KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Diplomová práce obor psychologie KVALITA ŽIVOTA ŽEN PO HYSTEREKTOMII Vypracovala: Bc. Kristýna Káčerová Vedoucí práce: prof. PhDr. Petr Macek, Csc. Brno 2011

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a že jsem všechny použité informační zdroje uvedla v seznamu literatury. V Brně Kristýna Káčerová

3 Děkuji prof. PhDr. Petru Mackovi, Csc. za odborné vedení mé diplomové práce, cenné rady a inspiraci. Všem zúčastněným respondentkám děkuji za čas, který mi věnovaly, a za jejich otevřenost. V neposlední řadě bych ráda poděkovala své rodině za podporu během mého studia.

4 OBSAH ÚVOD... 1 TEORETICKÁ ČÁST Hysterektomie Psychologický význam dělohy a vaječníků Psychologický význam menstruace Psychologický význam menopauzy Sexuální fungování po hysterektomii Psychologické aspekty hysterektomie Identita ženy po hysterektomii Kvalita života Historický kontext kvality života Vymezení pojmu kvality života Dimenze kvality života Metodika a cíle zkoumání kvality života Kvalita života žen po hysterektomii EMPIRICKÁ ČÁST Cíl výzkumu a výzkumné otázky Výběr a charakteristika výzkumného souboru Ženy z diskusního fóra Ženy dotazované po hysterektomii Etika výzkumu Výzkumné metody Způsob sběru dat Data z diskusního fóra Data z rozhovorů Způsoby zpracování dat Analýza diskusního fóra Analýza rozhovorů Použité metody kontroly validity Popis výsledků Zdraví Sexuální fungování Práce Vnímání dělohy Vnímání operace Negativní emoce a stres Vztahy Podpora Prožitek změny Axiální a selektivní kódování Diskuze Limity a přednosti výzkumu Návrhy pro navazující výzkumy Možné aplikace výzkumných zjištění ZÁVĚR LITERATURA Internetové odkazy... 83

5 ÚVOD Před pár lety to možná bylo ještě tabu a pro nějakou ženu i ostuda, ale když si přečtete diskuzi na toto téma, tak spousty žen už to bere normálně. Respondentka 1, 46 let V současné době je odnětí dělohy neboli hysterektomie jednou z nejčastějších gynekologických operací ve světě, ale i u nás (Fait & Koleška, 2007). V České republice je jich provedeno přibližně až za rok a trend má vzrůstající tendenci (Mokrá, 2008). Důvody k odebrání dělohy jsou různé a mohou postihnout ženy téměř v každém věku. Při závažnějších komplikacích bývají odebrány i vaječníky, které jsou zdrojem pohlavních hormonů. V tomto případě dochází k umělému přechodu a s ním spojenému zhoršení prožívání v různé individuálně variabilní míře (Fait & Koleška, 2007). Autoří se shodují, že komplikace gynekologického rázu narušují fungování v každodenním životě ženy a zároveň tak snižují i jeho kvalitu (Naughton & McBee, 1997; Rannestad, 2005). Hysterektomie je pak zákrokem, který má tento stav odstraněním obtěžujích symptomů zlepšit. Návrat do běžného života bývá pozvolný a velmi individuální. Pooperační stav ženám nedovoluje některé činnosti, ostatně tak, jak je tomu u jiných operací. Je nařízena pracovní neschopnost, žena nesmí nosit těžká břemena a měla by se vyvarovat pohlavnímu styku. Hysterektomie je ale také zásahem do psychiky ženy, a to z toho důvodu, že dochází k odebrání orgánu, který může pro některé z nich symbolizovat ženství a zdroj mateřství. Zahraniční psychologové se problematice vlivu hysterektomie na život žen věnují poměrně dlouho a závěry jejich bádání jsou rozmanité. V posledních letech se však setkáváme s rostoucím zájmem o transkulturní aspekty v psychologii. Lalinec Michaud a Engelsmann (1989) se ve své studii zabývali vlivem hysterektomie na psychiku žen různých národnostní. Výzkumné skupiny tvořily Kanaďanky, Evropanky a skupina definovaná jako jiné. Autoři studie zjistili, že Evropanky častěji vyjadřovaly pochyby nad provedeným zákrokem a hůře se přizpůsobovaly pooperačním stavům. Vzdělání, typ společnosti a důraz na reprodukční schopnosti žen v určité kultuře jsou kromě 1

6 jiných faktorů důležitými proměnnými, které hrají svou roli (Lalinec Michaud & Engelsmann, tamtéž). Jak tato studie naznačuje, i kulturní faktory mohou mít vliv na život žen po hysterektomii. Domnívám se proto, že je velmi důležité, aby i v našich podmínkách probíhaly výzkumy podobného zaměření. V České Republice existuje jen několik diplomových prací, z nichž většina vznikla na lékařských fakultách a zabývají se převážně medicínskými aspekty zákroku, následnou ošetřovatelskou péčí a edukací odborného personálu. Vlivem zákroku na psychiku žen se zabývají jen okrajově. Výhradně psychologické studie publikované v odborných časopisech se tomuto tématu nevěnují vůbec. Avšak při pročítání diskuzního fóra, věnovanému tomuto tématu, jsem opakovaně nacházela příspěvky žen, kterých se hysterektomie úzce týká. Z jejich dotazů a reakcí byly zjevné obavy, nejistota, neinformovanost a strach, proto jsem se rozhodla tuto oblast prozkoumat hlouběji. Mě hlavně zaskočila nedostatečná informovanost o tom, na co a jak by se měla hysterektomovaná žena připravit po operaci. Desítky let jsme byly na něco zvyklé a operací se to během hodiny změní. Hodně jsem si o tom chtěla před op. přečíst, ale bohužel, nejsem lékař (...),takže jsem neuměla tak dobře číst "mezi řádky" a tudíž jsem se neuchránila před nevěděním.veřila jsem, že by kromě nemenstruování a neplodnosti mělo být vše stejné jako před tím, jak řekl lékař. Většina žen prý říká, že je jim po hysterektomii lépe a že to negativně neovlivnilo jejich život. Myslím a doufám, že tak tomu je u většiny, a že to nejsou jen slova lékařů, kterým se mnohá z nás obává sdělit skutečný stav věci ze strachu nebo kvůli studu. Chápu, že je to těžké, ale je škoda, že se o tom více a otevřeně nemluví, abychom nebyly za ty "chudinky, anebo abychom si při případných otázkách dokázaly sdělit zkušenosti a řešení. Stálo by za to otevřít o tom diskusi, ve které by ženy vyjádřily pravdu, jak jim je po všech životních stránkách. Hysterektomiíje totiž několik, a tak na tom může být každá z nás jinak (...) Názor z diskuze - dne V teoretické části práce se věnuji tématu hysterektomie z pohledu dílčích oblastí, kterých se týká. Zabývám se psychologickým významen reprodukčních orgánů ženy, pozornost věnuji také významu menstuace a menopausy. Neopomínám rovněž důležitou oblast, do které operace také zasahuje, a tím je sexuální fungování. Jak jsem zmiňovala na začátku této kapitoly, hysterektomie působí na psychiku žen a může ovlivňovat jejich vnímání sebe sama, dokonce se mohou cítit stigmatizované. I těmto jevům se věnuji 2

