Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu. Kraus Vladimír (28. 2. 1927-1997)"

Transkript

1 Národní technické muzeum Archiv pro dějiny techniky a průmyslu Kraus Vladimír ( ) ( ) INVENTÁŘ NAD 743 evidenční pomůcka 270 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2005

2

3 Obsah: 1. Vladimír Kraus ( ) 2 2. Vývoj a dějiny fondu 3 3. Archivní charakteristika fondu 3 4. Stručný rozbor obsahu fondu 3 5. Záznam o uspořádání fondu 5 Osnova inventáře 6 Inventář 7 Rejstříky: Rejstřík věcný 30 Rejstřík jmenný 46 Rejstřík místní 48 Rejstřík názvový 49 Rejstřík institucí 50 1

4 1. Doc. Ing. Vladimír Kraus, CSc. ( Podhorní Újezd 1997 Praha (?)) Vladimír Kraus se narodil 28. února 1927 v Podhorním Újezdu. Po získání základního a středního vzdělání začal v roce 1947 studovat zeměměřičské inženýrství, toto studium ukončil v roce 1951 II. státní zkouškou, čímž také získal titul ing. Po ukončení studia nastoupil 1. dubna 1951 jako asistent do Ústavu nižší a vyšší geodézie při ČVUT. Během 50. let se stal členem laboratoře kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT, na počátku 60. let členem katedry mapování a kartografie fakulty stavební ČVUT. K vědeckému titulu CSc. přidal 1. ledna 1975 i akademický titul docent pro obor kartografie na stavební fakultě ČVUT. Kromě pedagogické činnosti vyvíjel i činnost znaleckou v roce 1967 byl jmenován znalcem pro obor stavebnictví se specializací na kartografii a kartografickou polygrafii. Svoji akademickou dráhu na ČVUT ukončil 31. prosince 1982 a následujícího roku nastoupil do Střediska dálkového průzkumu Země v Geodetickém a kartografickém podniku, n. p. V 90. letech po nějakou dobu působil jako externí přednášející polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. Vladimír Kraus zemřel v roce Z dochovaných dokumentů je zřejmé, že se již od svých vědeckých počátků Kraus věnoval polygrafii jako oboru, který se zabývá tiskařskými technikami. Jako člen katedry kartoreprodukce na zeměměřičské fakultě ČVUT se věnoval především technikám reprodukce kartografického materiálu, v průběhu času se začal věnovat i zpracovávání fotografického materiálu vůbec. Ať již v rámci pracovní činnosti či ze soukromého zájmu shromažďoval informace o ostatních reprodukčních technikách, svou pozornost věnoval i polygrafickým strojům a přístrojům. Tyto jeho znalosti jsou zřejmé nejenom z jeho písemné odborné tvorby, ale také z jeho aktivní účasti na vědeckých konferencích či z pasivní účasti na veletrzích a podobných akcích (EMBAX-PRINT, OFSET, INTERKAMERA aj.). S NTM byl Kraus spjat především svou přítomností na každoročně konaných sympóziích Z dějin geodézie a kartografie, které pořádalo právě NTM; měl také určitý podíl na přípravě výstav týkajících polygrafie (Litografie k potěše a užitku výročí vynálezu litografie ). V jeho písemné tvorbě se jeho znalosti uplatnily asi nejkomplexněji. Jako docent kartografie na FSv ČVUT se podílel na tvorbě didaktických pomůcek pro studenty (skripta Kartoreprodukce, Návody pro kartoreprodukci), publikoval o tiskařských reprodukčních technikách, polygrafických strojích a přístrojích, v rámci historie polygrafie se věnoval jak jednotlivým osobnostem tak i významným výročím tohoto průmyslového odvětví (např. Dějiny Typografické besedy (vydáno posmrtně ) či Typografové (spolu s Janem Bartákem)). Již v 80. letech přidal k těmto historickým črtám (převážně zprávám) i články o historii Prahy 10, svého bydliště. 2

5 2. Vývoj fondu Dokumenty, tvořící dnešní fond 743 Kraus Vladimír, byly do NTM získány koupí od vdovy po původci Johanny Krausové, rozené Sedláčkové. Typově značně bohatý materiál (knihy, materiály z konferencí, učební texty, zprávy a posudky, výpisky, bibliografie, rukopisy studií atd.) byl prozatímně uložen do 17 archivních kartonů a umístěn do hlavního depozitáře Archivu NTM. 3. Archivní charakteristika fondu Na uspořádání materiálů, tvořících fondu, nebylo od doby převzetí a uložení do chvíle pořádání nic změněno. Na začátku pořádacích prací muselo být rozhodnuto, které materiály ve fondu nechat a které nikoli. Nebyl tu problém s vnitřní skartací, spíše tu byla otázka, do jaké míry zachovat ve fondu knihovní materiály, které byly převzaty s původcovými dokumenty. Bylo rozhodnuto, že tištěné materiály (knihy, periodika, sborníky aj.) patří uchovat ve fondu jen v tom případě, pokud je prokazatelný kontakt původce s těmito materiály, tzn. pokud docházelo k jejich opoznámkování či podtrhání. Ostatní tisky, tzn. bez jakýchkoli zásahů původce fondu, byly předány knihovně NTM, část těchto tisků, majících charakter tisků firemních, byla vyčleněna do samostatného celku firemní tisky polygrafie a přidána ke sbírce firemních tisků/oborové dokumentace archivu NTM. Při vlastním pořádání fondu došlo k odchylkám od a) pořádacího schématu A NTM, b) uspořádání materiálu samotným původcem. Odchylkou od pořádacího schématu je, že korespondence původce byla ponechána na svém místě, tj. v tématických celcích tak, jak to udělal původce. Pokud se totiž nějaká korespondence dochovala, tak byla uložena především u původcových prací spolu s jejich strojopisy. Výjimkou je korespondence zařazená ve vlastním celku II. korespondence, kam byla zařazena ta korespondence, která nebyla/nemohla být přiložena k žádné z původcových prací. Odchylkou od uspořádání dokumentů původcem je to, že strojopisy původcových prací, které on řadil chronologicky za sebou bez ohledu na typ písemnosti (odborná práce, přednáška, zpráva apod.), byly rozčleněny podle pořádacích schématu A NTM do jednotlivých typových celků na odborné a literární práce, přednášky, recenze, posudky, zprávy, projekty, patenty, návrhy. 4. Stručný rozbor obsahu fondu Fond 743 Vladimír Kraus sice má charakter osobní pozůstalosti, pokrývá ale pouze určité tématické části původcova života. Zcela chybí jakýkoli materiál patřící do skupin I. životopisný materiál, IV. písemnosti z veřejné činnosti původce, VI. písemnosti týkající se rodinných příslušníků 3

