4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH"

Transkript

1 4/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH

2 Poděkování voličům 2 Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 3 Vítání občánků do svazku obce... 4 Z jednání zastupitelstva 5 Zdravice občanům k Vánocům 5 Moravské Vánoce 5 Z historie obce. 6 Setkání se seniory 7 Informace o Zákonu o sociálních sluţbách. 7 Informace obecního úřadu.. 8 Společenská kronika 8 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Váţení občané, dovolte mi i oběma místostarostům, abychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou jste nám dali v komunálních volbách Vaše důvěra nás těší, avšak současně i zavazuje. Chceme Vás ujistit, ţe budeme pracovat ve prospěch obce i všech našich občanů po celé čtyři roky. Dosaţené výsledky naší společné práce, za nezbytné podpory a důvěry převáţné části spoluobčanů dokazují, ţe minulé volební období nebylo obdobím stagnace a přešlapováním na místě. Jsem přesvědčen, ţe to bylo vykročení správným směrem, ve kterém chceme pokračovat. S pocitem zodpovědnosti a s pevným zázemím Vás všech věříme, ţe se nám naše práce podaří. Závěrem bych chtěl opětovně dodat, ţe dveře na obecní úřad jsou pro všechny naše občany otevřeny dokořán! Jan Tkadlec Starosta obce VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ve volbách do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína okres Vsetín, konaných dne byly podle výsledků od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledky hlasování 1 Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 632 Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky 452 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 452 2

3 A) Příjmení a jména zvolených členů zastupitelstva: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 1 Tkadlec Jan SNK Lhota u Vsetína-1 2 Bartošková Jaroslava SNK Lhota u Vsetína-1 3 Hlatký Martin Ing SNK Lhota u Vsetína-1 4 Šťastná Zdenka SNK Lhota u Vsetína-1 5 Goláň Josef Mgr SNK Lhota u Vsetína-1 6 Tkadlecová Libuše JUDr. Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 5 Kašpar Miroslav SNK - Soudrţnost a prosperita 7 Němeček Tomáš SNK - Soudrţnost a prosperita 1 Kocourková Lenka Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 2 Sucháčková Jana SNK - Soudrţnost a prosperita 3 Vráblík Vlastimil B) Příjmení a jména náhradníků: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 7 Goláň Tomáš Ing SNK Lhota u Vsetína-1 8 Černotová Renata SNK Lhota u Vsetína-1 9 Navrátilová Alena SNK Lhota u Vsetína-1 10 Zajíček Josef SNK Lhota u Vsetína-1 11 Elšík Antonín SNK - Soudrţnost a prosperita 4 Macek Jindřich SNK - Soudrţnost a prosperita 6 Zezula Oldřich SNK - Soudrţnost a prosperita 8 Řezanina Lubomír SNK - Soudrţnost a prosperita 9 Tvrdoňová Blanka USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína se konalo v pohostinství U Jakšíků dne 2. listopadu 2006 v 17. hodin Program: 1. Zahájení 2. Sloţení slibu členů zastupitelstva 3. Schválení programu 4. Volba návrhové komise 5. Volba ověřovatelů zápisu 6. Volba starosty 7. Volba místostarostů 8. Zřízení výborů zastupitelstva 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr Schůzi řídila dle uvedeného programu JUDr. Libuše Tkadlecová. Na ustavující schůzi zastupitelstva obce bylo přítomno všech 11 zvolených zastupitelů. Všichni sloţili slib zastupitele obce a tento řádně podepsali. Ustavující schůze se zúčastnilo 15 občanů. 3 Starostou obce byl zvolen veřejným hlasováním Jan Tkadlec. Místostarostou byl zvolen ing. Martin Hlatký. Na druhém zasedání dne byl zvolen druhým místostarostou. Malá účast

