1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled o počtech žáků 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Základní údaje o škole 3 1.1 Charakteristika školy 4 1.2 Přehled o počtech žáků 6"

Transkript

1 OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN SOKOLA TŮMY 12 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole Charakteristika školy Přehled o počtech žáků 6 2. Přehled oborů vzdělání 8 3. Personální zabezpečení činnosti školy Personální zabezpečení školy ve školním roce 2013/ Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků Věková struktura pedagogického sboru, délka praxe Změny v počtech zaměstnanců ve školním roce 2013/ Údaje o přijímacím řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu, absenci a chování Hodnocení maturitních zkoušek Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity školy, prezentace školy na veřejnosti Koncepční záměry rozvoje školy, hodnocení ročního plánu práce Významné akce pořádané školou Významná umístění žáků v mimoškolních soutěžích Školní soutěže Státní zkoušky a certifikáty Ostatní vzdělávací a kulturní akce školy, poznávací exkurze, sportovní kurzy Prezentace školy na veřejnosti Činnost Informačního centra Evaluace, sebeevaluace Odborná praxe žáků Správa Studentská rada Výukové a výchovné problémů žáků (výchovný poradce) Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy, doplňková činnost Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Správní řízení Závěr, projednání výroční zprávy 40 Přílohy, tabulky - 2 -

3 Všechny osoby uvedené ve výroční zprávě poskytly v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. souhlas se zpracováním osobních údajů a fotodokumentace pro potřeby vypracování výroční zprávy

4 Výroční zpráva o činnosti střední školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Školní rok: 2013/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Sídlo: Sokola Tůmy 402/l2, Český Těšín, PSČ Telefon/Fax: / Webové stránky: Právní forma: příspěvková organizace IČ: IZO: Zřizovatel: Moravskoslezský kraj Sídlo: ul. 28. října 117, Ostrava IČ: Kapacita školy: 555 žáků Vedení školy: Ředitelka Ing. Kristina Bončková, statutární orgán Zástupce ředitelky školy: Ing. Ivana Zúbková, zástupce statutárního orgánu Poslední změna v rejstříku škol: č.j.: 3880/ ze dne Školská rada: Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 18/895 ze dne 13. července 2005, a ve smyslu ustanovení 167 odst. 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při Obchodní akademii v Českém Těšíně zřízena dnem 1. září 2005 školská rada (zřizovací listina školské rady ŠR/081/2005). Zřizovací listina byla doplněna na základě usnesení rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. července 2011 dodatkem č. 1. Členové školské rady (ve školním roce 2013/2014): Členové jmenováni zřizovatelem: JUDr. Miroslav Spurný p. Tomáš Macura Členové zvoleni pedagogickými pracovníky školy: Bc. Ivona Třinecká, předsedkyně školské rady Mgr. Blanka Němčanská, místopředsedkyně školské rady Členové z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků: Ing. Alena Nowaková p. Yvonne Ručilová - 4 -

5 1. 1 Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie v Českém Těšíně je příspěvkovou organizací zřízenou Moravskoslezským krajem - zřizovací listina ZL/091/2001 byla vydána radou kraje dne 27. září 2001 a doplněna dodatkem ve znění usnesení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 25/2352 ze dne 5. září 2012 do úplného znění zřizovací listiny ke dni 6. září Předmětem činnosti školy dle zřizovací listiny je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů pro získání úplného středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu školy: - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - připravuje především pro výkon odborných činností, - připravuje i pro studium na vysoké škole. Doplňková činnost je vymezena na základě 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v příloze č. 2 zřizovací listiny. Náplní doplňkové činnosti je pořádání rekvalifikačních kurzů, vzdělávacích kurzů a odborných školení včetně zprostředkování, dále také pronájem majetku. Studium na obchodní akademii je koncipováno tak, aby vytvářelo předpoklady pro získání odborné kvalifikace. Absolventi se uplatní v ekonomických, obchodně-podnikatelských, administrativních a organizačních činnostech ve všech typech organizací. Jedná se zejména o podnikové činnosti, účtování v syntetické a analytické evidenci, vyhotovování písemností, hospodaření s finančními prostředky, využívání prostředků informační a komunikační techniky, práci s informačními zdroji a kancelářským softwarem. Vzdělávací program podporuje rozvoj obecně použitelných klíčových kompetencí, které umožňují zvládat obecné nároky pracovního prostředí i osobního života a usnadňují zaměstnatelnost absolventů. Ve škole pracuje 6 předmětových komisí: Předmětová komise Mateřské jazyky (český, polský) Cizí jazyky Přírodní vědy Společenské vědy Tělesná výchova Odborné ekonomické předměty Vedoucí předmětové komise Mgr. Blanka Němčanská, výchovná poradkyně Ing. Dagmar Jašková PaedDr. Monika Janásková Mgr. Silvie Niewdana, metodička prevence Mgr. Irena Dűmlerová Ing. Ivana Nováková Vedoucí předmětových komisí, výchovná poradkyně a metodička prevence tvoří poradní sbor ředitelky školy. Součinnost jejich práce je velmi dobrá a přínosná pro zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu. Ve škole působí Studentská rada jako komunikační platforma mezi vedením školy a studenty. Každá třída má v radě své zástupce. Spoluprací se studenty se průběžně věnují dva učitelé, dle potřeby i vedení školy. Předmětem jednání jsou potřeby, náměty a přání studentů i vedení školy. Snahou je zapojit co nejvíce žáků při organizaci školních akcí a při realizaci změn interiéru školy. Škola informuje veřejnost o své vzdělávací nabídce na Dnech otevřených dveří, účastní se prezentací na burzách škol pořádaných úřady práce v regionu (Český Těšín, Karviná, Havířov, Třinec), vydává informační leták o programové nabídce pro další školní rok, články v regionálním tisku upozorňuje veřejnost na akce, které připravuje, nejdůležitější informace jsou umístěny na www stránkách školy

6 Škola získala: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Statut Informačního centra MŠMT (č. IC/053) Akreditaci učebny i softwarové platformy pro testování ECDL ve spolupráci s VŠB-TUO Smluvně je zajištěna pro žáky možnost získání řidičského průkazu Škola spolupracuje v rámci mezinárodní ekonomické soutěže European Business Game s partnery z 8 evropských zemí (Skotsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Itálie, Anglie, Francie, Slovenská republika). Tradičními partnery v rámci příhraniční spolupráce jsou školy ze Slovenska a Polska: - Obchodná akadémia Dušana Janotu, Čadca, - Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z Cieszyna, - Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich v Krapkovicích (Opolské vojvodství). Významně jsme rozšířili spolupráci s vysokými školami ekonomického zaměření: VŠB-TU Ostrava, Slezskou univerzitou v Opavě a Univerzitou T. Bati ve Zlíně. Společnými aktivitami je účast ve vzdělávacích projektech a soutěžích - ekonomická soutěž Drinks, life, emotion (VŠB-TUO), soutěž Ekonomicko-manažérská olympiáda (Univerzita T. Bati ve Zlíně), celostátní soutěž Finanční gramotnost, aj. V těchto soutěžích se naši žáci umísťují na předních místech v kraji. S vysokými školami spolupracujeme na dalším zdokonalování studia a jeho průchodnosti a návaznosti na vysokoškolské obory. Úspěšně pokračuje spolupráce s Goethe-Institutem v Praze a velvyslanectvím SRN v rámci Projektu Pasch Školy partneři budoucnosti. Škola se stala didaktickým a výukovým centrem v oblasti jazyka německého. Přínosem pro žáky i učitele je pravidelné doplňování výukových materiálů, výukového software a především možnost prázdninových výukových stáží pro žáky i učitele, které jsou financovány z projektu. Velkým přínosem je působení stážistky rodilé mluvčí, která významně rozšířila komunikační příležitosti pro žáky i učitele. Úzce spolupracujeme s dalšími školami ve městě i regionu. Pedagogové i studenti škol se účastní soutěží, sportovních i kulturních akcí, vyměňují si své zkušenosti (Pohár starosty města, Majáles,...). Velký význam klademe ve výchovně vzdělávacím procesu na spojení teoretické výuky s praktickou činností. Každoročně organizujeme pro studenty 3. ročníků odbornou praxi v podnicích, úřadech a institucích našeho regionu. Snažíme se rozšiřovat a prohlubovat spolupráci se zaměstnavatelskou sférou a získávat tak informace a náměty pro zdokonalování přípravy našich absolventů. Reálnou praxi doplňujeme výukou v předmětu Fiktivní firma, který je vyučován ve 3. ročníku. Je to další prostředek, který slouží k ověření získaných teoretických znalostí a dovedností v praxi. Ve škole pracují čtyři fiktivní firmy, z nichž některé mají stálé poradce a spolupracovníky ve firmách reálných. V práci fiktivních firem dosahujeme již řadu let velmi dobrých výsledků, kterými vstupujeme do povědomí našeho regionu. V letošním roce jsme uspořádali již 19. Regionální veletrh fiktivních firem ( ), kterého se zúčastnili žáci obchodních akademií z krajů Moravskoslezského a Zlínského a také naši partneři ze Slovenska a Polska. V roce 2005 škola získala statut Informačního centra. Náplní centra je pořádání kurzů v rámci DVPP v různých oblastech především v oblasti informačních a komunikačních technologií, odborných ekonomických předmětů a nových interaktivních metod ve výuce. Škola získala akreditaci MŠMT pro celkem 23 vzdělávacích akcí, které nabízíme pedagogické veřejnosti. V roce 2014 škola získala prodloužení akreditací MŠMT na všechny kurzy. Pedagogům základních a středních škol v nejbližším okolí jsou nabízeny kurzy v oblasti IT a nových vyučovacích metod. Žákům umožňujeme využívat moderní informační systémy ve výuce i v jejich volném čase. Volný přístup k internetu i nácvik programu ZAV je umožněn v ranních hodinách před a v odpoledních hodinách po vyučování. V tomto čase je vždy zajištěn odborný dozor v učebnách. Vybavení odborných učeben je - 6 -

