Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy"

Transkript

1 Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

2 Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru uvádíme na trh unikátní sortiment brusiv Bona Abrasives, která jsou vyvinutá na základì speciálních požadavkù pro broušení døevìných podlah a nabízí tak vìtší trvanlivost, rychlost a lepší výsledky. Vyzkoušeno, testováno a používáno parketáøi a odborníky po celém svìtì. Brusiva Bona byla nyní ovìøena komplexním testováním ve Stuttgartu (Nìmecko) a ovìøili jsme si jejich vynikající vlastnosti. Odolnost vydrží déle Rychlost - rychlejší broušení Výsledky - ménì spotøebovaných pásù, hladší povrch

3 Navržené speciálnì pro døevìné podlahy Døevìné podlahy vyžadují povrchy se speciálními vlastnostmi. A právì proto pokud jde o broušení døevìných podlah, musí být použité speciální brusivo, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku vybroušení povrchu. Bona za 90 let zkušeností v oboru vyvinula speciální technologii výrobu brusiva s optimální smìsí materiálu speciálnì vyvinutých pro broušení døevìných podlah. Odolnost vydrží déle Výsledek - hladší povrch Brusiva Bona Abrasives jsou dokonale vyvážená brusiva nabízející kombinaci agresivního broušení a hladšího povrchu, aby výsledkem byla perfektnì vybroušená døevìná podlaha. Namísto toho, aby vytrhla døevìná vlákna a poškodila podlahu, naše brusiva brousí povrch homogennì, což vede k viditelnì hladšímu povrchu. Speciální smìsi brusných materiálù poskytují perfektní výbrus døevìných povrchù a pøitom zùstávají ostré po celou dobu brusného procesu. Bez ohledu na brusné požadavky, sortiment brusiva Bona Abrasives nabízí ideální øešení pro broušení døevìných podlah. Rychlost - rychlejší broušení Speciální smìs brusiv Bona Abrasives nabízí vynikající rychlost ve srovnání s ostatními konkurenèními brusivy stejného materiálu, a to až o neuvìøitelných 65%. Navíc antistatické vlastnosti produkují ménì prachu a tím minimalizují èištìní brusných strojù, takže broušení probíhá mnohem rychleji.

4 Vyzkoušeno a provìøeno - nyní technicky ovìøeno Výkon brusiv Bona Abrasives byl nyní technicky provìøen vybranými kvalifikovanými podlaháøi po celém svìtì. A výsledek byl ohromující. V létì 2014 provìøila firma Bona rozsáhlým a podrobným testem brusiva, test byl proveden ve Stuttgartu (Nìmecko). Brusiva Bona byla porovnána s brusnými výkony bìžnì používaných produktù konkurenèních znaèek. Bezkonkurenèní výkon brusiv Bona Abrasives byl nyní vìdecky ovìøen s vynikajícími výsledky. V komplexním testu zirkonového a keramického brusiva byly testovány brusiva, jednotlivì a i v sekvencích, pro vyhodnocení, aby se urèil rozdíl ve výkonu mezi pøíslušnými konkurenèními produkty.

5 Testování ve Sttugartu 2 Pro rozsáhlý projekt bylo použito velkého prostoru, a to o rozloze 800 m plochy. Dubová parketová podlaha byla døíve ošetøena starým 2-komponentním lakem. Mìøené vlastnosti byly: trvanlivost (životnost brusiva), rychlost (èas strávený vybroušením povrchu), výkon (kvalita povrchu). Pro testování byla vybraná široká škála nejèastìji používaných produktù od pøedních znaèek s porovnáním brusiv Bona Abrasives. Testovaly se velikosti zrna, od standardní, støední a prémiové s rùznými smìsmi, jako zirkon, keramika a karbid køemíku. Mìøené parametry: Zajímavé výsledky Brusiva Bona Abrasives vítìzem testu Brusiva Bona Abrasives pøekonala konkurenty ve všech oblastech testování a v každé kategorii. V nìkterých testech dokonce naše brusiva pøekonala prémiové produkty konkurentù díky tvrdší smìsi a svým jedineèným vlastnostem. Až o 60% rychlejší než konkurence Menší poèet použitých pásù - dosažení hladšího povrchu Vydrží až 3 x déle Menší døevná vlákna a ménì vrypù na povrchu Rychlost - èas strávený broušením podlahy Odstranìní - % odstranìní starého laku Kvalita povrchu - rovinnost a hladkost Odolnost - poèet spotøebovaných pásù

6 Bezkonkurenèní výkon úspora èasu a penìz Bìhem testování ve Stuttgartu byly testovány nejèastìji používané brusné typy na trhu proti sobì. Byly vybrané pøední znaèky konkurenèních výrobkù, jako je Hermes, Mirka, Norton a Starcke. Brusiva Bona Abrasives jsou o 22% rychlejší než prùmìrné výsledky testovaných konkurenèních produktù. Je evidentní, že bylo použito ménì brusných pásù a tím se dosáhlo úspory nákladù pøi použití Bona Abrasives. Bona Abrasives 8300 vydrží až 3 krát déle než konkurence. Pøi použití konkurenèního brusiva bylo zapotøebí alespoò ještì jednoho brusného pásu k dokonèení broušení ve srovnání s použitím Bona 8300 a Bona Díky své jedineèné struktuøe zrn se jedná o samoostøení a tím se udržuje jeho brusná agresivita v prùbìhu celého pracovního procesu.

