Ochrana a propagace lidové tvořivosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana a propagace lidové tvořivosti"

Transkript

1 O zvycích a tradicích při česko-polské hranici O zwyczajach i tradycjach przy granicy czesko-polskiej Od adventu po Tři krále Od Adwentu po Trzech Króli 1

2 Ochrana a propagace lidové tvořivosti a uměleckých řemesel polsko-českého pohraničí Z vyky, tradice a lidová řemesla, to byla hlavní témata společného projektu příhraničních měst Krnova a Prudniku. Po tři roky Prudnik hostil na pravidelných jarních prezentacích stovky lidových tvůrců, kteří často přímo před zraky bezčetných návštěvníků vytvářeli své pozoruhodné výrobky. Pod zručnýma rukama kovářů, řezbářů, hrnčířů, šperkařů, paličkářek, vyšívaček i malířů porcelánu, ožívaly po staletí užívané materiály a dekorativní vzory, které se v dávných časech zrodily. Výstavní sál byl každoročně velkou přehlídkou polského i českého lidového umění a řemesla. Stal se také místem k setkávání autorů i odborníků, diskusí o smyslu uchovávání tradic a hodnotě paměti, o lidové kultuře v dnešním překotně spěchajícím a značně unifikovaném stylu života. Krnov společné téma uchopil s vazbou na pro každého z nás cennou část roku advent a svátky vánoční. Čas, kdy se blízcí setkávají, kdy domovy voní vanilkou a skořicí, kdy dětské oči září očekáváním a i celoroční morous chce odložit, alespoň na krátký čas, své zlozvyky a nastavit vlídnou tvář. Spolupráce obou měst obohatila v Krnově trhy, ty navazují na tradici mikulášských trhů, které se ode dávna v městech konaly. Dnes již na nich nenakupujeme užitečné nářadí pro příští zemědělskou sezonu, ale mají připomenout stará řemesla i výrobky dekorativní a potravinářské, takové, které dýchají minulostí. České a polské tradice připomínají nejen ukázky hmotné kultury, ale návštěvníka provází také celodenní program plný koledníků, vánočních her i rozpustilých představení pro malé i velké.mohlo by se zdát, že v této pohraniční části Slezska je téma uchovávání tradic snahou velmi diskutabilní. Vždyť lidové zvyklosti území odešly z českého i polského pohraničí po světové válce spolu s původními obyvateli a současní občané obou měst i širokého okolí v tak historicky krátké době ještě nemohou o žádných tradicích hovořit. Pravda je však ta, že bez ohledu na pohnuté osudy území, každý Polák či Čech, ať již přišel hledat nový domov z kteréhokoliv koutu země, přinesl s sebou zvyklosti své rodiny a svých předků. V této malé publikaci bychom rádi, alespoň v krátkosti, připomněli jak významné období roku a chvíle sváteční slaví Češi a jak Poláci. Vždyť celé tříleté snažení bylo věnováno vzájemnému poznávání kultury sousedů. 2 Město Krnov, 2012

3 Ochrona i promocja twórczości ludowej i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego Z wyczaje, tradycje i rzemiosło ludowe były podstawowymi tematami wspólnego projektu miast przygranicznych Krnowa i Prudnika. Przez trzy lata, Prudnik gościł na regularnych prezentacjach wiosennych setki twórców ludowych, którzy często na oczach widzów tworzyli swoje, wyjątkowe produkty. Pod fachowymi rękami kowali, rzeźbiarzy, garncarzy, producentów biżuterii, koronczarek, hafciarek, i malarzy porcelany ożywały używane od wieków materiały i wzory dekoracyjne. Wystawa corocznie stawała się paradą polskiej i czeskiej twórczości ludowej i rzemiosła. Była miejscem spotkań twórców i specjalistów, rozmów o sensie zachowania w pamięci tradycji i wartości, a także kulturze ludowej w dzisiejszym, szybkim i w znacznym stopniu jednolitym stylu życia. Krnov powiązał temat z ważną dla każdego z nas częścią roku adwentem i świętami Bożego Narodzenia. Czasem, kiedy spotykają się bliscy sobie ludzie, domy pachną wanilią i cynamonem, oczy dzieci błyszczą oczekiwaniem, i nawet największy maruda pragnie odłożyć na bok swe złe zwyczaje i ukazać lepsze oblicze. Współpraca obu miast wzbogaciła targi w Krnovie, nawiązujące do targów mikołajkowych odbywających się tutaj w przeszłości. Obecnie, w ich trakcie, nie kupuje się narzędzi niezbędnych w przyszłym sezonie rolnym, mają one prezentować rzemiosło, produkty dekoracyjne oraz spożywcze pachnące przeszłością. Czeskie i polskie tradycje ukazują nie tylko twórczość, uczestnikom towarzyszy program pełen kolędników, wesołych zabaw i przedstawień świątecznych dla małych i dużych. Może się wydawać, że w tej nadgranicznej części Śląska, temat zachowania tradycji jest kontrowersyjnym. Zwyczaje ludowe z tych terenów, z pogranicza polsko czeskiego, odeszły po wojnie światowej wraz z pierwotnymi mieszkańcami. Obecni obywatele obu miast i ich okolic, w tak krótkim okresie historycznym, nie mogą mówić o jakichkolwiek tradycjach. Prawda jest taka, że bez względu na wzruszające losy tych obszarów, każdy Polak albo Czech, przychodząc tutaj szukać swego domu, z któregokolwiek zakątka kraju, przyniósł ze sobą zwyczaje swojej rodziny i swoich przodków. W tej małej książeczce chcemy, chociaż w skrócie, przypomnieć jak znaczący jest ten okres roku i jak czas świąteczny obchodzą Czesi i Polacy. Przecież nasze trzyletnie dążenia poświęcone były wzajemnemu poznawaniu kultury sąsiadów. 1

4 Advent České zvyklosti a tradice S slovo advent pochází z latinského adventus, tedy příchod. Doba adventní je počátkem liturgického, církevního roku a hraje v něm významnou roli, neboť je obdobím příprav na příchod Ježíše Krista. Od 4. století, kdy začaly být slaveny Vánoce, je to čas věnovaný přípravě na svátek Narození Páně. Advent zahrnuje čtyři týdny před Vánocemi a jeho počátek je pohyblivý, neboť vždy začíná v den pro křesťany sváteční, v neděli. Začíná tedy mezi 27. listopadem a 3. prosincem. První adventní neděle je vždy blízká svátku svatého Ondřeje. Adventní svátky a zvyky Adventní věnec S ymbolem očekávání Vánoc se stal adventní věnec. Svůj původ má v Německu, kde se poprvé vzpomíná v Hamburku v roce Byl dřevěný a upozorňoval na sbírku pořádanou ve prospěch opuštěných a chudých dětí. Postupem času se rozšířil i do jiných zemí. Jeho základem jsou přírodní materiály, chvojí, šišky a suché plody. Nejdůležitější roli však hrají čtyři svíce, každá symbolizuje jednu ze čtyř adventních nedělí. Každou neděli se zapaluje další svíce, hoří-li všechny, svátky jsou za dveřmi. Barva svící by měla být fialová, stejně jako mešní roucha tohoto období, pouze svíce třetí adventní neděle může být také růžová. Věnec vyjadřuje lidské společenství, zelené větvičky jsou symbolem věčného života a světlo svící je vítězstvím Ježíše Krista nad temnotou. Den svatého Ondřeje (30. listopad) Když na svatého Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží. Zvyky spojené se svátkem jednoho z apoštolů mají dlouhou tradici ještě v dobách pohanských a býval to den zasvěcený věštění. Svou budoucnost se snažila odhalit především neprovdaná děvčata. V českém prostředí se lidová magie a víra ve výjimečnou noc k poznání věcí budoucích přenesla, postupem času, na Štědrý den. Den svaté Barbory (4. prosinec) Po svaté Baruši, střez nosu i uší! ezadané dívky by neměly zapomenout si na svatou Barboru opatřit třešňovou nebo višňovou větévku a doma ji postavit do vázy s vodou. Pokud jim do Štědrého dne rozkvete, čeká je štěstí a láska. N 2

