zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová"

Transkript

1 SEMÈICKÝ zpravodaj dube 2004 roèík 6, èíslo 2 Vážeí a milí spoluobèaé, letoší dlouhá zima sad již koeèì skoèila a s dlouho oèekávaým sluíèkem pøichází eje radost, ale i plo práce ám všem. Jarí úklid už máme z vìtší èásti za sebou a zahájey byly i pláovaé akce v obci. Chodík spojující lokalitu U Okálù s ulicí pøed firmou JARICO je již dokoèe, zbývá ještì úprava komuikace až k silici. Podle pøedpokladu pokraèují i práce a výstavbì komuikace k Mateøské škole, vèetì chodíku, dále bude pokraèováo v 1. ulici. K malému zdržeí dojde budováím spojovacího vodovodího øadu kolem MŠ k tzv. budoucí 3. ulici, což je k ásledé stavebí uzávìøe uté. Bìhem duba zaèe také výstavba vodovodích pøípojek k obecím i ostatím objektùm z páteøího vodovodího øadu a Pìèice. Vodovodí pøípojky k domu služeb a k hasièské zbrojici pøijdou a øadu zøejmì a poèátku léta. Mimo pùvodí zámìr obce bude možá ještì v letoším roce zahájea výstavba splaškové kaalizace ve 2. ulici. Obec žádá o státí dotaci, takže pokud ji dostaeme, bude akce realizováa. Z tohoto dùvodu však budeme zøejmì ucei odložit budováí chodíku a komuikace Na Rafadì a pøíští rok, jiak bychom to fiaèì ezvládli, ebo státí dotace a zmíìou kaalizaci pokryje je èást ákladù. Obecí zastupitelstvo také eustále zvažuje, zda se pustit do další etapy výstavby ižeýrských sítí a lokalitì Za Kampelièkou a v budoucí 3. ulici. Zamýšleý prodej pozemkù vcelku ivestorùm zatím ztroskotal a evýhodosti abízeých podmíek pro obec, proto byla celá akce odložea. Zájem o výstavbu v Semèicích je však opravdu zaèý, proto si ejsme jistí, zda odložeí výstavby a delší dobu je moudré. Pøi zvažováí všech aspektù pro a proti ám stále vychází ejlépe variata, že obec provede zaivestováí pozemkù ve vlastí režii, tak jak tomu bylo v I. etapì. Je to sice ároèé, ale pro obec zøejmì ejvýhodìjší. Vzhledem ke zvýšeí DPH, ceì stavebího materiálu a jiým aspektùm však bude uté, pokud se obec k realizaci výstavby ižeýrských sítí rozhode, zvýšit ceu 1 m 2 zaivestovaého pozemku miimálì o jedu tøetiu. 1 rok (území rozhodutí, stavebí povoleí, provádìcí projektová dokumetace, výbìrové øízeí atd.), proto se musíme rozhodout ještì letos, pokud ebudeme chtít ztratit další rok, ale jak? babo raï? Ještì bych se chtìla ìkolika slovy zmíit o ochraých pøilbách a høbitovì, které tak rozvíøily zájem èeských médií. Zatím je to ìkomu k smíchu, ebo se to zdá edùstojé, ale je to pouze do té doby, ež se opravdu ìco stae. Potom pùjde všecho straou a budou se hledat viíci. Za budovu kostela zodpovídá církev, za høbitov obec, takže jedié øešeí by bylo zavøít pøístup a høbitov. Zatím jsme to vyøešili takto, proto Vás prosím, abyste pøilby používali, hlavì ájemci hrobù ze severí a západí stray, kde je situace s padáím omítky, zdiva a tašek ejhorší. V pøípadì vìtrého poèasí, echoïte radìji a høbitov vùbec. Doufám, že mediálí kampaò alespoò trochu pomùže církvi k získáí státí dotace a opravy kostela, jiak evím, jak dál situaci øešit. Obèaé se také ptají, jak je to s páleím vìtví, listí a jiých rostliých zbytkù. Obecí vyhláška o odpadech toto ezakazuje, tz., že co eí zakázáo, je povoleo, ALE! Zbytky by mìly být atolik suché, aby pøi páleí edocházelo k obtìžováí okolí kouøem. Je to vždycky jeom v lidech a sousedské toleraci, esmíme si dìlat vzájemé aschvály. Mít dobrého souseda, je lepší ež vyhrát v loterii, toto letité rèeí je velmi pravdivé, ale každý se musíme o dobré vztahy pøièiit, tz. eje chtít, ale umìt i dávat, ìkdy staèí je dobré slovo, které pohladí. Jak vidíte stále je co øešit a rozhodutí, která jsou a zastupitelstvu obce jsou opravdu velmi závažá. Proto je potøeba, abyste estáli straou a sažili se ám svým rozhledem, zkušeostí a moudrostí pomoci. Øádé zasedáí zastupitelstva obce se koá ve støedu de 21. duba 2004 a budete a tomto jedáí vítái. Pøeji ám všem pìké jaro bez mrazíkù, aby ám dobøe odkvetly stromy a bylo hodì meruìk a broskví. Pøi pìkém poèasí se lépe pracuje a je i méì kofliktù. Dìkuji Vám za Vaši dosavadí spolupráci i toleraci. Ig. JANA MYDLILOVÁ, starostka Je to vìru tìžké rozhodováí, ale strategická rozhodováí byla a budou vždy tìžká. Pøíprava tak rozsáhlé akce trvá

