VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013 Část I. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace Sídlo: Třešňová 99, Osoblaha, Kontaktní údaje: , webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: OBEC OSOBLAHA Ředitel školy: Mgr. Jaroslav ZETEL Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Celková kapacita školy : Základní škola žáků Mateřská škola - 44 dětí Školní družina dětí Školní jídelna jídel Datum zápisu do rejstříku škol: 1. září

2 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zapsána v rejstříku škol. Jejím zřizovatelem je obec Osoblaha, v právních vztazích vystupuje svým jménem jako příspěvková organizace a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje předškolní a základní vzdělání a zajišťuje výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a základní škola. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem. Druhý stupeň školy je tvořen šestým až devátým ročníkem, všechny ročníky mají po jedné třídě. Vyučování ve škole probíhá ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Otevřená škola. Vzhledem k postupnému rozšiřování učebních plánů o další vyučovací hodiny a zapojení školy do projektu EU peníze školám překročil počet hodin u osmého a devátého ročníku hranici třiceti hodin za týden, což způsobilo, že se musela naše škola vrátit k odpolednímu vyučování s nezbytnou polední třicetiminutovou přestávkou. Na odpolední vyučování byly zařazovány většinou předměty výchovného zaměření, začátek a konec pravidelného odpoledního vyučování a mimoškolních aktivit je přizpůsoben dopravnímu spojení. Tematický celek Ochrana člověka za mimořádných situací byl zařazen do učebních plánů jednotlivých předmětů. V rámci tohoto tematického celku jsou žáci všech ročníků seznamováni se zásadami chování v případě mimořádných situací (živelné pohromy, průmyslové havárie, evakuace aj.) a také s pravidly první pomoci. Ředitel školy podle učebního plánu dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků určuje podle podmínek školy a charakteru daného vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na prvním stupni jsou žáci v početných třídách rozděleni na výuku českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni se dělí na skupiny žáci při výuce cizích jazyků, tělesné výchovy, pracovní výchovy a v laboratorních pracích z fyziky, přírodopisu a chemie. Nabídka volitelných předmětů vychází ze zájmů žáků a jejich rodičů a z personálního zabezpečení výuky. Volitelné předměty jsou ve školním vzdělávacím programu nahrazovány disponibilními hodinami podle struktury školního vzdělávacího programu a organizačních možností školy. Žákům se specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie) je věnována zvláštní pozornost formou individuálního přístupu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na druhém stupni a individuální reedukační péče na prvním stupni. V letošním školním roce byl v sedmé třídě vyučován také žák s tělesným postižením. Protože je trvale upoután na invalidní vozík, je vzděláván za pomocí asistenta pedagoga. Výuka a výchova probíhá ve třech budovách školy. Hlavní budova, pavilónová přístavba a budova školní družiny s dílnami. Škola má k dispozici tělocvičnu, víceúčelové školní hřiště, hřiště pro mateřskou školu, žákovskou knihovnu s informačním centrem, kuchyňku a pracovnu pro domácí práce, dílny, a odborné učebny Vv, F, Ch, a Př. V roce 2011 byla vybudována interaktivní učebna a počítačová učebna se 32 počítači a serverem, který propojuje celkem 58 počítačů připojených k internetu. V počítačové učebně je jich 32, ostatní jsou v kabinetech, sborovnách, kancelářích a informačním centru. Součástí školy jsou také tři oddělení školní družiny. 2

3 a) děti v mateřské škole Údaje o počtech žáků a pracovníků školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na začátku školního roku počet tříd 1 1 počet žáků na třídu počet žáků na učitele a) žáci v základní škole školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na začátku školního roku počet tříd 9 9 počet žáků na třídu 24,33 22,89 počet žáků na učitele 12,16 12,11 b) přespolní žáci v základní škole školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 Dívčí Hrad Hlinka Rylovka 5 6 Slezské Rudoltice 8 9 Víno 0 0 Karlov 2 1 Bohušov Horní Povelice 0 0 Matějovice 2 0 Pitárné 0 0 Rusín 7 7 Slezské Pavlovice Dolní Povelice 11 7 Jindřichov 0 1 CELKEM

