Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Praha. Cenové mapy. Bakalářská práce. Vendula Kovaříková. Autor: bankovní management oceňování majetku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Praha. Cenové mapy. Bakalářská práce. Vendula Kovaříková. Autor: bankovní management oceňování majetku"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Praha Cenové mapy Bakalářská práce Autor: Vendula Kovaříková bankovní management oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Petr Ort Praha Červen, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze dne Vendula Kovaříková

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Panu Ing. Petru Ortovi Ph. D., mému vedoucímu práce, Panu Ing. Prekopovi, pracovníkům Magistrátu Města Olomouce z odboru koncepce a rozvoje, další díky patří Ditě Tálské, Veronice Brabencové, Gabriele Koutné.

4 Anotace Tato bakalářská práce se zabývá pohledem na tvorbu cenových map. Jak cenovou mapu správně vytvářet a jakou metodiku pouţívat s ohledem zejména na stavební pozemky ve Statutárním městě Olomouci. Dále se zabývám pozemkem samotným a jeho náleţitostmi, bez kterých bychom nemohly přistoupit k samotnému ocenění. V samotném ocenění jsem zvolila dva typy pozemků, v prvním je zahrnut i geometrický plán nezbytný při dělení parcel, ve druhém se dotýkám problematiky při změně územního plánu. V samotné analýze shrnuji, jak se vyvíjel trh ve městě Olomouci za posledních deset let s mírnými výkyvy trţních cen. Přitom si však stále zachovává dynamicky se rozvíjející statut moderního města. Klíčová slova cenová mapa, geometrický plán, zpracovávání podkladů, katastr nemovitostí, vlastnické právo, věcné břemeno

5 Annotation This baccalaureate work deal view of production price maps. How price map well create and of what philosophy use with a view especially on building land in county borough Olomouc. Futher deal with piece of land himself and his appurtenances, without of which couldn t accost himself evaluation. In himself evaluation I m elected two print piece of land, at first be embodied and geometric plan necessary at dividing plots, in second butt problems at change ground plan. In himself analysis gather, how develop market in town Olomouc behind last ten years with mild ups downs market prices. At the same time however always keeps dynamically elaborative statute modern town. Key words price maps, geometric plan, working basis,real estate register, proprietary, right of user

6 OBSAH ÚVOD... 8 CENOVÁ MAPA Co si představit pod pojmem cenová mapa Proč se zabývat tvorbou cenových map Proč a jak vytvářet cenovou mapu Jakým způsobem vytváříme cenovou mapu Jak postupovat při tvorbě cenové mapy Druhy map Cenové mapy Olomouce od roku Podklady cenové mapy Zpracování podkladů cenové mapy Cenová mapa v ČR a ministerstvo pro místní rozvoj Cenové mapy v Olomouci POZEMEK Pozemek a jeho definice Druhy pozemku Územní plán Ocenění pozemku a cenové mapy Odhad hodnoty pozemku Comparative Approach Přímé porovnávání Nepřímé porovnávání Cenová mapa pozemků Cenové mapy stavebních pozemků dle právního předpisu Cenový předpis Věcná břemena Ocenění věcného břemene Cenová mapa stavebních pozemků dle Stavební pozemek neuvedený v cenové mapě SHRNUTÍ TEORETICKÉ ČÁSTI ODHAD POZEMKŮ DVA TYPY První odhad Úvodní list Obsah ocenění Popisné informace Ocenění Závěr Osvědčení Druhý odhad Úvodní list Obsah ocenění Popisné informace Ocenění Závěr Osvědčení... 85

7 ANALÝZA TRHU - OLOMOUC Úvod k analytické části ekonomické moţnosti Popis kraje Trh s nemovitostmi v Olomouci Pozemky v Olomouci Bydlení Průmyslové objekty a občanská vybavenost Nájemní prostory Regulace nájemného Hypotéza budoucího moţného vývoje Moţné výhledy budoucího vývoje Program rozvoje města Olomouce Vývoj cen pozemků v Olomouci ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK SEZNAM PŘÍLOH

8 ÚVOD Cílem mé bakalářské práce je přiblíţení tvorby cenových map obecně, ale hlavně se zaměřením na Statutární město Olomouc. Při svých konzultacích zejména s paní Ing. Šindelářovou, jsem se dozvěděla mnohé z toho, jak pracují a postupují při své práci na Magistrátu města. Snaţila jsem se nastínit, ţe smyslem těchto úřadů není jen sběr nějakých materiálů, ale také dodrţování příslušných zákonů a vyhlášek a v neposlední řadě zachycení, co nejpřesnějšího skutečného stavu. Cenové mapy zejména stavebních pozemků slouţí nám všem, a proto bychom měli být rádi, ţe tuto práci ochotní lidé vykonávají. Ve druhé části jsem přiblíţila náleţitosti, které souvisejí s pozemky celkově i ty které můţeme vyuţívat při své práci jako je katastr nemovitostí, nebo územní plán a na právní náleţitosti které bychom neměly zapomínat, jako jsou vlastnická práva nebo věcné břemeno. V třetí části se dostávám k odhadům pozemků, které jsou v Olomouci hojně obchodovány a jejichţ ceny se výrazně liší, hlavně v závislosti na technickém vybavení a lokalitě. V závěrečné analytické části se snaţím nastínit nejen jaká je situace vývoje stavebních pozemků, ale také nastínit bytovou situaci a vývoj cen v závislosti posledních deseti let. Protoţe ve městě se nevyuţívají jen pozemky pro bydlení, jsou zde i pozemky pro průmyslové objekty a komerční vyuţití a ty zaznamenávají také svůj vlastní vývoj. Mnou vybrané téma nelze plně obsáhnout ve formě jedné bakalářské práce. Dotýkám se proto některých důleţitých témat a jiných méně. V příloze je také citována část pro nás nejdůleţitějšího zákona 151/1997 Sb. o oceňování majetku a také prováděcí vyhláška 3/2008 o provádění některých ustanovení 27 se vyjadřuje přímo k cenovým mapám stavebních pozemků. 8