2 Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA U s e s e í z øádého zasedáí zastupitelstva obce Semèice, koaého de 25. úora 2004 v zasedací místosti OÚ v Semèicích. A) Bere a vìdomí: 1. Zprávu o plìí úkolù uložeých zastupitelstvem obce a jedáích koaých de , a Dùvodové zprávy pøedeseé k jedotlivým bodùm jedáí. 3. Iformaci o bezúplatém pøevodu pozemku 78/13 o výmìøe 470 m 2 z majetku státu do majetku obce (pøístupová cesta k RD a Rafadì ). 4. Iformaci o uvolìí zástavího práva Èeskomoravskou stavebí spoøitelou k budovì è. p. 72, vèetì pozemku p. è. 73/4. 5. Žádost Svazu postižeých civilizaèími chorobami v ÈR o pøíspìvek a èiost. 6. Iformaci, že èástka ve výši 5 000,- Kè a èleství obce ve svazku Podholí bude do rozpoètu zaèleìa v rámci rozpoètové zmìy. B) Schvaluje: 1. Program dešího jedáí zastupitelstva obce tak, jak je uvede a pozváce. 2. Ovìøovatele zápisu: Ig. Aloise Jirsáka a pí Marii Masákovou 3. Navrhovatele useseí: Ig. Jiøího Èejku a p. Fratiška Moce 4. Zprávu o hospodaøeí obce za rok Rozpoèet obce a rok Zápis v kroice Obce Semèice za rok Termíy koáí øádých zasedáí zastupitelstva obce v r. 2004: 25.2., 21.4., , , Uzavøeí smlouvy o budoucí smlouvì smìé s VaK a. s. Ml. Boleslav o epeìžitém vkladu obce do majetku této spoleèosti za akcie této spoleèosti (splašková kaalizace v 1. ulici a v ulici k MŠ, èistíra odpadích vod pro 250 osob a vodovod). 9. Uzavøeí smlouvy o ájmu a zajištìí provozu, údržby a oprav plyáreského zaøízeí a pøípojek a lokalitì U Okálù a Za Kampelièkou se Støedoèeskou plyáreskou spoleèostí, a. s. Praha. 10. Výsledek hospodaøeí pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola Semèice za rok Pøevedeí evyèerpaé fiaèí èástky z hospodaøeí OBECNÍ ZASTUPITELSTVO: pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola v Semèicích za r ve výši ,- Kè do rezervího fodu, který bude ásledì použit se souhlasem obce. 12. Pøevod rozpoètovaého pøíspìvku škole ve ètvrtletích splátkách v této výši: 250 tis. Kè/ I. ètvrtl., 450 tis. Kè/II. ètvrtl., 350 tis. Kè/III. ètvrtl., 300 tis. Kè/IV. ètvrtl. a to vždy 4. de v mìsíci ledu, dubu, èerveci, øíju roku Návrhy zámìrù rozvoje Obce Semèice do pøipravovaé studie: Itegrovaá rozvojová strategie mikroregiou Podholí tak, jak byly avržey. 14. Prodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o celkové výmìøe cca 100 m 2 schváleým zájemcùm o výstavbu 4 soukromých garáží, a základì geometr. pláu (Kupujícími budou Vìra Dvoøáková, Otakar Plecháè, Ig. Jiøí Èejka, Jaroslav Voborík). 15. Mimoøádou odmìu za r a) pí J. Èvaèarové za vzoré vedeí obecí kroiky a fotodokumetace v èástce 1000,- Kè èistého. b) p. K. Koèímu za aktualizaci iteretových stráek obce v èástce 1000,- Kè èistého. c) pí Blažeì Duovské za poskytováí údajù o poèasí do Semèického zpravodaje 500,- Kè èistého. D) Ukládá: Starostce Ig. Jaì Mydlilové: 1. Ve spolupráci s komisí pro Rozvoj obce a ŽP aktualizovat Program rozvoje obce Semèice a léta a pøedložit jej k projedáí a øádém zasedáí OZ de Zadat geometrické zamìøeí a oddìleí èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o výmìøe cca 100 m 2 a výstavbu 4 soukromých garáží. 3. Uzavøít kupí smlouvu a odprodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 se ètyømi schváleými zájemci za 100,- Kè/m Vyvolat jedáí se Správou a údržbou silic Michovo Hradištì za úèelem vyøešeí stížosti paa Eichlera. 5. Vyvolat jedáí s paem Koèím za úèelem zajištìí další správy iteretových stráek obce. V Semèicích de Zapsala: Stará O Z N Á M E N Í o dobì a místì koáí voleb do Evropského parlametu Starosta Obce Semèice podle 32 zákoa è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlametu a o zmìì ìkterých zákoù, o z a m u j e: 2

