STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011"

Transkript

1 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 4/2011 Krásné svátky vánoční, bohatého Ježíška a výjimečné úspěchy v náročném roce 2012 všem občanům Janové a lidem dobré vůle přeje redakce Janovských listů a redakční rada STAROSTA OBCE JAN MACHALEC ZHODNOCENÍ ROKU 2011 Vážení spoluobčané, s blížícími se Vánoci nastává čas otevření lidských srdcí čas radosti, lásky, pokoje a míru. Tento čas je rovněž časem bilancování. Při této příležitosti bych Vás chtěl seznámit s tím, jak se nám daří plnit vytyčené cíle, které jsme si zadali ve volebním programu. Pokud se týká investičních akcí, tak máme kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci na vodovod Hradištěk a odkanalizování obce. Oba projekty jsou podány na stavebním úřadě ke schválení. Čekáme na vyhlášení dotačního titulu OPŽP. Pokud bude vše kladně vyřízeno, chtěli bychom s výstavbou kanalizace začít příští rok. V měsíci květnu jsme dokončili 2. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení v centru obce. Při této příležitosti jsme vyměnili staré dřevěné sloupy nadzemního vedení od obchodu Jednoty na Štěpnici. Můžeme říci, že jsme jedinou obcí na Horním Vsacku a nejbližším okolí, která je osvětlena nízkoenergetickými LED svítilnami. Celkové výdaje na 2. etapu činily Kč. Na tento projekt jsme obdrželi dotace ve výši Kč. Jsem přesvědčen, že záměr na rekonstrukci veřejného osvětlení se nám náležitě vyplatil. V letošním roce nám dodavatel elektrické energie vrátil Kč. Pokud provedeme srovnání dvou odběrných míst na veřejné osvětlení Hořansko a Řečiska je úspora evidentní. K tomuto porovnání použijeme výstupy za rok 2009, poněvadž v roce 2010 už byla Řečiska zrekonstruována. V roce 2009 jsme na těchto dvou odběrných místech spotřebovali elektřinu za Kč. Pro letošní rok nám dodavatel elektrické energie (ČEZ), také díky výměně jističů z 67 A na 16 A, snížil zálohovou sazbu u obou odběrných míst na Kč/měsíc, což by představovalo roční spotřebu za Kč. V červnu byla slavnostně otevřena cyklostezka. Občané, kteří přišli začátkem září do budovy obecního úřadu, si zajisté všimli, že byla provedena rekonstrukce vestibulu. Díky této realizaci došlo k výrazné tepelné a zvukové izolaci, ale také ke zlepšení vzhledu vstupní haly budovy. Celkové výdaje na projekt činily Kč. Rovněž na tento projekt jsme obdrželi dotaci ve výši Kč. Oba dotační tituly, rekonstrukce osvětlení a vestibulu jsme čerpali z programu LEADER prostřednictvím Místní akční skupiny Valašsko Horní Vsacko. Jelikož ředitelství silnic Zlínského kraje plánuje celkovou rekonstrukci mostu přes řeku Bečvu, docílili jsme alespoň částečné opravy povrchu, který byl již v havarijním stavu. Pro lepší informovanost občanů jsme instalovali nové vitríny a rovněž byly renovovány v obci lavičky. Průběžně zajišťujeme údržbu zeleně. Díky profesionálnímu přístupu sportovního manažera pana Jaromíra Zbranka se snažíme o maximální

