Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Č.j. 557/13

2 Obsah strana 1. Základní údaje o škole Název organizace, kontakty Zřizovatel Vedení školy Školská rada Charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Přehled oborů vzdělávání Základní údaje o součástech školy Volitelné předměty Nepovinné a zájmové útvary Kroužky ŠD 5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma Seznam Pracovníků pedagogové Seznam pracovníků školní družina Seznam pracovníků - jídelna Seznam pracovníků - správní zaměstnanci 8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za I. pololetí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za II. pololetí Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacích zkoušek Přehled škol Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpráva metodika prevence Zpráva výchovného poradce Zpráva o sportovních aktivitách Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Besedy exkurze, výstavy Ostatní akce Akce ŠD Prezentace na veřejnosti Školní projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt - Školní mléko Projekt - Ovoce do škol Projekt - EU Peníze školám Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 23 při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace Spolupráce s partnery Soutěže krajská a okresní kola Soutěže oblastní a školní kola Reprezentanti školy 25 1

3 1) Základní údaje o škole 1.1 Název organizace, kontakty Název Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Adresa U Stadionu 849, Uničov kontakty telefon web IČO IZO REDIZO Zřizovatel Název Město Uničov Adresa Masarykovo náměstí 1, Uničov Kontakty Web IČO Vedení školy Ředitel Zástupce Výchovný poradce ICT koordinátor Metodik prevence Mgr. Milan Žůrek Mgr. Marie Milková Mgr. Svatava Rutarová Mgr. Martina Štěpancová Mgr. Milena Czabeová 1.4. Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Zdeněk Wiedermann Bc. Hana Kašparová Ing. Zdeněk König Lenka Ottová Mgr. Marie Milková Mgr. Jitka Benešová 2

4 1.5 Charakteristika školy Příspěvková organizace, Základní škola Uničov, U Stadionu 849 sdružuje základní školu s kapacitou 350 žáků, školní družinu s kapacitou 114 žáků a školní jídelnu s kapacitou 750 jídel. Zřizovatelem je Město Uničov. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků má škola strategicky výhodnou polohu v blízkosti autobusového nádraží. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu ve 14 třídách ročníku 280 žáků, což je 80 % kapacity budov. V pololetí byly v důsledku nedostatku mzdových prostředků třídy 2.ročníku sloučeny do jedné třídy. Žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola mnoha příležitostí, jehož výchovnými prioritami jsou tolerance, samostatnost, zdravý životní styl a bezpečné chování. Vzdělávacími prioritami jsou český jazyk, praktická matematika, angličtina, informační gramotnost, tělesná a sportovní výchova a praktické činnosti. Věkový průměr pedagogů byl 43 let, aprobovanost 95 %, ve škole působilo 16 učitelek, 3 učitelé, 3 vychovatelky a jedna asistentka pedagoga. Kvalita pedagogického sboru je velmi vysoká, což jednoznačně dokazují výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogové zpestřují žákům školu pořádáním zajímavých akcí (exkurze, výlety, filmy, besedy, soutěže, projekty atd.). Nejdůležitější je však jejich důslednost při budování korektních vztahů mezi žáky ve třídních kolektivech, jehož důsledkem je velmi příznivé školní klima, ve kterém se dobře pracuje. Příjemné a podnětné školní prostředí napomáhají vytvářet i nepedagogičtí pracovníci - hospodářka, čtyři uklízečky, vedoucí školní jídelny, šest kuchařek a školník. Nepedagogičtí zaměstnanci školy působí příznivě na výchovu žáků, i na jejich bezpečnost. Úroveň chování dětí je vysoká. Minimální je výskyt současných negativních jevů u mladé generace (šikana, alkohol, drogy). Žáci jsou k sobě tolerantní a uznávají autoritu pedagogů. Vědomosti a dovednosti dětí jsou na velmi dobré úrovni, což prokazují výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek na střední školy, srovnávacích testech a v soutěžích mezi školami. Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo v 14-ti kmenových učebnách, v odborných učebnách přírodopisu, fyziky, cvičné kuchyni, dílnách a ve dvou počítačových učebnách, které umožňují na všech 30 počítačích přístup na internet s vysokou rychlostí přenášení dat. Učebny i ostatní prostory jsou funkčně zařízené a průběžně udržované. Většina prostor je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Škola má k dispozici dvě tělocvičny a hřiště na kopanou a atletiku. Vedle něj je areál s pískovištěm, lavičkami a prolézačkami, který využívá družina. Žáci využívají ucelené řady učebnic ve většině předmětů. Kromě toho mají také k dispozici sbírky úloh, tabulky, atlasy, mapy, slovníky, encyklopedie a mnoha dalších pomůcek. Osvědčila se také práce s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dobrou úroveň vybavení má kabinet chemie, fyziky, cvičná kuchyně a školní dílny. Velké množství počítačových programů a skvělá úroveň vybavení kabinetu tělesné výchovy je příčinou velkého zájmu žáků o tyto předměty. Ve škole úspěšně pokračuje projekt na zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím IT s názvem Zajímavá škola. Byly nakoupeny interaktivní tabule, nové počítače a další IT. Učitelé v rámci projektu vytvořili stovky vlastních digitálních učebních materiálů, kterými zpestřují výuku a dělají ji tímto názornější. Ve školním roce 2012/2013 připravovala školní jídelna denně okolo 600 jídel pro ZŠ U Stadionu, ZŠ Haškova, Speciální školu, ZUŠ a Pečovatelskou službu. Škola v rámci vedlejší činnosti pronajímá široké veřejnosti obě své tělocvičny. Týdně se zde v odpoledních a večerních hodinách vystřídá okolo 450 sportovců. Při škole funguje florbalový oddíl s více než 100 členy, jehož činnost je zcela zásadní pro prevenci kriminality mládeže. Mgr. Milan Žůrek ředitel školy 3

