pracoviště Dlouhá 56

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště Dlouhá 56"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38

2 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 4 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY7 ČINNOST ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI / 38

3 Charakteristika školy pracoviště Dlouhá 56 Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 byla od vyřazena ze sítě škol a stala se součástí Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace. Výuka anglického jazyka probíhala v tomto školním roce od 1. ročníku podle ŠVP. V šestém ročníku žáci přibírají druhý jazyk - německý nebo ruský jazyk. Škola má zřízenou: učebnu informatiky s 20 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem učebnu informatiky s 15 počítači a dataprojektorem učebnu pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení 1 špičkově vybavenou jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a připojením na internet 1 vybavenou jazykovou učebnu 3 učebny na prvním stupni s interaktivní tabulí, dataprojektorem a připojením na internet tělocvičnu a fitcentrum školní hřiště a velký areál kolem školy 3 herny ŠD učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabulí a dataprojektorem učebnu přírodopisu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a žákovskými pracovišti s 5 počítači s připojením na internet v areálu školy se nachází dopravní hřiště učebnu dopravní výchovy školní kuchyňku Celkový počet žáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení k ŠD Škola nabízí žákům zajímavý program i mimo vyučování formou různých kroužků. Snahou školy je předložit žákům takovou nabídku činností pro volný čas, která uspokojí jejich zájmy a vyplní volný čas do příchodu rodičů ze zaměstnání, což je také nejúčinnější způsob předcházení negativních jevů. Letos se do 6ti kroužků zapojilo celkem 101 žáků. Kroužky vedli převážně učitelé naší školy. Některé nabízené kroužky se neotevřely pro nedostatečný počet přihlášených dětí. Jednou z možných příčin nezájmu o kroužky je pestrá a zábavná činnost školní družiny, kterou navštěvovalo 73 dětí. Škola pořádá a výrazně podporuje také mnoho akcí mimo vyučovaní, jsme si vědomi, že tyto akce přispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, rovněž přispívají k vzájemnému poznání a tím i pozitivně ovlivňují školní klima. Výčet a charakteristika akcí je na konci výroční zprávy. 3 / 38

4 Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu je také účast na vědomostních a sportovních soutěžích, olympiádách a přehlídkách. Systematicky pracujeme s talentovanými žáky a maximálně je podporujeme v jejich schopnostech. Jsme moc rádi, že máme takové žáky, kteří se významně podílejí na reprezentaci školy i města a jsou příkladným vzorem pro další děti a kamarády. Nejvýznamnější úspěchy žáků ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády místo v okresním kole matematické Pythagoriády, 6. ročník postup do oblastního kola recitační soutěže 5. ročník postup do oblastního kola recitační soutěže 6. ročník postup do okresního kola recitační soutěže 9. ročník 22. místo v okresním kole matematické Pythagoriády, 6. ročník 2. místo v republikovém kole basketbalu společně s pracovištěm Jubilejní 1. místo v kopané Pohár starosty 1. místo v běhu na 1500 m chlapci Pohár starosty 1. místo v běhu na 60 m chlapci Pohár starosty 1. místo ve výtvarné soutěži Nakresli Laudona 1. místo ve výtvarné soutěží Děti, pozor červená 2. místo celostátní - ve výtvarné soutěži Já přírodě pomáhám Přehled učebních plánů Výuka v ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet zaměstnanců pracoviště Dlouhá 56 Pracovní zařazení Fyzický Přepočtený počet Učitelé 20 16,9 Školní psycholog 1 0,5 Vychovatelky ŠD 3 2,4 Správní zaměstnanci 5 5 Hospodářka 1 0,5 Školní jídelna 9 7,95 Asistent pedagoga 3 2,45 Celkem 42 35,7 4 / 38

5 Provozní zaměstnanci: - 9 pracovníků školní jídelny (1 vedoucí, 1 THP, 6 kuchařek, 1 řidič) - 5 provozních zaměstnanců (1 školník a 4 uklízečky) - 1 THP (hospodářka) do 20 let: let: let: let: 5 nad 50 let: 6 důchodce: 2 Pedagogičtí pracovníci: do 20 let: let: let: let: 8 nad 50 let: 8 důchodce: 0 do 20 let: let: let: let: 2 nad 50 let: 0 důchodce: 0 věková struktura provozních zaměstnanců: věková struktura učitelů (počet) fyzicky: věková struktura vychovatelek (počet) fyzicky odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů celkem bez kvalifikace 1. stupeň 8, stupeň 8,64 0 Celkem: 16,91 0 výuka cizích jazyků Ve školním roce 2012/13 se ve škole vyučoval anglický jazyk, a to v ročníku. Dále pak německý jazyk v 6., 7. a 8. ročníku, ruský jazyk v 8. ročníku. 5 / 38