2 využití sportovní haly. Podporou činností občanských sdružení dbáme o zachování tradic, ale také o udržení místní kultury, sportu a dalších akcí, rozvíjejících společenský život obce. Letošní rok považuji za velmi úspěšný z hlediska aktivní činnosti v oblasti kultury, sportu a turistiky. Dnes již nikdo nemůže říci, že se v Janové nic nedělá. Navíc, obecní úřad řadu těchto akcí podpořil a v rámci možností v podpoře těchto aktivit hodlá pokračovat. Myslím si, že se toho v roce 2011 chopili správní lidé. V první řadě velké díky paní Zdence Chudějové, ale také Olze Plachtovičové, Milanu Babovcovi a Miroslavě Soukupové se výrazně zlepšila aktivní činnost především v turistice, ale i ve sportu a kultuře. Poděkování patří také paní Aleně Řepkové za zajištění a uspořádání nočního turnaje ve volejbalu. Chci poděkovat uskupení občanů Janové, kteří si říkají Džejmsovci, kteří z vlastní iniciativy uspořádali humorné představení na kácení máje a za původní nápad uspořádat noční turnaj ve volejbalu. Chtěl bych rovněž poděkovat Sdružení janovských rodičů za úspěšné akce pro děti a za to, že ve spolupráci s paní Pavlínou Šimarovou a Ivo Dorotíkem uspořádali velmi úspěšnou Janovskou Superstar. Poděkování patří zajisté i našim školákům. Kláře Pončíkové, Kateřině Tatalákové, Agátě Filgasové, Zuzaně Talandové, Kláře Katrušákové, Pavlu Soukupovi, Štěpánu Pospíšilovi, Přemku Zmeškalovi, Kristýně Pacutové, Vítu Kopeckému a Františku Spurnému za reprezentaci obce v kulturních a vědomostních soutěžích. Poděkování patří také Natálii Dřevojánkové za záslužný čin. Velké poděkování patří také našemu šéfredaktorovi Radomíru Dolanskému, který se stará o to, aby naše úspěšné akce byly včas prezentovány jak na internetových regionálních zpravodajských serverech, tak v denících. Chtěl bych také poděkovat firmě ZZJM, s. r. o., paní Zdence Zajíčkové a Jaroslavu Machalcovi za vybudování krásného dětského hřiště, které realizovali na vlastní náklady a je přístupné všem dětem. Čeká nás ještě mnoho náročných úkolů, ale pevně věřím, že za podpory všech zastupitelů dané úkoly zvládneme. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem zastupitelům a pracovníkům obecního úřadu za jejich dosavadní práci. Vážení spoluobčané, Vánoce jsou časem radosti a veselosti. A nejen pro děti, které je milují, ale i pro nás dospělé. Prožijme tuto vzácnou vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem. Milí spoluobčané, jménem celého kolektivu obecního úřadu Vám přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku Vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. napsal: Jan Machalec, starosta obce Janová Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Janová (bez jazykových a stylistických úprav radnice) Den konání: Začátek jednání: 17,00 hod. Konec jednání: 19,15 hod. Místo konání: kancelář starosty obce Přítomni: viz.prezenční listina 1. Zahájení Starosta obce Jan Machalec zahájil zasedání zastupitelstva v 17,00 hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva a hosty. Na zasedání byli přítomni všichni členové zastupitelstva,zastupitelstvo je usnášení schopné. Ověřovateli zápisu určil Ing. Karla Eliáše a Taťánu Hradovou. Po zahájení byl starostou předložen ke schválení navržený program dnešního jednání. Zastupitelstvo k navrženému programu nemělo žádných připomínek ani doplnění a jednohlasně program schválilo. Návrh usnesení č.164/10: Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.164/10 bylo schváleno. Kontrola usnesení : 350/10 Umístění a přesunutí dopravní značky (Řečiska II),- při rozšiřování komunikace Janová- Hovězí, za spoluúčasti projektantů došlo k určitému posunu. Bude se řešit na dalším jednání s projektanty, kteří projektují opravu silnice Janová-Hovězí. trvá 97/03 Přechod na digitální příjem v současné době probíhá jak analogové tak digitální vysílání, toto vysílání má být ukončeno Ze 40 účastníků má dvě třetiny satelit nebo hodlají zakoupit. Po posouzení a přehodnocení současné situace zastupitelé návrh na ukončení kabelové televize jednohlasně schválili. Návrh usnesení č.165/10: Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení kabelové televize ke dni splněno Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se: 0 Usnesení č.165/10 bylo schváleno. 142/06 Stanovisko Správy železniční dopravní cesty ke zřízení věcného břemene k protlakům pod železnici.