5 2) Přehled oborů vzdělávání 2.1 Přehled oborů vzdělávání Datum zápisu školy do rejstříku Datum zahájení činnosti Právní forma příspěvková organizace Ředitel Mgr. Milan Žůrek Statutární orgán právnické osoby Mgr. Milan Žůrek Datum zápisu osoby do rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Školní vzdělávací program Škola mnoha příležitostí Datum platnosti ŠVP Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 350 Součásti školy: Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Vyučovací jazyk Kapacita G21 Školní družina Uničov U Stadionu 849 český L11 Školní jídelna Uničov U Stadionu 849 český B00 Základní škola Uničov U Stadionu 849 český Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd / oddělení Počet žáků/ dětí Průměr na třídu I. stupeň ,6 II. stupeň Školní družina ,5 4

6 2.3 Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Přírodovědná praktika Cvičení z českého jazyka Německý jazyk Ruský jazyk Práce na počítači ročník ročník 7. ročník ročník 8. ročník 9. ročník ročník 2.4 Nepovinné a zájmové útvary Anglický jazyk Pohybové hry Šachový kroužek Florbal Tenis Šachy Pohádka písnička 2.5 Kroužky ŠD Vaření Počítače Pohybové hry Logopedie Dovedné ruce 5

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Organizační schéma ZŠ Uničov, U Stadionu /2013 Mgr. Milan Žůrek ředitel Radka Petříková vedoucí jídelny Mgr. Marie Milková zástupce ředitele Jiřina Machalová vedoucí kuchařka Mgr. Svatava Rutarová výchovný poradce 8.A Miroslav Sczeponiak školník Věra Medunová kuchařka Mgr. Martina Štěpancová poč. koordinátor Hana Svobodová kuchařka Mgr. Alena Pochylá 1.A Arnoštka Davidová uklízečka Kateřina Šafářová prac. kuchyně Mgr. Jarmila Bednářová 1.B Ivana Škrášková uklízečka Hana Horníková prac. kuchyně Mgr. Jitka Benešová 2.A Jarmila Kratochvílová uklízečka Mgr. Marta Veselíková 2.B Milena Janušková uklízečka Mgr. Lenka Štenclová 3.A Mgr. Ivana Čechová 3.B Mgr. Petra Valigurová 4.A Mgr. Renata Otevřelová 4.B Mgr. Jaroslava Klossová 5.A Věra Capková vedoucí vychovatelka Mgr. Horáková Miluše 5.B, A Ivana Bušfyová hospodářka Mgr. Martin Zíka 6.A Milena Chovancová vychovatelka Mgr. Milena Czabeová 7.A Lenka Pavlíková vychovatelka Mgr. Marcela Mikulíková 9.A Xenie Kuchařová vychovatelka Mgr. Leopold Čížek Z, Tv, Pč Mgr. Ivana Sklenáková A, D Xenie Kuchařová asistentka 6

8 3.2 Seznam pracovníků pedagogové jméno zařazení praxe vyučuje úvazek 1 Bednářová Jarmila učitel stupeň 1,00 2 Benešová Jitka učitel stupeň 1,00 3 Bušfyová Ivana hospodářka 24 1,00 4 Czabeová Milena učitel stupeň 1,00 5 Čechová Ivana učitel stupeň 1,00 6 Čížek Leopold učitel 23 Z, Tv, Pč 1,00 7 Horáková Miluše učitel stupeň, A 1,00 8 Klossová Jaroslava učitel stupeň 1,00 9 Kuchařová Xenie asistent pedagoga 16 0,43 10 Mikulíková Marcela učitel stupeň 1,00 11 Milková Marie zástupce ředitele stupeň 1,00 12 Otevřelová Renáta učitel stupeň 1,00 13 Pochylá Alena učitel stupeň 1,00 14 Rutarová Svatava učitel stupeň 1,00 15 Sklenáková Ivana učitel 5 2. stupeň, Aj, D 1,00 16 Štenclová Lenka učitel stupeň 1,00 17 Štěpancová Martina učitel stupeň 1,00 18 Valigurová Petra učitel stupeň 1,00 19 Veselíková Marta učitel stupeň 1,00 20 Zíka Martin učitel 6 2. stupeň 1,00 21 Žůrek Milan ředitel školy stupeň 1, Seznam pracovníků školní družina jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Capková Věra vedoucí ŠD 31 1,00 2 Chovancová Milena vychovatelka ŠD 30 1,00 3 Kuchařová Xenie vychovatelka ŠD 16 0,50 4 Pavlíková Lenka vychovatelka ŠD 19 1, Seznam pracovníků školní jídelna jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Machalová Jiřina kuchařka 37 1,00 2 Medunová Věra kuchařka 32 1,00 3 Petříková Radka vedoucí kuchyně 21 1,00 4 Svobodová Hana kuchařka 5 1,00 5 Šafářová Kateřina pracovnice kuchyně 0 1,00 6 Horníková Hana pracovnice kuchyně 4 1,00 7 Štrbíková Romana pracovnice kuchyně mateřská dovolená 7

