VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2013 Část I. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace Sídlo: Třešňová 99, Osoblaha, Kontaktní údaje: , webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: Zřizovatel školy: OBEC OSOBLAHA Ředitel školy: Mgr. Jaroslav ZETEL Součásti školy: Základní škola Mateřská škola Školní družina Školní jídelna Celková kapacita školy : Základní škola žáků Mateřská škola - 44 dětí Školní družina dětí Školní jídelna jídel Datum zápisu do rejstříku škol: 1. září

2 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace je součástí výchovně vzdělávací soustavy a je zapsána v rejstříku škol. Jejím zřizovatelem je obec Osoblaha, v právních vztazích vystupuje svým jménem jako příspěvková organizace a má právní odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Poskytuje předškolní a základní vzdělání a zajišťuje výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a zajišťuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi. Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna, školní družina a základní škola. Základní škola má 9 ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem. Druhý stupeň školy je tvořen šestým až devátým ročníkem, všechny ročníky mají po jedné třídě. Vyučování ve škole probíhá ve všech ročnících podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem Otevřená škola. Vzhledem k postupnému rozšiřování učebních plánů o další vyučovací hodiny a zapojení školy do projektu EU peníze školám překročil počet hodin u osmého a devátého ročníku hranici třiceti hodin za týden, což způsobilo, že se musela naše škola vrátit k odpolednímu vyučování s nezbytnou polední třicetiminutovou přestávkou. Na odpolední vyučování byly zařazovány většinou předměty výchovného zaměření, začátek a konec pravidelného odpoledního vyučování a mimoškolních aktivit je přizpůsoben dopravnímu spojení. Tematický celek Ochrana člověka za mimořádných situací byl zařazen do učebních plánů jednotlivých předmětů. V rámci tohoto tematického celku jsou žáci všech ročníků seznamováni se zásadami chování v případě mimořádných situací (živelné pohromy, průmyslové havárie, evakuace aj.) a také s pravidly první pomoci. Ředitel školy podle učebního plánu dělí třídy na skupiny. Počet skupin a počet žáků určuje podle podmínek školy a charakteru daného vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Na prvním stupni jsou žáci v početných třídách rozděleni na výuku českého jazyka a matematiky. Na druhém stupni se dělí na skupiny žáci při výuce cizích jazyků, tělesné výchovy, pracovní výchovy a v laboratorních pracích z fyziky, přírodopisu a chemie. Nabídka volitelných předmětů vychází ze zájmů žáků a jejich rodičů a z personálního zabezpečení výuky. Volitelné předměty jsou ve školním vzdělávacím programu nahrazovány disponibilními hodinami podle struktury školního vzdělávacího programu a organizačních možností školy. Žákům se specifickými poruchami učení (dysgrafie, dyslexie) je věnována zvláštní pozornost formou individuálního přístupu v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů na druhém stupni a individuální reedukační péče na prvním stupni. V letošním školním roce byl v sedmé třídě vyučován také žák s tělesným postižením. Protože je trvale upoután na invalidní vozík, je vzděláván za pomocí asistenta pedagoga. Výuka a výchova probíhá ve třech budovách školy. Hlavní budova, pavilónová přístavba a budova školní družiny s dílnami. Škola má k dispozici tělocvičnu, víceúčelové školní hřiště, hřiště pro mateřskou školu, žákovskou knihovnu s informačním centrem, kuchyňku a pracovnu pro domácí práce, dílny, a odborné učebny Vv, F, Ch, a Př. V roce 2011 byla vybudována interaktivní učebna a počítačová učebna se 32 počítači a serverem, který propojuje celkem 58 počítačů připojených k internetu. V počítačové učebně je jich 32, ostatní jsou v kabinetech, sborovnách, kancelářích a informačním centru. Součástí školy jsou také tři oddělení školní družiny. 2

3 a) děti v mateřské škole Údaje o počtech žáků a pracovníků školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na začátku školního roku počet tříd 1 1 počet žáků na třídu počet žáků na učitele a) žáci v základní škole školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na začátku školního roku počet tříd 9 9 počet žáků na třídu 24,33 22,89 počet žáků na učitele 12,16 12,11 b) přespolní žáci v základní škole školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 Dívčí Hrad Hlinka Rylovka 5 6 Slezské Rudoltice 8 9 Víno 0 0 Karlov 2 1 Bohušov Horní Povelice 0 0 Matějovice 2 0 Pitárné 0 0 Rusín 7 7 Slezské Pavlovice Dolní Povelice 11 7 Jindřichov 0 1 CELKEM

