Analýza financování politických stran v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza financování politických stran v České republice"

Transkript

1 Analýza financování politických stran v České republice Jan Outlý Když v roce 2011 postupně všechny politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně prohlásily, že jsou připraveny začít pracovat na přijetí speciálního zákona o financování politických stran, zdálo se, že kritická situace, která v oblasti transparentnosti politických financí trvá v České republice již od počátku 90. let a byla zdrojem několika politických krizí, až přerostla v krizi důvěry občanů v politiku, začne být řešena. Impulsem pro nenadálou aktivitu stranických představitelů však u většiny z nich nebylo upřímné odhodlání zvýšit transparentnost peněžních toků v politice či dát příspěvkům stran od státu systémovou logiku. Spíše bylo nezbytné reagovat na krajně nepříznivou hodnotící zprávu, již zveřejnila iniciativa GRECO (Groupe d Etats contre la Corruption) při Radě Evropy. Česká republika se do skupiny GRECO smluvně začlenila a zavázala se tak, že bude její doporučení akceptovat a upraví dle nich svoji legislativu. V tomto případě ke svému závazku přistoupila tak, že zřídila příslušnou komisi, což je, jak známo z britského satirického seriálu Jistě, pane ministře, nejlepší cesta k odložení řešení na neurčito. (Komise sice v tomto případě nelenila a připravila návrh zákona v zásadě odpovídající doporučením GRECO. Ve vládě ale nebyl nikdy seriózně projednán a s pádem vlády v roce 2013 spadl pod stůl i on.) Legislativní vývoj politických financí však prošel v České republice od počátku 90. let řadou obměn. Můžeme jej rozdělit na tři fáze. První z nich se vztahuje k utváření prvotní legislativy upravující činnost politických stran a voleb na počátku 90. let v tehdejším Československu, kdy bylo zavedeno vyplácení státních příspěvků za získané hlasy ve volbách. Druhou fází bylo období let , kdy se ustanovila struktura státního financování, která v zásadě přetrvává dodnes, ačkoli se měnily výše jednotlivých příspěvků a podmínky pro jejich vyplácení. Období po roce 2000 lze označit za třetí fázi charakterizuje ji zavedení rozsáhlejší regulace sponzorování stran, zpřísnění sankcí za porušení pravidel, ale také rozšíření státního financování na příspěvek za mandáty získané v krajských volbách a za hlasy z voleb do Evropského parlamentu. Toto navýšení veřejných dotací stranám vedlo k proměně jejich příjmové struktury: podíl státních příspěvků vzrostl z průměrných 54 % na 74 %. V posledních letech (například u ČSSD od r. 2009, v případě ODS ještě o dva roky dříve) však sledujeme postupný pokles podílu příjmů od státu v rozpočtech stran.

2 Následující text popisuje vývoj legislativní úpravy financování stran na území České republiky, představuje objem a strukturu jejich přiznaných příjmů a hodnotí zásadní nedostatky, které systém politických financí v ČR vykazoval, do roku V některých případech text operuje se všemi politickými stranami, které se kvalifikovaly pro státní příspěvky, v jiných tam, kde rozebírá podrobněji proměny struktury financování, se omezuje na ČSSD, ODS, KDU-ČSL a KSČM. Jde o subjekty, které byly v Poslanecké sněmovně přítomny bez přerušení po celé sledované období (s výjimkou absence křesťanských demokratů v dolní parlamentní komoře v posledních dvou letech intervalu, v tomto mezidobí však inkasovali dotace z veřejných rozpočtů). Jen okrajově se stať zabývá výdaji stran, protože údaje o nich se zveřejňují jen v příliš obecném členění, navíc se v odborné i širší veřejnosti soudí, že zejména čísla vykazovaná jako náklady na volby neodpovídají realitě. Dary a dědictví Uspořádání prvních svobodných voleb bylo v České republice, tehdy ještě součásti federálního Československa, bylo prioritním cílem politické reprezentace, která po Listopadu 1989 nahradila komunistickou vládu. Termín hlasování byl stanoven na červen 1990, přičemž do doby jejich konání bylo třeba přijmout základní legislativu upravující (či v této fázi především legalizující) činnost politických stran. První zákon o politických stranách 1 byl přijat federálním parlamentem na konci ledna 1990 a obsahoval pouze základní pravidla pro registraci stran. Ustanovení o pravidlech hospodaření pouze v jedné větě určovalo, že pro politické strany platí stejná pravidla jako pro ostatní společenské organizace. Přijímání darů na kampaň tak ve volbách 1990 nebylo nijak regulováno. V zemi však v té době takřka neexistoval soukromý kapitál a strany získávaly většinu financí od členů nebo z darů ze zahraničí (Glenn 1999). Toto provizorní řešení bylo v říjnu 1991 nahrazeno novým zákonem. 2 Oblast sponzorování stran však ani v tomto zákoně nebyla dostatečně upravena. S výjimkou zákazu přijímání darů od státu a státních orgánů zákon nijak neurčoval, jaké druhy příjmů jsou 1 Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách 2 Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích.

