pracoviště Dlouhá 56

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracoviště Dlouhá 56"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2013 / 2014 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 1 / 38

2 Obsah CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ DLOUHÁ PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 4 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY... 4 ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE... 7 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY7 ČINNOST ŽÁKOVSKÉ SAMOSPRÁVY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA HODNOCENÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚDAJE O AKTIVITÁCH ŠKOLY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI / 38

3 Charakteristika školy pracoviště Dlouhá 56 Základní škola Nový Jičín, Dlouhá 56 byla od vyřazena ze sítě škol a stala se součástí Základní školy Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvkové organizace. Výuka anglického jazyka probíhala v tomto školním roce od 1. ročníku podle ŠVP. V šestém ročníku žáci přibírají druhý jazyk - německý nebo ruský jazyk. Škola má zřízenou: učebnu informatiky s 20 počítači, interaktivní tabulí a dataprojektorem učebnu informatiky s 15 počítači a dataprojektorem učebnu pro práci s dětmi s vývojovými poruchami učení 1 špičkově vybavenou jazykovou učebnu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a připojením na internet 1 vybavenou jazykovou učebnu 3 učebny na prvním stupni s interaktivní tabulí, dataprojektorem a připojením na internet tělocvičnu a fitcentrum školní hřiště a velký areál kolem školy 3 herny ŠD učebnu fyziky a chemie s interaktivní tabulí a dataprojektorem učebnu přírodopisu s interaktivní tabulí, dataprojektorem, vizualizérem a žákovskými pracovišti s 5 počítači s připojením na internet v areálu školy se nachází dopravní hřiště učebnu dopravní výchovy školní kuchyňku Celkový počet žáků počet tříd 1. stupně počet tříd 2. stupně počet oddělení k ŠD Škola nabízí žákům zajímavý program i mimo vyučování formou různých kroužků. Snahou školy je předložit žákům takovou nabídku činností pro volný čas, která uspokojí jejich zájmy a vyplní volný čas do příchodu rodičů ze zaměstnání, což je také nejúčinnější způsob předcházení negativních jevů. Letos se do 6ti kroužků zapojilo celkem 101 žáků. Kroužky vedli převážně učitelé naší školy. Některé nabízené kroužky se neotevřely pro nedostatečný počet přihlášených dětí. Jednou z možných příčin nezájmu o kroužky je pestrá a zábavná činnost školní družiny, kterou navštěvovalo 73 dětí. Škola pořádá a výrazně podporuje také mnoho akcí mimo vyučovaní, jsme si vědomi, že tyto akce přispívají k lepší komunikaci mezi učiteli a žáky, rovněž přispívají k vzájemnému poznání a tím i pozitivně ovlivňují školní klima. Výčet a charakteristika akcí je na konci výroční zprávy. 3 / 38

4 Nedílnou součástí našeho vzdělávacího programu je také účast na vědomostních a sportovních soutěžích, olympiádách a přehlídkách. Systematicky pracujeme s talentovanými žáky a maximálně je podporujeme v jejich schopnostech. Jsme moc rádi, že máme takové žáky, kteří se významně podílejí na reprezentaci školy i města a jsou příkladným vzorem pro další děti a kamarády. Nejvýznamnější úspěchy žáků ZŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, pracoviště Dlouhá místo v okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády místo v okresním kole matematické Pythagoriády, 6. ročník postup do oblastního kola recitační soutěže 5. ročník postup do oblastního kola recitační soutěže 6. ročník postup do okresního kola recitační soutěže 9. ročník 22. místo v okresním kole matematické Pythagoriády, 6. ročník 2. místo v republikovém kole basketbalu společně s pracovištěm Jubilejní 1. místo v kopané Pohár starosty 1. místo v běhu na 1500 m chlapci Pohár starosty 1. místo v běhu na 60 m chlapci Pohár starosty 1. místo ve výtvarné soutěži Nakresli Laudona 1. místo ve výtvarné soutěží Děti, pozor červená 2. místo celostátní - ve výtvarné soutěži Já přírodě pomáhám Přehled učebních plánů Výuka v ročníku probíhala podle Školního vzdělávacího programu. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Celkový počet zaměstnanců pracoviště Dlouhá 56 Pracovní zařazení Fyzický Přepočtený počet Učitelé 20 16,9 Školní psycholog 1 0,5 Vychovatelky ŠD 3 2,4 Správní zaměstnanci 5 5 Hospodářka 1 0,5 Školní jídelna 9 7,95 Asistent pedagoga 3 2,45 Celkem 42 35,7 4 / 38

5 Provozní zaměstnanci: - 9 pracovníků školní jídelny (1 vedoucí, 1 THP, 6 kuchařek, 1 řidič) - 5 provozních zaměstnanců (1 školník a 4 uklízečky) - 1 THP (hospodářka) do 20 let: let: let: let: 5 nad 50 let: 6 důchodce: 2 Pedagogičtí pracovníci: do 20 let: let: let: let: 8 nad 50 let: 8 důchodce: 0 do 20 let: let: let: let: 2 nad 50 let: 0 důchodce: 0 věková struktura provozních zaměstnanců: věková struktura učitelů (počet) fyzicky: věková struktura vychovatelek (počet) fyzicky odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků Dosažené vzdělání Přepočtený počet učitelů celkem bez kvalifikace 1. stupeň 8, stupeň 8,64 0 Celkem: 16,91 0 výuka cizích jazyků Ve školním roce 2012/13 se ve škole vyučoval anglický jazyk, a to v ročníku. Dále pak německý jazyk v 6., 7. a 8. ročníku, ruský jazyk v 8. ročníku. 5 / 38

