ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu."

Transkript

1 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva Služby Diakonie Českobratrské církve evangelické Kalendář kulturních a společenských akcí v roce 2009 Uvnitř - Místní poplatky - Rozpočet obce na rok Bezpečnostní situace v obci - Z obecní kroniky před 80 lety Seninský vydává Obecní úřad Seninka v únoru 2009 zpravodaj Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: Program zveřejněný na pozvánce byl doplněn o bod 12 : Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009 a následně schválen. Hlasování: 6 pro - 0 proti K bodu 2: ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651 mn.n.m. K bodu 3: ZO schvaluje realizaci projektu Sdružení obcí Hornolidečska Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO schvaluje dohodu se Sdružením obcí Hornolidečska o bezplatném užívání vozidla, které bylo zakoupeno v rámci tohoto projektu na dobu 5 let. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu. K bodu 4: ZO schvaluje dodatek číslo 1. Smlouvy o zajištění provozu vodovodu s firmou Valašské vodovody a kanalizace a.s. K bodu 5: ZO schvaluje Dohoda o použití finančních prostředků získaných prodejem plynárenského zařízení dle smlouvy č o poskytnutí podpory na výstavbu plynárenského zařízení se Sdružení obcí Vsacko. Hlasování : 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 6: ZO schvaluje žádost Obce Valašská Polanka o příspěvek ve výši 82 tis Kč na projekt renovace základní školy a neschvaluje příspěvek na zdravotní středisko. K bodu 7: ZO zamítlo vyslovit souhlas se Souhlasným prohlášením o vlastnictví k pozemkům v k.ú. Seninka se Lesy České republiky s.p. Podpisem tohoto prohlášení by přešlo faktické vlastnictví pozemků pod vodními toky na stát. Hlasování 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 8: ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Hlasování: 6 pro -0 proti K bodu 9: ZO schvaluje přijetí rozpočtového provizoria na rok 2009 do schválení řádného rozpočtu obce Seninka na rok K bodu 10: ZO schvaluje složení inventarizační komise v rámci účetní závěrky za rok 2008 ve složení : Milan Hanulík, Josef Juřica, Miroslav Tomanec. K bodu 11: ZO bere na vědomí informace z porady starostů na MěÚ Vsetín a informaci o strategii rozvoje Zlínského kraje do roku K bodu 12: ZO schvaluje Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009.