7 Kvalita povrchu Pomocí Bona Abrasives 8300 byl výsledný povrch viditelnì hladší, ménì brusných vrypù a taktéž ménì hlubokých škrábancù. Trhání døevného vlákna Jemný brusný prach ukazuje optimální broušení pomocí brusiva Bona podlaha je vybroušena rovnomìrnì. Vytrhávaná døevná vlákna nièí povrch podlahy. Vybroušený prach jasnì ukazuje, že pøi použití brusiva Bona Abrasives 8300 a 8700 nedochází k žádnému vytrhávání døevného vlákna. Bona Konkurent Bona - jemný brusný prach. Konkurenèní brusný prach svìdèí o vytrhávání vláken døeva. Rovnomìrnìjší broušení Rozložení zrn Èím je více zrn na povrchu brusiva, tím snažší je dosažení hladšího povrchu. Bona Abrasives 8300 vykazuje výraznì více zrnitosti ve své struktuøe Rovnomìrnì rozložená zrna dosahují mnohem hladšího brusného výsledku. Brusiva Bona Abrasives 8300 a 8700 mají podstatnì rovnomìrnìjší rozložení brusných zrn. Bona Konkurent Bona Konkurent

8 Nejvyšší rychlost Vysoká odolnost Extrémnì hladký povrch Zrnitosti pro všechny kroky broušení Premium Bona nejvyšší rychlost na prémiovém povrchu Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální smìsi zirkonu a nabízí kombinaci dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného povrchu. Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatøeny antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajišťuje nepøehøívaní materiálu a delší životnost, jakož i lepší odsávání prachu. Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou vytvoøeny bìhem jeho používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu své životnosti. Skvìlé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími konkurenty v nìmeckém Stuttgartu v roce Naše brusivo dokázalo být rychlejší, s delší životností, a poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch než u konkurenèních zirkonových brusiv.

9 Nejrychlejší proces - úspora èasu a penìz Pøi srovnání s jinými zirkonovými brusivy je Bona 8300 výraznì rychlejší. Kromì své vynikající rychlosti, dlouhé životnosti a unikátní zirkonové smìsi až po celkový prémiový výkon Bona 8300 menší poèet použitých pásù, vyšší rychlost a hladší koneèný výsledek. Vysoká životnost a mimoøádnì hladký povrch Brusiva Bona Abrasives 8300 vydrží až 3 krát déle než konkurenèní produkty, což znamená, že spotøeba brusných pásù pro dokonèení práce je menší. Unikátnì rozložená zirkonová smìs zrna umožòuje brusivu Bona Abrasives 8300 vybrousit povrch podlahy rovnomìrnì bez vytrhávání døevných vláken a nabízí pozoruhodnì hladší vybroušený povrch. Indexované hrubé a støední výsledky rychlosti broušení Bona 8300 (36) + Bona 8300 (60) Prùmìr konkurence index Vysoká životnost a mimoøádnì hladký povrch Bona - jemný brusný prach. Konkurenèní brusný prach svìdèí o vytrhávání vláken døeva. Anti-statické vlastnosti pro stálou agresivitu Bona 8300 úèinnì odstraòuje starý lak / èárové znaèení. Konkurence není schopna zcela odstranit starý lak / èárové znaèení. Brusiva Bona 8700 mají antistatické vlastnosti, které odpuzují prach z brusného povrchu. Brusný prach zabraòuje ucpání a umožòuje, aby brusivo udrželo svou agresivitu v prùbìhu celého brusného procesu, což je dùležité zejména pøi jemnìjším brusném procesu.

10 Extrémnì silný a odolný Rychlejší brusný proces Perfektní hrubé broušení Minimalizuje poškrábání Superior Bona 8700 Odolný a pevný pro rychlejší práci Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranìní tvrdých lakù, zbytkù kobercù a pro zbroušení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnìjšími brusivy Bona 8300 vytváøí optimální systém pro rovnomìrné broušení s vynikajícím výsledkem povrchu. Keramické zrno používané v brusivu Bona 8700 je témìø srovnatelné s diamantovou tvrdostí a zajišťuje extrémnì dlouhou životnost brusiva se stálou agresivitou. Umožòuje také hrubé broušení, zaèínající jemnìjší zrnitostí 50, což znamená pøeskoèení kroku v procesu broušení, což šetøí èas a peníze. Je to jediný systém broušení na trhu, který umožòuje broušení až na holé døevo pomocí Bona Power Drive.

11 Rychlejší proces - úspora èasu a penìz Použijte brusivo Bona 8700 pro nejrychlejší broušení na trhu. Unikátní smìs keramických zrn vám umožní zaèít hrubé broušení s jemnìjší zrnitostí 50 namísto obvyklé zrnitosti 36. Pak mùže být následováno støední broušení se zrnitostí 80, což snižuje poèet krokù broušení, což vám ušetøí drahocenný èas a peníze. Rychlý a zkrácený proces broušení také poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch a minimum brusných vrypù na povrchu podlahy. Vyvážený výsledek s vynikající odolností Unikátní smìs keramických zrn Bona 8700 nabízí extrémní agresivitu s dokonalou jemností vybroušení døevìné podlahy. Úèinnì odstraòuje odolné laky, aniž by zpùsobily hluboké škrábance a vytrhávaní døevných vláken na vybroušeném povrchu. Bona 8700 se samo-ostøící schopností udržuje svou brusnou agresivitu v prùbìhu celého pracovního procesu, což znamená, že pøi broušení je zapotøebí ménì brusných pásù pro dokonèení brusných práci, což šetøí èas a brusné pásy. Indexované výsledky rychlosti hrubého broušení Bona 8700 (50) Prùmìr konkurence index Bona 8700 (zrnitost 50), má mnohem vyšší rychlost broušení ve srovnání s prùmìrným skórem konkurence. Unikátní broušení až na holé døevo Bona 8700 úèinnì odstraòuje starý lak / èárové oznaèení. Konkurence není schopna zcela odstranit starý lak / èárové znaèení. Bona 8700 umožòuje broušení až na holé døevo, s použitím unikátního systému Bona Power Drive a Bona FlexiSand 1.5. Úèinnost Bona 8700 a Bona Power Drive nabízí výkonné, horizontální broušení a výsledkem je hladký a vyrovnaný povrch. Pracovní proces s menším poètem krokù Finální povrch

