TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI"

Transkript

1 TEORIE / DÌJINY / SOUVISLOSTI 5000 vývoje písma - chronologická tabulka Písmo - komunikace Písmo - ètyøi vývojové stupnì písma Dvì formy vnímání písma Pøedchùdci písma Písmo a národy Slovanské písmo Vývoj malé abecedy latinky Lomená písma Knihtisk Tisk v našich zemích Nové technologie tisku Fotografie a tisk Nosièe písma Literatura Dusong Jean -Luc, Siegwart Fabienne (české vydání 1997). Typografie, Praha: nakladatelství Svojtka a Vašut, ISBN Georges Jean ((české vydání 1994). Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN Gabner David (české vydání 2004). Grafický design v praxi, Praha: Slovart, ISBN Beran Vladimír (1994). Typografický manuál, Náchod: nakladatelství Manuál, ISBN Beran Vladimír a kolektiv (1999). Aktualizovaný typografický manuál, Praha: grafická a reklamní agentura Kafka design, Registrace MK ČR 6143, MIČ Bhaskaranová Lakshmi (české vydání 2007). Podoby moderního designu, Praha: Slovart, ISBN časopisy FONT, Praha: grafická a reklamní agentura Kafka design, Registrace MK ČR 6143, MIČ ročenky Design centra ČR, vydává DCČR, Radnická 2, Brno

2

3 PÍSMO / KOMUNIKACE Před lety osídlili svět lidé, kteří byli v podstatě stejní jako my, jenom museli napřed vše vynalézt. Kromě asi let starých maleb a kreseb v jeskyních Altamira, Lascaux, Le Tuc d Audobert jsou v nich i abstraktní nebo geometrické obrazce. Je to důkaz o schopnostech našich předků analyzovat, abstrahovat, řešit složité struktury chaosu světa který je obklopoval a reagovat na něj. Tlupa lidí nějakým způsobem komunikovat a předávat informace musela, i když k tomu měla omezené možnosti - gesta, posunky, skřeky. Uchovat a předat informace byla životně důležitá priorita. Vyslovené není trvanlivé (lidská paměť nebyla spolehlivá nikdy), pomáhaly paměťové pomůcky (zářezy, uzly, značky, řetězy mušlí, kresby a malby). Jednoznačnost a přesnost myšlenky je jemný duchovní materiál, háklivý na mnohoznačnost, neurčitost a nepřesnou interpretaci i časový posun. Miliony let vývoje člověka a tisíce let vývoje artikulované řeči nakonec přivedly lidstvo k vynálezu písma. Písmo je ryze pragmatický produkt. Proměnlivé údaje - počty kusů dobytka, množství obilí, daně, rozměry pozemků atd. si nemohl nikdo přesně pamatovat. Vývoj od obrázkové, symbolické nebo znakové formy informace ke znaku, kterému byl pevně přiřazen zvuk (hláska), je dokladem toho, jak člověk hledal, uvažoval, zkušenostmi a časem duševně vyzrával. Akcelerace společenských formací, které písmo objevily a prakticky užívaly, byla zjevně rychlejší než u těch, kde se vývoj formoval pomaleji, nebo jen zprostředkovaně. Jen nepatrný zlomek historických civilizací vytvořil původní písmo. Egypt, Mezopotámie, Čína a Yukatán. Dvěma národům vděčí evropský novověk za skutečnou hláskovou abecedu - Féničanům a Řekům. Mluvené slovo dostalo vizuální podobu zhruba před 5000 lety. Písmo umožnilo vnímat myšlenku očima. Text přesněji fixoval to, co se kdysi stalo a to lépe než vzpomínka. Text byl sondou do minulosti, ale mohl vytvářet i fikci budoucnosti (proroctví, vize, prognózy). Písmo umožnilo přenos informací na velké vzdálenosti v čase i prostoru. Umožnilo fixovat fakta, emoce, moudrost i hloupost. Písmem si lidstvo vytvořilo nástroj k poznání minulosti i budoucnosti. Písmo umožňuje nahlédnout do způsobu myšlení lidí v dávných epochách, nebo futuristicky poodhalit vývoj. Bez písma by byl vývoj civilizace retardovaný. Féničané vytvořili své písmo ve stol. př.n.l., které mělo 22 znaků pro souhlásky. Zásadně ovlivnilo další vývoj písmových systémů a to nejen v Evropě. Řekové abecedu Féničanů převzali a upravili. Vytvořili základy matematiky, astronomie, historie, divadla, poezie, umění, vytvořili ideu olympijského míru, právní systémy a filosofii a to v době, kdy byl v evropském regionu hluboký pravěk. Písmo se formovalo podle místa, úrovně a životních podmínkách v té které civilizaci. Díky písmu mají národy duchovní historii a své dějiny. ČTYŘI VÝVOJOVÉ STUPNÉ PÍSMA: PIKTOGRAM IDEOGRAM SLABIČNÉ PÍSMO HLÁSKOVÉ PÍSMO Jednoduchý způsob jak zaznamenat myšlenku je popsat ji obrázkem. Piktogram je schématický obraz, který zachycuje pouze obsah sdělení, nemá konkrétní zvukovou podobu. Je srozumitelný bez znalosti jazyka, stejně jako dopravní značky a symboly. Jestliže znázorníme obrázkem každé jednotlivé slovo, mění se piktogram v ideogram. Ani ten se neváže se na konkrétní zvukovou podobu, znamená jen pojem - ideu. Takovému písmu říkáme pojmové (ideografické), nebo znakové (logografické). Složitým ideogramům říkáme hieroglyfy. Těm mohou rozumět lidé mluvící různými jazyky. Nejznámějšími hieroglyfy jsou egyptské, staročínské, chetitské a mayské. Egypťané používali navíc determinativy (drobné znaky), které napovídaly, jak se má slovo číst. Vývoj pokračoval vznikem slabičného písma. Zatím poslední vývojovou fází je písmo hláskové.