3 přípustné. Bez omezení tak legalizoval dary ze zahraničí i sponzorování podniky se státní účastí. Neexistovala žádná omezení výše darů, a to ani jednotlivých, ani celkových shromážděných částek. Stejně tak nebyla žádným způsobem omezena možnost sponzorování strany vlastními členy. Zákon sice určoval, že dary nad 10 tisíc Kč (2,6 násobek průměrné mzdy) jednotlivě či od 50 tisíc Kč (13,2 násobek průměrné mzdy) 3 na osobu a rok musejí být registrovány, ovšem způsob registrace nebyl dostatečně specifikován. Výroční finanční zprávy politických stran byly v této době navíc neveřejné a zákon neurčoval žádné sankce za porušení pravidel. V podmínkách velmi vágní regulace sponzorování stran a absence kontroly byla v České republice zahájena rozsáhlá privatizace státního majetku. K mírnému zpřísnění právní úpravy došlo až v roce 1994, což znamenalo, že nedostatečná úprava politických financí doprovázela parlamentní volby i v roce Novela z roku 1994 přinesla do pravidel sponzorování určité změny, avšak ty ke zpřehlednění situace příliš nepřispěly. Zákon nově definoval obecné kategorie přípustných příjmů stran, avšak pokud jde o sponzorské příspěvky, žádnou detailnější specifikaci nezahrnoval. Povinnost registrovat dary dokonce uvolnil tím, že z 50 na 100 tisíc Kč (14,3 násobek průměrné mzdy 4 ) zvýšil částku, od níž strany musely vést podrobnou evidenci. Nové znění zákona také přiznalo Nejvyššímu kontrolnímu úřadu pravomoc určité kontroly nad správností výročních finančních zpráv, avšak nezavedlo automatickou povinnost zpřístupnit tyto zprávy veřejnosti: pouze pokud Nejvyšší kontrolní úřad shledal v účetních údajích stran pochybení, měly být zprávy zveřejněny. O tuto pravomoc však ještě téhož roku Nejvyšší kontrolní úřad přišel na základě rozhodnutí Ústavního soudu s poukazem na to, že politické strany jsou v českém právním řádu pojaty jako soukromoprávní instituce, do jejichž vnitřních finančních záležitostí nemůže stát tímto způsobem zasahovat. Byly také zavedeny sankce za porušení pravidel úřady mohly činnosti strany pozastavit a v případě trvání nalezených nedostatků podat soudu podnět ke zrušení strany. Současná podoba regulace darů stranám byla přijata v roce 2000 v reakci na aféru, která vedla k pádu vlády Václava Klause v roce Zákon zakazuje přijímat dary od 3 V roce 1991 činila průměrná mzda Kč (ČSÚ, cit. dle Investia.cz). 4 V roce 1994 činila průměrná mzda Kč (ČSÚ, cit. dle Investia.cz). 5 V roce 1997 vyšlo najevo, že mezi dárci ODS figurují jména dvou neexistujících zahraničních sponzorů, kteří měli straně údajně přispět celkem 7,5 miliony korun. Ukázalo se, že ve skutečnosti tyto peníze straně daroval podnikatel Milan Šrejber, který vyhrál soutěž na koupi ocelářské společnosti Moravia Steel. V reakci na

4 zahraničních právních osob s výjimkou darů od politických stran a nadací. Cizinci fyzické osoby mohou být sponzory jen tehdy, mají-li trvalé bydliště v České republice. Současně zákon stanovuje, že dary nesmějí být přijímány od a) státu (s výjimkou státních příspěvků); b) příspěvkových organizací; c) obcí a krajů; d) státních podniků a právnických osob s majetkovou účastí státu nad 10 %; e) právnických osob s majetkovou účastí obcí nad 10 %; f) fyzických osob, které nejsou státními občany České republiky a nemají zde trvalý pobyt; g) obecně prospěšných společností. Předpis nijak neomezuje výši daru, kterou je možné straně poskytnout. Neexistují ani žádná omezení termínová (poskytovat dary je možné kdykoli). Žádným způsobem také není regulováno poskytování darů kandidátům (do žádné z komor Parlamentu), a to ani vlastní stranou, ani jinými sponzory. Některé strany přispívají určitou částkou na osobní kampaň lídrům kandidátních listin v jednotlivých krajích a také kandidátům do Senátu a rozšířené je také přímé sponzorování kandidátů firmami či individuálními dárci. Protože však zákon tuto oblast nijak neupravuje, je tento druh sponzorování zcela mimo kontrolu. Zákon o střetu zájmů 6 sice ukládá členům parlamentu předkládat zprávu o příjmech, darech a nově nabytých nemovitostech, uvedena ale musí být jen ta plnění, která byla přijata v době výkonu mandátu. Dary přijaté v období volební kampaně tedy nejsou předmětem těchto zpráv. Pravidla regulující financování stran tak mohou být snadno obcházena přímým sponzorováním kandidátů. Přímé státní financování neochotu Václava Klause vyvodit z této aféry, jakož i z dalších diskutovaných nejasností ve financování ODS zodpovědnost, vystoupili koaliční partneři z vlády a ta tak padla. 6 Zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu.