4 c) počty žáků, kteří přišli z jiné školy nebo odešli na jinou školu třída přišli z jiné školy odešli na jinou školu celkem Výše uvedená tabulka potvrzuje trend uplynulých let, který signalizuje úbytek žáků ve spádové oblasti naší školy. Průměrný počet žáků na třídu má v uplynulých letech klesající tendenci. Na prvním stupni se počet žáků na třídu aktuálně stabilizuje nástupem tzv. silných ročníků a zvyšuje průměr školy v neprospěch druhého stupně, kde se pořád ještě projevuje vliv slabších ročníků. d) pracovníci školy školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 učitelé vychovatelé + AP správní úsek (uklízečky, školník, topič,thp) 9 9 kuchařky 4 3 CELKEM

5 Učební plány pro I. stupeň školní rok P Ř E D M Ě T Y na I. stupni ROČNÍK počty vyučovacích hodin celkem český jazyk a literatura *) anglický/německý jazyk prvouka vlastivěda přírodověda matematika tělesná výchova hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova základy práce s počítačem týdenní počet hodin Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV Otevřená škola. Poznámka: *) ve 4. třídě je jedna hodina českého jazyka dělená Jméno, funkce a týdenní úvazky pedagogických pracovníků Vergu TU 22 Lioliasová J. TU 22 Lioliasová Zd. TU 21 Jurčicová Záňová TU 17 Vacula Kovalčíková TU 22 Šromová Školní družina: Polách Jiří-vedoucí vychovatel-25, Šromová-vychovatelka-24, Brunclíková-vychovatelka 10 5

6 Učební plány pro II. stupeň školní rok P Ř E D M Ě T Y na II. stupni ROČNÍK počty vyučovacích hodin celkem český jazyk a literatura anglický/německý jazyk německý/anglický jazyk matematika občanská výchova tělesná výchova zeměpis dějepis pírodopis fyzika chemie počítačové aplikace hudební výchova výtvarná výchova pracovní výchova týdenní počet hodin Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP ZV Otevřená škola. Jméno, funkce a týdenní úvazky pedagogických pracovníků Zetel ředitel školy 4 Hrabovský TU 22 Jurčicová zást.řed.školy 6 Akulšinová TU 16 Carbolová TU 22 Vacula Kolbeová TU 22 Záňová Jarkulišová VP 4 Zetelová Žmolíková

7 Přehled pracovníků školy a) pedagogičtí pracovníci jméno a příjmení, titul funkce vyučuje Jaroslav Zetel, Mgr. ředitel školy FY, PC Eliška Jurčicová, Mgr. zástupce ředitele PŘ Dagmar Machová vedoucí učitelka MŠ Milena Veselková učitelka MŠ Kateřina Vergu, Mgr. třídní učitelka 2. tř. předměty v 2. třídě Zdeňka Lioliasová třídní učitelka 1. tř. předměty v 1. třídě Barbora Kovalčíková, Mgr. třídní učitelka 5. tř. předměty v 5. třídě Jaroslava Lioliasová třídní učitelka 3. tř. předměty ve 3. třídě Věra Záňová třídní učitelka 4. tř. předměty ve 4. třídě, NJ, TV Karolína Brunclíková asistent pedagoga předměty v 7. třídě Marian Hrabovský, Mgr. třídní učitel 9. tř. D, OV, M Jana Kolbeová, Mgr. třídní učitelka 6. tř. ČJ, M, PV Alena Carbolová třídní učitelka 7. tř. AJ, Z Eva Akulšinová, Mgr. třídní učitelka 8. tř. ČJ, NJ Milada Zetelová, Mgr. učitelka FY, NJ, PV, CH Miroslava Jarkulišová, Mgr. učitelka, VP AJ Daniel Vacula Mgr. učitel TV, HV, PV Jaroslava Žmolíková Mgr. učitelka VV Jiří Polách vedoucí vychovatel ZK PC Dana Šromová vychovatelka ZK RP Karolína Brunclíková vychovatelka b) školní jídelna jméno a příjmení, titul funkce zajišťuje Kamila Dardová vedoucí ŠJ řídí školní stravování Jarmila Vaňušová vedoucí kuchařka organizuje práci kuchařek Valentina Lanyiová kuchařka připravuje obědy a) správní úsek jméno a příjmení, titul funkce zajišťuje Zdenka Baránková ekonomka školy komplexní účetnictví školy Ondřej Vaňuš školník údržbářské a úklidové práce Irena Badurová uklízečka úklid na hlavní budově a ŠD Věra Papadakisová uklízečka úklid na hlavní budově Lenka Krpcová uklízečka úklid na pavilonu Stanislava Urbanová uklízečka úklid na pavilonu-mš sezónní pracovníci topič vytápění objektů školy 7

