ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu."

Transkript

1 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva Služby Diakonie Českobratrské církve evangelické Kalendář kulturních a společenských akcí v roce 2009 Uvnitř - Místní poplatky - Rozpočet obce na rok Bezpečnostní situace v obci - Z obecní kroniky před 80 lety Seninský vydává Obecní úřad Seninka v únoru 2009 zpravodaj Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: Program zveřejněný na pozvánce byl doplněn o bod 12 : Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009 a následně schválen. Hlasování: 6 pro - 0 proti K bodu 2: ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651 mn.n.m. K bodu 3: ZO schvaluje realizaci projektu Sdružení obcí Hornolidečska Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO schvaluje dohodu se Sdružením obcí Hornolidečska o bezplatném užívání vozidla, které bylo zakoupeno v rámci tohoto projektu na dobu 5 let. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu. K bodu 4: ZO schvaluje dodatek číslo 1. Smlouvy o zajištění provozu vodovodu s firmou Valašské vodovody a kanalizace a.s. K bodu 5: ZO schvaluje Dohoda o použití finančních prostředků získaných prodejem plynárenského zařízení dle smlouvy č o poskytnutí podpory na výstavbu plynárenského zařízení se Sdružení obcí Vsacko. Hlasování : 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 6: ZO schvaluje žádost Obce Valašská Polanka o příspěvek ve výši 82 tis Kč na projekt renovace základní školy a neschvaluje příspěvek na zdravotní středisko. K bodu 7: ZO zamítlo vyslovit souhlas se Souhlasným prohlášením o vlastnictví k pozemkům v k.ú. Seninka se Lesy České republiky s.p. Podpisem tohoto prohlášení by přešlo faktické vlastnictví pozemků pod vodními toky na stát. Hlasování 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 8: ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Hlasování: 6 pro -0 proti K bodu 9: ZO schvaluje přijetí rozpočtového provizoria na rok 2009 do schválení řádného rozpočtu obce Seninka na rok K bodu 10: ZO schvaluje složení inventarizační komise v rámci účetní závěrky za rok 2008 ve složení : Milan Hanulík, Josef Juřica, Miroslav Tomanec. K bodu 11: ZO bere na vědomí informace z porady starostů na MěÚ Vsetín a informaci o strategii rozvoje Zlínského kraje do roku K bodu 12: ZO schvaluje Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009.