5 Příspěvky z veřejných rozpočtů jsou stranám poskytovány už od roku 1990, kdy zmíněný volební zákon stanovil, že strana, která získá v parlamentních volbách do některé z komor Federálního shromáždění nebo do České národní rady více než 2 % hlasů, získá příspěvek 10 Kč (3 promile průměrné mzdy) za hlas. Občanské fórum tak získalo přes 100 mil. Kč (31 tisíc průměrných mezd). V roce 1992 se příspěvek zvýšil 15 Kč (3,3 promile průměrné mzdy) za hlas a byl vyplácen po ve výši 25 % z celkové částky ročně. Tento systém však byl o dva roky později změněn do podoby, která přetrvává dodnes, byť se mění částky, které jsou stranám vypláceny, a podmínky volebního zisku pro jejich získání. Typy státních příspěvků zůstávají od roku 1994 stejné a jsou tvořeny a) stálým příspěvkem, který má dvě složky: a. příspěvek na běžnou činnost; b. příspěvek na mandát poslance a senátora; b) příspěvkem na úhradu volebních nákladů. Příspěvek na běžnou činnost se poskytuje po celé volební období (ve dvou půlročních splátkách) stranám, které v posledních volbách do Poslanecké sněmovny získaly alespoň 3 % hlasů. Od zavedení příspěvku v roce 1994 až do roku 2001 platilo, že strana, která obdržela 3 % hlasů, získala nárok na 3 milióny Kč ročně (428násobek průměrné mzdy v r. 1994, 208násobek v r. 2001). Za každou započatou 0,1 % hlasů se příspěvek zvyšoval o 100 tisíc Kč a od volebního zisku 5 % hlasů se již dále nezvyšoval a činil 5 miliónů korun. Od roku 2001 se příspěvek na činnost vyplácí ve dvojnásobné výši, tedy 6 mil. CZK (416x prům. mzda v r. 2001, 239x PM v r. 2012) za 3 % hlasů, 200 tis. CZK za každou další 0,1 % hlasů a od 5 % hlasů výše 10 mil. CZK. Zákon nijak nereguluje, k jakým účelům smí strany peníze používat, a ani nestanovuje žádný termín pro jejich vyčerpání. Příspěvek na mandát byl v roce 1994 stanoven na 500 tisíc CZK za každého poslance či senátora a i v tomto případě zůstala částka nezměněna až do roku Nárok na něj však mají pouze politické strany, proto dochází k tomu, že nezávislí senátoři (do Senátu mohou v České republice na rozdíl od voleb do Poslanecké sněmovny kandidovat individuální kandidáti bez nominace politickou stranou) jsou znevýhodněni a řadu nákladů si musejí hradit sami. V souvislosti s volební reformou z roku 2000 byl tento příspěvek zvýšen na dvojnásobek. I zde však zasáhl Ústavní soud, který takto výrazné finanční zvýhodnění mandátových zisků označil za nepřípustné. Parlament nakonec v roce 2001 uzákonil částku

6 jen o málo nižší příspěvek v současné době činí 900 tisíc CZK na poslance a senátora. 7 Od roku 2000 se navíc v České republice stranám vyplácí také příspěvek za mandát v nově zřízených krajských zastupitelstvech ve výši 250 tisíc CZK. 8 Oba tyto příspěvky se v roce 2010 (zákonem 345/2010 Sb.) v souvislosti s úspornými opatřeními vlády snížily o 5 % a činí tak v současné době 855 tisíc Kč na mandát poslance a senátora, respektive 237,5 tisíce Kč na mandát krajského zastupitele ročně. Příspěvek na úhradu volebních nákladů se od roku 1995 vyplácí pouze jednorázově v roce, ve kterém se konají volby do Poslanecké sněmovny. I zde se rozlišují strany s významnou podporou ovšem pod vlivem zásahů Ústavního soudu, který dvakrát (v roce 1999 a 2001) vyhověl stížnostem malých stran, se kritérium relevance snížilo. U tohoto státního příspěvku se tak poněkud nelogicky považují za významné jiné strany než u příspěvku na činnost. V době svého zavedení v roce 1995 se dotace vyplácela stranám, které získaly ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 3 % hlasů, ve výši 90 CZK za hlas. 9 V roce 1999 Ústavní soud 3% hranici označil za příliš vysokou a doporučil, aby se pohybovala okolo 1 % hlasů. Parlament o rok později (v rámci volební reformy) zákon novelizoval a kritérium snížil na 2 % volebního zisku. Současně však výši příspěvku snížil na 30 CZK za hlas, 10 což vyvolalo další zásah Ústavního soudu. Od roku 2002 se tak příspěvek vyplácí stranám, které získají ve volbách do Poslanecké sněmovny alespoň 1,5 % hlasů, a to ve výši 100 CZK za hlas. 11 V roce 2003 byl tento příspěvek rozšířen také na volby do Evropského parlamentu. V nich je k zisku dotace třeba získat 1 % hlasů a výše dotace činí 30 CZK za hlas. 12 Skutečnost, že příspěvek je vyplácen až po volbách na základě volebního zisku, bývá malými politickými stranami často kritizována s poukazem na to, že tyto strany nemohou do volební kampaně příliš investovat, čímž svoje šance na úspěch snižují. Naopak u velkých stran příspěvek pokrývá podstatnou část (nikoli nenákladných) kampaní. Na této argumentaci byly postaveny také obě zmíněné ústavní stížnosti malých stran. 7 V současné době 36,7 tis. USD (49 násobek prům. mzdy). 8 V současné době 10,2 tis. USD (14 násobek prům. mzdy). 9 V roce 1995 šlo o 3,4 USD. 10 V roce 2000 šlo o 0,8 USD. 11 V současné době jde o 4,1 USD. 12 1,2 USD.

7 Součástí zmíněné volební reformy z roku 2000 byla také změna pravidel poskytování veřejných příspěvků. Politické strany ODS a ČSSD byly připraveny využít finančních nástrojů k posílení pozice stran s největším počtem mandátů a současně výrazně oslabit finanční situaci menších parlamentních a především mimoparlamentních subjektů. 13 Dopad reformy přibližuje tabulka 1. Ukazuje modelový výpočet státních příspěvků pro strany, které na ně ve volebním období (v němž byla reforma přijata) měly nárok. Údaje ve sloupcích A vycházejí z pravidel před reformou, výpočty ve sloupcích B jsou provedeny dle změněných pravidel. Z tabulky vyplývá, že dvě nejsilnější parlamentní strany, ČSSD a ODS, by zaznamenaly nárůst dotací o 43 %, respektive 36 %. Naopak u zbylých třech parlamentních stran by dotace poklesly v průměru o 51 %, u nejsilnějších neparlamentních stran by pokles činil asi 38 %. Analogicky by se zvýšila disproporce mezi volebním výsledkem a podílem na státních dotacích. 13 Ačkoli celý návrh reformy byl dílem dvou nejvíce mandátově zastoupených stran, v průběhu projednávání zákonů změnila svůj negativní postoj k těm prvkům reformy, které měly zvýraznit disproporci mezi volebním ziskem a výší dotací ve prospěch silných stran, také Koalice, tedy uskupení nejmenších parlamentních subjektů. Tomuto uskupení totiž mezitím značně stouply volební preference a tedy vyhlídky na to, že reforma by pro něj mohla být po dalších volbách výhodná. Svědčí to o tom, že rozhodování o zvýšení státního příspěvku nebylo primárně vedeno zájmem parlamentních stran o budování společného kartelu, ale spíše úvahami o vlastních ziscích a ztrátách.