5 Den svatého Mikuláše (6. prosinec) Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky. Mikuláši, Mikuláši, sníh se na tvé vousy snáší. Bílé vousy, bílý plášť, copak pro nás máš? M ikuláš, biskup z Myry, je ochráncem námořníků, mlynářů i rybářů, ale díky své štědrosti, především dětí. V předvečer jeho svátku jsou děti obdarovány cukrovinkami, ovocem a perníky. Tradice nadílky je na českém území ustálena již od 13. století. Svatý Mikuláš děti nenavštěvuje sám, mívá doprovod, odvrácenou stranu lidského chování symbolizuje zlý čert, dobrotu a lásku něžný anděl. O každém dítěti si vede pečlivé záznamy, zná jeho poslušnost i všechny prohřešky. Těm hodným přináší dobroty, těm, kdo se musí polepšit, jen uhlí nebo nahnilé brambory. Až přijde Mikuláš, řeknu mu Otčenáš, nastavím košíček, on mi dá jablíček, a já mu zazpívám, jako ten slavíček. Mikulášské trhy S e svátkem Mikuláše byly v každém městě spojeny trhy, které nabízely sladkosti pro děti, sušené ovoce a zdobené perníky. Hospodyňky si zde nakoupily věci potřebné do domácnosti a hospodáři zemědělské nářadí, pokud staré dosloužilo. Den svaté Lucie (13. prosinec) Svatá Lucie noci upije, ale dne nepřidá. Dnes pozapomenutý svátek, který však ctíme, bez ohledu na Lucii, pořádným vánočním úklidem. Bíle oděné strašidelné ženské postavy mohly v tento den nezvány vstoupit do každé domácnosti, aby zkontrolovaly, zda se rodina připravila na svátek Vánoc. Každý nedostatek a nepořádek ztrestaly výpraskem metlou a počerněním nepořádníků sazemi. 3

6 Vánoce S první zářící hvězdou na štědrovečerním nebi končí advent, začínají Vánoce. V šechny kultury od pradávna ctily životodárnou sílu Slunce, v zimním období, kdy je dne tak málo, vzývaly svá božstva k jeho návratu. Svátek zimního slunovratu (21. prosinec) byl podle dávných představ důležitější, než slunovrat letní. Křesťanství přineslo pradávnému svátku nový význam, zrození nového světla spojilo s narozením Božího syna a Spasitele světa. S touto mimořádně významnou událostí jsou spojeny dva tisíce let naší kultury, podle ní dělíme také historii na události našeho letopočtu a události před ním. Křesťanství bylo uznáno státním náboženstvím římské říše v roce 313 a poprvé oficiálně slavili narození Krista v Římě, stalo se tak 25. prosince roku 354. Původ českého slova Vánoce je nejasný, snad je odvozeno od zimních vánic, ale pravděpodobnější je zkomoleninou staroněmeckého Winnahten, tedy svatá noc. Vánoce jsou významným obdobím církevního roku, avšak v moderním českém prostředí se staly svátky rodinnými a občanskými. Bez ohledu na víru jsou tradice spojené s kouzlem Vánoc drženy ve většině rodin. Jejich dnešní podoba se tvořila v městském prostředí 19. a 20. století, a přestože jsou dnes vnímány jako svátky rodinné soudržnosti, hojnosti, šťědrosti, lásky a splněných přání, jsou doprovázeny v myslích každého příběhem narození Syna Božího - Ježíška. Symboly Vánoc Jesličky řekli si pastýři: Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil. Spěchali tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí. (evangelium sv. Lukáše, 2. kapitola) Betlémy, nazvané tak podle místa narození Ježíška, se staví již na počátku doby adventní. Znázorňují scénu narození Ježíše Krista ve městě Betlémě, ve chlévě, na seně. Postavení figur má své předepsané náležitosti. V centru scény jsou jesličky, Jezulátko se však do nich ukládalo až na Štědrý večer, napravo od jesliček stojí Panna Maria, opodál či nalevo svatý Josef. Za jesličkami mají své místo vůl a osel, zvířata, která novorozeně zahřívala svým dechem a která zároveň symbolizují jeho budoucí obětování. Nad scénou se vznáší anděl, drží oslavující nápis Gloria (Sláva), často je latinský nápis nahrazen českým Pokoj lidem dobré vůle. Nesmí scházet ani hvězda, která zvěstovala onu mimořádnou událost. Vedle pastýřů, symbolizujících roli Krista jako pastýře pečujícího o své stádo, u jesliček nechyběly ani figury tří králů s doprovodem a dary. Tyto figury se v průběhu Vánoc přemísťovaly do blízkosti Ježíška, kde směly stanout až na svátek jim zasvěcený. 4