4 c) počty žáků, kteří přišli z jiné školy nebo odešli na jinou školu třída přišli z jiné školy odešli na jinou školu celkem Výše uvedená tabulka potvrzuje trend uplynulých let, který signalizuje úbytek žáků ve spádové oblasti naší školy. Průměrný počet žáků na třídu má v uplynulých letech klesající tendenci. Na prvním stupni se počet žáků na třídu aktuálně stabilizuje nástupem tzv. silných ročníků a zvyšuje průměr školy v neprospěch druhého stupně, kde se pořád ještě projevuje vliv slabších ročníků. d) pracovníci školy školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 učitelé vychovatelé + AP správní úsek (uklízečky, školník, topič,thp) 9 9 kuchařky 4 3 CELKEM

5 Učební plány pro I. stupeň školní rok P Ř E D M Ě T Y na I. stupni ROČNÍK počty vyučovacích hodin celkem český jazyk a literatura *) anglický/německý jazyk prvouka vlastivěda přírodověda matematika tělesná výchova hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova základy práce s počítačem týdenní počet hodin Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV Otevřená škola. Poznámka: *) ve 4. třídě je jedna hodina českého jazyka dělená Jméno, funkce a týdenní úvazky pedagogických pracovníků Vergu TU 22 Lioliasová J. TU 22 Lioliasová Zd. TU 21 Jurčicová Záňová TU 17 Vacula Kovalčíková TU 22 Šromová Školní družina: Polách Jiří-vedoucí vychovatel-25, Šromová-vychovatelka-24, Brunclíková-vychovatelka 10 5

6 Učební plány pro II. stupeň školní rok P Ř E D M Ě T Y na II. stupni ROČNÍK počty vyučovacích hodin celkem český jazyk a literatura anglický/německý jazyk německý/anglický jazyk matematika občanská výchova tělesná výchova zeměpis dějepis pírodopis fyzika chemie počítačové aplikace hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova týdenní počet hodin Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV Otevřená škola. Jméno, funkce a týdenní úvazky pedagogických pracovníků Zetel ředitel školy 4 Hrabovský TU 22 Jurčicová zást.řed.školy 6 Akulšinová TU 16 Carbolová TU 22 Vacula Kolbeová TU 22 Záňová Jarkulišová VP 4 Zetelová Žmolíková

7 Přehled pracovníků školy a) pedagogičtí pracovníci jméno a příjmení, titul funkce vyučuje Jaroslav Zetel, Mgr. ředitel školy FY, PC Eliška Jurčicová, Mgr. zástupce ředitele PŘ Dagmar Machová vedoucí učitelka MŠ Milena Veselková učitelka MŠ Kateřina Vergu, Mgr. třídní učitelka 2. tř. předměty v 2. třídě Zdeňka Lioliasová třídní učitelka 1. tř. předměty v 1. třídě Barbora Kovalčíková, Mgr. třídní učitelka 5. tř. předměty v 5. třídě Jaroslava Lioliasová třídní učitelka 3. tř. předměty ve 3. třídě Věra Záňová třídní učitelka 4. tř. předměty ve 4. třídě, NJ, TV Karolína Brunclíková asistent pedagoga předměty v 7. třídě Marian Hrabovský, Mgr. třídní učitel 9. tř. D, OV, M Jana Kolbeová, Mgr. třídní učitelka 6. tř. ČJ, M, PV Alena Carbolová třídní učitelka 7. tř. AJ, Z Eva Akulšinová, Mgr. třídní učitelka 8. tř. ČJ, NJ Milada Zetelová, Mgr. učitelka FY, NJ, PV, CH Miroslava Jarkulišová, Mgr. učitelka, VP AJ Daniel Vacula Mgr. učitel TV, HV, PV Jaroslava Žmolíková Mgr. učitelka VV Jiří Polách vedoucí vychovatel ZK PC Dana Šromová vychovatelka ZK RP Karolína Brunclíková vychovatelka b) školní jídelna jméno a příjmení, titul funkce zajišťuje Kamila Dardová vedoucí ŠJ řídí školní stravování Jarmila Vaňušová vedoucí kuchařka organizuje práci kuchařek Valentina Lanyiová kuchařka připravuje obědy a) správní úsek jméno a příjmení, titul funkce zajišťuje Zdenka Baránková ekonomka školy komplexní účetnictví školy Ondřej Vaňuš školník údržbářské a úklidové práce Irena Badurová uklízečka úklid na hlavní budově a ŠD Věra Papadakisová uklízečka úklid na hlavní budově Lenka Krpcová uklízečka úklid na pavilonu Stanislava Urbanová uklízečka úklid na pavilonu-mš sezónní pracovníci topič vytápění objektů školy 7

