Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír (28. 2. 1927-1997)"

Transkript

1 Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Kraus Vladimír ( ) ( ) INVENTÁŘ NAD 743 evidenční pomůcka 270 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2005

2

3 Obsah: 1. Vladimír Kraus ( ) 2 2. Vývoj a dějiny fondu 3 3. Archivní charakteristika fondu 3 4. Stručný rozbor obsahu fondu 3 5. Záznam o uspořádání fondu 5 Osnova inventáře 6 Inventář 7 Rejstříky: Rejstřík věcný 30 Rejstřík jmenný 46 Rejstřík místní 48 Rejstřík názvový 49 Rejstřík institucí 50 1

4 1. Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc. ( Podhorní Újezd 1997 Praha (?)) Vladimír Kraus se narodil 28. února 1927 v Podhorním Újezdu. Po získání základního a středního vzdělání začal v roce 1947 studovat zeměměřičské inženýrství, toto studium ukončil v roce 1951 II. státní zkouškou, čímž také získal titul ing. Po ukončení studia nastoupil 1. dubna 1951 jako asistent do Ústavu nižší a vyšší geodézie při ČVUT. Během 50. let se stal členem laboratoře kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT, na počátku 60. let členem katedry mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT. K vědeckému titulu CSc. přidal 1. ledna 1975 i akademický titul docent pro obor kartografie na stavební fakultě ČVUT. Kromě pedagogické činnosti vyvíjel i činnost znaleckou v roce 1967 byl jmenován znalcem pro obor stavebnictví se specializací na kartografii a kartografickou polygrafii. Svoji akademickou dráhu na ČVUT ukončil 31. prosince 1982 a následujícího roku nastoupil do Střediska dálkového průzkumu Země v Geodetickém a kartografickém podniku, n. p. V 90. letech po nějakou dobu působil jako externí přednášející polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. Vladimír Kraus zemřel v roce Z dochovaných dokumentů je zřejmé, že se již od svých vědeckých počátků Kraus věnoval polygrafii jako oboru, který se zabývá tiskařskými technikami. Jako člen katedry kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT se věnoval především technikám reprodukce kartografického materiálu, v průběhu času se začal věnovat i zpracovávání fotografického materiálu vůbec. Ať již v rámci pracovní činnosti či ze soukromého zájmu shromažďoval informace o ostatních reprodukčních technikách, svou pozornost věnoval i polygrafickým strojům a přístrojům. Tyto jeho znalosti jsou zřejmé nejenom z jeho písemné odborné tvorby, ale také z jeho aktivní účasti na vědeckých konferencích či z pasivní účasti na veletrzích a podobných akcích (EMBAX-PRINT, OFSET, INTERKAMERA aj.). S NTM byl Kraus spjat především svou přítomností na každoročně konaných sympóziích Z dějin geodézie a kartografie, které pořádalo právě NTM; měl také určitý podíl na přípravě výstav týkajících polygrafie (Litografie k potěše a užitku výročí vynálezu litografie ). V jeho písemné tvorbě se jeho znalosti uplatnily asi nejkomplexněji. Jako docent kartografie na FSv ČVUT se podílel na tvorbě didaktických pomůcek pro studenty (skripta Kartoreprodukce, Návody pro kartoreprodukci), publikoval o tiskařských reprodukčních technikách, polygrafických strojích a přístrojích, v rámci historie polygrafie se věnoval jak jednotlivým osobnostem tak i významným výročím tohoto průmyslového odvětví (např. Dějiny Typografické besedy (vydáno posmrtně ) či Typografové (spolu s Janem Bartákem)). Již v 80. letech přidal k těmto historickým črtám (převážně zprávám) i články o historii Prahy 10, svého bydliště. 2

5 2. Vývoj fondu Dokumenty, tvořící dnešní fond 743 Kraus Vladimír, byly do NTM získány koupí od vdovy po původci Johanny Krausové, rozené Sedláčkové. Typově značně bohatý materiál (knihy, materiály z konferencí, učební texty, zprávy a posudky, výpisky, bibliografie, rukopisy studií atd.) byl prozatímně uložen do 17 archivních kartonů a umístěn do hlavního depozitáře Archivu NTM. 3. Archivní charakteristika fondu Na uspořádání materiálů, tvořících fondu, nebylo od doby převzetí a uložení do chvíle pořádání nic změněno. Na začátku pořádacích prací muselo být rozhodnuto, které materiály ve fondu nechat a které nikoli. Nebyl tu problém s vnitřní skartací, spíše tu byla otázka, do jaké míry zachovat ve fondu knihovní materiály, které byly převzaty s původcovými dokumenty. Bylo rozhodnuto, že tištěné materiály (knihy, periodika, sborníky aj.) patří uchovat ve fondu jen v tom případě, pokud je prokazatelný kontakt původce s těmito materiály, tzn. pokud docházelo k jejich opoznámkování či podtrhání. Ostatní tisky, tzn. bez jakýchkoli zásahů původce fondu, byly předány knihovně NTM, část těchto tisků, majících charakter tisků firemních, byla vyčleněna do samostatného celku firemní tisky polygrafie a přidána ke sbírce firemních tisků/oborové dokumentace archivu NTM. Při vlastním pořádání fondu došlo k odchylkám od a) pořádacího schématu A NTM, b) uspořádání materiálu samotným původcem. Odchylkou od pořádacího schématu je, že korespondence původce byla ponechána na svém místě, tj. v tématických celcích tak, jak to udělal původce. Pokud se totiž nějaká korespondence dochovala, tak byla uložena především u původcových prací spolu s jejich strojopisy. Výjimkou je korespondence zařazená ve vlastním celku II. korespondence, kam byla zařazena ta korespondence, která nebyla/nemohla být přiložena k žádné z původcových prací. Odchylkou od uspořádání dokumentů původcem je to, že strojopisy původcových prací, které on řadil chronologicky za sebou bez ohledu na typ písemnosti (odborná práce, přednáška, zpráva apod.), byly rozčleněny podle pořádacích schématu A NTM do jednotlivých typových celků na odborné a literární práce, přednášky, recenze, posudky, zprávy, projekty, patenty, návrhy. 4. Stručný rozbor obsahu fondu Fond 743 Vladimír Kraus sice má charakter osobní pozůstalosti, pokrývá ale pouze určité tématické části původcova života. Zcela chybí jakýkoli materiál patřící do skupin I. životopisný materiál, IV. písemnosti z veřejné činnosti původce, VI. písemnosti týkající se rodinných příslušníků 3

