Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír (28. 2. 1927-1997)"

Transkript

1 Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Kraus Vladimír ( ) ( ) INVENTÁŘ NAD 743 evidenční pomůcka 270 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2005

2

3 Obsah: 1. Vladimír Kraus ( ) 2 2. Vývoj a dějiny fondu 3 3. Archivní charakteristika fondu 3 4. Stručný rozbor obsahu fondu 3 5. Záznam o uspořádání fondu 5 Osnova inventáře 6 Inventář 7 Rejstříky: Rejstřík věcný 30 Rejstřík jmenný 46 Rejstřík místní 48 Rejstřík názvový 49 Rejstřík institucí 50 1

4 1. Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc. ( Podhorní Újezd 1997 Praha (?)) Vladimír Kraus se narodil 28. února 1927 v Podhorním Újezdu. Po získání základního a středního vzdělání začal v roce 1947 studovat zeměměřičské inženýrství, toto studium ukončil v roce 1951 II. státní zkouškou, čímž také získal titul ing. Po ukončení studia nastoupil 1. dubna 1951 jako asistent do Ústavu nižší a vyšší geodézie při ČVUT. Během 50. let se stal členem laboratoře kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT, na počátku 60. let členem katedry mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT. K vědeckému titulu CSc. přidal 1. ledna 1975 i akademický titul docent pro obor kartografie na stavební fakultě ČVUT. Kromě pedagogické činnosti vyvíjel i činnost znaleckou v roce 1967 byl jmenován znalcem pro obor stavebnictví se specializací na kartografii a kartografickou polygrafii. Svoji akademickou dráhu na ČVUT ukončil 31. prosince 1982 a následujícího roku nastoupil do Střediska dálkového průzkumu Země v Geodetickém a kartografickém podniku, n. p. V 90. letech po nějakou dobu působil jako externí přednášející polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. Vladimír Kraus zemřel v roce Z dochovaných dokumentů je zřejmé, že se již od svých vědeckých počátků Kraus věnoval polygrafii jako oboru, který se zabývá tiskařskými technikami. Jako člen katedry kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT se věnoval především technikám reprodukce kartografického materiálu, v průběhu času se začal věnovat i zpracovávání fotografického materiálu vůbec. Ať již v rámci pracovní činnosti či ze soukromého zájmu shromažďoval informace o ostatních reprodukčních technikách, svou pozornost věnoval i polygrafickým strojům a přístrojům. Tyto jeho znalosti jsou zřejmé nejenom z jeho písemné odborné tvorby, ale také z jeho aktivní účasti na vědeckých konferencích či z pasivní účasti na veletrzích a podobných akcích (EMBAX-PRINT, OFSET, INTERKAMERA aj.). S NTM byl Kraus spjat především svou přítomností na každoročně konaných sympóziích Z dějin geodézie a kartografie, které pořádalo právě NTM; měl také určitý podíl na přípravě výstav týkajících polygrafie (Litografie k potěše a užitku výročí vynálezu litografie ). V jeho písemné tvorbě se jeho znalosti uplatnily asi nejkomplexněji. Jako docent kartografie na FSv ČVUT se podílel na tvorbě didaktických pomůcek pro studenty (skripta Kartoreprodukce, Návody pro kartoreprodukci), publikoval o tiskařských reprodukčních technikách, polygrafických strojích a přístrojích, v rámci historie polygrafie se věnoval jak jednotlivým osobnostem tak i významným výročím tohoto průmyslového odvětví (např. Dějiny Typografické besedy (vydáno posmrtně ) či Typografové (spolu s Janem Bartákem)). Již v 80. letech přidal k těmto historickým črtám (převážně zprávám) i články o historii Prahy 10, svého bydliště. 2

5 2. Vývoj fondu Dokumenty, tvořící dnešní fond 743 Kraus Vladimír, byly do NTM získány koupí od vdovy po původci Johanny Krausové, rozené Sedláčkové. Typově značně bohatý materiál (knihy, materiály z konferencí, učební texty, zprávy a posudky, výpisky, bibliografie, rukopisy studií atd.) byl prozatímně uložen do 17 archivních kartonů a umístěn do hlavního depozitáře Archivu NTM. 3. Archivní charakteristika fondu Na uspořádání materiálů, tvořících fondu, nebylo od doby převzetí a uložení do chvíle pořádání nic změněno. Na začátku pořádacích prací muselo být rozhodnuto, které materiály ve fondu nechat a které nikoli. Nebyl tu problém s vnitřní skartací, spíše tu byla otázka, do jaké míry zachovat ve fondu knihovní materiály, které byly převzaty s původcovými dokumenty. Bylo rozhodnuto, že tištěné materiály (knihy, periodika, sborníky aj.) patří uchovat ve fondu jen v tom případě, pokud je prokazatelný kontakt původce s těmito materiály, tzn. pokud docházelo k jejich opoznámkování či podtrhání. Ostatní tisky, tzn. bez jakýchkoli zásahů původce fondu, byly předány knihovně NTM, část těchto tisků, majících charakter tisků firemních, byla vyčleněna do samostatného celku firemní tisky polygrafie a přidána ke sbírce firemních tisků/oborové dokumentace archivu NTM. Při vlastním pořádání fondu došlo k odchylkám od a) pořádacího schématu A NTM, b) uspořádání materiálu samotným původcem. Odchylkou od pořádacího schématu je, že korespondence původce byla ponechána na svém místě, tj. v tématických celcích tak, jak to udělal původce. Pokud se totiž nějaká korespondence dochovala, tak byla uložena především u původcových prací spolu s jejich strojopisy. Výjimkou je korespondence zařazená ve vlastním celku II. korespondence, kam byla zařazena ta korespondence, která nebyla/nemohla být přiložena k žádné z původcových prací. Odchylkou od uspořádání dokumentů původcem je to, že strojopisy původcových prací, které on řadil chronologicky za sebou bez ohledu na typ písemnosti (odborná práce, přednáška, zpráva apod.), byly rozčleněny podle pořádacích schématu A NTM do jednotlivých typových celků na odborné a literární práce, přednášky, recenze, posudky, zprávy, projekty, patenty, návrhy. 4. Stručný rozbor obsahu fondu Fond 743 Vladimír Kraus sice má charakter osobní pozůstalosti, pokrývá ale pouze určité tématické části původcova života. Zcela chybí jakýkoli materiál patřící do skupin I. životopisný materiál, IV. písemnosti z veřejné činnosti původce, VI. písemnosti týkající se rodinných příslušníků 3

