DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL"

Transkript

1

2 DĚJINY SVĚTA 1

3 DĚJINY SVĚTA GLOBÁ LNÍ DĚJIN Y OD POČ ÁTKŮ DO 21. STOLETÍ 1 ZÁKLADY GLOBÁLNÍHO SVĚTA OD POČÁTKU DO ROKU 1200 PŘ. KR. E D I T O R A L BR ECH T JO CK EN HÖV EL VYŠ E H RAD

4 Motiv na obálce: Tzv. Sluneční vůz z Trundholmu, Dánsko, cca 1650 př. Kr. Nationalmuseum Kopenhagen Foto: The Art Archive, London Revizi českého překladu provedli: Mgr. Martin Novák, Ph.D. prof. PhDr. Ladislav Bareš, CSc. Mgr. Kateřina Šašková, Th.D. prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc. doc. PhDr. Svetislav Kostić Mgr. Věra Klontza-Jaklová PhDr. Vladimír Liščák, CSc. Mgr. Zuzana Kostićová, Ph.D. Copyright Original edition WBG Weltgeschichte, by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt Translation Jiří Pondělíček a Jan Hlavička, 2012 ISBN

5 OBSAH K Dějinám světa (Úvodní slovo Joschky Fischera) Předmluva Dynamika dějin Nové prostory a meziprostory Úvod Etapy vedoucí k vytvoření nového obrazu prehistorie Archeologie omezený potenciál mladé vědy Archeologie a objevování času Archeologická periodizace a terminologie R ANÉ DĚJINY LIDSTVA Vývoj člověka do konce starého paleolitu Vznik člověka Nejstarší kamenné artefakty z doby před více než 2 miliony let Období před 2 až 1,5 milionu let Acheuléen a vyvinutý oldovan před 1,5 až 1 milionem let Doba před 1 až 0,5 milionu let První glaciální lovci před až lety Pozdní starý paleolit před až lety Od vzniku neandertálce po konec ledových dob Neandertálci a jejich doba Africké kořeny moderního člověka Světoběžníci Poslední lovci a sběrači a jejich dědictví Vznik a konsolidace jazyků Všeobecný úvod Indoevropská jazyková rodina

6 NEOLITIZACE A R ANÉ MĚSTSKÉ STRUKTURY Neolitizace a rané sociální struktury Vznik neolitu Hypotézy o vzniku neolitu Rozšíření neolitu Přechod od přisvojovacího způsobu hospodaření k produktivnímu Rolníci v době lineární keramiky Lidé doby lineární keramiky objevují Dolnorýnskou nížinu Životní prostředí Hospodářství Sociální poměry Dnešní představy o pojetí řádu světa v období lineární keramiky Střední neolit Přechod od starého ke střednímu neolitu Hospodářství Sociální poměry Dnešní představy o středně neolitickém pojetí řádu světa Od prvních vesnic k raně městským strukturám Klimatická změna na konci doby ledové Posvátná místa a bájné slavnosti Velká sídliště a raná města R ANÉ V YSPĚLÉ KULTURY Starověký Egypt Úvod Časová tabulka faraonského Egypta Krajina, lid a stát Pojetí a výklad dějin Královské dogma Procházka egyptskými dějinami Archaická doba a Stará říše První přechodná doba a Střední říše Nová říše a pozdní doba

7 Mezopotámie Úvod Rané státy ve 3. tisíciletí př. Kr Pozdní urucká doba Raně dynastická doba Teritoriální státy ve 2. polovině 3. tisíciletí př. Kr Akkadská říše Říše 3. dynastie z Uru Horní Mezopotámie, Babylónie a Asýrie Starobabylónské období Vzestup Aššuru První babylónská dynastie Říše Mitanni Středobabylónská říše Kassitů Druhá isinská dynastie Středoasyrská říše Velké říše v 1. tisíciletí př. Kr Asýrie na cestě k velmocenskému postavení Novoasyrská říše za vlády Tiglatpilesara III Novoasyrská říše za vlády Sargonovců Novobabylónská říše Chaldejců Arabský poloostrov Přírodní a prostorové předpoklady Regiony a sousedi Harappská kultura Objevy a perspektivy Osady, města, řemeslo a náboženské představy Hospodářství, obchod, písmo a jazyk Chetitská říše Protochetitské období Starochetitská říše Střední chetitská říše Chetitská velkoříše Kréta, Mykény a Kypr Krétská mínójská kultura Mykénská kultura pevninského Řecka Kypr

8 MĚĎ A BRONZ NOVÉ TECHNOLOGIE Měď, megality a nové technologie Nový materiál měď Raná metalurgie mědi na Předním východě Společenský vývoj a metalurgie v jihovýchodní Evropě Eneolitické společnosti střední Evropy Chalkolitický vývoj ve Středomoří Neolitické monumenty Vznik monumentálních staveb na Západě Britské ostrovy: specifický vývoj a interakce Megalitické hroby a příkopová ohrazení kultury nálevkovitých pohárů Kolo a vůz neolitická inovace Momentka z roku 3000 př. Kr Přelom věků o chovatelích dobytka a válečnících Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací Úvod Prostor a čas Současníci v době bronzové Civilizace doby bronzové a jejich předliterární partneři Epocha kořenů historické Evropy Životní prostředí doby bronzové jako historické dědictví Přehled technického vývoje Společnost doby bronzové Generativní struktura a skladba Osídlení Zemědělství a řemesla Rozvrstvení společnosti doby bronzové Mezi interakcí a regionální identitou Jihovýchodní Evropa Střední Evropa Severní Evropa Západní Evropa a Pyrenejský poloostrov Itálie a Středozemní moře Východ střední Evropy Eurasie Jednota v členěných prostorech Odkaz epochy

9 VZDÁLENÉ OBL ASTI Afrika stojatá voda dějin? Mylný obraz afrických dějin Počátky lidstva a jeho kultury Kořeny druhu Homo sapiens a jeho kultury Africká cesta k usedlému rolníkovi a ke komplexní společnosti Stojatá voda dějin? Prehistorická a raně dynastická Čína Prehistorické období Čou-kchou-tien a jiné paleolitické lokality Neolit Er-li-tchou (asi 1900 až 1350 př. Kr.) aneb Je dynastie Sia (asi 2000 až 1500 př. Kr.) historická? Dynastie Šang (asi 1600 až asi 1045 př. Kr.) Prameny Šangský stát a společnost Šangské hospodářství Šangské náboženství Šangské vojenství a válečnictví Kultury staré Ameriky Osídlení světadílu Archaické období a domestikace rostlin Mezoamerická období Klasické období na severu Mezoameriky Postklasické období na severu Mezoameriky Mayové Předincké kultury v Andách Inkové Na okraji oikumeny Dějiny severoamerické Arktidy Průzkum Arktidy Závěrečné rozhlédnutí Kruh se uzavírá Seznam literatury Chronologický přehled Jmenný rejstřík Místní rejstřík