3 1. Volby do Evropského parlametu se uskuteèí: v pátek de 11. èerva 2004 od hodi do hodi v sobotu de 12. èerva 2004 od 8.00 hodi do hodi. 2. Místem koáí voleb do Evropského parlametu je volebí místost v budovì Obecího úøadu v Semèicích 3. Volièi bude umožìo hlasováí poté, kdy prokáže svou totožost a státí obèaství Èeské republiky platým obèaským prùkazem, cestovím, diplomatickým ebo služebím pasem Èeské republiky, cestoví prùkazem Èeské republiky ebo totožost a státí obèaství jiého èleského státu Evropské uie. 4. Každému volièi budou dodáy 3 dy pøede dem voleb do Evropského parlametu hlasovací lístky. Ve dech voleb do Evropského parlametu voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volebí místosti. V Semèicích de 12. duba 2004 Ig. Jaa MYDLILOVÁ starostka ZE SEMÈICKÝCH KRONIK ZE SEMÈICKÝCH KRONIK (Z místích kroik vybrala Jarmila Èvaèarová, kroikáøka obce) STRASTIPLNÉ OSUDY SEMÈICKÝCH OBÈANÙ V I. SVÌTOVÉ VÁLCE - ZÁVÌR De 28. øíja 1918 již v prvých hodiách raích došla sem zpráva, že se v Praze ustavil Národí výbor, který provedl ekrvavý pøevrat odzbrojiv vojsko a prohlásil samostatost ašich zemí. Aè všichi jsme a teto okamžik èekali, a všichi jsme vìdìli, že tato událost astae, pøece jsme zprávám došlým echtìli uvìøiti, bojíce se zklamáí. Tu došly èasopisy a v ich ozámeo, že pravdivé byly zprávy ás došlé. Radosté opojeí zmocilo se všech. Lidé s úsmìvem v lících sdìlovali si tuto radostou zvìst, která dávala adìji, že všichi ti, kteøí dosud živi v dálých zemích, vrátí se ku svým milým domù. Ve mìstech i v mohých vsích obcházely hudby, lidé odstraòovali císaøské orly, symboly to poroby aší. Všude poøádáy slavosti, koáy pøedášky a lid sliboval dobrovolì, že pro tuto yí samostatou vlast pracovati a jí vše co má obìtovati chce. Jestliže 28. øíja 1918 celý svìt se divil jedolitosti a kázi celého ároda, se kterou byl pøevrat provede, ai e po tøech mìsících po pøevratu této svorosti ebylo. Za celou dobu války svìtové astøádalo se v obcích tolik hoølavých látek, že bylo tøeba je malé jiskøièky, aby se tyto vzítily. A tato jiskérka se blížila v podobì obecích voleb. Ale to už by byl zase úplì jiý pøíbìh. Proto tímto aše vyprávìí ukoèíme. Po celý rok jsme si pøipomíali zajímavé, ale tìžké osudy semèických obèaù v dobì války. Na ìkteré se V ledu 1919 poèalo se psáti v oviách o astávajících volbách do obecích zastupitelstev, aè volebí øád ještì ai Národímu Shromáždìí ku schváleí pøedlože ebyl. Následek toho byl poøádáí volièských schùzí, ezøízeá agitace, vzik tøídích bojù a esvárù v obcích. Stray politické ucházely se o pøízeò volièù a té se dostávalo tìm, kdo více slibovaly. Ve skuteèosti pøipravovali se volièi k volbám e dle politického pøesvìdèeí, ale k volbám, v ichž se chtìla dosavadí mešia, tudíž opozice, domoci vìtšiy èi vlády. 3 edostalo, protože o tom eí dostatek zázamù. 3. èervece 1921 byl padlým odhale pomík. Dovitø pomíku zalito kovové pouzdro, v ìmž a pergameu sepsáy jsou Èeòkem Hoøejším pomìry v obci v dobì svìtové války a po í. Na pomíku jsou vtesáa jméa obìtí I. svìtové války z aší obce. Padlí v roce 1914: Fratišek Podhajský Ja Èapek Josef Hauš Štìpá Viš 1915: Fratišek Masfeld Štìpá Novotý Jaroslav Novotý Václav Jelíek Josef Masák 1917: Josef Vavruška Josef Masák Fratišek Masák 1918: Josef Brzák Fratišek Rejmo Jaroslav Dufek Václav Øezáè 1919: Václav Libeský 1920: Josef Mysík Jaroslav Drbohlav OBECNÍ VOLBY V KRONICE ÈEÒKA HOØEJŠÍHO Následkem edostatku vagóù byl edostatek uhlí èím dál tím vìtší. K tomu pak pøidružil se edostatek chlebovi i masa. Tu poèaly dìlé tøídy - v domìí, že vekov potraviy schovává - vyhrožovati, že si pro potraviy a vekov dojdou, jestli yìjší ouze i dále potrvá. Vekov pak žádal sížeí ce vìcí, kterých v životì tøeba a poukazoval a to, že za peíze, které za obilí utrží dle maximálích ce, ièeho koupiti elze. Poìvadž vrátilo se velké možství vojíù domù, ebyla pro ì práce a proto ku koci leda odhlasovalo Nár. shromáž-

