STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 Krásné svátky vánoční, bohatého Ježíška a výjimečné úspěchy v náročném roce 2012 všem občanům Janové a lidem dobré vůle přeje redakce Janovských listů a redakční rada STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZHODNOCENÍ ROKU 2011 Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevření lidských srdcí čas radosti, lásky, pokoje a míru. Tento čas je rovněž časem bilancování. Při této příležitosti bych Vás chtěl seznámit s tím, jak se nám daří plnit vytyčené cíle, které jsme si zadali ve volebním programu. Pokud se týká investičních akcí, tak máme kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci na vodovod Hradištěk a odkanalizování obce. Oba projekty jsou podány na stavebním úřadě ke schválení. Čekáme na vyhlášení dotačního titulu OPŽP. Pokud bude vše kladně vyřízeno, chtěli bychom s výstavbou kanalizace začít příští rok. V měsíci květnu jsme dokončili 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce. Při této příležitosti jsme vyměnili staré dřevěné sloupy nadzemního vedení od obchodu Jednoty na Štěpnici. Můžeme říci, že jsme jedinou obcí na Horním Vsacku a nejbližším okolí, která je osvětlena nízkoenergetickými LED svítilnami. Celkové výdaje na 2. etapu činily Kč. Na tento projekt jsme obdrželi dotace ve výši Kč. Jsem přesvědčen, že záměr na rekonstrukci veřejného osvětlení se nám náležitě vyplatil. V letošním roce nám dodavatel elektrické energie vrátil Kč. Pokud provedeme srovnání dvou odběrných míst na veřejné osvětlení Hořansko a Řečiska je úspora evidentní. K tomuto porovnání použijeme výstupy za rok 2009, poněvadž v roce 2010 už byla Řečiska zrekonstruována. V roce 2009 jsme na těchto dvou odběrných místech spotřebovali elektřinu za Kč. Pro letošní rok nám dodavatel elektrické energie (ČEZ), také díky výměně jističů z 67 A na 16 A, snížil zálohovou sazbu u obou odběrných míst na Kč/měsíc, což by představovalo roční spotřebu za Kč. V červnu byla slavnostně otevřena cyklostezka. Občané, kteří přišli začátkem září do budovy obecního úřadu, si zajisté všimli, že byla provedena rekonstrukce vestibulu. Díky této realizaci došlo k výrazné tepelné a zvukové izolaci, ale také ke zlepšení vzhledu vstupní haly budovy. Celkové výdaje na projekt činily Kč. Rovněž na tento projekt jsme obdrželi dotaci ve výši Kč. Oba dotační tituly, rekonstrukce osvětlení a vestibulu jsme čerpali z programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko. Jelikož ředitelství silnic Zlínského kraje plánuje celkovou rekonstrukci mostu přes řeku Bečvu, docílili jsme alespoň částečné opravy povrchu, který byl již v havarijním stavu. Pro lepší informovanost občanů jsme instalovali nové vitríny a rovněž byly renovovány v obci lavičky. Průběžně zajišťujeme údržbu zeleně. Díky profesionálnímu přístupu sportovního manažera pana Jaromíra Zbranka se snažíme o maximální

2 využití sportovní haly. Podporou činností občanských sdružení dbáme o zachování tradic, ale také o udržení místní kultury, sportu a dalších akcí, rozvíjejících společenský život obce. Letošní rok považuji za velmi úspěšný z hlediska aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu a turistiky. Dnes již nikdo nemůže říci, že se v Janové nic nedělá. Navíc, obecní úřad řadu těchto akcí podpořil a v rámci možností v podpoře těchto aktivit hodlá pokračovat. Myslím si, že se toho v roce 2011 chopili správní lidé. V první řadě velké díky paní Zdence Chudějové, ale také Olze Plachtovičové, Milanu Babovcovi a Miroslavě Soukupové se výrazně zlepšila aktivní činnost především v turistice, ale i ve sportu a kultuře. Poděkování patří také paní Aleně Řepkové za zajištění a uspořádání nočního turnaje ve volejbalu. Chci poděkovat uskupení občanů Janové, kteří si říkají Džejmsovci, kteří z vlastní iniciativy uspořádali humorné představení na kácení máje a za původní nápad uspořádat noční turnaj ve volejbalu. Chtěl bych rovněž poděkovat Sdružení janovských rodičů za úspěšné akce pro děti a za to, že ve spolupráci s paní Pavlínou Šimarovou a Ivo Dorotíkem uspořádali velmi úspěšnou Janovskou Superstar. Poděkování patří zajisté i našim školákům. Kláře Pončíkové, Kateřině Tatalákové, Agátě Filgasové, Zuzaně Talandové, Kláře Katrušákové, Pavlu Soukupovi, Štěpánu Pospíšilovi, Přemku Zmeškalovi, Kristýně Pacutové, Vítu Kopeckému a Františku Spurnému za reprezentaci obce v kulturních a vědomostních soutěžích. Poděkování patří také Natálii Dřevojánkové za záslužný čin. Velké poděkování patří také našemu šéfredaktorovi Radomíru Dolanskému, který se stará o to, aby naše úspěšné akce byly včas prezentovány jak na internetových regionálních zpravodajských serverech, tak v denících. Chtěl bych také poděkovat firmě ZZJM, s. r. o., paní Zdence Zajíčkové a Jaroslavu Machalcovi za vybudování krásného dětského hřiště, které realizovali na vlastní náklady a je přístupné všem dětem. Čeká nás ještě mnoho náročných úkolů, ale pevně věřím, že za podpory všech zastupitelů dané úkoly zvládneme. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za jejich dosavadní práci. Vážení spoluobčané, Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás dospělé. Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. Milí spoluobčané, jménem celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. napsal: Jan Machalec, starosta obce Janová Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Janová (bez jazykových a stylistických úprav radnice) Den konání: Začátek jednání: 17,00 hod. Konec jednání: 19,15 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz.prezenční listina 1. Zahájení Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty. Na zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu určil Ing. Karla Eliáše a Taťánu Hradovou. Po zahájení byl starostou předložen ke schválení navržený program dnešního jednání. Zastupitelstvo k navrženému programu nemělo žádných připomínek ani doplnění a jednohlasně program schválilo. Návrh usnesení č.164/10: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.164/10 bylo schváleno. Kontrola usnesení : 350/10 Umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II),- při rozšiřování komunikace Janová- Hovězí, za spoluúčasti projektantů došlo k určitému posunu. Bude se řešit na dalším jednání s projektanty, kteří projektují opravu silnice Janová-Hovězí. trvá 97/03 Přechod na digitální příjem v současné době probíhá jak analogové tak digitální vysílání, toto vysílání má být ukončeno Ze 40 účastníků má dvě třetiny satelit nebo hodlají zakoupit. Po posouzení a přehodnocení současné situace zastupitelé návrh na ukončení kabelové televize jednohlasně schválili. Návrh usnesení č.165/10: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení kabelové televize ke dni splněno Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se: 0 Usnesení č.165/10 bylo schváleno. 142/06 Stanovisko Správy železniční dopravní cesty ke zřízení věcného břemene k protlakům pod železnici.

