4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4/2006. obce Lhota u Vsetína OBSAH"

Transkript

1 4/2006 obce Lhota u Vsetína OBSAH

2 Poděkování voličům 2 Výsledky komunálních voleb do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2 Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 3 Vítání občánků do svazku obce... 4 Z jednání zastupitelstva 5 Zdravice občanům k Vánocům 5 Moravské Vánoce 5 Z historie obce. 6 Setkání se seniory 7 Informace o Zákonu o sociálních sluţbách. 7 Informace obecního úřadu.. 8 Společenská kronika 8 PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM Váţení občané, dovolte mi i oběma místostarostům, abychom Vám všem poděkovali za důvěru, kterou jste nám dali v komunálních volbách Vaše důvěra nás těší, avšak současně i zavazuje. Chceme Vás ujistit, ţe budeme pracovat ve prospěch obce i všech našich občanů po celé čtyři roky. Dosaţené výsledky naší společné práce, za nezbytné podpory a důvěry převáţné části spoluobčanů dokazují, ţe minulé volební období nebylo obdobím stagnace a přešlapováním na místě. Jsem přesvědčen, ţe to bylo vykročení správným směrem, ve kterém chceme pokračovat. S pocitem zodpovědnosti a s pevným zázemím Vás všech věříme, ţe se nám naše práce podaří. Závěrem bych chtěl opětovně dodat, ţe dveře na obecní úřad jsou pro všechny naše občany otevřeny dokořán! Jan Tkadlec Starosta obce VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ve volbách do zastupitelstva obce Lhota u Vsetína okres Vsetín, konaných dne byly podle výsledků od okrskových volebních komisí zjištěny výsledky voleb v obci. Počet volebních okrsků 1 Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledky hlasování 1 Počet volebních obvodů 1 Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamu voličů a jeho dodatků 632 Celkový počet voličů, kterým byly vydány obálky 452 Celkový počet odevzdaných úředních obálek 452 2

3 A) Příjmení a jména zvolených členů zastupitelstva: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 1 Tkadlec Jan SNK Lhota u Vsetína-1 2 Bartošková Jaroslava SNK Lhota u Vsetína-1 3 Hlatký Martin Ing SNK Lhota u Vsetína-1 4 Šťastná Zdenka SNK Lhota u Vsetína-1 5 Goláň Josef Mgr SNK Lhota u Vsetína-1 6 Tkadlecová Libuše JUDr. Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 5 Kašpar Miroslav SNK - Soudrţnost a prosperita 7 Němeček Tomáš SNK - Soudrţnost a prosperita 1 Kocourková Lenka Ing SNK - Soudrţnost a prosperita 2 Sucháčková Jana SNK - Soudrţnost a prosperita 3 Vráblík Vlastimil B) Příjmení a jména náhradníků: Poř. Kandidát Hlasy Kandidátní listina číslo Příjmení, jméno Tituly Věk abs. Pořadí 1 SNK Lhota u Vsetína-1 7 Goláň Tomáš Ing SNK Lhota u Vsetína-1 8 Černotová Renata SNK Lhota u Vsetína-1 9 Navrátilová Alena SNK Lhota u Vsetína-1 10 Zajíček Josef SNK Lhota u Vsetína-1 11 Elšík Antonín SNK - Soudrţnost a prosperita 4 Macek Jindřich SNK - Soudrţnost a prosperita 6 Zezula Oldřich SNK - Soudrţnost a prosperita 8 Řezanina Lubomír SNK - Soudrţnost a prosperita 9 Tvrdoňová Blanka USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LHOTA U VSETÍNA Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína se konalo v pohostinství U Jakšíků dne 2. listopadu 2006 v 17. hodin Program: 1. Zahájení 2. Sloţení slibu členů zastupitelstva 3. Schválení programu 4. Volba návrhové komise 5. Volba ověřovatelů zápisu 6. Volba starosty 7. Volba místostarostů 8. Zřízení výborů zastupitelstva 9. Různé 10. Diskuse 11. Závěr Schůzi řídila dle uvedeného programu JUDr. Libuše Tkadlecová. Na ustavující schůzi zastupitelstva obce bylo přítomno všech 11 zvolených zastupitelů. Všichni sloţili slib zastupitele obce a tento řádně podepsali. Ustavující schůze se zúčastnilo 15 občanů. 3 Starostou obce byl zvolen veřejným hlasováním Jan Tkadlec. Místostarostou byl zvolen ing. Martin Hlatký. Na druhém zasedání dne byl zvolen druhým místostarostou. Malá účast