7 neustále doplňováno (hardware i software) tak, aby naši žáci odcházeli do praxe se znalostí aktuálních a zaměstnavateli požadovaných aplikací. V rámci akreditace naší školy na provádění testů ECDL (European Computer Driving Licence) umožňujeme studentům i učitelům získávat mezinárodní certifikát v oblasti informačních a komunikačních technologií uznávaný zaměstnavateli v zemích EU tzv. počítačový řidičák. Při testování našich žáků spolupracujeme s VŠB-TUO. Ve školním roce 2013/2014 se testování zúčastnilo 57 žáků školy, testy byly vykonány z 120 modulů s úspěšností 94 %. Certifikát ECDL získalo 29 žáků školy, 28 žáků má testy rozpracované a bude je dokončovat v příštím školním roce. Pravidelně dochází k aktualizaci učiva v účetnictví. Žáci 3. a 4. ročníků pracují na počítači v programu ABRA G3, který je průběžně aktualizován dle platné legislativy. Praktická maturitní zkouška probíhá také v účetním programu na PC, kde žáci prokazují zvládnutí vlastního účtování s prací na PC. V letošním školním roce jsme se opět zúčastnili celostátní soutěže v účetnictví MÁ DÁTI DAL ( , Znojmo), kde se naše žákyně v celkovém hodnocení škol umístily na 29. místě (z 64 škol). Velká pozornost je věnována na naší škole tzv. grafickým disciplínám. Kvalifikovaní pedagogové, individuální přístup k žákům a spolupráce s významnými odborníky přispívají k trvalým a významným úspěchům našich žáků v soutěžích na regionální i národní úrovni. V celorepublikovém hodnocení středních škol, které vyučují psaní na počítači hmatovou metodou (ZAV 2013/2014), naše škola se v letošním roce umístila na 1. místě ze 114 škol (s dotací Kč 4 500,-- na výukový program). Významné jsou letošní výsledky v soutěžích - v krajském kole náš žák se umístil na 1. místě a na Mistrovství ČR na 4. místě. Cizí jazyky Velký význam je kladen na výuku cizích jazyků. Nabízeny jsou jazyky: anglický, německý a ruský. V zájmových kroužcích se žáci v malých skupinách připravují k znalostním certifikátům a mezinárodním zkouškám. Zájem o výuku podporujeme řadou soutěží a exkurzí. V oblasti výuky jazyka německého studijní možnosti rozšiřuje exkluzivní smlouva s velvyslanectvím SRN a Goethe Institutem v Praze v projektu PASCH Školy partneři budoucnosti. V oblasti jazyka anglického byl úspěšně realizován projekt Šance prosadit se v rámci programu Leodardo da Vinci Mobility. Do odborných ekonomických předmětů je zaváděna anglická odborná terminologie. V předmětech Fiktivní firma a Ekonomický seminář žáci zpracovávají své podnikatelské záměry formou projektů, které obhajují před porotou v českém i v anglickém jazyce. Nejlepší projekty postupují do soutěže European Business Game. O úrovni výuky svědčí i umístění našich žáků v regionálních, národních i mezinárodních kolech soutěže. Výuka je doplňována exkurzemi (Anglie, Německo), kde žáci mají možnost si ověřit své znalosti v cizojazyčném prostředí. V listopadu 10 žáků se zúčastnilo týdenního pobytu v Německu (Hrad Hohenberg), 2 žákyně absolvovaly prázdninovou intenzivní jazykovou stáž v Německu, jeden žák absolvovoval pracovní stáž v centrále firmy LKW Walter ve Vídni, skupina 12 žáků s učitelem se zúčastnila třítýdenní pracovní stáže ve Velké Británii ve městě Royal Tunbridge Wells, hrabství Kent (cca 40 km na jih od Londýna). 1.2 Přehled o počtech žáků V 13 třídách denního studia ve školním roce 2013/2014 studovalo 340 žáků a 18 žáků ve 4. ročníku dálkovém studia. V třídách denního studia s českým jazykem vyučovacím studovalo 296 žáků, ve 4 skupinách s polským jazykem vyučovacím studovalo celkem 44. V každém ročníku třída s označením C je smíšená jedna skupina má vyučovací jazyk český a jedna skupina má vyučovací jazyk polský. Přehled o počtech žáků a tříd uvádí následující tabulka: - 7 -

8 Přehled tříd školy ve školním roce 2013/2014 denní studium (k ) Denní studium Třída Obor Celkem Chlapci Dívky 1. A Ekonomické lyceum B Obchodní akademie C Obchodní akademie A Ekonomické lyceum B Obchodní akademie C Obchodní akademie A Ekonomické lyceum B Obchodní akademie C Obchodní akademie A Ekonomické lyceum B Obchodní akademie C Obchodní akademie Celkem v denním studiu Přehled tříd školy ve školním roce 2013/2014 dálkové studium (k ) Dálkové studium Třída Obor Celkem Ženy Muži 4. DS Obchodní akademie Celkem v dálkovém studiu Dlouhodobý vývoj počtu žáků školy (stav k ): Denní studium Dálkové studium Školní rok Celkem Ženy Muži Celkem Ženy Muži 2003/ / / / / / / / / /

9 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ (SCHVALOVACÍ DOLOŽKY MŠMT ČR) Ve školním roce 2013/2014 škola realizovala výuku: - v oborech denního studia (studium čtyřleté s maturitní zkouškou) M/02 Ekonomické lyceum třída 1. A, 2. A, 3. A, 4. A M/02 Obchodní akademie třídy: 1. B, 1. C (1. skupina), 2. B, 2. C (1. skupina), 3. B, 3. C (1. skupina), 4. B, 4.C (1. skupina), M/02 Obchodní akademie polský jazyk vyučovací třída 1. C (2. skupina), 2. C (2. skupina), 3. C (2. skupina), 4. C (2. skupina), - v oboru dálkového studia (studium pětileté s maturitní zkouškou) M/02 Obchodní akademie třídy: 4. DS Obor M/02 Obchodní akademie Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace pro činnost v ekonomických, obchodně podnikatelských, organizačních a administrativních oblastech všech typů organizací. Klademe důraz na kvalitní ekonomické vzdělání (účetnictví, ekonomika, obchodní korespondence, informační technologie) a snažíme se o důkladné propojení vědomostí. Teoretická výuka je posílena odbornou praxí. Rozšířená je i výuka cizích jazyků s cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti. V oblasti informatiky se zaměřujeme na využívání kancelářského a odborného softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací. Obor M/02 Ekonomické lyceum Svou koncepcí tento obor stojí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi tak získají značný všeobecný přehled a tudíž i dobré předpoklady k dalšímu studiu na vysokých školách. Současně získávají odborné ekonomické znalosti a praktické dovednosti pro uplatnění na trhu práce. V rámci tohoto oboru jsou vyučovány předměty přírodovědného základu fyzika, chemie biologie. Žáci tak získávají znalosti z oblasti technicko-technologických a ekonomicko-ekologických aspektů produkčních procesů. Obor na naší škole má rozšířenou výuku cizích jazyků a informačních technologií s možností získání znalostních certifikátů. Obory vzdělávání se schvalovacími doložkami MŠMT Obor Schvalovací doložka MŠMT Délka Forma Schváleno Platnost studia studia Číslo jednací dne od M/02 Ekonomické lyceum 4 denní 3880/ M/02 Obchodní akademie 4 denní 3880/ M/02 Obchodní akademie (PJ) 4 denní 3880/ M/02 Obchodní akademie 5 dálková 3880/ PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 3.1 Personální zabezpečení ve školním roce 2013/2014 a) přepočtený počet pracovníků Celkový přepočtený počet pracovníků 36,81 z toho pedagogických pracovníků 30,34 nepedagogických pracovníků 6,47-9 -

10 b) počty pracovníků dle profesí Profese Počet Učitelé interní 37 Učitelé externí 0 Administrativní pracovníci 3 Dělníci 5 Celkem Úroveň odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a) celková aprobovanost výuky Kategorie pedagogických Týdenní počet Z toho Aprobovanost pracovníků vyučovacích hodin neaprobovaně Učitelé % Všichni pedagogičtí pracovníci dosáhli vysokoškolského vzdělání, tj. splňují podmínku odborné kvalifikace i pedagogické kvalifikace b) aprobovanost výuky cizích jazyků Učitelé Vyučovací jazyk ANJ NEJ RUJ Celkem Aprobovaní Neaprobovaní Celkem Věková struktura pedagogického sboru, délka praxe a) věková struktura pedagogického sboru Věková kategorie Muži Ženy Celkem % podíl do 30 let , let , let ,03 nad 50 let ,13 Celkem Průměrný věk pedagogického sboru je 46 let. b) Učitelé podle délky praxe Délka praxe v letech Počet učitelů do 5 let nad 20 let Změny v počtech zaměstnanců ve školním roce 2013/2014 Druh změny Počet Kategorie Uzavření pracovního poměru 2 Učitelé Odchod na MD Odchod do důchodu 1 2 Učitelé Učitelé Ukončené pracovní poměry /uplynutí sjednané doby, výpověď ze strany 2 Učitelé zaměstnance/

11 Postupný pokles počtu tříd se odrazil v personální oblasti. Situaci zmírnil odchod na mateřskou dovolenou a ukončení pracovního poměru u jednoho pedagoga. Celý sbor přijal mírně snížené úvazky, které v následujících letech budou postupně doplňovány v důsledku očekávaných odchodů do důchodu. Plnou stabilizaci lze očekávat v dalším školním roce, kdy do důchodu budou odcházet další pedagogové. Na zkrácený úvazek pracovalo celkem 21 pedagogických pracovníků a také 3 zaměstnanci dělnických profesí zajišťující úklid školy. 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Ve školním roce 2013/2014 bylo plánováno otevření celkem 3 tříd prvního ročníku: 1 třída oboru M/02 Ekonomické lyceum (denní studium), 1,5 třídy oboru M/02 Obchodní akademie (denní studium), 0,5 třída oboru M/02 Obchodní akademie s polským jazykem vyuč. (denní studium). Přijímací řízení do 1. ročníku obou oborů proběhlo v souladu s 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách. 4.1 Kritéria přijímacího řízení I. Přijímací zkoušky Uchazeči vykonali přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy dodala společnost Matt a Hurry, o.s., logistiku zajistil KVIC Nový Jičín. Z českého jazyka žák mohl získat maximálně 50 bodů, z matematiky maximálně 50 bodů. Celkový počet bodů z přijímacích zkoušek činil 100 bodů. II. Body za prospěch Ze tří průměrů uvedených v přihlášce ke studiu na střední škole (1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) se vypočetl aritmetický průměr a zaokrouhlil se na dvě desetinná místa. Tento průměr byl převeden na bodové hodnocení tak, aby v celkovém hodnocení uchazeče byl tento prospěch zhodnocen 50 % (tj. 50% - přijímací zkoušky, 50% - prospěch ze ZŠ). Maximální počet bodů za prospěch činil 100 bodů. III. Způsob vyhodnocení Maximální počet bodů, který uchazeč mohl získat v přijímacím řízení, činil 200 bodů. Uchazeči o přijetí byli seřazeni podle dosažených výsledků přijímacího řízení a přijímáni až do naplnění kapacity. V případě, že by více uchazečů dosáhlo stejného výsledného bodového ohodnocení, výše umístěn byl uchazeč, který získal lepší průměrný prospěch ve 2. pololetí 8. ročníku, potom lepší průměrnou známku na vysvědčeních z předmětů v pořadí: matematika, český jazyk, cizí jazyk, dále lepší výsledek z přijímací zkoušky z matematiky. IV. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Výsledky 1. kola přijímacího řízení byly zveřejněny v budově školy a také na www stránkách školy (www.obaka-cestesin.cz) dne 26. dubna 2014 v 9:00 hodin. 4.2 Protokol o přijímacím řízení Do prvního kola přijímacího řízení se pro obory denního studia přihlásilo 168 uchazečů. Žáci přihlášeni do 1. kola přijímacího řízení Obor studia Forma Počet přihlášených žáků M/02 Obchodní akademie denní M/02 Obchodní akademie /PJ vyučovací/ denní M/02 Ekonomické lyceum denní 54 Celkem x