4 občanů na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lhoty u Vsetína silně kontrastovala s ustavujícím zasedáním před čtyřmi lety. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU OBCE Dne 16. listopadu 2006 se uskutečnilo v zasedací síni Obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína Vítání občánků do svazku obce. Vítání se zúčastnilo sedm dětí a jejich rodiče. Do pamětní knihy obce byly zapsány tyto děti: 1. Tadeáš Křupala matka Leona Šaláková, otec Dan Křupala 2. Petr Vraštiak matka Soňa Vraštiaková, otec Erik Vraštiak 3. Ondřej Urban matka Radka Urbanová, otec Vladimír Urban 4. Michal Šťastný matka Eva Šťastná, otec Vlastimil Šťastný 5. Adéla Běhulová matka Michaela Běhulová, otec Petr Běhula 6. Pavlína Křupalová matka Danka Ťaţká, otec Richard Křupala 7. Veronika Gerţová matka Martina Gerţová, otec Mila Gerţa Kromě dětí a rodičů se zúčastnily Vítání občánků také babičky. Vítání občánků zajišťoval starosta Jan Tkadlec a paní Renata Černotová. Děti ze lhotecké ZŠ a MŠ předvedly pod vedením učitelky Jany Hromadové hezký program. Celá akce byla podmalována působivou hudbou z kazety. Po zápisu do pamětní knihy byly předány dětem dárky a maminkám kytice. Rodiče si nechali vyfotografovat děti v kolébce, fotografování proběhlo profesionální fotografkou paní Slováčkovou v pohodové atmosféře. Celá akce byla velmi hezká, máme radost z toho, ţe ve lhotecké škole bude přibývat dětí. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 4 1. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 2. listopadu 2006 U Jakšíků.