2 Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: ZO schvaluje program 24. zasedání uvedený na pozvánce doplněný o bod 14: Smlouva o zajištění nákupu knihovního fondu a následně takto doplněný program byl jednomyslně schválen. K bodu 2: ZO bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce K bodu 3: ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole zajištění požární ochrany obce zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje územní odbor Vsetín. K bodu 4: ZO bere na vědomí,že dodatek k požárnímu řádu bude zpracován v dubnu K bodu 5: ZO schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledna Vartovna v rámci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651m.nm.. Podle zadávacích podmínek byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy BS Vsetín, s.r.o. ZO pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s vybranou firmou v závislosti na termínu a podmínkách uzavření smlouvy o dotaci. K bodu 6: ZO schvaluje Zprávu kontrolního výboru o inventarizaci majetku obce ke dni K bodu 7: ZO schvaluje rozpočet obce Seninka na rok 2009 takto : Celkové příjmy rozp : 4,081 mil Kč Financování 2, mil Kč Celkové zdroje 6, mil Kč Běžné výdaje 3, mil Kč Kapitálové výdaje 2, mil Kč Celkové výdaje 6, mil Kč 2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 jsou uvedeny v příloze usnesení. ZO schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. ZO schvaluje předpokládané poskytnutí dotací na investiční akce v rozsahu: Projekt Rozhledna Vartovna tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace tis. Kč. ZO schvaluje záměr na uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč. K bodu 8: ZO schvaluje Rozpočtový výhled Obce Seninka na roky 2009 až 2012, který je přílohou tohoto zápisu. K bodu 9 : ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce obecního pozemku p.č. 56/3 a 116 v souvislosti s opravou regulace potoka Seninka va katastru obce. K bodu 10: ZO schvaluje Souhlasné prohlášení s Lesy ČR s.p. o vlastnictví k pozemkům pod vodním tokem na p.č. 931/1 - hlavní vodní tok přes obec. K bodu 11: ZO vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2008 a rozpis pěstebních úkolů na rok K bodu 12: ZO schvaluje záměr odložení zpracování územního plánu obce, protože stávající uzemní plán platí až do roku K bodu 13: ZO bere na vědomí zprávu o Tříkrálové sbírce a informaci z jednání o požadavku firmy Joga Luhačovice na zvýšení plateb za odvoz komunálního odpadu. K bodu 14: ZO schvaluje uzavření smlouvy s MVK Vsetín o zajištění nákupu knihovního fondu ve výši 4000 Kč. Místní poplatky Místní poplatky za svoz odpadů, poplatky za psa, poplatky za hrobová místa a urnové skřínky jsou každoročně splatné do konce dubna. Poplatky za hrobová místa a urnové skřínky se platí na dobu 5-ti let, dříve byla platba hrobových míst na 10 let urnových skříněk na 5 let. Obecní vodovod Odečet spotřeby vody bude proveden ke konci srpna, platba za vodu pak do 30. října Odběratelé mají možnost složit zálohu na platbu za odběr vody v průběhu roku, tato pak bude vyúčtována dle skutečného odběru v říjnu V průběhu roku se provádí předepsané rozbory vody, tyto odpovídaly požadované normě pro pitnou vodu. V letošním roce plánujeme, mimo běžnou údržbu, opravu hydrantů a šoupátek, které jsou ve špatném stavu a znemožňují případné odstavení vodovodního řádu v jednotlivých úsecích. Odpady Harmonogram svozu odpadů byl přílohou zpravodaje v prosinci Svozová firma JOGA Luhačovice, předložila obcím navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a pytlů pro tříděný odpad. V současné době je cena za odvoz jedné popelnice 34,- Kč, cena pytlů na tříděný odpad: černý pytel 39,- Kč, žlutý pytel 15,- Kč, zelený, bílý a modrý pytel 10,- Kč/ks, oranžový pytel dodává Ekokom zdarma. Žádáme občany, aby pytle používali jen na