6 Učitelé cizích Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků jazyků Počet S jinou aprobací Anglický jazyk 2 1,18 Německý jazyk 0,41 0,09 Ruský jazyk 0,14 0,14 Celkem: 2,55 1,41 Učitelé s jinou aprobací absolvovali víceleté akreditované jazykové kurzy. Výchovné poradenství Počet výchovných poradců na škole: 1 Získané vzdělání: výchovné poradenství studium VŠ Metodik prevence Počet metodických preventistů na škole: 1 Získané vzdělání: VŠ aprobace TV Z, studium prevence sociálně patalogických jevů podle 1b vyhlášky č. 317/2005 ICT koordinátor Počet ICT koordinátorů na škole: 2 Získané vzdělání: VŠ aprobace F výpočetní technika, M- výpočetní technika Školní psycholog Počet psychologů na škole: 0,5 Získané vzdělání: Vychovatelky VŠ magisterské obor psychologie Počet vychovatelek na škole: 3 Získané vzdělání: středoškolské pedagogické obor vychovatelství Koordinátor ŠVP Počet koordinátorů: 1 Získané vzdělání: VŠ aprobace Čj Ov Koordinátor environmentální výchovy Počet koordinátorů: 1 Získané vzdělání: Asistent pedagoga Počet asistentek: 3 Získané vzdělání: VŠ aprobace M Př středoškolské pedagogické 2x, kurz 6 / 38

7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Naše pracoviště Dlouhá 56 se snaží získat dobrou pověst mezi rodiči také aktivitami, které směřují k rodičům budoucích prvňáčků. Dlouholetá je i spolupráce s mateřskými školami. Děti předškolního věku přicházejí do tříd na zábavné dopoledne a učitelé podávají informace rodičům v mateřských školách. Již šestým rokem funguje u nás klub Předškoláček, který vznikl na základě zájmu rodičů. Během května a června se pravidelně setkávali budoucí žáci prvních tříd a jejich rodiče s učiteli, plnily se zábavné úkoly, prováděly uvolňovací cviky atd. Klub Předškoláček přispěl k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, děti se seznámily se školním prostředím. Počet zapsaných žáků pro rok 2014 / 2015 podle stavu k : Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2013/ 2014 celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 47 Počet žádostí o odklad školní docházky 9 Poprvé u zápisu 43 Žáci přicházející po odkladu 4 Po zápisu se mohou ještě počty přihlášených dětí změnit vzhledem ke stěhování. Stejně tak se mění počty odkladů povinné školní docházky, někteří rodiče si odklad rozmyslí později. Počty zapisovaných dětí stále klesají. Sídliště, které je spádovou oblastí pro pracoviště Dlouhá, stárne a v obvodu je stále méně dětí, část rodičů pracuje v centru města, a proto vozí děti do jiných jičínských škol. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 je k celkem 36, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Pro školu je nezbytná zpětná vazba, i když měření výsledků vzdělávání je značně problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozřejmě i na úrovni žáků ve třídě. Pro porovnání výsledků vzdělávání v paralelních třídách je na škole zaveden systém srovnávacích prověrek českého jazyka a matematiky. Dalším měřítkem je i úspěšnost žáků 9. ročníku na přijímacích zkouškách na střední školy, zapojení do soutěží a olympiád. Ke zkvalitňování práce učitelů přispívají také vzájemné konzultace, hospitační činnost vedení školy, DVPP, aj. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k ročník počet žáků Prospěli s vyznamen. (k ) prospěli neprospěli (k ) Nehodnoceni celkem: / 38

8 celkem: Dva žáci měli vykonat opravnou zkoušku v srpnu, k opravným zkouškám se nedostavili, takže neprospěli. Nehodnoceni jsou žáci, kteří se vzdělávají podle 38 Školského zákona. Přehled o výsledcích chování žáků Chování: Uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň 0 0 Celkem: 0 0 Ve 2. pololetí bylo uděleno 12 napomenutí třídního učitele a 7x důtka třídního učitele. Naopak pochvalu na vysvědčení obdrželo 20 žáků. Přehled o vycházejících žácích V tomto školním roce (2013/2014) ukončilo povinnou školní docházku 37 žáků 9. ročníku. Přijímacího řízení se celkem účastnilo 42 žáků (37 žáků z 9. ročníku, 0 žáků z 8. ročníku, 5 žáků ze 7. ročníku a 0 žáků z 5. ročníku, z 9. ročníku nastupuje na SŠ 37 žáků, z 8. ročníku nastupují na SŠ 0 žáků, ze 7. ročníku nastupují na SŠ 4 žáci, z 5. ročníku nastupuje na SŠ 0 žáků). Studijní obory: 32 žáků, z toho 4 žáci na 6-ti leté gymnázium a 0 žáků na 8- mi leté gymnázium Škola chlapci dívky celkem Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí Masarykovo gymnázium Příbor 4leté leté leté leté leté leté Gymnázium, Olomouc - 4leté Hejčín 6leté Mendelova SŠ Nový Jičín SŠTaZ Nový Jičín OA a SOŠ logistická Opava SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry Střední lesnická škola Hranice / 38

