Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

2 Základní škola a Mateřská škola Tovačov Výroční zpráva o činnosti školy Osnova: a) základní údaje o škole b) přehled oborů vzdělávání c) rámcový popis personálního zabezpečení školy d) údaje o zápisu k povinné školní docházce e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů g) údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti i) výsledky ČŠI j) základní údaje o hospodaření školy k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,

3 a) základní údaje o škole Identifikační údaje: Základní škola a Mateřská škola Tovačov Podvalí Tovačov IZO: IČO: DIČ: CZ Ředitel školy: Mgr. Pavel Odehnal Kontakty: ředitel školy zástupce ředitele školy hospodářka školy fax školní družina školní jídelna mateřská škola jídelna mateřské školy web: Zřizovatel: Město Tovačov Náměstí Tovačov Kontakty: , starosta města , spojovatelka

4 Základní škola a Mateřská škola Tovačov je úplnou základní školou s pěti ročníky 1. stupně, čtyřmi ročníky 2. stupně, dvěma odděleními školní družiny, čtyřmi třídami mateřské školy, školním klubem, školní jídelnou (vč. výdejny stravy v mateřské škole). Mateřskou školu navštěvovalo 96 dětí, což je stejný počet, jako v uplynulém škol. roce. Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídci, Koťátka a Berušky. Základní školu Tovačov navštěvovalo ve škol. roce 2011/ žáků 1. až 9. ročníku (132 chlapců, 126 dívek). To je o šest více než v předcházejícím škol. roce ( + 6 žáků). Přehled počtu žáků v jednotlivých třídách: třída počet žáků chlapci děvčata 1.A B A A A A A B A B A A celkem Tovačovská škola je spádovou školou pro děti z Oplocan, Klopotovic, Lobodic, žáci k nám dojíždějí i z Ivaně, Věrovan, 2 žákyně z e. Pedagogický sbor (celkem 26 pedagogů) tvoří převážně vyučující z Tovačova (celkem 9), 3 vyučující dojížděly z Přerova (z toho 2 vyuč. MŠ), 3 z Lobodic, 3 z Troubek, 2 z Kojetína (z toho 1 vyuč. MŠ), 1 ze Štěpánova, 1 z Prostějova, 1 z Žeravic (MŠ), 1 z Vlkoše, 1 z Ivaně (MŠ) a 1 z Hrušky. Vychovatelky ŠD a ostatní zaměstnanci školy jsou místní (mimo vedoucí ŠJ a jedné kuchařky = Lobodice). Školní klub slouží převážně přespolním žákům 1. i 2. stupně, hlavně v době před vyučováním, po vyučování, kdy jsou žáci závislí na odjezdech autobusů a vlaků a v době volných hodin. V době mimo vyučování slouží ŠK žákům 2. stupně k pořádání mimoškolních akcí.

5 Zřizovatelem školy je Město Tovačov, které zajišťuje provoz školy. Činnost školy je zřizovatelem velmi podporována. Mzdy, učebnice a učební pomůcky zajišťuje MŠMT prostřednictvím pověřeného úřadu v Přerově. Ve školním roce 2011/12 všechny ročníky pracovaly podle našeho vlastního vzdělávacího programu Barevný svět pod Spanilou věží. Náš ŠVP Barevný svět pod Spanilou věží vychází z toho, že tovačovská škola je školou v místě s bohatou historií, živou kulturou a krásnou přírodou. Všechny naznačené změny by měly vést především k tomu, že se žáci budou učit rádi, že získají dovednosti i způsoby jednání, které budou mít smysl a které bez problému uplatní v dalším životě a v zaměstnání doma i kdekoli v zahraničí. Změny by měly navodit i takové vztahy ve škole, jejichž odrazem budou samostatní, sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí. Lidé, kteří budou umět prožít svůj život plodně právě s využitím dovedností, které ve škole získali. V tomto školním roce jsme pokračovali v započatém projektu Holocaust pro žáky 9. ročníku. V MŠ pokračujeme ve výměně oken a v celkové rekonstrukci budov, v budově základní školy v rekonstrukci WC. V budově školy máme dětské oddělení Městské knihovny. Škola je dále vybavena tělocvičnou, školní dílnou, školním hřištěm, Pokračujeme v dobudování ostatních sportovišť a odpočinkové zahrady. Přehled počtu strávníků ve škol. roce 2011/12 počty strávníků dětí MŠ 96 + přesnídávky a svačinky žáci 1.stupně 126 žáci 2. stupně 118 dospělí 94 z toho 53 zaměstnanci škol studentů SŠ 82 celkem: 516 Při počtu 516 strávníků uvaří ve školní jídelně kolem obědů za měsíc.

