Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Č.j. 557/13

2 Obsah strana 1. Základní údaje o škole Název organizace, kontakty Zřizovatel Vedení školy Školská rada Charakteristika školy 3 2. Přehled oborů vzdělávání v souladu se zápisem ve školském rejstříku Přehled oborů vzdělávání Základní údaje o součástech školy Volitelné předměty Nepovinné a zájmové útvary Kroužky ŠD 5 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Organizační schéma Seznam Pracovníků pedagogové Seznam pracovníků školní družina Seznam pracovníků - jídelna Seznam pracovníků - správní zaměstnanci 8 4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za I. pololetí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za II. pololetí Údaje o přijímacím řízení Výsledky přijímacích zkoušek Přehled škol Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Zpráva metodika prevence Zpráva výchovného poradce Zpráva o sportovních aktivitách Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Kulturní aktivity Besedy exkurze, výstavy Ostatní akce Akce ŠD Prezentace na veřejnosti Školní projekty Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených projektech financovaných z cizích zdrojů Projekt - Školní mléko Projekt - Ovoce do škol Projekt - EU Peníze školám Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi a dalšími partnery 23 při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace Spolupráce s partnery Soutěže krajská a okresní kola Soutěže oblastní a školní kola Reprezentanti školy 25 1

3 1) Základní údaje o škole 1.1 Název organizace, kontakty Název Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Adresa U Stadionu 849, Uničov kontakty telefon web IČO IZO REDIZO Zřizovatel Název Město Uničov Adresa Masarykovo náměstí 1, Uničov Kontakty Web IČO Vedení školy Ředitel Zástupce Výchovný poradce ICT koordinátor Metodik prevence Mgr. Milan Žůrek Mgr. Marie Milková Mgr. Svatava Rutarová Mgr. Martina Štěpancová Mgr. Milena Czabeová 1.4. Školská rada Zástupci zřizovatele Zástupci rodičů Zástupci pedagogů Zdeněk Wiedermann Bc. Hana Kašparová Ing. Zdeněk König Lenka Ottová Mgr. Marie Milková Mgr. Jitka Benešová 2