10 K Dějinám světa 13 K DĚJINÁM SVĚTA Úvodní slovo Joschky Fischera Globalizace pojem, který se stal programem; programem bohatých průmyslových zemí, tzv. přistupujících zemí i chudých zemí tohoto světa. Pojem, který stále intenzivněji proniká do myslí lidí a určuje soudobou každodennost. Pojem, který jedněm přibližuje na dosah novou šanci a pro druhé jako by představoval hrozbu. S tímto vědomím a touto myšlenkou žijí lidé 21. století. Globalizace však není pouze fenomén naší doby je to historický proces, který započal přibližně před čtyřmi miliony let, kdy první lidé opustili Afriku a začali osídlovat Zemi. Svět se tehdy možná zdál být nekonečný; lidé v dnešní době ale pozorují, že se neustále zmenšuje, ba srůstá v jeden celek. Na tento vývoj lze podle vlastního postavení ve světě nahlížet zcela rozdílnýma očima: vytváří šanci vymanit se z (falešného?) obrazu méně vyvinutých států a přiblížit se životnímu standardu Západu. V tomto vývoji má kořeny kritika, která patrně pramení především z obavy ze ztráty vůdčího ekonomického a sociálního postavení ve světě, z posunu, respektive nového rozdělení globální moci. A ta v sobě skrývá nebezpečí, že se ještě zvětší propast mezi chudými a bohatými. Jedno by si však měli uvědomit všichni lidé: globalizací se všechny státy světa k sobě posouvají, přibližují a nacházejí se v procesu neustálé výměny. Urovnávání mezinárodních konfliktů a zvyšování blahobytu na jedné, ale také nebezpečí terorismu a ztenčování zdrojů na druhé straně se stávají globálními výzvami, jež lze řešit pouze společně, vzájemnou spoluprací. Globalizace je historický proces, který započal před mnoha miliony let. Pro současnou společnost je to nepředstavitelné, globalizace je vnímána jako vývoj probíhající v 21. století. Předkládané Dějiny světa reagují na globalizaci v naší době tak, že popisují dějiny lidstva. V těchto Dějinách světa se poprvé nahlíží na koexistenci a vzájemné působení kultur v různých epochách z globální, nikoli eurocentristické nebo severoatlantické perspektivy. Šestisvazkové dílo se vyznačuje spíše multiperspektivitou, což ozřejmuje také jeho výstavba. Svazky věnované jednotlivým epochám se vůči sobě ostře nevymezují, nýbrž jeden plynule přechází v druhý a jednotlivá tematická pole do sebe logicky zapadají. Takto postupovat umožnilo grémium editorů, složené z renomovaných odborníků na různé epochy a oblasti. Společně prodiskutovali celkovou koncepci, členění a rozdělení jednotlivých témat ještě předtím, než editoři přikročili ke konkrétní práci na jednotlivých svazcích. Tento přístup zaručuje, že perspektivy

11 14 K Dějinám světa se vzájemně přesahují a různé kultury a události se ve všech šesti svazcích kříží od prehistorie a raných dějin až po současné 21. století. Doufám, že toto dílo přispěje k fundované diskusi o globalizaci, její historii a přítomnosti, jež přesáhne rámec každodenní politiky. Berlín, srpen 2009 Joschka Fischer

12 Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací 321 DOBA BRONZOVÁ EPOCHA MEZI PREHISTORIÍ A CIVILIZ ACÍ Albrecht Jockenhövel Úvod Prostor a čas Kultura doby bronzové jako taková oproti předchozí době kamenné a chalkolitu, ale i následující době železné existovala na Předním východě, v celé Evropě, v celé severní Africe, zvláště pak v Maghrebu, a ve velkých částech Asie patří sem i kultura poříčí Indu až po Čínu legendárních dynastií Sia a Šang, zatímco na okrajích těchto oblastí se setkávala s nekovovými kulturami žijícími ještě v prostředí doby kamenné, které pouze ojediněle přijímaly bronzové předměty, nebo jako ve střední a severní Skandinávii i v severní Eurasii dokonce s rybářskými a loveckými kulturami. Na základě četných společných rysů však můžeme označovat celé 2. tisíciletí př. Kr. tradičním pojmem doba bronzová. Starověk však slovo bronz neznal. Pro měď, respektive slitiny mědi a cínu, se používalo slovo aes. Podle jednoho zdroje prý pochází z aes brundisinum, termínu, označujícího kov, na jehož výrobu se specializovaly dílny ve starověkém Brundisiu (Brindisi). V antickém pořadí věků, pojmenovaných podle hlavních kovů, byl bronzový věk již za dob řeckého rolnického básníka Hésioda, současníka Homérova, zaniklým, šťastným a osvíceným věkem bohů a hrdinů, který následoval po ideálním zlatém a stříbrném věku a předcházel zkaženému, nynějšímu věku železnému. V době bronzové mnohdy koření četné antické mýty tradované až doby železné jako trójská válka, pověst o Argonautech a thébský okruh bájí, jež mají dodnes svou uměleckou (i historickou) vypovídací hodnotu. Doba bronzová byla vědecky vyčleněna jako samostatná epocha až na počátku 19. století prehistorickým bádáním, které vzešlo z romantismu. Tehdy ve 20. letech 19. století zavedl Dán Christian Jürgensen Thomsen ( ) dodnes konvenčně používanou třídobou periodizaci pravěku na dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu železnou. A tak dnes dobu bronzovou chápeme jako epochu mezi koncem 3. a počátkem 1. tisíciletí př. Kr., kdy se bronz jako standardizovaná slitina mědi a cínu stal převládajícím materiálem pro výrobu skoro všech kovových předmětů. Na jeho výrobu existovaly v Mezopotámii podrobné receptury už ve 3. tisíciletí př. Kr. Slovo bronz

