O ČINNOSTI. ve školním roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O ČINNOSTI. ve školním roce 2010-2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. DOBŘANY, OKRES RYCHNOV NAD KNĚŽNOU. Tento dokument vypracoval Mgr. Jan Grulich, ředitel školy, dne Je vyhotoven ve třech originálních stejnopisech, přičemž jeden je uložen u předsedy správní rady, druhý u ředitele, třetí je předán Obecnímu úřadu obce Dobřany. Toto je kopie pro potřeby zveřejnění.

2 1. Charakteristika školy Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany je základní devítiletá škola s běžným výukovým programem, rozšířeným o volitelné předměty výuku cizích jazyků od první třídy a výuku informační technologie. Škola byla zařazena do sítě škol s účinností od , kdy došlo k jejímu přemístění ze Slavoňova do Dobřan. Od došlo ke změně zařazení. Původní název školy Soukromá Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany 2 byl nahrazen názvem Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany. V Dobřanech v Orlických horách byla zrušena státní základní škola k Je to horská obec, ležící v severozápadní části okresu Rychnov nad Kněžnou. Škola poskytovala ve školním roce základní vzdělání celkem 128 žákům z těchto okolních podhorských a horských měst a obcí: Bačetína, Bohdašína, Bystrého, Dobrého, Domašína, Dobrušky, Dobřan, Janova, Jizbice, Kounova, Liberku Stará Huť, Nového Města nad Metují, Ohnišova, Olešnice v Orl. h., Orlického Záhoří, Pěčína, Podbřezí Lhoty Netřeba, Sedloňova, Slavětína, Slavoňova, Tisu, Valu, Vanovky a Deštného v Orlických horách. Během roku došlo k následujícímu pohybu žáků: Shelley Scheepersová odešla k z 2. ročníku. Veronika Bartoníková odešla k z 3. ročníku. Anna a Marie Bartoníkovi odešli k ze 4. ročníku. Tereza Bartoníková odešla k z 6. ročníku. Jaysen Scheepers odešel k z 6. ročníku. Cheyenne Scheepers odešla k z 8. ročníku. Škola je plně organizovanou základní školou, jež má celkem 9 ročníků, školní družinu a školní klub. Na I. stupni je 5 samostatných tříd a na II. stupni jsou 4 samostatné třídy. PŘEHLED O POČTECH ŽÁKŮ K ročník Celkový počet počet chlapců počet dívek žáků I.stupeň celkem II.stupeň celkem I.a II.stupeň celkem žáků

