ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu."

Transkript

1 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva Služby Diakonie Českobratrské církve evangelické Kalendář kulturních a společenských akcí v roce 2009 Uvnitř - Místní poplatky - Rozpočet obce na rok Bezpečnostní situace v obci - Z obecní kroniky před 80 lety Seninský vydává Obecní úřad Seninka v únoru 2009 zpravodaj Usnesení 23. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: Program zveřejněný na pozvánce byl doplněn o bod 12 : Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009 a následně schválen. Hlasování: 6 pro - 0 proti K bodu 2: ZO schvaluje zadání veřejné zakázky na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651 mn.n.m. K bodu 3: ZO schvaluje realizaci projektu Sdružení obcí Hornolidečska Zkvalitnění Hornolidečské magistrály a údržba zeleně v obcích Hornolidečska. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO schvaluje dohodu se Sdružením obcí Hornolidečska o bezplatném užívání vozidla, které bylo zakoupeno v rámci tohoto projektu na dobu 5 let. Hlasování 6 pro - 0 proti ZO pověřuje provozováním vozidla člena zastupitelstva Josefa Juřicu. K bodu 4: ZO schvaluje dodatek číslo 1. Smlouvy o zajištění provozu vodovodu s firmou Valašské vodovody a kanalizace a.s. K bodu 5: ZO schvaluje Dohoda o použití finančních prostředků získaných prodejem plynárenského zařízení dle smlouvy č o poskytnutí podpory na výstavbu plynárenského zařízení se Sdružení obcí Vsacko. Hlasování : 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 6: ZO schvaluje žádost Obce Valašská Polanka o příspěvek ve výši 82 tis Kč na projekt renovace základní školy a neschvaluje příspěvek na zdravotní středisko. K bodu 7: ZO zamítlo vyslovit souhlas se Souhlasným prohlášením o vlastnictví k pozemkům v k.ú. Seninka se Lesy České republiky s.p. Podpisem tohoto prohlášení by přešlo faktické vlastnictví pozemků pod vodními toky na stát. Hlasování 5 pro - 0 proti - 1 se zdržel K bodu 8: ZO schvaluje rozpočtovou změnu číslo 3, která je nedílnou přílohou tohoto usnesení. Hlasování: 6 pro -0 proti K bodu 9: ZO schvaluje přijetí rozpočtového provizoria na rok 2009 do schválení řádného rozpočtu obce Seninka na rok K bodu 10: ZO schvaluje složení inventarizační komise v rámci účetní závěrky za rok 2008 ve složení : Milan Hanulík, Josef Juřica, Miroslav Tomanec. K bodu 11: ZO bere na vědomí informace z porady starostů na MěÚ Vsetín a informaci o strategii rozvoje Zlínského kraje do roku K bodu 12: ZO schvaluje Plán zasedání zastupitelstva obce v roce 2009.

