KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII Vypracovala: Bc. Kristýna Káčerová Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Macek, Csc. Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Brně Kristýna Káčerová

3 Děkuji prof. PhDr. Petru Mackovi, Csc. za odborné vedení mé diplomové práce, cenné rady a inspiraci. Všem zúčastněným respondentkám děkuji za čas, který mi věnovaly, a za jejich otevřenost. V neposlední řadě bych ráda poděkovala své rodině za podporu během mého studia.

4 OBSAH ÚVOD... 1 TEORETICKÁ ČÁST Hysterektomie Psychologický význam dělohy a vaječníků Psychologický význam menstruace Psychologický význam menopauzy Sexuální fungování po hysterektomii Psychologické aspekty hysterektomie Identita ženy po hysterektomii Kvalita života Historický kontext kvality života Vymezení pojmu kvality života Dimenze kvality života Metodika a cíle zkoumání kvality života Kvalita života žen po hysterektomii EMPIRICKÁ ČÁST Cíl výzkumu a výzkumné otázky Výběr a charakteristika výzkumného souboru Ženy z diskusního fóra Ženy dotazované po hysterektomii Etika výzkumu Výzkumné metody Způsob sběru dat Data z diskusního fóra Data z rozhovorů Způsoby zpracování dat Analýza diskusního fóra Analýza rozhovorů Použité metody kontroly validity Popis výsledků Zdraví Sexuální fungování Práce Vnímání dělohy Vnímání operace Negativní emoce a stres Vztahy Podpora Prožitek změny Axiální a selektivní kódování Diskuze Limity a přednosti výzkumu Návrhy pro navazující výzkumy Možné aplikace výzkumných zjištění ZÁVĚR LITERATURA Internetové odkazy... 83

5 ÚVOD Před pár lety to možná bylo ještě tabu a pro nějakou ženu i ostuda, ale když si přečtete diskuzi na toto téma, tak spousty žen už to bere normálně. Respondentka 1, 46 let V současné době je odnětí dělohy neboli hysterektomie jednou z nejčastějších gynekologických operací ve světě, ale i u nás (Fait & Koleška, 2007). V České republice je jich provedeno přibližně až za rok a trend má vzrůstající tendenci (Mokrá, 2008). Důvody k odebrání dělohy jsou různé a mohou postihnout ženy téměř v každém věku. Při závažnějších komplikacích bývají odebrány i vaječníky, které jsou zdrojem pohlavních hormonů. V tomto případě dochází k umělému přechodu a s ním spojenému zhoršení prožívání v různé individuálně variabilní míře (Fait & Koleška, 2007). Autoří se shodují, že komplikace gynekologického rázu narušují fungování v každodenním životě ženy a zároveň tak snižují i jeho kvalitu (Naughton & McBee, 1997; Rannestad, 2005). Hysterektomie je pak zákrokem, který má tento stav odstraněním obtěžujích symptomů zlepšit. Návrat do běžného života bývá pozvolný a velmi individuální. Pooperační stav ženám nedovoluje některé činnosti, ostatně tak, jak je tomu u jiných operací. Je nařízena pracovní neschopnost, žena nesmí nosit těžká břemena a měla by se vyvarovat pohlavnímu styku. Hysterektomie je ale také zásahem do psychiky ženy, a to z toho důvodu, že dochází k odebrání orgánu, který může pro některé z nich symbolizovat ženství a zdroj mateřství. Zahraniční psychologové se problematice vlivu hysterektomie na život žen věnují poměrně dlouho a závěry jejich bádání jsou rozmanité. V posledních letech se však setkáváme s rostoucím zájmem o transkulturní aspekty v psychologii. Lalinec Michaud a Engelsmann (1989) se ve své studii zabývali vlivem hysterektomie na psychiku žen různých národnostní. Výzkumné skupiny tvořily Kanaďanky, Evropanky a skupina definovaná jako jiné. Autoři studie zjistili, že Evropanky častěji vyjadřovaly pochyby nad provedeným zákrokem a hůře se přizpůsobovaly pooperačním stavům. Vzdělání, typ společnosti a důraz na reprodukční schopnosti žen v určité kultuře jsou kromě 1

6 jiných faktorů důležitými proměnnými, které hrají svou roli (Lalinec Michaud & Engelsmann, tamtéž). Jak tato studie naznačuje, i kulturní faktory mohou mít vliv na život žen po hysterektomii. Domnívám se proto, že je velmi důležité, aby i v našich podmínkách probíhaly výzkumy podobného zaměření. V České Republice existuje jen několik diplomových prací, z nichž většina vznikla na lékařských fakultách a zabývají se převážně medicínskými aspekty zákroku, následnou ošetřovatelskou péčí a edukací odborného personálu. Vlivem zákroku na psychiku žen se zabývají jen okrajově. Výhradně psychologické studie publikované v odborných časopisech se tomuto tématu nevěnují vůbec. Avšak při pročítání diskuzního fóra, věnovanému tomuto tématu, jsem opakovaně nacházela příspěvky žen, kterých se hysterektomie úzce týká. Z jejich dotazů a reakcí byly zjevné obavy, nejistota, neinformovanost a strach, proto jsem se rozhodla tuto oblast prozkoumat hlouběji. Mě hlavně zaskočila nedostatečná informovanost o tom, na co a jak by se měla hysterektomovaná žena připravit po operaci. Desítky let jsme byly na něco zvyklé a operací se to během hodiny změní. Hodně jsem si o tom chtěla před op. přečíst, ale bohužel, nejsem lékař (...),takže jsem neuměla tak dobře číst "mezi řádky" a tudíž jsem se neuchránila před nevěděním.veřila jsem, že by kromě nemenstruování a neplodnosti mělo být vše stejné jako před tím, jak řekl lékař. Většina žen prý říká, že je jim po hysterektomii lépe a že to negativně neovlivnilo jejich život. Myslím a doufám, že tak tomu je u většiny, a že to nejsou jen slova lékařů, kterým se mnohá z nás obává sdělit skutečný stav věci ze strachu nebo kvůli studu. Chápu, že je to těžké, ale je škoda, že se o tom více a otevřeně nemluví, abychom nebyly za ty "chudinky, anebo abychom si při případných otázkách dokázaly sdělit zkušenosti a řešení. Stálo by za to otevřít o tom diskusi, ve které by ženy vyjádřily pravdu, jak jim je po všech životních stránkách. Hysterektomiíje totiž několik, a tak na tom může být každá z nás jinak (...) Názor z diskuze - dne V teoretické části práce se věnuji tématu hysterektomie z pohledu dílčích oblastí, kterých se týká. Zabývám se psychologickým významen reprodukčních orgánů ženy, pozornost věnuji také významu menstuace a menopausy. Neopomínám rovněž důležitou oblast, do které operace také zasahuje, a tím je sexuální fungování. Jak jsem zmiňovala na začátku této kapitoly, hysterektomie působí na psychiku žen a může ovlivňovat jejich vnímání sebe sama, dokonce se mohou cítit stigmatizované. I těmto jevům se věnuji 2