3 Prostorové podmínky školy pro výuku jsou dobré. V hlavní školní budově je celkem 9 kmenových učeben, plus 1 je odborná. Pro výuku šití a vaření slouží samostatná kuchyňka. Družina využívá 2 samostatné učebny a prostory školní kuchyňky. Výuka na hudební nástroje probíhá také v samostatné učebně. K uskladnění učebních pomůcek a učebnic mají učitelé k dispozici celkem 4 kabinety. V sousedství hlavní budovy je v samostatném objektu školní dílna pro dřevo - kov a školní dřevníky k uložení nářadí pro pěstitelské práce a také dílna keramická s využitím keramické pece. K výuce tělesné výchovy využívá škola pronájem tělocvičny v sokolovně, vzdálené 50 m od hlavní školní budovy a víceúčelové hřiště tělovýchovné jednoty s vybavením pro hřiště na malou kopanou, vybíjenou, volejbal, nohejbal, florbal, tenis a přehazovanou. V blízkosti sportovního hřiště je také dětské hřiště s dřevěnými atrakcemi, které děti využívají v družině, školním klubu, při tělesné výchově a při čekání na autobus. Dále mohou žáci školy využívat trampolínu, která je k dispozici před hlavní budovou školy. Během letních prázdnin prošla škola celkovou údržbou, jedna z tříd byla přestavěna z učebny informatiky a učebna informatiky byla přestavěna z 1 kabinetu a školní knihovny a prošla obnovou informační technologie. Zbylé učebny byly vybaveny novým školním nábytkem. Poslední dvě třídy byly vybaveny novými pylonovými tabulemi. Na škole působí celkem 14 učitelů, 5 na I. stupni a 9 na II. stupni včetně ředitele školy a odborného pedagogického asistenta. Ve družině se střídají učitelé při vedení zájmových kroužků. Na hudební nástroje vyučují 2 externí učitelky. Provoz školy dále zajišťuje 5 provozních zaměstnanců: 1 administrativní pracovnice, 1 školnice, 1 topič a údržbář budovy, 2 kuchařky. Chod školy řídí a koordinuje ředitel školy, který vytváří a sleduje podmínky pro pedagogickou činnost učitelů, spolupracuje s obcí, hodnotí činnost školy za uplynulý školní rok ve výroční zprávě a projednává veškeré další otázky související s problematikou školy. Celkový chod školy byl zabezpečen společností Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany, která zajišťovala investiční výdaje a neinvestiční náklady. Škola dostávala dotace z MŠMT, příspěvky obcí a na provoz velkoryse přispívala obec Dobřany. Spojení s Dobruškou a Novým Městem nad Metují je dobře zajištěno autobusovou dopravou. Spojení s Deštným v Orl. h. a Sedloňovem je zajištěno školním mikrobusem, a linkovým autobusem. 2. Přehled učebních plánů Ve školním roce se vyučovalo podle vzdělávací koncepce a učebního plánu školy schváleném MŠMT ČR dne 25. června 1997 pod čj / jako učební dokument pro Základní školu Trivium Plus, o.p.s. v Dobřanech a podle ŠVP Bezpečnou cestou labyrintem poznání. Škola se ve své vzdělávací činnosti řídí vzdělávacím programem Základní škola schváleným MŠMT ČR pod č.j /96-2. Vzdělávací koncepce školy je zaměřena na rozvoj žáků ve všech sférách lidství, ne pouze na racionalitu a hmotné hodnoty, výuka a organizace výuky využívá krásné horské polohy školy a vede žáky k vlastnímu samostatnému rozvoji s důrazem na soužití a realizaci s přírodou a okolím, ve kterém žijeme. V 1., 2., 3., 4. a 6., 7., 8., 9. ročníku se vyučovalo podle ŠVP Bezpečnou cestou labyrintem poznání. V rámci nadstandardní nabídky ZŠ Trivium Plus, o.p.s. Dobřany je formou individuální nástrojové výuky vyučována hra na 3 hudební nástroje: kytaru, klavír a zobcovou flétnu. Při výuce hry na zobcovou flétnu, klavír a kytaru (30 min týdně na žáka) používá škola osnovy pro ZUŠ pouze jako vodítko. Tempo pokroku či žánrové zaměření závisí nejvíce na individuálních schopnostech žáka a požadavcích rodičů. Hra na hudební nástroje je na vysvědčení uváděna jako práce v kroužku. Náboženství pro všechny žáky školy a cizí jazyky pro ročník jsou zařazeny jako nepovinný předmět. Od 3. ročníku jsou cizí jazyky předmětem povinným. Škola se též stará o kvalitní využití volného času svých žáků, organizuje práci kroužku keramického, dramatického a tanečního, pěveckého, sportovního, moderních tanečků, šikovných ručiček, gymnastického, logopedického, výtvarného, školní družiny a školního klubu