2 Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: ZO schvaluje program 24. zasedání uvedený na pozvánce doplněný o bod 14: Smlouva o zajištění nákupu knihovního fondu a následně takto doplněný program byl jednomyslně schválen. K bodu 2: ZO bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce K bodu 3: ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole zajištění požární ochrany obce zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje územní odbor Vsetín. K bodu 4: ZO bere na vědomí,že dodatek k požárnímu řádu bude zpracován v dubnu K bodu 5: ZO schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledna Vartovna v rámci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651m.nm.. Podle zadávacích podmínek byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy BS Vsetín, s.r.o. ZO pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s vybranou firmou v závislosti na termínu a podmínkách uzavření smlouvy o dotaci. K bodu 6: ZO schvaluje Zprávu kontrolního výboru o inventarizaci majetku obce ke dni K bodu 7: ZO schvaluje rozpočet obce Seninka na rok 2009 takto : Celkové příjmy rozp : 4,081 mil Kč Financování 2, mil Kč Celkové zdroje 6, mil Kč Běžné výdaje 3, mil Kč Kapitálové výdaje 2, mil Kč Celkové výdaje 6, mil Kč 2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 jsou uvedeny v příloze usnesení. ZO schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. ZO schvaluje předpokládané poskytnutí dotací na investiční akce v rozsahu: Projekt Rozhledna Vartovna tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace tis. Kč. ZO schvaluje záměr na uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč. K bodu 8: ZO schvaluje Rozpočtový výhled Obce Seninka na roky 2009 až 2012, který je přílohou tohoto zápisu. K bodu 9 : ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce obecního pozemku p.č. 56/3 a 116 v souvislosti s opravou regulace potoka Seninka va katastru obce. K bodu 10: ZO schvaluje Souhlasné prohlášení s Lesy ČR s.p. o vlastnictví k pozemkům pod vodním tokem na p.č. 931/1 - hlavní vodní tok přes obec. K bodu 11: ZO vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2008 a rozpis pěstebních úkolů na rok K bodu 12: ZO schvaluje záměr odložení zpracování územního plánu obce, protože stávající uzemní plán platí až do roku K bodu 13: ZO bere na vědomí zprávu o Tříkrálové sbírce a informaci z jednání o požadavku firmy Joga Luhačovice na zvýšení plateb za odvoz komunálního odpadu. K bodu 14: ZO schvaluje uzavření smlouvy s MVK Vsetín o zajištění nákupu knihovního fondu ve výši 4000 Kč. Místní poplatky Místní poplatky za svoz odpadů, poplatky za psa, poplatky za hrobová místa a urnové skřínky jsou každoročně splatné do konce dubna. Poplatky za hrobová místa a urnové skřínky se platí na dobu 5-ti let, dříve byla platba hrobových míst na 10 let urnových skříněk na 5 let. Obecní vodovod Odečet spotřeby vody bude proveden ke konci srpna, platba za vodu pak do 30. října Odběratelé mají možnost složit zálohu na platbu za odběr vody v průběhu roku, tato pak bude vyúčtována dle skutečného odběru v říjnu V průběhu roku se provádí předepsané rozbory vody, tyto odpovídaly požadované normě pro pitnou vodu. V letošním roce plánujeme, mimo běžnou údržbu, opravu hydrantů a šoupátek, které jsou ve špatném stavu a znemožňují případné odstavení vodovodního řádu v jednotlivých úsecích. Odpady Harmonogram svozu odpadů byl přílohou zpravodaje v prosinci Svozová firma JOGA Luhačovice, předložila obcím navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a pytlů pro tříděný odpad. V současné době je cena za odvoz jedné popelnice 34,- Kč, cena pytlů na tříděný odpad: černý pytel 39,- Kč, žlutý pytel 15,- Kč, zelený, bílý a modrý pytel 10,- Kč/ks, oranžový pytel dodává Ekokom zdarma. Žádáme občany, aby pytle používali jen na

