4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH"

Transkript

1 4/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH

2 Poděkování voličům 2 Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 3 Vítání občánků do svazku obce... 4 Z jednání zastupitelstva 5 Zdravice občanům k Vánocům 5 Moravské Vánoce 5 Z historie obce. 6 Setkání se seniory 7 Informace o Zákonu o sociálních sluţbách. 7 Informace obecního úřadu.. 8 Společenská kronika 8 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Váţení občané, dovolte mi i oběma místostarostům, abychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou jste nám dali v komunálních volbách Vaše důvěra nás těší, avšak současně i zavazuje. Chceme Vás ujistit, ţe budeme pracovat ve prospěch obce i všech našich občanů po celé čtyři roky. Dosaţené výsledky naší společné práce, za nezbytné podpory a důvěry převáţné části spoluobčanů dokazují, ţe minulé volební období nebylo obdobím stagnace a přešlapováním na místě. Jsem přesvědčen, ţe to bylo vykročení správným směrem, ve kterém chceme pokračovat. S pocitem zodpovědnosti a s pevným zázemím Vás všech věříme, ţe se nám naše práce podaří. Závěrem bych chtěl opětovně dodat, ţe dveře na obecní úřad jsou pro všechny naše občany otevřeny dokořán! Jan Tkadlec Starosta obce VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ve volbách do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína okres Vsetín, konaných dne byly podle výsledků od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledky hlasování 1 Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 632 Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky 452 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 452 2

3 A) Příjmení a jména zvolených členů zastupitelstva: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 1 Tkadlec Jan SNK Lhota u Vsetína-1 2 Bartošková Jaroslava SNK Lhota u Vsetína-1 3 Hlatký Martin Ing SNK Lhota u Vsetína-1 4 Šťastná Zdenka SNK Lhota u Vsetína-1 5 Goláň Josef Mgr SNK Lhota u Vsetína-1 6 Tkadlecová Libuše JUDr. Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 5 Kašpar Miroslav SNK - Soudrţnost a prosperita 7 Němeček Tomáš SNK - Soudrţnost a prosperita 1 Kocourková Lenka Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 2 Sucháčková Jana SNK - Soudrţnost a prosperita 3 Vráblík Vlastimil B) Příjmení a jména náhradníků: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 7 Goláň Tomáš Ing SNK Lhota u Vsetína-1 8 Černotová Renata SNK Lhota u Vsetína-1 9 Navrátilová Alena SNK Lhota u Vsetína-1 10 Zajíček Josef SNK Lhota u Vsetína-1 11 Elšík Antonín SNK - Soudrţnost a prosperita 4 Macek Jindřich SNK - Soudrţnost a prosperita 6 Zezula Oldřich SNK - Soudrţnost a prosperita 8 Řezanina Lubomír SNK - Soudrţnost a prosperita 9 Tvrdoňová Blanka USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína se konalo v pohostinství U Jakšíků dne 2. listopadu 2006 v 17. hodin Program: 1. Zahájení 2. Sloţení slibu členů zastupitelstva 3. Schválení programu 4. Volba návrhové komise 5. Volba ověřovatelů zápisu 6. Volba starosty 7. Volba místostarostů 8. Zřízení výborů zastupitelstva 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr Schůzi řídila dle uvedeného programu JUDr. Libuše Tkadlecová. Na ustavující schůzi zastupitelstva obce bylo přítomno všech 11 zvolených zastupitelů. Všichni sloţili slib zastupitele obce a tento řádně podepsali. Ustavující schůze se zúčastnilo 15 občanů. 3 Starostou obce byl zvolen veřejným hlasováním Jan Tkadlec. Místostarostou byl zvolen ing. Martin Hlatký. Na druhém zasedání dne byl zvolen druhým místostarostou. Malá účast