8 Další aktivity zařízení : Základní škola a Mateřská škola Osoblaha také i v tomto školním roce zabezpečovala provoz níže uvedených školských zařízení. Po dohodě s OÚ Osoblaha a s řediteli jmenovaných škol byl i v letošním školním roce opět vyřešen problém dojíždění žáků a s tím pro rodiny spojené problémy finanční a časové. Žáci místní i žáci ze spádových a okolních obcí tak mají možnost navštěvovat zvolenou aktivitu přímo v Osoblaze. I když nabídka oborů není tak široká jako přímo v ZUŠ Město Albrechtice, využívá tuto možnost řada rodičů. Spolupráce se středními školami je zajišťována vytvářením podmínek pro praktickou výuku učňů. Například obor kuchař číšník v oblasti vaření a stravování, ve školní družině nebo mateřské škole vytváříme prostor pro souvislou pedagogickou praxi budoucích vychovatelů a střední školy zaměřené na ICT technologie využívají naši školu k zabezpečení praktické výuky pro své studenty. Z výše uvedených se jedná zejména o: - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor klavír - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor keyboard - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - hudební obor flétna - elokovanou třídu ZUŠ Město Albrechtice - výtvarný obor - elokovaná třída Základní školy Město Albrechtice - SPgŠ a SZŠ Krnov - Střední škola zemědělství a služeb, Město Albrechtice - školní turistickou ubytovnu kapacita 30 lůžek - provozovaná v doplňkové činnosti Při naší škole pracuje stále velmi aktivně sdružení rodičů, které školu podporuje jak finančně, tak i materiálně. Pořádá nebo spolupořádá různé akce jako jsou například vánoční besídky, zimní a letní karnevaly, kurzy taneční výchovy a poslední zvonění pro vycházející žáky, pomáhá při organizaci setkání našich a polských dětí a celou řadu jiných akcí. Sdružení rodičů podporuje také mateřskou školu a zájmové útvary na ZŠ a MŠ Osoblaha. V řadě případů zajišťují přepravu žáků na akce i samotní rodiče vlastními auty. Do výše uvedených aktivit se také hojně zapojují sponzoři. Opakovaně se nám osvědčila spolupráce s místní organizací OSZP, VKS Osoblaha a FK Slezan Osoblaha. Od roku 2005 pracuje při Základní škole a Mateřské škole Osoblaha, příspěvkové organizaci tříčlenná školská rada. Aktuálně ve složení: Karla Dymáčková-předseda Mgr. Miroslava Jarkulišová Bohuslava Horňáková Škola má upravené zahájení a ukončení vyučování tak, aby všichni přespolní žáci mohli vždy bez potíží stihnout odpolední vlakové i autobusové spoje. I když to novela vyhlášky o základním vzdělávání umožňuje, o změně času zahájení vyučování na pozdější hodinu a zkrácení přestávek zatím neuvažujeme. Vyučování a přestávky mezi jednotlivými hodinami se řídí tímto rozvrhem: 8