6 a VII. písemnosti cizích osob (částečně supluje sign. III. f) 2 pomocný a přípravný materiál - cizí práce). Pod signaturu II. Korespondence je zařazena jen malá část celkově dochované korespondence (proč viz 3. Archivní charakteristika fondu). Obsahově pokrývá jednání s institucemi o vydání některých z původcových prací. Nejrozsáhlejším a nejdůležitějším je celek III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost původce fondu. V podsignatuře III. a) Odborná a literární práce (tzn. III a) 1 Odborné a vědecké práce a III. a) 2 Populárně vědecké práce) lze nalézt původcovy rozsáhlejší odborné práce týkající se jak techniky tisku, tak jednotlivých polygrafických strojů a přístrojů. Podsignatura III. b) Přednášky, projevy, proslovy zachycuje v jediné své části (III. b) 1 Přednášky) odborné ústní projevy původce, a to na odborných konferencích. Z velké části se jedná o vědecké konference stavební fakulty ČVUT, ČSAV Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky (převážně skupiny geodeticko-kartografické), či o sympozia Z dějin geodézie a kartografie NTM. Další podsignaturou je celek III. c) Recenze, posudky, zprávy. Část III. c) 1 Recenze a III. c) 2 Posudky vypovídají o původci jako o odborném oponentovi. Je zde vidět širší odborný záběr původce, než byla jen polygrafie. Jak v recenzích tak i v posudcích lze nalézt práce věnující se i kartografii, historii topografie, didaktice. Stejně tak je vidět široký odborný záběr v části III. c) 3 Zprávy. Vedle úzce zaměřených zprávách z cest (III. c) 3. 1) je tu část III. c) 3. 2 Zprávy ostatní. Tato početně nejrozsáhlejší položka celé pozůstalosti tématicky pokrývá polygrafii (metodika, stroje a přístroje, veletrhy, historie polygrafická výročí), historii Prahy 10 (především), historii geodézie a kartografie. Podsignatura III. d) Projekty, patenty, vynálezy, návrhy dokládá původcovu inovativní tvůrčí schopnosti. Projekty (III. d) 1) a zlepšovací návrhy (III. d) 4) odpovídají svým zaměřením místu původcova tehdejšího zaměstnání jsou laděny více kartograficky, částečně se také zabývají problematikou zpracování fotografického materiálu. Patenty (III. d) 2) se zabývají pouze metodou reprodukce obrazového materiálu. V rámci podsignatury III. f) Pomocný materiál lze nalézt ve vlastním původcově materiálu (III. f) 1 pomocný materiál - vlastní) pomocné výpisky k dějinám tisku, dovedené k roku Využití se nabízí různé, například při psaní historicko-polygrafických zpráv (viz III. c) 3. 2). V rámci celku III. f) 2 Cizí práce lze nalézt ony cizí práce, které původce prokazatelně nějakým způsobem využil či využíval (viz 3. Archivní charakteristika fondu). Signatura V. Ilustrační materiál o původci fondu obsahuje bohužel pouze posudky na jednu původcovu odbornou práci. Nic víc. 4

7 Pod signaturu VIII. Sbírky původce byly zařazeny ty materiály, které svým charakterem mohly patřit i do podcelku III. f) Pomocný materiál. Jelikož ale nebylo možné prokázat souvislost mezi tímto materiálem a jeho následným používáním původcem, byly tyto materiály zařazeny na toto místo. Tak se zde objevují materiály týkající se grafiky (VIII. a), fotografie polygrafických provozů domácích a zahraničních (VIII. b) 1) a společenských akcí (VIII. b) 2), a nakonec novinové výstřižky týkající se především papírenského průmyslu (VIII. c). 5. Záznam o uspořádání fondu Fond 743 Vladimír Kraus v roce 2005 uspořádal a inventář k němu sestavil PhDr. Zdeněk Vácha. 5

8 Osnova: II. Korespondence II. b) Korespondence osobní II. b) 5 Korespondence úřední a institucionální III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce III. a) 1 Odborné a vědecké práce III. a) 2 Populárně vědecké práce III. b) Přednášky, projevy, proslovy III. b) 1 Přednášky III. c) Recenze, posudky, zprávy III. c) 1 Recenze III. c) 2 Posudky, odborná vyjádření III. c) 3 Zprávy III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. d) Projekty, patenty, vynálezy, zlepšovací návrhy III. d) 1 Projekty III. d) 2 Patenty III. d) 4 Zlepšovací návrhy III. f) Pomocný materiál III. f) 1. Vlastní III. f) 2. Cizí práce V. Ilustrační materiál o původci fondu V. c) Posudky, odborná vyjádření VIII. Sbírky původce VIII. a) Materiály týkající se grafiky VIII. b) Fotografie VIII. b) 1 Fotografie polygrafických provozů domácích i zahraničních VIII. b) 2 Fotografie společenských akcí VIII. c) Novinové výstřižky 6

