zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj duben 2004 roèník 6, èíslo 2 1 rok (územní rozhodnutí, stavební povolení, provádìcí projektová"

Transkript

1 SEMÈICKÝ zpravodaj dube 2004 roèík 6, èíslo 2 Vážeí a milí spoluobèaé, letoší dlouhá zima sad již koeèì skoèila a s dlouho oèekávaým sluíèkem pøichází eje radost, ale i plo práce ám všem. Jarí úklid už máme z vìtší èásti za sebou a zahájey byly i pláovaé akce v obci. Chodík spojující lokalitu U Okálù s ulicí pøed firmou JARICO je již dokoèe, zbývá ještì úprava komuikace až k silici. Podle pøedpokladu pokraèují i práce a výstavbì komuikace k Mateøské škole, vèetì chodíku, dále bude pokraèováo v 1. ulici. K malému zdržeí dojde budováím spojovacího vodovodího øadu kolem MŠ k tzv. budoucí 3. ulici, což je k ásledé stavebí uzávìøe uté. Bìhem duba zaèe také výstavba vodovodích pøípojek k obecím i ostatím objektùm z páteøího vodovodího øadu a Pìèice. Vodovodí pøípojky k domu služeb a k hasièské zbrojici pøijdou a øadu zøejmì a poèátku léta. Mimo pùvodí zámìr obce bude možá ještì v letoším roce zahájea výstavba splaškové kaalizace ve 2. ulici. Obec žádá o státí dotaci, takže pokud ji dostaeme, bude akce realizováa. Z tohoto dùvodu však budeme zøejmì ucei odložit budováí chodíku a komuikace Na Rafadì a pøíští rok, jiak bychom to fiaèì ezvládli, ebo státí dotace a zmíìou kaalizaci pokryje je èást ákladù. Obecí zastupitelstvo také eustále zvažuje, zda se pustit do další etapy výstavby ižeýrských sítí a lokalitì Za Kampelièkou a v budoucí 3. ulici. Zamýšleý prodej pozemkù vcelku ivestorùm zatím ztroskotal a evýhodosti abízeých podmíek pro obec, proto byla celá akce odložea. Zájem o výstavbu v Semèicích je však opravdu zaèý, proto si ejsme jistí, zda odložeí výstavby a delší dobu je moudré. Pøi zvažováí všech aspektù pro a proti ám stále vychází ejlépe variata, že obec provede zaivestováí pozemkù ve vlastí režii, tak jak tomu bylo v I. etapì. Je to sice ároèé, ale pro obec zøejmì ejvýhodìjší. Vzhledem ke zvýšeí DPH, ceì stavebího materiálu a jiým aspektùm však bude uté, pokud se obec k realizaci výstavby ižeýrských sítí rozhode, zvýšit ceu 1 m 2 zaivestovaého pozemku miimálì o jedu tøetiu. 1 rok (území rozhodutí, stavebí povoleí, provádìcí projektová dokumetace, výbìrové øízeí atd.), proto se musíme rozhodout ještì letos, pokud ebudeme chtít ztratit další rok, ale jak? babo raï? Ještì bych se chtìla ìkolika slovy zmíit o ochraých pøilbách a høbitovì, které tak rozvíøily zájem èeských médií. Zatím je to ìkomu k smíchu, ebo se to zdá edùstojé, ale je to pouze do té doby, ež se opravdu ìco stae. Potom pùjde všecho straou a budou se hledat viíci. Za budovu kostela zodpovídá církev, za høbitov obec, takže jedié øešeí by bylo zavøít pøístup a høbitov. Zatím jsme to vyøešili takto, proto Vás prosím, abyste pøilby používali, hlavì ájemci hrobù ze severí a západí stray, kde je situace s padáím omítky, zdiva a tašek ejhorší. V pøípadì vìtrého poèasí, echoïte radìji a høbitov vùbec. Doufám, že mediálí kampaò alespoò trochu pomùže církvi k získáí státí dotace a opravy kostela, jiak evím, jak dál situaci øešit. Obèaé se také ptají, jak je to s páleím vìtví, listí a jiých rostliých zbytkù. Obecí vyhláška o odpadech toto ezakazuje, tz., že co eí zakázáo, je povoleo, ALE! Zbytky by mìly být atolik suché, aby pøi páleí edocházelo k obtìžováí okolí kouøem. Je to vždycky jeom v lidech a sousedské toleraci, esmíme si dìlat vzájemé aschvály. Mít dobrého souseda, je lepší ež vyhrát v loterii, toto letité rèeí je velmi pravdivé, ale každý se musíme o dobré vztahy pøièiit, tz. eje chtít, ale umìt i dávat, ìkdy staèí je dobré slovo, které pohladí. Jak vidíte stále je co øešit a rozhodutí, která jsou a zastupitelstvu obce jsou opravdu velmi závažá. Proto je potøeba, abyste estáli straou a sažili se ám svým rozhledem, zkušeostí a moudrostí pomoci. Øádé zasedáí zastupitelstva obce se koá ve støedu de 21. duba 2004 a budete a tomto jedáí vítái. Pøeji ám všem pìké jaro bez mrazíkù, aby ám dobøe odkvetly stromy a bylo hodì meruìk a broskví. Pøi pìkém poèasí se lépe pracuje a je i méì kofliktù. Dìkuji Vám za Vaši dosavadí spolupráci i toleraci. Ig. JANA MYDLILOVÁ, starostka Je to vìru tìžké rozhodováí, ale strategická rozhodováí byla a budou vždy tìžká. Pøíprava tak rozsáhlé akce trvá

