Analýza financování politických stran v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza financování politických stran v České republice"

Transkript

1 Analýza financování politických stran v České republice Jan Outlý Když v roce 2011 postupně všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně prohlásily, že jsou připraveny začít pracovat na přijetí speciálního zákona o financování politických stran, zdálo se, že kritická situace, která v oblasti transparentnosti politických financí trvá v České republice již od počátku 90. let a byla zdrojem několika politických krizí, až přerostla v krizi důvěry občanů v politiku, začne být řešena. Impulsem pro nenadálou aktivitu stranických představitelů však u většiny z nich nebylo upřímné odhodlání zvýšit transparentnost peněžních toků v politice či dát příspěvkům stran od státu systémovou logiku. Spíše bylo nezbytné reagovat na krajně nepříznivou hodnotící zprávu, již zveřejnila iniciativa GRECO (Groupe d Etats contre la Corruption) při Radě Evropy. Česká republika se do skupiny GRECO smluvně začlenila a zavázala se tak, že bude její doporučení akceptovat a upraví dle nich svoji legislativu. V tomto případě ke svému závazku přistoupila tak, že zřídila příslušnou komisi, což je, jak známo z britského satirického seriálu Jistě, pane ministře, nejlepší cesta k odložení řešení na neurčito. (Komise sice v tomto případě nelenila a připravila návrh zákona v zásadě odpovídající doporučením GRECO. Ve vládě ale nebyl nikdy seriózně projednán a s pádem vlády v roce 2013 spadl pod stůl i on.) Legislativní vývoj politických financí však prošel v České republice od počátku 90. let řadou obměn. Můžeme jej rozdělit na tři fáze. První z nich se vztahuje k utváření prvotní legislativy upravující činnost politických stran a voleb na počátku 90. let v tehdejším Československu, kdy bylo zavedeno vyplácení státních příspěvků za získané hlasy ve volbách. Druhou fází bylo období let , kdy se ustanovila struktura státního financování, která v zásadě přetrvává dodnes, ačkoli se měnily výše jednotlivých příspěvků a podmínky pro jejich vyplácení. Období po roce 2000 lze označit za třetí fázi charakterizuje ji zavedení rozsáhlejší regulace sponzorování stran, zpřísnění sankcí za porušení pravidel, ale také rozšíření státního financování na příspěvek za mandáty získané v krajských volbách a za hlasy z voleb do Evropského parlamentu. Toto navýšení veřejných dotací stranám vedlo k proměně jejich příjmové struktury: podíl státních příspěvků vzrostl z průměrných 54 % na 74 %. V posledních letech (například u ČSSD od r. 2009, v případě ODS ještě o dva roky dříve) však sledujeme postupný pokles podílu příjmů od státu v rozpočtech stran.

2 Následující text popisuje vývoj legislativní úpravy financování stran na území České republiky, představuje objem a strukturu jejich přiznaných příjmů a hodnotí zásadní nedostatky, které systém politických financí v ČR vykazoval, do roku V některých případech text operuje se všemi politickými stranami, které se kvalifikovaly pro státní příspěvky, v jiných tam, kde rozebírá podrobněji proměny struktury financování, se omezuje na ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM. Jde o subjekty, které byly v Poslanecké sněmovně přítomny bez přerušení po celé sledované období (s výjimkou absence křesťanských demokratů v dolní parlamentní komoře v posledních dvou letech intervalu, v tomto mezidobí však inkasovali dotace z veřejných rozpočtů). Jen okrajově se stať zabývá výdaji stran, protože údaje o nich se zveřejňují jen v příliš obecném členění, navíc se v odborné i širší veřejnosti soudí, že zejména čísla vykazovaná jako náklady na volby neodpovídají realitě. Dary a dědictví Uspořádání prvních svobodných voleb bylo v České republice, tehdy ještě součásti federálního Československa, bylo prioritním cílem politické reprezentace, která po Listopadu 1989 nahradila komunistickou vládu. Termín hlasování byl stanoven na červen 1990, přičemž do doby jejich konání bylo třeba přijmout základní legislativu upravující (či v této fázi především legalizující) činnost politických stran. První zákon o politických stranách 1 byl přijat federálním parlamentem na konci ledna 1990 a obsahoval pouze základní pravidla pro registraci stran. Ustanovení o pravidlech hospodaření pouze v jedné větě určovalo, že pro politické strany platí stejná pravidla jako pro ostatní společenské organizace. Přijímání darů na kampaň tak ve volbách 1990 nebylo nijak regulováno. V zemi však v té době takřka neexistoval soukromý kapitál a strany získávaly většinu financí od členů nebo z darů ze zahraničí (Glenn 1999). Toto provizorní řešení bylo v říjnu 1991 nahrazeno novým zákonem. 2 Oblast sponzorování stran však ani v tomto zákoně nebyla dostatečně upravena. S výjimkou zákazu přijímání darů od státu a státních orgánů zákon nijak neurčoval, jaké druhy příjmů jsou 1 Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách 2 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