8 Další aktivity zařízení : Základní škola a Mateřská škola Osoblaha také i v tomto školním roce zabezpečovala provoz níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli jmenovaných škol byl i v letošním školním roce opět vyřešen problém dojíždění žáků a s tím pro rodiny spojené problémy finanční a časové. Žáci místní i žáci ze spádových a okolních obcí tak mají možnost navštěvovat zvolenou aktivitu přímo v Osoblaze. I když nabídka oborů není tak široká jako přímo v ZUŠ Město Albrechtice, využívá tuto možnost řada rodičů. Spolupráce se středními školami je zajišťována vytvářením podmínek pro praktickou výuku učňů. Například obor kuchař číšník v oblasti vaření a stravování, ve školní družině nebo mateřské škole vytváříme prostor pro souvislou pedagogickou praxi budoucích vychovatelů a střední školy zaměřené na ICT technologie využívají naši školu k zabezpečení praktické výuky pro své studenty. Z výše uvedených se jedná zejména o: - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor klavír - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor keyboard - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor flétna - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - výtvarný obor - elokovaná třída Základní školy Město Albrechtice - SPgŠ a SZŠ Krnov - Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice - školní turistickou ubytovnu kapacita 30 lůžek - provozovaná v doplňkové činnosti Při naší škole pracuje stále velmi aktivně sdružení rodičů, které školu podporuje jak finančně, tak i materiálně. Pořádá nebo spolupořádá různé akce jako jsou například vánoční besídky, zimní a letní karnevaly, kurzy taneční výchovy a poslední zvonění pro vycházející žáky, pomáhá při organizaci setkání našich a polských dětí a celou řadu jiných akcí. Sdružení rodičů podporuje také mateřskou školu a zájmové útvary na ZŠ a MŠ Osoblaha. V řadě případů zajišťují přepravu žáků na akce i samotní rodiče vlastními auty. Do výše uvedených aktivit se také hojně zapojují sponzoři. Opakovaně se nám osvědčila spolupráce s místní organizací OSZP, VKS Osoblaha a FK Slezan Osoblaha. Od roku 2005 pracuje při Základní škole a Mateřské škole Osoblaha, příspěvkové organizaci tříčlenná školská rada. Aktuálně ve složení: Karla Dymáčková-předseda Mgr. Miroslava Jarkulišová Bohuslava Horňáková Škola má upravené zahájení a ukončení vyučování tak, aby všichni přespolní žáci mohli vždy bez potíží stihnout odpolední vlakové i autobusové spoje. I když to novela vyhlášky o základním vzdělávání umožňuje, o změně času zahájení vyučování na pozdější hodinu a zkrácení přestávek zatím neuvažujeme. Vyučování a přestávky mezi jednotlivými hodinami se řídí tímto rozvrhem: 8

9 VYUČOVACÍ HODINY PŘESTÁVKY O B Ě D

10 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň předmět studijní průměr 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída český jazyk 1,52 1,632 2,55 2,552 3,435 anglický jazyk - - 2,00 2,207 3,130 německý jazyk prvouka 1,24 1,316 1, vlastivěda ,241 3,174 přírodověda ,759 2,783 matematika 1,44 1,368 1,85 2,138 2,913 tělesná výchova 1,00 1,00 1,10 1,138 1,348 hudební výchova 1,00 1,00 1,00 1,207 1,261 výtvarná výchova 1,04 1,053 1,25 1,172 1,348 pracovní výchova 1,04 1,105 1,20 1,138 1,609 základy práce s PC ,261 Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň předmět studijní průměr 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída český jazyk 2,810 2,667 3,36 3,773 anglický jazyk 2,571 2,238 3,04 3,409 německý jazyk - 2,190 2,96 3,045 matematika 2,476 2,857 3,08 3,955 občanská výchova 1,381 1,286 1,56 3,000 tělesná výchova 1,095 1,190 1,20 1,273 zeměpis 2,571 2,333 3,24 3,545 dějepis 2,667 2,667 3,04 3,682 přírodopis 2,714 2,190 2,76 3,455 hudební výchova 1,286 1,619 1,32 1,636 výtvarná výchova 1,238 1,190 1,52 1,500 fyzika 2,524 2,571 3,20 3,727 chemie - - 2,96 3,409 pracovní výchova 1,238 1,143 1,28 1,273 počítačové aplikace ,682 10