9 inv. sign. obsah ks. datace k. II. Korespondence II. c) Korespondence úřední a institucionální 1 II. c) Akademia (2/4) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/2) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/3) II. c) Ústřední ústav geologický (1/1) III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce 1 III. a) 1 Odborné a vědecké práce 1 4 III. a) 1 Zajišťování a označování bodů. Sestrojování plánů a map. Reprodukce plánů a map. In: Ryšavý Josef a kol., Geodetická příručka. 5 III. a) 1 Technika reprodukce nomogramů. In: Sborník z celostátní konference o nomografii. 6 III. a) 1 K otázce barev map. Příspěvek na vědecké konferenci FS ČVUT, 1961, a in: Práce ČVUT, řada stavební, 5/ III. a) 1 Změna rozměrů vlivem tlaku při ofsetovém tisku. Původně pro Práce ČVUT, 1964 a následně pro Geodetický a 8 III. a) 1 Zvětšovací přístroj jako pomůcka k vyhotovování plastických map. In: Geodetický a kartografický obzor, s Horymírem Lapáčkem 9 III. a) 1 Kartoreprodukce I. Skripta ČVUT, 1976, 392 s. 1 před III. a) 1 Příručka didaktické techniky. Kapitola 1. Diaprojekce. Skripta ČVUT, Praha, 1980, s III. a) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. In: Sborník referátů 15. sjezdu ČSGS. 12 III. a) 1 Současné problémy audioorálních a audiovizuálních metod v jazykovém vyučování v ČSSR. Kapitola Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Publikace VÚIS 327, Dílčí úkol V-09-03, Praha 1982, s III. a) 2 Populárně vědecké práce 1 13 III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci , III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci. In: Geodetický a III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci Lösche Fritz, Die Bedeutung zweckmäßiger Beschriftung bei der Planreproduktion. Reproduktion,?,?, s III. a) 2 Kartoreprodukční fotografický přístroj. In: Kartografický přehled III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. chybí vlastní text III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Kyanotypická soukopie. In: Geodetický a III. a) 2 Encyklopedická hesla pro Naučný slovník zemědělský III. a) 2 Laboratorní komparátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. In: Geodetický a III. a) 2 Fotografická inverze a autoreverzní materiál. In: Typografia III. a) 2 Vyhotovování masek sloupáváním areálů. In: Typografia , III. a) 2 Diazografie. In: Typografia. chybí vlastní text III. a) 2 Technologie reprodukce katastrálních map v minulém století. In: ,

10 inv. sign. obsah ks. datace k. Přednáška v Klubu přátel NTM, poté pro Rozpravy NTM, Z dějin geodesie a kartografie. 25 III. a) 2 Fólie z plastických hmot jako podložky pro kopírování a montáž. In: Typografia. 26 III. a) 2 Diazografie v polygrafii. Diazografické materiály nastupují na místo fotografických. In: Typografia. 27 III. a) 2 Tisk Klaudyánovy mapy Čech - rekonstrukce technologie. In: Rozpravy , NTM - Z dějin geodézie a kartografie, III. a) 2 Grafická kvalita vysokoškolských učebních textů- skript. In: Vysoká škola. 29 III. a) 2 Podklady pro ofsetové montáže a tiskové formy zhotovené difúzním procesem. In: Typografia. 30 III. a) 2 Vzorník míšení sítotiskových barev. In: Typografia III. a) 2 Opticko-mechanická eliminace kartografické kresby. In: Geodetický a III. a) 2 Rotační vyvolávací zařízení. In: Geodetický a III. a) 2 Geologické lineamenty z kosmických snímků. In: Geodetický a III. a) 2 Čs. vyvolávací automat pro mikrografii a letecký dálkový průzkum. (s Janem Opelíkem) In: Geodetický a 35 III. a) 2 Pozitivní barevný fotografický materiál pro duplikaci. In: Typografia III. a) 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Typografia, 1988, 149 s III. a) 2 Význam fotografie pro rozvoj geodézie a kartografie. Věnováno výročí vynálezu fotografie. In: Geodetický a 38 III. a) 2 Vynález fotografie a jeho význam pro kartografii III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Geodetický a kartografický obzor - příloha Na pomoc geodetické a kartografické praxi. 40 III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. 41 III. a) 2 Barták Jan - Kraus Vladimír, Typografové Naše vojsko, Praha, 1996, strojopis práce, 414 s. 8 před III. b) Přednášky, projevy, proslovy 3 III. b) 1 Přednášky 3 42 III. b) 1 Technika reprodukce nomogramů. Celostátní konference o nomografii III. b) 1 Planografické kopírování. Seminář Nové kartografické a reprodukční techniky, III. b) 1 Příspěvek k planografickému kopírování. Vědecká konference FIS , III. b) 1 K otázce barev map. Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Deformace obrazu mapy vlivem tisku (tlakem). Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. IV. geodetická konference ČsVTS III. b) 1 Použití techniky dřevořezu pro reprodukci map českých zemí/historie reprodukce map českých zemí. ČSAV-ČsSDVT, III. b) 1 Tvorba map našich zemí a její podíl na vývoji kartografie ČSAV-ČsSDVT, Liblice III. b) 1 Terminologie v kartografické polygrafii. Seminář o kartografické terminologii, ČS VTS, odborná skupina pro kartografii, Praha III. b) 1 Optimální odstupňování barevného tónu v mapách. 2. vědecká konference ČVUT r

11 inv. sign. obsah ks. datace k. 52 III. b) 1 Celosvětový stav kartoreprodukce. 4. kartografická konference, Brno, III. b) 1 Světový trend vývoje reprodukčních technik a materiálu.?, Bratislava, III. b) 1 Uplatnění nových technik při tvorbě a reprodukci map pro výstavbu Tvorba mapových podkladů pro výstavbu, Jánské koupele u Opavy, III. b) 1 Reprodukční metody a nejmodernější stroje. Pro Hydroprojekt Praha, chybí vlastní text 56 III. b) 1 Syntéza slova a obrazu při výuce kartografie a kartoreprodukce.?, Bánská Bystrica, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii, Praha, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii. Sborník tézí referátů, s III. b) 1 Kontrolle der Qualität von Kopien und Abdrücken. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 Programy 5. mezinárodního kongresu o reprografii v Praze, 2 ks 58 III. b) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. 15. sjezd ČSSG, Brno, zrušena účast, není příspěvek 59 III. b) 1 Qualität und Inovation der graphischen Mitteilungen im Bildungsprozeß , (anglicky a francouzsky). 6. konference Sdružení pro vzdělávání učitelů v Evropě III. b) 1 Polygrafie na vysokých školách. Polygrafie na vysokých školách v ČSSR, ČVS, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků.?, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Celostátní seminář? 62 III. b) 1 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. Plány staré Prahy na jubilejní výstavě v roce XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 63 III. b) 1 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 64 III. b) 1 Tradice a odkaz J. A. Komenského v naší pedagogické literatuře mezinárodní konference FOTOSAZBA 1992, Brno III. b) 1 Spolek Typografia a Typografická beseda před 130 lety. Typografická beseda 1992, NTM. 66 III. b) 1 Tvorba kartografických pohlednic. XIII. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 67 III. b) 1 Parametry kvality strojového zpracování filmových pásů. Kvalita tisku a , 3 metody jejího hodnocení, VŠCHT Pardubice, Pro sborník přednášek Kvalita tisku a metody jejího hodnocení, VŠCHT, III. b) 1 Litografická beseda. Beseda o dějinách polygrafie, III. b) 1 Pražská oslava sté ročnice vynálezu litografie. Dvěstě let vynálezu litografie. 70 III. b) 1 Litografie ve službách české kartografie. Z dějin geodézie a kartografie 11. v NTM III. c) Recenze, posudky, zprávy 4 III. c) 1 Recenze 4 9