6 Technický stav budov: 1. ZŠ Školní budova není v dobrém technickém stavu. Zvláště WC nevyhovují požadavkům 21. století. Proto se během hlavních prázdnin postupně rekonstruují. K rekonstruovaným WC v přízemí při vstupu do školy a u tělocvičny, WC pro dívky v 1. patře (učebny Ch a D), během prázdnin přibudou i WC pro chlapce ve 2. patře. Bylo by vhodné rekonstruovat i elektroinstalaci a svázat budovu dívčí. Po výměně oken do ulice Förchtgottova jsme pokračovali ve výměně oken do dvora. Dále jsme opravili vlhkou stěnu ve školních dílnách, kam jsme přestěhovali i keramickou dílnu. 2. MŠ Budovy, ve kterých sídlí MŠ jsou v dobrém stavu. Každým rokem se snažíme přesvědčit zřizovatele o nutnosti vybudování na budově MŠ sedlové střechy. Protože je rovná, místy poškozená, zatéká jí. Každým rokem se snažíme přesvědčit zřizovatele o nutnosti vybudování na budově MŠ sedlové střechy. Podařilo se nám vyměnit všechna okna ve třídách MŠ, poslední během prázdnin. Zbývá nám vyměnit okna ze strany do zahrady. V MŠ máme krásně zrekonstruovanou a nově vybavenou zahradu, kterou nám závidí mnohé školky z okolí. 3. ŠD Školní družina sídlí v budově školy, děti tak mohou využívat školní prostory (učebnu ICT, škol. klub apod., vč. školního hřiště). Na školním hřišti jsme vybudovali nové pískoviště, 2 nové prolézačky a domeček. 4. ŠJ Prostory ŠJ jsou v moderních prostorách, kuchyně má v suterénu dostatečné skladovací prostory se zázemím pro personál. Stálým problémem je příjezdová komunikace, která je v provizorním stavu.

7 b) přehled oborů vzdělávání Mateřská škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět. Předškolní vzdělávání probíhá prostřednictvím třídních vzdělávacích programů.to znamená, že každá třída si opět vytvořila svůj třídní vzdělávací program se svou vzdělávací nabídkou. Témata vzdělávací nabídky jsou tak ušita dětem v jednotlivých třídách na míru. Navazují na loňský rok, prohlubují vzdělávací nabídku či profilují třídy určitým směrem. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se tvoří v průběhu roku. Skládají se z tématických celků zpravidla týdenních. Na tvorbě programů jednotlivých tříd pracovaly obě třídní učitelky a zásadně se v nich odráží věk a možnosti dětí. Třídní programy jsou součástí školního vzdělávacího programu Barevný svět průvodce po duhovém mostě. Základní škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu Barevný svět pod Spanilou věží. Tento náš program jsme realizovali ve všech ročnících školy. Pro vyučující je práce podle ŠVP náročnější, při vyučování používají takové metody a formy práce, které nutí žáky neustále pracovat. Ne u všech žáků se tato práce setkává s úspěchem, při vyučování je vyučující nutí k aktivitě. Školní družina pracovala dle plánu práce školy a školní družiny v souladu s vyhláškou o zájmovém vzdělávání. c) rámcový popis personálního zabezpečení školy Ve škol. roce 2011/12vyučovalo v MŠ 8 učitelek. Všechny jsou plně kvalifikovány. O provoz MŠ se staraly 4 provozní pracovnice. V ZŠ vyučovalo 18 pedagogů, z toho byli 4 muži. Všichni učitelé školy splňují vzdělání dle zákona o pedagogických pracovnících.