4 1.5 Charakteristika školy Příspěvková organizace, Základní škola Uničov, U Stadionu 849 sdružuje základní školu s kapacitou 350 žáků, školní družinu s kapacitou 114 žáků a školní jídelnu s kapacitou 750 jídel. Zřizovatelem je Město Uničov. Vzhledem k velkému počtu dojíždějících žáků má škola strategicky výhodnou polohu v blízkosti autobusového nádraží. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo školu ve 14 třídách ročníku 280 žáků, což je 80 % kapacity budov. V pololetí byly v důsledku nedostatku mzdových prostředků třídy 2.ročníku sloučeny do jedné třídy. Žáci byli vzděláváni podle školního vzdělávacího programu Škola mnoha příležitostí, jehož výchovnými prioritami jsou tolerance, samostatnost, zdravý životní styl a bezpečné chování. Vzdělávacími prioritami jsou český jazyk, praktická matematika, angličtina, informační gramotnost, tělesná a sportovní výchova a praktické činnosti. Věkový průměr pedagogů byl 43 let, aprobovanost 95 %, ve škole působilo 16 učitelek, 3 učitelé, 3 vychovatelky a jedna asistentka pedagoga. Kvalita pedagogického sboru je velmi vysoká, což jednoznačně dokazují výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Pedagogové zpestřují žákům školu pořádáním zajímavých akcí (exkurze, výlety, filmy, besedy, soutěže, projekty atd.). Nejdůležitější je však jejich důslednost při budování korektních vztahů mezi žáky ve třídních kolektivech, jehož důsledkem je velmi příznivé školní klima, ve kterém se dobře pracuje. Příjemné a podnětné školní prostředí napomáhají vytvářet i nepedagogičtí pracovníci - hospodářka, čtyři uklízečky, vedoucí školní jídelny, šest kuchařek a školník. Nepedagogičtí zaměstnanci školy působí příznivě na výchovu žáků, i na jejich bezpečnost. Úroveň chování dětí je vysoká. Minimální je výskyt současných negativních jevů u mladé generace (šikana, alkohol, drogy). Žáci jsou k sobě tolerantní a uznávají autoritu pedagogů. Vědomosti a dovednosti dětí jsou na velmi dobré úrovni, což prokazují výborné výsledky žáků u přijímacích zkoušek na střední školy, srovnávacích testech a v soutěžích mezi školami. Ve školním roce 2012/2013 se vyučovalo v 14-ti kmenových učebnách, v odborných učebnách přírodopisu, fyziky, cvičné kuchyni, dílnách a ve dvou počítačových učebnách, které umožňují na všech 30 počítačích přístup na internet s vysokou rychlostí přenášení dat. Učebny i ostatní prostory jsou funkčně zařízené a průběžně udržované. Většina prostor je vyzdobena výtvarnými pracemi žáků. Škola má k dispozici dvě tělocvičny a hřiště na kopanou a atletiku. Vedle něj je areál s pískovištěm, lavičkami a prolézačkami, který využívá družina. Žáci využívají ucelené řady učebnic ve většině předmětů. Kromě toho mají také k dispozici sbírky úloh, tabulky, atlasy, mapy, slovníky, encyklopedie a mnoha dalších pomůcek. Osvědčila se také práce s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dobrou úroveň vybavení má kabinet chemie, fyziky, cvičná kuchyně a školní dílny. Velké množství počítačových programů a skvělá úroveň vybavení kabinetu tělesné výchovy je příčinou velkého zájmu žáků o tyto předměty. Ve škole úspěšně pokračuje projekt na zkvalitnění vzdělávacího procesu prostřednictvím IT s názvem Zajímavá škola. Byly nakoupeny interaktivní tabule, nové počítače a další IT. Učitelé v rámci projektu vytvořili stovky vlastních digitálních učebních materiálů, kterými zpestřují výuku a dělají ji tímto názornější. Ve školním roce 2012/2013 připravovala školní jídelna denně okolo 600 jídel pro ZŠ U Stadionu, ZŠ Haškova, Speciální školu, ZUŠ a Pečovatelskou službu. Škola v rámci vedlejší činnosti pronajímá široké veřejnosti obě své tělocvičny. Týdně se zde v odpoledních a večerních hodinách vystřídá okolo 450 sportovců. Při škole funguje florbalový oddíl s více než 100 členy, jehož činnost je zcela zásadní pro prevenci kriminality mládeže. Mgr. Milan Žůrek ředitel školy 3

5 2) Přehled oborů vzdělávání 2.1 Přehled oborů vzdělávání Datum zápisu školy do rejstříku Datum zahájení činnosti Právní forma příspěvková organizace Ředitel Mgr. Milan Žůrek Statutární orgán právnické osoby Mgr. Milan Žůrek Datum zápisu osoby do rejstříku Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou Školní vzdělávací program Škola mnoha příležitostí Datum platnosti ŠVP Na škole jsou vyučovány tyto obory vzdělání: Kód oboru Popis oboru Forma vzdělávání Vyučovací jazyk Délka vzdělávání Kapacita oboru C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs C/001 Základní škola denní český 9 r. 0 měs. 350 Součásti školy: Id. zařízení Typ Název zařízení Obec Ulice Vyučovací jazyk Kapacita G21 Školní družina Uničov U Stadionu 849 český L11 Školní jídelna Uničov U Stadionu 849 český B00 Základní škola Uničov U Stadionu 849 český Základní údaje o součástech školy: Součást školy Počet tříd / oddělení Počet žáků/ dětí Průměr na třídu I. stupeň ,6 II. stupeň Školní družina ,5 4

6 2.3 Volitelné předměty Konverzace v anglickém jazyce Sportovní hry Přírodovědná praktika Cvičení z českého jazyka Německý jazyk Ruský jazyk Práce na počítači ročník ročník 7. ročník ročník 8. ročník 9. ročník ročník 2.4 Nepovinné a zájmové útvary Anglický jazyk Pohybové hry Šachový kroužek Florbal Tenis Šachy Pohádka písnička 2.5 Kroužky ŠD Vaření Počítače Pohybové hry Logopedie Dovedné ruce 5