7 podrobněji. Následuje teoretické vymezení pojmu kvality života a jeho ukotvení v problematice hysterektomie. Cílem předkládané studie je zjistit, jak ženy, které podstoupily hysterektomii, vnímají kvalitu svého života a svou ženskou identitu, jaké změny pociťují a jakých oblastí se tyto změny týkají. Usiluji o bližší prozkoumání toho, v čem je život po hysterektomii jiný, zda se mění vnímání sebe sama a pokud ano, tak jakým způsobem. K dosažení cíle výzkumné práce jsem zvolila kombinaci kvalitativních metod, prvním krokem je obsahová analýza příspěvků diskuzního fóra za zvolené období. Druhým krokem jsou rozhovory se ženami po hysterektomii, analyzované metodou zakotvené teorie. TEORETICKÁ ČÁST 1 Hysterektomie Pojem hysterektomie vznikl spojením dvou řeckých slov hystera (děloha) a ectomy (odejmutí orgánu) a nazývá se jím zákrok, při němž je ženě chirurgicky odstraněna děloha (Lalinec-Michaud & Engelsmann, 1989; Wallach & Eisenberg, 2003). Hysterektomie patří mezi základní operace u žen. (Holub, 2009, s. 83). A je nejčastější velkou gynekologickou operací nejen u nás, ale i jinde ve světě (Bower, Schreiner, Sternfeld, & Lewis, 2008; Darling & McKoy-Smith, 1993; Elson, 2004; Fait & Koleška 2007; Gorleo, Lijoi, Biamonti, Lorenzi, Pullé, Dellacasa, & Regni, 2008; Leppert, Legro, & Kjerulff, 2007). Ročně jsou na celém světě odebrány reprodukční orgány více než půl milionu ženám (Cabness, 2010; Flory, Bissonnette, Amsel, & Binik, 2006; Garry, 2005; Wallach & Eisenberg, 2003), v České republice bylo například v roce 2003 provedeno operací (Kužel, 2004), v současné době se celkový počet pohybuje v rozmezí mezi patnácti až sedmnácti tisíci zákroků za rok. Je evidentní, že trend má vrůstající tendenci (Mokrá, 2008). Ve většině případů dochází k odebrání dělohy ve fertilním věku ženy, tedy v období před nástupem menopauzy (Garry, 2005). Průměrný věk pacientek v USA je 40,9 let a věkové rozmezí, ve kterém je nejčastěji nutno operaci provést, je mezi 3

8 35. a 55. rokem (Wallach & Eisenberg, 2003). Ačkoliv průměrný věk pacientek v České republice žádná ze studií neuvádí, lze předpokládat, že se pohybuje mezi 42 a 45 let (Bartoš & Zelenka, 1999). Indikace k hysterektomii jsou různé, nejčastější důvody pro její provedení pak jsou: při tvorbě zhoubných nádorů (nádor děložního čípku, nádor děložního těla), při tvorbě nezhoubných nádorů neboli myomů, které nelze odstranit jednotlivě, při podezření na jiná onemocnění dělohy, která ohrožují ženu na životě, při předstupních rakovinového bujení děložní sliznice, při neztišitelných krváceních (http://www.onhb.cz). V některých případech může dokonce docházet ke kombinaci těchto onemocnění (Wallach & Eisenberg, 2003). Gynekologické komplikace vedou ke zhoršení celkového zdravotního stavu a k narušenému fungování v každodenním životě (Naughton & McBee, 1997; Rannestad, Eikeland, Helland, & Qvarnström, 2001; Rannestad, 2005). Studie však uvádějí, že důvody k odstranění dělohy, které by ženu přímo ohrožovaly na životě, zaujímají z celkového počtu provedených zákroku, pouhých deset procent (Naughton & McBee, 1997). Zbylé zákroky mají vést právě ke zkvalitnění života ženy omezením chronických potíží (Elson, 2003; Garry, 2005; Rannestad et al., 2001; Wallach & Eisenberg, 2003), kterými jsou bolest, nadměrné krvácení a celkové vyčerpání (Lambden, Bellamy, Ogburn-Russell, Preece, Moore, Pepin, et al. 1997). Dle závažnosti a charakteru potíží se volí způsob provedení chirurgického zákroku. Z hlediska operačního přístupu se pak hysterektomie rozděluje na abdominální, kdy se k děloze přistupuje přes břišní stěnu. Při vaginální hysterektomii je děloha odstraněna pochvou a lze ji provést, pouze tehdy pokud není plánováno i odstranění vaječníků. Laparoskopická a laparovaginální hysterektomie je kombinací laparoskopie s vaginálním odstraněním dělohy a lze ji provést včetně odebrání vaječníků (Fait & Koleška 2007). Nejčastějším typem u nás je laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie neboli LAVH (Novotný, Králíčková, & Smitková, 2007). Podle rozsahu odstraněné tkáně se operace rozlišuje na hysterektomii prostou, kdy je odstraněna pouze děloha. Dále pak na radikální, při níž je odstraněna děloha současně s vazivovými 4