4 DVĚ FORMY VNÍMÁNÍ PÍSMA První je zvuková - jazyk, obsah, melodie, struktura, významy atd. Druhá je vizuální - tvar, proporce, konstrukce, estetika, dobová stylizace písmových znaků. Mluvenému jazyku se člověk učí spontánně v rodině a kultivuje ho vzděláním. Naučit se psát je následný proces, znalost psaní se vyvíjela v dlouhém historickém intervalu podle místních podmínek a civilizační úrovně různě rychle. Psané písmo je spolehlivým ukazatelem duchovní i kulturní úrovně konkrétní společnosti. Písmo je výsledkem schopností lidí vytvářet myšlenkové abstraktní formace a systémy. Písmo ve své grafické podobě samo o sobě také nemluví. Proto je písmo bez znalostí jazyka jen soustavou abstraktních tvarů, linií a křivek (pro nás např. čínské písmo, arabská kaligrafie). I když neznáme jazyk, může být pro nás jeho vizuální struktura zdrojem inspirace, poznání a vizuálního uspokojení (podobně jako u výtvarných děl). Vizuální stránkou písma se zabývají obory grafického designu (designu vizuální komunikace): písmo (navrhování písem a fontů), kaligrafie a typografie. Realizaci se zabývá obor polygrafie a elektronická média. Virtuální svět přenosu dat je novou oblastí práce s písmem, webový design je dílčí specializací grafického designu. Každý, kdo vyhledává, prohlíží a čte internetové stránky pracuje s písmovým systémem, který se začal vyvíjel zhruba před 5000 lety. PŘEDCHŮDCI PÍSMA V prehistorickém období se informace uchovávaly a předávaly. Pamětí, tradicí, zvyky a také skalními kresbami. Používaly se mnemotechnické pomůcky: Občas řekneme:...máš u mě vroubek..., abych nezapomněl, udělám si uzel na kapesníku. K zapamatování sloužily vlastnické značky, vrubové hůlky (k placení daní, jako doklad o množství, ke smluvnímu ujednání atd.), zpravodajské hole (kipu, kvippu), uzlové značky (Číňané a Inkové), řetězce mušlí, domovní znamení nebo vývěsní štíty. Předdějinnou fázi vývoje písma označujeme jako protopísmo. Na začátku každého písmového systému je piktogram. Egypťané své znaky nazývali písmem bohů. Egyptské hieroglyfy byly tesány do kamene, malované na stěny hrobek, na sochy a architekturu, na mumie, všude. Pro běžnou praxi se však nehodily. Psané formy hieroglyfů měly dvě úrovně démotické (úřední) písmo a tzv. hieratické (kněžské) písmo. Psalo se na papyus pisátkem z rákosu, inkoustem ze sazí, arabské gumy a vody. Rozluštit hieroglyfy se podařilo až v 19. století. Písmo Sumerů i protoindické písmo je také obrázkové. Klínové písmo Sumerů ovlivnilo Elamejské, Akkadské a Chetitské písmo (to rozluštil český orientalista Bedřich Hrozný). Krétské písmo (2000 let př.n.l, v době rozmachu klínového písma a vrcholu egyptské civilizace), bylo asi slabikové, vzniklo v Egejské oblasti, dodnes není rozluštěno. V téže době měli obrázkové písmo Čínané.

5 PÍSMO A NÁRODY Sumerové obývali od 6.stol.př.n.l. severní území Mezopotámie mezi řekami Eufrat a Tigrid) Žili v městských státech. Nejstarší hliněné tabulky ze sumerského města Uruk jsou účetními doklady (počty pytlů s obilím, počty hlav dobytka). Jiné tabulky prozrazují, že Sumerové vynalezli peníze a úroky z půjček. Jejich klínové písmo bylo i přes značně abstrahovanou formu danou technologií psaní v podstatě obrázkové. (Piktogramů měli Sumerové asi 1500.) Napsali jím Epos o Gilgamešovi, ve kterém je popsána potopa světa. Proces fonetizace písma začal, když se obraz - piktogram- nespojoval jen s předmětem který představoval, ale i s jiným, foneticky blízkým. Proto sumerští písaři používali determinativy, které určovaly zda obraz (znak) znamená zvuk, nebo předmět. Počet piktogramů se tak velmi snížil. Klínové písmo je obrazové. Obraz je ovšem stylizovaný, abstrahovaný, velmi vzdálen od původního motivu a tvaru. Akkadové semitští předkové Arabů a Židů žili zprvu vedle Sumerů v jižní oblasti Mezopotámie, ale záhy toto území ovládli. Kolem roku 2000 př.n.l. se zde mluvilo jen akkadsky (stará sumerština se stala posvátným jazykem - asi jako chrámová latina). Klínopisné písmo Akkadů se používalo i v Babylonské říši (po roce 1760 př.n.l.) i později v Asyrské říši. Chetité Klínová písma v Mezopotámii se používala k zapisování i velmi odlišných jazyků. Kromě Elamejců ho používali také Chetité, (obyvatelé Anatolie - dnes asijská část Turecka). Písmo Chetitů rozluštil orientalista, profesor Bedřich Hrozný. Egypťané používali stovky let hieroglyfy, ale nijak významně je neměnili. Písmo považovali za dar boha Thota. Nejstarší hieroglyfické nápisy jsou z 3. tisíciletí př.n.l. Originalita egyptského písma je dána třemi druhy znaků. Piktogramy představují věci a bytosti. Kombinované piktogramy zaznamenávají myšlenky. Fonogramy jsou obrázky a značky vyjadřující zvuk. Determinativy jsou značky pro rozlišení piktogramu a fonogramů. Směr čtení je naznačen pohledem lidí, nebo ptáků, jména faraónů a bohů se dávala do kartuší. Může se číst i zdola nahoru, ale často i zprava doleva. Stejně jako Sumerům i Egypťanům sloužilo písmo nejen k popisu božských, ale i všedních věcí. Psané formy hieroglyfů měly dvě podoby. Kněžské - hieratické písmo a běžné, úřední - démotické písmo. K psaní se používaly rákosové hůlky, inkoust ze sazí, plyskyřic a octa. Ze zachovaných literárních památek vyniká Kniha mrtvých ze 13. stol.př.n.l.

6 Féničané žili na východním pobřeží Středozemního moře, byl to národ mořeplavců, obchodníků a pěstitelů révy. Z písem, která se v této oblasti používala (hieratické, ugaritské, protosinajské) vytvořili ve století př.n.l. vlastní abecedu s 22 znaky pro jednotlivé souhlásky. Samohlásky se nepsaly, ty si musel čtenář podle významu doplnit sám. Psalo se zprava doleva, jednotlivá slova se oddělovala čárkami nebo tečkami. U tohoto písma se objevil princip akrofónie: Féničané k označení počáteční souhlásky použili celý znak (béth = B). Ke zpětnému pojmenování souhlásky zase použili celé slovo (B se jmenovalo béth). Znak tak dostal zvukovou podobu souhlásky. Fénické písmo se rozšířilo do Palestiny, stalo se předlohou hebrejského, arabského, syrského i mongolského písma, ovlivnilo formy písma v Indii a také základy aramejského písma, které bylo po dlouhou dobu mezinárodním písmem oblasti malé Asie. Vynález Féničanů - zvukové slabičné písmo - ovlivnil celý pozdější vývoj písma a abecedních systémů. Aramejci Na území Aram (dnešní Sýrie) se v 8. století př.n.l. objevuje z fénické abecedy odvozené aramejské hláskové písmo. Toto písmo sloužilo k sepsání některých knih Starého zákona. Píše a čte se zprava doleva. Bylo základem semitských (arabské, syrské a hebrejské písmo) i nesemitských abeced. Řekové Řekové převzali Fénickou abecedu v 10. stol. př.n.l., upravili a doplnili ji. Původních 16 slabičných znaků přiřadili souhláskám, ty které zbyly použili pro znaky samohlásek, přidali své znaky (omega a souhláskové páry). Tím vznikla abeceda, která po redukci z původních 26 písmen na 24 završila vývoj řecké abecedy (17 souhlásek, 7 samohlásek) let před Kristem byla už vynalezena celá abeceda. Fénický způsob psaní zprava doleva Řekové časem pozměnil na bustrofedon (v 7.a 6. stol.př.n.l., jeden řádek se psal zprava doleva, druhý zleva doprava, další zprava doleva atd.). Znaky se při psaní musely zrcadlově otáčet a podoba některých otočených zůstala v abecedě i poté když se psaní zleva doprava zhruba 500 let před n.l. definitivně ustálilo. Řecká kapitála měla znaky jen pro velká písmena. Psané formy- kurzívy- se pozměňovaly v unciální typy. Řecké archaické písmo se v průběhu staletí objevovalo v tvarových variantách, největší rozdílybyly mezi východní variantou (ionskou) a západní (dórskou). Řecké písmo se stalo základem vývoje jak latinského, tak i byzantského (slovanského) písma.