3 tříděný odpad, pytle na plasty a papír připravili k odvozu až budou plné. Plastové lahve sešlápněte, aby se do pytle vešlo co nejvíce kusů. Služby Diakonie ČCE Diakonie ČCE Valašské Meziříčí zaslala informaci pro občany obce o poskytovaných službách, které ve zkrácené verzi uvádíme. Hospicová paliativní péče - je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit symptomy, tedy důsledky onemocnění. Pobyt plně indikovaných pacientů není v hospici časově omezen. Sociální služba pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitaci v nemocnici, ale je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a agentur domácí péče. Pobyt je omezen na dobu několika měsíců. Odlehčovací služba je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné osoby a tato osoba onemocní, jede na dovolenou, upravuje bydlení apod. Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů. Žádosti pro všechny typy poskytované péče jsou k dispozici na stránkách nebo u sociálních pracovnic hospice. Úhrady za sociální služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. pro všechny poskytovatele podle stejných pravidel. Klient zaplatí za každý den pobytu: za celodenní stravu 130,- Kč za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 150,- Kč Další poplatky platí klient dle typu poskytované péče, blížší informace na obci nebo viz níže. Kontakty Diakonie ČCE hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí 3 Telefon: recepce, sociální pracovnice, fax: mobil: , Poskytování informací: pondělí pátek 8:00 16:30 hodin Tříkrálová sbírka Charita Vsetín spolu s obcemi Vsetínska opět připravila ve 20 obcích a městě Vsetín Tříkrálovou sbírku. V naší obci se uskutečnila již třetím rokem. Výtěžek sbírky všech obcí byl ve výši ,- Kč. Občané obce Seninka přispěli do této sbírky částkou 3 397,- korun. Z letošní sbírky bude poskytnuta přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v sociální nouzi, dovybavení půjčovny pomůckami, polohovacími lůžky, podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko ve Vsetíně. Dále budou finančně podpořeny projekty Daruj střechu na Haiti, humanitární projekt Děti ulice v Lopatynu a dětský domov v Bortnikách na Ukrajině. Touto cestou Charita Vsetín děkuje všem dárcům za jejich za štědrou ruku a koledníkům za jejich čas a vynaloženou energii. V naší obci se Tříkrálové sbírky ujala paní Helena Ondráčková s dětmi Alžbětkou, Amálkou a Prokopem.Možná si kladete otázku, že do Vašeho domu koledníci nepřišli. Ve velkém mrazu prošli koledníci pouze půl obce, za což jim moc děkujeme. Naskýtá se otázka, zda v příštím roce nezajistit dvě skupiny koledníků. Bezpečnostní situace v obci Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč každoročně vyhodnocuje bezpečnostní situaci a dodržování veřejného pořádku v naší obci. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci podali zástupci policie osobně na zasedání zastupitelstva obce, nejdůležitější informace uvádíme. V roce 2008 byly evidovány 2 trestné činy: 1x poškození cizí věci, 1x krádež vč. vloupání a 14 přestupků: 1x přestupek proti majetku, 11x přestupek v dopravě, 2x na úseku pojištění. U všech se podařilo zjistit pachatele, se kterými bylo vedeno řízení. Většina přestupků a trestných činů byla spáchána pod vlivem alkoholu. Apelujeme na cyklisty, aby nejezdili pod vlivem alkoholu a na neosvětlených kolech, ohrožujete tak život svůj i ostatních účastníků silničního provozu. Dalším přestupkem je volné pobíhání psů po obci. Nutno upozornit majitele psů, že v poslední době je stále více telefonů na obecní úřad, že tam či onde pes ohrožuje okolí. Dále upozorňujeme na zákaz vypalování travních porostů. Porušováním těchto opatření se dopouští jedinci trestního stíhání. Po otevření hranic se Slovenskou republikou se zvyšuje najíždění cizinců a občanů rómského etnika do obcí. Tito vyhledávají především starší lidi a pod záminkou nabídky zboží, odečtu plynu, elektřiny, pojišťovacích služeb se vnucují do obydlí a vždy se jim podaří občany okrást. Vyzýváme Vás, abyste zabezpečili svůj majetek, zamykali a nenechali se obelstít. Před vánocemi takto došlo k okradení v Leskovci, 20 minut na to v Horní Lidči a za 10 minut byli za hranicemi. Pokud zaznamenáte pohyb podezřelých osob po obci, volejte linku 158. Dále informuje občany, že od letošního roku mají příslušníci policie přiděleny jednotlivé obce, ve kterých se budou častěji pohybovat a zajišťovat bezpečí občanů. Pomáhat a chránit naše občany a firmy bude pprap. Michal Liška. Bude se po obci