8 V základní škole pracovalo 5 provozních pracovníků, z toho byl 1 muž (školník). V ŠD pracují 2 vychovatelky. Ve ŠJ pracuje 6 pracovnic (1 vedoucí jídelny, 3 kuchařky a 2 pracovnice provozu), které zajišťují stravu nejen pro žáky a pracovníky mateřské i základní školy, ale i pro studenty a pedagogy SOŠ a pro cizí strávníky z Tovačova, Annína i Oplocan. c) přehled o pracovnících školy Mgr. Pavel Odehnal ředitel školy M - Z Mgr. Petr Velický zástupce ŘŠ Čj - Ov Mgr. Ivana Zavadilová učitelka Tv Z - Př Mgr. Miroslava Bajtková učitelka 1. st. Mgr. Iveta Hudcová učitelka 1. st. Mgr. Arana Nosálová učitelka 1. st. koordinátor ŠVP Mgr. František Štěpánek učitel 1. st. Mgr. Jana Juříková učitelka 1. st. Mgr. Eva Dvořáková učitelka 1. st. Mgr. Alžběta Brodská učitel 2. st. nástup na MD Mgr. Petr Jehlář učitel M TP Mgr. Marcela Haraštová učitelka Čj - Ov Mgr. Eva Macháčková učitelka Čj Aj Mgr. Olga Polzerová učitelka M Př Mgr. Jana Ticháčková učitelka Z Rj metodik prevence Mgr. Vladimíra Vránová učitelka Ch Př Mgr. Ivana Volčková učitelka Tv + Př Mgr. Jitka Lehká učitelka D + Fj výchovná poradkyně Mgr. Alena Šťastná učitelka M - Ov zástup za MD Jarmila Konečná hospodářka Markéta Nováková asistentka ředit. Pavla Dočkalová vychovatelka ŠD

9 Alena Krátká vychovatelka ŠD Marie Polčáková vedoucí učitelka MŠ Lenka Dočkalová učitelka MŠ Jarmila Křesťanová učitelka MŠ Jitka Řepková učitelka MŠ Barbora Složilová učitelka MŠ Eva Žažová učitelka MŠ Zdeňka Ludvová učitelka MŠ Jana Doležalová učitelka MŠ Hana Majarová školnice MŠ MŠ Jarmila Rozehnalová uklízečka MŠ Marie Nečekalová uklízečka ZŠ Petra Vojtašková uklízečka ZŠ Kateřina Pazderová uklízečka ZŠ nástup na MD Marcela Dosedělová uklízečka MŠ Eva Komínková uklízečka ZŠ zástup za MD Marie Romanová vedoucí ŠJ ŠJ Miroslava Blaťáková kuchařka ŠJ Jana Hormaňská kuchařka ŠJ Jitka Vodičková kuchařka ŠJ Lenka Zavadilová prac. provozu ŠJ Věra Račková prac. provozu ŠJ Alena Pěkníková prac. provozu MŠ d) údaje o zápisu k povinné školní docházce Zápis do MŠ proběhl , zápisu do MŠ se zúčastnilo 49 dětí. MŠ by mělo ve škol. roce 2012/13 navštěvovat 86 dětí. Zápisu do 1. třídy (únor 2012) se zúčastnilo 38 dětí. Rodiče 5 dětí požádali o odklad školní docházky. Do l. třídy by měly nastoupit 33 děti.