12 Brusiva pro rùzné situace broušení

13 Pøehled brusiv Bona Typ: Standard Premium Superior Special Název: 8500 / Diamond / Diamant Rozmìr v mm: pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 kotouèe: 125, 150 Zrnitosti: pásy: P 16 P 120 kotouèe: P 16 P 150 P 24 P 120 P 36, P 50 P 240 Materiál: Aluminiumoxide / Silicon carbide Zirconum Ceramic Diamond Situace: Efektivní broušení, kde není nutný vysoký brusný výkon. Agresivní, pøitom hladké antistatické broušení všech druhù døevìných povrchù. Velmi agresivní a dlouho trvající broušení pro odstranìní starého tvrdého nátìru. Matování laku pøed dalším pøelakovaným pro lepší pøilnavost anebo extra jemné broušení døeva.

14 Bona brusiva - s ohledem na výkon Antistatická pro vìtší výdrž Øada brusiv Bona Abrasive zahrnuje produkty s antistatickými vlastnosti, které odpuzují prach z povrchu kotouèe. Prach mùže být odstranìn snadnìji pomocí Bona DCS (bezprašný systém broušení) nebo podobným systémem mnohem snadnìji. Bezprašné prostøedí zajistí lepší pracovní podmínky pro øemeslníka. Snadná výmìna - suchý zip Pro zjednodušení výmìny brusných kotouèù, nabízí Bona uchycení pomocí suchého zipu. Brusivo / kotouè mùže být pøichycen k brusnému kotouèi jediným rychlým tahem, a tak budete pøipraveni opìt k broušení bìhem nìkolika sekund. Brusiva na suchý zip jsou navržena tak, aby vydržela sílu brusného talíøového stroje. Odolná podložka Dlouhotrvající broušení závisí nejen na agresivních brousících èásticích. Bona materiály pro zadní podložku byly vybrány a navrženy tak, aby splòovaly všechny požadavky nároèného broušení. Obousmìrný pás pro delší životnost Díky jedineènému provedení spojù (svárù) brusiva vydrží pás až 3x déle než konkurenèní brusiva. Bona brusné pásy mùžete použít v obou smìrech, takže jsou použity obì strany brusných èástic. Odolnost vùèi pøehøátí Tøení pøi každém broušení vytváøí teplo. Všechna brusiva Bona jsou vyvinuta tak, aby byla tepelnì odolná. V praxi to znamená stabilitu a zachování délky brusného pásu, ikdyž teplota stoupá. To zabrání pohybu brusiva podél válce, èímž je brusný výsledek hladký a perfektní. Kevlarová spojovací páska Pøi broušení jsou brusiva vystavena vysoké námaze. Z tohoto dùvodu je spoj u brusného pásu posílený spojovací kevlarovou páskou. Snažíme se o to, aby broušení brusivem trvalo tak dlouho, jak se od nìj oèekává.

15

16 Bona AB, Švédsko Všechna práva vyhrazena Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího založení v roce 1919 jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností a distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemí celého svìta, což nám umožòuje být blízko našich zákazníkù a øemeslníkù. Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná øešení profesionálùm i majitelùm podlah. Výbìrem technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu, která pøetrvá generace. bona.com/cz

Pro více informací navštivte Brusiva Bona. Vysoce výkonná brusiva pro dokonalou povrchovou úpravu.

Pro více informací navštivte  Brusiva Bona. Vysoce výkonná brusiva pro dokonalou povrchovou úpravu. Pro více informací navštivte www.bona.com/cz. www.bona.com/cz pro jakoukoliv zakázku Unikátnì vyrobené pro døevìné podlahy Døevìné podlahy jsou povrchy se speciálními vlastnostmi. Pro perfektní výsledek

Více

TEST: Bona Diamantové brusivo

TEST: Bona Diamantové brusivo Pouze pro interní použití Vášeò pro døevìné podlahy Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího založení v roce 1919

Více

Bona FlexiSand Pro System Kompletnísystém pro broušenípodlah

Bona FlexiSand Pro System Kompletnísystém pro broušenípodlah NO VÝ Bona FlexiSand Pro System Kompletnísystém pro broušenípodlah Jedinečný víceúčelový systém Bona FlexiSand Pro System Bona FlexiSand Pro System nabízí jednoduché řešení a záruku hladšího pracovního

Více

Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù

Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù + Nìkteré vìci patøí dohromady Základní & vrchní laky Bona system Bona lakù Pøedstavujeme základní & vrchní laky Bona system Bona lakù Nejlepší ochrana pro døevìné podlahy na svìtì. NÌKTERÉ VÌCI PATØÍ

Více

Bona kompletní údržba podlah Správné odpovìdi ohlednì údržby všech typù podlah

Bona kompletní údržba podlah Správné odpovìdi ohlednì údržby všech typù podlah Støíbro Bronz Zlato Bona kompletní údržba podlah Správné odpovìdi ohlednì údržby všech typù podlah Moje tvrdá vosková podlaha je špinavá a skvrnitá. Moje lakovaná podlaha vypadá fádnì a ošklivì. Moje olejovaná

Více

FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives.

FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives. FiboTec FiboTec multiděrový Nápad vypůjčený z přírody. Inovace ze sia Abrasives. Princip Fibonacci 3 5 1 1 2 13 8 Princip slunečnice Příroda je mistr v inženýrství. Přes všechnu rozmanitost platí, že je

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace

1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood+ Profesionální brusivo nejnovější generace 1919 siawood + Profesionální brusivo nejnovější generace Nejnovější generace klasické 1919 siawood nastavuje nové standardy ve stacionárním broušení

Více

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY

JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY A NEW CLASSIFICATION FOR AIR FILTERS JAK SE STÁT EXPERTEM NA ÚSPORY ENERGY EFFICIENCY CAMFIL Opakfil ES OPGP-F7-0592/0592/0296-ES-25-B00 AIR FILTERS F7 EN779: 2012 0.944 44 44 782 m3/s % % kwh/annum 2015

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Návod na péèi a úklid

Návod na péèi a úklid S pøírodou k èlovìku Návod na péèi a úklid Pro podlahy ze døeva, korku, linolea a kamene nebo jiných minerálních povrchù Návod na úklid 1. malé a støednì velké plochy suché èištìní strana 2 mokré èištìní

Více

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE

ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE ÈEPELKY NA FÓLIE OD FIRMY LUTZ - MIMOØÁDNÉ ÈEPELKY PRO MIMOØÁDNÉ FÓLIE VÁŠ ØEZNÝ PROCES FÓLIE UMÌLÁ VLÁKNA SKELNÁ VLÁKNA ZDRAVOTNICTVÍ POTRAVINÁØSKÝ PRÙMYSL ØEMESLO/HOBBY AUTOMOBILOVÝ PRÙMYSL TECHNICKÉ

Více

BRUSNÉ HOUBIČKY, BRUSIVO NA MOLITANU

BRUSNÉ HOUBIČKY, BRUSIVO NA MOLITANU 2012 BRUSNÉ HOUBIČKY, BRUSIVO NA MOLITANU 101 107 COMTEK WWW.COMTEK.CZ DVOUSTRANNÁ BRUSNÁ HOUBIČKA Dvoustranná brusná houbička je díky svému velmi flexibilnímu podkladu vhodná na broušení všech druhů profilů

Více

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

AUTOMAC. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC

BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 2012 BRUSNÉ PRSTENCE, LAMELOVÉ KOTOUČE SE STOPKOU, ROLOC 101 104 COMTEK WWW.COMTEK.CZ BROUSICÍ PRSTENCE - ZIRKON Brusné prstence jsou všestranně použitelným nástrojem pro širokou škálu brusných operací,

Více

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory.

MAFELL. Řezání. Vrtání. Broušení. Hoblování. Frézování. Odsávání. Ostatní. Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Broušení MAFELL Řezání Vrtání Broušení Hoblování Frézování nezbytnému nářadí. Odsávání petentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k Ostatní Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE :

RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE : RAPID ŘEŠENÍ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ DISKY Z NETKANÉ TEXTILIE : 2-3 VYŠŠÍ ŽIVOTNOST ELIMINACE JEDNOTLIVÝCH KROKŮ REDUKCE OPRAV RAPIDní ZLEPŠENÍ ÚPRAVY POVRCHŮ Nové disky na úpravu povrchů Norton - navrženy

Více

Membránová sušièka NovaDrier

Membránová sušièka NovaDrier Membránová sušièka NovaDrier Membránová sušárna je jiná Tisíce membránových vláken odstraòují z proudu vlhkého vzduchu molekuly vody a redukují jeho rosný bod na -40 C bez ohledu na roèní období, bez ohledu

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz

ILPRA. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav. www.petruzalek.cz Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz ILPRA Italská firma ILPRA byla založena v roce 1955. Vyrábí pøes 50 typù strojù, vhodných pro potravináøský i pro nepotravináøský prùmysl.

Více

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad.

Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Výhody pro Vaše zákazníky. Samolepící profily pro každý pøípad. Pøechodové, schodové a srovnávací profily Pøechodové, schodové a srovnávací profily Ideální pro podlahové vytápìní Možno opìt odstranit Vynikající

Více

Symparkett Bratislava s.r.o. Cenník Bona výrobkov. Maloobchod Platný od: 1.1.2016. Brusné pásy 200x480 / Scorpion

Symparkett Bratislava s.r.o. Cenník Bona výrobkov. Maloobchod Platný od: 1.1.2016. Brusné pásy 200x480 / Scorpion Symparkett Bratislava s.r.o. Cenník Bona výrobkov Maloobchod Platný od: 1.1.2016 číslo zboží název zboží rozměr balení v ks zrnitost bez DPH Brusné pásy 200x480 / Scorpion AAS472500363 Brusný pás 8500

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

Excentrická bruska EVA 150 E

Excentrická bruska EVA 150 E Excentrická bruska EVA 150 E EVA 150 E: Síla a bezpečnost. Made in Germany Nízké vibrace vysoký úběr EVA 150 E je určena především pro dlouhodobé použití. Absorbér vibrací odděluje držadlo, tak aby se

Více

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Ceník ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY INTERIÉROVÉ SYSTÉMY L D T E C H N O L O G Y O F T R U S T NYNÍ 1 min Zásadní úspora èasu! Neuvìøitelnì krátký èas

Více

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska

Oblasti. Řezání. Hoblování. Ostatní. Vrtání. Frézování. Broušení. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska Vše pro broušení 82 Oblasti Řezání Vibrační bruska Hoblování Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how a kompetentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k nezbytnému nářadí pro tesaře.

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10

ARMOR CT PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 108 106 00 Praha 10 PILOVÉ PÁSY A ŘEZNÉ KAPALINY ŘEZÁNÍ NIKDY NEBYLO SNAŽŠÍ! CIBET Proficentrum Záběhlická 8 6 00 Praha tel.: +4 272 660 700 fax.: +4 272 6 69 GSM: +4 602 260 491 e-mail: cibet@cibet.cz http://www.cibet.cz

Více

Oblasti. Vrtání Ostatní Hoblování Řezání. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska. Speciální stroje Broušení Frézování

Oblasti. Vrtání Ostatní Hoblování Řezání. Pro tesaře. Vibrační bruska. Pro výstavbu interiéru. Excentrická bruska. Speciální stroje Broušení Frézování Vše pro broušení 82 Oblasti Pro tesaře Všechny brusky MAFELL mají silné motory. Know how a kompetentní řešení požadavků řemesla vede u brusek MAFELL k nezbytnému nářadí pro tesaře. Pro výstavbu interiéru