6 a VII. písemnosti cizích osob (částečně supluje sign. III. f) 2 pomocný a přípravný materiál - cizí práce). Pod signaturu II. Korespondence je zařazena jen malá část celkově dochované korespondence (proč viz 3. Archivní charakteristika fondu). Obsahově pokrývá jednání s institucemi o vydání některých z původcových prací. Nejrozsáhlejším a nejdůležitějším je celek III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost původce fondu. V podsignatuře III. a) Odborná a literární práce (tzn. III a) 1 Odborné a vědecké práce a III. a) 2 Populárně vědecké práce) lze nalézt původcovy rozsáhlejší odborné práce týkající se jak techniky tisku, tak jednotlivých polygrafických strojů a přístrojů. Podsignatura III. b) Přednášky, projevy, proslovy zachycuje v jediné své části (III. b) 1 Přednášky) odborné ústní projevy původce, a to na odborných konferencích. Z velké části se jedná o vědecké konference stavební fakulty ČVUT, ČSAV Čs. společnosti pro dějiny věd a techniky (převážně skupiny geodeticko-kartografické), či o sympozia Z dějin geodézie a kartografie NTM. Další podsignaturou je celek III. c) Recenze, posudky, zprávy. Část III. c) 1 Recenze a III. c) 2 Posudky vypovídají o původci jako o odborném oponentovi. Je zde vidět širší odborný záběr původce, než byla jen polygrafie. Jak v recenzích tak i v posudcích lze nalézt práce věnující se i kartografii, historii topografie, didaktice. Stejně tak je vidět široký odborný záběr v části III. c) 3 Zprávy. Vedle úzce zaměřených zprávách z cest (III. c) 3. 1) je tu část III. c) 3. 2 Zprávy ostatní. Tato početně nejrozsáhlejší položka celé pozůstalosti tématicky pokrývá polygrafii (metodika, stroje a přístroje, veletrhy, historie polygrafická výročí), historii Prahy 10 (především), historii geodézie a kartografie. Podsignatura III. d) Projekty, patenty, vynálezy, návrhy dokládá původcovu inovativní tvůrčí schopnosti. Projekty (III. d) 1) a zlepšovací návrhy (III. d) 4) odpovídají svým zaměřením místu původcova tehdejšího zaměstnání jsou laděny více kartograficky, částečně se také zabývají problematikou zpracování fotografického materiálu. Patenty (III. d) 2) se zabývají pouze metodou reprodukce obrazového materiálu. V rámci podsignatury III. f) Pomocný materiál lze nalézt ve vlastním původcově materiálu (III. f) 1 pomocný materiál - vlastní) pomocné výpisky k dějinám tisku, dovedené k roku Využití se nabízí různé, například při psaní historicko-polygrafických zpráv (viz III. c) 3. 2). V rámci celku III. f) 2 Cizí práce lze nalézt ony cizí práce, které původce prokazatelně nějakým způsobem využil či využíval (viz 3. Archivní charakteristika fondu). Signatura V. Ilustrační materiál o původci fondu obsahuje bohužel pouze posudky na jednu původcovu odbornou práci. Nic víc. 4

7 Pod signaturu VIII. Sbírky původce byly zařazeny ty materiály, které svým charakterem mohly patřit i do podcelku III. f) Pomocný materiál. Jelikož ale nebylo možné prokázat souvislost mezi tímto materiálem a jeho následným používáním původcem, byly tyto materiály zařazeny na toto místo. Tak se zde objevují materiály týkající se grafiky (VIII. a), fotografie polygrafických provozů domácích a zahraničních (VIII. b) 1) a společenských akcí (VIII. b) 2), a nakonec novinové výstřižky týkající se především papírenského průmyslu (VIII. c). 5. Záznam o uspořádání fondu Fond 743 Vladimír Kraus v roce 2005 uspořádal a inventář k němu sestavil PhDr. Zdeněk Vácha. 5

8 Osnova: II. Korespondence II. b) Korespondence osobní II. b) 5 Korespondence úřední a institucionální III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce III. a) 1 Odborné a vědecké práce III. a) 2 Populárně vědecké práce III. b) Přednášky, projevy, proslovy III. b) 1 Přednášky III. c) Recenze, posudky, zprávy III. c) 1 Recenze III. c) 2 Posudky, odborná vyjádření III. c) 3 Zprávy III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. d) Projekty, patenty, vynálezy, zlepšovací návrhy III. d) 1 Projekty III. d) 2 Patenty III. d) 4 Zlepšovací návrhy III. f) Pomocný materiál III. f) 1. Vlastní III. f) 2. Cizí práce V. Ilustrační materiál o původci fondu V. c) Posudky, odborná vyjádření VIII. Sbírky původce VIII. a) Materiály týkající se grafiky VIII. b) Fotografie VIII. b) 1 Fotografie polygrafických provozů domácích i zahraničních VIII. b) 2 Fotografie společenských akcí VIII. c) Novinové výstřižky 6

9 inv. sign. obsah ks. datace k. II. Korespondence II. c) Korespondence úřední a institucionální 1 II. c) Akademia (2/4) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/2) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (0/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/1) II. c) Státní nakladatelství technické literatury Praha (1/3) II. c) Ústřední ústav geologický (1/1) III. Odborná, vědecká, literární a umělecká činnost III. a) Odborná a literární práce 1 III. a) 1 Odborné a vědecké práce 1 4 III. a) 1 Zajišťování a označování bodů. Sestrojování plánů a map. Reprodukce plánů a map. In: Ryšavý Josef a kol., Geodetická příručka. 5 III. a) 1 Technika reprodukce nomogramů. In: Sborník z celostátní konference o nomografii. 6 III. a) 1 K otázce barev map. Příspěvek na vědecké konferenci FS ČVUT, 1961, a in: Práce ČVUT, řada stavební, 5/ III. a) 1 Změna rozměrů vlivem tlaku při ofsetovém tisku. Původně pro Práce ČVUT, 1964 a následně pro Geodetický a 8 III. a) 1 Zvětšovací přístroj jako pomůcka k vyhotovování plastických map. In: Geodetický a kartografický obzor, s Horymírem Lapáčkem 9 III. a) 1 Kartoreprodukce I. Skripta ČVUT, 1976, 392 s. 1 před III. a) 1 Příručka didaktické techniky. Kapitola 1. Diaprojekce. Skripta ČVUT, Praha, 1980, s III. a) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. In: Sborník referátů 15. sjezdu ČSGS. 12 III. a) 1 Současné problémy audioorálních a audiovizuálních metod v jazykovém vyučování v ČSSR. Kapitola Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Publikace VÚIS 327, Dílčí úkol V-09-03, Praha 1982, s III. a) 2 Populárně vědecké práce 1 13 III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci , III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci. In: Geodetický a III. a) 2 Význam účelného popisu a kresby na plánu a mapě pro reprodukci Lösche Fritz, Die Bedeutung zweckmäßiger Beschriftung bei der Planreproduktion. Reproduktion,?,?, s III. a) 2 Kartoreprodukční fotografický přístroj. In: Kartografický přehled III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. chybí vlastní text III. a) 2 Fotoreprodukční dilatátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Kyanotypická soukopie. In: Geodetický a III. a) 2 Encyklopedická hesla pro Naučný slovník zemědělský III. a) 2 Laboratorní komparátor. In: Jemná mechanika a optika III. a) 2 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. In: Geodetický a III. a) 2 Fotografická inverze a autoreverzní materiál. In: Typografia III. a) 2 Vyhotovování masek sloupáváním areálů. In: Typografia , III. a) 2 Diazografie. In: Typografia. chybí vlastní text III. a) 2 Technologie reprodukce katastrálních map v minulém století. In: ,