13 322 Měď a bronz nové technologie Egyptské nálezy Rozluštění tabulek s lineárním písmem B Periodizace doby bronzové K ranému obrazu doby bronzové přispěly zásadní měrou spektakulární vykopávky meklenburského obchodníka Heinricha Schliemanna ( ) na Hisarlıku, bájné Tróji s Priamovým pokladem, a v hradbami obehnaných Mykénách, kde v prvním kruhu šachtových hrobů nalezl mnoho zlatých masek, z nichž jednu považoval za Agamemnonovu. Krátce nato vykopal Angličan sir Arthur Evans ( ) palác v Knóssu a v jednom honosném sále nalezl domnělý trůn krále Mínóa. Jestliže tyto objevy byly zprvu ještě značně ovlivněny ranými řeckými mýty, obzvláště pak Homérovými eposy, v následující době se stále více ukazovalo, že egejské nálezy mají protějšky v bronzových civilizacích starého Egypta a Přední Asie a jiných ve zbytku Evropy, a že tedy představují jakýsi most. Seznamy egyptských faraonů a mezopotamských i chetitských králů poskytují dodnes důležité historické a absolutně chronologické opěrné body i pro předliterární kultury staré Evropy. Už jen pravidelné staroegyptské námořní výpravy do pohádkově bohaté země Punt (kdesi v Africkém rohu?) jsou poučnými příklady toho, kterak probíhal obchod, případně směna s domorodými okrajovými národy. Nedávno prozkoumaný vrak lodi z Uluburunu, která se mezi lety př. Kr. potopila u tureckého jižního pobřeží, měla na palubě mimořádně cenný náklad, zejména měděné a cínové ingoty zvláštního tvaru (tzv. ingoty ve tvaru volských kůží). Tyto ingoty, převážně z kyperské mědi, byly mezitím nalezeny v celém Středomoří, jejich fragmenty se objevily i v jihozápadním Německu. Přelom v bádání o době bronzové nastal, když roku 1953 Michael G. F. Ventris rozluštil tabulky s lineárním písmem B dokumentující nejstarší verze starořečtiny. Tímto písmem jsou sice zaznamenána především hospodářská data, přesto se stále více daří chápat obrysy organizace mykénských států v čele s králem wanaxem. Z chetitských pramenů se dozvídáme o zemi Achchijava, která se rozkládala na západě a v níž četní badatelé shledávají část mykénského Řecka. Proto dobu bronzovou v Egeidě můžeme právem považovat za plnohodnotné historické období vyznačující se četnými rysy rozvinuté civilizace, zvláště pak používáním písma. Vztah Egeidy ke zbytku Evropy se dnes již nenazírá pouze z pohledu nějakého kulturního rozdílu (ex oriente lux), nýbrž stále více se ukazují plodné vzájemné styky a svébytnost jednotlivých evropských krajin doby bronzové. Vztahy mezi všemi skupinami bezpochyby existovaly; už výskyt takzvaného baltského jantaru, který se nachází od východní Anglie až po dnešní Pobaltí, v mykénských hrobech svědčí o obchodování mezi předliterární Evropou a egejskými civilizacemi doby bronzové. Na rozdíl od možností historické periodizace lze němé nálezy evropské doby bronzové vzhledem k neexistenci písemné tradice členit pouze relativně archeologicky a absolutně chronologicky je lze datovat pomocí archeometrických metod, například chronologií letokruhů nebo radiokarbonovou metodou datování. Doba bronzová centrální střední Evropy se konvenčně člení na starší dobu bronzovou (konec 3./počátek 2. tisíciletí

14 Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací př. Kr. šňůrová keramika a zvoncovité poháry raná doba bronzová mohylová kultura střední doby bronzové kultura popelnicových polí halštatská kultura laténská kultura západ střední Evropy A 1 A 2 B C D Ha A Ha B HaC HaD Lt A PAUL REINECKE šňůrová keramika a zvoncovité poháry únětická kultura mohylová kultura předlužická kultura kultura popelnicových polí lužická kultura billendorfská kultura východ střední Evropy I II III IV V VI OSCAR MONTELIUS zvoncovité poháry kultura jednotlivých pohřbů kultura popelnicových polí starší doba bronzová mladší doba bronzová předřímská doba železná sever střední Evropy I II III IV V VI OSCAR MONTELIUS kultura jednotlivých pohřbů pozdní neolit zvoncovité poháry typy pazourkových dýk starší doba bronzová mladší doba bronzová předřímská doba železná Skandinávie 2500 I II III IV V př. Kr. Periodizace doby bronzové a železné ve střední a severní Evropě až do 16. století př. Kr.), střední dobu bronzovou (od 16. po 13. století př. Kr.) a mladší dobu bronzovou (od 13. po 9./8. století př. Kr.). O tyto systémy se opírají systémy sousedních regionů, například v západní Evropě (atlantická doba bronzová), Itálii nebo v Pobaltí. Důležitými rozlišovacími znaky jsou vedle nálezů, členěných většinou typologickou metodou, rovněž pohřební zvyklosti a podoba hrobů: ve velkých částech střední Evropy starší dobu bronzovou charakterizují ploché hroby skrčenců, střední dobu bronzovou mohyly s kostrovými pohřby a mladší dobu bronzovou zase žárové pohřby v plochých hrobech s popelnicí z toho také období popelnicových polí. Konec doby bronzové končí různě podle území a souvisí s přijetím železa jako nového materiálu. Evropa od východu na západ a od jihu na sever přecházela ve staletích mezi lety 1000 a 700/600 př. Kr. postupně k době železné, jejíž starší období se označuje jako doba halštatská a mladší jako doba laténská. V ní se na prahu svých dějin v mnoha základních rysech zformovala Evropa.

15 324 Měď a bronz nové technologie Partneři raných civilizací Archivy písemností Současníci v době bronzové Ačkoli doba bronzová předliterární staré Evropy se ještě neprojevila v antických historických pramenech, přesto byla ve své patnáctisetleté historii partnerem raných egejských civilizací. Náčelník ze středoněmeckého Leubingenu (kolem 1900 př. Kr.) byl téměř současníkem babylónského krále a zákonodárce Chammurapiho ( př. Kr.), bezejmenných vládců na alabastrovém trůnu mínójského Knóssu a na mykénském hradě. Jezdec z vozového hrobu z Poingu (Horní Bavorsko) žil v době Ramesse II. ( př. Kr.) a chetitského velkokrále Muvatalliho, leč příliš daleko, než aby k němu dolehla bitevní vřava u Kádeše. Jezdec z vozového hrobu z Hartu an der Alz (Horní Bavorsko) byl současníkem Ramesse III., který v deltě Nilu porazil hrozivé mořské národy. Těmto národům badatelé často přisuzovali vinu za pád mykénského palácového systému, Chetitů a syrsko-palestinských městských států. Již dlouho existuje názor, že východištěm tohoto velkého stěhování na zemi a na moři byla dokonce střední Evropa. Homérova raně řecká šlechta v lecčems odráží rysy doby bronzové v chování, myšlení a étosu hrdinů. Pověstmi opředená trójská válka se bojovala převážně bronzovými zbraněmi soubojovým způsobem doby bronzové. Současníci pozdní doby bronzové ve střední Evropě, jako ten, jenž byl pohřben v královské mohyle v braniborském Seddinu, mohli ještě zažít vzestup Asýrie jako nového mocenského faktoru na Předním východě nebo na možných cestách Atlantikem potkávat foinícké obchodníky. Civilizace doby bronzové a jejich předliterární partneři Největší rozdíly mezi evropskými a předoasijskými kulturami doby bronzové spočívají v oblasti písemné kultury a s ní spojenými strukturami. Lidé uměli psát pouze ve vyspělých kulturách doby bronzové v Egyptě hieroglyfy, na Předním východě klínovým písmem a ve Středomoří lineárním písmem A a B. Z tamních archivů známe řadu detailů o státních, soukromých a hospodářských událostech. Známe z nich jména uctívaných bohů a s nimi spojených kultovních rituálů. Mýty se už nejen vyprávěly, nýbrž se i písemně zachycovaly a tradovaly. Paláce a chrámy představovaly centra moci, na kterých byl závislý zbytek obyvatelstva, i venkovského. Hradbami obehnaná města se navíc členila na funkční areály jako palác, chrám, řemeslnické čtvrti a obytné čtvrti pro poddané obyvatelstvo. Srovnatelné nebo podstatně jiné struktury se pro předliterární Evropu zjišťují pouze nepřímo, tedy z archeologických nálezů. Proto při veškerých společných rysech musíme mít neustále na zřeteli, že srovnáváme státní společenství s předstátními společnostmi. Základem doby bronzové Starého světa je ve srovnání s předchozím chalkolitem mnohem efektivnější metalurgie zakládající se na hornictví