9 strukturami, které jí v pánvi drží. Posledním typem je hysterektomie s adnexktomií, v tomto případě se kromě dělohy odstraňují také vejcovody a vaječníky (Fait & Koleška 2007). Při odebrání dělohy včetně děložního čípku hovoříme o hysterektomii totální, pokud je čípek zachován, hovoříme o hysterektomii subtotální (Garry, 2005). Ačkoliv jde o poměrně běžný chirurgický zákrok, je spojen s určitými zdravotními riziky. Proto pacientka po operaci pobývá dvanáct až dvacet čtyři hodin na jednotce intenzivní péče, kde je její stav neustále monitorován, poté je přesunuta na pooperační oddělení. Celková doba hospitalizace je u laparoskopické či vaginální hysterektomie tři až pět dní, u abdominální hysterektomie čítá doba strávená v nemocnici šest až deset dní (Fait & Koleška, 2007). Podle statistik amerických gynekologů se u 25 až 50% pacientek po zákroku objeví jedna nebo více komplikací, z nichž většina je méně závažného charakteru (Garry, 2005). Ženy ze studie, kterou realizoval Kuczynski (1982, cit. dle Wade, Pletsch, Morgan, & Menting, 2000) uváděly, že se po zákroku potýkaly minimálně s jedním z těchto problémů: únava, změny hmotnosti, nervozita, nespavost, zhoršené soustředění nebo paměť, plačtivost, ztráta chuti k jídlu, zácpa, průjem, smutná nálada a změny v sexuální touze. Úmrtí pacientky je výjimečné (Garry, 2005), přesto každý rok zemře na celém světě po hysterektomii zhruba pět set žen na komplikace, které jsou způsobené převážně celkově špatným zdravotním stavem (Wallach & Eisenberg, 2003). Rekonvalescence po zákroku je velmi důležitým obdobím a její délka je individuální. Vzhledem k charakteru zákroku je žena v pracovní neschopnosti, u laparoskopických a vaginálních operací pět až čtrnáct dní, u abdominálních operací o něco déle, někdy až šest týdnů. Délku neschopnosti stanoví lékař na podkladě nároků v zaměstnání a druhu provedené operace (Fait & Koleška 2007). Přestože je pracovní neschopnost nutná, její prodlužování by nemuselo mít dobrý vliv na psychiku ženy. 1.1 Psychologický význam dělohy a vaječníků Děloha je dutý svalový orgán, hruškovitého tvaru, uložený v centru pánve (Pastor, 2007). Slouží k přijetí oplozeného rýhujícího se vajíčka, k výživě a ochraně vyvíjejícího se zárodku a plodu do porodu. (Roztočil, 2008, s. 35). Skládá se ze dvou částí, z děložního těla a děložního hrdla. Tyto dvě části se od sebe liší nejen svou morfologií, funkcí a rozdílnou senzitivitou na pohlavní hormony, ale i patologickými procesy, které 5

10 je postihují (Mára & Holub et al., 2009). Velikost dělohy se v průběhu života neustále mění (Slezáková et al., 2007). U žen, které doposud nebyly těhotné, bývá 8 až 10 cm dlouhá a 2 až 3 cm široká. Její váha se pohybuje okolo 50g. V období menstruace se děloha nepatrně zvětšuje, v období těhotenství jsou dokonce její rozměry mnohonásobně větší (Roztočil, 2008). Děloha má svou funkci také při pohlavním styku, děložní hrdlo, neboli čípek je erotogenní zónou a některým ženám přináší stimulace této části příjemné prožitky. U malého procenta žen dochází při prožívání orgasmu ke křečovitým stahům dělohy, které umocňují jejich sexuální uspokojení (Pastor, 2007). Ačkoliv je děloha poměrně malá a lidskému oku skrytá, v minulosti byla považována za regulační a kontrolní orgán, důležitý pro řízení fyziologických funkcí. Byla vnímána jako zdroj energie a vitality, také jako centrum sexuální síly, které udržovalo ženu mladou a atraktivní (Sloan, 1978). Pastor (2007, s. 25) uvádí, že děloha je symbolem ženství a její řecké pojmenování hystera má svůj původ v zastaralém přesvědčení, že tento orgán má přímý vliv na ženskou psychiku. Lidé věřili, že odnětím dělohy lze ženy zbavit hysterie (Pastor, tamtéž). Mnoho medicínských a psychologických studií uvádí, že ženy při odebrání dělohy pociťují velkou ztrátu, především postrádají kus ze své ženskosti (Elson, 2004). S odebráním dělohy se může změnit i sebe-pojetí ženy, představa o sobě a vlastním těle. Vnímání sebe sama jako ženy, jako atraktivní osoby je narušeno neschopností mít děti, což je ve společnosti součástí ceněné sociální role. Žena tak mění své postoje k sobě a ke svému tělu i přesto, že navenek nejsou žádné tělesné změny vidět (Webb & Wilson- Barnett, 1983). Pro hormonální hierarchii organismu a ženskou sexualitu mají však daleko větší význam vaječníky neboli ovaria. Jedná se o párové pohlavní žlázy velikosti švestky, které jsou uloženy při boční stěně malé pánve (Slezáková et al., 2007). Zdravé vaječníky produkují od puberty do klimakteria ženské pohlavní hormony estrogen a progesteron, které jsou zodpovědné za primární a sekundární pohlavní znaky ženy, a také za menstruační cyklus (Elson, 2004; Fait & Koleška, 2007; Mára et al., 2009; Slezáková et al., 2007). Ženy, které hysterektomii podstupují, jsou často stavěny před otázku, zda si přejí vaječníky ponechat nebo odstranit. Vzhledem k jejich funkci, která mimo jiné brání stárnutí organismu, nejsou ani lékaři v této otázce jednotní. Obecně se doporučuje 6