4 občanů na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lhoty u Vsetína silně kontrastovala s ustavujícím zasedáním před čtyřmi lety. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU OBCE Dne 16. listopadu 2006 se uskutečnilo v zasedací síni Obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína Vítání občánků do svazku obce. Vítání se zúčastnilo sedm dětí a jejich rodiče. Do pamětní knihy obce byly zapsány tyto děti: 1. Tadeáš Křupala matka Leona Šaláková, otec Dan Křupala 2. Petr Vraštiak matka Soňa Vraštiaková, otec Erik Vraštiak 3. Ondřej Urban matka Radka Urbanová, otec Vladimír Urban 4. Michal Šťastný matka Eva Šťastná, otec Vlastimil Šťastný 5. Adéla Běhulová matka Michaela Běhulová, otec Petr Běhula 6. Pavlína Křupalová matka Danka Ťaţká, otec Richard Křupala 7. Veronika Gerţová matka Martina Gerţová, otec Mila Gerţa Kromě dětí a rodičů se zúčastnily Vítání občánků také babičky. Vítání občánků zajišťoval starosta Jan Tkadlec a paní Renata Černotová. Děti ze lhotecké ZŠ a MŠ předvedly pod vedením učitelky Jany Hromadové hezký program. Celá akce byla podmalována působivou hudbou z kazety. Po zápisu do pamětní knihy byly předány dětem dárky a maminkám kytice. Rodiče si nechali vyfotografovat děti v kolébce, fotografování proběhlo profesionální fotografkou paní Slováčkovou v pohodové atmosféře. Celá akce byla velmi hezká, máme radost z toho, ţe ve lhotecké škole bude přibývat dětí. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 4 1. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 2. listopadu 2006 U Jakšíků.

5 Program: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2. Zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 21. listopadu zastupitelstvo obce schválilo navrţený program - provedlo kontrolu plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - projednalo jednací řád zastupitelstva obce - zvolilo orgány obce - zvolilo místostarostu obce Mgr. Josefa Goláně - delegovalo zástupce obce do Sdruţení obcí Syrákov - projednalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ZDRAVICE OBČANŮM K VÁNOCŮM Váţení spoluobčané, máme zde opět po roce adventní čas. Je to velmi krásné období, ve kterém myslíme na své blízké, kupujeme jim dárky a někteří z nás si také zajdou do Chrámu Páně, aby zde rozjímali nad svým ţivotem a dosavadními skutky, které nejsou vţdy v souladu s křesťanskou morálkou ani morálními zákony této společnosti. Přejeme v tento adventní čas lidem hodně porozumění, aby se řídili nejen rozumem, ale i srdcem a citem. Lidský postoj k lidem a láska k nim je to nejhezčí, čeho je člověk schopen. Přejeme všem svým spoluobčanům a známým radostné a šťastné Vánoce, plné pohody, hodě dárků a štěstí uprostřed svých blízkých a v Novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchy v práci, ale také hodně citu a tolerance pro ostatní lidi. Uţívejme si pohodu a krásné chvíle po celý příští rok a pomysleme na to, ţe štěstí nepřeje všem lidem stejně po celý ţivot. Proto si vaţme kaţdé šťastné chvilky proţité mezi lidmi, které máme rádi. Jan Tkadlec, starosta Ing. Martin Hlatký, místostarosta, místostarosta MORAVSKÉ VÁNOCE Vánoční stromeček, štědrovečerní ryba, bramborový salát a další symboly, které neodmyslitelně patří novodobým českým vánočním svátkům, naši předkové neznali. Vánoce slavili a proţívali daleko skromněji neţ mi. Všechny předměty symbolizující pro naše předky svátek narození Krista, byly na rozdíl ode dneška jednoduché výtvory, které se našly v kaţdém moravském stavení. Vše mělo svůj význam. Symbolem ţivota byl například zelený strom, ratolest, jablko či svícen. Plodnost vyjadřovala čočka, hrách nebo sušené ovoce. Lidé věřili, ţe vánoční rituály, jako je například štědrovečerní půst či omývání chlapcům tváře na Svatého Štěpána, jim pomohou zajistit si v příštím roce úrodu, zdraví, sílu a ochrání je před zlem. Vánočních zvyklostí je mnoho, většinou se na Hané, Slovácku a Valašsku od sebe příliš neliší. S rituály se začínalo jiţ na Štědrý den, který lidé pojmenovali podle bohaté večeře. Například na Valašsku dostávaly ráno malé děti kousek chleba s medem, aby byly celý rok sladké. Slepicím se sypalo zrní do ţelezné obruče, aby drţely pohromadě a neodnesl je jestřáb. Na Slovácku zase lidé třásli stromy a hrozili jim, nedají-li v příštím roce ovoce. Valaši zase mazali ovocné stromy kopistí od těsta, aby dobře rodily. Štědrý den znamenal nejvíce práce pro hospodyně. Bohatá večeře měla totiţ svá pravidla. Například na Slovácku lidé dodrţovali zvyk devater jídel. Na štědrovečerním stole nesmělo chybět ţádné jídlo, které symbolizovalo budoucnost příštího roku. Zatímco na Kroměříţsku a Holešovsku jedli lidé na Štědrý den houbovou polévku s takzvanými lokšemi, krupicovou kaši s medem a sypanou perníkem nebo trnčenou omáčkou z rozvařených švestek, na Slovácku lidé začínali večeřet oplatkem s medem. Z toho si jeden od druhého odlamovali, aby se na rok sešli ve stejném počtu. Med byl znakem štědrovečerní večeře také na Valašsku. Hospodáři krájeli chleba, mazali jej medem a podávali všem u stolu od nejstaršího. Další jídlo hrachovou polévku, hřibovou nebo zasmaţenou bramboračku, krupici s medem, vařený hrách, sušené švestky a nakonec buchtu, uţ jedli ze společné mísy. Po večeři se čekalo na půlnoční mši. V kaţdém stavení trávili lidé čas jinak. Někde se zpívalo a povídalo, jinde se udrţovaly štědrovečerní zvyky, například věštění budoucnosti z cibule nebo hromádky soli. Oslavy Silvestra naši předkové neznali. Jen v některých staveních čekali lidé na půlnoc. Daleko důleţitější pro ně byla novoroční mše, které se říkalo 5 Poděkovací. Znamenalo to, ţe lidé děkovali Bohu za dobrodiní minulého roku. Tím však pro naše předky Vánoce nekončily. Neméně důleţitým dnem byl šestý leden, svátek Tří králů, který tehdejší Vánoce uzavřel.