16 Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací 325 pronikajícím stále hlouběji pod povrch, a na dokonalém kovolijectví a kovářském zpracování tvrdších předmětů zhotovovaných nyní ze slitin. Pro přístup k mědi a cínu potřebným pro výrobu bronzu, ale i ke zlatu, stříbru a jantaru, k jejich opatřování a kontrole ve staré Evropě se adaptovaly rovněž váhové soustavy sloužily místy rozsáhlé a komplexní systémy, jejichž příkladem budiž multikulturní náklad ztroskotané lodi z Uluburunu. Podporovaly vzájemné styky skupin obyvatelstva doby bronzové a toto propojení přispělo zásadní měrou k vytváření spřízněných kulturních rysů. V jednotlivých historických prostorech Evropy se vyvíjejí vzájemně propojené společnosti se silnější hierarchizací oproti době měděné, které se vyznačují především mimořádně vybavenými hroby, předměty z drahých kovů, bohatými kovovými depoty v zemi, pod vodou nebo v močálech, specifickými uměleckými projevy, jako skalními rytinami (jižní Skandinávie, Val Camonica, Monte Bego), figurálními uměleckými díly a komplexní nadregionální symbolikou, v níž ústřední místo zaujímalo slunce, jako u takzvaným zlatých klobouků, u slunečního vozu z Trund holmu (Sjælland) a ptačího slunečního člunu. Terénní památky doby bronzové, jako velké mohyly především v jižní Skandinávii a severním Německu a hradiště na výšinách, dodnes dávají ráz evropské kulturní krajině. Do starší doby bronzové spadá poslední stavební fáze enigmatického Stonehenge a do mladší doby bronzové stejně tak záhadné sardinské nuraghy. K zásadním inovacím doby bronzové patří vedle technologie zpracování bronzu mimo jiné další vývoj válečnictví, jako nové bojové techniky (nástup meče), chov koní zpočátku k tahu (též válečných vozů), později k jízdě, stavba sídlišť silně opevněných hradbami z kamene, dřeva a země, v zemědělství vytváření pravidelných polních systémů a počátky kočovného pastevectví (transhumance), jakož i dobývání nových životních prostorů, například kontinuální osidlování horských oblastí. Přesto však přechody mezi končící dobou kamennou (i chalkolitem), bronzovou a po ní následující dobou železnou probíhaly v jednotlivých velkoregionech plynule a stejně jako v jiných oblastech kultury se pohybovaly mezi ochotným přijímáním a zásadním odmítáním. Tak sama bronzová slitina se ve velkoregionech Evropy stala postupem času běžnou až v průběhu starší doby bronzové a ochočený kůň cválal z končící pozdní doby kamenné do časné a starší doby bronzové, kde byl nejen zapřahán před válečný vůz, nýbrž získal i vysoký symbolický význam, jak je patrno ze slunečního vozu z Trundholmu (kolem 1400 př. Kr.). První drůbež Evropy, jejíž předkové přišli patrně z Přední Asie, odtřepetala z pozdní doby bronzové do doby železné. Podobnou situaci lze pozorovat i v zemědělství. Až v mladší době bronzové, například zejména ve střední Evropě, dochází ke změně v pěstování kulturních plodin, která formovala i pozdější doby. V kultu doby bronzové staré Evropy vystřídal koně vodní pták v kombinaci se sluncem (symbolika ptáka a slunce) a ke konci doby bronzové, respektive na přechodu k době železné, nastoupil jelen, aby nakonec ve Efektivnější technologie zpracování kovu Plynulé přechody

17 326 Měď a bronz nové technologie Jazyková rozmanitost Klima starší době železné uvolnil místo člověku. Markantními příklady jsou velké kamenné plastiky doby železné jako v Hirschlandenu (Bádensko-Württembersko) anebo v raně keltském Glaubergu (Hesensko). Epocha kořenů historické Evropy Doba bronzová staré Evropy je poslední historická epocha, v níž jednali pro nás bezejmenní jednotlivci a bezejmenné skupiny lidí. Z následující doby železné jsou z antických pramenů zvláště pak následkem řecké kolonizace od 8. století př. Kr. a z nejstarších písemných svědectví již jmenovitě známy osoby, skupiny osob, kmeny, případně etnika. Jestliže správně čteme nejstarší tabule národů, například otce dějepisu Hérodota (5. století př. Kr.), nelze ve staré Evropě pochybovat o existenci mnoha různých etnik. V Evropě předřímské doby železné se hovořilo například indoevropskými, semitskými a jinými jazyky, třeba etrusky o tajemné baskičtině ani nemluvě. Pěkný příklad se dochoval z raně řecké kolonie Pithékúsai na ostrově Ischii (Neapolský záliv), která byla založena kolem roku 770 př. Kr. a vzkvétala asi až do roku 700 př. Kr. O vícejazyčnosti takové obchodní stanice svědčí nejen proslulý Nestorův pohár s řeckými verši, dovezený patrně ze Rhodu, ale i semitské nápisy na jedné řecké zásobní nádobě na víno nebo olivový olej. Jak hluboko lze tuto evropskou jazykovou rozmanitost vysledovat zpět do doby bronzové, stále ještě nevíme, avšak ze středního a západního Středomoří existují již z 8. a 7. století př. Kr. příslušné jazykové památky v řečtině, etruštině a foiníčtině. Ve starším bádání často diskutovaná otázka, zda většina obyvatel Evropy doby bronzové ovládala některý z indoevropských jazyků doložených v době železné, už dnes není v popředí pozornosti. S přihlédnutím k častým kulturním změnám se vychází spíše z toho, že kořeny pozdějších doložených jednotlivých jazyků sahají přinejmenším do této doby, na základě toho však nelze provádět rekonstrukci etnik. Životní prostředí doby bronzové jako historické dědictví Doba bronzová v Evropě spadá do vegetačního pásma subboreálu. Toto klimatické období se projevuje kolísáním chladných vlhkých, teplých vlhkých a suchých teplých fází. Jsou v podstatě podmíněny makroklimatickými změnami v interakci atlantického a kontinentálního klimatu i postupem a ústupem arktických a alpinských ledovců. Raná mladší doba bronzová snad dokonce poznala dlouhé období sucha. Jedno geostratigraficky prokazatelné období vlhka (dokonce se hovoří o klimatickém zvratu ), spojené se zvýšením vodních hladin, vedlo na konci středoevropské doby bronzové k relativně rychlému konci severoalpských nákolních sídlišť, čímž tato sídelní forma pocházející z mladší doby kamenné definitivně zanikla.