6 Učitelé cizích Přepočtený počet úvazků učitelů cizích jazyků jazyků Počet S jinou aprobací Anglický jazyk 2 1,18 Německý jazyk 0,41 0,09 Ruský jazyk 0,14 0,14 Celkem: 2,55 1,41 Učitelé s jinou aprobací absolvovali víceleté akreditované jazykové kurzy. Výchovné poradenství Počet výchovných poradců na škole: 1 Získané vzdělání: výchovné poradenství studium VŠ Metodik prevence Počet metodických preventistů na škole: 1 Získané vzdělání: VŠ aprobace TV Z, studium prevence sociálně patalogických jevů podle 1b vyhlášky č. 317/2005 ICT koordinátor Počet ICT koordinátorů na škole: 2 Získané vzdělání: VŠ aprobace F výpočetní technika, M- výpočetní technika Školní psycholog Počet psychologů na škole: 0,5 Získané vzdělání: Vychovatelky VŠ magisterské obor psychologie Počet vychovatelek na škole: 3 Získané vzdělání: středoškolské pedagogické obor vychovatelství Koordinátor ŠVP Počet koordinátorů: 1 Získané vzdělání: VŠ aprobace Čj Ov Koordinátor environmentální výchovy Počet koordinátorů: 1 Získané vzdělání: Asistent pedagoga Počet asistentek: 3 Získané vzdělání: VŠ aprobace M Př středoškolské pedagogické 2x, kurz 6 / 38

7 Údaje o zápisu k povinné školní docházce Naše pracoviště Dlouhá 56 se snaží získat dobrou pověst mezi rodiči také aktivitami, které směřují k rodičům budoucích prvňáčků. Dlouholetá je i spolupráce s mateřskými školami. Děti předškolního věku přicházejí do tříd na zábavné dopoledne a učitelé podávají informace rodičům v mateřských školách. Již šestým rokem funguje u nás klub Předškoláček, který vznikl na základě zájmu rodičů. Během května a června se pravidelně setkávali budoucí žáci prvních tříd a jejich rodiče s učiteli, plnily se zábavné úkoly, prováděly uvolňovací cviky atd. Klub Předškoláček přispěl k lepší komunikaci mezi učiteli a rodiči, děti se seznámily se školním prostředím. Počet zapsaných žáků pro rok 2014 / 2015 podle stavu k : Zápis do 1. ročníků pro škol. rok 2013/ 2014 celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 47 Počet žádostí o odklad školní docházky 9 Poprvé u zápisu 43 Žáci přicházející po odkladu 4 Po zápisu se mohou ještě počty přihlášených dětí změnit vzhledem ke stěhování. Stejně tak se mění počty odkladů povinné školní docházky, někteří rodiče si odklad rozmyslí později. Počty zapisovaných dětí stále klesají. Sídliště, které je spádovou oblastí pro pracoviště Dlouhá, stárne a v obvodu je stále méně dětí, část rodičů pracuje v centru města, a proto vozí děti do jiných jičínských škol. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2014/2015 je k celkem 36, v příštím školním roce budou otevřeny dvě první třídy. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími programy Pro školu je nezbytná zpětná vazba, i když měření výsledků vzdělávání je značně problematické, protože záleží nejen na práci učitele, ale samozřejmě i na úrovni žáků ve třídě. Pro porovnání výsledků vzdělávání v paralelních třídách je na škole zaveden systém srovnávacích prověrek českého jazyka a matematiky. Dalším měřítkem je i úspěšnost žáků 9. ročníku na přijímacích zkouškách na střední školy, zapojení do soutěží a olympiád. Ke zkvalitňování práce učitelů přispívají také vzájemné konzultace, hospitační činnost vedení školy, DVPP, aj. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků k ročník počet žáků Prospěli s vyznamen. (k ) prospěli neprospěli (k ) Nehodnoceni celkem: / 38