2 Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA U s e s e í z øádého zasedáí zastupitelstva obce Semèice, koaého de 25. úora 2004 v zasedací místosti OÚ v Semèicích. A) Bere a vìdomí: 1. Zprávu o plìí úkolù uložeých zastupitelstvem obce a jedáích koaých de , a Dùvodové zprávy pøedeseé k jedotlivým bodùm jedáí. 3. Iformaci o bezúplatém pøevodu pozemku 78/13 o výmìøe 470 m 2 z majetku státu do majetku obce (pøístupová cesta k RD a Rafadì ). 4. Iformaci o uvolìí zástavího práva Èeskomoravskou stavebí spoøitelou k budovì è. p. 72, vèetì pozemku p. è. 73/4. 5. Žádost Svazu postižeých civilizaèími chorobami v ÈR o pøíspìvek a èiost. 6. Iformaci, že èástka ve výši 5 000,- Kè a èleství obce ve svazku Podholí bude do rozpoètu zaèleìa v rámci rozpoètové zmìy. B) Schvaluje: 1. Program dešího jedáí zastupitelstva obce tak, jak je uvede a pozváce. 2. Ovìøovatele zápisu: Ig. Aloise Jirsáka a pí Marii Masákovou 3. Navrhovatele useseí: Ig. Jiøího Èejku a p. Fratiška Moce 4. Zprávu o hospodaøeí obce za rok Rozpoèet obce a rok Zápis v kroice Obce Semèice za rok Termíy koáí øádých zasedáí zastupitelstva obce v r. 2004: 25.2., 21.4., , , Uzavøeí smlouvy o budoucí smlouvì smìé s VaK a. s. Ml. Boleslav o epeìžitém vkladu obce do majetku této spoleèosti za akcie této spoleèosti (splašková kaalizace v 1. ulici a v ulici k MŠ, èistíra odpadích vod pro 250 osob a vodovod). 9. Uzavøeí smlouvy o ájmu a zajištìí provozu, údržby a oprav plyáreského zaøízeí a pøípojek a lokalitì U Okálù a Za Kampelièkou se Støedoèeskou plyáreskou spoleèostí, a. s. Praha. 10. Výsledek hospodaøeí pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola Semèice za rok Pøevedeí evyèerpaé fiaèí èástky z hospodaøeí OBECNÍ ZASTUPITELSTVO: pøíspìvkové orgaizace Masarykova základí škola v Semèicích za r ve výši ,- Kè do rezervího fodu, který bude ásledì použit se souhlasem obce. 12. Pøevod rozpoètovaého pøíspìvku škole ve ètvrtletích splátkách v této výši: 250 tis. Kè/ I. ètvrtl., 450 tis. Kè/II. ètvrtl., 350 tis. Kè/III. ètvrtl., 300 tis. Kè/IV. ètvrtl. a to vždy 4. de v mìsíci ledu, dubu, èerveci, øíju roku Návrhy zámìrù rozvoje Obce Semèice do pøipravovaé studie: Itegrovaá rozvojová strategie mikroregiou Podholí tak, jak byly avržey. 14. Prodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o celkové výmìøe cca 100 m 2 schváleým zájemcùm o výstavbu 4 soukromých garáží, a základì geometr. pláu (Kupujícími budou Vìra Dvoøáková, Otakar Plecháè, Ig. Jiøí Èejka, Jaroslav Voborík). 15. Mimoøádou odmìu za r a) pí J. Èvaèarové za vzoré vedeí obecí kroiky a fotodokumetace v èástce 1000,- Kè èistého. b) p. K. Koèímu za aktualizaci iteretových stráek obce v èástce 1000,- Kè èistého. c) pí Blažeì Duovské za poskytováí údajù o poèasí do Semèického zpravodaje 500,- Kè èistého. D) Ukládá: Starostce Ig. Jaì Mydlilové: 1. Ve spolupráci s komisí pro Rozvoj obce a ŽP aktualizovat Program rozvoje obce Semèice a léta a pøedložit jej k projedáí a øádém zasedáí OZ de Zadat geometrické zamìøeí a oddìleí èásti obecího pozemku p. è. 73/4 o výmìøe cca 100 m 2 a výstavbu 4 soukromých garáží. 3. Uzavøít kupí smlouvu a odprodej èásti obecího pozemku p. è. 73/4 se ètyømi schváleými zájemci za 100,- Kè/m Vyvolat jedáí se Správou a údržbou silic Michovo Hradištì za úèelem vyøešeí stížosti paa Eichlera. 5. Vyvolat jedáí s paem Koèím za úèelem zajištìí další správy iteretových stráek obce. V Semèicích de Zapsala: Stará O Z N Á M E N Í o dobì a místì koáí voleb do Evropského parlametu Starosta Obce Semèice podle 32 zákoa è. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlametu a o zmìì ìkterých zákoù, o z a m u j e: 2

3 1. Volby do Evropského parlametu se uskuteèí: v pátek de 11. èerva 2004 od hodi do hodi v sobotu de 12. èerva 2004 od 8.00 hodi do hodi. 2. Místem koáí voleb do Evropského parlametu je volebí místost v budovì Obecího úøadu v Semèicích 3. Volièi bude umožìo hlasováí poté, kdy prokáže svou totožost a státí obèaství Èeské republiky platým obèaským prùkazem, cestovím, diplomatickým ebo služebím pasem Èeské republiky, cestoví prùkazem Èeské republiky ebo totožost a státí obèaství jiého èleského státu Evropské uie. 4. Každému volièi budou dodáy 3 dy pøede dem voleb do Evropského parlametu hlasovací lístky. Ve dech voleb do Evropského parlametu voliè mùže obdržet hlasovací lístky i ve volebí místosti. V Semèicích de 12. duba 2004 Ig. Jaa MYDLILOVÁ starostka ZE SEMÈICKÝCH KRONIK ZE SEMÈICKÝCH KRONIK (Z místích kroik vybrala Jarmila Èvaèarová, kroikáøka obce) STRASTIPLNÉ OSUDY SEMÈICKÝCH OBÈANÙ V I. SVÌTOVÉ VÁLCE - ZÁVÌR De 28. øíja 1918 již v prvých hodiách raích došla sem zpráva, že se v Praze ustavil Národí výbor, který provedl ekrvavý pøevrat odzbrojiv vojsko a prohlásil samostatost ašich zemí. Aè všichi jsme a teto okamžik èekali, a všichi jsme vìdìli, že tato událost astae, pøece jsme zprávám došlým echtìli uvìøiti, bojíce se zklamáí. Tu došly èasopisy a v ich ozámeo, že pravdivé byly zprávy ás došlé. Radosté opojeí zmocilo se všech. Lidé s úsmìvem v lících sdìlovali si tuto radostou zvìst, která dávala adìji, že všichi ti, kteøí dosud živi v dálých zemích, vrátí se ku svým milým domù. Ve mìstech i v mohých vsích obcházely hudby, lidé odstraòovali císaøské orly, symboly to poroby aší. Všude poøádáy slavosti, koáy pøedášky a lid sliboval dobrovolì, že pro tuto yí samostatou vlast pracovati a jí vše co má obìtovati chce. Jestliže 28. øíja 1918 celý svìt se divil jedolitosti a kázi celého ároda, se kterou byl pøevrat provede, ai e po tøech mìsících po pøevratu této svorosti ebylo. Za celou dobu války svìtové astøádalo se v obcích tolik hoølavých látek, že bylo tøeba je malé jiskøièky, aby se tyto vzítily. A tato jiskérka se blížila v podobì obecích voleb. Ale to už by byl zase úplì jiý pøíbìh. Proto tímto aše vyprávìí ukoèíme. Po celý rok jsme si pøipomíali zajímavé, ale tìžké osudy semèických obèaù v dobì války. Na ìkteré se V ledu 1919 poèalo se psáti v oviách o astávajících volbách do obecích zastupitelstev, aè volebí øád ještì ai Národímu Shromáždìí ku schváleí pøedlože ebyl. Následek toho byl poøádáí volièských schùzí, ezøízeá agitace, vzik tøídích bojù a esvárù v obcích. Stray politické ucházely se o pøízeò volièù a té se dostávalo tìm, kdo více slibovaly. Ve skuteèosti pøipravovali se volièi k volbám e dle politického pøesvìdèeí, ale k volbám, v ichž se chtìla dosavadí mešia, tudíž opozice, domoci vìtšiy èi vlády. 3 edostalo, protože o tom eí dostatek zázamù. 3. èervece 1921 byl padlým odhale pomík. Dovitø pomíku zalito kovové pouzdro, v ìmž a pergameu sepsáy jsou Èeòkem Hoøejším pomìry v obci v dobì svìtové války a po í. Na pomíku jsou vtesáa jméa obìtí I. svìtové války z aší obce. Padlí v roce 1914: Fratišek Podhajský Ja Èapek Josef Hauš Štìpá Viš 1915: Fratišek Masfeld Štìpá Novotý Jaroslav Novotý Václav Jelíek Josef Masák 1917: Josef Vavruška Josef Masák Fratišek Masák 1918: Josef Brzák Fratišek Rejmo Jaroslav Dufek Václav Øezáè 1919: Václav Libeský 1920: Josef Mysík Jaroslav Drbohlav OBECNÍ VOLBY V KRONICE ÈEÒKA HOØEJŠÍHO Následkem edostatku vagóù byl edostatek uhlí èím dál tím vìtší. K tomu pak pøidružil se edostatek chlebovi i masa. Tu poèaly dìlé tøídy - v domìí, že vekov potraviy schovává - vyhrožovati, že si pro potraviy a vekov dojdou, jestli yìjší ouze i dále potrvá. Vekov pak žádal sížeí ce vìcí, kterých v životì tøeba a poukazoval a to, že za peíze, které za obilí utrží dle maximálích ce, ièeho koupiti elze. Poìvadž vrátilo se velké možství vojíù domù, ebyla pro ì práce a proto ku koci leda odhlasovalo Nár. shromáž-