7 Etruskové národ, který žil na území dnešního Toskánska se dostal do kontaktu s Řeky dříve než Latinové a Římané. Válčili s nimi, ale také obchodovali. Vytvořili bohatou a dodnes tajemnou civilizaci. Jejich jazyk zůstal neznámý, víme, že etrusští králové vládli Římu až do 4. století př.n.l. Od Řeků se naučili hláskovému písmu. Tvary klasické řecké abecedy upravili, vynechali B a D, C používali značky pro G a K. ŘÍM - Římské písmo - LATINKA Latinové Etrusky vytlačili, ale jejich a řecké písmo si ponechali a přetvořili. V roce 753 př.n.l. byl podle tradice založen Řím. Civilizace Římanů dala Evropě latinu a latinské písmo. Poprvé se latina objevila na Černém kameni (Lapis Niger Romuli) v 6. stol.př.n.l. v době, kdy byl římský stát republikou. Z písma Řeků a Etrusků vytvořili Římané postupně, přes fáze archaických abeced, své vlastní písmo. Převzali, doplnili nebo přeměnili některé znaky. (X, O převzali od Řeků, C se vyslovovalo jako K, G vzniklo dokreslením C, zůstala dvojí hlásková podoba V.). Římané dovršili vývoj velké abecedy latinky (majuskule, kapitály). (Písmena U, J, Z, byla doplněna až pozdějším vývojem psané latinky.) Římané, kteří texty umísťovali na sochy, architekturu, oblouky či reliéfy, svými nástroji tvary písma postupně měnili (kameníci vytesávali vodorovné patky). Vkládali do nich svůj originální smysl pro proporce, fantazii a důvtip. V kresbě písmen střídali tenké a silné linie, což jim dávalo jemný rytmus. Celou konstrukci kresby dotvořili patkami. Výsledkem byly stylově, esteticky, konstrukčně a harmonicky dokonalé tvary jednotlivých znaků, písmo vyvážených proporcí, které působí honosným, důstojným dojmem. Vrcholem dokonalosti je ŘÍMSKÁ NÁPISOVÁ KAPITÁLA z Trajánova sloupu v Římě. Psané písmo se od kapitály tesané do kamene lišilo. Už v době před.n.l. se objevovala tvz. kvadráta, hranaté písmo, náročné na prostor, podobné svému kamennému vzoru. V 1. století n.l. se objevuje rustika - písmo snadné k napisování, štíhlé, s uvolněným držením pisátka. Kromě těchto typů se psalo i velmi volným, zběžným způsobem - kurzívou, rozkolísaným, neurovnaným, tvarově jednoduchým písmem. Od druhého století se objevuje a stále více se při psaní používá unciální písmo. Kromě papyru Římané používal hladký a kvalitnější pergamen. Unciála je stále abecedou velkých písmen. Potřeba zrychlit psaní vedla k proměnám tvarů psaných znaků, od 4. stol. se objevují přetahy nad a pod řádek, tzv. polounciály (semiunciály). Rozpad Římské říše vedl k izolaci středisek vzdělanosti a tím k velké odlišnosti psaného písma. Kurzívy měly svébytný charakter, jejich tvarovou a estetickou stránku ovlivňovaly místními podmínky a kvality písaře. Vznikala řada lokálních, tzv. národních písem. V době stěhování národů (od 5.stol.) se útočištěm psané kultury staly britské ostrovy a kláštery v Irsku (Irská polounciála).

8 písmo z Trajánova sloupu quadrata 4.stol. rustica 5.stol. kurzíva 5.stol unciála 4.-5.stol. unciála - rekonstrukce

9 Čínské písmo Vzniklo v pánvi Žluté řeky 2000 př.n.l., o 500 let později bylo kodifikováno, 200 let př.n.l. a 200 let po Kristu bylo dotvořeno do uceleného systému. Podobně jako Egypťané, tak i Číňané považují své písmo za božský dar. Šlo a stále jde o piktogramy, i když současná stylizovaná podoba písma připomíná svůj obrázkový původ jen vzdáleně. Čínské znaky se malovaly štětcem, kaligrafický charakter písma je zřejmý. Čínština patří mezi tzv. izolační jazyky, které neznají skloňování, časování, kdy se mluvnické vztahy vyjadřují pořádkem slov a většina slov je jednoslabičná. Neprošlo fonetizací, proto je písmo pro Číňany důležitější, než jazyk. Pravidla pro kombinaci znaků dávají písmu svébytný výraz. Složením znaku ucho a drak vznikne nový význam hluchý znak prasete a střechy = štěstí. Typické je to, že jeden vyslovený zvuk má podle způsobu psaní několik významů. Každý znak musí být vepsán do čtverce. Skládá se z klíče, který mu dává smysl a z fonetické části určující výslovnost. Současná čínština používá čtyři tóny, které mají významotvornou hodnotu. Při psaní jsou tahy vedeny v přesném pořadí. Normálně se čte se zleva doprava, vzdělanci píší a čtou shora dolů a zprava doleva. Naučit se čínsky číst a psát vyžaduje osvojit si znalost mnoha tisíc znaků a znamének. Kdo zvládl 1500 znaků není negramotný. Noviny a běžné tiskoviny si přečte ten, kdo ovládá alespoň 3000 znaků. Pro četbu časopisů a beletrie musíte ovládat asi 5000 znaků. Napsané písmo si mohou přečíst i ti Číňané, kteří si navzájem mluveným slovemi nerozumí. Číňané vynalezli princip tisku liter o 400 let dřív než Gutenberg. Také vynalezli papír, střelný prach, kompas a porcelán. Písmo Aztéků a Mayů Od chvíle, kdy se v Mexickém zálivu vylodili Španělé (1519), začala totální destrukce indiánských kultur. Ničení pohanských chrámů doprovázela zkáza obrázkových kodexů. Zachovaly se jen čtyři Mayské a o něco víc Aztéckých písemných památek. Původní obrázkové písmo jejich předchůdců se proměnilo v ideografické s malým počtem hláskově ustálených slovních znaků. Mayské písmo bylo silně stylizované, znaky byly komponovány do čtverce. I když Aztékové neznali pluh a proto se museli stále stěhovat za nevyčerpanou půdou, jejich znalosti astronomie byly dokonalé, Jejich kalendář byl přesnější než gregoriánský, zaváděný v Evropě od roku Codex Borgia nám dává představu o kultu planety Venuše a náboženském životě Aztéků. Mayské hieroglyfy a kalendář - kamenná deska