8 celkem: Dva žáci měli vykonat opravnou zkoušku v srpnu, k opravným zkouškám se nedostavili, takže neprospěli. Nehodnoceni jsou žáci, kteří se vzdělávají podle 38 Školského zákona. Přehled o výsledcích chování žáků Chování: Uspokojivé neuspokojivé 1. stupeň stupeň 0 0 Celkem: 0 0 Ve 2. pololetí bylo uděleno 12 napomenutí třídního učitele a 7x důtka třídního učitele. Naopak pochvalu na vysvědčení obdrželo 20 žáků. Přehled o vycházejících žácích V tomto školním roce (2013/2014) ukončilo povinnou školní docházku 37 žáků 9. ročníku. Přijímacího řízení se celkem účastnilo 42 žáků (37 žáků z 9. ročníku, 0 žáků z 8. ročníku, 5 žáků ze 7. ročníku a 0 žáků z 5. ročníku, z 9. ročníku nastupuje na SŠ 37 žáků, z 8. ročníku nastupují na SŠ 0 žáků, ze 7. ročníku nastupují na SŠ 4 žáci, z 5. ročníku nastupuje na SŠ 0 žáků). Studijní obory: 32 žáků, z toho 4 žáci na 6-ti leté gymnázium a 0 žáků na 8- mi leté gymnázium Škola chlapci dívky celkem Gymnázium a SOŠ Nový Jičín Gymnázium Fr. Palackého Valašské Meziříčí Masarykovo gymnázium Příbor 4leté leté leté leté leté leté Gymnázium, Olomouc - 4leté Hejčín 6leté Mendelova SŠ Nový Jičín SŠTaZ Nový Jičín OA a SOŠ logistická Opava SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry Střední lesnická škola Hranice / 38

9 GaSPŠE Frenštát pod Radhoštěm SPŠ stavební Valašské Meziříčí EDUCA SOŠ Nový Jičín VOŠ, SŠ a SOU Kopřivnice SPŠ polytechnická Zlín Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm SŠHG Frenštát p. R Bezpečnostně právní akademie Ostrava Střední škola polygrafická, Olomouc OA Ostrava Střední uměleckoprůmyslová škola Frýdek - Místek Celkem: Škola Učební obory: 9 žáků. chlapci 9. roč. celkem dívky 9. roč. 8. roč. 7. roč. SŠTaZ Nový Jičín VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice SŠHG Frenštát p. R ISŠ Valašské Meziříčí SPdgŠ a SZŠ sv. Anežky České Odry SŠ Odry SPŠS Valašské Meziříčí GaSPŠE Frenštát pod Radhoštěm Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín Celkem: Speciálně pedagogická péče Ve školním roce 2013/2014 probíhala výuka předmětu speciálně pedagogické péče v rozsahu 6 hodin týdně přibližně s 18 žáky. Počet žáků navštěvující předmět SPP je během školního roku pohyblivý. Na konci školního roku navštěvovalo výuku speciálně pedagogické péče 16 dětí. 1. stupeň 15 žáků 2. stupeň 3 žáci Celkem: 18 žáků 9 / 38

10 Žáci s vývojovými poruchami učení, chování, Ve školním roce 2013/2014 bylo podáno 22 žádostí o vyšetření v PPP Nový Jičín (z toho 16 kontrolních vyšetření), 3 žádosti o vyšetření v SPC Nový Jičín, 3 žádosti o vyšetření v SPC Ostrava. Ke konci školního roku bylo evidováno 11 žáků s vývojovou poruchou chování, 21 žáků s vývojovou poruchou učení, 19 žáků mělo individuální vzdělávací plán. Mentální postižení má 1 žák, vadu řeči mají 3 žáci, 2 žáci mají poruchu autistického spektra. Žáci zohledněni v oblasti chování 1. stupeň 6 žáků 2. stupeň 5 žáků Celkem: 11 žáků Přehled evidovaných žáků s VPU 1. stupeň 10 žáků 2. stupeň 11 žáků Celkem: 21 žáků Volba povolání Výuka probíhá v rozsahu 40ti hodin v 8. a 9. ročníku. Výuka je zařazena do vyučovacího předmětu pracovní činnosti. Žáci 8. a 9. ročníků navštívili výstavu Gemma, na které se prezentovaly střední školy našeho regionu. Důležitými body výuky je informovat žáky o: - stavu nezaměstnanosti v regionu - typech středních škol a jejich oborech - možnostech studia v okrese Nový Jičín i mimo okres Nový Jičín - všech termínech spojených s podáváním přihlášek ke studiu - přijímacích zkouškách i případném odvolacím řízení Výuka volitelných předmětů Předmět ročník počet skupin Německý jazyk 7. 1 Německý jazyk 9. 1 Informatika 7. 2 Informatika 9. 2 Příprava pokrmů 6. 1 Příprava pokrmů 8. 1 Výpočetní technika 6. 2 Výpočetní technika 8. 2 Sportovní hry 6. 2 Sportovní hry 7. 1 Sportovní hry 8. 1 Sportovní hry / 38

11 Zájmové kroužky Název Počet žáků Šikula 1 16 Šikula 2 16 Seminář z matematiky 13 Fotbal 9 Irské tance 7 Pěvecký sbor 40 Celkem: 101 Soutěže a olympiády Žáci naší školy se tradičně zapojují do různých soutěží. Snahou pedagogických pracovníků je zapojení co největšího počtu žáků do školních kol. V následujících tabulkách nabízíme přehled všech soutěží, kterých se žáci naší školy zúčastnili: Matematické soutěže: Název ročník počet žáků* počet postupujích ** umístění v*** umístění v**** celostátní umístění Pythagoriáda Pythagoriáda Pythagoriáda Pythagoriáda Mat. olympiáda Mat. olympiáda Mat. olympiáda * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Jazykové soutěže Název ročník počet počet umístění umístění celostátní žáků* postupujích** v*** v**** umístění Olympiáda Čj Recitační soutěž Recitační soutěž Anglická konverzace 15. a 20. Německá konverzace 1. * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Jiné soutěže Název ročník počet žáků * počet postupujích** umístění v*** umístění v**** celostátní umístění 11 / 38