4 dìí záko o podpoøe ezamìstaých. Tohoto mìsíce postižea obec aše podruhé Špaìlskou chøipkou. V kvìtu se potravi edostávalo èím dál víc a volebí agitace spor mìst a vekova pøiostøovaly. Vziklo tu veliké apìtí mezi tøídou lidu dìlého a mezi rolíky a obchodíky se stray druhé. De 23. kvìta 1919 koala se schùze Zájmových sdružeí ze sedmi okresù u Hasmaù v Mladé Boleslavi. Na schùzi té se mìlo spoleèì s delegáty zemìdìlského dìlictva rozhodouti o úpravì mezd pro hospodáøský rok letoší. Døíve ještì ež k jedáí s delegáty došlo, vikl do sálu poštvaý dav lidu, vše v místosti rozbil a do krvava ztýral všechy úèastíky schùze. Nato táhl po mìstì. Vrazil do budov berího úøadu a politické správy a zde mohé eoblíbeé úøadíky zbil. Jié houfy táhly mìstem, rabovaly a eoblíbeé osoby eb aøkuté z lichvy, vodily pod šibeice, které s sebou esly. A tak jako se dìlo 23. kvìta - v èerý pátek - v Mladé Boleslavi, tak se dìlo v pøíštích dech v mohých obcích vùkolích, kam poštvaé zástupy z Mladé Boleslavi s oblíbeými šibeicemi šly. Tam pøipojovali se k im i ìkteøí domácí, postavila se šibeice a pod tu byli proskribovaí vodìi. Nadávky, posmìch a haa kydáy tu a ì a pak obyèejì po tìlesém ztýráí bývali propuštìi. Tak pøipravoval se árod ku pøíštím obecím volbám. De 21. èerva 1919 provedey byly volby do obecích zastupitelstev dle ového volebího øádu s pomìrým zastoupeím, který staovil, že v obcích do 500 obyvatel voliti se má 12 èleù. Dle posledího sèítáí v Semèicích ebylo pøes 500 obyvatel, volilo se 12 èleù. Kadidátí listiy byly: 1. republikáská straa è. vekova (rolíci) 2. sociálì demokratická (domkáøi) 3. árodì sociálí (dìlíci ze vsi i dvorští) Pøi volbì zvolei: a) za strau sociálì demokratickou: Václav Dvoøák, Fr. Král, Fr. Sládek, Fr. Svaèia, Fr. Hlaváè, Ja Novotý, Jos. Rychecký a Boh. Drbohlav b) za árodì sociálí strau: Fr. Koývka a Josef Volf c) za strau republikáskou: Fr. Starý a Fr. Volf Starostou obce zvole Fratišek Sládek, který tou dobou dlel jako vojí-legioáø a Slovesku. Poìvadž v celé republice byl výsledek voleb podobý zdejšímu, podala vláda Kramáøova demisi a po utvoøeí tak zvaé rudolevé koalice ze stra soc. demokratické, ár. sociálí a republikáské stray èeského vekova a utvoøea ová vláda Tusarova. Pøes toto politické souruèeství válèilo se v obcích vesele dál. Pastýø Na místì deší školy stávala chaloupka pastýøe Václava Poslta. Byl ejprve obecím pastýøem a když úøad te pro edostatek pastvi byl zruše, zastával úøad poocého. Pastviy byly v roce 1880 mimo úhorù a Podivkách a a prùhoech kol cesty vedoucí z obce a Hol a ahoøe a kopci. Pásával se v tìch letech je dobytek vepøový a skopový. Pøed tím prý pásával se dobytek hovìzí. Ráo a v polede dával pastýø zameí buï práskáím žílou, eb hrou a trubku, aby hospodyì dobytek ze dvorù vyháìly. Hrobík Když roku 1893 zemøel starý hrobík Klacek, bylo hrobictví dáo Josefu Øezáèovi. Ku hrobictví áležela i poviost zvoiti polede a raí a veèerí klekáí. Zároveò i tahati mìchy varha pøi mši svaté. Za tyto práce dostával od zvoìí 12 K a od taháí mìchù 6 K. Vedle tohoto roèího platu mìl ovšem ještì plat od vykopáí a úpravy hrobù a høbitovì. Po pøevratu zvoìí ve všedí dy pøestalo a zvoilo se je v edìli pøed mší svatou. Plat se mu zvýšil asi a 40 K a k tomu ještì má k užíváí kus pole a Važiu. U Podhajských Rodia Podhajských poskytovala støechu a hlavou lidem, kteøí se ocitli v ouzi. V proajaté místosti zde bydlila rodia Ze starých Semèic (Místopisá kroika) (Fratišek Dìdia: Bejvávalo.) 4 Vicece Dusila, koláøe, který ze zdejší rozboøeé stodoly použil døíví a stavbu svého ového domku è.p. 46. Ve døevìém špýchárku bydlila rodia Drbohlavova, když jim jejich domek è.p. 30 v roce 1905 celý shoøel. Rodia sedláka Krále z è. p. 29 po svém eš astém bakrotu zde také ašla domov. Hospoda u Mysíkù Kdy byl pùvodí domek postave, ezámo, rovìž kdo byl prvím hostiským. Jisto ale, že již Matìj Mysík zde mìl roku 1837 hostiec. Když zemøel, vdovu si vzal Matìj Èapek a také zde šekoval, takže se zde dlouhý èas potom u Èapkù øíkalo. Pùvodì tu byla je obyèejá místost. Stavitel Rùžièka z Hejkovic udìlal plá a sál s pøilehlými místostmi. Majitel se však dle pláu eøídil a postavil roku 1897 sál a pøi druhé pøestavbì r pøistavìl k ìmu dva lokály. Sy téhož byl øezíkem a pøistavìl si ledici. Josef Mysík zemøel v ruském zajetí a vdova si vzala Václava Novotého. Hospodaøili tu do roku Nemìli studu a chodili pro vodu do obecí study a áves pøed hospodou. Pro dobytek brali vodu ze strouhy pøes zahradu Podhajských. V ledici byl pozdìji prví masý krám v Semèicích kde prodávali øezíci Doát, Truksa a Ja Volek. Pøi požáru roku 1930 vše shoøelo. Hospodáøské budovy již ebyly obovey ai sál. Je obyté a lokály. Byl zde i kuželík. V šedesátých letech byla v lokále prodeja textilu po ìjaký èas a roku 1981 byla hospoda defiitivì zrušea. Škola v Semèicích v I. poloviì 19. století Škola byla v jedom baráku hed vedle høbitova. Byl to sad ejbídìjší barák ve vsi. Mìl jedu svìtici v prùèelí a vzadu komoru, kterou od školí svìtice oddìlovala síò. V komoøe bydlel vlastík. Na zápraží byla ještì komùrka, pak chlév a a koci mlátek, pøi kterém byl pøistave chlívek pro prase. Dvorek, asi dva sáhy široký, dìlil teto barák od vìtšího