18 Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací 327 Za sledem sekulárních klimatických výkyvů a archeologickou periodizací doby bronzové stojí ovšem jeden kauzální řetězec: příznivé klimatické podmínky vedly zpočátku díky zvýšené zemědělské produkci k potravinovému přebytku, jenž podmiňoval růst obyvatelstva, po kterém následovaly společenské změny, jako koncentrace osídlení a růst výroby, vedoucí opět ke vzniku sociálních rozdílů a ke konfliktům. Když hrozilo přelidnění a s ním nastupující úbytek potravin, systém narazil na meze svého růstu. V případě evropské doby bronzové se předpokládá rozšiřování zemědělského prostoru, silné výpady do anoikumeny, tedy neobydleného, neznámého prostředí, a hlubší zásahy do stávající kulturní krajiny. Orání pluhem s využitím tažné síly dobytka pomocí jařma nebo koňského spřežení, zakládání polí, přechod od neolitického jednopolního hospodářství k dvoupolnímu hospodářství doby kovové, střídání jaře a ozimu, členění krajiny na více oblastí využití pole, lesy a louky, zavádění nových živočišných a rostlinných druhů, nástup salašnictví a vzdálené odloučené pastvy, to jsou hlavní body nového vývoje v zemědělství doby bronzové. Na jak velké ploše byla krajina utvářena, dokazují mnohdy dodnes patrné sídelní a polní systémy na Britských ostrovech. Vzhledem ke spojení člověka doby bronzové s přírodou se lze právem domnívat, že do religiózního obrazu světa doby bronzové vstoupily i přírodní katastrofy, jako se například ve starověkém Orientě doby bronzové písemně tradoval mýtus o potopě. Přehled technického vývoje Všude, kde působily kultury doby bronzové, byly technické základy více či méně totožné; to platí i pro vyspělé kultury včetně Číny. Tehdejší horníci a metalurgové sice mohli stavět na základech, které sahaly až do počátku doby měděné, ale až v době bronzové své znalosti empiricky prohloubili natolik, že měly vliv na budoucnost. Nyní se především dařilo těžit vhodné rudy z větších hloubek, cíleně je zpracovávat v kov, slévat je s jinými kovy v nový materiál a dát mu litím a kováním požadovaný tvar. Ve kterých oblastech Starého světa byly bronzy poprvé cíleně vyrobeny, není ještě zcela jasné, protože u raných objektů nelze vždy rozlišit mezi přirozenou příměsí a slitinou. Série analýz bronzů dokazují, že se všude relativně brzy rozšířil klasický cínový bronz asi s desetiprocentním podílem cínu a že odlišné podíly cínu se omezovaly na výrobu určitých předmětů, především šperků. Raná centra se bezpochyby nacházela na Blízkém východě a v Malé Asii, v Mezopotámii, Anatolii a Tróadě, ale i v Evropě samé, kde na Britských ostrovech a v Bretani, jakož i v Čechách a středním Německu existovala v bezprostřední blízkosti dosažitelná ložiska mědi a cínu. Zejména v západní Evropě se velice brzy vyvinula výrazná kultura charakterizovaná kvalitními slitinami mědi a cínu. Nyní už můžeme trvale rozlišovat mezi oblastmi suroviny vlastnícími a oblastmi na nich závislými, a to se všemi ekonomickými a sociálními implikacemi. Zemědělství Měď a cín

19 328 Měď a bronz nové technologie Báňská technika a výroba mědi Lití bronzu Šíření mechanických, fyzikálních a chemických znalostí probíhalo zjevně velice rychle, přičemž významným ohniskem inovací byly vyspělé civilizace. Odtud se inovace rychle projevily na celém subkontinentu Eurasie. V Mezopotámii se už ve 3. tisíciletí sepisovaly receptury různých slitin mědi a cínu. Těžba potřebných rud, především mědi, sice i nadále závisela na vhodných ložiscích, ale když se vyčerpaly snadno dosažitelné zásoby oxidových a uhličitanových rud jako malachitu, začaly se dostatečné zdroje hledat stále hlouběji. Ložiska jako Ross Island, Mount Gabriel (obě jihovýchodní Irsko), Great Orme (severní Wales) a Mitterberg (u Bischofhofenu v Salc bursku) vedou k evoluci v báňské technice a k nárůstu výroby mědi. Zvláště v Mitterbergu lze sledovat, jak byla vyrubána skoro desetikilometrová hlavní chodba s místy vydřeveným systémem štol a šachet, občas dlouhých přes 300 metrů a hlubokých až 190 metrů, a jak se na železo bohatý chalkopyrit dobýval v takřka průmyslových rozměrech ohněm a vylamováním. Na povrchu se ruda v bližším nebo širším okolí dolu rozmělňovala, na jílových plochách ohraničených kameny se z ní vypražovala síra, jemnozrnný rudný koncentrát se dále obohacoval a při teplotách asi C se v šachtových pecích s kamennou vyzdívkou, které měly standardizované rozměry a vytápěly se dřevěným uhlím rozdmýchávaným měchem, tavil na měděný lech (kamínek). Lech se ještě dále rafinoval, až se v podobě plankonvexních slitků dostal do oběhu jako skoro ryzí surová měď, tedy měď s nízkým obsahem železa. Odhaduje se, že Mitterberg každý rok dodával rudu produkující na 10 tun surové mědi. Z analýz kovu vyplývá, že z tohoto a rovněž z alpských rudných rudotvorných ložisek pochází převážná část surové mědi v rozlehlých oblastech střední Evropy severně od Alp. Ke konci doby bronzové nastala zřejmě krize, protože asi od roku 1000 př. Kr. klesal podíl kvalitní surové mědi a do oběhu přicházela surová měď získaná z leštěnců, jež byly na slitiny méně kvalitní. Právě to mohla být příčina, proč se od této doby stále více přecházelo k využití železa, které až dosud platilo spíše za tajemný, vzácný a cenný kov, o němž se soudilo, že část jej spadla z nebe jako meteorické železo, a zpočátku se používalo pouze na honosné předměty nebo ozdoby. Když se pak slévala narudlá surová měď a šedá až načernalá cínová ruda, získal se podle poměru smíšení narudle žlutý, zlatožlutý nebo bělavě se třpytící bronz. Čím více cínu se přidávalo, tím se snižoval bod tání až hluboko pod 1000 C. Dalšími žádoucími efekty byly oproti dřívějším druhům mědi lepší licí vlastnosti a tvrdší materiál, který se dal kováním za studena ještě vytvrdit (asi na stupeň 200 až 230 tvrdosti podle Brinella oproti třiceti u mědi). Vzhledem k tomu, že cín byl vzácnější než měď, vytvořila se pro získávání a distribuci tohoto žádaného kovu opět nadregionální síť, k níž se družily podobné sítě pro jantar a sůl. V době bronzové se vyvinuly nejdůležitější licí techniky, tříbily se a tradovaly do následujících epoch. Četné mistrovské výkony řemeslného