10 inv. sign. obsah ks. datace k. Přednáška v Klubu přátel NTM, poté pro Rozpravy NTM, Z dějin geodesie a kartografie. 25 III. a) 2 Fólie z plastických hmot jako podložky pro kopírování a montáž. In: Typografia. 26 III. a) 2 Diazografie v polygrafii. Diazografické materiály nastupují na místo fotografických. In: Typografia. 27 III. a) 2 Tisk Klaudyánovy mapy Čech - rekonstrukce technologie. In: Rozpravy , NTM - Z dějin geodézie a kartografie, III. a) 2 Grafická kvalita vysokoškolských učebních textů- skript. In: Vysoká škola. 29 III. a) 2 Podklady pro ofsetové montáže a tiskové formy zhotovené difúzním procesem. In: Typografia. 30 III. a) 2 Vzorník míšení sítotiskových barev. In: Typografia III. a) 2 Opticko-mechanická eliminace kartografické kresby. In: Geodetický a III. a) 2 Rotační vyvolávací zařízení. In: Geodetický a III. a) 2 Geologické lineamenty z kosmických snímků. In: Geodetický a III. a) 2 Čs. vyvolávací automat pro mikrografii a letecký dálkový průzkum. (s Janem Opelíkem) In: Geodetický a 35 III. a) 2 Pozitivní barevný fotografický materiál pro duplikaci. In: Typografia III. a) 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Typografia, 1988, 149 s III. a) 2 Význam fotografie pro rozvoj geodézie a kartografie. Věnováno výročí vynálezu fotografie. In: Geodetický a 38 III. a) 2 Vynález fotografie a jeho význam pro kartografii III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Geodetický a kartografický obzor - příloha Na pomoc geodetické a kartografické praxi. 40 III. a) 2 Výběr zkratek z geodetické a kartografické praxe. In: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. 41 III. a) 2 Barták Jan - Kraus Vladimír, Typografové Naše vojsko, Praha, 1996, strojopis práce, 414 s. 8 před III. b) Přednášky, projevy, proslovy 3 III. b) 1 Přednášky 3 42 III. b) 1 Technika reprodukce nomogramů. Celostátní konference o nomografii III. b) 1 Planografické kopírování. Seminář Nové kartografické a reprodukční techniky, III. b) 1 Příspěvek k planografickému kopírování. Vědecká konference FIS , III. b) 1 K otázce barev map. Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Deformace obrazu mapy vlivem tisku (tlakem). Vědecká konference FSv ČVUT III. b) 1 Uplatnění metod chromametrie při tisku map. IV. geodetická konference ČsVTS III. b) 1 Použití techniky dřevořezu pro reprodukci map českých zemí/historie reprodukce map českých zemí. ČSAV-ČsSDVT, III. b) 1 Tvorba map našich zemí a její podíl na vývoji kartografie ČSAV-ČsSDVT, Liblice III. b) 1 Terminologie v kartografické polygrafii. Seminář o kartografické terminologii, ČS VTS, odborná skupina pro kartografii, Praha III. b) 1 Optimální odstupňování barevného tónu v mapách. 2. vědecká konference ČVUT r

11 inv. sign. obsah ks. datace k. 52 III. b) 1 Celosvětový stav kartoreprodukce. 4. kartografická konference, Brno, III. b) 1 Světový trend vývoje reprodukčních technik a materiálu.?, Bratislava, III. b) 1 Uplatnění nových technik při tvorbě a reprodukci map pro výstavbu Tvorba mapových podkladů pro výstavbu, Jánské koupele u Opavy, III. b) 1 Reprodukční metody a nejmodernější stroje. Pro Hydroprojekt Praha, chybí vlastní text 56 III. b) 1 Syntéza slova a obrazu při výuce kartografie a kartoreprodukce.?, Bánská Bystrica, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii, Praha, III. b) 1 Kontrola jakosti reprografických kopií a otisků. 5. mezinárodní kongres o reprografii. Sborník tézí referátů, s III. b) 1 Kontrolle der Qualität von Kopien und Abdrücken. 5. mezinárodní kongres o reprografii v Praze, 1979 Programy 5. mezinárodního kongresu o reprografii v Praze, 2 ks 58 III. b) 1 Fotomechanická tvorba didaktických pomůcek - transparentů. 15. sjezd ČSSG, Brno, zrušena účast, není příspěvek 59 III. b) 1 Qualität und Inovation der graphischen Mitteilungen im Bildungsprozeß , (anglicky a francouzsky). 6. konference Sdružení pro vzdělávání učitelů v Evropě III. b) 1 Polygrafie na vysokých školách. Polygrafie na vysokých školách v ČSSR, ČVS, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků.?, Praha, III. b) 1 Vizuální didaktická technika a její využívání ve výuce jazyků. Celostátní seminář? 62 III. b) 1 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. Plány staré Prahy na jubilejní výstavě v roce XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 63 III. b) 1 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. XI. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 64 III. b) 1 Tradice a odkaz J. A. Komenského v naší pedagogické literatuře mezinárodní konference FOTOSAZBA 1992, Brno III. b) 1 Spolek Typografia a Typografická beseda před 130 lety. Typografická beseda 1992, NTM. 66 III. b) 1 Tvorba kartografických pohlednic. XIII. symposium "Z dějin geodézie a kartografie", NTM. 67 III. b) 1 Parametry kvality strojového zpracování filmových pásů. Kvalita tisku a , 3 metody jejího hodnocení, VŠCHT Pardubice, Pro sborník přednášek Kvalita tisku a metody jejího hodnocení, VŠCHT, III. b) 1 Litografická beseda. Beseda o dějinách polygrafie, III. b) 1 Pražská oslava sté ročnice vynálezu litografie. Dvěstě let vynálezu litografie. 70 III. b) 1 Litografie ve službách české kartografie. Z dějin geodézie a kartografie 11. v NTM III. c) Recenze, posudky, zprávy 4 III. c) 1 Recenze 4 9