12 Zeměpis. olymp a 9. 8 Olympiáda z D Bezpečná jízda Vv Nakresli Laudona Pozor červená výtvarná výchova Namaluj sport, Vv Pomáhám přírodě - Vv Dopravní soutěž družstvo (4ž) 4. Dopravní soutěž družstvo (4ž) 3. * ve školním kole; ** do dalšího kola; *** okresním kole; **** krajském kole Sportovní soutěže Název ročník počet žáků* Přespolní běh dívky Přespolní běh hoši Halová kopaná Orion florbal cup chlapci Orion florbal cup chlapci Vánoční laťka Vybíjená Preventan Cup otevřená kategorie umístění v** Pohár rozhlasu Mc Donald Cup, fotbal Mc Donald Cup, fotbal Pohár starosty basketbal dívky Pohár starosty miniházená 5. Pohár starosty atletika dívky Pohár starosty atletika chlapci Pohár starosty vybíjená 5. Pohár starosty florbal Pohár starosty jízda zručnosti 4. umístění v*** umístění v**** celostátní umístění 12 / 38

13 Pohár starosty basketbal chlapci Pohár starosty plavání Pohár starosty fotbal Pohár starosty celkové umístění 5. * ve školním kole; ** v okreskovém kole; *** okresním kole; **** krajském kole Projekty realizované ve škole Číslo aktivity ** Vyhlašovatel (EU, MŠMT, jiné instituce *, vlastní projekty) Název Projektu Počet zapojených žáků 4 vlastní Předškoláček 22 4 Zdravá strava 1., 7. 1,4 vlastní Napříč školou r. 3 Hájenka Environmentální výchova r. 4 Zdravé zuby r. 1,2 vlastní Pobyt v přírodě r. 3 Sběr elektrospotřebičů r. 2 vlastní Lyžáček r. 3 ORC group s. r. o. Zelený strom r. 4 vlastní Den otevřených dveří 22 pro budoucí prvňáčky * kraj. střediska služeb, občanské sdružení (Tereza, VITA aj.), OSF, AISIS aj. ** číslo dané oblasti (aktivity), do které je projekt tematicky zařazen: 1 - Prevence patologických jevů 3 - Ekologie 2 - Sport, volný čas 4 Jiné Činnost žákovské samosprávy Žákovská samospráva se letos scházela jednou za měsíc. Členové žákovské samosprávy byli zvoleni třídními kolektivy. Na svých schůzkách nejen vznášejí připomínky k chodu školy, ale snaží se přispět svými podněty k lepšímu školnímu prostředí a sami organizují pod vedením pedagogů řadu akcí: sběr PET víček, pomáhají školní družině při sběru papíru, bodují upravenost tříd na 2. stupni, pořádají diskotéku pro žáky školy, organizují sportovní mezitřídní soutěže v kopané, florbalu a také ve skoku vysokém Vánoční laťka. Pod záštitou žákovské samosprávy proběhla soutěž v sudoku pro žáky druhého stupně. Žákovská samospráva rovněž pomohla rozvinout nápad žáků 7. ročníku o poskytnutí pomoci chudým lidem ve světě. Přes organizaci Člověk v tísni jsme se zapojili do projektu Skutečný dárek, a zakoupili jsme certifikáty na veselou kozu, kuřata, kamna a školní pomůcky pro 14 dětí. Finanční prostředky na nákup jsme získali při předvánočním prodeji náušnic a při školní akademii. V letošním školním roce jsme také sbírali víčka z PET lahví, která jsme věnovali rodičům postižené Nikolky Bartlové z Rybího. 13 / 38

14 Velkou celoškolní akcí, kterou organizovali členové žákovské samosprávy, byl Den dětí. V této turisticky-sportovně pojaté soutěži družstva žáků došla na místo určení, kde se účastnila soutěží. Environmentální výchova Environmentální výchova byla v tomto školním roce realizována průběžně v rámci osnov na 1. i na 2. stupni. Žáci se rovněž podíleli na ošetřování veřejné zeleně v okolí ZŠ především v hodinách pracovního vyučování a byli vedeni k šetření elektrické energie. Vedle začleňování environmentální výchovy do vyučovacích hodin probíhala výchova žáků také formou dalších aktivit: * podzimní sběr papíru (školní družina) * podzimní sběr kaštanů (školní družina) * třídění odpadu- kontejnery na chodbách školy * sběr vršků z PET lahví- pomoc postiženým dětem (žákovská samospráva) * ukázka dravců na školním hřišti pro všechny žáky (společnost Zayferus) * akce ke Dni Země- Ekohraní- pro 1. stupeň- akce pořádaná SVČ FOKUS * výukový program pro žáky 2. Stupně- Madagaskar- příběh pradávné Lemurie * výukový program pro 8. a 9. ročník- Základy 1. pomoci * výukový program o zdravé výživě- Zdravá pětka * výukový program Dentální hygiena- pro všechny žáky * zapojení do projektu Recyklohraní - sběr elektroodpadu a baterií * ve spolupráci s občanským sdružením Hájenka, střediskem ekologické výchovy v Kopřivnici, byly do výukových programů zapojeny tyto ročníky: * 1. ročník- Od ovečky k svetru * 2. ročník- Česílkův svět * 3. ročník- Chraňme naše bohatství, V moři je místa dost * 4. ročník- Nekup to!, Vnímáme přírodu všemi smysly * 5. ročník- Vypni a běž * 6. ročník- Jak se žije v lese, Za pět minut dvanáct * 7. ročník- Člověk na baterky * 8. ročník- Když trpí zvíře * 9. ročník- Svět v krizi? Hodnocení výchovně vzdělávací práce ve školní družině Ve školním roce 2013/14 pracovalo ve ŠD Jubilejní 3, Nový Jičín celkem 8 vychovatelek v osmi odděleních s počtem 207 žáků. Činnost se řídila celoročním plánem ŠD. 14 / 38