4 častěji pohybovat a věříme, že v obci bude přestupků ubývat. Pro informaci sdělujeme, že za každé projednávání přestupku hradí obec ze svého rozpočtu 900,- Kč správnímu orgánu, který přestupek projednává a nemá možnost od občana, který přestupek způsobil částku vymoci. Telefon na OO policie Horní Lideč je Projekty realizované a připravované v letošním roce V loňském roce byly podány žádosti o dotace na projekty, které realizujeme v současné době a to: Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - tento projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie MAS Hornolidečska SZIF programu rozvoje venkova. Jedná se o rekonstrukci sklepní místnosti v KD (peklo), která bude sloužit občanům a spolkům k setkávání. Realizace projektu byla zahájena ukončena bude Náklady na rekonstrukci jsou ,- Kč, dotace ,- Kč. Projekt realizuje firma JASY Vsetín, s.r.o. Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín tento projekt je spolufinancován podporou Zlínského kraje. Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2008, ukončení Rozpočet projektu je ,- Kč, dotace Zlínského kraje ,- Kč. Projekt realizuje firma Voding Hranice, s.r.o. Rozhledna Vartovna - tento projekt je spolufinancován z Operačního programu přezhraniční spolupráce SR-ČR Obec Seninka je partnerem projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.nm. Výstupem projektu bude Rozhledna Vartovna v obci Se- 4 ninka, rozhledna v Dohňanech, obec Jasenná oprava části přístupové komunikace, naučná stezka propojující obce Hornolidečska a Púchovské doliny, propagační image publikace, setkání Čechů a Slováků na Vartovně a v Dohňanech. Výstupem projektu obce Seninka je stavba rozhledny a projektová dokumentace, vydání ks propagačního letáku, setkání Čechů a Slováků na Vartovni, pořízení 1 ks posezení a 6 ks informačních tabulí vedoucích na Vartovnu. Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavební práce rozhledny budou zahájeny v březnu, ukončení je plánováno na říjen Průběžně dojde k instalaci informačních tabulí a vydání propagačního materiálu. Náklady celého projektu jsou cca 15 mil. Kč, z toho obce Seninka cca 9,0 mil Kč. Dotace činí 90% nákladů tj. 8,1 mil Kč. Zhotovitelem stavby Rozhledna Vartovna byla vyhodno -cena firma BS Vsetín, s.r.o.. První setkání na kopci Vartovna se konalo 2. ledna Zúčastnilo se ho na 300 občanů z okolních obcí Seninka, Jasenná, Liptál a dalších. Po krátkém seznámení se záměrem projektu se diskutovalo, zpívalo, tančilo, nechyběl oheň ani horký čaj a další občerstvení.. V družné debatě došlo k prohloubení vztahů jak se říká přes kopec. Bylo to pěkné přivítání nového roku a zahájení realizace velmi náročného projektu. Snad se nám ho podaří zrealizovat a dovršit náročné přípravné období. Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním žádost o dotaci na tento projekt byla podána na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) do Olomouce v září Do dnešního nemáme informaci, zda byl doporučen k přidělení dotace. Přenosná motorová stříkačka žádost o dotaci podána na Zlínský kraj, tato dosud nebyla vyhodnocena. Czech Point Sdělujeme, že od letošního roku poskytujeme občanům naší obce další služby, za kterými dříve museli jezdit na katastr nemovitosti nebo matriku do Valašské Polanky nebo Vsetína. Po zajištění ověřování podpisů a listin, je možné na Obecním úřadě v Senince požádat o výpis z rejstříku trestu, výpis z katastru nemovitosti, výpis živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru řidičů a další. Tyto výpisy jsou zpoplatněny částkou dle druhu výpisu od 50,- Kč. Žadatelé předkládají občanský průkaz. V loňském roce jsme požádali o dotaci na vybavení pracoviště Czech Point potřebnou technikou, abychom tyto výpisy mohli vydávat. Další podmínkou bylo absolvování školení zaměstnanců obce. Kácení a údržba stromů Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o zveřejnění níže uvedené informace, která se týká údržby vegetace, ořezávání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy a to: Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny stromy a keře) a který sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví a vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku. Dle 14 odst. 1 z.č. 13/1997Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci do-