10 Arabské písmo Arabské, stejně jako hebrejské písmo má základ v aramejském písmu a to ve fénickém. Kočovné kmeny v Arábii na přelomu epochy psaly už ne fénickým, ale ještě ne arabským písmem. Čistě arabské písmo známe až od 6. století. Roku 622 prchá prorok Mohamed z Mekky do Mediny. Arabská expanze zasáhla i Evropu. Rychlý rozmach Islámu vedl i k rozšíření arabského písma (severní Afrika, Malá Asie, Indie, Čína, jižní Evropa ). Čte se zprava doleva, nemá samohlásky. Má 28 souhlásek (tři z nich se užívají jako dlouhé samohlásky -á í ú-). Z nich je 22 odvozeno od 9 základních znaků pomocí rozlišovacích znamének, teček, umisťovaných v počtu 1-3 pod, či nad základní znak. V kurzivní psané formě se znaky spojují. Je to písmo tvárné a přizpůsobivé podkladu, místu, tvaru a obměnám. Umění arabesky, dekoru rostlinných a geometrických motivů v arabské kaligrafii dokumentuje obrovskou fantazii tvůrců i bohatost stylů. Postupnou islamizací se vedle latiny a čínského písma toto písmo stalo velmi rozšířeným písmem. Arabské impérium potřebovalo psací materiál. Tím byl egyptský papyrus a pergamen. Výroba papíru - čínské výrobní tajemství - se zásluhou Arabských obchodníků dostalo do Evropy v století. Indické písmo Protoindické písmo (harappské) žádný vztah k známým systémům nevykazuje, není znám ani jazyk kterým se četlo, dochovalo se jen na pečetidlech. Od 2. tisíciletí př.n.l. přicházeli do údolí řeky Indu osadníci. Nejstarší známé doklady užívání písma jsou tu z 5. století př.n.l. Za panovníka Ašóka se už používalo slabičné písmo bráhmí (psané zprava doleva). Má 32 souhlásek a 5 znaků samohlásek, má dvojhlásky, podobně jako většina indických písem má i toto fénický základ. Obchodní styky národů Středomoří a údolí Indu byly čilé, kontakty s Arabským světem i Řeckem jsou také historicky doloženy. Za svého tažení Alexandr Veliký ve 4. století př. n.l. dosáhl hranic Indie. Indická písma jsou mnohotvárná, všechna však obsahují samohlásku a v každé souhlásce, ostatní samohlásky se označují pomocnými znaky. Indie má dnes přes 700 jazyků a dialektů, 13 je hlavních, které spolu se sánskrtem dominují. Runy Vývoj germánských run bezpochyby ovlivnila kultura Etrusků a středomořské abecední systémy. Nejstarší památky jsou z oblastí, kde docházelo ke kontaktu kultur. Runovou abecedu Germánské kmeny vytvořily na konci 2. století, měla 24 znaků. Skandinávská varianta měla 16 znaků. Runy měly i přenesený, magický význam, proto jeho znalost v germánské komunitě byla omezena jen na vyvolené. Od 1. poloviny 8. století, kdy narůstá vliv křesťanství, se přestaly runy užívat a převážila latinka. Ve Skandinávii přetrvaly runy do 13. století. Ve Švédsku se místně Runy používaly ještě v 19. století. Vizigótský biskup Wulfily se pokoušel ve 4. století n.l. o zavedení vlastního písma.

11 SLOVANSKÉ PÍSMO Po zániku Římského impéria převzala vliv nad východní části Evropy Byzanc. V Byzantské říši byla řečtina státním jazykem a řecké písmo se s touto kulturou stále rozvíjeno.vyvinuly se psané formy unciální, kurzivní i minuskule. Byzantsko - řecká abeceda přežila zánik Byzance a stala se základem slovanského písma. V roce 863 přišli na Moravu věrozvěstové Cyril a Metoděj. Metoděj vytvořil slovanskou abecedu úpravou řeckých minuskulí. Nazval ji Hlaholicí, měla 38 znaků (tři znaky pro i, písmeno st, nové znaky pro hlásky, které řečtina neměla). Slovanské písmo se u nás neujalo, i když se Karel IV. v klášteře Na Slovanech pokusil Hlaholici znovu zavést. Naopak se rozšířila mezi Chorvaty, Bulhary a Srby. Měla až 43 znaků, proto ji Kliment (Metodějův žák) upravil na Cyrilici. I ta však byla velmi složitá a početná. V 11.stol. se centrum slovanské vzdělanosti přeneslo z Bulharska do Kyjeva. Ve 14. stol. se nazývalo Ustavnoje, Poloustav a v 15. stol. Skoropis. Vliv latinského písma v 17. a 18. stol. na ruské měšťanstvo je zřetelný v Graždance. Car Petr I. nechal Cyrilici reformovat jako tiskové písmo v roce Současná azbuka je výsledkem úprav z roku 1917 a je zatím poslední fází vývoje písma Rusů. Písmo Srbů a Bulharů se s ruským téměř shoduje (kyrilice). Zajímavostí je, že v letech 1517 a 1519 byly v Praze vytištěny knihy v běloruském jazyce ranou formou graždanky nákladem běloruského lékaře Františka Skoriny. Hlaholská abeceda - velkomoravská verze Evangeliář stol. písmo ustav

