Žádost o prodloužení akreditace studijního programu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Žádost o prodloužení akreditace studijního programu"

Transkript

1 Žádost o prodloužení akreditace studijního programu Chemie a chemické technologie bakalářský studijní program v prezenční a kombinované formě Studijní o obory: Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie a technologie ochrany životního prostředí Spotřební chemie Žadatel: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Purkyňova Brno

2

3 oplňující informace k žádosti Studium na fakultě chemické Fakulta chemická VUT v Brně navazuje od roku 1992 svou činností na dlouhou tradici chemického vysokého školství v Brně, zahájenou zřízením chemického odboru České vysoké školy technické v listopadu 1911 a přerušenou v roce 1951 přeměnou brněnské techniky na Vojenskou technickou akademii. Fakulta znovu zahájila svoji činnost ve školním roce 1992/93. Koncepce studijních oborů, konstituovaných od obnovení činnosti chemické fakulty i v dalším výhledu vychází z potřeb rozvoje Vysokého učení technického v Brně a reflektuje potřeby trhu práce moravských regionů v blízké i vzdálenější budoucnosti. Fakultu chemickou VUT v Brně tvoří v současnosti pět ústavů: Ústav chemie potravin a biotechnologií, Ústav chemie a technologie životního prostředí, Ústav chemie materiálů, Ústav fyzikální a spotřební chemie a Centrum materiálového výzkumu. Struktura studijních programů a oborů je na FCH VUT v Brně od akademického roku 2009/2010 zcela v souladu s plánem výstavby Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Soustava je tedy třístupňová, složená z bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů. Ve třech bakalářských studijních programech mohou studenti studovat v sedmi oborech, čtyři navazující magisterské studijní programy obsahují každý po jednom oboru a v doktorském studiu je akreditováno pět programů. Studijní program Chemie a chemické technologie Bakalářský studijní program v prezenční i kombinované formě studia je na fakultě vyučován na základě platných akreditací, které byly naposledy prodlouženy dne s platností do Cílem vzdělávání v tomto studijním programu je připravit kvalifikované, schopné a tvořivé absolventy pro kariéru jak v typicky chemických profesích, tak i v oblastech s chemií úzce souvisejících. Základní komponentou vzdělávání jsou znalosti a zkušenosti (z praktické výuky) v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemii a chemickém inženýrství postavené na základech dobré znalosti matematiky a fyziky, případně biologie. Absolvent bakalářského studijního programu bude schopen s využitím standardní metodologie řešit běžné problémy v provozní či laboratorní praxi, bude schopen bezpečně pracovat v laboratoři včetně odpovědného posuzování rizik a znalosti adekvátní legislativy v aktuálním znění. Zvláštní pozornost je věnována komplexnímu chápání technologických procesů, jejich matematickému popisu z hlediska kinetického, termodynamického a chemickoinženýrského, a vytvoření názorového systému pro ekonomické posouzení účinností jednotkových operací technologického komplexu.

4 ůležitou součástí studia je jazyková příprava absolventů, kteří po ukončení studia musí být schopni komunikace s okolním světem. Charakteristickým rysem všech etap studia je osvojení pracovního stylu založeného na intenzivním využití výpočetní techniky, práce s odbornými informačními zdroji a databázemi a kritickým přístupem k analýze a hodnocení získaných dat a informací. Změny od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Kombinovaná forma studia Součástí žádosti je i žádost o prodloužení akreditace kombinované formy studia. V rámci kombinované formy studia je prezenční formou kontrolované výuky zajišťována veškerá praktická výuka v laboratořích ve stejném rozsahu jako v prezenční formě. ále je formou kontrolované prezenční výuky zajišťována výuka na cvičeních a seminářích to v průměrném rozsahu minimálně 50% prezenční formy. Součástí prezenční výuky jsou i přednášky a konzultace dle rozvrhu a zájmu studentů. alší výuka je zajišťována distanční formou, v rámci které jsou studentům k dispozici adekvátní učební opory, které reflektují distanční způsob výuky. Výrazné zkvalitnění těchto učebních materiálů přineslo řešení projektu OP VK ChemLearning zvýšení úspěšnosti studentů kombinovaného studia (MŠMT, CZ.1.07/2.2.00/ ). Součástí řešení projektu je nejenom tvorba učebních opor, které by reflektovaly specifika distanční výuky, ale i zvýšení pedagogických, ICT a dalších kompetencí akademických pracovníků zajišťujících kombinovanou formu studia. Součástí řešení bylo rovněž vytvoření systému pro sledování a hodnocení kvality studia, který napomáhá vedení fakulty sledovat a hodnotiti kvalitu výuky. Náhledy a příklady vytvořených materiálů jsou k dispozici v rámci přílohy této akreditační žádosti, kompletní materiály jsou potom akreditační komisi (ale hlavně studentům) k dispozici v rámci celouniverzitního elearningového systému. V rámci systému jsou vytvořeny stránky jednotlivých předmětů, které obsahují studijní materiály a další učební opory jako autoevaluační testy, úkoly pro samostatnou práci, multimediální studijní návody a další. Systém na platformě Moodle navíc umožnuje