11 Výsledky výchovy a vzdělávání jsou patrné z předcházejících tabulek. Kázeňská opatření jsou uvedena v tabulce srovnání jen souhrnně za celou školu. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeni jmenovitě žáci s pochvalou třídního učitele a ředitele školy. PTU 1.tř. - Bajger T. účast na školních soutěžích Balážová Z. - účast na školních soutěžích Čaflaki Z. - účast na školních soutěžích Dlouhý D. - účast na školních soutěžích Janáčová B. - účast na školních soutěžích Koudelková K. - účast na školních soutěžích Kraut J. - účast na školních soutěžích Simbová K. - účast na školních soutěžích Skotnica O. - účast na školních soutěžích Urban V. - účast na školních soutěžích Vankát P. - účast na školních soutěžích Vergu K. - účast na školních soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 2. tř. Červinková S. výborný prospěch, chování a účast na školních soutěžích Dubová Š. kulturní vystoupení pro veřejnost Krupa J. výborný prospěch, chování a aktivita ve vyučování Krupová K. - kulturní vystoupení pro veřejnost Nesvadbová B. výborný prospěch a kulturní vystoupení pro veřejnost Šimčíková M. výborný prospěch a účast na školních soutěžích Válková S. výborný prospěch, práce pro třídu a účast na školních soutěžích Válková V. - výborný prospěch, práce pro třídu a účast na školních soutěžích Veselková S. výborný prospěch a účast na školních soutěžích 3. tř. Červinková S. výborný prospěch, chování a kulturní vystoupení pro veřejnost Hořáková R. kulturní vystoupení pro veřejnost Stamatiadu M.-výborný prospěch, chování a kulturní vystoupení pro veřejnost 4. tř. Kováčová S. kulturní vystoupení pro veřejnost Samcová B. výborný prospěch Suchánková E. kulturní vystoupení pro veřejnost 5. tř. Čihánek V. - výborný prospěch a účast na soutěžích Čihánková A. výborný prospěch a účast na soutěžích 6. tř. Grohmanová V. prospěch s vyznamenáním a práce pro třídu Kuchyňková M. služba v českém jazyce Rusek L. práce pro třídu Shánělová N. práce pro třídu Sulek M. prospěch s vyznamenáním a kulturní vystoupení pro veřejnost Šodková J. výborný prospěch a kulturní vystoupení pro veřejnost Koudelková A. služba v českém jazyce 11

12 7. tř. Benešová T. prospěch s vyznamenáním a služba v českém jazyce Motyčková K. prospěch s vyznamenáním Müllerová E. prospěch s vyznamenáním a služba v dějepise Peterková M. prospěch s vyznamenáním Školová P. výborný prospěch a služba v matematice a fyzice Urbanová J. kulturní vystoupení pro veřejnost a služba v anglickém jazyce Vendolská T. prospěch s vyznamenáním a služba v matematice a fyzice Zemanová T. prospěch s vyznamenáním 8. tř. Balážová K. práce pro třídu Durčáková R. služba v chemii Kocourek R. služba ve fyzice Pavlásková B. služba v jazyce anglickém Procházka J. služba v dějepise a matematice Stuchlíková P. služba v chemii Vaculová M. prospěch s vyznamenáním Veselý D. služba v jazyce anglickém 9. tř. Michalisková K. služba v německém a anglickém jazyce PŘŠ - 1. tř. Dubová M. účast na školních soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 2.tř. Grček T. výborný prospěch, aktivita ve vyučování a účast na soutěžích 3. tř. Dymáček M. výborný prospěch, aktivita a účast na školních soutěžích Lanyiová G. výborný prospěch, chování, aktivita a kulturní vystoupení 4. tř. Dardová K. prospěch, účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Houdková N. účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Kociánová M. výborný prospěch, účast na soutěžích a kulturní vystoupení Nesvadbová K. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Poslušná S. B. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Vaculová H. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 6. tř. Adamopulosová K. výborný prospěch a vzorné chování v hodinách i o přestávkách 7. tř. Poslt K. výborný prospěch a aktivita v hodinách i mimo vyučování 8. tř. Kocián M. prospěch s vyznamenáním a služba v matematice a fyzice 12