12 Počet přijatých zápisových lístků a odvolání po 1. kole přijímacího řízení Obor Počet zápisových Počet přijatých Počet zápisových lístků odvolání lístků po odvolání M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie (PJ) M/02 Ekonomické lyceum Celkem Všechna odvolání byla prozkoumána a shledána jako neodůvodněná. Vzhledem k tomu, že po 1. kole zůstala volná místa po těch uchazečích, kteří odevzdali zápisové lístky na jiné školy, bylo v rámci autoremedury vyhověno odvolaným uchazečům dle výsledků přijímacího řízení. Kapacita oborů nebyla v 1. kole naplněna, bylo vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení. Ve 2. kole přijímacího řízení byla kapacita oboru M/02 Obchodní akademie doplněna o dvě žákyně a také obor M/02 Ekonomické lyceum byl doplněn o čtyři žáky. Rekapitulace míst: Obor Počet přihlášených Počet přijatých žáků žáků M/02 Obchodní akademie M/02 Obchodní akademie /PJ/ M/02 Ekonomické lyceum Celkem Propagační akce a prezentace školy na veřejnosti Ve školním roce 2013/2014 byla žákům ZŠ i rodičům prezentována nabídka studijních možností na naší škole několika způsoby: - Ve spolupráci s ÚP Karviná byly žákům poskytnuty informace o studiu v propagační brožuře, kterou dostává každý žák základní školy. - V průběhu října a listopadu se škola prezentovala na burzách škol k volbě povolání v Jablunkově, Karviné, Havířově, Třinci a v Českém Těšíně. - Dny otevřených dveří: v letošním školním roce proběhly a Pro tyto dny škola připravila informační letáky s nejdůležitějšími informacemi pro žáky i rodiče. Zájemci o studium mohli shlédnout prostory školy, odborné učebny a jejich vybavení. V připraveném informačním centru byly poskytovány informace o přijímacím řízení a studiu na naší škole. Žáci i rodiče mohli shlédnout videozáznamy ze školních akcí i probíhající výuku. - Přímé předávání informací o studiu na ZŠ členy sboru dle domluvy a požadavků škol. - www stránky školy

13 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Hodnocení prospěchu, absence a chování žáků za jednotlivá klasifikační období 2013/2014 a) denní studium Přehled o prospěchu, absenci a chování za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet Průměr Absence na žáka PV P NP N CH2 CH3 DTU DŘŠ 1.A 30 2,20 26, B 29 2,13 36, C 26 2,15 46, A 30 2,23 47, B 29 2,31 70, C 28 2,36 30, A 32 2,28 53, B 31 2,21 54, C 24 2,15 35, A 24 2,06 50, B 29 2,07 47, C 25 2,28 56, Celkem Průměr na žáka 2,20 46,22 Přehled o prospěchu, absenci a chování za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Absence Třída Počet Průměr na žáka PV P NP N CH2 CH3 DTU DŘŠ 1.A 30 2,26 37, B 29 2,19 64, C 27 2,31 69, A 30 2,13 75, B 29 2,17 91, C 28 2,46 45, A 32 2,21 74, B 31 2,26 76, C 24 2,23 64, A 24 2,12 51, B 29 2,04 43, C 25 2,28 65, Celkem Průměr na žáka 2,22 63,52 Ve školním roce 2013/2014 bylo uděleno: Pochvaly a výchovná opatření Počet ve školním roce 2013/2014 Pochvala ředitelky školy 69 Pochvala třídního učitele 124 Důtka ředitelky školy 0 Důtka třídního učitele 11 Snížený stupeň z chování /2/ 0 Snížený stupeň z chování /3/

14 b) dálkové studium Přehled o prospěchu a absenci za 1. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet Průměr Absence na žáka PV P NP N 4.DS 18 2,98 23, Přehled o prospěchu a absenci za 2. pololetí školního roku 2013/2014 Třída Počet Průměr Absence na žáka PV P NP N 4.DS 18 2,82 24, Dlouhodobé výsledky vzdělávací činnosti školy: Klasifikace za 1. pololetí Klasifikace za 2. pololetí Školní rok Průměrný Absence Průměrný Absence PV P NP N PV P NP N prospěch na žáka prospěch na žáka 2003/2004 2, ,70 2, , /2005 1, ,38 1, , /2006 2, ,51 2, , /2007 2, ,07 2, , /2008 1, ,11 1, , /2009 1, ,71 1, , /2010 1, ,25 2, , /2011 2, ,96 2, , /2012 2, ,91 2, , /2013 2, ,53 2, , /2014 2, ,22 2, ,52 Vysvětlivky: PV prospěl s vyznamenáním CH2 snížený stupeň z chování P prospěl CH3 snížený stupeň z chování NP neprospěl DTU důtka třídního učitele N neklasifikován ( ) DŘŠ důtka ředitelky školy Opravné zkoušky Dne 27. a se konaly opravné zkoušky. Výsledky opravných zkoušek Předmět Třída Počet žáků Prospěli Neprospěli Jazyk německý 1.C Jazyk německý 2.A Matematika 2.A Jazyk německý 2.B Písemná a el. komunikace 2.B Matematika 2.C Účetnictví 2.C Matematika 3.B Účetnictví na PC 3.C Matematika 4.B Jazyk německý 4.B Matematika 1.DS Celkem

15 5.2 Hodnocení maturitních zkoušek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V letošním školním roce se k maturitním zkouškám v denním studiu připravovalo 74 žáků (z celkového počtu 78 žáků). Jedna žákyně nesplnila klasifikační podmínky pro konání maturitní zkoušky a tři žáci se z vážných zdravotních důvodů nemohli k maturitní zkoušce připravovat a po ukončení léčebného režimu budou opakovat celý čtvrtý ročník. Maturitní zkoušky proběhly podle vyhlášky 177/2009 Sb. Žáci skládali maturitní zkoušky ze společné části a profilové části. Ve společné části žáci konali zkoušku z českého jazyka a literatury a z volitelného předmětu, kde si volili z možnosti: cizí jazyk nebo matematika. Z anglického jazyka maturovalo celkem 32 žáků, z matematiky maturovalo 36 žáků, z jazyka ruského maturovalo 5 žáků a z jazyka německého 1 žákyně. Z celkového počtu 74 žáků si v letošním školním roce matematiku zvolilo 49 % žáků, cizí jazyky si zvolilo 51 % žáků (z toho 84 % jazyk anglický, 13 % jazyk ruský a 3 % jazyk německý). Ve společné části maturitní zkoušky v jarním termínu uspěli všichni žáci školy. V profilové části maturitní zkouška se skládala z praktické zkoušky z odborných předmětů, ústní zkoušky z účetnictví a ekonomiky a volitelného předmětu. Maturitní zkoušky byly organizačně, personálně, administrativně i obsahově řádně připravené. Praktická maturitní zkouška se skládala ze tří samostatných částí: - souvislého příkladu účtování v programu Abra Gold, - zpracování dokumentů v programech kancelářského software Office, - vyhotovení obchodní korespondence. Praktická maturitní zkouška proběhla v každé třídě v jednom dni, měla komplexní charakter a byla přiměřeně náročná. U praktické maturitní zkoušky neuspěly dvě žákyně, které konaly opravnou maturitní zkoušku. Výsledky souhrnné Třída Počet žáků PVZ P N Neprospělo- profilová část Neprospělo-společná část praktická MZ z jednoho předmětu z více předmětů didaktický test písemná část 4.A B C Celkem ústní část Průměry za jednotlivé části maturitní zkoušky po třídách M/02 Ekonomické lyceum Profilová část Společná část Třída 4. A - 24 žáků Volitelný předmět PMZ ÚZ EP MAT ANJ SPV BIO CJL ANJ RUJ MAT Zkoušku konalo Průměrná známka 2,04 1,89 1,88 1,83 1,60 1,00 1,67 1,50 1,67 3, M/02 Obchodní akademie Profilová část Společná část Třída 4. B - 28 žáků PMZ UCE EKO CJL ANJ NEJ RUJ MAT Zkoušku konalo Průměrná známka 2,04 1,82 1,86 1,86 1,85 3,00 2,00 3,

16 63-41-M/02 Obchodní akademie Profilová část Společná část Třída 4. C - 22 žáků PMZ UCE EKO PJL CJL ANJ MAT Zkoušku konalo Průměrná známka 2,45 2,35 2,40 2,10 2,15 1,38 2,82 Vysvětlivky: ÚZ EP ústní zkouška z ek. předmětů SPV společenské vědy PMZ praktická maturitní zkouška EKO ekonomika UCE účetnictví CJL český jazyk a literatura ANJ anglický jazyk MAT- matematika PJL polský jazyk a literatura RUJ ruský jazyk Výsledky opravných maturitních zkoušek ( opravná praktická maturitní zkouška z odborných předmětů) Opravná maturitní zkouška Počet žáků Prospělo Neprospělo Profilová část - praktická z odborných předmětů Celkem