10 Přehled o vycházejících žácích: Jméno Název střední školy Místo stř. školy Název oboru 1. Bocan Jiří SŠ obchodu, gastronomie a designu Praktik s.r.o Pasteurova, gastronomie (kuchař) 2. Dodek Julius SŠ polytechnická Rooseveltova, mechanik opravář motor. vozidel 3. Hajduk David SŠ polytechnická Rooseveltova, mechanik instal. a elektro. zařízení 4. Horný Tomáš SŠ Švehlova nám. Spojenců., opravář zeměd. strojů Prostějov 5. Juřík Tomáš VOŠ a SPŠ Božetěchova, elektrotechnika elektrotechnická 6. Kožurko Matěj SŠ polytechnická Rooseveltova, mechanik opravář motor. vozidel 7. Navrátil Filip VOŠ a SPŠ Božetěchova, elektrotechnika elektrotechnická 8. Nesvadba Michal SOŠ průmyslová a SOU Lidická, stavebnictví strojírenské Prostějov 9. Nesvadbík František SOŠ průmyslová a Lidická ul., Strojní mechanik SOU strojírenské Prostějov 10. Pohlodka Tomáš SŠ Švehlova nám. Spojenců., opravář zeměd. strojů Prostějov 11. Skřipský Ondřej SPŠ strojírenská Tř. 17. listopadu, strojírenství 12. Uvíra Petr SŠ polytechnická Rooseveltova, mechanik instal. a elektro. zařízení 13. Dostálová Michaela GJW Kolárova, gymnázium Prostějov Kohnová Sára Slovanské gymnázium Tř. J. z Poděbrad, gymnázium 15. Kosková Natálie OA Tř. Spojenců, obchodní akademie 16. Krvačná Pavlína SZŠ a VOŠ zdravotnická Pöttingova, zdravotnický asistent E. Pöttinga 17. Ligačová Nikola OA Palackého, obchodní akademie Prostějov 18. Lindnerová Anna SŠ sociální péče a služeb Nám. 8. května, Zábřeh sociální činnost 19. Lindnerová Eva Gymnázium Gymnázium Kojetín 20. Netopilová Monika Slovanské gymnázium Tř. J. z Poděbrad, 21. Přehnalová Magda SŠ gastronomie a služeb Šířava, Přerov 22. Rozehnalová Kamila Gymnázium Čapkovského, 23. Rudolfová Kateřina Gymnázium Tomkova, - Hejčín gymnázium gymnázium kadeřnice gymnázium gymnázium

11 24. Smejkalová Nikola SŠ polygrafická Střed. Novosadská, 25. Štaffová Monika SŠ hotelová a služeb Na Lindovce, Kroměříž 26. Švalbachová Martina SŠ technická Kouřilkova, Přerov 27. Urbanová Michaela Vojenská SŠ a VOŠ MO Jevíčská, Mor. Třebová 28. Vodičková Jitka SŠ technická Kouřilkova, Přerov 29. Vystavělová Erika SOU obchodní Nám. E. Husserla, Prostějov reprodukční grafik pro média jezdec a chovatel koní jemný mechanik (optik) technické lyceum jemný mechanik (optik) cukrářka Shrnutí: - gymnázium: 6 žákyň - obchodní akademie: 2 žákyně - zdravotní škola: 1 žákyně - obory se sociálním zaměřením: 1 žákyně - potravinářské obory: 3 žáci - technické obory : 14 žáků - média: 1 žákyně - chov koní: 1 žákyně Střední školy, učební obory s maturitou : 19 žáků, tj 65,5% SOU (výuční list) : 10 žáků, tj. 34,5%, 1 žák ukončil základní vzdělávání v 8. ročníku a nastoupil do SŠ Sv. Kopeček, obor kuchař 2 žáci odešli po 5. ročníku na víceletá gymnázia e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků Mateřskou školu navštěvovalo 95 dětí. Mateřská škola měla 4 třídy. Sluníčka, Medvídky, Koťátka a Berušky. Základní školu Tovačov navštěvovalo ve škol. roce 2011/ žáků 1. až 9. ročníku (132 chlapců, 126 dívek). Škola měla 12 tříd, 6 tříd na l. stupni, 6 na 2. stupni a 2 oddělení školní družiny.

12 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2011 / 2012, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Miroslava Bajtková , ,94 42,94 I.B Mgr. Arana Nosálová , ,07 34,07 II.A Mgr. Iveta Hudcová , ,33 32,33 III.A Mgr. Jana Juříková , ,42 48,42 IV.A Mgr. Eva Dvořáková , ,81 53,81 V.A Mgr. František Štěpánek , ,35 48,35 VI.A Mgr. Ivana Volčková , ,82 68,82 VI.B Mgr. Olga Polzerová , ,88 41,82 1,06 VII.A Mgr. Eva Macháčková , ,33 57,28 0,06 VII.B Mgr. Marcela Haraštová , ,39 68,39 VIII.A Mgr. Jana Ticháčková , ,04 55,92 0,12 IX.A Mgr. Alena Borková , ,90 76,90 CELKEM/POČET ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,52 52,42 0,1