5 pedagogům sledovat aktivitu studentů v rámci předmětu, časový fond, který studenti věnovali studiu a práci s jednotlivými materiály, agregovaně ě i jednotlivě vyhodnocovat testy a analyzovat výsledky testů t a úkolů a poskytuje rovněžž komunikační a interakční platformu jako jsou nástroje pro odevzdávání úkolů a testů, ankety a dotazníky, komunikační fóra, on line chat, wiki a další. Přístup k těmto materiálůmm pro akreditační komisi je na stránkách: https://www.vutbr.cz/elearning/ login: msmtuser heslo: Akreditace2013 Informace k žádosti Žádost byla sestavena v souladu s 79 odst. 1 zákona 111/1998 Sb. (Zákon o vysokých školách), s 11 vyhlášky MŠMT 42/1999 Sb. v aktuálním znění, dlouhodobým záměrem VUT v Brně a dlouhodobým záměrem FCH VUT v Brně, jakožž i s ostatními vnitřními normami a předpisy VUT v Brně a FCH VUT v Brně. Žádost je předkládána v tištěné i elektronické formě a je rovněž dostupná na stránkách fakulty Na stránkách fakulty jsou také zveřejněny veškeré další dokumenty a směrnice fakuty související se studiem. Žádost byla schválena vědeckou radou FCH VUT v Brně dne V Brně dne doc. Ing. Martin Weiter, Ph.. proděkann pro vzdělávací činnost

6 Část A - Žádost o akreditaci / rozšíření nebo prodloužení doby platnosti akred. bakalář. / magisterského stud. programu A Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Typ SP: Forma studia: Typ žádosti: ruh rozšíření: Standardní doba studia: Vyučovací jazyk: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie bakalářský prezenční i kombinované studium prodloužení akreditace 3 roky čeština Titul: Přehled studijních oborů programu, kterých se týká tato žádost: Bc. zkratka název oboru rigor. řízení KKOV platnost akr. BPCO_CHT Chemie a technologie ochrany životního prostředí ne 2805R BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů ne 2808R BPCO_SCH Spotřební chemie ne 2806R Přístup k elektronické verzi žádosti na WWW: Adresa WWW stránky: Heslo: bez hesla Schváleno VR: FCH VUT atum schválení VR: Kontaktní osoba: doc. Ing. Martin Weiter, Ph.. V Brně dne: prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c. rektor Vysokého učení technického v Brně

7 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Jančář Josef, prof. RNr., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Studijní obor Chemie, technologie a vlastnosti materiálů vychází z obecného základu technické chemie, společného pro všechny obory studijního programu Chemie a chemické technologie, který sestává z předmětů chemických (chemie obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální), obecných (matematika, fyzika) a doplňujících (obecná toxikologie, jaderná chemie, informatika). Základním rysem oboru chemie a technologie materiálů je technologické využití znalostí vztahů mezi strukturou a užitnými vlastnostmi nekovových anorganických a organických materiálů a technologických postupů jejich výroby a zpracování. Charakteristickými činnostmi absolventů oboru chemie materiálů jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky, ekologicky a medicínsky významné materiály či produkty. Účelem vzdělávacího procesu je poskytnout studentovi s dobrými znalostmi základních principů matematiky, fyziky a chemie praktické znalosti inženýrské teorie a technologické praxe a umožnit mu i všestranný rozvoj i v humanitních vědách. Prvotní význam je přikládán syntéze a řízení struktury materiálů za účelem dosažení jejich přesně definovaných fyzikálně chemických vlastností nutných pro požadovanou aplikaci. Uplatnění absolventi nacházejí především při řízení technologických procesů a managementu chemických provozů pro výrobu syntetických materiálů, zpracování plastů, výrobu kompozitů, adheziv, hnojiv, ve sklářském průmyslu a při výrobě minerálních plniv, v cementářském průmyslu, farmaceutických výrobách a v kosmetické výrobně, v provozech na výrobu speciálních stavebních materiálů, zpracování biopolymerů a v dalších chemických procesech. Obor poskytuje dostatek praktických informací i pro vstup absolventů do sféry podnikatelské jak výrobní tak poradenské. Absolvent je schopen posoudit výsledek interakce materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP, dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku. Profil absolventa Absolvent oboru CHTM v rozumí chemickým i technologickým principům přípravy a zpracování syntetických i přírodních polymerů, cementu, vápna, keramiky a dalších anorganických pojiv a speciálních maltovin. Je obeznámen s mechanismy a kinetikou syntetických i modifikačních reakcí i s principem funkce jednotlivých technologických komponent výrobních linek. Zná vztahy mezi strukturou nekovových materiálů a jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Je schopen volit vhodné chemické, fyzikální a technologické metody a postupy k modifikaci těchto vlastností pro dosažení optimálních užitných vlastností produkovaných materiálů a výrobků. Je obeznámen s technologiemi zpracování těchto materiálů a základními principy navrhování výrobků z nich. Je schopen posoudit výsledek interakce polymerních materiálů s prvky životního prostředí z hlediska životnosti materiálu a vlivu na ŽP. Absolvent dokáže pracovat s chemickou literaturou a je obeznámen se základy obchodního a patentového práva, managementu pracovního kolektivu a ekonomiky podniku. Cíle studia Absolventi získají potřebné teoretické znalosti a praktické dovedností využitelné především v oborech malotonážní a speciální chemie. Jako příklady lze uvést tato odvětví: polygrafie, agrochemie, papírenský průmysl, materiály pro elektrotechniku, bytová chemie, stavební chemie, průmysl barev, laků, povrchových úprav, farmaceutický průmysl, kosmetický průmysl, textilní průmysl, zpracování a využití biomateriálů, speciální a finální polymery, fotografie, film, obrazová komunikace. Absolventi se mohou uplatnit nejen přímo v provozech, ale i v řídících strukturách (managementu) nebo výzkumných a vývojových institucích firem a společností uvedeného zaměření. Absolventi jsou vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u