5 statku (zøejmì è.p. 22). Ve škole podlahy ebylo. Zem byla hliìá, v síi také. Na dvorku byla hromada hoje od mlátku až po vchod do školy a kde pøestávalo hojištì, tam pokraèovala hojice. Když se vkroèilo do školí sekice, byla hed po pravé straì kama a za imi pec. Obojí bylo olemováa lavicí - pecákem. To zabíralo ètvrtiu místa. Poloviu zamìstaly škama - tøi pro hochy, tøi pro holky. A to byla škola pro tøi vesice. Zbývající ètvrtku u dveøí zároveò s kamy mìl uèitel pro sebe, svùj stolek a tabuli. Pa uèitel Uèitel byl starý, asi šedesátiletý èlovìk, který si vysloužil a vojì dvì kapitulace (28 let). Za tu dobu udìlal kaprála u kyrysarù. Když pøišel domù, byl už šedivý a k ièemu se ehodil, leda dìlat uèitele. Bydlel v sousedích Ouøecích, kde mìl svùj barák Na jílovišti, hed proti staré kovárì. Do školy epøicházel v urèitou hodiu, podle toho, jak mu žea uvaøila sídai. Do školy chodil pa uèitel v dlouhém kabátì, který dosahoval až pøes poloviu lýtek, kabát byl soukeý, žlutopopelavé barvy, vzadu ètyøi velké koflíky a s dvìma øadami vepøedu. Zdálo se, že jej dostal od vrchosti darem. Tøebaže mìl pa uèitel kyrysarskou postavu, byl mu všude volý. Pa uèitel hodì šòupal. To si vždycky abral otou š opku tabáku, ejdøíve si šòupul pravou dírkou, pak levou, a co zbylo, to všecko vecpal zas do té pravé. Proto mìl pravou dírku osu tøikrát tak velkou jako levou a já vidìl s pecáku, kde jsem mìl své místo trvale vykázáo, jak z té pravé dírky stále se dobývá a hoøeí ret tekutia v podobì kolomasti, a když se mìla taková tìžká kapka spustit pøes bradu a jeho malovaou vestu, tu pa uèitel hbitì sáhl po šátku, který mu z kapsy dlouhé kazajky stále vykukoval, a èerou kapku obyèejì ještì vèas zachytil. Tekrát ebylo ústavù pro vzdìláí uèitelù. Kdo umìl dobøe èíst a psát a trochu poèítat, mohl býti uèitelem. Však bylo toho èasu takových lidí málo. Obchùzka za chlebíèkem Uèitel mìl tøikrát do roka takovou obchùzku: posvíceí, o Tøech králích a o sv. Dorotì. Napø. o sv. Dorotì si uèitel vybral šest žákù, kteøí mu byli ejmilejší, dal jim každému hodì velkou kabelu a jede dostal pokladièku a peíze. Nejdøíve jsme vzali Semèice. Hed vedle školy byli Sýkorovi (asi è. p. 18 Krejèíkovo, des zboøeo) a pak hed rovou do dvora a potom kol dokola až jsme pøišli zase do školy. Zpívalo se:.pa uèitel pìkì prosí za to aše zpíváí, abyste mu pomoc dali, že má málo v kuchyi, trochu mouky, hrachu, èoèky, kroupy a také jáhly, že Vám Pá Bùh ráèí dát svaté požeháí. A teï hospodyì šla do spižíry a pøiášela skuteèì všechy ty dary. V každé kabele mìli jsme pøiést jiý druh, ale ež jsme pøešli ves, byla v každé celá míchaice: mouka, jáhly, krupky, sušeé švestky, hrách, èoèka - všecho dohromady. Hospodáø zase dal òáký te groš ebo dvougrejcar do pokladièky. Tak jsme zkoledovali celé Semèice za dopolede. Pa uèitel se trochu zlobil, že dárky byly pomíchaé, ale vida tu hojost, udobøil se brzy a je øekl: No to se žea apøebírá! A vybral tøi žaèky, aby šly domù pro ùše a odesly to do Ouøec, kde mìl pa uèitel barák. Pokladièku rozevøel, dal ám po dvou groších a odpolede jsme šli po Dorotì zase do Pìèic. Hospodyì ekoukala, kam co dává a a kterého kluka se podívala, tomu to do kabely asypala. Nìkterá to udìlala schválì, aby se mìla èemu smát. Paí uèitelová mìla týde co dìlat, ež všecky ty potraviy oddìlila, ale za to mìla až tøi mìsíce co vaøit. Také to bylo hlaví živobytí uèitelovo. Co mìl uèitel a peìzích, to bylo tak a oblek, obuv, tabák a ìjakou tu skleièku piva. Jií uèitelé si vypomáhali hudbou. Chodívali s muzikaty do hospod hrát. Matematické soutìže V letoším roce jsme se opìt zapojili do rùzých matematickým soutìží. Od øíja probíhalo školí kolo MO. Do okresího kola postupují žáci 7. tø. Petr Koš ál a Josef Kyloušek. V úoru probìhlo školí kolo Pythagoriády. Ze 6. tøídy se ikdo do okresího kola eprobojoval a ze 7. tøídy ás a 7. ZŠ v Mladé Boleslavi budou hájit Josef Kyloušek, Petr Koš ál, Ja Kaòka a Filip Mareš. Jaro otvírá eje pøírodu, ale i aši mysl a symbolem jara je pro ás i Matematický kloka, kterého se každoroèì zúèastòují žáci od 4. do 9. tøídy. Letoší roèík pøipadl a Všichi si ovìøili, zda po zimì jsou již probuzei, aebo ještì vyèkávají pod zbytky sìhu a prví teplé jarí paprsky. Tato soutìž je meziárodí a ve stejý de a stejou hodiu se k í každoroèì pøipojuje stále více dìtí a studetù. To asi bylo i impulsem pro aše druháèky, kteøí si také chtìli zasoutìžit a tak jim paí uèitelka pøipravila ìkolik logických úloh. Proto od pøíštího roku vyhlašujeme a aší škole další kategorii pro 2. a 3. tøídy - Matematický zajíèek. Dále se ještì 3 žákyì 9. tøídy zapojily do letos poprvé vyhlášeé astroomické olympiády a zatím postoupily do 2. korespodeèího kola. Všecha fiálová kláí máme ještì pøed sebou a proto všem postupujícím pøejeme hodì zdaru a držíme palce. Mgr. Reata ROTTEROVÁ ZPRÁVY ZE ZŠ ZPRÁVY ZE ZŠ 5 Jaro Tak už koeèì rozkvétají kvìtiy, dy se prodlužují, sluce má vìtší sílu ež mívalo. Jako každý rok, zovu a zovu. Loi, letos, pøíští rok. Každý rok se vkrádá ta melacholie odcházející zimy do ašich dù. Sluce svítí. Jak by e! Pøišlo jaro. Jaa CHUMLENOVÁ, 9. tøída Z KANTORSKÉHO NOTÝSKU Svátky jara si již tradièì a aší škole pøipomíáme velikooèí výstavou. Veku se ještì proháí studeý vítr, když ji pod ispirujícím vedeím paí uèitelky Králové dìti se svými vyuèujícími pøipravují. Jejich esmírá peèlivost a radost z práce adche každého ávštìvíka, který se zájmem míjí kraslice, zdobeé kvìtiáèe, períèky, vystøihováky, obrázky a velikooèí vazby. A a výstavu bude možé vzpomíat celý rok - až do té pøíští. Marie KUBÍNOVÁ, uèitelka VÍTÌZOVÉ SOUTÌŽE O NEJKRÁSNÌJŠÍ KRASLICI 1. tøída : 1. Vébr Ja 2. Musil Pøemek 3. Horák Marti