7 podrobněji. Následuje teoretické vymezení pojmu kvality života a jeho ukotvení v problematice hysterektomie. Cílem předkládané studie je zjistit, jak ženy, které podstoupily hysterektomii, vnímají kvalitu svého života a svou ženskou identitu, jaké změny pociťují a jakých oblastí se tyto změny týkají. Usiluji o bližší prozkoumání toho, v čem je život po hysterektomii jiný, zda se mění vnímání sebe sama a pokud ano, tak jakým způsobem. K dosažení cíle výzkumné práce jsem zvolila kombinaci kvalitativních metod, prvním krokem je obsahová analýza příspěvků diskuzního fóra za zvolené období. Druhým krokem jsou rozhovory se ženami po hysterektomii, analyzované metodou zakotvené teorie. TEORETICKÁ ČÁST 1 Hysterektomie Pojem hysterektomie vznikl spojením dvou řeckých slov hystera (děloha) a ectomy (odejmutí orgánu) a nazývá se jím zákrok, při němž je ženě chirurgicky odstraněna děloha (Lalinec-Michaud & Engelsmann, 1989; Wallach & Eisenberg, 2003). Hysterektomie patří mezi základní operace u žen. (Holub, 2009, s. 83). A je nejčastější velkou gynekologickou operací nejen u nás, ale i jinde ve světě (Bower, Schreiner, Sternfeld, & Lewis, 2008; Darling & McKoy-Smith, 1993; Elson, 2004; Fait & Koleška 2007; Gorleo, Lijoi, Biamonti, Lorenzi, Pullé, Dellacasa, & Regni, 2008; Leppert, Legro, & Kjerulff, 2007). Ročně jsou na celém světě odebrány reprodukční orgány více než půl milionu ženám (Cabness, 2010; Flory, Bissonnette, Amsel, & Binik, 2006; Garry, 2005; Wallach & Eisenberg, 2003), v České republice bylo například v roce 2003 provedeno operací (Kužel, 2004), v současné době se celkový počet pohybuje v rozmezí mezi patnácti až sedmnácti tisíci zákroků za rok. Je evidentní, že trend má vrůstající tendenci (Mokrá, 2008). Ve většině případů dochází k odebrání dělohy ve fertilním věku ženy, tedy v období před nástupem menopauzy (Garry, 2005). Průměrný věk pacientek v USA je 40,9 let a věkové rozmezí, ve kterém je nejčastěji nutno operaci provést, je mezi 3

8 35. a 55. rokem (Wallach & Eisenberg, 2003). Ačkoliv průměrný věk pacientek v České republice žádná ze studií neuvádí, lze předpokládat, že se pohybuje mezi 42 a 45 let (Bartoš & Zelenka, 1999). Indikace k hysterektomii jsou různé, nejčastější důvody pro její provedení pak jsou: při tvorbě zhoubných nádorů (nádor děložního čípku, nádor děložního těla), při tvorbě nezhoubných nádorů neboli myomů, které nelze odstranit jednotlivě, při podezření na jiná onemocnění dělohy, která ohrožují ženu na životě, při předstupních rakovinového bujení děložní sliznice, při neztišitelných krváceních (http://www.onhb.cz). V některých případech může dokonce docházet ke kombinaci těchto onemocnění (Wallach & Eisenberg, 2003). Gynekologické komplikace vedou ke zhoršení celkového zdravotního stavu a k narušenému fungování v každodenním životě (Naughton & McBee, 1997; Rannestad, Eikeland, Helland, & Qvarnström, 2001; Rannestad, 2005). Studie však uvádějí, že důvody k odstranění dělohy, které by ženu přímo ohrožovaly na životě, zaujímají z celkového počtu provedených zákroku, pouhých deset procent (Naughton & McBee, 1997). Zbylé zákroky mají vést právě ke zkvalitnění života ženy omezením chronických potíží (Elson, 2003; Garry, 2005; Rannestad et al., 2001; Wallach & Eisenberg, 2003), kterými jsou bolest, nadměrné krvácení a celkové vyčerpání (Lambden, Bellamy, Ogburn-Russell, Preece, Moore, Pepin, et al. 1997). Dle závažnosti a charakteru potíží se volí způsob provedení chirurgického zákroku. Z hlediska operačního přístupu se pak hysterektomie rozděluje na abdominální, kdy se k děloze přistupuje přes břišní stěnu. Při vaginální hysterektomii je děloha odstraněna pochvou a lze ji provést, pouze tehdy pokud není plánováno i odstranění vaječníků. Laparoskopická a laparovaginální hysterektomie je kombinací laparoskopie s vaginálním odstraněním dělohy a lze ji provést včetně odebrání vaječníků (Fait & Koleška 2007). Nejčastějším typem u nás je laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie neboli LAVH (Novotný, Králíčková, & Smitková, 2007). Podle rozsahu odstraněné tkáně se operace rozlišuje na hysterektomii prostou, kdy je odstraněna pouze děloha. Dále pak na radikální, při níž je odstraněna děloha současně s vazivovými 4