4 dìí záko o podpoøe ezamìstaých. Tohoto mìsíce postižea obec aše podruhé Špaìlskou chøipkou. V kvìtu se potravi edostávalo èím dál víc a volebí agitace spor mìst a vekova pøiostøovaly. Vziklo tu veliké apìtí mezi tøídou lidu dìlého a mezi rolíky a obchodíky se stray druhé. De 23. kvìta 1919 koala se schùze Zájmových sdružeí ze sedmi okresù u Hasmaù v Mladé Boleslavi. Na schùzi té se mìlo spoleèì s delegáty zemìdìlského dìlictva rozhodouti o úpravì mezd pro hospodáøský rok letoší. Døíve ještì ež k jedáí s delegáty došlo, vikl do sálu poštvaý dav lidu, vše v místosti rozbil a do krvava ztýral všechy úèastíky schùze. Nato táhl po mìstì. Vrazil do budov berího úøadu a politické správy a zde mohé eoblíbeé úøadíky zbil. Jié houfy táhly mìstem, rabovaly a eoblíbeé osoby eb aøkuté z lichvy, vodily pod šibeice, které s sebou esly. A tak jako se dìlo 23. kvìta - v èerý pátek - v Mladé Boleslavi, tak se dìlo v pøíštích dech v mohých obcích vùkolích, kam poštvaé zástupy z Mladé Boleslavi s oblíbeými šibeicemi šly. Tam pøipojovali se k im i ìkteøí domácí, postavila se šibeice a pod tu byli proskribovaí vodìi. Nadávky, posmìch a haa kydáy tu a ì a pak obyèejì po tìlesém ztýráí bývali propuštìi. Tak pøipravoval se árod ku pøíštím obecím volbám. De 21. èerva 1919 provedey byly volby do obecích zastupitelstev dle ového volebího øádu s pomìrým zastoupeím, který staovil, že v obcích do 500 obyvatel voliti se má 12 èleù. Dle posledího sèítáí v Semèicích ebylo pøes 500 obyvatel, volilo se 12 èleù. Kadidátí listiy byly: 1. republikáská straa è. vekova (rolíci) 2. sociálì demokratická (domkáøi) 3. árodì sociálí (dìlíci ze vsi i dvorští) Pøi volbì zvolei: a) za strau sociálì demokratickou: Václav Dvoøák, Fr. Král, Fr. Sládek, Fr. Svaèia, Fr. Hlaváè, Ja Novotý, Jos. Rychecký a Boh. Drbohlav b) za árodì sociálí strau: Fr. Koývka a Josef Volf c) za strau republikáskou: Fr. Starý a Fr. Volf Starostou obce zvole Fratišek Sládek, který tou dobou dlel jako vojí-legioáø a Slovesku. Poìvadž v celé republice byl výsledek voleb podobý zdejšímu, podala vláda Kramáøova demisi a po utvoøeí tak zvaé rudolevé koalice ze stra soc. demokratické, ár. sociálí a republikáské stray èeského vekova a utvoøea ová vláda Tusarova. Pøes toto politické souruèeství válèilo se v obcích vesele dál. Pastýø Na místì deší školy stávala chaloupka pastýøe Václava Poslta. Byl ejprve obecím pastýøem a když úøad te pro edostatek pastvi byl zruše, zastával úøad poocého. Pastviy byly v roce 1880 mimo úhorù a Podivkách a a prùhoech kol cesty vedoucí z obce a Hol a ahoøe a kopci. Pásával se v tìch letech je dobytek vepøový a skopový. Pøed tím prý pásával se dobytek hovìzí. Ráo a v polede dával pastýø zameí buï práskáím žílou, eb hrou a trubku, aby hospodyì dobytek ze dvorù vyháìly. Hrobík Když roku 1893 zemøel starý hrobík Klacek, bylo hrobictví dáo Josefu Øezáèovi. Ku hrobictví áležela i poviost zvoiti polede a raí a veèerí klekáí. Zároveò i tahati mìchy varha pøi mši svaté. Za tyto práce dostával od zvoìí 12 K a od taháí mìchù 6 K. Vedle tohoto roèího platu mìl ovšem ještì plat od vykopáí a úpravy hrobù a høbitovì. Po pøevratu zvoìí ve všedí dy pøestalo a zvoilo se je v edìli pøed mší svatou. Plat se mu zvýšil asi a 40 K a k tomu ještì má k užíváí kus pole a Važiu. U Podhajských Rodia Podhajských poskytovala støechu a hlavou lidem, kteøí se ocitli v ouzi. V proajaté místosti zde bydlila rodia Ze starých Semèic (Místopisá kroika) (Fratišek Dìdia: Bejvávalo.) 4 Vicece Dusila, koláøe, který ze zdejší rozboøeé stodoly použil døíví a stavbu svého ového domku è.p. 46. Ve døevìém špýchárku bydlila rodia Drbohlavova, když jim jejich domek è.p. 30 v roce 1905 celý shoøel. Rodia sedláka Krále z è. p. 29 po svém eš astém bakrotu zde také ašla domov. Hospoda u Mysíkù Kdy byl pùvodí domek postave, ezámo, rovìž kdo byl prvím hostiským. Jisto ale, že již Matìj Mysík zde mìl roku 1837 hostiec. Když zemøel, vdovu si vzal Matìj Èapek a také zde šekoval, takže se zde dlouhý èas potom u Èapkù øíkalo. Pùvodì tu byla je obyèejá místost. Stavitel Rùžièka z Hejkovic udìlal plá a sál s pøilehlými místostmi. Majitel se však dle pláu eøídil a postavil roku 1897 sál a pøi druhé pøestavbì r pøistavìl k ìmu dva lokály. Sy téhož byl øezíkem a pøistavìl si ledici. Josef Mysík zemøel v ruském zajetí a vdova si vzala Václava Novotého. Hospodaøili tu do roku Nemìli studu a chodili pro vodu do obecí study a áves pøed hospodou. Pro dobytek brali vodu ze strouhy pøes zahradu Podhajských. V ledici byl pozdìji prví masý krám v Semèicích kde prodávali øezíci Doát, Truksa a Ja Volek. Pøi požáru roku 1930 vše shoøelo. Hospodáøské budovy již ebyly obovey ai sál. Je obyté a lokály. Byl zde i kuželík. V šedesátých letech byla v lokále prodeja textilu po ìjaký èas a roku 1981 byla hospoda defiitivì zrušea. Škola v Semèicích v I. poloviì 19. století Škola byla v jedom baráku hed vedle høbitova. Byl to sad ejbídìjší barák ve vsi. Mìl jedu svìtici v prùèelí a vzadu komoru, kterou od školí svìtice oddìlovala síò. V komoøe bydlel vlastík. Na zápraží byla ještì komùrka, pak chlév a a koci mlátek, pøi kterém byl pøistave chlívek pro prase. Dvorek, asi dva sáhy široký, dìlil teto barák od vìtšího