13 Na škole se vyučoval anglický jazyk, žáci si mohli v rámci VP vybrat francouzský, německý jazyk a ruský jazyk. Od 7. do 9. ročníku mají žáci možnost některé předměty volit. Předměty jsou voleny tak, aby pokrývaly potřeby a zájem žáků, zbytečně je nezatěžovaly a také, aby byly kvalitně odučeny. Osvědčila se nám forma seminářů (chemický, dějepisný, zeměpisný). Dále mají děti zájem o mediální výchovu, konverzaci z Aj, sportovní hry, matematiku a český jazyk (příprava na přijímací řízení). f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů Konkrétní výsledky MPP Podařilo se: rozvíjet spolupráci s Městskou policií Přerov a Kojetín zlepšit spolupráci s kurátorkou, pí. Janů, a společně řešit kázeňské problémy žáků a záškoláctví nabídnout žákům dostatečný počet kroužků v rámci školního klubu i Centra sportu spolupracovat se školami v rámci regionu ( sportovní akce, soutěže, semináře, zájezdy,..) Nepodařilo se: využívat k řešení kázeňských problémů výchovnou komisi zavést třídnické hodiny, rozvíjet vztahy TU - žák DVPP v oblasti prevence, hlavně šikany propagace akcí na školním webu, v místním a regionálním tisku umístit na školním webu materiály ŠMP Klady a zápory při realizaci MPP Kladné připomínky podpora vedení školy finanční spoluúčast KRPŠ na některých akcích školy- proplácení jízdného, odměny, zlepšení spolupráce MP-VP-TU Záporné připomínky: málo financí na DVPP v oblasti prevence nejednotnost učitelů při řešení nekázně žáků g) údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci jsou ze zákona povinni se dále vzdělávat. Většinu akcí organizuje Scholaservis Prostějov, pobočka Přerov, případně NIDV.

14 Většina učitelů navštěvovala dílčí semináře ke tvorbě ŠVP. Všichni vyučující se dále vzdělávají prostřednictvím internetu. h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Žáci školy se zapojili do mnoha soutěží organizovaných MŠMT i ostatními organizacemi. Ve školním roce 2011/12 se naši žáci zúčastnili: projektu Putování po řece, výukového programu v ZOO Lešná, žáci 9. ročníku besedy na ÚP v Přerově k volbě povolání, Drakiády (děti ze ŠD), Halloween (děti ze ŠD), Burzy škol pro vycházející žáky, divadelního představení v Prostějově (děti ze ŠD), školního kola Přírodovědného klokana, Mikulášské nadílky pro děti z MŠ, školního kola Olympiády v Čj, Luckiády (tradiční pásmo pro děti z MŠ), školního kola chemické olympiády, okresního kola chemické olympiády na GJŠ v Přerově, školního kola Pythagoriády (žáci 6. a 7. tříd), okresního kola Dějepisné olympiády. svatby na nečisto v rámci Národního týdne manželství, LVK na Klepáčově, přírodovědné soutěže Naší přírodou, šachového turnaje pořádaného oddílem šachu při TJ Sokol, školního kola BiO (praktická část), okresního kola Hanácké písničky v Kojetíně, okresního kola Olympiády v Čj, Matematického klokana, matematické soutěže pro všechny žáky školy, školního kola v recitaci pro žáky 1. stupně., krajského kola v Dějepisné olympiádě, okresního kola v BiO, projektu Holocaust, soutěže Zelená stezka zlatý list v Kojetíně, zeměpisné exkurze do Prahy, okresního finále soutěže Naší přírodou v Přerově, Čarodějnického turnaje ve vybíjené, okresního kola Pythagoriády, besedy s příslušníky Policie ČR v Přerově, mezinárodní matematické soutěže TAKTIK, organizovali jsme sběr papíru, školního kola Konverzace v Aj, Dne dětí v zámeckém parku, okresního kola ChO v Přerově, hudebního programu ABRAKAMUZIKA, rybářských závodů mládeže na Hradeckém rybníku, projektu Řecký den, slavnostního rozloučení se žáky 9. ročníku na zámku v Tovačově. Stěžejní akcí naší školy byl ovšem náš 1. školní ples, který jsme zorganizovali ve spolupráci s rodiči našich žáků. Žáci 9.A zahájili ples slavnostním předtančením. Všichni zúčastnění hodnotili náš ples jako velmi zdařilý.