9 strukturami, které jí v pánvi drží. Posledním typem je hysterektomie s adnexktomií, v tomto případě se kromě dělohy odstraňují také vejcovody a vaječníky (Fait & Koleška 2007). Při odebrání dělohy včetně děložního čípku hovoříme o hysterektomii totální, pokud je čípek zachován, hovoříme o hysterektomii subtotální (Garry, 2005). Ačkoliv jde o poměrně běžný chirurgický zákrok, je spojen s určitými zdravotními riziky. Proto pacientka po operaci pobývá dvanáct až dvacet čtyři hodin na jednotce intenzivní péče, kde je její stav neustále monitorován, poté je přesunuta na pooperační oddělení. Celková doba hospitalizace je u laparoskopické či vaginální hysterektomie tři až pět dní, u abdominální hysterektomie čítá doba strávená v nemocnici šest až deset dní (Fait & Koleška, 2007). Podle statistik amerických gynekologů se u 25 až 50% pacientek po zákroku objeví jedna nebo více komplikací, z nichž většina je méně závažného charakteru (Garry, 2005). Ženy ze studie, kterou realizoval Kuczynski (1982, cit. dle Wade, Pletsch, Morgan, & Menting, 2000) uváděly, že se po zákroku potýkaly minimálně s jedním z těchto problémů: únava, změny hmotnosti, nervozita, nespavost, zhoršené soustředění nebo paměť, plačtivost, ztráta chuti k jídlu, zácpa, průjem, smutná nálada a změny v sexuální touze. Úmrtí pacientky je výjimečné (Garry, 2005), přesto každý rok zemře na celém světě po hysterektomii zhruba pět set žen na komplikace, které jsou způsobené převážně celkově špatným zdravotním stavem (Wallach & Eisenberg, 2003). Rekonvalescence po zákroku je velmi důležitým obdobím a její délka je individuální. Vzhledem k charakteru zákroku je žena v pracovní neschopnosti, u laparoskopických a vaginálních operací pět až čtrnáct dní, u abdominálních operací o něco déle, někdy až šest týdnů. Délku neschopnosti stanoví lékař na podkladě nároků v zaměstnání a druhu provedené operace (Fait & Koleška 2007). Přestože je pracovní neschopnost nutná, její prodlužování by nemuselo mít dobrý vliv na psychiku ženy. 1.1 Psychologický význam dělohy a vaječníků Děloha je dutý svalový orgán, hruškovitého tvaru, uložený v centru pánve (Pastor, 2007). Slouží k přijetí oplozeného rýhujícího se vajíčka, k výživě a ochraně vyvíjejícího se zárodku a plodu do porodu. (Roztočil, 2008, s. 35). Skládá se ze dvou částí, z děložního těla a děložního hrdla. Tyto dvě části se od sebe liší nejen svou morfologií, funkcí a rozdílnou senzitivitou na pohlavní hormony, ale i patologickými procesy, které 5

10 je postihují (Mára & Holub et al., 2009). Velikost dělohy se v průběhu života neustále mění (Slezáková et al., 2007). U žen, které doposud nebyly těhotné, bývá 8 až 10 cm dlouhá a 2 až 3 cm široká. Její váha se pohybuje okolo 50g. V období menstruace se děloha nepatrně zvětšuje, v období těhotenství jsou dokonce její rozměry mnohonásobně větší (Roztočil, 2008). Děloha má svou funkci také při pohlavním styku, děložní hrdlo, neboli čípek je erotogenní zónou a některým ženám přináší stimulace této části příjemné prožitky. U malého procenta žen dochází při prožívání orgasmu ke křečovitým stahům dělohy, které umocňují jejich sexuální uspokojení (Pastor, 2007). Ačkoliv je děloha poměrně malá a lidskému oku skrytá, v minulosti byla považována za regulační a kontrolní orgán, důležitý pro řízení fyziologických funkcí. Byla vnímána jako zdroj energie a vitality, také jako centrum sexuální síly, které udržovalo ženu mladou a atraktivní (Sloan, 1978). Pastor (2007, s. 25) uvádí, že děloha je symbolem ženství a její řecké pojmenování hystera má svůj původ v zastaralém přesvědčení, že tento orgán má přímý vliv na ženskou psychiku. Lidé věřili, že odnětím dělohy lze ženy zbavit hysterie (Pastor, tamtéž). Mnoho medicínských a psychologických studií uvádí, že ženy při odebrání dělohy pociťují velkou ztrátu, především postrádají kus ze své ženskosti (Elson, 2004). S odebráním dělohy se může změnit i sebe-pojetí ženy, představa o sobě a vlastním těle. Vnímání sebe sama jako ženy, jako atraktivní osoby je narušeno neschopností mít děti, což je ve společnosti součástí ceněné sociální role. Žena tak mění své postoje k sobě a ke svému tělu i přesto, že navenek nejsou žádné tělesné změny vidět (Webb & Wilson- Barnett, 1983). Pro hormonální hierarchii organismu a ženskou sexualitu mají však daleko větší význam vaječníky neboli ovaria. Jedná se o párové pohlavní žlázy velikosti švestky, které jsou uloženy při boční stěně malé pánve (Slezáková et al., 2007). Zdravé vaječníky produkují od puberty do klimakteria ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron, které jsou zodpovědné za primární a sekundární pohlavní znaky ženy, a také za menstruační cyklus (Elson, 2004; Fait & Koleška, 2007; Mára et al., 2009; Slezáková et al., 2007). Ženy, které hysterektomii podstupují, jsou často stavěny před otázku, zda si přejí vaječníky ponechat nebo odstranit. Vzhledem k jejich funkci, která mimo jiné brání stárnutí organismu, nejsou ani lékaři v této otázce jednotní. Obecně se doporučuje 6