4 občanů na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce Lhoty u Vsetína silně kontrastovala s ustavujícím zasedáním před čtyřmi lety. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO SVAZKU OBCE Dne 16. listopadu 2006 se uskutečnilo v zasedací síni Obecního úřadu ve Lhotě u Vsetína Vítání občánků do svazku obce. Vítání se zúčastnilo sedm dětí a jejich rodiče. Do pamětní knihy obce byly zapsány tyto děti: 1. Tadeáš Křupala matka Leona Šaláková, otec Dan Křupala 2. Petr Vraštiak matka Soňa Vraštiaková, otec Erik Vraštiak 3. Ondřej Urban matka Radka Urbanová, otec Vladimír Urban 4. Michal Šťastný matka Eva Šťastná, otec Vlastimil Šťastný 5. Adéla Běhulová matka Michaela Běhulová, otec Petr Běhula 6. Pavlína Křupalová matka Danka Ťaţká, otec Richard Křupala 7. Veronika Gerţová matka Martina Gerţová, otec Mila Gerţa Kromě dětí a rodičů se zúčastnily Vítání občánků také babičky. Vítání občánků zajišťoval starosta Jan Tkadlec a paní Renata Černotová. Děti ze lhotecké ZŠ a MŠ předvedly pod vedením učitelky Jany Hromadové hezký program. Celá akce byla podmalována působivou hudbou z kazety. Po zápisu do pamětní knihy byly předány dětem dárky a maminkám kytice. Rodiče si nechali vyfotografovat děti v kolébce, fotografování proběhlo profesionální fotografkou paní Slováčkovou v pohodové atmosféře. Celá akce byla velmi hezká, máme radost z toho, ţe ve lhotecké škole bude přibývat dětí. Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA 4 1. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 2. listopadu 2006 U Jakšíků.