15 Úspěchy našich žáků ve škol. roce 2011/2012 V letošním školním roce se naši žáci opět zapojili do mnoha soutěží. Říjen: Turnaj v malé kopané v Kojetíně, 1. místo - žáci 6. a 7. ročníku Šachový turnaj, žáci šachového kroužku Turnaj v malé kopané v Kojetíně Přírodovědný klokan, žáci 8. a 9. ročníku Listopad: Turnaj ve florbale v Přerově Prosinec: Turnaj v tenise Školní kolo v zeměpisné olympiádě Školní kolo v Olympiádě v Čj, žáci 8. a 9. ročníku postup do okresního kola Školní kolo Pythagoriády, žáci 6. až 8. ročníku postup do okresního kola Školní turnaj ve florbale Leden: Okresní kolo Pythagoriády J. Hajduk (úspěšný řešitel), M. Mertová Okresní kolo Matematické olympiády M. Netopilová Okresní kolo dějepisné olympiády K. Rozehnalová (6. místo) Školní kolo chemické olympiády postup do okresního kola Únor: Literární soutěž Evropa ve škole postup do krajského kola Soutěž SAPERE - Vědět, jak žít postup do okresního kola Březen: Okresní kolo chemické olympiády S.Kohnová, M. Netopilová, K. Rudolfová (nejúspěšnější z žáků základních škol) Školní kolo soutěže Finanční gramotnost postup do okresního kola Okresní kolo soutěže Naší přírodou N. Krvačná postup do krajského kola Okresní kolo Olympiády v Čj Krajské kolo soutěže Evropa ve škole M. Skopal (1. místo), A. Netopilová (čestné uznání) Duben: Krajské kolo soutěže Hanácká písnička

16 Květen: Školní kolo soutěže Matematický klokan Krajské kolo dějepisné olympiády Coca-cola Cup, postup do dalšího kola Okresní kolo soutěže Finanční gramotnost postup do krajského kola Mc Donalds Cup okrskové kolo v kopané Okrskové kolo soutěže Zelená stezka, zlatý list postup do krajského kola Finále soutěže Naší přírodou N. Krvačná (2. místo) Šachová liga v i Krajské kolo soutěže Zelená stezka, zlatý list Turnaj ve vybíjené v Kojetíně dívek 1. místo Šachový turnaj, žáci šachového kroužku Celostátní kolo soutěže Evropa ve škole M. Skopal (3. místo) Recitační soutěž, žáci 1. stupně Červen: Malá chemická olympiáda, žáci 9.A Tenisový turnaj žáků Ve škole pracuje školní psycholog a v MŠ školní logopedka. Žáci naší školy mohou navštěvovat zájmové kroužky. Ty můžeme rozdělit na dvě skupiny. Ty sportovní a pohybové byly soustředěny do Centra sportu, které může fungovat díky grantu, který škola získala z rozpočtu města. Ty další zájmové kroužky bychom mohli zahrnout do složky estetické Hanáček, Keramika. Přehled o zájmových kroužcích je uveden v tabulce: počty žáků Sportovní aktivity I. žáci tříd I. Volčková 12 Sportovní aktivity II. žáci 5. tříd I. Volčková 11 Florbal: mladší žáci roč. F. Štěpánek 12 Florbal: starší žáci roč. F. Štěpánek 14 Tenis: mladší žáci roč. P. Velický 18 Tenis: starší žáci roč. P. Velický 15 Hanáček + Mažoretky třída Z. Ludvová, O. Pečenková 27 Keramika I.,II.,III. žáci 1. i 2. stupně D. Nováková 29 Vaření pro všechny žáky I. Volčková 11 Šachový kroužek pro všechny žáky J. Čala 9 Při škole pracuje šestičlenná Školská rada ve složení: Ing. Stanislav Rozehnal a Alena Skoupilová (zástupci zřizovatele) Mgr. Jitka Lehká a Mgr. František Štěpánek (zástupci učitelů)

