zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová"

Transkript

1 SEMÈICKÝ zpravodaj dube 2004 roèík 6, èíslo 2 Vážeí a milí spoluobèaé, letoší dlouhá zima sad již koeèì skoèila a s dlouho oèekávaým sluíèkem pøichází eje radost, ale i plo práce ám všem. Jarí úklid už máme z vìtší èásti za sebou a zahájey byly i pláovaé akce v obci. Chodík spojující lokalitu U Okálù s ulicí pøed firmou JARICO je již dokoèe, zbývá ještì úprava komuikace až k silici. Podle pøedpokladu pokraèují i práce a výstavbì komuikace k Mateøské škole, vèetì chodíku, dále bude pokraèováo v 1. ulici. K malému zdržeí dojde budováím spojovacího vodovodího øadu kolem MŠ k tzv. budoucí 3. ulici, což je k ásledé stavebí uzávìøe uté. Bìhem duba zaèe také výstavba vodovodích pøípojek k obecím i ostatím objektùm z páteøího vodovodího øadu a Pìèice. Vodovodí pøípojky k domu služeb a k hasièské zbrojici pøijdou a øadu zøejmì a poèátku léta. Mimo pùvodí zámìr obce bude možá ještì v letoším roce zahájea výstavba splaškové kaalizace ve 2. ulici. Obec žádá o státí dotaci, takže pokud ji dostaeme, bude akce realizováa. Z tohoto dùvodu však budeme zøejmì ucei odložit budováí chodíku a komuikace Na Rafadì a pøíští rok, jiak bychom to fiaèì ezvládli, ebo státí dotace a zmíìou kaalizaci pokryje je èást ákladù. Obecí zastupitelstvo také eustále zvažuje, zda se pustit do další etapy výstavby ižeýrských sítí a lokalitì Za Kampelièkou a v budoucí 3. ulici. Zamýšleý prodej pozemkù vcelku ivestorùm zatím ztroskotal a evýhodosti abízeých podmíek pro obec, proto byla celá akce odložea. Zájem o výstavbu v Semèicích je však opravdu zaèý, proto si ejsme jistí, zda odložeí výstavby a delší dobu je moudré. Pøi zvažováí všech aspektù pro a proti ám stále vychází ejlépe variata, že obec provede zaivestováí pozemkù ve vlastí režii, tak jak tomu bylo v I. etapì. Je to sice ároèé, ale pro obec zøejmì ejvýhodìjší. Vzhledem ke zvýšeí DPH, ceì stavebího materiálu a jiým aspektùm však bude uté, pokud se obec k realizaci výstavby ižeýrských sítí rozhode, zvýšit ceu 1 m 2 zaivestovaého pozemku miimálì o jedu tøetiu. 1 rok (území rozhodutí, stavebí povoleí, provádìcí projektová dokumetace, výbìrové øízeí atd.), proto se musíme rozhodout ještì letos, pokud ebudeme chtít ztratit další rok, ale jak? babo raï? Ještì bych se chtìla ìkolika slovy zmíit o ochraých pøilbách a høbitovì, které tak rozvíøily zájem èeských médií. Zatím je to ìkomu k smíchu, ebo se to zdá edùstojé, ale je to pouze do té doby, ež se opravdu ìco stae. Potom pùjde všecho straou a budou se hledat viíci. Za budovu kostela zodpovídá církev, za høbitov obec, takže jedié øešeí by bylo zavøít pøístup a høbitov. Zatím jsme to vyøešili takto, proto Vás prosím, abyste pøilby používali, hlavì ájemci hrobù ze severí a západí stray, kde je situace s padáím omítky, zdiva a tašek ejhorší. V pøípadì vìtrého poèasí, echoïte radìji a høbitov vùbec. Doufám, že mediálí kampaò alespoò trochu pomùže církvi k získáí státí dotace a opravy kostela, jiak evím, jak dál situaci øešit. Obèaé se také ptají, jak je to s páleím vìtví, listí a jiých rostliých zbytkù. Obecí vyhláška o odpadech toto ezakazuje, tz., že co eí zakázáo, je povoleo, ALE! Zbytky by mìly být atolik suché, aby pøi páleí edocházelo k obtìžováí okolí kouøem. Je to vždycky jeom v lidech a sousedské toleraci, esmíme si dìlat vzájemé aschvály. Mít dobrého souseda, je lepší ež vyhrát v loterii, toto letité rèeí je velmi pravdivé, ale každý se musíme o dobré vztahy pøièiit, tz. eje chtít, ale umìt i dávat, ìkdy staèí je dobré slovo, které pohladí. Jak vidíte stále je co øešit a rozhodutí, která jsou a zastupitelstvu obce jsou opravdu velmi závažá. Proto je potøeba, abyste estáli straou a sažili se ám svým rozhledem, zkušeostí a moudrostí pomoci. Øádé zasedáí zastupitelstva obce se koá ve støedu de 21. duba 2004 a budete a tomto jedáí vítái. Pøeji ám všem pìké jaro bez mrazíkù, aby ám dobøe odkvetly stromy a bylo hodì meruìk a broskví. Pøi pìkém poèasí se lépe pracuje a je i méì kofliktù. Dìkuji Vám za Vaši dosavadí spolupráci i toleraci. Ig. JANA MYDLILOVÁ, starostka Je to vìru tìžké rozhodováí, ale strategická rozhodováí byla a budou vždy tìžká. Pøíprava tak rozsáhlé akce trvá