3 přípustné. Bez omezení tak legalizoval dary ze zahraničí i sponzorování podniky se státní účastí. Neexistovala žádná omezení výše darů, a to ani jednotlivých, ani celkových shromážděných částek. Stejně tak nebyla žádným způsobem omezena možnost sponzorování strany vlastními členy. Zákon sice určoval, že dary nad 10 tisíc Kč (2,6 násobek průměrné mzdy) jednotlivě či od 50 tisíc Kč (13,2 násobek průměrné mzdy) 3 na osobu a rok musejí být registrovány, ovšem způsob registrace nebyl dostatečně specifikován. Výroční finanční zprávy politických stran byly v této době navíc neveřejné a zákon neurčoval žádné sankce za porušení pravidel. V podmínkách velmi vágní regulace sponzorování stran a absence kontroly byla v České republice zahájena rozsáhlá privatizace státního majetku. K mírnému zpřísnění právní úpravy došlo až v roce 1994, což znamenalo, že nedostatečná úprava politických financí doprovázela parlamentní volby i v roce Novela z roku 1994 přinesla do pravidel sponzorování určité změny, avšak ty ke zpřehlednění situace příliš nepřispěly. Zákon nově definoval obecné kategorie přípustných příjmů stran, avšak pokud jde o sponzorské příspěvky, žádnou detailnější specifikaci nezahrnoval. Povinnost registrovat dary dokonce uvolnil tím, že z 50 na 100 tisíc Kč (14,3 násobek průměrné mzdy 4 ) zvýšil částku, od níž strany musely vést podrobnou evidenci. Nové znění zákona také přiznalo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc určité kontroly nad správností výročních finančních zpráv, avšak nezavedlo automatickou povinnost zpřístupnit tyto zprávy veřejnosti: pouze pokud Nejvyšší kontrolní úřad shledal v účetních údajích stran pochybení, měly být zprávy zveřejněny. O tuto pravomoc však ještě téhož roku Nejvyšší kontrolní úřad přišel na základě rozhodnutí Ústavního soudu s poukazem na to, že politické strany jsou v českém právním řádu pojaty jako soukromoprávní instituce, do jejichž vnitřních finančních záležitostí nemůže stát tímto způsobem zasahovat. Byly také zavedeny sankce za porušení pravidel úřady mohly činnosti strany pozastavit a v případě trvání nalezených nedostatků podat soudu podnět ke zrušení strany. Současná podoba regulace darů stranám byla přijata v roce 2000 v reakci na aféru, která vedla k pádu vlády Václava Klause v roce Zákon zakazuje přijímat dary od 3 V roce 1991 činila průměrná mzda Kč (ČSÚ, cit. dle Investia.cz). 4 V roce 1994 činila průměrná mzda Kč (ČSÚ, cit. dle Investia.cz). 5 V roce 1997 vyšlo najevo, že mezi dárci ODS figurují jména dvou neexistujících zahraničních sponzorů, kteří měli straně údajně přispět celkem 7,5 miliony korun. Ukázalo se, že ve skutečnosti tyto peníze straně daroval podnikatel Milan Šrejber, který vyhrál soutěž na koupi ocelářské společnosti Moravia Steel. V reakci na

4 zahraničních právních osob s výjimkou darů od politických stran a nadací. Cizinci fyzické osoby mohou být sponzory jen tehdy, mají-li trvalé bydliště v České republice. Současně zákon stanovuje, že dary nesmějí být přijímány od a) státu (s výjimkou státních příspěvků); b) příspěvkových organizací; c) obcí a krajů; d) státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu nad 10 %; e) právnických osob s majetkovou účastí obcí nad 10 %; f) fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky a nemají zde trvalý pobyt; g) obecně prospěšných společností. Předpis nijak neomezuje výši daru, kterou je možné straně poskytnout. Neexistují ani žádná omezení termínová (poskytovat dary je možné kdykoli). Žádným způsobem také není regulováno poskytování darů kandidátům (do žádné z komor Parlamentu), a to ani vlastní stranou, ani jinými sponzory. Některé strany přispívají určitou částkou na osobní kampaň lídrům kandidátních listin v jednotlivých krajích a také kandidátům do Senátu a rozšířené je také přímé sponzorování kandidátů firmami či individuálními dárci. Protože však zákon tuto oblast nijak neupravuje, je tento druh sponzorování zcela mimo kontrolu. Zákon o střetu zájmů 6 sice ukládá členům parlamentu předkládat zprávu o příjmech, darech a nově nabytých nemovitostech, uvedena ale musí být jen ta plnění, která byla přijata v době výkonu mandátu. Dary přijaté v období volební kampaně tedy nejsou předmětem těchto zpráv. Pravidla regulující financování stran tak mohou být snadno obcházena přímým sponzorováním kandidátů. Přímé státní financování neochotu Václava Klause vyvodit z této aféry, jakož i z dalších diskutovaných nejasností ve financování ODS zodpovědnost, vystoupili koaliční partneři z vlády a ta tak padla. 6 Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu.