6 Tak, jako se tříkrálové koledování dochovává ještě v některých moravských vesnicích dodnes, chodily tehdejší děti po staveních a zpívaly tříkrálové koledy. Z HISTORIE OBCE I v dalších letech budu psát občanům o historii obce, chci vyuţívat těch úseků ţivota Lhoty, o nichţ jsme ještě málo slyšeli. V dnešním příspěvku se zaměřím na majetek obce Lhoty v 80. letech 19. století (dle sčítání lidu 1880). Podle sčítání lidu z roku1880 měla Lhota 115 domovních čísel, z usedlých jest 65 rolníků a 50 domkařů, 32 rodin nemá vlastního příbytku a proto bydlí u svých rodin nebo v nájmu. Rodinné domy jsou přeplněny, např. u Obadalů na č. 2 ţilo v době sčítání lidu v roce lidí. Dle tohoto sčítání lidu bylo v obci 730 obyvatel vesměs české národnosti (ţen o 14 více neţ muţů). Podle náboţenství bylo 85 osob augšpurského vyznání, 81 katolíků a 564 evangelíků reformovaných (Luteráni). Evangelíci reformovaní a katolíci byli přiřazeni do Liptálu, evangelíci augšpurského vyznání na Vsetín. Místní obec Lhota jest v roce1880 samostatnou katastrální obcí, která se všemi pozemky polmi, lukami, lesy a pastvinami zaujímá rozlohu 1962 jiter a 747 čtverečních sáhů rozlohy. Hraničí s těmito obcemi: Liptálem, Seninkou, Leskovcem, Ústím, Semetínem, Rokytnicí a Vsetínem. Dělí se na 6 hlavních tratí: Hrb, Niva, Chudá, Polky, Poţár a Grúň. V roce 1889 zakoupila obec za 550 zlatých při trati Leskovské polnosti o výměře 7 jiter 1445 sáhů čtverečních, dostala na to 102 zlatých zemské podpory. Týkalo se to parcelačních čísel 520/11, 527, 528 a 529. Kromě toho náleţí obci v roce 1880 pozemek Na ohradě o výměře 1 jitra 865 sáhů čtverečních, parcelační číslo 968. Z toho dostává obec nájem ročně 50 zlatých. Většina pozemků při zdejší obci rozkládá se po stráních a návrších a jen nepatrná část na rovině. Luk jest málo. Nejvíce plochy zaujímají pastviska, březiny a porostliny. Lesů jest málo, ale po několik roků jiţ mnozí občané pilně zalesňují holé stráně a vrchy. Zvláště od té doby, kdy zemský sněm povolil 60 tisíc zlatých půjčky splatných ve 20 letech, se zalesnilo mnoho vrchů a pastvin. Největších zásluho zalesňování ve Lhotě má bývalý starosta Josef Obadal a občan Josef Dušek. Josef Dušek byl vyznamenán za zalesňování samotným Jeho Milostí císařem pánem Františkem Josefem I. v roce 1883, kdy mu byl udělen stříbrný zásluţný kříţ. Nejvíce mají zalesněno tato popisná čísla: 18, 20, 55, 5, 81, 91, 15, 2, 1, 43, 41, 42, 88, 113, 12, 125, 13, 8, 9. Ve Lhotě se vybírají v roce 1889 a odvádějí následující daně: pozemková přímá daň 89 zl. 19 kr. zemská přiráţka k pozemkové dani 241 zl. 30 kr panství vsetínskému odvádí za pozemky 49 zl. 83 kr panství vsetínskému odvádí zemské přiráţky 49 zl. 83 kr. domovní přímá daň 160 zl. 70kr. zemská přiráţka k ní 99 zl. 63. kr. ţivnostenská přímá daň 98 zl. 17,5 kr. zemská přiráţka k ní 60 zl. 88 kr. daň důchodková (z příjmů) 50 zl. 53,5 kr. zemská přiráţka k ní 31 zl. 33 kr. daň činţovní 12 zl. 15kr. Celkem 1224 zl. 61 kr. Dle sčítání lidu 1880 byli ve Lhotě následující ţivnostníci: dva mlynáři: Josef Lukáš č. 81, Pavel Blaţek č. 113 tři hostinští: Pavel Mikulec č.15, Jiří Valchář č.20, Marie Vráblíková č.4 dva kováři: Jan Vacula č.101, Josef Mikulec č.22 jedenáct menších obchodníků (obchod s křiváky a deskami). Pokračování příště. SETKÁNÍ SE 6 SENIORY V pátek 15. prosince se konala v pohostinství U Jakšíků "Beseda se seniory". Toto tradiční posezení se koná kaţdý rok v předvánočním adventním čase. Naši senioři si rádi pobesedují a zavzpomínají na ţivot v

