Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy"

Transkript

1 Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

2 Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v oboru uvádíme na trh unikátní sortiment brusiv Bona Abrasives, která jsou vyvinutá na základì speciálních požadavkù pro broušení døevìných podlah a nabízí tak vìtší trvanlivost, rychlost a lepší výsledky. Vyzkoušeno, testováno a používáno parketáøi a odborníky po celém svìtì. Brusiva Bona byla nyní ovìøena komplexním testováním ve Stuttgartu (Nìmecko) a ovìøili jsme si jejich vynikající vlastnosti. Odolnost vydrží déle Rychlost - rychlejší broušení Výsledky - ménì spotøebovaných pásù, hladší povrch

3 Navržené speciálnì pro døevìné podlahy Døevìné podlahy vyžadují povrchy se speciálními vlastnostmi. A právì proto pokud jde o broušení døevìných podlah, musí být použité speciální brusivo, aby bylo dosaženo dokonalého výsledku vybroušení povrchu. Bona za 90 let zkušeností v oboru vyvinula speciální technologii výrobu brusiva s optimální smìsí materiálu speciálnì vyvinutých pro broušení døevìných podlah. Odolnost vydrží déle Výsledek - hladší povrch Brusiva Bona Abrasives jsou dokonale vyvážená brusiva nabízející kombinaci agresivního broušení a hladšího povrchu, aby výsledkem byla perfektnì vybroušená døevìná podlaha. Namísto toho, aby vytrhla døevìná vlákna a poškodila podlahu, naše brusiva brousí povrch homogennì, což vede k viditelnì hladšímu povrchu. Speciální smìsi brusných materiálù poskytují perfektní výbrus døevìných povrchù a pøitom zùstávají ostré po celou dobu brusného procesu. Bez ohledu na brusné požadavky, sortiment brusiva Bona Abrasives nabízí ideální øešení pro broušení døevìných podlah. Rychlost - rychlejší broušení Speciální smìs brusiv Bona Abrasives nabízí vynikající rychlost ve srovnání s ostatními konkurenèními brusivy stejného materiálu, a to až o neuvìøitelných 65%. Navíc antistatické vlastnosti produkují ménì prachu a tím minimalizují èištìní brusných strojù, takže broušení probíhá mnohem rychleji.

4 Vyzkoušeno a provìøeno - nyní technicky ovìøeno Výkon brusiv Bona Abrasives byl nyní technicky provìøen vybranými kvalifikovanými podlaháøi po celém svìtì. A výsledek byl ohromující. V létì 2014 provìøila firma Bona rozsáhlým a podrobným testem brusiva, test byl proveden ve Stuttgartu (Nìmecko). Brusiva Bona byla porovnána s brusnými výkony bìžnì používaných produktù konkurenèních znaèek. Bezkonkurenèní výkon brusiv Bona Abrasives byl nyní vìdecky ovìøen s vynikajícími výsledky. V komplexním testu zirkonového a keramického brusiva byly testovány brusiva, jednotlivì a i v sekvencích, pro vyhodnocení, aby se urèil rozdíl ve výkonu mezi pøíslušnými konkurenèními produkty.

5 Testování ve Sttugartu 2 Pro rozsáhlý projekt bylo použito velkého prostoru, a to o rozloze 800 m plochy. Dubová parketová podlaha byla døíve ošetøena starým 2-komponentním lakem. Mìøené vlastnosti byly: trvanlivost (životnost brusiva), rychlost (èas strávený vybroušením povrchu), výkon (kvalita povrchu). Pro testování byla vybraná široká škála nejèastìji používaných produktù od pøedních znaèek s porovnáním brusiv Bona Abrasives. Testovaly se velikosti zrna, od standardní, støední a prémiové s rùznými smìsmi, jako zirkon, keramika a karbid køemíku. Mìøené parametry: Zajímavé výsledky Brusiva Bona Abrasives vítìzem testu Brusiva Bona Abrasives pøekonala konkurenty ve všech oblastech testování a v každé kategorii. V nìkterých testech dokonce naše brusiva pøekonala prémiové produkty konkurentù díky tvrdší smìsi a svým jedineèným vlastnostem. Až o 60% rychlejší než konkurence Menší poèet použitých pásù - dosažení hladšího povrchu Vydrží až 3 x déle Menší døevná vlákna a ménì vrypù na povrchu Rychlost - èas strávený broušením podlahy Odstranìní - % odstranìní starého laku Kvalita povrchu - rovinnost a hladkost Odolnost - poèet spotøebovaných pásù

6 Bezkonkurenèní výkon úspora èasu a penìz Bìhem testování ve Stuttgartu byly testovány nejèastìji používané brusné typy na trhu proti sobì. Byly vybrané pøední znaèky konkurenèních výrobkù, jako je Hermes, Mirka, Norton a Starcke. Brusiva Bona Abrasives jsou o 22% rychlejší než prùmìrné výsledky testovaných konkurenèních produktù. Je evidentní, že bylo použito ménì brusných pásù a tím se dosáhlo úspory nákladù pøi použití Bona Abrasives. Bona Abrasives 8300 vydrží až 3 krát déle než konkurence. Pøi použití konkurenèního brusiva bylo zapotøebí alespoò ještì jednoho brusného pásu k dokonèení broušení ve srovnání s použitím Bona 8300 a Bona Díky své jedineèné struktuøe zrn se jedná o samoostøení a tím se udržuje jeho brusná agresivita v prùbìhu celého pracovního procesu.