6 a VII. písemnosti cizích osob (částečně supluje sign. III. f) 2 pomocný a přípravný materiál - cizí práce). Pod signaturu II. Korespondence je zařazena jen malá část celkově dochované korespondence (proč viz 3. Archivní charakteristika fondu). Obsahově pokrývá jednání s institucemi o vydání některých z původcových prací. Nejrozsáhlejším a nejdůležitějším je celek III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost původce fondu. V podsignatuře III. a) Odborná a literární práce (tzn. III a) 1 Odborné a vědecké práce a III. a) 2 Populárně vědecké práce) lze nalézt původcovy rozsáhlejší odborné práce týkající se jak techniky tisku, tak jednotlivých polygrafických strojů a přístrojů. Podsignatura III. b) Přednášky, projevy, proslovy zachycuje v jediné své části (III. b) 1 Přednášky) odborné ústní projevy původce, a to na odborných konferencích. Z velké části se jedná o vědecké konference stavební fakulty ČVUT, ČSAV Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky (převážně skupiny geodeticko-kartografické), či o sympozia Z dějin geodézie a kartografie NTM. Další podsignaturou je celek III. c) Recenze, posudky, zprávy. Část III. c) 1 Recenze a III. c) 2 Posudky vypovídají o původci jako o odborném oponentovi. Je zde vidět širší odborný záběr původce, než byla jen polygrafie. Jak v recenzích tak i v posudcích lze nalézt práce věnující se i kartografii, historii topografie, didaktice. Stejně tak je vidět široký odborný záběr v části III. c) 3 Zprávy. Vedle úzce zaměřených zprávách z cest (III. c) 3. 1) je tu část III. c) 3. 2 Zprávy ostatní. Tato početně nejrozsáhlejší položka celé pozůstalosti tématicky pokrývá polygrafii (metodika, stroje a přístroje, veletrhy, historie polygrafická výročí), historii Prahy 10 (především), historii geodézie a kartografie. Podsignatura III. d) Projekty, patenty, vynálezy, návrhy dokládá původcovu inovativní tvůrčí schopnosti. Projekty (III. d) 1) a zlepšovací návrhy (III. d) 4) odpovídají svým zaměřením místu původcova tehdejšího zaměstnání jsou laděny více kartograficky, částečně se také zabývají problematikou zpracování fotografického materiálu. Patenty (III. d) 2) se zabývají pouze metodou reprodukce obrazového materiálu. V rámci podsignatury III. f) Pomocný materiál lze nalézt ve vlastním původcově materiálu (III. f) 1 pomocný materiál - vlastní) pomocné výpisky k dějinám tisku, dovedené k roku Využití se nabízí různé, například při psaní historicko-polygrafických zpráv (viz III. c) 3. 2). V rámci celku III. f) 2 Cizí práce lze nalézt ony cizí práce, které původce prokazatelně nějakým způsobem využil či využíval (viz 3. Archivní charakteristika fondu). Signatura V. Ilustrační materiál o původci fondu obsahuje bohužel pouze posudky na jednu původcovu odbornou práci. Nic víc. 4

7 Pod signaturu VIII. Sbírky původce byly zařazeny ty materiály, které svým charakterem mohly patřit i do podcelku III. f) Pomocný materiál. Jelikož ale nebylo možné prokázat souvislost mezi tímto materiálem a jeho následným používáním původcem, byly tyto materiály zařazeny na toto místo. Tak se zde objevují materiály týkající se grafiky (VIII. a), fotografie polygrafických provozů domácích a zahraničních (VIII. b) 1) a společenských akcí (VIII. b) 2), a nakonec novinové výstřižky týkající se především papírenského průmyslu (VIII. c). 5. Záznam o uspořádání fondu Fond 743 Vladimír Kraus v roce 2005 uspořádal a inventář k němu sestavil PhDr. Zdeněk Vácha. 5

8 Osnova: II. Korespondence II. b) Korespondence osobní II. b) 5 Korespondence úřední a institucionální III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce III. a) 1 Odborné a vědecké práce III. a) 2 Populárně vědecké práce III. b) Přednášky, projevy, proslovy III. b) 1 Přednášky III. c) Recenze, posudky, zprávy III. c) 1 Recenze III. c) 2 Posudky, odborná vyjádření III. c) 3 Zprávy III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. d) Projekty, patenty, vynálezy, zlepšovací návrhy III. d) 1 Projekty III. d) 2 Patenty III. d) 4 Zlepšovací návrhy III. f) Pomocný materiál III. f) 1. Vlastní III. f) 2. Cizí práce V. Ilustrační materiál o původci fondu V. c) Posudky, odborná vyjádření VIII. Sbírky původce VIII. a) Materiály týkající se grafiky VIII. b) Fotografie VIII. b) 1 Fotografie polygrafických provozů domácích i zahraničních VIII. b) 2 Fotografie společenských akcí VIII. c) Novinové výstřižky 6