9 CENOVÁ MAPA 1.1. Co si představit pod pojmem cenová mapa Základním posláním cenových map je zařazení ceny nějakého produktu do nějakého prostoru. Na internetu najdeme každý den např. aktuální mapu průměrných cen pohonných hmot na území České republiky. I taková mapa je de facto cenovou mapou informací o vztahu ceny a místa (prostoru). Cenová mapa je tedy vyjádření prostorových akceptů ekonomické reality. 1 Cenových map existuje mnoho druhů. Kaţdý z nás si můţe vytvořit takovou cenovou mapu, jaká bude odpovídat jeho profesi. Cenová mapa nejrychlejšího hospodářského růstu, cenová mapa nejmodernějších budov. Já se budu ve své práci zabývat především cenovou mapou stavebních pozemků. Tvorba cenových map je ekonomickou disciplínou, která studuje časoprostorové interakce různých ekonomických subjektů, jejich ekonomickou a geografickou podmíněnost i míru determinace geografických a jiných (např. ekonomických, právních, politických) faktorů a jejich chování Na druhé straně se může tvorba cenových map zabývat (i když v menší míře) také působením ekonomických subjektů na utváření nebo přetváření vlastního geografického prostředí. Typické je to např. i hospodářské nebo environmentální geografie. V praxi se jedná o to, jak například zvýšení atraktivity nějaké lokality sebou nese zlepšení dopravního systému, v delším časovém horizontu pak i změnu teritoriálního systému a někdy i změny reliéfu. Například nově vytvořená přehradní nádrž nebo plavební kanál. 2 Kaţdé větší město v České republice a jeho příslušné orgány spravuje cenovou mapu stavebních pozemků ve svém správním území. Cenová mapa stavebních pozemků slouţí také k daňovým účelům. Jedná se především o daně z převodu nemovitosti, daň dědická nebo darovací a v případě, ţe je nutná daň z oceňování podle zvláštního 1 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitostí a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o. Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 2, str. 1 2 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitostí a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o. Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 2, str. 1 9

10 cenového předpisu. Těchto map lze také vyuţít k některým úpravám způsobených špatnou aplikací nebo nesprávným vyuţitím oceňovacích vyhlášek. Slouţí také k vyjádření a zaznamenání trţních cen a cen dosaţených jednotlivých druhů nemovitostí na místním trhu v daném období a čase. Předmětem cenových map je popis prostorové diferenciace analyzovaného statku a zkoumání ekonomických aspektů této diferenciace. Předmětem zkoumání mohou být takové jevy a faktory, které s ekonomickým statkem přímo nesouvisejí, ale jeho cenu, fungování a chování na trhu ovlivňují přímo nebo nepřímo. Typickým příkladem jsou politické aspekty, jako je politická nestabilita státu, která může prudce ovlivnit ceny nemovitostí. 3 V budoucím období by také cenové mapy mohly být podkladem pro výpočty daní z nemovitostí, nebo slouţit k vytváření cen obvyklé výše nájemného nebo dokonce cenové mapy nájemného. V součastné době především umoţňují zamezení tvorbě spekulativních cen, které se v historii naší země hojně vyskytovaly. V neposlední řadě slouţí cenová mapa pro investory a jejich investiční záměry, pro bankovní domy a jejich úvěrové zástavy, hypotéky a půjčky. Kaţdé město tak mimo jiné vytváří své historické prameny pro budoucí generace a studijní podklady pro studenty a podnikatele a podklady pro rozvoj města nebo obce v daném a budoucím období, jako je infrastruktura, investiční politika, územně plánovací dokumenty nebo urbanistické studie Proč se zabývat tvorbou cenových map Součastná situace na trhu s nemovitostmi nám umoţňuje lepší přehlednost ve svém vývoji. Ať uţ jsme soukromá osoba nebo firma zabývající se alespoň částečně ve svém oboru trhem nemovitostí, pak je pro nás důleţité pochopit, základní principy související s tvorbou cenových map. Nemovitosti i pozemky tvoří stále jednu z nejjistějších forem investování našich finančních prostředků do budoucnosti. Proto bychom měly sledovat, jak minulý tak i součastný vývoj, který je neustále v pohybu a ovlivňuje jej mnoho skutečností. 3 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitostí a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o. Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 2, str. 2 10

11 Cenové mapy popisují prostorové uspořádání cen pozemků nebo staveb na pozemcích v dané lokaci a vdaném čase. I když ve finálním grafickém vyjádření popisují pouze ceny hmotných ekonomických statků, je evidentní, že jsou v této ceně vyjádřeny vlivy řady podmínek, faktorů a činitelů rozmístění, a to hmotných i nehmotných, které určují tuto cenu. 4 Cenová mapa (jako taková má za účel vyjádřit cenu výrobku) je vyjádření ceny určitého pozemku v daném měřítku České republiky. Cenové mapy zachycují reálný stav hodnot zboţí pro dané období. V naší oblasti oceňování majetku jsou pro tvorbu cenových map nejdůleţitější dvě pravidla pravdivost a přesnost. To znamená, ţe informace, které vkládáme do cenové mapy, by měli odpovídat skutečnosti na základě zjištěných podkladů a výpočtů a také být kompletní. Pokud z našeho úhlu pohledu nemůţeme tuto skutečnost potvrdit, měly bychom ji také zohlednit ve svých výpočtech. Tyto zohlednění by neměly přesahovat více jak 30% z uvedené částky nebo rozdílnosti Proč a jak vytvářet cenovou mapu Podstatou věci není pak nic jiného než porozumění funkci (užitečnosti, činnosti) popisovaného majetku. Trh s nemovitostmi je trhem s plochami a prostory. 5 To znamená, ţe přestoţe máme dva naprosto shodné pozemky nacházející se ve stejné lokalitě, technickými parametry také nejsou nijak odlišeny, mohou mít v cenové mapě naprosto odlišnou hodnotu. Tento nejpodstatnější rozdíl je dán územním plánem, který umoţňuje, aby dva sousední pozemky slouţily jinému účelu. Jeden pozemek můţe slouţit pro výstavbu rodinného domu a druhý jiţ je určen jako zemědělský pozemek. Samozřejmě u pozemku pro rodinný dům bude cena závislá na trţních principech a poptávce, ale u zemědělského pozemku se bude cena odvíjet dle bonity půdně ekologické jednotky. 11 Oceňování zemědělského pozemku (1) Zemědělský pozemek se oceňuje cenou stanovenou výnosovým způsobem podle bonitovaných půdně ekologických jednotek. 4 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitostí a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o., Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 3, str. 1 5 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitosti a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o., Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 3, str. 2 11