8 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

9 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHT Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Název oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí Čáslavský Josef, doc. Ing., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Studijní obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí vychází z obecného základu technické chemie, společného pro všechny obory studijního programu Chemie a chemické technologie, který sestává z předmětů chemických (chemie obecná, anorganická, organická, analytická, fyzikální), obecných (matematika, fyzika) a doplňujících (obecná toxikologie, jaderná chemie, informatika). Na těchto základech jsou pak rozvíjeny znalosti oborově specifické, které studentům poskytnou informace o kontaminaci životního prostředí organickými i anorganickými polutanty s důrazem na původ této kontaminace a na způsoby její minimalizace. ále jsou studenti seznamováni s postupy přípravy pitné vody a s metodami čistění vod odpadních. ůležitou součástí je i výuka zaměřená na odpadový management s cílem maximálního využívání druhotných surovin a na možnosti využívání obnovitelných druhů energie. Vzrůstající význam má i ekotoxikologie. Všechny tyto poznatky jsou prezentovány s respektováním zásad trvale udržitelného rozvoje. V závěru studia studenti zpracovávají bakalářskou práci, přičemž je kladen důraz na rozvoj jejich tvůrčího potenciálu, schopnosti samostatné práce a na prohloubení jejich teoretických znalostí v odborné oblasti zvoleného tématu bakalářské práce. Bakalářské studium oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí svou koncepcí poskytuje studentům dostatečné znalosti pro jejich bezprostřední vstup do praxe v oblasti chemie a technologie ochrany životního prostředí jak v soukromých firmách, tak i v orgánech státní správy. Současně umožňuje absolventovi pokračování studia v navazujícím magisterském studiu, a to jak v oboru stejného nebo obdobného zaměření, tak i v kterémkoliv magisterském studijním programu v oblasti chemie. Profil absolventa Bakalářský studijní obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí je zaměřen na problematiku chemie a technologie ochrany složek životního prostředí. Prakticky zaměřený obor umožňuje jak nástup absolventů do praxe, tak plynulé pokračování ve studiu shodného oboru v navazujícím dvouletém magisterském programu, případně formou celoživotního vzdělávání pracovníků z praxe. Skladba výuky v prvních dvou ročnících pokrývá současně všeobecné předměty chemického zaměření a příslušná laboratorní cvičení. Specializace oboru je realizována v předmětech jako Chemie životního prostředí, Chemie ovzduší, Hydrochemie a Hydrobiologie. Třetí ročník, orientovaný na prohloubení znalostí oborových předmětů a praktickou výuku, je zakončen vypracováním bakalářské práce. Absolventi oboru mohou nabyté teoretické znalosti a praktické dovednosti využít v dynamicky se rozvíjejícím průmyslu ochrany životního prostředí, na všech stupních státní správy a samosprávy a v celé škále laboratoří zaměřených na chemii životního prostředí ve sférách kontrolních, výzkumných, vědeckých a akademických institucí. Cíle studia Cílem studia je poskytnutí všeobecného vzdělání v oblasti technické chemie se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí. Absolventi se mohou uplatnit a ve všech oborech průmyslu ve funkcích ekologů, vodohospodářů, odborníků pro ochranu ovzduší a zacházení s odpady, na všech stupních státní správy a samosprávy v kontrolních orgánech pro ochranu životního prostředí, v laboratořích chemie a biologie životního prostředí a v četných rozvíjejících se výzkumných a vzdělávacích institucích zaměřených na ochranu životního prostředí. Kromě toho jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a předpoklady pro další studium v oborech magisterských studijních programů Fakulty chemické, ale i jiných studijních programů chemického nebo chemicko-technologického zaměření. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