3 V současné době je skutečnost taková, že to bude v cenách roku 2010, je třeba zpracovat posudky, které jsou objednané. trvá 151/08 Úprava cyklostezky na křižovatce u Měrků. Bylo přislíbeno, že v nejbližší době firma Správa silnic Valašska, Valašské Meziříčí provede opravu cyklostezky a komunikace do Hořanska. trvá 159/09 Změna územního plánu- žádosti se nebudou ještě uzavírat trvá 2.Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová Ředitel školy informoval zastupitelstvo obce o činnosti školy. Dne byla podána žádost školy obecnímu úřadu o Výjimku z důvodu nízkého počtu žáků v ZŠ. Žádosti bylo vyhověno K nastoupilo do ZŠ 17 žáků (1.tř. - 2 žáci, 2.tř. - 8 žáků, 3.tř. - 6 žáků, 5.tř. - 1 žák). Od bude 16 žáků v ZŠ (odejde 1 žákyně do ZŠ Luh ve Vsetíně ). V MŠ Janová je 24 žáků. Počet pedagogických pracovníků ZŠ 2 a MŠ 2, provozní zaměstnanci ZŠ 3 a MŠ 1. Byl inovován školní řád ZŠ a MŠ, který byl schválen školskou radou. Byly vypracovány nové vnitřní předpisy ZŠ, MŠ a ŠJ. Upraveny byly platby stravného o jednu korunu. Stávající směrnice školy se předělávají. Vyjádřil velmi dobrou spolupráci s paní účetní Juřicovou a vedoucí kuchyně paní Vaculíkovou proběhly rodičovské schůzky, kde byli rodiče seznámeni se školním řádem a plánem školy. Z důvodu poruchy a nefunkčnosti stávající mrazničky ŠJ byla zakoupena nová. Dne se ve škole konalo vítání občánků, s programem vystoupili děti ZŠ. V tento den probíhala v odpoledních hodinách na hřišti TJ Drakiáda dostala výpověď paní učitelka Mgr. Jaroslava Proislová. Rozběhly se ve škole 4 kroužky, Kytara, Tomíci (8 dětí), Šikulkové ( 15 předškolních dětí), což je velmi dobré pro další vývoj a fungování ZŠ.Zdravotní kroužek bude začínat od listopadu. Bylo provedeno výběrové řízení firem ke koupi 6-ti PC pro vybudování interaktivní učebny. K dnešnímu dni je již pořízen stůl pro 6 PC stanic (vyučovacích jednotek). Počítá i s interaktivní tabulí, která dodá výuce moderní styl a nový rozměr začala probíhat inventarizace majetku ZŠ, MŠ, ŠJ Janová. Bude to úkol nelehký, na příštím zasedání bude informovat o jejím průběhu a výsledku. Pan ředitel představil logo školy. Starosta obce doplnil, že se připravují podklady pro výzvu k zateplení školy a obecního úřadu. Podklady pro školu zpracovává Ing. Lenka Trlicová a podklady pro zateplení obecního úřadu zpracovává Jan Mikulec. Starosta obce poděkoval řediteli školy Mgr. Lucbauerovi za přednesenou zprávu. Zastupitelé obce berou přednesenou zprávu na vědomí. 3.Rozpočtové opatření č. 6 Účetní obce Miroslava Kotrlová předložila návrh Rozpočtového opatření č.6,v příjmových a výdajových položkách. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Po projednání zastupitelé Rozpočtové opatření č.6 v plném znění jednohlasně schválili. Návrh usnesení č.166/10: ZO schvaluje předložené Rozpočtové opatření č.6 v plném znění. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.166/10 bylo schváleno. 4.Janovské listy O tento bod požádal Ing. Karel Eliáš, poněvadž se cítil dotčen článkem, který byl zveřejněn v Janovský listech autorem Alešem Čablou. Uvedl, že v tomto článku jsou nepravdivé informace, dále uvedl, že pokud on chtěl články do Janovských listů, nebylo mu umožněno, v případě tohoto článku aniž si Redakční rada ověřila pravdivost, umožnila jeho vytištění. Karel Eliáš se v této záležitosti sešel s celou redakční radou a rovněž panem Dolanským dne 4. října 2011 na OÚ. Výsledkem tohoto setkání byly tři následující body : Omluva Karlovi Eliášovi, za některé výrazy spojené s jeho osobou v tomto článku. Vysvětlení zprávy KV spojena s omluvou Aleši Čablovi. Kritické články směřované ke konkrétní osobě, organizaci, bude mít druhá strana možnost komentovat a přidat své vyjádření ještě v témže čísle JL, ve kterém má vyjít kritika. Na zasedání zastupitelstva, Karel Eliáš přednesl výše zmíněné skutečnosti, které ho vedly k projenání na zasedání zastupitelstva. Paní Michaela Petřeková se vyjádřila a připomněla Ing. Eliášovi, že výsledkem setkání Redakční rady byly tři body ne jen dva, jak uvedl. Bylo domluveno, že se Redakční rada omluví Ing. Eliášovi a Karel Eliáš se omluví Aleši Čablovi. Po schůzce jsme odcházeli všichni celkem spokojeni, že bude již konečně klid a jsou dohodnuta nějaká pravidla, podle kterých se bude postupovat. Po dlouhém vysvětlování, upřesňování, dohadování přečetla paní Petřeková své poslední vyjádření a navrhla, aby vyjádření Ing. Eliáše a její byla vytištěna v Janovských listech vedle sebe k vyjádření pro občany na článek Aleše Čably. Starosta obce požádal, aby tato záležitost byla již konečně ukončena. Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí vyjádření předsedy Kontrolního výboru a předsedy Redakční rady. 5.Změna územního plánu Při jednání u paní Krauzové bylo doporučeno, aby se návrh pana Pončíka řešil komplexně s pořízením nového územního plánu. Žádosti pana Pončíka a Olšáka se nebudou ještě uzavírat. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 6. Žádost o finanční příspěvek na poskytování soc. služby v roce 2012 Obecní úřad Janová obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro sociální služby v roce Tuto žádost zaslal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561 Vsetín. Finanční příspěvek je určen na provozování Terénní asistenční služby určené 2 rodinám, které bydlí v naší obci.jedná se o částku Kč, která odpovídá 15% z plánovaných nákladů tohoto zařízení na poskytování asistenčních služeb v obci Janová v roce Poněvadž jedna rodina nemá trvalé bydliště v naší obci,zastupitelé po zhodnocení a posouzení požadavku rozhodli o zaslání příspěvku jen pro jednu rodinu a to v poloviční výši požadavku t.j Kč.

4 Zápis 13. zasedání zastupitelstva pokračování Návrh usnesení č.167/10: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání příspěvku ve výši 6200 Kč. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.167/10 bylo schváleno. VYJÁDŘENÍ KARLA ELIÁŠE A MICHAELY PETŘEKOVÉ K ČLÁNKU ALEŠE ČABLY A NÁSLEDNÝM REAKCÍM V minulém čísle Janovských listů byl otištěn článek Aleše Čably Co všechno si může dovolit zastupitel? V článku byl několikrát kriticky jmenován Karel Eliáš, který následně požadoval po redakční radě omluvu a zvažoval trestní oznámení. Z tohoto důvodu se sešla k jednání na obecním úřadě redakční rada ve složení předsedkyně Michaela Petřeková, členky Zdenka Chudějová a Karla Vašťáková, redaktor Janovských listů Radomír Dolanský a Karel Eliáš. Setkání proběhlo nad očekávání ve smířlivém duchu. Do budoucna zde byla dohodnuta konkrétní pravidla pro osoby, které budou v článcích občanů kriticky jmenovány, aby mohly reagovat na kritiku ve stejném čísle, neboť tříměsíční prodleva mezi jednotlivými čísly znemožňuje účinnou možnost reakce dotčeného občana. I přes učiněnou dohodu Karel Eliáš tuto problematiku znovu otevřel na 13. zasedání zastupitelstva obce. Zde již debata neproběhla tak smířlivě. Avšak po vyjádřeních takřka všech členů zastupitelstva, ale také přítomných hostů, vzalo zastupitelstvo na vědomí dohodu, která vznikla na výše uvedeném jednání. Jako kompromis pro ukončení sporné záležitosti, s vědomím zastupitelstva, zvolili Karel Eliáš a Michaela Petřeková otištění vlastních článků k této problematice. Aby měli občané celkové povědomí o řešeném problému, otiskujeme k článkům zmíněných zastupitelů i původní článek Aleše Čably. redakce Janovských listů CO VŠECHNO SI MŮŽE DOVOLIT ZASTUPITEL? Původně jsem chtěl na nepříjemnou zkušenost zapomenout a nechat to být. Ale když čtu, že ten samý zastupitel své chování vůbec nezměnil, rozhodl jsem se taky ohradit proti jeho údajným pravdám. V minulém roce jsem díky dotacím z Evropské únie na dobu určitou pracoval jako zaměstnanec obecního úřadu. V té době zastupitel Karel Eliáš v Janovských listech uvedl, že si občané stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo, jen proto, že je zastupitel, může bez důkazů veřejně napadat občany? Má snad pan Eliáš nějaká výsadní práva? Když použil informace z doslechu jako pravdu a nemá k tomu žádné důkazy, používá obyčejné drby a pomlouvá a lživě uráží občany. Pokud měl na mysli konkrétní zaměstnance, měl konkrétně jmenovat, protože jinak se jeho tvrzení dotýká i mě, a to je veřejná urážka, pomluva a lež. Proto se ptám jako už v nadpisu co všechno si může dovolit zastupitel? Potom už se jen můžeme domnívat, kdo asi zavolal televizi Nova a udělal bandu opilců nejen z pracovní čety, ale i z tehdejší místostarostky a vlastně všech zaměstnanců obce. Navíc, po provedených dechových zkouškách nebyl nikdy u zaměstnanců prokázán alkohol. Lidi v Janové mě znají a tak ví, v jaké míře a jak často si zajdu na pivo. Už jen z tohoto pohledu mě uráží, že ze mne někdo bez důkazů dělá opilce a všichni se tváří, že se nic špatného nestalo. Ale stalo! Už jen tím, že si zastupitel může něco takového dovolit. Co se musí stát, aby to někdo panu Eliášovi zatrhl? To snad na vesnického zastupitele není metr? napsal: Aleš Čabla MĚŘÍ REDAKČNÍ RADA STEJNÝM METREM? (bez jazykových a stylistických úprav redakce) S úžasem jsem si přečetl článek Co všechno si může dovolit zastupitel?. Nemohl jsem totiž uvěřit tomu, že redakční rada schválila tento článek jako vhodný k tisku. Jestliže totiž paní Petřeková na téže straně uvedla: příspěvky, které jsou emocionálně podbarvené a ne zcela pravdivé nebudou (Janovské listy) dále šířit, pak dost dobře nechápu, jak mohla dopustit zveřejnění článku. Že je tento článek emocionálně podbarven, to jistě potvrdí každý, kdo si ho přečte. Tento článek je však také plný nepřesností a zavádějících informací. Paní Petřeková by si mohla, jako předsedkyně redakční rady, ověřit alespoň základní informace. Marně jsem totiž hledal, kde Karel Eliáš v Janovských listech uvedl, že si občané stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol. Nic takového jsem nenašel. Nic takového jsem totiž v JL neuvedl. Celý článek je tedy založen na lži. Lživé a pomlouvačné jsou i další výroky na mou adresu. Na druhou stranu mé články, které nebyly emotivní a obsahovaly informace podložené citacemi ze zápisů apod. zveřejněny nebyly. Musím se tedy ptát, zda redakční rada měří všem stejným metrem. Je možné, že Aleš Čabla reagoval na zápis z Kontrolního výboru (KV). Tento zápis, který vzali zastupitelé obce na vědomí, byl zveřejněn v JL. KV jako orgán obce, podle mého zcela správně a oprávněně reagoval na připomínky občanů. Tyto připomínky členové KV zaznamenávali již delší dobu, ale k projednávání došlo až poté, co byl zaměstnanec obce zadržen v pracovní době policií ČR pro podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Při projednávání členové KV zjistili, že obec nemá ani funkční alkoholtester. Vzhledem k tomu, že nebylo možné na někoho ukázat prstem, doporučil KV p. starostovi provádět kontroly a zjistit, zda jsou tyto připomínky občanů oprávněné. Kontroly prováděné starostou obce však nic podobného nezjistily. KV se touto situací znovu zabýval na svém zasedání dne Tedy již v novém složení. KV svým novým usnesením znovu doporučil starostovi obce pokračovat v provádění preventivních namátkových dechových zkoušek u zaměstnanců obce. Dále bylo p. starostovi doporučeno, aby z kontrol dělal zápisy. Aby byl schopen doložit, kdy kontrolu prováděl, koho kontroloval a jaký byl výsledek.