12 VÝVOJ MALÉ ABECEDY LATINKY Karolínská renesance. Končí 8.století. Francký král Karel Veliký, obdivovatel antických tradic, posiluje svou moc budováním správních institucí. Ač sám negramotný zakládal školy. Za jeho vlády se základem psaného písma stal kroužek a oblouček...pro snadnost nácviku, dobré čtení a důstojný vzhled. Karolínská minuskule je tvarově ucelený systém malé abecedy latinky (minuskule, mínusky). Je to úhledné a snadno napisovatelné písmo. Podobnost s estetikou románské epochy ve které toto písmo vzniklo je zřetelná. Práce písařů a opisovačů knih se vyvinula v umění kaligrafie. Krásné rukopisné písmo doplněné iluminacemi povýšilo faktickou hodnotu knih i umělecky. Významně zasáhla do vizuální podoby textů i skutečnost, že se změnil psací materiál. Pergamen na rozdíl od egyptského papyru umožňuje psát text po obou stranách archu. Pergamen se může ohýbat, skládat, sešívat, barvit, pomalovat. Umožňuje snadné opravy chyb - vyškrabáním. Nyní se mohlo psát drobnějším písmem, které se nerozpíjelo. Neskladný svitek ustoupil nové technologii. Vznikly první kodexy. Aby nedocházelo ke komolení originálů, přikázal Karel Veliký opisovat je znovu a pečlivěji, ale jen z ověřených pramenů. Takové knihy byly označeny poznámkou ex authentico libro (záruka bezchybného opisu). Monopol na opisování knih, který měli panovníci a církev postupně slábl. Potřeba běžné obchodní a písemné komunikace pro novou vrstvu měšťanstva vedla také k rozšíření témat o filosofii, logiku, matematiku, astrologii. Dante píše v mateřském jazyce. Rozšiřuje se okruh čtenářů neznalých latiny. Měšťané mají otevřený přístup k literatuře. Poptávka po knihách se stále zvyšuje. Výrobci nestačí opisovat tituly. Vznikají další dílny a produkce knih je stále rozmanitější. Laické univerzity přinesly práci písařům a opisovačům textů. Kaligrafové se učili asi 7 let. Tvary písma se přizpůsobovaly estetice doby a také snaze uspořit místo na drahém podkladu. V11. a 12.století se nové tvarosloví gotiky v kresbě písma odráž stále zřetelněji. Nový způsob seříznutí pera umožnil písaři držet nástroj zešikma a tím uvolnit zápěstí, což vyhovovalo kresbě ostrých úhlů, štíhlých tvarů a usnadňovalo i zrychlilo psaní jednotlivých tahů a linií tvarově složitých písmových znaků gotického písma. Monogram císaře Karla Velikého Karolínská minuskula, stol

13 LOMENÁ PÍSMA Gotika Okrouhlá Karolínská minuskula byla v období ranné gotiky tvarově pozměňována a to v souladu s novou estetikou. Písmové tvary s lomenými liniemi se už v 11. století objevovaly v Anglii. Gotizace písma předcházela samotnou gotiku v architektuře. Od 2. poloviny 12.stol. vzrůstá význam měst, staví se chrámy a katedrály. Lomený oblouk, křížové klenby, velká úzká okna, vitráže a rozety naplňují duchovní představu doby. Na jih od Alp nikdy gotická inspirace neovlivnila tvary humanistických minuskulí natolik výrazně, jako zaalpské země. Během 14. stol. dochází ke značné diferenciaci písem. Gotická minuskule je strnulá a neosobní. Lomená písma jsou hranatá, ostrá, štíhlá, úsporná, ale obtížněji čitelná. Vertikalismus a dekorativnost způsobily ztemnění obrazu písmových znaků. Dochází k slévání dvou znaků do sebe, vznikají tzv. ligatury. Gotika vynalezla tečku nad i a psaní slova jedním tahem. Za Alpami je v oblibě hrotitá, úzká, vertikální textura, na jihu Evropy oblejší, nižší rotunda. Gotická kurzíva se s rozvojem vzdělanosti modifikovala v národních jazycích, kříženec mezi knižním písmem a kurzívou je - bastarda (polokurzíva). Ta se tvarově rozdělila na široký, objemný švabach a lehkou, světlou frakturu. Psané lomené písmo se nazývá kurent. Na počátku 15. stol. došlo v Čechách k reformě psané češtiny, spřežky jsou nahrazeny jedním znakem a některým znakům jsou přiřazena znaménka (čárka, tečka). Nové je písmeno CH. Ojediněle se na našem území objevuje i humanistická minuskule (vliv Itálie, individuálních cest vzdělanců), ovšem její používání se omezilo jen na nápodobu a nerozvinula se v typ národního písma. gotická kurzíva 13.stol. francouzská a česká bastarda Textura Rotunda Kurent textura, rotunda, švabach, fraktura

14 KNIHTISK Gotika Renesance Ani ten nejpilnější mnich není schopen uspokojit rostoucí poptávku po knihách. Stačí opsat a vyzdobit jednu, snad dvě knihy ročně, nejsou - li ovšem moc složité a pracné. Kaligrafie byla uznávaným řemeslem. Člověk, který monopolní roli písařů změnil a svým vynálezem zásadně ovlivnil dějiny civilizace se jmenoval......johannes GENSFLEISCH GUTENBERG Je považován za vynálezce knihtisku v Evropě. První knihy začat tisknout v Mohuči před rokem Princip tisku byl ale znám již dříve. Razítka používali japonští a čínští grafici a malíři už stovky let. Tisk z ryté matrice použílali umělci - rytci. Deskotisk používali Číňané od 7. stol. k tisku celých stran textů s obrazy. Také v Evropě se deskotisky množily ručním tiskem a vázaly do bloků již před Gutenbergem. V čem je tedy jeho objev tak geniální? 1) Uskutečnil myšlenku opakovaně použitelných volných liter 2) Vymyslel kovové litery. 3) Vytvořil strojek na odlévání liter a vhodnou slitinu - liteřinu. 4) Upravil vřetenový lis na víno tak, aby vyhovoval potřebám tisku. 5) Objevil receptury tiskových barev. Knihtisk umožnil široké uplatnění pro papír. Papír byl vynalezen v Číně ve 2. století, výrobní postup byl dlouho utajován, ale ve 13. stol. v Evropě už existovaly papírny. Místo pomalého opisování knih se novou technologií produkce výrazně zrychlila a zlevnila. Gutenberg byl vynálezcem a umělcem. Zprvu jeho tiskové litery dokonale napodobovaly psané předlohy, protože tisky měly písařům konkurovat množstvím, nikoliv podobou. Ale písmeno odlité z kovu má přesnější kresbu, drží v sazbě pevněji na základní linii, má jemnější a přesněnjší konstrukci, text lze sázet do bloku. To všechno Gutenberg rychle pochopil a jeho práce s písmem je dokladem kultivovanosti, ušlechtilosti a vysoké profesionality. V letech vytiskl 42 řádkovou Bibli (dva sloupce, 1. díl 648 stran, 2. díl 634 stran). V letech vytiskl 36 řádkovou Bibli (svazek o 1768 stranách). Tisky mají všechny atributy krásné typografie. Byl ale velmi špatný obchodník, zemřel, chudý, v roce Záhy po vynálezu knihtisku došlo ke specifikaci a specializaci oborů. Mluvíme o typografii (grafická úprava tiskovin), polygrafii (tisk, knižní vazba), o nakladatelské a vydavatelské činnosti, knihkupectví, distribuci atd. Knihtisk se rychle rozšířil po celé Evropě. Všechny knihy vytištěné před rokem 1500 jsou považovány za prvotisky - inkunábule. Proměna, kterou písmo prodělalo vynálezem knihtisku byla naprosto zásadní. Vynález ovlivnil tvarosloví znaků, úpravu textu, estetiku tiskovin.vynálezem knihtisku se oddělil vývoj písmem typografických a kaligrafických.