2 Usnesení 24. zasedání Zastupitelstva obce dne K bodu 1: ZO schvaluje program 24. zasedání uvedený na pozvánce doplněný o bod 14: Smlouva o zajištění nákupu knihovního fondu a následně takto doplněný program byl jednomyslně schválen. K bodu 2: ZO bere na vědomí Zprávu Policie ČR o bezpečnostní situaci v obci v roce K bodu 3: ZO bere na vědomí Zprávu o kontrole zajištění požární ochrany obce zástupci Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje územní odbor Vsetín. K bodu 4: ZO bere na vědomí,že dodatek k požárnímu řádu bude zpracován v dubnu K bodu 5: ZO schvaluje Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na výběr dodavatele pro realizaci projektu Rozhledna Vartovna v rámci projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kotách 651m.nm.. Podle zadávacích podmínek byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka firmy BS Vsetín, s.r.o. ZO pověřuje starostku obce k dalšímu jednání s vybranou firmou v závislosti na termínu a podmínkách uzavření smlouvy o dotaci. K bodu 6: ZO schvaluje Zprávu kontrolního výboru o inventarizaci majetku obce ke dni K bodu 7: ZO schvaluje rozpočet obce Seninka na rok 2009 takto : Celkové příjmy rozp : 4,081 mil Kč Financování 2, mil Kč Celkové zdroje 6, mil Kč Běžné výdaje 3, mil Kč Kapitálové výdaje 2, mil Kč Celkové výdaje 6, mil Kč 2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2009 jsou uvedeny v příloze usnesení. ZO schvaluje poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2009 v té výši a těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části tohoto materiálu. ZO schvaluje předpokládané poskytnutí dotací na investiční akce v rozsahu: Projekt Rozhledna Vartovna tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace tis. Kč. ZO schvaluje záměr na uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč. K bodu 8: ZO schvaluje Rozpočtový výhled Obce Seninka na roky 2009 až 2012, který je přílohou tohoto zápisu. K bodu 9 : ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce obecního pozemku p.č. 56/3 a 116 v souvislosti s opravou regulace potoka Seninka va katastru obce. K bodu 10: ZO schvaluje Souhlasné prohlášení s Lesy ČR s.p. o vlastnictví k pozemkům pod vodním tokem na p.č. 931/1 - hlavní vodní tok přes obec. K bodu 11: ZO vzalo na vědomí Zprávu o hospodaření v obecních lesích v roce 2008 a rozpis pěstebních úkolů na rok K bodu 12: ZO schvaluje záměr odložení zpracování územního plánu obce, protože stávající uzemní plán platí až do roku K bodu 13: ZO bere na vědomí zprávu o Tříkrálové sbírce a informaci z jednání o požadavku firmy Joga Luhačovice na zvýšení plateb za odvoz komunálního odpadu. K bodu 14: ZO schvaluje uzavření smlouvy s MVK Vsetín o zajištění nákupu knihovního fondu ve výši 4000 Kč. Místní poplatky Místní poplatky za svoz odpadů, poplatky za psa, poplatky za hrobová místa a urnové skřínky jsou každoročně splatné do konce dubna. Poplatky za hrobová místa a urnové skřínky se platí na dobu 5-ti let, dříve byla platba hrobových míst na 10 let urnových skříněk na 5 let. Obecní vodovod Odečet spotřeby vody bude proveden ke konci srpna, platba za vodu pak do 30. října Odběratelé mají možnost složit zálohu na platbu za odběr vody v průběhu roku, tato pak bude vyúčtována dle skutečného odběru v říjnu V průběhu roku se provádí předepsané rozbory vody, tyto odpovídaly požadované normě pro pitnou vodu. V letošním roce plánujeme, mimo běžnou údržbu, opravu hydrantů a šoupátek, které jsou ve špatném stavu a znemožňují případné odstavení vodovodního řádu v jednotlivých úsecích. Odpady Harmonogram svozu odpadů byl přílohou zpravodaje v prosinci Svozová firma JOGA Luhačovice, předložila obcím navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu a pytlů pro tříděný odpad. V současné době je cena za odvoz jedné popelnice 34,- Kč, cena pytlů na tříděný odpad: černý pytel 39,- Kč, žlutý pytel 15,- Kč, zelený, bílý a modrý pytel 10,- Kč/ks, oranžový pytel dodává Ekokom zdarma. Žádáme občany, aby pytle používali jen na