6 2. tøída: 1. Horerová Petra 2. Mièík Ja 3. tøída: 1. Matoušková Majda 2. Štajerová Mirka 3. Šáralová Tereza 4. tøída: 1. Misík Mila 2. Hùlková Martia 3. Kaòková Tereza 4. Chumle Daiel 5. Štìpáová Ája 5. tøída: 1. Èvaèarová Irea, Rotterová Reata 2. Rózová Jaa, Veselá Aeta 6. tøída: 1. Hrušková Zlata 2. Hýbl Tomáš Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Z ÈINNOSTI TJ SOKOL SEMÈICE Fotbálek a Pepíka: Probìhl sice za malé úèasti, ale pøi skvìlých výkoech, zvláštì pak ejstaršího hráèe paa Vláïi Rejmoa, který spoleèì s Mirkem Kuèerou a Pavlem Hùlkou teto fotbálek vyhráli. Nohejbal: V souèasé dobì probíhá pøíprava a jarí sezóu a to údržbou kurtù. Pøivezli jsme atuku a teï se rová povrch a hlavì válcuje, aby bylo a ásledující sezóu vše pøipraveé. Prví test kurtù bude kromì tréikù 17. duba od 9.00 hodi, kdy domácí A družstvo astoupí k prvímu utkáí krajského pøeboru proti Stratovu. Tímto chceme pozvat všechy pøízivce tohoto sportu, aby ás pøišli podpoøit. Nìco ze života SOKOLa: V kvìtu v ašem areálu budeme opìt poøádat již tradièí turaje TTD Cukrovaru Dobrovice. Nejbližší akce pro širokou veøejost: Tímto zveme malé i velké a tradièí akce jako Rej èarodejic, který se uskuteèí 30. duba od hodi a hlavì Prvomájový pochod okolím Semèic který startuje ve13.00 hodi ze sportovího areálu. Dìtský de je pláová a 29. kvìta od hodi. Všechy akce budou upøesìy veøejým rozhlasem a plakátováy a zámých místech. Ig. Vladimíra HYNKOVÁ a Ja KLIMO Z ÈINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V sobotu 28. úora procházel aší obcí masopustí prùvod za doprovodu kapely pod vedeím p. Duovského. Poèasí ám pøálo a dle statistikù 76 maskám zpøíjemòovalo áladu (samozøejmì eje poèasí) pøi jejich cestì po všech koutech obce. Úspìšé rozlouèeí bylo zakoèeo v hasièské zbrojici. Chtìli bychom touto cestou podìkovat všem pøekrásým, ìkdy velmi ápaditým maskám, všem orgaizátorùm, dále obèaùm za trpìlivost a pøipraveé pohoštìí s pøáím, abychom se ve zdraví za rok (pøibližì touto dobou) zovu setkali. Dìkujeme. Ve dech 26. a 27. bøeza probìhl sbìr železého šrotu. Touto cestou bychom chtìli podìkovat Ig. Heømaskému a Ig. Balšákovi za zapùjèeí techiky, která ám velmi usadila práci pøi akládáí. Dále bychom chtìli Ig. Heømaskému podìkovat za splìí slibu, který dal a valé hromadì a zakoupil ám baterie do aší Mái (autocistery) v hodotì cca 8 tisíc Kè. Nejbližší akce : Pozváka a Tajý výlet a kolech, který bude a Velikooèí edìli 11. duba od 8.30 hodi. Sraz u hasièáry. Bližší iformace Vám možá prozradí Vláïa Rejmo. Ve dech 16. až 18. duba pùjdeme vyèistit a abílit koupalištì. Sraz v pátek v 15.00, v sobotu v 8.00 hodi. Za SDH Semèice KLIMO Karel OKÉNKO KULTURNÍ KOMISE Vážeí pøátelé! Na mìsíc dube a kvìte jsme pro Vás pøipravili tyto akce: 16. duba pojedeme do Prahy do divadla Skelet a divadelí pøedstaveí Miluji Tì, ale Vstupeky jsou již vyprodáy. Odjezd autobusu od Masarykovy základí školy v hod. u u u Na 21. kvìta od hod. pøipravujeme dobroèiý kocert v kostele sv. Prokopa v Semèicích. V programu vystoupí: Dìti z Masarykovy základí školy ze Semèic, pod vedeím Mgr. Vyhákové a Mgr. Helichové. Jako host vystoupí dìtský pìvecký sbor Paprsek z Mladé Boleslavi, pod vedeím Milaa Klipce. Kocert bude trvat 1 hodiu a 30 miut (vezmìte si teplé obleèeí). Bezpeèost úèikujících a publika, proti spadu zdiva a støeších tašek bude zajištìa zakrytím vchodu do kostela. Za kulturí a sociálí komisi, Marie MASÁKOVÁ 6