15 Gutenbergova Latinská bible

16 TISK V NAŠICH ZEMÍCH Nejstarším českým tiskem je Kronika Trojánská (Plzeň,1465). Nejstarším tiskařem v zemích Koruny České, kterého známe jménem byl Mikuláš Stětina Bakalář (Plzeň, 1513). Na konci 15. stol. působili v Čechách Jan Severín a Jan Wolf. V letech vytvořil Jiří Jan z Aventina 200 titulů knih (herbáře, slovníky, slabikáře). Daniel Adam z Veleslavína vydal 80 tisků. Jednota Bratrská založila v 16. stol. několik tiskáren (Litomyšl, Bezděz, Mladá Boleslav, Náměšť na Oslavou, Ivančice, Kralice) a vydala Bibli Kralickou (6 dílů v letech ). Moravský tiskař Hans Günter působil v 16. století v Olomouci a v Prostějově. První česká kniha vytištěná antikvou ( Nebesky budicžek ) vznikla v Hradci Králové v roce Knihtisk se rychle šířil po celé Evropě: Mohuč, Štrasburk Španělsko, Montalban 1447 Itálie Španělsko - Basilej Plzeň Belgie, Holandsko Francie, Paříž Rakousko, Dánsko Brno Praha NOVÉ TECHNOLOGIE TISKU - NOVÁ PÍSMA Rychlost tisku byla omezena technologii ruční sazby, na Gutenbergrově lisu se mohlo vytisknou asi 300 archů denně. Didotova úprava tiskařského lisu umožnila tisk větších formátů. Pozdější zdokonalování lisu (deska proti desce, deska proti válci, 1810) a další úpravy (ruční sazba nahrazena mechanickými prostředky) vedly k vynálezu dvouválcové rotačky (linotyp,1846). Rotačky mnohonásobně zvýšily kapacitu a produktivitu tiskáren. Tisklo se rychle, v relativně krátkém čase a levněji, což umožnilo rozvoj novinové produkce. Nová tisková písma se přizpůsobovala potřebám doby změnami kresby, proporcí i tvarů. Stále aktuální a výrazné Grotesky a Egyptieny byly vytvořeny začátkem 19.století.

17 FOTOGRAFIE A TISK Vynálezců fotografie bylo šest. (Thomas Wedgwood, Humprey Davy, Nicephore Niépce, Jacque Louis Daguerre, Hyppolite Bayard a Fox Talbot). Každý z nich přispěl svým dílem k vynálezu a rychlému rozšíření fotografie. První skutečnou fotografii exponoval N. Niépce v roce 1826 osm hodin. Patent daguerrotypie v roce 1839 koupila francouzská vláda a dala ho k veřejnému použití. Do té doby se obrazy mohly reprodukovat jen pomocí klasického dřevorytu, nebo kresbou na litografický kámen. Obojí bylo pracné a pomalé. Možnost reprodukce fotografického obrazu tiskem výrazně posunula nejen tiskárenský průmysl technologicky, ale pro vydavatele se otevřely nové okruhy témat a námětů vhodných k tisku. Vznikly nové profese v tiskárnách. Tisk polotónových předloh umožnil vynález rastrového rozložení obrazu a techniky hlubotisku (Karel Klíč). J.N.Niépce a jeho první fotografie ( zinková deska a asfalt 1826) J.L.Daguerre a nejstarší dochovaná daguerrotypie (1837) Nicephore Niépce Jacque Louis Daguerre

18 NOSIČE PÍSMA Nástroje kterými se písmo realizovalo a materiály na kterých se uplatňovalo vždy podobu písma nějak poznamenaly. Mysl která nástroj prostřednictvím ruky vede, vždy hledá optimální a úsporná řešení. Hlína Otisk dřívka vtlačený do měkké hlíny v ní nechá stopu klínového tvaru. Motiv musel písař značně stylizovat. Tak vznikl obraz písma velmi abstraktní, ale tehdejšímu uživateli srozumitelný. Díky tomuto způsobu psaní - klínopisu - známe blíže staré kultury Mezopotámie. Velikost destiček se lišila, od malých (jako krabička zápalek), ve velikosti dlaně, až po velikost dnešní čtvrtky papíru. Aššurbanipalova knihovna obsahovala asi kusů destiček. Pokud je král získal jako válečnou kořist, nechal je ihned překládat interlineárním způsobem (řádek textu, řádek překladu, řádek textu atd.) Tyto dvoujazyčné destičky umožnily vyluštit sumerštinu. Psalo se nejen na hliněné destičky, ale i na válce, soudkovité objekty, kužele, hranoly. Kámen Když staří Egypťané tesali své hieroglyfy do kamene, museli při práci se žulou postupovat jinak než při použití měkčího pískovce. Tytéž znaky na papyru, prodělaly okamžitou tvarovou proměnu. Hieratické a démotické písmo bylo psanou podobou hieroglyfů. Písmo se proměnilo, protože se změnil psací nástroj. Kámen jako materiál pro uchování informace používali i Číňané a Mayové. Řekové tesali jednoduché, geometrické tvary své alfabety s tupým zakončením linie. Římané linie své latinky ukončovali příčným zásekem. Vznikla tak patka, tvar daný kamenickou technologií, která se o mnoho století později stala hlavním výtvarným artefaktem knihtiskových antikvových písem. Kamenný sloup s textem Chammurapiho zákoníku byl vytvořen 1700 let před n.l. Známe tak právní normy v Babylonu za 6. krále 1. babylonské dynastie. V 5.stol. př.n.l. bylo na náměstí Forum Romanum v Římě osazeno 12 desek se zákonnými předpisy. Díky Rossettské desce objevené za Napoleonova tažení do Egypta v roce 1789, umí dnešní egyptologové číst texty staré tisíce let. Čedičová deska (z roku 179 př.n.l.) obsahuje kamenicky skvěle provedené tři texty. Hieroglyfy, řecký překlad a démotickou formu písma.