9 VYUČOVACÍ HODINY PŘESTÁVKY O B Ě D

10 Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Studijní průměry v jednotlivých předmětech - I. stupeň předmět studijní průměr 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída český jazyk 1,52 1,632 2,55 2,552 3,435 anglický jazyk - - 2,00 2,207 3,130 německý jazyk prvouka 1,24 1,316 1, vlastivěda ,241 3,174 přírodověda ,759 2,783 matematika 1,44 1,368 1,85 2,138 2,913 tělesná výchova 1,00 1,00 1,10 1,138 1,348 hudební výchova 1,00 1,00 1,00 1,207 1,261 výtvarná výchova 1,04 1,053 1,25 1,172 1,348 pracovní výchova 1,04 1,105 1,20 1,138 1,609 základy práce s PC ,261 Studijní průměry v jednotlivých předmětech - II. stupeň předmět studijní průměr 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída český jazyk 2,810 2,667 3,36 3,773 anglický jazyk 2,571 2,238 3,04 3,409 německý jazyk - 2,190 2,96 3,045 matematika 2,476 2,857 3,08 3,955 občanská výchova 1,381 1,286 1,56 3,000 tělesná výchova 1,095 1,190 1,20 1,273 zeměpis 2,571 2,333 3,24 3,545 dějepis 2,667 2,667 3,04 3,682 přírodopis 2,714 2,190 2,76 3,455 hudební výchova 1,286 1,619 1,32 1,636 výtvarná výchova 1,238 1,190 1,52 1,500 fyzika 2,524 2,571 3,20 3,727 chemie - - 2,96 3,409 pracovní výchova 1,238 1,143 1,28 1,273 počítačové aplikace ,682 10

11 Výsledky výchovy a vzdělávání jsou patrné z předcházejících tabulek. Kázeňská opatření jsou uvedena v tabulce srovnání jen souhrnně za celou školu. V níže uvedeném přehledu jsou uvedeni jmenovitě žáci s pochvalou třídního učitele a ředitele školy. PTU 1.tř. - Bajger T. účast na školních soutěžích Balážová Z. - účast na školních soutěžích Čaflaki Z. - účast na školních soutěžích Dlouhý D. - účast na školních soutěžích Janáčová B. - účast na školních soutěžích Koudelková K. - účast na školních soutěžích Kraut J. - účast na školních soutěžích Simbová K. - účast na školních soutěžích Skotnica O. - účast na školních soutěžích Urban V. - účast na školních soutěžích Vankát P. - účast na školních soutěžích Vergu K. - účast na školních soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 2. tř. Červinková S. výborný prospěch, chování a účast na školních soutěžích Dubová Š. kulturní vystoupení pro veřejnost Krupa J. výborný prospěch, chování a aktivita ve vyučování Krupová K. - kulturní vystoupení pro veřejnost Nesvadbová B. výborný prospěch a kulturní vystoupení pro veřejnost Šimčíková M. výborný prospěch a účast na školních soutěžích Válková S. výborný prospěch, práce pro třídu a účast na školních soutěžích Válková V. - výborný prospěch, práce pro třídu a účast na školních soutěžích Veselková S. výborný prospěch a účast na školních soutěžích 3. tř. Červinková S. výborný prospěch, chování a kulturní vystoupení pro veřejnost Hořáková R. kulturní vystoupení pro veřejnost Stamatiadu M.-výborný prospěch, chování a kulturní vystoupení pro veřejnost 4. tř. Kováčová S. kulturní vystoupení pro veřejnost Samcová B. výborný prospěch Suchánková E. kulturní vystoupení pro veřejnost 5. tř. Čihánek V. - výborný prospěch a účast na soutěžích Čihánková A. výborný prospěch a účast na soutěžích 6. tř. Grohmanová V. prospěch s vyznamenáním a práce pro třídu Kuchyňková M. služba v českém jazyce Rusek L. práce pro třídu Shánělová N. práce pro třídu Sulek M. prospěch s vyznamenáním a kulturní vystoupení pro veřejnost Šodková J. výborný prospěch a kulturní vystoupení pro veřejnost Koudelková A. služba v českém jazyce 11