17 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Plán primární prevence na Obchodní akademii v Českém Těšíně ve školním roce 2013/2014 vycházel z MP MŠMT č.j / k prevenci sociálně patologických jevů, MP MŠMT č.j /2013-1, z pokynů zřizovatele na období 2013/2014 ze závěrů seminářů pro metodiky prevence pořádaných PPP, dále z plánu práce školy pro daný školní rok, ze spolupráce s okresním metodikem prevence, občanskými sdruženími a s PPP v Českém Těšíně. Škola má vypracován komplexní čtyřletý preventivní program, kterým prochází žák naší školy. V rámci tohoto programu se žáci v jednotlivých ročnících dovídají informace o problémech adaptace na střední škole, o problémech učení, komunikace a mezilidských vztahů, další informace z oblasti hygieny a zdravého způsobu života. Dotazníková šetření prováděná v závěru jednotlivých ročníků potvrzují úspěšnost programu primární prevence. Názory, náměty a připomínky žáků i učitelů slouží k dalšímu zdokonalování programu primární prevence na naší škole. V letošním školním roce činnost školy směřovala do těchto oblastí: - Adaptace žáků na středoškolské studium Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků ( září 2013 třídy 1.A, 1.B, 1.C) byl cvičením sociálních schopností (schopnosti komunikovat, diskutovat, pracovat v týmu apod.). Kurz byl třídenní, jednotlivé aktivity proběhly v prostorách školy a jejím okolí (přednášky, besedy, kolektivní hry). Žáci byli seznámeni s primární prevencí na škole, proběhlo dotazníkové šetření týkající se zájmů žáků v oblasti volnočasových aktivit. Žákům byly sděleny informace o formách učení /úskalí přechodu ze ZŠ na SŠ/, seznámili se s doporučeným režimem dne a s nutností sportovních aktivit v životě mladého člověka. Mimoškolními lektory byli pracovníci PPP v Českém Těšíně a AVE Centra, Český Těšín, kteří diskutovali se studenty o problémech soužití a nebezpečí spojeným s používáním a distribucí návykových látek. Kurzu se zúčastnilo 83 žáků. Sami žáci hodnotili kurz jako přínosný a užitečný. Hlavní pozitiva spatřovali ve vzájemném poznání, stmelení nového kolektivu a získání užitečných informací zábavnou formou. - Bezprostřední působení na studenty v hodinách výuky propojení s vyučujícími v ostatních předmětech i třídními učiteli /třídnické hodiny/, je zavedena Schránka důvěry (systém anonymních dotazů v tištěné nebo elektronické podobě) pomáhá studentům vyřešit některé složité životní problémy (metodik prevence, výchovný poradce, vedení školy, třídní učitel), zvláštní nástěnka v suterénu školy (kontakty na instituce, upozornění na vhodné publikace), příspěvky z dané problematiky jsou uváděny i na stránkách školního časopisu MATES. Při naplňování Minimálního preventivního programu metodička prevence spolupracuje s PPP v Č. Těšíně, Karviné a Ostravě, Vzdělávací agenturou CAT Ostrava, AVE, o. s., Český Těšín, Střediskem výchovné péče v Karviné, okresním metodikem prevence a KÚ MSK, pravidelně se zúčastňuje seminářů a školení. Žákům je k dispozici v určených konzultačních hodinách popř. v čase dle individuální domluvy. Složitější problémy jsou řešeny ve spolupráci se specializovanými pracovišti. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ŠKOLY Vzdělávání pedagogických i nepedagogických zaměstnanců probíhá na základě plánu dalšího vzdělávání, který je součástí plánu práce školy. Podílí se na něm vedení školy a vedoucí předmětových komisí. Zúčastňuje se ho většina pedagogů, je sledován přínos pro školu a efektivnost čerpání účelových prostředků. Vzdělávací akce jsou evidovány ve školní databázi. Povinností pedagogických pracovníků je průběžné doplňování a zdokonalování znalostí ve svém oboru. V tomto školním roce prioritami ve vzdělávání byly oblasti: - kompetence učitelů v rámci přípravy ke státní maturitní zkoušce, - nové metody ve výuce (e-learning, Moodle), - nové verze výukového software (produkty Microsoft), - tvorba projektů a grantů, - nová legislativa a její aplikace ve školství, - prohlubování znalostí v oboru jednotlivých aprobací

18 Pozitivním rysem je zájem učitelů o získávání nových poznatků, předávání informací ze seminářů a jejich využití v práci. Ke vzdělávání byla široce využívána nabídka KVIC Nový Jičín a Karviná, OU Ostrava, NIDV Ostrava. Zároveň proběhly semináře zajišťované interními pracovníky hlavně v oblasti práce s prezentační technikou a interaktivními tabulemi. Na vzdělávání zaměstnanců školy byla vynaložena částka Kč ,00; řada vzdělávacích akcí byla pro pedagogické pracovníky zdarma (financování z evropských projektů). V rámci školního projektu Digitálně vstřícná škola se všichni pedagogičtí pracovníci školy zúčastnili školení v oblasti pokročilého používání programů MS Word, MS Excel, PowerPoint, Google a Moodle. Semináře vedli učitelé informatiky v rámci získané akreditace pro DVPP. Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy: P.č. Název vzdělávací akce Pořadatel Počet zúčastněných 1. Školení BOZP a PO VIKRA Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance VIKRA 1 3. Příprava projektů z evropských fondů Institut Euroschola 2 4. Zákoník práce ve školství NIDV 1 5. Metodický seminář pro učitele němčiny Goethe Institut Praha 3 6. Seminář Klick novin GI Berlín 1 7. Seminář školních metodiků prevence PPP Karviná 1 8. Konference EDU-Čas Kvic Nový Jičín 1 9. Účetní a daňové poradenství pro učitele účetnictví Štohl s.r.o. Praha Specifika pracovněprávních vztahů ve školství EkonomiCom, Ostrava Konzultační seminář k hodnocení pís. prací z CJL pro MZ NIDV Ostrava Lehrerakademie seminář pro učitele NEJ GI Praha Metodické setkání učitelů polského jazyka PC Č. Těšín Seminář o odpadech pro učitele ZŠ a SŠ EKO-COM a.s Kollegiale Unterrichtsbeobachtung seminář pro učitele NEJ GI Praha Účetnictví příspěvkových organizací Paris, Karviná Efektivní vedení porad NIDV Ostrava Seminář Přijímací řízení 2013 Kvic Nový Jičín Seminář Pedagog ve víru paragrafů NIDV Ostrava 1 20 Workshop Experimentuj v chemii OU Ostrava 1 21 Školení Zdravotník zotavovacích akcí ČČK 2 22 Seminář Komunikační metody ve výuce - ANJ PC Č.Těšín 4 8. AKTIVITY ŠKOLY, PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 8.1 Koncepční záměry rozvoje školy, hodnocení ročního plánu práce Koncepce školy je chápána jako otevřený systém, který musí pružně reagovat na změny, které přináší nová legislativa, dlouhodobý záměr kraje, vývoj a potřeby trhu práce a také podmínky školy. Koncepce školy je v obecné rovině zaměřena na zdokonalování vzdělávací nabídky pro žáky i veřejnost na základě potřeb trhu práce, další získávání akreditací pro vzdělávání pedagogické i nepedagogické veřejnosti v regionu, vytváření otevřeného modelu organizace (Sdružení rodičů, školská rada, spolupráce se zaměstnavateli, spolupráce s městem, spolupráce s partnerskými školami), zapojování se a efektivní využívání možností tvorby a realizace projektů (finančně podporovaných EU, MSK, MŠMT), tvorbu podmínek pro zavádění nových metod do výuky např. e-learning, interaktivní výuka, CLIL klíčové přenositelné kompetence žáka (existenciální, ekonomické, jazykové, informační, ), cílové hodnoty výchovného působení (rozvoj individuality žáka, jeho socializace, utváření sociálního postavení), vytváření podmínek a motivací pro další vzdělávání všech zaměstnanců školy zaměřené na rozvoj profesních dovedností,

19 demokratický způsob vedení lidí a modelu řízení založeném na kompetencích, na vytváření vnějšího obrazu života školy (zaměření školy, vybavení školy, vztahy k veřejnosti), žádoucí klima školy (vztahy spolupráce, preference pozitivních jevů, objektivní a spravedlivé hodnocení). V oblasti výuky byly průběžně plněny tyto úkoly: Na pravidelných schůzkách v předmětových komisích se prezentovaly zkušenosti z výuky dle nových školních vzdělávacích programů (ŠVP). Sledovala se návaznost a nároky učiva. Výsledkem jsou návrhy změn pro další ročníky. Změny jsou vyvolány vývojem požadavků na středoškolské vzdělávání, nároky státní maturitní zkoušky a požadavky vysokých škol a trhu práce. Ve výuce jsou využívány digitální učební materiály, které byly vypracovány v rámci projektu EUpeníze školám. Materiály jsou uloženy ve vnitřní školní síti, žákům i veřejnosti jsou k dispozici v aplikaci Moodle. Jsou průběžně aktualizovány. Ve všech kmenových třídách i odborných učebnách je instalována prezentační technika, vyučující své výklady doplňují prezentacemi využívá se počítačová technika, interaktivní tabule. Odbornou výuku se snažíme propojit s praxí pomocí odborných exkurzí a smluvně zajištěnou praxí pro žáky 3. ročníků. Zde se nám daří získávat nové organizace pro poskytování odborné praxe našich žáků. V psaní na klávesnici počítače škola v letošním školním roce dosáhla mimořádných výsledků - umístění v soutěžích regionálních i celostátních. Naši žáci uspěli v krajském kole soutěží v grafických disciplínách (1. místo) i na Mistrovství ČR (4. místo). V oblasti anglického jazyka byly zavedeny do všech ročníků nové učebnice (nová koncepce pro státní maturitní zkoušku). V průběhu celého školního roku byl realizován projekt Šance prosadit se z programu Leonardo da Vinci program mobility. Na konci srpna skupina 12 žáků s učitelkou vycestovala na třítýdenní výukovou i pracovní stáž do Anglie. V oblasti anglického jazyka jsme využili nabídky Jazykového a vzdělávacího centra Pygmalion v Českém Těšíně. Žáci mají možnost se takto připravovat ke zkouškám na FCE s možností vyzkoušet si zdarma svou přípravu v rámci zkoušek nanečisto. V oblasti jazyka německého škola nadále rozvíjí spolupráci s Goethe Institutem v Praze a velvyslanectvím SRN (z grantu v letošním roce byly financovány certifikační zkoušky na úrovni SD2, které vykonalo úspěšně 6 žáků, 2 žákyně se zúčastnily v Berlíně týdenního setkání redaktorů online časopisu Klick, na prázdninový studijní pobyt do Německa vycestovaly 2 žákyně). Pokračujeme ve spolupráci s firmou LKW Walter ve Vídni, kde probíhá praxe našich žáků. Firma prezentovala našim žákům možnosti zaměstnání v sídle firmy ve Vídni a uskutečnila se exkurze žáků 3. ročníků do Vídně. Na konci školního roku uspěl ve výběrovém řízení žák naší školy a získal prázdninovou pracovní stáž v centrále firmy ve Vídni. Debatní týmy se účastní celostátních debatních pohárů a snažíme se pro tuto aktivitu získávat další žáky z nižších ročníků, kterým předávají zkušenosti členové týmu Lyceus a Těšínská kvítka. Žáci vydávají časopis MATES. Poznej své tělo projekt v rámci spolupráce v projektu Pasch. Studenti 3. A (ekonomického lycea) testovali svou tělesnou zdatnost a zároveň uplatňovali své znalosti z fyziky a cizích jazyků. Cílem jednodenní aktivity bylo zamyšlení nad svým vlastním životním stylem. V oblasti tělovýchovy a sportu se snažíme o co nejširší nabídku sportů - podařilo se zajistit bruslení a hokej na místním stadiónu pro hochy i děvčata, byly nabídnuty kroužky volejbalový a aerobik. Ve spolupráci se Sdružením rodičů se daří doplňovat tělovýchovnou sbírku. Výsledky ve sportu byly v letošním školním roce výjimečné 1. místo v soutěžích o Pohár starosty města. Z projektu Moderní škola 21. století (program MŠMT EU-Peníze školám), bylo obnoveno technické vybavení další počítačové učebny