3 V současné době je skutečnost taková, že to bude v cenách roku 2010, je třeba zpracovat posudky, které jsou objednané. trvá 151/08 Úprava cyklostezky na křižovatce u Měrků. Bylo přislíbeno, že v nejbližší době firma Správa silnic Valašska, Valašské Meziříčí provede opravu cyklostezky a komunikace do Hořanska. trvá 159/09 Změna územního plánu- žádosti se nebudou ještě uzavírat trvá 2.Informace ředitele ZŠ a MŠ Janová Ředitel školy informoval zastupitelstvo obce o činnosti školy. Dne byla podána žádost školy obecnímu úřadu o Výjimku z důvodu nízkého počtu žáků v ZŠ. Žádosti bylo vyhověno K nastoupilo do ZŠ 17 žáků (1.tř. - 2 žáci, 2.tř. - 8 žáků, 3.tř. - 6 žáků, 5.tř. - 1 žák). Od bude 16 žáků v ZŠ (odejde 1 žákyně do ZŠ Luh ve Vsetíně ). V MŠ Janová je 24 žáků. Počet pedagogických pracovníků ZŠ 2 a MŠ 2, provozní zaměstnanci ZŠ 3 a MŠ 1. Byl inovován školní řád ZŠ a MŠ, který byl schválen školskou radou. Byly vypracovány nové vnitřní předpisy ZŠ, MŠ a ŠJ. Upraveny byly platby stravného o jednu korunu. Stávající směrnice školy se předělávají. Vyjádřil velmi dobrou spolupráci s paní účetní Juřicovou a vedoucí kuchyně paní Vaculíkovou proběhly rodičovské schůzky, kde byli rodiče seznámeni se školním řádem a plánem školy. Z důvodu poruchy a nefunkčnosti stávající mrazničky ŠJ byla zakoupena nová. Dne se ve škole konalo vítání občánků, s programem vystoupili děti ZŠ. V tento den probíhala v odpoledních hodinách na hřišti TJ Drakiáda dostala výpověď paní učitelka Mgr. Jaroslava Proislová. Rozběhly se ve škole 4 kroužky, Kytara, Tomíci (8 dětí), Šikulkové ( 15 předškolních dětí), což je velmi dobré pro další vývoj a fungování ZŠ.Zdravotní kroužek bude začínat od listopadu. Bylo provedeno výběrové řízení firem ke koupi 6-ti PC pro vybudování interaktivní učebny. K dnešnímu dni je již pořízen stůl pro 6 PC stanic (vyučovacích jednotek). Počítá i s interaktivní tabulí, která dodá výuce moderní styl a nový rozměr začala probíhat inventarizace majetku ZŠ, MŠ, ŠJ Janová. Bude to úkol nelehký, na příštím zasedání bude informovat o jejím průběhu a výsledku. Pan ředitel představil logo školy. Starosta obce doplnil, že se připravují podklady pro výzvu k zateplení školy a obecního úřadu. Podklady pro školu zpracovává Ing. Lenka Trlicová a podklady pro zateplení obecního úřadu zpracovává Jan Mikulec. Starosta obce poděkoval řediteli školy Mgr. Lucbauerovi za přednesenou zprávu. Zastupitelé obce berou přednesenou zprávu na vědomí. 3.Rozpočtové opatření č. 6 Účetní obce Miroslava Kotrlová předložila návrh Rozpočtového opatření č.6,v příjmových a výdajových položkách. Toto rozpočtové opatření je přílohou zápisu. Po projednání zastupitelé Rozpočtové opatření č.6 v plném znění jednohlasně schválili. Návrh usnesení č.166/10: ZO schvaluje předložené Rozpočtové opatření č.6 v plném znění. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.166/10 bylo schváleno. 4.Janovské listy O tento bod požádal Ing. Karel Eliáš, poněvadž se cítil dotčen článkem, který byl zveřejněn v Janovský listech autorem Alešem Čablou. Uvedl, že v tomto článku jsou nepravdivé informace, dále uvedl, že pokud on chtěl články do Janovských listů, nebylo mu umožněno, v případě tohoto článku aniž si Redakční rada ověřila pravdivost, umožnila jeho vytištění. Karel Eliáš se v této záležitosti sešel s celou redakční radou a rovněž panem Dolanským dne 4. října 2011 na OÚ. Výsledkem tohoto setkání byly tři následující body : Omluva Karlovi Eliášovi, za některé výrazy spojené s jeho osobou v tomto článku. Vysvětlení zprávy KV spojena s omluvou Aleši Čablovi. Kritické články směřované ke konkrétní osobě, organizaci, bude mít druhá strana možnost komentovat a přidat své vyjádření ještě v témže čísle JL, ve kterém má vyjít kritika. Na zasedání zastupitelstva, Karel Eliáš přednesl výše zmíněné skutečnosti, které ho vedly k projenání na zasedání zastupitelstva. Paní Michaela Petřeková se vyjádřila a připomněla Ing. Eliášovi, že výsledkem setkání Redakční rady byly tři body ne jen dva, jak uvedl. Bylo domluveno, že se Redakční rada omluví Ing. Eliášovi a Karel Eliáš se omluví Aleši Čablovi. Po schůzce jsme odcházeli všichni celkem spokojeni, že bude již konečně klid a jsou dohodnuta nějaká pravidla, podle kterých se bude postupovat. Po dlouhém vysvětlování, upřesňování, dohadování přečetla paní Petřeková své poslední vyjádření a navrhla, aby vyjádření Ing. Eliáše a její byla vytištěna v Janovských listech vedle sebe k vyjádření pro občany na článek Aleše Čably. Starosta obce požádal, aby tato záležitost byla již konečně ukončena. Obecní zastupitelstvo projednalo a bere na vědomí vyjádření předsedy Kontrolního výboru a předsedy Redakční rady. 5.Změna územního plánu Při jednání u paní Krauzové bylo doporučeno, aby se návrh pana Pončíka řešil komplexně s pořízením nového územního plánu. Žádosti pana Pončíka a Olšáka se nebudou ještě uzavírat. Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 6. Žádost o finanční příspěvek na poskytování soc. služby v roce 2012 Obecní úřad Janová obdržel žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro sociální služby v roce Tuto žádost zaslal Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., Hrbová 1561 Vsetín. Finanční příspěvek je určen na provozování Terénní asistenční služby určené 2 rodinám, které bydlí v naší obci.jedná se o částku Kč, která odpovídá 15% z plánovaných nákladů tohoto zařízení na poskytování asistenčních služeb v obci Janová v roce Poněvadž jedna rodina nemá trvalé bydliště v naší obci,zastupitelé po zhodnocení a posouzení požadavku rozhodli o zaslání příspěvku jen pro jednu rodinu a to v poloviční výši požadavku t.j Kč.