4 3. Pracovníci školy Na škole působí celkem 14 pedagogických pracovníků, z toho 11 na celý úvazek, 3 na částečný úvazek ( externí učitelka NJ, učitel fyziky, učitel informatiky), dále externí učitelka klavíru a učitelka flétny, 1 asistentka a 4 provozní zaměstnanci. Provozní zaměstnanci školy: JMÉNO A PŘÍJMENÍ KVALIFIKACE VZDĚLÁNÍ Mirka Brychová školnice Nastoupila k Radek Šopík topič SOŠ Alena Křížová kuchařka SOU Hana Kavková Vedoucí školní kuchyně Nastoupila k Pedagogičtí pracovníci: JMÉNO A PŘÍJMENÍ KVALIFIKACE ŠKOLA APROBACE Mgr. Iva Voborníková učitelka UK Praha I.st. + Vv Naděžda Jiránková učitelka SPgŠ-vychovatelka I.st. Mgr. Alena Vacková učitelka, zástupkyně PF Hradec Králové I.st + Vv ředitele Mgr. Hana Henclová učitelka, asistentka PF UP Olomouc I.st., SP Mgr. Jan Grulich učitel, ředitel školy Univerzita Pardubice Univerzita JAK Praha NJ Andragogika, RLZ Mgr. Hana Kárníková učitelka PF MU Brno M - Bi Pavla Bajerová učitelka Studuje učitelství I. st. I. stupeň Olomouc Mgr. Luboš Kubáček učitel Masarykova Univerzita Brno, Ped. fakulta I. stupeň Bc. Andrea Kárníková učitelka, vychovatelka, MD SPgŠ PF Hradec Králové Učitelství v Mš a studuje učitelství I. stupně. Tv Ze Mgr. Jiří Killar učitel Univerzita Palackého, Olomouc Ing. Pavel Mach učitel ČVUT fyzika Mgr. Kateřina Málková učitelka, sekretářka Univerzita HK Spec. a soc. pedagogika Zdeňka Moravcová, DiS. asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD a ŠK. VOŠ Litomyšl Pedagogika specifických činností ve volném čase se zaměřením na spec. pedagogiku. Mgr. Roman Toušek učitel VŠ Inf. Mv. - dohoda Veronika Ospaldová učitelka NJ Státní zkouška. Studium NJ Brno. Němčina Během školního roku vypomáhali na dohodu o provedení práce či na dohodu o pracovní činnosti tito EXTERNÍ spolupracovníci: Ing. Iveta Hejzlarová, p. Kiszková, p. MgA. Gazdíková. Ekonomickou agendu a účetnictví po celý rok externě zpracovávala: Gabriela Tošovská

5 4. Přijímací řízení, zařazení žáků. V září byli vycházející žáci seznámeni s nabídkou středních škol a učilišť, v průběhu roku navštívili školské výstavy ( Školská výstava Rychnov nad Kněžnou) a akce týkající se této problematiky. Rozmístění žáků 9. ročníku v letošním školním roce 2010/2011 podle podaných přihlášek proběhlo takto: 1. Marek Gažik SŠ Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, inf. technologie. 2. Petr Pillár SŠ Podorlické vzdělávací centrum Dobruška, klempíř. 3. Mitchel Scheepers SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, truhlář. 4. Ondřej Suchánek SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, obráběč kovů. 5. Emil Hradecký SOŠ a SOU Nové Město nad Metují, obráběč kovů. 6. Leoš Ruffer Střední škola řemeslná, Jaroměř, opravář zem. strojů. 7. Olga Kálalová Gymnázium, Dobruška. 8. Žaneta Kárníková SPŠ chemická, Pardubice, aplikovaná chemie. 9. Jan Pátek SPŠ Nové Město nad Metují, Technické lyceum. 10. Jakub Andrš SPŠ Nové Město nad Metují, Technické lyceum. 11. Klára Mičková USŠ propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, grafický design. 12. Josef Marek 8 leté Gymnázium Dobruška. 13. Ondřej Smola 8 leté Gymnázium Dobruška. Z 9. ročníku vychází 11 žáků (8 chlapců a 3 dívky). Z 5. ročníku odchází 2 žáci (2 chlapci). 5. Výsledky vzdělávání Hodnocení výsledků výchovně-vzdělávací práce ve školním roce vychází ze závěrů hospitací ředitele školy, zástupkyně ředitele, ze zpráv metodických orgánů na škole a z hodnocení plánu práce za uplynulý školní rok. Společnost doplnila počet nových učebnic pro všechny třídy, které bylo potřeba doplnit na počet žáků pro příští školní rok. 21. ledna 2011 proběhl zápis žáků do 1. ročníku za účasti učitelek a učitelů Ivy Voborníkové, Naděždy Jiránkové, Ladislavy Procházkové, Luboše Kubáčka, Kateřiny Málkové a ředitele školy. Bylo zapsáno 20 budoucích žáků 1. ročníku, 2 žáci dostali odklad povinné školní docházky a 2 žáci byli zapsáni po dodatečném zápisu. Většina učitelů pracovala v optimálním pracovním tempu, vzájemně spolupracovali, pracovní atmosféra byla tvořivá. Vypracované tématické plány pro jednotlivé předměty a ročníky poskytovaly učitelům dostatečný prostor pro výchovně-vzdělávací proces. Ve všech ročnících se vyučuje podle učebnic a dokumentů schválených MŠMT. V 1. třídě vyučoval pan učitel Mgr. Luboš Kubáček. Ve 2. třídě vyučovala paní učitelka Mgr. Ladislava Procházková. Ve 3. třídě vyučovala paní učitelka Mgr. Iva Voborníková. Ve 4. třídě vyučovala paní učitelka Naděžda Jiránková a v 5. třídě vyučovala paní učitelka Pavla Bajerová. Třídní učitelé na II. stupni byli v jednotlivých třídách tito učitelé: v 6. třídě Mgr. Alena Vacková, v 7. třídě Mgr. Jiří Killar, v 8. třídě Mgr. Kateřina Málková a v 9. třídě Mgr. Hana Henclová. V lednu 2011 proběhl pod vedením paní učitelky Hany Kárníkové, Ivy Voborníkové a pana Jiřího Killara lyžařský kurz pro žáky 6., 7. a 8. ročníku