12 inv. sign. obsah ks. datace k. 71 III. c) 1 Dvořák Karel, Reprodukce map. In: Kartografický přehled, Geodetický a 72 III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská universita, Moskva, 1979, 232 s. In: Pro Geodetický a kartografický obzor. 73 III. c) 1 Caha Zdeněk a kol., Příručka didaktické techniky. ČVUT, Praha, 1980, 62 s. In: Učební pomůcky ve škole a v osvětě, 8/duben 1981, ro 20, s III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská univerzita, Moskva, 1980, 272 s. In: Geodetický a 75 III. c) 1 Sergunin Je. G., Izdanije kart. Moskva, 1980, 384 s. In: Geodetický a 76 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. In: Geodetický a 77 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. Nedra, Moskva, 1981, 2. vyd., 184 s. In: Geodetický a 78 III. c) 1 Kořínek Ota - Lutter Vladimír - Komárek Antonín, Sítotisk a seriografie. Praha, 1991, 136 s. In: Geodetický a 79 III. c) 1 kolektiv, Historie topografické služby Československé armády Topografické odd. hlavní operační správy generálního štábu Armády České republiky, Praha 1993, 173 s. 80 III. c) 1 Jean Georges, Písmo, paměť lidstva. Bratislava, Slovart, 1994, 224 s. In: Print & Publishing , duben III. c) 2 Posudky (lektorské, korekturní aj.), odborná vyjádření 4 (připomínky, opravy aj.) 81 III. c) 2 Mašín Adolf, Výroba kancelářských strojů v NSR. Pro Jemná mechanika a optika. 82 III. c) 2 Mašín Adolf, Novinky z hannoverského veletrhu. Jemná mechanika a optika, 1959/ III. c) 2 Délkový mikrokomarátor. In: Rudé Právo III. c) 2 Babtie A. I., Mikrokarty - praktická dokumentační pomůcka. Novinky knihovnické literatury, 1961/ 2, s. 55. Pro Státní knihovnu ČSR. 85 III. c) 2 Kochman Josef - Pospíšil František - Švejda Karel, Technické kreslení SNTL, Pro SNTL. 86 III. c) 2 Tvrz František, Fotoreprodukční praxe. Pro autora III. c) 2 Koubek F., Fotosázecí stroj. Pro Úřad pro patenty a vynálezy, Ústav geodézie a kartografie České Budějovice. 88 III. c) 2 Tschichold Jan, Význam tradice v typografii. Typografia 11/1964. Pro Typografia. 89 III. c) 2 Fiedlerová Marie - Pergler Josef, Měrné metody pro hodnocení světlocitlivých vrstev. Rozvoj techniky v polygrafii, 5/1964. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 90 III. c) 2 Votrubec Ctibor, Rozvoj mapování na africkém kontinentu v posledních letech. Geodetický a kartografický obzor 2/1966. Pro Geodetický a 91 III. c) 2 8. číslo sborníku Práce ČVUT - řada I. - stavební. Pro redakci Práce ČVUT. 92 III. c) 2 ČSN ON Planotiskový papír. Pro Olšanské papírny, n. p III. c) 2 Křivánek Ladislav, Pomůcky pro výpočet exposiční doby ve fotografické reprodukci. Typografia 2/1966. Pro Typografia. 94 III. c) 2 Typografia 10/ obálka navržená Jiřím Rathouským. Pro Typografia. 95 III. c) 2 Opakujeme si z kartografie. Typografia 6-7/1970. Pro Typografia III. c) 2 Vichnar Jindřich, Hesla. Typografia 8-9/1970, 11-12/1970. Pro

13 inv. sign. obsah ks. datace k. Typografia. 97 III. c) 2 Drbohlav Vladimír, Typografia? Pro Aritma, n. p. chybí vlastní text III. c) 2 Horová - Svoboda, Výzkum tvorby tematických map a kartogramů pro národní hospodářství. Výzkumná zpráva III. c) 2 Německo-český technický slovník. SNTL, Pro SNTL III. c) 2 Hájek Milan a kol, Reprografia. Pro Alfa, vydavateĺstvo technickej a ekonomickej literatúry, n. p. 101 III. c) 2 ČSAV - ZK UVI, Reprografický slovník. Pro ČSAV - ZK UVI III. c) 2 Dálkový průzkum Země - překladový slovník. Pro Odvětvové informační středisko pro geodézii a kartografii. 103 III. c) 2 ČSN Reprodukční fotografie. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 104 III. c) 2 Vančura Jiří, Hradčany - Pražský hrad. Pro SNTL III. c) 2 ON Tiskové normy. Pro Výzkumný ústav polygrafický , III. c) 2 Příruční kartografický slovník. Pro katedru mapování a pozemkových úprav FSv SVŠT Bratislava. 107 III. c) 2 Vyhláška 28/1980 Sb. Pro Státní arbitráž ČSSR III. c) 2 Státní vědecká knihovna v Hradci Králové - bibliografické záznamy. Pro SVK Hradec Králové. 109 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 110 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 111 III. c) 2 Učitelské noviny 12/1981. Pro Učitelské noviny III. c) 2 Panorama 4/ heslo "Hyalografie". Pro Panorama III. c) 2 Kanis Jiří, Víte, co je to užitá kartografie? Geodetický a kartografický obzor. Pro Geodetický a 114 III. c) 2 Sborník ze 4. konference odpovědných geodetů - připomínky k referátům. Pro VUT Brno. 115 III. c) 2 Zpracování fotografického materiálu Kodak infrared Aerographic film Pro? 116 III. c) 2 Nesprávný název v tiskovině Obchodních tiskáren Kolín. Pro OTK III. c) 2 ČSN ČSN Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky III. c) 2 Baxa Miloš, Příspěvek k nanášení lepidla. Zlepšovací návrh GKP 34/ Pro? 119 III. c) 2 Technologické postupy pro reprodukci a tisk map. Pro? III. c) 2 Anglicko-český slovník pro experty z rezortu ČÚGK. Pro? , III. c) 2 Technicko-ekonomická analýza rozvoje podniku do r Pro? III. c) 2 I. návrh normy RVHP - Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazového záznamu barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 123 III. c) 2 Levý Petr - Havlín Zdeněk, Zařízení pro polohové sesouhlasení multispektrálních snímků. Vynález PV Pro Úřad pro vynálezy a objevy. 124 III. c) 2 Opelík Jan, Denzitometrické křivky. Diplomová práce katedry vyšší geodésie FSv ČVUT. Pro FSv ČVUT. 125 III. c) 2 Přibyl J., článek o Josefu Janu Fričovi v Geodetickém a kartografickém obzoru 12/1986. Pro Geodetický a 126 III. c) 2 Diviš Miloš, článek o "Šulcárně" v GKP. Pro GKP III. c) 2 ČSN , revize. Pro Státní zkušebna

