Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o prodloužení akreditace studijního programu"

Transkript

1 Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Chemie a chemické technologie bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Studijní o obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie a technologie ochrany životního prostředí Spotřební chemie Žadatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova Brno

2

3 oplňující informace k žádosti Studium na fakultě chemické Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii. Fakulta znovu zahájila svoji činnost ve školním roce 1992/93. Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti chemické fakulty i v dalším výhledu vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakultu chemickou VUT v Brně tvoří v současnosti pět ústavů: Ústav chemie potravin a biotechnologií, Ústav chemie a technologie životního prostředí, Ústav chemie materiálů, Ústav fyzikální a spotřební chemie a Centrum materiálového výzkumu. Struktura studijních programů a oborů je na FCH VUT v Brně od akademického roku 2009/2010 zcela v souladu s plánem výstavby Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Soustava je tedy třístupňová, složená z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Ve třech bakalářských studijních programech mohou studenti studovat v sedmi oborech, čtyři navazující magisterské studijní programy obsahují každý po jednom oboru a v doktorském studiu je akreditováno pět programů. Studijní program Chemie a chemické technologie Bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě studia je na fakultě vyučován na základě platných akreditací, které byly naposledy prodlouženy dne s platností do Cílem vzdělávání v tomto studijním programu je připravit kvalifikované, schopné a tvořivé absolventy pro kariéru jak v typicky chemických profesích, tak i v oblastech s chemií úzce souvisejících. Základní komponentou vzdělávání jsou znalosti a zkušenosti (z praktické výuky) v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemii a chemickém inženýrství postavené na základech dobré znalosti matematiky a fyziky, případně biologie. Absolvent bakalářského studijního programu bude schopen s využitím standardní metodologie řešit běžné problémy v provozní či laboratorní praxi, bude schopen bezpečně pracovat v laboratoři včetně odpovědného posuzování rizik a znalosti adekvátní legislativy v aktuálním znění. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu chápání technologických procesů, jejich matematickému popisu z hlediska kinetického, termodynamického a chemickoinženýrského, a vytvoření názorového systému pro ekonomické posouzení účinností jednotkových operací technologického komplexu.

4 ůležitou součástí studia je jazyková příprava absolventů, kteří po ukončení studia musí být schopni komunikace s okolním světem. Charakteristickým rysem všech etap studia je osvojení pracovního stylu založeného na intenzivním využití výpočetní techniky, práce s odbornými informačními zdroji a databázemi a kritickým přístupem k analýze a hodnocení získaných dat a informací. Změny od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Kombinovaná forma studia Součástí žádosti je i žádost o prodloužení akreditace kombinované formy studia. V rámci kombinované formy studia je prezenční formou kontrolované výuky zajišťována veškerá praktická výuka v laboratořích ve stejném rozsahu jako v prezenční formě. ále je formou kontrolované prezenční výuky zajišťována výuka na cvičeních a seminářích to v průměrném rozsahu minimálně 50% prezenční formy. Součástí prezenční výuky jsou i přednášky a konzultace dle rozvrhu a zájmu studentů. alší výuka je zajišťována distanční formou, v rámci které jsou studentům k dispozici adekvátní učební opory, které reflektují distanční způsob výuky. Výrazné zkvalitnění těchto učebních materiálů přineslo řešení projektu OP VK ChemLearning zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia (MŠMT, CZ.1.07/2.2.00/ ). Součástí řešení projektu je nejenom tvorba učebních opor, které by reflektovaly specifika distanční výuky, ale i zvýšení pedagogických, ICT a dalších kompetencí akademických pracovníků zajišťujících kombinovanou formu studia. Součástí řešení bylo rovněž vytvoření systému pro sledování a hodnocení kvality studia, který napomáhá vedení fakulty sledovat a hodnotiti kvalitu výuky. Náhledy a příklady vytvořených materiálů jsou k dispozici v rámci přílohy této akreditační žádosti, kompletní materiály jsou potom akreditační komisi (ale hlavně studentům) k dispozici v rámci celouniverzitního elearningového systému. V rámci systému jsou vytvořeny stránky jednotlivých předmětů, které obsahují studijní materiály a další učební opory jako autoevaluační testy, úkoly pro samostatnou práci, multimediální studijní návody a další. Systém na platformě Moodle navíc umožnuje