10 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie Garant studijního oboru Zaměření na přípravu k výkonu regulovaného povolání Pekař Miloslav, prof. Ing., CSc. obor není takto zaměřen Charakteristika studijního oboru Obor je vystavěn na obecném základě technické chemie, doplněném o vzdělání zaměřené na chemické základy spotřebního průmyslu. Základ tříletého bakalářského studia tvoří chemické (anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie) a obecné předměty (matematika, fyzika), doplněné o chemické inženýrství a úvodní kurs biochemie. Vedle těchto základních znalostí a dovedností jsou oborově specifické znalosti a dovednosti získávány v předmětech prezentujících vybrané spotřební technologie. Spotřební technologie zahrnují výrobky denní spotřeby nebo průmyslové pomocné prostředky, obecně patří mezi malotonážní, specializované chemické výroby. Oborová výuka je z všeobecného pohledu charakterizována výkladem aplikací principů koloidní a povrchové chemie, fotochemie nebo makromolekulární chemie. Podle volby studenta je výklad konkrétně zaměřen na technologie kosmetické nebo bytové chemie, technologie povrchových úprav, tiskové, fotografické a koloristické, biopolymerní, textilní nebo technologie sorbentů. Nedílnou součástí oborové výuky je i vypracování bakalářské práce, u které je kladen velký důraz na samostatnou tvůrčí činnost studenta a dále nejen na rozvoj praktických, laboratorních dovedností, ale i na prohloubení teoretických znalostí v oboru bakalářské práce. Všeobecný rozsah oboru Spotřební chemie je natolik bohatý, že umožňuje absolventovi pokračovat v širokém spektru chemicky zaměřených magisterských studijních programů. oplňující skladba oborových předmětů naopak zabezpečí prakticky orientovanému absolventovi okamžitý nástup do praxe, především v oblasti spotřebního chemického průmyslu. Profil absolventa Absolvent získá základní znalosti a dovednosti (včetně laboratorních) odpovídající odbornosti technické chemie, která zahrnuje zejména disciplíny anorganické, organické, fyzikální a analytické chemie a chemického inženýrství. Tento chemický základ je rozvinut v oborové specializaci směrem k technologiím spotřební chemie. Podle své volby získá absolvent oborové znalosti a dovednosti v oblasti technologií kosmetických či bytové chemie, oblasti povrchových úprav materiálů, tiskových, fotografických či koloristických technologií, nebo v technologiích zpracování a výroby biopolymerů, sorbentů, technických textilií. ůraz je dále kladen na získání pokročilých laboratorních dovedností umožňujících samostatné zpracování zadaných úkolů. Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina) a znalostmi a dovednostmi získanými ve volitelných všeobecných disciplínách humanitního i technického charakteru, jako je řízení a kontrola jakosti, psychologie a sociologie, technické kreslení, nebo měřicí technika. Absolvent rovněž dovede využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (např. reglementy, výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) i mimo ni (např. v logistice a obchodu). Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech. Cíle studia Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v oboru technické chemie, rozšířené do směru technologií spotřebního chemického průmyslu, s důrazem na samostatnou tvůrčí činnost. Absolvent se může přímo uplatnit obecně v malotonážních chemických výrobách, konkrétně např. kosmetického průmyslu, výroby domácí chemie, zemědělských, zdravotnických a léčivých přípravků, v polygrafickém a fotografickém průmyslu, průmyslu barev a laků, plazmochemických technologií, zpracování a využití biopolymerů, technických textilií aj. Zde může zastávat funkce vysoce kvalifikovaných dělníků, technologů, pozice nižšího a středního managementu, výzkumných a vývojových asistentů a po získání další praxe i vývojových pracovníků. Absolventi mohou dále získat pracovní pozice doprovodných procesů, jako je např. práce v útvarech kontroly a řízení jakosti, registračních útvarech apod. Absolventi mohou rovněž pokračovat studiem v chemicky zaměřených navazujících magisterských programech. Charakteristika změn od předchozí akreditace Žádost o prodloužení akreditace je postavena na osvědčené struktuře doposud realizovaného studijního oboru. V