5 Program: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2. Zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 21. listopadu zastupitelstvo obce schválilo navrţený program - provedlo kontrolu plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - projednalo jednací řád zastupitelstva obce - zvolilo orgány obce - zvolilo místostarostu obce Mgr. Josefa Goláně - delegovalo zástupce obce do Sdruţení obcí Syrákov - projednalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ZDRAVICE OBČANŮM K VÁNOCŮM Váţení spoluobčané, máme zde opět po roce adventní čas. Je to velmi krásné období, ve kterém myslíme na své blízké, kupujeme jim dárky a někteří z nás si také zajdou do Chrámu Páně, aby zde rozjímali nad svým ţivotem a dosavadními skutky, které nejsou vţdy v souladu s křesťanskou morálkou ani morálními zákony této společnosti. Přejeme v tento adventní čas lidem hodně porozumění, aby se řídili nejen rozumem, ale i srdcem a citem. Lidský postoj k lidem a láska k nim je to nejhezčí, čeho je člověk schopen. Přejeme všem svým spoluobčanům a známým radostné a šťastné Vánoce, plné pohody, hodě dárků a štěstí uprostřed svých blízkých a v Novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchy v práci, ale také hodně citu a tolerance pro ostatní lidi. Uţívejme si pohodu a krásné chvíle po celý příští rok a pomysleme na to, ţe štěstí nepřeje všem lidem stejně po celý ţivot. Proto si vaţme kaţdé šťastné chvilky proţité mezi lidmi, které máme rádi. Jan Tkadlec, starosta Ing. Martin Hlatký, místostarosta, místostarosta MORAVSKÉ VÁNOCE Vánoční stromeček, štědrovečerní ryba, bramborový salát a další symboly, které neodmyslitelně patří novodobým českým vánočním svátkům, naši předkové neznali. Vánoce slavili a proţívali daleko skromněji neţ mi. Všechny předměty symbolizující pro naše předky svátek narození Krista, byly na rozdíl ode dneška jednoduché výtvory, které se našly v kaţdém moravském stavení. Vše mělo svůj význam. Symbolem ţivota byl například zelený strom, ratolest, jablko či svícen. Plodnost vyjadřovala čočka, hrách nebo sušené ovoce. Lidé věřili, ţe vánoční rituály, jako je například štědrovečerní půst či omývání chlapcům tváře na Svatého Štěpána, jim pomohou zajistit si v příštím roce úrodu, zdraví, sílu a ochrání je před zlem. Vánočních zvyklostí je mnoho, většinou se na Hané, Slovácku a Valašsku od sebe příliš neliší. S rituály se začínalo jiţ na Štědrý den, který lidé pojmenovali podle bohaté večeře. Například na Valašsku dostávaly ráno malé děti kousek chleba s medem, aby byly celý rok sladké. Slepicím se sypalo zrní do ţelezné obruče, aby drţely pohromadě a neodnesl je jestřáb. Na Slovácku zase lidé třásli stromy a hrozili jim, nedají-li v příštím roce ovoce. Valaši zase mazali ovocné stromy kopistí od těsta, aby dobře rodily. Štědrý den znamenal nejvíce práce pro hospodyně. Bohatá večeře měla totiţ svá pravidla. Například na Slovácku lidé dodrţovali zvyk devater jídel. Na štědrovečerním stole nesmělo chybět ţádné jídlo, které symbolizovalo budoucnost příštího roku. Zatímco na Kroměříţsku a Holešovsku jedli lidé na Štědrý den houbovou polévku s takzvanými lokšemi, krupicovou kaši s medem a sypanou perníkem nebo trnčenou omáčkou z rozvařených švestek, na Slovácku lidé začínali večeřet oplatkem s medem. Z toho si jeden od druhého odlamovali, aby se na rok sešli ve stejném počtu. Med byl znakem štědrovečerní večeře také na Valašsku. Hospodáři krájeli chleba, mazali jej medem a podávali všem u stolu od nejstaršího. Další jídlo hrachovou polévku, hřibovou nebo zasmaţenou bramboračku, krupici s medem, vařený hrách, sušené švestky a nakonec buchtu, uţ jedli ze společné mísy. Po večeři se čekalo na půlnoční mši. V kaţdém stavení trávili lidé čas jinak. Někde se zpívalo a povídalo, jinde se udrţovaly štědrovečerní zvyky, například věštění budoucnosti z cibule nebo hromádky soli. Oslavy Silvestra naši předkové neznali. Jen v některých staveních čekali lidé na půlnoc. Daleko důleţitější pro ně byla novoroční mše, které se říkalo 5 Poděkovací. Znamenalo to, ţe lidé děkovali Bohu za dobrodiní minulého roku. Tím však pro naše předky Vánoce nekončily. Neméně důleţitým dnem byl šestý leden, svátek Tří králů, který tehdejší Vánoce uzavřel.