7 Podle velikosti betléma je základní sestava figur nejrůznějším způsobem doplňována a scéna zalidňována. Autorem prvních jesliček byl v roce 1223 svatý František z Assisi, první betlém v Čechách byl postaven jezuity v roce Betlémy zdobí kostely i domácnosti do svátku Tří králů. VÁNOČNÍ STROMEČEK V ánoční stromek jako symbol vánoc pronikal do křesťanské tradice jen velmi pomalu. Zvyk zdobit obydlí zelenými větvemi jehličnanů měli pohanští Keltové, Germáni i Slované, proto církev nahlížela na dodržování této tradice s nedůvěrou. Vánoční stromeček v podobě blízké jeho dnešnímu pojetí, byl poprvé ozdoben oben cechovními mistry pro potěchu jejich dětí v roce 1570 v Brémách. Do českých ý h tradic se zařadil až v 19. století, asi poprvé ho pro své vánoční hosty vyzdobil ředitel pražského Stavovského divadla Karel Liebich v roce Prodávat na trzích se začaly vánoční stromky až o třicet let později. Stromečky bývaly zdobeny perníčky, jablky, ořechy, cukrovím a ozdobami ze slámy a papíru, ozdoby z malovaného foukaného skla a figurky z čokolády, se objevily až ve 20. století. I vánoční stromek má svou symboliku. Vyjadřuje je prvotní hřích, vždyť na Štědrý den slaví svátek Adam a Eva. Je připomenutím stromu poznání v ráji, býval zdoben jablky a ozdobné řetězy vyjadřují hada pokušitele. Věčně zelený jehličnan je také symbolem věčného života, hořící svíce připomíná světlo víry, hvězda na špičce je vzpomínkou na hvězdu betlémskou, která ohlásila narození Jezulátka. V ěčně zelené rostlině, která se právě v prosinci začíná pyšnit bílými plody, byla přisuzována již starými Kelty a Slovany magická moc. Tradice byla přejata křesťanstvím a větvičky jmelí jsou nedílnou součástí vánoční výzdoby domácností. Větvičky, které hlava rodiny zavěsí na Štědrý den nad sváteční stůl, přinesou do domu štěstí, odvahu a lásku. Ochraňuje rodinu před nečistými silami, je také symbolem plodnosti, právě proto je zvykem se pod jmelím líbat. Vánoční cukroví S tejně jako stromeček, tak i vánoční cukroví patří k svátečním chvílím až od 19. století. Jedinou výjimkou jsou perníky, kterými díky přístupu k drahému orientálnímu koření, proslula především hansovní města Evropy už mnohem dříve. České vánoční cukroví je výjimečné svou malou velikostí a velkou rozmanitostí. Je pozoruhodné, že i dnes, podle průzkumů, je připravováno doma podle tradičních receptur, děděných po generace. Podle tradice by na Štědrý den mělo být upečeno devět druhů, některé kuchařky ctí číslo dvanáct, jako je měsíců v roce. 5

8 Vánočka P rvní zprávy o obřadním pečivu, které se dříve smělo připravovat výhradně o Vánocích, pocházejí ze 16. století. Směli jej péci pouze mistři pekaři a bylo nedílnou součástí vánočního stolu. Byli jimi obdarováváni služebníci i čeleď, ale i radní a vrchnost. Vánočka je čistě českou tradicí. V 18. století začaly hospodyně péci vánočky také doma, pro zdar pečiva plného mandlí a rozinek musely zachovávat určitá pravidla obléci si bílou zástěru a bílý šátek, zásadně nemluvit při kynutí těsta a dodržovat další nezbytné rituály. Často se do vánočky zapékala mince, kdo ji našel, tomu přinesla štěstí. Vánoční svátky a zvyky Štědrý den (24. prosinec) Na Štědrý večer hvězdičky - ponesou vajíčka slepičky. Š tědrý den ještě nepatří do období Vánoc, je posledním dnem adventu, bez ohledu na to, že právě tento den slavíme jako významný rodinný svátek. Jako takový je dnem postním, dnem přípravy na svátek Narození Páně, událost, ke které došlo v noci z 24. na 25. prosince. Podle starokřesťanské tradice nový den začíná s večerem a východem první hvězdy, sváteční chvílí je tedy až Štědrý večer. Se zvykem postit se na Štědrý den souvisí starý keltský zvyk spojený se svátky slunovratu. Kdo se postí, uvidí při východu první hvězdy také zlaté prasátko, neslibuje ani štěstí ani peníze, ale je viděním nadmíru cenným. Na Štědrý den se nedoporučuje prát prádlo, přináší to neštěstí a smůlu. Není šťastné ani psát milostné dopisy, určitě by přivodily nechtěný rozchod. Štědrovečerní večeře Opustili jsme mnohé ze zvyků svých předků, ale štědrovečerní večeře si stále zachovává mimořádné postavení a tradiční obřadnost v našem rodinném životě. Jsou zvyklosti, které ctíme, ale mnozí netušíme jejich význam a smysl. K slavnostnímu stolu usedá celá rodina s východem první hvězdy, vše, co bude na stůl podáváno, musí být připraveno, neboť nikdo nesmí v průběhu večeře vstát od stolu, mohla by ho do roka potkat smrt. Tabule je připravena pro sudý počet stolovníků, je-li u stolu lichý počet, je nezbytné připravit ještě jeden prázdný talíř. Jen tak bude ochráněno na příští rok zdraví a život členů rodiny. Pod talíře jsou uloženy šupiny z kapra nebo penízky, aby se všem 6

9 blízkým dařilo v hojnosti. Tyto každý nosí po celý příští rok v peněžence. Záře svící na stole a na stromečku symbolizuje betlémské světlo, které ohlásilo světu narození Ježíška. K slavnostní večeři patří také hojnost předkládaných jídel. Tradice říká, že by jich mělo být devět, neboť toto číslo má svůj dávný symbolický význam. Stojí na konci číselné řady, obsahuje všechna ostatní čísla a je výrazem úplnosti. Některé rodiny ctí počet dvanácti, neboť tolik je měsíců v roce, apoštolů Kristových i dnů vánočních svátků. Štědrý den je dnem postním a i když se tradiční menu v průběhu času měnilo, venkovské se přizpůsobilo městskému, ve většině rodin se maso nepodává, hlavním chodem je ryba, v našem prostředí kapr. Ryba je nejen postním jídlem, ale zároveň od dob prvních křesťanů je symbolem Ježíše Krista. Sestaveni menu je dáno rodinnými i krajovými zvyklostmi. Dnešní štědrovečerní večeře, pomineme-li předkrm, zeleninu, dezerty, vánočku, cukroví a ovoce, se ve většině domácností skládá z rybí polévky, v některých rodinách je dávána přednost polévce hrachové či čočkové (hrášky a plody čočky, díky své početnosti na talíři, mají zajistit dostatek peněz na příští rok). Hlavním chodem je smažený kapr a bramborový salát. Úprava kapra smažením v trojobalu je relativně novou recepturou, převzatou až na konci 19. století z rakouské kuchyně. Podobnou novinkou, ale až z počátku 20. století, je studený bramborový salát. Tradiční českou úpravou hlavního štědrovečerního chodu, byl také kapr, či jiná sladkovodní ryba. Vařil se na černo, ve sladké omáčce z mandlí, ořechů, rozinek, strouhaného perníku, povidel a sladkého piva. Připravoval se prý celé tři dny a podávaly se k němu bramborové šišky nebo knedlíky. Další oblíbenou úpravou byla ryba namodro v rosolu. NADĚLOVÁNÍ DÁRKŮ P o slavnostní večeři jsou již pod stromečkem dárky pro děti i dospělé. Dárky, na rozdíl od mnohých jiných zemí, nosí v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, sám Ježíšek. Obdarovávat své blízké, ale i chudé a potřebné, patří k dávným zvyků spojeným se zimním slunovratem. První zmínky o dárcích spojených s oslavou Božího narození u nás, pocházejí ze 14. století, obdarovanými byli tehdy jen vysoce postavení dospělí. Vánoční nadílka dětem se rozšířila až v 19. století. MAGICKÝ VEČER Hoj, ty štědrý večere, ty tajemný svátku! Cože komu dobrého neseš na památku? V tradicích Štědrého večera se promítají dávné pohanské zvyky, trocha magie a rituály, které měly zajistit blahobyt i zdraví členů rodiny, otevřít taje budoucnosti. Některé z obřadů zimního slunovratu se prolnuly s křesťanskou oslavou Vánoc a přežily tak do dnešních dnů. 7