5 statku (zøejmì è.p. 22). Ve škole podlahy ebylo. Zem byla hliìá, v síi také. Na dvorku byla hromada hoje od mlátku až po vchod do školy a kde pøestávalo hojištì, tam pokraèovala hojice. Když se vkroèilo do školí sekice, byla hed po pravé straì kama a za imi pec. Obojí bylo olemováa lavicí - pecákem. To zabíralo ètvrtiu místa. Poloviu zamìstaly škama - tøi pro hochy, tøi pro holky. A to byla škola pro tøi vesice. Zbývající ètvrtku u dveøí zároveò s kamy mìl uèitel pro sebe, svùj stolek a tabuli. Pa uèitel Uèitel byl starý, asi šedesátiletý èlovìk, který si vysloužil a vojì dvì kapitulace (28 let). Za tu dobu udìlal kaprála u kyrysarù. Když pøišel domù, byl už šedivý a k ièemu se ehodil, leda dìlat uèitele. Bydlel v sousedích Ouøecích, kde mìl svùj barák Na jílovišti, hed proti staré kovárì. Do školy epøicházel v urèitou hodiu, podle toho, jak mu žea uvaøila sídai. Do školy chodil pa uèitel v dlouhém kabátì, který dosahoval až pøes poloviu lýtek, kabát byl soukeý, žlutopopelavé barvy, vzadu ètyøi velké koflíky a s dvìma øadami vepøedu. Zdálo se, že jej dostal od vrchosti darem. Tøebaže mìl pa uèitel kyrysarskou postavu, byl mu všude volý. Pa uèitel hodì šòupal. To si vždycky abral otou š opku tabáku, ejdøíve si šòupul pravou dírkou, pak levou, a co zbylo, to všecko vecpal zas do té pravé. Proto mìl pravou dírku osu tøikrát tak velkou jako levou a já vidìl s pecáku, kde jsem mìl své místo trvale vykázáo, jak z té pravé dírky stále se dobývá a hoøeí ret tekutia v podobì kolomasti, a když se mìla taková tìžká kapka spustit pøes bradu a jeho malovaou vestu, tu pa uèitel hbitì sáhl po šátku, který mu z kapsy dlouhé kazajky stále vykukoval, a èerou kapku obyèejì ještì vèas zachytil. Tekrát ebylo ústavù pro vzdìláí uèitelù. Kdo umìl dobøe èíst a psát a trochu poèítat, mohl býti uèitelem. Však bylo toho èasu takových lidí málo. Obchùzka za chlebíèkem Uèitel mìl tøikrát do roka takovou obchùzku: posvíceí, o Tøech králích a o sv. Dorotì. Napø. o sv. Dorotì si uèitel vybral šest žákù, kteøí mu byli ejmilejší, dal jim každému hodì velkou kabelu a jede dostal pokladièku a peíze. Nejdøíve jsme vzali Semèice. Hed vedle školy byli Sýkorovi (asi è. p. 18 Krejèíkovo, des zboøeo) a pak hed rovou do dvora a potom kol dokola až jsme pøišli zase do školy. Zpívalo se:.pa uèitel pìkì prosí za to aše zpíváí, abyste mu pomoc dali, že má málo v kuchyi, trochu mouky, hrachu, èoèky, kroupy a také jáhly, že Vám Pá Bùh ráèí dát svaté požeháí. A teï hospodyì šla do spižíry a pøiášela skuteèì všechy ty dary. V každé kabele mìli jsme pøiést jiý druh, ale ež jsme pøešli ves, byla v každé celá míchaice: mouka, jáhly, krupky, sušeé švestky, hrách, èoèka - všecho dohromady. Hospodáø zase dal òáký te groš ebo dvougrejcar do pokladièky. Tak jsme zkoledovali celé Semèice za dopolede. Pa uèitel se trochu zlobil, že dárky byly pomíchaé, ale vida tu hojost, udobøil se brzy a je øekl: No to se žea apøebírá! A vybral tøi žaèky, aby šly domù pro ùše a odesly to do Ouøec, kde mìl pa uèitel barák. Pokladièku rozevøel, dal ám po dvou groších a odpolede jsme šli po Dorotì zase do Pìèic. Hospodyì ekoukala, kam co dává a a kterého kluka se podívala, tomu to do kabely asypala. Nìkterá to udìlala schválì, aby se mìla èemu smát. Paí uèitelová mìla týde co dìlat, ež všecky ty potraviy oddìlila, ale za to mìla až tøi mìsíce co vaøit. Také to bylo hlaví živobytí uèitelovo. Co mìl uèitel a peìzích, to bylo tak a oblek, obuv, tabák a ìjakou tu skleièku piva. Jií uèitelé si vypomáhali hudbou. Chodívali s muzikaty do hospod hrát. Matematické soutìže V letoším roce jsme se opìt zapojili do rùzých matematickým soutìží. Od øíja probíhalo školí kolo MO. Do okresího kola postupují žáci 7. tø. Petr Koš ál a Josef Kyloušek. V úoru probìhlo školí kolo Pythagoriády. Ze 6. tøídy se ikdo do okresího kola eprobojoval a ze 7. tøídy ás a 7. ZŠ v Mladé Boleslavi budou hájit Josef Kyloušek, Petr Koš ál, Ja Kaòka a Filip Mareš. Jaro otvírá eje pøírodu, ale i aši mysl a symbolem jara je pro ás i Matematický kloka, kterého se každoroèì zúèastòují žáci od 4. do 9. tøídy. Letoší roèík pøipadl a Všichi si ovìøili, zda po zimì jsou již probuzei, aebo ještì vyèkávají pod zbytky sìhu a prví teplé jarí paprsky. Tato soutìž je meziárodí a ve stejý de a stejou hodiu se k í každoroèì pøipojuje stále více dìtí a studetù. To asi bylo i impulsem pro aše druháèky, kteøí si také chtìli zasoutìžit a tak jim paí uèitelka pøipravila ìkolik logických úloh. Proto od pøíštího roku vyhlašujeme a aší škole další kategorii pro 2. a 3. tøídy - Matematický zajíèek. Dále se ještì 3 žákyì 9. tøídy zapojily do letos poprvé vyhlášeé astroomické olympiády a zatím postoupily do 2. korespodeèího kola. Všecha fiálová kláí máme ještì pøed sebou a proto všem postupujícím pøejeme hodì zdaru a držíme palce. Mgr. Reata ROTTEROVÁ ZPRÁVY ZE ZŠ ZPRÁVY ZE ZŠ 5 Jaro Tak už koeèì rozkvétají kvìtiy, dy se prodlužují, sluce má vìtší sílu ež mívalo. Jako každý rok, zovu a zovu. Loi, letos, pøíští rok. Každý rok se vkrádá ta melacholie odcházející zimy do ašich dù. Sluce svítí. Jak by e! Pøišlo jaro. Jaa CHUMLENOVÁ, 9. tøída Z KANTORSKÉHO NOTÝSKU Svátky jara si již tradièì a aší škole pøipomíáme velikooèí výstavou. Veku se ještì proháí studeý vítr, když ji pod ispirujícím vedeím paí uèitelky Králové dìti se svými vyuèujícími pøipravují. Jejich esmírá peèlivost a radost z práce adche každého ávštìvíka, který se zájmem míjí kraslice, zdobeé kvìtiáèe, períèky, vystøihováky, obrázky a velikooèí vazby. A a výstavu bude možé vzpomíat celý rok - až do té pøíští. Marie KUBÍNOVÁ, uèitelka VÍTÌZOVÉ SOUTÌŽE O NEJKRÁSNÌJŠÍ KRASLICI 1. tøída : 1. Vébr Ja 2. Musil Pøemek 3. Horák Marti