6 Tak, jako se tříkrálové koledování dochovává ještě v některých moravských vesnicích dodnes, chodily tehdejší děti po staveních a zpívaly tříkrálové koledy. Z HISTORIE OBCE I v dalších letech budu psát občanům o historii obce, chci vyuţívat těch úseků ţivota Lhoty, o nichţ jsme ještě málo slyšeli. V dnešním příspěvku se zaměřím na majetek obce Lhoty v 80. letech 19. století (dle sčítání lidu 1880). Podle sčítání lidu z roku1880 měla Lhota 115 domovních čísel, z usedlých jest 65 rolníků a 50 domkařů, 32 rodin nemá vlastního příbytku a proto bydlí u svých rodin nebo v nájmu. Rodinné domy jsou přeplněny, např. u Obadalů na č. 2 ţilo v době sčítání lidu v roce lidí. Dle tohoto sčítání lidu bylo v obci 730 obyvatel vesměs české národnosti (ţen o 14 více neţ muţů). Podle náboţenství bylo 85 osob augšpurského vyznání, 81 katolíků a 564 evangelíků reformovaných (Luteráni). Evangelíci reformovaní a katolíci byli přiřazeni do Liptálu, evangelíci augšpurského vyznání na Vsetín. Místní obec Lhota jest v roce1880 samostatnou katastrální obcí, která se všemi pozemky polmi, lukami, lesy a pastvinami zaujímá rozlohu 1962 jiter a 747 čtverečních sáhů rozlohy. Hraničí s těmito obcemi: Liptálem, Seninkou, Leskovcem, Ústím, Semetínem, Rokytnicí a Vsetínem. Dělí se na 6 hlavních tratí: Hrb, Niva, Chudá, Polky, Poţár a Grúň. V roce 1889 zakoupila obec za 550 zlatých při trati Leskovské polnosti o výměře 7 jiter 1445 sáhů čtverečních, dostala na to 102 zlatých zemské podpory. Týkalo se to parcelačních čísel 520/11, 527, 528 a 529. Kromě toho náleţí obci v roce 1880 pozemek Na ohradě o výměře 1 jitra 865 sáhů čtverečních, parcelační číslo 968. Z toho dostává obec nájem ročně 50 zlatých. Většina pozemků při zdejší obci rozkládá se po stráních a návrších a jen nepatrná část na rovině. Luk jest málo. Nejvíce plochy zaujímají pastviska, březiny a porostliny. Lesů jest málo, ale po několik roků jiţ mnozí občané pilně zalesňují holé stráně a vrchy. Zvláště od té doby, kdy zemský sněm povolil 60 tisíc zlatých půjčky splatných ve 20 letech, se zalesnilo mnoho vrchů a pastvin. Největších zásluho zalesňování ve Lhotě má bývalý starosta Josef Obadal a občan Josef Dušek. Josef Dušek byl vyznamenán za zalesňování samotným Jeho Milostí císařem pánem Františkem Josefem I. v roce 1883, kdy mu byl udělen stříbrný zásluţný kříţ. Nejvíce mají zalesněno tato popisná čísla: 18, 20, 55, 5, 81, 91, 15, 2, 1, 43, 41, 42, 88, 113, 12, 125, 13, 8, 9. Ve Lhotě se vybírají v roce 1889 a odvádějí následující daně: pozemková přímá daň 89 zl. 19 kr. zemská přiráţka k pozemkové dani 241 zl. 30 kr panství vsetínskému odvádí za pozemky 49 zl. 83 kr panství vsetínskému odvádí zemské přiráţky 49 zl. 83 kr. domovní přímá daň 160 zl. 70kr. zemská přiráţka k ní 99 zl. 63. kr. ţivnostenská přímá daň 98 zl. 17,5 kr. zemská přiráţka k ní 60 zl. 88 kr. daň důchodková (z příjmů) 50 zl. 53,5 kr. zemská přiráţka k ní 31 zl. 33 kr. daň činţovní 12 zl. 15kr. Celkem 1224 zl. 61 kr. Dle sčítání lidu 1880 byli ve Lhotě následující ţivnostníci: dva mlynáři: Josef Lukáš č. 81, Pavel Blaţek č. 113 tři hostinští: Pavel Mikulec č.15, Jiří Valchář č.20, Marie Vráblíková č.4 dva kováři: Jan Vacula č.101, Josef Mikulec č.22 jedenáct menších obchodníků (obchod s křiváky a deskami). Pokračování příště. SETKÁNÍ SE 6 SENIORY V pátek 15. prosince se konala v pohostinství U Jakšíků "Beseda se seniory". Toto tradiční posezení se koná kaţdý rok v předvánočním adventním čase. Naši senioři si rádi pobesedují a zavzpomínají na ţivot v