5 pravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku. Tolik citace ŘSZK. Dále informujeme občany, že o kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat na obecním úřadě, který vydává rozhodnutí. K žádosti je nutno doložit číslo parcely a popis dřevin, které se mají kácet. Na obecní úřad zaslaly nabídku služeb rizikové kácení dřevin ve ztížených podmínkách dvě níže uvede firmy: Jan Svoboda, Liptál 214, IČ: , mobil: , Martin Jelínek, tel.: , Pan Gargulák Všichni provádí ořez dřevin ve ztížených podmínkách, v zástavbě, u silnic, u el. vedení apod. Mimo rizikové kácení provádí ořezy stromů, zdravotní a redukční řezy stromů. Podklady připravila: Marie Řezníčková Grafická úprava: Ing. Ivan Juřica Z obecní kroniky před 80 léty v roce 1929 Hned na počátku roku v lednu udeřila velmi tuhá zima a velké sněhové vánice. Mrazy se tak stupňovaly, že v měsíci únoru bylo nutno omeziti školní docházku, neboť školní děti nebyly schopny bez nebezpečí omrznutí dojít do školy. Tato krutá zima zanechala těžké škody zejména na ovocném stromoví, jehož asi třetina byla velmi těžce postižena a během roku hynula nadobro. Avšak i ty stromky, které zůstaly více méně 5 Kulturní a společenské akce v roce 2009 v obci Seninka Termín: Název akce: Pořadatel: 21. února Končiny fašank Hasiči 1. března Maškarní karneval pro děti OS Úsměv Seninka 7. března Lyžařské závody TJ Sokol Seninka květen Odborná zájezd Zahrádkáři 2. května Slet čarodějnic Kulturní komise obce 27. červena Dětský den Kulturní komise obce 5. července Hasičská soutěž SDH Seninka 6. července Setkání evangelíků Kulturní komise obce 25.července Myslivecký výlet MS Horka září Sušení ovoce Zahrádkáři 10. října Drakiáda Kulturní komise obce říjen- listopad Setkání na Vartovně Kulturní komise obce 7. listopadu Domácí zabijačka Kulturní komise obce 21. listopadu Setkání se seniory Kulturní komise obce 5. prosince Mikulášská nadílka OS Úsměv Seninka 2. ledna 2010 Novoroční výstup na Vartovnu TJ Sokol a KK obce nesly následky této zimy a hodně jich zakrnělo. Snad i tato zima uspíšila vyhynutí švestky valašské, která kdysi z ovocného stromoví v naší obci převládala, dávajíc časté a hojné úrody. V posledních desetiletích byly švestkové stromy napadeny škůdci v takovém množství, že v poměrně krátké doby přivodily úplnou zkázu jejich. Pro naše hospodářství znamená tato ztráta citelný pokles příjmů, neboť sušené švestky byly kdysi hojným vývozním artiklem.. K posouzení poměrů třeba uvésti, že ještě před lety bylo v naší obci asi 25 valašských sušíren na ovoce, že se někdy sušívalo ovoce a to hlavně švestky až po dobu 5 týdnů. Za 100 kg sušených švestek se platívalo 10,16 až 18 rýnských podle velikosti a jakost. Mimo to část úrody bývala dána na kvas a vypálena na slivovici. Úměrně jak ubývá výtěžek z ovoce stoupají zase výnosy u obilí, což podmiňuje hlubší orba a větší používání umělých hnojiv. Současně hledají se nové možnosti zemědělského podnikání a je to především pěstování travin na semeno, které počíná se v obci slibně ujímati, což je výsledkem propagace pícninářské a travinářské stanice v Rožnově p.r., která se horlivě staré o získávání nových členů pěstitelů tradičních semen, které dávají na Valašsku dobré výnosy. Na uprázdněné místo správce zdejší školy po odchodu pana učitele Zeťáka, ustanovena prozatímně Anděla Chmelová narozená ve Valašské Polance a k ní jako výpomocná učitelská síla Anežka Hladilová z Břestu u Hulína. Tyto působily na zdejší škole toliko ve školním roce Již na počátku roku 1929 vypsán konkurz pro volnou soutěž na obsazení místa definitivního učitele a správce školy. Přihlásili se čtyři žadatelé, z nichž obdržel místo nejstarší z nich František Hladký rodák z Poličky (Čechy), který působil na škole. Výpomocným učitelem pro druhou třídu ustanoven Josef Koňařík, rodák z Halenkova. Josef Cedidla Pamětí kniha Obce Seninka