Více

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com

Úspora èasu s nejnovìjším. pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù. Georg Föckersperger GmbH. Föckersperger. www.foeckersperger.com Úspora èasu s nejnovìjším Föckersperger www.foeckersperger.com pluhovým pokladaèem potrubí a kabelù Georg Föckersperger GmbH Pokládka vedení vody, kanalizace a plynu Velký výkon v rekordnímèase Jedna hodina

Více

Honovací kartáče FLEX-HONE

Honovací kartáče FLEX-HONE Honovací FLEX-HONE FLEX-HONE jsou flexibilní honovací nástroje pro zvýšení kvality povrchu vnitřních válcových otvorů a odstranění otřepů u vrtaných otvorů konstrukce FLEX-HONE je tvořena brusnými kuličkami

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

HTC EZwood TM Průvodce broušením dřevěných podlah

HTC EZwood TM Průvodce broušením dřevěných podlah HTC EZwood TM Průvodce broušením dřevěných podlah CZ Brousit svojí dřevěnou podlahu může každý! Žádné stopy po zapínání a vypínání Můžete brousit proti směru vláken dřeva Brousí se prakticky bez prachu

Více

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp.

má největší úběr z LAPI řady. Vhodný na odstraňování švů po lisovacích formách, hrubé práce v různých radiusech atp. Kotouče nástroje se zabudovaným abrazivem Nástroje LAPI a POLI Nástroje jsou pojeny polyuretanovou pěnou Nástroje se chladí vodou (není nutné přimazávat brusivo) Minimalizují zápraskovou vrstvu, a tím

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE

OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE KATALOG OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTØEDKY PROTI PÁDU KATALOG PRO UŽIVATELE 1 Snaha a.s. HISTORIE A SOUÈASNOST Spoleènost byla založena krátce po osvobození Èeskoslovenska v roce 1945. Píše tedy již svoji více

Více

Zpracování a prodej brusiva. Ceník 2016

Zpracování a prodej brusiva. Ceník 2016 Zpracování a prodej brusiva Ceník 2016 platný od 1.5.2016 Naše firma Firma INGTECH, s.r.o. vznikla v roce 2006, zkušenosti s brusivem máme již přes 20 let. Jsme přímým distributorem brousicích prostředků

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

Produkty pro úhlové broušení

Produkty pro úhlové broušení Produkty pro úhlové broušení LAMELOVÉ DISKY FÍBROVÉ DISKY LEŠTÍCÍ DISKY ŘEZACÍ KOTOUČE FLEXIBILNÍ DISKY ČISTÍCÍ DISKY LAMELOVÉ DISKY 3M 556D Standardní lamelové disky na sklolaminátové podložce, osazené

Více

Obsah. Povrchová úprava. Úvod. Pokládka. Údržba. Broušení. Náøadí a pøíslušenství. Rady a návody k aplikaci produktù. Zastoupení pro ÈR a SR

Obsah. Povrchová úprava. Úvod. Pokládka. Údržba. Broušení. Náøadí a pøíslušenství. Rady a návody k aplikaci produktù. Zastoupení pro ÈR a SR Obsah Úvod Povrchová úprava 48 Nekoneèné možnosti Správné odpovìdi na údržbu všech typù podlah 5 6 Základní laky Vrchní laky 49 50 Pokládka Epoxidové bariéry Bariéry proti vlhkosti Penetrace Stìrkové vyrovnávací

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Výkonné. Agresivní. Žluté. Nové brusné lamelové talíře Klingspor

Výkonné. Agresivní. Žluté. Nové brusné lamelové talíře Klingspor Výkonné. Agresivní. Žluté. Nové brusné lamelové talíře Klingspor Brusný lamelový talíř od vynálezce Tímto přepracovaným sortimentem startujeme s nejobsáhlejším a nejpřehlednějším SMT-programem v historii

Více

Bona Sportive System Schválen federacífiba důvera světových šampionů

Bona Sportive System Schválen federacífiba důvera světových šampionů Bona Sportive System Schválen federacífiba důvera světových šampionů EQUIPMENT & VALUE Základ pro nejlepšíhru Sportovnípodlahy světové třídy pro nejvyššívýkon Ú spěch postaven na začátku FIBA Mezinárodníbasketbalová

Více

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì

Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Vestavná trouba - nedílná souèást moderní kuchynì Trouby jsou jedním z pøístrojù pro domácnost, jejichž vývoj se dostal skuteènì velmi daleko. Abyste si ze široké škály tìchto výrobkù vybrali skuteènì

Více

TURBOVAC vakuové stroje

TURBOVAC vakuové stroje vakuové stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Turbovac Nizozemská spoleènost Turbovac je jedním z prùkopníkù strojù pro vakuové balení. Turbovac spojuje více než 60

Více

Brusný kotouč 3M TM Cubitron TM II Řezný kotouč 3M TM Cubitron TM II PŘIPRAVTE SE NA RADIKÁLNĚ JINÉ VÝSLEDKY

Brusný kotouč 3M TM Cubitron TM II Řezný kotouč 3M TM Cubitron TM II PŘIPRAVTE SE NA RADIKÁLNĚ JINÉ VÝSLEDKY Brusný kotouč 3M TM Cubitron TM II Řezný kotouč 3M TM Cubitron TM II PŘIPRAVTE SE NA RADIKÁLNĚ JINÉ VÝSLEDKY NECHTE NAŠE KOTOUČE AŤ PRACUJÍ ZA VÁS... Brusné kotouče 3M TM Cubitron TM II revolučně mění

Více

Představení Kovax Europe

Představení Kovax Europe Představení Kovax Europe Kovax je výrobce a dodavatel pokrokových a ekonomicky výhodných brusiv. Hlavní sídlo firmy je v Tokiu, Japonsko a evropské v Enschede, Holandsko. Od svého založení v roce 1930