7 Kvalita povrchu Pomocí Bona Abrasives 8300 byl výsledný povrch viditelnì hladší, ménì brusných vrypù a taktéž ménì hlubokých škrábancù. Trhání døevného vlákna Jemný brusný prach ukazuje optimální broušení pomocí brusiva Bona podlaha je vybroušena rovnomìrnì. Vytrhávaná døevná vlákna nièí povrch podlahy. Vybroušený prach jasnì ukazuje, že pøi použití brusiva Bona Abrasives 8300 a 8700 nedochází k žádnému vytrhávání døevného vlákna. Bona Konkurent Bona - jemný brusný prach. Konkurenèní brusný prach svìdèí o vytrhávání vláken døeva. Rovnomìrnìjší broušení Rozložení zrn Èím je více zrn na povrchu brusiva, tím snažší je dosažení hladšího povrchu. Bona Abrasives 8300 vykazuje výraznì více zrnitosti ve své struktuøe Rovnomìrnì rozložená zrna dosahují mnohem hladšího brusného výsledku. Brusiva Bona Abrasives 8300 a 8700 mají podstatnì rovnomìrnìjší rozložení brusných zrn. Bona Konkurent Bona Konkurent

8 Nejvyšší rychlost Vysoká odolnost Extrémnì hladký povrch Zrnitosti pro všechny kroky broušení Premium Bona nejvyšší rychlost na prémiovém povrchu Prémiová brusiva jsou vyrobená z optimální smìsi zirkonu a nabízí kombinaci dokonalé vyváženosti mezi agresivitou broušení a hladkostí broušeného povrchu. Bona Abrasives 8300 mají vysokou trvanlivost a jsou opatøeny antistatickou vrstvou, která brání zanesení a zajišťuje nepøehøívaní materiálu a delší životnost, jakož i lepší odsávání prachu. Vlastnosti zrn jsou takové, že nové ostré body jsou vytvoøeny bìhem jeho používání, což zajišťuje stálou agresivitu po celou dobu své životnosti. Skvìlé vlastnosti Bona 8300 byly porovnány v testu s jejich nejbližšími konkurenty v nìmeckém Stuttgartu v roce Naše brusivo dokázalo být rychlejší, s delší životností, a poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch než u konkurenèních zirkonových brusiv.

9 Nejrychlejší proces - úspora èasu a penìz Pøi srovnání s jinými zirkonovými brusivy je Bona 8300 výraznì rychlejší. Kromì své vynikající rychlosti, dlouhé životnosti a unikátní zirkonové smìsi až po celkový prémiový výkon Bona 8300 menší poèet použitých pásù, vyšší rychlost a hladší koneèný výsledek. Vysoká životnost a mimoøádnì hladký povrch Brusiva Bona Abrasives 8300 vydrží až 3 krát déle než konkurenèní produkty, což znamená, že spotøeba brusných pásù pro dokonèení práce je menší. Unikátnì rozložená zirkonová smìs zrna umožòuje brusivu Bona Abrasives 8300 vybrousit povrch podlahy rovnomìrnì bez vytrhávání døevných vláken a nabízí pozoruhodnì hladší vybroušený povrch. Indexované hrubé a støední výsledky rychlosti broušení Bona 8300 (36) + Bona 8300 (60) Prùmìr konkurence index Vysoká životnost a mimoøádnì hladký povrch Bona - jemný brusný prach. Konkurenèní brusný prach svìdèí o vytrhávání vláken døeva. Anti-statické vlastnosti pro stálou agresivitu Bona 8300 úèinnì odstraòuje starý lak / èárové znaèení. Konkurence není schopna zcela odstranit starý lak / èárové znaèení. Brusiva Bona 8700 mají antistatické vlastnosti, které odpuzují prach z brusného povrchu. Brusný prach zabraòuje ucpání a umožòuje, aby brusivo udrželo svou agresivitu v prùbìhu celého brusného procesu, což je dùležité zejména pøi jemnìjším brusném procesu.

10 Extrémnì silný a odolný Rychlejší brusný proces Perfektní hrubé broušení Minimalizuje poškrábání Superior Bona 8700 Odolný a pevný pro rychlejší práci Nejlepší brusivo z keramických zrn pro snadné odstranìní tvrdých lakù, zbytkù kobercù a pro zbroušení vysokých nerovností podlahy. V kombinaci s jemnìjšími brusivy Bona 8300 vytváøí optimální systém pro rovnomìrné broušení s vynikajícím výsledkem povrchu. Keramické zrno používané v brusivu Bona 8700 je témìø srovnatelné s diamantovou tvrdostí a zajišťuje extrémnì dlouhou životnost brusiva se stálou agresivitou. Umožòuje také hrubé broušení, zaèínající jemnìjší zrnitostí 50, což znamená pøeskoèení kroku v procesu broušení, což šetøí èas a peníze. Je to jediný systém broušení na trhu, který umožòuje broušení až na holé døevo pomocí Bona Power Drive.