9 inv. sign. obsah ks. datace k. II. Korespondence II. c) Korespondence úřední a institucionální 1 II. c) Akademia (2/4) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/2) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/3) II. c) Ústřední ústav geologický (1/1) III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce 1 III. a) 1 Odborné a vědecké práce 1 4 III. a) 1 Zajišťování a označování bodů. Sestrojování plánů a map. Reprodukce plánů a map. In: Ryšavý Josef a kol., Geodetická příručka. 5 III. a) 1 Technika reprodukce nomogramů. In: Sborník z celostátní konference o nomografii. 6 III. a) 1 K otázce barev map. Příspěvek na vědecké konferenci FS ČVUT, 1961, a in: Práce ČVUT, řada stavební, 5/ III. a) 1 Změna rozměrů vlivem tlaku při ofsetovém tisku. Původně pro Práce ČVUT, 1964 a následně pro Geodetický a 8 III. a) 1 Zvětšovací přístroj jako pomůcka k vyhotovování plastických map. In: Geodetický a kartografický obzor, s Horymírem Lapáčkem 9 III. a) 1 Kartoreprodukce I. Skripta ČVUT, 1976, 392 s. 1 před III. a) 1 Příručka didaktické techniky. Kapitola 1. Diaprojekce. Skripta ČVUT, Praha, 1980, s III. a) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. In: Sborník referátů 15. sjezdu ČSGS. 12 III. a) 1 Současné problémy audioorálních a audiovizuálních metod v jazykovém vyučování v ČSSR. Kapitola Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Publikace VÚIS 327, Dílčí úkol V-09-03, Praha 1982, s III. a) 2 Populárně vědecké práce 1 13 III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci , III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci. In: Geodetický a III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci Lösche Fritz, Die Bedeutung zweckmäßiger Beschriftung bei der Planreproduktion. Reproduktion,?,?, s III. a) 2 Kartoreprodukční fotografický přístroj. In: Kartografický přehled III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. chybí vlastní text III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Kyanotypická soukopie. In: Geodetický a III. a) 2 Encyklopedická hesla pro Naučný slovník zemědělský III. a) 2 Laboratorní komparátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. In: Geodetický a III. a) 2 Fotografická inverze a autoreverzní materiál. In: Typografia III. a) 2 Vyhotovování masek sloupáváním areálů. In: Typografia , III. a) 2 Diazografie. In: Typografia. chybí vlastní text III. a) 2 Technologie reprodukce katastrálních map v minulém století. In: ,

10 inv. sign. obsah ks. datace k. Přednáška v Klubu přátel NTM, poté pro Rozpravy NTM, Z dějin geodesie a kartografie. 25 III. a) 2 Fólie z plastických hmot jako podložky pro kopírování a montáž. In: Typografia. 26 III. a) 2 Diazografie v polygrafii. Diazografické materiály nastupují na místo fotografických. In: Typografia. 27 III. a) 2 Tisk Klaudyánovy mapy Čech - rekonstrukce technologie. In: Rozpravy , NTM - Z dějin geodézie a kartografie, III. a) 2 Grafická kvalita vysokoškolských učebních textů- skript. In: Vysoká škola. 29 III. a) 2 Podklady pro ofsetové montáže a tiskové formy zhotovené difúzním procesem. In: Typografia. 30 III. a) 2 Vzorník míšení sítotiskových barev. In: Typografia III. a) 2 Opticko-mechanická eliminace kartografické kresby. In: Geodetický a III. a) 2 Rotační vyvolávací zařízení. In: Geodetický a III. a) 2 Geologické lineamenty z kosmických snímků. In: Geodetický a III. a) 2 Čs. vyvolávací automat pro mikrografii a letecký dálkový průzkum. (s Janem Opelíkem) In: Geodetický a 35 III. a) 2 Pozitivní barevný fotografický materiál pro duplikaci. In: Typografia III. a) 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Typografia, 1988, 149 s III. a) 2 Význam fotografie pro rozvoj geodézie a kartografie. Věnováno výročí vynálezu fotografie. In: Geodetický a 38 III. a) 2 Vynález fotografie a jeho význam pro kartografii III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Geodetický a kartografický obzor - příloha Na pomoc geodetické a kartografické praxi. 40 III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. 41 III. a) 2 Barták Jan - Kraus Vladimír, Typografové Naše vojsko, Praha, 1996, strojopis práce, 414 s. 8 před III. b) Přednášky, projevy, proslovy 3 III. b) 1 Přednášky 3 42 III. b) 1 Technika reprodukce nomogramů. Celostátní konference o nomografii III. b) 1 Planografické kopírování. Seminář Nové kartografické a reprodukční techniky, III. b) 1 Příspěvek k planografickému kopírování. Vědecká konference FIS , III. b) 1 K otázce barev map. Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Deformace obrazu mapy vlivem tisku (tlakem). Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. IV. geodetická konference ČsVTS III. b) 1 Použití techniky dřevořezu pro reprodukci map českých zemí/historie reprodukce map českých zemí. ČSAV-ČsSDVT, III. b) 1 Tvorba map našich zemí a její podíl na vývoji kartografie ČSAV-ČsSDVT, Liblice III. b) 1 Terminologie v kartografické polygrafii. Seminář o kartografické terminologii, ČS VTS, odborná skupina pro kartografii, Praha III. b) 1 Optimální odstupňování barevného tónu v mapách. 2. vědecká konference ČVUT r

11 inv. sign. obsah ks. datace k. 52 III. b) 1 Celosvětový stav kartoreprodukce. 4. kartografická konference, Brno, III. b) 1 Světový trend vývoje reprodukčních technik a materiálu.?, Bratislava, III. b) 1 Uplatnění nových technik při tvorbě a reprodukci map pro výstavbu Tvorba mapových podkladů pro výstavbu, Jánské koupele u Opavy, III. b) 1 Reprodukční metody a nejmodernější stroje. Pro Hydroprojekt Praha, chybí vlastní text 56 III. b) 1 Syntéza slova a obrazu při výuce kartografie a kartoreprodukce.?, Bánská Bystrica, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii, Praha, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii. Sborník tézí referátů, s III. b) 1 Kontrolle der Qualität von Kopien und Abdrücken. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 Programy 5. mezinárodního kongresu o reprografii v Praze, 2 ks 58 III. b) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. 15. sjezd ČSSG, Brno, zrušena účast, není příspěvek 59 III. b) 1 Qualität und Inovation der graphischen Mitteilungen im Bildungsprozeß , (anglicky a francouzsky). 6. konference Sdružení pro vzdělávání učitelů v Evropě III. b) 1 Polygrafie na vysokých školách. Polygrafie na vysokých školách v ČSSR, ČVS, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků.?, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Celostátní seminář? 62 III. b) 1 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. Plány staré Prahy na jubilejní výstavě v roce XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 63 III. b) 1 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 64 III. b) 1 Tradice a odkaz J. A. Komenského v naší pedagogické literatuře mezinárodní konference FOTOSAZBA 1992, Brno III. b) 1 Spolek Typografia a Typografická beseda před 130 lety. Typografická beseda 1992, NTM. 66 III. b) 1 Tvorba kartografických pohlednic. XIII. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 67 III. b) 1 Parametry kvality strojového zpracování filmových pásů. Kvalita tisku a , 3 metody jejího hodnocení, VŠCHT Pardubice, Pro sborník přednášek Kvalita tisku a metody jejího hodnocení, VŠCHT, III. b) 1 Litografická beseda. Beseda o dějinách polygrafie, III. b) 1 Pražská oslava sté ročnice vynálezu litografie. Dvěstě let vynálezu litografie. 70 III. b) 1 Litografie ve službách české kartografie. Z dějin geodézie a kartografie 11. v NTM III. c) Recenze, posudky, zprávy 4 III. c) 1 Recenze 4 9