7 3) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 3.1 Organizační schéma ZŠ Uničov, U Stadionu /2013 Mgr. Milan Žůrek ředitel Radka Petříková vedoucí jídelny Mgr. Marie Milková zástupce ředitele Jiřina Machalová vedoucí kuchařka Mgr. Svatava Rutarová výchovný poradce 8.A Miroslav Sczeponiak školník Věra Medunová kuchařka Mgr. Martina Štěpancová poč. koordinátor Hana Svobodová kuchařka Mgr. Alena Pochylá 1.A Arnoštka Davidová uklízečka Kateřina Šafářová prac. kuchyně Mgr. Jarmila Bednářová 1.B Ivana Škrášková uklízečka Hana Horníková prac. kuchyně Mgr. Jitka Benešová 2.A Jarmila Kratochvílová uklízečka Mgr. Marta Veselíková 2.B Milena Janušková uklízečka Mgr. Lenka Štenclová 3.A Mgr. Ivana Čechová 3.B Mgr. Petra Valigurová 4.A Mgr. Renata Otevřelová 4.B Mgr. Jaroslava Klossová 5.A Věra Capková vedoucí vychovatelka Mgr. Horáková Miluše 5.B, A Ivana Bušfyová hospodářka Mgr. Martin Zíka 6.A Milena Chovancová vychovatelka Mgr. Milena Czabeová 7.A Lenka Pavlíková vychovatelka Mgr. Marcela Mikulíková 9.A Xenie Kuchařová vychovatelka Mgr. Leopold Čížek Z, Tv, Pč Mgr. Ivana Sklenáková A, D Xenie Kuchařová asistentka 6

8 3.2 Seznam pracovníků pedagogové jméno zařazení praxe vyučuje úvazek 1 Bednářová Jarmila učitel stupeň 1,00 2 Benešová Jitka učitel stupeň 1,00 3 Bušfyová Ivana hospodářka 24 1,00 4 Czabeová Milena učitel stupeň 1,00 5 Čechová Ivana učitel stupeň 1,00 6 Čížek Leopold učitel 23 Z, Tv, Pč 1,00 7 Horáková Miluše učitel stupeň, A 1,00 8 Klossová Jaroslava učitel stupeň 1,00 9 Kuchařová Xenie asistent pedagoga 16 0,43 10 Mikulíková Marcela učitel stupeň 1,00 11 Milková Marie zástupce ředitele stupeň 1,00 12 Otevřelová Renáta učitel stupeň 1,00 13 Pochylá Alena učitel stupeň 1,00 14 Rutarová Svatava učitel stupeň 1,00 15 Sklenáková Ivana učitel 5 2. stupeň, Aj, D 1,00 16 Štenclová Lenka učitel stupeň 1,00 17 Štěpancová Martina učitel stupeň 1,00 18 Valigurová Petra učitel stupeň 1,00 19 Veselíková Marta učitel stupeň 1,00 20 Zíka Martin učitel 6 2. stupeň 1,00 21 Žůrek Milan ředitel školy stupeň 1, Seznam pracovníků školní družina jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Capková Věra vedoucí ŠD 31 1,00 2 Chovancová Milena vychovatelka ŠD 30 1,00 3 Kuchařová Xenie vychovatelka ŠD 16 0,50 4 Pavlíková Lenka vychovatelka ŠD 19 1, Seznam pracovníků školní jídelna jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Machalová Jiřina kuchařka 37 1,00 2 Medunová Věra kuchařka 32 1,00 3 Petříková Radka vedoucí kuchyně 21 1,00 4 Svobodová Hana kuchařka 5 1,00 5 Šafářová Kateřina pracovnice kuchyně 0 1,00 6 Horníková Hana pracovnice kuchyně 4 1,00 7 Štrbíková Romana pracovnice kuchyně mateřská dovolená 7