2 Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA U s e s e í z øádého zasedáí zastupitelstva obce Semèice, koaého de 25. úora 2004 v zasedací místosti OÚ v Semèicích. A) Bere a vìdomí: 1. Zprávu o plìí úkolù uložeých zastupitelstvem obce a jedáích koaých de , a Dùvodové zprávy pøedeseé k jedotlivým bodùm jedáí. 3. Iformaci o bezúplatém pøevodu pozemku 78/13 o výmìøe 470 m 2 z majetku státu do majetku obce (pøístupová cesta k RD a Rafadì ). 4. Iformaci o uvolìí zástavího práva Èeskomoravskou stavebí spoøitelou k budovì è. p. 72, vèetì pozemku p. è. 73/4. 5. Žádost Svazu postižeých civilizaèími chorobami v ÈR o pøíspìvek a èiost. 6. Iformaci, že èástka ve výši 5 000,- Kè a èleství obce ve svazku Podholí bude do rozpoètu zaèleìa v rámci rozpoètové zmìy. B) Schvaluje: 1. Program dešího jedáí zastupitelstva obce tak, jak je uvede a pozváce. 2. Ovìøovatele zápisu: Ig. Aloise Jirsáka a pí Marii Masákovou 3. Navrhovatele useseí: Ig. Jiøího Èejku a p. Fratiška Moce 4. Zprávu o hospodaøeí obce za rok Rozpoèet obce a rok Zápis v kroice Obce Semèice za rok Termíy koáí øádých zasedáí zastupitelstva obce v r. 2004: 25.2., 21.4., , , Uzavøeí smlouvy o budoucí smlouvì smìé s VaK a. s. Ml. Boleslav o epeìžitém vkladu obce do majetku této spoleèosti za akcie této spoleèosti (splašková kaalizace v 1. ulici a v ulici k MŠ, èistíra odpadích vod pro 250 osob a vodovod). 9. Uzavøeí smlouvy o ájmu a zajištìí provozu, údržby a oprav plyáreského zaøízeí a pøípojek a lokalitì U Okálù a Za Kampelièkou se Støedoèeskou plyáreskou spoleèostí, a. s. Praha. 10. Výsledek hospodaøeí pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola Semèice za rok Pøevedeí evyèerpaé fiaèí èástky z hospodaøeí OBECNÍ ZASTUPITELSTVO: pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola v Semèicích za r ve výši ,- Kè do rezervího fodu, který bude ásledì použit se souhlasem obce. 12. Pøevod rozpoètovaého pøíspìvku škole ve ètvrtletích splátkách v této výši: 250 tis. Kè/ I. ètvrtl., 450 tis. Kè/II. ètvrtl., 350 tis. Kè/III. ètvrtl., 300 tis. Kè/IV. ètvrtl. a to vždy 4. de v mìsíci ledu, dubu, èerveci, øíju roku Návrhy zámìrù rozvoje Obce Semèice do pøipravovaé studie: Itegrovaá rozvojová strategie mikroregiou Podholí tak, jak byly avržey. 14. Prodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o celkové výmìøe cca 100 m 2 schváleým zájemcùm o výstavbu 4 soukromých garáží, a základì geometr. pláu (Kupujícími budou Vìra Dvoøáková, Otakar Plecháè, Ig. Jiøí Èejka, Jaroslav Voborík). 15. Mimoøádou odmìu za r a) pí J. Èvaèarové za vzoré vedeí obecí kroiky a fotodokumetace v èástce 1000,- Kè èistého. b) p. K. Koèímu za aktualizaci iteretových stráek obce v èástce 1000,- Kè èistého. c) pí Blažeì Duovské za poskytováí údajù o poèasí do Semèického zpravodaje 500,- Kè èistého. D) Ukládá: Starostce Ig. Jaì Mydlilové: 1. Ve spolupráci s komisí pro Rozvoj obce a ŽP aktualizovat Program rozvoje obce Semèice a léta a pøedložit jej k projedáí a øádém zasedáí OZ de Zadat geometrické zamìøeí a oddìleí èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o výmìøe cca 100 m 2 a výstavbu 4 soukromých garáží. 3. Uzavøít kupí smlouvu a odprodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 se ètyømi schváleými zájemci za 100,- Kè/m Vyvolat jedáí se Správou a údržbou silic Michovo Hradištì za úèelem vyøešeí stížosti paa Eichlera. 5. Vyvolat jedáí s paem Koèím za úèelem zajištìí další správy iteretových stráek obce. V Semèicích de Zapsala: Stará O Z N Á M E N Í o dobì a místì koáí voleb do Evropského parlametu Starosta Obce Semèice podle 32 zákoa è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlametu a o zmìì ìkterých zákoù, o z a m u j e: 2

3 1. Volby do Evropského parlametu se uskuteèí: v pátek de 11. èerva 2004 od hodi do hodi v sobotu de 12. èerva 2004 od 8.00 hodi do hodi. 2. Místem koáí voleb do Evropského parlametu je volebí místost v budovì Obecího úøadu v Semèicích 3. Volièi bude umožìo hlasováí poté, kdy prokáže svou totožost a státí obèaství Èeské republiky platým obèaským prùkazem, cestovím, diplomatickým ebo služebím pasem Èeské republiky, cestoví prùkazem Èeské republiky ebo totožost a státí obèaství jiého èleského státu Evropské uie. 4. Každému volièi budou dodáy 3 dy pøede dem voleb do Evropského parlametu hlasovací lístky. Ve dech voleb do Evropského parlametu voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volebí místosti. V Semèicích de 12. duba 2004 Ig. Jaa MYDLILOVÁ starostka ZE SEMÈICKÝCH KRONIK ZE SEMÈICKÝCH KRONIK (Z místích kroik vybrala Jarmila Èvaèarová, kroikáøka obce) STRASTIPLNÉ OSUDY SEMÈICKÝCH OBÈANÙ V I. SVÌTOVÉ VÁLCE - ZÁVÌR De 28. øíja 1918 již v prvých hodiách raích došla sem zpráva, že se v Praze ustavil Národí výbor, který provedl ekrvavý pøevrat odzbrojiv vojsko a prohlásil samostatost ašich zemí. Aè všichi jsme a teto okamžik èekali, a všichi jsme vìdìli, že tato událost astae, pøece jsme zprávám došlým echtìli uvìøiti, bojíce se zklamáí. Tu došly èasopisy a v ich ozámeo, že pravdivé byly zprávy ás došlé. Radosté opojeí zmocilo se všech. Lidé s úsmìvem v lících sdìlovali si tuto radostou zvìst, která dávala adìji, že všichi ti, kteøí dosud živi v dálých zemích, vrátí se ku svým milým domù. Ve mìstech i v mohých vsích obcházely hudby, lidé odstraòovali císaøské orly, symboly to poroby aší. Všude poøádáy slavosti, koáy pøedášky a lid sliboval dobrovolì, že pro tuto yí samostatou vlast pracovati a jí vše co má obìtovati chce. Jestliže 28. øíja 1918 celý svìt se divil jedolitosti a kázi celého ároda, se kterou byl pøevrat provede, ai e po tøech mìsících po pøevratu této svorosti ebylo. Za celou dobu války svìtové astøádalo se v obcích tolik hoølavých látek, že bylo tøeba je malé jiskøièky, aby se tyto vzítily. A tato jiskérka se blížila v podobì obecích voleb. Ale to už by byl zase úplì jiý pøíbìh. Proto tímto aše vyprávìí ukoèíme. Po celý rok jsme si pøipomíali zajímavé, ale tìžké osudy semèických obèaù v dobì války. Na ìkteré se V ledu 1919 poèalo se psáti v oviách o astávajících volbách do obecích zastupitelstev, aè volebí øád ještì ai Národímu Shromáždìí ku schváleí pøedlože ebyl. Následek toho byl poøádáí volièských schùzí, ezøízeá agitace, vzik tøídích bojù a esvárù v obcích. Stray politické ucházely se o pøízeò volièù a té se dostávalo tìm, kdo více slibovaly. Ve skuteèosti pøipravovali se volièi k volbám e dle politického pøesvìdèeí, ale k volbám, v ichž se chtìla dosavadí mešia, tudíž opozice, domoci vìtšiy èi vlády. 3 edostalo, protože o tom eí dostatek zázamù. 3. èervece 1921 byl padlým odhale pomík. Dovitø pomíku zalito kovové pouzdro, v ìmž a pergameu sepsáy jsou Èeòkem Hoøejším pomìry v obci v dobì svìtové války a po í. Na pomíku jsou vtesáa jméa obìtí I. svìtové války z aší obce. Padlí v roce 1914: Fratišek Podhajský Ja Èapek Josef Hauš Štìpá Viš 1915: Fratišek Masfeld Štìpá Novotý Jaroslav Novotý Václav Jelíek Josef Masák 1917: Josef Vavruška Josef Masák Fratišek Masák 1918: Josef Brzák Fratišek Rejmo Jaroslav Dufek Václav Øezáè 1919: Václav Libeský 1920: Josef Mysík Jaroslav Drbohlav OBECNÍ VOLBY V KRONICE ÈEÒKA HOØEJŠÍHO Následkem edostatku vagóù byl edostatek uhlí èím dál tím vìtší. K tomu pak pøidružil se edostatek chlebovi i masa. Tu poèaly dìlé tøídy - v domìí, že vekov potraviy schovává - vyhrožovati, že si pro potraviy a vekov dojdou, jestli yìjší ouze i dále potrvá. Vekov pak žádal sížeí ce vìcí, kterých v životì tøeba a poukazoval a to, že za peíze, které za obilí utrží dle maximálích ce, ièeho koupiti elze. Poìvadž vrátilo se velké možství vojíù domù, ebyla pro ì práce a proto ku koci leda odhlasovalo Nár. shromáž-