12 7. tř. Benešová T. prospěch s vyznamenáním a služba v českém jazyce Motyčková K. prospěch s vyznamenáním Müllerová E. prospěch s vyznamenáním a služba v dějepise Peterková M. prospěch s vyznamenáním Školová P. výborný prospěch a služba v matematice a fyzice Urbanová J. kulturní vystoupení pro veřejnost a služba v anglickém jazyce Vendolská T. prospěch s vyznamenáním a služba v matematice a fyzice Zemanová T. prospěch s vyznamenáním 8. tř. Balážová K. práce pro třídu Durčáková R. služba v chemii Kocourek R. služba ve fyzice Pavlásková B. služba v jazyce anglickém Procházka J. služba v dějepise a matematice Stuchlíková P. služba v chemii Vaculová M. prospěch s vyznamenáním Veselý D. služba v jazyce anglickém 9. tř. Michalisková K. služba v německém a anglickém jazyce PŘŠ - 1. tř. Dubová M. účast na školních soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 2.tř. Grček T. výborný prospěch, aktivita ve vyučování a účast na soutěžích 3. tř. Dymáček M. výborný prospěch, aktivita a účast na školních soutěžích Lanyiová G. výborný prospěch, chování, aktivita a kulturní vystoupení 4. tř. Dardová K. prospěch, účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Houdková N. účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Kociánová M. výborný prospěch, účast na soutěžích a kulturní vystoupení Nesvadbová K. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Poslušná S. B. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost Vaculová H. - účast na soutěžích a kulturní vystoupení pro veřejnost 6. tř. Adamopulosová K. výborný prospěch a vzorné chování v hodinách i o přestávkách 7. tř. Poslt K. výborný prospěch a aktivita v hodinách i mimo vyučování 8. tř. Kocián M. prospěch s vyznamenáním a služba v matematice a fyzice 12

13 Tabulka srovnání školního roku 2011/2012 a školního roku 2012/2013 školní rok 2011/2012 školní rok 2012/2013 počet žáků na konci školního roku hodnoceno žáků neklasifikováno *) 1 1 žáci doplňující si vzdělání na ZŠ 1 0 neprospělo opravné zkoušky 6 8 dostateční prospělo z toho s vyznamenáním procento žáků s vyznamenáním 33,65 35,43 samé výborné ročník samé výborné ročník pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele napomenutí třídního učitele důtka třídního učitele důtka ředitele školy druhý stupeň z chování 6 9 třetí stupeň z chování 6 5 zameškané hodiny-omluvené/žák 48,79 45,79 zameškané hodiny-neomluvené/žák 1,28 0,63 průměrný prospěch 1,93 1,93 počet odpoledních aktivit *) uvedený žák nebyl klasifikován pouze v předmětu tělesná výchova (uvolněn ze zdravotních důvodů) 13

14 Údaje o přijímacím řízení zápis žáků do ZŠ a MŠ Osoblaha. a) počty žáků, kteří nastoupili do 1. třídy ZŠ a MŠ Osoblaha rok 2011 rok 2012 spádová oblast Osoblaha spádová oblast Krnov 0 0 spádová oblast Slezské Rudoltice 0 1 spádová oblast Jindřichov 0 1 spádová oblast Třemešná 0 0 spádová oblast Hlučín (Ludgeřovice) 1 0 CELKEM b) zápis žáků do prvních tříd 2012 Zápis žáků do prvních ročníků pro školní rok celkem Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu 28 Počet dětí, které měly odklad školní docházky z minulého školního roku 2+1 *) Z toho počet žádostí o odklad školní docházky 3 Z toho doporučeno : MŠ 3 PPP 3 lékařem 0 SPC 0 Dodatečné žádosti o odklad 0 Počet dětí zapsaných do 1.tříd zvláštních škol 0 Předpokládaný počet žáků v 1. třídách 25 *) dva řádné odklady a jeden dodatečný odklad zahájení povinné školní docházky 14

15 Údaje o rozmisťovacím řízení - přehled umístění vycházejících žáků. třída učební obory-sou střední školy nepodali přihlášku celkem 9. třída třída třída třída celkem vycházejících žáků 27 Příjmení a jméno střední škola obor studia studijní-učební obor 9. třída Belorit Josef Soukromá střední škola zedník U PRAKTIK s.r.o., H/01 Tyršova Horní Benešov Býma Luboš Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Dobešová Tereza Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 21 zpracování textilu Krnov L/03 Dobrovodská Sandra Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 21 zpracování textilu Krnov L/03 Dunková Adéla Střední škola hotelnictví cukrářka U a služeb, vyšší odborná škola H/01 Husova 507/6, Předměstí, Opava 1 Fiedor Lukáš Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Grajciarová Andrea Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Halašy Dominik Střední škola průmyslová uměleckořemeslné Soukenická 2l zpracování dřeva S Krnov L/02 15