6 2. tøída: 1. Horerová Petra 2. Mièík Ja 3. tøída: 1. Matoušková Majda 2. Štajerová Mirka 3. Šáralová Tereza 4. tøída: 1. Misík Mila 2. Hùlková Martia 3. Kaòková Tereza 4. Chumle Daiel 5. Štìpáová Ája 5. tøída: 1. Èvaèarová Irea, Rotterová Reata 2. Rózová Jaa, Veselá Aeta 6. tøída: 1. Hrušková Zlata 2. Hýbl Tomáš Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Fotbálek a Pepíka: Probìhl sice za malé úèasti, ale pøi skvìlých výkoech, zvláštì pak ejstaršího hráèe paa Vláïi Rejmoa, který spoleèì s Mirkem Kuèerou a Pavlem Hùlkou teto fotbálek vyhráli. Nohejbal: V souèasé dobì probíhá pøíprava a jarí sezóu a to údržbou kurtù. Pøivezli jsme atuku a teï se rová povrch a hlavì válcuje, aby bylo a ásledující sezóu vše pøipraveé. Prví test kurtù bude kromì tréikù 17. duba od 9.00 hodi, kdy domácí A družstvo astoupí k prvímu utkáí krajského pøeboru proti Stratovu. Tímto chceme pozvat všechy pøízivce tohoto sportu, aby ás pøišli podpoøit. Nìco ze života SOKOLa: V kvìtu v ašem areálu budeme opìt poøádat již tradièí turaje TTD Cukrovaru Dobrovice. Nejbližší akce pro širokou veøejost: Tímto zveme malé i velké a tradièí akce jako Rej èarodejic, který se uskuteèí 30. duba od hodi a hlavì Prvomájový pochod okolím Semèic který startuje ve13.00 hodi ze sportovího areálu. Dìtský de je pláová a 29. kvìta od hodi. Všechy akce budou upøesìy veøejým rozhlasem a plakátováy a zámých místech. Ig. Vladimíra HYNKOVÁ a Ja KLIMO Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V sobotu 28. úora procházel aší obcí masopustí prùvod za doprovodu kapely pod vedeím p. Duovského. Poèasí ám pøálo a dle statistikù 76 maskám zpøíjemòovalo áladu (samozøejmì eje poèasí) pøi jejich cestì po všech koutech obce. Úspìšé rozlouèeí bylo zakoèeo v hasièské zbrojici. Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem pøekrásým, ìkdy velmi ápaditým maskám, všem orgaizátorùm, dále obèaùm za trpìlivost a pøipraveé pohoštìí s pøáím, abychom se ve zdraví za rok (pøibližì touto dobou) zovu setkali. Dìkujeme. Ve dech 26. a 27. bøeza probìhl sbìr železého šrotu. Touto cestou bychom chtìli podìkovat Ig. Heømaskému a Ig. Balšákovi za zapùjèeí techiky, která ám velmi usadila práci pøi akládáí. Dále bychom chtìli Ig. Heømaskému podìkovat za splìí slibu, který dal a valé hromadì a zakoupil ám baterie do aší Mái (autocistery) v hodotì cca 8 tisíc Kè. Nejbližší akce : Pozváka a Tajý výlet a kolech, který bude a Velikooèí edìli 11. duba od 8.30 hodi. Sraz u hasièáry. Bližší iformace Vám možá prozradí Vláïa Rejmo. Ve dech 16. až 18. duba pùjdeme vyèistit a abílit koupalištì. Sraz v pátek v 15.00, v sobotu v 8.00 hodi. Za SDH Semèice KLIMO Karel OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE Vážeí pøátelé! Na mìsíc dube a kvìte jsme pro Vás pøipravili tyto akce: 16. duba pojedeme do Prahy do divadla Skelet a divadelí pøedstaveí Miluji Tì, ale Vstupeky jsou již vyprodáy. Odjezd autobusu od Masarykovy základí školy v hod. u u u Na 21. kvìta od hod. pøipravujeme dobroèiý kocert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. V programu vystoupí: Dìti z Masarykovy základí školy ze Semèic, pod vedeím Mgr. Vyhákové a Mgr. Helichové. Jako host vystoupí dìtský pìvecký sbor Paprsek z Mladé Boleslavi, pod vedeím Milaa Klipce. Kocert bude trvat 1 hodiu a 30 miut (vezmìte si teplé obleèeí). Bezpeèost úèikujících a publika, proti spadu zdiva a støeších tašek bude zajištìa zakrytím vchodu do kostela. Za kulturí a sociálí komisi, Marie MASÁKOVÁ 6