9 3.5 Seznam pracovníků správní zaměstnanci jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Bušfyová Ivana hospodářka 24 1,00 2 Davidová Arnoštka uklizečka 36 1,00 3 Janušková Milena uklizečka 5 1,00 4 Kratochvílová Jarmila uklizečka 3 1,00 5 Sczeponiak Miroslav školník 13 1,00 6 Škrášková Ivana uklizečka 33 1,00 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních třídy na školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 18. a 19. ledna 2013, tentokrát s hodným vodníčkem Čepečkem. S ním si děti vylovily kapříky z rybníka, zahrály vodnickou ozvěnu, uvázaly pentle na vrbu a ozdobily hrnečky. Dostavilo se celkem 52 dětí, z toho 2 děti požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši školu 280 žáků, z toho 136 chlapců a 144 dívek. Na I. stupni bylo 176 žáků a na II. stupni 104 žáků / A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A Celkem Benkov Brníčko Břevenec Dětřichov Dolní Sukolom Horní Sukolom Lazce Litovel Medlov Mladějovice 1 1 Nová Dědina Nová Hradečná 1 1 Olomouc Oskava Paseka Plinkout 1 1 Pňovice 1 1 Renoty Rybníček 1 1 Střelice Troubelice Újezd u Uničova Uničov Úsov Zadní Újezd 1 1 Želechovice Celkem k

10 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků za 1. pololetí 2012/2013 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé p I.A Mgr. Jitka Benešová , ,88 24,88 I.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,50 14,50 II.A Mgr. Marta Veselíková , ,70 30,70 III.A Mgr. Lenka Štenclová , ,93 47,93 III.B Mgr. Ivana Čechová , ,06 29,06 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,00 30,00 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,60 20,60 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,75 16,75 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,94 45,94 VI.A Mgr. Martin Zíka , ,64 29,64 VII.A Mgr. Milena Czabeová , ,20 37,20 VIII.A Mgr. Svatava Rutarová , ,82 51,77 0,05 IX.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,77 45,77 Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,14 33,13 0 9

11 5.2 Prospěch žáků za 2. pololetí 2012/2013 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé p I.A Mgr. Jitka Benešová , ,06 32,06 I.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,17 35,17 II.A Mgr. Marta Veselíková , ,76 39,76 III.A Mgr. Lenka Štenclová , ,13 46,13 III.B Mgr. Ivana Čechová , ,47 34,47 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,94 57,94 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,15 31,15 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,45 32,45 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,78 50,78 VI.A Mgr. Martin Zíka , ,79 37,79 VII.A Mgr. Milena Czabeová , ,68 56,24 0,44 VIII.A Mgr. Svatava Rutarová , ,05 61,05 IX.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,67 66,53 0,13 Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,56 45,51 0,05 10

12 6) Údaje o přijímacím řízení 6.1 Výsledky přijímacích zkoušek: IX.A 30 žáků, VIII.A 1 žák celkem 31 žáků V.A 2 žáci, V.B 4 žáci celkem 6 žáků. Ke dni byli všichni žáci přijati na střední školy. TYP STŘEDNÍ ŠKOLY M/VL POČET ŽÁKŮ Gymnázium-osmileté - 6 Gymnázium M 2 školy uměl. směru M 4 střední odborné školy M 18 čtyřletý učební obor/m M 1 učební obory VL Přehled škol a učebních oborů zájem žáků: NÁZEV ŠKOLY OBOR POČET ŽÁKŮ Gymnázium Uničov gymnázium 2 Konzervatoř Brno hudba-housle 1 SŠ designu a módy Prostějov multimediální tvorba 2 SŠ designu a módy Prostějov užitá malba 1 SPŠ a OA Uničov obchodní akademie 3 SPŠ a OA Uničov stavebnictví 2 SPŠ a OA Uničov strojírenství 1 SOŠ a SOU Uničov mechanik-seřizovač 1 SOŠ a SOU Uničov opravář zemědělských strojů 3 VOŠ a SPŠ Šumperk technické lyceum 1 VOŠ a SPŠ Šumperk informační technologie 4 VOŠ a SPŠ Šumperk elektrotechnika 1 SPŠ Ostrava -Vítkovice strojírenství - výpočetní technika 1 SŠ technická a obchodní Olomouc mechanik-elektronik 1 SŠ polytech. Prostějov analýza potravin 1 SŠ polygrafická Olomouc tiskař na polygrafických strojích 2 Střední zdrav. škola a VOŠ Ostrava zdravotnický asistent 1 SOŠ Litovel cukrář 1 SOŠ Litovel kuchař-číšník 1 SOŠ a SOU Šumperk kadeřník 1 11