4 dìí záko o podpoøe ezamìstaých. Tohoto mìsíce postižea obec aše podruhé Špaìlskou chøipkou. V kvìtu se potravi edostávalo èím dál víc a volebí agitace spor mìst a vekova pøiostøovaly. Vziklo tu veliké apìtí mezi tøídou lidu dìlého a mezi rolíky a obchodíky se stray druhé. De 23. kvìta 1919 koala se schùze Zájmových sdružeí ze sedmi okresù u Hasmaù v Mladé Boleslavi. Na schùzi té se mìlo spoleèì s delegáty zemìdìlského dìlictva rozhodouti o úpravì mezd pro hospodáøský rok letoší. Døíve ještì ež k jedáí s delegáty došlo, vikl do sálu poštvaý dav lidu, vše v místosti rozbil a do krvava ztýral všechy úèastíky schùze. Nato táhl po mìstì. Vrazil do budov berího úøadu a politické správy a zde mohé eoblíbeé úøadíky zbil. Jié houfy táhly mìstem, rabovaly a eoblíbeé osoby eb aøkuté z lichvy, vodily pod šibeice, které s sebou esly. A tak jako se dìlo 23. kvìta - v èerý pátek - v Mladé Boleslavi, tak se dìlo v pøíštích dech v mohých obcích vùkolích, kam poštvaé zástupy z Mladé Boleslavi s oblíbeými šibeicemi šly. Tam pøipojovali se k im i ìkteøí domácí, postavila se šibeice a pod tu byli proskribovaí vodìi. Nadávky, posmìch a haa kydáy tu a ì a pak obyèejì po tìlesém ztýráí bývali propuštìi. Tak pøipravoval se árod ku pøíštím obecím volbám. De 21. èerva 1919 provedey byly volby do obecích zastupitelstev dle ového volebího øádu s pomìrým zastoupeím, který staovil, že v obcích do 500 obyvatel voliti se má 12 èleù. Dle posledího sèítáí v Semèicích ebylo pøes 500 obyvatel, volilo se 12 èleù. Kadidátí listiy byly: 1. republikáská straa è. vekova (rolíci) 2. sociálì demokratická (domkáøi) 3. árodì sociálí (dìlíci ze vsi i dvorští) Pøi volbì zvolei: a) za strau sociálì demokratickou: Václav Dvoøák, Fr. Král, Fr. Sládek, Fr. Svaèia, Fr. Hlaváè, Ja Novotý, Jos. Rychecký a Boh. Drbohlav b) za árodì sociálí strau: Fr. Koývka a Josef Volf c) za strau republikáskou: Fr. Starý a Fr. Volf Starostou obce zvole Fratišek Sládek, který tou dobou dlel jako vojí-legioáø a Slovesku. Poìvadž v celé republice byl výsledek voleb podobý zdejšímu, podala vláda Kramáøova demisi a po utvoøeí tak zvaé rudolevé koalice ze stra soc. demokratické, ár. sociálí a republikáské stray èeského vekova a utvoøea ová vláda Tusarova. Pøes toto politické souruèeství válèilo se v obcích vesele dál. Pastýø Na místì deší školy stávala chaloupka pastýøe Václava Poslta. Byl ejprve obecím pastýøem a když úøad te pro edostatek pastvi byl zruše, zastával úøad poocého. Pastviy byly v roce 1880 mimo úhorù a Podivkách a a prùhoech kol cesty vedoucí z obce a Hol a ahoøe a kopci. Pásával se v tìch letech je dobytek vepøový a skopový. Pøed tím prý pásával se dobytek hovìzí. Ráo a v polede dával pastýø zameí buï práskáím žílou, eb hrou a trubku, aby hospodyì dobytek ze dvorù vyháìly. Hrobík Když roku 1893 zemøel starý hrobík Klacek, bylo hrobictví dáo Josefu Øezáèovi. Ku hrobictví áležela i poviost zvoiti polede a raí a veèerí klekáí. Zároveò i tahati mìchy varha pøi mši svaté. Za tyto práce dostával od zvoìí 12 K a od taháí mìchù 6 K. Vedle tohoto roèího platu mìl ovšem ještì plat od vykopáí a úpravy hrobù a høbitovì. Po pøevratu zvoìí ve všedí dy pøestalo a zvoilo se je v edìli pøed mší svatou. Plat se mu zvýšil asi a 40 K a k tomu ještì má k užíváí kus pole a Važiu. U Podhajských Rodia Podhajských poskytovala støechu a hlavou lidem, kteøí se ocitli v ouzi. V proajaté místosti zde bydlila rodia Ze starých Semèic (Místopisá kroika) (Fratišek Dìdia: Bejvávalo.) 4 Vicece Dusila, koláøe, který ze zdejší rozboøeé stodoly použil døíví a stavbu svého ového domku è.p. 46. Ve døevìém špýchárku bydlila rodia Drbohlavova, když jim jejich domek è.p. 30 v roce 1905 celý shoøel. Rodia sedláka Krále z è. p. 29 po svém eš astém bakrotu zde také ašla domov. Hospoda u Mysíkù Kdy byl pùvodí domek postave, ezámo, rovìž kdo byl prvím hostiským. Jisto ale, že již Matìj Mysík zde mìl roku 1837 hostiec. Když zemøel, vdovu si vzal Matìj Èapek a také zde šekoval, takže se zde dlouhý èas potom u Èapkù øíkalo. Pùvodì tu byla je obyèejá místost. Stavitel Rùžièka z Hejkovic udìlal plá a sál s pøilehlými místostmi. Majitel se však dle pláu eøídil a postavil roku 1897 sál a pøi druhé pøestavbì r pøistavìl k ìmu dva lokály. Sy téhož byl øezíkem a pøistavìl si ledici. Josef Mysík zemøel v ruském zajetí a vdova si vzala Václava Novotého. Hospodaøili tu do roku Nemìli studu a chodili pro vodu do obecí study a áves pøed hospodou. Pro dobytek brali vodu ze strouhy pøes zahradu Podhajských. V ledici byl pozdìji prví masý krám v Semèicích kde prodávali øezíci Doát, Truksa a Ja Volek. Pøi požáru roku 1930 vše shoøelo. Hospodáøské budovy již ebyly obovey ai sál. Je obyté a lokály. Byl zde i kuželík. V šedesátých letech byla v lokále prodeja textilu po ìjaký èas a roku 1981 byla hospoda defiitivì zrušea. Škola v Semèicích v I. poloviì 19. století Škola byla v jedom baráku hed vedle høbitova. Byl to sad ejbídìjší barák ve vsi. Mìl jedu svìtici v prùèelí a vzadu komoru, kterou od školí svìtice oddìlovala síò. V komoøe bydlel vlastík. Na zápraží byla ještì komùrka, pak chlév a a koci mlátek, pøi kterém byl pøistave chlívek pro prase. Dvorek, asi dva sáhy široký, dìlil teto barák od vìtšího