5 Nevím, proč Aleš Čabla vztáhnul usnesení konkrétně na svou osobu. KV se situací zabýval na neveřejném zasedání a vzhledem k tomu, že nebylo možné říci, kdo a kdy, nebylo možné ani v zápise zmínit žádné jméno. Dle mého mínění je však správné, že se touto situací KV zabýval a za usneseními, které KV přijal si stojím. Jakožto předseda KV se ale omlouvám všem zaměstnancům obce, kteří se těmito usneseními cítili neprávem dotčeni. napsal: Ing. Karel Eliáš TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ZÁLEŽITOST Téměř zapomenutá záležitost, alkohol na pracovišti Obecního úřadu v Janové, byla opět probuzena k životu v článku Aleše Čably Co všechno si může dovolit zastupitel? v posledním čísle JL 3/2011. Pan Aleš Čabla v sobě zřejmě dlouho nosil pocit křivdy, která vyplynula napovrch téměř po roce. Na článek velice rychle reagoval pan Karel Eliáš, jenž označil tento článek za urážlivý k jeho osobě a domáhá se omluvy. Navíc nepovažuje za správné, že jeho články redakční rada odmítla otisknout a jako jeden z důvodů uvedla emociálně podbarvený text, kdežto článek Aleše Čably zveřejněn byl. Redakční rada se nerozhoduje podle sympatií, zda umožní tomu či onomu občanovi otisknout jeho články. Někdo má dopisování s redakční radou jako koníček, někdo jako nutného prostředníka ke sdělení svých niterných pocitů veřejnosti a rovněž jako možnou cestu k nápravě věcí veřejných. Článek Aleše Čably je bezpochyby k osobě Karla Eliáše kritický. Pan Aleš Čabla se cítil neprávem označený za poživatele alkoholu v pracovní době. V době vzniku zprávy KV (kontrolní výbor pozn. red.) měl prokazatelně problémy s alkoholem pan Strbačka, nikdo jiný. Z tohoto důvodu zveřejnění následné informace: občané si stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol, ve zprávě KV, následně jako součást zápisu zastupitelstva, se cítil pan Aleš Čabla pošpiněn. Předsedou kontrolního výboru v té době byl a stále je pan Karel Eliáš a za obsah zpráv KV tak nese plnou zodpovědnost. Proto se obracel Aleš Čabla ve svém článku na jeho osobu. Zpráva kontrolního výboru sice reflektuje postoje některých občanů, to nicméně nic nemění na skutečnosti, že byla celá skupina pracovníků obecního úřadu stigmatizována. Na druhou stranu je pouhou spekulací, kdo zavolal televizi NOVA. Ač v textu pan Čabla používá výrazu domnívat potom už se jen můžeme domnívat, kdo asi zavolal televizi NOVA, neměla redakční rada dovolit tuto větu otisknout. Ač zde není přímo uvedeno, že televizi zavolal Karel Eliáš, v celkovém kontextu se tato myšlenka nabízí. Za tuto chybu se redakční rada omlouvá. Ačkoliv nemůžeme do budoucna vyloučit konfliktní situace, vzniklé kritickými články k jednotlivým osobám, institucím a událostem, můžeme se snažit následky minimalizovat. Redakční rada se rozhodla, že v případě kritických článků ke konkrétní osobě, instituci, umožní dané osobě či instituci, vyjádření se k dané věci ještě v témže čísle, kdy by měla vyjít kritika k jeho osobě či instituci. Nebude čekat na otisknutí svého vyjádření ke kritice tři měsíce, do vydání dalšího čísla JL. napsala: Michaela Petřeková, DiS. předsedkyně redakční rady NÁZOR ČTENÁŘE S blížícím se koncem roku bývá dobrým zvykem, že hodnotíme uplynulé období a zamýšlíme se nad tím, v čem jsme byli více či méně úspěšní nebo naopak, co bylo příčinou našeho nezdaru. Nejinak tomu bude jistě i letos v janovském zastupitelstvu obce, do jehož kompetence spadá i redakční rada vydávaného obecního zpravodaje Janovské listy. V tomto příspěvku není mým úmyslem suplovat hodnotící práci osob tímto úkolem pověřených, ale nechť je to jen pouhý názor jednoho z desítek janovských čtenářů, jejich zpravodaje. Jistě, i zde platí zásada, že co občan čtenář, to jiný názor a jiný úhel hodnocení. Sám jsem se vždy považoval za janovského patriota a těšil se z každého janovského úspěchu, ať jednotlivců, kolektivů či jiného veřejného počinu. A právě tak mezi ty lepší počiny řadím vydávání čtvrtletníku Janovské listy. Tím však nemám na mysli pouze zpravodaje v současné podobě, ale chci vzpomenout i ty, které jsme znali z počátků opětného osamostatnění obce. Jelikož se mi mnohokrát dostaly do rukou podobné zpravodaje jiných obcí našeho regionu, ale i mimo něj, rád jsem je pak porovnával s tím janovským, i když jen z pohledu čtenáře - laika. V dnešní době internetového přístupu do všech možných médií, máme možnost náhledu do mnoha podobných obecních a městských zpravodajů po celé republice a udělat si vlastní názor, hodnocení. A i díky této možnosti mám za to, že tento náš zpravodaj se může řadit ve své třídě mezi velmi hodnotné. Myslím, že mnozí mi dají za pravdu, že zvláště v poslední době, po obnovení redakční rady, zaznamenal zpravodaj značného zvýšení kvality po mnohých stránkách a těší se přízni velkého počtu obyvatel Janové. Je však nepochybné, že i zde se dají dohledat bílá místa. Stále je co vylepšovat a mnozí odpovědní činitelé by měli dokázat přijmout i oprávněnou kritiku, zamyslet se nad ní a případně se z ní poučit. I tato oblast kritiky by však měla mít jistou štábní kulturu. Ne, jak jsme v nedávné minulosti byli svědky prostřednictvím jiných listů, kde nějakými žabomyšími válkami jednotlivců či skupinek, byl janovský občan zbytečně obtěžován. Přejme tedy do nového roku Janovským listům, ať se dále hodnotně rozvíjí, ať nedostanou punc bulváru a ať se stanou vítaným společníkem v každém janovském příbytku. napsal: Ing. Pavel Hromada UPOZORNĚNÍ!!! JAK ZÍSKAT FOTOGRAFIE Z AKCÍ Redakce Janovských listů upozorňuje občany, že fotografie z akcí, kde bude fotit redakce, si budou moci okopírovat na flash disc u místostarostky Karly Vašťákové na obecním úřadě vždy v následujících dnech po akci. Na tuto možnost budou upozorněni ve vitrínách obce, popřípadě školy nebo školky. Již nyní je možné si okopírovat Superstar v Janové, vítání občánků nebo svatomartinskou vycházku. Fotografie z akcí Sdružení janovských rodičů najdete také ve fotogalerii na webových stránkách sdružení: Výběr fotografií z některých akcí lze vyhledat i na webových stránkách obce, rovněž ve

6 měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Komunální odpad SKO Tříděný odpad PLASTY Tříděný odpad PAPÍR Tříděný odpad SKLO JANOVÁ VÍTALA OBČÁNKY Ve středu 5. října 2011 proběhlo v Základní škole Janová každoroční vítání občánků. Letos obec přivítala dvanáct novorozených obyvatel, což je na dnešní dobu pozoruhodné číslo. Přítomné děti, rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky přivítala místostarostka obce, paní Karla Vašťáková. Následovalo vystoupení dětí ze zájmových kroužků základní školy v hudebně-říkankovém pásmu pod vedením paní učitelky Evy Podešvové. Pak přítomní občané povstáním přivítali starostu obce, pana Jana Machalce, který v proslovu připomněl důležitost rodiny, ale i nových pokolení a pokračování

7

8 naší instruktorky Hanky. Patří jí poděkování za čas strávený s námi a za to, co nás naučila. Za poskytnutý azyl děkujeme panu řediteli Mgr. Michalu Lucbauerovi. Poděkování patří také redaktorovi Janovských listů Radomíru Dolanskému za celoroční propagaci naši činnosti. Domů jsme se rozcházely s pocitem dobře stráveného večera. text: Zdenka Chudějová, foto:jana Pončíková, Dolanský ZAPOMENUTÉ RECEPTY Do rubriky Zapomenuté recepty, kterou redakce Janovských listů otevřela pro čtenáře v minulém čísle 3/2011, dnes přinesla recept na speciální hustou polévku paní Olga Plachtovičová z Janové. Opět se jedná o recept, u kterého není nutné uvádět množství ingrediencí, jelikož i začátečník je schopen u takto jednoduché přípravy odhadnout množství dle hladu, chuti a počtu strávníků. Polévka se v minulosti dělávala v zimě, především v době vánočních svátků, jako přilepšení v chudých rodinách. Rozšířená byla jak na Valašsku, tak i v Čechách. Fazolová polévka se sušenými švestkami Do vody přes noc namočíme fazole. Ráno vodu slijeme, napustíme čerstvou a uvedeme do varu. Místo čisté vody můžeme použít i vývar z uzeného masa. Když jsou fazole poloměkké, přidáme sušené švestky a trochu povidel (podle chuti, stačí polévková lžíce), popřípadě je možné přidat i pár sušených hrušek. Pro zahuštění použijeme sladkou smetanu, ve které rozmícháme hladkou mouku a necháme povařit. Podle chuti dosolíme, popřípadě přikyselíme. text: Olga Plachtovičová, foto: Radomír Dolanský BLÍŽÍ SE ČAS VÁNOČNÍ Ženy, turistky, vyměnily baťůžky, turistické hole a pohorky za věci jemné a voňavé. V pondělí 14. listopadu jsme se sešly ve škole a pozvaly paní Hanku Hladkou z Ústí. Paní Hladká je tvůrkyně betlémů, adventních věnců a všeho, co souvisí s Vánocemi. Vyráběly jsme vánoční stromečky ze sena a zdobily dle vkusu každé z nás. Pod rukama šikovných žen vznikaly nevšední, voňavé výrobky. Ozdoby byly různorodé. Slaměné, korálky, vánoční řetězy, sušené borovicové šišky, pouzdra z bukvic. Místností se nesla vánoční hudba, vůně sena a čaje, vylepšeného kapkou rumu. Nechybělo ani sušené ovoce, které na Valašsku nerozlučně patřilo k Vánocům. Všechny naše výrobky nafotila na památku paní Jana Pončíková. Radost byla z vlastnoručně vyrobených ozdob, z hezké předvánoční atmosféry a z pocitu, že umíme zase něco nového. Obdivovaly jsme nápaditost a trpělivost naší