4 Zápis 13. zasedání zastupitelstva pokračování Návrh usnesení č.167/10: Zastupitelstvo obce schvaluje zaslání příspěvku ve výši 6200 Kč. Výsledek hlasování: Pro:9, proti:0, zdržel se:0 Usnesení č.167/10 bylo schváleno. VYJÁDŘENÍ KARLA ELIÁŠE A MICHAELY PETŘEKOVÉ K ČLÁNKU ALEŠE ČABLY A NÁSLEDNÝM REAKCÍM V minulém čísle Janovských listů byl otištěn článek Aleše Čably Co všechno si může dovolit zastupitel? V článku byl několikrát kriticky jmenován Karel Eliáš, který následně požadoval po redakční radě omluvu a zvažoval trestní oznámení. Z tohoto důvodu se sešla k jednání na obecním úřadě redakční rada ve složení předsedkyně Michaela Petřeková, členky Zdenka Chudějová a Karla Vašťáková, redaktor Janovských listů Radomír Dolanský a Karel Eliáš. Setkání proběhlo nad očekávání ve smířlivém duchu. Do budoucna zde byla dohodnuta konkrétní pravidla pro osoby, které budou v článcích občanů kriticky jmenovány, aby mohly reagovat na kritiku ve stejném čísle, neboť tříměsíční prodleva mezi jednotlivými čísly znemožňuje účinnou možnost reakce dotčeného občana. I přes učiněnou dohodu Karel Eliáš tuto problematiku znovu otevřel na 13. zasedání zastupitelstva obce. Zde již debata neproběhla tak smířlivě. Avšak po vyjádřeních takřka všech členů zastupitelstva, ale také přítomných hostů, vzalo zastupitelstvo na vědomí dohodu, která vznikla na výše uvedeném jednání. Jako kompromis pro ukončení sporné záležitosti, s vědomím zastupitelstva, zvolili Karel Eliáš a Michaela Petřeková otištění vlastních článků k této problematice. Aby měli občané celkové povědomí o řešeném problému, otiskujeme k článkům zmíněných zastupitelů i původní článek Aleše Čably. redakce Janovských listů CO VŠECHNO SI MŮŽE DOVOLIT ZASTUPITEL? Původně jsem chtěl na nepříjemnou zkušenost zapomenout a nechat to být. Ale když čtu, že ten samý zastupitel své chování vůbec nezměnil, rozhodl jsem se taky ohradit proti jeho údajným pravdám. V minulém roce jsem díky dotacím z Evropské únie na dobu určitou pracoval jako zaměstnanec obecního úřadu. V té době zastupitel Karel Eliáš v Janovských listech uvedl, že si občané stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol. Chtěl bych se zeptat, jestli někdo, jen proto, že je zastupitel, může bez důkazů veřejně napadat občany? Má snad pan Eliáš nějaká výsadní práva? Když použil informace z doslechu jako pravdu a nemá k tomu žádné důkazy, používá obyčejné drby a pomlouvá a lživě uráží občany. Pokud měl na mysli konkrétní zaměstnance, měl konkrétně jmenovat, protože jinak se jeho tvrzení dotýká i mě, a to je veřejná urážka, pomluva a lež. Proto se ptám jako už v nadpisu co všechno si může dovolit zastupitel? Potom už se jen můžeme domnívat, kdo asi zavolal televizi Nova a udělal bandu opilců nejen z pracovní čety, ale i z tehdejší místostarostky a vlastně všech zaměstnanců obce. Navíc, po provedených dechových zkouškách nebyl nikdy u zaměstnanců prokázán alkohol. Lidi v Janové mě znají a tak ví, v jaké míře a jak často si zajdu na pivo. Už jen z tohoto pohledu mě uráží, že ze mne někdo bez důkazů dělá opilce a všichni se tváří, že se nic špatného nestalo. Ale stalo! Už jen tím, že si zastupitel může něco takového dovolit. Co se musí stát, aby to někdo panu Eliášovi zatrhl? To snad na vesnického zastupitele není metr? napsal: Aleš Čabla MĚŘÍ REDAKČNÍ RADA STEJNÝM METREM? (bez jazykových a stylistických úprav redakce) S úžasem jsem si přečetl článek Co všechno si může dovolit zastupitel?. Nemohl jsem totiž uvěřit tomu, že redakční rada schválila tento článek jako vhodný k tisku. Jestliže totiž paní Petřeková na téže straně uvedla: příspěvky, které jsou emocionálně podbarvené a ne zcela pravdivé nebudou (Janovské listy) dále šířit, pak dost dobře nechápu, jak mohla dopustit zveřejnění článku. Že je tento článek emocionálně podbarven, to jistě potvrdí každý, kdo si ho přečte. Tento článek je však také plný nepřesností a zavádějících informací. Paní Petřeková by si mohla, jako předsedkyně redakční rady, ověřit alespoň základní informace. Marně jsem totiž hledal, kde Karel Eliáš v Janovských listech uvedl, že si občané stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol. Nic takového jsem nenašel. Nic takového jsem totiž v JL neuvedl. Celý článek je tedy založen na lži. Lživé a pomlouvačné jsou i další výroky na mou adresu. Na druhou stranu mé články, které nebyly emotivní a obsahovaly informace podložené citacemi ze zápisů apod. zveřejněny nebyly. Musím se tedy ptát, zda redakční rada měří všem stejným metrem. Je možné, že Aleš Čabla reagoval na zápis z Kontrolního výboru (KV). Tento zápis, který vzali zastupitelé obce na vědomí, byl zveřejněn v JL. KV jako orgán obce, podle mého zcela správně a oprávněně reagoval na připomínky občanů. Tyto připomínky členové KV zaznamenávali již delší dobu, ale k projednávání došlo až poté, co byl zaměstnanec obce zadržen v pracovní době policií ČR pro podezření z řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu. Při projednávání členové KV zjistili, že obec nemá ani funkční alkoholtester. Vzhledem k tomu, že nebylo možné na někoho ukázat prstem, doporučil KV p. starostovi provádět kontroly a zjistit, zda jsou tyto připomínky občanů oprávněné. Kontroly prováděné starostou obce však nic podobného nezjistily. KV se touto situací znovu zabýval na svém zasedání dne Tedy již v novém složení. KV svým novým usnesením znovu doporučil starostovi obce pokračovat v provádění preventivních namátkových dechových zkoušek u zaměstnanců obce. Dále bylo p. starostovi doporučeno, aby z kontrol dělal zápisy. Aby byl schopen doložit, kdy kontrolu prováděl, koho kontroloval a jaký byl výsledek.