12 inv. sign. obsah ks. datace k. 71 III. c) 1 Dvořák Karel, Reprodukce map. In: Kartografický přehled, Geodetický a 72 III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská universita, Moskva, 1979, 232 s. In: Pro Geodetický a kartografický obzor. 73 III. c) 1 Caha Zdeněk a kol., Příručka didaktické techniky. ČVUT, Praha, 1980, 62 s. In: Učební pomůcky ve škole a v osvětě, 8/duben 1981, ro 20, s III. c) 1 Kosmičeskaja sjemka i tematičeskoje kartografirovanije. Moskevská univerzita, Moskva, 1980, 272 s. In: Geodetický a 75 III. c) 1 Sergunin Je. G., Izdanije kart. Moskva, 1980, 384 s. In: Geodetický a 76 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. In: Geodetický a 77 III. c) 1 Gurevič I. V., Spravočnik techničeskovo redaktora - kartografa. Nedra, Moskva, 1981, 2. vyd., 184 s. In: Geodetický a 78 III. c) 1 Kořínek Ota - Lutter Vladimír - Komárek Antonín, Sítotisk a seriografie. Praha, 1991, 136 s. In: Geodetický a 79 III. c) 1 kolektiv, Historie topografické služby Československé armády Topografické odd. hlavní operační správy generálního štábu Armády České republiky, Praha 1993, 173 s. 80 III. c) 1 Jean Georges, Písmo, paměť lidstva. Bratislava, Slovart, 1994, 224 s. In: Print & Publishing , duben III. c) 2 Posudky (lektorské, korekturní aj.), odborná vyjádření 4 (připomínky, opravy aj.) 81 III. c) 2 Mašín Adolf, Výroba kancelářských strojů v NSR. Pro Jemná mechanika a optika. 82 III. c) 2 Mašín Adolf, Novinky z hannoverského veletrhu. Jemná mechanika a optika, 1959/ III. c) 2 Délkový mikrokomarátor. In: Rudé Právo III. c) 2 Babtie A. I., Mikrokarty - praktická dokumentační pomůcka. Novinky knihovnické literatury, 1961/ 2, s. 55. Pro Státní knihovnu ČSR. 85 III. c) 2 Kochman Josef - Pospíšil František - Švejda Karel, Technické kreslení SNTL, Pro SNTL. 86 III. c) 2 Tvrz František, Fotoreprodukční praxe. Pro autora III. c) 2 Koubek F., Fotosázecí stroj. Pro Úřad pro patenty a vynálezy, Ústav geodézie a kartografie České Budějovice. 88 III. c) 2 Tschichold Jan, Význam tradice v typografii. Typografia 11/1964. Pro Typografia. 89 III. c) 2 Fiedlerová Marie - Pergler Josef, Měrné metody pro hodnocení světlocitlivých vrstev. Rozvoj techniky v polygrafii, 5/1964. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 90 III. c) 2 Votrubec Ctibor, Rozvoj mapování na africkém kontinentu v posledních letech. Geodetický a kartografický obzor 2/1966. Pro Geodetický a 91 III. c) 2 8. číslo sborníku Práce ČVUT - řada I. - stavební. Pro redakci Práce ČVUT. 92 III. c) 2 ČSN ON Planotiskový papír. Pro Olšanské papírny, n. p III. c) 2 Křivánek Ladislav, Pomůcky pro výpočet exposiční doby ve fotografické reprodukci. Typografia 2/1966. Pro Typografia. 94 III. c) 2 Typografia 10/ obálka navržená Jiřím Rathouským. Pro Typografia. 95 III. c) 2 Opakujeme si z kartografie. Typografia 6-7/1970. Pro Typografia III. c) 2 Vichnar Jindřich, Hesla. Typografia 8-9/1970, 11-12/1970. Pro

13 inv. sign. obsah ks. datace k. Typografia. 97 III. c) 2 Drbohlav Vladimír, Typografia? Pro Aritma, n. p. chybí vlastní text III. c) 2 Horová - Svoboda, Výzkum tvorby tematických map a kartogramů pro národní hospodářství. Výzkumná zpráva III. c) 2 Německo-český technický slovník. SNTL, Pro SNTL III. c) 2 Hájek Milan a kol, Reprografia. Pro Alfa, vydavateĺstvo technickej a ekonomickej literatúry, n. p. 101 III. c) 2 ČSAV - ZK UVI, Reprografický slovník. Pro ČSAV - ZK UVI III. c) 2 Dálkový průzkum Země - překladový slovník. Pro Odvětvové informační středisko pro geodézii a kartografii. 103 III. c) 2 ČSN Reprodukční fotografie. Pro Výzkumný ústav polygrafický. 104 III. c) 2 Vančura Jiří, Hradčany - Pražský hrad. Pro SNTL III. c) 2 ON Tiskové normy. Pro Výzkumný ústav polygrafický , III. c) 2 Příruční kartografický slovník. Pro katedru mapování a pozemkových úprav FSv SVŠT Bratislava. 107 III. c) 2 Vyhláška 28/1980 Sb. Pro Státní arbitráž ČSSR III. c) 2 Státní vědecká knihovna v Hradci Králové - bibliografické záznamy. Pro SVK Hradec Králové. 109 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 110 III. c) 2 Geodetický a kartografický obzor - článek o studiu kartografie na ČVUT. Pro Geodetický a 111 III. c) 2 Učitelské noviny 12/1981. Pro Učitelské noviny III. c) 2 Panorama 4/ heslo "Hyalografie". Pro Panorama III. c) 2 Kanis Jiří, Víte, co je to užitá kartografie? Geodetický a kartografický obzor. Pro Geodetický a 114 III. c) 2 Sborník ze 4. konference odpovědných geodetů - připomínky k referátům. Pro VUT Brno. 115 III. c) 2 Zpracování fotografického materiálu Kodak infrared Aerographic film Pro? 116 III. c) 2 Nesprávný název v tiskovině Obchodních tiskáren Kolín. Pro OTK III. c) 2 ČSN ČSN Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky III. c) 2 Baxa Miloš, Příspěvek k nanášení lepidla. Zlepšovací návrh GKP 34/ Pro? 119 III. c) 2 Technologické postupy pro reprodukci a tisk map. Pro? III. c) 2 Anglicko-český slovník pro experty z rezortu ČÚGK. Pro? , III. c) 2 Technicko-ekonomická analýza rozvoje podniku do r Pro? III. c) 2 I. návrh normy RVHP - Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazového záznamu barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 123 III. c) 2 Levý Petr - Havlín Zdeněk, Zařízení pro polohové sesouhlasení multispektrálních snímků. Vynález PV Pro Úřad pro vynálezy a objevy. 124 III. c) 2 Opelík Jan, Denzitometrické křivky. Diplomová práce katedry vyšší geodésie FSv ČVUT. Pro FSv ČVUT. 125 III. c) 2 Přibyl J., článek o Josefu Janu Fričovi v Geodetickém a kartografickém obzoru 12/1986. Pro Geodetický a 126 III. c) 2 Diviš Miloš, článek o "Šulcárně" v GKP. Pro GKP III. c) 2 ČSN , revize. Pro Státní zkušebna