12 inv. sign. obsah ks. datace k. 71 III. c) 1 Dvořák Karel, Reprodukce map. In: Kartografický přehled, Geodetický a 72 III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská universita, Moskva, 1979, 232 s. In: Pro Geodetický a kartografický obzor. 73 III. c) 1 Caha Zdeněk a kol., Příručka didaktické techniky. ČVUT, Praha, 1980, 62 s. In: Učební pomůcky ve škole a v osvětě, 8/duben 1981, ro 20, s III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská univerzita, Moskva, 1980, 272 s. In: Geodetický a 75 III. c) 1 Sergunin Je. G., Izdanije kart. Moskva, 1980, 384 s. In: Geodetický a 76 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. In: Geodetický a 77 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. Nedra, Moskva, 1981, 2. vyd., 184 s. In: Geodetický a 78 III. c) 1 Kořínek Ota - Lutter Vladimír - Komárek Antonín, Sítotisk a seriografie. Praha, 1991, 136 s. In: Geodetický a 79 III. c) 1 kolektiv, Historie topografické služby Československé armády Topografické odd. hlavní operační správy generálního štábu Armády České republiky, Praha 1993, 173 s. 80 III. c) 1 Jean Georges, Písmo, paměť lidstva. Bratislava, Slovart, 1994, 224 s. In: Print & Publishing , duben III. c) 2 Posudky (lektorské, korekturní aj.), odborná vyjádření 4 (připomínky, opravy aj.) 81 III. c) 2 Mašín Adolf, Výroba kancelářských strojů v NSR. Pro Jemná mechanika a optika. 82 III. c) 2 Mašín Adolf, Novinky z hannoverského veletrhu. Jemná mechanika a optika, 1959/ III. c) 2 Délkový mikrokomarátor. In: Rudé Právo III. c) 2 Babtie A. I., Mikrokarty - praktická dokumentační pomůcka. Novinky knihovnické literatury, 1961/ 2, s. 55. Pro Státní knihovnu ČSR. 85 III. c) 2 Kochman Josef - Pospíšil František - Švejda Karel, Technické kreslení SNTL, Pro SNTL. 86 III. c) 2 Tvrz František, Fotoreprodukční praxe. Pro autora III. c) 2 Koubek F., Fotosázecí stroj. Pro Úřad pro patenty a vynálezy, Ústav geodézie a kartografie České Budějovice. 88 III. c) 2 Tschichold Jan, Význam tradice v typografii. Typografia 11/1964. Pro Typografia. 89 III. c) 2 Fiedlerová Marie - Pergler Josef, Měrné metody pro hodnocení světlocitlivých vrstev. Rozvoj techniky v polygrafii, 5/1964. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 90 III. c) 2 Votrubec Ctibor, Rozvoj mapování na africkém kontinentu v posledních letech. Geodetický a kartografický obzor 2/1966. Pro Geodetický a 91 III. c) 2 8. číslo sborníku Práce ČVUT - řada I. - stavební. Pro redakci Práce ČVUT. 92 III. c) 2 ČSN ON Planotiskový papír. Pro Olšanské papírny, n. p III. c) 2 Křivánek Ladislav, Pomůcky pro výpočet exposiční doby ve fotografické reprodukci. Typografia 2/1966. Pro Typografia. 94 III. c) 2 Typografia 10/ obálka navržená Jiřím Rathouským. Pro Typografia. 95 III. c) 2 Opakujeme si z kartografie. Typografia 6-7/1970. Pro Typografia III. c) 2 Vichnar Jindřich, Hesla. Typografia 8-9/1970, 11-12/1970. Pro

13 inv. sign. obsah ks. datace k. Typografia. 97 III. c) 2 Drbohlav Vladimír, Typografia? Pro Aritma, n. p. chybí vlastní text III. c) 2 Horová - Svoboda, Výzkum tvorby tematických map a kartogramů pro národní hospodářství. Výzkumná zpráva III. c) 2 Německo-český technický slovník. SNTL, Pro SNTL III. c) 2 Hájek Milan a kol, Reprografia. Pro Alfa, vydavateĺstvo technickej a ekonomickej literatúry, n. p. 101 III. c) 2 ČSAV - ZK UVI, Reprografický slovník. Pro ČSAV - ZK UVI III. c) 2 Dálkový průzkum Země - překladový slovník. Pro Odvětvové informační středisko pro geodézii a kartografii. 103 III. c) 2 ČSN Reprodukční fotografie. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 104 III. c) 2 Vančura Jiří, Hradčany - Pražský hrad. Pro SNTL III. c) 2 ON Tiskové normy. Pro Výzkumný ústav polygrafický , III. c) 2 Příruční kartografický slovník. Pro katedru mapování a pozemkových úprav FSv SVŠT Bratislava. 107 III. c) 2 Vyhláška 28/1980 Sb. Pro Státní arbitráž ČSSR III. c) 2 Státní vědecká knihovna v Hradci Králové - bibliografické záznamy. Pro SVK Hradec Králové. 109 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 110 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 111 III. c) 2 Učitelské noviny 12/1981. Pro Učitelské noviny III. c) 2 Panorama 4/ heslo "Hyalografie". Pro Panorama III. c) 2 Kanis Jiří, Víte, co je to užitá kartografie? Geodetický a kartografický obzor. Pro Geodetický a 114 III. c) 2 Sborník ze 4. konference odpovědných geodetů - připomínky k referátům. Pro VUT Brno. 115 III. c) 2 Zpracování fotografického materiálu Kodak infrared Aerographic film Pro? 116 III. c) 2 Nesprávný název v tiskovině Obchodních tiskáren Kolín. Pro OTK III. c) 2 ČSN ČSN Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky III. c) 2 Baxa Miloš, Příspěvek k nanášení lepidla. Zlepšovací návrh GKP 34/ Pro? 119 III. c) 2 Technologické postupy pro reprodukci a tisk map. Pro? III. c) 2 Anglicko-český slovník pro experty z rezortu ČÚGK. Pro? , III. c) 2 Technicko-ekonomická analýza rozvoje podniku do r Pro? III. c) 2 I. návrh normy RVHP - Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazového záznamu barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 123 III. c) 2 Levý Petr - Havlín Zdeněk, Zařízení pro polohové sesouhlasení multispektrálních snímků. Vynález PV Pro Úřad pro vynálezy a objevy. 124 III. c) 2 Opelík Jan, Denzitometrické křivky. Diplomová práce katedry vyšší geodésie FSv ČVUT. Pro FSv ČVUT. 125 III. c) 2 Přibyl J., článek o Josefu Janu Fričovi v Geodetickém a kartografickém obzoru 12/1986. Pro Geodetický a 126 III. c) 2 Diviš Miloš, článek o "Šulcárně" v GKP. Pro GKP III. c) 2 ČSN , revize. Pro Státní zkušebna