7 obci, popřejí si vzájemně příjemné proţití vánočních svátků. Letošní " Besedy " se zúčastnil rekordní počet 60 seniorů, coţ byl největší počet od doby, kdy se tato setkání organizují. Krásnou a srdečnou atmosféru tohoto setkání pomohly vytvořit lhotecké děti ze Základní a mateřské školy. Předvedly pod vedením svých učitelek - paní Duškové a Hromadové kulturní program s vánočními koledami a básničkami. Všichni přítomní si na závěr programu zazpívali s dětmi známou vánoční píseň "Narodil se Kristus pán". Po dětech vystoupila a krásnou báseň "Křenek z Podbúřova" zarecitovala seniorům naše občanka, paní Veronika Zárubová (ve středu oslavila 88 let). Všichni jsme museli obdivovat paměť paní Zárubové, její přednes a jistotu, s jakou báseň přednesla. Všichni přítomní si zároveň uvědomili, jak nám všem "ten čas letí". K tanci a poslechu hráli jako kaţdoročně manţelé Michalovi. Jsme rádi, ţe se tato kulturní akce vydařila, ţe se jí zúčastnilo tak velké mnoţství seniorů. Váţíme si jejich ţivotních zkušeností a těšíme se na další setkání. INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Přináší zásadní změny systému sociálních sluţeb a upravuje podmínky pro poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči. Rád bych Vás ve zkratce seznámil s nejdůleţitějšími aspekty tohoto zákona, týkajících se občanů a uţivatelů. Zákon zavádí novou dávku příspěvek na péči, která je určena osobám na zajištění pomoci k řešení jejich obtíţné sociální situace. Zároveň se ruší zvýšení důchodů pro bezmocnost a také příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek na péči Nárok má osoba starší jednoho roku, která je závislá na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běţné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby a těmto stupňům odpovídá výše příspěvku: Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let I - lehká závislost 3 000,- Kč 2 000,- Kč II - středně těžká závislost 5 000,- Kč 4 000,- Kč III - těžká závislost 9 000,- Kč 8 000,- Kč IV - úplná závislost ,- Kč ,- Kč Současné bezmocnosti částečná, převáţná, úplná odpovídají nastávajícím stupňům I., II., III. Osoby v současné době pobírající zvýšení důchodu pro bezmocnost nemusí ţádat o přiznání příspěvku, tato dávka bude přiznána automaticky od Ţádost o dávku lze podat nejdříve , a to u Městského úřadu Vsetín. Povinnosti ţadatele: - podrobit se sociálnímu šetření - podrobit se vyšetření zdravotního stavu - nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna. Příslušný úřad bude následně kontrolovat vyuţití příspěvku. Zde je nutné uvést, ţe příjemce dávky se můţe sám rozhodovat o způsobu zajištění pomoci. Můţe si ji buď doma od svých rodinných 7 příslušníků nebo jiných osob či poskytovatelů sociálních sluţeb. Tyto způsoby lze kombinovat. Péči můţe zajišťovat současně více blízkých nebo jiných osob. Pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) můţe být doba péče o osobu závislou ve II., III. a IV. Stupni započtena jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení. Pečující osoba můţe být současně zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat apod. důleţité je, aby byla schopna zajistit potřeby závislé osoby. Změny týkající se osob pobírající příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu Pokud pečovaná osoba je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost a je starší 80 let, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni II., tj ,- Kč - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni III., tj ,- Kč. Pokud pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - nedojde k překlopení příspěvku na péči o osobu blízkou na příspěvek na péči. Pečující osobě náleţí příspěvek při péči o osobu blízkou aţ do doby podání ţádosti oprávněnou osobou příspěvek na péči, nejdéle však do