9 JANOVSKÁ SUPERSTAR Zcela neočekávaně jedna z nejúspěšnějších společenských akcí roku. S nápadem na pořádání dětského soutěžního klání ve zpěvu podle světoznámé předlohy přišlo hudební duo REMIX, Pavlína Šimarová a Ivo Dorotík, již před letními prázdninami. Tehdy ještě nenašli spolupořadatele. Akci uskutečnili za spolupořadatelství Sdružení janovských rodičů, restaurace pizzerie U Hromadů a podpory Obecního úřadu Janová až 15. října Zpočátku nápad vůbec nevypadal slibně. Místní tělocvična je pro akce tohoto typu stále zapovězená, a tak zbýval další největší sál v obci, restaurace U Hromadů. I zde nebyla dohoda o spolupořadatelství dílem okamžiku. Navíc, přibližně dva týdny před akcí, bylo přihlášeno pouze dvanáct dětí. Proto paní Šimarová s panem Dorotíkem nelenili a osobně navštěvovali domácnosti v Janové, objížděli školy v okolních obcích a ve Vsetíně, vylepovali plakáty Nakonec se přihlásilo úžasných 26 dětí zpěváků. Mimo domácích přijeli soutěžit i ze Vsetína, z Huslenek nebo až z Lidečka. Sál byl doslova natřískaný jako za časů, kdy se občané obce ještě rádi setkávali na tancovačkách nebo představeních místních ochotníků. Bohužel, právě nedostatečnost sálu odradila nemalou část diváků, kteří akci opustili krátce po zahájení. Ti, co zůstali, nelitovali. A podle propočtů bylo v sále během soutěže úctyhodných 120 hostů. Zpěváci byli rozděleni do tří kategorií: Slavíčci (3 5 let), Skřivánci (6 8 let) a Slavíci (9 13 let). Jako odměnu publika použili pořadatelé unikátní nápad. Ještě před soutěží byli rodiče informováni, aby si pro své soutěžící oblíbence donesli plyšáky. Ty jim z hlediště po dozpívání házeli na prkna, co znamenala svět. Hračky věnovali do soutěže rovněž mnozí bezejmenní dárci, za což jim patří poděkování. Zásobu plyšáků získala pro soutěž i skupina REMIX. Duo REMIX také zajistilo napečení a ozdobení perníčků pro diváky, které připravili paní Jana Václavíková a pan Karel Janíček. Napekli jich bezmála 300 kusů. Halfplayback (hudba playback, tedy reprodukovaná, a živý zpěv) zajišťoval Ivo Dorotík. Soutěž moderovaly Pavlína Šimarová a Michaela Petřeková. Místa v nejdůležitějším orgánu soutěže, porotě, zaujaly známé osobnosti obce. Paní Zdenka Chudějová, organizátorka všemožných akcí pro občany, pan Michal Lucbauer, ředitel MŠ a ZŠ Janová a paní Karla Vašťáková, místostarostka obce. Děti soutěžily o plyšáky, hromady sladkostí, upomínkové listy a malé pozornosti. Prostě kam se hnuly, tam něco dostávaly. Ti, které na závěr porota vyhodnotila jako nejlepší z nejlepších, si mohli u skupiny REMIX nazpívat vlastní hudební CD. Soutěž začala. To nejtěžší, překonat trému zahájení soutěže, padlo na bedra nejmladších soutěžících. Ale zvládli ji s nevídanou bravurou. Pomáhala jim od samého počátku výborná atmosféra, kterou vytvořilo publikum. Při písních známých kapel to místy v sále připomínalo rockový koncert. Slyšeli jsme celou škálu hudebních stylů. Zpívalo se a capella (zpěv bez hudebního doprovodu) Ondřej Pisklák nebo s vlastním hudebním doprovodem, Valentýna Kostková, na kytaru doprovázel Milan Zdráhal, a když se skupinou REMIX, tak Anetka Řezníčková z Lidečka zazpívala minimix valašských lidových písní. A jak to dopadlo? Mezi těmi nejmenšími Slavíčky byly za své výkony dekorovány tyto slečny: 3. místo Pavlína Filgasová, 2. místo Eliška Pospíšilová, 1. místo Karolína Johnová, všechny tři z Janové. V kategorii Skřivánci: 3. místo Tereza Kovaříková, 2. místo Michaela Eliášová, obě z Janové a 1. místo Aneta Řezníčková z Lidečka. V kategorii Slavíci získal 3. místo Vít Kopecký, 2. místo Štepán Pospíšil a 1. místo Ondřej Pisklák, všichni z Janové. Ocenění nejvyšší, možnost nazpívat si vlastní CD, získali Anetka Řezníčková, Ondřej Pisklák a Štěpán

10 Elektronické adresy Na těchto adresách najdete aktuální informace o dění v obci, můžete se zapojit do diskuse nebo posílat vlastní příspěvky k otištění v Janovských listech. - diskusní fórum, zasedání zastupitelstva, úřední deska, aktuální informace pro zasílání dotazů, ohlasů, komentářů, příspěvků do Janovských listů. Pospíšil. Zlatou medaili získalo vynikající publikum. Samotnou soutěž zakončila svým vítězným mixem Anetka Řezníčková z Lidečka. text a foto: Radomír Dolanský BURZA Pátého a 27. listopadu uspořádalo Sdružení janovských rodičů v místní tělocvičně burzu, v převážné míře, použitých věcí. K prodeji se nabízelo především dětské ošacení, pak hračky, cyklistické helmy, kola, lyže Z dalších věcí například autorské obrazy Zlati Svobodové, včelí med nebo adventní věnce. Akce tohoto typu SJR zkoušelo uspořádat v Janové poprvé. I přes dostatečnou informovanost veřejnosti byla účast velice nízká. Například zisk z první burzy byl Kč a z druhé pouhých 192 Kč. Z tohoto důvodu SJR v dohledné době o podobné akci neuvažuje. text a foto: Radomír Dolanský SVATOMARTINSKÁ PROCHÁZKA A JINÉ RADOSTI Přesně v den Martinových jmenin, tedy se v Janové konala již tradiční svatomartinská vycházka s lampiony. Po setmění v 17 hodin odpoledne se sešli rodiče s dětmi před obecním úřadem. Za chvíli se v zatáčce od Hořanska vynořil kůň s Martinem, oděným

11 v kroužkové zbroji a červeném plášti, který snad mohl připomínat jeho léta strávená v římském vojsku. Kůň, sice nebyl bílý, jak říká pranostika, ale zato vesele opentlený. Dokonce měl blikající kroužky kolem kopyt, jako správný účastník silničního provozu. Svatý Martin pokynul a průvod lampionů se vydal na cestu. Všichni byli náramně zvědaví, kam je letos pořadatelé ze Sdružení janovských rodičů zavedou. Průvod se u hřbitova rozloučil s posledním sloupem veřejného osvětlení a pak již cesta připomínala bobříka odvahy, v černočerné tmě. Ale zase tak černá nebyla. Na nebi se třpytily hvězdy a nedaleko na pěšině poblikávala světla bludiček. Nebo že by to nebyly bludičky? Naštěstí nebyly. Někdo nám tu posvítil na cestu lucerničkami, u kterých jsme si mohli přečíst různé svatomartinské pranostiky. Třeba: Na svatého Martina, zima svůj chod začíná. Pranostika má tu výhodu, že nemusí mít vždycky pravdu a nikdo se na ni za to nezlobí. Protože nyní je to právě 35 dní od Martina a zima nikde. Možná, až to budete číst, bude všechno jinak. Všichni pochod tmou ve zdraví přežili a za to je čekala odměna. Pro děti byl připravený horký čaj, pro rodiče horké víno, na zahradě za školou plápolal oheň a kdo chtěl, mohl si opéct špekáček. Ale největší a neplánované překvapení se odehrávalo před školou. Martin znaven cestou, předal otěže štolbové, která nestačila koně ustájit a už přišel první prosebníček, jestli by se prý nemohl projet. Bodejť by štolbová mohla odmítnout, když sama pro koně žije a dobře zná ten pocit dívat se na svět z hřbetu ušlechtilého zvířete. Nu, a než objeli kolečko, přišli další prosebníci. Za chvíli stála u školy fronta dětí i dospělých. Moc hezkou vycházku připravilo Sdružení janovských rodičů. KDO BYL ČLOVĚK MARTIN, POZDĚJI ZVANÝ SVATÝ? Martin pochází z města Sabaria v tehdejší Panonii, dnes na území Maďarska. Jeho otec byl tribunem (vysokým důstojníkem pozn. aut.) římského vojska a pojmenoval jej po římském bohu války Martovi (1. pád Mars pozn. aut.). Již v patnácti letech jej otec přiměl následovat jej ve vojenské kariéře. Běžně rekruti nastupovali k vojsku teprve v sedmnácti letech. V Pavii, v severní Itálii, přestoupil Martin na křesťanství. Pak jej převeleli do Amiens v Galii, dnešní Francii, odkud se vypráví snad nejznámější legenda o Martinovi. Když byl kontrolovat hlídky, setkal se u městské brány s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Vypráví se, že Martin u sebe neměl peníze, ale natolik cítil s promrzlým žebrákem, že neváhal a mečem rozpůlil svůj důstojnický plášť. V armádě zůstal až do roku 354 a poté odešel do Poitiers a vedl poustevnický život. Další z legend vypráví, že nechtěl být zvolen biskupem z Tours a proto se před lidmi schoval mezi hejno hus, ale jejich hlasitým kejháním byl prozrazen. Proto se prý jedním z jeho atributů stala husa a stala se i tradičním svatomartinským pokrmem. Volbu nakonec přijal od té doby je také známý jako Martin z Tours. Dožil se na tu dobu úctyhodného věku osmdesáti let. text a foto: Radomír Dolanský