9 3.5 Seznam pracovníků správní zaměstnanci jméno zařazení praxe poznámka úvazek 1 Bušfyová Ivana hospodářka 24 1,00 2 Davidová Arnoštka uklizečka 36 1,00 3 Janušková Milena uklizečka 5 1,00 4 Kratochvílová Jarmila uklizečka 3 1,00 5 Sczeponiak Miroslav školník 13 1,00 6 Škrášková Ivana uklizečka 33 1,00 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Zápis do prvních třídy na školní rok 2013/2014 proběhl ve dnech 18. a 19. ledna 2013, tentokrát s hodným vodníčkem Čepečkem. S ním si děti vylovily kapříky z rybníka, zahrály vodnickou ozvěnu, uvázaly pentle na vrbu a ozdobily hrnečky. Dostavilo se celkem 52 dětí, z toho 2 děti požádaly prostřednictvím svých zákonných zástupců o odklad školní docházky. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši školu 280 žáků, z toho 136 chlapců a 144 dívek. Na I. stupni bylo 176 žáků a na II. stupni 104 žáků / A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.A Celkem Benkov Brníčko Břevenec Dětřichov Dolní Sukolom Horní Sukolom Lazce Litovel Medlov Mladějovice 1 1 Nová Dědina Nová Hradečná 1 1 Olomouc Oskava Paseka Plinkout 1 1 Pňovice 1 1 Renoty Rybníček 1 1 Střelice Troubelice Újezd u Uničova Uničov Úsov Zadní Újezd 1 1 Želechovice Celkem k

10 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Prospěch žáků za 1. pololetí 2012/2013 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, I. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé p I.A Mgr. Jitka Benešová , ,88 24,88 I.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,50 14,50 II.A Mgr. Marta Veselíková , ,70 30,70 III.A Mgr. Lenka Štenclová , ,93 47,93 III.B Mgr. Ivana Čechová , ,06 29,06 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,00 30,00 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,60 20,60 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,75 16,75 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,94 45,94 VI.A Mgr. Martin Zíka , ,64 29,64 VII.A Mgr. Milena Czabeová , ,20 37,20 VIII.A Mgr. Svatava Rutarová , ,82 51,77 0,05 IX.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,77 45,77 Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,14 33,13 0 9

11 5.2 Prospěch žáků za 2. pololetí 2012/2013 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY ŠK.ROK 2012 / 2013, II. POLOLETÍ Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKEM VE PRŮMĚR NA CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P TŘÍDĚ ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé p I.A Mgr. Jitka Benešová , ,06 32,06 I.B Mgr. Jarmila Bednářová , ,17 35,17 II.A Mgr. Marta Veselíková , ,76 39,76 III.A Mgr. Lenka Štenclová , ,13 46,13 III.B Mgr. Ivana Čechová , ,47 34,47 IV.A Mgr. Petra Valigurová , ,94 57,94 IV.B Mgr. Renáta Otevřelová , ,15 31,15 V.A Mgr. Jaroslava Klossová , ,45 32,45 V.B Mgr. Miluše Horáková , ,78 50,78 VI.A Mgr. Martin Zíka , ,79 37,79 VII.A Mgr. Milena Czabeová , ,68 56,24 0,44 VIII.A Mgr. Svatava Rutarová , ,05 61,05 IX.A Mgr. Marcela Mikulíková , ,67 66,53 0,13 Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená CELKEM/POČET x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,56 45,51 0,05 10

12 6) Údaje o přijímacím řízení 6.1 Výsledky přijímacích zkoušek: IX.A 30 žáků, VIII.A 1 žák celkem 31 žáků V.A 2 žáci, V.B 4 žáci celkem 6 žáků. Ke dni byli všichni žáci přijati na střední školy. TYP STŘEDNÍ ŠKOLY M/VL POČET ŽÁKŮ Gymnázium-osmileté - 6 Gymnázium M 2 školy uměl. směru M 4 střední odborné školy M 18 čtyřletý učební obor/m M 1 učební obory VL Přehled škol a učebních oborů zájem žáků: NÁZEV ŠKOLY OBOR POČET ŽÁKŮ Gymnázium Uničov gymnázium 2 Konzervatoř Brno hudba-housle 1 SŠ designu a módy Prostějov multimediální tvorba 2 SŠ designu a módy Prostějov užitá malba 1 SPŠ a OA Uničov obchodní akademie 3 SPŠ a OA Uničov stavebnictví 2 SPŠ a OA Uničov strojírenství 1 SOŠ a SOU Uničov mechanik-seřizovač 1 SOŠ a SOU Uničov opravář zemědělských strojů 3 VOŠ a SPŠ Šumperk technické lyceum 1 VOŠ a SPŠ Šumperk informační technologie 4 VOŠ a SPŠ Šumperk elektrotechnika 1 SPŠ Ostrava -Vítkovice strojírenství - výpočetní technika 1 SŠ technická a obchodní Olomouc mechanik-elektronik 1 SŠ polytech. Prostějov analýza potravin 1 SŠ polygrafická Olomouc tiskař na polygrafických strojích 2 Střední zdrav. škola a VOŠ Ostrava zdravotnický asistent 1 SOŠ Litovel cukrář 1 SOŠ Litovel kuchař-číšník 1 SOŠ a SOU Šumperk kadeřník 1 11