5 Nevím, proč Aleš Čabla vztáhnul usnesení konkrétně na svou osobu. KV se situací zabýval na neveřejném zasedání a vzhledem k tomu, že nebylo možné říci, kdo a kdy, nebylo možné ani v zápise zmínit žádné jméno. Dle mého mínění je však správné, že se touto situací KV zabýval a za usneseními, které KV přijal si stojím. Jakožto předseda KV se ale omlouvám všem zaměstnancům obce, kteří se těmito usneseními cítili neprávem dotčeni. napsal: Ing. Karel Eliáš TÉMĚŘ ZAPOMENUTÁ ZÁLEŽITOST Téměř zapomenutá záležitost, alkohol na pracovišti Obecního úřadu v Janové, byla opět probuzena k životu v článku Aleše Čably Co všechno si může dovolit zastupitel? v posledním čísle JL 3/2011. Pan Aleš Čabla v sobě zřejmě dlouho nosil pocit křivdy, která vyplynula napovrch téměř po roce. Na článek velice rychle reagoval pan Karel Eliáš, jenž označil tento článek za urážlivý k jeho osobě a domáhá se omluvy. Navíc nepovažuje za správné, že jeho články redakční rada odmítla otisknout a jako jeden z důvodů uvedla emociálně podbarvený text, kdežto článek Aleše Čably zveřejněn byl. Redakční rada se nerozhoduje podle sympatií, zda umožní tomu či onomu občanovi otisknout jeho články. Někdo má dopisování s redakční radou jako koníček, někdo jako nutného prostředníka ke sdělení svých niterných pocitů veřejnosti a rovněž jako možnou cestu k nápravě věcí veřejných. Článek Aleše Čably je bezpochyby k osobě Karla Eliáše kritický. Pan Aleš Čabla se cítil neprávem označený za poživatele alkoholu v pracovní době. V době vzniku zprávy KV (kontrolní výbor pozn. red.) měl prokazatelně problémy s alkoholem pan Strbačka, nikdo jiný. Z tohoto důvodu zveřejnění následné informace: občané si stěžují, že zaměstnanci obce požívají v pracovní době alkohol, ve zprávě KV, následně jako součást zápisu zastupitelstva, se cítil pan Aleš Čabla pošpiněn. Předsedou kontrolního výboru v té době byl a stále je pan Karel Eliáš a za obsah zpráv KV tak nese plnou zodpovědnost. Proto se obracel Aleš Čabla ve svém článku na jeho osobu. Zpráva kontrolního výboru sice reflektuje postoje některých občanů, to nicméně nic nemění na skutečnosti, že byla celá skupina pracovníků obecního úřadu stigmatizována. Na druhou stranu je pouhou spekulací, kdo zavolal televizi NOVA. Ač v textu pan Čabla používá výrazu domnívat potom už se jen můžeme domnívat, kdo asi zavolal televizi NOVA, neměla redakční rada dovolit tuto větu otisknout. Ač zde není přímo uvedeno, že televizi zavolal Karel Eliáš, v celkovém kontextu se tato myšlenka nabízí. Za tuto chybu se redakční rada omlouvá. Ačkoliv nemůžeme do budoucna vyloučit konfliktní situace, vzniklé kritickými články k jednotlivým osobám, institucím a událostem, můžeme se snažit následky minimalizovat. Redakční rada se rozhodla, že v případě kritických článků ke konkrétní osobě, instituci, umožní dané osobě či instituci, vyjádření se k dané věci ještě v témže čísle, kdy by měla vyjít kritika k jeho osobě či instituci. Nebude čekat na otisknutí svého vyjádření ke kritice tři měsíce, do vydání dalšího čísla JL. napsala: Michaela Petřeková, DiS. předsedkyně redakční rady NÁZOR ČTENÁŘE S blížícím se koncem roku bývá dobrým zvykem, že hodnotíme uplynulé období a zamýšlíme se nad tím, v čem jsme byli více či méně úspěšní nebo naopak, co bylo příčinou našeho nezdaru. Nejinak tomu bude jistě i letos v janovském zastupitelstvu obce, do jehož kompetence spadá i redakční rada vydávaného obecního zpravodaje Janovské listy. V tomto příspěvku není mým úmyslem suplovat hodnotící práci osob tímto úkolem pověřených, ale nechť je to jen pouhý názor jednoho z desítek janovských čtenářů, jejich zpravodaje. Jistě, i zde platí zásada, že co občan čtenář, to jiný názor a jiný úhel hodnocení. Sám jsem se vždy považoval za janovského patriota a těšil se z každého janovského úspěchu, ať jednotlivců, kolektivů či jiného veřejného počinu. A právě tak mezi ty lepší počiny řadím vydávání čtvrtletníku Janovské listy. Tím však nemám na mysli pouze zpravodaje v současné podobě, ale chci vzpomenout i ty, které jsme znali z počátků opětného osamostatnění obce. Jelikož se mi mnohokrát dostaly do rukou podobné zpravodaje jiných obcí našeho regionu, ale i mimo něj, rád jsem je pak porovnával s tím janovským, i když jen z pohledu čtenáře - laika. V dnešní době internetového přístupu do všech možných médií, máme možnost náhledu do mnoha podobných obecních a městských zpravodajů po celé republice a udělat si vlastní názor, hodnocení. A i díky této možnosti mám za to, že tento náš zpravodaj se může řadit ve své třídě mezi velmi hodnotné. Myslím, že mnozí mi dají za pravdu, že zvláště v poslední době, po obnovení redakční rady, zaznamenal zpravodaj značného zvýšení kvality po mnohých stránkách a těší se přízni velkého počtu obyvatel Janové. Je však nepochybné, že i zde se dají dohledat bílá místa. Stále je co vylepšovat a mnozí odpovědní činitelé by měli dokázat přijmout i oprávněnou kritiku, zamyslet se nad ní a případně se z ní poučit. I tato oblast kritiky by však měla mít jistou štábní kulturu. Ne, jak jsme v nedávné minulosti byli svědky prostřednictvím jiných listů, kde nějakými žabomyšími válkami jednotlivců či skupinek, byl janovský občan zbytečně obtěžován. Přejme tedy do nového roku Janovským listům, ať se dále hodnotně rozvíjí, ať nedostanou punc bulváru a ať se stanou vítaným společníkem v každém janovském příbytku. napsal: Ing. Pavel Hromada UPOZORNĚNÍ!!! JAK ZÍSKAT FOTOGRAFIE Z AKCÍ Redakce Janovských listů upozorňuje občany, že fotografie z akcí, kde bude fotit redakce, si budou moci okopírovat na flash disc u místostarostky Karly Vašťákové na obecním úřadě vždy v následujících dnech po akci. Na tuto možnost budou upozorněni ve vitrínách obce, popřípadě školy nebo školky. Již nyní je možné si okopírovat Superstar v Janové, vítání občánků nebo svatomartinskou vycházku. Fotografie z akcí Sdružení janovských rodičů najdete také ve fotogalerii na webových stránkách sdružení: Výběr fotografií z některých akcí lze vyhledat i na webových stránkách obce, rovněž ve