11 ženám blížícím se věku 49 let, což je přibližná doba přirozeného vyhasínání funkce vaječníků, jejich odstranění (Fait & Koleška 2007). Elson (2002, 2003, 2004) ve svých kvalitativních studiích opakovaně potvrdila, že děloha a vaječníky jsou ženami vnímány jako součást jejich přirozenosti. Jsou zdrojem pohlavní diferenciace a jsou nositelem kulturního a osobního významu (Elson, 2004). Je tedy zřejmé, že s jejich odstraněním nastává pro ženu zcela nová situace. Pokud byla hysterektomie provedena před zahájením menopauzy, přichází pacientka také o pravidelný menstruační cyklus. I ten má svůj psychologický významu v životě ženy. 1.2 Psychologický význam menstruace Podle Pastora (2007, s. 129) je menstruace fyziologický a přirozený projev cyklických hormonálních změn v organismu ženy v období její plodnosti. Při její absenci, po vyloučení těhotenství, pátráme po příčině poruchy. První menstruace, nazývána také menarche, se může objevit kdykoliv mezi 8 až 16 lety. Poslední perioda neboli menopauza značí konec reprodukčního věku ženy a obvykle se objevuje mezi 45. a 55. rokem (Ferin, Jewelewicz, & Warren, 1997). V průběhu historie byl menstruačnímu cyklu připisován různý význam. Primitivní národy považovaly první menstruaci za známku dospělosti a tímto okamžikem byla dívka připravená ke sňatku (Ferin et al. 1997). Z psychologického hlediska je právě nástup menstruace mimořádně významnou událostí (Lips, 1999; Martin, 1992; Vymětal, 2007). V některých případech se můžeme setkat s ženskými oslavami, které pomáhají dívkám tento fakt přijmout. Menstruace je významným fenoménem také z toho důvodu, že svým charakterem projevu ženství souvisí s potřebou přijetí ženské role neboli pohlavní identity (Vymětal, 2007). Většina kultur vnímá menstruaci jako pozitivní aspekt života dodnes (Ferin et al., 1997). Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nejen první perioda, ale i cyklus během života má pro ženu svůj význam. Menstruace je symbolem zdraví, plodnosti a mládí. Její nástup signalizuje přechod z dětského věku do dospělosti, přerod z role dívky do role ženy. Otázkou tedy je, jaký význam má pro ženu její absence, která se nutně s hysterektomií pojí. Cítí se pak žena méně ženou? Je nějakým způsobem narušena její role? Drelich a Bieber (1958, cit. dle Elson, 2002), kteří se tímto tématem zabývali, zjišťovali postoje 7

12 a emoce žen před odebráním dělohy a následně pak po operaci. Zjistili, že zánik menstruace je jedním z hlavních témat, kterému ženy po hysterektomii věnují značnou pozornost. Ačkoli si před operací ženy stěžovaly na nepříjemné příznaky, úzce související s jejich periodou (bolesti, křeče, nevolnost atd.), vnímaly její ztrátu negativně. O třicet let později tento závěr potvrdil i Rosenhand (1984, cit. dle Elson, 2002) a doplnil, že menstruace je ceněná také vzhledem ke své funkci, kterou plní. 1.3 Psychologický význam menopauzy Menopauzou je nazýváno poslední menstruační krvácení, způsobené přirozeným skončením cyklické ovariální činnosti. (Jandásková, 2009, s. 130). Dochází k pozvolnému vyhasínání hormonální funkce vaječníků, a to nejčastěji mezi 45. a 55. rokem věku. Menopauza v nižším věku je častější u žen s nízkou tělesnou hmotností, nízkým socioekonomickým statusem, u žen bezdětných a dlouhodobých kuřaček (Stanton, Lobel, Sears, & DeLuca, 2002). V literatuře se také setkáváme s pojmem klimakterium, jedná se o ne zcela přesně ohraničené období přechodu z reprodukčního do nereprodukčního období ženy. Fyziologicky se vyskytuje mezi 45. a 60. rokem věku. (Jandásková, 2009, s. 130). V evropských zemích se dříve klimakteriem označovalo přechodné období hormonálních změn, menopauzou pak poslední perioda. V současné době se však autoři přiklánějí k americkému trendu, kdy se pro oba jevy používá shodný pojem menopauza (Holte, 1998). V českém prostředí, zejména pak u laické veřejnosti, se termín menopauza také používá spíše pro pojmenování procesu vyhasínání funkce vaječníků, tedy pro pojmenování obtíží a změn s vyhasínáním spojených. Ve své práci tak tento pojem užívám s ohledem na nynější trend, tedy pro označení procesu. Menopauza je proces, ve kterém dochází k mnoha fyzickým a psychickým změnám (Leifer, 2007). Příznaky deficitu estrogenu v období klimakteria jsou velmi individuální, někdy téměř vzbuzují pocity závažného onemocnění. Jde o nepravidelné nebo vynechávané krvácení, návaly horka, noční pocení, zvýšenou nervozitu, nespavost, poruchy spánku, bolesti kloubů a hlavy, sníženou pružnost močového měchýře a z toho plynoucí problémy s inkontinencí, sušší sliznice (dutiny ústní, nosní, oční, ale i v pochvě a poševním vchodu). Žena může pociťovat nepříjemné změny při pohlavním styku, 8

13 ztrátu chuti na sex, mohou se objevit pochybnosti o vlastní přitažlivosti pro partnera. Důsledkem dlouhodobého hormonálního deficitu vzrůstá ohrožení osteoporózou neboli řídnutím kostí, kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cévní mozkovou příhodou a zvyšuje se i pravděpodobnost výskytu nádoru tlustého střeva (Burdová, nedat.; Dennerstein, 1996; Fait & Koleška 2007; Stanton et al., 2002; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Uvedené obtíže výrazně snižují kvalitu následného života ženy (Burdová, nedat.; Jandásková, 2009). Během menopauzy se žena musí vyrovnat nejen s hormonálními změnami a se ztrátou reprodukčního potenciálu, ale i s vědomím, že končí období středního věku. Způsob, jakým se žena na tyto změny adaptuje, je ovlivněn jednak socioekonomickými charakteristikami (jako je úroveň vzdělání, zaměstnání, příjem a sociální vazby) a dále také osobnostními psychologickými předpoklady (Dennerstein, 1996). Jandásková (2009) uvádí následující druhy adaptace: adekvátní žena se přizpůsobí změnám, které přicházejí, pasivní žena rezignuje na změny, neurotická u ženy, která se velice těžce vyrovnává se ztrátou ženství, hyperaktivní žena, která svou aktivitu soustřeďuje na práci a společenské uplatnění. Podle Beyenneho (1986, cit. dle Jandásková, 2009) adekvátní přizpůsobení na změny související s menopauzou nalezneme ve skupině vzdělaných žen, naopak u fyzicky pracujících a sociálně slabých pak převládá spíše pasivní odpověď. Ženy, které jsou aktivní ve společenském životě, mají menší množství nepříjemných příznaků, nejvýraznější příznaky pak trápí převážně osoby s neurotickou reakcí. Smith (1996) ve své studii zjistil, že ženy, které mají negativní představy o menopauze, ale i ženy somaticky nemocné, s nízkým socioekonomickým statusem, svobodné nebo vdovy, mají vyšší pravděpodobnost pro vznik psychických poruch v tomto období. Dennerstein (1996) naopak tvrdí, že jsou to společenské a rodinné faktory, co hraje důležitou roli při etiologii psychických poruch, spíše než proces menopauzy. Podle mého názoru jde vždy o kombinaci několika faktorů, které se podílejí na tom, zda se žena s tímto nelehkým obdobím vypořádá, aniž by se u ní rozvinulo nějaké duševní onemocnění. Svou roli hraje psychický a fyzický stav ženy před samotným procesem, její zkušenost, podílí se vliv 9