13 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Zpráva metodika prevence Ve školním roce 2012/2013 jsme v rámci Minimálního preventivního programu školy pokračovali v programech prevence záškoláctví, šikanování, projevů agrese a intolerance mezi žáky, v prevenci závislosti na návykových látkách a virtuálních drogách. Naší snahou bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Žáci druhého stupně v hodinách výchovy k občanství a ke zdraví diskutovali pod vedením vyučujících nejen o celospolečenských problémech, ale i o problémech své generace a vztazích mezi spolužáky. Rovněž se aktivně podíleli na řešení modelových situací a byli systematicky vedeni k uvědomování si vlastních postojů i názorů okolí. Do výuky byly průběžně zařazovány tematicky zaměřené besedy s pozvanými lektory a odbornými pracovníky řady neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových projevů chování. Žáci šestého až devátého ročníku absolvovali besedu s lektory projektu E-BEZPEČÍ, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování ve virtuálním prostředí, zejména na internetu. Seznámili se s riziky sociálních sítí a byli upozorněni na nutnost ochrany osobních údajů na internetu. Deváťáci měli rovněž možnost besedovat s preventistou Policie ČR o trestní zodpovědnosti mladistvých a s lektorem organizace ACET, panem S. Dysmasem, na téma Láska, partnerské vztahy a hrozba AIDS. Tradičně také pokračovala spolupráce deváťáků s MŠ. I tentokrát měl projekt Kamarád u dětí velký úspěch. S žáky šestého a sedmého ročníku jsme zhlédli představení dramatického kroužku ZUŠ v Uničově, které se zabývalo problematikou vlivu reklamy na mladého člověka. Obě třídy se také zapojily do ročního preventivního programu s podporou psychologa, který realizovalo Sdružení D Olomouc. S touto organizací spolupracujeme již několik let, během nichž prošli naši žáci téměř všemi prožitkovými programy. Prvňáčci se v rámci strukturovaného dramatického programu Méďové zamýšleli s lektory nad tím, co dělat, když něco provedou a jaké jsou možnosti nápravy, čtvrťáci se zase mohli vžít do kůže devítiletého Kryštofa v programu Kryštofe, neblbni! Ten dětem mladšího školního věku ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání a směřuje je ke konstruktivnímu řešení problémů. Současně posiluje prosociální chování dětí, ukazuje důležitost přátelství a vzájemné pomoci. Na potřebě empatického chování a vzájemné pomoci je postaven i program Outsider, řešící problematiku šikany. Tímto programem prošli letos žáci 5. ročníku. Nově jsme navázali spolupráci s Resocií Přerov. Žáci 5.A absolvovali lekce zaměřené na podporu pozitivních vztahů v kolektivu. Se stejným cílem jsme ve vlastní režii realizovali v 2. ročníku vybrané lekce z programu Kočičí zahrada a u žáků ročníku lekce zaměřené na OSV. Hlavním pilířem prevence rizikového chování u žáků však nejsou tyto programy, ale každodenní důsledná a citlivá práce třídních učitelů. Ta by však nemohla být efektivní bez podpory ostatních kolegů a vedení školy a rovněž bez spolupráce s rodiči. Je tedy třeba poděkovat všem, kdo se svou prací a přístupem k žákům podílejí na příjemném a bezpečném klimatu naší školy. 7.2 Zpráva výchovného poradce Činnost výchovného poradce se promítá se do různých oblastí činností školy: na 1. stupni je zaměřena ve spolupráci s třídními učiteli na vyhledávání děti s výukovými problémy, na přechod žáků z 1. na 2. stupeň (spolupráce vyučujících 1. a 2. stupně), práci s žáky s VPU (spolupráce s vyučujícími, vypracování IVP), sledování absence žáků, na volbu povolání - profesní orientaci a přijímacího řízení na střední školy, na spolupráce s PPP a SPC, MÚ-sociální odbor, Policií, na řešení problémů výukových i kázeňských. Součástí práce VP je také konzultační činnost poskytovaná žákům školy i jejich rodičům. Problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly, byly průběžně řešeny za spolupráce s třídními učiteli, žáky i rodiči. Z jednání výchovné komise byl vždy pořízen písemný záznam. Sledovali jsme rovněž účinnost podniknutých opatření a následně je vyhodnocovali. 12