3 tříděný odpad, pytle na plasty a papír připravili k odvozu až budou plné. Plastové lahve sešlápněte, aby se do pytle vešlo co nejvíce kusů. Služby Diakonie ČCE Diakonie ČCE Valašské Meziříčí zaslala informaci pro občany obce o poskytovaných službách, které ve zkrácené verzi uvádíme. Hospicová paliativní péče - je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím, u kterých již není možná léčba příčiny nemoci vedoucí k uzdravení, ale je možné zmírnit symptomy, tedy důsledky onemocnění. Pobyt plně indikovaných pacientů není v hospici časově omezen. Sociální služba pro osoby, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitaci v nemocnici, ale je takový, že neumožňuje pobyt v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a agentur domácí péče. Pobyt je omezen na dobu několika měsíců. Odlehčovací služba je určena rodinám, které se dlouhodobě starají o člověka závislého na péči jiné osoby a tato osoba onemocní, jede na dovolenou, upravuje bydlení apod. Pobyt je časově omezen na dobu několika týdnů. Žádosti pro všechny typy poskytované péče jsou k dispozici na stránkách nebo u sociálních pracovnic hospice. Úhrady za sociální služby jsou stanoveny vyhláškou č. 505/2006 Sb. pro všechny poskytovatele podle stejných pravidel. Klient zaplatí za každý den pobytu: za celodenní stravu 130,- Kč za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji 150,- Kč Další poplatky platí klient dle typu poskytované péče, blížší informace na obci nebo viz níže. Kontakty Diakonie ČCE hospic Citadela, Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí 3 Telefon: recepce, sociální pracovnice, fax: mobil: , Poskytování informací: pondělí pátek 8:00 16:30 hodin Tříkrálová sbírka Charita Vsetín spolu s obcemi Vsetínska opět připravila ve 20 obcích a městě Vsetín Tříkrálovou sbírku. V naší obci se uskutečnila již třetím rokem. Výtěžek sbírky všech obcí byl ve výši ,- Kč. Občané obce Seninka přispěli do této sbírky částkou 3 397,- korun. Z letošní sbírky bude poskytnuta přímá pomoc rodinám a jednotlivcům v sociální nouzi, dovybavení půjčovny pomůckami, polohovacími lůžky, podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Zrnko ve Vsetíně. Dále budou finančně podpořeny projekty Daruj střechu na Haiti, humanitární projekt Děti ulice v Lopatynu a dětský domov v Bortnikách na Ukrajině. Touto cestou Charita Vsetín děkuje všem dárcům za jejich za štědrou ruku a koledníkům za jejich čas a vynaloženou energii. V naší obci se Tříkrálové sbírky ujala paní Helena Ondráčková s dětmi Alžbětkou, Amálkou a Prokopem.Možná si kladete otázku, že do Vašeho domu koledníci nepřišli. Ve velkém mrazu prošli koledníci pouze půl obce, za což jim moc děkujeme. Naskýtá se otázka, zda v příštím roce nezajistit dvě skupiny koledníků. Bezpečnostní situace v obci Policie ČR, obvodní oddělení Horní Lideč každoročně vyhodnocuje bezpečnostní situaci a dodržování veřejného pořádku v naší obci. Zprávu o bezpečnostní situaci v obci podali zástupci policie osobně na zasedání zastupitelstva obce, nejdůležitější informace uvádíme. V roce 2008 byly evidovány 2 trestné činy: 1x poškození cizí věci, 1x krádež vč. vloupání a 14 přestupků: 1x přestupek proti majetku, 11x přestupek v dopravě, 2x na úseku pojištění. U všech se podařilo zjistit pachatele, se kterými bylo vedeno řízení. Většina přestupků a trestných činů byla spáchána pod vlivem alkoholu. Apelujeme na cyklisty, aby nejezdili pod vlivem alkoholu a na neosvětlených kolech, ohrožujete tak život svůj i ostatních účastníků silničního provozu. Dalším přestupkem je volné pobíhání psů po obci. Nutno upozornit majitele psů, že v poslední době je stále více telefonů na obecní úřad, že tam či onde pes ohrožuje okolí. Dále upozorňujeme na zákaz vypalování travních porostů. Porušováním těchto opatření se dopouští jedinci trestního stíhání. Po otevření hranic se Slovenskou republikou se zvyšuje najíždění cizinců a občanů rómského etnika do obcí. Tito vyhledávají především starší lidi a pod záminkou nabídky zboží, odečtu plynu, elektřiny, pojišťovacích služeb se vnucují do obydlí a vždy se jim podaří občany okrást. Vyzýváme Vás, abyste zabezpečili svůj majetek, zamykali a nenechali se obelstít. Před vánocemi takto došlo k okradení v Leskovci, 20 minut na to v Horní Lidči a za 10 minut byli za hranicemi. Pokud zaznamenáte pohyb podezřelých osob po obci, volejte linku 158. Dále informuje občany, že od letošního roku mají příslušníci policie přiděleny jednotlivé obce, ve kterých se budou častěji pohybovat a zajišťovat bezpečí občanů. Pomáhat a chránit naše občany a firmy bude pprap. Michal Liška. Bude se po obci