14 inv. sign. obsah ks. datace k. 128 III. c) 2 Normy RVHP. Fotochema HK. Pro Fotochema, n. p III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrální charakteristiky základních typů zemského povrchu v optické části spektra. Pro Jemná mechanika a optika. 130 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrozonální materiály v dálkovém průzkumu Země Pro Jemná mechanika a optika. 131 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Analýza opticko-fotografického zpracování videoinformace dálkového průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 132 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Detektivita fotointerpretace v dálkovém průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 133 III. c) 2 ČSN Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazových záznamů zpracovaných barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 134 III. c) 2 Volf Bohuslav, Paramertry jakosti výkonů kartografické polygrafie Zpravodaj GKP, 4/1987. Pro Zpravodaj GKP. 135 III. c) 2 Kanis Jiří, článek o návštěvě ve Slovenské kartografii. Zpravodaj GKP, /1987. Pro Zpravodaj GKP. 136 III. c) 2 Norma RVHP - Barevné fotografické materiály. Stanovení podání barev Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 137 III. c) 2 Michal Jaroslav, Digitální planimetry OTTPLAN 700/710. Geodetický a kartografický obzor, 10/1987. Pro Geodetický a 138 III. c) 2 Šmidrkal Josef - Černohorský Alexandr - Fujan Břetislav - Charvát Karel - Poláček Jiří, Zpracování informací dálkového průzkumu Země. FSv ČVUT Praha, Pro? 139 III. c) 2 Fotografická chemie. SNTL. Pro SNTL III. c) 2 Ondrůšek Jaroslav, Příležitostná listina otištěná v Geodetickém a kartografickém obzoru 5/1988. Pro Geodetický a 141 III. c) 2 Krůs Josef, Metody stanovení barevného podání. Pro Jemná mechanika a optika. 142 III. c) 2 Pravda Ján, Československé učebnice kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 4/1989. Pro autora. 143 III. c) 2 Hurník Ján, Mapové dielo Klaudia Ptolemaia a Slovensko. Geodetický a kartografický obzor 3/1989. Pro Geodetický a 144 III. c) 2 Šmidrkal Josef, Fotogrammetrie pro SPŠZ. Pro SPŠZ Praha Hrdložezy III. c) 2 Diviš Miloš, O historických a kartografických omylech na výletě důchodců. Zpravodaj GKP 1/1989. Pro Zpravodaj GKP. 146 III. c) 2 Večeřa, Technologie kruhových čárových soustav. Pro Jemná mechanika a optika. bez vlastního textu 147 III. c) 2 Historické mapy českých zemí. Geodetický a kartografický obzor, /1989. Pro Geodetický a 148 III. c) 2 O náplni Zpravodaje GKP 3/1989. Pro Zpravodaj GKP III. c) 2 První mapa Čech Mikuláše Klaudyána. Malá československá encyklopedie. Pro Ústav československých a světových dějin ČSAV. 150 III. c) 2 Daneš Ivan, Tři poznámky k denzitometrickým měřením transparentních vzorků. Pro Jemná mechanika a optika. 151 III. c) 2 Krůs Josef, Příspěvek československé senzitometrie k rozvoji fotografie Pro Jemná mechanika a optika. 152 III. c) 2 Slovník geodetického a kartografického názvosloví. Kartografie VÚGTK, Zdiby, Pro Výzkumný ústav geodézie a kartografie. 153 III. c) 2 Pravda Ján, Komponentnost, rozvrstvenie a kompozícia mapy Geodetický a kartografický obzor 7/1990. Pro Geodetický a 154 III. c) 2 Vykoukal Zdeněk - Valuš Josef, Výrobky pro polygrafii. Typografia, /1991. Pro Foma, s. p. 155 III. c) 2 Kabel Plus Ostrava, propagační příručka. Pro Kabel Plus

