytvářet prostředí, které ke vzniku více pracovních míst přispívá. Pro Vsetín je podpora zaměstnanosti jednou z významných priorit. Svědčí o tom především skutečnost, že radnice je spolu se svými partnery zapojena do mnoha projektů na podporu zaměstnanosti a další připravuje. Každý z těchto programů se zaměřuje na jinou cílovou skupinu lidí na trhu práce. Některé projekty podporují začínající podnikatele, ženy po mateřské dovolené, příslušníky etnických menšin, sociálně slabé, jiné projekty pomáhají neziskovým organizacím, školám atd. K nejvýznamnějším aktivitám podporujícím rozvoj podnikání a vznik pracovních míst je budování průmyslových zón v místní části Bobrky o celkové rozloze cca 15 ha, na jejichž realizaci se nám podařilo získat dotace ve výši více než 60 milionů korun. A dále projekt podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií Maštaliska. Vynikající je spolupráce s Úřadem práce ve Vsetíně. Významné jsou i další projekty, jako je motivační program pro matky po mateřské dovolené a absolventy SŠ a VŠ YoungPool nebo rekvalifikační kurz pro obsluhy Call Centra. Z těchto projektů je také financováno vydání této publikace. Vsetín patří mezi tradiční průmyslová města Zlínského kraje. Je známý strojírenským, sklářským, textilním, dřevozpracujícím a zbrojním průmyslem. Od roku 1989 se však stávající významné subjekty rozpadly na menší podniky, které se postupně diverzifikovaly do jiných podnikatelských oblastí, případně zanikly. Město Vsetín má dlouhodobě nadprůměrnou míru nezaměstnanosti, která koncem loňského roku přesáhla 10,5 %, zatímco celorepublikový průměr byl 8,6 %. Tím spíš je důležité, aby se města a obce našeho regionu zapojovaly do podobných programů a vytvářely tak pracovní příležitosti pro své občany. Všechny zde uvedené texty a návody si můžete také vyžádat v elektronické podobě u tajemníka úřadu ( Jemu také můžete zaslat své názory, náměty a připomínky k publikaci. V dubnu 2006 Jiří Čunek, starosta města Jak to vidí ředitel Společnosti pro komunitní práci Vsetín o. p. s.: Významným momentem určujícím spokojenost a kvalitu života občanů města je úspěšnost řešení problému snižování nezaměstnanosti občanů všech věkových i profesních skupin obyvatelstva. Naplnění těchto cílů napomáhá účast naší společnosti v projektových výzvách ze zdrojů Evropské unie, které jsou programově orientovány na zvýšení kvalifikace absolventů profesně vzdělávacích kurzů pro skupiny nezaměstnaných. Všechny probíhající profesně rekvalifikační projekty, koordinované Společností pro komunitní práci Vsetín o. p. s., napomáhají nalézt účastníkům své místo na trhu práce a tím dosáhnout zvýšení kvality jejich života. V dubnu 2006 Ing. Pavel Pelc, ředitel společnosti 2

6 1 Informace o projektech podpory zaměstnanosti 1.1 Projekt YoungPool II Vsetín Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Realizace: červen 2005 červenec 2006 Procento dotace : 100 % Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Projekt YoungPool II Vsetín je zaměřen na analýzu, diagnostiku, orientaci a motivaci cílové skupiny mladých nezaměstnaných a skupiny matek vracejících se na trh práce. Je vytvořena databanka mapující potenciál mladých nezaměstnaných s ohledem na specifika této skupiny lidí, kteří nemají praxi s popisem vlastních schopností, dovedností a kvalifikačních předpokladů. Účastníci absolvují orientační a motivační program, který je připraven pro skupinu 100 osob vybraných z cílových skupin. Na druhé straně prostřednictvím akvizitorů pracujeme s informacemi z trhu práce a s konkrétní poptávkou na pracovní pozice. Lektoři společně s akvizitory vybírají vhodné účastníky kurzu pro pracovní místa. Posláním projektu je vytvořit most mezi nezaměstnanými a pracovním trhem. Minulý rok došlo k vytvoření lektorského týmu pod vedením Ing. Martina Paly pro zajištění první části vzdělávacího programu Semináře profesní orientace. Aktivizační kurz je z větší části zajištěn lektory z Masarykova gymnázia Vsetín. Byla zahájena spolupráce s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s., jejíž pracovníci vystupují v projektu v roli akvizitorů. Na informovanosti účastníků se výrazným způsobem podílel Úřad práce ve Vsetíně, který vytipoval a oslovil podle podmínek projektu stovky uchazečů o zaměstnání. Celkem šesti prezentací se zúčastnilo 225 uchazečů o zaměstnání. V listopadu minulého roku proběhl úspěšně první běh Semináře profesní orientace, jehož účastníci v plném počtu přestoupili do navazujícího Aktivizačního kurzu, který je zaměřen na znalosti v oblasti anglického jazyka, práce na PC a projektového managementu. Z hodnocení účastníků kurzu je zřejmé, že vzdělávací program YoungPool je v regionu Obrázek č. 1: Zahájení kurzu inovativním prvkem, který cílovým skupinám může pomoci při hledání pracovního místa. Pozitivně je rovněž hodnocena práce akvizitorů. Více informací o projektu naleznete v kapitole č. 2. Kontakt: Ing. Vlastimil Fiala, projektový manažer Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s., tel.: , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 3