6 Přehled prospěchu 1. Stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo žáci s dostatečnou nehodnoceno Přehled prospěchu 2. stupeň tříd a Počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospěl o žáci s jednou nebo více dostatečnou nehodnoceno Celkový přehled počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s jednou a více dostatečnou nehodnoceno 1. stupeň stupeň celkem * prospěl při komisionálním opravném přezkoušení. 6. Údaje o zameškaných hodinách počet omluvených hodin počet omluvených hodin na žáka počet neomluvených hodin počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , celkem ,

7 7. Údaje o integrovaných žácích druh postižení ročník počet žáků sluchově postižení 7. 1 s vadami řeči 5. 1 tělesně postižení 1., 8. 2 s vývojovými poruchami 3., 4. 5., učení s mentálním postižením 5., 8. 2 s poruchami chování 4., 5., 7., 8., Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zabezpečení jejich výuky: Naše škola věnuje velkou pozornost i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jsme otevření pro žáky s jakýmkoli postižením či znevýhodněním. Naprosto běžná je kvalitní a profesionální péče o žáky s vývojovými poruchami učení. Žáky integrujeme individuálně v běžných třídách. Na žádost zákonných zástupců a doporučení pedagogicko - psychologických poraden mohou být vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Učitelky pro tento druh znevýhodnění si pravidelně berou žáky k docvičování látky a individuálně se jim věnují celkem 17 hodin týdně. O tyto žáky pečují učitelky se speciálně pedagogickým vzděláním a vychovatelka se speciálně pedagogickým proškolením Rozvrh hodin a týdenní časové dotace jsou zpracovány na školní rok tak, aby byl naplněn učební plán daného ročníku. V pravidlech pro hodnocení žáků přihlížíme k doporučení školského poradenského zařízení. Na výše uvedené pracovníky školy se mohou rodiče, ale i sami žáci s důvěrou obrátit, ať již jde o konzultaci, či podporu v obtížných psychosociálních situacích. Odborná péče o žáky s vývojovými poruchami učení: Dáváme šanci všem (Vzděláváme žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií, dyskalkulií atd.). Včasná diagnostika poruchy. Ve škole pracuje vyškolený speciální pedagog. Individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení (individuální péče v hodinách českého jazyka a matematiky). Spolupráce s pedagogicko psychologickými poradnami. Možnost slovního hodnocení žáka na základě žádosti zákonných zástupců. Možnost práce podle individuálního vzdělávacího plánu na základě doporučení PPP a žádosti zákonných zástupců. Doučování. Hodnocení probíhá podle Metodického pokynu MŠMT (hodnocení s tolerancí ). Vzdělávání žáků s poruchami chování Péče o žáky hyperaktivní, nepřizpůsobivé, impulsivní a snadno unavitelné (jejich lehčí forma). Integrace na doporučení PPP

8 Stanovení přesných pravidel chování, způsob komunikace ve škole i při mimoškolních akcích. Možnost individuálního vzdělávacího plánu. Systém pochval a sankcí. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Samozřejmostí naší školy je i péče o talentované a mimořádně nadané žáky. Tuto službu zajišťujeme ve dvou oblastech. U žáků mimořádně nadaných zvyšujeme motivaci, rozšiřujeme učivo v předmětech, které prezentují nadání dítěte. Poskytujeme jim i prostor k jejich seberealizaci prostřednictvím zájmových kroužků atd. Žáci mohou individuálně navštěvovat výuku ve vyšších ročnících. Učitelé je připravují i na olympiády a soutěže. V případě, že je žák mimořádně nadaný a jeho nadání potvrdí pedagogicko psychologická poradna, lze na žádost rodičů převést žáka na základě rozhodnutí ředitele školy do vyššího ročníku základního vzdělávání. Vztah učitel žák Na naší škole budujeme vzájemnou důvěru mezi učitelem a žákem. Žák ví, že se může na učitele obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Zároveň je nutné, aby žák respektoval osobnost učitele a uvědomoval si své povinnosti, sám pomáhal s řešením. Slušnost na obou stranách je první předpoklad úspěchu. Učitel získává důvěru žáka prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je učitel otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem apod. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka

9 9. Školení a kurzy pedagogických pracovníků Školení a kurzy pedagogických pracovníků školy 2010/2011 Schůze AŠSK v Kostelci nad Orlicí H. Kárníková, J. Killar Schůze výchovných poradců H. Kárníková Školení instruktorů snowboardingu J. Killar Školení instruktorů lyžování I. Voborníková Kurz anglického jazyka Brána jazyků otevřená H. Kárníková, K. Málková, H. Henclová září 2010 duben 2011 Zoo Dvůr Králové, enviro. výchova H. Kárníková Schůze výchovných poradců H. Kárníková Dosažení jazykové úrovně B1 v anglickém jazyce H. Henclová duben 2011 Dosažení jazykové úrovně B2 v anglickém jazyce K. Málková duben 2011 Dosažení jazykové úrovně A2 v anglickém jazyce H. Kárníková duben 2011 Reedukace, syndrom ADHD, ADD, studium školského zákona H. Henclová v průběhu šk.roku Studium školského zákona, tabulky excel, pro projekty studium Středověku a Novověku. A. Vacková v průběhu šk.roku Samostudium Pravěku a pravěkého umění a Starověku a starověkého umění, studium a příprava projektu Vzduchoplavec Kráčmera, studium školského zákona. N. Jiránková v průběhu šk.roku Dopravní výchova na I. stupni M. Novotná, M. Kremličková: Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele, S. F. Riefová: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. I. Voborníková v průběhu šk.roku Samostudium aztécké civilizace pro rozšíření výuky zeměpisu, studium školského zákona. J. Killar v průběhu šk. roku J. Canfield, H. C. Wells Hry pro zlepšení motivace a sebepojetí žáků, L. Mojžíšek Vyučovací hodina, V. Gaňo Defektní děti (zde se zaměřil na problematiku dětí s tělesnými vadami), Orlické hory, Podorlicko přírodou, dějinami, současností (chtěl více poznat region, kde leží škola a kde bydlí žáci naší školy), studium školského zákona. L. Kubáček v průběhu šk. roku Účast na projektu Pedagogické knihovny v Hradci Králové podporující čtenářskou gramotnost. Jednalo se o výstavu pod názvem: Vydáním knížky teprve všechno začíná. Součástí projektu byla např. i beseda s ilustrátorem Jiřím Fixlem v dubnu tohoto roku, na kterou poslaly obrázky k textům i žáci naší školy. Další logopedické vzdělávání samostudium, studium školského zákona. L. Procházková v průběhu šk. roku Studium počítačového programu Bakaláři samostudium, studium literatury, týkající se rozvoje učení v anglickém jazyce, studium školského zákona. K. Málková v průběhu šk. roku 10. Řešení přestupků: Porušování školního řádu, týkajícího se držení, distribuce a užívání návykových látek v prostorách školy, je klasifikováno jako hrubý přestupek a jsou vyvozeny patřičné sankce. Jsou přísně sledovány i další sociálně patologické jevy šikana, vandalismus, brutalita, rasismus, záškoláctví, krádeže, apod. Při jejich zjištění jsou navržena cílená opatření. V případě, kdy selže prevence ve škole, bude přistoupeno k následujícím opatřením: 1. individuální pohovor se žákem, 2. jednání s rodiči na úrovni výchovné komise, - 9 -