15 inv. sign. obsah ks. datace k. 156 III. c) 2 Kartografie Praha, chyba v textu mapy. Pro Kartografie Praha III. c) 2 Historie obvodu Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 2 Balšínek Dalibor, Opomíjený slezský rodák. LN, Pro LN III. c) 2 Jean Georges, Písmo a paměť lidstva. Slovart, Praha, Pro Slovart III. c) 2 Z historie Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 3 Zprávy 4 III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 1 Zpráva o cestě do ÚGK Pardubice III. c) burza technických zlepšení - mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, (s Horymírem Lapáčkem) 163 III. c) burza technických zlepšení, Brno, (s Horymírem 1 s. d. 4 Lapáčkem) 164 III. c) 3. 1 III. mezinárodní kongres o reprografii, Londýn, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 77, Brno, III. c) 3. 1 Seminář o mikrografii, Bratislava, s. d III. c) 3. 1 OFSET 80, Pardubice, III. c) 3. 1 III. univerzitní konference o modernizaci pedagogického procesu na vysokých školách. Olomouc, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 81, Brno, III. c) 3. 1 OFSET 84, Mariánské Lázně, III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. c) 3. 2 Akademik J. Ryšavý 50 let učitelem. Nežádoucí výzkum papíru. Noví zeměměřičtí inženýři. In: Závodní časopis ROH na ČVUT. 172 III. c) 3. 2 Pokrok ve výrobě rozměrově správných filmů. In: Kartografický přehled. 173 III. c) 3. 2 Nový materiál pro tisk map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Polský titulový ediční plán atlasů a map na rok In: Geodetický a III. c) 3. 2 Růst sovětské produkce celulosy a papíru. In: Papír a celulosa III. c) 3. 2 Výstava diplomových prací. In: Vysoká škola III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a t 178 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 179 III. c) 3. 2 Syntosil, nový materiál pro reprodukci map. In: Rozvoj techniky v polygrafii - VÚP. 180 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 181 III. c) 3. 2 Astralonový planimetr. In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 Jmenování soudním znalcem. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Informace o připravovaném 5. mezinárodním kongresu o reprografii v roce 1979 v Praze. In: Informační zpravodaj ČVUT. 184 III. c) 3. 2 Výuka leteckého mapování - prof. Potužák 85 let. In: Informační zpravodaj ČVUT, 10/ III. c) 3. 2 Konference OFSET 80. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 100 let - r In: Typografia III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 125 let (1856) a 200 let (1781). In: Typografia. 13

16 inv. sign. obsah ks. datace k. 191 III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 Theatrum Mundi. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Se zápisníkem na mezinárodní výstavě SEVDRUK 82. In: Typografia III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře: 150 let Bourdon S. A. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 2 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 198 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 6 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 199 III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM - pokračování. In: Geodetický a 200 III. c) 3. 2 Nová koncepce stroje pro opracování hlubotiskových válců. In: Typografia. 201 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 O původu názvu busola. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Nový elektronický teodolit. Přesné měřidlo pro kartografické a polygrafické účely. Rychlé pořizování reprodukcí z počítačů. In: Zpravodaj GKP. 204 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Alois Senefelder ( ). In: Pro Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Epigram. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí v geodézii a kartografii. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Geodetický a kartografický obzor. 211 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Zpravodaj GKP. 214 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a (s Ing Miloslavem Křížkem) 215 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná geodetická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) let geograficko-kartografického nakladatelství VEB H. Haack Gotha. In: Geodetický a 219 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a , III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Odborná terminologie včera a dnes aneb názvoslovná exkurse do minulosti a současnosti. In: Zpravodaj GKP. 223 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 2. pokračování. In: Geodetický a 228 III. c) 3. 2 Publikační činnost pracovníků SDPZ v roce In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP

17 inv. sign. obsah ks. datace k. 230 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Zpravodaj GKP. 232 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Lidová , demokracie, Praha (měsíčník NV. hl. m. Prahy) III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Historky pro zábavu a poučení. Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP. 237 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Resumé. In: Typografia III. c) 3. 2 K počátkům časopisu Typografia. In: Typografia III. c) 3. 2 Odborné názvosloví včera a dnes aneb terminologická exkurse do minulosti a současnosti. In: Typografia. 241 III. c) 3. 2 Zkazky na cestě z chaty v Sedmidobí I. a II., Jak si krakonoš chtěl postavit palác. In: Zpravodaj GKP. 242 III. c) 3. 2 Jan Černý ( ). Vesnické planetárium Jana Černého , ( ). In: Říše hvězd III. c) 3. 2 Deset let Střediska dálkového průzkumu Země. In: Geodetický a (jen obálka, není vlastní text) 244 III. c) 3. 2 Fotografie v dálkovém průzkumu Země. In: AMU, 150 let fotografie III. c) 3. 2 Vesnické planetárium Jana Černého v Chodovicích u Hořic. In: Pochodeň. 246 III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 3. pokračování. In: Geodetický a 247 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika. novinový článek, není vlastní text 249 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a není vlastní text 251 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě roku In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Hrady, zámky a tvrze východních Čech. In: Pochodeň , 10. a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Stroje a lidé. In: Typografia III. c) 3. 2 Pražský orloj. In: Praha (měsíčník NV hl. m. Prahy), neotištěno; Co se málo ví o pražském orloji v KČTL, členský zpravodaj, 5-6/ III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí. In: Typografia III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Jaderná energie. In: Svobodné slovo III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Trutnova. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě In: Praha (měsíčník NV hl m. Prahy). 265 III. c) 3. 2 Ze světa. In: Typografia. bez vlastního textu III. c) 3. 2 Zaniklá kartografická památka na Královské cestě. In: Zpravodaj GKP

18 inv. sign. obsah ks. datace k. 267 III. c) 3. 2 Vášnivá disputace na Královské cestě. In: Praha (měsíčník NV hl. m , Prahy) III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí v roce In: Typografia. chybí vlastní text 270 III. c) 3. 2 Geodetická pro In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 5. pokračování. In: Geodetický a 272 III. c) 3. 2 Přispěli Typografii - prospěli čtenářům. In: Typografia III. c) 3. 2 Všeruská společnost bibliofilů. In: Typografia III. c) 3. 2 Žena - paní - manželka. In: Vlasta , III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Geodetický a 276 III. c) 3. 2 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. In: NTM III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČSFR. In: Typografia III. c) 3. 2 Pozoruhodné kartografické dílo na jubilejní výstavě In: Geodetický a 279 III. c) 3. 2 Nová organizace sítotiskařů a tyflokartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plány zástavby staré Prahy na jubilejní výstavě In: SNTL-KČTL III. c) 3. 2 Výstava Město a topografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Typografia. 283 III. c) 3. 2 Karel Klíč - vynálezce hlubotisku. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a , , , III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sluneční hodiny. In: Pochodeň III. c) 3. 2 REPRO reprografická technika současnosti. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výstava poštovních map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plán Hradce Králové. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Portugalská kartografie a vývoj obrazu světa. In: Geodetický a III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 292 III. c) 3. 2 Mapy a atlasy mezinárodně. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Proslavili ve světě Modřany písmem. Modřanská písmolijna a dnešek In: Modřanské noviny. 295 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 296 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Informace VŠCHT Pardubice. 297 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kozolupské továrny barev Weissberger a spol. Kozolupy u Plzně. Pro NTM