13 Tabulka srovnání školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013 školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na konci školního roku hodnoceno žáků neklasifikováno *) 1 1 žáci doplňující si vzdělání na ZŠ 1 0 neprospělo opravné zkoušky 6 8 dostateční prospělo z toho s vyznamenáním procento žáků s vyznamenáním 33,65 35,43 samé výborné ročník samé výborné ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy druhý stupeň z chování 6 9 třetí stupeň z chování 6 5 zameškané hodiny-omluvené/žák 48,79 45,79 zameškané hodiny-neomluvené/žák 1,28 0,63 průměrný prospěch 1,93 1,93 počet odpoledních aktivit *) uvedený žák nebyl klasifikován pouze v předmětu tělesná výchova (uvolněn ze zdravotních důvodů) 13

14 Údaje o přijímacím řízení zápis žáků do ZŠ a MŠ Osoblaha. a) počty žáků, kteří nastoupili do 1. třídy ZŠ a MŠ Osoblaha rok 2011 rok 2012 spádová oblast Osoblaha spádová oblast Krnov 0 0 spádová oblast Slezské Rudoltice 0 1 spádová oblast Jindřichov 0 1 spádová oblast Třemešná 0 0 spádová oblast Hlučín (Ludgeřovice) 1 0 CELKEM b) zápis žáků do prvních tříd 2012 Zápis žáků do prvních ročníků pro školní rok celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 28 Počet dětí, které měly odklad školní docházky z minulého školního roku 2+1 *) Z toho počet žádostí o odklad školní docházky 3 Z toho doporučeno : MŠ 3 PPP 3 lékařem 0 SPC 0 Dodatečné žádosti o odklad 0 Počet dětí zapsaných do 1.tříd zvláštních škol 0 Předpokládaný počet žáků v 1. třídách 25 *) dva řádné odklady a jeden dodatečný odklad zahájení povinné školní docházky 14

15 Údaje o rozmisťovacím řízení - přehled umístění vycházejících žáků. třída učební obory-sou střední školy nepodali přihlášku celkem 9. třída třída třída třída celkem vycházejících žáků 27 Příjmení a jméno střední škola obor studia studijní-učební obor 9. třída Belorit Josef Soukromá střední škola zedník U PRAKTIK s.r.o., H/01 Tyršova Horní Benešov Býma Luboš Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Dobešová Tereza Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 21 zpracování textilu Krnov L/03 Dobrovodská Sandra Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 21 zpracování textilu Krnov L/03 Dunková Adéla Střední škola hotelnictví cukrářka U a služeb, vyšší odborná škola H/01 Husova 507/6, Předměstí, Opava 1 Fiedor Lukáš Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Grajciarová Andrea Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Halašy Dominik Střední škola průmyslová uměleckořemeslné Soukenická 2l zpracování dřeva S Krnov L/02 15

16 Juchelka Jakub Střední odborné učiliště operátor dřevařské U stavební, Boženy Němcové 22 nábytkářské výroby Opava33-41-L/01 Kočí Dominik Střední škola průmyslová mechanik seřizovač S Soukenická 2l mechatronik Krnov L/01 Kotrč Lukáš Střední lesnická škola lesnictví S Jurikova M/ Hranice Křištofová Hana Střední škola zemědělství potravinářská výroba U a služeb, Nemocniční E/ Město Albrechtice Kubalová Veronika Střední škola zemědělství zahradník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Michalisková Kristýna Střední škola zemědělství zahradník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Peřina Aleš Střední škola průmyslová truhlář U Soukenická 2l H/ Krnov Přibyla Marek SŠ automobilní, mechanizace mechanik S a podnikání motorových vozidel Opavská 49 U H/ Krnov Stručka Jakub Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 2l zpracování dřeva Krnov L/02 Sulek Marcel Střední škola technická mechanik seřizovač S Kolofíkovo nábřeží L/ Opava 5 Šmídová Kateřina Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Šušotová Kristýna Střední škola polygrafická polygrafie S Střední novosadská 87/ M/ Olomouc Veldschmídt Pavel Střední škola průmyslová obráběč kovů U Soukenická Krnov Zetek Jiří Soukromá střední škola truhlář U PRAKTIK s.r.o H/01 Tyršova Horní Benešov 16