5 Program: Ustavující zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína 2. Zasedání zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konané 21. listopadu zastupitelstvo obce schválilo navrţený program - provedlo kontrolu plnění usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva obce - projednalo jednací řád zastupitelstva obce - zvolilo orgány obce - zvolilo místostarostu obce Mgr. Josefa Goláně - delegovalo zástupce obce do Sdruţení obcí Syrákov - projednalo odměňování neuvolněných členů zastupitelstva ZDRAVICE OBČANŮM K VÁNOCŮM Váţení spoluobčané, máme zde opět po roce adventní čas. Je to velmi krásné období, ve kterém myslíme na své blízké, kupujeme jim dárky a někteří z nás si také zajdou do Chrámu Páně, aby zde rozjímali nad svým ţivotem a dosavadními skutky, které nejsou vţdy v souladu s křesťanskou morálkou ani morálními zákony této společnosti. Přejeme v tento adventní čas lidem hodně porozumění, aby se řídili nejen rozumem, ale i srdcem a citem. Lidský postoj k lidem a láska k nim je to nejhezčí, čeho je člověk schopen. Přejeme všem svým spoluobčanům a známým radostné a šťastné Vánoce, plné pohody, hodě dárků a štěstí uprostřed svých blízkých a v Novém roce hodně zdraví, štěstí, úspěchy v práci, ale také hodně citu a tolerance pro ostatní lidi. Uţívejme si pohodu a krásné chvíle po celý příští rok a pomysleme na to, ţe štěstí nepřeje všem lidem stejně po celý ţivot. Proto si vaţme kaţdé šťastné chvilky proţité mezi lidmi, které máme rádi. Jan Tkadlec, starosta Ing. Martin Hlatký, místostarosta, místostarosta MORAVSKÉ VÁNOCE Vánoční stromeček, štědrovečerní ryba, bramborový salát a další symboly, které neodmyslitelně patří novodobým českým vánočním svátkům, naši předkové neznali. Vánoce slavili a proţívali daleko skromněji neţ mi. Všechny předměty symbolizující pro naše předky svátek narození Krista, byly na rozdíl ode dneška jednoduché výtvory, které se našly v kaţdém moravském stavení. Vše mělo svůj význam. Symbolem ţivota byl například zelený strom, ratolest, jablko či svícen. Plodnost vyjadřovala čočka, hrách nebo sušené ovoce. Lidé věřili, ţe vánoční rituály, jako je například štědrovečerní půst či omývání chlapcům tváře na Svatého Štěpána, jim pomohou zajistit si v příštím roce úrodu, zdraví, sílu a ochrání je před zlem. Vánočních zvyklostí je mnoho, většinou se na Hané, Slovácku a Valašsku od sebe příliš neliší. S rituály se začínalo jiţ na Štědrý den, který lidé pojmenovali podle bohaté večeře. Například na Valašsku dostávaly ráno malé děti kousek chleba s medem, aby byly celý rok sladké. Slepicím se sypalo zrní do ţelezné obruče, aby drţely pohromadě a neodnesl je jestřáb. Na Slovácku zase lidé třásli stromy a hrozili jim, nedají-li v příštím roce ovoce. Valaši zase mazali ovocné stromy kopistí od těsta, aby dobře rodily. Štědrý den znamenal nejvíce práce pro hospodyně. Bohatá večeře měla totiţ svá pravidla. Například na Slovácku lidé dodrţovali zvyk devater jídel. Na štědrovečerním stole nesmělo chybět ţádné jídlo, které symbolizovalo budoucnost příštího roku. Zatímco na Kroměříţsku a Holešovsku jedli lidé na Štědrý den houbovou polévku s takzvanými lokšemi, krupicovou kaši s medem a sypanou perníkem nebo trnčenou omáčkou z rozvařených švestek, na Slovácku lidé začínali večeřet oplatkem s medem. Z toho si jeden od druhého odlamovali, aby se na rok sešli ve stejném počtu. Med byl znakem štědrovečerní večeře také na Valašsku. Hospodáři krájeli chleba, mazali jej medem a podávali všem u stolu od nejstaršího. Další jídlo hrachovou polévku, hřibovou nebo zasmaţenou bramboračku, krupici s medem, vařený hrách, sušené švestky a nakonec buchtu, uţ jedli ze společné mísy. Po večeři se čekalo na půlnoční mši. V kaţdém stavení trávili lidé čas jinak. Někde se zpívalo a povídalo, jinde se udrţovaly štědrovečerní zvyky, například věštění budoucnosti z cibule nebo hromádky soli. Oslavy Silvestra naši předkové neznali. Jen v některých staveních čekali lidé na půlnoc. Daleko důleţitější pro ně byla novoroční mše, které se říkalo 5 Poděkovací. Znamenalo to, ţe lidé děkovali Bohu za dobrodiní minulého roku. Tím však pro naše předky Vánoce nekončily. Neméně důleţitým dnem byl šestý leden, svátek Tří králů, který tehdejší Vánoce uzavřel.