7 INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU INFORMACE OBECNÍHO ÚØADU POZOR! V pátek de 30. duba 2004 bude ve hod. pøistave u høbitova KONTEJNER a velkoobjemový odpad.bude zde stát do podìlí do 8.00 hod. Nedávejte do ìj døevo, které se dá spálit, železo, sklo, papír ebo ebezpeèý odpad. Patøí sem staré matrace, koberce, liolea a vìtší ádoby èi vìci, které se evejdou do popelice a edají se jide odevzdat èi zužitkovat. V týdu od podìlí 26. duba do pátku 30. duba bude opìt provádì sbìr ebezpeèého odpadu. Teto bude shromažïová ve vymezeém prostoru Prodejy paliv (pí Brùchová-Hradec). Odevzdat lze pouze tyto druhy: záøivky, akumulátory, plechovky od barev èi jejich zbytky, olej motorový a pøevodový, ledice, mrazáky a televizory. Jié druhy sem edávejte, eodvezou je. Sbìrový papír lze stále bìhem celého roku odevzdávat ve škole, staèí ho odložit pod støechu u vchodových dveøí, ebo pøedat paí Meszárošové èi pau Meszárošovi. Výtìžek z prodeje je úèelì využit ve školí družiì. SKLO a PET lahve odevzdávejte prosím stále do kotejerù u prodejy LUBO. Dìkujeme Vám, že poctivì odpady tøídíte a šetøíte tím eje životí prostøedí, ale i obecí pokladu. Tyto odpady do popelic epatøí a je smuté, že ìkteøí obèaé z pohodlosti odpad etøídí. Mooèláky, èi jié použité drobé baterie lze stále odevzdávat v prodejì RENKO. Stále se moží stížosti a volì pobíhající psy, kteøí ièí a zeèiš ují okolí, což se ikomu elíbí. Také veèeí psù; v obci eí dovoleo, pokud majitel psa exkremety ihed euklidí. V sobotu de 17. duba 2004 od hod. bude provedea jedorázová akce vykrýváí požadavkù a zemiu. Zájemci se ahlásí a obecí úøad a požadovaé možství zemiy uhradí. Možo i v uvedeou sobotu a OÚ od hod. Naložeí a odvoz zabezpeèí firma H-INTES, které tuto službu uhradíte a místì. VÝZVA Diakoie Broumov požádala aši obec o uspoøádáí humaitárí sbírky v aší obci. Jedá se pøedevším: 1. O Vámi odložeé odìvy, obleèeí, prádlo, hraèky, kihy, deky, lùžkoviy, tašky atd. Zkrátka ještì ositelé èi využitelé vìci. Tyto pracovíci diakoie tøídí a pøedávají azylatùm, domovùm dùchodcù, dìtským domovùm, bezdomovcùm atd. 2. Dále sbírají veškerý poškozeý textil, tzv. sbìrový, který dále ekologicky, a mechaizovaé lice zpracovávají a izolaèí materiály a èistící hadry do továre a díle apod. Tato orgaizace zamìstává velké možství problematických lidí, kteøí by se jide tìžko uplatili a je samofiacovatelá. Takovéto orgaizace a aktivity je potøeba podporovat, protože eèekají pouze s otevøeou rukou a žádostí o peíze. Proto jsme se rozhodli jim pomoci. Kulturí a sociálí komise vyhlásí termí (bìhem mìsíce kvìta), a místo, tj. kdy a kde budou výše uvedeé odložeé vìci shromažïováy. Sdìlujeme Vám to v pøedstihu, abyste prohrábli skøíì, pùdy, komory, skladištì atd. a pøi jarím úklidu vìci vyøadili a pøipravili. Sbìru vìujeme zøejmì jedo sobotí dopolede. Jistì máte každý z Vás doma vìci, které ještì echcete vyhodit, zabírají Vám zbyteèì místo, ale evíte komu byste je dali. Proto Vás prosíme, udìlejte dobrý skutek a pøieste je, budou využity úèelì a ještì pomohou potøebým lidem. Nashromáždìé vìci si DIAKONIE sama odveze, jakmile ji vyzveme. Termí a místo sbìru se vèas dozvíte letákovou poštou a ještì to vyhlásíme. Dìkujeme Vám za pochopeí a ochotu pomoci tìm, kteøí to potøebují. Marie MASÁKOVÁ Ig. Jaa MYDLILOVÁ pøedseda kulturí a sociálí komise starostka Evideèí èíslo: MK ÈR E 10412; Poèet výtiskù: 210; Cea: Zdarma; Vydává: Redakèí rada OÚ Semèice; Tisk: Zdeìk Gola, Bìlská 151, Mladá Boleslav; Grafická úprava: Moika Nováèková, Mladá Boleslav 7