16 Juchelka Jakub Střední odborné učiliště operátor dřevařské U stavební, Boženy Němcové 22 nábytkářské výroby Opava33-41-L/01 Kočí Dominik Střední škola průmyslová mechanik seřizovač S Soukenická 2l mechatronik Krnov L/01 Kotrč Lukáš Střední lesnická škola lesnictví S Jurikova M/ Hranice Křištofová Hana Střední škola zemědělství potravinářská výroba U a služeb, Nemocniční E/ Město Albrechtice Kubalová Veronika Střední škola zemědělství zahradník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Michalisková Kristýna Střední škola zemědělství zahradník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Peřina Aleš Střední škola průmyslová truhlář U Soukenická 2l H/ Krnov Přibyla Marek SŠ automobilní, mechanizace mechanik S a podnikání motorových vozidel Opavská 49 U H/ Krnov Stručka Jakub Střední škola průmyslová uměleckořemeslné S Soukenická 2l zpracování dřeva Krnov L/02 Sulek Marcel Střední škola technická mechanik seřizovač S Kolofíkovo nábřeží L/ Opava 5 Šmídová Kateřina Střední škola zemědělství kuchař-číšník U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Šušotová Kristýna Střední škola polygrafická polygrafie S Střední novosadská 87/ M/ Olomouc Veldschmídt Pavel Střední škola průmyslová obráběč kovů U Soukenická Krnov Zetek Jiří Soukromá střední škola truhlář U PRAKTIK s.r.o H/01 Tyršova Horní Benešov 16

17 8. třída Baláž Tomáš Střední škola průmyslová truhlář U Soukenická H/ Krnov Dyl Martin Střední škola zemědělství strojní mechanik U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Grajciarová Kristýna Střední škola zemědělství strojní mechanik U a služeb, Nemocniční H/ Město Albrechtice Suchý Josef nepodal si přihlášku 7. třída Benediktová Nikola nepodala přihlášku 17

18 Integrace zdravotně postižených dětí a dětí se SPU. Vzdělávání integrovaných zajišťovala Základní škola a Mateřská Osoblaha ve školním roce 2012/2013 celkem pro 8 integrovaných žáků. Jednalo se o šest žáků se SPU a dvě zdravotně postižené děti. Pět žáků bylo vzděláváno podle individuálních vzdělávacích programů, zbývající tři další pak klasickou formou vzdělávání. Vyučující v průběhu vyučovacích hodin přihlíželi k diagnostikovaným vadám žáků tak, aby se jejich vliv na žáka uplatňoval co možná nejméně. Práce žáka s učitelem se ve vyučovacích hodinách většinou opírá o předem připravené materiály, které jsou doslova šité na míru každému žákovi dle jeho SPU. Předtištěné zápisy a cvičení žákovi snižují nutnost soustředit se na psaní textu a umožňují mu věnovat se lépe sledovanému jevu. Reedukační péče je věnována žákům individuálně mimo vyučování. U dvou zdravotně postižených žáků je postupováno podle metodických pokynů SPC v Opavě. Pro žáka vozíčkáře máme zapůjčen schodolez. S rodiči většiny těchto žáků je velmi dobrá spolupráce a o výsledky školní práce svých dětí ve škole se zajímají poměrně často. S některými rodiči je ale spolupráce horší. V souvislosti se změnou školských zákonů nemusí rodiče škole hlásit, že byli se svým dítětem na odborném vyšetření ani výsledky tohoto šetření škole předat nebo alespoň třídního učitele s výsledky vyšetření seznámit. V těchto případech má pak individuální péče o žáka méně výrazné výsledky než v případech, kde se postupuje podle odborných posudků. Celkově můžeme říci, že integrace zdravotně postižených žáků a žáků se SPU má pozitivní vliv na jejich zdravotní stav, úroveň vzdělávání a výsledky ve výuce. V letošním školním roce byla práce s těmito žáky na prvním stupni zaměřena především na reedukaci. Na druhém stupni pak byly ve výuce respektovány dané SPU a učitelé se zaměřili na to, jak učit žáky se s tímto handicapem vzdělávat. Další podrobnosti jsou patrné z následujícího přehledu. třída počet žáků s SPU diagnostikované postižení-spu reedukace - - doporučení 4. třída 1 dysgrafie, dysortografie,dyspraxie klasická forma vzdělávání 5. třída 2 dyslexie, dysgrafie klasická forma vzdělávání, IVP 6. třída 1 dyslexie, dysortografie vzdělávání dle IVP 7. třída 1 DMO kvadruparetická forma vzdělávání dle IVP+asistent 8. třída 2 dyslexie, dysgrafie, dysortografie vzdělávání dle IVP 9. třída 1 DMO diparetická forma vzdělávání dle IVP Logopedická péče pro žáky s vadami řeči byla zajišťována ve spolupráci s klinickým logopedem a mateřskou školou, kam logoped pravidelně dojíždí. Žáci mají možnost také využívat služby logopedické asistentky přímo u nás ve škole. 18