11 Část Ba Akreditace studijního programu a jeho oborů, pokud se na obory člení Ba Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie rámci zlepšení kvality zabezpečení a realizace studijního programu byly učiněny níže uvedené změny, které však nemají zásadní vliv na koncepci oboru. V oblasti předmětové sklady byly učiněny pouze malé změny ve skladbě předmětů, tak aby nabízené lépe reflektovaly profil absolventa (např. volitelný předmět Chemické procesy v praxi). Byla rovněž zrušena povinnost absolvovat vybrané základní předměty v angličtině. V oblasti personálního zabezpečení došlo k personálnímu omlazení struktury přednášejících tj. k výměně garantů a přednášejících u vybraných předmětů za garanty a přednášející, kteří zabezpečí kvalitní a dlouhodobý rozvoj oboru. alší změna je změna v oblasti zabezpečení a zkvalitnění kombinované formy studia. Počet přijímaných uchazečů ke studiu v akademickém roce

12 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHM Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Název oboru Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

13 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_CHT Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Název oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

14 Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Zkratka oboru BPCO_SCH Vysoké učení technické v Brně Část Bb Prostorové, informační a přístrojové zabezpečení studijního programu Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Chemie a chemické technologie Název oboru Spotřební chemie Prostorové zabezpečení studijního programu Budova ve vlastnictví VŠ Ano Informační zabezpečení studijního programu Budova v nájmu doba platnosti nájmu Studentům je k dispozici areálová knihovna se základní literaturou. Seznam dostupné literatury je uveden na stránkách fakultní knihovny (http://www.fch.vutbr.cz/cs/knihovna.html). ále jsou studentům k dispozici různé databáze odborné literatury, z nichž nejvýznamnější jsou Web of Science, Science direct a SciFinder. etailní přehled elektronických informačních zdrojů je opět k dispozici na stránkách fakultní knihovny. V prostorách fakulty je studentům k dispozici cca 100 PC přístupných v otevřených internetových studovnách, přístup k elektronickým informačním zdrojům je v rámci fakulty řešen i pomocí WiFi připojení. Studenti ubytovaní na kolejích VUT mají dostupné všechny elektronické informační zdroje. Přes VPN je pak zajištěn přístup k informačním zdrojům z libovolného počítače připojeného na Internet. Bb

15 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Angličtina pro chemiky I Angličtina pro chemiky II Biologie Fyzika I General and Inorganic Chemistry II Chemická informatika I Chemická informatika II Chemická legislativa I Matematika I Obecná a anorganická chemie I Obecná a anorganická chemie II Obecná toxikologie Organic Chemistry I Organická chemie I Počítačová cvičení z matematiky Praktikum z anorganické chemie I Praktikum z fyziky I Základy laboratorní techniky Chemické procesy v praxi Psychologie a sociologie práce Technické kreslení Analytická chemie I Analytická chemie II Angličtina pro chemiky III Angličtina pro chemiky IV (B1) Biochemie I Fyzikální chemie I Fyzikální chemie II Makromolekulární chemie Organic Chemistry II Organická chemie II Physical Chemistry II Praktikum z analytické chemie I Praktikum z analytické chemie II Praktikum z anorganické chemie II Praktikum z fyzikální chemie I Praktikum z fyzikální chemie II Praktikum z organické chemie Struktura materiálů Matematika II dop. roč. 2c zápočet P dr. Clemensová 1. 2c zápočet P dr. Fišerová 1. 2p zkouška P dr. Hrstka 1. 3p+2c zápočet a zkouška P prof. Zmeškal 1. 2p+1s zápočet a zkouška P prof. Havlica 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Weiter 1. 2c klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1p zápočet P prof. Příhoda 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Tomáš 1. 2p+1s+3c zápočet a zkouška P doc. Ptáček 1. 2p+1s zápočet a zkouška P dr. Pilátová 1. 2p zkouška P dr. oležalová Weissma 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2c klasifikovaný zápočet P dr. Polcerová 1. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Pilátová 1. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1l klasifikovaný zápočet P dr. Richtera 1. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Havlica 1. 2p klasifikovaný zápočet PV dr. Pavlíčková 1. 2p klasifikovaný zápočet PV doc. Přikryl 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2c zápočet P dr. Clemensová 2. 2c zápočet a zkouška P dr. Fišerová 2. 2p zkouška P doc. Márová 2. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Pekař 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Klučáková 2. 2p zkouška P doc. Petrůj 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+2s zápočet a zkouška P prof. Omelka 2. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 5l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Kábelová 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Bednařík 2. 2p zkouška P dr. Másilko 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Tomáš 2. 1/3