5 statku (zøejmì è.p. 22). Ve škole podlahy ebylo. Zem byla hliìá, v síi také. Na dvorku byla hromada hoje od mlátku až po vchod do školy a kde pøestávalo hojištì, tam pokraèovala hojice. Když se vkroèilo do školí sekice, byla hed po pravé straì kama a za imi pec. Obojí bylo olemováa lavicí - pecákem. To zabíralo ètvrtiu místa. Poloviu zamìstaly škama - tøi pro hochy, tøi pro holky. A to byla škola pro tøi vesice. Zbývající ètvrtku u dveøí zároveò s kamy mìl uèitel pro sebe, svùj stolek a tabuli. Pa uèitel Uèitel byl starý, asi šedesátiletý èlovìk, který si vysloužil a vojì dvì kapitulace (28 let). Za tu dobu udìlal kaprála u kyrysarù. Když pøišel domù, byl už šedivý a k ièemu se ehodil, leda dìlat uèitele. Bydlel v sousedích Ouøecích, kde mìl svùj barák Na jílovišti, hed proti staré kovárì. Do školy epøicházel v urèitou hodiu, podle toho, jak mu žea uvaøila sídai. Do školy chodil pa uèitel v dlouhém kabátì, který dosahoval až pøes poloviu lýtek, kabát byl soukeý, žlutopopelavé barvy, vzadu ètyøi velké koflíky a s dvìma øadami vepøedu. Zdálo se, že jej dostal od vrchosti darem. Tøebaže mìl pa uèitel kyrysarskou postavu, byl mu všude volý. Pa uèitel hodì šòupal. To si vždycky abral otou š opku tabáku, ejdøíve si šòupul pravou dírkou, pak levou, a co zbylo, to všecko vecpal zas do té pravé. Proto mìl pravou dírku osu tøikrát tak velkou jako levou a já vidìl s pecáku, kde jsem mìl své místo trvale vykázáo, jak z té pravé dírky stále se dobývá a hoøeí ret tekutia v podobì kolomasti, a když se mìla taková tìžká kapka spustit pøes bradu a jeho malovaou vestu, tu pa uèitel hbitì sáhl po šátku, který mu z kapsy dlouhé kazajky stále vykukoval, a èerou kapku obyèejì ještì vèas zachytil. Tekrát ebylo ústavù pro vzdìláí uèitelù. Kdo umìl dobøe èíst a psát a trochu poèítat, mohl býti uèitelem. Však bylo toho èasu takových lidí málo. Obchùzka za chlebíèkem Uèitel mìl tøikrát do roka takovou obchùzku: posvíceí, o Tøech králích a o sv. Dorotì. Napø. o sv. Dorotì si uèitel vybral šest žákù, kteøí mu byli ejmilejší, dal jim každému hodì velkou kabelu a jede dostal pokladièku a peíze. Nejdøíve jsme vzali Semèice. Hed vedle školy byli Sýkorovi (asi è. p. 18 Krejèíkovo, des zboøeo) a pak hed rovou do dvora a potom kol dokola až jsme pøišli zase do školy. Zpívalo se:.pa uèitel pìkì prosí za to aše zpíváí, abyste mu pomoc dali, že má málo v kuchyi, trochu mouky, hrachu, èoèky, kroupy a také jáhly, že Vám Pá Bùh ráèí dát svaté požeháí. A teï hospodyì šla do spižíry a pøiášela skuteèì všechy ty dary. V každé kabele mìli jsme pøiést jiý druh, ale ež jsme pøešli ves, byla v každé celá míchaice: mouka, jáhly, krupky, sušeé švestky, hrách, èoèka - všecho dohromady. Hospodáø zase dal òáký te groš ebo dvougrejcar do pokladièky. Tak jsme zkoledovali celé Semèice za dopolede. Pa uèitel se trochu zlobil, že dárky byly pomíchaé, ale vida tu hojost, udobøil se brzy a je øekl: No to se žea apøebírá! A vybral tøi žaèky, aby šly domù pro ùše a odesly to do Ouøec, kde mìl pa uèitel barák. Pokladièku rozevøel, dal ám po dvou groších a odpolede jsme šli po Dorotì zase do Pìèic. Hospodyì ekoukala, kam co dává a a kterého kluka se podívala, tomu to do kabely asypala. Nìkterá to udìlala schválì, aby se mìla èemu smát. Paí uèitelová mìla týde co dìlat, ež všecky ty potraviy oddìlila, ale za to mìla až tøi mìsíce co vaøit. Také to bylo hlaví živobytí uèitelovo. Co mìl uèitel a peìzích, to bylo tak a oblek, obuv, tabák a ìjakou tu skleièku piva. Jií uèitelé si vypomáhali hudbou. Chodívali s muzikaty do hospod hrát. Matematické soutìže V letoším roce jsme se opìt zapojili do rùzých matematickým soutìží. Od øíja probíhalo školí kolo MO. Do okresího kola postupují žáci 7. tø. Petr Koš ál a Josef Kyloušek. V úoru probìhlo školí kolo Pythagoriády. Ze 6. tøídy se ikdo do okresího kola eprobojoval a ze 7. tøídy ás a 7. ZŠ v Mladé Boleslavi budou hájit Josef Kyloušek, Petr Koš ál, Ja Kaòka a Filip Mareš. Jaro otvírá eje pøírodu, ale i aši mysl a symbolem jara je pro ás i Matematický kloka, kterého se každoroèì zúèastòují žáci od 4. do 9. tøídy. Letoší roèík pøipadl a Všichi si ovìøili, zda po zimì jsou již probuzei, aebo ještì vyèkávají pod zbytky sìhu a prví teplé jarí paprsky. Tato soutìž je meziárodí a ve stejý de a stejou hodiu se k í každoroèì pøipojuje stále více dìtí a studetù. To asi bylo i impulsem pro aše druháèky, kteøí si také chtìli zasoutìžit a tak jim paí uèitelka pøipravila ìkolik logických úloh. Proto od pøíštího roku vyhlašujeme a aší škole další kategorii pro 2. a 3. tøídy - Matematický zajíèek. Dále se ještì 3 žákyì 9. tøídy zapojily do letos poprvé vyhlášeé astroomické olympiády a zatím postoupily do 2. korespodeèího kola. Všecha fiálová kláí máme ještì pøed sebou a proto všem postupujícím pøejeme hodì zdaru a držíme palce. Mgr. Reata ROTTEROVÁ ZPRÁVY ZE ZŠ ZPRÁVY ZE ZŠ 5 Jaro Tak už koeèì rozkvétají kvìtiy, dy se prodlužují, sluce má vìtší sílu ež mívalo. Jako každý rok, zovu a zovu. Loi, letos, pøíští rok. Každý rok se vkrádá ta melacholie odcházející zimy do ašich dù. Sluce svítí. Jak by e! Pøišlo jaro. Jaa CHUMLENOVÁ, 9. tøída Z KANTORSKÉHO NOTÝSKU Svátky jara si již tradièì a aší škole pøipomíáme velikooèí výstavou. Veku se ještì proháí studeý vítr, když ji pod ispirujícím vedeím paí uèitelky Králové dìti se svými vyuèujícími pøipravují. Jejich esmírá peèlivost a radost z práce adche každého ávštìvíka, který se zájmem míjí kraslice, zdobeé kvìtiáèe, períèky, vystøihováky, obrázky a velikooèí vazby. A a výstavu bude možé vzpomíat celý rok - až do té pøíští. Marie KUBÍNOVÁ, uèitelka VÍTÌZOVÉ SOUTÌŽE O NEJKRÁSNÌJŠÍ KRASLICI 1. tøída : 1. Vébr Ja 2. Musil Pøemek 3. Horák Marti