10 Jablko S ymbolický plod odpradávna patří na sváteční stůl. Jíst společně jablka u štědrovečerního stolu zajistí soudržnost rodiny. Rozkrojíme-li po veče-eři jablko, podle tvaru a pravidelnosti jadřince určíme svůj osud. Pravidelná hvězda věští zdraví a štěstí, nepravidelnost problémy a křížek smrt. Ořech P odle zdraví jádra ořechu rozlousknutého na Štědrý večer se bude ubírat i naše zdraví. Do skořápek staví každý z členů rodiny svíčku, takto vyrobené lodičky umístíme do společné nádo- poby s vodou. Cesta lodičky po vodě, je cestou životem, plamínek svíčky určuje jeho délku. Olovo a vosk Roztavené kousky olova nebo vosku se vlévají do studené vody a podle vzniklých tvarů se předpovídá budoucnost. Některé tvary vyžadují při výkladu fantazii, jiné jsou dány - srdce značí lásku, čtverec harmonický život, kroužek peníze, půlkruh zradu Střevíc N ezadaná dívka hodí za hlavu střevíc, pokud dopadne špičkou ke dveřím, čeká ji svatba a odchod z domova. Pokud je špička otočena směrem do domu, v příštím roce se vdavek nedočká. Boží hod vánoční (25. prosinec) Když vánoce obílí stromy sněhem, tak je posype jaro květem. Veselé vánoční hody, zpívejte lidé koledy Š tědrý večer s I. svátkem vánočním spojuje půlnoční mše. Ohlašuje ve slavnostně vyzdobeném kostele, že advent skončil a začaly vánoční hody. Mše, zasvěcená narození Syna Božího, je provázena kouzlem vánočních koled a pastorel. Tichá noc, svatá noc jala lid v blahý klid. Dvě jen srdce tu v Betlémě bdí, hvězdy při svitu u jeslí dlí, v nichž malé děťátko spí, v nichž malé děťátko spí. Tichá noc, svatá noc. Co anděl vyprávěl, přišel s jasností v pastýřův stan, zní již z výsosti, z všech země stran: Vám je dnes spasitel dán přišel Kristus Pán. 8

11 Jak jsi krásné, neviňátko, vprostřed bídy nebožátko. Před tebou padáme, dary své skládáme. Já ti nesu dvě kožičky, by zahřály tvé nožičky. Já zas trochu mlíčka, by kvetla tvá líčka. Já ti nesu veselého, beránka ze stáda svého, s ním si můžeš hráti, libě žertovati. A co mi ti nuzní dáme? Darovat ti co nemáme, my ti zadudáme, písně zazpíváme. Pastuškové mu dudají, zvuky dud se rozléhají, slavně dudy dují, všichni prozpěvují. Měj se dobře Jezulátko, přespanilé pacholátko, S tebou se loučíme, Bohu poručíme. Boží hod je tichým svátkem, setkává se širší rodina a blízcí přátelé, aby si popřáli k vánocům vše dobré. Doba postní skončila a na svátečním stole se již předkládají masové pochoutky. Tradiční je vepřová pečeně nebo pečená husa. Štěpán (26. prosinec) Svítí-li na koledu v noci měsíc, bude ve stodole hojně obilí. Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu, nesu koledu, upad jsem s ní na ledu. Psi se na mě sběhli, koledu mi snědli. II. svátek vánoční byl tradičně spojen s koledou a také s ukončováním pracovních smluv čeledínů. e edí Na Štěpána, není pána. Obě zvyklosti vymizely, i když také dnes řada pracovních smluv končí s kalendářním rokem, ale důvody jsou jiné než tradice. Koledovat chodily nejen děti, ale i dospělí, sousedé, zaměstnanci obce, studenti a nejchudší. Koledníci si za svůj přednes vysloužili odměnu. Koledníci jsou většinou minulostí, ale koledy nám zůstaly jako cenné doklady lidové slovesnosti. Já jsem malý koledníček, přišel jsem k vám pro trojníček. Trojníček mi dejte, nic se mi nesmějte. Budete-li se mi smát, musíte mi krejcar dát. Však já vozem nejedu, co mi dáte, to vezmu. Dáte-li mi kus medu, ještě lépe pojedu. Pán Bůh vám to nadělí, na zahradě, na poli, v chlévě telátka, v maštali hříbátka, pod lavicí housátka. 9

12 Silvestr (31. prosinec) Jak byl celý rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato. ujaré oslavy spojené s posledním dnem roku jsou no noovou záležitostí. Poprvé se velká oslava, doprovázenáá davovým odpočítáváním posledních vteřin roku starého a vítáním nového roku šampaňským, uskutečnila v roce 1899, byla spojena s oslavou nového století. B V dobách dřívějších se tento den nijak nevymykal z pravidel ostatních dnů Vánoc. Slavnostním jídlem na Silvestra, obdobně jako na Štědrý den, bývala večeře. V předvečerr Nového roku lidé chodili do kostela, aby vzdali díky za rok rook odcházející, o půlnoci se rozezněly všechny zvony. Ze starých zvyklostí platí doporučení, aby v noc na Nový rok rokk nezůstalo nez ezůs ůssta ů talo lo na šňůře viset žádné prádlo, příští období by přineslo jen samou amou am o ssmůlu. můlu. mů můlu lu u. Nový rok (1. leden) Novoroční noc světlá a tichá, bez deště a větru, znamená dobrý rok Jak na Nový rok, tak po celý rok! očátek roku byl v různých historických obdobích určován různými daty. Za počátek nového roku byl 1. leden označován již v diplomatické korespondenci přemyslovských králů, ale s konečnou platností vstoupil na našem území do života až za císaře Ferdinanda II. ( ), vedle uplatnění římského práva snad byla důvodem i zvyšující se oblíbenost tištěných kalendářů. Ve starých tradicích není 1. leden nijak zajímavým, v církevním kalendáři je to den Pojmenování Pána, od roku 1969 je svátkem Matky Boží. Teprve minulé století udělalo z Nového roku všeobecně ctěný sváteční den, kdy si lidé předávají přání všeho dobrého, darují si navzájem drobné dárky symbolizující štěstí a blahobyt prasátka, čtyřlístky, podkovy a kominíčky. P 10