17 Iveta Kohnová a Renata Vybíralová (zástupci rodičů) Dále při škole pracoval Klub rodičů a přátel školy, pod vedením pana Zbyňka Opatrného, který navázal na práci minulého sdružení rodičů. Rodiče projevují větší zájem o dění v MŠ, jsou ochotni spolupracovat s učitelkami a pomoci jim v organizaci akcí pro děti. Jako velmi zdařilé akce lze hodnotit např. Dýňovou slavnost, Mikulášování, Dětské šibřinky, velikonoční dílny, dopravní soutěž apod. Také na veřejnosti se zapojily děti MŠ. Např. vystoupení pro seniory, v DD, vítání občánků do života či vystoupení tanečního kroužku při škole Hanáček a Mažoretky. i) výsledky ČŠI Ve školním roce 2011/2012 proběhla inspekce. Se závěry byli seznámeni pedagogové školy, členové školské rady. Zápis je k dispozici v ředitelně školy. j) základní údaje o hospodaření školy Celkové příjmy hlavní činnosti: Provozní dotace Dotace na mzdy+oniv Ostatní zdroje - jde např. o školné, prodej stravy apod. Účelová dotace UZ Účelová dotace grant kroužky Účelová dotace UZ Účelová dotace na prvňáky UZ Účelová dotace UZ Účelová dotace z Úřadu práce Dotace Peníze školám Celkové výdaje hlavní činnosti: Čerpání provozní dotace Čerpání ostatních zdrojů Čerpání dotace na školství Čerpání účelové dotace UZ Čerpání grantu na kroužky Čerpání dotace UZ Čerpání účelové dotace na prvňáky Čerpání účelové dotace UZ ,81 Kč z toho: ,- Kč ,- Kč ,41 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,40 Kč ,04 Kč z toho: ,52 Kč ,12 Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč

18 Čerpání účelové dotace z Úřadu práce Čerpání dotace Peníze školám ,- Kč ,40 Kč V roce 2010 nám byla poskytnuta Neinvestiční dotace z MŠMT ve výši ,- Kč na zvýšení úrovně vzdělávání. Tuto dotaci jsme přijali po předchozím souhlasu zřizovatele.k jsme obdrželi zálohu ve výši 60% tj ,80 Kč. V letošním roce tj jsme z této zálohy vyčerpali částku ,40 Kč, zbytek zálohy by zúčtován ve prospěch účtu 414-Rezervní fond a bude čerpán v roce KONEČNÉ STAVY FONDŮ k : Fond odměn Fond rezerv 413 Fond rezerv 414 Investiční fond ,- Kč ,64 Kč ,50 Kč (v tom částka ,40 Kč Peníze ) ,20 Kč Škola provozovala tuto doplňkovou činnost: Pronájem kotelny MŠ (Zavadil) Pronájem T-Mobil Pronájem LAN servis, Marketing Collegium, Sprintel) Kurzy keramiky pro dospělé Stravování cizích strávníků Pronájem tělocvičny Celkové příjmy doplňkové činnosti: ,86 Kč z toho: Návrh na rozdělení hospodářského výsledku bude předložen Radě města Tovačova v této podobě: Fond odměn ,- Kč (jde o zůstatek ze mzdových režií) Fond rezerv ,28 Kč. V roce 2011 byly provedeny např. tyto akce: Oprava WC NB 1.patro ,- Kč Výměna oken v MŠ - další etapa ,- Kč Nákup kotle do ŠJ ,- Kč Organizace Dne dětí 5.098,- Kč Pořízení lanového centra na zahradě MŠ ,- Kč (zbývající částka hrazena z výtěžku Šibřinek a školného MŠ) Nákup nových lehátek a lůžkovin MŠ (ze školného) Oprava kanalizace MŠ (havárie) Oprava části střechy na správní budově MŠ Nákup nového koberce do druhé třídy ŠD (ze školného) Nákup nových dřevěných hraček ŠD (ze školného) Nákup termoportů pro odvoz stravy Nákup chladící skříně