8 Tabulka 1: Modelové výpočty součtu příspěvků na mandát poslance, na úhradu volebních nákladů a stálého příspěvku pro volební období dle původních pravidel (A) a dle novel z roku 2000 (B). 14 volební zisk 1998 mandáty (PS) státní příspěvky (PS) % hlasy A B A B ČSSD 32,31 % ODS 27,74 % Kč Kč Kč Kč KSČM 11,03 % Kč Kč KDU-ČSL 9,00 % Kč Kč US 8,60 % Kč Kč SPR-RSČ 3,90 % Kč Kč DŽJ 3,09 % Kč Kč V souvislosti s financováním volebních nákladů státem je třeba zmínit také platby opačným směrem od kandidujících subjektů ke státu. Pokud jde o volební kauci ve volbách do Senátu, činí po celou dobu od svého zavedení 20 tisíc CZK. Vrací se kandidátům, kteří získají alespoň 6 % hlasů. Pro volby do Poslanecké sněmovny byla kauce v roce 1995 stanovena na 200 tisíc CZK v každém volebním obvodu, kterých v té době bylo 8. Celostátně 14 ) Mandáty (PS) : modelový výpočet převzat z KLÍMA, Michal: Volební reforma... c. d., s Státní příspěvky (PS) : Výpočet pro sloupec A strany přítomné v PS: h m.4; SPR-RSČ: 3, h; DŽJ: 3, h. Výpočet pro sloupec B: strany přítomné v PS: h+10 6 m.4; SPR-RSČ: 3, h; DŽJ: 3, h.(h = počet hlasů, m = počet mandátů).

9 kandidující strany tak musely složit 1,6 miliónu CZK. 15 Kauce se vracela stranám, které ve volbách získaly alespoň 5 % hlasů. V rámci volební reformy byl počet obvodů zvýšen na 35, a tak ani nové stanovení kauce na 40 tisíc CZK v každém kraji finanční zátěž příliš nesnížilo (po celostátně kandidujícím subjektu se mělo vyžadovat 1,4 miliónu CZK). 16 Také v této záležitosti Ústavní soud v roce 2001 zasáhl a kauce zcela zrušil. Parlament o dva roky později uzákonil jejich novou výši na 15 tisíc CZK. Počet volebních obvodů se mezitím změnil na 14, celostátně kandidující strany tak platí 210 tisíc CZK. 17 Podle tohoto nového znění zákona se však kauce již žádné straně nevrací (proto se již platba formálně nenazývá kaucí, ale příspěvkem na volby). Ačkoli tato výše již pro většinu subjektů neznamená vážnou bariéru, některé subjekty ji nadále považují za nepřijatelnou s ohledem na to, že podle české ústavy je vstup do voleb svobodný a nesmějí mu být kladeny překážky. S touto argumentací se před volbami v roce 2002 ztotožnily také některé krajské soudy (kterým v ČR náleží pravomoc řešit stížnosti stran týkající se registrace kandidátních listin). Ve třech krajích soudy rozhodly, že se voleb mohou zúčastnit i strany, které kauci neuhradily. Nepřímé státní financování Český právní řád zná dvě explicitní formy nepřímého financování stran. Jedná se o osvobození sponzorských příspěvků od darovací daně a o možnost, aby si fyzické osoby odečetly od daňového základu příspěvky poskytnuté stranám. Zrušení darovací daně prosadila v roce 1999 ODS, když hrozilo, že její čelní představitel, který byl zodpovědný za stranické hospodaření, bude odsouzen za daňový v souvislosti s kauzou, již jsme zmínili výše. Podnikatel, kterému vláda vedená ODS prodala státní ocelářskou společnost, věnoval straně dar ve výši 7,5 miliónu CZK. Aby ODS skryla skutečnou totožnost sponzora a aby mohla příjem zdanit nižší sazbou, vykázala jej jako příspěvek od dvou fiktivních cizinců. Možnost snížení základu daně o dary poskytnuté 15 Dle kurzu z roku 1995 představovalo 200 tisíc CZK 7,5 tis. USD (24 násobek prům. mzdy). Celostátně šlo o 60,4 tis. USD (193 násobek prům. mzdy). 16 Dle kurzu z roku 2000 představovalo 40 tisíc CZK USD (2,6 násobek prům. mzdy). Celostátně šlo o 36,5 tis. USD (92 násobek prům. mzdy). 17 V současné době představuje 15 tisíc CZK 613 USD (0,8 násobek prům. mzdy). Celostátně jde o 8,6 tis. USD (12 násobek prům. mzdy).