10 3. doporučení kontaktu s odborníky, 4. v případě nezájmu rodičů uvědomění sociálního odboru, oddělení péče o dítě, 5. v případě trestných činů oznámení Policii ČR. 11. Mimoškolní aktivity. Na škole pracovalo 15 kroužků či nepovinných předmětů: KROUŽEK ŠK.DRUŽINA ŠK.KLUB KERAMICKÝ KYTARA MOD.TANEC počet žáků KROUŽEK PĚVECKÝ KLAVÍR FLÉTNA NÁPRAVA NÁBOŽENSTVÍ počet žáků KROUŽEK ŠIKOVNÉ RUCE SPORTOVNÍ DRAMATICKÝ A TANEČNÍ počet žáků KROUŽEK GYMNASTIKA VÝTVARNÝ počet žáků Přehled mimoškolních aktivit PLÁN AKCÍ PRO ŠK. ROK 2010/2011 Název akce Třída/Stupeň Datum Rozdávání letáků na linku důvěry celá škola Exkurze Dobruška F. L. Věk, radnice 5. ročník Přespolní běh Solnice ročník Třídní schůzka 1. ročník 1. ročník Exkurze Častolovice 8. ročník Národní muzeum exkurze ročník Přírodovědný klokan 8. a 9. a ročník Ateliér Podolský, animovaný film celá škola Školská výstava Rychnov nad Kněžnou 9. ročník Třídní schůzky a pedagogická rada celá škola Pelmel - hudební vystoupení celá škola Přehazovaná Kostelec nad Orlicí 8. a 9. ročník dívky Čerti celá škola Florbal Rokytnice v Orl. h. 8. a 9. ročník chlapci Školní vánoční besídka v sokolovně celá škola Volejbal Kostelec nad Orlicí učitelé Kino - Vzůru do oblak 1. stupeň

11 Besídka Ohnišov 1. ročník Projekt Ladovská zima 1. stupeň Matematická olympiáda školní kolo 5. ročník Pythagoriáda školní kolo 5. ročník Pedagogická rada učitelé Florbal Rokytnice v Orl. h. 8. a 9. ročník chlapci Zápis do 1. Třídy Lyžařský kurz 6. až 9. ročník Okresní kolo mat. olympiády RK 5. ročník Okresní kolo Pythagoriády RK 5. ročník Pololetní vysvědčení celá škola Lyžařské závody Deštné v Orl. h. výběr z 2. stupně Mykologická přednáška celá škola Snowboard - závody Deštné v Orl. h. výběr z 2. stupně Plavecký kurz ročník únor - květen Pythagoriáda školní kolo ročník Masopustní karneval celá škola Projekt čtenářská gramotnost 4. a 5. ročník Matematický Klokan ročník Pythagoriáda okresní kolo ročník Okresní kolo mat. olympiády RK 6. a 8. ročník Holčičí koleda dívky celé školy Barevné dny 1. stupeň Den Země celá škola Klučičí koleda kluci celé školy Pythagoriáda krajské kolo vybraní žáci 6. a 8. ročníku Přednáška trestní právo - paní A. Machová 8. a 9. ročníik Soutěž Co vím o lese? Náchod 5. ročník Soud Náchod exkurze 8. a 9. ročníik Testy scio 8. ročník a Projekt Dopravní výchova 1. stupeň Školní akademie a den otevřených dveří celá škola Přírodovědná vycházka - pan Gerža 2. stupeň Den dětí s Ohnišovem celá škola Výlet Kunětická hora ročník Exkurze Londýn vybraní žáci ročníku Koncert filharmonie Hradec Králové 1. stupeň Školní výlet Stříbrňák Hradec Králové ročník Školní výlet Dobrošov a Náchodský zámek ročník Projekt Vzduchoplavec Kráčmera 4. ročník Soutěž o cyklistické helmy 3. a 4. ročník Vodácký kurz 8. ročník Turnaj ve vybíjené 1. stupeň Turnaj ve florbalu 2. stupeň