19 Střepy - ostraka V antickém období způsob demokratického řešení sporů. Jakési hlasovací referendum, při kterém občané napsali na keramické střepy jméno nebezpečné osoby a ta pak byla z města nebo ze země vyhoštěna. Přírodní materiály Ve staré Indii se pásy březové kůry máčely v oleji, pak sušily a hladily. Po seříznutí na stejný rozměr byly popsány a navlékány na šňůrku. Ke stejnému účelu a obdobně upravené se používaly i palmové listy, plátky bambusu. Rukopisům se říkalo pothí. Řekové pokrývali před psaním dřevěné tabulky křídou. Římané do vyhloubených ploch v destičkách vlévali vosk. To mělo praktickou výhodu, text se dal uhladit a mohlo se psát znovu. Destičky svázané dohromady tvořily codex (dyptychon, tryptychon atd. podle počtu listů ). K psaní se používala pisátka (hůlky, tyčinky) ze dřeva, slonové kosti nebo z drahých kovů (zlato, bronz). Psalo se také na mušle, hedvábí, bavlnu... Papyrus je rostlina z čeledi šáchorovitých, vysoká až 3 metry, která hojně rostla na březích Nilu. Poskytovala materiál k výrobě košů, sandálů, oděvů, člunů, nábytku, rohoží, lan, plachet, také se jedla. Od 3. století př.n.l. se používala k psaní. Lodyha se oloupala, rozřezala na plátky, ty se splétaly, lepily klihem a lisovaly do pásů dlouhých i několik metrů. Psalo se inkoustem ze sazí a pisátkem s rozměklým hrotem, jen po jedné straně listu. Papyrus je křehký na lom, prolíná jím barva a není odolný vlhku. Nejdelší zachovaný papyrus má 44 metrů. Po svinutí do roličky vznikl volumen, ten se vkládal do pouzdra. Pergamen je zpracovaná oslí, ovčí, jehněčí, kozí nebo telecí kůže. Pergamen se začal používat poté, když vládce Egypta faraon Ptolemaios V. zakázal vývoz papyru ze země. Je to trvanlivá, pevná látka, použitelná pro psaní po obou stranách, vydrží opakovaný ohyb, neláme se, dá se snadno barvit, a snadno se z něj odstraňují chyby (odškrabáním a vyhlazením opraveného místa). Psalo se na něj různě tvarovanými pisátky ( i husím brkem), inkoustem ze sazí, gumy a octa. Vyhovoval umění iluminace. Skládáním jednotlivých dvoulistů vznikly první knihy, ve kterých se dá listovat. Pergamen se dá opakovaně použít i poté, když byl celý

20 původní text vyškrabán - má pak název palimpsest. Dělalo se to proto, že pergamen byl, je a vždycky bude velmi drahý. Ve středověku se takto recyklovaly antické knihy. Díky současným fyzikálním technologiím umíme i tyto odstraněné texty alespoň přečíst. Jako palimpsest známe dílo Cicera (O státě) a divadelní komedie Plauta. Papír je vynálezem Číňanů už z doby před n.l. Silně střežené tajemství výroby papíru se dostalo k Arabům v 8. století n.l. Do Evropy znalost výroby pronikla až ve 12. století. Papír je tenký ale pevný materiál, výroba je relativně jednoduchá, kvalita je ovlivnitelná, dá se barvit, bělit, vyhlazovat, plnit různými příměsemi a je nesrovnatelně levnější než pergamen. U ručních papíru se vkládá přímo do jeho hmoty filigrán (značka výrobce), tvořící tenčí vrstvu ve hmotě archu. Tím dochází k prosvítání. Nejstarší filigrán je ze 13.století. Kov Litera odlita do kovu umožnila tvořit rytci písmena s jemnější kresbou, s přesnější linií, s dokonalejšími proporcemi. Po vynálezu knihtisku se rychle měnila podoba tiskových písem. To, co nešlo vyřezat do dřevěné matrice, bylo v kovu realizovatelné. Po vynálezu fotografie se do kovu leptaly štočky pro tisk z výšky a hlubotisk. Pamětní desky a památníky z kovu uchovávají relativně dlouho textové informace, stejně jako kovové mince. Fotosazba je fotochemický proces přenosu písmových znaků na tiskovou matrici. Fotosazba (od 60. let XX. století) poskytovala nové možnosti práce s písmem. Grafikům a typografům nabízela realizace, které byly v klasickém knihtisku nemyslitelné. (Litery na dotyk a přes sebe, proměny velikosti znaků v řádku, deformace znaků, jejich ohýbání na zakřivené plochy, optické navlékání textu na prostorové objekty, světlostní i barevnou proměnu písmen v sazbě a titulcích, atd.). U nových abeced se kresba dala detailněji propracovat. Počet jednotlivých řezů písma se rozvijel do mnoha variant (Univers).

14. Historie vzniku písma. Typografie

14. Historie vzniku písma. Typografie 14. Historie vzniku písma www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Strana: 1/14 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti

Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Historie a vznik písma možnosti sazby historických písem v současnosti Petr Ličman lic060 Obsah 1. Typy písemných systémů 2. Vznik a nejstarší typy písma 3. Dostupnost historických písem Typy písemných

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 288 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 31. 3. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211

Základy redakční práce. Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 Základy redakční práce Eva Juláková E-mail: julakova@kav.cas.cz Tel: 607 565 211 POLYGRAFICKÉ A TYPOGRAFICKÉ MINIMUM Polygrafie (výrobní odvětví, tiskový průmysl) na rozdíl od typografie (teorie a vývoj

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo

3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo 3. Vývoj vizuální komunikace vznik znaku a písma 1. komunikaèní revoluce, Sumerské, Egyptské, Fénické a Øecké písmo Struèným vývojem písma se budeme zabývat v následujících 10 pøednáškách. Tiskové písmo,

Více

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn:

Účel publikace. Rozhoduje o základní volbě typografické úpravy celého textu. Je ovlivněn: Proč typografie? Dobrý typograf při sazbě dodržuje pravidla, která se tvořila několik staletí. Dodnes mají svůj smysl, neboť usnadňují čtenáři vnímání textu. Tvoříme dokumenty pomocí elektronických nástrojů

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis:

Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Předmět, téma: Třída: Datum vytvoření: Projekt: Popis: Název: Přínos starověkých Egypťanů dnešku Autor: Karla Dokoupilová Předmět, téma: Dějepis, Nejstarší civilizace - Egypt Třída: šestá Datum vytvoření: 2. ledna 2012 Základní škola a Mateřská škola Bohuňovice

Více

Vývoj českého jazyka

Vývoj českého jazyka Vývoj českého jazyka Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_07 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena

Více

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma

Antika. 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo. Obrázek 20: Řecké písmo. Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma Antika 8. 7. stol.př. n. l. až 6. 7. stol. n. l. 0.8 Řecké písmo Obrázek 20: Řecké písmo Řekové měli ve 2. tisíciletí př.n.l. vlastní systém písma 9. 8. století Řekové přejali a zdokonalili fénické písmo

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN

Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Od počátku k současnosti DĚJINY KNIHOVEN Knihovna = dokumenty Písmo a písemnictví (paleografie) Předstupeň písma např. piktografy, uzlové, klínové, hieroglyfy Vznik písma před cca 5000 lety Materiály kámen,

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Vývoj latinky od počátků do středověku

Vývoj latinky od počátků do středověku Vývoj latinky od počátků do středověku ŠÍMOVÁ, Barbara. Vývoj latinky : od počátků do středověku. Brno, 2002. 37 s. Oborová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. OBSAH 1. Úvod 3 2. Všeobecný

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Vzdělávací obor Dějepis - obsah

Vzdělávací obor Dějepis - obsah Hlavní kompetence Učivo 6.ročník 1. ČLOVĚK V Kompetence k učení, k řešení problém A. Úvod do dějepisu Vlastivěda měření času 4. DĚJINÁCH 1. Historické prameny - hmotné a písemné kalendář Žák: Uvede konkrétní

Více

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04

RENESANCE. Karel Švuger DVK/ 3. ročník. Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj VY_32_INOVACE_DVK22/04 RENESANCE Karel Švuger DVK/ 3. ročník VY_32_INOVACE_DVK22/04 Červen 2012 Obrazová dokumentace, pojmy, chronologie, rysy, vývoj Vybraná historická data 1431 upálena Panna Orleánská (Jana z Arku) 1450 Jan

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4.