12 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Tříkráloví koledníci přinášejí lidem radostnou zprávu o příchodu Boží lásky na svět. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Tříkrálovou sbírku pořádá organizace Charita, pro obec Janovou je to Charita Vsetín, Horní náměstí 135, Vsetín. V roce 2011 se v Janové konala tříkrálová sbírka poprvé a vybralo se krásných 8 162,- Kč. Tato částka posloužila na pořízení elektrického vozíku aj. I v roce 2012 budou Janovou procházet tříkráloví koledníci a to v sobotu 7. ledna od 9 do11 hodin. Děti budou mít sraz v kavárně, kde se připraví, rozdají se pokyny a vyrazí koledovat. Po návratu na ně bude čekat malé pohoštění, které hradí Sdružení janovských rodičů. Stejně jako v roce 2011, bude pro koledníky připravena odměna v podobě filmového představení v kině Vatra. Předpokládáme, že bude probíhat Kdo máte zájem malí a velcí koledníci přihlaste se u paní Michaely Petřekové osobně nebo na telefonním čísle: nebo em: napsala: Michaela Petřeková, DiS. JANOVOU CHODIL MIKULÁŠ Ani Janovou neminul Mikuláš s hrozitánskými čerty a maminkovsky milým andělem. Zvonění zvonců a strašidelné bububu neslo se vesnicí a Mikuláš se měl co ohánět berlou, aby nenasytné peklo neodneslo i ty hodné děti. Seznam, komu přijdou sladkosti a kdo propadne peklu, pozorně opatroval anděl. V Janové však čerti přišli zkrátka. Ne, že by zde děti nezlobily, ale řvaly tak, že téměř ječely, aby je anděl vyškrtl ze seznamu adeptů pro službu v pekle. Anděl se zdráhal, protože andělé lhát nesmějí, že ano. Ale když rodiče přišli se slivovicí, tak nějak se mu smekla ruka a dítko bylo jako lilium. Čerti s radostí také přimhouřili oko, žeprý jim stačí očistec s Luciferem, natož aby ještě poslouchali jekot zlobivého děcka. A tak pro letošní rok zlobivé děti zůstaly na povrchu zemském. Něco se však proslýchá, že příště už nastoupí nová generace čertů, a ti jsou prý tuze otrlí vůči jekotu. Takže dětem v Janové zbývá jediné nezlobit. Jak jednoduše to zní. text a foto: Radomír Dolanský NA NOVÝ ROK O KROK DÁL ředitel ZŠ a MŠ Janová Michal Lucbauer k závěru roku 2011 Blíží se konec roku a je čas hodnotit. Asi mi nepřísluší hodnotit celý rok, jelikož z mé pozice se mohu ohlédnout pouze za začátkem školního roku. Po velice perných dnech od zahájení školního roku 2011/2012, kdy nebyly dořešeny personální otázky, mohu z vlastního pohledu říct, že se škola opět začala stabilizovat a to díky účetní paní Daně Juřicové a vedoucí školní jídelny paní Evě Vaculíkové, které dokázaly dát věcem správný řád. I když je naše škola s porovnáním s ostatními malá, máme tady pořád co dělat. Na základní a mateřské škole vládne poklidná, rodinná atmosféra, což mě v nové funkci ředitele velice pomáhá. Jsem velmi spokojen se spoluprácí s rodiči našich školáků, kteří se aktivně podílejí na akcích školy. Těch zatím nebylo tolik, ale určitě bych vyzvednul Drakiádu 2011 a Expedici Kusalíno, která se u dětí setkala s velkým ohlasem. Plánujeme ještě do konce letošního roku účast na vánočním jarmarku pořádaném Sdružením janovských rodičů.

13 V roce 2012 jsme připraveni zúčastnit se několika sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží, aby děti prokázaly svoje kvality ve srovnání s ostatními vrstevníky. Doděláváme interaktivní učebnu a budeme doufat, že bude schválen projekt na zateplení školy a výměnu oken. Plánujeme na konci ledna lyžařskou školičku a další akce, o kterých budeme veřejnost na začátku roku informovat. Určitě se těšíme na zápis a přivítání nových prvňáčků, abychom tu naši školičku mohli zaplnit! Závěrem bych chtěl poděkovat všem kolegům a spolupracovníkům ve škole a školce, rodičům dětí, Obecnímu úřadu Janová a popřát všem krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok Proto jsou svátky tak vzácně nevšední, že v dlouhé řadě dnů ční mezi všemi... A protože osud jde krokem pro každého z nás neviditelným, přejeme Vám, aby i v následujícím roce byl Vám příznivě nakloněn a jen štěstí šlo Vám v patách... William Shakespeare napsal:mgr. Michal Lucbauer, ředitel ZŠ a MŠ Janová ZNAK ŠKOLY A HISTORIE JEHO VZNIKU Při práci v kanceláři jsem jednou procházel internetové stránky různých škol, abych načerpal inspiraci k inovaci stávajících stránek školy v Janové, která byla i mou koncepcí. Skoro všechny školy se prezentují svými logy, nejen na budovách, ale i na tričkách a školních věcech pro děti. Tak mě napadlo proč nějaké nevymyslet? Mojí snahou bylo zachovat jednoduchost, která je lehce zapamatovatelná a zřejmá. Výchozí předlohou byl pro mne znak obce Janová. Ten jsem postupně zjednodušoval a do něj zakomponoval počáteční písmena základní a mateřské školy. Barevné variace vymýšlely i děti. Nakonec jsme usoudili, že ponecháme ty, které ctí znak obce Janová. Doufám, že se bude vyjímat na nové fasádě školy, která je již ve zpracované projektové dokumentaci paní Ing. Lenky Trlicové. Na jednání zastupitelstva, krátce po mém nástupu do funkce, jsem se dozvěděl, že o rekonstrukci školy se jedná již několik let. Zásadním problémem je získat odpovídající dotační titul. Mluvil jsem o této problematice s rodiči na první třídní schůzce, když se stočila řeč na naprosto nevyhovující stav a především izolační schopnosti oken. Na tento rozhovor iniciativně zareagovala paní Lenka Trlicová. Poté proběhlo jednání se zřizovatelem školy, obecním úřadem, konkrétně starostou obce Janem Machalcem, který dal iniciativě velmi rád zelenou a navíc vše podpořil svými zkušenostmi z předchozích snah obce v této záležitosti. Bylo rozhodnuto, že k žádosti o dotaci se připojí i žádost o zateplení budovy obecního úřadu. Projektová dokumentace, včetně energetického auditu a rozpočtu na zateplení objektu základní školy je hotová. Projektová dokumentace na zateplení objektu obecního úřadu se dokončuje. Nyní se čeká na vyhlášení termínu příjmu žádostí o dotaci a upřesnění podmínek dotačního titulu. Doufejme, že vše proběhne dle našich představ a budova školy i s obecním úřadem se zaskví v novém hávu. Za dosavadní iniciativu s vyhledáním dotačního titulu a zajištěním projektové dokumentace chci vyslovit poděkování paní Lence Trlicové. A co se týká znaku školy, teď už se jen snažíme oslovit sponzory, abychom pro děti mohli pořídit trička s tímto znakem, popřípadě i další pomůcky podporující vnímání patriotismu ke škole a rodné obci. napsal: Mgr. Michal Lucbauer, ředitel ZŠ a MŠ Janová ZŠ JANOVÁ OTEVŘELA TŘÍDU INTERAKTIVNÍ VÝUKY Učitelský sbor v základní škole v Janové přichystal pro děti velmi hezký dárek. V úterý otevřeli za přítomnosti starosty obce Jana Machalce, jako zástupce zřizovatele školy, nově vybavenou učebnu interaktivní výuky. Vybavení učebny umožnily finanční prostředky z projektu EU peníze školám, jenž vychází z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Škola získala touto cestou více než Kč a prozatím na vybavení a materiály pro vzdělávání dětí i pedagogů využila asi dvě třetiny prostředků. V další fázi uvažuje vedení školy nad nákupem interaktivní tabule, popřípadě jiného dovybavení učebny. Hlavní položkou bylo především pořízení šesti počítačových sestav, tiskárny a výukových programů. Přesto, že byl dnešní den slavnostní, nenarušil každodenní předvánoční zahájení výuky. Děti se shromáždily na chodbě a společně si zazpívaly lidovou písničku u vyrobeného stromečku s adventním kalendářem. Po písni nastalo losování žáka, který dnes mohl otevřít další okénko kalendáře, v němž nalezl malý dáreček. Poté již nastala chvíle rozbalování velkého dárku. Jednalo se o doslovné rozbalení, poněvadž učitelé žákům průchod do třídy zabalili jako vánoční dárek. Nastalo velké trhání a do učebny vběhly první zvědavé děti. Oči měly stejně rozzářené, jako budou mít za několik dní u dárků s rodiči.