12 (2) Základní ceny zemědělských pozemků a jejich úpravu vyjadřující vliv polohy a další vlivy působí zejména na využitelnost pozemků pro zemědělskou výrobu, jako jsou přírodní nebo technické překážky a vyhlášení zvláště chráněných území, stanoví vyhláška. 6 Ceny na trhu se neustále vyvíjejí, jak v čase, tak i z ekonomického a personálního hlediska. Jako kaţdý vlastník nemovitosti, nebo jako přímý profesní účastník trhu potřebuje podklady vývoje svého majetku nebo dané investice. Naše účast na trhu je tak přímo závislá na vývoji cenové mapy. V mnoha profesích nejsme ani schopni vykonávat svou činnost bez podkladů cenové mapy, ta je na ní někdy přímo závislá na našich výsledcích a hodnotě našeho majetku. Bez cenových map bychom nemohli provádět ocenění a bez ocenění bychom neznali hodnotu majetku a bez znalosti hodnoty majetku by neexistovala směna a následně celá ekonomika Jakým způsobem vytváříme cenovou mapu Nejdůleţitější otázky při tvorbě cenové mapy jsou jak a proč. Kaţdý pozemek musíme oceňovat jako celek. Ne jen pouţít jeho vlastní rozměr, ale také umístění lokalitu, budoucí plán rozvoje přilehlých pozemků, ale také vyjádřit a zohlednit jeho vlastní ekonomickou uţitnost. A přitom nesmíme dopustit, aby nám naše vlastní názory omezily v přesnosti. Postup tvorby mapy: reflexe pozorování pozorování je základní metodou kaţdého procesu, podle nějţ můţeme zachytit základní skutečnost za pouţití základních matematických výpočtů, nebo také fyzický stav pozemku. K tomuto postupu je však třeba zhodnotit i ekonomická hlediska. indukce dedukce 6 Úplné znění Oceňování, zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy, velká novela o oceňování majetku 2011, Nakladatelství Sagit, a.s., str. 6 7 Ing. Petr Ort, Ph. D. Oceňování nemovitosti a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o., Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 3, str. 3 12

13 pokud tvoříme cenové mapy, musíme tyto postupy neustále opakovat. Indukce vyjadřuje způsob od jednotlivých částí k celku úplným matematickým výčtem a naopak dedukce od celku k jednotlivým. V jednotlivé lokalitě potom porovnáváme ceny jiných pozemků, které se jiţ prodaly nebo byly ohodnoceny a vytváříme jejich průměr. V následující fázi jejich průměrnou hodnotu porovnáváme s ostatními cenami a ještě ji upravujeme. analogie modelování způsob poznávání určitého jevu pomocí modelu 8. Model jako takový má většinou shodné vlastnosti jako skutečný objekt. To znamená, ţe shodné objekty mají i podobné vlastnosti. analýzy syntéza analýza postup od jevů k principům syntéza inverzní postup od principů k jevům při tvorbě cenové mapy musíme neustále myslet na to, ţe se všechny procesy neustále opakují a při zpracovávání nových údajů neustále doplňovat jiţ dané informace v databázích. informační systémy informace jsou nejcennějším zboţím dané společnosti. I z obecného hlediska jsou nejlépe prosperující firmy ty s nejdokonalejšími a nejobsáhlejšími databázemi svých klientů a zákazníků. Hlavním naším úkolem je mít vytvořenou co nejpřesnější databázi. nejdůleţitější mapy: cenové mapy stavebních pozemků cenové mapy nájmů cenové mapy funkčních celků pozemků a staveb 8 Ing. Petr Ort PhD, Oceňování nemovitostí a cenové mapy, základní dílo listopad 2008, Verlag Dashoefer nakladatelství s. r.o., Odborné nakladatelství stavební literatury, část 6, díl 4, str. 2 13

14 cenové mapy nákladů na provoz a údrţbu nemovitosti cenové mapy realizovaných nákladů na pořízení stavby Všechny tyto údaje v cenových mapách musejí být hlavně kompletní a 100%. To znamená, ţe nezaznamenáváme ceny, které jsme odhadly, ale ty které se jiţ ve skutečnosti realizovaly. I kdyţ nemáme veškeré dokumentovatelné podklady, měly bychom je ve své zprávě také zohlednit. V České republice bohuţel nemůţeme stavět na historických podmínkách vývoje hospodářství. V posledních desítkách let nebyl systém trţního oceňování, ani nebyla země pevně politicky stabilní. Docházelo k výrazným změnám ve všech oblastech. Proto ještě nemůţeme stavět na pevných základech jako například v některých západních zemích, ale teprve postupně upevňovat a stabilizovat naší kvalitní prací a svědomitostí Jak postupovat při tvorbě cenové mapy Základ cenové mapy se vytváří pomocí konkrétně ujednané ceny stavebního pozemku uvedeného v kupní smlouvě. Tato cena za prodaný stavební pozemek se porovná s podobnými stavebními pozemky a na základě tohoto porovnání se dále zpracovává. Takto porovnaná cena se zapisuje do listů cenové mapy. Jako vţdy musíme mít jako za prvé co nejkompletnější cenové podklady o nemovitostech nebo cenách pozemků, a teprve po té je vkládat do cenové mapy co nejpřesnější formou. Cenu, která skutečně proběhla, můţeme zjistit z katastrálního úřadu nebo z podrobných dokumentů kupní smlouvy. Nejspolehlivěji se ji dozvíme od prodejce nebo toho kdo daný objekt koupil, ovšem za předpokladu, ţe nám sdělí pravdivou informaci. Stále však dochází k podvodům a lidé se snaţí neoprávněně okrádat za účelem placení niţších daní, nebo získání lepších podmínek při jednání s bankou. Při samotné obhlídce nemovitosti není většinou problém zjistit, v jakém stavu se nachází vnější část objektu, ale pokud nám sám majitel neumoţní podrobnější prohlídku, nebude moţné objekt správně zaměřit a zjistit porovnatelné jednotky. Nezbytné je také mít dostatečné informace o nájemních smlouvách, včetně věcných břemenech, nebo v nejhorším případě o zaminovaných objektech. V neposlední řadě se 14