16 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Měřicí technika Odborná praxe - CHM Systémy jakosti a ISO normy Bakalářská práce Chemical Engineering I Chemical Engineering II Chemické inženýrství I Chemické inženýrství II Kovové materiály Praktikum z chemického inženýrství I Praktikum z chemického inženýrství II Praktikum z makromolekulární chemie Sklo, keramika, pojiva Struktura a vlastnosti makromolekul Technologie chemických výrob Výrobní technologie polymerů, kompozitů a silikátů Composite Materials and their Technologies I Chemie a technologie polymerních materiálů Chemie organokovových sloučenin Instrumentace v materiálovém inženýrství Kompozitní materiály a jejich technologie I Moderní technologie silikátů Polymerní materiály Zpracování práškovitých materiálů dop. roč. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Weiter 2. 6c zápočet PV dr. Opravil 2. 1p+1c klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 2. 12l zápočet P doc. Weiter 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p zkouška P dr. Zmrzlý 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 4l zápočet P doc. Kučera 3. 2p zkouška P doc. Palou 3. 2p zkouška P prof. Jančář 3. 2p zkouška P doc. Kizlink 3. 3s zápočet P doc. Kučera 3. 2p zkouška PV prof. Jančář 3. 2p zkouška PV doc. Kučera 3. 2p zkouška PV dr. Richtera 3. 2p zkouška PV doc. Ptáček 3. 2p zkouška PV prof. Jančář 3. 2p zkouška PV dr. Kalina 3. 2p zkouška PV doc. Kučera 3. 2p zkouška PV doc. Svěrák 3. typ výuky popis typ výuky popis a ateliér bp bakalářská práce c cvičení dp diplomová práce k konzultace l laboratoř o ostatní op odborná praxe p přednáška pr samostatná práce na projektu s seminář Popis SZZ včetně předmětů SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru: 1. Chemie materiálů 2/3

17 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHM Chemie, technologie a vlastnosti materiálů 2. Technologie a vlastnosti materiálů Požadavky na příjímací řízení Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí. Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na alší povinnosti / odb. praxe Praxe není součástí standardního studijního plánu. Návrh témat prací / příklady záv. prací Technologie pórobetonu Recyklace ocelárenských odprachů z elektrických obloukových a indukčních pecí Polymerní nanokompozity na bázi PMMA Tenkovrstvé geopolymerní omítky pro vnější použití Plastové díly automobilů se sníženou škrábatelností Vliv podmínek přípravy na strukturu a vlastnosti hybridních světlem tvrditelných kompozitů Využití vybraných spektroskopických technik pro analýzu a-sioc:h vrstev Optimalizace složení fosfátových pojiv pro žáruvzdorné materiály Fotopolymerace Mechanizmus a kinetika vzniku gehlenitu a anortitu v keramických směsích. Přístup k uložišti závěrečných prací https://www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_prohlizeni_zp Návaznost na další stud. programy 3/3

18 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Angličtina pro chemiky I Angličtina pro chemiky II Biologie Fyzika I General and Inorganic Chemistry II Chemická informatika I Chemická informatika II Chemická legislativa I Matematika I Obecná a anorganická chemie I Obecná a anorganická chemie II Obecná toxikologie Organic Chemistry I Organická chemie I Počítačová cvičení z matematiky Praktikum z anorganické chemie I Praktikum z fyziky I Základy laboratorní techniky Chemické procesy v praxi Psychologie a sociologie práce Technické kreslení Analytická chemie I Analytická chemie II Angličtina pro chemiky III Angličtina pro chemiky IV (B1) Biochemie I Fyzikální chemie I Fyzikální chemie II Chemie ochrany životního prostředí Makromolekulární chemie Organic Chemistry II Organická chemie II Physical Chemistry II Praktikum z analytické chemie I Praktikum z analytické chemie II Praktikum z anorganické chemie II Praktikum z fyzikální chemie I Praktikum z organické chemie Fyzika II Matematika II dop. roč. 2c zápočet P dr. Clemensová 1. 2c zápočet P dr. Fišerová 1. 2p zkouška P dr. Hrstka 1. 3p+2c zápočet a zkouška P prof. Zmeškal 1. 2p+1s zápočet a zkouška P prof. Havlica 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Weiter 1. 2c klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1p zápočet P prof. Příhoda 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Tomáš 1. 2p+1s+3c zápočet a zkouška P doc. Ptáček 1. 2p+1s zápočet a zkouška P dr. Pilátová 1. 2p zkouška P dr. oležalová Weissma 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 1. 2c klasifikovaný zápočet P dr. Polcerová 1. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Pilátová 1. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Weiter 1. 1l klasifikovaný zápočet P dr. Richtera 1. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Havlica 1. 2p klasifikovaný zápočet PV dr. Pavlíčková 1. 2p klasifikovaný zápočet PV doc. Přikryl 1. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Čáslavský 2. 2c zápočet P dr. Clemensová 2. 2c zápočet a zkouška P dr. Fišerová 2. 2p zkouška P doc. Márová 2. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Pekař 2. 2p+2c zápočet a zkouška P doc. Klučáková 2. 2p zkouška P prof. Vávrová 2. 2p zkouška P doc. Petrůj 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+3c zápočet a zkouška P prof. Potáček 2. 2p+2s zápočet a zkouška P prof. Omelka 2. 4l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 5l klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Kábelová 2. 3l klasifikovaný zápočet P doc. Klučáková 2. 6l klasifikovaný zápočet P dr. Bednařík 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV prof. Zmeškal 2. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Tomáš 2. 1/3