9 GaSPŠE Frenštát pod Radhoštěm SPŠ stavební Valašské Meziříčí EDUCA SOŠ Nový Jičín VOŠ, SŠ a SOU Kopřivnice SPŠ polytechnická Zlín Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm SŠHG Frenštát p. R Bezpečnostně právní akademie Ostrava Střední škola polygrafická, Olomouc OA Ostrava Střední uměleckoprůmyslová škola Frýdek - Místek Celkem: Škola Učební obory: 9 žáků. chlapci 9. roč. celkem dívky 9. roč. 8. roč. 7. roč. SŠTaZ Nový Jičín VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice SŠHG Frenštát p. R ISŠ Valašské Meziříčí SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry SŠ Odry SPŠS Valašské Meziříčí GaSPŠE Frenštát pod Radhoštěm Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín Celkem: Speciálně pedagogická péče Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka předmětu speciálně pedagogické péče v rozsahu 6 hodin týdně přibližně s 18 žáky. Počet žáků navštěvující předmět SPP je během školního roku pohyblivý. Na konci školního roku navštěvovalo výuku speciálně pedagogické péče 16 dětí. 1. stupeň 15 žáků 2. stupeň 3 žáci Celkem: 18 žáků 9 / 38

10 Žáci s vývojovými poruchami učení, chování, Ve školním roce 2013/2014 bylo podáno 22 žádostí o vyšetření v PPP Nový Jičín (z toho 16 kontrolních vyšetření), 3 žádosti o vyšetření v SPC Nový Jičín, 3 žádosti o vyšetření v SPC Ostrava. Ke konci školního roku bylo evidováno 11 žáků s vývojovou poruchou chování, 21 žáků s vývojovou poruchou učení, 19 žáků mělo individuální vzdělávací plán. Mentální postižení má 1 žák, vadu řeči mají 3 žáci, 2 žáci mají poruchu autistického spektra. Žáci zohledněni v oblasti chování 1. stupeň 6 žáků 2. stupeň 5 žáků Celkem: 11 žáků Přehled evidovaných žáků s VPU 1. stupeň 10 žáků 2. stupeň 11 žáků Celkem: 21 žáků Volba povolání Výuka probíhá v rozsahu 40ti hodin v 8. a 9. ročníku. Výuka je zařazena do vyučovacího předmětu pracovní činnosti. Žáci 8. a 9. ročníků navštívili výstavu Gemma, na které se prezentovaly střední školy našeho regionu. Důležitými body výuky je informovat žáky o: - stavu nezaměstnanosti v regionu - typech středních škol a jejich oborech - možnostech studia v okrese Nový Jičín i mimo okres Nový Jičín - všech termínech spojených s podáváním přihlášek ke studiu - přijímacích zkouškách i případném odvolacím řízení Výuka volitelných předmětů Předmět ročník počet skupin Německý jazyk 7. 1 Německý jazyk 9. 1 Informatika 7. 2 Informatika 9. 2 Příprava pokrmů 6. 1 Příprava pokrmů 8. 1 Výpočetní technika 6. 2 Výpočetní technika 8. 2 Sportovní hry 6. 2 Sportovní hry 7. 1 Sportovní hry 8. 1 Sportovní hry / 38

11 Zájmové kroužky Název Počet žáků Šikula 1 16 Šikula 2 16 Seminář z matematiky 13 Fotbal 9 Irské tance 7 Pěvecký sbor 40 Celkem: 101 Soutěže a olympiády Žáci naší školy se tradičně zapojují do různých soutěží. Snahou pedagogických pracovníků je zapojení co největšího počtu žáků do školních kol. V následujících tabulkách nabízíme přehled všech soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili: Matematické soutěže: Název ročník počet žáků* počet postupujích ** umístění v*** umístění v**** celostátní umístění Pythagoriáda Pythagoriáda Pythagoriáda Pythagoriáda Mat. olympiáda Mat. olympiáda Mat. olympiáda * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Jazykové soutěže Název ročník počet počet umístění umístění celostátní žáků* postupujích** v*** v**** umístění Olympiáda Čj Recitační soutěž Recitační soutěž Anglická konverzace 15. a 20. Německá konverzace 1. * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Jiné soutěže Název ročník počet žáků * počet postupujích** umístění v*** umístění v**** celostátní umístění 11 / 38