17 8. třída Baláž Tomáš Střední škola průmyslová truhlář U Soukenická H/ Krnov Dyl Martin Střední škola zemědělství strojní mechanik U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Grajciarová Kristýna Střední škola zemědělství strojní mechanik U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Suchý Josef nepodal si přihlášku 7. třída Benediktová Nikola nepodala přihlášku 17

18 Integrace zdravotně postižených dětí a dětí se SPU. Vzdělávání integrovaných zajišťovala Základní škola a Mateřská Osoblaha ve školním roce 2012/2013 celkem pro 8 integrovaných žáků. Jednalo se o šest žáků se SPU a dvě zdravotně postižené děti. Pět žáků bylo vzděláváno podle individuálních vzdělávacích programů, zbývající tři další pak klasickou formou vzdělávání. Vyučující v průběhu vyučovacích hodin přihlíželi k diagnostikovaným vadám žáků tak, aby se jejich vliv na žáka uplatňoval co možná nejméně. Práce žáka s učitelem se ve vyučovacích hodinách většinou opírá o předem připravené materiály, které jsou doslova šité na míru každému žákovi dle jeho SPU. Předtištěné zápisy a cvičení žákovi snižují nutnost soustředit se na psaní textu a umožňují mu věnovat se lépe sledovanému jevu. Reedukační péče je věnována žákům individuálně mimo vyučování. U dvou zdravotně postižených žáků je postupováno podle metodických pokynů SPC v Opavě. Pro žáka vozíčkáře máme zapůjčen schodolez. S rodiči většiny těchto žáků je velmi dobrá spolupráce a o výsledky školní práce svých dětí ve škole se zajímají poměrně často. S některými rodiči je ale spolupráce horší. V souvislosti se změnou školských zákonů nemusí rodiče škole hlásit, že byli se svým dítětem na odborném vyšetření ani výsledky tohoto šetření škole předat nebo alespoň třídního učitele s výsledky vyšetření seznámit. V těchto případech má pak individuální péče o žáka méně výrazné výsledky než v případech, kde se postupuje podle odborných posudků. Celkově můžeme říci, že integrace zdravotně postižených žáků a žáků se SPU má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav, úroveň vzdělávání a výsledky ve výuce. V letošním školním roce byla práce s těmito žáky na prvním stupni zaměřena především na reedukaci. Na druhém stupni pak byly ve výuce respektovány dané SPU a učitelé se zaměřili na to, jak učit žáky se s tímto handicapem vzdělávat. Další podrobnosti jsou patrné z následujícího přehledu. třída počet žáků s SPU diagnostikované postižení-spu reedukace - - doporučení 4. třída 1 dysgrafie, dysortografie,dyspraxie klasická forma vzdělávání 5. třída 2 dyslexie, dysgrafie klasická forma vzdělávání, IVP 6. třída 1 dyslexie, dysortografie vzdělávání dle IVP 7. třída 1 DMO kvadruparetická forma vzdělávání dle IVP+asistent 8. třída 2 dyslexie, dysgrafie, dysortografie vzdělávání dle IVP 9. třída 1 DMO diparetická forma vzdělávání dle IVP Logopedická péče pro žáky s vadami řeči byla zajišťována ve spolupráci s klinickým logopedem a mateřskou školou, kam logoped pravidelně dojíždí. Žáci mají možnost také využívat služby logopedické asistentky přímo u nás ve škole. 18