5 pedagogům sledovat aktivitu studentů v rámci předmětu, časový fond, který studenti věnovali studiu a práci s jednotlivými materiály, agregovaně ě i jednotlivě vyhodnocovat testy a analyzovat výsledky testů t a úkolů a poskytuje rovněžž komunikační a interakční platformu jako jsou nástroje pro odevzdávání úkolů a testů, ankety a dotazníky, komunikační fóra, on line chat, wiki a další. Přístup k těmto materiálůmm pro akreditační komisi je na stránkách: https://www.vutbr.cz/elearning/ login: msmtuser heslo: Akreditace2013 Informace k žádosti Žádost byla sestavena v souladu s 79 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách), s 11 vyhlášky MŠMT 42/1999 Sb. v aktuálním znění, dlouhodobým záměrem VUT v Brně a dlouhodobým záměrem FCH VUT v Brně, jakožž i s ostatními vnitřními normami a předpisy VUT v Brně a FCH VUT v Brně. Žádost je předkládána v tištěné i elektronické formě a je rovněž dostupná na stránkách fakulty Na stránkách fakulty jsou také zveřejněny veškeré další dokumenty a směrnice fakuty související se studiem. Žádost byla schválena vědeckou radou FCH VUT v Brně dne V Brně dne doc. Ing. Martin Weiter, Ph.. proděkann pro vzdělávací činnost

6 Část A - Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu A Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Typ SP: Forma studia: Typ žádosti: ruh rozšíření: Standardní doba studia: Vyučovací jazyk: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie bakalářský prezenční i kombinované studium prodloužení akreditace 3 roky čeština Titul: Přehled studijních oborů programu, kterých se týká tato žádost: Bc. zkratka název oboru rigor. řízení KKOV platnost akr. BPCO_CHT Chemie a technologie ochrany životního prostředí ne 2805R BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů ne 2808R BPCO_SCH Spotřební chemie ne 2806R Přístup k elektronické verzi žádosti na WWW: Adresa WWW stránky: Heslo: bez hesla Schváleno VR: FCH VUT atum schválení VR: Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Weiter, Ph.. V Brně dne: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. rektor Vysokého učení technického v Brně

7 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Jančář Josef, prof. RNr., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Studijní obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů vychází z obecného základu technické chemie, společného pro všechny obory studijního programu Chemie a chemické technologie, který sestává z předmětů chemických (chemie obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální), obecných (matematika, fyzika) a doplňujících (obecná toxikologie, jaderná chemie, informatika). Základním rysem oboru chemie a technologie materiálů je technologické využití znalostí vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi nekovových anorganických a organických materiálů a technologických postupů jejich výroby a zpracování. Charakteristickými činnostmi absolventů oboru chemie materiálů jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky, ekologicky a medicínsky významné materiály či produkty. Účelem vzdělávacího procesu je poskytnout studentovi s dobrými znalostmi základních principů matematiky, fyziky a chemie praktické znalosti inženýrské teorie a technologické praxe a umožnit mu i všestranný rozvoj i v humanitních vědách. Prvotní význam je přikládán syntéze a řízení struktury materiálů za účelem dosažení jejich přesně definovaných fyzikálně chemických vlastností nutných pro požadovanou aplikaci. Uplatnění absolventi nacházejí především při řízení technologických procesů a managementu chemických provozů pro výrobu syntetických materiálů, zpracování plastů, výrobu kompozitů, adheziv, hnojiv, ve sklářském průmyslu a při výrobě minerálních plniv, v cementářském průmyslu, farmaceutických výrobách a v kosmetické výrobně, v provozech na výrobu speciálních stavebních materiálů, zpracování biopolymerů a v dalších chemických procesech. Obor poskytuje dostatek praktických informací i pro vstup absolventů do sféry podnikatelské jak výrobní tak poradenské. Absolvent je schopen posoudit výsledek interakce materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP, dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku. Profil absolventa Absolvent oboru CHTM v rozumí chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Je obeznámen s mechanismy a kinetikou syntetických i modifikačních reakcí i s principem funkce jednotlivých technologických komponent výrobních linek. Zná vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Je schopen volit vhodné chemické, fyzikální a technologické metody a postupy k modifikaci těchto vlastností pro dosažení optimálních užitných vlastností produkovaných materiálů a výrobků. Je obeznámen s technologiemi zpracování těchto materiálů a základními principy navrhování výrobků z nich. Je schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP. Absolvent dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku. Cíle studia Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovedností využitelné především v oborech malotonážní a speciální chemie. Jako příklady lze uvést tato odvětví: polygrafie, agrochemie, papírenský průmysl, materiály pro elektrotechniku, bytová chemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, textilní průmysl, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery, fotografie, film, obrazová komunikace. Absolventi se mohou uplatnit nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností uvedeného zaměření. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u