12 Zeměpis. olymp a 9. 8 Olympiáda z D Bezpečná jízda Vv Nakresli Laudona Pozor červená výtvarná výchova Namaluj sport, Vv Pomáhám přírodě - Vv Dopravní soutěž družstvo (4ž) 4. Dopravní soutěž družstvo (4ž) 3. * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Sportovní soutěže Název ročník počet žáků* Přespolní běh dívky Přespolní běh hoši Halová kopaná Orion florbal cup chlapci Orion florbal cup chlapci Vánoční laťka Vybíjená Preventan Cup otevřená kategorie umístění v** Pohár rozhlasu Mc Donald Cup, fotbal Mc Donald Cup, fotbal Pohár starosty basketbal dívky Pohár starosty miniházená 5. Pohár starosty atletika dívky Pohár starosty atletika chlapci Pohár starosty vybíjená 5. Pohár starosty florbal Pohár starosty jízda zručnosti 4. umístění v*** umístění v**** celostátní umístění 12 / 38

13 Pohár starosty basketbal chlapci Pohár starosty plavání Pohár starosty fotbal Pohár starosty celkové umístění 5. * ve školním kole; ** v okreskovém kole; *** okresním kole; **** krajském kole Projekty realizované ve škole Číslo aktivity ** Vyhlašovatel (EU, MŠMT, jiné instituce *, vlastní projekty) Název Projektu Počet zapojených žáků 4 vlastní Předškoláček 22 4 Zdravá strava 1., 7. 1,4 vlastní Napříč školou r. 3 Hájenka Environmentální výchova r. 4 Zdravé zuby r. 1,2 vlastní Pobyt v přírodě r. 3 Sběr elektrospotřebičů r. 2 vlastní Lyžáček r. 3 ORC group s. r. o. Zelený strom r. 4 vlastní Den otevřených dveří 22 pro budoucí prvňáčky * kraj. střediska služeb, občanské sdružení (Tereza, VITA aj.), OSF, AISIS aj. ** číslo dané oblasti (aktivity), do které je projekt tematicky zařazen: 1 - Prevence patologických jevů 3 - Ekologie 2 - Sport, volný čas 4 Jiné Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva se letos scházela jednou za měsíc. Členové žákovské samosprávy byli zvoleni třídními kolektivy. Na svých schůzkách nejen vznášejí připomínky k chodu školy, ale snaží se přispět svými podněty k lepšímu školnímu prostředí a sami organizují pod vedením pedagogů řadu akcí: sběr PET víček, pomáhají školní družině při sběru papíru, bodují upravenost tříd na 2. stupni, pořádají diskotéku pro žáky školy, organizují sportovní mezitřídní soutěže v kopané, florbalu a také ve skoku vysokém Vánoční laťka. Pod záštitou žákovské samosprávy proběhla soutěž v sudoku pro žáky druhého stupně. Žákovská samospráva rovněž pomohla rozvinout nápad žáků 7. ročníku o poskytnutí pomoci chudým lidem ve světě. Přes organizaci Člověk v tísni jsme se zapojili do projektu Skutečný dárek, a zakoupili jsme certifikáty na veselou kozu, kuřata, kamna a školní pomůcky pro 14 dětí. Finanční prostředky na nákup jsme získali při předvánočním prodeji náušnic a při školní akademii. V letošním školním roce jsme také sbírali víčka z PET lahví, která jsme věnovali rodičům postižené Nikolky Bartlové z Rybího. 13 / 38

14 Velkou celoškolní akcí, kterou organizovali členové žákovské samosprávy, byl Den dětí. V této turisticky-sportovně pojaté soutěži družstva žáků došla na místo určení, kde se účastnila soutěží. Environmentální výchova Environmentální výchova byla v tomto školním roce realizována průběžně v rámci osnov na 1. i na 2. stupni. Žáci se rovněž podíleli na ošetřování veřejné zeleně v okolí ZŠ především v hodinách pracovního vyučování a byli vedeni k šetření elektrické energie. Vedle začleňování environmentální výchovy do vyučovacích hodin probíhala výchova žáků také formou dalších aktivit: * podzimní sběr papíru (školní družina) * podzimní sběr kaštanů (školní družina) * třídění odpadu- kontejnery na chodbách školy * sběr vršků z PET lahví- pomoc postiženým dětem (žákovská samospráva) * ukázka dravců na školním hřišti pro všechny žáky (společnost Zayferus) * akce ke Dni Země- Ekohraní- pro 1. stupeň- akce pořádaná SVČ FOKUS * výukový program pro žáky 2. Stupně- Madagaskar- příběh pradávné Lemurie * výukový program pro 8. a 9. ročník- Základy 1. pomoci * výukový program o zdravé výživě- Zdravá pětka * výukový program Dentální hygiena- pro všechny žáky * zapojení do projektu Recyklohraní - sběr elektroodpadu a baterií * ve spolupráci s občanským sdružením Hájenka, střediskem ekologické výchovy v Kopřivnici, byly do výukových programů zapojeny tyto ročníky: * 1. ročník- Od ovečky k svetru * 2. ročník- Česílkův svět * 3. ročník- Chraňme naše bohatství, V moři je místa dost * 4. ročník- Nekup to!, Vnímáme přírodu všemi smysly * 5. ročník- Vypni a běž * 6. ročník- Jak se žije v lese, Za pět minut dvanáct * 7. ročník- Člověk na baterky * 8. ročník- Když trpí zvíře * 9. ročník- Svět v krizi? Hodnocení výchovně vzdělávací práce ve školní družině Ve školním roce 2013/14 pracovalo ve ŠD Jubilejní 3, Nový Jičín celkem 8 vychovatelek v osmi odděleních s počtem 207 žáků. Činnost se řídila celoročním plánem ŠD. 14 / 38