3 tříděný odpad, pytle na plasty a papír připravili k odvozu až budou plné. Plastové lahve sešlápněte, aby se do pytle vešlo co nejvíce kusů. Služby Diakonie ČCE Diakonie ČCE Valašské Meziříčí zaslala informaci pro občany obce o poskytovaných službách, které ve zkrácené verzi uvádíme. Hospicová paliativní péče - je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit symptomy, tedy důsledky onemocnění. Pobyt plně indikovaných pacientů není v hospici časově omezen. Sociální služba pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitaci v nemocnici, ale je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a agentur domácí péče. Pobyt je omezen na dobu několika měsíců. Odlehčovací služba je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné osoby a tato osoba onemocní, jede na dovolenou, upravuje bydlení apod. Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů. Žádosti pro všechny typy poskytované péče jsou k dispozici na stránkách nebo u sociálních pracovnic hospice. Úhrady za sociální služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. pro všechny poskytovatele podle stejných pravidel. Klient zaplatí za každý den pobytu: za celodenní stravu 130,- Kč za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 150,- Kč Další poplatky platí klient dle typu poskytované péče, blížší informace na obci nebo viz níže. Kontakty Diakonie ČCE hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí 3 Telefon: recepce, sociální pracovnice, fax: mobil: , Poskytování informací: pondělí pátek 8:00 16:30 hodin Tříkrálová sbírka Charita Vsetín spolu s obcemi Vsetínska opět připravila ve 20 obcích a městě Vsetín Tříkrálovou sbírku. V naší obci se uskutečnila již třetím rokem. Výtěžek sbírky všech obcí byl ve výši ,- Kč. Občané obce Seninka přispěli do této sbírky částkou 3 397,- korun. Z letošní sbírky bude poskytnuta přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v sociální nouzi, dovybavení půjčovny pomůckami, polohovacími lůžky, podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko ve Vsetíně. Dále budou finančně podpořeny projekty Daruj střechu na Haiti, humanitární projekt Děti ulice v Lopatynu a dětský domov v Bortnikách na Ukrajině. Touto cestou Charita Vsetín děkuje všem dárcům za jejich za štědrou ruku a koledníkům za jejich čas a vynaloženou energii. V naší obci se Tříkrálové sbírky ujala paní Helena Ondráčková s dětmi Alžbětkou, Amálkou a Prokopem.Možná si kladete otázku, že do Vašeho domu koledníci nepřišli. Ve velkém mrazu prošli koledníci pouze půl obce, za což jim moc děkujeme. Naskýtá se otázka, zda v příštím roce nezajistit dvě skupiny koledníků. Bezpečnostní situace v obci Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč každoročně vyhodnocuje bezpečnostní situaci a dodržování veřejného pořádku v naší obci. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci podali zástupci policie osobně na zasedání zastupitelstva obce, nejdůležitější informace uvádíme. V roce 2008 byly evidovány 2 trestné činy: 1x poškození cizí věci, 1x krádež vč. vloupání a 14 přestupků: 1x přestupek proti majetku, 11x přestupek v dopravě, 2x na úseku pojištění. U všech se podařilo zjistit pachatele, se kterými bylo vedeno řízení. Většina přestupků a trestných činů byla spáchána pod vlivem alkoholu. Apelujeme na cyklisty, aby nejezdili pod vlivem alkoholu a na neosvětlených kolech, ohrožujete tak život svůj i ostatních účastníků silničního provozu. Dalším přestupkem je volné pobíhání psů po obci. Nutno upozornit majitele psů, že v poslední době je stále více telefonů na obecní úřad, že tam či onde pes ohrožuje okolí. Dále upozorňujeme na zákaz vypalování travních porostů. Porušováním těchto opatření se dopouští jedinci trestního stíhání. Po otevření hranic se Slovenskou republikou se zvyšuje najíždění cizinců a občanů rómského etnika do obcí. Tito vyhledávají především starší lidi a pod záminkou nabídky zboží, odečtu plynu, elektřiny, pojišťovacích služeb se vnucují do obydlí a vždy se jim podaří občany okrást. Vyzýváme Vás, abyste zabezpečili svůj majetek, zamykali a nenechali se obelstít. Před vánocemi takto došlo k okradení v Leskovci, 20 minut na to v Horní Lidči a za 10 minut byli za hranicemi. Pokud zaznamenáte pohyb podezřelých osob po obci, volejte linku 158. Dále informuje občany, že od letošního roku mají příslušníci policie přiděleny jednotlivé obce, ve kterých se budou častěji pohybovat a zajišťovat bezpečí občanů. Pomáhat a chránit naše občany a firmy bude pprap. Michal Liška. Bude se po obci