7 obci, popřejí si vzájemně příjemné proţití vánočních svátků. Letošní " Besedy " se zúčastnil rekordní počet 60 seniorů, coţ byl největší počet od doby, kdy se tato setkání organizují. Krásnou a srdečnou atmosféru tohoto setkání pomohly vytvořit lhotecké děti ze Základní a mateřské školy. Předvedly pod vedením svých učitelek - paní Duškové a Hromadové kulturní program s vánočními koledami a básničkami. Všichni přítomní si na závěr programu zazpívali s dětmi známou vánoční píseň "Narodil se Kristus pán". Po dětech vystoupila a krásnou báseň "Křenek z Podbúřova" zarecitovala seniorům naše občanka, paní Veronika Zárubová (ve středu oslavila 88 let). Všichni jsme museli obdivovat paměť paní Zárubové, její přednes a jistotu, s jakou báseň přednesla. Všichni přítomní si zároveň uvědomili, jak nám všem "ten čas letí". K tanci a poslechu hráli jako kaţdoročně manţelé Michalovi. Jsme rádi, ţe se tato kulturní akce vydařila, ţe se jí zúčastnilo tak velké mnoţství seniorů. Váţíme si jejich ţivotních zkušeností a těšíme se na další setkání. INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Přináší zásadní změny systému sociálních sluţeb a upravuje podmínky pro poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči. Rád bych Vás ve zkratce seznámil s nejdůleţitějšími aspekty tohoto zákona, týkajících se občanů a uţivatelů. Zákon zavádí novou dávku příspěvek na péči, která je určena osobám na zajištění pomoci k řešení jejich obtíţné sociální situace. Zároveň se ruší zvýšení důchodů pro bezmocnost a také příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek na péči Nárok má osoba starší jednoho roku, která je závislá na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běţné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby a těmto stupňům odpovídá výše příspěvku: Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let I - lehká závislost 3 000,- Kč 2 000,- Kč II - středně těžká závislost 5 000,- Kč 4 000,- Kč III - těžká závislost 9 000,- Kč 8 000,- Kč IV - úplná závislost ,- Kč ,- Kč Současné bezmocnosti částečná, převáţná, úplná odpovídají nastávajícím stupňům I., II., III. Osoby v současné době pobírající zvýšení důchodu pro bezmocnost nemusí ţádat o přiznání příspěvku, tato dávka bude přiznána automaticky od Ţádost o dávku lze podat nejdříve , a to u Městského úřadu Vsetín. Povinnosti ţadatele: - podrobit se sociálnímu šetření - podrobit se vyšetření zdravotního stavu - nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna. Příslušný úřad bude následně kontrolovat vyuţití příspěvku. Zde je nutné uvést, ţe příjemce dávky se můţe sám rozhodovat o způsobu zajištění pomoci. Můţe si ji buď doma od svých rodinných 7 příslušníků nebo jiných osob či poskytovatelů sociálních sluţeb. Tyto způsoby lze kombinovat. Péči můţe zajišťovat současně více blízkých nebo jiných osob. Pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) můţe být doba péče o osobu závislou ve II., III. a IV. Stupni započtena jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení. Pečující osoba můţe být současně zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat apod. důleţité je, aby byla schopna zajistit potřeby závislé osoby. Změny týkající se osob pobírající příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu Pokud pečovaná osoba je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost a je starší 80 let, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni II., tj ,- Kč - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni III., tj ,- Kč. Pokud pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - nedojde k překlopení příspěvku na péči o osobu blízkou na příspěvek na péči. Pečující osobě náleţí příspěvek při péči o osobu blízkou aţ do doby podání ţádosti oprávněnou osobou příspěvek na péči, nejdéle však do

8 2008. příjemci příspěvku při péči o osobu blízkou nebudou po v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění a ani se jim doba péče vykonávané po nebude zohledňovat jako náhradní doba. Další informace je moţno získat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo na stránkách Krajského úřadu Zlínského kraje INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svoz tříděného odpadu: I. pololetí PLASTY PLASTY PAPÍR + NK NEBEZPEČNÝ ODPAD SKLO PLASTY PAPÍR + NK PLASTY KOMUNÁLNÍ ODPAD SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea: Září: Kopecká Jarmila Konopková Drahomíra Vráblík Jan Říjen: Lukášová Jitřenka Váňová Lydie 75 let 75 let 75 let 80 let 78 let Listopad: Zelinková Bedřiška Mikuláštík Vladislav Hurtová Emilie Malučká Pavla Hrádek Antonín Volčíková Ludmila Obadalová Vlasta Matošková Jarmila 79 let 75 let 80 let 80 let 94 let 79 let 95 let 77 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalšího ţivota přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Narozené děti září až listopad: Adéla Běhulová Pavlína Křupalová Jiří Mikulec Adéla Lukášová Přihlášení září až listopad: Ludvová Kateřina Klobučiak Roman Úmrtí září až listopad: Samková Libuše Odhlášení září až listopad: Černota Pavel Koňaříková Miroslava Mrlinová Petra Ke dni měla Lhota u Vsetína 759 obyvatel, z toho 378 muţů a 371 ţen. 8 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E 14773