13 7) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7.1 Zpráva metodika prevence Ve školním roce 2012/2013 jsme v rámci Minimálního preventivního programu školy pokračovali v programech prevence záškoláctví, šikanování, projevů agrese a intolerance mezi žáky, v prevenci závislosti na návykových látkách a virtuálních drogách. Naší snahou bylo vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Žáci druhého stupně v hodinách výchovy k občanství a ke zdraví diskutovali pod vedením vyučujících nejen o celospolečenských problémech, ale i o problémech své generace a vztazích mezi spolužáky. Rovněž se aktivně podíleli na řešení modelových situací a byli systematicky vedeni k uvědomování si vlastních postojů i názorů okolí. Do výuky byly průběžně zařazovány tematicky zaměřené besedy s pozvanými lektory a odbornými pracovníky řady neziskových organizací, které se zabývají prevencí rizikových projevů chování. Žáci šestého až devátého ročníku absolvovali besedu s lektory projektu E-BEZPEČÍ, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování ve virtuálním prostředí, zejména na internetu. Seznámili se s riziky sociálních sítí a byli upozorněni na nutnost ochrany osobních údajů na internetu. Deváťáci měli rovněž možnost besedovat s preventistou Policie ČR o trestní zodpovědnosti mladistvých a s lektorem organizace ACET, panem S. Dysmasem, na téma Láska, partnerské vztahy a hrozba AIDS. Tradičně také pokračovala spolupráce deváťáků s MŠ. I tentokrát měl projekt Kamarád u dětí velký úspěch. S žáky šestého a sedmého ročníku jsme zhlédli představení dramatického kroužku ZUŠ v Uničově, které se zabývalo problematikou vlivu reklamy na mladého člověka. Obě třídy se také zapojily do ročního preventivního programu s podporou psychologa, který realizovalo Sdružení D Olomouc. S touto organizací spolupracujeme již několik let, během nichž prošli naši žáci téměř všemi prožitkovými programy. Prvňáčci se v rámci strukturovaného dramatického programu Méďové zamýšleli s lektory nad tím, co dělat, když něco provedou a jaké jsou možnosti nápravy, čtvrťáci se zase mohli vžít do kůže devítiletého Kryštofa v programu Kryštofe, neblbni! Ten dětem mladšího školního věku ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání a směřuje je ke konstruktivnímu řešení problémů. Současně posiluje prosociální chování dětí, ukazuje důležitost přátelství a vzájemné pomoci. Na potřebě empatického chování a vzájemné pomoci je postaven i program Outsider, řešící problematiku šikany. Tímto programem prošli letos žáci 5. ročníku. Nově jsme navázali spolupráci s Resocií Přerov. Žáci 5.A absolvovali lekce zaměřené na podporu pozitivních vztahů v kolektivu. Se stejným cílem jsme ve vlastní režii realizovali v 2. ročníku vybrané lekce z programu Kočičí zahrada a u žáků ročníku lekce zaměřené na OSV. Hlavním pilířem prevence rizikového chování u žáků však nejsou tyto programy, ale každodenní důsledná a citlivá práce třídních učitelů. Ta by však nemohla být efektivní bez podpory ostatních kolegů a vedení školy a rovněž bez spolupráce s rodiči. Je tedy třeba poděkovat všem, kdo se svou prací a přístupem k žákům podílejí na příjemném a bezpečném klimatu naší školy. 7.2 Zpráva výchovného poradce Činnost výchovného poradce se promítá se do různých oblastí činností školy: na 1. stupni je zaměřena ve spolupráci s třídními učiteli na vyhledávání děti s výukovými problémy, na přechod žáků z 1. na 2. stupeň (spolupráce vyučujících 1. a 2. stupně), práci s žáky s VPU (spolupráce s vyučujícími, vypracování IVP), sledování absence žáků, na volbu povolání - profesní orientaci a přijímacího řízení na střední školy, na spolupráce s PPP a SPC, MÚ-sociální odbor, Policií, na řešení problémů výukových i kázeňských. Součástí práce VP je také konzultační činnost poskytovaná žákům školy i jejich rodičům. Problémy, které se v průběhu školního roku vyskytly, byly průběžně řešeny za spolupráce s třídními učiteli, žáky i rodiči. Z jednání výchovné komise byl vždy pořízen písemný záznam. Sledovali jsme rovněž účinnost podniknutých opatření a následně je vyhodnocovali. 12