11 ženám blížícím se věku 49 let, což je přibližná doba přirozeného vyhasínání funkce vaječníků, jejich odstranění (Fait & Koleška 2007). Elson (2002, 2003, 2004) ve svých kvalitativních studiích opakovaně potvrdila, že děloha a vaječníky jsou ženami vnímány jako součást jejich přirozenosti. Jsou zdrojem pohlavní diferenciace a jsou nositelem kulturního a osobního významu (Elson, 2004). Je tedy zřejmé, že s jejich odstraněním nastává pro ženu zcela nová situace. Pokud byla hysterektomie provedena před zahájením menopauzy, přichází pacientka také o pravidelný menstruační cyklus. I ten má svůj psychologický významu v životě ženy. 1.2 Psychologický význam menstruace Podle Pastora (2007, s. 129) je menstruace fyziologický a přirozený projev cyklických hormonálních změn v organismu ženy v období její plodnosti. Při její absenci, po vyloučení těhotenství, pátráme po příčině poruchy. První menstruace, nazývána také menarche, se může objevit kdykoliv mezi 8 až 16 lety. Poslední perioda neboli menopauza značí konec reprodukčního věku ženy a obvykle se objevuje mezi 45. a 55. rokem (Ferin, Jewelewicz, & Warren, 1997). V průběhu historie byl menstruačnímu cyklu připisován různý význam. Primitivní národy považovaly první menstruaci za známku dospělosti a tímto okamžikem byla dívka připravená ke sňatku (Ferin et al. 1997). Z psychologického hlediska je právě nástup menstruace mimořádně významnou událostí (Lips, 1999; Martin, 1992; Vymětal, 2007). V některých případech se můžeme setkat s ženskými oslavami, které pomáhají dívkám tento fakt přijmout. Menstruace je významným fenoménem také z toho důvodu, že svým charakterem projevu ženství souvisí s potřebou přijetí ženské role neboli pohlavní identity (Vymětal, 2007). Většina kultur vnímá menstruaci jako pozitivní aspekt života dodnes (Ferin et al., 1997). Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že nejen první perioda, ale i cyklus během života má pro ženu svůj význam. Menstruace je symbolem zdraví, plodnosti a mládí. Její nástup signalizuje přechod z dětského věku do dospělosti, přerod z role dívky do role ženy. Otázkou tedy je, jaký význam má pro ženu její absence, která se nutně s hysterektomií pojí. Cítí se pak žena méně ženou? Je nějakým způsobem narušena její role? Drelich a Bieber (1958, cit. dle Elson, 2002), kteří se tímto tématem zabývali, zjišťovali postoje 7

12 a emoce žen před odebráním dělohy a následně pak po operaci. Zjistili, že zánik menstruace je jedním z hlavních témat, kterému ženy po hysterektomii věnují značnou pozornost. Ačkoli si před operací ženy stěžovaly na nepříjemné příznaky, úzce související s jejich periodou (bolesti, křeče, nevolnost atd.), vnímaly její ztrátu negativně. O třicet let později tento závěr potvrdil i Rosenhand (1984, cit. dle Elson, 2002) a doplnil, že menstruace je ceněná také vzhledem ke své funkci, kterou plní. 1.3 Psychologický význam menopauzy Menopauzou je nazýváno poslední menstruační krvácení, způsobené přirozeným skončením cyklické ovariální činnosti. (Jandásková, 2009, s. 130). Dochází k pozvolnému vyhasínání hormonální funkce vaječníků, a to nejčastěji mezi 45. a 55. rokem věku. Menopauza v nižším věku je častější u žen s nízkou tělesnou hmotností, nízkým socioekonomickým statusem, u žen bezdětných a dlouhodobých kuřaček (Stanton, Lobel, Sears, & DeLuca, 2002). V literatuře se také setkáváme s pojmem klimakterium, jedná se o ne zcela přesně ohraničené období přechodu z reprodukčního do nereprodukčního období ženy. Fyziologicky se vyskytuje mezi 45. a 60. rokem věku. (Jandásková, 2009, s. 130). V evropských zemích se dříve klimakteriem označovalo přechodné období hormonálních změn, menopauzou pak poslední perioda. V současné době se však autoři přiklánějí k americkému trendu, kdy se pro oba jevy používá shodný pojem menopauza (Holte, 1998). V českém prostředí, zejména pak u laické veřejnosti, se termín menopauza také používá spíše pro pojmenování procesu vyhasínání funkce vaječníků, tedy pro pojmenování obtíží a změn s vyhasínáním spojených. Ve své práci tak tento pojem užívám s ohledem na nynější trend, tedy pro označení procesu. Menopauza je proces, ve kterém dochází k mnoha fyzickým a psychickým změnám (Leifer, 2007). Příznaky deficitu estrogenu v období klimakteria jsou velmi individuální, někdy téměř vzbuzují pocity závažného onemocnění. Jde o nepravidelné nebo vynechávané krvácení, návaly horka, noční pocení, zvýšenou nervozitu, nespavost, poruchy spánku, bolesti kloubů a hlavy, sníženou pružnost močového měchýře a z toho plynoucí problémy s inkontinencí, sušší sliznice (dutiny ústní, nosní, oční, ale i v pochvě a poševním vchodu). Žena může pociťovat nepříjemné změny při pohlavním styku, 8

13 ztrátu chuti na sex, mohou se objevit pochybnosti o vlastní přitažlivosti pro partnera. Důsledkem dlouhodobého hormonálního deficitu vzrůstá ohrožení osteoporózou neboli řídnutím kostí, kardiovaskulárním onemocněním, vysokým krevním tlakem, cévní mozkovou příhodou a zvyšuje se i pravděpodobnost výskytu nádoru tlustého střeva (Burdová, nedat.; Dennerstein, 1996; Fait & Koleška 2007; Stanton et al., 2002; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Uvedené obtíže výrazně snižují kvalitu následného života ženy (Burdová, nedat.; Jandásková, 2009). Během menopauzy se žena musí vyrovnat nejen s hormonálními změnami a se ztrátou reprodukčního potenciálu, ale i s vědomím, že končí období středního věku. Způsob, jakým se žena na tyto změny adaptuje, je ovlivněn jednak socioekonomickými charakteristikami (jako je úroveň vzdělání, zaměstnání, příjem a sociální vazby) a dále také osobnostními psychologickými předpoklady (Dennerstein, 1996). Jandásková (2009) uvádí následující druhy adaptace: adekvátní žena se přizpůsobí změnám, které přicházejí, pasivní žena rezignuje na změny, neurotická u ženy, která se velice těžce vyrovnává se ztrátou ženství, hyperaktivní žena, která svou aktivitu soustřeďuje na práci a společenské uplatnění. Podle Beyenneho (1986, cit. dle Jandásková, 2009) adekvátní přizpůsobení na změny související s menopauzou nalezneme ve skupině vzdělaných žen, naopak u fyzicky pracujících a sociálně slabých pak převládá spíše pasivní odpověď. Ženy, které jsou aktivní ve společenském životě, mají menší množství nepříjemných příznaků, nejvýraznější příznaky pak trápí převážně osoby s neurotickou reakcí. Smith (1996) ve své studii zjistil, že ženy, které mají negativní představy o menopauze, ale i ženy somaticky nemocné, s nízkým socioekonomickým statusem, svobodné nebo vdovy, mají vyšší pravděpodobnost pro vznik psychických poruch v tomto období. Dennerstein (1996) naopak tvrdí, že jsou to společenské a rodinné faktory, co hraje důležitou roli při etiologii psychických poruch, spíše než proces menopauzy. Podle mého názoru jde vždy o kombinaci několika faktorů, které se podílejí na tom, zda se žena s tímto nelehkým obdobím vypořádá, aniž by se u ní rozvinulo nějaké duševní onemocnění. Svou roli hraje psychický a fyzický stav ženy před samotným procesem, její zkušenost, podílí se vliv 9