6 měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII Komunální odpad SKO Tříděný odpad PLASTY Tříděný odpad PAPÍR Tříděný odpad SKLO JANOVÁ VÍTALA OBČÁNKY Ve středu 5. října 2011 proběhlo v Základní škole Janová každoroční vítání občánků. Letos obec přivítala dvanáct novorozených obyvatel, což je na dnešní dobu pozoruhodné číslo. Přítomné děti, rodiče, prarodiče a další rodinné příslušníky přivítala místostarostka obce, paní Karla Vašťáková. Následovalo vystoupení dětí ze zájmových kroužků základní školy v hudebně-říkankovém pásmu pod vedením paní učitelky Evy Podešvové. Pak přítomní občané povstáním přivítali starostu obce, pana Jana Machalce, který v proslovu připomněl důležitost rodiny, ale i nových pokolení a pokračování

7

8 naší instruktorky Hanky. Patří jí poděkování za čas strávený s námi a za to, co nás naučila. Za poskytnutý azyl děkujeme panu řediteli Mgr. Michalu Lucbauerovi. Poděkování patří také redaktorovi Janovských listů Radomíru Dolanskému za celoroční propagaci naši činnosti. Domů jsme se rozcházely s pocitem dobře stráveného večera. text: Zdenka Chudějová, foto:jana Pončíková, Dolanský ZAPOMENUTÉ RECEPTY Do rubriky Zapomenuté recepty, kterou redakce Janovských listů otevřela pro čtenáře v minulém čísle 3/2011, dnes přinesla recept na speciální hustou polévku paní Olga Plachtovičová z Janové. Opět se jedná o recept, u kterého není nutné uvádět množství ingrediencí, jelikož i začátečník je schopen u takto jednoduché přípravy odhadnout množství dle hladu, chuti a počtu strávníků. Polévka se v minulosti dělávala v zimě, především v době vánočních svátků, jako přilepšení v chudých rodinách. Rozšířená byla jak na Valašsku, tak i v Čechách. Fazolová polévka se sušenými švestkami Do vody přes noc namočíme fazole. Ráno vodu slijeme, napustíme čerstvou a uvedeme do varu. Místo čisté vody můžeme použít i vývar z uzeného masa. Když jsou fazole poloměkké, přidáme sušené švestky a trochu povidel (podle chuti, stačí polévková lžíce), popřípadě je možné přidat i pár sušených hrušek. Pro zahuštění použijeme sladkou smetanu, ve které rozmícháme hladkou mouku a necháme povařit. Podle chuti dosolíme, popřípadě přikyselíme. text: Olga Plachtovičová, foto: Radomír Dolanský BLÍŽÍ SE ČAS VÁNOČNÍ Ženy, turistky, vyměnily baťůžky, turistické hole a pohorky za věci jemné a voňavé. V pondělí 14. listopadu jsme se sešly ve škole a pozvaly paní Hanku Hladkou z Ústí. Paní Hladká je tvůrkyně betlémů, adventních věnců a všeho, co souvisí s Vánocemi. Vyráběly jsme vánoční stromečky ze sena a zdobily dle vkusu každé z nás. Pod rukama šikovných žen vznikaly nevšední, voňavé výrobky. Ozdoby byly různorodé. Slaměné, korálky, vánoční řetězy, sušené borovicové šišky, pouzdra z bukvic. Místností se nesla vánoční hudba, vůně sena a čaje, vylepšeného kapkou rumu. Nechybělo ani sušené ovoce, které na Valašsku nerozlučně patřilo k Vánocům. Všechny naše výrobky nafotila na památku paní Jana Pončíková. Radost byla z vlastnoručně vyrobených ozdob, z hezké předvánoční atmosféry a z pocitu, že umíme zase něco nového. Obdivovaly jsme nápaditost a trpělivost naší