7 1.2 Projekt Call Center Region Phare 2003, opatření 1.1 RLZ Realizace: červen květen 2006 Procento dotace: 100 % Celkový rozpočet projektu: ,- Kč Call centrum je fyzické místo, kde pracovníci odbavují hovory s určitou tématikou. Může se jednat o oddělení firmy nebo o specializovanou společnost, která poskytuje služby formou outsourcingu. Jedná se o velmi dynamický obor, který vytvoří v příštích letech nová pracovní místa. Lákání investorů tohoto typu, tedy pro tzv. centra sdílených služeb, je jednou z priorit agentury CzechInvest. Tento projekt si klade za cíl vyvinout efektivní vzdělávací program, který by spolu s nabídkou vhodných prostor přilákal investory na kvalifikovanou pracovní sílu do regionů s vyšší nezaměstnaností. Projekt obsahuje komplexní vzdělávací program včetně výcvikového simulátoru a také část věnovanou aktivní nabídce vycvičených osob na trh práce. Aktivity projektu jsou vyvíjeny ve dvou regionech České republiky na Vsetínsku a Chomutovsku. Projekt značnou měrou přispívá k aktivnímu zapojení a motivaci občanů evidovaných na úřadu práce, zejména pak odbourává jejich osobní či profesní bariéry přístupu na trh práce, jehož absorpční kapacita je v regionu Vsetínska velmi omezena. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních zkušeností, skupiny Obrázek č. 2: Výuka účastníků kurzu na PC žen matek vracejících se na trh práce, ale také osob nad 50 let se zájmem o doplnění své kvalifikace a zvýšení hodnoty na trhu práce. Kurz je koncipován tak, aby se ho mohly účastnit také osoby s omezenou pracovní schopností či tělesným handicapem. Kurz operátor call centra je koncipován takovým způsobem, aby se lidé naučili aktivně naslouchat, zpracovávat dostupné informace, které budou předávat volajícímu, a také aktivně vstupovat do hovoru při nabídce ostatních služeb, jež call centrum potenciálně může nabízet. Absolventi tohoto kurzu budou mít také základy telemarketingu. Při vývoji metodiky vzdělávacího kurzu operátor call centra bylo vycházeno ze zkušeností získaných zahraničními konzultanty z města Endesche, kde byla také identifikována základní idea projektu Call Center Region. Více informací o projektu naleznete v kapitole č. 3. Kontakt: Ing. Tomáš Pifka, projektový manažer Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s., tel.: , Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 4