6 Tak, jako se tříkrálové koledování dochovává ještě v některých moravských vesnicích dodnes, chodily tehdejší děti po staveních a zpívaly tříkrálové koledy. Z HISTORIE OBCE I v dalších letech budu psát občanům o historii obce, chci vyuţívat těch úseků ţivota Lhoty, o nichţ jsme ještě málo slyšeli. V dnešním příspěvku se zaměřím na majetek obce Lhoty v 80. letech 19. století (dle sčítání lidu 1880). Podle sčítání lidu z roku1880 měla Lhota 115 domovních čísel, z usedlých jest 65 rolníků a 50 domkařů, 32 rodin nemá vlastního příbytku a proto bydlí u svých rodin nebo v nájmu. Rodinné domy jsou přeplněny, např. u Obadalů na č. 2 ţilo v době sčítání lidu v roce lidí. Dle tohoto sčítání lidu bylo v obci 730 obyvatel vesměs české národnosti (ţen o 14 více neţ muţů). Podle náboţenství bylo 85 osob augšpurského vyznání, 81 katolíků a 564 evangelíků reformovaných (Luteráni). Evangelíci reformovaní a katolíci byli přiřazeni do Liptálu, evangelíci augšpurského vyznání na Vsetín. Místní obec Lhota jest v roce1880 samostatnou katastrální obcí, která se všemi pozemky polmi, lukami, lesy a pastvinami zaujímá rozlohu 1962 jiter a 747 čtverečních sáhů rozlohy. Hraničí s těmito obcemi: Liptálem, Seninkou, Leskovcem, Ústím, Semetínem, Rokytnicí a Vsetínem. Dělí se na 6 hlavních tratí: Hrb, Niva, Chudá, Polky, Poţár a Grúň. V roce 1889 zakoupila obec za 550 zlatých při trati Leskovské polnosti o výměře 7 jiter 1445 sáhů čtverečních, dostala na to 102 zlatých zemské podpory. Týkalo se to parcelačních čísel 520/11, 527, 528 a 529. Kromě toho náleţí obci v roce 1880 pozemek Na ohradě o výměře 1 jitra 865 sáhů čtverečních, parcelační číslo 968. Z toho dostává obec nájem ročně 50 zlatých. Většina pozemků při zdejší obci rozkládá se po stráních a návrších a jen nepatrná část na rovině. Luk jest málo. Nejvíce plochy zaujímají pastviska, březiny a porostliny. Lesů jest málo, ale po několik roků jiţ mnozí občané pilně zalesňují holé stráně a vrchy. Zvláště od té doby, kdy zemský sněm povolil 60 tisíc zlatých půjčky splatných ve 20 letech, se zalesnilo mnoho vrchů a pastvin. Největších zásluho zalesňování ve Lhotě má bývalý starosta Josef Obadal a občan Josef Dušek. Josef Dušek byl vyznamenán za zalesňování samotným Jeho Milostí císařem pánem Františkem Josefem I. v roce 1883, kdy mu byl udělen stříbrný zásluţný kříţ. Nejvíce mají zalesněno tato popisná čísla: 18, 20, 55, 5, 81, 91, 15, 2, 1, 43, 41, 42, 88, 113, 12, 125, 13, 8, 9. Ve Lhotě se vybírají v roce 1889 a odvádějí následující daně: pozemková přímá daň 89 zl. 19 kr. zemská přiráţka k pozemkové dani 241 zl. 30 kr panství vsetínskému odvádí za pozemky 49 zl. 83 kr panství vsetínskému odvádí zemské přiráţky 49 zl. 83 kr. domovní přímá daň 160 zl. 70kr. zemská přiráţka k ní 99 zl. 63. kr. ţivnostenská přímá daň 98 zl. 17,5 kr. zemská přiráţka k ní 60 zl. 88 kr. daň důchodková (z příjmů) 50 zl. 53,5 kr. zemská přiráţka k ní 31 zl. 33 kr. daň činţovní 12 zl. 15kr. Celkem 1224 zl. 61 kr. Dle sčítání lidu 1880 byli ve Lhotě následující ţivnostníci: dva mlynáři: Josef Lukáš č. 81, Pavel Blaţek č. 113 tři hostinští: Pavel Mikulec č.15, Jiří Valchář č.20, Marie Vráblíková č.4 dva kováři: Jan Vacula č.101, Josef Mikulec č.22 jedenáct menších obchodníků (obchod s křiváky a deskami). Pokračování příště. SETKÁNÍ SE 6 SENIORY V pátek 15. prosince se konala v pohostinství U Jakšíků "Beseda se seniory". Toto tradiční posezení se koná kaţdý rok v předvánočním adventním čase. Naši senioři si rádi pobesedují a zavzpomínají na ţivot v