9 JANOVSKÁ SUPERSTAR Zcela neočekávaně jedna z nejúspěšnějších společenských akcí roku. S nápadem na pořádání dětského soutěžního klání ve zpěvu podle světoznámé předlohy přišlo hudební duo REMIX, Pavlína Šimarová a Ivo Dorotík, již před letními prázdninami. Tehdy ještě nenašli spolupořadatele. Akci uskutečnili za spolupořadatelství Sdružení janovských rodičů, restaurace pizzerie U Hromadů a podpory Obecního úřadu Janová až 15. října Zpočátku nápad vůbec nevypadal slibně. Místní tělocvična je pro akce tohoto typu stále zapovězená, a tak zbýval další největší sál v obci, restaurace U Hromadů. I zde nebyla dohoda o spolupořadatelství dílem okamžiku. Navíc, přibližně dva týdny před akcí, bylo přihlášeno pouze dvanáct dětí. Proto paní Šimarová s panem Dorotíkem nelenili a osobně navštěvovali domácnosti v Janové, objížděli školy v okolních obcích a ve Vsetíně, vylepovali plakáty Nakonec se přihlásilo úžasných 26 dětí zpěváků. Mimo domácích přijeli soutěžit i ze Vsetína, z Huslenek nebo až z Lidečka. Sál byl doslova natřískaný jako za časů, kdy se občané obce ještě rádi setkávali na tancovačkách nebo představeních místních ochotníků. Bohužel, právě nedostatečnost sálu odradila nemalou část diváků, kteří akci opustili krátce po zahájení. Ti, co zůstali, nelitovali. A podle propočtů bylo v sále během soutěže úctyhodných 120 hostů. Zpěváci byli rozděleni do tří kategorií: Slavíčci (3 5 let), Skřivánci (6 8 let) a Slavíci (9 13 let). Jako odměnu publika použili pořadatelé unikátní nápad. Ještě před soutěží byli rodiče informováni, aby si pro své soutěžící oblíbence donesli plyšáky. Ty jim z hlediště po dozpívání házeli na prkna, co znamenala svět. Hračky věnovali do soutěže rovněž mnozí bezejmenní dárci, za což jim patří poděkování. Zásobu plyšáků získala pro soutěž i skupina REMIX. Duo REMIX také zajistilo napečení a ozdobení perníčků pro diváky, které připravili paní Jana Václavíková a pan Karel Janíček. Napekli jich bezmála 300 kusů. Halfplayback (hudba playback, tedy reprodukovaná, a živý zpěv) zajišťoval Ivo Dorotík. Soutěž moderovaly Pavlína Šimarová a Michaela Petřeková. Místa v nejdůležitějším orgánu soutěže, porotě, zaujaly známé osobnosti obce. Paní Zdenka Chudějová, organizátorka všemožných akcí pro občany, pan Michal Lucbauer, ředitel MŠ a ZŠ Janová a paní Karla Vašťáková, místostarostka obce. Děti soutěžily o plyšáky, hromady sladkostí, upomínkové listy a malé pozornosti. Prostě kam se hnuly, tam něco dostávaly. Ti, které na závěr porota vyhodnotila jako nejlepší z nejlepších, si mohli u skupiny REMIX nazpívat vlastní hudební CD. Soutěž začala. To nejtěžší, překonat trému zahájení soutěže, padlo na bedra nejmladších soutěžících. Ale zvládli ji s nevídanou bravurou. Pomáhala jim od samého počátku výborná atmosféra, kterou vytvořilo publikum. Při písních známých kapel to místy v sále připomínalo rockový koncert. Slyšeli jsme celou škálu hudebních stylů. Zpívalo se a capella (zpěv bez hudebního doprovodu) Ondřej Pisklák nebo s vlastním hudebním doprovodem, Valentýna Kostková, na kytaru doprovázel Milan Zdráhal, a když se skupinou REMIX, tak Anetka Řezníčková z Lidečka zazpívala minimix valašských lidových písní. A jak to dopadlo? Mezi těmi nejmenšími Slavíčky byly za své výkony dekorovány tyto slečny: 3. místo Pavlína Filgasová, 2. místo Eliška Pospíšilová, 1. místo Karolína Johnová, všechny tři z Janové. V kategorii Skřivánci: 3. místo Tereza Kovaříková, 2. místo Michaela Eliášová, obě z Janové a 1. místo Aneta Řezníčková z Lidečka. V kategorii Slavíci získal 3. místo Vít Kopecký, 2. místo Štepán Pospíšil a 1. místo Ondřej Pisklák, všichni z Janové. Ocenění nejvyšší, možnost nazpívat si vlastní CD, získali Anetka Řezníčková, Ondřej Pisklák a Štěpán

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ

Janovské listy. Ustavující zasedání zastupitelstva obce Janová 9. listopadu 2010 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 2010 V JANOVÉ Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 4/2010 Vážení spoluobčané, nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i nejkrásnější období Vánoce. Pro každého známý pocit a jasná představa krásných chvil

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 1/2013 DVACET LET ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY V JANOVÉ V den zahájení druhého kola prezidentských voleb, tedy 25. a 26. ledna 2013 uspořádala Základní škola Janová den otevřených dveří

Více

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011

Janovské listy. Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Janová konaného dne 23. 3. 2011 v kanceláři starosty. čtvrtletník obce Janová 2/2011 D Janovské listy čtvrtletník obce Janová 2/2011 ŠKOLA V JANOVÉ URČITĚ NEKONČÍ Zpráva starosty obce Janová, Jana Machalce, o průběhu šetření nakládání s finančními prostředky školy a o plánech do budoucnosti

Více

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran:

Janovské listy. Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 2/2010 Výsledky voleb do PS ČR 2010 v obci Janová Z 607 oprávněných voličů se voleb zúčastnilo 394 voličů, tj. 65 %. Výsledky podle stran: Výsledky podle

Více

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015

ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 ZPRAVODAJ OBCE JANOVÁ ČÍSLO 2/2015 Z KANCELÁŘE STAROSTY Oprava komunikací Po vybudování kanalizace dojde k opravě komunikací v obci. Obec byla pro tento účel rozdělena na čtyři oblasti, v nichž se tato