6 2. tøída: 1. Horerová Petra 2. Mièík Ja 3. tøída: 1. Matoušková Majda 2. Štajerová Mirka 3. Šáralová Tereza 4. tøída: 1. Misík Mila 2. Hùlková Martia 3. Kaòková Tereza 4. Chumle Daiel 5. Štìpáová Ája 5. tøída: 1. Èvaèarová Irea, Rotterová Reata 2. Rózová Jaa, Veselá Aeta 6. tøída: 1. Hrušková Zlata 2. Hýbl Tomáš Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Fotbálek a Pepíka: Probìhl sice za malé úèasti, ale pøi skvìlých výkoech, zvláštì pak ejstaršího hráèe paa Vláïi Rejmoa, který spoleèì s Mirkem Kuèerou a Pavlem Hùlkou teto fotbálek vyhráli. Nohejbal: V souèasé dobì probíhá pøíprava a jarí sezóu a to údržbou kurtù. Pøivezli jsme atuku a teï se rová povrch a hlavì válcuje, aby bylo a ásledující sezóu vše pøipraveé. Prví test kurtù bude kromì tréikù 17. duba od 9.00 hodi, kdy domácí A družstvo astoupí k prvímu utkáí krajského pøeboru proti Stratovu. Tímto chceme pozvat všechy pøízivce tohoto sportu, aby ás pøišli podpoøit. Nìco ze života SOKOLa: V kvìtu v ašem areálu budeme opìt poøádat již tradièí turaje TTD Cukrovaru Dobrovice. Nejbližší akce pro širokou veøejost: Tímto zveme malé i velké a tradièí akce jako Rej èarodejic, který se uskuteèí 30. duba od hodi a hlavì Prvomájový pochod okolím Semèic který startuje ve13.00 hodi ze sportovího areálu. Dìtský de je pláová a 29. kvìta od hodi. Všechy akce budou upøesìy veøejým rozhlasem a plakátováy a zámých místech. Ig. Vladimíra HYNKOVÁ a Ja KLIMO Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V sobotu 28. úora procházel aší obcí masopustí prùvod za doprovodu kapely pod vedeím p. Duovského. Poèasí ám pøálo a dle statistikù 76 maskám zpøíjemòovalo áladu (samozøejmì eje poèasí) pøi jejich cestì po všech koutech obce. Úspìšé rozlouèeí bylo zakoèeo v hasièské zbrojici. Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem pøekrásým, ìkdy velmi ápaditým maskám, všem orgaizátorùm, dále obèaùm za trpìlivost a pøipraveé pohoštìí s pøáím, abychom se ve zdraví za rok (pøibližì touto dobou) zovu setkali. Dìkujeme. Ve dech 26. a 27. bøeza probìhl sbìr železého šrotu. Touto cestou bychom chtìli podìkovat Ig. Heømaskému a Ig. Balšákovi za zapùjèeí techiky, která ám velmi usadila práci pøi akládáí. Dále bychom chtìli Ig. Heømaskému podìkovat za splìí slibu, který dal a valé hromadì a zakoupil ám baterie do aší Mái (autocistery) v hodotì cca 8 tisíc Kè. Nejbližší akce : Pozváka a Tajý výlet a kolech, který bude a Velikooèí edìli 11. duba od 8.30 hodi. Sraz u hasièáry. Bližší iformace Vám možá prozradí Vláïa Rejmo. Ve dech 16. až 18. duba pùjdeme vyèistit a abílit koupalištì. Sraz v pátek v 15.00, v sobotu v 8.00 hodi. Za SDH Semèice KLIMO Karel OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE Vážeí pøátelé! Na mìsíc dube a kvìte jsme pro Vás pøipravili tyto akce: 16. duba pojedeme do Prahy do divadla Skelet a divadelí pøedstaveí Miluji Tì, ale Vstupeky jsou již vyprodáy. Odjezd autobusu od Masarykovy základí školy v hod. u u u Na 21. kvìta od hod. pøipravujeme dobroèiý kocert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. V programu vystoupí: Dìti z Masarykovy základí školy ze Semèic, pod vedeím Mgr. Vyhákové a Mgr. Helichové. Jako host vystoupí dìtský pìvecký sbor Paprsek z Mladé Boleslavi, pod vedeím Milaa Klipce. Kocert bude trvat 1 hodiu a 30 miut (vezmìte si teplé obleèeí). Bezpeèost úèikujících a publika, proti spadu zdiva a støeších tašek bude zajištìa zakrytím vchodu do kostela. Za kulturí a sociálí komisi, Marie MASÁKOVÁ 6