15 také pozemku můţe týkat kontaminace. V mnohých případech musíme postupovat podle pravděpodobnostní logiky. A to bychom měly zohlednit ve svých výpočtech, protoţe téměř nikdy nebudeme mít dokonalé informace. Je třeba si poznamenat, co jsme musely zohlednit a nakolik jsme si jistí při svých výpočtech. Nebo můţeme podobný údaj úplně vynechat. cenotvorné prvky a jejich porovnávání Ideální trh na světě neexistuje. Západní Evropa je na tom lépe neţ východní, ale to neznamená, ţe se situace nemůţe zlepšit. To by znamenalo, ţe bychom mohly pouţívat pouze ceny, které skutečně proběhly, coţ v naší zemi není vţdy ideální postup. Mnohdy je velmi obtíţné stanovit jakoukoli cenovou mapu, protoţe ze zjištěných údajů jsme pouze zmateni coţ se v naší zemi vyskytuje bohuţel ještě dost často. V tomto případě je nejlepší zkusit doplnit cenovou mapu pomocí porovnávací metody, coţ je v podstatě sběr a sestavení jednotlivých cenotvorných prvků a jejich vzájemné porovnávání. přímé porovnávání Dalším způsobem je přímé porovnávání. Při zjištění ceny pozemku je jednodušší pomocí přímého porovnávání, zjistit cenu také sousedního pozemku, přestoţe má například rozdílný tvar nebo terén, ale slouţí stejnému vyuţití, můţeme tento pozemek s pomocí drobných úprav při výpočtech zohlednit. Samozřejmě, ţe pokud je svým tvarem znevýhodněný vzhledem k porovnávanému, bude jeho cena za 1m 2 nejčastěji niţší a naopak pokud zvýhodněný, bude jeho cena vyšší. Tato cena se bude pohybovat v intervalu stanoveném pomocí soustavy cenotvorných prvků. V Olomouci se nachází mnoţství neoceněných pozemků spadajících především do oblastí technického vybavení, zdravotnictví, ochrany a obrany státu, kultury a školství, církevní budovy, nebo veřejné správy. Tyto pozemky se téměř neobchodují a tím pádem není moţno zjistit jejich prodejní cenu, nebo porovnatelnou cenu s obdobným pozemkem. Pokud při vytváření cenové mapy nejsou známy prodejní ceny, nelze je pouţít k dalšímu zpracování. Ke dni, kdy se cenová mapa zpracovává, a tím pádem nemohou odpovídat aktualizaci. Musí se proto porovnávat s obdobnými pozemky na základě cen zjištěných. Pokud je u některého stavebního pozemku zjištěna cena neúměrně vysoká, nebo nepřiměřeně nízká, vyloučí se z dalšího porovnávání, aby nedocházelo ke zbytečnému zkreslení a mlţení cenových údajů. Ve výsledné cenové 15

16 mapě jsou pak vyznačeny nově zjištěné cenové údaje pro jednotlivé pozemky a tímto probíhá zaktualizování Druhy map Mapa: zmenšený, zjednodušený obraz zemského povrchu, nebo její části převedený do roviny kartografickým zobrazením pomocí matematických úprav, dle zvolených hledisek poloh, stavů a ve vztazích přírodních, technických nebo socioekonomických objektů Katastrální mapa: je to podrobná polohopisná mapa ve větším měřítku, která nám zobrazuje skutečné nemovitosti v daném území, jeţ se udrţuje neustálou aktualizací daného terénu. Zahrnuje také soubory geodetických informací, které jsou potřeba pro katastr nemovitostí. Polohopisná mapa: mapa obsahující pouze polohopis, ne výškopis Pozemková mapa: je to podrobná polohopisná mapa ve velkém měřítku, zobrazující nemovitosti, jeţ byla udrţována se skutečností jako takovou. Bývala součástí bývalého měřičského operátu EN. Mapy pozemkové knihy: jednotlivé mapy, jeţ jsou součástí pozemkové knihy, zobrazují parcely, jeţ jsou evidované operátem pozemkové knihy. Mapování: je to soubor činností geografických, kartografických, topografických a zeměměřičských, díky nimţ můţeme ve výsledku získat mapu. Mapový list: část rozsáhlejšího mapového zobrazení, ohraničeného mapového díla, jeţ je dáno technickými předpisy, jako je jméno, měřítko zobrazování, účel a druh a další. Mapový podklad: se pouţívá především pro plánované stavby nebo terénní úpravy, zobrazuje se ve větším měřítku 1:1000, 1:500, 1:200, ale můţe být i v menším. Musí obsahovat také výškopis, polohopis veškerých staveb nebo objektů na daném území, jeţ by mělo být dle projektu zastavěno, nebo upraveno. Zakreslují se zde také budoucí prostorové polohy plánovaných staveb nebo terénních úprav. Měřítko mapy: měřítko mapy vyjadřuje, v jakém poměru jsou zakresleny délky v mapě vzhledem ke skutečnosti. Pouţívá se výraz 1:M, kde M vyjadřuje měřítkové číslo 16