13 Tři králové (6. leden) Tři králové mosty staví, nebo je boří. N a svátek Tří králů končí doba vánoční. Je třeba odstrojit stromeček a uklidit figurky betléma. Tento den připomíná tři východní mudrce, kteří vedeni světlem betlémské hvězdy, se vydali do Betléma, aby se poklonili Ježíškovi a předali mu dary zlato, kadidlo a myrhu. Jejich prostřednictvím byla šířena po světě zpráva o narození Spasitele. Během středověku jim byla přisouzena jména Kašpar (lat. Caspar), Melichar a Baltazar. Lidové tradice byly spojeny s obchůzkami, které završovaly cyklus vánočního koledování. Obchůzky se týkaly jen chlapců, chodili ve trojici, v bílých pláštích, s papírovými korunami na hlavách, někdy s hvězdou upevněnou na holi. Navštívenou domácnost, po obdarování, označili na dveřích svěcenou bílou křídou požehnáním K M B a příslušným rokem. Písmena bývají považována za počáteční písmena jmen králů, jsou však zkratkou textu Christus mansionem benedicat, Kristus ať požehná tomuto příbytku, letopočet vyjadřuje naplnění přání pro celý rok. Tři křížky jsou symbolem Nejsvětější Trojice. Na tuto tradici navázala v roce 2001 Česká katolická charita, která pořádáním Tříkrálové sbírky pomáhá potřebným v regionu a podílí se na mezinárodní humanitární pomoci. oci. My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám. Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka. Z daleka je cesta naše, do Betlému mysl naše. Nám třem se hvězda zjevila, která jak živa nebyla. Jak jsme tu hvězdu viděli, hned jsme si koně sedlali. Co ty, černej, stojíš vzadu, vystrkuješ na nás bradu? A já černej vystupuju a Nový rok vám vinšuju. A my také vystupujem a Nový rok vám vinšujem. 11

14 Polské zvyklosti a tradice Do roku 1945 byly Hlubčicko (Głubczycko) a Prudnicko regiony, které obývali Němci, Poláci, Češi a Židé. Po II. světové válce se toto území stalo součástí Polska. Obyvatelé německé národnosti byli vysídleni do Německa, a do regionu byli přesídleni Poláci z Ukrajiny (oblast nazývaná Kresy), z Litvy a Lotyšska. V případě smíšených manželství, přišli také představitelé těchto národů. Usídlili se zde i obyvatelé z jiných polských regionů, například Horalé (Górale). Taková situace způsobila, že místní obyčeje byly zapomenuty a zároveň zvyky, které si přivezlo nové obyvatelstvo, se zredukovaly, díky jeho promísení. V podstatě se nerozvinuly tradice, které by sdílelo celé zdejší společenství. Advent a svátky Božího narození jsou pevně svázány s náboženstvím, a jen díky tomu se řada starých zvyků zachovala a byla rozvíjena dalšími generacemi. Nejvíce udržovaných tradic se týká kuchyně jednotlivých kulturních skupin obyvatel. Advent - Adwent Den svatého Ondřeje - Andrzeja Gdy święty Andrzej ze śniegiem przybieży, sto dni śnieg w polu leżi. Když svatý Ondřej se sněhem přiběhne, na sto dní sněhem pole zalehne. Den svatého Ondřeje, neboli tak zvané ondřejky - andrzejki, bývají většinou před adventem a je to čas posledních tanečních zábav a zároveň věštění mladých děvčat na vdávání. Nejoblíbenější je věštění s pomocí roz- Kto ziemię w adwencie pruje, ta mu trzy lata choruje. Kdo v adventu v zemi ryje, tomu tři léta nemocná je. L atinský název advent znamená příchod a v křesťanských kostelech je to doba, jejíž počátek je vymezen čtvrtou nedělí před svátkem Božího narození a trvá do 24. prosince. Symbolizuje čas očekávání na druhý příchod Ježíše (poslední soud) a zároveň je vzpomínkou na jeho první příchod (narození). První adventní neděle zahajuje v katolickém kalendáři liturgický rok. Kněz si na mši obléká fialový ornát (symbol času pokání a přípravy na svátky, smíření í s Bohem i s lidmi). V kostele se zavěšuje věnec se čtyřmi svícemi, zapaluje se první svíce a při každé následující neděli, následuje zapálení další z nich. V katolickém chrámu se konají za svítání mše, zvané roráty (podle prvních písmen latinské podoby úvodní mešní písně Rorate coeli, Spuśćcie niebiosa z góry... Rosu dejte nebesa ). Děti přicházejí do kostela s lucernami. Také v protestantských chrámech se konají adventní bohoslužby. Advent je časem postním, nekonají se hlučné zábavy, nepodávají se hutná jídla a byl dobou, kdy byly zapovězeny polní práce, neboť během adventu je země svatá. Do oken se věšely adventní kalendáře se čtyřmi okénky, která symbolizovala čtyři adventní neděle. 12

15 topeného vosku litého přes ouško klíče, z kávové sedliny nebo pomocí kartiček s mužskými jmény, které jsou schovány pod polštář. Dívky v rodině také stavějí své střevíce vedle sebe, které bota první překročí práh, ta se provdá. Den svatého Mikuláše - Mikołaja prosince jsou ve všech společenstvích děti obdarovány dárky (nejčastěji sladkostmi), ty jim přináší dospělý v úboru Mikuláše nebo je nacházejí pod polštářem. 6. Vigilie - Wigilia (předvečer) čas očekávání příchodu Krista (24. prosinec) Jakiś w Wigilię, takiś cały rok. Jak je na Vánoce, tak je v celém roce. V minulosti v den Vigilií muži (Němci, Slezané i přesídlenci) strojili s dětmi stromeček. Nyní bývá zvykem strojit stromeček dříve. V některých domácnostech s ukrajinskou tradicí, se místo stromečku umísťuje ke stropu dekorace z větví jehličnanů. V polských domech se ještě navíc dodnes věší ke stropu jmelí ( bez jmelí, dům holý ), které má zabezpečit dobré zdraví a dostatek rodině i dobytku. Nic dobrého však nevěstí, pokud jmelí zůstane až do Velikonoc. Ke stropu se zavěšovali také pavouci (ozdoby ze slámy a barevného papíru, které připomínají lustr). Podle tradice z Kresů (oblast odkud byli Poláci přesídleni z Ukrajiny) postaví před večeří pán domu směrem ke kuchyni Dziada (Děda - snop obilí, ovázaný na třech místech senem) a přeje Pochválen buď. Na Nový rok ho první rozsévač (první, kdo v domě vstane a sype hrst zrní na dvůr) vynáší před dům (blahobyt předaný vnějšímu světu). Společný a velmi dodržovaný je všemi kulturami zvyk, který zakazuje půjčovat si od někoho nebo půjčit někomu. Každá hospodyně se snaží, aby v ten den byl prvním hostem muž, neboť to zabezpečí prosperitu. Avšak během Vigilií není zvykem se vzájemně navštěvovat a pro ženy je celý den spojen s přípravou večeře. VEČEŘE K e společné večeři se sedá nejčastěji, když vyjde první hvězda. V německých a slezských rodinách večeří společně jen rodina nejbližší, naopak rodiny polské sdružují u svátečního stolu více generací. Před usednutím ke stolu (zvyklost z oblasti Kresů), jsou na chvíli otevřeny dveře a okna, aby mohly vejít duše mrtvých předků, nejstarší u stolu je zve slovy: Vejděte babičko, dědečku, otče, matko, poobědvejte. Prvním úkonem je společná motlitba za živé i zemřelé členy rodiny. Následuje symbolické dělení stolovníků bílým oplatkem, pokud není k dispozici nahrazuje ho chléb. Barevným oplatkem polský hospodář po večeři krmí zvířata, které podle zvyků mohou v tuto noc promluvit lidským hlasem. Slezskému a německému stolu vévodí ryby a perník (hlavním chodem je kapr smažený na másle), rybí polévka nebo polévka fazolová 13