7 INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU POZOR! V pátek de 30. duba 2004 bude ve hod. pøistave u høbitova KONTEJNER a velkoobjemový odpad.bude zde stát do podìlí do 8.00 hod. Nedávejte do ìj døevo, které se dá spálit, železo, sklo, papír ebo ebezpeèý odpad. Patøí sem staré matrace, koberce, liolea a vìtší ádoby èi vìci, které se evejdou do popelice a edají se jide odevzdat èi zužitkovat. V týdu od podìlí 26. duba do pátku 30. duba bude opìt provádì sbìr ebezpeèého odpadu. Teto bude shromažïová ve vymezeém prostoru Prodejy paliv (pí Brùchová-Hradec). Odevzdat lze pouze tyto druhy: záøivky, akumulátory, plechovky od barev èi jejich zbytky, olej motorový a pøevodový, ledice, mrazáky a televizory. Jié druhy sem edávejte, eodvezou je. Sbìrový papír lze stále bìhem celého roku odevzdávat ve škole, staèí ho odložit pod støechu u vchodových dveøí, ebo pøedat paí Meszárošové èi pau Meszárošovi. Výtìžek z prodeje je úèelì využit ve školí družiì. SKLO a PET lahve odevzdávejte prosím stále do kotejerù u prodejy LUBO. Dìkujeme Vám, že poctivì odpady tøídíte a šetøíte tím eje životí prostøedí, ale i obecí pokladu. Tyto odpady do popelic epatøí a je smuté, že ìkteøí obèaé z pohodlosti odpad etøídí. Mooèláky, èi jié použité drobé baterie lze stále odevzdávat v prodejì RENKO. Stále se moží stížosti a volì pobíhající psy, kteøí ièí a zeèiš ují okolí, což se ikomu elíbí. Také veèeí psù; v obci eí dovoleo, pokud majitel psa exkremety ihed euklidí. V sobotu de 17. duba 2004 od hod. bude provedea jedorázová akce vykrýváí požadavkù a zemiu. Zájemci se ahlásí a obecí úøad a požadovaé možství zemiy uhradí. Možo i v uvedeou sobotu a OÚ od hod. Naložeí a odvoz zabezpeèí firma H-INTES, které tuto službu uhradíte a místì. VÝZVA Diakoie Broumov požádala aši obec o uspoøádáí humaitárí sbírky v aší obci. Jedá se pøedevším: 1. O Vámi odložeé odìvy, obleèeí, prádlo, hraèky, kihy, deky, lùžkoviy, tašky atd. Zkrátka ještì ositelé èi využitelé vìci. Tyto pracovíci diakoie tøídí a pøedávají azylatùm, domovùm dùchodcù, dìtským domovùm, bezdomovcùm atd. 2. Dále sbírají veškerý poškozeý textil, tzv. sbìrový, který dále ekologicky, a mechaizovaé lice zpracovávají a izolaèí materiály a èistící hadry do továre a díle apod. Tato orgaizace zamìstává velké možství problematických lidí, kteøí by se jide tìžko uplatili a je samofiacovatelá. Takovéto orgaizace a aktivity je potøeba podporovat, protože eèekají pouze s otevøeou rukou a žádostí o peíze. Proto jsme se rozhodli jim pomoci. Kulturí a sociálí komise vyhlásí termí (bìhem mìsíce kvìta), a místo, tj. kdy a kde budou výše uvedeé odložeé vìci shromažïováy. Sdìlujeme Vám to v pøedstihu, abyste prohrábli skøíì, pùdy, komory, skladištì atd. a pøi jarím úklidu vìci vyøadili a pøipravili. Sbìru vìujeme zøejmì jedo sobotí dopolede. Jistì máte každý z Vás doma vìci, které ještì echcete vyhodit, zabírají Vám zbyteèì místo, ale evíte komu byste je dali. Proto Vás prosíme, udìlejte dobrý skutek a pøieste je, budou využity úèelì a ještì pomohou potøebým lidem. Nashromáždìé vìci si DIAKONIE sama odveze, jakmile ji vyzveme. Termí a místo sbìru se vèas dozvíte letákovou poštou a ještì to vyhlásíme. Dìkujeme Vám za pochopeí a ochotu pomoci tìm, kteøí to potøebují. Marie MASÁKOVÁ Ig. Jaa MYDLILOVÁ pøedseda kulturí a sociálí komise starostka Evideèí èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 210; Cea: Zdarma; Vydává: Redakèí rada OÚ Semèice; Tisk: Zdeìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav; Grafická úprava: Moika Nováèková, Mladá Boleslav 7

únor 2004 roèník 6, èíslo 1 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM SLÍBILA JSEM VÁM, PRO VAŠI INFORMACI, NÌKOLIK ZÁKLADNÍCH ÈÍSEL:

únor 2004 roèník 6, èíslo 1 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM SLÍBILA JSEM VÁM, PRO VAŠI INFORMACI, NÌKOLIK ZÁKLADNÍCH ÈÍSEL: SEMÈICKÝ zpravodaj úor 2004 roèík 6, èíslo 1 OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM Vážeí a milí spoluobèaé, rok 2003 je za ámi a patøil k ejároèìjším, eje po stráce fiaèí, ale i orgaizaèí. Vybudováím ižeýrských

Více

zpravodaj Vážení a milí spoluobèané, pomalu se louèíme s létem, které nebylo tak dlouhé a horké jako loòské, ale bylo pøíznivìjší

zpravodaj Vážení a milí spoluobèané, pomalu se louèíme s létem, které nebylo tak dlouhé a horké jako loòské, ale bylo pøíznivìjší SEMÈICKÝ zpravodaj záøí 2004 roèík 6, èíslo 4 Vážeí a milí spoluobèaé, pomalu se louèíme s létem, které ebylo tak dlouhé a horké jako loòské, ale bylo pøízivìjší pro zemìdìlce i sesitelìjší pro emocé lidi.

Více

èerven 2005 roèník 7, èíslo 3 Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

èerven 2005 roèník 7, èíslo 3 Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA SEMÈICKÝ zpravodaj èerve 2005 roèík 7, èíslo 3 Vážeí a milí spoluobèaé, a opravdové léto si budeme muset asi ještì chvíli poèkat. Loi a pøedloi se dìti v tuto dobu již koupaly a letos procházíme málem

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OSNOVA 1. Práví předpisy 2. Přijímací řízeí 3. Termíy 4. Hodoceí uchazečů 5. Rozhodutí 6. Další kola přijímacího řízeí 7. Zápisový lístek 8. Jedoté přijímací zkoušky

Více

Pojem času ve finančním rozhodování podniku

Pojem času ve finančním rozhodování podniku Pojem času ve fiačím rozhodováí podiku 1.1. Výzam faktoru času a základí metody jeho vyjádřeí Fiačí rozhodováí podiku je ovlivěo časem. Peěží prostředky získaé des mají větší hodotu ež tytéž peíze získaé

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Heiz Schulz Barbara Eder Bioply v praxi Teorie projektováí stavba zaøízeí pøíklady S pøíspìvky Adrease Kriega a Hase Mitterleitera 2004 ökobuch Verlag, Staufe bei Freiburg 1996, 2001 Pùvodí ìmecký titul

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN

OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Úloha obchodího cestujícího OKRUŽNÍ A ROZVOZNÍ ÚLOHY: OBCHODNÍ CESTUJÍCÍ. FORMULACE PŘI RESPEKTOVÁNÍ ČASOVÝCH OKEN Nejprve k pojmům používaým v okružích a rozvozích úlohách: HAMILTONŮV CYKLUS je typ cesty,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

Obsah. Úvodní informace 2-3. Letové vlastnosti 4. Kompletace 5. Balení 5-9 PARACHUTES DE FRANCE SA

Obsah. Úvodní informace 2-3. Letové vlastnosti 4. Kompletace 5. Balení 5-9 PARACHUTES DE FRANCE SA Výrobce: Parachutes de Frace SA 2, Rue Deis Papi - Jouy le Moutier - 95031 Cergy-Potoise Cedex - Fracie - tel. (+33) 1 3432 7777 - fax. (+33) 1 3432 7317 MANUÁL K HLAVNÍMU PADÁKU Obsah Úvodí iformace 2-3

Více

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna.