15 Za spolupráce všech vychovatelek a oddělení se nám podařily tyto společné akce: Maškarní ples s Hopsalínem pro žáky ŠD v tělocvičně - celkem 120 žáků Praktické využití DH a plnění úkolů dopravní výchovy po jednotlivých odděleních (podzim, jaro) Střídavě obě pracoviště využívaly od října do konce května krytý plavecký bazén, kde vychovatelky s žáky plnily plavecké dovednosti a věnovaly se rekreačním činnostem Taktéž obě pracoviště dle rozpisu navštívily zimní stadion v rámci bruslení s žáky ŠD. Další činnosti ve ŠD byly plánovány na daných pracovištích dle celoročního plánu práce, který se dále rozpracovával na plány týdenní. Vychovatelky školní družiny se zúčastňovaly schůzek MS ŠD, pedagogických porad, schůzek vedení ZŠ. Zastupovaly za nepřítomné učitele, účastnily se akcí pořádaných školou - např. výlety, slavnosti aj. Spolupracovaly s vedením ZŠ, třídními učiteli, rodiči a veřejností. V metodické oblasti vychovatelky ŠD plnily úkoly spojené s vypracovaným ŠVP ŠD a vyváženě plnily jednotlivé oblasti. Každá vychovatelka postupovala jinak s ohledem na věkové složení svého oddělení. O výsledcích práce s dětmi a dalších provozních záležitostech se vychovatelky radily na metodických schůzkách ŠD, které jsou 4x do roka. Do ŠD se během roku postupně dokupovaly metodické materiály, hry, sportovní pomůcky a potřeby. Taktéž na svých úsecích věnovaly vychovatelky dostatečnou pozornost vybavení a estetizaci heren. SRPDŠ finančně přispělo na akce pro žáky ŠD a sportovní vybavení. Činnost školní družiny byla prezentována veřejnosti a rodičům formou webových stránek. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Úkolem primární prevence negativních jevů je vést děti ke zdravému životnímu stylu. V této oblasti působil na žáky celý pedagogický sbor ZŠ, a to jak v průběhu vyučování, tak v rámci mimoškolních aktivit. Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl postupně plněn. Pro rodiče slouží informativní nástěnka u vchodu školy a webové stránky naší ZŠ. Druhá nástěnka s aktuálními údaji z oblasti prevence je určena pedagogickým pracovníkům a třetí žákům školy. I letos byla žákům nabídnuta možnost psát své připomínky, dotazy nebo žádosti do schránky důvěry. Schránka však nebyla dostatečně využita. Děti spíše využívaly možnosti přímé konzultace s metodikem prevence, vyučujícími, popř. se školním psychologem. Byl také podrobně zpracován Krizový plán šikany, který slouží všem pedagogickým pracovníkům. Popisuje konkrétní kroky, jak postupovat u případů s náznakem šikany i u pokročilého šikanování. Ve školním roce 2013/2014 probíhaly následné preventivní aktivity: 15 / 38