19 inv. sign. obsah ks. datace k. 300 III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Tvorba kartografických pohlednic. Pro NTM III. c) 3. 2 Plány a mapy z GeoCentra. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 Profil nakladatelství GeoCenter International Praha. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Print & Publishing III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČR a 11. konference sítotiskařů. In: Print & Publishing. 309 III. c) 3. 2 Sjezd a konference sítotiskařů. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Geodetický a III. c) 3. 2 PRAGAPRINT malá moderní tiskárna. In: Listy Prahy III. c) 3. 2 Památník na městys Vršovice. Boti Pamětní deska Ludvíka rytíře z Rittersbergů. Vršovice městem. Základní kámen ve vršovickém gymnasiu. Znak města Vršovic. Vršovický orloj. Vršovický kostel sv. Mikuláše. In: P III. c) 3. 2 Návštěva malé tiskárny na výstavě. In: Modřanské listy III. c) 3. 2 Světový vynálezce a jeho dva obrazy. 90 let města Vršovic. In: P10, Večerník - Praha III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na knižním veletrhu. In: Geodetický a kartografický obzor. 317 III. c) 3. 2 Odkaz J. A. Komenského tvůrcům pedagogické literatury. In: Print & Publishing. 318 III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. In: Polygraf III. c) 3. 2 Úsměvné příhody minulých dob. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Organizace, aktivita a sponzorství vršovických živnostníků v minulosti. Organizace, aktvitita a sponzorství vršovických obchodníků v minulosti. In: P III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. Pro NTM III. c) 3. 2 Založení a první veřejné vystoupení vršovického Sokola. In: P III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kartografické kuriozity a pohlednice. In: Geodetický a kartografický obzor. 326 III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) let od úmrtí Aloise Senefeldera. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Za zvony, než odletí do Říma. In: P III. c) 3. 2 Panoramatické pohledy a pohledové mapy. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Vršovice zasazené do jedné z pověstí. In: P III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Print & Publishing. 332 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výroky moudrých I. a II. In: Print & Publishing , III. c) 3. 2 Kašpar Hermann. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. In: Geodetický a

20 inv. sign. obsah ks. datace k. 336 III. c) 3. 2 Po stopách místních názvů. In: P III. c) 3. 2 Místa posledního odpočinku. In: P III. c) 3. 2 Za sazbou a sazeči do minulého století. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Český král v Záběhlicích. Památka na poslední morovou ránu. In: P , III. c) 3. 2 Na mezinárodní výstavě P + P In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Flexotisk - průmyslová tisková technika. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 REPRO In: Zeměměři III. c) 3. 2 O vršovickém Zámečku aneb za hedvábím z Italie do Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM, IX. REPRO In: Geodetický a 346 III. c) 3. 2 Vojtěch Kubelka - jeden ze zakladatelů. Sto let Finského polygrafického svazu a Typografická beseda. In: Polygraf - Typografia. 347 III. c) 3. 2 Z historie novin Prahy 10. Občanská záložna ve Vršovicích. Kostel sv. Václava ve Vršovicích. Za názvy ulic starých Malešic. Husův sbor ve Vršovicích. Farní kaple a farní budova ve Strašnicích. In: P III. c) 3. 2 Josef Krbek, poslední ze zakladatelů Typografické besedy. In: Polygraf Typografia. 349 III. c) 3. 2 Seminář o školních zeměpisných mapách a atlasech. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Umělecké grafické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Stále aktuální světlotisk. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na výstavách a veletrzích. In: Geografické rozhledy III. c) 3. 2 T. G. Masaryk a odborové organizace. In: Polygraf III. c) 3. 2 REPRO In: Zpravodaj Reproklubu, Geodetický a kartografický obzor, Print & Publishing III. c) 3. 2 Železniční jízdenka. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Vršovice v majetku šlechticů. In: P III. c) 3. 2 PRINTFORUM In: Print & Publishing, Geodetický a , III. c) 3. 2 O anomálním barevném vidění. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 PF Pro B + S III. c) 3. 2 Litografická beseda. In: NTM III. c) 3. 2 JUDr. Josef Herold - zasloužilý vršovický rodák. In: P III. c) 3. 2 Čeští umělci z řad typografů a litografů. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Václav Titl. In: Polygraf III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - X. pokračování In: Geodetický a 365 III. c) 3. 2 Voják a podnikatel majitelem Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Spolkové výročí v Olomouci. In: Polygraf - Typografia III. c) 3. 2 Jan Vilím 140 let. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Letmé připomenutí stých narozenin Františka Tichého. In: Print & Publishing. 369 III. c) rok domu Typografické besedy v Praze. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Pražské oslavy sté ročnice vynálezu litografie. Pro NTM III. c) 3. 2 Antonín Farka, meziválečný předseda Typografické besedy. In: Polygraf Typografia 372 III. c) 3. 2 Ze soudních síní. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Karel Krunert. 80 let od úmrtí. In: Polygraf III. c) 3. 2 Reprografie. Referát o nultém čísle. In: Geodetický a kartografický obzor. 375 III. c) 3. 2 Výstava plánů a map v Praze. In: Geodetický a

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Zdeněk Kuttelvašer Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Zdeněk Kuttelvašer (10. 5. 1923 Volyně - ) (1942-2005) INVENTÁŘ NAD č. 744 evidenční pomůcka č. 272 Miroslav Balcar Praha 2006 Obsah 1. Ing.