14 Jak už to s dárky chodí, děti hned obsadily novotou se lesknoucí počítačové sestavy. Místo her je však čekalo Učení online, největší vzdělávací portál pro základní školy. Tento portál však jako by vycházel přímo z Komenského odkazu a přivádí děti k výukovým programům zábavnou formou. Tedy škola hrou. Zbrklost dětí honem, honem všechno vyzkoušet měla za následek, že mnoho jejich odpovědí bylo odměněno červenou barvou nebo sníženou známkou. Při bližším pohledu však bylo jasné, že nad některými odpověďmi by museli zapřemýšlet i ti, kteří školní škamna již dávno opustili. Jan Machalec, starosta obce, poděkoval řediteli školy Mgr. Michalu Lucbauerovi, ale především učitelkám Evě Podešvové a Ludmile Spitzerové, které byly u projektu od samého počátku, že jej všichni dovedli do zdárného konce. Zároveň vyjádřil uspokojení nad zvyšující se kvalitou výuky ve zdejší malotřídce, která se snaží držet krok v trendech výuky s městskými školami. Tento trend dokazuje, že i vesnické malotřídky mají v českém školství své místo a dovedou připravit děti do vyšších tříd na stejné kvalitativní úrovni. text a foto: Radomír Dolanský 20.říjen - Den Stromů Jeden mlžitý čtvrtek, kdy každou chvilku ukápla nějaká ta kapka z šedých mraků, měly svátek všechny stromy. Byl Den Stromů. Když mají ten svátek, tak proč jim nikdo nepřijde popřát? Ale přijde! Hodně školáků a školkáčků, kteří si chtějí zasoutěžit a něco zajímavého se dozvědět. Ano slyšíte správně, soutěže! Pracovníci z Alceda ve Vsetíně si připravili v Panské zahradě pro děti soutěže o všem, co se týká stromů. Každý z nás si představuje pod slovem strom jen dřevo a nábytek, ale není to tak. Stromy jsou živé a dávají nám kyslík, který dýcháme. Nejen nám, ale i jiným živým bytostem, pro které je kyslík stejně důležitý jako pro nás. Proto je musíme chránit. A jak? Každý podle svého. Jeden stromky sází, druhý neodhazuje odpadky do lesa, jiný stromy neničí a neláme a někdo chrání les už jen tím, že miluje přírodu. Den Stromů se vydařil. Bylo to hezky strávené dopoledne. Příští rok se do parku na Den Stromů rádi vrátíme. Vít Kopecký, 5. třída ZŠ Janová EXPEDICE KUSALÍNO Ve dnech 16. a pořádala naše škola Expedici KUSALÍNO. Název byl vybrán podle turistické chaty, která se nachází v oblasti za Janovskými pasekami. Děti byly nadšené a zároveň v očekávání, co bude Expedice obsahovat. Po náročném výstupu, kdy si děti nesly veškeré vybavení na přenocování, bylo vidět, že jim energie ani v cíli po náročné túře nechyběla. To byla voda na mlýn pro učitelky, které se hned ujaly programu. Prvním úkolem bylo poznání místní krajiny se všemi přírodninami. Mezi tím se již připravoval oheň na opékání. Po příchodu zpět na chatu si děti začaly připravovat samy večeři, kdy si uhnětly chlebové těsto a na ohni si opekly chlebového hada. Někteří nepohrdli dezertem, špekáčkem nebo chlebem s paštikou. Po vydatné večeři byla připravena stezka odvahy, která v naprosté tmě, daleko od civilizace, byla třešničkou uplynulého dne. Druhého dne po ránu, proběhla ranní očista a balení věcí. Překvapení pro děti však neskončilo. Po cestě zpět nás čekalo hledání pokladu. S úsměvem na rtech jsme procházeli lehce zamrzlou krajinou zpátky k domovům. Unaveni, ale šťastni, že se Expedice Kusalíno podařila, jsme se rozloučili a naplánovali si jarní letní Expedici II., na kterou se už teď těšíme.napsal: Mgr. Michal Lucbauer LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA MALÝCH JANOVJÁNKŮ Základní a Mateřská škola Janová hodlá uspořádat lyžařskou školičku. Plánovaný termín je konec prvního pololetí, v posledním týdnu v lednu. Celá akce by měla být třídenní s ubytováním na horském hotelu Vsacký Cáb a lyžováním tamtéž. Vsacký Cáb je ideální svou polohou nedaleko od Janové, především pak tažným lanem pro děti a okolím

15 které je vhodné pro poznávání přírody. Děti bude učit aprobovaná lyžařská instruktorka. Zda se akce uskuteční, bude záležet na zájmu rodičů a především na počasí, tedy zda bude sníh. text: Mgr. Michal Lucbauer DRAKIÁDA Drakiáda byla první velkou akcí školy po zahájení školního roku. A úspěšnou. Na hřišti TJ Tatran Janová se sešla spousta dětí, rodičů a přiletělo velké hejno draků. Tolik veselých barev a ještě více námětů na každém létajícím zařízení Tady letěly tři Disneyovy princezny, tu zase Bart Simpson nebo delfín, Čtyřlístek, Ferda Mravenec. Všechnu tu nádheru můžete vidět na webových stránkách školy ve fotogalerii. S mikrofonem v ruce vše řídil, stejně jako ve škole, ředitel Michal Lucbauer. Na rozdíl od školní budovy tady od dětí vyžadoval, aby běhaly. Nechal je nastoupit na opačný konec hřiště a po odpočtu se ozvalo: Start! Děti se rozběhly jako o závod. Ovšem, aby se nepřerazily, dívaly se dopředu a zatím se jim trošku zaplantali dráčci. A tak nastalo velké rozplétání. Zábava, která zůstala spíše na rodičích. Aby jim to však pan ředitel vynahradil, povolil tentokrát běžecký závod rodičům. Ti však jako opatrní strašpytlové, hleděli chvíli dopředu, pak za sebe na draky a výsledkem byl běh-neběh a let-nelet. Děti postávaly opodál a nechápavě kroutily hlavami, co to ti rodiče tropí. Akce byla plná běhání, smíchu a radosti. Všichni byli nadmíru spokojeni. Jen maličká šmouha zkalila celkově kladný dojem z celého dne nefoukal vítr! text: Radomír Dolanský, foto: Bc. Ludmila Spitzerová TRADIČNÍ VÁNOČNÍ JARMARK V JANOVÉ Tradiční jarmark v Janové měl být svým avizovaným programem a nabídkou tento rok naprosto netradiční. Sdružení janovských rodičů (SJR) ve spolupráci se základní a mateřskou školou a obecním úřadem zde možná vytváří něco, co bude v okolních obcích a ve Vsetíně časem vyhlášené, jako plesy ve staré tělocvičně. Bohužel, počasí letos rozhodlo jinak. Po takřka dvou měsících sucha přišel do Janové hlavní nápor mrznoucího deště a prudkého větru takřka na minutu přesně se začátkem slavnostního zahájení rozsvěcení vánočního stromu. Ale janovští se živlům odmítli vzdát. Páteční příprava i průběh akce probíhaly především pod taktovkou paní Lenky Pospíšilové, samozřejmě za pomoci dalších členek a členů SJR a zaměstnanců školy, školky, obce...

16 Již v dopoledních hodinách se začaly připravovat pulty s nabídkou zboží a různých pochoutek. Balíčky se zdobeným perníčkem nebo pěkné vánoční svícny a různé ozdoby vyrobily děti ve škole. Své obrazy nabídla k prodeji paní Zlaťa Svobodová. Pan Jaroslav Petřek prodával okrasně zpracované kovové stojany, broušené pyramidální kameny a přímo na místě odléval z cínu různé maličkosti pro radost nebo podkovičky pro štěstí. Paní Renata Lažová z vlastní dílničky nabídla na jarmark do prodeje velkou zásobu hadrových panenek a kočičích polštářků. Před budovou obecního úřadu vystavili své zboží Šárka a Miroslav Urbanovi z Velké Lhoty, které mnozí janovští občané znají už z podzimního výletu za Broučky. Paní Urbanová nabízela zdobené perníčky, doslova umělecká díla vlastní výroby. Pan Urban, včelař, zase nabízel různé druhy medu nebo přírodně voňavé svíčky z včelího vosku. Vedlejší stánek měl v prodeji březová košťata a další ozdoby na Vánoce. A pak už nás vedly pachové stopy pouze jedním směrem domácí vánočky s rozinkami, frgály, zabijačkové mňamky, horký čaj a svařené víno. Ano, várnice s horkými nápoji dnes sloužily spíše jako stanice první pomoci než pro potěchu chuťových pohárků. Pan Michal Lucbauer, ředitel školy, zajistil zvukovou aparaturu, připravil mikrofon, akce tedy mohla začít. Jak už to bývá, zrovna když je to nejméně zapotřebí, tak meteorologům předpověď vyšla. První varování přišlo hned ve tři hodiny s deštěm, který po následujících zkušenostech můžeme nazvat mrholením, možná drobným krápáním. Všichni, byť ne úplně nadšení, se ještě usmívali a říkali si, že to mohlo být horší. Dokonce i prudký vítr se utišil. V šestnáct hodin bylo všechno jinak. Paní Lenka Pospíšilová přivítala všechny hosty, děti a rodiče na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu spojeném s jarmarkem. S pěveckým vystoupením nastoupili před rodiče školáci. Do plic jim zadul prudký a ledový vítr, tvářičky bičovaly jehlice mrznoucího deště. Děti statečně zpívaly, diváci jim drželi pěsti a tleskali spíše za výdrž zpívat o kráse v takovém počasí. Ke školákům se záhy připojili rozesmátí andílci ze školky. Ještě rozesmátí, protože čekali v chodbě obecního úřadu a nevěděli, co je čeká. Ale i během svého vystoupení se rvali s přírodou, zatím, co jim pod nohami začaly téct potůčky vody. Náročné podmínky naprosto přesně vystihuje zaznamenaná příhoda, kdy jedna ze školaček místo zpěvu pláče, volá maminku a vedle ní stojící školkáček se udiveně dívá, proč pláče. Letos se rozsvícený strom nedočkal onoho dětského: Ááách. Po zrychleném představení vyzval ředitel Lucbauer děti, aby se běžely schovat do hasičské zbrojnice. Přesunuli se tam ovšem i rodiče, a tak se muselo improvizovat. Další na programu bylo vyhlášení Ceny starosty obce za rok 2011 a k tomu bylo zapotřebí ozvučení, které však zůstalo venku. Nedalo se nic dělat, vše musely zastat hlasivky starosty a místostarostky obce. Starosta obce, Jan Machalec, poděkoval za aktivní činnost občanům obce a dětem za reprezentaci prostřednictvím jejich úspěchů v mimoškolní činnosti. Všem přítomným zazpívali kamarádka a kamarádi Štěpána Pospíšila z Malé Jasénky. Jejich krásný pěvecký přednes rozehřál nejedno srdce a mnozí o to víc litovali, že nebylo téhle akci dopřáno představit se v celé kráse. Prokřehlí a promočení odešli domů, ale vytrvalci zůstali a čekali na slíbený ohňostroj. Dočkali se a určitě nelitovali. Velké poděkování za přípravu celé akce patří zdravému jádru Sdružení janovských rodičů, kdy jsme si již ty opravdu aktivní zvykli vídat pravidelně na akcích pořádaných sdružením. Tentokrát je na místě vyzdvihnout především snahu paní Lenky Pospíšilové o zajištění celé akce. Poděkování zaslouží učitelky základní i mateřské školy za přípravu vystoupení, přípravu ozdob a perníčků v kroužcích s dětmi a pan ředitel za zajištění zvukové aparatury. Největší poděkování a bezesporu poklona však patří dětem, ale i občanům Janové, kteří vzdor počasí přišli oslavit rodící se tradici obce Janová. Takže nezbývá než všem popřát krásné Vánoce, bohatého Ježíška a především, aby se všem lidem dobré vůle podařilo bez karambolů a pokud možno s úsměvem prožít náročný rok text a foto: Radomír Dolanský