8 1.3 Projekty získané v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů VSTÁVAT, JDE SE DO PRÁCE! administrativní pracovník Realizace: duben 2006 březen 2008 Procento dotace: 76 % Celkový rozpočet projektu: Stručné seznámení s projektem: ,- Kč Projekt navazuje na již realizovaný YoungPool II Vsetín a Call Center Region. Principem je rekvalifikace 35 uchazečů o zaměstnání pro pozici administrativního pracovníka. Šanci na zaměstnání dostanou absolventi SŠ a VŠ a ženy po mateřské dovolené, tedy skupiny, které jsou znevýhodněny na trhu práce. Projekt se skládá z tříměsíčního rekvalifikačního kurzu, v rámci něhož budou účastníci vyškoleni v oblasti administrativy, archivace a skartace, základů cizího jazyka a podobně. V pozici administrativního pracovníka pak budou působit po dobu 19 měsíců. Hlavním cílem projektu je organizace takového programu, který se ve svém důsledku skládá z teoretické části a následné praxe, jež se bude realizovat formou hlavního pracovního poměru u Městského úřadu Vsetín či v neziskové organizaci. V rámci kurzů bude využíváno interakčních metod výuky a následné pracovní umístění bude organizováno formou rotace práce. S touto metodou má předkladatel projektu i partner Městský úřad Vsetín bohaté zkušenosti na základě realizace projektu Job Rotation v rámci iniciativy Společenství EQUAL. SPRÁVCI Realizace: duben 2006 březen 2008 Procento dotace: 78 % Celkový rozpočet projektu: Stručné seznámení s projektem: ,- Kč Projekt řeší problematiku bezpečnosti provozu a správy některých vsetínských školních hřišť a tělocvičen. Zajišťování provozu je pro jejich majitele náročné, a proto se radnice rozhodla jim pomoci. Zároveň bude možné otevřít školní sportoviště ještě více veřejnosti. Město Vsetín se svými partnery získalo prostředky nejen na vyškolení správců, ale i na mzdy sedmi z nich, které na dobu 19 měsíců zaměstná ve školách a neziskových organizacích. Realizace projektu navazuje na další aktivity v rámci podpory zaměstnanosti, jako jsou programy YoungPool II Vsetín a Call Center Region, které jsou také podpořeny zdroji Evropské unie a státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je především vytvoření pracovních míst pro cílové skupiny a provedení perspektivního rekvalifikačního kurzu. V rámci něj absolvují zájemci akreditovaný modul Správce nemovitostí a hřišť a zvýší si tak šance uplatnit se na trhu práce. Pro nejlepší absolventy budou vytvořena pracovní místa přímo v rámci města Vsetína (majitel nemovitostí) nebo u místních základních škol (hřiště) a neziskových organizací. Tato pracovní místa jsou výhledově udržitelná. Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. 5

9 1.4 Společné aktivity s úřadem práce Společný grantový program Města Vsetína a Úřadu práce ve Vsetíně - Podpora rozšíření a zkvalitnění aktivit neziskových organizací Program je zaměřen na podporu rozvoje a zkvalitnění aktivit neziskových organizací na území města Vsetína a na posílení jejich lidských zdrojů. Z tohoto programu jsou přidělovány neziskovým organizacím příspěvky až do výše 100 % krytí nákladů, které jsou účelově vázány na financování mezd nově přijímaných pracovníků z řad osob evidovaných na úřadu práce. Podpora je poskytována po dobu 6 až 12 měsíců, maximální měsíční příspěvek města Vsetína a Úřadu práce ve Vsetíně na jeden projekt je Kč, přičemž obě instituce se o úhradu mzdových nákladů dělí rovným dílem. Každý rok díky tomuto programu vzniká 5 nových pracovních míst. Město i Úřad práce ve Vsetíně jsou připraveni v rámci společného grantového programu podpořit projekty neziskových organizací ze Vsetína celkovou částkou v maximální výši 500 tis. Kč, tedy celkem milionem korun. Spolupráce na projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů Dosavadní spolupráce s Úřadem práce ve Vsetíně při realizaci projektů je výborná. Úřad práce je stěžejním partnerem při přípravě, realizaci a zejména konzultaci projektových aktivit. Jako instituce zřízená za účelem dohledu nad trhem práce dokáže poskytnout komplexní pohled na problematiku má přímý osobní kontakt s uchazeči o zaměstnání, kteří jsou hlavní cílovou skupinou aktivit vycházejících z projektů podporujících rozvoj lidských zdrojů. Důležitým faktorem pro úspěšnou realizaci projektu je spolupráce s jednotlivými poradci, kteří vhodným uchazečům doporučují kurzy či jiné projektové aktivity. Dalším aspektem spolupráce je možnost prezentací projektů přímo v budově úřadu práce, místě, jež uchazeči znají a pravidelně navštěvují. Využívání prostředků v rámci aktivní politiky zaměstnanosti práce nepřizpůsobivých občanů Podpora zaměstnanosti je jednou z priorit vedení města Vsetína stejně jako snaha o řešení situace početné romské menšiny. A právě na nutnosti obnovit pracovní návyky příslušníků místní romské komunity je postaven projekt, který by měl pomoci Romům začlenit se a najít si své pozitivní místo v životě města. Motivace Romů najít si práci je při současné legislativní situaci velmi nízká a problematická. Pro romskou komunitu je však podle odborníků důležitý pozitivní příklad jejích členů a zvýšení jejich prestiže v očích majoritní společnosti. Vsetínská radnice ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně a Technickými službami Vsetín proto udělala na podzim roku 2005 důležitý krok k již zmíněné integraci. Město prostřednictvím své příspěvkové organizace, kterou jsou Technické služby Vsetín, zaměstnalo více než dvacet místních Romů, kteří se starali o čistotu Vsetína. Hlavní náplní jejich práce byl úklid odpadků v ulicích a kolem řeky Bečvy, v zimě odklízení sněhu a v jarních měsících pak úklid po zimě. Mzdu těchto pracovníků včetně povinných odvodů hradil stát prostřednictvím Úřadu práce ve Vsetíně. Projekt trval od září roku 2005 do konce března O úspěšnosti projektu hovoří i čísla. V září 2005 nastoupilo do Technických služeb Vsetín 23 romských pracovníků, z nich dva odešli ve zkušební době, pouze další dva pak rozvázali pracovní poměr dohodou. 6