7 obci, popřejí si vzájemně příjemné proţití vánočních svátků. Letošní " Besedy " se zúčastnil rekordní počet 60 seniorů, coţ byl největší počet od doby, kdy se tato setkání organizují. Krásnou a srdečnou atmosféru tohoto setkání pomohly vytvořit lhotecké děti ze Základní a mateřské školy. Předvedly pod vedením svých učitelek - paní Duškové a Hromadové kulturní program s vánočními koledami a básničkami. Všichni přítomní si na závěr programu zazpívali s dětmi známou vánoční píseň "Narodil se Kristus pán". Po dětech vystoupila a krásnou báseň "Křenek z Podbúřova" zarecitovala seniorům naše občanka, paní Veronika Zárubová (ve středu oslavila 88 let). Všichni jsme museli obdivovat paměť paní Zárubové, její přednes a jistotu, s jakou báseň přednesla. Všichni přítomní si zároveň uvědomili, jak nám všem "ten čas letí". K tanci a poslechu hráli jako kaţdoročně manţelé Michalovi. Jsme rádi, ţe se tato kulturní akce vydařila, ţe se jí zúčastnilo tak velké mnoţství seniorů. Váţíme si jejich ţivotních zkušeností a těšíme se na další setkání. INFORMACE K NOVÉMU ZÁKONU O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Dne 1. ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách. Přináší zásadní změny systému sociálních sluţeb a upravuje podmínky pro poskytování pomoci a podpory osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních sluţeb a příspěvku na péči. Rád bych Vás ve zkratce seznámil s nejdůleţitějšími aspekty tohoto zákona, týkajících se občanů a uţivatelů. Zákon zavádí novou dávku příspěvek na péči, která je určena osobám na zajištění pomoci k řešení jejich obtíţné sociální situace. Zároveň se ruší zvýšení důchodů pro bezmocnost a také příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek na péči Nárok má osoba starší jednoho roku, která je závislá na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běţné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Zákon rozeznává 4 stupně závislosti na pomoci jiné osoby a těmto stupňům odpovídá výše příspěvku: Stupeň závislosti osoby do 18 let osoby nad 18 let I - lehká závislost 3 000,- Kč 2 000,- Kč II - středně těžká závislost 5 000,- Kč 4 000,- Kč III - těžká závislost 9 000,- Kč 8 000,- Kč IV - úplná závislost ,- Kč ,- Kč Současné bezmocnosti částečná, převáţná, úplná odpovídají nastávajícím stupňům I., II., III. Osoby v současné době pobírající zvýšení důchodu pro bezmocnost nemusí ţádat o přiznání příspěvku, tato dávka bude přiznána automaticky od Ţádost o dávku lze podat nejdříve , a to u Městského úřadu Vsetín. Povinnosti ţadatele: - podrobit se sociálnímu šetření - podrobit se vyšetření zdravotního stavu - nahlásit do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku, jakým způsobem mu bude péče zajištěna. Příslušný úřad bude následně kontrolovat vyuţití příspěvku. Zde je nutné uvést, ţe příjemce dávky se můţe sám rozhodovat o způsobu zajištění pomoci. Můţe si ji buď doma od svých rodinných 7 příslušníků nebo jiných osob či poskytovatelů sociálních sluţeb. Tyto způsoby lze kombinovat. Péči můţe zajišťovat současně více blízkých nebo jiných osob. Pouze jedné z nich (a to té, která bude pečovat v největším rozsahu) můţe být doba péče o osobu závislou ve II., III. a IV. Stupni započtena jako náhradní doba pro účely důchodového zabezpečení. Pečující osoba můţe být současně zaměstnaná, v evidenci úřadu práce, studovat apod. důleţité je, aby byla schopna zajistit potřeby závislé osoby. Změny týkající se osob pobírající příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu Pokud pečovaná osoba je příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost a je starší 80 let, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni II., tj ,- Kč - občanu, kterému byla přiznána částečná bezmocnost, se poskytne příspěvek na péči odpovídající stupni III., tj ,- Kč. Pokud pečovaná osoba není příjemcem zvýšení důchodu pro bezmocnost: - nedojde k překlopení příspěvku na péči o osobu blízkou na příspěvek na péči. Pečující osobě náleţí příspěvek při péči o osobu blízkou aţ do doby podání ţádosti oprávněnou osobou příspěvek na péči, nejdéle však do