4 častěji pohybovat a věříme, že v obci bude přestupků ubývat. Pro informaci sdělujeme, že za každé projednávání přestupku hradí obec ze svého rozpočtu 900,- Kč správnímu orgánu, který přestupek projednává a nemá možnost od občana, který přestupek způsobil částku vymoci. Telefon na OO policie Horní Lideč je Projekty realizované a připravované v letošním roce V loňském roce byly podány žádosti o dotace na projekty, které realizujeme v současné době a to: Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka - tento projekt je spolufinancován z fondu Evropské unie MAS Hornolidečska SZIF programu rozvoje venkova. Jedná se o rekonstrukci sklepní místnosti v KD (peklo), která bude sloužit občanům a spolkům k setkávání. Realizace projektu byla zahájena ukončena bude Náklady na rekonstrukci jsou ,- Kč, dotace ,- Kč. Projekt realizuje firma JASY Vsetín, s.r.o. Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín tento projekt je spolufinancován podporou Zlínského kraje. Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Realizace projektu byla zahájena v říjnu 2008, ukončení Rozpočet projektu je ,- Kč, dotace Zlínského kraje ,- Kč. Projekt realizuje firma Voding Hranice, s.r.o. Rozhledna Vartovna - tento projekt je spolufinancován z Operačního programu přezhraniční spolupráce SR-ČR Obec Seninka je partnerem projektu Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m.nm. Výstupem projektu bude Rozhledna Vartovna v obci Se- 4 ninka, rozhledna v Dohňanech, obec Jasenná oprava části přístupové komunikace, naučná stezka propojující obce Hornolidečska a Púchovské doliny, propagační image publikace, setkání Čechů a Slováků na Vartovně a v Dohňanech. Výstupem projektu obce Seninka je stavba rozhledny a projektová dokumentace, vydání ks propagačního letáku, setkání Čechů a Slováků na Vartovni, pořízení 1 ks posezení a 6 ks informačních tabulí vedoucích na Vartovnu. Realizace projektu byla zahájena vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavby. Stavební práce rozhledny budou zahájeny v březnu, ukončení je plánováno na říjen Průběžně dojde k instalaci informačních tabulí a vydání propagačního materiálu. Náklady celého projektu jsou cca 15 mil. Kč, z toho obce Seninka cca 9,0 mil Kč. Dotace činí 90% nákladů tj. 8,1 mil Kč. Zhotovitelem stavby Rozhledna Vartovna byla vyhodno -cena firma BS Vsetín, s.r.o.. První setkání na kopci Vartovna se konalo 2. ledna Zúčastnilo se ho na 300 občanů z okolních obcí Seninka, Jasenná, Liptál a dalších. Po krátkém seznámení se záměrem projektu se diskutovalo, zpívalo, tančilo, nechyběl oheň ani horký čaj a další občerstvení.. V družné debatě došlo k prohloubení vztahů jak se říká přes kopec. Bylo to pěkné přivítání nového roku a zahájení realizace velmi náročného projektu. Snad se nám ho podaří zrealizovat a dovršit náročné přípravné období. Bezdrátový rozhlas s digitálním kódováním žádost o dotaci na tento projekt byla podána na Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) do Olomouce v září Do dnešního nemáme informaci, zda byl doporučen k přidělení dotace. Přenosná motorová stříkačka žádost o dotaci podána na Zlínský kraj, tato dosud nebyla vyhodnocena. Czech Point Sdělujeme, že od letošního roku poskytujeme občanům naší obce další služby, za kterými dříve museli jezdit na katastr nemovitosti nebo matriku do Valašské Polanky nebo Vsetína. Po zajištění ověřování podpisů a listin, je možné na Obecním úřadě v Senince požádat o výpis z rejstříku trestu, výpis z katastru nemovitosti, výpis živnostenského oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, výpis z registru řidičů a další. Tyto výpisy jsou zpoplatněny částkou dle druhu výpisu od 50,- Kč. Žadatelé předkládají občanský průkaz. V loňském roce jsme požádali o dotaci na vybavení pracoviště Czech Point potřebnou technikou, abychom tyto výpisy mohli vydávat. Další podmínkou bylo absolvování školení zaměstnanců obce. Kácení a údržba stromů Ředitelství silnic Zlínského kraje požádalo o zveřejnění níže uvedené informace, která se týká údržby vegetace, ořezávání větví a stromů podél silnic II. a III. třídy a to: Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace (především dřeviny stromy a keře) a který sousedí se silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví a vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke škodám na životě, zdraví či majetku. Dle 14 odst. 1 z.č. 13/1997Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci do-