14 inv. sign. obsah ks. datace k. 128 III. c) 2 Normy RVHP. Fotochema HK. Pro Fotochema, n. p III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrální charakteristiky základních typů zemského povrchu v optické části spektra. Pro Jemná mechanika a optika. 130 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Spektrozonální materiály v dálkovém průzkumu Země Pro Jemná mechanika a optika. 131 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Analýza opticko-fotografického zpracování videoinformace dálkového průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 132 III. c) 2 Faiman Zbyšek, Detektivita fotointerpretace v dálkovém průzkumu Země. Pro Jemná mechanika a optika. 133 III. c) 2 ČSN Fotografické materiály. Stanovení stálosti obrazových záznamů zpracovaných barevných fotografických materiálů. Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 134 III. c) 2 Volf Bohuslav, Paramertry jakosti výkonů kartografické polygrafie Zpravodaj GKP, 4/1987. Pro Zpravodaj GKP. 135 III. c) 2 Kanis Jiří, článek o návštěvě ve Slovenské kartografii. Zpravodaj GKP, /1987. Pro Zpravodaj GKP. 136 III. c) 2 Norma RVHP - Barevné fotografické materiály. Stanovení podání barev Pro Výzkumný ústav zvukové, obrazové a reprodukční techniky. 137 III. c) 2 Michal Jaroslav, Digitální planimetry OTTPLAN 700/710. Geodetický a kartografický obzor, 10/1987. Pro Geodetický a 138 III. c) 2 Šmidrkal Josef - Černohorský Alexandr - Fujan Břetislav - Charvát Karel - Poláček Jiří, Zpracování informací dálkového průzkumu Země. FSv ČVUT Praha, Pro? 139 III. c) 2 Fotografická chemie. SNTL. Pro SNTL III. c) 2 Ondrůšek Jaroslav, Příležitostná listina otištěná v Geodetickém a kartografickém obzoru 5/1988. Pro Geodetický a 141 III. c) 2 Krůs Josef, Metody stanovení barevného podání. Pro Jemná mechanika a optika. 142 III. c) 2 Pravda Ján, Československé učebnice kartografie. Geodetický a kartografický obzor, 4/1989. Pro autora. 143 III. c) 2 Hurník Ján, Mapové dielo Klaudia Ptolemaia a Slovensko. Geodetický a kartografický obzor 3/1989. Pro Geodetický a 144 III. c) 2 Šmidrkal Josef, Fotogrammetrie pro SPŠZ. Pro SPŠZ Praha Hrdložezy III. c) 2 Diviš Miloš, O historických a kartografických omylech na výletě důchodců. Zpravodaj GKP 1/1989. Pro Zpravodaj GKP. 146 III. c) 2 Večeřa, Technologie kruhových čárových soustav. Pro Jemná mechanika a optika. bez vlastního textu 147 III. c) 2 Historické mapy českých zemí. Geodetický a kartografický obzor, /1989. Pro Geodetický a 148 III. c) 2 O náplni Zpravodaje GKP 3/1989. Pro Zpravodaj GKP III. c) 2 První mapa Čech Mikuláše Klaudyána. Malá československá encyklopedie. Pro Ústav československých a světových dějin ČSAV. 150 III. c) 2 Daneš Ivan, Tři poznámky k denzitometrickým měřením transparentních vzorků. Pro Jemná mechanika a optika. 151 III. c) 2 Krůs Josef, Příspěvek československé senzitometrie k rozvoji fotografie Pro Jemná mechanika a optika. 152 III. c) 2 Slovník geodetického a kartografického názvosloví. Kartografie VÚGTK, Zdiby, Pro Výzkumný ústav geodézie a kartografie. 153 III. c) 2 Pravda Ján, Komponentnost, rozvrstvenie a kompozícia mapy Geodetický a kartografický obzor 7/1990. Pro Geodetický a 154 III. c) 2 Vykoukal Zdeněk - Valuš Josef, Výrobky pro polygrafii. Typografia, /1991. Pro Foma, s. p. 155 III. c) 2 Kabel Plus Ostrava, propagační příručka. Pro Kabel Plus

15 inv. sign. obsah ks. datace k. 156 III. c) 2 Kartografie Praha, chyba v textu mapy. Pro Kartografie Praha III. c) 2 Historie obvodu Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 2 Balšínek Dalibor, Opomíjený slezský rodák. LN, Pro LN III. c) 2 Jean Georges, Písmo a paměť lidstva. Slovart, Praha, Pro Slovart III. c) 2 Z historie Prahy 10. Pro Obvodní úřad v Praze III. c) 3 Zprávy 4 III. c) 3. 1 Zprávy ze služebních cest III. c) 3. 1 Zpráva o cestě do ÚGK Pardubice III. c) burza technických zlepšení - mezinárodní strojírenský veletrh, Brno, (s Horymírem Lapáčkem) 163 III. c) burza technických zlepšení, Brno, (s Horymírem 1 s. d. 4 Lapáčkem) 164 III. c) 3. 1 III. mezinárodní kongres o reprografii, Londýn, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 77, Brno, III. c) 3. 1 Seminář o mikrografii, Bratislava, s. d III. c) 3. 1 OFSET 80, Pardubice, III. c) 3. 1 III. univerzitní konference o modernizaci pedagogického procesu na vysokých školách. Olomouc, III. c) 3. 1 EMBAX-PRINT 81, Brno, III. c) 3. 1 OFSET 84, Mariánské Lázně, III. c) 3. 2 Zprávy ostatní III. c) 3. 2 Akademik J. Ryšavý 50 let učitelem. Nežádoucí výzkum papíru. Noví zeměměřičtí inženýři. In: Závodní časopis ROH na ČVUT. 172 III. c) 3. 2 Pokrok ve výrobě rozměrově správných filmů. In: Kartografický přehled. 173 III. c) 3. 2 Nový materiál pro tisk map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Polský titulový ediční plán atlasů a map na rok In: Geodetický a III. c) 3. 2 Růst sovětské produkce celulosy a papíru. In: Papír a celulosa III. c) 3. 2 Výstava diplomových prací. In: Vysoká škola III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a t 178 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 179 III. c) 3. 2 Syntosil, nový materiál pro reprodukci map. In: Rozvoj techniky v polygrafii - VÚP. 180 III. c) 3. 2 Seznam diplomových prací spec. kartografické FS ČVUT, rok In: Geodetický a 181 III. c) 3. 2 Astralonový planimetr. In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 Jmenování soudním znalcem. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Informace o připravovaném 5. mezinárodním kongresu o reprografii v roce 1979 v Praze. In: Informační zpravodaj ČVUT. 184 III. c) 3. 2 Výuka leteckého mapování - prof. Potužák 85 let. In: Informační zpravodaj ČVUT, 10/ III. c) 3. 2 Konference OFSET 80. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 100 let - r In: Typografia III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z kalendáře historie polygrafie. 125 let (1856) a 200 let (1781). In: Typografia. 13

16 inv. sign. obsah ks. datace k. 191 III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 Theatrum Mundi. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Se zápisníkem na mezinárodní výstavě SEVDRUK 82. In: Typografia III. c) 3. 2 EMBAX-PRINT In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře: 150 let Bourdon S. A. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 2 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 198 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře - 6 výročí. In: Geodetický a kartografický obzor. 199 III. c) 3. 2 Symposia z Dějin geodézie a kartografie v NTM - pokračování. In: Geodetický a 200 III. c) 3. 2 Nová koncepce stroje pro opracování hlubotiskových válců. In: Typografia. 201 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 O původu názvu busola. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Nový elektronický teodolit. Přesné měřidlo pro kartografické a polygrafické účely. Rychlé pořizování reprodukcí z počítačů. In: Zpravodaj GKP. 204 III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Alois Senefelder ( ). In: Pro Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Epigram. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná výročí v geodézii a kartografii. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Mezinárodní konference OFSET 84. In: Geodetický a kartografický obzor. 211 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Geodetický a III. c) 3. 2 Mezinárodní výstavy EMBAX-PRINT a REPRO In: Zpravodaj GKP. 214 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a (s Ing Miloslavem Křížkem) 215 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Významná geodetická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) let geograficko-kartografického nakladatelství VEB H. Haack Gotha. In: Geodetický a 219 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a , III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Odborná terminologie včera a dnes aneb názvoslovná exkurse do minulosti a současnosti. In: Zpravodaj GKP. 223 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 2. pokračování. In: Geodetický a 228 III. c) 3. 2 Publikační činnost pracovníků SDPZ v roce In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP

17 inv. sign. obsah ks. datace k. 230 III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Zpravodaj GKP. 232 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Lidová , demokracie, Praha (měsíčník NV. hl. m. Prahy) III. c) 3. 2 Ke dvoustému výročí pražské kartografické kuriozity. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Historky pro zábavu a poučení. Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP. 237 III. c) 3. 2 Z geodetického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sto let na stránkách časopisu Typografia. Resumé. In: Typografia III. c) 3. 2 K počátkům časopisu Typografia. In: Typografia III. c) 3. 2 Odborné názvosloví včera a dnes aneb terminologická exkurse do minulosti a současnosti. In: Typografia. 241 III. c) 3. 2 Zkazky na cestě z chaty v Sedmidobí I. a II., Jak si krakonoš chtěl postavit palác. In: Zpravodaj GKP. 242 III. c) 3. 2 Jan Černý ( ). Vesnické planetárium Jana Černého , ( ). In: Říše hvězd III. c) 3. 2 Deset let Střediska dálkového průzkumu Země. In: Geodetický a (jen obálka, není vlastní text) 244 III. c) 3. 2 Fotografie v dálkovém průzkumu Země. In: AMU, 150 let fotografie III. c) 3. 2 Vesnické planetárium Jana Černého v Chodovicích u Hořic. In: Pochodeň. 246 III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 3. pokračování. In: Geodetický a 247 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika. novinový článek, není vlastní text 249 III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a není vlastní text 251 III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě roku In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Hrady, zámky a tvrze východních Čech. In: Pochodeň , 10. a III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná kartografická výročí. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Stroje a lidé. In: Typografia III. c) 3. 2 Pražský orloj. In: Praha (měsíčník NV hl. m. Prahy), neotištěno; Co se málo ví o pražském orloji v KČTL, členský zpravodaj, 5-6/ III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí. In: Typografia III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Čech. In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Jaderná energie. In: Svobodné slovo III. c) 3. 2 Mapa povodí Amazonky od misionáře z Trutnova. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Plány staré Prahy na jubilejní výstavě In: Praha (měsíčník NV hl m. Prahy). 265 III. c) 3. 2 Ze světa. In: Typografia. bez vlastního textu III. c) 3. 2 Zaniklá kartografická památka na Královské cestě. In: Zpravodaj GKP

18 inv. sign. obsah ks. datace k. 267 III. c) 3. 2 Vášnivá disputace na Královské cestě. In: Praha (měsíčník NV hl. m , Prahy) III. c) 3. 2 Z dějin geodézie a kartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Významná polygrafická výročí v roce In: Typografia. chybí vlastní text 270 III. c) 3. 2 Geodetická pro In: Zpravodaj GKP III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - 5. pokračování. In: Geodetický a 272 III. c) 3. 2 Přispěli Typografii - prospěli čtenářům. In: Typografia III. c) 3. 2 Všeruská společnost bibliofilů. In: Typografia III. c) 3. 2 Žena - paní - manželka. In: Vlasta , III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Geodetický a 276 III. c) 3. 2 Alegorie dialogu na mapě Mikuláše Klaudyána. In: NTM III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČSFR. In: Typografia III. c) 3. 2 Pozoruhodné kartografické dílo na jubilejní výstavě In: Geodetický a 279 III. c) 3. 2 Nová organizace sítotiskařů a tyflokartografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plány zástavby staré Prahy na jubilejní výstavě In: SNTL-KČTL III. c) 3. 2 Výstava Město a topografie. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výuka kartografické polygrafie na VŠCHT v Pardubicích. In: Typografia. 283 III. c) 3. 2 Karel Klíč - vynálezce hlubotisku. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a , , , III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Sluneční hodiny. In: Pochodeň III. c) 3. 2 REPRO reprografická technika současnosti. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výstava poštovních map. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Plán Hradce Králové. In: Pochodeň III. c) 3. 2 Portugalská kartografie a vývoj obrazu světa. In: Geodetický a III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 292 III. c) 3. 2 Mapy a atlasy mezinárodně. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Symposia "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Proslavili ve světě Modřany písmem. Modřanská písmolijna a dnešek In: Modřanské noviny. 295 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Jemná mechanika a optika. 296 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Informace VŠCHT Pardubice. 297 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kozolupské továrny barev Weissberger a spol. Kozolupy u Plzně. Pro NTM

19 inv. sign. obsah ks. datace k. 300 III. c) 3. 2 REPRO přehlídka reprografické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Tvorba kartografických pohlednic. Pro NTM III. c) 3. 2 Plány a mapy z GeoCentra. In: Modřanské noviny III. c) 3. 2 Profil nakladatelství GeoCenter International Praha. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Z geodetického a kartografického kalendáře. In: Geodetický a III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Jemná mechanika a optika III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Pro Print & Publishing III. c) 3. 2 INTERKAMERA In: Geodetický a III. c) 3. 2 Založení Sítotiskového svazu ČR a 11. konference sítotiskařů. In: Print & Publishing. 309 III. c) 3. 2 Sjezd a konference sítotiskařů. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Malá moderní tiskárna. In: Geodetický a III. c) 3. 2 PRAGAPRINT malá moderní tiskárna. In: Listy Prahy III. c) 3. 2 Památník na městys Vršovice. Boti Pamětní deska Ludvíka rytíře z Rittersbergů. Vršovice městem. Základní kámen ve vršovickém gymnasiu. Znak města Vršovic. Vršovický orloj. Vršovický kostel sv. Mikuláše. In: P III. c) 3. 2 Návštěva malé tiskárny na výstavě. In: Modřanské listy III. c) 3. 2 Světový vynálezce a jeho dva obrazy. 90 let města Vršovic. In: P10, Večerník - Praha III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na knižním veletrhu. In: Geodetický a kartografický obzor. 317 III. c) 3. 2 Odkaz J. A. Komenského tvůrcům pedagogické literatury. In: Print & Publishing. 318 III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. In: Polygraf III. c) 3. 2 Úsměvné příhody minulých dob. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Organizace, aktivita a sponzorství vršovických živnostníků v minulosti. Organizace, aktvitita a sponzorství vršovických obchodníků v minulosti. In: P III. c) 3. 2 Vzpomínáme Karla Krunerta. Pro NTM III. c) 3. 2 Založení a první veřejné vystoupení vršovického Sokola. In: P III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Geodetický a III. c) 3. 2 Kartografické kuriozity a pohlednice. In: Geodetický a kartografický obzor. 326 III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM. In: Geodetický a III. c) let od úmrtí Aloise Senefeldera. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Za zvony, než odletí do Říma. In: P III. c) 3. 2 Panoramatické pohledy a pohledové mapy. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Vršovice zasazené do jedné z pověstí. In: P III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Print & Publishing. 332 III. c) 3. 2 REPRO výstava reprografické techniky. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Výroky moudrých I. a II. In: Print & Publishing , III. c) 3. 2 Kašpar Hermann. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na mezinárodním knižním veletrhu v Praze. In: Geodetický a