8 2008. příjemci příspěvku při péči o osobu blízkou nebudou po v důsledku novely zákona o důchodovém pojištění účastni důchodového pojištění a ani se jim doba péče vykonávané po nebude zohledňovat jako náhradní doba. Další informace je moţno získat na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR nebo na stránkách Krajského úřadu Zlínského kraje INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svoz tříděného odpadu: I. pololetí PLASTY PLASTY PAPÍR + NK NEBEZPEČNÝ ODPAD SKLO PLASTY PAPÍR + NK PLASTY KOMUNÁLNÍ ODPAD SPOLEČENSKÁ KRONIKA Životní jubilea: Září: Kopecká Jarmila Konopková Drahomíra Vráblík Jan Říjen: Lukášová Jitřenka Váňová Lydie 75 let 75 let 75 let 80 let 78 let Listopad: Zelinková Bedřiška Mikuláštík Vladislav Hurtová Emilie Malučká Pavla Hrádek Antonín Volčíková Ludmila Obadalová Vlasta Matošková Jarmila 79 let 75 let 80 let 80 let 94 let 79 let 95 let 77 let Všem jubilantům blahopřejeme a do dalšího ţivota přejeme hodně zdraví a osobní spokojenosti. Narozené děti září až listopad: Adéla Běhulová Pavlína Křupalová Jiří Mikulec Adéla Lukášová Přihlášení září až listopad: Ludvová Kateřina Klobučiak Roman Úmrtí září až listopad: Samková Libuše Odhlášení září až listopad: Černota Pavel Koňaříková Miroslava Mrlinová Petra Ke dni měla Lhota u Vsetína 759 obyvatel, z toho 378 muţů a 371 ţen. 8 Zpravodaj obce Lhota u Vsetína Vydává: Obecní úřad ve Lhotě u Vsetína Evidenční číslo: MK ČR E 14773

9 Náklad: 250 výtisků Redakční rada: Jan Tkadlec,, Ing. Martin Hlatký 9

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka.

Předsedající navrhl jako navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka Návrh usnesení : ZO Sadov schvaluje navrhovatele usnesení p. Ladislava Ludvíka. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin v KD Sadov Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou.

pana Ing. Františka Pochylého a pana Ing. Františka Macka jako ověřovatele zápisu. Paní Ludmilu Šišákovou zapisovatelkou. USNESENÍ z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradčovice, konaného dne 5. listopadu 2014 od 17.00 hod. v zasedací místnosti budovy obecního úřadu v Hradčovicích. 1/1 Zastupitelstvo obce konstatuje

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne 12.11. 2010 od 19:00 hodin. Přítomni : ing. Josef Konop, Jan Pudil, Jiří Skalický, ing. František Kortánek, Josef Hadáček,

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Číslo jednací.: 347 / 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kyselka, konaného dne 5. 11. 2014, od 18:00 hodin v zasedací

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Sovětice okres... Hradec Králové konaných ve dnech (dne)... 5.0. -

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Rudoltice okres... Ústí nad Orlicí konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA. U s n e s e n í

ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA. U s n e s e n í ZASTUPITELSTVO OBCE LHOTA U VSETÍNA U s n e s e n í ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína, konaného dne 21. prosince 2006 v 16.00 hodin v budově obecního úřadu 1/3 Zahájení Starosta zahájil

Více

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 1. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 8.11.2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou Program jednání: 1. Zahájení 2. Volba starosty 3. Volba

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozd okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Zápis z ustavujícího zasedání ZO obce Lipec ze dne 10.11.2010, které se konalo od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ Ustavující zasedání za zahájila a řídila paní Eva Jehličková. Přivítala nově zvolené

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Řestoky okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 5.0. - 6.0.200 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010)

1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) 1. ustavující zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konané dne 11. 11. 2010 (volby dne 15. a 16. října 2010) Program: Úvod určení zapisovatelky 1. Složení slibu členů zastupitelstva 2. Volba ověřovatelů

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu.