5 pravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku. Tolik citace ŘSZK. Dále informujeme občany, že o kácení dřevin rostoucích mimo les je nutno požádat na obecním úřadě, který vydává rozhodnutí. K žádosti je nutno doložit číslo parcely a popis dřevin, které se mají kácet. Na obecní úřad zaslaly nabídku služeb rizikové kácení dřevin ve ztížených podmínkách dvě níže uvede firmy: Jan Svoboda, Liptál 214, IČ: , mobil: , Martin Jelínek, tel.: , Pan Gargulák Všichni provádí ořez dřevin ve ztížených podmínkách, v zástavbě, u silnic, u el. vedení apod. Mimo rizikové kácení provádí ořezy stromů, zdravotní a redukční řezy stromů. Podklady připravila: Marie Řezníčková Grafická úprava: Ing. Ivan Juřica Z obecní kroniky před 80 léty v roce 1929 Hned na počátku roku v lednu udeřila velmi tuhá zima a velké sněhové vánice. Mrazy se tak stupňovaly, že v měsíci únoru bylo nutno omeziti školní docházku, neboť školní děti nebyly schopny bez nebezpečí omrznutí dojít do školy. Tato krutá zima zanechala těžké škody zejména na ovocném stromoví, jehož asi třetina byla velmi těžce postižena a během roku hynula nadobro. Avšak i ty stromky, které zůstaly více méně 5 Kulturní a společenské akce v roce 2009 v obci Seninka Termín: Název akce: Pořadatel: 21. února Končiny fašank Hasiči 1. března Maškarní karneval pro děti OS Úsměv Seninka 7. března Lyžařské závody TJ Sokol Seninka květen Odborná zájezd Zahrádkáři 2. května Slet čarodějnic Kulturní komise obce 27. červena Dětský den Kulturní komise obce 5. července Hasičská soutěž SDH Seninka 6. července Setkání evangelíků Kulturní komise obce 25.července Myslivecký výlet MS Horka září Sušení ovoce Zahrádkáři 10. října Drakiáda Kulturní komise obce říjen- listopad Setkání na Vartovně Kulturní komise obce 7. listopadu Domácí zabijačka Kulturní komise obce 21. listopadu Setkání se seniory Kulturní komise obce 5. prosince Mikulášská nadílka OS Úsměv Seninka 2. ledna 2010 Novoroční výstup na Vartovnu TJ Sokol a KK obce nesly následky této zimy a hodně jich zakrnělo. Snad i tato zima uspíšila vyhynutí švestky valašské, která kdysi z ovocného stromoví v naší obci převládala, dávajíc časté a hojné úrody. V posledních desetiletích byly švestkové stromy napadeny škůdci v takovém množství, že v poměrně krátké doby přivodily úplnou zkázu jejich. Pro naše hospodářství znamená tato ztráta citelný pokles příjmů, neboť sušené švestky byly kdysi hojným vývozním artiklem.. K posouzení poměrů třeba uvésti, že ještě před lety bylo v naší obci asi 25 valašských sušíren na ovoce, že se někdy sušívalo ovoce a to hlavně švestky až po dobu 5 týdnů. Za 100 kg sušených švestek se platívalo 10,16 až 18 rýnských podle velikosti a jakost. Mimo to část úrody bývala dána na kvas a vypálena na slivovici. Úměrně jak ubývá výtěžek z ovoce stoupají zase výnosy u obilí, což podmiňuje hlubší orba a větší používání umělých hnojiv. Současně hledají se nové možnosti zemědělského podnikání a je to především pěstování travin na semeno, které počíná se v obci slibně ujímati, což je výsledkem propagace pícninářské a travinářské stanice v Rožnově p.r., která se horlivě staré o získávání nových členů pěstitelů tradičních semen, které dávají na Valašsku dobré výnosy. Na uprázdněné místo správce zdejší školy po odchodu pana učitele Zeťáka, ustanovena prozatímně Anděla Chmelová narozená ve Valašské Polance a k ní jako výpomocná učitelská síla Anežka Hladilová z Břestu u Hulína. Tyto působily na zdejší škole toliko ve školním roce Již na počátku roku 1929 vypsán konkurz pro volnou soutěž na obsazení místa definitivního učitele a správce školy. Přihlásili se čtyři žadatelé, z nichž obdržel místo nejstarší z nich František Hladký rodák z Poličky (Čechy), který působil na škole. Výpomocným učitelem pro druhou třídu ustanoven Josef Koňařík, rodák z Halenkova. Josef Cedidla Pamětí kniha Obce Seninka