14 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí práce všech pedagogických pracovníků. Učitelé sledují výkony svých žáků a při signalizaci výukových problémů doporučují rodičům odborná vyšetření. Výchovný poradce je nápomocen třídním učitelům při řešení problémů. Naše škola spolupracuje především s PPP v Olomouci, dále pak s PPP v Šumperku a SPC v Mohelnici. Na podkladě odborných posudků z PPP či SPC pak vyučující individuálně k jednotlivým žákům přistupují a ve výuce je zohledňují (upřednostňování ústního zkoušení, doplňovacích cvičení, krácení textů, možnost opravy neúspěchu, eliminace časového stresu, redukce učiva, zohledňování grafické úpravy, reedukace). Individuální přístup se týká také zohlednění krátkodobé pozornosti, nesoustředěnosti dětí, zvýšené únavnosti i jejich hyperaktivity. Pro zajištění informovanosti všech pedagogických pracovníků školy vypracovává výchovný poradce každoročně seznam žáků s doporučením ke zohledňování a žáků s doporučením k integraci. Ve školním roce 2012/2013 jsme měli v evidenci celkem 44 žáků, kteří prošli vyšetřením v PPP či SPC z toho 7 žáků s doporučením k integraci (6 žáků pro závažnost VPU, 1 žák pro poruchu chování ADHD asistent a jedna žákyně ze závažných zdravotních problémů). Pro žáky s doporučení k integraci je vždy vypracován na podkladě odborného posudku za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) individuální vzdělávací plán IVP, jehož plnění učitelé na konci školního roku vyhodnocují. Práci s talentovanými žáky je v hodinách věnována pravidelná pozornost. Naší snahou je motivovat nadané žáky ke zvýšenému úsilí zajímavými a náročnějšími úkoly, účastí na soutěžích v rámci školních kol, ale i mimo školu. Mohou si také vybrat z nabídky zájmových kroužků. Důkazem je jejich úspěšnost při reprezentaci školy (viz zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí a výsledky umístění v soutěžích). Volba povolání patří tradičně k prioritám školy. Vzdělávací oblast Výchova k povolání je začleněna především do povinných předmětů na druhém stupni Výchova k občanství, Rodinná výchova, Informatika a Pracovní činnosti. Při práci s žáky uplatňujeme různé formy a metody získávání informací besedy, internetové zdroje, multimediální a audiovizuální materiály, propagační materiály jednotlivých středních škol, individuální pohovory, exkurze a v neposlední řadě i nástěnka výchovného poradce, kde jsou průběžně zveřejňovány nejnovější informace a doporučení žákům i jejich rodičům. Žáci tak byli průběžně informováni o možnostech svého dalšího vzdělávání, o typech jednotlivých středních škol a nových studijních i učebních oborech. Uskutečnilo se několik besed žáků se zástupci středních škol, kteří hovořili také s rodiči našich žáků na třídních schůzkách. Společně jsme navštívili presentační výstavu oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje - Scholaris, která žáky zaujala a poskytla jim příležitost dozvědět se více o školách i jednotlivých studijních oborech. Zúčastnili jsme se také velmi úspěšné besedy v Informačním středisku na ÚP v Olomouci, odkud si žáci odnesli nové a zajímavé poznatky o jednotlivých SŠ, studijních a učebních oborech. Besedovali o možnostech dalšího vzdělávání, rozšiřovali svoje poznatky o světě práce a možnostech uplatnění na trhu práce. Umožnili jsme rovněž individuálně žákům naší školy zúčastnit se Dnů otevřených dveří na vybraných středních školách. Žáci i rodiče měli možnost získávat průběžně aktuální informace k přijímacímu řízení i nabídce jednotlivých škol na nástěnce výchovného poradce. Uskutečnila se také řada konzultací jak s jednotlivými žáky, tak s jejich rodiči. 7.3 Zpráva o sportovních aktivitách Celoroční aktivity V průběhu školního jsou v činnosti i sportovní a kroužky florbalu či basketbalu. Dále jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené mladších žáků (4. 5. ročník), kteří obsadili 3. místo. Pěkné druhé místo obsadili starší žáci (6. 7. ročník). Jako každý rok, i letos se naši žáci zúčastnili tradičního basketbalového turnaje v Šumvaldě. V kategorii chlapců jsme obsadili 3. místo, 13