8 2008. příjemci příspěvku při péči o osobu blízkou nebudou po v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění a ani se jim doba péče vykonávané po nebude zohledňovat jako náhradní doba. Další informace je moţno získat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo na stránkách Krajského úřadu Zlínského kraje INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svoz tříděného odpadu: I. pololetí PLASTY PLASTY PAPÍR + NK NEBEZPEČNÝ ODPAD SKLO PLASTY PAPÍR + NK PLASTY KOMUNÁLNÍ ODPAD SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea: Září: Kopecká Jarmila Konopková Drahomíra Vráblík Jan Říjen: Lukášová Jitřenka Váňová Lydie 75 let 75 let 75 let 80 let 78 let Listopad: Zelinková Bedřiška Mikuláštík Vladislav Hurtová Emilie Malučká Pavla Hrádek Antonín Volčíková Ludmila Obadalová Vlasta Matošková Jarmila 79 let 75 let 80 let 80 let 94 let 79 let 95 let 77 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalšího ţivota přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Narozené děti září až listopad: Adéla Běhulová Pavlína Křupalová Jiří Mikulec Adéla Lukášová Přihlášení září až listopad: Ludvová Kateřina Klobučiak Roman Úmrtí září až listopad: Samková Libuše Odhlášení září až listopad: Černota Pavel Koňaříková Miroslava Mrlinová Petra Ke dni měla Lhota u Vsetína 759 obyvatel, z toho 378 muţů a 371 ţen. 8 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E 14773

9 Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec,, Ing. Martin Hlatký 9

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozd okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Prosiměřice okres... Znojmo konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hnátnice okres... Ústí nad Orlicí konaných ve dnech (dne)... 0.0.