10 1.5 Projekty města Vsetína a budování průmyslových zón Významnou aktivitou města je budování průmyslových zón. Průmyslová zóna Vsetín, Bobrky Samotná průmyslová zóna je umístěna na severozápadním okraji města a navazuje na již vybudovanou část výrobních a skladovacích provozoven. Jedná se o lokalitu o rozloze 44,9 ha napojenou na silnici I/57, zajišťující spojení s okolními regiony i se Slovenskem. Vzdálenost průmyslové zóny od mezinárodního letiště Ostrava Mošnov je 50 km. Pozemky o výměře 29,37 ha jsou ve vlastnictví města. Do průmyslové zóny jsou přivedeny inženýrské sítě (vodovod, plynovod, dešťová a splašková kanalizace, elektřina) a místní komunikace. Medium Elektřina Plyn Voda Kanalizace Plánovaná kapacita kwh/rok m 3 /rok m 3 /rok m 3 /rok Průmyslová zóna Vsetín Bobrky I. Realizací projektu byla připravena plocha o rozloze 6,41 ha. V roce 2003 zde zahájila výrobu společnost Hirschmann Czech, s. r. o. Volná plocha pro investory činí 4,28 ha. Obrázek č. 3: Letecký pohled na průmyslovou zónu Průmyslová zóna Vsetín Bobrky II. Realizací projektu, který byl podpořen z Programu Phare 2003, vzniknou na ploše 9 ha kompletně zasíťované parcely různých velikostí, určené především pro středně velké firmy. Před časem zde zahájila provoz firma Renault Ramach. Výhody průmyslové zóny - Dopravní dostupnost zóny: Zóna je přístupná po silnicích I. a III. třídy, je zde zavedena MHD, nejbližší železniční stanice Jablůnka (vzdálenost 3 km) a Vsetín (vzdálenost 5 km). - Technická infrastruktura: Výstavba objektů technické infrastruktury pro Bobrky II. elektřina VN, plyn STL, voda, kanalizace pro připojení objektů, místní komunikace, které se budou budovat v průmyslové zóně, realizuje město Vsetín v 1. polovině roku Zájem o výstavbu v průmyslové zóně Vsetín, Bobrky již projevily místní firmy. Kontakt: Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, Vsetín Ing. Jaromír Kudlík, 1. místostarosta, tel.: , 7

11 1.6 Podnikatelský inkubátor a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Výše popsané budování průmyslových zón není jediným významným investičním opatřením radnice pro podporu podnikání a zaměstnanosti. Podporou pro malé a střední firmy bude projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín, který má podnikatelům pomoci vytvářet potřebné technické, technologické a odborné zázemí. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska Pro zajištění realizace projektu Podnikatelský inkubátor Vsetín, ale také následných aktivit souvisejících s ekonomickým rozvojem města a regionu, byla v červnu 2005 městem založena Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Jejími hlavními cíli jsou řešení problematiky nezaměstnanosti, ekonomický rozvoj, rozvoj podnikání, zvyšování kvality života obyvatel, zapojování podnikatelské veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů při respektování zásad udržitelného rozvoje. Podnikatelský inkubátor a centrum pro transfer technologií Maštaliska Podnikatelský inkubátor bude sloužit jako rozvojové centrum poskytující podnikatelské služby novým investorům a místním firmám na bázi jedněch dveří. Záměrem projektu je revitalizovat historický objekt Maštalisek na podnikatelský inkubátor kombinovaný s centrem pro transfer technologií, který bude poskytovat služby spojené se zasídlením a rozvojem pro menší a střední firmy, ale i pro nově vznikající společnosti přinášející nové technologie. Jako sídlo projektu byla vybrána jedna z dominant Vsetína - historická budova Maštaliska. Výstavba inkubátoru včetně rekonstrukce zmíněné budovy si vyžádá celkem 108 milionů korun (bez DPH), přičemž 78 milionů město získá z Operačního programu Průmysl a podnikání programu Prosperita. Dokončení prací a otevření inkubátoru je plánováno na léto roku Pro více informací je možné se obrátit na: Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o. p. s. Svárov 1080, Vsetín Ing. Miroslav Evják, ředitel, tel.: nebo Ing. Milan Půček, předseda správní rady, tel.: , Obrázek č. 4: Čelní pohled na rekonstruovanou budovu Maštalisek - studie Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. 8