14 okolí a v neposlední řadě je to i osobnost, která zaručuje velké individuální rozdíly ve zvládání. Kulturní prostředí je také důležitou proměnnou, která ovlivňuje prožívání menopauzy. To, jak daná společnost vnímá stáří, roli ženy a ženskost jako takovou hraje velkou roli. V zemích, kde je stáří považováno za úcty hodné období, problém menopauzy prakticky neexistuje. Naproti tomu ve Spojených státech, kde je kladen velký důraz na význam zdraví, na hodnotu mládí, důležitost sexuální přitažlivosti a fyzické krásy, jsou negativní dopady menopauzy na psychiku větší hrozbou (Leifer, 2007). Domnívám se, že situace v České republice je podobná jako v USA a jako v celé euroamerické kultuře. Společnost, orientovaná na výkon, stáří sice respektuje, ale neuznává. Postoje společnosti ke stáří jsou spíše negativní a období stárnutí je vnímáno jako nechtěné a zatěžující (Říčan, 2004). Přirozený proces menopauzy trvá několik let (Dennerstein, 1996; Elson, 2004; Garry, 2005; Stanton et al., 2002). Ve své komplexní podobě zahrnuje biologické, psychologické, sociální a kulturní faktory (Dennerstein, 1996). Obecně za něj považujeme období, kdy žena déle než jeden rok nemenstruuje (Leifer, 2007; Stanton, et al., 2002). Při chirurgickém odstranění dělohy bývají velmi často odstraněny i vaječníky, tím dochází k uměle vyvolanému přechodu, bez ohledu na věk ženy (Burdová, nedat.). Umělý přechod je na rozdíl od přirozeného velmi rychlý a příznaky hormonálního nedostatku bývají mnohem silnější (Elson, 2004; Burdová, nedat.). Dennerstein (1996) v rámci své studie tento názor potvrdil, ženy po hysterektomii uváděly více obtěžujících symptomů menopauzy než ty ženy, které procházely přirozeným přechodem. K podobným závěrům došli i Bhattacharya a Jha (2010), kteří se zabývali kvalitou života žen po umělém a přirozeném přechodu, potvrzují, že rapidní úbytek estrogenu po hysterektomii, při níž byly odebrány i vaječníky, umocňuje nepříznivé symptomy a kvalita života je významně horší. Garry (2005) upozorňuje na zhoršené sexuální prožívání, oslabení touhy a proměny ve vnímání vlastního těla. Nicméně dodává, že u žen nad 45 let tyto obtěžující změny nepozoroval, dokonce se u této věkové kategorie k odebrání vaječníků přiklání, pokud už žena musí hysterektomii podstoupit. Svůj názor obhajuje tak, že jde o nejlepší způsob, jak snížit riziko vzniku rakoviny vaječníků v pozdějším věku. 10

15 Akutní příznaky spojené s menopauzou lze nejúčinněji řešit hormonální substituční léčbou. Pokud lékař striktně dodržuje pravidla individuálního přístupu a léčbu zahájí včas, její přínos převažuje nad riziky (Fait & Koleška 2007). Dlouhodobé sledování žen, které pravidelně užívaly estrogen, potvrdilo, že substituční léčba poměrně rychle zlepšuje psychický stav a kvalitu života (Holte, 1998). 1.4 Sexuální fungování po hysterektomii Sexuální fungování nemalou částí ovlivňuje kvalitu života většiny dospělé populace (Bayram & Beji, 2010; Velechovská, Weiss, & Cibula, 2010). Vzhledem k tomu, že hysterektomie je zákrok, který se přímo týká pohlavních orgánů, není proto překvapením, že v mnoha případech mají ženy největší obavy právě o kvalitu následného sexuálního života (Fait & Koleška 2007; Wallach & Eisenberg, 2003; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Obecně platí, že po vaginálním nebo abdominálním typu operace je nutné dodržovat sexuální abstinenci alespoň po dobu šesti týdnů. Při radikálním typu může být hojení o něco delší a pohlavní život se doporučuje obnovovat velmi pozvolna (Fait & Koleška 2007). Fait a Koleška (2007) ve svém průvodci pro pacientky tvrdí, že samotné odstranění dělohy nemá žádný vliv na pohlavní styk a jde pouze o ukončení možnosti mít děti a menstruačního krvácení. Domnívám se, že tato formulace je nepřesná a bylo by vhodné jí doplnit nebo úplně přeformulovat. Vliv hysterektomie na sexuální fungování je předmětem mnoha odborných studií a i když jsou jejich závěry mnohdy nejednotné, v jednom se shodují jasně - hysterektomie sexuální fungování ovlivňuje (Bayram & Beji, 2010; Elson, 2004; Darling & McKoy-Smith, 1993; Rhodes, Kjerulff, Langenberg, & Guzinski, 1999; Stovall, 2006; Wallach & Eisenberg, 2003; Webb & Wilson-Barnett, 1983). Stovall (2006) uvádí, že u 10 až 40% žen se po operaci objevují potíže různého charakteru, snižuje se sexuální touha a schopnost prožívat orgasmus. Z fyziologického hlediska řídí sexuální touhu a prožívání orgasmu hormon testosteron, který z 50% produkují vaječníky. Při odebrání dělohy dochází k menšímu prokrvování těchto párových orgánů a následkem je právě jejich snížená funkce (Wallach & Eisenberg, 2003). Fogel a Woods (2008) uvádějí, že snížená schopnost dosahovat orgasmu může být ovlivněna také psychickým prožíváním ztráty dělohy. Především u žen, které si 11