6 Intervalové odhady. spočteme aritmetický průměr, pak tyto průměry se budou chovat jako by pocházely z normálního. nekonečna. 6 Itervalové odhady parametrů základího souboru V předchozích kapitolách jsme se zabývali ejprve základím zpracováím experimetálích dat: grafické zobrazeí dat, výpočty výběrových charakteristik kapitola

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

)HULWRYpMiGUR 2VFLOiWRU 'HWHNWRU.ORSQêREYRG.RQFRYêþOHQ

)HULWRYpMiGUR 2VFLOiWRU 'HWHNWRU.ORSQêREYRG.RQFRYêþOHQ Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER

MATICOVÉ HRY MATICOVÝCH HER MATICOVÉ HRY FORMULACE, KONCEPCE ŘEŠENÍ, SMÍŠENÉ ROZŠÍŘENÍ MATICOVÝCH HER, ZÁKLADNÍ VĚTA MATICOVÝCH HER CO JE TO TEORIE HER A ČÍM SE ZABÝVÁ? Teorie her je ekoomická vědí disciplía, která se zabývá studiem

Více

zpravodaj Ohlédnutí za uplynulým rokem únor 2005 roèník 7, èíslo 1

zpravodaj Ohlédnutí za uplynulým rokem únor 2005 roèník 7, èíslo 1 SEMÈICKÝ zpravodaj úor 2005 roèík 7, èíslo 1 Ohlédutí za uplyulým rokem Vážeí a milí spoluobèaé, opìt máme další rok pøed sebou a tvoøíme eje ový rozpoèet, ale hodotíme i rok miulý. Proto se pokusím ve

Více

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3689/101/13-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3689/101/13-1 - o ceě : Bytu č. 2654/16 v č. p. 2654 v bloku č. 10 složeém z domů č.p. 2651, 2652, 2653, 2654 a 2655 a pozemcích p. č. 2450, 2449, 2448, 2447 a 2446. včetě příslušeství v katastrálím území

Více

Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Praha 2002 Vladimír Šubrt Mikrokotroléry TMEL VR vývojové prostøedí Bez pøedchozího písemého svoleí akladatelství esmí být kterákoli èást kopírováa

Více

Krátké texty pro ètenáøe

Krátké texty pro ètenáøe 2.-5. roè. 3 Krátké texty pro ètenáøe OSV VDO EGS MKV ENV MED Využití: Krátké pøíbìhy usnadòují zlepšení ètení s porozumìním a umožòují dìtem lepší orientaci v textu. Pracovní listy lze využít také pro

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

1. K o m b i n a t o r i k a

1. K o m b i n a t o r i k a . K o m b i a t o r i k a V teorii pravděpodobosti a statistice budeme studovat míru výskytu -pravděpodobostvýsledků procesů, které mají áhodý charakter, t.j. při opakováí za stejých podmíek se objevují

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA istopad 2003 roèík 5, èíso 5 Vážeí a mií spouobèaé, bìh èasu je eúprosý a a chceme èi echceme, jsme opìt o rok starší. Tuto skuteèost si uvìdomuji ejvíce právì v tuto pøedváoèí dobu, kdy sedám, abych apsaa

Více

David Matoušek PRÁCE S MIKROKONTROLÉRY ATMEL AT89C2051 1 díl Praha 2002 Komerèí využití stavebích ávodù je povoleo je s písemým souhlasem autora a akladatelství Soubory a CD ROM ejsou volì šiøitelé David

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly.

2. Znát definici kombinačního čísla a základní vlastnosti kombinačních čísel. Ovládat jednoduché operace s kombinačními čísly. 0. KOMBINATORIKA, PRAVDĚPODOBNOST, STATISTIKA Dovedosti :. Chápat pojem faktoriál a ovládat operace s faktoriály.. Zát defiici kombiačího čísla a základí vlastosti kombiačích čísel. Ovládat jedoduché operace

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené

I. Výpočet čisté současné hodnoty upravené I. Výpočet čisté současé hodoty upraveé Příklad 1 Projekt a výrobu laserových lamp pro dermatologii vyžaduje ivestici 4,2 mil. Kč. Předpokládají se rovoměré peěží příjmy po zdaěí ve výši 1,2 mil. Kč ročě

Více

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 9-10. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 9-10 2014 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 42. zasedáí ZOV se koalo 3. září 2014 ve Všemyslicích. Po kotrole useseí schválilo výsledky výběrového

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha

FINANČNÍ MATEMATIKA. Jarmila Radová KBP VŠE Praha FINANČNÍ MATEMATIA Jarmila Radová BP VŠE Praha Osova Jedoduché úročeí Diskotováí krátkodobé ceé papíry Metody vedeí a výpočtu úroku z běžého účtu Skoto Složeé úrokováí Budoucí hodota auity spořeí Současá

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

K vedení univerzity je zapotøebí hodnì dobré spolupráce a upøímné mezilidské vztahy

K vedení univerzity je zapotøebí hodnì dobré spolupráce a upøímné mezilidské vztahy K vedeí uiverzity je zapotøebí hodì dobré spolupráce a upøímé mezilidské vztahy 1. bøeza 2001 se ujme fukce rektora Ostravské uiverzity doc. Ig. Petr Páek, CSc., dosavadí prorektor pro vìdu, výzkum a zahraièí

Více

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu):

Zformulujme PMI nyní přesně (v duchu výrokové logiky jiný kurz tohoto webu): Pricip matematické idukce PMI) se systematicky probírá v jié části středoškolské matematiky. a tomto místě je zařaze z důvodu opakováí matka moudrosti) a proto, abychom ji mohli bez uzarděí použít při

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d

b c a P(A B) = c = 4% = 0,04 d Příklad 6: Z Prahy do Athé je 50 km V Praze byl osaze válec auta ovou svíčkou, jejíž životost má ormálí rozděleí s průměrem 0000 km a směrodatou odchylkou 3000 km Jaká je pravděpodobost, že automobil překoá

Více

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam

Code of Conduct Kodex chováni pro společnosti skupiny Ringier. China Czech Republic Germany Hungary Romania Serbia Slovakia Switzerland Vietnam Code of Coduct Kodex chovái pro společosti skupiy Rigier Chia Czech Republic Germay Hugary Romaia Serbia Slovakia Switzerlad Vietam Milí zaměstaci. Etické chováí ašich zaměstaců jiými slovy, vás dává aší

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

Číslo 4. Ročník 2010 Vydává Obec Otovice. Informace Obecního úřadu. Informace ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2010

Číslo 4. Ročník 2010 Vydává Obec Otovice. Informace Obecního úřadu. Informace ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.6.2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní

Rekonstrukce místní komunikace Pod Horkami a Horní Komentář k závěrečnému účtu obce Kamenné Žehrovice za rok 2014, přednesený na veřejném zasedání dne 7.4.2015. Údaje o obci: Adresa: Obec Kamenné Žehrovice,,. IČO: 00234508 Tel: 312 658 003, 312 658 007

Více

Mikrokotroléry ATMEL AVR programováí v jazyce C Popis a práce ve vývojovém prostøedí CodeVisioAVR C Vladimír Váòa Praha 2003 Vladimír Váòa Mikrokotroléry ATMEL AVR Programováí v jazyce C Popis a práce