14 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nedílnou součástí práce všech pedagogických pracovníků. Učitelé sledují výkony svých žáků a při signalizaci výukových problémů doporučují rodičům odborná vyšetření. Výchovný poradce je nápomocen třídním učitelům při řešení problémů. Naše škola spolupracuje především s PPP v Olomouci, dále pak s PPP v Šumperku a SPC v Mohelnici. Na podkladě odborných posudků z PPP či SPC pak vyučující individuálně k jednotlivým žákům přistupují a ve výuce je zohledňují (upřednostňování ústního zkoušení, doplňovacích cvičení, krácení textů, možnost opravy neúspěchu, eliminace časového stresu, redukce učiva, zohledňování grafické úpravy, reedukace). Individuální přístup se týká také zohlednění krátkodobé pozornosti, nesoustředěnosti dětí, zvýšené únavnosti i jejich hyperaktivity. Pro zajištění informovanosti všech pedagogických pracovníků školy vypracovává výchovný poradce každoročně seznam žáků s doporučením ke zohledňování a žáků s doporučením k integraci. Ve školním roce 2012/2013 jsme měli v evidenci celkem 44 žáků, kteří prošli vyšetřením v PPP či SPC z toho 7 žáků s doporučením k integraci (6 žáků pro závažnost VPU, 1 žák pro poruchu chování ADHD asistent a jedna žákyně ze závažných zdravotních problémů). Pro žáky s doporučení k integraci je vždy vypracován na podkladě odborného posudku za spolupráce školských poradenských zařízení (PPP, SPC) individuální vzdělávací plán IVP, jehož plnění učitelé na konci školního roku vyhodnocují. Práci s talentovanými žáky je v hodinách věnována pravidelná pozornost. Naší snahou je motivovat nadané žáky ke zvýšenému úsilí zajímavými a náročnějšími úkoly, účastí na soutěžích v rámci školních kol, ale i mimo školu. Mohou si také vybrat z nabídky zájmových kroužků. Důkazem je jejich úspěšnost při reprezentaci školy (viz zprávy předsedů jednotlivých předmětových komisí a výsledky umístění v soutěžích). Volba povolání patří tradičně k prioritám školy. Vzdělávací oblast Výchova k povolání je začleněna především do povinných předmětů na druhém stupni Výchova k občanství, Rodinná výchova, Informatika a Pracovní činnosti. Při práci s žáky uplatňujeme různé formy a metody získávání informací besedy, internetové zdroje, multimediální a audiovizuální materiály, propagační materiály jednotlivých středních škol, individuální pohovory, exkurze a v neposlední řadě i nástěnka výchovného poradce, kde jsou průběžně zveřejňovány nejnovější informace a doporučení žákům i jejich rodičům. Žáci tak byli průběžně informováni o možnostech svého dalšího vzdělávání, o typech jednotlivých středních škol a nových studijních i učebních oborech. Uskutečnilo se několik besed žáků se zástupci středních škol, kteří hovořili také s rodiči našich žáků na třídních schůzkách. Společně jsme navštívili presentační výstavu oborů vzdělání středních a vyšších odborných škol Olomouckého kraje - Scholaris, která žáky zaujala a poskytla jim příležitost dozvědět se více o školách i jednotlivých studijních oborech. Zúčastnili jsme se také velmi úspěšné besedy v Informačním středisku na ÚP v Olomouci, odkud si žáci odnesli nové a zajímavé poznatky o jednotlivých SŠ, studijních a učebních oborech. Besedovali o možnostech dalšího vzdělávání, rozšiřovali svoje poznatky o světě práce a možnostech uplatnění na trhu práce. Umožnili jsme rovněž individuálně žákům naší školy zúčastnit se Dnů otevřených dveří na vybraných středních školách. Žáci i rodiče měli možnost získávat průběžně aktuální informace k přijímacímu řízení i nabídce jednotlivých škol na nástěnce výchovného poradce. Uskutečnila se také řada konzultací jak s jednotlivými žáky, tak s jejich rodiči. 7.3 Zpráva o sportovních aktivitách Celoroční aktivity V průběhu školního jsou v činnosti i sportovní a kroužky florbalu či basketbalu. Dále jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené mladších žáků (4. 5. ročník), kteří obsadili 3. místo. Pěkné druhé místo obsadili starší žáci (6. 7. ročník). Jako každý rok, i letos se naši žáci zúčastnili tradičního basketbalového turnaje v Šumvaldě. V kategorii chlapců jsme obsadili 3. místo, 13