20 Používání aplikace Moodle se rozšířilo v letošním školním roce bylo vytvořeno a sdíleno cca 50 kurzů. Aplikace je využívaná pro denní i dálkové studium. V sekci Pro veřejnost jsou umístěny digitální učební materiály vytvořené vyučujícími ekonomických odborných předmětů. Škola se snaží o zlepšování estetického prostředí, které kladně působí na vztah žáků k udržování pořádku a k péči o majetek školy. V říjnu byla úspěšně dokončena investiční akce Rekonstrukce střechy hlavní budovy školy OA. Z vlastních investičních prostředků byla realizována obnova podlahových krytin ve třech učebnách, proběhla rekonstrukce podlahy v šatnách a vymalování šaten a dvou učeben v suterénu. V budově tělocvičny byly také opraveny podlahové krytiny v šatnách. V oblasti výchovy byly realizovány tyto úkoly: Pravidelně probíhá vyhodnocování nejlepších žáků školy. Na nástěnkách ve veřejných prostorách školy je umístěna tabule nejúspěšnějších reprezentantů naší školy. Žáci dokážou při vhodném motivování aktivně spolupracovat při organizaci školních akcí a prezentacích školy (kulturní programy, vystoupení třídních souborů, školní časopis, výzdoba školy). Žáky, kteří mají klasifikační a další problémy, řadíme do kategorie zvýšené péče. Ve spolupráci třídní učitel + výchovný poradce + ostatní učitelé + rodiče se snažíme pomoci při řešení složitých výukových, výchovných i osobních problémů. Je zavedena elektronická Schránka důvěry, kde žáci mohou anonymně /pod heslem/ požádat o radu v složité životní či osobní situaci. Výchovná poradkyně a metodička prevence se snaží nalézt vhodnou pomoc či radu. Mimoškolní akce (návštěvy divadel, výstav, kulturních a sportovních soutěží apod.), které škola pořádá, mají na žáky pozitivní vliv - dopad je pravidelně sledován v dotazníkových šetřeních výchovné poradkyně. Divadelní představení jsme navštěvovali v rámci předplatného. Pokračuje činnost Studentské rady, její zástupci se pravidelně setkávají s vedením školy. Nedaří se zatím získat aktivní spolupracovníky ze všech tříd. Studentská rada na naší škole si stále hledá své pole působnosti, žáci se učí formulovat své problémy, náměty a komunikovat sami mezi sebou a také s vedením školy. Je realizován plán EVVO, jeho základním úkolem je podtržení ekologických prvků v předmětech - chemie, biologie, fyzika, základy přírodních věd, rozšíření nabídky exkurzí. Škola pokračuje nadále v celoroční soutěži recyklohraní. Pokračujeme ve sběru elektro zařízení, starých mobilů a monočlánků. 8.2 Významné akce pořádané školou Den s debatou ukázka debaty žákům 9. tříd těšínských škol V Kulturním a společenském středisku Střelnice jsme dne pořádali pro žáky těšínských ZŠ a výchovné poradce Den s debatou. Za přítomnosti mezinárodního trenéra naše školní debatní týmy předvedly debatu na téma Taháky ano či ne. Účastníci předvedli argumentaci, oponování, vysvětlování jako soutěžní disciplínu, které se již několik let věnujeme a jsme v celonárodním žebříčku hodnocení na 19. místě (z 66 týmů). Trenér jednotlivé kroky komentoval a vysvětloval přítomným, kteří debatu jako soutěžní disciplínu viděli poprvé. V průběhu celé akce jsme zároveň prezentovali obsah studia na naší škole a žáci si odnesli i brožuru s nejdůležitějšími informacemi o studiu. Dopoledne s debatou bylo velmi pozitivně hodnoceno i přítomnými výchovnými poradci zúčastněných škol

21 Naši debatéři se chystají ke své argumentaci Regionální veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí ( ) Letošní 19. veletrh proběhl v Kulturním a společenském středisku KaSS Střelnice. Jako každým rokem i letos se jednalo o mezinárodní přátelské setkání mladých, perspektivních ekonomů s nejrůznějšími podnikatelskými nápady. Letošního ročníku veletrhu se zúčastnilo 16 fiktivních firem z ČR a 4 fiktivní firmy ze zahraničí (Slovensko, Polsko). Žáci mají příležitost vyzkoušet si v praxi atmosféru veletrhu, simulovat chod skutečného podniku v podmínkách tržního hospodářství. Studenti zde prezentují své schopnosti, dovednosti i tvůrčí nadání pro další úspěšné uplatnění na trhu práce. Tradičně probíhá na veletrhu soutěž O nejlepší prezentaci firmy na prodejním stánku, O nejlepší katalog. O příznivém dojmu na širokou veřejnost informoval v následujících dnech tisk Moravskoslezský deník, Hutník, Horizont a Głos Ludu. Význam 19. Regionálního veletrhu fiktivních firem podtrhla přítomnost zástupců Městského úřadu v Českém Těšíně starosty města a zástupců spolupracujících firem a institucí v regionu. Naše fiktivní firmy: STACCATO s.r.o. Tigergolf s.r.o. Regionální kolo soutěže EUROPEAN BUSINESS GAME 2014 ( ) Obchodní akademie v Českém Těšíně se od roku 1997 účastní evropské ekonomické soutěže EBG. Soutěž založila italská firma STEPRA S.p.A. z Ravenny pod záštitou Evropské unie. Této soutěže se každoročně účastní soutěžní družstva z 10 evropských zemí (Skotsko, Dánsko, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Itálie, Anglie, Francie, Grónsko, Slovenská republika a Česká republika). Soutěžní tým je manažerským týmem firmy, jehož úkolem je připravit projekt firmy, která vyrábí výrobky nebo poskytuje služby. Žáci si volí předmět podnikání, právní formu podnikání, vytváří organizační

22 strukturu firmy, provádějí průzkum trhu, zpracovávají finanční analýzu a perspektivu minimálně tříletého působení firmy na trhu. V další fázi projektu žáci prostřednictvím internetu navazují kontakty s fiktivními firmami zúčastněných zemí a snaží se o další spolupráci, případně o založení tzv. joint-venture. Účastníci soutěže získávají zkušenosti s obhajobou svých prací před mezinárodní porotou, žáci se učí pracovat a spolupracovat v týmu, zvyšuje se motivace k výuce cizích jazyků a prohlubování komunikační pohotovosti. Pro učitele soutěž přináší možnost porovnání přístupů a metod jednotlivých zahraničních týmů při tvorbě a prezentaci svých projektů, spolupráce se stává zdrojem inspirací pro další práci s žáky. Školní kolo soutěže proběhlo ve dnech a zúčastnili se ho všichni žáci 3. ročníků. V regionálním kole ( , Kinosál ZŠ Slovenská v Českém Těšíně) se utkalo 6 projektů. Vítězem letošní soutěže se stal projekt firmy FlashFit, s. r. o. žákyň z 3.A výroba elektrické energie při cvičení. Tým FlashFit s. r. o. - Jana Cyrkulíková, Silvie Foberová na evropském finále v Berugii (Itálie). Na stupních vítězů jsme nestály, ale byly jsme pochváleny za hezkou angličtinu a nápaditou prezentaci. Pasch Den Pasch Tage Letošní Dny Pasch Pasch Tage proběhly během tří dnů v prvním týdnu října. V rámci výtvarné dílny naši žáci tvořili plakáty na zadané téma. Jako inspiraci poskytl Goethe Institut v Praze surrealistické plakáty studentů jedné z berlínských škol. Všichni strávili velmi příjemné tvůrčí odpoledne a předvedli své výtvarné schopnosti a kreativitu. Dílny se účastnila i referentka pro výuku z GI v Praze paní Sophie Engel, která vede projekt PASCH v naší republice, Polsku a pobaltských státech. Následující den jsme nabídli žákům těšínských středních škol ke zhlédnutí významné dílo německé kinematografie Životy těch druhých. Filmového představení se zúčastnilo celkem 370 diváků. Dny Pasch ukončila vernisáž výstavy plakátů našich i německých žáků

23 8.3. Významná umístění žáků v mimoškolních soutěžích Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Předměty všeobecně vzdělávací i odborné Studentský kongres EKOLOGIE v rámci tvorby krajiny v návaznosti na těžbu uhlí Ostrava 2014 (vynikající prezentace dvou studentů naší školy) Fotografická soutěž Pohledy do přírody 2. místo v celostátním kole Okresní kolo v Piškvorkách 1. místo a postup do krajského kola Astronomická olympiáda okresní kolo, tři úspěšní řešitelé Okresní kolo soutěže SAPERE vědět jak žít, pořadatel MŠMT, umístění: 2. místo Celostátní matematická soutěž, pořadatel Jednota českých matematiků, umístění: místo Eko Energie 2014 ekologická žákovská konference, pořadatel MSK, SŠ teleinformatiky, Ostrava, umístění: 7. místo z 12 středních škol s prezentací na téma Světelné znečištění Krajské kolo soutěže Ars Poetica Puškinův památník, pořadatel Česká asociace rusistů při FF OU, umístění: 2. místo ve skupinové kategorii Jazyková literární soutěž GATE, pořadatel Pygmalion, umístění: 2. místo prosinec květen 2014 Pohár vědy KVARK 2014 soutěž pod záštitou MŠMT, poprvé v letošním školním roce se žáci 3. ročníků zúčastnili této soutěže, školní tým Minotauři vypracoval pod vedením své učitelky 4 korespondenční úkoly, ve kterých žáci museli nastudovat teorii z optiky, magnetismu, měření času, výroby elektřiny. V rámci těchto úkolu vyrobili funkční dalekohled, hodiny, kompas a malou funkční vodní elektrárnu. V kategorii střední školy bylo přihlášeno 49 týmů, naši Minotauři získali v celkovém hodnocení 334 bodů ze 400 možných a umístili se na krásném 9. místě v rámci ČR. Do mezinárodního finále postupovalo prvních 6 týmů. Středoškolská debatní liga (pořadatel ADK příprava školních týmů probíhala v průběhu celého školního roku pod vedením vyškolené trenérky. Školní týmy (Lyceus, Těšínská kvítka) se zúčastnily zápolení v Pardubicích ( ), v Nymburku ( ), v Praze ( ) a v Hradci Králové ( ). V celoročním hodnocení Debatního poháru ČR se naše škola umístila na 19. místě z 66 týmů. Předměty odborné Valašský datel, soutěž 2. ročníků v psaní na PC, umístění: desetiminutové opisy 1. místo, desetiminutový opis s penalizací 100 úhozů 3. místo, celkové umístění školy: 2. místo ZAV Hodonín mezinárodní soutěž v psaní na PC, umístění: desetiminutový opis s penalizací 10 úhozů 2. místo, soutěž družstev 9. místo Office 2010 krajské kolo (pořadatel OA Šenov u Nového Jičína), soutěž v ovládání kancelářského software Office (MS Word, MS Excel, MS Access, Wordprocessing), umístění v individuálních kategoriích: 1. místo a 5. místo, celkově škola 7. místo z 61 účastníků Mistrovství ve zpracování textů a Wordprocessing v Olomouci, umístění: kategorie wordprocessing - 3. místo, těsnopis - 1. místo, 30 minutový opis - 2. místo, záznam textu v reálném čase - 2. místo, audiotranscription - 2. místo, kombinace - 2. místo, 3. místo diktát ve slovenštině, 4. místo korespondence a protokolování, 7. místo korektura textu Mezinárodní veletrh fiktivních firem v Olomouci účast firmy FAJNE BIO, s.r.o., umístění: 1. místo v kategorii Nejlepší katalog. prosinec 2013 Finanční gramotnost v okresním kole soutěže tým školy se umístil na 5. místě (z 12 škol)