15 v kategorii dívek 4. místo. Na konci října se pravidelně koná Medlovský Cross, jehož jsme pravidelnými účastníky. Naši přespolní běžci skončili na konečné, 4 příčce. Lyžařský výcvikový kurz 2013 Na konci ledna se 30 žáků ze sedmé i osmé třídy zúčastnili lyžařského výcviku. Po několik desítek let jsme opustili zázemí Starého Města pod Sněžníkem a našli azyl v malé obci Petříkov nedaleko Ostružné. Už samotný příjezd na místo určení byl lemován krásnou přírodou. Na levé i pravé straně sníh, les a sjezdové tratě. Ubytování a hrrr!!!, na lyže. Rozdělení na jednotlivá družstva proběhla ve stylu: Vyšlapeme nahoru a sjedeme dolů. To se povedlo a účastníci kurzu byli posléze rovnoměrně rozděleni do tří družstev. Od neděle se lyžařský kurz rozjel naplno a všichni účastníci plnili pokyny vedoucích družstev. Po dvou dnech jsme se přesunuli na těžší sjezdovku, kde se více zdokonalovali na sjezdových lyžích. Ovšem, nejenom sjezdové lyže ovládly kurz. Vedení kurzu využilo perfektní zásoby běžeckých lyží na škole a doplnilo výuku výběhem na Císařskou boudu. Nádherný výstup a ještě krásnější sjezd, utvrdil některé účastníky, že sjezdové lyže jsou daleko lepší. Samotný výcvik probíhal dle nastaveného plánu. Poslední den lyžování se uskutečnily závody ve slalomu, které u děvčat přinesly velmi zajímavé výsledky. Večerní program si žáci tvořili sami. V průběhu kurzu se uskutečnily přednášky na téma: Bezpečnost na horách. 1. pomoc na horách, mazání lyží či carvingové lyžování. Ubytování bylo v Petříkově na chatě Sportgrill. Strava byla velmi pestrá ráno švédský stůl, oběd či večeře už byly v klasickém stylu. Druhá večeře obsahovala pečivo a pomazánku. Samotné ubytování bylo daleko lepší než předchozí kurzy. Perfektní práci odvedli jednotliví vedoucí družstev. Z. Rendla se část výcviku věnoval A. Kallerové, posléze učil nejlepší lyžaře carvingový oblouk. M. Mikulíková se více věnovala méně zdatným lyžařům, kterým vštěpovala základy lyžování (držení ramen, pohyb rukou, práce kolen ). Svou práci skvěle odvedl i zdravotník kurzu Šimon Chovanec. Díky tomu, že se dodržovali zásady bezpečnosti, řešil pouze maličkosti v oblasti úrazovosti. Poté mohl velkou část své energie věnovat vyplnění večerního programu po ukončení odpoledního výcviku. Žáci hráli hry či soutěžili a toto vše zřejmě přispělo k lepší atmosféře lyžařského výcviku. Řekněme to asi tak, změna prospěla lepšímu. Sjezdové tratě lepší, lyžařské podmínky lepší, strava super. Žádné prodlevy a čekání na autobus jako v minulých letech. Dojdeme tam pěšky a jsme na svahu. Po delší době povedený kurz. Úspěšná florbalová sezóna 2012/2013 Hodnocení Elévů v tomto školním roce přineslo kladné výsledky. Začalo Olomouckou ligou, která se táhla po celý rok, kde se odehrálo devět turnajů proti hráčům z různých klubů měst v okolí (Mohelnice, Prostějov, Lipník, Litovel, Olomouc). Celkové bodové umístění v olomoucké lize patřilo mezi nejlepší, i když jsme se kolikrát potrápili s klubem Lipníku a Olomouce. K těmto výsledkům přispěli časté tréninky na tělocvičnách ZŠ U Stadionu a zimním stadionu, vytrvalost, cílevědomost a také kamarádský přístup mezi hráči a respekt trenérů. Další úspěch se konal na turnaji O pohár města Paskov v Moravskoslezském kraji, kde jsme jeli po roce obhajovat příčku nejvyšší. Zápasy byly zajímavé, fyzicky náročné, plné emocí, postup byl až do finálové skupiny, ale tentokrát to stačilo na pěkné druhé místo. Závěr letošního roku byl nejprestižnější. Opět jsme přihlásili tým Elévů do Brna na celorepublikový turnaj OPEN GAME KIDS Tohoto turnaje se zúčastnilo 20 družstev v naší skupině. Opět se zde setkalo mnoho zkušených týmů a vynaložily hodně sil k nejlepším výsledkům. Postoupili jsme ze základní skupiny do prvního kola play-off, ale soupeři měli více štěstí a sil a tak jsme se ctí vybojovali pěknou účast na turnaji a odjížděli domů s dobrým pocitem, že jsme pro tuto sezónu udělali vše - zahráli super zápasy, zdokonalili v herních situacích, poznali různé kluby, jejich hru a našli nové kamarády. Holky a kluci tímto úspěšně zvládli čtvrtý rok sezóny. 14

16 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu Pořadatel Jméno Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3.roč. Tvořivá škola Brno Štenclová Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Zíka Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Valigurová Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Horáková Globální granty Olomouckého kraje v OPVK Krajský úřad Olomouc Štěpancová Creative Merry Christmas NIDV Praha Štenclová Creative Merry Christmas NIDV Praha Valigurová Creative Merry Christmas NIDV Praha Horáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Bednářová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Benešová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Czabeová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Čechová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Čížek IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Horáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Klossová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Milková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Pochylá IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Rutarová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Sklenáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Štenclová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Valigurová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Veselíková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Zíka Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ NIDV Praha Zíka Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ NIDV Praha Sklenáková Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Benešová Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Zíka Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Štenclová Proč je důležitá správná výslovnost Descartes Svratouch Horáková Proč je důležitá správná výslovnost Descartes Svratouch Sklenáková Angličtina hrou Descartes Svratouch Zíka Angličtina hrou Descartes Svratouch Valigurová Angličtina hrou Descartes Svratouch Horáková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Benešová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Czabeová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Horáková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Klossová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Mikulíková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Milková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Otevřelová 15