6 6 R o z p o č e t obce Seninka pro rok 2009 v tis. Kč název akce paragraf příjem Výdaje Daně převod od FÚ Úroky z účtu Hřiště u KD Poplatky za psy 4 Dotace KÚ Zlín správa 8 Správní poplatky 5 Poplatky za domovní odpad Poplatky za odvoz komunálního odpadu (JOGA) Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM Prodej a nákup nových popelnic Nákup pytlů na tříděný odpad Obecní lesy Knihovna Bytové hospodářství nájem, služby splátky na byt oprava a ostatní Kultura - pronájem místností, zapůjčení vybavení - pronájem pohostinství - dotace na společ. místnost v KD - důchodci, mikuláš, ostatní akce - kronika, zpravodaj - balíčky pro jubilanty Hřbitov, nájem, služby Hlášení rozhlasem,nájem pozemků,nákup CD,OSA Oprava rozhlasu Obecní vodovod příjem za vodu - smlouva z VaK rozbory vody - oprava vodovodního řádu Prodej knihy Seninka, DVD Hornolidečsko Ostatní příjmy prodej DHM Místní komunikace provoz, pasport, pozemky Dopravní obslužnost Neinvestiční dotace obci Val. Polanka - na žáky pro ZŠ - na zdravotní středisko Oprava staré zbrojnice Nebezpečný odpad Topení v KD Elektrika v KD Ostatní provoz v KD práce, opravy, atd Veřejné osvětlení Členské příspěvky - Hornolidečsko, Vsetínsko, MAS H Údržba zeleně TJ příspěvek, dohody, věcné dary (turnaj v stolním tenise) Zastupitelstvo Činnost správy obce zaměstnanci, ostatní Územní rozvoj Komunální služby nástěnky, materiál, služby, VPP Sociální služby Zdislava, Charita a další příspěvky 4319,4329, Hasiči provozní náklady (benzín, školení, náhradní díly...) Poplatek za přestupky občanů obce Tvorba, aktualizace a správa JDT mapy obce sml. se ZK Vrácení nevyčerpané dotace na volby Dar neslyšícím celkem Rozpočet není vyrovnaný, příjmy převyšují výdaje o ,- Kč. Předpokládané poskytnutí dotací v roce 2009 na investiční akce na projekty: Projekt Rozhledna Vartovna, rozpočet tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka, rozpočet 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace, rozpočet 166 tis. Kč. Záměr obce: uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč

Seninský zpravodaj. Usnesení Zastupitelstva obce v roce 2010. Rekapitulace volebního období 2006-2010. Přečtěte si

Seninský zpravodaj. Usnesení Zastupitelstva obce v roce 2010. Rekapitulace volebního období 2006-2010. Přečtěte si 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva obce v roce 2010 Rekapitulace volebního období 2006-2010 Projekty připravené k realizaci v roce 2010 Uvnitř - Vesnice roku a stavba roku Zlínského kraje - Rozhledna

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

14. zasedání dne 28.3.2008

14. zasedání dne 28.3.2008 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva obce v roce 2008 Dění v naší obce v první polovině roku 2008 Kalendář kulturních a společenských akcí v roce 2008 Další informace - Projekty - žádosti - dotace - Poplatky

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015

Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 Závazné ukazatele rozpočtu 2014 Rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč v tis. Kč 1. Druhové členění - podíl na rozpočtovém určení daní, nárokové transfery Příjmy výdaje paragraf položka Příjmy 2014

Více

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011

Obec Rychnov na Moravě Rychnov na Moravě č.63 IČO: Rozpočet na rok 2011 Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ)

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) - návrh PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 310,0 Daň z příjmů fyzických osob 20,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35,0 Daň z příjmů

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ

ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ ROZPOČET NA ROK 2011 OBEC ČINĚVES - IČ 239046 Příjmová část: Paragraf Položk Org. ÚZ MD D Text 1111 700000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1112 150000 Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

ROZPOČET OBCE BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM NA ROK 2014 P Ř Í J M Y Druh příjmu Rozpočet Upravený Účel. Zn. (ÚZ) Org. zn. (OZ) Paragraf Položka Záz.pol. Poznámka 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY : Daň z příjmů FO ze

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS ČÁSTKA 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400 000,00 Kč 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 40 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny).