24 Celostátní soutěž v účetnictví MD-DAL ve Znojmě, umístění v individuální kategorii: 33. místo, celkové umístění školy: 29 místo z 64 škol (nejlepší umístění ze škol z MSK) ZAV Přerov soutěž v psaní na PC celkové umístění: 11. místo (kategorie družstev). únor 2014 Tréninkové centrum Microsoft soutěž pro žáky 2. ročníků, z krajského kola do celorepublikového klání postoupilo 6 žáků z toho 2 žáci naší školy Krajská soutěž v grafických disciplínách, pořadatel OA Frýdek-Místek, umístění: opis textu 1. místo, záznam mluveného slova 2. místo, Wordprocessing 7., 8. a 14. místo Mistrovství ČR v grafických disciplínách, pořadatel OA Neveklov, umístění: opis- 4. místo ZAV Ostrava - celorepubliková soutěž studentů 1. ročníků SŠ a žáků ZŠ v psaní na klávesnici a v korektuře textu, pořadatel ZŠ a SŠ Ostrava, umístění: opis místo, 19., 21. a 22. místo; opis místo, 23. a 32. místo; opis místo, 20., 38. a 39. místo; kombinace jednotlivců 2. místo, 26., 27. a 29. místo; soutěž družstev 4. místo (OA Český Těšín), korektura textu 5. místo. Sportovní reprezentace Corny pohár v atletice, umístění: dívky 2. místo, kluci 3. místo Pohár starosty města netradiční sporty, celkové umístění školy: 2. místo, jednotlivé disciplíny: přetah lanem 2. místo, šplh na tyči 1. místo, beachvolejball 1. místo, minigolf 1. místo, stolní tenis 2. místo, ringo 3. místo O pohár děkana OPF SU v Karviné smíšený volejbal SŠ, umístění: 1. místo Masopustův pohár v kopané, umístění: 1. místo Pohár starosty města basketbal dívek, umístění: 3. místo Pohár starosty města sálová kopaná chlapců, umístění: 1. místo Pohár starosty města odbíjená dívek, umístění:1. místo Pohár starosty města volejbal chlapců, umístění: 1. místo Pohár starosty města silový čtyřboj, umístění: 1. místo O pohár starosty města - florbal děvčat, umístění: 2. místo Okresní finále v silovém čtyřboji, pořadatel SOŠ Karviná, umístění dívky: 2. místo O pohár starosty města florbal chlapci, umístění: 1. místo Okresní kolo ve florbale chlapců, pořadatel OR ASŠK Karviná, umístění: 4. místo Krajské kolo silového čtyřboje, pořadatel SŠTaS Karviná, umístění: 4. místo Okresní kolo ve futsale chlapců, pořadatel OR ASŠK Karviná, umístění: 5. místo Okresní kolo ve volejbale chlapců, pořadatel OR ASŠK Karviná, umístění: 1. místo O pohár starosty města basketbal chlapců, pořadatel: Albrechtova SŠ Český Těšín, umístění: 4. místo Krajské kolo ve volejbale chlapců, umístění: 5. místo Krajské kolo ve volejbale dívek, pořadatel ZŠ Albrechtice, umístění: místo Republikové finále silového čtyřboje, pořadatel SŠTaS Karviná, umístění: 8. místo Slavnostní vyhodnocení sportovních soutěží v rámci Poháru starosty města celkové umístění naší školy mezi středními školami ve městě: 1. místo 8.4 Školní soutěže a prezentační akce školy Logická olympiáda Školní kolo v Piškvorkách Přírodovědná soutěž KLOKAN, vybraní žáci školy Školní kolo v Sudoku Office 2010 žáci 3. ročníků Školní kolo olympiády v českém jazyce, vybraní žáci školy

25 Středoškolák roku školní kolo účetní soutěže školní kolo ve wordprocessingu školní kolo zeměpisné olympiády školní kolo soutěže Microsoft ARENA školní kolo soutěže v psaní na PC školní kolo v recitaci v mateřském jazyku školní kolo soutěže v anglickém jazyce FOX školní kolo ekonomicko-manažerské olympiády školní kolo matematické soutěže - KLOKAN školní kolo soutěže European Business Game školní kolo v pódiových skladbách školní kolo jazykové literární soutěže GATE (ANJ) školní kolo soutěže Šampion v Excelu školní kolo soutěže v ANJ - Shakespeare Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/ Státní zkoušky a certifikáty Znalostní certifikáty (Zertifikat Deutsch) získalo v letošním roce 7 žákyň: 6 žákyň na úrovni A2 1 žákyně na úrovni B1 Testy ECDL podzimní termín , testování - 48 modulů Testy ECDL - jarní termín 28. a , testování - 72 modulů, úspěšnost 94%. Ve školním roce certifikát získalo 29 žáků, 28 žáků bude certifikát dokončovat v příštím roce. 8.6 Ostatní vzdělávací a kulturní akce, poznávací exkurze, sportovní kurzy Seminář Diferenciální a integrální počet nepovinný seminář pro žáky 3. a 4. ročníků Seminář "Němčina pro pokročilé" příprava žáků ke zkoušce Zertifikat Deutsch (žáci 3. a 4. ročníků) Seminář společenskovědní intenzivní příprava žáků 4. ročníků k přijímacím zkouškám na VŠ Kroužek programování zájemci z ročníků Školní časopis MATES dvouměsíčník Recyklohraní celoroční soutěž žáků v rámci města Český Těšín (sběr elektrozařízení a monočlánků a také nepoužitelné elektrotechniky Německé dny Pasch Tage filmové představení pro žáky ročníků Návštěva vernisáže DEN STROMŮ žáci 2. A Beseda Styly učení, žáci 1. ročníků Beseda se spisovatelkou Barbarou Kosmowskou pro žáky polských skupin Návštěva výstavy SVĚT TECHNIKY žáci lycea MAJÁLES žáci 4. ročníků, účast 35 žáků v kulturním programu Návštěva Těšínského divadla probíhá v průběhu celého školního roku v rámci předplatného. Sportovní kurzy Adaptační kurz pro žáky 1.A, 1.B, 1.C (seznámení se školními prostory, besedy, bowling) Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích, 45 žáků tříd 1.A, 1.B, 1.C Turistický kurz v Tatrách, žáci 3. ročníků Exkurze Vzdělávací exkurze do Terezína a Prahy zúčastnili se zájemci 3. ročníků, prezentace studentských prací na téma holocaustu Exkurze do vídeňské firmy LKW Walter zúčastnilo se 47 zájemců ze 3. a 4. ročníků Česko-německé setkání mládeže Hrad Hohenberg (Německo) tradiční workshop studentů 3. a 4. ročníků se zaměřením na regionální spolupráci a zvýšení komunikačních schopností Vlastivědná a vzdělávací exkurze do Olomouce, 109 studentů 1. ročníků Výchovně vzdělávací exkurze do Osvětimi a Krakova, žáci 2. ročníků

26 Výuka v odborných předmětech je každoročně zpestřena exkurzemi do podniků a institucí v nejbližším regionu. V tomto školním roce se uskutečnily exkurze do těchto podniků: - Třinecké železárny, a.s., hutní výroba - Pivovar Ostravar a Úpravna pitné vody - Sběrný dvůr, Oldřichovice - Elektrárna Dětmarovice, výroba el. energie, výměník, velín - Čistička odpadních vod Ropice - Úřad práce Český Těšín, zaměstnatelnost v regionu - Finanční úřad Český Těšín, daně a správa daní - Krajský soud v Ostravě, trestní právo - Okresní soud v Havířově, trestní právo. C h a r i t a t i v n í a k c e Srdíčkový den účast žáků 3. ročníků pořadatel Nadace Život dětem Srdíčkový den účast žáků 3. ročníků pořadatel Nadace Život dětem Srdíčkový den - účast žáků 2. ročníků, pořadatel Nadace Život dětem Svátek s Emilem účast žáků 2. ročníků, nadace pro handicapované děti Podrobný přehled všech akcí, které škola nabídla svým žákům ve školním roce 2013/2014 je uveden v příloze č Prezentace školy na veřejnosti Den s debatou prezentace studia na naší škole, ukázka debaty pro žáky 9. tříd, Prezentace studijních a pracovních příležitostí Volba povolání 2013 Havířov, Burza škol v Karviné Kulturní dům Družba Burza škol v Třinci Kulturní dům Trisia Přímé předávání informací o studiu na ZŠ členy sboru dle domluvy a požadavků škol Dny otevřených dveří , Školní ples www stránky školy 8.8 Činnost Informačního centra, informační technologie Statut Informačního centra MŠMT č. IC/053 škola získala v roce Náplní práce Informačního centra je rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost a žáky školy. V současné době škola nabízí následující moduly: Obsluha PC nastavení a zabezpečení počítače s OS Windows XP Efektivní využívání Internetu a elektronické pošty MS Word pro začátečníky MS Word pro pokročilé MS Excel pro začátečníky MS Excel a MS Word v příkladech MS Access pro začátečníky Profesionální zpracování textů (wordprocessing) Hromadná korespondence v programu MS Word Příprava na ECDL Tvorba prezentace v PowerPointu Vzdělávací program Interaktivní tabule ve výuce Interaktivní výuka matematiky Interaktivní výuka fyziky Interaktivní výuka chemie Interaktivní výuka dějepisu Cabri geometrie ve výuce matematiky Grafický software w chemii Základy tvorby www stránek pomocí HTML editorů Vektorová grafika Grafika a digitální fotografie Zpracování digitálních fotografií