19 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí název předmětu rozsah způsob zakončení druh přednášející Měřicí technika Odborná praxe - CHTOZP Praktikum z fyzikální chemie II Systémy jakosti a ISO normy Základy ekologie Analytické metody technické praxe Analýza vody Bakalářská práce Hydrochemie Chemical Engineering I Chemical Engineering II Chemické inženýrství I Chemické inženýrství II Jaderná chemie Praktikum z chemického inženýrství I Praktikum z chemického inženýrství II Technologie chemických výrob Technologie ochrany životního prostředí Geochemie Hydrobiologie Chemie ovzduší I Praktikum z analýzy vody Praktikum z environmentálního vzorkování Praktikum z hydrobiologie Prevence chemických havárií Základy environmentálního vzorkování Zpracování experimentálních dat - ŽP dop. roč. 2p+2c zápočet a zkouška PV doc. Weiter 2. 6c zápočet PV doc. Čáslavský 2. 3l klasifikovaný zápočet PV doc. Klučáková 2. 1p+1c klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 2. 2p zkouška PV dr. Zlámalová Gargošová 2. 2p zkouška P doc. Čáslavský 3. 2p klasifikovaný zápočet P dr. Komendová 3. 12l zápočet P doc. Weiter 3. 2p zkouška P doc. olejš 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c+6o zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p+2c zápočet a zkouška P prof. Havlica 3. 2p klasifikovaný zápočet P ing. Mika 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2l klasifikovaný zápočet P doc. Svěrák 3. 2p zkouška P doc. Kizlink 3. 2p zkouška P prof. Vávrová 3. 2p zkouška PV dr. oležalová Weissma 3. 2p zkouška PV doc. olejš 3. 2p zkouška PV ing. Kotlík 3. 3l klasifikovaný zápočet PV dr. Komendová 3. 4l klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 3. 2l klasifikovaný zápočet PV dr. Zlámalová Gargošová 3. 2p+1s zkouška PV ing. Mika 3. 2p klasifikovaný zápočet PV prof. Vávrová 3. 2p+2s klasifikovaný zápočet PV doc. Čáslavský 3. typ výuky popis typ výuky popis a ateliér bp bakalářská práce c cvičení dp diplomová práce k konzultace l laboratoř o ostatní op odborná praxe p přednáška pr samostatná práce na projektu s seminář Popis SZZ včetně předmětů SZZ bakalářského studia se skládá z obhajoby bakalářské práce a zkoušky z předmětů oboru: 2/3

20 Část C - Pravidla pro vytváření studijních plánů SP (oboru) a návrh témat prací C Vysoká škola: Součást VŠ: Název SP: Název oboru: Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická BPCP_CHCHT_AKR Chemie a chemické technologie BPCO_CHTOZP Chemie a technologie ochrany životního prostředí 1. Chemie ochrany životního prostředí 2. Technologie ochrany životního prostředí Obsahem prvého předmětu jsou základy obecné, anorganické, organické a analytické chemie, vyučované v předmětech Obecná a anorganická chemie, Analytická chemie I a II, a Organická chemie I a II. Obsahem druhého předmětu jsou vybrané okruhy absolvovaných oborových předmětů (Technologie ochrany životního prostředí, Technologie chemických výrob, Technologie nakládání s odpady). Požadavky na příjímací řízení Přijímací zkouška probíhá formou písemného testu, kterým se ověřují předpoklady pro vysokoškolské studium chemie. Jednotlivým otázkám testu jsou přiděleny body za správnou odpověď. Pro celkovou úspěšnost v testu je stanovena minimální hranice dosažených bodů. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné složení přijímací zkoušky, případně její prominutí. Aktuální pravidla pro přijímací řízení jsou zveřejněna na alší povinnosti / odb. praxe Odborná praxe je volitelnou součástí studijního plánu, je obsažena v nabídce volitelných předmětů. Návrh témat prací / příklady záv. prací Stanovení léčiv v kalech z čistíren odpadních vod Možnosti skladování vodíku pro jeho využití v dopravě Sledování účinnosti odstraňování barvy při úpravě vody se zvýšeným obsahem huminových látek Využití mechů a lišejníku pro hodnocení přítomnosti kovů v ekosystému Problematika výskytu boru ve vodách pitných a povrchových Toxicita odpadních vod. Moderní antikorozní systémy v nemrznoucích teplonosných kapalinách Možnosti využití nových filtračních technologií při regeneraci vody v ZOO Brno Problematika srážkových vod v životním prostředí Studium změn jakosti pitné vody při její distribuci Emise z dopravy - nové polutanty Problematika recyklace PET lahví: současný stav a perspektivy Autovraky z hlediska ekonomiky, technického zpracování a životního prostředí Vliv nanočástic na vlastnosti tvrdých polyurethanových pěn Analýza dehtu vzniklého spalováním biomasy Přístup k uložišti závěrečných prací https://www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_prohlizeni_zp Návaznost na další stud. programy 3/3