17 PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI A RODIČE V Základní škole Janová se 24. listopadu uskutečnilo společné odpoledne dětí, rodičů a části učitelského sboru. Na programu byla výroba adventních věnců. Škola zajistila materiál na výrobu věnců, podložky na svíčky, mašličky. Svíčky a další ozdoby dle vlastní fantazie si zajistili rodiče s dětmi. Akce se setkala se zájmem a tak po chvíli třída hlučela veselým štěbetáním dětí, voněla jehličím a to vše vytvářelo příjemnou atmosféru blížících se vánočních svátků. Rodiče s dětmi, tetami či babičkami se pustili do práce. Všem, kteří potřebovali, pomáhala radou paní učitelka Eva Podešvová nebo sama přiložila ruce k dílu. Děti práce naprosto pohltila. Ti nejmenší se rozhlíželi po všem novém, po tolika barevných drobnostech, které by se jim určitě líbily jako hračky. O trochu větší caparti s výrazem důležitosti a zaujetí pomáhali stříhat motouzy nebo alespoň podávali tatínkům a maminkám co bylo potřeba. Výsledek snažení byl opravdu velmi hezký a doma, během adventu, budou malí tvůrci vnímat krásu vlastního výrobku určitě jinak, než kdyby věnec prostě jen rodiče koupili v obchodě. text: Radomír Dolanský foto: Eva Podešvová, Radomír Dolanský

18

19 MALOTŘÍDNÍ ŠKOLA STOJÍ ZA TO? V posledních letech se stále častěji setkáváme s pojmy alternativní, moderní, reformní škola, metody, postupy. Tuto rozmanitou škálu přístupů ke vzdělávání lidé často spojují v jeden termín škola hrou. Dnes již prakticky nenajdeme školu, kde by se žáci nesetkali s hravými způsoby práce. Ale nenechme se mýlit! Nestačí zařadit do vyučování sem tam nějakou hru a myslet si, že to musí dětem stačit. Je potřeba změnit přístup myšlení a vytvořit vhodné podmínky. Jde o dlouhou a náročnou cestu, která má určitě smysl. Jakékoliv vznešené řeči o reformní pedagogice jsou zbytečné, pokud se nesetkáme s porozuměním, zájmem a ochotou cokoli měnit. Jednou z alternativ (v ČR opomíjených), je právě prostředí málotřídní školy, které v mnoha ohledech splňuje požadavky na moderní vyučování. V řadě zemí tento typ škol prožívá renesanci a těší se velké oblibě. Mnoho lidí, kteří nikdy málotřídní školou neprošli, mají předsudky vůči tomuto typu škol. Většina předsudků (ne všechny) jsou do značné míry způsobeny nevědomostí a nezkušeností. O jaké omyly jde nejčastěji? Malá škola nemůže poskytnout vzdělání v takové kvalitě, jako škola velká kupříkladu i díky vybavení. Učitel, který vyučuje více ročníků, se nemůže pořádně soustředit na každé dítě už jen proto, že má méně času. Dítě v málotřídce se nemůže nic pořádně naučit, protože se současně s ním učí více dětí a každý dělá něco jiného. Pojďme společně navštívit Základní školu v Janové a konfrontovat tato tvrzení se skutečností. Jak to u nás vypadá? Pokud vstoupíme do jedné ze dvou tříd, zjistíme, že se zdaleka nepodobají těm, které pamatujeme ze svých školních let. Třídy jsou vybaveny novými lavicemi, pro výuku i relaxaci slouží koberec, stěny zdobí podpůrné obrazové materiály. Najdeme zde i počítačovou učebnu, školní knihovničku a kabinet s pomůckami. Myslíte si, že navštěvovat mimoškolní kroužky bývá na všech školách samozřejmostí? Nabídku volnočasových aktivit máme v plánu v příštích letech ještě rozšířit o Dramatický kroužek, Počítačový kroužek pro veřejnost, Angličtinu pro začátečníky, Sporťáček, Florbal a Kutírnu pro rodiče s dětmi (netradiční výtvarné a rukodělné techniky), ale třeba i Kosmetickou poradnu pro janovské ženy. Vše, jak se říká, je o lidech a také o financích. Spolupráci a aktivitě občanů Janové se meze nekladou. Škola, kde nezvoní Vzpomenete si ještě na začátky vyučování vašich školních let? Také jste museli po zvonění stát u lavice na svém místě, pokud možno v pozoru, a čekat na příchod učitele? V Janové zvonění odzvonilo. Začátek a konec hodiny se přizpůsobuje potřebám učitele i žáků. Nepřipadá vám úžasné, když učitel respektuje touhu dětí dohrát pro ně tak důležitý zápas například v Člověče, nezlob se? Co na tom, že začneme o dvě minuty později? Vždyť jsme šikovní a všechno zvládneme! Děti nejsou stresované ani při konci hodiny. Stihneme dopsat úkol nebo ne? Vyučující opět přihlíží k potřebám dětí. Také začínají vaše děti hodinu písničkou, cvičením či grafomotorickými cviky? Děti v Janové ano! Nejenže se u nich podporuje hudebnost, ale příjemně se naladí, uvolní a povzbudí do další práce. Tento přístup, pohodová organizace výuky a celková rodinná atmosféra, která je pro malotřídní školy typická, dává vyučování zvláštní půvab. Působí na celkovou atmosféru ve škole a tím i na žáky samotné. Jedinou menší komplikací zůstává tělocvična. Ta není v budově školy a žáci dochází v zimních měsících do tělocvičny několik set metrů. Je pravda, že v měsících od listopadu do února mají všichni žáci školy předplavecký či plavecký výcvik a v teplejších měsících chodí cvičit na školní hřiště s umělým povrchem. Tělocvičnu využívají tedy asi jen 4-5 měsíců během školního roku. Nešťastně spojené ročníky? Spojené ročníky svojí podstatou nutí žáky k samostatnosti a to z nich činí jedince schopné uspět v mnoha životních situacích. Vždyť až 90% si člověk zapamatuje z toho, co sám dělal! Při promyšlené organizaci a s využitím efektivních metod a forem práce lze žákům poskytnout plnohodnotné vzdělání. Nemalou roli zde hraje fakt, že v těchto třídách bývá zpravidla menší počet žáků. Učitel jim tak může věnovat značnou individuální péči. Žáci mají větší možnost projevit se, což na velkých školách prakticky realizovat nelze. Proto jsou na těchto školách velice dobré výsledky i u dětí s vývojovými poruchami učení. Rovněž se tyto poruchy v menším kolektivu snáze projeví, odhalí a není nutno přeřazovat děti se SPU do speciálních škol. Předností naší školy je i skutečnost, že zde pracuje speciální pedagog. Menší počet dětí na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, žáci se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, může zde fungovat lepší spolupráce s rodiči dětí. Žáci mají možnost vzájemně spolupracovat, učit se jeden od druhého, zejména mladší od starších, mají prostor k tomu si pomáhat, tolerovat se. Vztahy mezi žáky těchto škol bývají otevřené a pevné, trvají často po celý život. Kázeňské problémy se zde prakticky nevyskytují. Pokud ano, děti jsou pod drobnohledem vyučujících a všechny přestupky se ihned řeší. Dítě má možnost vyrůstat v klidném, pohodovém prostředí malé školy, nikoli ve velkém kolosu, kde na něho, často již od útlého věku, působí řada negativních jevů, včetně návykových látek a šikany. Zanedbatelný není ani fakt, že žáci nejsou stresováni brzkým ranním stáváním a dojížděním autobusem. Z výzkumů vyplývá, že žáci malotřídních škol mají srovnatelné vzdělávací výsledky se žáky velkých městských škol a v rozvoji osobnostních vlastností je většinou předčí. V současné době má každý rodič právo vybrat dítěti školu dle vlastního uvážení. Tak dochází k tomu, že se školy o žáky přetahují a mnoho, zejména venkovských škol v důsledku nezájmu zaniká. Rušení venkovských škol má ještě jeden neblahý následek - vylidnění venkova. S tím souvisí růst sociálních problémů ve městech, zostření nedostatku bydlení a růst nezaměstnanosti. Neboli, na jedné straně ušetříme, ale na druhé straně pak