4 častěji pohybovat a věříme, že v obci bude přestupků ubývat. Pro informaci sdělujeme, že za každé projednávání přestupku hradí obec ze svého rozpočtu 900,- Kč správnímu orgánu, který přestupek projednává a nemá možnost od občana, který přestupek způsobil částku vymoci. Telefon na OO policie Horní Lideč je Projekty realizované a připravované v letošním roce V loňském roce byly podány žádosti o dotace na projekty, které realizujeme v současné době a to: Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - tento projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie MAS Hornolidečska SZIF programu rozvoje venkova. Jedná se o rekonstrukci sklepní místnosti v KD (peklo), která bude sloužit občanům a spolkům k setkávání. Realizace projektu byla zahájena ukončena bude Náklady na rekonstrukci jsou ,- Kč, dotace ,- Kč. Projekt realizuje firma JASY Vsetín, s.r.o. Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín tento projekt je spolufinancován podporou Zlínského kraje. Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2008, ukončení Rozpočet projektu je ,- Kč, dotace Zlínského kraje ,- Kč. Projekt realizuje firma Voding Hranice, s.r.o. Rozhledna Vartovna - tento projekt je spolufinancován z Operačního programu přezhraniční spolupráce SR-ČR Obec Seninka je partnerem projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.nm. Výstupem projektu bude Rozhledna Vartovna v obci Se- 4 ninka, rozhledna v Dohňanech, obec Jasenná oprava části přístupové komunikace, naučná stezka propojující obce Hornolidečska a Púchovské doliny, propagační image publikace, setkání Čechů a Slováků na Vartovně a v Dohňanech. Výstupem projektu obce Seninka je stavba rozhledny a projektová dokumentace, vydání ks propagačního letáku, setkání Čechů a Slováků na Vartovni, pořízení 1 ks posezení a 6 ks informačních tabulí vedoucích na Vartovnu. Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavební práce rozhledny budou zahájeny v březnu, ukončení je plánováno na říjen Průběžně dojde k instalaci informačních tabulí a vydání propagačního materiálu. Náklady celého projektu jsou cca 15 mil. Kč, z toho obce Seninka cca 9,0 mil Kč. Dotace činí 90% nákladů tj. 8,1 mil Kč. Zhotovitelem stavby Rozhledna Vartovna byla vyhodno -cena firma BS Vsetín, s.r.o.. První setkání na kopci Vartovna se konalo 2. ledna Zúčastnilo se ho na 300 občanů z okolních obcí Seninka, Jasenná, Liptál a dalších. Po krátkém seznámení se záměrem projektu se diskutovalo, zpívalo, tančilo, nechyběl oheň ani horký čaj a další občerstvení.. V družné debatě došlo k prohloubení vztahů jak se říká přes kopec. Bylo to pěkné přivítání nového roku a zahájení realizace velmi náročného projektu. Snad se nám ho podaří zrealizovat a dovršit náročné přípravné období. Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním žádost o dotaci na tento projekt byla podána na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) do Olomouce v září Do dnešního nemáme informaci, zda byl doporučen k přidělení dotace. Přenosná motorová stříkačka žádost o dotaci podána na Zlínský kraj, tato dosud nebyla vyhodnocena. Czech Point Sdělujeme, že od letošního roku poskytujeme občanům naší obce další služby, za kterými dříve museli jezdit na katastr nemovitosti nebo matriku do Valašské Polanky nebo Vsetína. Po zajištění ověřování podpisů a listin, je možné na Obecním úřadě v Senince požádat o výpis z rejstříku trestu, výpis z katastru nemovitosti, výpis živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru řidičů a další. Tyto výpisy jsou zpoplatněny částkou dle druhu výpisu od 50,- Kč. Žadatelé předkládají občanský průkaz. V loňském roce jsme požádali o dotaci na vybavení pracoviště Czech Point potřebnou technikou, abychom tyto výpisy mohli vydávat. Další podmínkou bylo absolvování školení zaměstnanců obce. Kácení a údržba stromů Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o zveřejnění níže uvedené informace, která se týká údržby vegetace, ořezávání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy a to: Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny stromy a keře) a který sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví a vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku. Dle 14 odst. 1 z.č. 13/1997Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci do-