ZÁPIS. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne , ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Obec Oslavička Zastupitelstvo obce Oslavička ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oslavička, konaného dne 12.11.2010, ve 20:00 hodin, v kanceláři Obecního úřadu. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chrást okres... Plzeň-město konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vyskytná nad Jihlavou okres... Jihlava konaných ve dnech (dne)...

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Prosiměřice okres... Znojmo konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zhoř u Mladé Vožice okres... Tábor konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Libkov okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Stražisko okres... Prostějov konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ konaného dne 1. prosince 2010 v zasedací místnosti OÚ v Mrači PŘÍTOMNÍ ZASTUPITELÉ: František ZVOLSKÝ, Ing. Radek DVOŘÁK, Jana ČERNÁ Radek DVOŘÁK, František

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zaječice okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Dolní Hořice okres... Tábor konaných ve dnech (dne)... 5.0. - 6.0.200

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Urbanice okres... Hradec Králové konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006

Z á p i s. z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Z á p i s z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 6. listopadu 2006 Přítomni: p. Ing. Pavel Smutný. pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Kolečková,

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Štěpánov nad Svratkou okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne v 19 00 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Frymburk konaného dne 12.11.2010 v 19 00 Zasedání zastupitelstva obce Frymburk bylo zahájeno v 19:00 dosavadním starostou obce p. Staňkem a konstatoval

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zadní Chodov okres... Tachov konaných ve dnech (dne)... 5.0. - 6.0.200

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Noviny pod Ralskem okres... Česká Lípa konaných ve dnech (dne)...

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Vidče okres... Vsetín konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny.

Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne od 19. hodiny. Zápis č. 1/11/ 2014 z ustanovujícího zasedání Z. O. Vevčice konaného dne 7. 11. 2014 od 19. hodiny. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Vevčice bylo zahájeno v 19. hodin dosavadním

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Rudice Zastupitelstvo obce Rudice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudice, konaného dne 4.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Rudice

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Zlatá Koruna okres... Český Krumlov konaných ve dnech (dne)... 0.0.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hnátnice okres... Ústí nad Orlicí konaných ve dnech (dne)... 0.0.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lhotice okres... Třebíč konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Libice nad Doubravou okres... Havlíčkův Brod konaných ve dnech (dne)...

Více

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 3. listopadu 2014

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 3. listopadu 2014 1 Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 3. listopadu 2014 Typ zasedání: ustavující Přítomno celkem 15 zastupitelů: Špendlík, Svobodová, Paprčková,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Kočí okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 23 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 30. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:00 hodin Přítomni:

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Třesovice okres... Hradec Králové konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Chodová Planá okres... Tachov konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice / Obec Malá Hraštice Zastupitelstvo obce Malá Hraštice Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Hraštice konaného dne 31.10.2014 od 18.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Broumov okres... Tachov konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Třebušín okres... Litoměřice konaných ve dnech (dne)... 5.0. - 6.0.200

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Starovice okres... Břeclav konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Benešov u Semil konaného dne 06. 11. 2014 Přítomni: Ing. Bís Ladislav, Dolenský Vladimír, Hubař Jan, Klimeš Petr, Lampa Dalibor, Ing. Lukeš Jiří ml., Ing.

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Bojanov okres... Chrudim konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Horní Lhota okres... Zlín konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Lipová-lázně okres... Jeseník konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Roudná č. 1/2014 Den a místo zasedání: 6.11.2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Roudná Zasedání zahájeno: 18:05 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany konaného dne 10.11.2014 od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Chlumčany (dále jen zastupitelstva) bylo

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více

Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů.

Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Elektronická verze zápisu neobsahuje osobní údaje dle platného zákona o ochraně osobních údajů. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Libčany ze dne 4. 11. 2014 Přítomni zastupitelé (viz. prezenční

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více