5 Příspěvky z veřejných rozpočtů jsou stranám poskytovány už od roku 1990, kdy zmíněný volební zákon stanovil, že strana, která získá v parlamentních volbách do některé z komor Federálního shromáždění nebo do České národní rady více než 2 % hlasů, získá příspěvek 10 Kč (3 promile průměrné mzdy) za hlas. Občanské fórum tak získalo přes 100 mil. Kč (31 tisíc průměrných mezd). V roce 1992 se příspěvek zvýšil 15 Kč (3,3 promile průměrné mzdy) za hlas a byl vyplácen po ve výši 25 % z celkové částky ročně. Tento systém však byl o dva roky později změněn do podoby, která přetrvává dodnes, byť se mění částky, které jsou stranám vypláceny, a podmínky volebního zisku pro jejich získání. Typy státních příspěvků zůstávají od roku 1994 stejné a jsou tvořeny a) stálým příspěvkem, který má dvě složky: a. příspěvek na běžnou činnost; b. příspěvek na mandát poslance a senátora; b) příspěvkem na úhradu volebních nákladů. Příspěvek na běžnou činnost se poskytuje po celé volební období (ve dvou půlročních splátkách) stranám, které v posledních volbách do Poslanecké sněmovny získaly alespoň 3 % hlasů. Od zavedení příspěvku v roce 1994 až do roku 2001 platilo, že strana, která obdržela 3 % hlasů, získala nárok na 3 milióny Kč ročně (428násobek průměrné mzdy v r. 1994, 208násobek v r. 2001). Za každou započatou 0,1 % hlasů se příspěvek zvyšoval o 100 tisíc Kč a od volebního zisku 5 % hlasů se již dále nezvyšoval a činil 5 miliónů korun. Od roku 2001 se příspěvek na činnost vyplácí ve dvojnásobné výši, tedy 6 mil. CZK (416x prům. mzda v r. 2001, 239x PM v r. 2012) za 3 % hlasů, 200 tis. CZK za každou další 0,1 % hlasů a od 5 % hlasů výše 10 mil. CZK. Zákon nijak nereguluje, k jakým účelům smí strany peníze používat, a ani nestanovuje žádný termín pro jejich vyčerpání. Příspěvek na mandát byl v roce 1994 stanoven na 500 tisíc CZK za každého poslance či senátora a i v tomto případě zůstala částka nezměněna až do roku Nárok na něj však mají pouze politické strany, proto dochází k tomu, že nezávislí senátoři (do Senátu mohou v České republice na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny kandidovat individuální kandidáti bez nominace politickou stranou) jsou znevýhodněni a řadu nákladů si musejí hradit sami. V souvislosti s volební reformou z roku 2000 byl tento příspěvek zvýšen na dvojnásobek. I zde však zasáhl Ústavní soud, který takto výrazné finanční zvýhodnění mandátových zisků označil za nepřípustné. Parlament nakonec v roce 2001 uzákonil částku

6 jen o málo nižší příspěvek v současné době činí 900 tisíc CZK na poslance a senátora. 7 Od roku 2000 se navíc v České republice stranám vyplácí také příspěvek za mandát v nově zřízených krajských zastupitelstvech ve výši 250 tisíc CZK. 8 Oba tyto příspěvky se v roce 2010 (zákonem 345/2010 Sb.) v souvislosti s úspornými opatřeními vlády snížily o 5 % a činí tak v současné době 855 tisíc Kč na mandát poslance a senátora, respektive 237,5 tisíce Kč na mandát krajského zastupitele ročně. Příspěvek na úhradu volebních nákladů se od roku 1995 vyplácí pouze jednorázově v roce, ve kterém se konají volby do Poslanecké sněmovny. I zde se rozlišují strany s významnou podporou ovšem pod vlivem zásahů Ústavního soudu, který dvakrát (v roce 1999 a 2001) vyhověl stížnostem malých stran, se kritérium relevance snížilo. U tohoto státního příspěvku se tak poněkud nelogicky považují za významné jiné strany než u příspěvku na činnost. V době svého zavedení v roce 1995 se dotace vyplácela stranám, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů, ve výši 90 CZK za hlas. 9 V roce 1999 Ústavní soud 3% hranici označil za příliš vysokou a doporučil, aby se pohybovala okolo 1 % hlasů. Parlament o rok později (v rámci volební reformy) zákon novelizoval a kritérium snížil na 2 % volebního zisku. Současně však výši příspěvku snížil na 30 CZK za hlas, 10 což vyvolalo další zásah Ústavního soudu. Od roku 2002 se tak příspěvek vyplácí stranám, které získají ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 1,5 % hlasů, a to ve výši 100 CZK za hlas. 11 V roce 2003 byl tento příspěvek rozšířen také na volby do Evropského parlamentu. V nich je k zisku dotace třeba získat 1 % hlasů a výše dotace činí 30 CZK za hlas. 12 Skutečnost, že příspěvek je vyplácen až po volbách na základě volebního zisku, bývá malými politickými stranami často kritizována s poukazem na to, že tyto strany nemohou do volební kampaně příliš investovat, čímž svoje šance na úspěch snižují. Naopak u velkých stran příspěvek pokrývá podstatnou část (nikoli nenákladných) kampaní. Na této argumentaci byly postaveny také obě zmíněné ústavní stížnosti malých stran. 7 V současné době 36,7 tis. USD (49 násobek prům. mzdy). 8 V současné době 10,2 tis. USD (14 násobek prům. mzdy). 9 V roce 1995 šlo o 3,4 USD. 10 V roce 2000 šlo o 0,8 USD. 11 V současné době jde o 4,1 USD. 12 1,2 USD.