5 pravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku. Tolik citace ŘSZK. Dále informujeme občany, že o kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat na obecním úřadě, který vydává rozhodnutí. K žádosti je nutno doložit číslo parcely a popis dřevin, které se mají kácet. Na obecní úřad zaslaly nabídku služeb rizikové kácení dřevin ve ztížených podmínkách dvě níže uvede firmy: Jan Svoboda, Liptál 214, IČ: , mobil: , Martin Jelínek, tel.: , Pan Gargulák Všichni provádí ořez dřevin ve ztížených podmínkách, v zástavbě, u silnic, u el. vedení apod. Mimo rizikové kácení provádí ořezy stromů, zdravotní a redukční řezy stromů. Podklady připravila: Marie Řezníčková Grafická úprava: Ing. Ivan Juřica Z obecní kroniky před 80 léty v roce 1929 Hned na počátku roku v lednu udeřila velmi tuhá zima a velké sněhové vánice. Mrazy se tak stupňovaly, že v měsíci únoru bylo nutno omeziti školní docházku, neboť školní děti nebyly schopny bez nebezpečí omrznutí dojít do školy. Tato krutá zima zanechala těžké škody zejména na ovocném stromoví, jehož asi třetina byla velmi těžce postižena a během roku hynula nadobro. Avšak i ty stromky, které zůstaly více méně 5 Kulturní a společenské akce v roce 2009 v obci Seninka Termín: Název akce: Pořadatel: 21. února Končiny fašank Hasiči 1. března Maškarní karneval pro děti OS Úsměv Seninka 7. března Lyžařské závody TJ Sokol Seninka květen Odborná zájezd Zahrádkáři 2. května Slet čarodějnic Kulturní komise obce 27. červena Dětský den Kulturní komise obce 5. července Hasičská soutěž SDH Seninka 6. července Setkání evangelíků Kulturní komise obce 25.července Myslivecký výlet MS Horka září Sušení ovoce Zahrádkáři 10. října Drakiáda Kulturní komise obce říjen- listopad Setkání na Vartovně Kulturní komise obce 7. listopadu Domácí zabijačka Kulturní komise obce 21. listopadu Setkání se seniory Kulturní komise obce 5. prosince Mikulášská nadílka OS Úsměv Seninka 2. ledna 2010 Novoroční výstup na Vartovnu TJ Sokol a KK obce nesly následky této zimy a hodně jich zakrnělo. Snad i tato zima uspíšila vyhynutí švestky valašské, která kdysi z ovocného stromoví v naší obci převládala, dávajíc časté a hojné úrody. V posledních desetiletích byly švestkové stromy napadeny škůdci v takovém množství, že v poměrně krátké doby přivodily úplnou zkázu jejich. Pro naše hospodářství znamená tato ztráta citelný pokles příjmů, neboť sušené švestky byly kdysi hojným vývozním artiklem.. K posouzení poměrů třeba uvésti, že ještě před lety bylo v naší obci asi 25 valašských sušíren na ovoce, že se někdy sušívalo ovoce a to hlavně švestky až po dobu 5 týdnů. Za 100 kg sušených švestek se platívalo 10,16 až 18 rýnských podle velikosti a jakost. Mimo to část úrody bývala dána na kvas a vypálena na slivovici. Úměrně jak ubývá výtěžek z ovoce stoupají zase výnosy u obilí, což podmiňuje hlubší orba a větší používání umělých hnojiv. Současně hledají se nové možnosti zemědělského podnikání a je to především pěstování travin na semeno, které počíná se v obci slibně ujímati, což je výsledkem propagace pícninářské a travinářské stanice v Rožnově p.r., která se horlivě staré o získávání nových členů pěstitelů tradičních semen, které dávají na Valašsku dobré výnosy. Na uprázdněné místo správce zdejší školy po odchodu pana učitele Zeťáka, ustanovena prozatímně Anděla Chmelová narozená ve Valašské Polance a k ní jako výpomocná učitelská síla Anežka Hladilová z Břestu u Hulína. Tyto působily na zdejší škole toliko ve školním roce Již na počátku roku 1929 vypsán konkurz pro volnou soutěž na obsazení místa definitivního učitele a správce školy. Přihlásili se čtyři žadatelé, z nichž obdržel místo nejstarší z nich František Hladký rodák z Poličky (Čechy), který působil na škole. Výpomocným učitelem pro druhou třídu ustanoven Josef Koňařík, rodák z Halenkova. Josef Cedidla Pamětí kniha Obce Seninka