16 či hrachová. Jako dezert se podávají makówki (houska namočená v mléce, s mákem m a medem) nebo moczki (perník namočený v zeleninovém vývaru s ořechy, mandlemi, mi, sušenými švestkami, rozinkami upravenými do hustoty pudinku dříve bylo podávááno s rybou). Na polský stůl se pokládá hromádka sena, v dřívějších dobách se na stůl položilo dobře sené seno a teprve po té byl pokryt ubrusem. Po večeři hospodář vytáhl zpod ubrusu u jedno stéblo, a čím bylo stéblo delší, tím lepší měl být nadcházející rok. vytře- Na stole je prostřeno pro o jednoho stolovníka navíc, než je přítomných (pro nečekaného hosta, pro ty členy rodiny, kteří jsou daleko nebo pro ty, kteří odešli - zemřeli). Není dovoleno vstát od stolu dříve, než všichni stolovníci dojedí, tento zvyk činí velmi netrpělivými děti, kterým podle tradice andílek nebo Děťátko (Ježíšek) naděluje pod stromeček dárek. Podává se dvanáct jídel (dvanáct apoštolů), postních, bez masa. Hlavním chodem je polévka hrachová, fazolová, zelná s hrachem nebo s fazolemi, boršč s oušky (plněné taštičky z nudlového těsta). Následujícím chodem jsou pirohy plněné zelím a houbami nebo gołąbki (dušený zelný list plněný pohankovou kaší nebo strouhanými syrovými brambory, nyní také často bývá plněn rýží). Na stole jsou také nejrůznější ryby, smažené nebo v rosolu, kompot ze sušeného ovoce (švestky, jablka, hrušky) nebo omáčka k hlavním jídlům, uvařená z hub a sušených švestek (z oblasti Kresů). Jako dezert se podávají kutię (z oblasti Kresů) tlučená vařená pšenice s medem, mákem, ořechy, mandlemi, rozinkami a sušeným ovocem nebo łamańce (krakovská tradice) kluski (noky) s mákem, medem, a opět s ořechy, mandlemi, sušenými plody, další možností jsou śliżyki (přistěhovalci z území Litvy) malinké knedlíčky z kynutého těsta ve velmi sladkém nálevu s mákem, sušeným ovocem a ořechy. Na svátečním stole převládají jídla, která symbolizují bohatství, připravená z plodin s velkým počtem zrn mák, hrách, pšenice. Neodmyslitelnou součástí polského svátečního období jsou perníky s medem (název perník je odvozen od pepře, také starý český název pečiva byl peprník, pepř je přidáván s ostatním kořením do těsta). Perníky se pečou nejméně dva týdny před svátky, aby se uležely a provoněly kořením. Výrok starý perník není zdaleka charakteristikou negativní. Ve všech rodinách se po večeři společně zpívají koledy. Podle litevské tradice nesmí být ze svátečního stolu nic uklizeno, až do návratu rodiny z Pasterki (půlnoční mše), je to projev úcty k zemřelým a zároveň hostina pro ně. V některých vesnicích (polský obyčej) vycházejí mladé dívky po večeři před dům a ťukají o sebe lžičkami, poslouchají, kde zaštěká pes, z té strany jim přijde příští manžel. Pokud zaštěká pes vlastní, pak dívka nemůže v příštím roce doufat v uzavření manželství. 14

17 Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził w Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami! A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Chcąc się dowiedzieć tego poselstwa wesołego, bieżeli do Betlejem skwapliwie. Znależli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. A Słowo... Půlnoční mše - Pasterka Na Pasterkę po wodzie, Alleluja po lodzie. Na půlnoční po vodě, Aleluja na ledě. O půlnoci se zahajuje v kostelech mše nazývaná Pasterka, na ni se chystají všichni věřící. Poprvé v roce je možné si v kostele prohlédnout betlém, který upomíná na okolnosti narození Krista, zobrazuje biblický příběh i krajinu kolem. Jednotlivé postavy betléma jsou oděny do historických kostýmů. Anioł pasterzom mówił: Chrystus się wam narodził W Betlejem, nie bardzo podłym mieście. Narodził się w ubóstwie Pan wszego stworzenia. Chcąc się dowiedzieć tego Poselstwa wesołego, Bieżeli do Betlejem skwapliwie. Znależli dziecię w żłobie, Maryję z Józefem. 15 Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony. Wzgardzony, okryty chwałą, śmiertelny Król nad wiekami! A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą! W dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami. A Słowo... Z oblasti Kresů byl přivezen zvyk pořádat po mši závody saní. Hospodáři, který se první vrátil domů, tomu se v příštím roce dařilo.

18 Boží narození - Boże Narodzenie ( ) Gdy w Boże Narodzenie pola są zielone, na Wielkanoc będą śniegiem przywalone. Když jsou na Boží narození pole zelená, na Velikonoce budou sněhem zavalená. V den Božího narození se věřící účastní svaté mše. Je to den, kdy se navštěvují příbuzní a odpoledne si prohlížejí betlémy v kostelech v okolí. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, Anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Sv. Štěpána - Św. Szczepana ( ) Na świętego Szczepana bywa błoto po kolana. Na svatého Štěpána bývá bláta po kolena. N a druhý svátek, v den svatého Štěpána, se v kostele světí oves. Doma je přidáván k ovsu, který bude set na jaře. Posvěcený oves bývá také sypán na členy domácnosti, aby zajistil zdraví, štěstí a úrodu. Je to také svátek, při kterém je nezbytné myslet na sousedy a navštěvovat je. Domy obcházejí koledníci s jesličkami. Po obdarování se koledníci loučí slovy: Za pohostinnost děkujeme, zdraví, štěstí vinšujeme na ten nový rok. Ve svátky Božího narození se v Polsku prezentují Jesličky - Jasełka představení s tématikou narození Ježíška a také Novoroční betlém - Szopkę Noworoczną kabaretní představení na téma narození Krista s odkazem na společenskou a politickou situaci v Polsku. Je to také oblíbené období svateb. Czy rok był suchy, czy było błoto, nigdy w Sylwestra nie będzie padało złoto. Ať byl rok suchý či bylo bláto, nikdy na Silvestra neprší zlato. Tři králové - Trzech Króli (6. 1.) Na Trzech Króli słońce świeci wiosna do nas pędem leci. Na Tři krále slunce svítí, í, jaro se k nám kvaltem řítí. í. N a den Tří králů je svěcena křída, byliny (symbol kadidla) a zlato. V minulosti se křídou psala na dveře příbytků počáteční písmena jmen Tří králů ů (K + M + B), která měla zajistit mír a přízeň osudu. Tento nápis nyní také zanechává kněz po té, co navštíví rodinu (koleda). Dříve také vážení hospodáři, přestrojeni za Tři krále, chodívali s koledou po staveních. Na Tři krále jsou naposledy zapáleny svíčky na stromečku, po té je odstrojen a ozdoby jsou uloženy na příští svátky. Dziad (Děd) je odnesen do stodoly. Na jaře je vymlácen a zrní z něj je přimícháno ř k setbě. Ze zbytku se peče č speciální chléb. Radostné svátky Božího narození končí 2. února na svátek Obětování Páně (svátek Matky Boží Hromniční). V kostele jsou zapáleny hromnice (velké svíce), které mají chránit před smrtí a přírodními katastrofami (hromnice se zapaluje při svatém křtu i u rakve zemřelého, také se staví na parapet okna během bouřky). 16