10 stranám byla zavedena teprve v roce 2005 a nelze ji prozatím považovat za významnou podporu sponzorování. Nebude tomu tak pravděpodobně ani v budoucnu, neboť dárce sám takto nijak neušetří. Ačkoli stranám jako takovým se nepřímá podpora neposkytuje, stát financuje činnost poslaneckých klubů. Ty nicméně nemusí být zakládány jen na stranické bázi, v českém parlamentu existují či existovaly také kluby nezávislých poslanců a senátorů. Prostředky jsou vyčleněny ve vnitřním rozpočtu Poslanecké sněmovny, respektive Senátu nejsou tedy poskytovány samotným stranám. Jsou určeny pro na nákup spotřebního materiálu, drobných předmětů do výše 20 tisíc CZK za kus, na výdaje za pohoštění při pracovních jednáních, expertní posudky a pronájem jednacích prostor mimo budovu Parlamentu. Příspěvek není v porovnání s platbami za mandát nijak vysoký, avšak není nezanedbatelný. Usnesením 1471 z roku 2005 Poslanecká sněmovna schválila měsíční příspěvek poslaneckým klubům ve výši , Kč na každý klub a 3 550, Kč na každého člena klubu. Nevládní politické strany jsou navíc zvýhodněny tím, že příspěvek určený jejich klubu se násobí koeficientem 1,3. V roce 2011 si tak ČSSD s nejpočetnějším klubem přišla na 283 tis. Kč měsíčně, nejmenší Věci veřejné na 99 tisíc Kč. Výdaje stran a kandidátů Český právní řád otázku výdajů politických stran ani kandidátů nijak neupravuje. Neexistuje tedy žádná definice volebních výdajů a nejsou zavedeny žádné limity na náklady kampaní. Platí pouze zákaz nákupu reklamy v rádiu a televizi. V jednom případě se nicméně samotné strany dohodly, že dobrovolně omezí náklady na kampaň. Stalo se tak v supervolebním roce 1998, kdy se kromě řádných voleb do obecních zastupitelstev a Senátu konaly také předčasné volby do Poslanecké sněmovny. Uspořádání tří volebních kampaní v jednom roce politické strany finančně značně vyčerpalo, a proto se hlavní politické subjekty dohodly, že nebudou používat billboardů. Přesto nakonec některé z nich billboardovou kampaň vedly. Transparentnost a kontrola

11 Hlavním nástrojem kontroly stranického financování jsou v České republice výroční zprávy o hospodaření. Politické strany jsou povinny je poskytovat jednou ročně (vždy do 1. dubna) Poslanecké sněmovně. Skutečnost, že kontrolním orgánem je v českém modelu dolní parlamentní komora, je jeho hlavním problémem: kontrolující orgán je tvořen týmiž subjekty, které jsou kontrolovány, jinými slovy, strany přítomné v Poslanecké sněmovně prověřují úplnost a správnost svých vlastních výročních zpráv. Ač je účinnost tohoto způsobu kontroly přinejmenším diskutabilní, zákon určuje povinný obsah zpráv stran a rámcová pravidla, podle kterých by Sněmovna měla v případě zjištění nesprávných údajů postupovat, a stanovuje také určité sankce. Výroční zpráva musí (kromě účetního výkazu zisků a ztrát ) obsahovat zprávu auditora, jejíž závěr musí znít bez výhrad, dále přehled o příjmech členěný dle výše uvedených kategorií, identifikaci dárců a údaj o celkových provozních a mzdových výdajích a nákladech na volby (bez bližší specifikace jednotlivých výdajových položek). Identifikováni musejí být všichni sponzoři, avšak u darů nad CZK musí být navíc přiložena darovací poukázka (tedy jakásí stručná podoba darovací smlouvy dle předlohy ministerstva financí opatřená podpisy dárce a zástupce strany). Darovací smlouva však nemusí být uzavírána, pokud dar poskytuje člen strany formou členského příspěvku. Je tak snadné zákon obcházet, Zákon nehovoří o tom, jakým způsobem se úplnost a správnost poskytnutých údajů prověřuje (v praxi Sněmovna postupuje cestou usnesení, jimiž bere zprávy o financování na vědomí). Ukládá nicméně Sněmovně, aby v případě, kdy by podle jejího zjištění nebyly údaje v souladu se zákonem, oznámila tuto skutečnost příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by Sněmovna došla k závěru, že některá strana přijala dar v rozporu se zákonem, je takový subjekt povinen vrátit jej dárci, a to nejpozději do 1. dubna roku následujícího po roce, ve kterém dar získaly. Není-li takový postup možný, odvedou příslušnou částku v téže lhůtě do státního rozpočtu. Jde-li o stranu, která pobírá od státu stálý příspěvek, pozastaví ministerstvo financí jeho výplatu až do doby, než budou nedostatky odstraněny. Nicméně je-li dle Sněmovny nově předložená zpráva již úplná, vyplatí ministerstvo příspěvek i zpětně. Žádná sankce tedy v případě takového porušení zákona vlastně neexistuje. Teprve v případě, že by dar nebyl ve stanovené lhůtě vrácen, uloží příslušný finanční úřad straně a hnutí pokutu ve výši rovnající se dvojnásobku hodnoty daru. Může tak však učinit nejpozději do 3 let po roce, ve kterém došlo k neoprávněnému přijetí daru. Pragmaticky vzato, politické strany tak nemají důvod předkládat pravdivé informace o svém hospodaření. I v tom případě, že by Poslanecká

12 sněmovna na nesrovnalost v dárcovství upozornila, mají strany dostatek času na to, aby dar beztrestně vrátily. Vážným problémem české úpravy je absence jakékoli regulace (a tedy i nástrojů kontroly) financování kampaně samotných kandidátů. Závažné je to především u kandidátů do Senátu, kteří kandidují individuálně, nikoli na stranických listinách. Neexistuje tak podklad, na základě něhož by bylo možné posoudit, zda u zvolených senátorů nedochází ke střetu zájmů v souvislosti s prosazováním politických rozhodnutí ve prospěch sponzorů jejich kampaně. Stejná situace však nastává také u kandidátů do Poslanecké sněmovny. V tomto případě je kandidatura možná jen na listinách politických stran a ty jsou tak také hlavním aktérem voleb. Přestože volební zákon umožňuje preferenčním hlasováním ovlivnit personální obsazení mandátu, zcela opomíjí možnost, že by také kandidáti vedli individuální kampaň, a nezavádí žádná pravidla pro její kontrolu. Trendy ve financování stran v ČR V České republice jsou politické strany povinny zveřejňovat tyto informace o struktuře svých příjmů: - výše získaných státních dotací; - výše vybraných členských příspěvků; - výše získaných darů; - výše příjmů z vlastních aktivit (podnikání, pronájem prostor atp.); - přijaté půjčky a úvěry. Charakterizovat trendy v politických financích tedy můžeme pouze dle těchto kategorií. Půjčky a úvěry přitom v následujícím přehledu nebereme v úvahu, neboť se nejedná o skutečný příjem, ale pouze o účetní položku. Výroční finanční zprávy začaly být zveřejňovány v roce 1995, hodnocení tedy začínáme tímto rokem. Porovnáváme přitom