19 Oprava odpadů ŠJ Výroba stolu pod PC do dějepisné učebny Závěsný systém na mapy do učebny dějepisu (Peníze školám) Výroba 4 ks skříní na uskladnění věcí pro tělocvik a školní družinu Nákup nových lavic a židliček do první třídy (učebna č. 41) Nákup nových učebních pomůcek do školních dílen Nákup 5 ks kovových skříněk na hasící přístroje Nákup 2 ks televizorů a 2 ks dataprojektorů do tříd pro zvýšení úrovně výuky žáků Nákup 2 ks interaktivních tabulí (Peníze školám) Nákup videokamery a televize (Peníze školám) Výroba 2 ks panelů pro prezentaci (ŠOA UZ 33339) Nákup 2 ks tabulí (Peníze školám) Nákup nových výukových programů pro výuku ČJ, M, Z Oprava šítové zdi ze strany od p. Trnkala a oprava mokrého zdiva ve školních dílnách Oprava mokré zdi v šatně TV Oprava elektro rozvodů v 2. patře NB Oprava žaluzií na dívčí budově, ve školním klubu, zeměpisu, dějepisu Oprava linolea ve třídách a položení nového ve třídě č. 26 (CHB 2.patro) Oprava osvětlení a výměna zářivek ve třídě dějepisu a třídě č. 3 (NB 1.patro a přízemí) k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním školním roce jsme se do mezinárodních programů nezapojili. l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Ve škol. roce 2011/12 se vyučující naší školy zapojili do krátkodobých seminářů a kurzů. m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Ve škol. roce 2011/12 jsme pokračovali v projektu EU peníze do škol, kde jsme na vybavení novými učebními pomůckami a další vzdělávání pedagogů získali ,- Kč, pokračovali ve spolupráci na kofinancování zájmových kroužků z grantu, který vyhlásilo město Tovačov. n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, Základní škola a Mateřská škola Tovačov při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje se zřizovatelem, s Krajským úřadem kého kraje, s Magistrátem města Přerova (pověřená obec), s Úřadem práce v Přerově i s podnikatelskými subjekty v regionu.

20 Závěr: Děkuji za spolupráci zřizovateli a Školské radě za spolupráci a pochopení. Tovačov, září 2012 Mgr. Pavel Odehnal, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 byla schválena Školskou radou dne:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TOVAČOV Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Tovačov Výroční zpráva o činnosti školy Osnova: a) základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VALTICE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah I. Základní charakteristika školy str. 3 II. Údaje o pracovnících školy str. 7 III. Výsledky výchovy a vzdělávání str. 10 IV. Údaje o výsledcích inspekce

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2011/2012 Hospodářský rok: 2011 Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Datum: 3.září 2012 Mgr. Hana Koudelová,

Více

školní rok 2011/2012

školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2011/2012 V Radostíně nad Oslavou 30. srpna 2012

Více

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková

Výroční zpráva. Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk. Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková Výroční zpráva Základní škola Dr.Hrubého 2, Šternberk 2012 2013 Vlasta Šafránková Lenka Hlaváčková 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Kovářov, okres Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Obsah: 1) Základní údaje o škole.. str. 2 2) Přehled oborů vzdělání str. 2 3) Přehled pracovníků školy.. str. 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy v Dolním Benešově. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Dolním Benešově za školní rok 2011/2012 Dolní Benešov: 12. 10. 2012 Vypracovala: Mgr. Marie Sovíková Obsah Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10

Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 1 Základní škola Hrotovice Výroční zpráva o činnosti školy 2009/10 a) základní údaje o škole Základní škola, F. B. Zvěřiny 221, 675 55 Hrotovice IČO 474 383 12, DIČ CZ-474 383 12, IZO 600 121 691 (ZŠ 047

Více

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011

Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského Lysá nad Labem 2010-2011 Zpracovala Mgr. Marie Nováková ředitelka školy OBSAH 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 1.1 Charakteristika školy.4 1.1.1 Škola... 4 1.1.2 Zřizovatel..

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace 594 44 Radostín nad Oslavou okres Žďár nad Sázavou kraj Vysočina školní rok 2012/2013 V Radostíně nad Oslavou 26. srpna 2013

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více