17 Obsah mapy: zahrnuje v osnově soubor všech vyjádřených objektů v mapě, jevů a také jejich charakteristik a názvů Výškopis: se vyjadřuje pomocí grafického znázornění, znázorňuje reliéf daného zemského povrchu a to nejčastěji vrstevnicemi a výškovými kvótami Cenové mapy Olomouce od roku 1939 Olomouc jakou ji známe dnes, vznikla aţ v roce 1919 a to spojením několika přilehlých dědin k tehdejší městské části, dnešnímu centru. Byly to obce Bělidla, Černovír, Hejčín, Hodolany, Chvalkovice, Neředín, Lazce, Nové Sady, Nový Svět, Nová Ulice, Pavlovičky, Řepčín a Povel. Poslední připojenou obcí bylo klášterní Hradisko a to v roce Olomoucký archiv má dodnes v úschově ve svých sbírkách cenové mapy z dřívějších období a to z období ještě před druhou světovou válkou. Tyto mapy se skládají z 15 svazků s vloţenými cenovými mapami a informacemi o cenách pozemků na území města Olomouce. V kaţdém svazku je soubor jedné městské části. Ceny jsou zapsány plošně a také po ulicích. Navíc v německém jazyce a jeho české názvy jsou přepsány. Také jsou značně opotřebovány, coţ nasvědčuje tomu, ţe se pouţívaly nejméně aţ do roku Jde však o velmi vzácný dokument, protoţe většina takovýchto dokladů byla zničena a nedochovala se. Bohuţel však chybí dostatečné vysvětlivky a popisky a tak se nedá zaručit, pro jaký účel byly vytvořeny a zda byly pouţívány pro oceňování nemovitostí nebo pouze chtěla mít Německá Říše přehled, můţe přicházet v úvahu také soukromý zájem. Cenové mapy vznikaly uţ po První světové válce po odtrţení Čech a Moravy od Rakouska Uherska. Tehdy se nemovitosti oceňovaly tzv. obecnými cenami dle Odhadního řádu nemovitosti. 100 z roku V praxi to znamenalo, že znalec vycházel při oceňování nemovitosti z ceny, za kterou byla podobná nemovitost v místě a čase prodána. 9 A tak fungovalo dokonale trţní prostředí ovládané pouze nabídkou a poptávkou. Kaţdý znalec měl tehdy skvělý přehled o tom co se děje na jeho trhu, kde působí a mohl si vést 9 17

18 svou vlastní přehlednou evidenci o tom, co se prodává, za kolik se co nabízí a za kolik se převod skutečně uskutečnil. Porovnávali se samozřejmě jiţ zrealizované ceny s předešlými cenami a tak se také zjistila jejich skutečná hodnota. V tomto období zlatého věku docházelo ve všech odvětvích k růstu a blahobytu, takţe se trh mohl ustálit a stabilizovat. Bohuţel tak jako se vše mění, i v pozdějších letech dochází k výrazné změně v českém podvědomí o hospodářské stabilitě. Blíţí se Druhá světová válka a tak se hospodářské podmínky výrazně mění k horšímu. Opět nastupuje nestabilita a nejistota z nadcházejícího období a politických poměrů v zemi i v Evropě. Na jaře v roce 1939 se rozpadá Republika a vzniká protektorát Čechy a Morava a to uţ zanikají téměř jakékoli trţní podmínky a téměř zaniká trţní prostředí s nastupující Německou říší. Byl sice zaměstnán vyšší počet lidí neţ doposud díky, ale spíše bohuţel ve zbrojním průmyslu, ale nabídka a poptávka jiţ nefungovala tak jako dříve. Neexistovalo ţádné konkurenční prostředí. V lidském povědomí začaly převládat obavy o budoucnost zachování a výhodné uloţení kapitálu, o který by se nemuseli obávat a, strachovat. Všichni začali skupovat vše a došlo k obrovské inflaci a znehodnocení měny doslova ze dne na den. Většina si myslela, ţe skupování nemovitostí bude tou správnou investicí. Tak docházelo k jejich hromadnému skupování, které bohuţel později přišlo na zmar. To vedlo k jejich neúměrnému navyšování a přehnaným cenám. V Praze byl proto vládou zřízen,,nejvyšší úřad cenový 10, jenţ měl za úkol zamezit neskutečnému nárůstu cen a kontrolovat cenovou politiku. V důsledku toho ovšem trh s nemovitostmi jako takový zanikl. Hlavním úkolem úřadu bylo kontrolovat a vyžadovat tvorbu centrálních regulovaných cen zboží všeho druhu v tom smyslu, aby ceny a úplaty byly v přiměřeném poměru k výši mezd a platů a aby vůbec ceny a úplaty byly národohospodářsky oprávněné. 11 Byl to první bezprostřední státní zásah, který výrazně ovlivnil a zamezil volné působení nabídky a poptávky, která byla doposud naprosto volná. Z toho nakonec vznikl zákaz o zvyšování ceny tzv. stopceny vládní nařízení 121/1939 Sb. ze dne 10. května 1939 (viz příloha č. 1- vládní nařízení z 10. května 1939) o nařízení nejvyššího úřadu 10 vládní nařízení 121/1939 Sb. ze dne 10. května 1939 o zřízení Nejvyššího úřadu cenového 11 vládní nařízení 121/1939 Sb. ze dne 10. května 1939 o zřízení Nejvyššího úřadu cenového 18

19 cenového. V platnost vešlo toto nařízení 20. května 1939 a to znamenalo, ţe nemůţeme navýšit cenu ţádného zboţí ani sluţby a ani statku a ani úkonu. Coţ v neposlední řadě mělo vliv i na ceny nemovitostí a pozemků, jiţ existujících, tak i vznikajících coţ samozřejmě nelze srovnávat. A tak se při zjišťování cen pouţívala evidence vymořování a přírůstku jeho hodnoty. Tyto hodnoty pak pouţíval zemský úřad pro záznamy do cenových map. Ani v poválečných letech se trh s nemovitostmi neustálil. Ani po roce 1964 se situace nezměnila k lepšímu. Trh s nemovitostmi neexistuje v pravém slova smyslu a ani není zákonná moţnost jak s nemovitostmi právně a svobodně nakládat. Existuje dvojí vlastnictví a to buď osobní kam náleţí věci pro vlastní potřebu, jako je auto, domek, chata, nebo vlastnictví soukromé a zde náleţí všechny ostatní nemovitosti. Dále samozřejmě existuje i vlastnictví státu. Se soukromým vlastnictvím se nesmí obchodovat, ale dědit ano, nebo jej předat státu. Pozemek jako takový je v osobním uţívání přidělen státem, ale přesto zůstává ve vlastnictví státu. Teprve rok 1990 díky nové ústavě přináší nové změny ve vlastnictví a ruší rozdělení na osobní a soukromé vlastnictví. Jiţ rokem 1989 se začíná obnovovat trţní a hospodářské poměry v zemi zaloţené na demokratických přístupech. V této době se začínají vytvářet ceny nezávislé na centrálním předpisu a dochází ke smlouvání a volné tvorbě cen. Trh s nemovitostmi dostává jinou podobu a jsou upravována vlastnická práva majitelů. V této souvislosti se začínají oceňovat pozemky dle právních předpisů, nebo na základě kupních smluv, kde se pozvolna uplatňuje síla nabídky a poptávky a tyto ceny se začínají opět zaznamenávat do cenových map. Obrázek 1,2: Snímky cenové mapy Olomouce z období po roce