14 okolí a v neposlední řadě je to i osobnost, která zaručuje velké individuální rozdíly ve zvládání. Kulturní prostředí je také důležitou proměnnou, která ovlivňuje prožívání menopauzy. To, jak daná společnost vnímá stáří, roli ženy a ženskost jako takovou hraje velkou roli. V zemích, kde je stáří považováno za úcty hodné období, problém menopauzy prakticky neexistuje. Naproti tomu ve Spojených státech, kde je kladen velký důraz na význam zdraví, na hodnotu mládí, důležitost sexuální přitažlivosti a fyzické krásy, jsou negativní dopady menopauzy na psychiku větší hrozbou (Leifer, 2007). Domnívám se, že situace v České republice je podobná jako v USA a jako v celé euroamerické kultuře. Společnost, orientovaná na výkon, stáří sice respektuje, ale neuznává. Postoje společnosti ke stáří jsou spíše negativní a období stárnutí je vnímáno jako nechtěné a zatěžující (Říčan, 2004). Přirozený proces menopauzy trvá několik let (Dennerstein, 1996; Elson, 2004; Garry, 2005; Stanton et al., 2002). Ve své komplexní podobě zahrnuje biologické, psychologické, sociální a kulturní faktory (Dennerstein, 1996). Obecně za něj považujeme období, kdy žena déle než jeden rok nemenstruuje (Leifer, 2007; Stanton, et al., 2002). Při chirurgickém odstranění dělohy bývají velmi často odstraněny i vaječníky, tím dochází k uměle vyvolanému přechodu, bez ohledu na věk ženy (Burdová, nedat.). Umělý přechod je na rozdíl od přirozeného velmi rychlý a příznaky hormonálního nedostatku bývají mnohem silnější (Elson, 2004; Burdová, nedat.). Dennerstein (1996) v rámci své studie tento názor potvrdil, ženy po hysterektomii uváděly více obtěžujících symptomů menopauzy než ty ženy, které procházely přirozeným přechodem. K podobným závěrům došli i Bhattacharya a Jha (2010), kteří se zabývali kvalitou života žen po umělém a přirozeném přechodu, potvrzují, že rapidní úbytek estrogenu po hysterektomii, při níž byly odebrány i vaječníky, umocňuje nepříznivé symptomy a kvalita života je významně horší. Garry (2005) upozorňuje na zhoršené sexuální prožívání, oslabení touhy a proměny ve vnímání vlastního těla. Nicméně dodává, že u žen nad 45 let tyto obtěžující změny nepozoroval, dokonce se u této věkové kategorie k odebrání vaječníků přiklání, pokud už žena musí hysterektomii podstoupit. Svůj názor obhajuje tak, že jde o nejlepší způsob, jak snížit riziko vzniku rakoviny vaječníků v pozdějším věku. 10

15 Akutní příznaky spojené s menopauzou lze nejúčinněji řešit hormonální substituční léčbou. Pokud lékař striktně dodržuje pravidla individuálního přístupu a léčbu zahájí včas, její přínos převažuje nad riziky (Fait & Koleška 2007). Dlouhodobé sledování žen, které pravidelně užívaly estrogen, potvrdilo, že substituční léčba poměrně rychle zlepšuje psychický stav a kvalitu života (Holte, 1998). 1.4 Sexuální fungování po hysterektomii Sexuální fungování nemalou částí ovlivňuje kvalitu života většiny dospělé populace (Bayram & Beji, 2010; Velechovská, Weiss, & Cibula, 2010). Vzhledem k tomu, že hysterektomie je zákrok, který se přímo týká pohlavních orgánů, není proto překvapením, že v mnoha případech mají ženy největší obavy právě o kvalitu následného sexuálního života (Fait & Koleška 2007; Wallach & Eisenberg, 2003; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Obecně platí, že po vaginálním nebo abdominálním typu operace je nutné dodržovat sexuální abstinenci alespoň po dobu šesti týdnů. Při radikálním typu může být hojení o něco delší a pohlavní život se doporučuje obnovovat velmi pozvolna (Fait & Koleška 2007). Fait a Koleška (2007) ve svém průvodci pro pacientky tvrdí, že samotné odstranění dělohy nemá žádný vliv na pohlavní styk a jde pouze o ukončení možnosti mít děti a menstruačního krvácení. Domnívám se, že tato formulace je nepřesná a bylo by vhodné jí doplnit nebo úplně přeformulovat. Vliv hysterektomie na sexuální fungování je předmětem mnoha odborných studií a i když jsou jejich závěry mnohdy nejednotné, v jednom se shodují jasně - hysterektomie sexuální fungování ovlivňuje (Bayram & Beji, 2010; Elson, 2004; Darling & McKoy-Smith, 1993; Rhodes, Kjerulff, Langenberg, & Guzinski, 1999; Stovall, 2006; Wallach & Eisenberg, 2003; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Stovall (2006) uvádí, že u 10 až 40% žen se po operaci objevují potíže různého charakteru, snižuje se sexuální touha a schopnost prožívat orgasmus. Z fyziologického hlediska řídí sexuální touhu a prožívání orgasmu hormon testosteron, který z 50% produkují vaječníky. Při odebrání dělohy dochází k menšímu prokrvování těchto párových orgánů a následkem je právě jejich snížená funkce (Wallach & Eisenberg, 2003). Fogel a Woods (2008) uvádějí, že snížená schopnost dosahovat orgasmu může být ovlivněna také psychickým prožíváním ztráty dělohy. Především u žen, které si 11