7 Součástí zmíněné volební reformy z roku 2000 byla také změna pravidel poskytování veřejných příspěvků. Politické strany ODS a ČSSD byly připraveny využít finančních nástrojů k posílení pozice stran s největším počtem mandátů a současně výrazně oslabit finanční situaci menších parlamentních a především mimoparlamentních subjektů. 13 Dopad reformy přibližuje tabulka 1. Ukazuje modelový výpočet státních příspěvků pro strany, které na ně ve volebním období (v němž byla reforma přijata) měly nárok. Údaje ve sloupcích A vycházejí z pravidel před reformou, výpočty ve sloupcích B jsou provedeny dle změněných pravidel. Z tabulky vyplývá, že dvě nejsilnější parlamentní strany, ČSSD a ODS, by zaznamenaly nárůst dotací o 43 %, respektive 36 %. Naopak u zbylých třech parlamentních stran by dotace poklesly v průměru o 51 %, u nejsilnějších neparlamentních stran by pokles činil asi 38 %. Analogicky by se zvýšila disproporce mezi volebním výsledkem a podílem na státních dotacích. 13 Ačkoli celý návrh reformy byl dílem dvou nejvíce mandátově zastoupených stran, v průběhu projednávání zákonů změnila svůj negativní postoj k těm prvkům reformy, které měly zvýraznit disproporci mezi volebním ziskem a výší dotací ve prospěch silných stran, také Koalice, tedy uskupení nejmenších parlamentních subjektů. Tomuto uskupení totiž mezitím značně stouply volební preference a tedy vyhlídky na to, že reforma by pro něj mohla být po dalších volbách výhodná. Svědčí to o tom, že rozhodování o zvýšení státního příspěvku nebylo primárně vedeno zájmem parlamentních stran o budování společného kartelu, ale spíše úvahami o vlastních ziscích a ztrátách.

8 Tabulka 1: Modelové výpočty součtu příspěvků na mandát poslance, na úhradu volebních nákladů a stálého příspěvku pro volební období dle původních pravidel (A) a dle novel z roku 2000 (B). 14 volební zisk 1998 mandáty (PS) státní příspěvky (PS) % hlasy A B A B ČSSD 32,31 % ODS 27,74 % Kč Kč Kč Kč KSČM 11,03 % Kč Kč KDU-ČSL 9,00 % Kč Kč US 8,60 % Kč Kč SPR-RSČ 3,90 % Kč Kč DŽJ 3,09 % Kč Kč V souvislosti s financováním volebních nákladů státem je třeba zmínit také platby opačným směrem od kandidujících subjektů ke státu. Pokud jde o volební kauci ve volbách do Senátu, činí po celou dobu od svého zavedení 20 tisíc CZK. Vrací se kandidátům, kteří získají alespoň 6 % hlasů. Pro volby do Poslanecké sněmovny byla kauce v roce 1995 stanovena na 200 tisíc CZK v každém volebním obvodu, kterých v té době bylo 8. Celostátně 14 ) Mandáty (PS) : modelový výpočet převzat z KLÍMA, Michal: Volební reforma... c. d., s Státní příspěvky (PS) : Výpočet pro sloupec A strany přítomné v PS: h m.4; SPR-RSČ: 3, h; DŽJ: 3, h. Výpočet pro sloupec B: strany přítomné v PS: h+10 6 m.4; SPR-RSČ: 3, h; DŽJ: 3, h.(h = počet hlasů, m = počet mandátů).

9 kandidující strany tak musely složit 1,6 miliónu CZK. 15 Kauce se vracela stranám, které ve volbách získaly alespoň 5 % hlasů. V rámci volební reformy byl počet obvodů zvýšen na 35, a tak ani nové stanovení kauce na 40 tisíc CZK v každém kraji finanční zátěž příliš nesnížilo (po celostátně kandidujícím subjektu se mělo vyžadovat 1,4 miliónu CZK). 16 Také v této záležitosti Ústavní soud v roce 2001 zasáhl a kauce zcela zrušil. Parlament o dva roky později uzákonil jejich novou výši na 15 tisíc CZK. Počet volebních obvodů se mezitím změnil na 14, celostátně kandidující strany tak platí 210 tisíc CZK. 17 Podle tohoto nového znění zákona se však kauce již žádné straně nevrací (proto se již platba formálně nenazývá kaucí, ale příspěvkem na volby). Ačkoli tato výše již pro většinu subjektů neznamená vážnou bariéru, některé subjekty ji nadále považují za nepřijatelnou s ohledem na to, že podle české ústavy je vstup do voleb svobodný a nesmějí mu být kladeny překážky. S touto argumentací se před volbami v roce 2002 ztotožnily také některé krajské soudy (kterým v ČR náleží pravomoc řešit stížnosti stran týkající se registrace kandidátních listin). Ve třech krajích soudy rozhodly, že se voleb mohou zúčastnit i strany, které kauci neuhradily. Nepřímé státní financování Český právní řád zná dvě explicitní formy nepřímého financování stran. Jedná se o osvobození sponzorských příspěvků od darovací daně a o možnost, aby si fyzické osoby odečetly od daňového základu příspěvky poskytnuté stranám. Zrušení darovací daně prosadila v roce 1999 ODS, když hrozilo, že její čelní představitel, který byl zodpovědný za stranické hospodaření, bude odsouzen za daňový v souvislosti s kauzou, již jsme zmínili výše. Podnikatel, kterému vláda vedená ODS prodala státní ocelářskou společnost, věnoval straně dar ve výši 7,5 miliónu CZK. Aby ODS skryla skutečnou totožnost sponzora a aby mohla příjem zdanit nižší sazbou, vykázala jej jako příspěvek od dvou fiktivních cizinců. Možnost snížení základu daně o dary poskytnuté 15 Dle kurzu z roku 1995 představovalo 200 tisíc CZK 7,5 tis. USD (24 násobek prům. mzdy). Celostátně šlo o 60,4 tis. USD (193 násobek prům. mzdy). 16 Dle kurzu z roku 2000 představovalo 40 tisíc CZK USD (2,6 násobek prům. mzdy). Celostátně šlo o 36,5 tis. USD (92 násobek prům. mzdy). 17 V současné době představuje 15 tisíc CZK 613 USD (0,8 násobek prům. mzdy). Celostátně jde o 8,6 tis. USD (12 násobek prům. mzdy).