19 Malá inspirace pro sváteční chvíle I. Z babiččiny české kuchařky Zázvorky Z ázvorky potřebují nejméně týden až dva, ale raději tři na odležení. Dokážou krásně provonět byt, a také proto bývají v mnoha domácnostech jasným důkazem toho, že Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Dobře odpočaté jsou nejlepší! Také při jejich přípravě je lepší nespěchat. Než je dáte do trouby, nechte je chvíli zdřímnout na plechu. Suroviny: 2 vejce, 3 žloutky, 250 g krupicového cukru, 280 g hladké mouky, 1 lžíci mletého zázvoru, asi 60 g škrobové moučky, půl sáčku kypřicího prášku do pečiva Postup: Vejce a žloutky s cukrem ušleháme šlehačem do pěny a do tohoto základu zamícháme mouku, škrobovou moučku, prášek do pečiva a zázvor. Vyklopíme na vál a vypracujeme hladké těsto, které vyválíme na 5 mm silný plát. Z plátu vykrajujeme typické tvary zázvorek. Boží milosti Suroviny: 250 g polohrubé mouky, 2 vejce, polévková lžíce másla, citrónová kůra, rum, sůl, vanilkový cukr na obalení, olej na smažení. Postup: Na vále si připravíme ze všech surovin těsto, které pečlivě vyválíme na tenkou placku, z níž vykrajujeme různé tvary. Ty usmažíme v rozpáleném oleji a ještě teplé obalíme ve vanilkovém cukru. Boží milosti jsou velmi křehké a chutné. Rybí polévka s knedlíčky Suroviny: Rybí hlava a kůže, 100 g kořenové zeleniny mrkev, celer, petržel, 20 g másla, 20 g hladké mouky. Knedlíčky: 300 g rybího masa vařeného, 1 2 vejce, 20 g rostlinného tuku, 1 žemle, 2-3 lžíce mléka, strouhanka podle potřeby, muškátový květ, sůl. Postup: Umytou hlavu z kapra zbavíme očí a žáber a s částí nastrouhané zeleniny uvaříme v osolené vodě do měkka. 17

20 Pokud máme k dispozici jikry nebo mlíčí, uvaříme je ve zvláštním hrnci také. Zbytek nastrouhané zeleniny osmažíme na másle, přidáme mouku a opražíme, zalijeme scezeným vývarem, vložíme povařené jikry či mlíčí, dochutíme a přidáme připravené knedlíčky. Knedlíčky Uvařené vykostěné rybí maso smícháme s máčenou žemlí, žloutky, rostlinným tukem a strouhankou. Osolíme, okořeníme muškátovým květem a nakonec lehce vmícháme sníh ušlehaný z bílků. Ze směsi vytvoříme malé knedlíčky a zavaříme je do polévky. Kapr na černo Suroviny: 800 g kapra, 200 g kořenové zeleniny, 300 g sušeného ovoce, 50 g loupaných mandlí, 250 ml červeného vína, sůl, divoké koření, celá skořice, 60 g másla. Postup: Porce kapra osolte a nechte v chladu odležet. Krátce povařte červené víno s divokým kořením a skořicí. Na tenké nudličky nakrájenou kořenovou zeleninu, můžete použít i mraženou, překrájené sušené meruňky, švestky a jablka vložte do zapékací nádoby, zalijte vínem svařeným s divokým kořením a skořicí (odvar z koření a vína scedíme přes sítko a tím odstraníme koření). Vše v mírné troubě rozpečte, aby ovoce změklo. Poté do směsi ovoce a zeleniny zatlačte porce kapra kůži navrch. Na každou porci dejte plátek másla a posekané mandle. Následně pečte v troubě při 180 stupních cca 8 10 minut, podle velikosti porcí. Kapr na modro 1 očištěný kapr s neporušenou kůží (hmotnost asi 1,5 kg), 2 l vody, 2 cibule, 2 mrkve, 1 malý celer, 1 malý pórek, kousek celerové natě, zelená petržel- ka, 100 ml bílého vína nebo octa zředěného vodou, 1 bobkový list, 10 kuliček pepře, sůl, citrónová šťáva. Postup:Ve větším hrnci přivedeme vodu k varu a vložíme do ní oloupanou a na kolečka nakrájenou cibuli, očištěnou a drobně rozkrájenou mrkev, celer a pórek spolu s opranou petrželkou, celerovou natí a bobkovým listem. Osolíme, přidáme víno nebo rozředěný ocet, pepř a na mírném ohni 20 minut vaříme. Kapra opereme a dbáme přitom, abychom nepoškodili kůži, neboť jinak by se kapr nezbarvil pěkně do modra. Vnitřek kapra osolíme a zakapeme citrónovou šťávou. Vložíme jej opatrně do zeleninového vývaru a připravujeme minut (nesmí se vařit, vývar udržujeme stále jen pod bodem varu). Měkkého kapra podáváme na nahřáté míse obloženého vařenými brambory. Punč štědrovečerní Suroviny: 1 l vody, 1,5 l červeného vína, 50 g medu, 2 dcl citrónového džusu, 5 dcl višňového sirupu, u, 3 dcl koňaku. Postup: Vodu s medem, citrónovým džusem i višňovým sirupem přivedeme do varu. Smícháme me s vínem, koňakem, ještě přihřejeme a ihned podáváme. 18

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře PSTRUH 1. Pstruh podle uzenáře 4 pstruzi, 12 dkg másla, 6 dkg žampiónů, cibule, citrón, sůl, pepř, olej, bílé víno, worchester, 15 dkg šunky, zelená petrželka, sladká paprika, mouka Pstruhy nařízneme ve

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_5PAU21 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Jana Paulusová Fišerová Datum: 24. 12.2011 Ročník: 3. 9. Vzdělávací oblast: Jazyk

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo

LÍN. 1. Vařený lín. 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo LÍN 1. Vařený lín 1/2 kg celých línů, ocet, cibule, pepř, bobkový list, sůl, citrón, máslo Ocet, cibuli, sůl a koření přivedeme do varu, vložíme asi půlkilové celé líny. Vaříme 5 až 10 minut, podle velikosti.

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře.