27 Pro všechny kurzy mají pedagogičtí pracovníci školy ukončené certifikační školení. Ve školním roce 2013/2014 zájem z řad pedagogických pracovníků základních a středních škol byl podstatně nižší. Důvodem je obrovská nabídka vzdělávacích akcí dotovaných z evropských fondů. Pro členy sboru proběhly školení pro práci s interaktivní tabulí a školení pro zapisování do elektronického systému SAS, školení v pokročilém užívání programů MS Word, MS Exvel, PowerPoint a komunikace, sdílení dokumentů a další využívání prostředí Moodle a Google. V oblasti informačních a komunikačních technologií je škola uspokojivě vybavena. Je však finančně náročné udržovat technické i programové vybavení v aktivním i aktuálním stavu. Žáci i učitelé mají možnost zpracovávat prezentace a filmové upoutávky v grafickém studiu, které je vybavené výkonným počítačem a softwarem pro zpracování grafických aplikací, videa a filmu. Nadále úspěšně pokračuje spolupráce s VŠB-TU Ostrava v oblasti testování ECDL vedoucí k získání mezinárodního certifikátu v oblasti informačních technologií. Učitelé sekce informačních technologií a správce sítě se neustále vzdělávají, neboť vývoj počítačových systémů a aplikací se vyvíjí velice rychle. V rámci projektu Digitálně vstřícná škola se učitelé dále vzdělávají v oblasti tvorby e-learningových modulů a práce v prostředí Moodle. Sekce informačních technologií zajišťuje zabezpečení ranních dozorů v počítačových učebnách na 0. hodinách v průběhu celého týdne, technické zabezpečení všech školních akcí. 8.9 Evaluace, sebeevaluace Dostatek informací o tom, jak škola naplňuje své poslání, je podmínkou jejího dalšího pozitivního rozvoje. Pomocí evaluačních nástrojů škola hodnotí procesy a výstupy za účelem zvyšování jejich kvality. Kromě běžných evaluačních nástrojů, jimiž hodnotí každý učitel své žáky, mohou být použity evaluační nástroje, které jsou objektivní. Vedle vnitřních evaluačních nástrojů škola používá i nástroje vnější. Vnitřní evaluace: školní srovnávací testy: Vnitřní evaluační testy: Ekonomika 4. ročníky Účetnictví 4. ročníky Účetnictví 3. ročníky Matematika - 1. ročníky Informační technologie Excel 2. ročníky Anglický jazyk 1. ročníky Matematika 3. ročníky Český jazyk a literatura 2. ročníky Vnější evaluace: Testování žáků 1. ročníků v rámci projektu KVALITA ( ) Předmět Ú [%] P[c] P[o2] P[o4] Český jazyk 67, Matematika 56, Anglický jazyk 76, Německý jazyk 46, Vysvětlivky: Ú [%] úspěšnost školy v dané dovednosti v % (minimální 0 %, maximální 100 %) P[c] percentil testované školy vzhledem ke všem školám, které se projektu zúčastnily P[o2] percentil testované školy vzhledem k ostatním školám lyceálních oborů (78) P[o4] percentil testované školy vzhledem k ostatním školám ekonomických oborů (63)

28 S výsledky testování i závěrečnou zprávou pro školu byli seznámeni všichni učitelé testovaných předmětů. Testování žáků 3. ročníků v rámci projektu KVALITA ( ) Třída Český jazyk Matematika Anglický jazyk Německý jazyk Celek Třída Celek Třída Celek Třída Celek Třída 3.A - EL B - OA C - OA Průměr Ve sloupci celkem jsou uvedeny průměrné percentily v rámci daného oboru, ve sloupci třída je uveden průměrný percentil dané třídy. Škola dosáhla v rámci obou oborů průměrných hodnot v dílčím hodnocení úloh z matematiky i podprůměrných hodnot. Testování v letošním roce provedla společnost Scio s.r.o. Je třeba k hodnocení dodat, že mezi matematickými úlohami byly příklady z oblastí, které naši žáci se teprve budou učit ve 4. ročníku, což v průběhu testování nepodpořilo celkově motivaci k získání co nejlepších výsledků. Výsledky byly podrobně analyzovány v předmětových komisích a pro zlepšení v dalších obdobích byla přijata příslušná opatření. MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014 k maturitě přistoupilo 74 žáků denního studia, u státní maturitních zkoušek v jarním termínu uspěli všichni žáci školy. Praktickou maturitní zkoušku v září opakovaly 2 žákyně Odborná praxe žáků Odborná praxe žáků je realizována na základě uzavřených Smluv o odborné praxi mezi Obchodní akademií Český Těšín a podniky, institucemi a úřady v regionu. Škola se snaží udržovat kontakty s významnými firmami v regionu. Vazba s reálným pracovním prostředím přispívá k neustálé aktualizaci vyučovacího procesu dle požadavků praxe. V letošním roce se opět podařilo navázat nové kontakty s dalšími podniky. Tato praxe dává studentům možnost aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálném prostředí, vyzkoušet si své komunikační a organizační schopnosti, prokázat užitečnost svých dovedností. Před nástupem na odbornou praxi byli studenti poučeni o chování v průběhu praxe a o dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů. V průběhu praxe probíhala kontrola vyučujícími, zda pracovní činnost žáků odpovídá smluvně dohodnutým pravidlům. Závažné nedostatky nebyly kontrolou zjištěny. Po celou dobu praxe si žáci vedou pracovní listy a sbírají podklady k vypracování zprávy z odborné praxe. Ve zprávě hodnotí klady i zápory mnohdy prvního kontaktu se zaměstnavateli. Po vyhodnocení studentských zpráv lze konstatovat, že v očích studentů jednoznačně převládají klady nad zápory. Také hodnocení našich žáků pracovníky v podnicích bylo velmi příznivé. Velmi pozitivně zaměstnavatelé oceňovali pracovitost, zodpovědnost a snahu vyhovět potřebám na pracovišti. Chování našich žáků bylo hodnoceno jako vzorné a bezproblémové. Ve školním roce 2013/2014 proběhla odborná praxe žáků 3. ročníků v těchto termínech: 1. pololetí třída 2. pololetí třída B C C B Smlouvy byly uzavřeny s následujícími subjekty: Třinecké železárny, a.s. Městský úřad Český Těšín Kovona Karviná, a.s. Úřad práce Karviná pobočka Český Těšín Komerční banka, a.s. pobočka Český Těšín Městský úřad Třinec Česká spořitelna, a.s. Karviná Městský úřad Jablunkov Jednota-Jedność, spotřební družstvo, Český Těšín Městský úřad Orlová SGM Route, a.s. Jablunkov Obecní úřad Albrechtice Těšínská tiskárna, a.s. Obecní úřad Hrádek HZP Třinec Obecní úřad Bystřice nad Olší

29 Finclub plus, a.s. Pygmalion, s.r.o. Obec Bukovec Obecní úřad Návsí Obecní úřad Milíkov 8.11 Správa Činnost správních i provozních zaměstnanců je stabilizována. Zpracování jednotlivých agend je účelně rozděleno. Ekonomická, účetní a mzdová agenda je zpracovávána na autorizovaném software, všemi zaměstnanci je využívána vnitřní počítačová síť. Správní zaměstnanci se průběžně vzdělávají v oblasti nové legislativy a změn, které pro jejich práci přináší. Na pravidelných poradách jsou zadávány úkoly a sledováno jejich plnění. Všechny činnosti jsou vykonávány na vysoce profesionální úrovni, o čemž svědčí výsledky kontrol Studentská rada Samosprávná organizace studentů pracuje na naší škole pod názvem Studentská rada od Organizace je pojata jako dobrovolná organizace studentů. Škola nezasahuje do vnitřních záležitostí této organizace, spíše se snaží pomoci studentům nalézt účelnou platformu jejich činnosti. Na schůzkách představitelů rady s vedením školy se řeší především formy zapojení studentů do života školy a také návrhy a náměty studentů. Základním posláním studentské rady je: - zastupovat a hájit zájmy studentů celé školy, - pracovat jako spojovací článek mezi studenty a vedením školy, - začlenit SR (a skrze ni co nejvíce studentů) do činnosti školy, - vydávat školní časopis MATES, - spolupodílet se na organizaci školních akcí (vánoční akademie, veletrh, dny otevřených dveří, školní ples, Majáles), - připomínkovat změny ve školní legislativě, - spolupracovat při zajišťování účasti studentů na charitativních akcích Srdíčkový den, "Květinkový den", atd. Cílem do dalšího období je dostatečně motivovat co nejvíce studentů školy k aktivní práci ve SR, lépe vysvětlit možnost a význam Studentské rady ze strany školy (učitelé, třídní učitelé) Výukové a výchovné problémy žáků (výchovná poradkyně) Činnost výchovné poradkyně probíhala podle plánu práce sestaveného v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Plán práce byl schválen vedením školy a jeho realizace směřovala do oblastí: 1. koordinace informační činnosti třídních učitelů a poskytování metodické pomoci jim a ostatním učitelům při - práci se žáky, kteří potřebují poradenskou pomoc (tj. žáci s diagnostikovanými poruchami učení či chování; žáci, kteří chtějí zajistit odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně dále jen PPP), - dlouhodobém systematickém sledování a hodnocení vývoje žáků a vytváření podmínek pro zdravý psychický a sociální vývoj v procesu výchovy a vzdělávání ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti, - řešení problémů neomluvené absence, zvýšené absence, - volbě výchovných a komunikačních metod a postupů při pohovorech se žáky a jejich zákonnými zástupci, 2. poskytování individuálních porad žákům při řešení výchovných a výukových problémů, 3. koordinace stálé spolupráce s pracovníky PPP v Českém Těšíně a realizace besed s odborníky v jednotlivých ročnících studia (dle zájmů žáků zjištěného ve spolupráci se Studentskou radou),

30 4. systematická informační činnost v oblasti pokračování žáků v dalším studiu na VŠ, VOŠ, jazykových školách (objednávání a distribuce seznamových Učitelských novin, měsíčníku Student in, distribuce letáků a informačních brožur), 5. spolupráce s metodikem prevence při sestavování Minimálního preventivního programu školy, při organizaci adaptačního kurzu pro žáky 1. ročníků, 6. realizace dotazníkových šetření pro zpětnou vazbu (zjištění názorů žáků na význam adaptačního kurzu a jeho přínos pro adaptaci na střední škole), zjišťování spokojenosti se studiem na naší škole na konci studia (4. ročníky), 7. příprava materiálů a koordinace účasti členů pedagogického sboru na Burzách povolání (Třinec, Č. Těšín, Havířov, Karviná), 8. spolupráce s vedením školy a ostatními pedagogy na přípravě a organizaci Dnů otevřených dveří, 9. spolupráce s vedením školy na úpravách dokumentace školy dle nové legislativy a potřeb školy, při přípravě materiálů pro sebehodnocení školy, 10. ve spolupráci s třídními učiteli 4. ročníků tvorba databáze o umístění našich žáků na VŠ, vyšších odborných školách, jazykových školách, databáze přispěje k sebeevaluaci a prezentaci školy a bude nápomocna při výběru VŠ v dalších letech, 11. v souladu s Metodickým pokynem č / zařazeno a probráno učivo Úvod do světa práce, organizace besed žáků 4. ročníků na Úřadu práce v Č. Těšíně, 12. podle Metodického pokynu MŠMT č.j /2002 k jednotnému postupu při uvolňování žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví v součinnosti s třídními učiteli a rodiči připravovat formy preventivního působení na žáky vedoucí ke snížení absence, 13. spolupráce při organizaci a zpracování evaluačních programů školy, 14. spolupráce s vedením školy, třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení složitých výchovných a vzdělávacích problémů, konzultace těchto problémů se specializovanými pracovišti (PPP), 15. přípravu a aktualizaci informační nástěnky výchovného poradce zaměřené na nabídku dalších možností studia, studijních pobytů v zahraničí, informace o Lince bezpečí, Student In a další, aktualizace internetové stránky výchovného poradce. Přednášková činnost byla zaměřena na všechny žáky školy a při výběru témat bylo přihlíženo k zájmům žáků jednotlivých ročníků. Uskutečnily se tyto přednášky a besedy: "S tebou o tobě" ( ), žákyně 1. ročníků Styly učení ( ), žáci 1. ročníků Člověk v krizi ( ) - beseda pro 4. ročníky o zvládání složitých životních situací Rodina, sexualita, dítě ( ), žáci 3. ročníků Práce se žáky se speciálními potřebami Individuálně je přistupováno k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami diagnostikovanými PPP (Metodický pokyn MŠMT čj.:13 710/2001) a žáky se specifickými poruchami učení nebo chování (Metodický pokyn MŠMT čj.: /2001). Pečlivě je sledována docházka žáků do školy. Ve spolupráci s třídními učiteli jsou navrhována výchovná opatření a je zdokonalována prevence. Pro talentované žáky jsou vytvářeny podmínky pro jejich další rozvoj nad rámec osnov. Nadaným a talentovaným žákům je nabízena účast v soutěžích, olympiádách a projektech. Samostatnost a kreativita je uplatňována v mnohých předmětech formou referátů, samostatných prací, multimediálně zpracovaných projektů Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) Environmentální vzdělávání a výchova probíhala na základě programu EVVO, který je součástí plánu práce školy