8 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

9 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHT Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Název oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí Čáslavský Josef, doc. Ing., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Studijní obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí vychází z obecného základu technické chemie, společného pro všechny obory studijního programu Chemie a chemické technologie, který sestává z předmětů chemických (chemie obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální), obecných (matematika, fyzika) a doplňujících (obecná toxikologie, jaderná chemie, informatika). Na těchto základech jsou pak rozvíjeny znalosti oborově specifické, které studentům poskytnou informace o kontaminaci životního prostředí organickými i anorganickými polutanty s důrazem na původ této kontaminace a na způsoby její minimalizace. ále jsou studenti seznamováni s postupy přípravy pitné vody a s metodami čistění vod odpadních. ůležitou součástí je i výuka zaměřená na odpadový management s cílem maximálního využívání druhotných surovin a na možnosti využívání obnovitelných druhů energie. Vzrůstající význam má i ekotoxikologie. Všechny tyto poznatky jsou prezentovány s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje. V závěru studia studenti zpracovávají bakalářskou práci, přičemž je kladen důraz na rozvoj jejich tvůrčího potenciálu, schopnosti samostatné práce a na prohloubení jejich teoretických znalostí v odborné oblasti zvoleného tématu bakalářské práce. Bakalářské studium oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí svou koncepcí poskytuje studentům dostatečné znalosti pro jejich bezprostřední vstup do praxe v oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí jak v soukromých firmách, tak i v orgánech státní správy. Současně umožňuje absolventovi pokračování studia v navazujícím magisterském studiu, a to jak v oboru stejného nebo obdobného zaměření, tak i v kterémkoliv magisterském studijním programu v oblasti chemie. Profil absolventa Bakalářský studijní obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí je zaměřen na problematiku chemie a technologie ochrany složek životního prostředí. Prakticky zaměřený obor umožňuje jak nástup absolventů do praxe, tak plynulé pokračování ve studiu shodného oboru v navazujícím dvouletém magisterském programu, případně formou celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Skladba výuky v prvních dvou ročnících pokrývá současně všeobecné předměty chemického zaměření a příslušná laboratorní cvičení. Specializace oboru je realizována v předmětech jako Chemie životního prostředí, Chemie ovzduší, Hydrochemie a Hydrobiologie. Třetí ročník, orientovaný na prohloubení znalostí oborových předmětů a praktickou výuku, je zakončen vypracováním bakalářské práce. Absolventi oboru mohou nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti využít v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu ochrany životního prostředí, na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii životního prostředí ve sférách kontrolních, výzkumných, vědeckých a akademických institucí. Cíle studia Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

10 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Obor je vystavěn na obecném základě technické chemie, doplněném o vzdělání zaměřené na chemické základy spotřebního průmyslu. Základ tříletého bakalářského studia tvoří chemické (anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie) a obecné předměty (matematika, fyzika), doplněné o chemické inženýrství a úvodní kurs biochemie. Vedle těchto základních znalostí a dovedností jsou oborově specifické znalosti a dovednosti získávány v předmětech prezentujících vybrané spotřební technologie. Spotřební technologie zahrnují výrobky denní spotřeby nebo průmyslové pomocné prostředky, obecně patří mezi malotonážní, specializované chemické výroby. Oborová výuka je z všeobecného pohledu charakterizována výkladem aplikací principů koloidní a povrchové chemie, fotochemie nebo makromolekulární chemie. Podle volby studenta je výklad konkrétně zaměřen na technologie kosmetické nebo bytové chemie, technologie povrchových úprav, tiskové, fotografické a koloristické, biopolymerní, textilní nebo technologie sorbentů. Nedílnou součástí oborové výuky je i vypracování bakalářské práce, u které je kladen velký důraz na samostatnou tvůrčí činnost studenta a dále nejen na rozvoj praktických, laboratorních dovedností, ale i na prohloubení teoretických znalostí v oboru bakalářské práce. Všeobecný rozsah oboru Spotřební chemie je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených magisterských studijních programů. oplňující skladba oborových předmětů naopak zabezpečí prakticky orientovanému absolventovi okamžitý nástup do praxe, především v oblasti spotřebního chemického průmyslu. Profil absolventa Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. ůraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech. Cíle studia Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V