14 inv. sign. obsah ks. datace k. 128 III. c) 2 Normy RVHP. Fotochema HK. Pro Fotochema, n. p III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrální charakteristiky základních typů zemského povrchu v optické části spektra. Pro Jemná mechanika a optika. 130 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrozonální materiály v dálkovém průzkumu Země Pro Jemná mechanika a optika. 131 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Analýza opticko-fotografického zpracování videoinformace dálkového průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 132 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Detektivita fotointerpretace v dálkovém průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 133 III. c) 2 ČSN Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazových záznamů zpracovaných barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 134 III. c) 2 Volf Bohuslav, Paramertry jakosti výkonů kartografické polygrafie Zpravodaj GKP, 4/1987. Pro Zpravodaj GKP. 135 III. c) 2 Kanis Jiří, článek o návštěvě ve Slovenské kartografii. Zpravodaj GKP, /1987. Pro Zpravodaj GKP. 136 III. c) 2 Norma RVHP - Barevné fotografické materiály. Stanovení podání barev Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 137 III. c) 2 Michal Jaroslav, Digitální planimetry OTTPLAN 700/710. Geodetický a kartografický obzor, 10/1987. Pro Geodetický a 138 III. c) 2 Šmidrkal Josef - Černohorský Alexandr - Fujan Břetislav - Charvát Karel - Poláček Jiří, Zpracování informací dálkového průzkumu Země. FSv ČVUT Praha, Pro? 139 III. c) 2 Fotografická chemie. SNTL. Pro SNTL III. c) 2 Ondrůšek Jaroslav, Příležitostná listina otištěná v Geodetickém a kartografickém obzoru 5/1988. Pro Geodetický a 141 III. c) 2 Krůs Josef, Metody stanovení barevného podání. Pro Jemná mechanika a optika. 142 III. c) 2 Pravda Ján, Československé učebnice kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 4/1989. Pro autora. 143 III. c) 2 Hurník Ján, Mapové dielo Klaudia Ptolemaia a Slovensko. Geodetický a kartografický obzor 3/1989. Pro Geodetický a 144 III. c) 2 Šmidrkal Josef, Fotogrammetrie pro SPŠZ. Pro SPŠZ Praha Hrdložezy III. c) 2 Diviš Miloš, O historických a kartografických omylech na výletě důchodců. Zpravodaj GKP 1/1989. Pro Zpravodaj GKP. 146 III. c) 2 Večeřa, Technologie kruhových čárových soustav. Pro Jemná mechanika a optika. bez vlastního textu 147 III. c) 2 Historické mapy českých zemí. Geodetický a kartografický obzor, /1989. Pro Geodetický a 148 III. c) 2 O náplni Zpravodaje GKP 3/1989. Pro Zpravodaj GKP III. c) 2 První mapa Čech Mikuláše Klaudyána. Malá československá encyklopedie. Pro Ústav československých a světových dějin ČSAV. 150 III. c) 2 Daneš Ivan, Tři poznámky k denzitometrickým měřením transparentních vzorků. Pro Jemná mechanika a optika. 151 III. c) 2 Krůs Josef, Příspěvek československé senzitometrie k rozvoji fotografie Pro Jemná mechanika a optika. 152 III. c) 2 Slovník geodetického a kartografického názvosloví. Kartografie VÚGTK, Zdiby, Pro Výzkumný ústav geodézie a kartografie. 153 III. c) 2 Pravda Ján, Komponentnost, rozvrstvenie a kompozícia mapy Geodetický a kartografický obzor 7/1990. Pro Geodetický a 154 III. c) 2 Vykoukal Zdeněk - Valuš Josef, Výrobky pro polygrafii. Typografia, /1991. Pro Foma, s. p. 155 III. c) 2 Kabel Plus Ostrava, propagační příručka. Pro Kabel Plus

15 inv. sign. obsah ks. datace k. 156 III. c) 2 Kartografie Praha, chyba v textu mapy. Pro Kartografie Praha III. c) 2 Historie obvodu Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 2 Balšínek Dalibor, Opomíjený slezský rodák. LN, Pro LN III. c) 2 Jean Georges, Písmo a paměť lidstva. Slovart, Praha, Pro Slovart III. c) 2 Z historie Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 3 Zprávy 4 III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 1 Zpráva o cestě do ÚGK Pardubice III. c) burza technických zlepšení - mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, (s Horymírem Lapáčkem) 163 III. c) burza technických zlepšení, Brno, (s Horymírem 1 s. d. 4 Lapáčkem) 164 III. c) 3. 1 III. mezinárodní kongres o reprografii, Londýn, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 77, Brno, III. c) 3. 1 Seminář o mikrografii, Bratislava, s. d III. c) 3. 1 OFSET 80, Pardubice, III. c) 3. 1 III. univerzitní konference o modernizaci pedagogického procesu na vysokých školách. Olomouc, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 81, Brno, III. c) 3. 1 OFSET 84, Mariánské Lázně, III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. c) 3. 2 Akademik J. Ryšavý 50 let učitelem. Nežádoucí výzkum papíru. Noví zeměměřičtí inženýři. In: Závodní časopis ROH na ČVUT. 172 III. c) 3. 2 Pokrok ve výrobě rozměrově správných filmů. In: Kartografický přehled. 173 III. c) 3. 2 Nový materiál pro tisk map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Polský titulový ediční plán atlasů a map na rok In: Geodetický a III. c) 3. 2 Růst sovětské produkce celulosy a papíru. In: Papír a celulosa III. c) 3. 2 Výstava diplomových prací. In: Vysoká škola III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a t 178 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 179 III. c) 3. 2 Syntosil, nový materiál pro reprodukci map. In: Rozvoj techniky v polygrafii - VÚP. 180 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 181 III. c) 3. 2 Astralonový planimetr. In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 Jmenování soudním znalcem. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Informace o připravovaném 5. mezinárodním kongresu o reprografii v roce 1979 v Praze. In: Informační zpravodaj ČVUT. 184 III. c) 3. 2 Výuka leteckého mapování - prof. Potužák 85 let. In: Informační zpravodaj ČVUT, 10/ III. c) 3. 2 Konference OFSET 80. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 100 let - r In: Typografia III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 125 let (1856) a 200 let (1781). In: Typografia. 13