13 reálnou výši příjmů, tedy příslušné sumy vyjadřujeme jako násobek průměrné měsíční mzdy v daném roce. Graf 1: Srovnání výše příjmů ČSSD a ODS v letech jako násobků průměrné mzdy v daném roce ČSSD

14 ODS Pozn.: v letech2001 a 2003 představuje u ČSSD značné účetní příjmy majetkové vypořádání se společností Cíl, a.s. (Lidový dům). Tvoří takřka 100 % darů v daných letech. Akciová společnost Cíl byla i po tomto vypořádání každý rok největším donorem. Od r do r poskytla ČSSD dary v průměrné výši 32 milionů korun ročně (tedy 1364 průměrných mezd v tomto období). Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Údaje o průměrné mzdě z každého roku získána z ČSÚ (http://czso.cz). Výpočty autor.

15 Graf 2: Struktura vybraných kategorií příjmů ČSSD a ODS v letech ČSSD ODS

16 Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Výpočty autor. Graf 3: Srovnání výše příjmů KDU-ČSL a KSČM v letech jako násobků průměrné mzdy v daném roce KDU-ČSL

17 KSČM Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Údaje o průměrné mzdě z každého roku získána z ČSÚ (http://czso.cz). Výpočty autor.

18 Graf 4: Struktura vybraných kategorií příjmů KDU-ČSL a KSČM v letech KDU-ČSL KSČM

19 Zdroj: Data z let výroční finanční zprávy stran, data pro roky převzata z Výpočty autor. Výdaje na volby Politické strany mají povinnost zveřejňovat výdaje na volby teprve od roku Proto nemáme k dispozici data, na jejichž základě bychom mohli hodnotit trendy v celém zkoumaném obdovbí. V roce 2002 investovalo pět parlamentních stran do volební kampaně celkem 534 miliónů CZK (16,3 mil. USD), přičemž jejich celkové příjmy tvořily 33,3 mil. USD a celkové výdaje 32,1 mil. USD. Strany tedy za kampaň utratily přibližně polovinu prostředků, jimiž disponovaly. Distribuce státního financování mezi strany Státní financování v České republice ve svých důsledcích působí restriktivně na malé strany, a to především při vstupu do volební soutěže. Přehled struktury financování hlavních stran ukázal, že takřka všechny parlamentní subjekty jsou z výrazné části financovány státem. Systém je přitom nastaven tak, že i poměrně úspěšné malé strany disponují výrazně nižší státní podporou. Jako příklad může posloužit srovnání nejmenší parlamentní strany, Unie svobody-demokratické unie, u níž státní příspěvky v roce 2003 dosáhly 96 % příjmů, s nejsilnějším subjektem nezastoupeným v Poslanecké sněmovně, Sdružením nezávislých. Ve volbách do Poslanecké sněmovny získala v roce 2002 US DEU 9 mandátů, v senátních volbách uspěla v jediném obvodě. Sdružení nezávislých se do Sněmovny nedostalo, avšak v senátních volbách uspěli 2 jeho kandidáti. Současně US-DEU disponuje 617 mandáty v obecních a krajských zastupitelstvech, SN mandáty. Státní příspěvek pro US-DEU nicméně v roce 2003 činil 42 milionů Kč, pro Sdružení nezávislých jen 6,3 milionů Kč. Popsanou disproporci způsobuje především pojetí reprezentativnosti, které česká úprava financování uplatňuje. Význam subjektů odvozuje od dvou kritérií. Za základní měřítko považuje volební úspěch, dalším hlediskem pak je druh voleb, jichž se strana účastní. Obě tato hlediska jsou přinejmenším diskutabilní. Kritérium volební úspěšnosti popírá účel

20 příspěvku na úhradu volebních nákladů, tedy vytvoření podmínek pro konkurenceschopnou kampaň. Výrazně odlišný přístup ke stranám přítomným v Poslanecké sněmovny od postoje k subjektům úspěšným na regionální úrovni nejen nastoluje otázku, zda zprostředkovatelská úloha stran ve volbách druhého řádu je o tolik méně důležitá pro fungování politického systému, ale především zpochybňuje zavedení příspěvku na mandát krajského zastupitele, který by dle této logiky neměl vůbec existovat. Tyto, ale i další prvky systému financování (například nezdůvodněné změny výše jednotlivých příspěvků, s nimiž jsme se setkali v extrémní míře v době volební reformy v roce 2000) svědčí o tom, že příslušná legislativa se neodvíjí od ujasněné koncepce, ale spíše od ad hoc utvářených strategických úvah o ziscích a ztrátách parlamentních stran.