Rozpočet obce byl schválen dne 15.prosince 2014, usnesení č.3/1/2/2014 ve výši ,-- Kč. Údaje jsou uvedeny v Kč (zaokrouhleno na koruny). Závěrečný účet obce Bohuslavice nad Vláří za rok 2015 / 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HEŘMANICE U ODER ZA ROK 2015 (v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle 17, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Organizace: Obec Heřmanice

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh

Závěrečný účet Obce Nezdice za rok návrh Obec Nezdice Nezdice 46 IČ: 00573370 Závěrečný účet Obce Nezdice za rok 2011 - návrh ( 17 zákona č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Datum: 6.6.2012

Více

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY

Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 PŘÍJMY 1 Obec Brodek u Konice SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 Položka Text - Částka (Kč) 1111 daň z příjmů FO ze záv. činnosti - 2 100 000,00 1112 daň z příjmů FO z výdělečné činnosti - 700 000,00 1113 daň z příjmů

Více

,3 % B

,3 % B Plnění rozpočtu za období 1-12/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 2 353 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2012

ROZPOČET NA ROK 2012 OBEC SEMČICE ROZPOČET NA ROK 2012 (návrh) Razítko obce: Rozpočet vypracoval: Starostka: Předseda finančního výboru: Dana Grebeňová Ing. Roman Hřebík v zastoupení Ing. František Šturma Druh Rozpočet 2012

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTYSE CHUDENICE NA ROK 2017 PŘÍJMY OBSAH POLOŽKA ČÁSTKA daň z příjmu fyz.osobze závislé činnosti 1111 1 800 000,00 Kč daň z příjmu fyz.osob z samostatné výdělečné činnosti 1112 30 000,00

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2016 Rozpočet příjmů na rok 2016 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 631 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

Seninský. zpravodaj. Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce dne 27. 3. 2009. Přečtěte si

Seninský. zpravodaj. Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce dne 27. 3. 2009. Přečtěte si 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva ZŠ Valašská Polanka ohlédnutí za školním rokem 2008/2009 Prezentace projektů podpořených dotací ZK a EU Uvnitř - Czech Point - Obecní vodovod - Služby pro občany -

Více

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010

Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 Závěrečný účet obce Blešno za rok 2010 (v rozpočtovém hospodaření) finanční vypořádání a finanční situace obce Stav běžného účtu k 31.12 2009 3 088 250,01 Kč Zůstatek k 31.12. 2010 2 344 570,90 Kč Údaje

Více

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč

Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Návrh rozpočtu 2013 Obec Mistrovice Příjmy v tisících Kč Skutečnost 2012 Rozpočet 2013 zaúčtováno Název Celkem Celkem paragraf položka Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 833,7 1100,0 1111 Daň z

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany

Obec Ostřešany Obecní úřad Ostřešany Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Ostřešany, které se konalo dne 17.12. 2014 v budově OÚ v Ostřešanech. Přítomno : 12 členů zastupitelstva, omluveni paní Havlíčková, pan Drábek a pan Koprivňanský Jednání

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov č. 22 ze dne 19.3.2014 ZO/22/01l2014 Program 22. zasedání Zastupitelstva Obce Bratrušov 1. schvaluje - program zasedání 2. schvaluje - ověřovatele zápisu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/3 schválené v rámci programu 6. zasedání zastupitelstva obce dne 17. března 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 Změna Příjmy 4 294 600,00

Více

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013

Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Rozpočet obce Ledce pro rok 2013 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Třída 5 - Provozní výdaje celkem Třída 6 - Kapitálové výdaje celkem

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 %

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 % Plnění rozpočtu za období 1-3/2014 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet v tis. Kč skut. v tis. plnění Kč v % 1111 daň ze závislé činnosti 2 300 665 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 280

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Pašovice, konaného dne 16. 11. 2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Pašovicích Přítomni: Omluveni: Vlastimil Řezníček, Ludmila Juráková, Bc. Ivana Hlavínová,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více