Pokud nám zbude náplň, můžeme dát doprostřed talíře. Jablkové škebličky 1 porce 100 g Listové těsto 400 g Mouka na vyválení 40 g Jablka 1 kg Cukr 100 g Skořice 2 g Vejce na potření 2 ks Cukr moučka 200 g Vanilkový cukr 2 ks Nastrouháme jablka, smícháme s

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

Pohanková minikuchařka

Pohanková minikuchařka Pohanková minikuchařka Polévky z pohanky Pohanková polévka se zeleninou 100 g pohanky lámanky, 250 g kořenové zeleniny, slanina, 2 cibule, zeleninový vývar, sůl, pepř Na slanině osmahneme cibuli, přidáme

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné)

RECEPTY STUDENTŮ SŠ. kuchař = stupeň náročnosti na přípravu (1 snadné, 2 mírně obtížné, 3 více obtížné, 4 náročné) V této části publikace naleznete originální recepty studentů středních škol Libereckého kraje, kteří se zúčastnili soutěže Ovoce a zelenina pětkrát denně. Všechny recepty jsou otištěny dle textových a

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček

Falešná dršťková polévka z ovesných vloček Falešná dršťková polévka z ovesných vloček cibule, česnek, ovesné vločky, paprika, voda, sůl, pepř, bujón, koření (mletý kmín, majoránka, pepř) Na oleji osmahnout cibuli, přidat hrstku ovesných vloček,

Více

02/2010 DEN STUDENSTVA

02/2010 DEN STUDENSTVA 02/2010 DEN STUDENSTVA Ze začátku to měl být turnaj pro volejbalové začátečníky s účelem zahrát si pro zábavu, který se odehrává každý rok ke dni 16. listopadu před státním svátkem. Avšak ukázalo se, že

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce Rýže a nudle Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce 250 g loupaných syrových tygřích krevet 80 g namočených sušených krevet 20 g zázvoru 4 houby šitake 1 svazek jarní cibulky 1 lžíce sambal badyak

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2.

VÁNOCE. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763. Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. VÁNOCE Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Autor: Mgr. Alena Ticháčková Datum: 9. 12. 2014 Cílový ročník: 2. ročník Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor:

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Malá kuchařka likérů

Malá kuchařka likérů Petr a Soňa Jindrovi Malá kuchařka likérů z ovocných destilátů Obsah: - Ořechovice - Griotka - Citrónový likér - Bezinkový likér - Lipový likér - Šípkový likér - Kmínka - Vaječný likér - Vánoční jablko

Více

Vánoční kuchařka OnaDnes

Vánoční kuchařka OnaDnes Vánoční kuchařka OnaDnes redakce OnaDnes, kolektiv autorů, 2014 ISBN: 978-80-87970-47-8 pdf 978-80-87970-48-5 epub 978-80-87970-49-2 mobi Obsah VÁNOČNÍ CUKROVÍ... 7 Pečené... 8 Perníčky... 9 Perníkové

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Podzimní čas s rawfood raw food seminář

Podzimní čas s rawfood raw food seminář Podzimní čas rawfood raw food seminář 18. ŘÍJNA 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

Recepty pro týden 13.6.-19.6.

Recepty pro týden 13.6.-19.6. Bramborový nákyp 2 kg brambor 1 lžička másla 120 g sýra s plísní na povrchu pohanková strouhanka 3 lžičky majoránky sůl podle chuti Brambory i se slupkou omyjeme a uvaříme. Zapékací misku vymažeme máslem,

Více

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec

Lidové zvyky a obyčeje - prosinec Lidové zvyky a obyčeje - prosinec určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. úvod: Život lidí v minulosti měl pevněji daný řád než dnes. Tento

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_06

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město

Rodinná kuchařka. Justiny Kamené. kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Rodinná kuchařka Justiny Kamené kandidátky do Senátu Parlamentu ČR za KSČM, volební obvod č. 70 Ostrava-město Můj hlas v Senátu Můj hlas v Senátu S manželem a dětmi Ing. Justina Kamená kandidátka do Senátu

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr Bylinky 1, Úvod Bylinky provází člověka při jeho kulinářských pokusech od nepaměti. Nejenže zlepšují chuť jídla, ale lze je konzumovat i samotné a navíc mívají blahodárný vliv na organismus. Z některých

Více

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT

SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT SLAVNOSTNÍ RAUT 2. HOT KVĚTEN 2015 Raut Třída 2. HOT Vás srdečně zve na slavností raut. Datum: 28.5.2015 Čas: 15:00 Místo konání: Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov Julia Sedláka 18 Budeme se moc

Více

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka

Sýrová polévka. Soljanka. Jemná sýrová polévka s fazolkou. Vydatná moravská zelňačka. Kerblíková polévka Sýrová polévka 1 houska, 30g másla, 60g mouky, 1 l vývaru (lze použít i z kostky), 1/8 l sladké smetany, 150g tvrdého sýra, sůl pepř, cukr, 1 žloutek, zelená petržel, sladká paprika. Housku nakrájíme na

Více

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014

Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Vaření a pečení na Bělidle 26. 4. 2014 Obilniny, luštěniny: Cizrna Fazole adzuki Fazole mungo Fazole hnědé Seitan special Tempeh Kroupy Špaldová mouka Další: Agar agar (želatina) Mořské řasy Palmový tuk

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Ryby Společná pro celou sadu oblast DUM č. 32_Ch11_2_09

Více

Recepty pro týden 29.8.-4.9.

Recepty pro týden 29.8.-4.9. Rizoto s houbami Jarní cibulka 2 polévkové lžíce olivového oleje houby (dle chuti) mletý kmín 200 g rýže trošku vody 2 hrnky kuřecího vývaru pepř sůl Na olivovém oleji osmahneme jarní cibulku, přidáme

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz www.diatips.cz O B S A H Znáte sladidlo xylitol?... 3 Ořechové cukroví pracny nebo plněné ořechy... 4 Marokánky... 4 Ořechová mimina... 5 Rohlíčky z kokosu... 5 Jablkový dezert s xylitolem... 6 Oplatkový

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Tak jako ve staré Anglii: sladké kynuté bochánky jsou to pravé pro příjemný odpolední čajový dýchánek 50 ml mléka 1/4 kostky droždí (10 g) 90 g cukru 280 g polohrubé

Více

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás.

Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. Výb r t ch nejlepších jable ných recept. Od Vás. MOU NÍKY 2012 Jablíčkový dort Simona Urbánková 100g polohrubé mouky, 100g cukru moučka, 100g másla nebo Hery, 1 lžička prášku do pečiva, 2 balíčky skořicového

Více

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU

BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU BRAMBOROVÉ ŠIŠKY SE STROUHANKOU Suroviny na těsto: Jiná variace: 6 větších brambor uvařených ve slupce polotovar bramborové 200 g hrubé mouky těsto 1 vejce sůl Podle chuti: strouhanka, moučkový cukr, máslo

Více

Metodika aktivity 01

Metodika aktivity 01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Littrowa 122, Horšovský Týn Metodika aktivity 01 V Á N OČNÍ J A R M A R K Zpracovala: Jana Švachová 2009 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více