16 myslí, že je jejich sexualita na přítomnosti dělohy závislá. Strach z bolesti nebo strach z poranění při styku rovněž negativně ovlivňuje sexuální prožívání (Elson, 2004; Wallach & Eisenberg, 2003). Někteří autoři (Bayram & Beji, 2010; Stovall, 2006) se shodují, že důležitým indikátorem sexuálního fungování po zákroku je především jeho fungování před operací. Ženy, které mají kvalitní sexuální vztah, touží po tom, aby si tento stav udržely i po operaci. Pokud jsou v této oblasti nějaké obtíže již před tak zatěžující situací, problémy samozřejmě přetrvávají nebo se dokonce stupňují. (Bayram & Beji, 2010). Sexualita je velmi komplexní pojem, formovaný mnoha faktory. Ovlivňují ji společenské normy, vztah obou partnerů, životní spokojenost, hladina hormonů, chronická onemocnění, dlouhodobě užívané léky atd. (Bayram & Beji, 2010). Je velmi obtížné všechny tyto faktory zahrnout a výsledky studií se liší se zvoleným metodologickým přístupem. Rhodes et al. (1999) prováděli opakované šetření po šesti, dvanácti, osmnácti a dvaceti čtyřech měsících, zacílené právě na sexuální fungování po hysterektomii. Zjistili, že každá z následujících etap je hodnocena pozitivněji než předchozí. Výzkum tak naznačuje, že kvalita sexuálního života se po zákroku postupně zlepšuje. Bayram a Beji (2010) hodnotí tento postup šetření jako nejvhodnější, jelikož umožňuje zachytit skutečný proces zotavování se. U operací pánevních orgánů se uvádí, že k úplné rekonvalescenci je nutno vyčkat nejméně šest měsíců. Ve studiích, kde se výzkumníci dotazovali žen na stejné téma pouhé tři měsíce po zákroku, byly názory na sexuální fungování spíše negativní (Bayram & Beji, 2010). Gorleo et al. (2008) se ve svém kvantitativním výzkumu, kdy porovnával mimo jiné i celkovou spokojenost žen se sexuálním životem po subtotální nebo totální hysterektomii, dotazoval rok po operaci a názor žen byl v obou výzkumných skupinách také spíše negativní. Ve srovnání s obdobím před operací ženy pociťovaly určité nepohodlí při pohlavním styku. Při porovnání různých studií lze říci, že kvalita sexuálního života je aktuálně hysterektomií narušena, její bezprostřední dopad hodnotí ženy obvykle negativně. Nicméně pokud je však výzkum založen na longitudinálních datech, která umožňují dlouhodobé sledování individuálního vývoje, pak se ukazuje, že v průběhu času se situace obvykle zlepšuje. Závěrem lze tedy říci, že ačkoliv si ženy krátce po operaci stěžují na bolesti při pohlavním styku, sníženou sexuální touhu nebo její úplnou absenci a na zhoršenou 12

17 schopnost dosahovat orgasmu, z dlouhodobého hlediska má hysterektomie často pozitivní vliv na kvalitu sexuálního fungování (Darling & McKoy-Smith, 1993; Gütl et al., 2002; Webb a Wilson-Barnett, 1983). Doba nutná k rekonvalescenci je nejméně tři měsíce, období bez potíží lze však očekávat o něco později. Celkovou psychosexuální adaptaci po hysterektomii pak ovlivňuje vztah mezi těmito faktory: věk; hladina hormonů; typ hysterektomie; kulturní prostředí; vztah s partnerem; význam, který žena připisuje děloze; úleva od potíží a význam, který žena připisuje operaci (Bayram & Beji, 2010). 1.5 Psychologické aspekty hysterektomie Zdravotní obtíže gynekologického charakteru ovlivňují psychickou pohodu ženy a jsou často spojovány s psychiatrickou morbiditou (Rannestad, 2005). Rozvoj deprese po hysterektomii je často diskutovaným tématem a dříve byla nejčastěji uváděnou psychopatologickou reakcí (Roeske, 1978). V osmdesátých letech minulého století byl realizován velký počet studií zaměřených na výskyt tohoto onemocnění u žen právě po hysterektomii. Výsledky však byly poměrně rozporuplné, ostatně tak je tomu dodnes. Některé ze studií dokládají, že ženy po hysterektomii mají příznaky depresivního prožívání (Carlson, 1997; Carranza-Lira et al., 1997, cit. dle Williams & Clark, 2000; Wade et al., 2000). Wukasch (1996) se v rámci svého zkoumání zabýval vlivem sexuálního zneužívání (znásilnění a incestu) na výskyt deprese po tomto druhu zákroku. Výzkumný soubor tvořilo devadesát dva žen a šetření probíhalo opakovaně po šesti, dvanácti, osmnácti a dvaceti čtyřech měsících. U zneužívaných žen se v prvním roce měření objevovala vyšší úroveň deprese, avšak v následujících obdobích již žádné rozdíly pozorovány nebyly. Současné, metodologicky propracovanější, studie však přinášejí nové závěry, uvádí se, že určité ohrožení existuje, avšak u pacientek, které trpěly psychickými poruchami, osobními a psychosociálními problémy již před zákrokem. Deprese propuká v důsledku emoční reakce na operaci, nicméně hysterektomie sama o sobě nemá vliv na vznik psychiatrických onemocnění (Bayram & Beji, 2010; Khastgir, Studd, & Catalan, 2000). Dokonce se zjistilo, že zákrok může díky jeho pozitivnímu vlivu na psychiku pacientky počet psychiatrických symptomů snížit a celkově tak zlepšit psychickou 13