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo

Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Dlouhodobý záměr SVŠE Znojmo do roku 2011 Projednáno AR SVŠE 23. 11. 2007 1. Východiska dlouhodobého záměru Dlouhodobý záměr Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo

Více

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách

Studijní obor: Bioanalytik odborný pracovník v laboratorních metodách Magisterský studijní program Biochemie (doplněk ke studijnímu katalogu zveřejněnému na webových stránkách fakultu http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2015/katalogbch.pdf) Garant studijního programu Prof.

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2016/2017 Pro akademický rok 2016/2017 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studium Děkan může uchazečům

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015 Pro akademický rok 2014/2015 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing.

Více

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE

SYLABUS BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE SYLABUS MODULU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE A PRAXE František Prášek Ostrava 2011 : Sylabus modulu Bakalářská práce a praxe Autoři: Ing. František Prášek Vydání: první, 2011 Počet stran: 15 Tisk: Vysoká škola podnikání,

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002

Pedagogická činnost. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. v roce 2002 Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2002 Opava, březen 2003 1. Studijní programy Matematický ústav v Opavě, Slezské univerzity v Opavě garantuje a zajišťuje

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2015/2016 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 7. 9. 11. 9. 2015 AB, AT, AM 29. 9. 18. 12.2015 AB, AT, AM 30. 11-4. 12. 2015 Zimní semestr AB, AT, AM 4. 1.

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky Charakteristika projektu Název projektu: Modularizace a modernizace studijního programu počáteční přípravy učitele fyziky

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip

Ostravská univerzita v Ostravě. Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Ostravská univerzita v Ostravě Katedra informatiky a počítačů prf.osu.cz/kip Proč studovat informatiku Pochopení problematiky moderního a stále se rozvíjejícího oboru. Široké uplatnění v rámci informatických

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Vyhodnocení studentské ankety

Vyhodnocení studentské ankety Vyhodnocení studentské ankety V rámci řešení klíčové aktivity č. 7: Návaznost dalších předmětů bakalářského studia byla provedena podrobná analýza výsledků studentské ankety realizované v průběhu posledních

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013

Fyzikální chemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní. Platnost: od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2013 Učební osnova předmětu Fyzikální chemie Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: Celkový počet vyučovacích hodin za studium: Analytická chemie Chemická technologie Ochrana životního

Více

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKB SKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA BEZPEČNOSTN NOSTNÍHO INŽENÝRTSV ENÝRTSVÍ Katedry a pracoviště od 7./2011 Katedra bezpečnostních služeb

Více

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu

Obecná ustanovení. Podmínky přijetí ke studiu Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaných studijních programech na Provozně ekonomickou fakultu MZLU v Brně v zimním semestru akademického roku 2005/2006 1 Obecná ustanovení (1) Podmínky pro přijetí

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Učební plány 2015/2016

Učební plány 2015/2016 Č. dokumentu: UPO-001-01092015 Strana 1/25 Dokument Učební plány 2015/2016 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství

Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP. Stavební inženýrství Informace o přijímacím řízení do magisterských studijních programů pro absolventy SP Stavební inženýrství PODMÍNKY PŘIJETÍ Podmínky: 1. úspěšné ukončení bakalářského studijního programu zaměřeného na stavební

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA DÍLČÍHO MODULU EKONOMICKÉ ASPEKTY OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Miroslav Kaloč Vítězslav Zamarský Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala:

Více

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU

Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Výuka genetiky na Přírodovědecké fakultě MU Jiří Doškař Ústav experimentální biologie, Oddělení genetiky a molekulární biologie 1 V akademickém roce 1964/1965

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia

Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Studijní program Zdravotnická bioanalytika studijní obor zdravotní laborant BAKALÁŘSKÉ STUDIUM kombinovaná forma studia Vysvětlivky ke studijnímu programu kombinovaná forma: P - přednášky C - cvičení nebo

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE č. 3/2014 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2014 Číslo jednací: fch/0799/14 Vypracoval

Více

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG

Přerov. říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně prospěšné společnosti VŠLG Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2014. Přerov říjen 2013 schváleno ve správní radě obecně

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. *Studium je čtyřleté *Zaměřeno na zvládnutí základních principů metrologických činností a managementu kvality *Studium je

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více