6 6 R o z p o č e t obce Seninka pro rok 2009 v tis. Kč název akce paragraf příjem Výdaje Daně převod od FÚ Úroky z účtu Hřiště u KD Poplatky za psy 4 Dotace KÚ Zlín správa 8 Správní poplatky 5 Poplatky za domovní odpad Poplatky za odvoz komunálního odpadu (JOGA) Příjem za třídění odpadu od EKO-KOM Prodej a nákup nových popelnic Nákup pytlů na tříděný odpad Obecní lesy Knihovna Bytové hospodářství nájem, služby splátky na byt oprava a ostatní Kultura - pronájem místností, zapůjčení vybavení - pronájem pohostinství - dotace na společ. místnost v KD - důchodci, mikuláš, ostatní akce - kronika, zpravodaj - balíčky pro jubilanty Hřbitov, nájem, služby Hlášení rozhlasem,nájem pozemků,nákup CD,OSA Oprava rozhlasu Obecní vodovod příjem za vodu - smlouva z VaK rozbory vody - oprava vodovodního řádu Prodej knihy Seninka, DVD Hornolidečsko Ostatní příjmy prodej DHM Místní komunikace provoz, pasport, pozemky Dopravní obslužnost Neinvestiční dotace obci Val. Polanka - na žáky pro ZŠ - na zdravotní středisko Oprava staré zbrojnice Nebezpečný odpad Topení v KD Elektrika v KD Ostatní provoz v KD práce, opravy, atd Veřejné osvětlení Členské příspěvky - Hornolidečsko, Vsetínsko, MAS H Údržba zeleně TJ příspěvek, dohody, věcné dary (turnaj v stolním tenise) Zastupitelstvo Činnost správy obce zaměstnanci, ostatní Územní rozvoj Komunální služby nástěnky, materiál, služby, VPP Sociální služby Zdislava, Charita a další příspěvky 4319,4329, Hasiči provozní náklady (benzín, školení, náhradní díly...) Poplatek za přestupky občanů obce Tvorba, aktualizace a správa JDT mapy obce sml. se ZK Vrácení nevyčerpané dotace na volby Dar neslyšícím celkem Rozpočet není vyrovnaný, příjmy převyšují výdaje o ,- Kč. Předpokládané poskytnutí dotací v roce 2009 na investiční akce na projekty: Projekt Rozhledna Vartovna, rozpočet tis. Kč, Projekt Zázemí pro kulturu a činnost zájmových sdružení a spolků v obci Seninka, rozpočet 430,6 tis. Kč, Projekt Napojení vodovodu Seninka na systém SV Vsetín projektová dokumentace, rozpočet 166 tis. Kč. Záměr obce: uzavření smlouvy o úvěru na profinancování projektu Rozhledna Vartovna ve výši cca 6 mil. Kč

Seninský zpravodaj. Usnesení Zastupitelstva obce v roce 2010. Rekapitulace volebního období 2006-2010. Přečtěte si

Seninský zpravodaj. Usnesení Zastupitelstva obce v roce 2010. Rekapitulace volebního období 2006-2010. Přečtěte si 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva obce v roce 2010 Rekapitulace volebního období 2006-2010 Projekty připravené k realizaci v roce 2010 Uvnitř - Vesnice roku a stavba roku Zlínského kraje - Rozhledna