15 Za spolupráce všech vychovatelek a oddělení se nám podařily tyto společné akce: Maškarní ples s Hopsalínem pro žáky ŠD v tělocvičně - celkem 120 žáků Praktické využití DH a plnění úkolů dopravní výchovy po jednotlivých odděleních (podzim, jaro) Střídavě obě pracoviště využívaly od října do konce května krytý plavecký bazén, kde vychovatelky s žáky plnily plavecké dovednosti a věnovaly se rekreačním činnostem Taktéž obě pracoviště dle rozpisu navštívily zimní stadion v rámci bruslení s žáky ŠD. Další činnosti ve ŠD byly plánovány na daných pracovištích dle celoročního plánu práce, který se dále rozpracovával na plány týdenní. Vychovatelky školní družiny se zúčastňovaly schůzek MS ŠD, pedagogických porad, schůzek vedení ZŠ. Zastupovaly za nepřítomné učitele, účastnily se akcí pořádaných školou - např. výlety, slavnosti aj. Spolupracovaly s vedením ZŠ, třídními učiteli, rodiči a veřejností. V metodické oblasti vychovatelky ŠD plnily úkoly spojené s vypracovaným ŠVP ŠD a vyváženě plnily jednotlivé oblasti. Každá vychovatelka postupovala jinak s ohledem na věkové složení svého oddělení. O výsledcích práce s dětmi a dalších provozních záležitostech se vychovatelky radily na metodických schůzkách ŠD, které jsou 4x do roka. Do ŠD se během roku postupně dokupovaly metodické materiály, hry, sportovní pomůcky a potřeby. Taktéž na svých úsecích věnovaly vychovatelky dostatečnou pozornost vybavení a estetizaci heren. SRPDŠ finančně přispělo na akce pro žáky ŠD a sportovní vybavení. Činnost školní družiny byla prezentována veřejnosti a rodičům formou webových stránek. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Úkolem primární prevence negativních jevů je vést děti ke zdravému životnímu stylu. V této oblasti působil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v průběhu vyučování, tak v rámci mimoškolních aktivit. Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl postupně plněn. Pro rodiče slouží informativní nástěnka u vchodu školy a webové stránky naší ZŠ. Druhá nástěnka s aktuálními údaji z oblasti prevence je určena pedagogickým pracovníkům a třetí žákům školy. I letos byla žákům nabídnuta možnost psát své připomínky, dotazy nebo žádosti do schránky důvěry. Schránka však nebyla dostatečně využita. Děti spíše využívaly možnosti přímé konzultace s metodikem prevence, vyučujícími, popř. se školním psychologem. Byl také podrobně zpracován Krizový plán šikany, který slouží všem pedagogickým pracovníkům. Popisuje konkrétní kroky, jak postupovat u případů s náznakem šikany i u pokročilého šikanování. Ve školním roce 2013/2014 probíhaly následné preventivní aktivity: 15 / 38

16 - dotazníky pro žáky ke zmapování situace ve škole (šikana, záškoláctví, drogy) - program centra primární prevence Renarkon v ročníku - besedy pro děti z oblasti požární ochrany a obrany obyvatelstva v 2. a 6. ročníku - besedy s Policií ČR dle předem dohodnutých témat ve 2., 5. a 8. ročníku (Policista je kamarád, který pomáhá a chrání, (Ne)bezpečné chování. - třídní učitelé využívali her ke stmelení kolektivu ve svých třídnických hodinách, popř. ve vyučovacím předmětu výchova ke zdraví (podle ŠVP v 6., 7. a 9. ročníku) V tomto školním roce se pravidelně scházel i preventivní tým, který se skládá ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Na schůzkách, které se uskutečňovaly jednou za měsíc případně podle potřeby, bylo řešeno: - prevence šikany - případy šikany - agresivní chování žáků - aktuální situace v některých třídách, způsoby práce s třídními kolektivy a s problémovými žáky - připomínky a žádosti žáků k chodu školy - pomoc žákům, rodičům i vyučujícím - diskuse se školním psychologem - negativní a pozitivní jevy ve škole aj. Preventivní tým přispěl k pružnějšímu řešení negativních jevů na škole. V příštím školním roce je třeba se zaměřit na zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli. Negativní jevy na škole a jejich řešení Do řešení závažných negativních jevů se zapojili jak třídní učitelé, tak i výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a učitelé, kteří prošli školením v dané oblasti. S výsledky šetření byli seznámeni rodiče, žákům byla udělena výchovná opatření. V průběhu školního roku bylo zaznamenáno 6 situací, které se týkají výchovných problémů na škole. Bylo podchyceno a řešeno: - 4 případy s náznakem šikany - 1 případ krádeže - 1 případy šikany, celkem 3 řešení agresoři - celkem 21 hodin neomluvené absence Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovníků bylo vše hned řešit, nic neodkládat nebo zakrývat. Negativních jevů obecně ve společnosti přibývá, proto oceňujeme možnost spolupráce a konzultace se školním psychologem. Činnost psychologa pro pracoviště Dlouhá 56 v číslech: - 8 skupinových aktivit s třídami (besídky na různá témata, náslechy, adaptační aktivity, posílení klimatu, herní diagnostika) - 15 konzultací s rodiči nebo rodinami - 77 konzultací s učiteli 16 / 38