20 1.5. Podklady cenové mapy Pro vytváření jakékoli cenové mapy potřebujeme základní informace, které nám budou slouţit jako podklad naší práce. Musíme vědět pro jaký účel a záměr budeme cenovou mapu vytvářet, a komu bude slouţit. Informace, které do ní budeme vkládat, musí být aktuální a spolehlivé. Nelze pracovat s domnělými nebo útrţkovitými informacemi, které nám sdělil někdo třetí. I v průběhu práce si musíme neustále ověřovat, ţe se doposud nic podstatného nezměnilo o nové údaje, které bychom mohly doplnit. K tvorbě cenové mapy stavebním pozemků potřebujeme následující údaje, které můţeme najít na místním katastrálním úřadě v daném městě. Katastrální území Číslo a podlomení parcely Prodávaná část pozemku Výměra pozemku Datum vkladu Druh, tvar a orientace pozemku Absolutní cena v Kč za m 2 20

21 Čím více informací o daném pozemku máme k dispozici, tím lépe se nám bude pracovat. Měli bychom si je nejlépe obstarávat sami, abychom se mohli zaručit za to, z jakého zdroje pocházejí a také, ţe jsou pravdivé. Také není dobré pracovat s pozemky, které se prodávaly několikrát. To stejné platí i u pozemků, které se dokupovaly s velmi malou výměrou pozemku, např. 10 m 2 a menší. I přesto musíme být neustále na pozoru, jaké údaje do zpracování zahrnujeme. Je samozřejmé, ţe nejčastěji se budou prodávat pozemky nové, v nově zbudovaných lokalitách, neţ pozemky, které jiţ slouţí svému účelu. Ta se naopak budou prodávat nejméně častěji. Nejfrekventovanějšími prodeji jsou pozemky určené k bydlení, pro výstavbu rodinných domů a bytových domů. Ostatní pozemky zaujímají jen necelou třetinu z celkového mnoţství prodejů. Také nesmíme zapomenout na podstatný rozdíl v cenách, pokud jde o centrum města nebo naopak okrajovou část. Tabulka 1: Průměrné ceny pozemků dle účelu v roce 2004 DRUH POZEMKU KÓDY CENY V KČ ZA M 2 Zastavěná plocha Ostatní plocha Zahrada Orná půda Louka Tabulka 2: Průměrné ceny, srovnání k roku 2010 DRUH POZEMKU KÓDY CENY V KČ ZA M 2 Zastavěná plocha Ostatní plocha Zahrada

Ocenění... Chyba! Záložka není definována Závěr... Chyba! Záložka není definována Osvědčení... Chyba! Záložka není definována.

Ocenění... Chyba! Záložka není definována Závěr... Chyba! Záložka není definována Osvědčení... Chyba! Záložka není definována. OBSAH ÚVOD... 3 CENOVÁ MAPA... 4 1.1. Jak vytváříme cenovou mapu... 4 1.1.1. Druhy map... 4 1.2. Cenové mapy Olomouce od roku 1939... 5 1.3. Podklady cenové mapy... 8 1.4. Zpracování podkladů... 10 1.4.1.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /11 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1.014 45/11 o ceně v místě a čase obvyklé (tržní) pozemku p.č. 33/3 situovaného v k.ú. Dolní Čepí (773514), obci Ujčov (596914), okrese Žďár n/sáz. (CZ 0635) kraji Vysočina a je

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ

NABÍDKA ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odhad nemovitostí JUDr. Jaroslav Kubát - reality - soudní znalec - odhadce cen nemovitosti - odhady ceník - posudky - smlouvy - právník - zajištění prodeje nemovitostí - kupní smlouvy - poradenství, konzultace

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK pro oceňování zeměměřických výkonů, platný od 1.1. 1996 a aktualizovaný dne 1.1. 25 Ceník byl sestaven za použití

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček

Pozemkové úpravy. Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Pozemkové úpravy Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. Ing. Josef Sedláček Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace: Historie pozemkových úprav od roku

Více

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014. Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 10/2014 Zásady a postup při prodeji a směně pozemků v majetku města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Cílem tohoto vnitřního předpisu

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00

FIRMA: REKOD. GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832. Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4, 140 00 FIRMA: REKOD Ivan Křivánek Ing. Petr Křivánek GSM: 607 860 338 GSM: 724 217 609 Tel: 568 450 256 ICQ: 341 591 832 JIŢNÍ MORAVA: STŘEDNÍ ČECHY: Komenského 716 Zdiměřická 1447/16 Jemnice 675 31 Praha 4,

Více

Znalecký posudek č /2016 d)

Znalecký posudek č /2016 d) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 6053-63/2016 d) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 4319, 4676 a

Více

Znalecký posudek č. 2009/318

Znalecký posudek č. 2009/318 Znalecký posudek č. 2009/318 O ceně nemovitosti: Pozemek, parcela vedená v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci č. GP 133, v katastrálním území Štíty - město, obec Štíty, okres Šumperk, kraj Olomoucký.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 4450 / 2013 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: Pozemky parc.č. 5394

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI

PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI PROVĚŘENÍ PŘÍSTUPU K NEMOVITOSTI Petra Zuzaňáková 1 Abstrakt Při oceňování nemovitostí pro potřeby banky se prověřuje mimo jiné řádný přístup a příjezd k nemovitostem. V případě, že přístup není vyhodnocen

Více

Pozemkové úpravy krok za krokem

Pozemkové úpravy krok za krokem Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny www.vumop.cz Pozemkové úpravy krok za krokem Kněžice 2015 Ing. Michal Pochop Jednotlivé kroky v pozemkových upravách