20 Doba bronzová epocha mezi prehistorií a civilizací 329 umění doby bronzové spočívají na dokonalém zvládnutí lití bronzu, jež umožnilo výrobu jakéhokoli tvaru u čepelí meče až do jednoho metru délky. Ačkoli hlavní role jistě připadala licím vlastnostem zde se kov z chalkopyritů a cínu skvěle doplňovaly význam měly též barva, tvrdost a zvuk vyráběného předmětu, při výběru slitiny se tedy brala v potaz i estetická a funkční hlediska. Ve slévačství doby bronzové se zpravidla používaly hliněné, kamenné a kovové licí formy, které se dochovaly ve velkém počtu ze sídlišť, už méně z depotů a ještě méně z hrobových nálezů. Už od samého počátku existovala těsná vazba mezi používanými technikami a zhotovovaným předmětem. Byly tu jednoduché i velice složité techniky sahající od archaického lití do otevřené a zavřené formy až po lití do vícedílné formy. Litím do zavřené formy se vyráběly jen relativně ploché a jednostranně profilované artefakty. Výhradně touto metodou se produkovaly tisíce srpů s hákovitou rukojetí, s trnem a s řapem. Při lití do ztracené formy se požadovaný předmět vymodeloval z vosku a obalil hlínou, jež se vypalovala. Vosk se z formy vypustil a na jeho místo přišla bronzovina. Po vychladnutí se forma musela rozbít. Tento postup se podobá pozdějšímu tradičnímu lití zvonů. Odlité předměty se cídily, dále přepracovávaly a v případě nutnosti zdobily, především dláty nebo razidly. Rytí nastoupilo až ke konci doby bronzové. Každý kus byl originál a série se vyráběly jen zřídka. Opakovaně zahřátý a prudce zchlazený bronz je kujný a lze jej stejně jako barevně značně podobné zlato vytepat ve velmi tenký plech. K plastickému tvarování se používala kladiva z kamene, kostí a kovu spolu s patřičnými kovadlinami. Vznikaly menší a větší práce, které se skvěle dochovaly zejména na velkých předmětech z bronzového a zlatého plechu. Rovněž nesmíme přehlédnout, že bronzy se daly opakovaně tavit. Doba bronzová je tudíž počátkem recyklačního hospodářství. Výpočty ohledně množství vynaložené práce na výrobu těchto bronzových a zlatých předmětů kolísají mezi několika hodinami a několika týdny. Zejména u náročnějších činností vyvstává otázka organizace práce a stupně specializace, neboť jistě ne každý vesnický kovář dokázal zhotovit náročnější předměty. To však stejnou měrou platí i pro těžbu a zpracování kovu, neboť velký důl typu Mitterbergu se jistě musel opírat o příslušnou místní infrastrukturu a koordinaci prací. Slévatelný a kujný bronz si dokázal tradiční roli uhájit ještě v následující době železné, musel však v rozsáhlých velkých oblastech ustoupit nyní takřka všude těženému kujnému železu, které se podařilo slévat až v pozdním středověku. Protože železné rudy byly dostupné takřka u každého prahu, distribuční síť surovin doby bronzové se postupně rozpadala a nahradila ji síť regionální. Hovoříme tedy o demokratickém kovu železe, jehož vlastnění a funkce nebyly tak očividně spojeny s vlastníkovým statusem. Technologie železa vyšla rovněž z Předního východu, a to kolem roku 1200 př. Kr., v souvislosti se zhroucením starého systému států, Množství vynaložené práce

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 2. Doba bronzová a železná. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 2. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY,

POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POČÁTKY ŘECKÉ KULTURY, pracovní list První evropské státy

Více

Klíčová slova: Anotace:

Klíčová slova: Anotace: ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Tochovice Tochovice 76 262 81 Tochovice IČO: 71 00 72 02 E-mail: zstochovice@atlas.cz, zsmstochovice@seznam.cz Tel.: 318 682 754 www.zstochovice.cz

Více

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová

VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová VY_32_INOVACE_01_I./13._Dějepis Doba bronzová Doba bronzová Před 5500 lety (v Evropě před 3000 lety) Kámen je nahrazen kovem = BRONZ Cu -měď Sn cín 20% BRONZ Spojením dvou relativně měkkých kovů vzniká

Více

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová )

Pravěk. periodizace dle používaných materiálů ( doba kamenná, bronzová ) Pravěk 3miliony př. n. l. až do vzniku prvního písma: 3000let př. n. l nejdelší období v dějinách někdy nazýváme jako prehistorie česky předhistorie žádné písemné prameny, pouze hmotné (malby, sošky, nástroje,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA

PRAVĚK PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA PRAVĚK ÚLOHA 1: Co rozumíme pod pojmem prehistorie (pravěk)? Od kterého období mluvíme o historii? PŮVOD ŽIVOTA A ČLOVĚKA Existují tři teorie o původu člověka a života K život a lidé byli E život a lidé

Více

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK

VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK VY_32_INOVACE_D_362 PRAVĚK Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 6. 10. 2012 Datum pilotáže: 24. 10. 2012 Metodika: prezentaci lze použít při seznámení s vývojovými druhy

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZŠ Břežany zpracovala v rámci projektu DUMY: 6. ročník, výtvarná výchova Tematický blok: Výtvarné umění autor: Mgr. Alžběta Sousedíková sousedikova.obl@seznam.cz duben 2011 Název projektu: Inovace a zkvalitnění

Více

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L.