17 - 4 individuální konzultace s žáky - účast na setkáních školního poradenského pracoviště - koordinace činností v rámci školního poradenského pracoviště Jiné aktivity a úkoly: - 7 kontaktů v rámci spolupráce s OSPOD, OMPA - 8 kontaktů v rámci spolupráce školních psychologů kraje / okresu - 4 hodin vlastní supervize - 16 hodin dalšího vzdělávání - administrace dotazníku zaměřená na dlouhodobé měření klimatu - pokračování spolupráce s třídní učitelkou, asistentkou a rodiči ve třídě s autistickým žákem Plánované aktivity pro příští rok: - prezentace školního klubu deskových her - případná participace na stmelovacích soustředěních třídy - participace na DVPP - pokračování dlouhodobého měření klimatu - případné vzdělávání pro zájemce z řad rodičů a učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Většinou jsme se zaměřovali na školení, která jsou financována ESF a pro PP zdarma, zaměřili jsme se rovněž na čtenářskou gramotnost Nejdůležitější oblasti: 1. Čtenářská gramotnost Čtením a psaním ke kritickému myšlení Rozvoj čtenářství Jak při čtení najít to podstatné RWCT pro pokročilé 2. Ostatní školení Portfolio a jeho vedení Motivace žáků v německém j. Počítač ve škole Multimediální ročenka živ. Prostředí Geografický seminář Řešení problémových situací z pohledu práva Autismus Jakou školu chceme mít 4 účastníci z ESF 3 účastníci 1 účastník 1 účastník 1 účastník z ESF 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 17 / 38

18 Jak vyučovat fin. gramotnost zábavně Digitální technologie 1 účastník 1 účastník Hodnocení DVPP na škole: Vzhledem k omezeným finančním prostředkům na DVPP využívali učitelé školení zdarma, která byla spolufinancována ESF. Poznatky ze školení si navzájem předávali. Zapojení pedagogických pracovníků do projektu Rovněž na pracovišti Dlouhá probíhá projekt Modernizace výuky. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky. Moderní formy výuky budou pro žáky názornější a poutavější, přispějí k získání pozitivního přístupu žáků k učení a zvýší jejich motivaci k dosahování lepších výsledků ve vzdělávání. Cíl projektu vychází ze ŠVP naší školy: Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Tedy ne pouze encyklopedické poznatky, ale více se zaměřit na činnostní učení žáků se zaměřením na praxi. Proto vzniknou vzdělávací materiály a digitální učební materiály, jenž podpoří činnostní charakter výuky a větší zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Z pracoviště Dlouhá je zapojeno celkem 17 učitelů. Údaje o aktivitách školy a prezentace školy na veřejnosti Prezentace akcí v tisku a médiích Nejvýznamnější akce školy byly prezentovány v tisku a v médiích: - TV Polar Novojičínský deník, Regionální zpravodajství - Moravskoslezský deník Region Prezentace školy na vlastních webových stránkách - viz následující přehled: Poznámka: - všechny akce školy mají svou fotodokumentaci, kterou si lze prohlédnout na webových stránkách školy: Školní akce pracoviště Dlouhá 56 za období září 2013 až červen 2014 Pro zobrazení celého příspěvku na webových stránkách školy stačí kliknout na příslušný odkaz v názvu akce. Září Noví prvňáčci se vydali na cestu za vzděláním Pondělí druhého září bylo pro některé děti i dospělé úplně obyčejným dnem. Pro prvňáčky a jejich rodiče to ale byl den s velkým D. A proč? Jejich děti se staly opravdovými školáky. 18 / 38