16 - dotazníky pro žáky ke zmapování situace ve škole (šikana, záškoláctví, drogy) - program centra primární prevence Renarkon v ročníku - besedy pro děti z oblasti požární ochrany a obrany obyvatelstva v 2. a 6. ročníku - besedy s Policií ČR dle předem dohodnutých témat ve 2., 5. a 8. ročníku (Policista je kamarád, který pomáhá a chrání, (Ne)bezpečné chování. - třídní učitelé využívali her ke stmelení kolektivu ve svých třídnických hodinách, popř. ve vyučovacím předmětu výchova ke zdraví (podle ŠVP v 6., 7. a 9. ročníku) V tomto školním roce se pravidelně scházel i preventivní tým, který se skládá ze školního psychologa, výchovného poradce a metodika prevence. Na schůzkách, které se uskutečňovaly jednou za měsíc případně podle potřeby, bylo řešeno: - prevence šikany - případy šikany - agresivní chování žáků - aktuální situace v některých třídách, způsoby práce s třídními kolektivy a s problémovými žáky - připomínky a žádosti žáků k chodu školy - pomoc žákům, rodičům i vyučujícím - diskuse se školním psychologem - negativní a pozitivní jevy ve škole aj. Preventivní tým přispěl k pružnějšímu řešení negativních jevů na škole. V příštím školním roce je třeba se zaměřit na zlepšení vzájemné komunikace mezi žáky a učiteli. Negativní jevy na škole a jejich řešení Do řešení závažných negativních jevů se zapojili jak třídní učitelé, tak i výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog a učitelé, kteří prošli školením v dané oblasti. S výsledky šetření byli seznámeni rodiče, žákům byla udělena výchovná opatření. V průběhu školního roku bylo zaznamenáno 6 situací, které se týkají výchovných problémů na škole. Bylo podchyceno a řešeno: - 4 případy s náznakem šikany - 1 případ krádeže - 1 případy šikany, celkem 3 řešení agresoři - celkem 21 hodin neomluvené absence Společnou snahou všech zainteresovaných pedagogických pracovníků bylo vše hned řešit, nic neodkládat nebo zakrývat. Negativních jevů obecně ve společnosti přibývá, proto oceňujeme možnost spolupráce a konzultace se školním psychologem. Činnost psychologa pro pracoviště Dlouhá 56 v číslech: - 8 skupinových aktivit s třídami (besídky na různá témata, náslechy, adaptační aktivity, posílení klimatu, herní diagnostika) - 15 konzultací s rodiči nebo rodinami - 77 konzultací s učiteli 16 / 38

17 - 4 individuální konzultace s žáky - účast na setkáních školního poradenského pracoviště - koordinace činností v rámci školního poradenského pracoviště Jiné aktivity a úkoly: - 7 kontaktů v rámci spolupráce s OSPOD, OMPA - 8 kontaktů v rámci spolupráce školních psychologů kraje / okresu - 4 hodin vlastní supervize - 16 hodin dalšího vzdělávání - administrace dotazníku zaměřená na dlouhodobé měření klimatu - pokračování spolupráce s třídní učitelkou, asistentkou a rodiči ve třídě s autistickým žákem Plánované aktivity pro příští rok: - prezentace školního klubu deskových her - případná participace na stmelovacích soustředěních třídy - participace na DVPP - pokračování dlouhodobého měření klimatu - případné vzdělávání pro zájemce z řad rodičů a učitelů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Většinou jsme se zaměřovali na školení, která jsou financována ESF a pro PP zdarma, zaměřili jsme se rovněž na čtenářskou gramotnost Nejdůležitější oblasti: 1. Čtenářská gramotnost Čtením a psaním ke kritickému myšlení Rozvoj čtenářství Jak při čtení najít to podstatné RWCT pro pokročilé 2. Ostatní školení Portfolio a jeho vedení Motivace žáků v německém j. Počítač ve škole Multimediální ročenka živ. Prostředí Geografický seminář Řešení problémových situací z pohledu práva Autismus Jakou školu chceme mít 4 účastníci z ESF 3 účastníci 1 účastník 1 účastník 1 účastník z ESF 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 1 účastník 17 / 38

18 Jak vyučovat fin. gramotnost zábavně Digitální technologie 1 účastník 1 účastník Hodnocení DVPP na škole: Vzhledem k omezeným finančním prostředkům na DVPP využívali učitelé školení zdarma, která byla spolufinancována ESF. Poznatky ze školení si navzájem předávali. Zapojení pedagogických pracovníků do projektu Rovněž na pracovišti Dlouhá probíhá projekt Modernizace výuky. Cílem projektu je modernizace a zkvalitnění výuky. Moderní formy výuky budou pro žáky názornější a poutavější, přispějí k získání pozitivního přístupu žáků k učení a zvýší jejich motivaci k dosahování lepších výsledků ve vzdělávání. Cíl projektu vychází ze ŠVP naší školy: Chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě. Tedy ne pouze encyklopedické poznatky, ale více se zaměřit na činnostní učení žáků se zaměřením na praxi. Proto vzniknou vzdělávací materiály a digitální učební materiály, jenž podpoří činnostní charakter výuky a větší zapojení žáků do vzdělávacího procesu. Z pracoviště Dlouhá je zapojeno celkem 17 učitelů. Údaje o aktivitách školy a prezentace školy na veřejnosti Prezentace akcí v tisku a médiích Nejvýznamnější akce školy byly prezentovány v tisku a v médiích: - TV Polar Novojičínský deník, Regionální zpravodajství - Moravskoslezský deník Region Prezentace školy na vlastních webových stránkách - viz následující přehled: Poznámka: - všechny akce školy mají svou fotodokumentaci, kterou si lze prohlédnout na webových stránkách školy: Školní akce pracoviště Dlouhá 56 za období září 2013 až červen 2014 Pro zobrazení celého příspěvku na webových stránkách školy stačí kliknout na příslušný odkaz v názvu akce. Září Noví prvňáčci se vydali na cestu za vzděláním Pondělí druhého září bylo pro některé děti i dospělé úplně obyčejným dnem. Pro prvňáčky a jejich rodiče to ale byl den s velkým D. A proč? Jejich děti se staly opravdovými školáky. 18 / 38