6 6 R o z p o č e t obce Seninka pro rok 2009 v tis. Kč název akce paragraf příjem Výdaje Daně převod od FÚ Úroky z účtu Hřiště u KD Poplatky za psy 4 Dotace KÚ Zlín správa 8 Správní poplatky 5 Poplatky za domovní odpad Poplatky za odvoz komunálního odpadu (JOGA) Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM Prodej a nákup nových popelnic Nákup pytlů na tříděný odpad Obecní lesy Knihovna Bytové hospodářství nájem, služby splátky na byt oprava a ostatní Kultura - pronájem místností, zapůjčení vybavení - pronájem pohostinství - dotace na společ. místnost v KD - důchodci, mikuláš, ostatní akce - kronika, zpravodaj - balíčky pro jubilanty Hřbitov, nájem, služby Hlášení rozhlasem,nájem pozemků,nákup CD,OSA Oprava rozhlasu Obecní vodovod příjem za vodu - smlouva z VaK rozbory vody - oprava vodovodního řádu Prodej knihy Seninka, DVD Hornolidečsko Ostatní příjmy prodej DHM Místní komunikace provoz, pasport, pozemky Dopravní obslužnost Neinvestiční dotace obci Val. Polanka - na žáky pro ZŠ - na zdravotní středisko Oprava staré zbrojnice Nebezpečný odpad Topení v KD Elektrika v KD Ostatní provoz v KD práce, opravy, atd Veřejné osvětlení Členské příspěvky - Hornolidečsko, Vsetínsko, MAS H Údržba zeleně TJ příspěvek, dohody, věcné dary (turnaj v stolním tenise) Zastupitelstvo Činnost správy obce zaměstnanci, ostatní Územní rozvoj Komunální služby nástěnky, materiál, služby, VPP Sociální služby Zdislava, Charita a další příspěvky 4319,4329, Hasiči provozní náklady (benzín, školení, náhradní díly...) Poplatek za přestupky občanů obce Tvorba, aktualizace a správa JDT mapy obce sml. se ZK Vrácení nevyčerpané dotace na volby Dar neslyšícím celkem Rozpočet není vyrovnaný, příjmy převyšují výdaje o ,- Kč. Předpokládané poskytnutí dotací v roce 2009 na investiční akce na projekty: Projekt Rozhledna Vartovna, rozpočet tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka, rozpočet 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace, rozpočet 166 tis. Kč. Záměr obce: uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2012 Zpracovala: Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu červen 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a starostky obce Šilheřovice za rok 2011 Zpracovala : Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce, ve spolupráci se zaměstnanci obecního úřadu květen 2012 0 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012

Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 Výroční zpráva Obecní úřad Tlumačov rok 2012 2. Ekonomické oddělení 2.1 Úsek personální Úsek personální a vzdělávání vykonává komplex činností zajišťující oblast lidských zdrojů v celé její škále. Činnosti

Více

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí

Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice. Rok 2013 byl ve znamení velkých investičních akcí M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 285 leden 2014 Dobrovolníci Středočeského kraje jsou ze Sedlce-Prčice Miluaše a Josef Sládkovi přebírají v sídle středočeského krajského úřadu

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná

Střelenský. 2/2013 zpravodaj. Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce. 13. ročník. vydává Obec Střelná Střelenský zpravodaj 2/2013-1 - Střelenský 2/2013 zpravodaj 13. ročník. vydává Obec Střelná Požehnané vánoce a šťastný nový rok 2014 přeje zastupitelstvo obce Střelenský zpravodaj 2/2013-2 - Evidence obyvatel

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Z obsahu: vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč 2 vydává Město Fryšták ročník XVIII číslo 2 únor 2008 cena 10 Kč TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Z obsahu: 2-4/ Zprávy RMF a ZMF 5/ Zápis dětí do ZŠ 6/ OZV o odpadech 7/ Odpady 2008 8/ Zprávy z MŠ 9/ Zprávy ze ZŠ 10/

Více

Jaro je tady, čekáme čápy

Jaro je tady, čekáme čápy M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč Jaro je tady, čekáme čápy Zřejmě je už definitivně po zimě, i když ta letošní byla v mnohém specifická. Asi bychom v paměti těžko hledali zimu podobně

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes.