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6712/

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6712/ -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6712/61-2013 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 1452 a 1453 v k.ú. Prosečné, obec Prosečné, okres Trutnov Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Trutnov Trutnov 3, Ječná

Více

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území

Katastr nemovitostí PŘEDMĚT KN. Předmět a obsah katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí. Předmět katastru nemovitostí Katastrální území Katastr nemovitostí Předmět a obsah katastru nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. PŘEDMĚT KN V KN se evidují: katastrální území pozemky v podobě parcel budovy, byty a nebytové

Více

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN

ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN ZÁKON Č. 256/2013 SB., OKATASTRU NEMOVITOSTÍ (KATASTRÁLNÍ ZÁKON) KMA/TOKN Zákon stanoví, že katastr nemovitostí je veřejný seznam. Vymezuje, že předmětem evidence katastru jsou pozemky v podobě parcel,

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Správní a stavební Ulice:Masarykovo náměstí 6 PSČ, obec:789 01 Zábřeh na Moravě V Olomouci dne 30. 11. 2011 Věc: x ŽÁDOST O VYDÁNÍ

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03485-0117 A / 2015. o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03485-0117 A / 2015 o ceně nemovitostí - zemědělského pozemku p.č.958 (PZE), v k.ú. Čisovice, obec Čisovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem

P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a. Pravidla pro svěřování majetku města městským částem P ř í l o h a č. 5 S t a t u t u m ě s t a B r n a Pravidla pro svěřování majetku města městským částem Článek 1 VYMEZENÍ POJMŮ 1. Na základě článku 11 - Zastupitelstvo městské části, článku 12 - Rada

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 321-02/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 321-02/2014 o ceně pozemků v k.ú. Lhenice pozemek 654/3 vodní plocha koryto umělé o výměře 1154 m2, podíl 1/6, k.ú. Vodice u Lhenic pozemek 710/51 ostatní plocha jiná plocha o výměře

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Pozemkové úpravy. Výukový materiál. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Výukový materiál Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Pozemkové úpravy Prostředek pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci pozemků

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3544/164/2015 O obvyklé ceně nemovitosti -pozemků parc.č. 2070 a 2071 zapsaných na LV 2072 v katastrálním území Horní Počernice a obci, okres město Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3541/161/2015 O obvyklé ceně pozemku parc. č. 1945/1 zapsaného na LV 2980, v katastrálním území a obci, okres Praha-západ Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha-západ, Pan JUDr. Milan

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2015. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12 Petra Bezruče Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2320-59/2015 pozemků st.p.č.170, p.č.92/3, p.č.92/13 v kat.území: Hnidousy, ul.uhelná, v Kladně-Švermov. Objednavatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088 EX 5091/12

Více

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009

Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 Znalecký posudek číslo 2120-93/2009 O ceně nemovitosti: Zemědělské pozemky katastrální území: Dražůvky katastrální území: Želetice okres: Hodonín Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-venkov

Více

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011

Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 Ocenění nemovitostí č. 181-3605-2011 O ceně obvyklé rodinného domku č.p. 83 na pozemku p.č. st. 60 s příslušenstvím a pozemky v k.ú. a obci Hředle dle LV 148 Objednatel posudku: Účel posudku: Vydra Libor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /16. Dlouhá Zlín. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4971-51-2/16 o obvyklé ceně nemovitosti - zemědělského pozemku p.č.1007/33 v obci Žďár nad Sázavou, k.ú.zámek Žďár Objednavatel posudku: Účel posudku: Oceňovací předpis: Dražební

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117

ZNALECKÝ POSUDEK. soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory. pro účely exekučního řízení 024 EX 3975/10-117 ZNALECKÝ POSUDEK č. 167-3212/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 1029/11 a 1037 (PK), v k.ú. Kvítkovice u Otrokovic, okres Zlín. Objednatel posudku: Mgr. Pavla Fučíková soudní exekutor Slévárenská 410/14

Více

Znalecký posudek č /2016 c)

Znalecký posudek č /2016 c) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 6053-63/2016 c) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 4711 a 4734

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Oddělení Pozemkové úpravy a využití krajiny Brno www.vumop.cz Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách Brno 2014 Ing. Michal Pochop Vyhláška č. 13/2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. Dolní Prostějov ZNALECKÝ POSUDEK č. 4320-105/16 O ceně pozemku č. 566/1 zahrada o výměře 541 m 2 v obci Ústí nad Labem, katastrálním území Střekov Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Prostějov Dolní 71 79601

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.

ZNALECKÝ POSUDEK. č a/2016. O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3228-11a/2016 O ceně pozemků parc.č.416, 417, 418, 691/1, 691/19, 691/32 a 695 v k.ú.zličín, obec Praha, Hl.m.Praha Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Büssmark

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků

Vytyčování staveb a hranic pozemků Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3538/158/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3538/158/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3538/158/2015 O obvyklé ceně pozemků parc. č. 720/24 a 720/46 zapsaných na LV 93 v katastrálním území a obci Stěžery a okrese Hradec Králové Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha-západ,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /09

ZNALECKÝ POSUDEK. č /09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 219-2649/09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 143, 144, 215, 216, 225/27, 351/33, 502 a 532/1, v k.ú. Lazníky, obec Lazníky, okres Přerov a spoluvlastnického podílu o

Více

Znalecký posudek. č /2015

Znalecký posudek. č /2015 Znalecký posudek č. 209-13/2015 o ceně nemovitostí: spoluvlastnického podílu ¼ pozemku p. č. KN 1412 orná půda, včetně součástí a příslušenství, vše v k. ú. Karlín (kód 663263) na LV 406 a spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6 2436 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 561, 562, 570, 660, v k.ú. Podolí u Přerova, obec Podolí, okres Přerov a pozemku parc.č. 598 parcela zjednodušené evidence,

Více

Katastr nemovitostí. Geometrický plán. Geometrický plán. Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení:

Katastr nemovitostí. Geometrický plán. Geometrický plán. Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Geometrický plán Vyhotovení: Katastr nemovitostí Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. 73, Vyhláška č. 26/2007 Sb. Výsledkem zeměměřické činnosti. Svým obsahem, způsobem a účelem úzce souvisí s vedením katastru. Technický