Více

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010

Janovské listy. čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Janovské listy čtvrtletník Obecního úřadu Janová 3/2010 Vážení spoluobčané, na ustavující schůzi v listopadu 2006 byl zvolen ze sedmi členů zastupitelstva starostou obce Jan Machalec, místostarostkou Ilona

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

Panský dvůr v nové roli

Panský dvůr v nové roli ROČNÍK 22 / ČÍSLO 10 ŘÍJEN 2011 CENA 10 Kč Panský dvůr v nové roli Dnešní komplex pozdně renesančních budov v centru města představuje staleté tradice Kunovic, o nichž první písemná zmínka pochází z roku

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

zpravodaj obèanù Boleradic

zpravodaj obèanù Boleradic Prosinec 2009 èíslo IV. zpravodaj obèanù Boleradic Když v Římě svatořečili Anežku českou, radovali se poutníci s trikolórami v klopě: naše Anežka je svatá, teď už to brzo praskne. Tam nahoře zatím probíhá

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice září 2008 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Vážení čtenáři, dostáváte do rukou letošní třetí číslo obecního zpravodaje. Zahrnuje období dovolených a prázdnin. Na události

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2014 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE Slovo starosty Vážení spoluobčané, rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za důvěru, kterou jste mi projevili

Více

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz

zpravodaj Vamberecký Vybíráme z obsahu... www.vamberk-city.cz Vamberecký zpravodaj 12 2013 50. ročník Advent. Na vánoččních dílnách v Z ZŠ zazní první koledy, náznak toho, že přichází jeden z nejhezčích měsíců v roce. Pak po Vamberku začnou chodit andělé, rozsvítí

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014

CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ. Úvodník starostky. Chýně je úžasné MÍSTO PRO ŽIVOT. Tentokrát nepřehlédněte: Ročník VIII. Číslo 3/2014 CHÝŇSKÝ ZPRAVODAJ Ročník VIII. Číslo 3/2014 Úvodník starostky Vážení občané, milí čtenáři, dostáváte do rukou poslední letošní číslo Chýňského zpravodaje, které jsme pro vás připravili k vánočnímu či novoročnímu

Více

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 1 leden 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Ohlédnutí za rokem 2011 strana 5 Politické okénko Napsali jste nám strana 7 Jsou

Více

Zprávy z fotbalového oddílu

Zprávy z fotbalového oddílu Ďáblický M ě s í č n í k m ě s t s k é č á s t i P r a h a Ď á b l i c e červenec srpen 2012 Zprávy z fotbalového oddílu na straně 12 Z obsahu... Zprávy z rady městské části...2 Změny jízdních řádů autobusů

Více

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ.

Vydává Město Planá nad Lužnicí. ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009. Městský úřad. Ostrov. Nová fasáda tělocvičny ZŠ. Vydává Město Planá nad Lužnicí ZDARMA LISTOPAD 2009 ročník VI číslo 11/2009 Městský úřad Ostrov Nová fasáda tělocvičny ZŠ Řeka Lužnice SLOVO STAROSTY KOMUNÁLNÍ NEBO POSLANECKÉ VOLBY??? S blížícím se koncem

Více

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII.

ZPRAVODAJ ZPRÁVY Z RADNICE LETOHRADSKÝ. ÚNOR 2008 - číslo 2/2008 - ročník XVIII. ZPRÁVY Z RADNICE Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY 13. 12. jednání s p. Čandou (OCH); Praha služebně 14. 12. jednání s p. A. Taclem; jednání se statutárními zástupci školských příspěvkových organizací; jednání

Více

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny

24 hodin na Lysé hoře provázely omrzliny Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Malenovice Pržno Baška Lhotka, Bílá, Janovice Pstruží Metylovice Ostravice, Kunčice p. O. Čeladná Staré Hamry Kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3, 4 str.

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními.

Libuš a Písnice. 1 Při lampionovém průvodu MC Kuřátko se k nebi pouštěly balónky s tajnými přáními. 1 2013 Libuš a Písnice ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY FOTOHÁDANKA Z HISTORIE CIZÍ JAZYKY V KLUBU JUNIOR ADRESÁŘ MÍSTNÍCH SLUŽEB 1 Při lampionovém průvodu

Více

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník IX. Milí čtenáři novin, Vánoce přicházejí každým rokem pořád ve stejnou dobu, ale většině se nám zdá, že každý rok jsou tady o něco dříve. V každé rodině je slaví jinak, ale podstata Vánoc zůstává

Více

Zima v Krušných horách Z OBSAHU...

Zima v Krušných horách Z OBSAHU... zdarma Dubí Mstišov Běhánky Drahůnky Pozorka Bystřice Cínovec Zima v Krušných horách Z OBSAHU... Slovo starosty... Z jednání RM... Žádosti o neinvestiční dotace... MP informuje... Zmizelé Dubí... Zápisy

Více

Další premiéra Dražických komediantů

Další premiéra Dražických komediantů Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, skončila vláda zimy, která v tomto roce byla mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly do naší činnosti v posledním

Více

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově.

Maršovský zpravodaj. číslo 1/2013 duben 2013. 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. Maršovský zpravodaj číslo 1/2013 duben 2013 ZDARMA 1890 Letos oslavíme 140. výročí založení hasičského sboru v Horním Maršově. 2012 Vážení spoluobčané, již tak trochu tradičně bych nejprve rád poděkoval.

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více