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bělotín okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné

ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné ZÁPIS č. 1/14 z 1. zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 06.11.2014 od 18:00 hod v salonku Restaurace U Mocnáře v Deštné Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva: David Šašek DiS., Bc.

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 12.2. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 8 členů omluveno: 1 člen Zahájení

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.6. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Svatá Maří okres... Prachatice konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu 8. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 26. 7. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila 8. zasedání Zastupitelstva

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozdná okres... Zlín konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci

Z Á P I S. z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Z Á P I S z 7. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 5.5.2015 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 25.4.2015. Starostka

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 17. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 6. 2. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 17. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014 Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.014 Výsledky voleb Obec: Hrobce Okrsky volených Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné volebních členů v seznamu obálky účast v % obálky obvodů celkem zpr. v

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Z á p i s. Č.3.ze dne 30.12.2010. Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot

Z á p i s. Č.3.ze dne 30.12.2010. Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot Z á p i s Č.3.ze dne 30.12.2010 Ze zasedání zastupitelstva obce Předslavice Přítomni: Limpouch,Kudrle,Ribij,Šafránek,Vittek,Němec,Šejna,Ing. Chvostová,Ing. Arch. Šrot Zastupitelstvo obce Předslavice je

Více

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 25 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 16.12.2013 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Volba ověřovatelů zápisu: navrženi Milan Němeček, Ing.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010,

OBEC Daňkovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, OBEC Daňkovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Daňkovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Obec Dlouhá Stráň Zastupitelstvo obce Dlouhá Stráň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dlouhá Stráň, konaného dne 07.11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitel tva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě Obec Starý Mateřov Zastupitelstvo Obce Starý Mateřov Výpis usnesení z: Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Starý Mateřov, konaného dne 17. prosince 2014, od 18:00 hodin v obecním sále na obecním úřadě

Více

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. Zápis z mimořádné valné hromady (dále jen valná hromada) obchodní společnosti KDYNIUM a. s. se sídlem Kdyně. Nádražní 104. IČ 45357293. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzni. odd.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 15. 12. 2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 31. 1. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 8- Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 5-2008 z 5. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 6.5. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

Z á p i s. jednomyslně byl schválen program 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje Z á p i s ze 7. jednání Výboru sociálního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 15. 09. 2009 od 14 hod. Domov sociálních služeb Skřivany, Tovární 1, Skřivany Přítomni: Omluveni: Dle prezenční

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná

Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Bílá Třemešná Datum konání: 18.12.2013 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z. Fiala, Bc. P. Holzhauserová,

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.20 / 2014, které se konalo dne 23. 7. 2014 Přítomni : Omluven : Leo Kordas,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007

Protokol. o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Protokol o jednání valné hromady Svazu vodního hospodářství ČR (SVH ČR) dne 5. dubna 2007 Řádnou valnou hromadu svolalo představenstvo SVH ČR podle 13 stanov. Kniha evidence členů vykazuje ke dni konání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Osek nad Bečvou okres... Přerov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.6. ze dne 22.06.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Jana Lejsková, Renata Stříbrnská Ověřovatelé zápisu Jarmila Cagášková,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 23. září 2014 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 27. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 24.1.2011 od 18 hod. v zasedací místnosti OÚ 5. Přítomni : Vítězslav

Více

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu

Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Zápis z veřejného zasedání č.1/2010 městského zastupitelstva konaného dne 03.11.2010 v 18.00 hod. v besedním sále Spolkového domu Přítomni: M.Nosek, T.Hlavatý, Zd.Filounek, V.Hak, A.Jirsáková, O.Machačka,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 10.2.2014 od 18.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 10.2.2014 se konalo 16. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Masojedy konaného dne 29. 10. 2014 Zasedání zastupitelstva bylo zahájeno v 19 hodin dosavadním starostou obce Josefem Pazderou st. Předsedající konstatoval,

Více