Více

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB

VENTILÁTORY BLC, XRCMB, XRMB , XRCMB, XRMB POPIS Díky odstøedivým ventilátorem je možné optimálnì vyøešit odstranìní všech typù prachu a problémù pøenosu materiálu v rùzných prostøedích a extrémních klimatických podmínkách s odpovídajícími

Více

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití

Řezné kotouče Kronenflex Pokyny pro použití Pokyny pro použití Řezné kotouče se vyznačují velkým spektrem použití. V naší paletě výrobků jsou obsaženy kotouče pro obrábění oceli, nerezové oceli, pro veškeré důležité neželezné kovy, různé druhy litiny,

Více

Produktové novinky 2015 /1. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com

Produktové novinky 2015 /1. Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com Produktové novinky 2015 /1 Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com obsah 2 Obsah PREMIUM CA-P93 V Kotouče z vulkanizovaných vláken 4 PREMIUM ZA-P48 V Kotouče z vulkanizovaných vláken 6 PREMIUM

Více

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex

Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Tvrdší. Agresivnější. Žluté. Nové řezné kotouče Kronenflex Není nad opravdu dobrý nástroj Pro nás, jakožto vynálezce vysokootáčkového řezného kotouče, je plynulá optimalizace a zlepšení našich výrobků

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

SAFÍR LED lensoflex R

SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R SAFÍR LED lensoflex R PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Safír 1 Safír 2 Safír 3 Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí:

Více

Efektivní broušení dřeva

Efektivní broušení dřeva Efektivní broušení dřeva Obsah KWH Mirka Ltd je součástí skupiny KWH a v současné době je největším výrobcem brusiva ve Skandinávii. Díky inovativnímu programu výzkumu a vývoje se Mirka stala specialistou

Více

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR

NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR 101 101 2012 NEKONEČNÉ PÁSY - PLÁTNO A PAPÍR K-ABRASIVES WWW.STARCKE.CZ Pásy do strojních brusek Pásy do parketových brusek Pásy do ručních brusek ÚZKÉ PÁSY - PLÁTNO BRUSNÉ PLÁTNO 642XFN Podklad: těžká

Více

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz

OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika. www.gcpartner.cz OBJEDNÁVKOVÝ A POPTÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM topenáøská, sanitární a instalaèní technika ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Objednávkový a poptávkový systém je internetový elektronický obchod (dále jen e-shop) urèen

Více

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital.

Schneider-Kreuznach Objektivy Xenon FF-Prime Made to match the needs of today s digital. Schneider-Kreuznach Objektivy FF-Prime Made to match the needs of today s digital. FULL FRAME NÍZKÁ VÁHA 4K Schneider-Kreuznach FF-Primes FF-Primes Pracují pro vás, a jsou vaše cíle jakékoliv Filmaøùm

Více

KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY

KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY KVALITA ZAČÍNÁ VE MĚSTĚ MALTBY Pro zajištění vysoké dlouhodobé výkonnosti a spokojenosti zákazníků prochází nová řada SERIES 60 a SERIES 40 v procesu výroby náročnými výrobními a testovacími postupy ve

Více

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá

FRÉZY NA PAØEZY VYHRADNÍ DOVOZCE ZNAÈKY BANDIT PRO ÈESKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKU. EKO BANDIT Stroje s.r.o. U Lékárny 5, 735 35 Horní Suchá Model HB 19 XP Model HB 20 XP Model 2150 XP Model 2450 XP Model 2890 XP Model 2900 XP Model 2800 XP TOWABLE Model 3200 XP TOWABLE Model 3200 XP Model 3400 XP Model 3500 XP Model 4000 XP Model 5000 XP FRÉZY

Více

PARTNERSTVÍ KVALITA. KOVAX je japonský výrobce a dodavatel pokro-

PARTNERSTVÍ KVALITA. KOVAX je japonský výrobce a dodavatel pokro- KOVAX je japonský výrobce a dodavatel pokro ji rostoucí značkou v Evropě. Sortiment výrobků kového a časově úsporného kvalitního brusiva a KOVAX je nejkompletnější, nejpokrokovější a nej nabízí kompletní

Více

BRUSKY NA SKLO. KRISTALL brusky na sklo. Pøíslušenství k bruskám zn. KRISTALL. 30 102 50 KRISTALL 1S - výkonnìjší motor

BRUSKY NA SKLO. KRISTALL brusky na sklo. Pøíslušenství k bruskám zn. KRISTALL. 30 102 50 KRISTALL 1S - výkonnìjší motor BRUSKY NA SKLO KRISTALL brusky na sklo 30 102 00 KRISTALL 1 - nejrozšíøenìjší typ 280 x 235 mm velikost pracovní plochy, 170 W, 2255 ot./min., kvalitní ložiska, tepelná ochrana Plastový kryt proti rozstøiku

Více

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Grasselli. www.petruzalek.cz. zpracovatelské stroje. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav zpracovatelské stroje Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Grasselli Spa Spoleènost byla založena v roce 1975 Giorgiem Grassellim na základì poptávky zákazníkù po výrobì

Více

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg

DTM NOVÁ TECHNOLOGIE. antikorozní základní i vrchní barva DIRECT TO METAL. 11 m 2 /kg NOVÁ TECHNOLOGIE DTM DIRECT TO METAL antikorozní základní i vrchní barva 11 m 2 /kg Jednosložková antikorozní akrylátová matná barva Na všechny druhy kovů, plechů, dřevo, beton a další povrchy bez použití

Více

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav.

Gruppo Fabbri. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, Bøeclav. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Stroje pro zatavování misek Øada automatických balicích strojù urèených pro natavování vrchní fólie na misku, balení do ochranné atmosféry.