7 INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU POZOR! V pátek de 30. duba 2004 bude ve hod. pøistave u høbitova KONTEJNER a velkoobjemový odpad.bude zde stát do podìlí do 8.00 hod. Nedávejte do ìj døevo, které se dá spálit, železo, sklo, papír ebo ebezpeèý odpad. Patøí sem staré matrace, koberce, liolea a vìtší ádoby èi vìci, které se evejdou do popelice a edají se jide odevzdat èi zužitkovat. V týdu od podìlí 26. duba do pátku 30. duba bude opìt provádì sbìr ebezpeèého odpadu. Teto bude shromažïová ve vymezeém prostoru Prodejy paliv (pí Brùchová-Hradec). Odevzdat lze pouze tyto druhy: záøivky, akumulátory, plechovky od barev èi jejich zbytky, olej motorový a pøevodový, ledice, mrazáky a televizory. Jié druhy sem edávejte, eodvezou je. Sbìrový papír lze stále bìhem celého roku odevzdávat ve škole, staèí ho odložit pod støechu u vchodových dveøí, ebo pøedat paí Meszárošové èi pau Meszárošovi. Výtìžek z prodeje je úèelì využit ve školí družiì. SKLO a PET lahve odevzdávejte prosím stále do kotejerù u prodejy LUBO. Dìkujeme Vám, že poctivì odpady tøídíte a šetøíte tím eje životí prostøedí, ale i obecí pokladu. Tyto odpady do popelic epatøí a je smuté, že ìkteøí obèaé z pohodlosti odpad etøídí. Mooèláky, èi jié použité drobé baterie lze stále odevzdávat v prodejì RENKO. Stále se moží stížosti a volì pobíhající psy, kteøí ièí a zeèiš ují okolí, což se ikomu elíbí. Také veèeí psù; v obci eí dovoleo, pokud majitel psa exkremety ihed euklidí. V sobotu de 17. duba 2004 od hod. bude provedea jedorázová akce vykrýváí požadavkù a zemiu. Zájemci se ahlásí a obecí úøad a požadovaé možství zemiy uhradí. Možo i v uvedeou sobotu a OÚ od hod. Naložeí a odvoz zabezpeèí firma H-INTES, které tuto službu uhradíte a místì. VÝZVA Diakoie Broumov požádala aši obec o uspoøádáí humaitárí sbírky v aší obci. Jedá se pøedevším: 1. O Vámi odložeé odìvy, obleèeí, prádlo, hraèky, kihy, deky, lùžkoviy, tašky atd. Zkrátka ještì ositelé èi využitelé vìci. Tyto pracovíci diakoie tøídí a pøedávají azylatùm, domovùm dùchodcù, dìtským domovùm, bezdomovcùm atd. 2. Dále sbírají veškerý poškozeý textil, tzv. sbìrový, který dále ekologicky, a mechaizovaé lice zpracovávají a izolaèí materiály a èistící hadry do továre a díle apod. Tato orgaizace zamìstává velké možství problematických lidí, kteøí by se jide tìžko uplatili a je samofiacovatelá. Takovéto orgaizace a aktivity je potøeba podporovat, protože eèekají pouze s otevøeou rukou a žádostí o peíze. Proto jsme se rozhodli jim pomoci. Kulturí a sociálí komise vyhlásí termí (bìhem mìsíce kvìta), a místo, tj. kdy a kde budou výše uvedeé odložeé vìci shromažïováy. Sdìlujeme Vám to v pøedstihu, abyste prohrábli skøíì, pùdy, komory, skladištì atd. a pøi jarím úklidu vìci vyøadili a pøipravili. Sbìru vìujeme zøejmì jedo sobotí dopolede. Jistì máte každý z Vás doma vìci, které ještì echcete vyhodit, zabírají Vám zbyteèì místo, ale evíte komu byste je dali. Proto Vás prosíme, udìlejte dobrý skutek a pøieste je, budou využity úèelì a ještì pomohou potøebým lidem. Nashromáždìé vìci si DIAKONIE sama odveze, jakmile ji vyzveme. Termí a místo sbìru se vèas dozvíte letákovou poštou a ještì to vyhlásíme. Dìkujeme Vám za pochopeí a ochotu pomoci tìm, kteøí to potøebují. Marie MASÁKOVÁ Ig. Jaa MYDLILOVÁ pøedseda kulturí a sociálí komise starostka Evideèí èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 210; Cea: Zdarma; Vydává: Redakèí rada OÚ Semèice; Tisk: Zdeìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav; Grafická úprava: Moika Nováèková, Mladá Boleslav 7

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù:

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù: prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Vážení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvláštì v tomto adventním a pøedvánoèním období, že bychom mìli zpomalit náš neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 2 lčíslo 11 l14. 11. 2008 NEKONEČNÁ BAJKA Moravskokrumlovské oviy Měsíčík lvydává Město Moravský Krumlov lročík lčíslo 11 l14. 11. 008 Žilo bylo veliké stádo ovcí. Spokojeě se popásalo a chudých pastviách. Na stádo dohlíželi valaši