31 Školní program EVVO byl zaměřen na: - přípravu a koordinaci dlouhodobých a trvalých aktivit v péči o životní prostředí (třídění odpadu, šetření energií, péče o zeleň a úpravu okolí, pomoc potřebným, atd.), - pravidelné začleňování exkurzí s ekologickou tématikou do plánu školy (prales Mionší, Čistička odpadních vod v Ropici, Sběrný dvůr v Oldřichovicích, výběr zajímavých témat z oblasti životosprávy (např. chemie potravin), působení člověka na životní prostředí a jejich zpracování do samostatných přednášek, kterými lze zajímavě a smysluplně vyplnit nepravidelnosti v rozvrhu školy, - přípravu a organizaci jednorázových aktivit a spoluprací (např. Den Země, sběr monočlánků), - spolupráci s ostatními školami ve městě a regionu při pořádání akcí s ekologickou tématikou, - spolupráci s rodinou, s městem, se zaměstnavateli a dalšími subjekty v regionu v utváření odpovědných postojů k ochraně zdraví a životnímu prostředí, - na pravidelné doplňování školní knihovny o novou literaturu, odborné časopisy a metodické příručky v oblasti environmentální výchovy, - aktualizaci nástěnky EVVO a prezentaci akcí a výsledků soutěží, - zvyšování odborné kvalifikace a metodickou připravenost koordinátora pro environmentální vzdělávání a výchovu účastí na různých formách dalšího vzdělávání (koordinátorka EVVO se průběžně vzdělávala a poznatky předávala ostatním vyučujícím). V rámci realizace programu EVVO se žáci naší školy zúčastnili následujících akcí: - Den stromů ( , SZŠ v Českém Těšíně) - EKOFILM ( , Kino Central), účast žáků 2. ročníků, - Den Země ( ) Dům dětí a mládeže v Č. Těšíně, žáci 2. a 3. ročníků - Recyklohraní celoroční zapojení školy do této soutěže obsahovalo sběr elektroodpadu a monočlánků. Součástí této hry bylo možné zdarma odvézt staré PC a monitory. - Exkurze: květen 2014 (Elektrárna Dětmarovice), červen 2014 Čistička odpadních vod 9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI A KONTROL Ve školním roce 2013/2014 proběhly na naší škole následující kontroly: Kontrola Ministerstva financí ČR zaměřena na hospodaření Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem. Kontrola byla vykonána v oblasti hospodaření s majetkem a s příspěvky, které ji zřizovatel poskytl, ve smyslu 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Kontrola proběhla ve dnech , kontrolovaným období: až do (Záznam z kontroly hospodaření Obchodní akademie v Českém Těšíně příspěvkové organizace MSK provedené Ministerstvem financí ČR čj.: MF-70607/2013/17). Výsledek kontroly: při kontrole nebyly zjištěny chyby a nedostatky Kontrola ČŠI zaměřena na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného střední školou podle příslušných školních vzdělávacích programů podle 174 odst. 2 písm. C) školského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se uskutečnila v termínu od (Inspekční zpráva čj.: ČŠIT-585/114-T, Protokol č.j.: ČŠIT-586/14-T). Výsledek kontroly: kontrolou vybraných právních přepisů a veřejnoprávní kontrolou využívání finančních prostředků státního rozpočtu nebylo zjištěno porušení právních předpisů

32 10. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Pro rok 2013 byly naší organizaci usnesením Rady Moravskoslezského kraje stanoveny základní závazné ukazatele (poslední úprava ze dne ) v následující výši: Závazné ukazatele organizace na rok 2013 Text Částka v Kč Příspěvky a dotace ze státního rozpočtu - MŠMT ,00 Příspěvky a dotace od zřizovatele ,00 Projekty neinvestiční - "EU-peníze školám" ,00 Příspěvek na provoz celkem ,00 Účelová investiční dotace od zřizovatele do IF celkem ,64 Příspěvky a dotace od obce ,00 Jiné dotace na projekty - Leonardo da Vinci ,50 Odvod do rozpočtu kraje - odvoz z investičního fondu 0,00 Odvod za porušení rozpočtové kázně 0,00 1. Rozpis příspěvků a dotací ze státního rozpočtu - MŠMT Příspěvky a dotace z MŠMT Účelový znak Text Poskytnuto Čerpáno Rozdíl ÚZ Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Ostatní osobní náklady , ,00 0,00 Zákonné odvody , , ,00 FKSP , ,00-272,00 Přímý ONIV , , ,00 ÚZ RP "Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní , ,00 545,00 zkouškou" v tom: Prostředky na platy , ,00 0,00 Zákonné odvody , ,00 45,00 FKSP 446,00 446,00 0,00 ONIV - odměna za hodnocení písm. Prací 1 700, ,00 500,00 Celkem účelové prostředky ze státního rozpočtu , ,00 545,00 ÚZ Přímé náklady na vzdělávání tvoří každoročně nejvýznamnější dotaci ze státního rozpočtu. Závazné ukazatele prostředků celkem, prostředků na platy a OON byly dodrženy. Zbývající účelové prostředky na zákonné odvody, FKSP a tzv. přímý ONIV byly v globálu rovněž vyčerpány. Uspořené náklady na odvody zdravotního a sociálního pojištění byly se souhlasem zřizovatele použity na přímý ONIV, tak jako v roce ÚZ Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období Naše škola byla vybrána jako spádová škola pro konání opravných a dodatečných maturitních zkoušek v podzimním termínu. Přidělené prostředky na odměny hodnotitelům písemných prací včetně souvisejících odvodů nebyly plně vyčerpány. Pět původně nahlášených žáků se k maturitní zkoušce nedostavilo, takže nám vzniklo nedočerpání těchto prostředků ve výši Kč 545,00. V rámci finančního vypořádání účelových prostředků na rok 2013 byla tato částka odvedena zřizovateli

33 Prostředky na platy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Pedagogický sbor byl v průběhu roku stabilní. Při odměňování zaměstnanců jsme postupovali v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Mzdové prostředky pedagogický pracovníků byly financovány ze dvou účelových zdrojů (ÚZ 33353, 33034), mzdové prostředky nepedagogických pracovníků byly financovány z účelové dotace na přímé náklady (ÚZ 33353). Přidělené prostředky na platy byly řádné vyčerpány. Z mimorozpočtových zdrojů bylo vyplaceno zaměstnancům školy Kč 9 600,00 z doplňkové činnosti, Kč ,00 z projektu Leonardo da Vinci, Kč ,00 z projektu EU peníze školám a Kč ,00 z fondu odměn. V roce 2013 došlo k poklesu potřeby finančních prostředků na přímý ONIV náhrady za pracovní neschopnost, které jsou určeny pro placení nemocenských dávek. K poklesu došlo vlivem snížené nemocnosti zaměstnanců v roce Počtet zaměstnanců k Ućitelé všeobecněvzdělávacích předmětů Učitelé odborných předmětů THP Dělnické profese Limit počtu zaměstnanců stanovený pro rok 2013 byl dodržen, došlo k minimální úspoře. Stanovený limit: 40,24 zaměstnanců Čerpáno: 38,81 zaměstnanců (96,45 % stanoveného limitu) Nenárokové složky platu byly vypláceny na základě schválených kritérií pro poskytování osobních příplatků a odměn. Čerpání těchto složek proběhlo ve sledovaném období v poměru: - odměny 49,10 % - osobní příplatky 50,90 %. V roce 2013 nebylo vyplaceno žádné odstupné. 2. Rozpis příspěvků a dotací od zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele Text Účelový znak Poskytnuto Čerpáno Rozdíl Provozní náklady , ,00 0,00 Akce "Vybavení tříd školním nábytkem" , ,00 0,00 Prostředky na zajištění přístupu k ICT , ,00 0,00 Prostředky na krytí odpisů majetku , ,00 0,00 Prostředky na zajištění bezbariérového přístupu , ,00 0,00 Celkem , ,00 0,

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie Název ŠVP: Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKDEMIE, ČESKÝ TĚŠÍN, SOKOLA TŮMY 12, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Školní vzdělávací program Obor 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: Ekonomické lyceum,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Září 2013 Střední průmyslová škola, Obchodní akademie

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

áva o činn nosti školy 2/13

áva o činn nosti školy 2/13 Výroční zprá áva o činn nosti školy ve školním roce 2012 2/13 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Č. j. 1233/2013 CZECH REPUBLIC, 686

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy GYMNÁZIUM OLGY HAVLOVÉ, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 1691/4, 708 00 Ostrava-Poruba PŘIDRUŽENÁ ŠKOLA UNESCO FAKULTNÍ ŠKOLA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Autor: Ing. Dana Balochová ředitelka 1 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PRO MARKETING A EKONOMIKU PODNIKÁNÍ, S. R. O. V Mostě dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 Charakteristika školy... 5 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava-Hrabůvka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva byla zpracována

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola informačních technologií, s.r.o. Pionýrů 2069, Frýdek-Místek DRŽIL CERTIFIKÁTU KVALITY 1. STUPNĚ SSŠČMS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Frýdek-Místek Palackého 123 příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2008/2009 IČ:00601373 Schválil a odpovídá: Ing. Petr Tyleček ředitel školy Zpracovala: Ing.

Více

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474

Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1. Telefon: 387 312 106. Fax: 387 318 474 1. Charakteristika školy Název: Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 Identifikátor zařízení: 600008045 IČ: 60076046 Adresa: Husova 1, České Budějovice, PSČ 370 21 Telefon: 387 312 106 Fax: 387

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více