17 Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Štenclová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Štěpancová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Valigurová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Veselíková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Zíka Celkové náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků činily ,- Kč. 9) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 9.1 Kulturní aktivity Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září film Kocour v botách MKZ Uničov ŠD Říjen festival outdorových filmů MKZ Uničov ročník Říjen koncert Jaroslava Uhlíře - Hodina zpívání ve zvěřinci MKZ Uničov ročník Listopad muzikál Nebe na zemi divadlo Šumperk 8. a 9. ročník Listopad divadlo Honza Nebojsa MKZ Uničov 4.B Listopad film Alvin a Chipmankové MKZ Uničov ŠD Leden divadlo Malá čarodějnice divadlo Šumperk ročník Březen divadlo Strašidlo cantervilské divadlo Šumperk ročník Březen divadlo Škola malého stromu MKZ Uničov 5.B, 6.A Duben Mediální výchova ZUŠ Uničov 6. ročník Duben divadlo Strašidelný mlýn MKZ Uničov ročník Květen Koncert Sněhová královna ZUŠ Uničov ročník Květen Seznámení s hudebními nástroji ZŠ U Stadionu 1. ročník Květen hudební komedie Cestovní kancelář Bejvávalo aneb Pověsti pro štěstí MKZ Uničov 5. ročník 9.2 Besedy, exkurze, výstavy Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září výstava Uničov ve fotografii MIC Uničov 5.A Září exkurze "Den lesa v lese" Nové Zámky 2. ročník, 3.B Září výstava Muzeum baroka Uničov 8. ročník Říjen Rybičky pojďte do vodičky - SEV Studánka 3.B, 4.B Říjen prohlídka Arcibiskupského paláce Olomouc 8. ročník Říjen scénické čtení Čarodějnice Knihovna Uničov 2. ročník Říjen vzdělávací program o holocaustu Nicholas Winton - Síla lidskosti MKZ Uničov ročník Listopad prezentační výstava Scholaris SŠ polytechnická Olomouc 9. ročník Listopad prohlídka radniční věže MIC Uničov 3.A Listopad návštěva solné jeskyně Libina 2.A Listopad beseda o první pomoci Škola 5. ročník Listopad beseda Škola 3.A 16

18 Listopad beseda Matematika zábavně s Pdf Olomouc Škola Listopad beseda s Anežkou Hájkovou (projekt Člověk v tísni - Příběhy bezpráví) Škola 9. ročník Listopad Beseda s Policií ČR Škola 9. ročník Listopad exkurze SPŠ a SOU Uničov SPŠ a SOU Uničov 9. ročník Listopad vlastivědná exkurze Praha Praha 4.B Prosinec beseda o zimních sportech Škola 3.A, 4.A Prosinec návštěva solné jeskyně Libina 2.A Prosinec výstava betlémů Šumperk 8. ročník Prosinec beseda s vánoční tematikou Knihovna Uničov 4.B, ŠD Prosinec beseda - Karel Hynek Mácha Knihovna Uničov 8.A Únor beseda - Internet a jeho úskalí Škola ročník Únor Beseda s astronomem 5.ročník Březen beseda Rizika kouření Škola 5. ročník Březen beseda - Partnerství, láska a nebezpečí AIDS Škola 9. ročník Březen Beseda - J. Dědeček Knihovna Uničov 9. ročník Březen Exkurze v čistírně odpadních vod ČOV Uničov 4.B Duben Exkurze 4.B do lesa Les ve škole, škola v lese Šternberk 4.B Duben Beseda s policií 9. ročník Duben Beseda - Julius Verne Knihovna Uničov 7. ročník Duben Beseda - pověsti Knihovna Uničov 5.B Duben Beseda - Božena Němcová Knihovna Uničov 7. ročník Duben Beseda - Karel Čapek Knihovna Uničov 9. ročník Duben Beseda s hasiči Škola 6. ročník Duben Beseda s ilustrátory Knihovna Uničov 5.B Duben První pomoc Škola ročník, ročník Duben Expozice času Šternberk 5. ročník Květen Památky města Uničova Uničov 3.B Květen Návštěva solné jeskyně Libina 1.A Květen Beseda o dospívání Čas proměn Škola 6. ročník Ćerven Beseda Národní parky USA ročník 9.3 ostatní akce Datum konání Název Místo konání Třída, ročník Září listopad plavecký kurz bazén Uničov ročník Listopad volba povolání - šetření profesní orientace (testování žáků) škola 9. ročník Listopad akce pro předškoláky z MŠ škola I. stupeň Prosinec Vánoční besídky ve třídách škola I. a II. stupeň Prosinec volba povolání - pracovní dílny SOU SOU Uničov 9. ročník Prosinec volba povolání - Úrad práce Olomouc Úřad práce Olomouc 9.ročník Leden únor lyžařský kurz Petříkov ročník Leden - duben plavecký kurz bazén Uničov 1. ročník 17