20 inv. sign. obsah ks. datace k. 336 III. c) 3. 2 Po stopách místních názvů. In: P III. c) 3. 2 Místa posledního odpočinku. In: P III. c) 3. 2 Za sazbou a sazeči do minulého století. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Český král v Záběhlicích. Památka na poslední morovou ránu. In: P , III. c) 3. 2 Na mezinárodní výstavě P + P In: Print & Publishing III. c) 3. 2 POLYGRAF In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Flexotisk - průmyslová tisková technika. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 REPRO In: Zeměměři III. c) 3. 2 O vršovickém Zámečku aneb za hedvábím z Italie do Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM, IX. REPRO In: Geodetický a 346 III. c) 3. 2 Vojtěch Kubelka - jeden ze zakladatelů. Sto let Finského polygrafického svazu a Typografická beseda. In: Polygraf - Typografia. 347 III. c) 3. 2 Z historie novin Prahy 10. Občanská záložna ve Vršovicích. Kostel sv. Václava ve Vršovicích. Za názvy ulic starých Malešic. Husův sbor ve Vršovicích. Farní kaple a farní budova ve Strašnicích. In: P III. c) 3. 2 Josef Krbek, poslední ze zakladatelů Typografické besedy. In: Polygraf Typografia. 349 III. c) 3. 2 Seminář o školních zeměpisných mapách a atlasech. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Umělecké grafické techniky. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Stále aktuální světlotisk. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Mapy a atlasy na výstavách a veletrzích. In: Geografické rozhledy III. c) 3. 2 T. G. Masaryk a odborové organizace. In: Polygraf III. c) 3. 2 REPRO In: Zpravodaj Reproklubu, Geodetický a kartografický obzor, Print & Publishing III. c) 3. 2 Železniční jízdenka. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Vršovice v majetku šlechticů. In: P III. c) 3. 2 PRINTFORUM In: Print & Publishing, Geodetický a , III. c) 3. 2 O anomálním barevném vidění. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 PF Pro B + S III. c) 3. 2 Litografická beseda. In: NTM III. c) 3. 2 JUDr. Josef Herold - zasloužilý vršovický rodák. In: P III. c) 3. 2 Čeští umělci z řad typografů a litografů. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Václav Titl. In: Polygraf III. c) 3. 2 Sympozium "Z dějin geodézie a kartografie" v NTM - X. pokračování In: Geodetický a 365 III. c) 3. 2 Voják a podnikatel majitelem Vršovic. In: P III. c) 3. 2 Spolkové výročí v Olomouci. In: Polygraf - Typografia III. c) 3. 2 Jan Vilím 140 let. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Letmé připomenutí stých narozenin Františka Tichého. In: Print & Publishing. 369 III. c) rok domu Typografické besedy v Praze. In: Print & Publishing III. c) 3. 2 Pražské oslavy sté ročnice vynálezu litografie. Pro NTM III. c) 3. 2 Antonín Farka, meziválečný předseda Typografické besedy. In: Polygraf Typografia 372 III. c) 3. 2 Ze soudních síní. In: Geodetický a III. c) 3. 2 Karel Krunert. 80 let od úmrtí. In: Polygraf III. c) 3. 2 Reprografie. Referát o nultém čísle. In: Geodetický a kartografický obzor. 375 III. c) 3. 2 Výstava plánů a map v Praze. In: Geodetický a

Tisk starých katastrálních map

Tisk starých katastrálních map Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Tisk starých katastrálních map Autor: Tereza Benetková, Michaela Viktorová Jitka Tomanová, Tomáš Zamrzla Editor: Iva Bambulová Praha,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Vetter Quido, prof. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Vetter Quido, prof. (1910-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 577 evidenční pomůcka č. 215 Honzáková Valerie Praha 1971 Prof. Quido Vetter

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Teyssler Vladimír, prof. Ing. Dr. (1911-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 542 evidenční pomůcka č. 296 Čakrtová Eva Praha 1958 Prof.

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu

MINKA PODHAJSKÁ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MINKA PODHAJSKÁ (* 1881 1963) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1903-1961 Značka fondu: 29 Číslo evidenčního listu NAD: 91 Evidenční číslo inventáře: 112 Zpracovala:

Více

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková

SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková SLOHOVÁ VÝCHOVA Mgr. Soňa Bečičková ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ, KNIHOVNY VY_32_INOVACE_CJ_2_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Rott František, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Rott František, Ing. ((1858) 1921-1979) Inventář NAD č. 689 evidenční pomůcka č. 187 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. František Rott (1902-1983)

Více

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby

Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Akademický atlas českých dějin: přehled obsahu a zkušeností z tvorby Pavel SEEMANN 22. října 2013 Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země, Praha Úvod AAČD shrnutí poznatků

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zuman František Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zuman František (1890-1950) Prozatímní inventární seznam NAD č. 589 evidenční pomůcka č. 211 Honzáková Valerie Praha 1971 František Zuman (2.

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Maizner Ludvík Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Maizner Ludvík [1900]-[1930] Inventář NAD č. 822 evidenční pomůcka č. 316 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2011 1. Maizner Ludvík Bati. Konstruktér

Více

Jalovec Václav (1913-?)

Jalovec Václav (1913-?) Jalovec Václav (1913-?) (1912) [1930] 1938 Inventář NFA 2004 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Jalovec Václav (1913?) Časový rozsah pomůcky: (1912) [1930] 1938 Druh archivní

Více

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy

VOJTĚCH PREISSIG. Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA. Knihy VOJTĚCH PREISSIG Personální bibliografie Z DÍLA VOJTĚCHA PREISSIGA Knihy BAREVNÝ lept a barevná rytina. Technické poznámky. 2. přehledové vyd. 50 ve stroji za tisku číslovaných výtisků. Vyzdobil autor.

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Kartografické polygrafie a reprografie Systémy tisku CTP a CTF semestrální práce Fialová

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) [Zadejte text.] Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea BRAUNER BOHUSLAV (1855-1935) Prozatímní inventární seznam NAD č. 583 evidenční pomůcka č. 214 Honzáková Valerie Praha 1971 [Zadejte

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea RYŠAVÝ JOSEF, akad. prof. dr. techn. Ing. (1902-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 518 evidenční pomůcka č. 325 Čakrtová Eva Čmerda V.

Více

Topografické mapování KMA/TOMA

Topografické mapování KMA/TOMA Topografické mapování KMA/TOMA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Ing. Martina Vichrová, Ph.D. vichrova@kma.zcu.cz Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky

Více

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971

Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 Bibliografie článků, recenzí a zpráv Jaromíra Janky 1971 JANKA, Jaromír. Půl století KSČ a zeměpis. Přírodní vědy ve škole. 1971, 23, 3, s. JANKA, Jaromír. Šlesvicko-Holštýnsko. Lidé a země. 1971, 20,

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kadeřávek František, prof. Ing. Dr. (1920-1960) Prozatímní inventární seznam NAD č. 465 evidenční pomůcka č. 172 Honzáková Valerie Praha 1971

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ Seznam a doporučené odborné literatury ke zkouškám odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností /1/ Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Procházka Emanuel, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Procházka Emanuel, Ing. (1869-1909) Prozatímní inventární seznam NAD č. 483 evidenční pomůcka č. 175 Čakrtová Eva Praha 1957 Ing. Emanuel Procházka

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kordovský Adolf Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kordovský Adolf (1926-1958) Prozatímní inventární seznam NAD č. 709 evidenční pomůcka č. 181 Šťovíček Jan Praha 1997 Ing. Adolf Kordovský (1886-1986)

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu

MARTIN SALCMAN (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE MARTIN SALCMAN (* 1896 1979) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1933 1974 Značka fondu: 71 Číslo evidenčního listu NAD: 111 Evidenční číslo inventáře: 63 Zpracovala:

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.

Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9. Č. 4/2010 VI. vědecko-odborná konference Geodézia, Kartografia a Geografické informačné systémy 2010 (Nízké Tatry, Demänovská dolina, 7.-9.9.2010) Pořadatelem v pořadí již šesté konference, jejíž zaměření

Více

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha

60 sjezdů Chemické společnosti. RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha 60 sjezdů Chemické společnosti RNDr. Pavel Zachař, CSc. VŠCHT Praha Vznik chemických společností na našem území 1848 Lotos - Deutsche naturwissenschaftliche und medizinische Verein für Böhmen 1866 ISIS

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK TAVÍK ŠIMON (* 1877-1942) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1904-1937 Značka fondu: 22 Číslo evidenčního listu NAD: 17 Evidenční číslo inventáře: 91

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Černý Richard (14. 8. 1885 28. 7. 1923) (1891 1923 (1924)) INVENTÁŘ NAD č. 804 evidenční pomůcka č. 301 Kamila Mádrová Praha 2008 Obsah: I.

Více

Systémy tisku CTP a CTF

Systémy tisku CTP a CTF České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Obor Geodézie a kartografie Katedra mapování a kartografie Systémy tisku CTP a CTF Semestrální práce Petr Pleyer, Tomáš Robb Kartografická polygrafie

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu

ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE JAN PROUSEK (* 1857-1914) Inventář osobního fondu Časové rozmezí: 1895-1912 Značka fondu: 63 Číslo evidenčního listu NAD: 104 Evidenční číslo inventáře: 113 Zpracovala: Lucie

Více

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim

Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2943 č. archivní pomůcky: 8966 Ústřední spolek československých profesorů - východočeský odbor Chrudim 1883-1885 (1927) inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr.

Více

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Nová topografická mapování období 1952 až 1968 Miroslav Mikšovský 1. Topografické mapování v měřítku 1:25 000 V souladu s usnesením vlády ČSR č.35/1953 Sb. bylo v roce 1952 zahájeno nové topografické mapování

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Havlíček Václav Bakovský Jan ((1882) 1898 1969 (1970)) Prozatímní inventární seznam NAD č. 636 evidenční pomůcka č. 201 Honzáková Valerie Praha

Více

Kartografické společnosti České republiky

Kartografické společnosti České republiky Z P R A V O D A J Kartografické společnosti České republiky Č. 4/2008 50 let sdružování kartografů Na 2. sjezdu Československé vědeckotechnické společnosti-společnosti geodézie a kartografie (dále jen

Více

Speciální dokumenty. Tradiční speciální dokumenty. Hudebnina - definice. Hudebniny - historie

Speciální dokumenty. Tradiční speciální dokumenty. Hudebnina - definice. Hudebniny - historie Tradiční speciální dokumenty Hudebniny, mapy, grafika, vysokoškolské kvalifikační práce Speciální dokumenty liší se od základních formou i obsahem obsahují speciální informace = tematicky, formou zobrazení

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruliš Zdeněk, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Kruliš Zdeněk, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Kruliš Zdeněk, Ing. (1899-1948) Prozatímní inventární seznam NAD č. 412 evidenční pomůcka č. 145 Mrklasová Otylie Praha 1952 Ing. Zdeněk Kruliš

Více

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65

Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Český (Čekoslovenský) časopis historický - dějiny Bouček, Jaroslav, 1952- ČČHiždiáda Jana Slavíka /Jaroslav Bouček. Zpravodaj Historického klubu 14, č. 1 2003, s. 62-65 Bouček, Jaroslav, 1952- Jan Slavík

Více

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI

Činnost ČSSI. Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Činnost ČSSI Doc. Ing. František Kuda, CSc. viceprezident ČSSI pro odborné společnosti předseda ČSMI ČSSI Český svaz stavebních inženýrů je tvůrčí, stavovské, výběrové a neziskové sdružení stavebních inženýrů

Více

Metody tisku CTP a CTF

Metody tisku CTP a CTF ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Metody tisku CTP a CTF semestrální práce Marie Fialová Martina Hulanová Editor:Ludvika Fialova

Více

Mapová provizoria po roce 1945

Mapová provizoria po roce 1945 Mapová provizoria po roce 1945 Miroslav Mikšovský 1. Úvod Po ukončení 2.světové války v r.1945 bylo území Československa pokryto ve středních měřítkách pouze reambulovanými mapami ze III.vojenského mapování

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Oslavy 250. výročí založení ČVUT Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Oslavy 250. výročí založení ČVUT (707-957) Prozatímní inventární seznam NAD č. 522 evidenční pomůcka č. 23 Honzáková Valerie Praha 97 ČVUT Praha

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Zákrejs Vladimír Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Zákrejs Vladimír (1904-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 323 evidenční pomůcka č. 114 Holanová Eva Praha 1950 I. Studie a doktorát na

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Seznam citací a použité literatury

Seznam citací a použité literatury Seznam citací a použité literatury 1) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství jedenáctiletých. Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk 2004, s. 7. 2) Lederbuchová L.: Dítě a kniha : O čtenářství

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Hůla Josef, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Hůla Josef, Ing. (1900-1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 428 evidenční pomůcka č. 151 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Josef Hůla narodil

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama

MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama MATURITNÍ OKRUHY Školní rok: 2014/2015 Reprodukční grafik pro média zaměření propagace a reklama 1. Corporate Identity a) Corporate Idenity jako nástroj budování image. b) Subsystémy Corporate Identity

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu

ADOLF ZAHEL (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE ADOLF ZAHEL (* 1888-1958) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1909-1958 (1959) Značka fondu: 133 Číslo evidenčního listu NAD: 147 Evidenční číslo inventáře: 99

Více

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK

Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Kritéria hodnocení pro habilitační řízení v oboru Teorie vzdělávání ve fyzice na PdF UHK Příloha k RD 22/2012 Přihlásit se k habilitačnímu řízení v daném oboru Teorie vzdělávání ve fyzice mohou vysokoškolsky

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Tille Jan, Ing. Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Tille Jan, Ing. Dr. (1895-1966) Prozatímní inventární seznam NAD č. 616 evidenční pomůcka č. 207 Honzáková Valerie, Tille Jan Praha 1971 Ing.

Více

Výsledky podporované programem DELTA

Výsledky podporované programem DELTA Výsledky podporované programem DELTA Č. j.: TACR/4872/2015 Výňatek z dokumentu Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Piette von Rivage Eduard Maria Prosper, Julius Stephan, Ludwig Gabriel a Ludwig ([1860] - 1943) Prozatímní inventární seznam NAD č. 344 evidenční

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Rodinný archiv Swetliků, Cheb Časové rozmezí: 1941-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 549 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. Dr. Oldřich Mirtes Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. Dr. Oldřich Mirtes ((1895) 1934 1940 (1958)) INVENTÁŘ NAD č. 815 evidenční pomůcka č. 308 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2009 Ing. Dr. Mirtes

Více

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu

FRANTIŠEK BIDLO (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE FRANTIŠEK BIDLO (* 1895-1945) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1920 1945 (1959) Značka fondu: 56 Číslo evidenčního listu NAD: 121 Evidenční číslo inventáře:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více