12 2 Projekt YoungPool II Vsetín - most k uplatnění na pracovním trhu Jako jeden z nástrojů při posilování aktivní politiky zaměstnanosti využívá město Vsetín prostřednictvím jím založené organizace, Společnosti pro komunitní práci Vsetín o. p. s., realizace projektů v oblasti rozvoje lidských zdrojů. Jedním z nich je projekt YoungPool II Vsetín, který má za úkol aktivovat nezaměstnaností nejvíce ohrožené skupiny obyvatel regionu Vsetínsko mladé absolventy a ženy, vracející se po mateřské dovolené na trh práce. Realizátorem tohoto projektu je Společnost pro komunitní práci Vsetín o. p. s. 2.1 YoungPool včera a dnes Jak už název projektu napovídá, tento není první svého druhu v České republice. YoungPool II Vsetín je již v pořadí třetím úspěšně realizovaným projektem z rodiny YoungPool. Ostatní projekty byly realizovány v regionech Mostecko a Havlíčkobrodsko. YoungPool Most Již v letech měl premiéru starší bratr projekt YoungPool Most. Byl realizován na Mostecku a Litvínovsku v rámci programu Phare Autorem a koordinátorem projektu byla společnost EuroProfis, zaměřená na vzdělávací a poradenské aktivity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a inovací na pracovním trhu. Aktivity v regionu podpořil partner Business Centre Litvínov. Důležitou roli sehrála aktivní podpora Úřadu práce v Mostě. Projekt byl zaměřen výhradně na skupinu mladých nezaměstnaných do 25-ti let a usiloval o pomoc celkem čtyřem stům lidí bez větší praxe a zkušeností. Zpočátku projektový tým soupeřil s obrovskou skepsí účastníků kurzů. Na Mostecku práce není, byla na počátku projektu nejčastější námitka ze strany nezaměstnaných. Postupem času byly však díky proaktivnímu přístupu k potřebám zaměstnavatelů odhaleny rezervy pracovních míst v regionu a díky analytickým rozhovorům se zaměstnavateli se podařilo překlenout jejich nedůvěru vůči klientům úřadu práce a pojmenovat aktuální potřebu lidských zdrojů. Projekt dosáhl na Mostecku velkého úspěchu, i když jej provázely nemalé specifické problémy, které charakterizovaly realizaci projektů v období před vstupem ČR do EU - byly podporovány pouze vybrané regiony, v nichž tak vznikal přetlak projektů a tedy i velká konkurence při získávání nezaměstnaných pro vstup do projektu. Přesto se postupně, díky dobrým zkušenostem prvních skupin účastníků, podařilo získat důvěru mladých lidí a motivovat je k účasti v projektu. Zaměstnavatelé ocenili při jednáních zejména adresný, neformální přístup při doporučování vybraných uchazečů. Na myšlenku mostu mezi nezaměstnanými a pracovním trhem se po třech letech rozhodli navázat ve dvou regionech na Vsetínsku a na Havlíčkobrodsku. Situace na trhu práce v obou regionech se od Mostecka liší, projekty jsou tedy vždy upraveny na místní specifika. Vznikla tak jakási druhá vlna projektu YoungPool, realizovaná v rámci programu PHARE