Více

Konstrukce a použití brusiv Metabo

Konstrukce a použití brusiv Metabo Příslušenství pro trojúhelníkové, excentrické, multifunkční brusky, vibrační brusky Brusiva VYBROUŠENÉ ARGUMENTY Osvědčená kvalita k profesionálnímu využití: Možnost obrábění téměř všech povrchů, jako

Více

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí

ètyøstranné zdobení optimalizované U hodnoty možnost zvýšené ochrany proti vniknutí Popis: Sendvièové prvky Stadurlon Concept se skládají z jádra z extrudovaného polystyrenu a oboustranné krycí vrstvy Stadurlonu o tlouš ce 1,5 mm. Sendvièový prvek je z obou stran opatøen ochrannou folií.

Více

KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857. 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs

KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857. 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs KVALITA DREVA ˇ OD ROKU 1857 5 důvodů pro zakoupení podlahy Kährs Existuje celá řada dobrých důvodů, proč zvolit podlahu od firmy Kährs. Přirozená krása a technicky perfektní provedení jsou dva z nich.

Více

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24

SPOJKY EPJM - 1C 12. EPJMe - 1C 14. RTJMe - 1C 16. EPJMt - 1C 18. EPJMp - 1C 20. EPJMt - 1C/3C 22. EPJMp - 3C 24 0 elaspeed SPOJKY EPJM - C EPJMe - C RTJMe - C 6 EPJMt - C 8 EPJMp - C 0 EPJMt - C/3C EPJMp - 3C PØÍMÁ PRUŽNÁ SPOJKA elaspeed EPJM-C pro jednožilové kabely s izolací ze zesítìného polyetylenu (XPE) nebo

Více

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA

ŠTÌRBINOVÁ SÍTA TVARY PROFILÙ SVAØOVANÁ A SMYÈKOVÁ ŠTÌRBINOVÁ SÍTA ŠTÌRBINOVÁ SÍTA h ŠTÌRBINOVÁ SÍTA Jedná se o výrobky s vysokou mírou knowhow, vìtšinou nenahraditelné jinými produkty. Štìrbinová síta se používají zejména jako sítové plochy pro technologické aplikace

Více

12. Broušení. Brusné nástroje

12. Broušení. Brusné nástroje 12. Broušení Broušení patří mezi operace třískového obrábění. Brusný nástroj je složen z velkého množství brusných zrn spojených pojivem. Brusná zrna nemají přesně definovaný geometrický tvar a na každém

Více

Síla inovace. Akustické podlahy SIRCONTEC. moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb

Síla inovace. Akustické podlahy SIRCONTEC. moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb Síla inovace Akustické podlahy SIRCONTEC moderní a komplexní řešení konstrukcí podlah bytových a polyfunkčních staveb Trenčín, srpen 2012 Obsah Proč je akustická podlaha potřebná? Konstrukce akustické

Více

Technické plasty pro strojírenství

Technické plasty pro strojírenství Technické plasty pro strojírenství Vaše vysoké požadavky jsou pro nás výzvou Strojní souèásti z kvalitních technických plastù v posledních letech a desetiletích stále více pronikaly do stavby stroj ù a

Více

Nabídka pro koncové zákazníky

Nabídka pro koncové zákazníky Nabídka pro koncové zákazníky Platnost od 1.9.-20.12.2014 Nakupujte výhodněji v setu. Informujte se u svého prodejce. Lepší v systému - renovace oken Nabídka setu: RO 90/CTL MIDI + Rychle: odstraní rychle

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

TYROLIT PROGRAM LAMELOVÝCH KOTOUČŮ PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ POUŽITÍ. Společnost skupiny SWAROVSKI Group

TYROLIT PROGRAM LAMELOVÝCH KOTOUČŮ PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ POUŽITÍ. Společnost skupiny SWAROVSKI Group TYROLIT PROGRAM LAMELOVÝCH KOTOUČŮ PERFEKTNÍ ŘEŠENÍ PRO NEJRŮZNĚJŠÍ POUŽITÍ Společnost skupiny SWAROVSKI Group www.tyrolit.com OBSAH 2 OBSAH PIKTOGRAMY Premium Longlife pro broušení oceli 4-5 Premium na

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

www.sgabrasives.cz Stránka 1 z 15 NORTON PARKET - BROUSICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ PODLAH - CENÍK 2011 CZK

www.sgabrasives.cz Stránka 1 z 15 NORTON PARKET - BROUSICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ PODLAH - CENÍK 2011 CZK www.sgabrasives.cz Stránka 1 z 1 NORTON PARKET - BROUSICÍ NÁSTROJE PRO OPRACOVÁNÍ PODLAH - CENÍK 2011 CZK OBSAH BRUSNÉ PÁSY Str. 3-4 BRUSNÉ ROLE Str. 4 - VULKANFÍBROVÉ DISKY Str. 6-7 KRUHOVÉ VÝSEKY PRO

Více

Objednací #íslo

Objednací #íslo WST 700 VV Plus 350.338 Technické atributy P#íkon Výkon Otá#ky p#i chodu naprázdno WST 700 VV Plus 710 W 420 W 1000-1500 ot/min Bruska do roh# s otá#kami3000-4500 naprázdno ot/min mm 1330-1730 Hmotnost

Více

Brusiva na podložkách Pokyny pro použití

Brusiva na podložkách Pokyny pro použití Brusiva na podložkách jsou brusné nástroje, které jsou tvořeny jedním nebo několika více či méně flexibilními nosnými materiály, na nichž jsou pomocí pojiva ukotvena brusná zrna. Do skupiny produktů brusiva

Více

ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ BRUSIVA

ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ BRUSIVA ZPRACOVÁNÍ A PRODEJ BRUSIVA OBSAH: 1) Kalkulace cen 2) Ceny základních materiálů na výrobu pásů, rolí a výseků 3) Ceny brousících materiálů DEERFOS 4) Ceny brousících materiálů VSM 5) Popis brusných materiálů