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 8. FUNKČNÍ OBDOBÍ 662. USNESENÍ SENÁTU ze 23. schůze, konané dne 14. června 2012 k návrhu senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších,

Více

2. Kandidáti a zvolení poslanci

2. Kandidáti a zvolení poslanci 2. Kandidáti a zvolení poslanci Kandidátní listiny pro volby do PS PČR mohou podávat politické strany a hnutí a jejich koalice; pro každý volební kraj mohou tato politická uskupení vystupovat pouze na

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K

VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K VYBRANÁ TÉMATA 10/2012 K úpravě vedení a financování volebních kampaní podle tisku č. 719 Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. červenec 2012 Vybraná témata 10/2012 2 Obsah A. Dosavadní platná úprava... 2 B. Rozbor

Více

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra

Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb. Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Mgr. Silvia Rákociová zástupce vedoucí oddělení voleb odbor všeobecné správy Ministerstvo vnitra Nová a připravovaná právní úprava na úseku voleb Nová právní

Více

Projednávaných jako tisky č. 568/0 a č. 569/0 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Návrh č. 4 soulad se zákonem o státní službě (tisk 568)

Projednávaných jako tisky č. 568/0 a č. 569/0 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Návrh č. 4 soulad se zákonem o státní službě (tisk 568) Doporučení pracovní skupiny Rekonstrukce státu k pozměňovacím návrhům novel volebních zákonů a novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích Projednávaných jako

Více

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal TISKOVÁ ZPRÁVA 1. dubna 2016 Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran. Současná vládní koalice by získala ústavní

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 513. USNESENÍ SENÁTU z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /senátní

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období Parlament České republiky Senát 8. funkční období 2011 N á v r h senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, senátorky Dagmar Terelmešové a dalších, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED

VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED Informace STEM ze dne 5. 3. 13 CESTA VÁCLAVA KLAUSE ČESKOU POLITIKOU I. VÝVOJ DŮVĚRYHODNOSTI VÁCLAVA KLAUSE CELKOVÝ PŘEHLED První část seriálu věnovaného osobnosti Václava Klause sleduje důvěru veřejnosti

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 13. září 2016 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2017 Příprava

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ ČÁSTI ZÁKONA Č. 424/1991 SB., O SDRUŽOVÁNÍ V POLITICKÝCH STRANÁCH A V POLITICKÝCH HNUTÍCH, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 9 Rejstřík stran a hnutí (1) Rejstřík stran a hnutí vedený

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014.

INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM. Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. INFORMACE VOLEBNÍM STRANÁM Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky na dny 10. a 11. října 2014. PLATNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XARZL čj. MSMT-16620/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8)

Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech (Tabulka 8) Kandidující a zvolení do PSP ČR v letech 1996-2010 (Tabulka 8) Zdroj: Volební statistika ČSÚ Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) se konají každé 4 roky, pokud nedojde k volbám předčasným

Více

Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice. Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012

Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice. Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012 Kvóty: účinný, přesto odmítaný nástroj pro vyšší účast žen v politice Jana Smiggels Kavková, M.A. PS PČR, 20. listopadu 2012 Příčiny nízkého počtu žen v politice Individuální bariéry - přetrvávající patriarchální

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018

Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Informace o podmínkách kandidatury v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 (Trutnov) v roce 2018 Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen Senát

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 6. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_332 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011

Jak zprůhlednit. stran? vrhů ODS. PS PČR, 19. července 2011 Jak zprůhlednit volební kampaně politických stran? 7 návrhn vrhů ODS Aktuální situace Debata o zprůhledněnívolebních kampaníse vede dlouho, ale zatím nepřinesla žádnékonkrétnízměny. Do politickédiskuse

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

Metodické doporučení ÚSC

Metodické doporučení ÚSC Metodické doporučení ÚSC aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2014 I. Informace o novele nařízení č. 37/2003 Sb. Vláda ČR na své schůzi dne 18. prosince 2013 na základě Ministerstvem

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Kadaně na činnost a projekt pro ostatní žadatele čl. I Úvod 1. Tento program je výzvou k podávání žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kadaně na

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno

Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno Pravidla pro poskytování dotací nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Krásno I. Předmět úpravy Tato pravidla upravují poskytování dotací, nebo návratné finanční výpomoci (dále pouze dotace )

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby ZÁKON O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH - ZÁKON O LÉČIVECH - ZÁKON O REGISTRU SMLUV Efektivní právní služby 1 STRUČNÉ SHRNUTÍ PRÁVNÍHO RÁMCE PRO DNEŠNÍ DOPOLEDNE zákon o zadávání veřejných zakázek shrnutí legislativního

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na

DŮVODOVÁ ZPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU STRANY ZELENÝCH 2014 Předsednictvo Strany zelených předkládá Republikové radě SZ Návrh rozpočtu Strany zelených na Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 Obsah: 1.) Důvodová zpráva k Návrhu rozpočtu Strany zelených na rok 2014 2.) Návrh rozpočtu Strany zelených na rok 2014 ve struktuře (měsíční přehled) - výnosů

Více

Statut poslanců Evropského parlamentu

Statut poslanců Evropského parlamentu Statut poslanců Evropského parlamentu JUDr. Jan Pulda, LL.M. Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie PI 1.200 srpen 2009 PI 1.200 2 Obsah: A) SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA JAK KANDIDOVAT DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva obce mohou podávat volební strany. Volební stranou mohou být: - registrované politické strany a politická hnutí,

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne..2012,

Senátní návrh. ZÁKON ze dne..2012, Senátní návrh ZÁKON ze dne..2012, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí Obecní úřad v Dobré bude registračním úřadem pro volby do zastupitelstev obcí dne 10. a 11. října 2014 pro obec Dobrou. Termín pro odevzdání kandidátních listin je nejpozději

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti:

Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: škola demokracie a personální rezervoár politického systému? Josef Bernard 24.10.2014 Zdůvodnění existence územní samosprávy dle Sharpe 1970 Funkční argument

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice

Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice OBEC ŽELEŠICE Směrnice o poskytování veřejné finanční podpory z rozpočtu obce Želešice Účinnost od: 7.2.2014 Zástupce obce - poskytovatele: Ing. Jiří Kvasnička, starosta obce Želešice 1 Článek I Základní

Více

Širší rámec (přípravy regulace) Podmínkou dobrého fungování státní správy je i dodržování Obecných zásad hodnocení dopadů regulace (dále RIA - Regulatory Impact Assessment). Ty jsou trvalou součástí legislativního

Více

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %,

Více

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Poslanecký návrh ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č.