16 myslí, že je jejich sexualita na přítomnosti dělohy závislá. Strach z bolesti nebo strach z poranění při styku rovněž negativně ovlivňuje sexuální prožívání (Elson, 2004; Wallach & Eisenberg, 2003). Někteří autoři (Bayram & Beji, 2010; Stovall, 2006) se shodují, že důležitým indikátorem sexuálního fungování po zákroku je především jeho fungování před operací. Ženy, které mají kvalitní sexuální vztah, touží po tom, aby si tento stav udržely i po operaci. Pokud jsou v této oblasti nějaké obtíže již před tak zatěžující situací, problémy samozřejmě přetrvávají nebo se dokonce stupňují. (Bayram & Beji, 2010). Sexualita je velmi komplexní pojem, formovaný mnoha faktory. Ovlivňují ji společenské normy, vztah obou partnerů, životní spokojenost, hladina hormonů, chronická onemocnění, dlouhodobě užívané léky atd. (Bayram & Beji, 2010). Je velmi obtížné všechny tyto faktory zahrnout a výsledky studií se liší se zvoleným metodologickým přístupem. Rhodes et al. (1999) prováděli opakované šetření po šesti, dvanácti, osmnácti a dvaceti čtyřech měsících, zacílené právě na sexuální fungování po hysterektomii. Zjistili, že každá z následujících etap je hodnocena pozitivněji než předchozí. Výzkum tak naznačuje, že kvalita sexuálního života se po zákroku postupně zlepšuje. Bayram a Beji (2010) hodnotí tento postup šetření jako nejvhodnější, jelikož umožňuje zachytit skutečný proces zotavování se. U operací pánevních orgánů se uvádí, že k úplné rekonvalescenci je nutno vyčkat nejméně šest měsíců. Ve studiích, kde se výzkumníci dotazovali žen na stejné téma pouhé tři měsíce po zákroku, byly názory na sexuální fungování spíše negativní (Bayram & Beji, 2010). Gorleo et al. (2008) se ve svém kvantitativním výzkumu, kdy porovnával mimo jiné i celkovou spokojenost žen se sexuálním životem po subtotální nebo totální hysterektomii, dotazoval rok po operaci a názor žen byl v obou výzkumných skupinách také spíše negativní. Ve srovnání s obdobím před operací ženy pociťovaly určité nepohodlí při pohlavním styku. Při porovnání různých studií lze říci, že kvalita sexuálního života je aktuálně hysterektomií narušena, její bezprostřední dopad hodnotí ženy obvykle negativně. Nicméně pokud je však výzkum založen na longitudinálních datech, která umožňují dlouhodobé sledování individuálního vývoje, pak se ukazuje, že v průběhu času se situace obvykle zlepšuje. Závěrem lze tedy říci, že ačkoliv si ženy krátce po operaci stěžují na bolesti při pohlavním styku, sníženou sexuální touhu nebo její úplnou absenci a na zhoršenou 12

17 schopnost dosahovat orgasmu, z dlouhodobého hlediska má hysterektomie často pozitivní vliv na kvalitu sexuálního fungování (Darling & McKoy-Smith, 1993; Gütl et al., 2002; Webb a Wilson-Barnett, 1983). Doba nutná k rekonvalescenci je nejméně tři měsíce, období bez potíží lze však očekávat o něco později. Celkovou psychosexuální adaptaci po hysterektomii pak ovlivňuje vztah mezi těmito faktory: věk; hladina hormonů; typ hysterektomie; kulturní prostředí; vztah s partnerem; význam, který žena připisuje děloze; úleva od potíží a význam, který žena připisuje operaci (Bayram & Beji, 2010). 1.5 Psychologické aspekty hysterektomie Zdravotní obtíže gynekologického charakteru ovlivňují psychickou pohodu ženy a jsou často spojovány s psychiatrickou morbiditou (Rannestad, 2005). Rozvoj deprese po hysterektomii je často diskutovaným tématem a dříve byla nejčastěji uváděnou psychopatologickou reakcí (Roeske, 1978). V osmdesátých letech minulého století byl realizován velký počet studií zaměřených na výskyt tohoto onemocnění u žen právě po hysterektomii. Výsledky však byly poměrně rozporuplné, ostatně tak je tomu dodnes. Některé ze studií dokládají, že ženy po hysterektomii mají příznaky depresivního prožívání (Carlson, 1997; Carranza-Lira et al., 1997, cit. dle Williams & Clark, 2000; Wade et al., 2000). Wukasch (1996) se v rámci svého zkoumání zabýval vlivem sexuálního zneužívání (znásilnění a incestu) na výskyt deprese po tomto druhu zákroku. Výzkumný soubor tvořilo devadesát dva žen a šetření probíhalo opakovaně po šesti, dvanácti, osmnácti a dvaceti čtyřech měsících. U zneužívaných žen se v prvním roce měření objevovala vyšší úroveň deprese, avšak v následujících obdobích již žádné rozdíly pozorovány nebyly. Současné, metodologicky propracovanější, studie však přinášejí nové závěry, uvádí se, že určité ohrožení existuje, avšak u pacientek, které trpěly psychickými poruchami, osobními a psychosociálními problémy již před zákrokem. Deprese propuká v důsledku emoční reakce na operaci, nicméně hysterektomie sama o sobě nemá vliv na vznik psychiatrických onemocnění (Bayram & Beji, 2010; Khastgir, Studd, & Catalan, 2000). Dokonce se zjistilo, že zákrok může díky jeho pozitivnímu vlivu na psychiku pacientky počet psychiatrických symptomů snížit a celkově tak zlepšit psychickou 13

18 pohodu ženy (Carlosn, 1997). Kjerulff et al. (2000, cit. dle Bayram & Beji, 2010) ve svém výzkumu také uvádí nižší míru deprese a úzkosti po operaci, celkové zlepšení kvality života, především pak v oblasti sociálního fungování. Alexander et al. (1996) popírá existenci jakéhokoliv důkazu, který by potvrzoval, že sama hysterektomie stojí za vznikem psychiatrických onemocnění. Nicméně, autoři (Bayram & Beji, 2010; Rannestad, 2005) se shodují, že psychopatologie vyskytující se u ženy před operací je indikátorem psychopatologie po zákroku. Hysterektomie tedy psychopatologii nezpůsobuje, ale může její projevy umocnit. Negativní zjištění v tehdejších výzkumech mohla být zapříčiněna nevhodným výběrem výzkumného souboru, malým počtem zkoumaných osob, porovnáváním neekvivalentních skupin, zvolením nejasných metodologických postupů nebo absencí kontrolní skupiny (Webb & Wilson-Barnett, 1983). S velkou pravděpodobností byla rovněž smutná nálada a rozladění ze ztráty dělohy interpretována právě jako pooperační deprese. Jak jsem již dříve uváděla, děloha může mít pro ženu zvláštní význam a po jejím odebrání se může cítit odlišně. Rannestad et al. (2001) uvádějí, že pokud sebe-pojetí ženy vychází z reprodukční role, čili z vědomí, že posláním ženy je mateřská role, hysterektomie může vyvolat hluboký pocit ztráty, a to i tehdy, pokud je provedena v době již probíhajícího klimakteria. Dodává však, že v současné době se postavení ženy ve společnosti mění, apel na roli matky oslabuje a pro ženu již není nezbytné mít dělohu, aby si zachovala svou ženskou identitu. Sungur (1997, cit. dle Bayram & Beji, 2010) shrnul faktory, které ovlivňují psychické problémy po hysterektomii: deprese v anamnéze, duševní nemoci nebo deprese v rodině, pacientka mladší 35ti let, nenaplněná touha mít dítě, problémy sexuální identity, strach ze ztráty sexuální atraktivity, negativní postoje partnera. 14