Více

NORTON VULCAN BROUSICÍ KOTOUČE DO STOLNÍCH A STOJANOVÝCH BRUSEK CENÍK 2011 CZK

NORTON VULCAN BROUSICÍ KOTOUČE DO STOLNÍCH A STOJANOVÝCH BRUSEK CENÍK 2011 CZK Stránka 1 z 6 Nová řada brousicích kotoučů do stolních a stojanových brusek nabízí solidní výkon za atraktivní cenu. Norton Vulcan je solidním řešením pro broušení kovových a nekovových materiálů. SPECIFIKACE

Více

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr

Vodomìrová šachta s kruhovým poklopem 1000 mm, celková výška 1300 mm TYP: K požadavky, ochranu zdraví a životního prostøedí. Odbìratel zajistí vodomìr VODOMÌROVÉ ŠACHTY S kruhovým poklopem Typ: K 1000 mm, celková výška 1300 mm Typ: B 1 mm, celková výška 1400 mm Se dvìma ètvercovými poklopy Typ: VK 1000 mm, celková výška 1400 mm Hranaté Popis montáže

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda

Powerstage INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ. Vzduch-voda INOVAÈNÍ ØEŠENÍ VYTÁPÌNÍ DOMÁCNOSTÍ Vzduch-voda ekonoický a èistý systé ohøevu vody poocí tepelného èerpadla je TOPENÍ TEPLÁ VODA je efektivní systé ohøevu vody založený na technologii tepelného èerpadla,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Produktový katalog. Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007. S pøírodou k èlovìku. BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù

Produktový katalog. Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007. S pøírodou k èlovìku. BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù S pøírodou k èlovìku Produktový katalog Možnosti aplikace a vlastnosti, platnost od 01.01.2007 BIOFA Systém na ochranu døeva a kovù BIOFA Systém na povrchovou úpravu podlah BIOFA Systém na stìny, stropy

Více

informace popis NÁZEV SÉRIE

informace popis NÁZEV SÉRIE VSE SKLADEM LOGEM OZNACENÉ KERAMICKÉ VÝROBKY PREZENTUJÍ NOVÝ POVRCH CATAGLAZE CATAGLAZE NOVÝ ZPÙSOB GLAZOVÁNÍ ZÁVAZEK PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ A KVALITY ŽIVOTA CATALANO PØICHÁZÍ S CELKOVOU INOVACÍ

Více

Rotaèní brány Kverneland. Kompletní øada robustních rotaèních bran

Rotaèní brány Kverneland. Kompletní øada robustních rotaèních bran Rotaèní brány Kverneland Kompletní øada robustních rotaèních bran Rotaèní brány Kverneland Odolná konstrukce do tì kých podmínek Podle po adavkù skuteèných farmáøù Kverneland vyrobil kompletnì novou øadu

Více

støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner

støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner støíbro zlato bronz champagner mako proflex artikl barva velikost è.zboží cena bal. EAN kód 40068.. Pro spáry do šíøe 7 mm a výškového rozdílu do 6 mm. Pro spáry do šíøe 35 mm a výškového rozdílu do 8 mm. 0 x 3 cm 70 x 3 cm 0 x 3,8

Více

Vyšší produktivita. nižší náklady. 3M Brusné systémy. Fíbrový disk 3M Cubitron II 982C a 987C. Nyní dostupné ve 3 zrnitostech

Vyšší produktivita. nižší náklady. 3M Brusné systémy. Fíbrový disk 3M Cubitron II 982C a 987C. Nyní dostupné ve 3 zrnitostech 3M Brusné systémy Fíbrový disk 3M Cubitron II 982C a 987C Nyní dostupné ve 3 zrnitostech 36+ 60+ 80+ Vyšší produktivita nižší náklady www.3m.cz/asd Budoucnost právě přichází. Vyzkoušejte revoluční technologii

Více

Originál leštěný beton

Originál leštěný beton Originál leštěný beton EKOLOGICKÉ I EKONOMICKÉ I FUNKČNÍ I ESTETICKÉ v zastoupení firmy REFERENCE V ČR A SR před po HTC Superfloor TM Gold - hobbymarket, OBI Příbram 300m2 HTC Superfloor TM Platinum -

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015

Systémy pro mytí podlah. Únor 2015 Systémy pro mytí podlah Únor 2015 Sortiment standardních plochých mopů Mezinárodní sortiment plochých mopů Ploché mopy Mopy přesně podle Vašich požadavků Kompletní sortiment Inovativní technologie Vyhovující

Více

Upmann. www.petruzalek.cz. Zpracování ovoce a zeleniny. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Upmann. www.petruzalek.cz. Zpracování ovoce a zeleniny. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Zpracování ovoce a zeleniny Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Upmann Upmann, výrobce strojù pro zpracování ovoce a zeleniny, patøí mezi pøední nìmecké spoleènosti v oboru

Více

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je

Systém GS1 ve zdravotnictví. Sektor zdravotnictví je Systém GS1 ve zdravotnictví Sektor zdravotnictví je typickým pøíkladem globálního uplatnìní Systému GS1. Primárním úkolem je zvýšení efektivity celého zdravotnického logistického øetìzce, omezení chyb

Více

Permanentně ostré, když na to přijde.

Permanentně ostré, když na to přijde. Permanentně ostré, když na to přijde. Samobrusné řezné a brusné nástroje pro delší životnost za nejtvrdších podmínek. Pro náročná použití Náš kompletní sortiment se samobrusným keramickým zrnem zaručuje

Více

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù

Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001. Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù 2 Manuál 00809-0301-2654 Rev.AA záøí 2001 Odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù Manuál Montážní a instalaèní návod pro odporové teplomìry a sestavy termoèlánkù POZNÁMKA Pozornì si pøeètìte tento manuál,

Více