Více

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1)

Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků (1) Vytyčování staveb a hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Znalecký posudek č. 5004 204/2011

Znalecký posudek č. 5004 204/2011 Ing. Bc. Eva Hradilová, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5004 204/2011 o obvyklé ceně nemovitosti pozemku parcelní číslo st. 21 v katastrálním území Pavlínov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti č.vyhotovení : 1 č.j. 482/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1424-29/2015 o ceně pozemků parc.č. 209/1, 214/1, 217/1 vedených ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru (PK) zapsaných na LV č. 651 pro k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016. o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4631 15/2016 o ceně obvyklé nemovitostí pozemků p.č. 80 a p.č. 81 kú Oleksovice, obec Oleksovice, okr. Znojmo Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Vít Novozámský Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 47-3092/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 47-3092/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na nemovitostech, a to na pozemcích parc.č. St. 2/1 a 7/3 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3420/140/2016. O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3420/140/2016 O ceně obvyklé zahrady č. parc. 411/11 v obci Hradec Králové, katastrální území Kluky. Objednatel znaleckého posudku: Dražby EU s.r.o. IČ: 28776836 Černilov 396 503 43

Více

Odhad tržní hodnoty č. 22122

Odhad tržní hodnoty č. 22122 Odhad tržní hodnoty č. 22122 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00428/04-059

Více

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI

Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Znalecký posudek: ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI Evidenční číslo znaleckého posudku: 5079 / 2015 Zadání: Odhad obvyklé ceny nemovitostí uvedených jako předmět ocenění Předmět ocenění: - pozemek parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Pod strání 983/ Bílovec

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Pod strání 983/ Bílovec ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13864-304/13 o ceně zemědělských pozemků zapsaných na LV č.544 pro katastrální území Březnice u Zlína, obec Březnice, okres Zlín. Objednavatel posudku: Soudní exekutor Mgr.Jiří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2099/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2099/2012 O ceně pozemků ve zjednodušené evidenci PK 1190/2, PK 1191, PK 1192, PK 1226, PK 1227, PK 1231, PK 1232 k.ú. Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše. Objednatel znaleckého posudku:

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí

JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č. p Hradec Králové 3. Stanovení obvyklé ceny nemovitých věcí ocenění 1/2 ideálního spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech - lesní parcele číslo 259/1 a 281 s trvalým lesním porostem, v katastrálním území Lískovec u Nedvědice, obci Ujčov, kraj Vysočina. Objednavatel

Více

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1

OPRLZ 4.1 CZ / /3271. Mikroregion Rakovec Aktuální legislativa 1 Víme co chceme odborné vzdělávání obecních ch zastupitelstev na Vyškovsku Aktuáln lní legislativa OPRLZ 4.1 CZ.04.1.03/4.1.11.4/3271 * zákon z č.. 265/1992 Sb., o zápisech z vlastnických a jiných práv

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 156/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 156/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/4 na nemovité věci - pozemku p.č. 221/32 - orná půda, zapsané na LV 335, katastrální území Skrbeň, obec Skrbeň, okres Olomouc a ocenění jednotlivých

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 133-4322/16 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 4416 v k.ú. Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 235-98/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 235-98/2011 o ceně pozemku (spoluvlastnického podílu ve výši 1/2) p.č. 4708/1 orná půda v k.ú. Lískovec u Frýdku-Místku, obci Frýdek-Místek, okresu FrýdekMístek a o odhadu ceny

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03422-0054 C / 2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03422-0054 C / 2015 o ceně nemovitostí - id. 1/2 zemědělský pozemků p.č.109/73 (PZE) a p.p.č.109/104 (PZE), v k.ú. Mutějovice, obec Mutějovice, kraj Středočeský. Objednavatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. 2727-02/11

Znalecký posudek č. 2727-02/11 č.j.: 137Ex 328/08 Znalecký posudek č. 2727-02/11 O obvyklé ceně pozemků p.č. 96/32, 184/13, dle LV č. 30, k.ú. Velké Babice, obec Babice, p.č. 459/93, 461/31, dle LV č. 93, k.ú. a obec Kratonohy a p.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6812/161-2013 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6812/161-2013 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 538 a čk. 553 zapsané v LV č. 357 v k.ú. Lažany, obec Lažany, okres Blansko, včetně součástí Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3543/163/2015

ZNALECKÝ POSUDEK 3543/163/2015 ZNALECKÝ POSUDEK 3543/163/2015 O obvyklé ceně pozemků dle LV 1312, parc. č. 1312, pozemků dle LV 1295 parc.č. 1269, 1351, 1374, 1387, 1500, 1543 v podílovém spoluvlastnictví 1/2 v katastrálním území a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /15. o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. ZNALECKÝ POSUDEK č. 149-4174/15 o obvyklé ceně nemovitosti, a to pozemku parc.č. 1946/16 v k.ú. Dvorce u Bruntálu, obec Dvorce, okres Bruntál. Objednatel posudku: Dražebník Ostravská aukční síň s.r.o.

Více

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů

Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Poznatky KÚ při potvrzování geometrických plánů Brno, 22. září 2015 Jana Kuzmová Geometrický plán - technický podklad pro provedení změny v souboru geodetických a popisných informací - musí být ověřen

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo:

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3064-14. s odhadem obvyklé ceny podílu ve výši 776/5189 k pozemkové parcele - zahradě p. č. 345/2 v obci Strakonice, k. ú. Nové Strakonice. Objednavatel posudku: Účel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 6879-194/2016 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje: Adresa nemovité věci: Pozemky Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Hrabůvka Dr. Martínka, 702

Více

Znalecký posudek č /2016

Znalecký posudek č /2016 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 6075-85/2016 o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 678/1, 741/31,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 241-2981 / 10. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 241-2981 / 10 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 252, 654, 655 a 753 v k.ú. Hovězí, obec Hovězí, okr. Vsetín. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č /2015

Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č /2015 Dodatek č. 1 ke znaleckému posudku č. 225-29/2015 o ceně nemovitých věcí: pozemků p. č. KN 4138 trvalý travní porost, p. č. KN 4139/1 trvalý travní porost a p. č. KN 4139/2 - trvalý travní porost v k.

Více