16 inv. sign. obsah ks. datace k. 191 III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 Theatrum Mundi. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Se zápisníkem na mezinárodní výstavě SEVDRUK 82. In: Typografia III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře: 150 let Bourdon S. A. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 2 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 198 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 6 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 199 III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM - pokračování. In: Geodetický a 200 III. c) 3. 2 Nová koncepce stroje pro opracování hlubotiskových válců. In: Typografia. 201 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 O původu názvu busola. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Nový elektronický teodolit. Přesné měřidlo pro kartografické a polygrafické účely. Rychlé pořizování reprodukcí z počítačů. In: Zpravodaj GKP. 204 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Alois Senefelder ( ). In: Pro Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Epigram. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí v geodézii a kartografii. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Geodetický a kartografický obzor. 211 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Zpravodaj GKP. 214 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a (s Ing Miloslavem Křížkem) 215 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná geodetická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) let geograficko-kartografického nakladatelství VEB H. Haack Gotha. In: Geodetický a 219 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a , III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Odborná terminologie včera a dnes aneb názvoslovná exkurse do minulosti a současnosti. In: Zpravodaj GKP. 223 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 2. pokračování. In: Geodetický a 228 III. c) 3. 2 Publikační činnost pracovníků SDPZ v roce In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP

17 inv. sign. obsah ks. datace k. 230 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Zpravodaj GKP. 232 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Lidová , demokracie, Praha (měsíčník NV. hl. m. Prahy) III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Historky pro zábavu a poučení. Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP. 237 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Resumé. In: Typografia III. c) 3. 2 K počátkům časopisu Typografia. In: Typografia III. c) 3. 2 Odborné názvosloví včera a dnes aneb terminologická exkurse do minulosti a současnosti. In: Typografia. 241 III. c) 3. 2 Zkazky na cestě z chaty v Sedmidobí I. a II., Jak si krakonoš chtěl postavit palác. In: Zpravodaj GKP. 242 III. c) 3. 2 Jan Černý ( ). Vesnické planetárium Jana Černého , ( ). In: Říše hvězd III. c) 3. 2 Deset let Střediska dálkového průzkumu Země. In: Geodetický a (jen obálka, není vlastní text) 244 III. c) 3. 2 Fotografie v dálkovém průzkumu Země. In: AMU, 150 let fotografie III. c) 3. 2 Vesnické planetárium Jana Černého v Chodovicích u Hořic. In: Pochodeň. 246 III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 3. pokračování. In: Geodetický a 247 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika. novinový článek, není vlastní text 249 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a není vlastní text 251 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě roku In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Hrady, zámky a tvrze východních Čech. In: Pochodeň , 10. a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Stroje a lidé. In: Typografia III. c) 3. 2 Pražský orloj. In: Praha (měsíčník NV hl. m. Prahy), neotištěno; Co se málo ví o pražském orloji v KČTL, členský zpravodaj, 5-6/ III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí. In: Typografia III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Jaderná energie. In: Svobodné slovo III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Trutnova. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě In: Praha (měsíčník NV hl m. Prahy). 265 III. c) 3. 2 Ze světa. In: Typografia. bez vlastního textu III. c) 3. 2 Zaniklá kartografická památka na Královské cestě. In: Zpravodaj GKP

18 inv. sign. obsah ks. datace k. 267 III. c) 3. 2 Vášnivá disputace na Královské cestě. In: Praha (měsíčník NV hl. m , Prahy) III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí v roce In: Typografia. chybí vlastní text 270 III. c) 3. 2 Geodetická pro In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 5. pokračování. In: Geodetický a 272 III. c) 3. 2 Přispěli Typografii - prospěli čtenářům. In: Typografia III. c) 3. 2 Všeruská společnost bibliofilů. In: Typografia III. c) 3. 2 Žena - paní - manželka. In: Vlasta , III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Geodetický a 276 III. c) 3. 2 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. In: NTM III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČSFR. In: Typografia III. c) 3. 2 Pozoruhodné kartografické dílo na jubilejní výstavě In: Geodetický a 279 III. c) 3. 2 Nová organizace sítotiskařů a tyflokartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plány zástavby staré Prahy na jubilejní výstavě In: SNTL-KČTL III. c) 3. 2 Výstava Město a topografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Typografia. 283 III. c) 3. 2 Karel Klíč - vynálezce hlubotisku. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a , , , III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sluneční hodiny. In: Pochodeň III. c) 3. 2 REPRO reprografická technika současnosti. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výstava poštovních map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plán Hradce Králové. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Portugalská kartografie a vývoj obrazu světa. In: Geodetický a III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 292 III. c) 3. 2 Mapy a atlasy mezinárodně. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Proslavili ve světě Modřany písmem. Modřanská písmolijna a dnešek In: Modřanské noviny. 295 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 296 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Informace VŠCHT Pardubice. 297 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kozolupské továrny barev Weissberger a spol. Kozolupy u Plzně. Pro NTM