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN

Vzorový příklad na rozhodování BPH_ZMAN Vzorový příklad a rozhodováí BPH_ZMAN Základí charakteristiky a začeí symbol verbálí vyjádřeí iterval C g g-tý cíl g = 1,.. s V i i-tá variata i = 1,.. m K j j-té kriterium j = 1,.. v j x ij u ij váha

Více

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko

dálniced3 a rychlostní silnice Praha x Tábor x České Budějovice x Rakousko dáliced3 a rychlostí silice R3 Praha Tábor České Budějovice Rakousko w w obsah základí iformace 3 dálice D3 a rychlostí silice R3 PrahaTáborČeské BudějoviceRakousko 3 > základí iformace 4 > čleěí dálice

Více

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s.

Základní údaje. Ing. Zdeněk Jindrák JUDr. Dana Musalová. n Vznik společnosti 29.9.1997. n Obchodní název HYDRA a.s. Základí údaje Vzik společosti 29.9.1997 Obchodí ázev HYDRA a.s. Sídlo: Na Zámecké 1518, 140 00 Praha 4 IČO/DIČ 25610562 / CZ25610562 Předmět podikáí Výroba kodezátorů Provozovy: Průmyslová 1110, Jičí Hradecká

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR

10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR Středí hodoty, geometrický průměr Aleš Drobík straa 1 10.3 GEOMERTICKÝ PRŮMĚR V matematice se geometrický průměr prostý staoví obdobě jako aritmetický průměr prostý, pouze operace jsou o řád vyšší: místo

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy Vlastí hodoceí školy dle vyhlášky 15/2005 Sb., v platém zěí, kterou se staoví áležitosti dlouhodobých záměrů, výročích zpráv a vlastí hodoceí školy. Škola: Základí umělecká škola Plzeň, Sokolovská 30,

Více

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ

4 DOPADY ZPŮSOBŮ FINANCOVÁNÍ NA INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ 4 DOPADY ZPŮSOBŮ FACOVÁÍ A VESTČÍ ROZHODOVÁÍ 77 4. ČSTÁ SOUČASÁ HODOTA VČETĚ VLVU FLACE, CEOVÝCH ÁRŮSTŮ, DAÍ OPTMALZACE KAPTÁLOVÉ STRUKTURY Čistá současá hodota (et preset value) Jedá se o dyamickou metodu

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektroická publikace Metodika implemetace Průřezového tématu Evirometálí výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životí prostředí 2. Ekologické

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

-1- Finanční matematika. Složené úrokování

-1- Finanční matematika. Složené úrokování -- Fiačí ateatika Složeé úrokováí Při složeé úročeí se úroky přičítají k počátečíu kapitálu ( k poskytutí úvěru, k uložeéu vkladu ) a společě s í se úročí. Vzorec pro kapitál K po letech při složeé úročeí

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Deskriptivní statistika 1

Deskriptivní statistika 1 Deskriptiví statistika 1 1 Tyto materiály byly vytvořey za pomoci gratu FRVŠ číslo 1145/2004. Základí charakteristiky souboru Pro lepší představu používáme k popisu vlastostí zkoumaého jevu určité charakteristiky

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Vážeí zákazíci, dovolujeme si Vás upozorit, že a tuto ukázku kihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To zameá, že ukázka má sloužit výhradì pro osobí potøebu poteciálího kupujícího (aby èteáø

Více

Sekvenční logické obvody(lso)

Sekvenční logické obvody(lso) Sekvečí logické obvody(lso) 1. Logické sekvečí obvody, tzv. paměťové čley, jsou obvody u kterých výstupí stavy ezávisí je a okamžitých hodotách vstupích sigálů, ale jsou závislé i a předcházejících hodotách

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH

TECHNICKÝ AUDIT VODÁRENSKÝCH DISTRIBUČNÍCH ECHNICKÝ AUDI VODÁRENSKÝCH DISRIBUČNÍCH SYSÉMŮ Ig. Ladislav uhovčák, CSc. 1), Ig. omáš Kučera 1), Ig. Miroslav Svoboda 1), Ig. Miroslav Šebesta 2) 1) 2) Vysoké učeí techické v Brě, Fakulta stavebí, Ústav

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1

Střední hodnoty. Aritmetický průměr prostý Aleš Drobník strana 1 Středí hodoty. Artmetcký průměr prostý Aleš Drobík straa 0. STŘEDNÍ HODNOTY Př statstckém zjšťováí často zpracováváme statstcké soubory s velkým možstvím statstckých jedotek. Např. soubor pracovíků orgazace,

Více

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll

Moravskokrumlovské noviny Měsíčník lvydává Město Moravský Krumlov lročník 3 ll RECESE V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ Od září miulého roku ás ekoomové zpočátku opatrě, později čím dál aléhavěji upozorňovali a skutečost, že celý svět mimo Českou republiku zasahují chapadla recese opakujícího

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu

ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUCÍ HODNOTY. Závislost úroku na době splatnosti kapitálu ÚROKVÁ SAZBA A VÝPOČET BUDOUÍ HODNOTY. Typy a druhy úročeí, budoucí hodota ivestice Úrok - odměa za získáí úvěru (cea za službu peěz) Ročí úroková sazba (míra)(i) úrok v % z hodoty kapitálu za časové období

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012

Licence: D1L4 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Vlastiboøice. (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Obec Vlastiboøice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 13.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00671878 název Obec Vlastiboøice ulice, è.p. è.p. 26 obec Vlastiboøice PSÈ, pošta

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Využití účetních dat pro finanční řízení

Využití účetních dat pro finanční řízení Využtí účetích dat pro fačí řízeí KAPITOLA 4 V rác této kaptoly se zaěříe a časovou hodotu peěz (a to včetě oceňováí ceých papírů), která se prolíá celý vestčí rozhodováí, dále a fačí aalýzu (vycházející

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011

Licence: D90D XCRGBZUC / ZUC (01012010 / 01012010) Ruda nad Moravou. (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Obec Ruda nad Moravou ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 27.04.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, è.p. 9. kvìtna 40 obec Ruda nad Moravou