9 Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec,, Ing. Martin Hlatký 9

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 3/2010 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 3/2010 1 Obsah Z jednání zastupitelstva... 3 Společenská kronika... 4 Z úřední desky... 4 Informace o stavu finančních prostředků obce..6 8 let v komunální politice... 6

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010

Zpravodaj Obce Vysočany. Prosinec 2010 Zpravodaj Obce Vysočany Prosinec 2010 Obsah VOLBY 2010 5 ZASTUPITELSTVO OBCE PRO OBDOBÍ 2010-2014 5 RADA OBCE 5 FINANČNÍ VÝBOR 5 KONTROLNÍ VÝBOR 5 OBECNÍ ÚŘAD 5 KONTAKTNÍ ÚDAJE 5 NOVÉ EMAILOVÉ ADRESY 5

Více

3/2006. obce Lhota u Vsetína

3/2006. obce Lhota u Vsetína 3/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Úvodní slovo redakce............. 2 - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Ohlédnutí za volebním obdobím 2002-2006...... 3 - Soudní řízení o obecní lesy............

Více

2/2006. obce Lhota u Vsetína

2/2006. obce Lhota u Vsetína 2/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH - Z jednání zastupitelstva obce........... 2 - Informace obecního úřadu............ 2 - Fotbalová sezóna 2005/2006........... 3 - Hasičská soutěţ v Liptále............

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Leden - Březen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Daň z nemovitostí Rozpočet obce Plán kulturních akcí Jan Kobzáň Lipťáci letos oslaví 80. výročí Diamantová

Více

Zpravodaj Obce Dolní Bečva

Zpravodaj Obce Dolní Bečva Zpravodaj Obce Dolní Bečva BŘEZEN - DUBEN 2011 1 Jubilanti BŘEZEN Vachůn Michal Bělunek Josef Urda Josef Mikunda František Linhartová Milada Lacina Milán Bolcek František Holiš František Solanská Ludmila

Více

Občasník č. 4 Prosin 2006

Občasník č. 4 Prosin 2006 Občasník č. 4 Prosin 2006 Štědrý den nastal, radost nám nachystal. Ježíšek zrozen jest, v jesličkách položen. Radujme se, veselme se, alelujá! Krásné Vánoce, u stromečku pohodu a štěstí a co pod ním? Kromě

Více

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014

Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 NAČERADSKÉ NOVINY Ročník: 56 číslo: 1 Informační zpravodaj Úřadu městyse Načeradec LEDEN 2014 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTYSE V PROSINCI 2013 Mimo jiné rada projednala: Rada městyse souhlasila s podáním žádosti

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Červenec - Září 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Závěrečná zpráva starosty Povodňová sbírka Kominické služby v obci Digitalizace České televize Slovo na

Více

číslo 44 prosinec 2014

číslo 44 prosinec 2014 číslo 44 prosinec 2014 Vážení spoluobčané, do Vašich domovů se dostává vánoční vydání Kameneckých listů. V úvodním článku Vás nejdříve seznámím s činností zastupitelstva obce v posledním období. Po říjnových

Více

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1

Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti Vám přeje Obec Boršice strana 1 č.3/2006 Vydává Obecní úřad, 687 09 Boršice 7, IČO: 290823, v počtu 850 ks. MK ČR E 10096. Toto číslo vyšlo dne 21. 12. 2006 Příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní

Více

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC

Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Ob asník Zbýova 4/2010 v novaný nejnov jím aktualitám LISTOPADPROSINEC Z OBSAHU: Pravidelné rubriky Výsledky voleb do Zastupitelstva m sta Zbýova a do Senátu Parlamentu R Jízdní ády 1 Vánoční 2010 Zdena

Více

Slovo starosty 12/2013

Slovo starosty 12/2013 12/2013 Slovo starosty Vážení občané, dovolte, abych Vás srdečně pozdravil v tomto předvánočním čase. Rád bych Vám sdělil několik informací ze života naší obce Dobrá. Na pondělí 16. prosince 2013 je svoláno

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

Liptál - vesnice roku 2006

Liptál - vesnice roku 2006 V dnešním čísle najdete: Duben - Červen 2010 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Starostové se zlobí na novelu... Lesy obce Liptál Program Liptálských slavností Košt slivovice Volby do

Více

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005

R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 R o k y t e n s k é v á n o? n í n o v i n y prosinec 2005 O čem se jednalo Za období od minulého vydání rokytenských novin jednalo zastupitelstvo 3 x. Usnesení obecního zastupitelstva obce č. 5/2005

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2013 (výběr) zima 2013 MK ČR E 20196 04/2013 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1

na okraj NiKi MB, s.r.o. Vážení spoluobčané, leden 2014 1 NiKi MB, s.r.o. provozovna: Pivovarská 67, Moravské Budějovice Tel.: 561 019 022, 777 854 343 Ú ETNICTVÍ DAN PORADENSTVÍ Roční zúčtování daně ze závislé činnosti Roční zúčtování daně z příjmů fyzických

Více

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013

Zpravodaj. obce Lhota u Vsetína 2/2013 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína 2/2013 Obsah: Z jednání zastupitelstva 3 Společenská kronika 5 Z úřední desky 5 Informace obecního úřadu 6 Ohlédnutí za vepřovými hody 5 9 Z obecní knihovny 10 SDH Lhota

Více

Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006

Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006 Zpravodaj obce Švábenice Vydává obecní úřad Švábenice číslo 4/ 2006 Slovo starosty Jak jsme volili Ustavující zasedání zast. obce Občanská rubrika Za poznáním historie 110 let švábenických hasičů Velká

Více

Lysolajský zpravodaj

Lysolajský zpravodaj Lysolajský zpravodaj Měsíčník MČ Praha - Lysolaje 1 / 2007 VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, jsme na začátku roku 2007, začínáme sedmý rok třetího tisíciletí. Ale jaká bude sedmička pro nás a pro naši zem, tedy letošek?

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno. Rekonstrukce schodiště na Mariánském náměstí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 4 č í s l o 2 5 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Pátrání po kontě A. Schweigra bylo uzavřeno Rekonstrukce

Více

Z mateřské školy Liptál

Z mateřské školy Liptál V dnešním čísle najdete: Květen - červenec 2009 Liptál - vesnice roku 2006 Z jednání zastupitelstva Kanalizace v obci Společenská kronika Informace OÚ Liptál a Lidečko, Vesnice roku... Úspěchy našich občanů

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XXIII LISTOPAD 2014 cena 6 Kč Slovo starostky Tak se po měsíci zase setkáváme nad naším městským zpravodajem VARTA. Říjen nám dopřál krásné babí

Více

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí

Ohňostroji aplaudovalo několik tisíc lidí Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 1 4. ledna 2013 Aktuality Rozhovor Fotostrany Sport Opravy škol by Co letos chystá Kulturní Vánoční akce na

Více

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec

Zpravodaj obce Hutisko-Solanec Zpravodaj obce Hutisko-Solanec R O Č N Í K 1 0, V Y D Á N Í 1 1 11/2014 1. L I S T O P A D U 2 0 1 4 V dnešním vydání najdete Říjnové jednání Rady obce strana 2 Pozvánka na Zastupitelstvo strana 2 Listopadoví

Více