13 YoungPool Havlíčkův Brod Za podpory městského úřadu a úřadu práce končí v Havlíčkově Brodě realizace projektu YoungPool Havlíčkův Brod. Projekt nabízí stovce mladých nezaměstnaných a maminek po mateřské dovolené šanci získat pracovní uplatnění. Koordinátorem projektu je společnost EuroProfis, která projekt připravila ve spolupráci se společností MEPCO, mezinárodním poradenským centrem obcí. Úspěch je postaven na spolupráci aktérů trhu práce, osobní angažovanosti a znalosti regionálního prostředí celého projektového týmu. Místními partnery podílejícími se na realizaci projektu jsou základní škola Nuselská a místní pobočka Českého svazu žen. Region Havlíčkobrodska charakterizuje nízká míra nezaměstnanosti, problematická dopravní obslužnost a roztříštěná průmyslová infrastruktura. Vyšší počet pracovních míst je nabízen v několika ohniscích v okruhu kolem třiceti kilometrů od Havlíčkova Brodu - větších městech a v oblasti dopravní tepny D1. V porovnání s YoungPool Most není skepse nezaměstnaných na Havlíčkobrodsku tak velká. Aktivní přístup k hledání zaměstnání se odráží v rychlejším zapojování nezaměstnaných zpět do práce. Naopak podobně jako na Mostecku je největším problémem nezaměstnané pro projekt získat. Když už se ovšem do projektu aktivně zapojí, je jejich úspěšnost vysoká kurzy dokončí až 90 % účastníků. V průběhu realizace překonával realizační tým také nedůvěru zaměstnavatelů, kteří obdobný způsob vyhledávání uplatnění nezaměstnaných zatím nepoznali. Na základě kontaktů se zaměstnavateli se však už nyní první účastníci projektu uchází o pracovní místa. YoungPool II Vsetín Druhý v současnosti probíhající projekt je realizován Společností pro komunitní práci Vsetín o. p. s. na Valašsku. Okres Vsetín má zhruba desetiprocentní míru nezaměstnanosti (jedna z nejvyšších měr nezaměstnanosti ve Zlínském kraji). Řady nezaměstnaných jsou tedy poněkud širší než v případě Havlíčkobrodska. Šanci na uplatnění na trhu práce získá v rámci projektu celkem sto uchazečů patřících do cílových skupin projektu mladých nezaměstnaných bez praxe (absolventi) a žen matek vracejících se po mateřské dovolené na trh práce. I zde se setkáváme se skepsí jak ze strany uchazečů o zaměstnání, tak i ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou v průběhu projektu oslovováni. Zájem účastníků a jejich motivace pro zapojení se do vzdělávacího programu a potažmo celého projektu Obrázek č. 5: Aktivizační kurz pod vedením hlavního lektora YoungPool II Vsetín byly jedněmi z největších překážek v realizaci. Obzvláště cílová skupina mladých nezaměstnaných bez praxe byla obtížně uchopitelná, setkali jsme se s téměř absolutním nezájmem o programy tohoto typu. 10

14 Aktivnější postoj k hledání uplatnění mají maminky vracející se na trh práce, které se do projektu ve velké míře zapojily již v prvních vlnách kurzů. Navíc se ukazuje, že jejich začlenění do skupin má na mladé, někdy skeptické nezaměstnané, pozitivní vliv odhodlání těchto žen motivuje ostatní k aktivnímu hledání uplatnění. Mladé maminky, mnohdy nejisté a odvyklé vyhledávání šancí v konkurenčním prostředí, naopak těží z kontaktu s dravostí některých absolventů. Nutno však doplnit, že na rozdíl od původních předpokladů byla skupina matek oproti absolventům v přesile. Další překážkou při náboru učastníků projektu je také přesycení regionu Vsetínsko jinými projekty zaměřenými na rozvoj lidských zdrojů, kde nezaměstnaní tvoří také cílové skupiny. Přesto však se podařilo s Úřadem práce ve Vsetíně navázat při výběru, oslovování a další práci s nezaměstnanými dobrou a účelnou spolupráci. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu YoungPool II Vsetín je zvýšení zaměstnatelnosti cílové skupiny mladých nezaměstnaných lidí do 25 let bez praktických pracovních zkušeností a skupiny žen matek vracejících se na trh práce. Aby mohlo být dosaženo tohoto globálního cíle projektu, byly stanoveny další - dílčí cíle, které jsou úzce spjaty přímo s aktivitami projektu. Dílčí cíle projektu jsou následující: - vyvinout vzdělávací a motivační modulární program pro cílové skupiny projektu, zaměřený na systematický rozvoj motivačních a orientačních dovedností těchto mladých lidí, - proškolení 100 nezaměstnaných z cílových skupin účastníků projektu, - vyškolení týmu lokálních trenérů, - vytvoření databanky se specifickými kritérii mapujícími potenciál schopností, dovedností a kvalifikačních předpokladů cílových skupin, - vytvoření regionální sítě partnerů spolupracujících v oblasti efektivního začleňování mladých nezaměstnaných lidí na trh práce. 2.3 Realizace projektu Projekt YoungPool II Vsetín patří mezi projekty financované Evropskou unií v rámci iniciativy Phare 2003 Opatření 1.1 Aktivní politika zaměstnanosti. Schvalovací proces a úpravy projektu se nepředvídatelně protáhly, a proto došlo k podpisu grantové smlouvy teprve na konci první poloviny roku 2005, konkrétně 31. května Harmonogram projektu po celou dobu dosavadního trvání projektu sledoval až na malé odchylky původní linii uvedenou v projektové žádosti. Na začátku projektu bylo zapotřebí vymezit pole působnosti jednotlivých členů realizačního týmu, potažmo pak jednotlivých partnerů, kteří se na realizaci projektu podílejí. Partnery v případě projektu YoungPool II Vsetín byly již zmiňované organizace Mepco, s. r. o. a Europrofis, s. r. o. Obě organizace působí také na Havlíčkobrodsku. Po vymezení kompetencí a úkolů jednotlivých členů realizačního týmu přišel na řadu jeden z nejdůležitějších úkolů v průběhu projektu a nejdůležitějších kroků k úspěšné realizaci. Jednalo se o sestavení týmu lektorů, kteří provázejí účastníky jednotlivými moduly vzdělávacího programu zaměřeného na posílení motivace vzhledem k seberealizaci na trhu práce. 11