19 Oblast prevence sociálně patologických jevů. 1. Školními koordinátory prevence sociálně patologický jevů byli ve školním roce paní učitelka Miroslava Jarkulišová se zaměřením na protidrogovou prevenci a pan učitel Marian Hrabovský na prevenci a řešení problematiky šikany. Úkoly: - účastnit se školení a akcí DVPP s tematikou prevence SPJ - sledovat novinky a aktuality na a - sledovat akce PPP Bruntál a aktivity Standy Tomana - přenášet na kolegy poznatky a úkoly získané na školeních a seminářích - vyhodnocovat 2x ročně plnění MPP školy a koordinovat činnost při plnění MPP - zajistit preventisty protispolečenských jevů z řad proškolených studentů - sestavit speciální nástěnku k problematice SPJ - kontrola a vyhodnocování obsahu schránek důvěry 2. Oblast analytická - včasné rozpoznání problémů chování a vztahu k návykovým látkám, zjištění daného stavu v oblasti názorů a postojů, zaměřit se na změny v chování a v postojích žáků mezi sebou, na změny v postojích a vztahu k návykovým látkám, k jiným rasám, národům, možnosti kontaktů s návykovými látkami. Úkoly: - znovu propagovat schránky důvěry, vyhodnocovat obsah a citlivě odpovídat - doplňovat výuku různými anketami a dotazníky mapovat stav ve škole - připomínat žákům ové adresy pracovníků školy ( funkce schránky důvěry ) - při práci na PC sledovat chování žáků a vhodnou motivaní předcházet riziku gamblerství ( vhodné využívat např. program ZAV-zapojení do soutěží ZAV ) 3. Oblast prevence-musí probíhat v jednotlivých vyučovacích hodinách zejména výchovného zaměření a třídnických hodinách, podle možnosti ve volném čase s cílem učit žáky poznávat své okolí, sebe sama a vážit si sebe sama, svého zdraví, každého člověka a národu s využitím všech dostupných podmínek. Pomocí projektů daných volnočasových aktivit mimo vyučování, vycházek, sportovních, kulturních akcí, poznávacích soutěží a podobně. Respektovat fakt, že počátkem zneužívání drog jsou prokazatelně kouření a alkohol. Úkoly: - na 1. stupni zařadit preventivní činnost do hodin PRV, VL, PŘ a ČJ formou rozhovorů, besed a dramatizací témat šikana, agresivita, kouření, osobní hygiena a její význam pro zdravý životní styl a pozitivního ovlivnění zdraví žáků - spolupráce s třídními učiteli, posilování sebevědomí žáků dramatizací situací - učit žáky vzájemné úctě, sebeúctě a důvěře - rozvíjet schopnost komunikovat, diskutovat a řešit problémy a konflikty - rozvíjet schopnost klást otázky, umění vyjádřit svůj názor a umění říci NE - učit žáky vzájemné pomoci a podřízení se možnostem skupiny - nacvičovat dramatizovat - řešení zátěžových situací - besedy s policií 4.r na témata negativní projevy chování, šikana, dopravní výchova - beseda s armádou ČR- témata: vlastenectví, šikana, pomoc v krizových situací, mezinárodní terorismus - na 2. stupni v OV, RV a při vhodných tématech v ostatních předmětech seznamovat žáky s problematikou témat PARTY a ČLOVĚK HLEDÁ SÁM SEBE (bloky učiva, učebnice pro výuku OV vhodné i v jiných předmětech) - vést žáky ke vzájemnému poznání hrou s nácvikem verbální a neverbální komunikace - stanovit přesná pravidla pro soužití třídní komunity - sledovat vývoj a dodržování těchto pravidel ve spolupráci se žákovským parlamentem 19