19 inv. sign. obsah ks. datace k. 300 III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Tvorba kartografických pohlednic. Pro NTM III. c) 3. 2 Plány a mapy z GeoCentra. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 Profil nakladatelství GeoCenter International Praha. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Print & Publishing III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČR a 11. konference sítotiskařů. In: Print & Publishing. 309 III. c) 3. 2 Sjezd a konference sítotiskařů. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Geodetický a III. c) 3. 2 PRAGAPRINT malá moderní tiskárna. In: Listy Prahy III. c) 3. 2 Památník na městys Vršovice. Boti Pamětní deska Ludvíka rytíře z Rittersbergů. Vršovice městem. Základní kámen ve vršovickém gymnasiu. Znak města Vršovic. Vršovický orloj. Vršovický kostel sv. Mikuláše. In: P III. c) 3. 2 Návštěva malé tiskárny na výstavě. In: Modřanské listy III. c) 3. 2 Světový vynálezce a jeho dva obrazy. 90 let města Vršovic. In: P10, Večerník - Praha III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na knižním veletrhu. In: Geodetický a kartografický obzor. 317 III. c) 3. 2 Odkaz J. A. Komenského tvůrcům pedagogické literatury. In: Print & Publishing. 318 III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. In: Polygraf III. c) 3. 2 Úsměvné příhody minulých dob. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Organizace, aktivita a sponzorství vršovických živnostníků v minulosti. Organizace, aktvitita a sponzorství vršovických obchodníků v minulosti. In: P III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. Pro NTM III. c) 3. 2 Založení a první veřejné vystoupení vršovického Sokola. In: P III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kartografické kuriozity a pohlednice. In: Geodetický a kartografický obzor. 326 III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) let od úmrtí Aloise Senefeldera. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Za zvony, než odletí do Říma. In: P III. c) 3. 2 Panoramatické pohledy a pohledové mapy. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Vršovice zasazené do jedné z pověstí. In: P III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Print & Publishing. 332 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výroky moudrých I. a II. In: Print & Publishing , III. c) 3. 2 Kašpar Hermann. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. In: Geodetický a

20 inv. sign. obsah ks. datace k. 336 III. c) 3. 2 Po stopách místních názvů. In: P III. c) 3. 2 Místa posledního odpočinku. In: P III. c) 3. 2 Za sazbou a sazeči do minulého století. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Český král v Záběhlicích. Památka na poslední morovou ránu. In: P , III. c) 3. 2 Na mezinárodní výstavě P + P In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Flexotisk - průmyslová tisková technika. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 REPRO In: Zeměměři III. c) 3. 2 O vršovickém Zámečku aneb za hedvábím z Italie do Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM, IX. REPRO In: Geodetický a 346 III. c) 3. 2 Vojtěch Kubelka - jeden ze zakladatelů. Sto let Finského polygrafického svazu a Typografická beseda. In: Polygraf - Typografia. 347 III. c) 3. 2 Z historie novin Prahy 10. Občanská záložna ve Vršovicích. Kostel sv. Václava ve Vršovicích. Za názvy ulic starých Malešic. Husův sbor ve Vršovicích. Farní kaple a farní budova ve Strašnicích. In: P III. c) 3. 2 Josef Krbek, poslední ze zakladatelů Typografické besedy. In: Polygraf Typografia. 349 III. c) 3. 2 Seminář o školních zeměpisných mapách a atlasech. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Umělecké grafické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Stále aktuální světlotisk. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na výstavách a veletrzích. In: Geografické rozhledy III. c) 3. 2 T. G. Masaryk a odborové organizace. In: Polygraf III. c) 3. 2 REPRO In: Zpravodaj Reproklubu, Geodetický a kartografický obzor, Print & Publishing III. c) 3. 2 Železniční jízdenka. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Vršovice v majetku šlechticů. In: P III. c) 3. 2 PRINTFORUM In: Print & Publishing, Geodetický a , III. c) 3. 2 O anomálním barevném vidění. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 PF Pro B + S III. c) 3. 2 Litografická beseda. In: NTM III. c) 3. 2 JUDr. Josef Herold - zasloužilý vršovický rodák. In: P III. c) 3. 2 Čeští umělci z řad typografů a litografů. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Václav Titl. In: Polygraf III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - X. pokračování In: Geodetický a 365 III. c) 3. 2 Voják a podnikatel majitelem Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Spolkové výročí v Olomouci. In: Polygraf - Typografia III. c) 3. 2 Jan Vilím 140 let. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Letmé připomenutí stých narozenin Františka Tichého. In: Print & Publishing. 369 III. c) rok domu Typografické besedy v Praze. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Pražské oslavy sté ročnice vynálezu litografie. Pro NTM III. c) 3. 2 Antonín Farka, meziválečný předseda Typografické besedy. In: Polygraf Typografia 372 III. c) 3. 2 Ze soudních síní. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Karel Krunert. 80 let od úmrtí. In: Polygraf III. c) 3. 2 Reprografie. Referát o nultém čísle. In: Geodetický a kartografický obzor. 375 III. c) 3. 2 Výstava plánů a map v Praze. In: Geodetický a

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Oslavy 250. výročí založení ČVUT (707-957) Prozatímní inventární seznam NAD č. 522 evidenční pomůcka č. 23 Honzáková Valerie Praha 97 ČVUT Praha

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života

Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života Organizace JČMF In: Jiří Dolejší (editor); Jiří Rákosník (editor): Jednota českých matematiků a fyziků ve 150. roce aktivního života. (Czech).

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vydrova továrna na výrobu poživatin Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vydrova továrna na výrobu poživatin (1896-1938) Prozatímní inventární seznam NAD č. 453 evidenční pomůcka č. 167 Čakrtová Eva Praha 1955 František

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Votruba Ladislav, prof. Ing. Dr., DrSc. (1934-1994) Inventář NAD č. 711 evidenční pomůcka č. 180 Šťovíček Jan Praha 1997 Prof. ing. dr. Ladislav

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

Reprodukce tónových předloh

Reprodukce tónových předloh Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Reprodukce tónových předloh Autor: Petra Bernátková, Marcela Lacinová Editor: Veronika Stýblová Praha, duben 2011 Katedra mapování a

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, Ing. Dr. (1895-1966) Prozatímní inventární seznam NAD č. 616 evidenční pomůcka č. 207 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Ing.