19 Prvňáčci šli do školy poprvé a už na první pohled byli snadno k rozeznání od ostatních, zkušenějších školáků, a to především podle nové aktovky a doprovodu svých rodičů a prarodičů. Dravci na Dlouhé V pátek nás po čase opět navštívila společnost Zayferos s ukázkami dravých ptáků. Mohli jsme si zblízka prohlédnout zástupce sov a z dravců např. sokola, orla, poštolku nebo kondora. Dozvěděli jsme se zároveň spoustu informací o jejich životě, výcviku i ochraně. Povídání chovatelů bylo doplněno zajímavými ukázkami letu a lovu. Někteří žáci měli možnost stát se na chvíli sokolníky. Pořadatelé si pro žáky připravili i soutěž o hezké ceny. Jak oslavila 700. výročí založení města ZŠ Dlouhá 56? Přípravy na tuto významnou událost začaly již na jaře, kdy jsme v rámci školního výletu, navštívili kopřivnickou půjčovnu kostýmů Kašpárek. Po téměř dvouhodinovém zkoušení a vybírání nejrůznějších rób, šatů, obleků a doplňků jsme spokojeně půjčovnu opustili s vědomím, že do zářijových oslav města je daleko. Ale čas utekl a všichni žáci se znovu nadšeně oblékli do středověkých kostýmů bohatých vrstev obyvatelstva, aby se předvedli ve slavnostním průvodu. Odměnou nám všem byla spousta obdivných pohledů lidí, kteří do posledního místečka zaplnili Masarykovo náměstí. Snad poprvé jsme litovali nádherného počasí, protože stůjte v tak honosných róbách v únavném vedru na přímém slunci! Přesto se akce povedla, a to především díky hlavní organizátorce Jiřině Hlaváčové. Výstava drobného zvířectva v Loučce V pátek se školní družina vydala na výstavu drobného zvířectva v Loučce. S dětmi jsme si zopakovali všechna domácí zvířátka, která u nás žijí. Na vlastní oči jsme se však přesvědčili, o kolik zajímavých druhů se chovatelé starají. Setkání s živými zvířátky, o kterých jsme se dozvěděli hodně nového, potěšilo všechny děti a ještě jsme zvládli pěknou procházku. Prvňáčci a jejich začátky Dny, týdny i měsíce rychle ubíhají. Naši nejmladší žáci už chodí do školy nějaký ten pátek a s radostí se začínají učit číst, psát a počítat. První školní dny zvládají na výbornou. A jaké byly jejich první krůčky na cestě za vzděláním? Na to se podívejte. Keramika Do keramiky se školní družina vydala po jednotlivých odděleních ve třech termínech. Naši výtvarníci si opět vyhrnuli rukávy a pustili se do tvoření s hlínou. Práce s keramikou vyžaduje určitou zručnost a snahu dílko dokončit. Pro začátek jsme zvolili lehčí variantu. Práce se šablonou, vykrajování, válení. I tak byli někteří umělci špinaví až za ušima, ale s malou pomocí se vše zvládlo. Říjen Tvoření z přírodnin Žáčci školní družiny při svých toulkách nasbírali různý přírodní materiál. Bohatá fantasie a krásy podzimních barev lákaly k tvoření z těchto darů a takto vznikly krásné výtvory, které rozzářily oči i duše našich umělců. Šikula 1 a 2 Po prázdninové odmlce se ŠIKULOVÉ opět sešli ke své kreativní činnosti. I v letošním školním roce je o kroužek enormní zájem. Proto děti pracují ve dvou skupinách, scházíme se v úterý a tvoříme v době od 13:00 do 14:30 hodin. První schůzka byla ryze podzimní, děti si domů odnesly prostírání s motivy barevného ovoce. 19 / 38