20 - pokusit se formovat skupiny tak, aby žáci měli pocit bezpečí s pocitem mít možnost se vyhnout společensky nežádoucímu chování - šikana, užívání alkoholu a drog apod. - upevňovat kolektivní vztahy včasným podchycením nežádoucích projevů chování - zaměřit se na pozitivní formování kolektivu třídy nebo skupiny - zařazovat modelové a projektové situace poskytující návody k řešení problému - nacvičovat řešení zátěžových situací - zajistit pro žáky obou stupňů besedu s přednáškou na téma: multikulturalita spojenou s romskou problematikou a agresivitou žáků na škole (okresní metodik prevence) Pozor na neúčinnou primární prevenci: - zastrašování - citové apely - pouhé předávání informací - jednorázové náhodně realizované akce - potlačování diskuse Hromadné aktivity nebo společné promítání filmů by měly být jen doplňkem, na které by měl navazovat vždy rozhovor a diskuse v malých skupinách. 4. Oblast poznávání zařazovat do jednotlivých vyučovacích hodin základní informace o návykových látkách, zajistit přednášky nebo besedy s odborníky na téma protidrogové prevence samostatně pro vyšší ročníky II. stupně a také samostatně pro učitele, možnost volby problému pro rodiče a pokud projeví zájem, zajistit besedu s vyléčenými narkomany. Učit žáky nenechat bez povšimnutí jakýkoliv náznak nebo projev rasismu a intolerance. Vytvářet pro žáky pozitivní sociální klima ve třídě a ve škole. Úkoly: - na I. stupni pracovat s publikací Slabikář dětských práv - seznamovat žáky s různými etnickými skupinami, v souvislosti s přílivem romských dětí do naší školy předcházet možným projevům rasismu - dramatizovat situace při nabízení a odmítání cigaret a alkoholu - na II. stupni učit žáky čelit nabídce návykových látek a učit je odmítnout nabídku cigarety, alkoholu a drogy, odmítnout podílet se na šikanování spolužáků a sprejerství, odmítnout záškoláctví a výdělek za účasti na páchání trestné činnosti - pozitivní sociální klima vytvářet na základě pocitu důvěry bez tlaku na výkon žáka - zajistit besedy: - Policie ČR - kriminalita mládeže a trestní odpovědnost, šikana - kurátor pro mládež- Právní vědomí a trestní odpovědnost dětí - lékař- dospívání, start do pohlavního života, zdravý životní styl - Láska ano, děti ještě ne! (seminář s besedou pro žáky 9. tříd) - se starostou obce na téma: Soužití občanů a boj se SPJ v obci - beseda s protidrogovou tematikou a zdravým životním stylem - návštěva krnovského K centra 5. Spolupráce s rodiči-na všech úrovních-seznámení rodičů s metodickými materiály, které obsahují základní doporučení rodičům. Učit také rodiče reagovat na projevy násilí, rasismu a intolerance u dětí svých i u dětí na veřejnosti. Prostřednictvím třídních učitelů seznámit rodiče s dostupnou literaturou. Úkoly: - zajistit pro rodiče informační odpoledne s tématikou prevence SPJ včetně šikany- využít nabídky S. Tomana případně K centra - spolupracovat s rodiči při zdravé výchově dětí- nejlevnější prevence - seznámit rodiče s publikacemi: Drogy, jak vlastně vypadají? Hovořte s dětmi otevřeně Likvidační životní styl 20

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014

Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha na školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 Školní preventivní strategie ZŠ a MŠ Osoblaha

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OSOBLAHA 2012 Část I. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Osoblaha, příspěvková organizace Sídlo: Třešňová 99, 793 99 Osoblaha, Kontaktní

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast

OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního roku -výchovně vzdělávací oblast -materiální oblast Základní škola a Mateřská škola Osoblaha příspěvková organizace, 793 99 Osoblaha, Třešňová 99, IČ 00852490 554642106 e-mail: zetel@zsosoblaha.cz 554642107 OBSAH: 1. Závěry z výsledků minulého školního

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika vlivů narušujících

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ a ZUŠ Horažďovice, příspěvková organizace adresa školy: Blatenská ul. 540,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Organizace školního roku

Organizace školního roku Základní škola a Mateřská škola Brumovice, okr. Břeclav, příspěvková organizace PSČ 691 11 ZŠ tel: 519 423 237 e-mail: zs.brumovice@tiscali.cz www.zsbrumovice.cz ŠJ tel.: 519 423 283 MŠ tel.: 511 110 617

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více