Více

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura.

Chemická informatika. terciální. výzkumné zprávy, patenty, normy, firemní a šedá literaura. Jakýkoliv vědecký výzkum nelze provádět bez předchozího studia literatury - proto je dobré vědět, jak co nejrychleji a nejefektivněji vyhledat požadované informace. Vědeckou literaturu lze členit podle

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ. PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. PAUL HINDEMITH A ČESKÉ ZEMĚ PhDr. Lenka Přibylová, Ph.D. Ústí nad Labem 2008 Obsah Úvod 9 1. Paul Hindemith - život a dílo v obrysech 13 1. 1 Období mládí a tvůrčích počátků 13 1. 2 Avantgardní období

Více

Pokyn ředitele č. 2/ 2009

Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Česká republika - Státní oblastní archiv v Zámrsku Pokyn ředitele č. 2/ 2009 Ceník služeb a úkonů poskytovaných Státním oblastním archivem v Zámrsku z 1. 7. 2009 Oddělení SOA a SOkA vykonávají zpoplatněné

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA

DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA DOKTORSKÉ STUDIUM: OBOR HUNGARISTIKA http://wwwdata.muni.cz/study/branch.asp?subjekt=arts&program=85&typ=d&forma=p&obor=7310v063 STUDIJNÍ PROGRAM P7310 FILOLOGIE HUNGARISTIKA A UGROFINISTIKA (7310V063)

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD

Úvodní ustanovení. Hlava II Organizace vedení a aktualizace evidencí NAD Metodický návod č. 1/2012 odboru archivní správy a spisové služby MV k vedení evidence Národního archivního dědictví podle vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví

Více

Geomatika v České republice

Geomatika v České republice Geomatika v České republice Václav Čada, Otakar Čerba Oddělení geomatiky, Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni Geoinformace ve veřejné správě 2013, Praha, 27. 28.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruliš Zdeněk, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruliš Zdeněk, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kruliš Zdeněk, Ing. (1899-1948) Prozatímní inventární seznam NAD č. 412 evidenční pomůcka č. 145 Mrklasová Otylie Praha 1952 Ing. Zdeněk Kruliš

Více

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie.

Příprava výroby. 1. Co je to POLYGRAFIE. Vytvořil: Jan Doležal. www.isspolygr.cz. Příprava výroby. DUM číslo: 01 Co je to polygrafie. 1. Co je to POLYGRAFIE www.isspolygr.cz Vytvořil: Jan Doležal strana 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3-4. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Rudolf Kopecký Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Rudolf Kopecký (1869-1984) Prozatímní inventární soupis NAD č. 668 evidenční pomůcka č. 258 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Rudolf

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Jak (ne)zrušit knihovnu

Jak (ne)zrušit knihovnu Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartogtafický veřejná výzkumná instituce Jak (ne)zrušit knihovnu aneb úplně (ne)normální starosti jedné (ne)obyčejné knihovny Ing. Jiří Drozda a kolektiv INFORUM

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Sýkora Artuš, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Sýkora Artuš, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Sýkora Artuš, Ing. (1921-1949) Prozatímní inventární seznam NAD č. 420 evidenční pomůcka č. 150 Mrklasová Otylie Praha 1953 Ing. Artuš Sýkora

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007.

edb žnou p ihláškou anotací p ísp vku nejpozd ji do 20.února 2007. Č. 1/2007 17.kartografická konference Ve dnech 6.-7.září 2007 se uskuteční na Stavební fakultě Slovenské technické univerzity v Bratislavě 17. kartografická konference, jejímiž pořadateli jsou Kartografická

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Katedra chemie (130)

Katedra chemie (130) Katedra chemie (130) Adresa katedry: Studentská 13, České Budějovice, 370 05 Katedra chemie zajišťuje výuku chemických předmětů, biochemie a předmětů didaktiky chemie pro tři fakulty JU Biologickou, Pedagogickou

Více

Bibliografie Ludvíka Muchy

Bibliografie Ludvíka Muchy Bibliografie Ludvíka Muchy Kapitola v knize 2011 MUCHA, Ludvík. Nové poznatky o životě a díle Václava Merklase: k dvoustému výročí Merklasova narození. In: ŠVEJDA, Antonín (ed.). Z dějin geodézie a kartografie.

Více

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00

Směrnice. rektorky č. 4/2013. VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, o. p. s. se sídlem v Praze 5, Duškova 7, PSČ: 150 00 Směrnice rektorky č. 4/2013 ke stanovení oblastí vnitřního hodnocení na VŠZ, o. p. s. pro akademické roky 2014/2017 a jmenování

Více

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071

Základy redakční práce. Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Základy redakční práce Eva Dibuszová Vydavatelství VŠCHT Praha ICT Press E-mail: eva.dibuszova@vscht.cz Tel: 220 44 3071 Vydavatelský blok Jak funguje vydavatelství Ekonomické minimum Základní právní normy

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Igo Etrich Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Igo Etrich (1909-1929) Prozatímní inventární seznam NAD č. 342 evidenční pomůcka č. 121 Čakrtová Eva Praha 1951 Etrich Flieger Werke Podle zlomku

Více

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie

34. Celostátn. při i AMG. Vlastivědn. dné muzeum a galerie 34. Celostátn tní seminář knihovníků muzeí a galerií při i AMG Vlastivědn dné muzeum a galerie v České Lípě 7. - 9. záříz 2010 Městské muzeum Dobruška Zaměření: region Dobrušsko a okolí, digitalizování

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV

OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun OBČANSKO-DĚLNICKÁ BESEDA KOMÁROV 1870 1909 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1254 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun 2010 Úvod I.

Více

Bibliografie kartografických dokumentů Karla Kuchaře (chronologicky)

Bibliografie kartografických dokumentů Karla Kuchaře (chronologicky) Bibliografie kartografických dokumentů Karla Kuchaře (chronologicky) 1958 1. Školní fysicko-geografický glóbus [kartografický dokument] / zpracoval Kuchař ; odpovědný redaktor Marta Janáčková. -- 2. vyd.

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek a k činění si poznámek. Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice. PRÁVO ZLEPŠOVATELSKÉ verze 1.3 (2007) Ivo Telec, 2006

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více