19 Oblast prevence sociálně patologických jevů. 1. Školními koordinátory prevence sociálně patologický jevů byli ve školním roce paní učitelka Miroslava Jarkulišová se zaměřením na protidrogovou prevenci a pan učitel Marian Hrabovský na prevenci a řešení problematiky šikany. Úkoly: - účastnit se školení a akcí DVPP s tematikou prevence SPJ - sledovat novinky a aktuality na a - sledovat akce PPP Bruntál a aktivity Standy Tomana - přenášet na kolegy poznatky a úkoly získané na školeních a seminářích - vyhodnocovat 2x ročně plnění MPP školy a koordinovat činnost při plnění MPP - zajistit preventisty protispolečenských jevů z řad proškolených studentů - sestavit speciální nástěnku k problematice SPJ - kontrola a vyhodnocování obsahu schránek důvěry 2. Oblast analytická - včasné rozpoznání problémů chování a vztahu k návykovým látkám, zjištění daného stavu v oblasti názorů a postojů, zaměřit se na změny v chování a v postojích žáků mezi sebou, na změny v postojích a vztahu k návykovým látkám, k jiným rasám, národům, možnosti kontaktů s návykovými látkami. Úkoly: - znovu propagovat schránky důvěry, vyhodnocovat obsah a citlivě odpovídat - doplňovat výuku různými anketami a dotazníky mapovat stav ve škole - připomínat žákům ové adresy pracovníků školy ( funkce schránky důvěry ) - při práci na PC sledovat chování žáků a vhodnou motivaní předcházet riziku gamblerství ( vhodné využívat např. program ZAV-zapojení do soutěží ZAV ) 3. Oblast prevence-musí probíhat v jednotlivých vyučovacích hodinách zejména výchovného zaměření a třídnických hodinách, podle možnosti ve volném čase s cílem učit žáky poznávat své okolí, sebe sama a vážit si sebe sama, svého zdraví, každého člověka a národu s využitím všech dostupných podmínek. Pomocí projektů daných volnočasových aktivit mimo vyučování, vycházek, sportovních, kulturních akcí, poznávacích soutěží a podobně. Respektovat fakt, že počátkem zneužívání drog jsou prokazatelně kouření a alkohol. Úkoly: - na 1. stupni zařadit preventivní činnost do hodin PRV, VL, PŘ a ČJ formou rozhovorů, besed a dramatizací témat šikana, agresivita, kouření, osobní hygiena a její význam pro zdravý životní styl a pozitivního ovlivnění zdraví žáků - spolupráce s třídními učiteli, posilování sebevědomí žáků dramatizací situací - učit žáky vzájemné úctě, sebeúctě a důvěře - rozvíjet schopnost komunikovat, diskutovat a řešit problémy a konflikty - rozvíjet schopnost klást otázky, umění vyjádřit svůj názor a umění říci NE - učit žáky vzájemné pomoci a podřízení se možnostem skupiny - nacvičovat dramatizovat - řešení zátěžových situací - besedy s policií 4.r na témata negativní projevy chování, šikana, dopravní výchova - beseda s armádou ČR- témata: vlastenectví, šikana, pomoc v krizových situací, mezinárodní terorismus - na 2. stupni v OV, RV a při vhodných tématech v ostatních předmětech seznamovat žáky s problematikou témat PARTY a ČLOVĚK HLEDÁ SÁM SEBE (bloky učiva, učebnice pro výuku OV vhodné i v jiných předmětech) - vést žáky ke vzájemnému poznání hrou s nácvikem verbální a neverbální komunikace - stanovit přesná pravidla pro soužití třídní komunity - sledovat vývoj a dodržování těchto pravidel ve spolupráci se žákovským parlamentem 19