11 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

12 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

13 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHT Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Název oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

14 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

15 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Angličtina pro chemiky I Angličtina pro chemiky II Biologie Fyzika I General and Inorganic Chemistry II Chemická informatika I Chemická informatika II Chemická legislativa I Matematika I Obecná a anorganická chemie I Obecná a anorganická chemie II Obecná toxikologie Organic Chemistry I Organická chemie I Počítačová cvičení z matematiky Praktikum z anorganické chemie I Praktikum z fyziky I Základy laboratorní techniky Chemické procesy v praxi Psychologie a sociologie práce Technické kreslení Analytická chemie I Analytická chemie II Angličtina pro chemiky III Angličtina pro chemiky IV (B1) Biochemie I Fyzikální chemie I Fyzikální chemie II Makromolekulární chemie Organic Chemistry II Organická chemie II Physical Chemistry II Praktikum z analytické chemie I Praktikum z analytické chemie II Praktikum z anorganické chemie II Praktikum z fyzikální chemie I Praktikum z fyzikální chemie II Praktikum z organické chemie Struktura materiálů Matematika II dop. roč. 2c zápočet P dr. Clemensová 1. 2c zápočet P dr. Fišerová 1. 2p zkouška P dr. Hrstka 1. 3p+2c zápočet a zkouška P prof. Zmeškal 1. 2p+1s zápočet a zkouška P prof. Havlica 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Weiter 1. 2c klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1p zápočet P prof. Příhoda 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Tomáš 1. 2p+1s+3c zápočet a zkouška P doc. Ptáček 1. 2p+1s zápočet a zkouška P dr. Pilátová 1. 2p zkouška P dr. oležalová Weissma 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2c klasifikovaný zápočet P dr. Polcerová 1. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Pilátová 1. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1l klasifikovaný zápočet P dr. Richtera 1. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Havlica 1. 2p klasifikovaný zápočet PV dr. Pavlíčková 1. 2p klasifikovaný zápočet PV doc. Přikryl 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2c zápočet P dr. Clemensová 2. 2c zápočet a zkouška P dr. Fišerová 2. 2p zkouška P doc. Márová 2. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Pekař 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Klučáková 2. 2p zkouška P doc. Petrůj 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+2s zápočet a zkouška P prof. Omelka 2. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 5l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Kábelová 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Bednařík 2. 2p zkouška P dr. Másilko 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Tomáš 2. 1/3

16 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Měřicí technika Odborná praxe - CHM Systémy jakosti a ISO normy Bakalářská práce Chemical Engineering I Chemical Engineering II Chemické inženýrství I Chemické inženýrství II Kovové materiály Praktikum z chemického inženýrství I Praktikum z chemického inženýrství II Praktikum z makromolekulární chemie Sklo, keramika, pojiva Struktura a vlastnosti makromolekul Technologie chemických výrob Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů Composite Materials and their Technologies I Chemie a technologie polymerních materiálů Chemie organokovových sloučenin Instrumentace v materiálovém inženýrství Kompozitní materiály a jejich technologie I Moderní technologie silikátů Polymerní materiály Zpracování práškovitých materiálů dop. roč. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Weiter 2. 6c zápočet PV dr. Opravil 2. 1p+1c klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 2. 12l zápočet P doc. Weiter 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p zkouška P dr. Zmrzlý 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 4l zápočet P doc. Kučera 3. 2p zkouška P doc. Palou 3. 2p zkouška P prof. Jančář 3. 2p zkouška P doc. Kizlink 3. 3s zápočet P doc. Kučera 3. 2p zkouška PV prof. Jančář 3. 2p zkouška PV doc. Kučera 3. 2p zkouška PV dr. Richtera 3. 2p zkouška PV doc. Ptáček 3. 2p zkouška PV prof. Jančář 3. 2p zkouška PV dr. Kalina 3. 2p zkouška PV doc. Kučera 3. 2p zkouška PV doc. Svěrák 3. typ výuky popis typ výuky popis a ateliér bp bakalářská práce c cvičení dp diplomová práce k konzultace l laboratoř o ostatní op odborná praxe p přednáška pr samostatná práce na projektu s seminář Popis SZZ včetně předmětů SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru: 1. Chemie materiálů 2/3