15 Po počátečních neúspěších a mnoha vyjednáváních s různými agenturami a konkrétními osobami - lektory - byla úspěšně navázána spolupráce s ing. Martinem Palou, MBA, který ze své iniciativy sestavil lektorský tým schopný pokrýt základní motivační kurz první část vzdělávacího programu (Seminář profesní orientace). Mimo tento tým (10 osob) se do projektu zapojili také čtyři pedagogové z Masarykova gymnázia Vsetín, kteří zajistili výuku anglického jazyka a práce na počítačích ve druhé části vzdělávacího programu (Aktivizační kurz). Zároveň byl sestaven harmonogram jednotlivých výukových dnů a vše bylo připraveno pro zahájení vzdělávacího programu. Současně s lektorským týmem byla vytvořena dvojice akvizitorů. Hlavním úkolem akvizitora je navázat kontakt se zaměstnavateli a nacházet pracovní uplatnění pro absolventy kurzů. Znamená to navštěvovat firmy, představit projekt a vysvětlit jeho pozitiva. Akvizitor zná účastníky projektu a může doporučit toho nejvhodnějšího pro tu kterou pracovní pozici, uvedl při rozhovoru jeden z nich, ing. Filip Holzmüller, který se svým kolegou ing. Miroslavem Evjákem tuto funkci v projektu zastává. Za dobu svého působení akvizitoři navázali kontakt s přibližně třemi desítkami firem ve Vsetíně a nejbližším okolí, a to hlavně s těmi, které patří mezi významné zaměstnavatele v našem regionu. Jejich práci usnadnil seznam firem vytvořený Úřadem práce ve Vsetíně. Oslovit se chystají samozřejmě i menší podniky, které by o účastníky kurzu měly zájem jako o nové zaměstnance. I přes počáteční nedůvěru většina zástupců firem po vysvětlení problematiky projevila vstřícnost a někteří zaměstnavatelé dokonce prezentovali při samotných kurzech volná a připravovaná pracovní místa. Dobrá spolupráce byla zejména s firmami Austin Powder, Indet Safety Systems, Hirschmann Czech, Galvamet, Irisa, TES, WOCO, Mezservis či Promat. Zástupci oslovených firem, které projevily zájem se do projektu zapojit, navštěvují účastníky v průběhu jednotlivých kurzů realizovaných v rámci projektu a prezentují jim své potřeby a možnosti. Po prezentacích firem už dochází ke kontaktu jednotlivých účastníků s personalisty a záleží pak na jejich Obrázek č. 6: Prezentace projektu, jeho účastníků a zástupců místních firem případné dohodě. Někteří z absolventů kurzu, vybaveni novými znalostmi a dovednostmi, však hledají práci i sami a řada z nich již dokonce práci našla. 12

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Vstávat, jde se do práce! - administrativní pracovník Unikátní kód žádosti: 1. Identifikace operačního programu a výzvy Číslo operačního programu: CZ.04.1.03