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

Á ž Ů Ž É Č Í ř č ě š á ž š ž ř Č ě ě ů ý žá ý ů á š ř č ě čů á ž ř š é ý š é ř é ě ý ř š ř š á ř ě ř š á ě ž žá é ř á ř á ě ž ř ě ř ě ě é ř á ř é š ý á ě Ě Í á ž š é ě ý ě á é á é á ě á ě ž ř ř á á á

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- SLOŽENÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/../.98 IV- Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- SLOŽENÉ ÚROOVÁNÍ

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012

Licence: DF66 XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012) Obec Drhovice. (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Obec Drhovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00512605 název Obec Drhovice ulice, è.p. Drhovice obec Drhovice PSÈ, pošta 391 31 Kontaktní

Více

1 Trochu o kritériích dělitelnosti

1 Trochu o kritériích dělitelnosti Meu: Úloha č.1 Dělitelost a prvočísla Mirko Rokyta, KMA MFF UK Praha Jaov, 12.10.2013 Růzé dělitelosti, třeba 11 a 7 (aeb Jak zfalšovat rodé číslo). Prvočísla: které je ejlepší, které je ejvětší a jak

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 1 ROČNÍK XIV. BŘEZEN 2005 ZDARMA RADNICE INFORMUJE Obecí vyhlášky Obecí zastupitelstvo a svém posledím zasedáí v loňském roce de 15. 12. 2004 schválilo tři ové obecě závazé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013

Licence: ZZZZ XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Dolní Branná. (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Obec Dolní Branná ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 13.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 277738 název Obec Dolní Branná ulice, è.p. 256 obec Dolní Branná PSÈ, pošta 54362

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ

FINANČNÍ MATEMATIKA- JEDNODUCHÉ ÚROKOVÁNÍ Projek ŠABLONY NA GVM Gymázium Velké Meziříčí regisračí číslo projeku: CZ..7/.5./34.948 IV-2 Iovace a zkvaliěí výuky směřující k rozvoji maemaické gramoosi žáků sředích škol FINANČNÍ MATEMATIA- JEDNODCHÉ

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 16.01.2014 Èas zpracování: 18h27m38s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012

Licence: DNT0 XCRGBZUC / ZU2 (20012011 / 01012011) Mladý Smolivec. (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Obec Mladý Smolivec ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 30.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00256935 název Obec Mladý Smolivec ulice, è.p. 95 obec Mladý Smolivec PSÈ, pošta

Více

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012

Licence: DRI3 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Veselí. (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Obec Veselí ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 23.04.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274569 název Obec Veselí ulice, è.p. Veselí 68 obec Pøelouè PSÈ, pošta 535 01 Kontaktní

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz

Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Školní 180, tel.: 466 680 419, e-mail: obec@rybitvi.cz, www.rybitvi.cz Najdete v èísle: Z dìní v obci / Zpráva Mìstské policie Láznì Bohdaneè Modernizace spalovny v Rybitví / podzim Jiskry Rybitví Hranolek

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku.

nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. A B E C E D A nejen pro prvòáèky je variabilní pomùckou. Je urèena k výuce a procvièování ètení a psaní v 1. roèníku. ilesia rading s.r.o. ÈESKÝ VÝROBCE UÈEBNÍCH POMÙCEK Polní 287, 747 19 Bohuslavice,

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: uèetní Datum zpracování: 11.02.2013 Èas zpracování: 12h20m45s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ

Více

zpravodaj Teï bych chtìla øíci ještì pár slov k tomu, co se v obci udìlalo a co ještì chceme do konce roku udìlat.

zpravodaj Teï bych chtìla øíci ještì pár slov k tomu, co se v obci udìlalo a co ještì chceme do konce roku udìlat. SEMÈICKÝ zpravodaj záøí 2005 roèník 7, èíslo 4 l Vážení a milí spoluobèané, stále mám menší a menší chu cokoli psát a tvoøit tzv. slohové cvièení. Mám totiž dojem, že jsem už všechno, co jsem chtìla øíct

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice. CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice OBÈASNÍK CENA 6 Kè è. 57 1/2013 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (2 Hasièský ples 19. 1. 2013 probìhl Hasièský ples. Na letošní ples pøišlo trochu ménì návštìvníkù než

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jiøina Bujoková Datum zpracování: 17.03.2014 Èas zpracování: 14h57m 0s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ, DOBROVOLNÝCH

Více

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY

CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY CO JEŠTÌ NEVÍŠ O BLATNÉ? v rámci kampanì S OÈIMA NAVRCH HLAVY Každé mìsto má svou historii a své zajímavosti. Vydej se s námi nyní na procházku po Blatné. Na trase budeš plnit úkoly v pracovních listech

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13

ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 ZŠ Brno, Horácké námìstí 13 Vážení ètenáøi, máme za sebou další pololetí a s ním opìt pøichází náš Zpravodaj, který vám pøináší informace o nìkterých událostech a akcích ze školního života. Uèebna chemie

Více

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná

Výroční zpráva fondů společnosti Pioneer investiční společnost, a.s. - neauditovaná Výročí zpráva fodů společosti Pioeer ivestičí společost, a.s. - eauditovaá Obsah 1. Účetí závěrka: Pioeer Sporokoto, Pioeer obligačí fod, Pioeer růstový fod, Pioeer dyamický fod, Pioeer akciový fod, BALANCOVANÝ

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù:

prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Jednotlivé strany obdržely tento poèet platných hlasù: prosinec 2004 roèník 6, èíslo 5 Vážení a milí spoluobèané, stále více si uvìdomuji a zvláštì v tomto adventním a pøedvánoèním období, že bychom mìli zpomalit náš neustálý hon. Mìli bychom se uklidnit a

Více

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník

DLOUHOÒOVICKÝ obèasník DLOUHOÒOVICKÝ obèasník cena 6 Kè leden - únor - bøezen 007 è. 3 ètvrtletník obce Dlouhoòovice Podìkování a k tomu pár slov nového starosty obce Vážení spoluobèané, chvíli jsem pøemýšlel, jakými slovy zaèít

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

ZPRAVODAJ 11-12. Obce Všemyslice INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ZPRAVODAJ Obce Všemyslice registrová u MK ČR pod č. 19860 11-12 2013 i INFORMACE Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 11. listopadu se koalo v KD v Nezašově další zasedáí zastupitelstva obce Všemyslice za přítomosti

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010

Licence: DKJC XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Stropešín. (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Obec Stropešín ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 11.02.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 44065507 název Obec Stropešín ulice, è.p. Stropešín 3 obec Stropešín PSÈ, pošta 675 55

Více