10 stranám byla zavedena teprve v roce 2005 a nelze ji prozatím považovat za významnou podporu sponzorování. Nebude tomu tak pravděpodobně ani v budoucnu, neboť dárce sám takto nijak neušetří. Ačkoli stranám jako takovým se nepřímá podpora neposkytuje, stát financuje činnost poslaneckých klubů. Ty nicméně nemusí být zakládány jen na stranické bázi, v českém parlamentu existují či existovaly také kluby nezávislých poslanců a senátorů. Prostředky jsou vyčleněny ve vnitřním rozpočtu Poslanecké sněmovny, respektive Senátu nejsou tedy poskytovány samotným stranám. Jsou určeny pro na nákup spotřebního materiálu, drobných předmětů do výše 20 tisíc CZK za kus, na výdaje za pohoštění při pracovních jednáních, expertní posudky a pronájem jednacích prostor mimo budovu Parlamentu. Příspěvek není v porovnání s platbami za mandát nijak vysoký, avšak není nezanedbatelný. Usnesením 1471 z roku 2005 Poslanecká sněmovna schválila měsíční příspěvek poslaneckým klubům ve výši , Kč na každý klub a 3 550, Kč na každého člena klubu. Nevládní politické strany jsou navíc zvýhodněny tím, že příspěvek určený jejich klubu se násobí koeficientem 1,3. V roce 2011 si tak ČSSD s nejpočetnějším klubem přišla na 283 tis. Kč měsíčně, nejmenší Věci veřejné na 99 tisíc Kč. Výdaje stran a kandidátů Český právní řád otázku výdajů politických stran ani kandidátů nijak neupravuje. Neexistuje tedy žádná definice volebních výdajů a nejsou zavedeny žádné limity na náklady kampaní. Platí pouze zákaz nákupu reklamy v rádiu a televizi. V jednom případě se nicméně samotné strany dohodly, že dobrovolně omezí náklady na kampaň. Stalo se tak v supervolebním roce 1998, kdy se kromě řádných voleb do obecních zastupitelstev a Senátu konaly také předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Uspořádání tří volebních kampaní v jednom roce politické strany finančně značně vyčerpalo, a proto se hlavní politické subjekty dohodly, že nebudou používat billboardů. Přesto nakonec některé z nich billboardovou kampaň vedly. Transparentnost a kontrola

11 Hlavním nástrojem kontroly stranického financování jsou v České republice výroční zprávy o hospodaření. Politické strany jsou povinny je poskytovat jednou ročně (vždy do 1. dubna) Poslanecké sněmovně. Skutečnost, že kontrolním orgánem je v českém modelu dolní parlamentní komora, je jeho hlavním problémem: kontrolující orgán je tvořen týmiž subjekty, které jsou kontrolovány, jinými slovy, strany přítomné v Poslanecké sněmovně prověřují úplnost a správnost svých vlastních výročních zpráv. Ač je účinnost tohoto způsobu kontroly přinejmenším diskutabilní, zákon určuje povinný obsah zpráv stran a rámcová pravidla, podle kterých by Sněmovna měla v případě zjištění nesprávných údajů postupovat, a stanovuje také určité sankce. Výroční zpráva musí (kromě účetního výkazu zisků a ztrát ) obsahovat zprávu auditora, jejíž závěr musí znít bez výhrad, dále přehled o příjmech členěný dle výše uvedených kategorií, identifikaci dárců a údaj o celkových provozních a mzdových výdajích a nákladech na volby (bez bližší specifikace jednotlivých výdajových položek). Identifikováni musejí být všichni sponzoři, avšak u darů nad CZK musí být navíc přiložena darovací poukázka (tedy jakásí stručná podoba darovací smlouvy dle předlohy ministerstva financí opatřená podpisy dárce a zástupce strany). Darovací smlouva však nemusí být uzavírána, pokud dar poskytuje člen strany formou členského příspěvku. Je tak snadné zákon obcházet, Zákon nehovoří o tom, jakým způsobem se úplnost a správnost poskytnutých údajů prověřuje (v praxi Sněmovna postupuje cestou usnesení, jimiž bere zprávy o financování na vědomí). Ukládá nicméně Sněmovně, aby v případě, kdy by podle jejího zjištění nebyly údaje v souladu se zákonem, oznámila tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by Sněmovna došla k závěru, že některá strana přijala dar v rozporu se zákonem, je takový subjekt povinen vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém dar získaly. Není-li takový postup možný, odvedou příslušnou částku v téže lhůtě do státního rozpočtu. Jde-li o stranu, která pobírá od státu stálý příspěvek, pozastaví ministerstvo financí jeho výplatu až do doby, než budou nedostatky odstraněny. Nicméně je-li dle Sněmovny nově předložená zpráva již úplná, vyplatí ministerstvo příspěvek i zpětně. Žádná sankce tedy v případě takového porušení zákona vlastně neexistuje. Teprve v případě, že by dar nebyl ve stanovené lhůtě vrácen, uloží příslušný finanční úřad straně a hnutí pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru. Může tak však učinit nejpozději do 3 let po roce, ve kterém došlo k neoprávněnému přijetí daru. Pragmaticky vzato, politické strany tak nemají důvod předkládat pravdivé informace o svém hospodaření. I v tom případě, že by Poslanecká