19 Prvňáčci šli do školy poprvé a už na první pohled byli snadno k rozeznání od ostatních, zkušenějších školáků, a to především podle nové aktovky a doprovodu svých rodičů a prarodičů. Dravci na Dlouhé V pátek nás po čase opět navštívila společnost Zayferos s ukázkami dravých ptáků. Mohli jsme si zblízka prohlédnout zástupce sov a z dravců např. sokola, orla, poštolku nebo kondora. Dozvěděli jsme se zároveň spoustu informací o jejich životě, výcviku i ochraně. Povídání chovatelů bylo doplněno zajímavými ukázkami letu a lovu. Někteří žáci měli možnost stát se na chvíli sokolníky. Pořadatelé si pro žáky připravili i soutěž o hezké ceny. Jak oslavila 700. výročí založení města ZŠ Dlouhá 56? Přípravy na tuto významnou událost začaly již na jaře, kdy jsme v rámci školního výletu, navštívili kopřivnickou půjčovnu kostýmů Kašpárek. Po téměř dvouhodinovém zkoušení a vybírání nejrůznějších rób, šatů, obleků a doplňků jsme spokojeně půjčovnu opustili s vědomím, že do zářijových oslav města je daleko. Ale čas utekl a všichni žáci se znovu nadšeně oblékli do středověkých kostýmů bohatých vrstev obyvatelstva, aby se předvedli ve slavnostním průvodu. Odměnou nám všem byla spousta obdivných pohledů lidí, kteří do posledního místečka zaplnili Masarykovo náměstí. Snad poprvé jsme litovali nádherného počasí, protože stůjte v tak honosných róbách v únavném vedru na přímém slunci! Přesto se akce povedla, a to především díky hlavní organizátorce Jiřině Hlaváčové. Výstava drobného zvířectva v Loučce V pátek se školní družina vydala na výstavu drobného zvířectva v Loučce. S dětmi jsme si zopakovali všechna domácí zvířátka, která u nás žijí. Na vlastní oči jsme se však přesvědčili, o kolik zajímavých druhů se chovatelé starají. Setkání s živými zvířátky, o kterých jsme se dozvěděli hodně nového, potěšilo všechny děti a ještě jsme zvládli pěknou procházku. Prvňáčci a jejich začátky Dny, týdny i měsíce rychle ubíhají. Naši nejmladší žáci už chodí do školy nějaký ten pátek a s radostí se začínají učit číst, psát a počítat. První školní dny zvládají na výbornou. A jaké byly jejich první krůčky na cestě za vzděláním? Na to se podívejte. Keramika Do keramiky se školní družina vydala po jednotlivých odděleních ve třech termínech. Naši výtvarníci si opět vyhrnuli rukávy a pustili se do tvoření s hlínou. Práce s keramikou vyžaduje určitou zručnost a snahu dílko dokončit. Pro začátek jsme zvolili lehčí variantu. Práce se šablonou, vykrajování, válení. I tak byli někteří umělci špinaví až za ušima, ale s malou pomocí se vše zvládlo. Říjen Tvoření z přírodnin Žáčci školní družiny při svých toulkách nasbírali různý přírodní materiál. Bohatá fantasie a krásy podzimních barev lákaly k tvoření z těchto darů a takto vznikly krásné výtvory, které rozzářily oči i duše našich umělců. Šikula 1 a 2 Po prázdninové odmlce se ŠIKULOVÉ opět sešli ke své kreativní činnosti. I v letošním školním roce je o kroužek enormní zájem. Proto děti pracují ve dvou skupinách, scházíme se v úterý a tvoříme v době od 13:00 do 14:30 hodin. První schůzka byla ryze podzimní, děti si domů odnesly prostírání s motivy barevného ovoce. 19 / 38