Více

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu

Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Kabát Karel (15. 8. 1876 12. 4. 1945) (1920-1944) (1914-1944) I. dodatek INVENTÁŘ DÍLČÍ INVENTÁŘ NAD č. 769 evidenční pomůcka č. 281, 315

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2004 Kostelní 42, 170 00 Praha 7 http://www.ntm.cz OBSAH 1. Slovo na úvod 5 2. Poděkování 7 3. Stavební úpravy 9 3.1 Rekonstrukce hlavní budovy Národního

Více

Vojenský zeměpisný ústav v letech

Vojenský zeměpisný ústav v letech Vojenský zeměpisný ústav v letech Koncem roku 1925 byla dokončena a Vojenskému zeměpisnému ústavu předána do užívání novostavba budovy v Praze XIX-Bubenči, Bučkova ulice 620 (nyní Praha 6-Dejvice, Rooseveltova

Více

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie

Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze. Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v Praze Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Opava, září 2007 Jana Frýdlová Fotografie na grafické škole v

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Výroční zpráva 2008

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM. Výroční zpráva 2008 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva 2008 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2008 Praha, èerven 2009 č. j.: NTM-432/2009-GØ Předkládá: Mgr. Horymír Kubíèek, generální øeditel NTM Kostelní

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

Masarykova univerzita Filozofická fakulta Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pomocných věd historických a archivnictví Archivnictví Lucie Špitálská Získávání a zpracovávání osobních fondů a Dodatek k písemné pozůstalosti PhDr. Franze

Více

Příručka uživatele systému ISBN

Příručka uživatele systému ISBN Národní knihovna České republiky Příručka uživatele systému ISBN 5. vyd. Revize březen 2011 Praha 2006 Národní knihovna ČR, 2006 2 Obsah Předmluva k českému vydání... 4 Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání...

Více

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM Výroční zpráva za rok 2005 Praha, červen 2006 č.j.: NTM-0890/06-GØ Předkládá: Ing. Tomáš Kupec, generální ředitel Kostelní 42, 170

Více

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO PÍSEMNICTVÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 1 úvod 3 1. sbírka pnp 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 8 4. sbírková oddělení pnp 11 A) Literární archiv (LA/PNP) 11 B) Knihovna (K/PNP)

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Výročí 50 let: Výročí 55 let:

Výročí 50 let: Výročí 55 let: Výročí 50 let: Doc. Ing. Pavel Černota, Ph.D. Narodil se 2. 9. 1964 v Horní Bečvě (okres Vsetín). Po maturitě na gymnáziu v Rožnově pod Radhoštěm absolvoval roku 1987 obor důlní měřictví Vysoké škole báňské

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014

Zpráva o činnosti za rok 2014 Státní oblastní archiv v Praze Č.j. SOAA 1460-10/2015 Zpráva o činnosti za rok 2014 V Praze 24. února 2015 1 Činnost archivu byla soustředěna na plnění úkolů daných zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků

Úvod. 1. Personální situace a vzdělávání pracovníků Úvod V lidském životě padesát let znamená, řečeno slovy mého ředitelského předchůdce, dobu, kdy se člověk v poměrném mládí dožívá slušného stáří. Instituce docilující obdobné časové mety jsou považovány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA ZA ROK 2005 Brno 2006 Moravské zemské muzeum, 2006 ISBN 80-7028-231-1 Obsah SLOVO ŘEDITELE 5 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6 NÁVŠTĚVNOST MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA V ROCE

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE KATALOGIZACE ŠKOLNÍCH KRONIK OKRESU UHERSKÉ HRADIŠTĚ 1811-2003 Bakalářská práce Autor: Ludmila Šišáková Vedoucí práce: PhDr. Karel Chobot

Více

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII

11/2003. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech ROČNÍK XIII ROČNÍK XIII 11/2003 Internetová verze Místní kultury: www.ipos-mk.cz/casopis E-mail: redakce@ipos-mk.cz Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech Z obsahu 11/2003 2 Stálé rubriky Obecná problematika

Více

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Moravské zemské muzeum Zelný trh 6 659 37 Brno IČ: 00094862 Tel: +420 533 435 220 Fax: +420 435 533 325 E-mail: mzm@mzm.cz www.mzm.cz Způsob zřízení zpracovatele:

Více

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008

V OLOMOUCI V ROCE PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 PŘEHLED ČINNOSTI VĚDECKÉ KNIHOVNY V OLOMOUCI ZA ROK 2008 VK V OLOMOUCI V ROCE 2008 VĚDECKÁ KNIHOVNA V OLOMOUCI V ROCE 2008 Vědecká knihovna v Olomouci, 2008 ISBN 978-80-7053-281-2 2 VĚDECKÁ KNIHOVNA V

Více

m u a. c a s. c z D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n o s t A r c h i v n í č i n n o s t

m u a. c a s. c z D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n o s t A r c h i v n í č i n n o s t Z p r a v o d a j M a s a r y k o v a ú s t a v u a A r c h i v u A k a d e m i e v ě d Č R, v. v. i. 2 0 1 3 D o s t a v b a v G a b č í k o v ě Z v ě d e c k é h o ž i v o t a V ý z k u m n á č i n n

Více

západočeské archivy 2011

západočeské archivy 2011 západočeské archivy 2011 Porta fontium Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů Společný přeshraniční projekt je zaměřen na digitalizaci archiválií v západočeských a některých bavorských archivech,

Více

Husitské muzeum v Táboře

Husitské muzeum v Táboře Husitské muzeum v Táboře nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva za rok 2003 Vypracoval:

Více

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010

Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 Zpráva o činnosti Národního archivu za rok 2010 PhDr. Eva Drašarová, CSc. ředitelka Národního archivu, s použitím podkladů ze zpráv o činnosti vedoucích jednotlivých oddělení V Praze 15. 2. 2011 OBSAH

Více

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS

26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové ZÁPIS 26. zasedání sekce SDRUK ČR pro bibliografii, které se konalo 28. a 29. dubna 2014 ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové 28. 4. 2014 ZÁPIS Poradu zahájila ředitelka SVK HK a předsedkyně bibliografické

Více

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk.

Ředitel organizace: PhDr. Jan Krist Telefon: 518 306 611, 518 306 610, 601 505 472 Fax: 518 306 615 E-mail: info@nulk.cz Internet: www.nulk. NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VE STRÁŽNICI ZA ROK 2003 Předkladatel: Adresa: Národní ústav lidové kultury Zámek č. 672, 696 62 Strážnice IČO: 00094927 Ředitel organizace:

Více

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014

Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR za rok 2014 1. Poslání a cíle Asociace muzeí a galerií ČR Asociace muzeí a galerií České republiky (dále jen AMG) je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí,

Více