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce

č. 22/2008 Ustanovení: 10, 12, 35, 123 test čtyř kroků, pravomoc obce, působnost obce S t a novisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra č. 22/2008 Označení stanoviska: Postup Ministerstva vnitra při hodnocení souladu obecně závazných vyhlášek obcí se zákonem Právní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE uzavřená ve smyslu 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších a 10a odst. 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 791/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 791/0 Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění

Více

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ

Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ Program podpory malých a středních podnikatelů, kteří se aktivně účastní 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace VÝVOJ (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem

Více

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE

PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE PARDUBICKÝ KRAJ METODIKA ŘÍZENÍ A KOORDINACE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE I. Úvodní ustanovení 1. Pardubický kraj v návaznosti na 3, 95 a 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

Více

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

N á v r h. Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích N á v r h III. ZÁKON ze dne.. 2015, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament

Více

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům

VYBRANÁ TÉMATA. Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům VYBRANÁ TÉMATA 7/2013 Finanční příspěvek zasloužilým sportovcům Mgr. Štěpán Pecháček, Ph.D. květen 2013 2 Obsah: Historie projednávání finančních příspěvků zasloužilým sportovcům v PS... 2 Srbsko... 2

Více

Zastupitelé obcí a střet zájmu

Zastupitelé obcí a střet zájmu Zastupitelé obcí a střet zájmu Mgr. Petra Bielinová, advokát Konference o právu a povinnostech obcí a měst 16. ledna 2015, Praha Zákon o střetu zájmu (159/2006 Sb.) Veřejný funkcionář NESMÍ Starosta, radní

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013 Kandidující a zvolení do PSP ČR 213 Počet kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zvyšuje. V roce 26 kandidovalo v parlamentních volbách 4 985 osob, z toho 1 383 žen, v roce 21 se jednalo

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 16 Volební kampaň (1) Volební

Více

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje 10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje V předchozích kapitolách byla věnována pozornost těm politickým subjektům, které patřily k nejúspěšnějším ve všech

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla)

Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Pravidla a podmínky pro podávání žádostí o programovou dotaci na podporu sociálních aktivit v roce 2016 (Pravidla) Platnost od: 22.02.2016 Účinnost od: 23.02.2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

LEGISLATIVNÍ PROCES,

LEGISLATIVNÍ PROCES, LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. LEGISLATIVNÍ PROCES, pracovní list 1. Doplňte text na základě

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 248 8. funkční období 248 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Dienstbiera, Milana Štěcha, a dalších, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických

Více

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Systémová korupce vyžaduje systémové řešení. Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Systémová korupce vyžaduje systémové řešení Michael L. Smith, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Prezentace je podpořena projektem Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. s názvem Snižování bezpečnostních

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2015 7. volební období 141 USNESENÍ organizačního výboru z 28. schůze 11. února 2015 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2015 Organizační

Více

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014

Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidatura ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2014 Kandidátní listina Podávání kandidátních listin upravuje 21 zákona. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6, případně lze

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, transparentnosti a boje proti korupci Zastupitelé zvolení do Zastupitelstva hlavního města Prahy za Občanskou demokratickoustranu (dále také

Více

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí Irsko Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi získali, zejména díky štědré regionální politice.

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 45. USNESENÍ SENÁTU z 3. schůze, konané dne 10. prosince 2014 k Pravidlům hospodaření senátorských klubů pro rok 2015 /senátní tisk č. 13/ Senát schvaluje

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, Vimperk Č. j.: 18/2014-ZO-CEV Ve Vimperku dne 22.08.2014 o volbách, kandidátní listinu volební strany Sdružení nezávislých kandidátů (sdružení nezávislých kandidátů) pro volby do zastupitelstva obce Vacov, konané

Více

Smlouva o nominaci Mgr. Jana Holáska, LL.M. na senátora

Smlouva o nominaci Mgr. Jana Holáska, LL.M. na senátora Smlouva o nominaci Mgr. Jana Holáska, LL.M. na senátora Uzavřená mezi : Hnutím Nestraníků (dále jen Nestraníci ), IČ: 27034500 se sídlem: K. H. Borovského 672, Choceň, 56501 jednající: Věra Rybová telefon:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje 8. 9. 2016 Praha Odpočet na podporu výzkumu a vývoje S účinností od 1.1.2005 byla do zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ( dále

Více

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

Senátní návrh. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Senátní návrh ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2012, o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2012, o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů III. N á v r h ZÁKON ze dne 2012, o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o změně některých zákonů Parlament se unesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOHLED NAD HOSPODAŘENÍM

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Část I Zásady poskytování podpor z rozpočtu Města Horšovský Týn Článek 1. Úvod 1. Účelem poskytování podpor je všestranně rozvíjet

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92

Č. 10. N á l e z. Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (pléna) ze dne 17. září 1992 sp. zn. Pl. ÚS 72/92 Č. 10 Ze skutečnosti, že zákonem na nějž odkazuje 242 zák. práce ( zák. č. 65/ 65 Sb. ) ve znění zák. 231/92 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti může být i zákon národní

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů

I. Úvodní ustanovení. II. Výklad pojmů Zásady dotačního programu na podporu sociálních služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2012. I. Úvodní ustanovení Nestátní neziskové

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4878 Sbírka zákonů č. 322 / 2016 Částka 126 322 ZÁKON ze dne 6. září 2016, kterým se mění volební zákony a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT 4.8.2011 Úřední věstník Evropské unie C 229/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÝ PARLAMENT Jednací řád Konference parlamentních výborů pro evropské záležitosti

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více