15 v kategorii dívek 4. místo. Na konci října se pravidelně koná Medlovský Cross, jehož jsme pravidelnými účastníky. Naši přespolní běžci skončili na konečné, 4 příčce. Lyžařský výcvikový kurz 2013 Na konci ledna se 30 žáků ze sedmé i osmé třídy zúčastnili lyžařského výcviku. Po několik desítek let jsme opustili zázemí Starého Města pod Sněžníkem a našli azyl v malé obci Petříkov nedaleko Ostružné. Už samotný příjezd na místo určení byl lemován krásnou přírodou. Na levé i pravé straně sníh, les a sjezdové tratě. Ubytování a hrrr!!!, na lyže. Rozdělení na jednotlivá družstva proběhla ve stylu: Vyšlapeme nahoru a sjedeme dolů. To se povedlo a účastníci kurzu byli posléze rovnoměrně rozděleni do tří družstev. Od neděle se lyžařský kurz rozjel naplno a všichni účastníci plnili pokyny vedoucích družstev. Po dvou dnech jsme se přesunuli na těžší sjezdovku, kde se více zdokonalovali na sjezdových lyžích. Ovšem, nejenom sjezdové lyže ovládly kurz. Vedení kurzu využilo perfektní zásoby běžeckých lyží na škole a doplnilo výuku výběhem na Císařskou boudu. Nádherný výstup a ještě krásnější sjezd, utvrdil některé účastníky, že sjezdové lyže jsou daleko lepší. Samotný výcvik probíhal dle nastaveného plánu. Poslední den lyžování se uskutečnily závody ve slalomu, které u děvčat přinesly velmi zajímavé výsledky. Večerní program si žáci tvořili sami. V průběhu kurzu se uskutečnily přednášky na téma: Bezpečnost na horách. 1. pomoc na horách, mazání lyží či carvingové lyžování. Ubytování bylo v Petříkově na chatě Sportgrill. Strava byla velmi pestrá ráno švédský stůl, oběd či večeře už byly v klasickém stylu. Druhá večeře obsahovala pečivo a pomazánku. Samotné ubytování bylo daleko lepší než předchozí kurzy. Perfektní práci odvedli jednotliví vedoucí družstev. Z. Rendla se část výcviku věnoval A. Kallerové, posléze učil nejlepší lyžaře carvingový oblouk. M. Mikulíková se více věnovala méně zdatným lyžařům, kterým vštěpovala základy lyžování (držení ramen, pohyb rukou, práce kolen ). Svou práci skvěle odvedl i zdravotník kurzu Šimon Chovanec. Díky tomu, že se dodržovali zásady bezpečnosti, řešil pouze maličkosti v oblasti úrazovosti. Poté mohl velkou část své energie věnovat vyplnění večerního programu po ukončení odpoledního výcviku. Žáci hráli hry či soutěžili a toto vše zřejmě přispělo k lepší atmosféře lyžařského výcviku. Řekněme to asi tak, změna prospěla lepšímu. Sjezdové tratě lepší, lyžařské podmínky lepší, strava super. Žádné prodlevy a čekání na autobus jako v minulých letech. Dojdeme tam pěšky a jsme na svahu. Po delší době povedený kurz. Úspěšná florbalová sezóna 2012/2013 Hodnocení Elévů v tomto školním roce přineslo kladné výsledky. Začalo Olomouckou ligou, která se táhla po celý rok, kde se odehrálo devět turnajů proti hráčům z různých klubů měst v okolí (Mohelnice, Prostějov, Lipník, Litovel, Olomouc). Celkové bodové umístění v olomoucké lize patřilo mezi nejlepší, i když jsme se kolikrát potrápili s klubem Lipníku a Olomouce. K těmto výsledkům přispěli časté tréninky na tělocvičnách ZŠ U Stadionu a zimním stadionu, vytrvalost, cílevědomost a také kamarádský přístup mezi hráči a respekt trenérů. Další úspěch se konal na turnaji O pohár města Paskov v Moravskoslezském kraji, kde jsme jeli po roce obhajovat příčku nejvyšší. Zápasy byly zajímavé, fyzicky náročné, plné emocí, postup byl až do finálové skupiny, ale tentokrát to stačilo na pěkné druhé místo. Závěr letošního roku byl nejprestižnější. Opět jsme přihlásili tým Elévů do Brna na celorepublikový turnaj OPEN GAME KIDS Tohoto turnaje se zúčastnilo 20 družstev v naší skupině. Opět se zde setkalo mnoho zkušených týmů a vynaložily hodně sil k nejlepším výsledkům. Postoupili jsme ze základní skupiny do prvního kola play-off, ale soupeři měli více štěstí a sil a tak jsme se ctí vybojovali pěknou účast na turnaji a odjížděli domů s dobrým pocitem, že jsme pro tuto sezónu udělali vše - zahráli super zápasy, zdokonalili v herních situacích, poznali různé kluby, jejich hru a našli nové kamarády. Holky a kluci tímto úspěšně zvládli čtvrtý rok sezóny. 14