Více

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná

Hejkal. kvìten 2004 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná Hejkal Hejkal 2. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná kvìten 2004 cena Kè Vážení spoluobèané, rád bych opìt využil pøíležitosti, abych Vás informoval o souèasném stavu základní školy v naší obci, tak

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ

PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ HLUBOCKÝ ČÍSLO 3 - BŘEZEN 2015 - CENA 15 Kč ZPRAVODAJ PSI KRÁLŮ - IRŠTÍ VLKODAVOVÉ Foto: www.janpirgl.net www.hluboka.cz strana 1 Z OBSAHU 3 zápis a pøijímání dìtí do mateøské školy 4 Vlkodavové psi králù

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA

Z obsahu. elektroodpadu. Seniorské Vánoce s pøedstihem. chotovinských motokrosaøù. Otázky pro trenéry. Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA 12/2012 LISTY CHOTOVINSKA 1 Roèník XX. Èíslo 12 prosinec 2012 ZDARMA Vánoèní dílna Ve ètvrtek 29. listopadu 2012 probìhla v našem kulturním domì již tradièní Vánoèní dílna poøádaná Základní školou Chotoviny

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXIII l ZDARMA l ÈÍSLO 154 AKTUALITY z mìstského obvodu Sportovní høištì v provozu Mìstský obvod Michálkovice vybudoval v loòském roce høištì pro veøejnost v areálu hasièské zbrojnice.

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž?

Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Králický zpravodaj 04/2004-1 Duben 2004/èíslo Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Vojenské muzeum - pøínosem nebo na obtíž? Protože se jako obèan Králík setkávám s rùznými názory na existenci Králické

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci,

Vojtìška II?; komu patøí pozemek za internátem? Již dlouhou dobu se na nìm nic nedìje, èiní spíše dojem. Nejsem statistický úøad, ale mohu øíci, 6/98 27. bøezna 1998 Cena 4,80 Kè Kde nás bota tlaèí? Nejen o padlých sušických pomnících se starostou mìsta Pokud chceme z našeho mìsta vybudovat pøíjemné až lázeòské støedisko, mìli bychom se orientovat

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

a svým rozhodnutím ze dne 25. 2. 1998 povolilo otevøít na tomto uèilišti dvouleté nástavbové studium 64 28 4/ 00 Technicko SOUz Sušice má pro výuku

a svým rozhodnutím ze dne 25. 2. 1998 povolilo otevøít na tomto uèilišti dvouleté nástavbové studium 64 28 4/ 00 Technicko SOUz Sušice má pro výuku 7/98 10. dubna 1998 Cena 4,80 Kè Sportovní areál II. PØEÈTÌTE SI Nezbývá mi nic jiného, než reagovat na èlánek pod tímto názvem z minulých Sušických novin, a to nikoli reagovat na názor zpochybnìní èinnosti

Více

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva

Chýnov, Za Oborou. Nová výstavba v Záhosticích. èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva èíslo 88 duben 2011 Ze zasedání zastupitelstva Zmìnou v obsazení místa èlena zastupitelstva zaèalo jeho další zasedání. Z dùvodu špatného zdravotního stavu se p. Tomáš Hes st. rozhodl rezignovat na svùj

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

U NÁS. Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši? ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI www.praha-libus.cz U NÁS L I B U Š a P Í S N I C E Foto z karnevalu v Písnici archív Sokola Písnice Hasiči hlídali beachvolejbal Kalibro a Helpík v Písnici Na Libuši? V Libuši?

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním

Zdenìk Rumler a sklo. O sportovním areálu a ostatním 4/98 27. února 1998 Cena 4,80 Kè Co tomu øíkáte? Vážení podnikatelé, pøíznivci našeho mìsta a regionu, vážení sušiètí obèané. V závìru loòského roku uspoøádalo Mìsto Sušice a Mìstské kulturní støedisko

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 134 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2013 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, blíží se konec roku a s ním atmosféra Vánoc, ale i novoroèních pøedsevzetí. V obci je už sice i cítit pøedvolební

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek

listopad 2004 10 Kè foto Miroslav M lek foto Miroslav M lek listopad 2004 10 Kè 2 Slovo úvodem Vážení ètenáøi! Chci se s Vámi podìlit o poznatky ze studijní cesty do Lucemburska a Belgie, kterou jsem absolvovala zaèátkem øíjna. Na tuto cestu

Více

Co se v tomto vydání doètete? Èíslo 2 - Únor 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - www.benesovnpl.cz

Co se v tomto vydání doètete? Èíslo 2 - Únor 2012 - Roèník XXII - Cena 5 Kè - www.benesovnpl.cz Úvodník starostky V mìsíci lednu byl zahájen provoz v nové tøídì mateøské školy. Do novotou vonících prostor pøišlo 18 malých pøedškolákù se svými rodièi. Dìtem tak zaèal èas pøedškolního vzdìlávání. Probìhla

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

"Ukliïme svìt" Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta

Ukliïme svìt Petra Boháèová 3.B STAROSTOVO SLOVO. Strategický plán rozvoje mìsta ROČNÍK 15 ČERVEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 5. 2006 TISK: 29. 5. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny

Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny mìsíèník Starého Mìsta a okolních obcí ROÈNÍK XIV ² È. 2 ² ÚNOR 2004 ² VYDÁVÁ MÌSTSKÝ ÚØAD STARÉ MÌSTO ² CENA 7 Kè Nejstarší obèanka Viktorie Mazurková oslavila 97. narozeniny Babièce Viktorii Mazurkové

Více