18 pohodu ženy (Carlosn, 1997). Kjerulff et al. (2000, cit. dle Bayram & Beji, 2010) ve svém výzkumu také uvádí nižší míru deprese a úzkosti po operaci, celkové zlepšení kvality života, především pak v oblasti sociálního fungování. Alexander et al. (1996) popírá existenci jakéhokoliv důkazu, který by potvrzoval, že sama hysterektomie stojí za vznikem psychiatrických onemocnění. Nicméně, autoři (Bayram & Beji, 2010; Rannestad, 2005) se shodují, že psychopatologie vyskytující se u ženy před operací je indikátorem psychopatologie po zákroku. Hysterektomie tedy psychopatologii nezpůsobuje, ale může její projevy umocnit. Negativní zjištění v tehdejších výzkumech mohla být zapříčiněna nevhodným výběrem výzkumného souboru, malým počtem zkoumaných osob, porovnáváním neekvivalentních skupin, zvolením nejasných metodologických postupů nebo absencí kontrolní skupiny (Webb & Wilson-Barnett, 1983). S velkou pravděpodobností byla rovněž smutná nálada a rozladění ze ztráty dělohy interpretována právě jako pooperační deprese. Jak jsem již dříve uváděla, děloha může mít pro ženu zvláštní význam a po jejím odebrání se může cítit odlišně. Rannestad et al. (2001) uvádějí, že pokud sebe-pojetí ženy vychází z reprodukční role, čili z vědomí, že posláním ženy je mateřská role, hysterektomie může vyvolat hluboký pocit ztráty, a to i tehdy, pokud je provedena v době již probíhajícího klimakteria. Dodává však, že v současné době se postavení ženy ve společnosti mění, apel na roli matky oslabuje a pro ženu již není nezbytné mít dělohu, aby si zachovala svou ženskou identitu. Sungur (1997, cit. dle Bayram & Beji, 2010) shrnul faktory, které ovlivňují psychické problémy po hysterektomii: deprese v anamnéze, duševní nemoci nebo deprese v rodině, pacientka mladší 35ti let, nenaplněná touha mít dítě, problémy sexuální identity, strach ze ztráty sexuální atraktivity, negativní postoje partnera. 14

19 Názor partnera, empatický přístup a podpora z jeho strany je také důležitou proměnnou, která snižuje riziko výskytu negativních psychických reakcí. Pokud má však pár vztahové problémy již před operací, riziko negativního vývoje i po operaci je značné. Lalos a Lalos (1997) se v rámci hloubkových rozhovorů s partnery žen věnovali této problematice podrobněji, celkem se zúčastnilo dvacet čtyři respondentů. Přibližně polovina z nich cítila rozpaky nad rozhodnutím partnerky operaci podstoupit, připouštěli, že potíže spojené s onemocněním před operací komplikovaly jejich sexuální soužití s partnerkou a snižovaly tak celkovou kvalitu jejich života. Většina z nich uváděla, že po hysterektomii se tento stav zlepšil a zároveň pozorovali i lepší psychickou pohodu svých partnerek. Výzkumů, zabývajících se vlivem hysterektomie na psychické zdraví žen, proběhlo již velké množství. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se jedná o metodologicky velmi náročné projekty, jejichž ambice nebyly vždy naplněny. O možných zkresleních jsem se již zmiňovala, vedle nich je také velmi důležité zohledňovat osobní a rodinnou anamnézu ženy, kulturní a rodinné zázemí, ze kterého pochází, a v neposlední řadě nesmíme zapomínat na osobnost a její schopnost zvládání. Všechny tyto proměnné mohou ovlivnit, zda se projeví nebo neprojeví psychiatrické onemocnění. 1.6 Identita ženy po hysterektomii Identitu jedince můžeme vymezit jako subjektivní prožívání (částečně uvědomované, většinou však neuvědomované) toho, čím jedinec je (vlastní autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a prostoru), jako individuum nebo jako člen lidských společenství (Bačová, 1994, 28). Hysterektomie však svým charakterem může toto vnímání ženy sebe sama nějakým způsobem ovlivnit. Greil (1991, cit. dle Elson, 2004) se například zabýval vlivem neplodnosti, která se s odebráním dělohy nutně pojí, na sebepojetí ženy. U žen pozoroval změny, které nazývá šokem identity a dává je do spojitosti s pocity vlastního selhání. Domnívá se, že pro ženy je neplodnost velmi stresující záležitostí, a to z toho důvodu, že mateřství vnímají jako podstatnou složku vlastního já. Jiné studie (Dreilich & Beiber, 1958, cit. dle Elson, 2002; Roeske, 1978), které jsou v souladu s těmito zjištění, je doplňují a dodávají, že hysterektomie je více zatěžující pro ty ženy, kterým byl zákrok proveden ještě před nástupem menopauzy. 15

20 Obzvlášť stresující je pak pro ty ženy, které nemají děti. Zvýšená zátěž je spojována s nenaplněnou mateřskou rolí. V kontrastu je názor jiných autorů, například Rannestad (2005) uvádí, že ztráta možnosti mít dítě nemusí být nutně vážným následkem pro sebepojetí ženy, v současné době se mateřství stalo menší složkou ženské identity a sociální změny ve společnosti vedou k tomu, že ženy nacházejí část své identity i mimo něj. Elson (2003) však tento názor ve svém výzkumu nepotvrzuje, většina účastnic jejího výzkumu považovala možnost mít děti za důležitou součást své identity a bylo pro ně důležité. Ženy po hysterektomii může také trápit myšlenka, zda jsou stále normálními ženami. Negativní pocity a percepce sebe sama v nich mohou vyvolávat necitlivé reakce okolí. Augustus (2002) ve výpovědích žen, kterým byla odebrána děloha, pozoroval obavy ze stigmatizace. Důvodem může být negativní konotace hysterektomie ve společnosti. Richter et al. (2000) došel k podobnému zjištění a dodává, že jsou to převážně muži, jejichž reakcí se ženy bojí. U některých z nich pak můžeme pozorovat různé strategie k zatajení skutečnosti, že jim byla provedena hysterektomie. Augustus (2002) toto jednání popisuje jako způsob, jak se vyrovnat s neviditelným stigmatem. Okolí sice nepozná, že žena nemá dělohu, ona se přesto cítí jiná. 2 Kvalita života Zkoumání kvality života se v posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen psychologie, ale i mnoha jiných vědních oborů, například sociologie, politologie, ekonomie, sociální práce, kulturní antropologie a dalších (Bačová, 2008; Mareš, 2006). Setkáme se s ním ve většině medicínských oborů, v ošetřovatelství, v biologických oborech, v ekologii, tedy v oborech, které se zajímají o živé organismy. (Mareš, 2006, s. 11). Cílem bádání v této oblasti je podpora a rozvoj takového životního prostředí a životních podmínek, které lidem umožňují žít lepším způsobem. Podporuje hledání podmínek, které člověku umožňují žít smysluplnější život (Payne, 2005). Obecně řečeno, studium kvality života v současné době znamená hledání a identifikaci faktorů, které přispívají k dobrému a smysluplnému životu a k pocitu lidského štěstí. (Hnilicová, 2005, s. 206). 16