19 Březen karneval s MŠ škola 9. ročník Únor Preventivní program Sdružení D, Olomouc 7. ročník Březen Dramacentrum Olomouc 6. ročník Duben Sdružení D Olomouc 6. ročník Duben Dramacentrum operace Chalk Olomouc 7. ročník Květen Škola v přírodě Václavov 2.A Květen Škola v přírodě Kunčice 1.A Červen Dramacentrum Olomouc ročník Červen Den slabikáře škola 1. ročníky Červen Pobyt dětí a rodičů Oskava 1.B, 4.B 9.4 akce ŠD Datum konání Název Místo konání Září soutěž Pexesiáda ŠD Září výroba totemu pro městskou knihovnu ŠD Září soutěž Hurá prázdniny" ŠD Říjen výroba čertů - keramika DDM Uničov Říjen beseda a soutěž Podzim" Knihovna Uničov Říjen výtvarná soutěž v družině Barevný podzim" ŠD Listopad sportovní dovádění ŠD Listopad glazování keramiky DDM Uničov Listopad výroba vánočních ozdob do MIC Uničov ŠD Prosinec Mikuláš ŠD Prosinec výroba vánočních přání DDM Uničov Leden výroba dárků k zápisu ŠD Leden sportovní akce bowling Aldo Uničov Leden Zimní párty v ŠD ŠD Únor Soutěž Vytvoř sochu ŠD Únor Výtvarná soutěž Jaké povolání se mi líbí ŠD Březen Výtvarná soutěž Čím chci být ŠD Březen Návštěva solné jeskyně Libina Duben Filmové představení - Kouzelná chůva MKZ Uničov Duben Návštěva solné jeskyně Libina Duben Keramika DDM Květen Beseda o policii ŠD Květen Filmové představení - Tintinova dobrodružství MKZ Uničov Květen Den dětí na hřišti ŠD, hřiště 9.5 Prezentace na veřejnosti Datum Uničovský Zpravodaj 15/ Uničovský Zpravodaj 16/ Uničovský Zpravodaj 18/12 Prosinec Prosinec Název Článek - Celorepublikový turnaj s děravým míčkem se uničovským florbalistům povedl Článek - Na ZŠ U Stadionu probíhá projekt "Zajímavá škola" Článek - ZŠ U Stadionu pořádá Olympiádu předškoláčků Akce Vánoční jarmark pro rodiče (I. stupeň) Vystoupení dětí ze školní družiny a zdobení vánočního stromu v MIC Uničov 18

20 Prosinec Pohádka pro děti z DDM (hrají žáci třídy 6.A) Uničovský Zpravodaj 1/13 Článek - ZŠ U Stadionu zve na běžky Uničovský Zpravodaj 1/13 Článek - Blíží se zápis žáků do prvních Leden Divadelní představení Shrek - pro rodiče žáků 6.A Leden Návštěva dětí z mateřské školy Uničov Leden Týden otevřených dveří 4.dubna 2013 Uničovský Zpravodaj 6/13 Článek - Úspěšní studenti a sportovci převzali ceny Uničovský talent Březen Karneval s MŠ Uničovský Zpravodaj 8/13 Článek Děti ZŠ U Stadionu podpoří projekt Josefa Zimovčáka Uničovský Zpravodaj 9/13 Článek - Uničovský florbal je stále na vzestupu Uničovský Zpravodaj 9/13 Článek - V Uničově bude mít zastávku veřejná cyklotour Na kole dětem Květen Divadlo pro děti z MŠ, 1. Třídy a rodiče žáků 4.B pohádka Dlouhý, široký a bystrozraký 9.6 Školní projekty Datum Název Září - srpen Projekt EU peníze školám I. a II. stupeň Září - červen Projekt Školní mléko I. a II. stupeň Září - červen Projekt Ovoce do škol I. stupeň Listopad Projekt "Člověk v tísni - Příběhy bezpráví" II. stupeň Prosinec Projekt "Zajímavá matematika" II. stupeň Leden Projekt "Kamarád aneb Velcí malí spolu" II. stupeň Duben Projekt: Les ve škole - škola v lese (Šternberk) Třída 4.B 10) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce nebyly provedeny žádné inspekční činnosti. 19

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová

Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice. PhDr.Michal Havlíček, Mgr. Klára Svobodová Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Klas s.r.o., Školní náměstí 37, 533 51 Pardubice Základní údaje o škole: jednatel: manažer školy: ředitel školy: školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIJ-290/13-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIJ-290/13-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579 Sídlo: Husova 579,

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012 / 2013 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 2. Přehled učebních plánů... 10

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže

Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22. Školní vzdělávací program domova mládeže Střední odborné učiliště stavební Opava, Boženy Němcové 22 Školní vzdělávací program domova mládeže Zpracovala: Martina Czyžová, vychovatelka Schválil: Bedřich Štencel, ředitel školy Identifikační údaje:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Základní škola Smečno, okres Kladno Školská 284, Smečno 273 05 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola Smečno, okres Kladno Adresa školy: Školská

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2009/2010 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2010 Obsah: 1. Základní

Více