12 sněmovna na nesrovnalost v dárcovství upozornila, mají strany dostatek času na to, aby dar beztrestně vrátily. Vážným problémem české úpravy je absence jakékoli regulace (a tedy i nástrojů kontroly) financování kampaně samotných kandidátů. Závažné je to především u kandidátů do Senátu, kteří kandidují individuálně, nikoli na stranických listinách. Neexistuje tak podklad, na základě něhož by bylo možné posoudit, zda u zvolených senátorů nedochází ke střetu zájmů v souvislosti s prosazováním politických rozhodnutí ve prospěch sponzorů jejich kampaně. Stejná situace však nastává také u kandidátů do Poslanecké sněmovny. V tomto případě je kandidatura možná jen na listinách politických stran a ty jsou tak také hlavním aktérem voleb. Přestože volební zákon umožňuje preferenčním hlasováním ovlivnit personální obsazení mandátu, zcela opomíjí možnost, že by také kandidáti vedli individuální kampaň, a nezavádí žádná pravidla pro její kontrolu. Trendy ve financování stran v ČR V České republice jsou politické strany povinny zveřejňovat tyto informace o struktuře svých příjmů: - výše získaných státních dotací; - výše vybraných členských příspěvků; - výše získaných darů; - výše příjmů z vlastních aktivit (podnikání, pronájem prostor atp.); - přijaté půjčky a úvěry. Charakterizovat trendy v politických financích tedy můžeme pouze dle těchto kategorií. Půjčky a úvěry přitom v následujícím přehledu nebereme v úvahu, neboť se nejedná o skutečný příjem, ale pouze o účetní položku. Výroční finanční zprávy začaly být zveřejňovány v roce 1995, hodnocení tedy začínáme tímto rokem. Porovnáváme přitom

13 reálnou výši příjmů, tedy příslušné sumy vyjadřujeme jako násobek průměrné měsíční mzdy v daném roce. Graf 1: Srovnání výše příjmů ČSSD a ODS v letech jako násobků průměrné mzdy v daném roce ČSSD

14 ODS Pozn.: v letech2001 a 2003 představuje u ČSSD značné účetní příjmy majetkové vypořádání se společností Cíl, a.s. (Lidový dům). Tvoří takřka 100 % darů v daných letech. Akciová společnost Cíl byla i po tomto vypořádání každý rok největším donorem. Od r do r poskytla ČSSD dary v průměrné výši 32 milionů korun ročně (tedy 1364 průměrných mezd v tomto období). Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Údaje o průměrné mzdě z každého roku získána z ČSÚ ( Výpočty autor.

15 Graf 2: Struktura vybraných kategorií příjmů ČSSD a ODS v letech ČSSD ODS

16 Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Výpočty autor. Graf 3: Srovnání výše příjmů KDU-ČSL a KSČM v letech jako násobků průměrné mzdy v daném roce KDU-ČSL

17 KSČM Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Údaje o průměrné mzdě z každého roku získána z ČSÚ ( Výpočty autor.

18 Graf 4: Struktura vybraných kategorií příjmů KDU-ČSL a KSČM v letech KDU-ČSL KSČM

19 Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Výpočty autor. Výdaje na volby Politické strany mají povinnost zveřejňovat výdaje na volby teprve od roku Proto nemáme k dispozici data, na jejichž základě bychom mohli hodnotit trendy v celém zkoumaném obdovbí. V roce 2002 investovalo pět parlamentních stran do volební kampaně celkem 534 miliónů CZK (16,3 mil. USD), přičemž jejich celkové příjmy tvořily 33,3 mil. USD a celkové výdaje 32,1 mil. USD. Strany tedy za kampaň utratily přibližně polovinu prostředků, jimiž disponovaly. Distribuce státního financování mezi strany Státní financování v České republice ve svých důsledcích působí restriktivně na malé strany, a to především při vstupu do volební soutěže. Přehled struktury financování hlavních stran ukázal, že takřka všechny parlamentní subjekty jsou z výrazné části financovány státem. Systém je přitom nastaven tak, že i poměrně úspěšné malé strany disponují výrazně nižší státní podporou. Jako příklad může posloužit srovnání nejmenší parlamentní strany, Unie svobody-demokratické unie, u níž státní příspěvky v roce 2003 dosáhly 96 % příjmů, s nejsilnějším subjektem nezastoupeným v Poslanecké sněmovně, Sdružením nezávislých. Ve volbách do Poslanecké sněmovny získala v roce 2002 US DEU 9 mandátů, v senátních volbách uspěla v jediném obvodě. Sdružení nezávislých se do Sněmovny nedostalo, avšak v senátních volbách uspěli 2 jeho kandidáti. Současně US-DEU disponuje 617 mandáty v obecních a krajských zastupitelstvech, SN mandáty. Státní příspěvek pro US-DEU nicméně v roce 2003 činil 42 milionů Kč, pro Sdružení nezávislých jen 6,3 milionů Kč. Popsanou disproporci způsobuje především pojetí reprezentativnosti, které česká úprava financování uplatňuje. Význam subjektů odvozuje od dvou kritérií. Za základní měřítko považuje volební úspěch, dalším hlediskem pak je druh voleb, jichž se strana účastní. Obě tato hlediska jsou přinejmenším diskutabilní. Kritérium volební úspěšnosti popírá účel