12 12. Informační systém k veřejnosti Škola má velký zájem na dobré spolupráci s rodiči. Zapojení rodičů do dění ve škole je významným prvkem ve výchovné činnosti žáků. Velmi dobrým příkladem této spolupráce byl projekt Lidská práce, kdy rodiče přicházeli do školy, kde přednášeli žákům o svém zaměstnání. Rodiče jsou informováni o chování a prospěchu svých dětí na pravidelných třídních schůzkách, mohou kdykoli navštívit školu, konzultovat jakékoli problémy ať už výchovné nebo týkající se školního prospěchu, s kterýmkoli učitelem. Mohou využívat osobního, telefonického nebo elektronického kontaktu. Veškeré dění ve škole mohou sledovat také na internetových stránkách školy Zde najdou všechny kulturní, společenské i sportovní akce žáků. Naleznou zde i elektronickou knihu přání a stížností. Dále se mohou zúčastnit anket, které slouží k lepší komunikaci mezi školou a okolím a plní přání a představy rodičů o dění na této škole. Každoročně jsou pořádány akce školy (vánoční besídky, školní akademie apod.) na které jsou rodiče a přátelé školy zváni a těší se vždy velké účasti. Velmi oblíbenou akcí ve školním roce 2010/2011 byla školní akademie a den otevřených dveří konaná , kde si příchozí mohli prohlédnout školu, nahlédnout do její historie, prohlédnout si a koupit si výrobky dětí, které vyrobily v kroužkách (keramický, výtvarný, šikovné ruce apod.). Dále pro ně bylo připraveno představení dramatického kroužku, pohoštění a příjemná pohoda. Ve školním roce 2010/2011 jsme pokračovali ve vydávání školního časopisu Trivium revue, na kterém se podílejí žáci z celého druhého stupně ZŠ Dobřany. Přispívat však mohou i žáci nižších ročníků a také široká veřejnost a samozřejmě rodiče a přátelé školy. Časopis je publikován na našich webových stránkách

13 13. Přehled žáků podle měst a obcí Město - obec žáků Město - obec žáků Bačetín 16 Olešnice v Orlických horách 1 Bohdašín 4 Orlické Záhoří 2 Bystré 17 Pěčín 2 Dobré 1 Podbřezí Lhota Netřeba 1 Domašín 2 Sedloňov 8 Dobruška 15 Slavětín 3 Dobřany 13 Slavoňov 4 Janov 9 Tis 1 Kounov 2 Val 4 Liberk Stará Huť 1 Deštné v Orlických horách 12 Nové Město nad Metují 6 Jizbice 1 Ohnišov 2 Vanovka 1 Celkem 128 Zpracoval: Mgr. Jan Grulich, ředitel školy MOTTO ŠKOLY: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost." Pro žáky: Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš." Pro učitele a rodiče: "Učit lze slovy, vychovávat jen příkladem." Pro školu v Dobřanech: "Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih." (z děl Jana Amose Komenského)

14 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ PRACOVNÍCI ŠKOLY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, ZAŘAZENÍ ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED PROSPĚCHU 1. STUPEŇ PŘEHLED PROSPĚCHU 2. STUPEŇ CELKOVÝ PŘEHLED ÚDAJE O ZAMEŠKANÝCH HODINÁCH ÚDAJE O INTEGROVANÝCH ŽÁCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZABEZPEČENÍ JEJICH VÝUKY: ODBORNÁ PÉČE O ŽÁKY S VÝVOJOVÝMI PORUCHAMI UČENÍ: VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PORUCHAMI CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH VZTAH UČITEL ŽÁK ŠKOLENÍ A KURZY PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŘEŠENÍ PŘESTUPKŮ: MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY INFORMAČNÍ SYSTÉM K VEŘEJNOSTI PŘEHLED ŽÁKŮ PODLE MĚST A OBCÍ Příloha: Předběžný rozpočet hospodaření

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ve školním roce 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TRIVIUM PLUS O.P.S. V DOBŘANECH MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života,

Více

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9.

BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. BEZPEČNOU CESTOU LABYRINTEM POZNÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. 9. 2007 Aktualizace 30. 9. 2014 MOTTO: "Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1. Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy Název: Základní škola a Mateřská škola Pecka, okres Jičín Adresa: Pecka 38, 507 82 Právní forma: příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 ZPRACOVAL: Mgr. Pavel PETRŽELA - ředitel školy Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1.1 Název, adresa, právní forma, IČO, zřizovatel školy 1.2 Zařazení

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE. Školní rok 2010 2011. Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2010 2011 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala:

VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled personálního zabezpečení činnosti školy

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní škola a Mateřská škola Starý Hrozenkov, okres Uherské Hradiště Starý Hrozenkov 233, 687 74 Čj: ZŠ a MŠ 71/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Pedagogická rada schválila: 23. 9. 2013 Školská rada schválila: 30. 9. 2013 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 1.1 Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více