20 dáváme spoustu peněz na řešení následků svého šetření. Pár otázek na závěr Opravdu si myslíte, že když bude vaše dítě trávit většinu času mimo domov, v jiném městě, bude se učit o jiné obci a jejích tradicích, získá ke své rodné obci vztah? Co myslíte, že se stane, když škola zanikne? Bude dál fungovat i mateřská škola? Kam pak budete vozit své malé děti? Bude fungovat školní jídelna? Kam budou chodit vaši rodiče pro obědy? Vše souvisí se vším. Udržet školu na vesnici je v současné době prestižní záležitost. O tuto výsadu už mnoho obcí přišlo. Chcete být mezi nimi? Málotřídní školy jsou plnohodnotnou součástí školské sítě. Pokud se jim podaří získat a udržet zapálené učitele, kteří dokážou žákům ze školy vytvořit místo plné nevšedních zážitků, pak rozhodně stojí za to! sestavila: Bc. Ludmila Spitzerová JOSEF OLŠÁK VZPOMÍNKY Z DĚTSTVÍ Každý má své vzpomínky z dětství. Vzpomínky Josefa Olšáka provázela válečná léta. Ale válka neválka, dětská dobrodružství se v Janové prožívala neustále. Nemluvili jsme však pouze o vzpomínkách na válečná léta. Pan Olšák nám prozradil mnohé místní zajímavosti z historie Janové, které občanům nejsou až tak zcela známé. A tím jsme rozhovor zahájili. Pan Olšák vybírá stať z knihy Janová, naše obec náš domov, kde se hovoří, že devět domů stálo na Lázech, ale nedá se vyčíst, která část Janové by to měla být. Pan Olšák zjistil, že Lázy začínaly v Hořansku v místech, kde dnes bydlí Zajíčkovi, Novotní, Pacutovi, Jan Sklář, dále k Řezníčkům, Hlavatým a Výkrutům, až po místa, kde dnes bydlí Pončíkovi. Dříve v těch místech bydleli například Galetkovi, Rubačovi, Kůdelovi. Dál už začínaly Pohůnky, a pokud jste zahnuli doprava, tak tam se říkalo Na Studních. Ještě podle vzpomínek pana Olšáka tam byly čtyři nebo pět studní. Z těch původních domů dnes stojí asi tři. Jeden z nich je například dům Pacutů. Zde dříve bydleli Škývarovi a pak Kůdelovi. Za potokem bydleli Janišovi a dnes má domek opět pan Janiš. Směrem ke studním bydlely čtyři rodiny Šťastných. Bydlel tam také válečný invalida, Vzpomínky na Vánoce moc veselé nebyly. Hlad a bída válečných let, na oslavy Vánoc toho moc nezbývalo. I když v porovnání s některými ostatními obcemi v okolí, byl v Janové klid. Byla zde německá poddůstojnická škola a stálá posádka, komando, které vyjíždělo do okolí pátrat po partyzánech. Podle vyprávění pana Olšáka však jejich přepadové akce při výjezdech do Prlova nebo Pozděchova vypadaly tak, že ráno nasedli v nažehlených uniformách a naleštěných botách do autobusu, v prlovské hospodě si dali čaj, pojedli, poseděli a vrátili se zpět do Janové. Do bojů s partyzány nikdy nezasáhli. Byli to vesměs starší muži a jejich uniformy nepatřily řadovému vojsku, takže pan Olšák dodnes neví, o jaké vojsko šlo. Posádka bydlela v dnešní hospodě U Hromadů po celou válku. V hospodě s nimi místní chlapi běžně konverzovali a němečtí vojáci byli rádi, že si můžou povykládat. Na Kútách bylo vojenské cvičiště. Zde byly vybudovány zákopy a cvičit do Janové jezdily posádky z města. Velmi často nacvičovaly noční útoky na okolních stráních a to nad Janovou svítily světlice a ozývala se střelba. Posádky zde cvičily vždy tak dva tři týdny a pak odjížděly na frontu. Po takových střelbách pořádali ogaři výpravy na patrony a vraceli se obtěžkáni i mnoha ostrými, nepoužitými náboji. Pan Olšák uměl velmi dobře německy a tak jezdil s vojáky na Hovězí vyřizovat záležitosti na úřady, na poštu a za nákupy. Do školy tehdy asi dva roky nechodili, takže času bylo dost. Vojáci měli jezdecké koně ustájené vedle hospody u Mucalů a pan Olšák s panem Josefem Hromadou si je jako ogaři půjčovali a jezdili po dědině. Další ze zajímavostí podle Josefa Olšáka, která se neobjevila ani v kronikách, byla existence tří partyzánů v Janové. Dva byli bratři Karolové, kteří bydleli na pasekách, kde se dodnes říká U Karolů. Byli to dva starší bratři ze tří chlapců Karolových. Třetím partyzánem byl Jan Rubač, který bydlel v Hořansku. Tento muž utekl z pracovního nasazení v Německu a otec jej ukryl ve vybudovaném úkrytu ve sklepě. Žil tam prý ukrytý nejméně rok a vycházel pouze v noci a chodil na záškodnické akce s bratry Karolovými. Mezitím, kdykoliv se jeho matka objevila ve vesnici, plakala a úpěla, jak se asi ten jejich Janek má kdesi daleko v Německu, čímž mu vytvářela krytí. Tehdy bylo něco takového velmi nebezpečné a v případě prozrazení mohlo obci hrozit až vypálení. Dokonce jednou přepadli proviantní sklad v místech, kde dnes bydlí Johnovi. Byli ve spojení i s partyzány, kteří se scházeli na Hovězí u Lažů. Toto stavení Němci později vypálili. Jan Rubač se dočkal konce války, ale roku 1953 byl zastřelen při pokusu o přechod hranice. Tak skončil janovský partyzán. Bratři Karolovi se po válce přestěhovali do pohraničí. Několik min spadlo na Janovou teprve v samotném závěru války, když Němci ostřelovali z Ohrady most. Když Němci podminovali most v Ústí a odjížděli po trati drezínou, postupující vojsko tři z nich zatklo. Byli to mladí vojáci, jeden z nich byl Rakušan. Vedli je pak nad vlakovou zastávku do údolí nad dnešní dům Tkadleců, kde je zezadu zastřelil šestnáctiletý hoch, Janko ze Slovenska. Pan Olšák vzpomíná, jak vše sledovali jako parta dětí, ale vojáci je nepustili dál než na zastávku. Hned poté však utíkali na místo, takže si dobře

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání

ZO schválilo ověřovatele zápisu a program jednání ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV ZÁPIS z 27. jednání ZO konaného dne 21.12. 2009 v 18.00hod.na OÚ ve Štěpánově Přítomni: Hrabáková, Motl, Bartoň, Marhulová, Direj, Malík, Omlunen: Tengler (18.oo 18.45 hod.) Program:

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013

Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č. 6/2013 ze dne 9.12.2013 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, V. Otřísal, p. Michálek, L. Mozdík, U. Stannerová, J. Michálek, M. Spačková, L.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 08. 01. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Obec Sviny Čj. 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 28.3.2010 Přítomni: František David, Ing.František David, Milan Brož, Věra Hrušková, Anna Kašparová Omluveni: Ing. Martin

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce (dálen jen ZO) Sobčice, konaného dne 22.12.2010 v 18.00 hodin Přítomni: Josef Horník, Mgr. Miroslava Krejčová, Marek Bareš, Danuše Bílková, Jaroslava Bucková, Eva

Více

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení

Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Zápis z USTANOVUJÍCÍ VALNÉ HROMADY Občanského sdružení rodičů a přátel ZŠ Zdice dále jen Sdružení Konané: 2.10.2012, 17.00 HOD V BUDOVĚ ZŠ ŽIŽKOVA ULICE, ZDICE Občanské sdružení vzniklo v červnu tohoto

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV. Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově

ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV. Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově ZASTUPITELSTVO OBCE LUKOV Z Á P I S z 14. jednání ZO Lukov, konaného 31.3. 2008 v 18.00hod. na OÚ ve Štěpánově přítomni: Hrabáková, Motl, Direj, Marhulová, Tengler, Malík, Bartoň program: 1. zahájení 2.

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyhodnocení plnění Minimálního preventivního programu ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jahodová Olga V Lačnově 16. 9. 2014 Zhodnocení školního roku 2013/2014 v rámci MPP Průběh školního roku 2013/2014

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva

Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva Zápis z 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce Datum konání: 10.11. 2011 Místo konání: Dům hasičů, Bílá Třemešná Přítomni: J Blinka, Š. Čeněk, RNDr. J Dobroruková, Z.Fiala, P. Holzhauserová, JUDr. M

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 4. března 2015 od 20 00 hodin Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Plášil Michal Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2.

Zpravodaj. Číslo 5/2014. Společenský večer MÚSS Plzeň 2014. Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Zpravodaj Číslo 5/2014 m ě s t s k ý ú s t a v s o c i á l n í c h s l u ž e b m ě s t a p l z n ě Společenský večer MÚSS Plzeň 2014 Další fotografie ze Společenského večera na straně 2. Společenský večer

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina).

Zápis. Při zahájení zasedání přítomno 9 členů zastupitelstva (viz presenční listina). Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Skrbeň, které se konalo 9. listopadu 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Při zahájení zasedání

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015

ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 ZÁPIS č. 6 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 18:00 hodin dne 14. dubna 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček

Program zasedání : ostatní : pan Josef Krátký, p. Josef Futera, p. Jaroslav Ondráček Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13.3.2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost)

Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) Zápis 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v budově OÚ v knihovně (volební místnost) datum konání: 20. 8. 2015 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.30 hod. přítomno:

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 6.11.2013 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 26. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.1.2013 od 19.00 hodin do 20.00 hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Nepomyšli Přítomni: Josef Lněníček,

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012

Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zápis z 2. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 12. 3. 2012 Zasedání se zúčastnilo dle prezenční listiny 7 členů zastupitelstva. Zasedání zahájil v 19. 10 hod. a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013

Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Zápis o průběhu 18. zasedání Zastupitelstva obce Holštejn, konaného dne 19.12.2013 Starosta (dále jen předsedající ) Martin Hájek zahájil 18. zasedání Zastupitelstva obce (dále jen OZ) v18. hodin a všechny

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 1. 6. 2015 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 1 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 6. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.01. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni: Vítězslav

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 7. srpna 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více