20 příspěvku na úhradu volebních nákladů, tedy vytvoření podmínek pro konkurenceschopnou kampaň. Výrazně odlišný přístup ke stranám přítomným v Poslanecké sněmovny od postoje k subjektům úspěšným na regionální úrovni nejen nastoluje otázku, zda zprostředkovatelská úloha stran ve volbách druhého řádu je o tolik méně důležitá pro fungování politického systému, ale především zpochybňuje zavedení příspěvku na mandát krajského zastupitele, který by dle této logiky neměl vůbec existovat. Tyto, ale i další prvky systému financování (například nezdůvodněné změny výše jednotlivých příspěvků, s nimiž jsme se setkali v extrémní míře v době volební reformy v roce 2000) svědčí o tom, že příslušná legislativa se neodvíjí od ujasněné koncepce, ale spíše od ad hoc utvářených strategických úvah o ziscích a ztrátách parlamentních stran.

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a

Poslanecký návrh ZÁKON. ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a Poslanecký návrh ZÁKON ze dne... kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 424/1991

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 32/2013-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 4. října 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení daní č.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ

Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ Vliv legislativních úprav na financování politických stran a politických kampaní v České republice JAKUB KONRÁD, ANNA MATUŠKOVÁ POLICY PAPER 30. 6. 2015 Edit 31. 7. 2015 VLIV LEGISLATIVNÍCH ÚPRAV NA FINANCOVÁNÍ

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 2014

FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 2014 Opletalova 6, Praha,, FSV UK FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN 4 Vítězslav Titl, Miroslav Palanský, Jiří Skuhrovec Opletalova 6, Praha,, FSV UK Obsah Financování politických stran 4... Obsah.... Úvod... 3.

Více

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí

A n a l ý z a. zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí III. I. Úvod 1. Důvod předložení N Á V R H A n a l ý z a zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí Materiál je předkládán na základě úkolu 5.4. vyplývajícího ze Strategie vlády v boji

Více

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D.

ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH. Štěpán Pecháček, Ph.D. ZÁKONY O FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN A KAMPANÍ V POBALTSKÝCH STÁTECH Štěpán Pecháček, Ph.D. Studie č. 1.217 květen 2011 PI 1.217 2 Obsah: OBECNĚ... 3 LITVA... 3 ESTONSKO... 3 LOTYŠSKO... 4 VYMEZENÍ POLITICKÝCH

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD

ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ. Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ 17. září 2011 Zpracoval: Vladislav Vilímec poslanec PS PČR garant RUD RUD do roku 2000 Zákon o tzv. rozpočtovém určení č ídaní íč.243/2000 Sb. nahradil bývalý systém převodu daňových

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání

Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem. Hmotně právní úprava odvolání Způsob odvolání člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Senátem Hmotně právní úprava odvolání Zákon č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Město Rokytnice nad Jizerou

Město Rokytnice nad Jizerou Město Rokytnice nad Jizerou ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ (GRANTŮ) Z ROZPOČTU MĚSTA ROKYTNICE NAD JIZEROU na kulturní a sportovní akce, volnočasové aktivity, vzdělávání, činnost zájmových

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU

SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU SROVNÁVACÍ ANALÝZA FINANCOVÁNÍ POLITICKÝCH STRAN V ZEMÍCH V4 + ESTONSKU HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Ačkoliv se právní rámce jednotlivých států od sebe výrazně liší, každý z nich povoluje smíšené financování ze soukromých

Více

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 1. Všeobecně Společnost Plus500CY Ltd (dále jen Společnost ) je členem Kompenzačního fondu pro investory (Investor Compensation Fund) (dále jen ICF ), pro

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy

Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Příprava a hlavní zásady návrhu ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, tzv. finanční ústavy Ing. Jan Gregor Ministerstvo financí Stát a územní samosprávné celky dbají o zdravé a udržitelné veřejné

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN

ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB DO SENÁTU V ROCE 2014 Z HLEDISKA ZASTOUPENÍ ŽEN Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz Mgr. Veronika Šprincová

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Příloha č. 2 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013

VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 VOLEBNÍ PROGNÓZA 16. 10. 2013 HLAVNÍ ZÁVĚRY Volby by vyhrála ČSSD, druhou nejsilnější stranou by bylo ANO 2011, třetí pak KSČM. Do Poslanecké sněmovny by se dostaly strany TOP 09, Úsvit přímé demokracie