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZPĚTNÝCH VAZEB NA PACIENTSKÝ PROGRAM AD VITAM 2013 Dotazníkové šetření u pacientů s roztroušenou sklerózou 1. Cíle a způsob provedení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření mezi pacienty

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.3.2003 11 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Zdravotní potíže (XII. díl) Tato aktuální

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu

Lenka Procházková (UČO ) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu Lenka Procházková (UČO 178922) Návrhy kvantitativního a kvalitativního výzkumu 1. Editorial (text od Michala Buchty) Návrh kvantitativního výzkumu: Zkoumaný problém v tomto výzkumu bych definovala jako

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit

Kvalita života / Quality of life. Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit Kvalita života / Quality of life Mgr. Nina Dvořáková KSGRR 2010 Komunitní studie lokalit KVALITA ŽIVOTA - synonyma Livability Well-being Sustainability Life satisfaction 2 Definice kvality života I Koncept

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog

Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí. Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí Poradenství pro rodiče, specifika symptomu užívání drog Pod pojmem užívání drog rozumíme širokou škálu drogového vývoje od fáze experimentování,

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Sociální pedagogika. Úvod

Sociální pedagogika. Úvod Sociální pedagogika Úvod Mladý vědní obor, definice je stále nejednotná U nás je považován za zakladatele Gustav Adolf Lindner (1828 1987) Vyzvedal společenské poslání výchovy výchova pro život společenský,

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L.

představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Celostní přístupy ke zdraví HOLISMUS Teorie vzniku nemoci představy o vzniku nemoci ovlivněny vědeckým a kulturním myšlením doby (př. posedlost ďáblem, trest za hřích ) 19.stol vědecké objevy (př. L. Pasteur)

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

STEPS_31.3.2010_Ivanová

STEPS_31.3.2010_Ivanová Jak je na tom ČR z hlediska výzkumu v oblasti veřejného zdraví? Kateřina Ivanová Ústav sociálního lékařství a zdravotní politiky Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 1 1 Hlavní cíl: Podpora

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Předmět psychologie zdraví

Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví Předmět psychologie zdraví Psychologie zdraví 1. Historie 2. Předmět psychologie zdraví 3. Definice zdraví 4. Přehled teorií zdraví 5. Legislativa Historie Vývoj vědního oboru také ovlivnil

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel

Mámou i po rakovině. Napsal uživatel Ve Fakultní nemocnici Brno vzniklo první Centrum ochrany reprodukce u nás. Jako jediné v ČR poskytuje ochranu v celém rozsahu včetně odběru a zamrazení tkáně vaječníku. Centrum vznikalo postupně od poloviny

Více

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství

Ošetřovatelství. pojetí moderního ošetřovatelství Ošetřovatelství pojetí moderního ošetřovatelství Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Tondrová Irena duben 2009 ošetřovatelství Pojetí

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Zdraví a nemoc. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Zdraví a nemoc Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2009 Mgr.Ladislava Ulrychová motto Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016

KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Akademický rok 2015/2016 Poznámka: V některých případech jde spíše o tematický rámec, tedy konkrétní téma bude vyprofilováno

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS14660ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Ošetřovatelství

Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako věda (Charakteristika oboru ošetřovatelství) Ošetřovatelství Ošetřovatelství jako vědní obor Samostatná vědní disciplína s vlastní teoretickou základnou. Teorie umožňuje: - třídit

Více

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy

1 Zadání ošetřovatelské anamnézy 1 Zadání ošetřovatelské anamnézy Cíle pro žáka vysvětlit klíčové pojmy charakterizovat činnosti zdravotnického asistenta při zadávání ošetřovatelské anamnézy seznámit se se zadáním ošetřovatelské anamnézy

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš.

KAPITOLY. Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v oš. týmu. Ošetřovatelský proces. Charakteristika, základní rysy moderní oš. http://corporatecare.com.au/wp-content/uploads/about-us.jpg KAPITOLY Charakteristika, základní rysy moderní oš. péče Kategorie zdravotnických pracovníků Osobnost ošetřovatele, postavení ošetřovatele v

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA

SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SYMPTOMATOLOGIE A DIAGNOSTIKA Mgr. Pavlína Lysá ANAMNÉZA ANAMNESE - "VZPOMENOUT SI" ANAMNÉZA rozhovor lékaře s pacientem,

Více

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nemáte obavy. má obavy I.04 II.02 II.05 III.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Obavy veřejnosti, pocit bezpečí a spokojenost s činností

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory

Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory Úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se stará o své seniory OBSAH Hodnoty, které vyznává společnost Společenský status současných seniorů Jsou staří lidé skutečně všichni nemocní, nepříjemní a nešťastní?

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Modely interpersonálních vztahů Majory Gordon Model funkčních vzorců zdraví Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie 1 Základní ošetřovatelské vzdělání na Mount Sinai Hospital School of Nursing

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví TRITON Psychologická setkávání Jan Poněšický Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí Jan Poněšický Psychosomatika pro

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc.

Malé a velké děti v mateřské škole. Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Malé a velké děti v mateřské škole Prof. RNDr. PhDr. Marie Vágnerová, CSc. Období mezi 2.a 3. rokem je věkem autonomizace Dochází k postupnému osamostatňování a uvolňování z dřívějších vazeb. Avšak ve

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE

POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE POSKYTOVÁNÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PODLE DOPORUČENÍ EPUAP PRO PREVENCI A LÉČBU DEKUBITŮ V INTENZIVNÍ PÉČI VE DVOU ČESKÝCH NEMOCNICÍCH Mgr. Markéta Příhodová Mgr. Veronika Di Cara 2016 Ústav teorie a praxe

Více

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Humanistické modely Virginia Henderson Teorie základní ošetřovatelské péče Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1897 Kansas City USA, +1996 Branford USA Věnovala se ošetřovatelskému výzkumu

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace

Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace Aktuální trendy a otázky preseniorské edukace PhDr. Michal Šerák, Ph.D. Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofická fakulta Univerzita Karlova v Praze GERONTAGOGIKA TEORIE UČENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

Více

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. PhDr. Lucie Sikorová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita Hodnocení potřeb v paliativní péči K identifikaci priorit, aktuálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU OTTŮV SLOVNÍK NAUČNÝ, 1908 Zdravotnictví, zdravověda (hygiena) jest nauka, která se především obírá studiem nebezpečí

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více