17 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 2. Technologie a vlastnosti materiálů Požadavky na příjímací řízení Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí. Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na alší povinnosti / odb. praxe Praxe není součástí standardního studijního plánu. Návrh témat prací / příklady záv. prací Technologie pórobetonu Recyklace ocelárenských odprachů z elektrických obloukových a indukčních pecí Polymerní nanokompozity na bázi PMMA Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti hybridních světlem tvrditelných kompozitů Využití vybraných spektroskopických technik pro analýzu a-sioc:h vrstev Optimalizace složení fosfátových pojiv pro žáruvzdorné materiály Fotopolymerace Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. Přístup k uložišti závěrečných prací https://www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_prohlizeni_zp Návaznost na další stud. programy 3/3

18 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Angličtina pro chemiky I Angličtina pro chemiky II Biologie Fyzika I General and Inorganic Chemistry II Chemická informatika I Chemická informatika II Chemická legislativa I Matematika I Obecná a anorganická chemie I Obecná a anorganická chemie II Obecná toxikologie Organic Chemistry I Organická chemie I Počítačová cvičení z matematiky Praktikum z anorganické chemie I Praktikum z fyziky I Základy laboratorní techniky Chemické procesy v praxi Psychologie a sociologie práce Technické kreslení Analytická chemie I Analytická chemie II Angličtina pro chemiky III Angličtina pro chemiky IV (B1) Biochemie I Fyzikální chemie I Fyzikální chemie II Chemie ochrany životního prostředí Makromolekulární chemie Organic Chemistry II Organická chemie II Physical Chemistry II Praktikum z analytické chemie I Praktikum z analytické chemie II Praktikum z anorganické chemie II Praktikum z fyzikální chemie I Praktikum z organické chemie Fyzika II Matematika II dop. roč. 2c zápočet P dr. Clemensová 1. 2c zápočet P dr. Fišerová 1. 2p zkouška P dr. Hrstka 1. 3p+2c zápočet a zkouška P prof. Zmeškal 1. 2p+1s zápočet a zkouška P prof. Havlica 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Weiter 1. 2c klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1p zápočet P prof. Příhoda 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Tomáš 1. 2p+1s+3c zápočet a zkouška P doc. Ptáček 1. 2p+1s zápočet a zkouška P dr. Pilátová 1. 2p zkouška P dr. oležalová Weissma 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2c klasifikovaný zápočet P dr. Polcerová 1. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Pilátová 1. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1l klasifikovaný zápočet P dr. Richtera 1. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Havlica 1. 2p klasifikovaný zápočet PV dr. Pavlíčková 1. 2p klasifikovaný zápočet PV doc. Přikryl 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2c zápočet P dr. Clemensová 2. 2c zápočet a zkouška P dr. Fišerová 2. 2p zkouška P doc. Márová 2. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Pekař 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Klučáková 2. 2p zkouška P prof. Vávrová 2. 2p zkouška P doc. Petrůj 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+2s zápočet a zkouška P prof. Omelka 2. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 5l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Kábelová 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Bednařík 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV prof. Zmeškal 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Tomáš 2. 1/3

19 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Měřicí technika Odborná praxe - CHTOZP Praktikum z fyzikální chemie II Systémy jakosti a ISO normy Základy ekologie Analytické metody technické praxe Analýza vody Bakalářská práce Hydrochemie Chemical Engineering I Chemical Engineering II Chemické inženýrství I Chemické inženýrství II Jaderná chemie Praktikum z chemického inženýrství I Praktikum z chemického inženýrství II Technologie chemických výrob Technologie ochrany životního prostředí Geochemie Hydrobiologie Chemie ovzduší I Praktikum z analýzy vody Praktikum z environmentálního vzorkování Praktikum z hydrobiologie Prevence chemických havárií Základy environmentálního vzorkování Zpracování experimentálních dat - ŽP dop. roč. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Weiter 2. 6c zápočet PV doc. Čáslavský 2. 3l klasifikovaný zápočet PV doc. Klučáková 2. 1p+1c klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 2. 2p zkouška PV dr. Zlámalová Gargošová 2. 2p zkouška P doc. Čáslavský 3. 2p klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 3. 12l zápočet P doc. Weiter 3. 2p zkouška P doc. olejš 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p klasifikovaný zápočet P ing. Mika 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2p zkouška P doc. Kizlink 3. 2p zkouška P prof. Vávrová 3. 2p zkouška PV dr. oležalová Weissma 3. 2p zkouška PV doc. olejš 3. 2p zkouška PV ing. Kotlík 3. 3l klasifikovaný zápočet PV dr. Komendová 3. 4l klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 3. 2l klasifikovaný zápočet PV dr. Zlámalová Gargošová 3. 2p+1s zkouška PV ing. Mika 3. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 3. 2p+2s klasifikovaný zápočet PV doc. Čáslavský 3. typ výuky popis typ výuky popis a ateliér bp bakalářská práce c cvičení dp diplomová práce k konzultace l laboratoř o ostatní op odborná praxe p přednáška pr samostatná práce na projektu s seminář Popis SZZ včetně předmětů SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru: 2/3