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST

PŘIPRAVOVANÉ AKCE. občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST občasník obcí Střelské Hoštice, Kozlov, Střelskohoštická Lhota a Sedlo 1/2016 MASOPUST Masopust není přímo svátkem církevního u, ale velmi těsně s ním souvisí. Je to krátké období před začátkem postní

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2015. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 29. ledna 2015 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2

Rok 2012 vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 OBECNÍ ZPRAVODAJ Kratonohy Rok 2012 MichnovkA vydáno dne 30.6.2012 èíslo 2 Vážení spoluobèané, ve druhém letošním zpravodaji se pokusím struènì popsat vše podstatné, co se v naší obci událo. Snažíme se

Více

Úvod do zpracování měření

Úvod do zpracování měření Laboratorí cvičeí ze Základů fyziky Fakulta techologická, UTB ve Zlíě Cvičeí č. Úvod do zpracováí měřeí Teorie chyb Opakujeme-li měřeí téže fyzikálí veličiy za stejých podmíek ěkolikrát za sebou, dostáváme

Více

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce

Na obecním úřadě vám pomůžeme zřídit datovou schránku Odpadové hospodářství obce Obyvatelstvo K 31.12.2013 žilo v obci 349 obyvatel. Tříkrálová sbírka V Tříkrálové sbírce 2014 se v obci vybrala částka 5.007,- Kč. Všem občanům, kteří přispěli děkujeme. Poděkování patří také dětským

Více

Školní rok 1911. - 1912.

Školní rok 1911. - 1912. Školní rok 1911. - 1912. Zaèátek škol. roku. Sbor uèitelský: Úmrtí èlena sboru pí. Hermíny Metlické, ind. uèitelky a choti øíd. uèitele. Školní rok 1911.-1912. zahájen dne 16.záøí. Jaroslav Metlický definitivní

Více

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL

SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Dobrovodský ZPRAVODAJ Číslo 1/15 ROČNÍK XXI. Duben 2015 12., 13. a 14 června 2015 SJEZD RODÁKŮ A PŘÁTEL Obce Dobrá Voda u Hořic Obecní úřad připravuje sjezd rodáků a přátel Obce Dobrá Voda u Hořic. Program

Více

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika)

Kvantová a statistická fyzika 2 (Termodynamika a statistická fyzika) Kvatová a statistická fyzika (Termodyamika a statistická fyzika) Boltzmaovo - Gibbsovo rozděleí - ilustračí příklad Pro ilustraci odvozeí rozděleí eergií v kaoickém asámblu uvažujme ásledující příklad.

Více

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015

Z Á P I S č. 1/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Z Á P I S č. 1/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 25. 01. 2015 Přítomni: D. Vohryzková, M. Bláha, R. Vaněčková, Z. Jestřábová, V. Kuchta, J. Meloun, M. Necudová Omluveni: - Přítomno 7 členů

Více

Odpadové hospodářství v obci Bdeněves

Odpadové hospodářství v obci Bdeněves Odpadové hospodářství v obci Bdeněves Základní informace: Obec Bdeněves má k dispozici v současné době 7 sběrných hnízd se tříděným odpadem a jedno sběrné místo pro oděvy, obuv, textil. Obec zajišťuje

Více

Daniel Meca a kolektiv CB pro mazáky 1 1999 Tato knížka volnì navazuje na mimoøádnì úspìšný titul Nebojte se CB, který jsme vydali v loòském roce Tentokrát je však zamìøena pøevážnì technicky V prvním

Více

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce

MATEMATICKÁ INDUKCE. 1. Princip matematické indukce MATEMATICKÁ INDUKCE ALEŠ NEKVINDA. Pricip matematické idukce Nechť V ) je ějaká vlastost přirozeých čísel, apř. + je dělitelé dvěma či < atd. Máme dokázat tvrzeí typu Pro každé N platí V ). Jeda možost

Více

Město Břeclav. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Břeclav. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Břeclav Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ

DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ DURACE A INVESTIČNÍ HORIZONT PŘI INVESTOVÁNÍ DO DLUHOPISŮ Ivestičí horizot IH: doba, po kterou má ivestor v daé ivestici vázáy své peíze. Při ivestici do dluhopisu jsme vystavei riziku změy výosů Uvažujme

Více

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010

Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 Zpravodaj obce č. 2/2010 Zpracovala: Ťupová Zdenka 19. května 2010 O ČEM JEDNALO ZASTUPITELSTVO: Uvádíme stručný přehled. Kompletní zápisy a usnesení z jednání zastupitelstva obce jsou k nahlédnutí na

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obec Bílsko OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Bílsko, včetně systému nakládání

Více

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19

Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 ZPRAVODAJ Z HRAJOVIC, KAMBERKA A PŘEDBOŘIC číslo 19 Je tu podzim, deštivý stejně jako byl konec léta, a tichý díky uzavírce na komunikaci a tím pádem malému dopravnímu provozu. Čekají nás dlouhé noci a

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce

1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim občanům. zastupitelstvo obce ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo a registrace: nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2013 1/2012 3/2011 Veselé velikonoce, bohatou pomlázku přejeme všem našim

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 71209921 Název: Domov seniorù Nové Strašecí, poskytovatel sociálních služeb Sestavená k rozvahovému

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440

AquaSoftener. Návod k obsluze. Úpravny na změkčení vody AquaSoftener 170, 350 a 440 AquaSofteer Návod k obsluze Úpravy a změkčeí vody AquaSofteer 170, 350 a 440, s.r.o. Podbabská 81/17, 160 00 Praha 6, Czech Republic www.eucl.cz ifo@eucl.cz Uživatelská příručka Obsah Před zahájeím používáí

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH

FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH FINANČNÍ MATEMATIKA SBÍRKA ÚLOH Zpracováo v rámci projektu " Vzděláváí pro kokureceschopost - kokureceschopost pro Třeboňsko", registračí číslo CZ.1.07/1.1.10/02.0063 Gymázium, Třeboň, Na Sadech 308 Autor:

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOŠOVICE na školní rok 2013-2014 se uskuteční ve středu 6. března 2013 v budově MŠ od 8:00 do 14:00 hod.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NOŠOVICE na školní rok 2013-2014 se uskuteční ve středu 6. března 2013 v budově MŠ od 8:00 do 14:00 hod. Oběžník č. 2/2013 Četnost vydání: cca 1x měsíčně Místo vydávání: Nižní Lhoty Číslo a den vydání: 2/2013 ze dne 26. 2. 2013 Evidenční číslo: MK ČR 10232 Název, sídlo a IČO vydavatele: Obecní úřad Nižní

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Okamžik sestavení: 23.5.2013 9:40:01 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. A 2 Informace

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA

OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA POØÍÈSKÝ ZPRAVODAJ OBECNÍ NOVINY POØÍÈÍ u Litomyšle, MLADOÈOVA A ZRNÌTÍNA ÈÍSLO 3 ROÈNÍK XXI. ZÁØÍ 2015 MAGICKÁ ESA Obec a kulturní komise Poøíèí u Litomyšle srdeènì zvou na zájezd do Divadla kouzel Pavla

Více