Více

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha

SBORNÍK DOBRÉ PRAXE. Od teorie k praxi úspěšné příběhy. Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha Od teorie k praxi úspěšné příběhy VYDÁNÍ PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNO Z EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČR Výroční konference CIP EQUAL 19. listopad 2007, Praha SBORNÍK DOBRÉ PRAXE Obsah

Více

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH

METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR METODIKA JOB ROTATION V SAMOSPRÁVNÝCH ÚŘADECH ANEB DALŠÍ KRŮČEK KE KVALITĚ V ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Ing. Milan Půček,

Více

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině. Metodika 4. Řešení služeb. Číslo projektu: E/01/1/043 Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života, partnerství v rodině Metodika 4 Řešení služeb Číslo projektu: E/01/1/043 Metodika 4: Řešení služeb je součástí komplexního materiálu, který se skládá

Více

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY

ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY ŘÍZENÍ PROCESŮ VÝKONU STÁTNÍ SPRÁVY (PŘÍPADOVÁ STUDIE VSETÍN) Kolektiv autorů Řízení procesů výkonu státní správy (Případová studie Vsetín) Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA (vedoucí autorského kolektivu

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL

BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE. Zpravodaj CIP EQUAL ČÍSLO 3 BOJ S DISKRIMINACÍ NA TRHU PRÁCE Zpravodaj CIP EQUAL říjen 2007 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR - novinky Obsah 1 Aktuální stav CIP EQUAL v ČR 5 Zajímavé výstupy projektů 10 Národní tématické sítě

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT

Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE. Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT Rozhledna sociální integrace KATALOG PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE V OBLASTI ROMSKÉ INTEGRACE Otevřená společnost, o.p.s ve spolupráci se sdružením FORINT ROZHLEDNA SOCIÁLNÍ INTEGRACE Katalog příkladů dobré praxe

Více

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy

Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Příloha č. 2 Závěrečné zprávy Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Případové studie z realizovaných terénních šetření Obsah Seznam projektů 3 PROJEKTY ZA ÚČELEM ZHODNOCENÍ KAUZALITY 5 1.1 Vzdělávání

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2007 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Bezpečnost je jedním z témat konference Investment & Business Forum - str. 8 až 12 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální září 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 3 Konference TRANSPORT - str. 13 až 15 Z obsahu: Sdružení svůj program plní str.

Více

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007

Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Projekt Sociální integrace v Praze 12 1.10.2005 31.10.2007 Realizátoři projektu: Proxima Sociale, o. s. Sociální služby městské části Praha 12 Škola SPMP Modrý klíč Klub maminek Balónek Chuchle Hodkovičky

Více

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice

Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Komplexní řešení celoživotního vzdělávání ve venkovských regionech - Aktivizace potenciálu a možností v celé České republice Semily a Brno, 2008 Obsah: Úvod: Dva produkty Partnerství pro rozvoj Přehledný

Více

Porodné bude i na druhé dítě

Porodné bude i na druhé dítě Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 7/8 11. 7. 2014 ZAMĚSTNANOST Úzká spolupráce se zaměstnavateli v regionech přináší výsledky PENZE Kdy se vyplatí využít dobrovolné důchodové

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 DLOUHODOBÝ Z ÁMĚR VZDĚL ÁVÁNÍ A ROZ VOJE VZDĚL ÁVACÍ SOUSTAV Y ZLÍNSKÉHO KR A JE 2012 DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2012 Vážené dámy, Vážení pánové, dostává

Více

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání:

NEWSLETTER CSI. Aktuální výzvy. V tomto vydání: Vytvořilo Centrum pro komunitní práci Moravskoslezský kraj, Zábřežská 20, 787 01 Šumperk. E-mail: ivo.skrabal@cpkp.cz, telefon: +420 777 793 714. Foto: archiv CpKP a autoři příspěvků. NEWSLETTER CSI Dostává

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce

Financování firem. Kudy vede cesta k penězům. Malé a střední firmy jsou pro banku důležité. Dotace? Jak se s ní vypořádat po účetní stránce CESTA KE KONKURENCESCHOPNOSTI Kudy vede cesta k penězům 1/2006 Jak sehnat finance pro podnikatelský projekt Čtěte na str. 4 Malé a střední firmy jsou pro banku důležité Rozhovor s Ing. Alešem Pospíšilem,

Více

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR

Dobrá praxe jako inspirace. Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů. Ministerstvo životního prostředí ČR Dobrá praxe jako inspirace Ukázkové příklady a aktivity z měst, obcí a regionů Ministerstvo životního prostředí ČR Tento materiál je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a Ministerstva

Více