20 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí 1. Chemie ochrany životního prostředí 2. Technologie ochrany životního prostředí Obsahem prvého předmětu jsou základy obecné, anorganické, organické a analytické chemie, vyučované v předmětech Obecná a anorganická chemie, Analytická chemie I a II, a Organická chemie I a II. Obsahem druhého předmětu jsou vybrané okruhy absolvovaných oborových předmětů (Technologie ochrany životního prostředí, Technologie chemických výrob, Technologie nakládání s odpady). Požadavky na příjímací řízení Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí. Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na alší povinnosti / odb. praxe Odborná praxe je volitelnou součástí studijního plánu, je obsažena v nabídce volitelných předmětů. Návrh témat prací / příklady záv. prací Stanovení léčiv v kalech z čistíren odpadních vod Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě Sledování účinnosti odstraňování barvy při úpravě vody se zvýšeným obsahem huminových látek Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému Problematika výskytu boru ve vodách pitných a povrchových Toxicita odpadních vod. Moderní antikorozní systémy v nemrznoucích teplonosných kapalinách Možnosti využití nových filtračních technologií při regeneraci vody v ZOO Brno Problematika srážkových vod v životním prostředí Studium změn jakosti pitné vody při její distribuci Emise z dopravy - nové polutanty Problematika recyklace PET lahví: současný stav a perspektivy Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí Vliv nanočástic na vlastnosti tvrdých polyurethanových pěn Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy Přístup k uložišti závěrečných prací https://www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_prohlizeni_zp Návaznost na další stud. programy 3/3

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1

Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji. sekce knihovna 1 Pøíle itosti studia a spolupráce ve výzkumu a vývoji 2004 sekce knihovna 1 Obsah Obecné informace o VŠCHT Praha...2 Informace o bakalářských a magisterských studijních programech...4 Fakulta chemické technologie...4

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Vysoké učení technické v Brně Součást vysoké školy Fakulta chemická

Více

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise

Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise Provedené změny jako reakce na zprávu Akreditační komise 1. V rámci požadované akreditace byla na doporučení akreditační komise provedena změna garanta oboru: Doc. Ing. Josef Čáslavský, CSc. 2. Vyjádření

Více

Charakteristika studijních oborů

Charakteristika studijních oborů Charakteristika studijních oborů Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

Žádost o prodloužení platnosti akreditace

Žádost o prodloužení platnosti akreditace Žádost o prodloužení platnosti akreditace V souladu s 79 a 80 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a s Vyhláškou č. 42 MŠMT ze dne 10.

Více

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola

A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola A Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akreditace bakalářského / magisterského stud. programu Vysoká škola Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Součást vysoké školy Fakulta

Více

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU

O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU Doktorský studijní program CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN Studijní obor POTRAVINÁŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná. Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ. 26 51 H/01 Elektrikář Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná Školní vzdělávací program ELEKTRIKÁŘ 26 51 H/01 Elektrikář Obsah: 1. Identifikační údaje... 1 2. Profil absolventa... 2 2.1. Základní identifikační

Více

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace školní vzdělávací program Strojírenství CAD/CAM- NEW 01092010 Kompletní ŠVP Střední průmyslová škola technická, Jablonec nad Nisou, Belgická 4852, příspěvková organizace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba

Školní vzdělávací program. 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 28 42 L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Zámečník 23-51-H/01 Strojní mechanik Verze 1.0 z 10. 09. 2008 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu Přírodovědné

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Provoz a ekonomika dopravy 37-41-M/01Provoz a ekonomika dopravy Verze z 15. 01. 2009 Platnost 1.9.2009 Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. 735 72 Petrovice u Karviné 570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa: Zřizovatel: Název školního

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STAVEBNÍ MATERIÁLY Kód a název oboru vzdělání 36-43-M/01 Stupeň poskytnutého vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia 4 roky, denní studium 2 roky,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Střední odborná škola zahradnická a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 98 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR VZDĚLÁNÍ EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 6-0-M/0 0 Č.j.: A/78/0 Zpracoval: Mgr. Martin Slanina

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více