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL HOSPODAŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ze dne 13. září 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. října 2006

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA

Jednací řád valné hromady České komory architektů JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA Jednací řád valné hromady České komory architektů 2014 JEDNACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY ČKA VALNÁ HROMADA ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ v souladu s ustanovením 23 odst. 6 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295

S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU. Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 Obec Žernov, Žernov čp. 112, 552 03 Česká Skalice, IČO 00273295 S M Ě R N I C E č. O ROZPOČTU Obec: Žernov Adresa: Žernov 112, 552 03 Česká Skalice Směrnici zpracoval: Kropáčková Jitka Směrnici schválil:

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika

VOLEBNÍ ŘÁD. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika VOLEBNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE OS KOVO ArcelorMittal Česká republika Článek 1 Základní a obecná ustanovení str. 2 Článek 2 Volební obvody, počet mandátů str. 3 Článek 3 Volební komise str. 3 Článek 4

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla)

Pravidla pro poskytování a vypořádání dotací z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla) Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 PARLAMENTNÍ VOLBY 2010 Příloha č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Nadací Open Society Fund, Praha a Naši politici, o.s. 1/ Nadační příspěvek bude vyplacen v Kč příjemci nadačního příspěvku ve 2 splátkách, a

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ MĚSTSKOU ČÁSTÍ BRNO-KNÍNIČKY NA PODPORU KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A ZÁJMOVÝCH AKTIVIT, NA SOCIÁLNÍ ČINNOSTI, OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A NA DALŠÍ AKCE ZVLÁŠTĚ

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I.

Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419. číslo smlouvy... I. Smlouva o poskytnutí peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu obce Janov nad Nisou kapitoly 3419 číslo smlouvy..... I. Smluvní strany Obec Janov nad Nisou se sídlem: Janov nad Nisou č. p. 520 468 11,

Více

Zásady pro poskytování dotací a grantů

Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů Zásady pro poskytování dotací a grantů fyzickým a právnickým osobám z rozpočtu města Vyškova upravují v návaznosti na zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/09 Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s budováním informačního systému Státní pokladny Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ

VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE O POSKYTOVÁNÍ DOVOLENÉ Zaměstnavatel. (uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ), zastoupený vydává tento vnitřní předpis o poskytování dovolené. 1. Čerpání dovolené se určuje

Více

Z á k o n. ze dne..2012

Z á k o n. ze dne..2012 Z á k o n ze dne..2012 o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE CS EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.4.2009 K(2009) 3177 DOPORUČENÍ KOMISE kterým se doplňují doporučení 2004/913/ES a 2005/162/ES, pokud jde o systém odměňování členů správních orgánů

Více

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013

Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 Zpráva o volební kampani do PSP ČR v roce 2013 1) Popis technicko-organizačního zabezpečení volební kampaně pro mimořádné volby do PS PČR v roce 2013 Pro

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Cíl úpravy (1) Tato pravidla upravují jednotný postup pro poskytování finančních prostředků formou dotace

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

newsletter NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE Dne 9. 9. 2011 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky schválena významná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen zákoník práce ). Ačkoli bude o novele

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009

S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Kód 67000/6 2010 S M L O U VA č. 11 o poskytnutí nadačního příspěvku z výnosů Nadačního investičního fondu (NIF) za rok 2008 a 2009 Nadace Open Society Fund Praha se sídlem Seifertova 47, Praha 3 zapsaná

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12

Obec Lužice POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Obec Lužice Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za účetní období roku 2014 POČET LISTŮ: 12 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ účetní jednotky Obec Lužice za účetní

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007

Věstník ČNB částka 6/2007 ze dne 12. února 2007 Třídící znak 1 0 1 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 6. ÚNORA 2007 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU SPOŘITELNÍHO A ÚVĚRNÍHO DRUŽSTVA PRO OBLAST PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů

To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů To je přece běžné všude ve světě a ve většině oborů Tendenčně upravená tabulka. Úmyslně vybírá země s malým počtem distributorů, případně uvádí nesprávná čísla. Taktéž "jabka a hrušky - v některých

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/125/2015 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013

Předpisová základna pro Fondy kvalifikovaných investorů současnost x od července 2013 Bude depozitář přísnější??? Speciální fondy kvalifikovaných investorů činnosti depozitáře po zavedení nového zákona od července 2013 Eva Syková, manažerka oddělení Depozitářských služeb UniCredit Bank

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů

ROZPOČTOVÝ PROCES. dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů ROZPOČTOVÝ PROCES dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění posledních předpisů V Ostravě dne 2. června 2014 Zpracovala: Ing. Eva Hubinková 1 Obsah 1. Rozpočtový

Více

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST

PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST PRÁVO ZAMĚSTNANCŮ NA INFORMACE, KONZULTACE A ÚČAST V oblasti práva zaměstnanců na informace a konzultace doplňuje Evropská unie ve svých činnostech členské státy tím, že přijímá opatření, s cílem podporovat

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II)

Třetí kolo hodnocení. Hodnotící zpráva České republiky Transparentnost financování politických stran. (Téma II) GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI ŘEDITELSTVÍ MONITORINGU Štrasburk, 1. dubna 2011 Veřejné Greco Eval III Rep (2010) 10E Téma II Třetí kolo hodnocení Hodnotící zpráva České republiky

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. 145/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více