20 Výlet do Prahy 10. října jsme se vydali na školní výlet do Prahy, tentokrát po dlouhé době společně třída 9. C a 9. D. V Praze na Hlavním nádraží už na nás čekala paní průvodkyně, která nás pak celý den provázela. Dopravní odpoledne s městskou policií Ve čtvrtek se na dopravním hřišti poučilo jak jezdit na kole nebo na koloběžce 55 žáků školní družiny. Postupně všichni plnili praktické jízdy na dopravním hřišti a snažili se všechny stanoviště projet co nejlépe. Zopakovali si s příslušníky městské policie pravidla chování cyklistů a bezpečnost silničního provozu. Po praktických jízdách si se svými vychovatelkami zodpověděli a doplnili dopravní kvíz a výtvarně ztvárnili práci policie. Turnaj v SUDOKU Ve středu se konalo školní kolo v řešení SUDOKU za účasti 21 žáků z 6. až 9. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou kolech - vyřazovacím a finálovém. Zdravá pětka opět na Dlouhé Žáci ročníků měli již podruhé možnost absolvovat dvouhodinový program o zdravé výživě s názvem Zdravá5. Téma nového programu bylo velice užitečné, a sice Party se Zdravou Pětkou. Každý z nás jistě rád cokoli oslavuje, tak proč tedy neuspořádat zdravou oslavu? Lektorka Kamila Petrušková nás to naučila. Než se však žáci mohli vrhnout na přípravu zdravých lahodných jídel, trochu si zasoutěžili. Šikula 3 a 4 Od jara již Šikulové vědí, že Fimo je modelovací polymerová hmota a práce s ní se podobá tvoření s modelínou. Na rozdíl od modelíny, se ale Fimo dá upéct v troubě, kdy beze změn barev a tvaru ztvrdne. Na této schůzce jsme se dali do kouzlení s touto zázračnou hmotou. Díky Grantu jsme mohli dokoupit další pomůcky pro tuto práci, které jsme hned využili v praxi. Jedním z pomocníků nám byl extrudér, který mohl za všechna ta kouzla. Technikou Klimt děti potahovaly skleničku, která bude sloužit jako pestrobarevný svícen. Relaxační plavání se ŠD Plavání se školní družinou navštěvují žáci tříd. Zde se děti po vyučování zrelaxují, cvičí, plavou ale také při hrách ve vodě si se svými spolužáky zaskotačí. Při zdokonalování plaveckých dovedností si žáci dostatečně užijí sportu i zábavy. HALLOWEEN S RODIČI ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ Svátek Halloween u nás domácí není, ale zabydlel se rychle. Především děti jej mají rády. Proto jsme využili čtvrteční odpoledne , které bylo jako stvořené k tomu, aby prvňáčci, tentokrát i se svými rodiči, pokračovali v dopolední oslavě tohoto svátku. Listopad HALLOWEENSKÉ UČENÍ v 1. C Podzimní prázdniny, první prázdniny našich prvňáčků, utekly jako voda. Byl podzimní den, čtvrtek 31. října a prvňáčci se do školy těšili trochu více než obvykle. Děti mohly přijít do školy v maskách, a tak se někteří naši nejmladší školáci proměnili v čarodějnici, dýňáčka, upíra, princeznu a různá další strašidýlka nebo se jen oblékli do černé či oranžové barvy. Proč? Čekalo na ně dvoudenní netradiční vyučování v duchu Halloweenu. Malí školáci nemuseli po celé dva dny vytáhnout učebnice ze svých aktovek. Byly pro ně připraveny veselé pracovní listy, soutěže a halloweenské aktivity. 20 / 38

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v přímé návaznosti na vyhlášku MŠMT

Více

Osnova výroční zprávy

Osnova výroční zprávy Osnova výroční zprávy 1. Název školy 2. Zřizovatel školy 3. Vedení školy 4. Školská rada 5. Charakteristika školy 6. Vybavení školy 7. Hodnocení, klima školy, školská rada 8. Přehled oborů základního vzdělávání

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2009/2010 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod, obsah výroční zprávy 1 1 Základní údaje o škole 2 2 Přehled oborů vzdělávání 3 3 Personální zabezpečení činnosti školy 3 3.1 Přehled o počtu pracovníků 3 3.2 Kvalifikovanost

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva. o činnosti. Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice. za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy svaté Zdislavy Kopřivnice za školní rok 2010/2011 Štefánikova 117, 742 21 Kopřivnice Moravskoslezský kraj e-mail: zdislava@zdislava.net www: http://www.zdislava.net

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Stonařov, příspěvková organizace IČO 75020840, 567319321 http://www.zsstonarov.cz Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Ve Stonařově 1. 8. 2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Stonařov

Více

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám.

1. Základní údaje. e-mail: skola@zszizkov.cz www.zszizkov.cz. Zřizovatel školy: Město Kutná Hora Adresa: Kutná Hora, Havlíčkovo nám. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽIŽKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah str. 1. Základní údaje 3 1.2. Charakteristika školy 3 1.2.1. Úplnost a velikost školy 3 1.3. Priority výchovy a vzdělávání

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 za školní rok 2013/2014 V Šenově 30. září 2014 Mgr. Naděžda Pavlisková ředitelka ZŠ 1 Osnova 1 Charakteristika školy... 4 1.1

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva ředitelky školy

Výroční zpráva ředitelky školy Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola, Litovel Jungmannova 655, okres Olomouc Výroční zpráva ředitelky školy školní rok 2013 2014 V Litovli 21. září 2014 Obsah 1 Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 1 Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 Břeclav 6, 690 06, IČO: 63434504 ------------------------------------------------------------------------------------------ Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ za rok 2013 Zpracovala: Mgr. Věra TURKOVÁ Výroční zprávy byly projednány

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy Název: Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 zpracovala Mgr. Miluše Hůlková č.j.: ZŠ/198/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2

Více

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a

školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola Brno Otevřená 20a 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Otevřená, je školou neúplnou, bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více