19 Názor partnera, empatický přístup a podpora z jeho strany je také důležitou proměnnou, která snižuje riziko výskytu negativních psychických reakcí. Pokud má však pár vztahové problémy již před operací, riziko negativního vývoje i po operaci je značné. Lalos a Lalos (1997) se v rámci hloubkových rozhovorů s partnery žen věnovali této problematice podrobněji, celkem se zúčastnilo dvacet čtyři respondentů. Přibližně polovina z nich cítila rozpaky nad rozhodnutím partnerky operaci podstoupit, připouštěli, že potíže spojené s onemocněním před operací komplikovaly jejich sexuální soužití s partnerkou a snižovaly tak celkovou kvalitu jejich života. Většina z nich uváděla, že po hysterektomii se tento stav zlepšil a zároveň pozorovali i lepší psychickou pohodu svých partnerek. Výzkumů, zabývajících se vlivem hysterektomie na psychické zdraví žen, proběhlo již velké množství. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se jedná o metodologicky velmi náročné projekty, jejichž ambice nebyly vždy naplněny. O možných zkresleních jsem se již zmiňovala, vedle nich je také velmi důležité zohledňovat osobní a rodinnou anamnézu ženy, kulturní a rodinné zázemí, ze kterého pochází, a v neposlední řadě nesmíme zapomínat na osobnost a její schopnost zvládání. Všechny tyto proměnné mohou ovlivnit, zda se projeví nebo neprojeví psychiatrické onemocnění. 1.6 Identita ženy po hysterektomii Identitu jedince můžeme vymezit jako subjektivní prožívání (částečně uvědomované, většinou však neuvědomované) toho, čím jedinec je (vlastní autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a prostoru), jako individuum nebo jako člen lidských společenství (Bačová, 1994, 28). Hysterektomie však svým charakterem může toto vnímání ženy sebe sama nějakým způsobem ovlivnit. Greil (1991, cit. dle Elson, 2004) se například zabýval vlivem neplodnosti, která se s odebráním dělohy nutně pojí, na sebepojetí ženy. U žen pozoroval změny, které nazývá šokem identity a dává je do spojitosti s pocity vlastního selhání. Domnívá se, že pro ženy je neplodnost velmi stresující záležitostí, a to z toho důvodu, že mateřství vnímají jako podstatnou složku vlastního já. Jiné studie (Dreilich & Beiber, 1958, cit. dle Elson, 2002; Roeske, 1978), které jsou v souladu s těmito zjištění, je doplňují a dodávají, že hysterektomie je více zatěžující pro ty ženy, kterým byl zákrok proveden ještě před nástupem menopauzy. 15

20 Obzvlášť stresující je pak pro ty ženy, které nemají děti. Zvýšená zátěž je spojována s nenaplněnou mateřskou rolí. V kontrastu je názor jiných autorů, například Rannestad (2005) uvádí, že ztráta možnosti mít dítě nemusí být nutně vážným následkem pro sebepojetí ženy, v současné době se mateřství stalo menší složkou ženské identity a sociální změny ve společnosti vedou k tomu, že ženy nacházejí část své identity i mimo něj. Elson (2003) však tento názor ve svém výzkumu nepotvrzuje, většina účastnic jejího výzkumu považovala možnost mít děti za důležitou součást své identity a bylo pro ně důležité. Ženy po hysterektomii může také trápit myšlenka, zda jsou stále normálními ženami. Negativní pocity a percepce sebe sama v nich mohou vyvolávat necitlivé reakce okolí. Augustus (2002) ve výpovědích žen, kterým byla odebrána děloha, pozoroval obavy ze stigmatizace. Důvodem může být negativní konotace hysterektomie ve společnosti. Richter et al. (2000) došel k podobnému zjištění a dodává, že jsou to převážně muži, jejichž reakcí se ženy bojí. U některých z nich pak můžeme pozorovat různé strategie k zatajení skutečnosti, že jim byla provedena hysterektomie. Augustus (2002) toto jednání popisuje jako způsob, jak se vyrovnat s neviditelným stigmatem. Okolí sice nepozná, že žena nemá dělohu, ona se přesto cítí jiná. 2 Kvalita života Zkoumání kvality života se v posledních desetiletích dostalo do popředí zájmu nejen psychologie, ale i mnoha jiných vědních oborů, například sociologie, politologie, ekonomie, sociální práce, kulturní antropologie a dalších (Bačová, 2008; Mareš, 2006). Setkáme se s ním ve většině medicínských oborů, v ošetřovatelství, v biologických oborech, v ekologii, tedy v oborech, které se zajímají o živé organismy. (Mareš, 2006, s. 11). Cílem bádání v této oblasti je podpora a rozvoj takového životního prostředí a životních podmínek, které lidem umožňují žít lepším způsobem. Podporuje hledání podmínek, které člověku umožňují žít smysluplnější život (Payne, 2005). Obecně řečeno, studium kvality života v současné době znamená hledání a identifikaci faktorů, které přispívají k dobrému a smysluplnému životu a k pocitu lidského štěstí. (Hnilicová, 2005, s. 206). 16

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných?

Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Umí paliativní medicína zmírnit utrpení nevyléčitelně nemocných? Ondřej Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Téma utrpení a důstojnosti užívají stoupenci i odpůrci eutanázie Nevyléčitelné onemocnění

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

1 Zdraví, právo na zdraví

1 Zdraví, právo na zdraví 1 Zdraví, právo na zdraví V současné době není žádný stát na světě schopen zabezpečit takovou zdravotní péči, která by jeho občanům poskytla vše, co medicína umožňuje. Uvedený problém není pouze problémem

Více

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Ošetřovatelství vědní obor. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství vědní obor Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ošetřovatelství 1 = samostatný vědní obor = zabývá se všemi složkami procesu ošetřování nemocného člověka = vědní disciplína zaměřená

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová

Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta. Ing. Veronika Mezerová Způsoby hodnocení kvality života z pohledu pacienta Ing. Veronika Mezerová Quality of Life (QoL) Kvalita života Obecná QoL populace Všeobecné zdraví Podmínky života (OECD) Životní prostředí, ekonomika

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno

Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Domácí umírání Romantické přání nebo reálná možnost? O.Sláma Masarykův onkologický ústav Brno Umírání v ČR V ČR každoročně zemře kolem 105 000 lidí 35000 Absolutní počty zemřelých v ČR podle pohlaví a

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska

Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná východiska EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Zdraví, podpora zdraví a prevence obecná

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová

Monitorovací systém problémových projevů chování. PhDr. Jana Zapletalová Monitorovací systém problémových projevů chování PhDr. Jana Zapletalová V průběhu každodenní práce se žáky a studenty se psychologové, speciální pedagogové, výchovní poradci i třídní učitelé ve školách

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo.

Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. Pražská charta - výzva vládám, aby mírnily utrpení nevyléčitelně nemocných a uznaly přístup k paliativní péči jako lidské právo. European Association for Palliative Care (EAPC - Evropská asociace paliativní

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Trauma, vazby a rodinné konstelace

Trauma, vazby a rodinné konstelace Trauma, vazby a rodinné konstelace Terapeutická práce na základě vícegenerační systemické psychotraumatologie (VSP) / - konstelací traumatu www.franz-ruppert.de 1 Vzájemné působení mezi metodou systemických

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Saturace potřeb v oblasti sebekoncepce a sebeúcty Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové OP v oblasti sebeúcty a sebekoncepce 1. Charakteristika sebekoncepce a sebeúcty 2. Problematika sebekoncepce

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem Velká Hradební 13 400 01 Ústí nad Labem Katedra ošetřovatelství a porodní asistence OTÁZKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Z OŠETŘOVATELSTVÍ AR 2014/2015

Více

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace

Profesionální adaptace, deformace, syndrom vyhoření, iatrogenie - prezentace Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM

Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Bc. Lucie Petroušová, DiS. České Budějovice 2013 KOMUNIKACE S PRENATÁLNÍM JEDINCEM Prenatální psychologie a vnímání plodu v této rovině Na významu nabývá nejen zájem o fyzický vývoj plodu, ale dokládají

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011

Jana Šeblová. Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 Jana Šeblová Pelhřimovský podvečer 21. 22. 10. 2011 PSYCHOLOGICKÁ RIZIKA ARS PTSP Po vystavení kritické události Záchranáři odolnější než běžná populace Profesní expozice význam vzdělávání, nácviku dovedností,

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO

KRIZOVÁ INTERVENCE. Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO KRIZOVÁ INTERVENCE Mgr. MORAVČÍK BRANISLAV KARIM FN BRNO Cíle prezentace Definování krize Představit formy krizové intervence Nastínit prvky krizové intervence Proč je potřebné myslet na krizovou intervenci

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz

Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie. PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Pacienti ÚHKT a pár postřehů z psychologie PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D. http://klimes.mysteria.cz Obsah Dotazníkové šetření ÚHKT Achillova pata - pozdní diagnosa Škodlivé obranné reakce Symbolické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky:

Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: Trauma-vzniká působením extrémně stresujícího zážitku nebo dlouhotrvající stresující situace, které mají následující charakteristiky: příčina je pro jedince vnější; je pro něj extrémně děsivá; znamená

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Ergonomie, stres a zubní lékař

Ergonomie, stres a zubní lékař Ergonomie, stres a zubní lékař MUDr. Zdeňka Šustová, Ph.D., MUDr. Martin Kapitán, Ph.D. LF UK a FN Hradec Králové Mgr. Stanislav Opluštil Hella Autotechnik Nova s.r.o. Souvislosti Zubní lékař Ergonomie

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz

1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu. Mgr. Petra Léblová. p.leblova@seznam.cz 1. Konference integrativní psychoterapie Skálova institutu Mgr. Petra Léblová p.leblova@seznam.cz Nádorová onemocnění patří mezi život ohrožující onemocnění Ročně onemocní 1 dítě ze 600 zdravých do 15

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN

Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Vliv náhradních forem péče na vývoj a život dítěte PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN HISTORIE V ČR V ČR především spojeno s výzkumy světového významu Prof. Matějčeka,

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti.

PSYCHOPATOLOGIE. Zapamatuj si! Vyřeš! Pochop! Zeptej se vyučujícího! OBECNÁ SPECIÁLNÍ. Normalita osobnosti. Poruchy osobnosti. Slovo úvodem Předložené studijní materiály slouží jako podpora pro kontaktní výuku. Jejich cílem je předložit ucelený pohled na obsah předmětu a také vám trošku usnadnit učení. Proto se snažím, aby byly

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství

Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Vznik, stabilita a prožívání osamělého rodičovství Příspěvek k diskusi o příčinách jeho nárůstu Věra Kuchařová Výzkumný ústav práce a sociálních věcí 29.9.2008 Reprodukce nebo intimita? 1 Obsah příspěvku

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení

Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Spokojený pracovník dobrý pracovník aneb Pozitivní přístup v organizaci a řízení Konference Psychologie práce a organizace v ČR Praha 21.9.2012 Alena Slezáčková Dozvíte se I. Čím se zabývá pozitivní psychologie?

Více

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1

Stres. Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Stres, distres, eustres, frustrace. Zvládání distresových situací. Člověk sám sobě jako zdroj stresu. PSSúj5 1 Stres Termín vyjadřující náročné životní situace a stavy organismu. V běžném jazyce:

Více

Povědomí o homeopatii

Povědomí o homeopatii Povědomí o homeopatii Průzkum portálu Ordinace.cz mezi pacienty, 2012 a Praha, duben Mgr. Romana Žatecká, šéfredaktorka HOMEOPATIE A ORDINACE.CZ Portál Ordinace.cz realizoval v měsíci dubnu průzkum názorů

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 0 6 MUDr. Bc. Rostislav

Více

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

ATTACHMENT KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011. PhDr Petra Vrtbovská PhD DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE ATTACHMENT DŮLEŽITÉ TÉMA NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE KONFERENCE O PĚSTOUNSKÉ PÉČI OSTRAVA 22 11 2011 PhDr Petra Vrtbovská PhD Co budeme probírat PROČ DÍTĚ POTŘEBUJE RODIČOVSKOU PÉČI Co je citové pouto (attachment)

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více