DOBA KAMENNÁ. Poznámky: STARŠÍ DOBA KAMENNÁ (PALEOLIT) 3 000 000 8 000 PŘ.N.L. DOBA KAMENNÁ TÉMA: DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ - učebnice str.14 DOBA KAMENNÁ - ČLENĚNÍ Starší doba kamenná (paleolit) - vývoj člověka, doba ledová, kamenné nástroje, život v tlupách Střední doba kamenná (mezolit)

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VY_32_INOVACE_DVK1101

VY_32_INOVACE_DVK1101 PRAVĚKÉ UMĚNÍ VY_32_INOVACE_DVK1101 Autor: Vznik: Téma: Předmět: Anotace: Mgr. Jan Souček 09 / 2012 Pravěké umění DVK / 1. ročník Charakteristika a periodizace pravěkého umění PRAVĚK JAKO HISTORICKÉ OBDOBÍ

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz

Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku. Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historie vědy a techniky Vývoj techniky v pravěku Marcela Efmertová efmertov@fel.cvut.cz Historická kritéria posuzování vývoje techniky v pravěku 1. Kritéria technologická z jakého materiálu a jakým způsobem

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník

STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník VY_32 _INOVACE_D_ 371 STAROVĚKÉ ŘECKO 1. test pro 6. ročník Autor: Taťjana Horáková, Mgr. Použití: 6. ročník Datum vypracování: 9. 2. 2013 Datum pilotáže: 18. 2. 2013 Metodika: test je určen k prověření

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii)

K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) K počátkům doby železné (metodický list k pracovnímu listu z akce Mezinárodní den archeologii) Cílem listu je podat základní informace o době halštatské/starší době železné a to nejen na území současné

Více

Zelená brána Černé země

Zelená brána Černé země směr Evropa francie Text a foto: Markéta a Michael Foktovi Zelená brána Černé země Dříve tu lidé žili kvůli rašelině, dnes tady díky její těžbě hnízdí ptáci. Během tisíců let vystřídaly zdejší lesy porosty

Více

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština

Základní údaje. Parlamentní republika. Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 1 ALPSKÉ STÁTY Obr. 2 Základní údaje Parlamentní republika Vznikla rozpadem Jugoslávie Hl. město Lublaň Počet obyvatel 2 000 092 Rozloha 20 273 km 2 Měna Euro Jazyky slovinština Obr. 3 Přírodní podmínky

Více

P R A V Ě K. Jeskynní malby

P R A V Ě K. Jeskynní malby Pravěk P R A V Ě K V pravěku lidé žili nejprve kočovně, umění se proto soustředilo spíše na drobné předměty ozdoby. Dochovaly se různé náhrdelníky, magické předměty, hliněné píšťaly, ozdobené předměty

Více

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI

NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI VY_32_INOVACE_02_Nejstarší osídlení naší vlasti NEJSTARŠÍ OSÍDLENÍ NAŠÍ VLASTI Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://pravek.boiohaemum.cz/index.php

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE

KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE KULTURA A UMĚNÍ STAROVĚKÉHO EGYPTA A MEZOPOTÁMIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_20 Tématický celek: Umění

Více

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova

Otázka: Pravěk. Předmět: Dějepis. Přidal(a): BarboraKleckova Otázka: Pravěk Předmět: Dějepis Přidal(a): BarboraKleckova Období od osídlení Země prvními lidmi až po období vzniku prvních lidských civilizací; nejdelší období v dějinách lidstva, které trvalo více než

Více

Archeologické poklady Morašic

Archeologické poklady Morašic Archeologické poklady Morašic Mgr. Alena Hrbáčková, Jihomoravské muzeum ve Znojmě Z katastru obce Morašic pochází řada významných archeologických nálezů. Z neolitu publikoval V. Podborský náhodný nález

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová

Pravěk - Doba kamenná. Vypracovala: Jana Opluštilová Pravěk - Doba kamenná Vypracovala: Jana Opluštilová Osnova Starší doba kamenná Paleolit 1.Nejstarší Paleolit 2.Starý Paleolit 3.Střední paleolit 4.Mladý Paleolit Střední doba kamenná Mezolit Mladší doba

Více

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi

Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek.... Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi Slon nosí hrdě svůj chobot, lev hřívu a jaguár skvrny, velbloud zase svůj hrb a kohout hřebínek...". Jediný tvor se od svých živých druhů na zemi liší a je stále nespokojen s tím, jak vypadá - je to č

Více

Historický vývoj krajiny České republiky

Historický vývoj krajiny České republiky Historický vývoj krajiny České republiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu

Více

Střední Evropa. Přírodní podmínky

Střední Evropa. Přírodní podmínky Střední Evropa Přírodní podmínky Obr. 1 Severoněmecká nížina Středopolská nížina Česká vysočina Gerlachovský štít 2655 m Mt. Blanc 4807 m ALPY Velká uherská nížina Obr. 2 Bodamské j. Ženevské j. Balaton

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010

OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 OLOMOUC V PRAVĚKU Autor: Tereza Bundilová Brno 2010 Anotace Semestrová práce je zaměřena na pravěké archeologické prameny v Olomouci a jejím okolí. Vybrala jsem si příměstské části Nemilany a Slavonín,

Více

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a

Babylónské mýty a eposy Právo a soudnictví Babylónské hospodářství Zemědělství Domácí zvířata Řemesla Organizace hospodářství: stát, chrámy a Obsah Předmluva Dějiny Babylónie Předehra Starobabylónské období ( před n. l.) Isin a Larsa Ešnunna a Elam Mari a Jamchad Asýrie Babylón na počátku vzestupu Babylón za Chammu-rabiho Chammu-rabiho nástupci

Více

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland

Jan Mařík. Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku. Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Mařík Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku Early Medieval agglomeration of Libice and its hinterland Jan Klápště et Zdeněk Měřínský curantibus editae Univerzita Karlova v Praze

Více

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do

I. Nûco tady nesedí. Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do I. Nûco tady nesedí Dûjiny tzv. civilizace datujeme řádově nejpozději někam do doby kolem 4 000 let př. n. l. Za úsvit civilizace se obecně považuje období, kdy skončila tzv. neolitická revoluce, což bylo

Více

VY_32_INOVACE_05_SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO_36

VY_32_INOVACE_05_SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO_36 VY_32_INOVACE_05_SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo

Více

Srovnání historických období pracovní listy

Srovnání historických období pracovní listy VY_52_INOVACE_CVSD2_29_4B Ročník: 4. Srovnání historických období pracovní listy Vzdělávací oblast: Člověk ve světě místo kde ţijeme Anotace: Autor: Tento výukový materiál je určen pro skupinovou práci

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2008/2009 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje.

Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Staroorientální státy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. leden 2011 Mgr.Jitka Cihelníková STAROVĚK - vznik nejstarších států podmíněn určitou

Více

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA

ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ESTETICKÁ A VÝTVARNÁ

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 12. 11. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 12. 11. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Východní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM

ONDŘEJ ŠMERDA. Vývoj. latinkového (typografického) písma SŠOGD LYSÁ NAD L ABEM v ONDŘEJ ŠMERDA aaa eee Vývoj latinkového (typografického) i SŠOGD písma LYSÁ NAD L ABEM 2014 Copyright Ondřej Šmerda, 2014 ÚVOD Tato učebnice si klade za cíl popsat vznik a vývoj typografického a tedy

Více

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202

Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Mezopotámie Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0202 Okolo 5. tisíciletí př. n. l. se usazují v okolí řek Eufrat a Tigris indoevropské a semitohamitské kmeny. Na tomto území (oblast od pobřeží Středozemního

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný SaHP: Obyvatelstvo Žák: zhodnotí vývoj počtu obyvatel na Zemi objasní pojmy porodnost a úmrtnost vypočítá na konkrétním příkladu přirozený přírůstek Obyvatelstvo Společenské a sídelní

Více

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4

S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů. Panama J O S E F O P A T R N Ý. N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Panama J O S E F O P A T R N Ý N a k l a d a t e l s t v í L i b r i, P r a h a 2 0 0 4 Prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc., 2004 Libri, 2004 ISBN 80-7277-216-3 Obsah

Více

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch

EU V/2 1/Z19. Evropa poloha a povrch EU V/2 1/Z19 Evropa poloha a povrch Výukový materiál (prezentaci PPTX) lze využít v hodinách zeměpisu v 7. ročníku ZŠ. Tématický okruh: Regionální zeměpis světadílů Evropa poloha a povrch. Prezentace slouží

Více

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století

Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století Zpráva o projektu Multimediální přehled dějin umění a hmotné kultury od pravěku do 20.století V roce 2006 byla Gymnáziu O. Březiny a Střední odborné škole Telč přidělena dotace v rámci projektu SIPVZ (

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU

MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU MATURITNÍ OTÁZKY ZE ZEMĚPISU 1) Země jako vesmírné těleso. Země jako součást vesmíru - Sluneční soustava, základní pojmy. Tvar, velikost a složení zemského tělesa, srovnání Země s ostatními tělesy Sluneční

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S VÝUKOVÁSLEPÁMAPA POLÁRNÍOBLASTI -ARKTIDA Mgr. Iva Svobodová Polární oblasti obecná charakteristika rozsáhlá území obklopující oba zemské póly přesněji vymezené polárním

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Asýrie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Asýrie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: září 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2010/2011

Život v neolitu. doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2010/2011 Život v neolitu doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc. Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou FF UK ZS 2010/2011 Neolit mladší doba kamenná neo lithos = nový kámen Počátky neolitu (zemědělství) jsou spojovány

Více

Prezentace v POWERPOINTu

Prezentace v POWERPOINTu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot12 Vypracoval(a),

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí

Opakování Evropy - přírodní poměry. Pobaltí - sousední světadíly - oceány - ostrovy a poloostrovy - pohoří a nížiny - řeky a jezera Opakování Evropy - přírodní poměry ÚKOL Dunaj: Rýn: Odra: Vypiš státy, kterými tyto řeky protékají! Pobaltí Estonsko,

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou

Starověk. Věda: Matematika šedesátková soustava, rozvoj geometrie, násobilka, mocniny Kalendář podle záplav, aby věděli, kdy přijdou Starověk vznik starověkých říší: Přední východ, Dálný východ (Indie, Čína), Egejská oblast 1) Staroorientální říše v Asii (od 3500 let př.n.l.) 2) Klasické říše u středozemního moře (od 1000 let př.n.l.)

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ

ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA. GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ ZŠ A MŠ HORKA NAD MORAVOU PROJEKT ABSOLVENT SEMINÁRNÍ PRÁCE AUTOR: DAVID VÝKRUTA GARANT: PhDr. JANA SKÁCELÍKOVÁ OBLAST: HISTORIE TÉMA: MAYOVÉ V HORCE NAD MORAVOU ČERVEN Osnova: Úvod - anotace - problémové

Více

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily Nad Špejcharem 574, příspěvková organizace, PSČ 513 01 M A T U R I T N Í T É M A T A Květen 2013 GIO SEMILY ZE ZEMĚPISU 1. Základní poznatky o Zemi Země jako součást vesmíru,planeta Země,rotační a oběžný pohyb,hlavní důsledky oběhu a rotace Země,slapové jevy,zeměpisné

Více

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí

NEJSTARŠÍ PALEOLIT H. HABILIS. východní Afrika Olduvaj lov drobné zvěře sekáče otloukání, štípání ve skupinách řeč kruhovitá obydlí VÝVOJ ČLOVĚKA PALEOLIT vývoj rodu Homo před 3 mil. let přisvojovací hospodářství od konce třetihor a čtvrtohory střídání dob ledových (pokles o 10 C) dob meziledových (nárůst o 3 C) vznik lidské kultury

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Doba bronzová, doba železná Třída: od 6. ročníku Anotace:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Vývoj Polska, vývoj hranic

Vývoj Polska, vývoj hranic Vývoj Polska, vývoj hranic 3 velké etapy ději: Polsko do dělení (do konce 18. stol.) období národní nesvodový (do začátku 20. stol.) obnovení Polska (od r. 1918) Ad 1 etapa: formování etnického státu (piastovská

Více

srovnávací právo právní kultury

srovnávací právo právní kultury Brno International Business School srovnávací právo právní kultury Pavel Hungr KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2008 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International Business

Více

Báňská díla pod Krudumem

Báňská díla pod Krudumem Báňská díla pod Krudumem Nálezová zpráva z archeologického a terénního výzkumu Karlovy Vary Krajské muzeum Karlovy Vary 14. listopadu 2004 Mgr. Jiří Klsák Sdružení dětí a mládeže Horní Slavkov Vladislav

Více

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia

Dějepis - Prima. popíše základní přístupy k periodizaci dějin. jejich studia - Prima Dějepis Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo předmět

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky.

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Obor vzdělávací oblasti: Dějepis Ročník: 6. Výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Poznámky - uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 11 VY 32 INOVACE 0115 0311 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Dokončující zpracování

Dokončující zpracování Dokončující zpracování Historický www.isspolygr.cz Vytvořil: Bc. Eva Veselá 24. 11. 2012 Interaktivní 1 Strana: 1 Škola Brno, Šmahova 110 Ročník 1,3 (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi

Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi Geografie zemědělství Postavení v kontextu geografických věd: typická mezní, hraniční, disciplína, souvisí s některými dalšími tak těsně, že mezi nimi nelze vést zcela ostrou hranici Definice: Geografie

Více

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule

EVROPA. 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule 2.nejmenší světadíl (10,5 mil.km 2 ) 44 států severní polokoule EVROPA Na Z i na V od 0 o zem.poledníku (Greenwich) Světadíl Evropa leží na kontinentu Eurasie Téměř polovinu Evropy zaujímá stát Rusko Název

Více