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

14. zasedání dne 28.3.2008

14. zasedání dne 28.3.2008 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva obce v roce 2008 Dění v naší obce v první polovině roku 2008 Kalendář kulturních a společenských akcí v roce 2008 Další informace - Projekty - žádosti - dotace - Poplatky

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ)

ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2015 (TIS. KČ) - návrh PŘÍJMY Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti - 310,0 Daň z příjmů fyzických osob 20,0 Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. příjmů 35,0 Daň z příjmů

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč

Financování /předp. zůstatek účtu k 31.12.2010/ 8115 2.800.000,-- Kč Návrh rozpočtu na rok 2011- příjmy Účetní případ položka MD Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 1111 560.000,-- Kč Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1112 150.000,-- Kč Daň z příjmů právnických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH

Příjmy celkem 2.005,9 ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH ROZPOČET OBCE VĚŽNÁ NA ROK 2013 (TIS. KČ) - NÁVRH PŘÍJMY položka SCHVÁLEN Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111-280,0 Daň z příjmů fyzických osob ze samost. činnosti 1112 20,0 Daň z příjmů

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2013 Schválený rozpočet na rok 2013 činil v příjmech 6 953 000,- Kč a ve výdajích, včetně dlouhodobého financování, 6 953 000,- Kč. Po konečných úpravách činil

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014

ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 ROZPOČET OBCE STAVENICE 2014 Rozpočet příjmů na rok 2014 Třída Položka Text Částka 1 1 Daňové příjmy obce celkem 1 505 000,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 300 000,00 1112 Daň z

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 44. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 5.11. 2012 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOBŘEJOVICE ZA ROK 2013 TEXTOVÁ ČÁST 1. Základní identifikační údaje: Obec Dobřejovice, Na Návsi 26, Dobřejovice, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY Návrh rozpočtu Obce Vyšehořovice na rok 2015 PŘÍJMY para pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 1111 daň z příjmu OSVČ 1112 daň z příjmu fyz.

Více

Závěrečný účet obce ----------------------------

Závěrečný účet obce ---------------------------- OBEC Břežany Závěrečný účet obce ---------------------------- Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Břežany návrh na závěrečný účet obce za rok

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015

Schválený rozpočet městyse Prosiměřice na rok 2015 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 2 090 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 35 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 240 000 Daň z příjmu právnických

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Seninský. zpravodaj. Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce dne 27. 3. 2009. Přečtěte si

Seninský. zpravodaj. Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva obce dne 27. 3. 2009. Přečtěte si 1 Přečtěte si Usnesení zastupitelstva ZŠ Valašská Polanka ohlédnutí za školním rokem 2008/2009 Prezentace projektů podpořených dotací ZK a EU Uvnitř - Czech Point - Obecní vodovod - Služby pro občany -

Více

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007

Rozpočet ROK 2007. Rozpočet 2007 OBEC: BUKOVNO Rozpočet ROK 2007 Projednáno na zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2006 Rozpočet zpracoval: Vinšová Starostka obce: Štechová Blanka Razítko obce: vyvěšeno dne: 21.2.2007 sejmuto dne: 7.3.2007

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 Zastupitelstvo obce Semčice I. Bere na vědomí USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE SEMČICE ze dne 13. prosince 2011 1. Důvodové zprávy k: a) rozpočtovému opatření č. 2/2011, b) úpravě vnitřní směrnice č. 1/2010

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Závěrečný účet za rok 2007

Závěrečný účet za rok 2007 Městys Nový Hrádek, Náměstí 28 549 22 Nový Hrádek IČ 00272884 Závěrečný účet za rok 2007 Vyvěšeno od Schváleno Usnesením ZM Nový Hrádek dne Rozbor hospodaření Městyse Nový Hrádek za rok 2007 v Kč Název

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25.

Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) Poplatky (pes, správní popl. a jiné) Sběr druhotných surovin+příspěvek za třídění odpadu 25. Výhled na rok 2015 Příjmy na rok 2015 Příjmy z daní (všechny daně zasílané Fú) 7.000.000,-- Kč Poplatky (pes, správní popl. a jiné) 55.000,-- Kč Pronájem pozemků 45.000,-- Kč Sběr druhotných surovin+příspěvek

Více

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008

Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 Rozbor hospodaření Obce Číhaň k 31.12.2008 1 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 337.327,72 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 29.410,71 1113 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE

Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE 1 PŘÍLOHA ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DLOUHÉ, IČO 00599361 Hospodaření k 31. 12. 2011 - PŘÍJMY A VÝDAJE DANĚ - Daň z příjmu FO ze záv.čin. a fun. pož. 1111 400000 400000 415557,86 103,89 - Daň z příjmu FO ze

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE MORAŠICE ZA ROK 2010 Zastupitelstvo obce Morašice na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu obce Morašice za rok 2010 s výsledkem hospodaření-viz.přílohy:

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k 2 0 1 4

N á v r h r o z p o č t u. O b c e D o l n í S t u d é n k y. n a r o k 2 0 1 4 N á v r h r o z p o č t u O b c e D o l n í S t u d é n k y n a r o k 2 0 1 4 Zpracoval: Šulová Vladimíra, správce rozpočtu, a finanční výbor ZO Předkládá: Ing. Radim Sršeň Ph.D. starosta obce Zpracováno

Více

Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015

Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015 Usnesení 8. schůze Zastupitelstva obce Francova Lhota ze dne 9.10.2015 Usnesení 8/99 ZO schvaluje navržené jmenování zapisovatelky a ověřovatelů zápisu a program zasedání. Usnesení č. 8/100 ZO bere na

Více

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč

2212 - Silnice 5169 nákup ostatních služeb 0 Kč 5171 Opravy a údržba 258 039 Kč Návrh rozpočtu OÚ Odřepsy na rok 2014 Navrhovaný rozpočet je vyrovnaný Rozdíl příjmů a výdajů -3 764 672 Kč PŘÍJMY 13 131 701 Kč VÝDAJE 16 896 373 Kč Paragraf - Název položka název částka položka název

Více

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010

OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 OBEC KELNÍKY IČ 00568589 Závěrečný účet obce za rok 2010 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 ÚDAJE O OBCI: Adresa: OBEC KELNÍKY, Kelníky 1, 763 07

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin

Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Z á p i s č. 8/2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 9. prosince 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 občanů 6 zapisovatel: Lenka Kučerová Program: 1. Kontrola

Více

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text

Rozpočet na rok 2008. Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1. Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text Obec Žerotice, IČ: 00104051 Strana: 1 Rozpočet na rok 2008 Příjmy : účet paragraf položka UZ záz.pol. Kč text 231 00 1111 436300,- Daň z příjmů fyz.osob záv.činn. 1112 122500,- Daň z příjmů fyz.osob sam.výd.činn.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014

Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 Závěrečný účet obce Výprachtice za rok 2014 1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 V tis. Kč z výkazu FIN 2-12 Schválený Upravený Plnění k % plnění Rozpočet rozpočet 31.12.2014 k uprav.rozp. Tř.1

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006

Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Závěrečný účet obce Činěves za rok 2006 Obecní zastupitelstvo dne 14.12.2005 schválilo rozpočtové provizorium. Rozpočet obce na rok 2006 byl schválen obecním zastupitelstvem dne 30.1.2006 v celkové výši

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE

ROZPOČET NA ROK 2014 OBEC O S Í K IČO 00277100. Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE Nadřízený orgán : KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE OBEC O S Í K IČO 00277100 ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet byl schválen v zastupitelstvu obce dne : 26. března 2014 podpis starosty Číslo telefonu : 461612573

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000

ROZPQČETOBCEPSÁRY. 1511 daň z nemovitosti 4800000 V POL0ŽK~ CH Rozpočtové příjmy ROZPQČETOBCEPSÁRY na rok 2014 NÁVRH k vyvěšení daňové 1111 DPFOzezáv.č. 6000000 11120PF0-OSVČ 1300000 1113 DPFOzkap. výnosů 600000 1121 DPPO 6000000 1122 DPPO za obec 400000

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více