20 - pokusit se formovat skupiny tak, aby žáci měli pocit bezpečí s pocitem mít možnost se vyhnout společensky nežádoucímu chování - šikana, užívání alkoholu a drog apod. - upevňovat kolektivní vztahy včasným podchycením nežádoucích projevů chování - zaměřit se na pozitivní formování kolektivu třídy nebo skupiny - zařazovat modelové a projektové situace poskytující návody k řešení problému - nacvičovat řešení zátěžových situací - zajistit pro žáky obou stupňů besedu s přednáškou na téma: multikulturalita spojenou s romskou problematikou a agresivitou žáků na škole (okresní metodik prevence) Pozor na neúčinnou primární prevenci: - zastrašování - citové apely - pouhé předávání informací - jednorázové náhodně realizované akce - potlačování diskuse Hromadné aktivity nebo společné promítání filmů by měly být jen doplňkem, na které by měl navazovat vždy rozhovor a diskuse v malých skupinách. 4. Oblast poznávání zařazovat do jednotlivých vyučovacích hodin základní informace o návykových látkách, zajistit přednášky nebo besedy s odborníky na téma protidrogové prevence samostatně pro vyšší ročníky II. stupně a také samostatně pro učitele, možnost volby problému pro rodiče a pokud projeví zájem, zajistit besedu s vyléčenými narkomany. Učit žáky nenechat bez povšimnutí jakýkoliv náznak nebo projev rasismu a intolerance. Vytvářet pro žáky pozitivní sociální klima ve třídě a ve škole. Úkoly: - na I. stupni pracovat s publikací Slabikář dětských práv - seznamovat žáky s různými etnickými skupinami, v souvislosti s přílivem romských dětí do naší školy předcházet možným projevům rasismu - dramatizovat situace při nabízení a odmítání cigaret a alkoholu - na II. stupni učit žáky čelit nabídce návykových látek a učit je odmítnout nabídku cigarety, alkoholu a drogy, odmítnout podílet se na šikanování spolužáků a sprejerství, odmítnout záškoláctví a výdělek za účasti na páchání trestné činnosti - pozitivní sociální klima vytvářet na základě pocitu důvěry bez tlaku na výkon žáka - zajistit besedy: - Policie ČR - kriminalita mládeže a trestní odpovědnost, šikana - kurátor pro mládež- Právní vědomí a trestní odpovědnost dětí - lékař- dospívání, start do pohlavního života, zdravý životní styl - Láska ano, děti ještě ne! (seminář s besedou pro žáky 9. tříd) - se starostou obce na téma: Soužití občanů a boj se SPJ v obci - beseda s protidrogovou tematikou a zdravým životním stylem - návštěva krnovského K centra 5. Spolupráce s rodiči-na všech úrovních-seznámení rodičů s metodickými materiály, které obsahují základní doporučení rodičům. Učit také rodiče reagovat na projevy násilí, rasismu a intolerance u dětí svých i u dětí na veřejnosti. Prostřednictvím třídních učitelů seznámit rodiče s dostupnou literaturou. Úkoly: - zajistit pro rodiče informační odpoledne s tématikou prevence SPJ včetně šikany- využít nabídky S. Tomana případně K centra - spolupracovat s rodiči při zdravé výchově dětí- nejlevnější prevence - seznámit rodiče s publikacemi: Drogy, jak vlastně vypadají? Hovořte s dětmi otevřeně Likvidační životní styl 20

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012. Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Obchodní akademie SOVA, o.p.s. Palackého 43 277 11 Neratovice Vypracovala: Ředitelka školy: Ing. Kateřina Andrová Mgr. Lenka Vybíralová 1 Obsah: Úvod...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54 Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Mgr. Jaroslava Rážová, ředitelka školy 1 Základní údaje Zřizovatel: Město Jindřichův Hradec Označení školy: Základní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2010 / 2011 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní metodik prevence Mgr. Martina Baštrnáková Robert Fulghum : UŽ HOŘELA,

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011-2012 V Krnově dne 10. 10. 2012 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 strana 1 z 53 ČÁST

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace

Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009-2010 V Krnově dne 18. 8. 2010 Zpracoval Karel Handlíř, ředitel školy Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 strana 1 z 50 ČÁST

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování)

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování) Základní škola Městec Králové Bezručova 723, 289 03 Městec Králové Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 (základní strategie prevence rizikového chování) 1. Charakteristika školy a analýza

Více

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. Plán práce školy 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Plán práce školy 2013/2014 Vzdělávací program: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Škola pro všechny, č.j.: 103/2007 a Školní vzdělávací program

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHOTÍKOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2008-2009. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2008-2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2009

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2011/2012 V Jindřichově 31. října 2012 Zpracovala: Mgr. Jaroslava Skalská Doplnila:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DOBROVICE Školní rok 2011 2012 Zpracovala: Ing. Jana Čejková ředitelka školy Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Dobrovice OBSAH 1. Základní údaje

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Minimální preventivní program Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Minimální preventivní program Školní rok 2010/2011 I. Cíle a principy Rozvoj kompetencí žáků: - sociálních dovedností (navazování zdravých vztahů s ostatními, umění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více