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. března 2007. Pohled na ulici Boženy Němcové před léty. ... a dnes. OTNICKÝ ZPRAVODAJ 27 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. března 2007 Pohled na ulici Boženy Němcové před léty... a dnes. 2 Z obsahu: Zpráva o činnosti zastupitelstva 3. strana Výsledky

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012

Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Zpráva o činnosti Městského úřadu, Městské policie Lysá nad Labem za rok 2012 Obsah: Rok 2012 - rok velkých investic Činnost městského úřadu Odbor vnitřních věcí Odbor fi nanční Odbor správy majetku a

Více

Zpravodaj obce Dolní Bečva

Zpravodaj obce Dolní Bečva Zpravodaj obce Dolní Bečva ZÁŘÍ ŘÍJEN 2014 1 BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM ZÁŘÍ ŘÍJEN Maléř Svatopluk 73 Škorňová Marie 70 Ostřanská Marie 71 Hrstková Vlasta 86 Kuběnová Marie 75 Krištofová Jindřiška 84 Růčková

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2010 1 Jubilanti Březen Duben Vachůn Michal 81 let Růčka Rudolf 78 let Bělunek Josef 70 let Skalík Josef 78 let Mikunda František 78 let Divínová Marie 74 let

Více

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým

celkový počet pozemků, na které jsou uzavřeny smlouvy - 102 nesouhlas vlastníků pozemků s předloženou počet pozemků s nedokončeným dědickým ROÈNÍK XVII. I BØEZEN E 2008 0 CENA 5 Kè Budou v Tlumaèovì protipovodòové ochranné hráze (?) Obec Tlumačov na základě mandátní smlouvy uzavřené s Povodím Moravy,s.p. zajišťuje od srpna 2007 majetkoprávní

Více

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin)

Zápis. Hlasování: pro 11 Zdrţel 1 (Ing. Solanský Martin) Zápis Č.j. 2/12/2010 - ZO - Z Z 2. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 20. 12. 2010 v zasedací síni OÚ Program: 1. Zpráva o provedení kontroly plnění usnesení ZO a RO za IV. čtvrtletí

Více

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na

ZPRAVODAJ. 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na ZPRAVODAJ Zpravodaj č. 100 vyšel 24. 2. 2010 ZASTUPITELSTVO OBCE 17. zasedání zastupitelstva obce se konalo 16. prosince 2009 v Osvětovém domě v Řepištích. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí: Zprávu o

Více

Zprávy z Rady a Zastupitelstva

Zprávy z Rady a Zastupitelstva ZDARMA VYDÁVÁ ZASTUPITELSTVO OBCE SOKOLNIC Zprávy z Rady a Zastupitelstva LEDEN 2014 Zasedání zastupitelstva. Ve čtvrtek 12. prosince 2013 se v kavárně restaurace U Husara uskutečnilo veřejné zasedání

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj

Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj Vážení spoluobčané, č. 20 prosinec 2012 Želešický zpravodaj čtvrté čtvrtletí roku je pomalu u konce a do konce kalendářního roku zbývá několik málo dní. Dní, které pro většinu obyvatel naší obce budou

Více

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel.

Zpravodaj. Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. číslo 2 červen 2007 zdarma. Foto: Pel. Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz číslo 2 červen 2007 zdarma Foto: Pel. Slovo starosty Vážení spoluobčané, na dalších řádcích Vás chci informovat o

Více

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014

čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 Heřmánek čtvrtletník obce České Heřmanice 1 / 2014 1 Z obsahu: Informace z obecního úřadu 3 Jarní pranostiky 3 Zprávičky z jednání zastupitelstva obce 4 Sbor pro občanské záležitosti informuje 13 Informace

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Provodov, IČ: 00284378 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Provodov Provodov 233 763 45 Březůvky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna 2015 Ing. Dana Vaňková 37417/2014 KUSP

Více

cena 5 Kč Komentář starosty

cena 5 Kč Komentář starosty cena 5 Kč F u l n e c k ý z p r a v o d a j Vážení spoluobčané, po adventním časem, zpestřeným řadou slavnostních setkání s vámi, ať již při příležitosti akcí pořádaných SPOZ se seniory, při adventních

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 12. ročník 12. června 2007. Pohled na otnické ulice před 10 lety OTNICKÝ ZPRAVODAJ 28 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 12. ročník 12. června 2007 Pohled na otnické ulice před 10 lety... a dnes. 2 Z obsahu: Z elektronické pošty 3. strana Zpráva o činnosti

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více