16 8) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Název kurzu Pořadatel Jméno Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3.roč. Tvořivá škola Brno Štenclová Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Zíka Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Valigurová Činnostní učení ve výuce anglického jazyka ve 3. roč. Tvořivá škola Brno Horáková Globální granty Olomouckého kraje v OPVK Krajský úřad Olomouc Štěpancová Creative Merry Christmas NIDV Praha Štenclová Creative Merry Christmas NIDV Praha Valigurová Creative Merry Christmas NIDV Praha Horáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Bednářová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Benešová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Czabeová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Čechová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Čížek IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Horáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Klossová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Milková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Pochylá IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Rutarová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Sklenáková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Štenclová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Valigurová IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Veselíková IT dovednosti Consulta Bürotechnik Pustiměř Zíka Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ NIDV Praha Zíka Anglická gramatika hrou pro 2. stupeň ZŠ NIDV Praha Sklenáková Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Benešová Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Zíka Aktivity pro nejmenší studentíky angličtiny NIDV Praha Štenclová Proč je důležitá správná výslovnost Descartes Svratouch Horáková Proč je důležitá správná výslovnost Descartes Svratouch Sklenáková Angličtina hrou Descartes Svratouch Zíka Angličtina hrou Descartes Svratouch Valigurová Angličtina hrou Descartes Svratouch Horáková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Benešová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Czabeová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Horáková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Klossová Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Mikulíková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Milková Školení - interaktivní tabule AV Media Praha Otevřelová 15

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 U Stadionu 849, 783 91 Uničov Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Č.j. 561 /14 Obsah Strana 1. Základní údaje o škole 2 1.1 Název organizace, kontakty

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace Školní rok 2013-2014 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 Základní škola pod Svatou Horou, Příbram Balbínova 328, Příbram II, 261 01 zpracoval září říjen 2010 Mgr. Petr Ročňák, ředitel školy 2 OBSAH Úvod...5

Více

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420. Výroční zpráva činnosti školy Základní škola Frýdlant nad Ostravicí Komenského 420 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 O B S A H I. Základní údaje o škole.................................. 3 II. Přehled oborů vzdělání..................................

Více

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10

OBSAH. II. Přehled oborů vzdělávání 10 OBSAH I. Úvod 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2010/2011 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011 2012 Hospodářský rok 2011 Moravské Budějovice 30.09.2012... František Dostál, ředitel

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola Slavičín Vlára

Základní škola Slavičín Vlára Obsah I. Charakteristika školy... 1 II. Vzdělávací program školy... 7 III. Přehled o pracovnících školy... 10 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního učení... 15 V. Přehled o zařazení žáků... 17 VI.

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2013/2014 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Více