VÝTVARNÁ KULTURA. 4. EGYPT a další vývoj písma. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 4. VÝTVARNÁ KULTURA 4. EGYPT a další vývoj písma www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá EGYPT a další Egypt vývoj a další písma vývoj písma Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180

Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk. Jan Dudek (dud138), LN180 Historie, Knihtisk, Flexografie, Hlubotisk, Sítotisk, Offset, Bezvodý ofset, Osvit, Digitální tisk Jan Dudek (dud138), LN180 Obsah prezentace Technologie tisku (rozčlenění do skupin) Předchůdci knihtisku

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY

2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY 2.4 POZIČNÍ ČÍSELNÉ SOUSTAVY Podívejme se například na čínskou počítací desku. Učiníme-li poslední krůček a nahradíme v každém políčku skupinu tyčinek odpovídající číslicí, obdržíme vyjádření čísla v desítkové

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborné školy Brno, Husova 10 v souladu se zákonem 561/2004

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: říjen 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: Příchod Slovanů, Sámova říše, Velkomoravská říše Třída:

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Georges Jean ((české vydání 1994). Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN 80-7145-115-0

Georges Jean ((české vydání 1994). Písmo paměť lidstva. Praha: Slovart, ISBN 80-7145-115-0 TERMINOLOGIE / POJMY / UKÁZKY Pojmy a názvosloví anatomie Pojmy a názvosloví obrazem Charakteristické znaky tiskových písem Klasifikace tiskových písem Písmovník, fontovník Stupnì velikosti písma 1:1 Grafický

Více

Jak psát správné znaky

Jak psát správné znaky Jak psát správné znaky I. им ε ρѕά? Naučit se správně číst a psát je nutnost. Často však neumíme ani jedno. Typografie je vždy spojována s vizuální podobou sdělení, kdy znakům přisuzujeme význam podle

Více

Knihtisk (významné tisky)

Knihtisk (významné tisky) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Knihtisk (významné tisky) semestrální práce Jiří Chmelík Pavla Dušková V Praze dne 7. 1.

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur

ASÝRIE. a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. < město Aššur ASÝRIE < město Aššur a) STAROASYRSKÁ ŘÍŠE 2. tisíciletí př. n. l. b) NOVOASYRSKÁ ŘÍŠE 1. tisíciletí př. n. l. zakladatelem Sargon II. Rekonstrukce brány do Sargonova paláce v Chorsábádu Vchod do paláce

Více

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŘEDITEL STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků

Tradiční sazba. skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Tradiční sazba skládání odlitků, zdroj řady nezvyklých prvků Typografické měrné soustavy Didotův měrný systém (Francie) bod (dd) = 0,376 mm cicero (cc) = 12 dd = 4,513 mm Monotypový měrný systém (USA)

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13

Obsah Předmluva autora k českému vydání... 9 Předmluva překladatelů...11 Kapitola 1: Na úvod... 13 Obsah Předmluva autora k českému vydání.................. 9 Předmluva překladatelů.............................11 Kapitola 1: Na úvod............................... 13 1.1 Co je to čínština?......................................14

Více

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz

Mikulášské nám. 15, 326 00 Plzeň, 377 248 816, 377 240 159, tel./fax: 377 245 232, e-mail: info@cg-plzen.cz MATURITNÍ TÉMATA ZE ZEMĚPISU 1. Země ve Vesmíru, Pohyby Země, Glóbus, kartografie 2. Litosféra, reliéf, pedosféra 3. Atmosféra členění, tlakové útvary, podnebné pásy 4. Hydrosféra pevnina a oceán, Kryosféra

Více

aneb co zůstane v paměti

aneb co zůstane v paměti Co je to logo/logotyp LOGO/LOGOTYP aneb co zůstane v paměti Logo/logotyp (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem ) je grafický symbol značka, která zastupuje firemní identitu, image a design výrobků

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Co Tiskové je to POLYGRAFIE

Co Tiskové je to POLYGRAFIE CO JE TO POLYGRAFIE Co Tiskové je to POLYGRAFIE techniky Specifikace oboru 1. Úvod do tisku 1. z hloubky www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořila: Vytvořil: Zuzana Jan Dvořáková Doležal Co je to

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

11. Korektura textu. Typografie

11. Korektura textu. Typografie 11. Korektura textu www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 3. 1. 2013 Strana: 1/7 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě

Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě Egyptská hrobka hrobka Sennedjema v podzemních chodbách Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě společná práce studentů Gymnázium Havlíčkův Brod Gymnázium zve do podzemí města! Návštěvníci Muzea Vysočiny si

Více

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období:

Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Pro školní rok 2013/14 vyhlašuji následující témata povinné a nepovinné profilové části maturitní zkoušky jarního a podzimního zkušebního období: Termíny konání profilových zkoušek jarního období 1. 4.

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ.

POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH: METODA ANALYTICKO SYNTETICKÁ A METODA GENETICKÁ. OD ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 ZAHAJUJEME VÝUKU POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH METODOU ANALYTICKO - SYNTETICKOU A V PARALELNÍ TŘÍDĚ METODOU GENETICKOU. POROVNÁNÍ VÝUKY POČÁTEČNÍHO ČTENÍ V PRVNÍCH ROČNÍCÍCH:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony klíčové aktivity I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující

Více

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura

Povinné zkoušky: Odborné předměty. Praktická zkouška z odborného výcviku. Nepovinné zkoušky: Výtvarná kultura Podle 79, odst. 3 školského zákona stanovuji pro školní rok 2015/2016 následující zkoušky profilové části maturitní zkoušky: Povinné zkoušky: Odborné předměty forma: ústní zkouška Praktická zkouška z odborného

Více

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP

Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Koncepce jednotného vizuálního stylu Libereckého kraje LOGOTYP Obsah Základní prvky Koncepce jednotného vizuálního stylu 3 Logotyp Libereckého kraje 3 Jazykové mutace názvu kraje 4 Logotyp Libereckého

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2014/2015 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU

1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU 1 ÚVOD DO UČIVA DĚJEPISU Promysli a vypiš k čemu všemu je člověku dobrá znalost historie Pokus se co nejlépe určit tyto historické prameny. Kam patří? PROČ SE UČÍME DĚJEPIS historie je věda, která zkoumá

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 (část školy Husova 10) Ředitel Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno, příspěvková organizace v souladu se zákonem 561/2004

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více