20 Výlet do Prahy 10. října jsme se vydali na školní výlet do Prahy, tentokrát po dlouhé době společně třída 9. C a 9. D. V Praze na Hlavním nádraží už na nás čekala paní průvodkyně, která nás pak celý den provázela. Dopravní odpoledne s městskou policií Ve čtvrtek se na dopravním hřišti poučilo jak jezdit na kole nebo na koloběžce 55 žáků školní družiny. Postupně všichni plnili praktické jízdy na dopravním hřišti a snažili se všechny stanoviště projet co nejlépe. Zopakovali si s příslušníky městské policie pravidla chování cyklistů a bezpečnost silničního provozu. Po praktických jízdách si se svými vychovatelkami zodpověděli a doplnili dopravní kvíz a výtvarně ztvárnili práci policie. Turnaj v SUDOKU Ve středu se konalo školní kolo v řešení SUDOKU za účasti 21 žáků z 6. až 9. ročníku. Soutěž probíhala ve dvou kolech - vyřazovacím a finálovém. Zdravá pětka opět na Dlouhé Žáci ročníků měli již podruhé možnost absolvovat dvouhodinový program o zdravé výživě s názvem Zdravá5. Téma nového programu bylo velice užitečné, a sice Party se Zdravou Pětkou. Každý z nás jistě rád cokoli oslavuje, tak proč tedy neuspořádat zdravou oslavu? Lektorka Kamila Petrušková nás to naučila. Než se však žáci mohli vrhnout na přípravu zdravých lahodných jídel, trochu si zasoutěžili. Šikula 3 a 4 Od jara již Šikulové vědí, že Fimo je modelovací polymerová hmota a práce s ní se podobá tvoření s modelínou. Na rozdíl od modelíny, se ale Fimo dá upéct v troubě, kdy beze změn barev a tvaru ztvrdne. Na této schůzce jsme se dali do kouzlení s touto zázračnou hmotou. Díky Grantu jsme mohli dokoupit další pomůcky pro tuto práci, které jsme hned využili v praxi. Jedním z pomocníků nám byl extrudér, který mohl za všechna ta kouzla. Technikou Klimt děti potahovaly skleničku, která bude sloužit jako pestrobarevný svícen. Relaxační plavání se ŠD Plavání se školní družinou navštěvují žáci tříd. Zde se děti po vyučování zrelaxují, cvičí, plavou ale také při hrách ve vodě si se svými spolužáky zaskotačí. Při zdokonalování plaveckých dovedností si žáci dostatečně užijí sportu i zábavy. HALLOWEEN S RODIČI ANEB DÝNĚ KAM SE PODÍVÁŠ Svátek Halloween u nás domácí není, ale zabydlel se rychle. Především děti jej mají rády. Proto jsme využili čtvrteční odpoledne , které bylo jako stvořené k tomu, aby prvňáčci, tentokrát i se svými rodiči, pokračovali v dopolední oslavě tohoto svátku. Listopad HALLOWEENSKÉ UČENÍ v 1. C Podzimní prázdniny, první prázdniny našich prvňáčků, utekly jako voda. Byl podzimní den, čtvrtek 31. října a prvňáčci se do školy těšili trochu více než obvykle. Děti mohly přijít do školy v maskách, a tak se někteří naši nejmladší školáci proměnili v čarodějnici, dýňáčka, upíra, princeznu a různá další strašidýlka nebo se jen oblékli do černé či oranžové barvy. Proč? Čekalo na ně dvoudenní netradiční vyučování v duchu Halloweenu. Malí školáci nemuseli po celé dva dny vytáhnout učebnice ze svých aktovek. Byly pro ně připraveny veselé pracovní listy, soutěže a halloweenské aktivity. 20 / 38

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

pracoviště Dlouhá 56

pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011 Příloha č. 2 pracoviště Dlouhá 56 Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011 Obsah výroční zprávy: Výroční zpráva za školní rok 2010 / 2011... 1 Příloha č. 2... 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hrabenov Sídlo: Hrabenov, Školní 175, 789 63 Ruda nad Moravou, okres Šumperk

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015

1.Úvod. 2. Organizace školního roku 2014 /2015 1.Úvod V průběhu šk. roku budeme pokračovat v zavádění úprav ve ŠVP, platném od 1.9. 2013, v oblasti dopravní výchovy a ochrany zdraví. Pro tento šk. rok jsme změnili dodavatele v projektu Ovoce do škol.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/2015) Základní škola a Mateřská škola Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Bílý Potok 220, 43 2 Hejnice Tel.: 482 322 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY (ŠKOLNÍ ROK 2014/201) Zprávu předkládá: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník

2010/11 cena 5 Kč. Obsah. www.4zskolin.cz. Úvodník 2 2010/11 cena 5 Kč Úvodník V mimořádném čísle školního časopisu jsme připravili několik zajímavostí, fotografií a informací o tom, co jsme během školního roku ve vyučování Super Nature s našimi žáky prožili.

Více

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině.

Do I. třídy byly zakoupeny nové počítače, které se stanou pomocníky při vyučování, ale i ve školní družině. Září 2013 V pátek 27. září proběhla školní drakiáda. Děti s velkým nadšením pouštěly své draky a dráčky. Bylo velmi pěkné, slunečné, ale málo větrné počasí. Akce byla přesunuta na další týden. Do I. třídy

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna.

Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. KRONIKA DUBEN 2015 VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY Duben jsme zahájili velikonočními prázdninami. Od čtvrtka 2. do pondělí 6. dubna. TŘÍDNÍ SCHŮZKY V dubnu proběhly individuální rodičovské schůzky. Rodiče prvňáčků

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Projekt Karneval. 2. třída Broučci

Projekt Karneval. 2. třída Broučci Projekt Karneval 2. třída Broučci školní rok 2010/2011 Bělohradská mateřská škola Horní Nová Ves, Lázně Bělohrad Pracoviště Horní Nová Ves Název třídy: Broučci 2. třída Školní rok: 2010/2011 Učitelky:

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PŘÍLOHA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Nový školní rok byl slavnostně zahájen 2. září. Do školy nastoupilo 19 prvňáčků, celkem má škola 119 žáků. Již před zahájením školního roku vystupovali

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Hodnocení preventivního programu

Hodnocení preventivního programu Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Hodnocení preventivního programu Školní rok: 2014-2015 Školní metodik prevence: Mgr. Anna Smahelová 1 I.Analýza stavu

Více