11 Rychlejší proces - úspora èasu a penìz Použijte brusivo Bona 8700 pro nejrychlejší broušení na trhu. Unikátní smìs keramických zrn vám umožní zaèít hrubé broušení s jemnìjší zrnitostí 50 namísto obvyklé zrnitosti 36. Pak mùže být následováno støední broušení se zrnitostí 80, což snižuje poèet krokù broušení, což vám ušetøí drahocenný èas a peníze. Rychlý a zkrácený proces broušení také poskytuje hladší, rovnomìrnìjší povrch a minimum brusných vrypù na povrchu podlahy. Vyvážený výsledek s vynikající odolností Unikátní smìs keramických zrn Bona 8700 nabízí extrémní agresivitu s dokonalou jemností vybroušení døevìné podlahy. Úèinnì odstraòuje odolné laky, aniž by zpùsobily hluboké škrábance a vytrhávaní døevných vláken na vybroušeném povrchu. Bona 8700 se samo-ostøící schopností udržuje svou brusnou agresivitu v prùbìhu celého pracovního procesu, což znamená, že pøi broušení je zapotøebí ménì brusných pásù pro dokonèení brusných práci, což šetøí èas a brusné pásy. Indexované výsledky rychlosti hrubého broušení Bona 8700 (50) Prùmìr konkurence index Bona 8700 (zrnitost 50), má mnohem vyšší rychlost broušení ve srovnání s prùmìrným skórem konkurence. Unikátní broušení až na holé døevo Bona 8700 úèinnì odstraòuje starý lak / èárové oznaèení. Konkurence není schopna zcela odstranit starý lak / èárové znaèení. Bona 8700 umožòuje broušení až na holé døevo, s použitím unikátního systému Bona Power Drive a Bona FlexiSand 1.5. Úèinnost Bona 8700 a Bona Power Drive nabízí výkonné, horizontální broušení a výsledkem je hladký a vyrovnaný povrch. Pracovní proces s menším poètem krokù Finální povrch

12 Brusiva pro rùzné situace broušení

13 Pøehled brusiv Bona Typ: Standard Premium Superior Special Název: 8500 / Diamond / Diamant Rozmìr v mm: pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 pásy: 200x750, 250x750 kotouèe: 100, 125, 150, 178 kotouèe: 125, 150 Zrnitosti: pásy: P 16 P 120 kotouèe: P 16 P 150 P 24 P 120 P 36, P 50 P 240 Materiál: Aluminiumoxide / Silicon carbide Zirconum Ceramic Diamond Situace: Efektivní broušení, kde není nutný vysoký brusný výkon. Agresivní, pøitom hladké antistatické broušení všech druhù døevìných povrchù. Velmi agresivní a dlouho trvající broušení pro odstranìní starého tvrdého nátìru. Matování laku pøed dalším pøelakovaným pro lepší pøilnavost anebo extra jemné broušení døeva.

14 Bona brusiva - s ohledem na výkon Antistatická pro vìtší výdrž Øada brusiv Bona Abrasive zahrnuje produkty s antistatickými vlastnosti, které odpuzují prach z povrchu kotouèe. Prach mùže být odstranìn snadnìji pomocí Bona DCS (bezprašný systém broušení) nebo podobným systémem mnohem snadnìji. Bezprašné prostøedí zajistí lepší pracovní podmínky pro øemeslníka. Snadná výmìna - suchý zip Pro zjednodušení výmìny brusných kotouèù, nabízí Bona uchycení pomocí suchého zipu. Brusivo / kotouè mùže být pøichycen k brusnému kotouèi jediným rychlým tahem, a tak budete pøipraveni opìt k broušení bìhem nìkolika sekund. Brusiva na suchý zip jsou navržena tak, aby vydržela sílu brusného talíøového stroje. Odolná podložka Dlouhotrvající broušení závisí nejen na agresivních brousících èásticích. Bona materiály pro zadní podložku byly vybrány a navrženy tak, aby splòovaly všechny požadavky nároèného broušení. Obousmìrný pás pro delší životnost Díky jedineènému provedení spojù (svárù) brusiva vydrží pás až 3x déle než konkurenèní brusiva. Bona brusné pásy mùžete použít v obou smìrech, takže jsou použity obì strany brusných èástic. Odolnost vùèi pøehøátí Tøení pøi každém broušení vytváøí teplo. Všechna brusiva Bona jsou vyvinuta tak, aby byla tepelnì odolná. V praxi to znamená stabilitu a zachování délky brusného pásu, ikdyž teplota stoupá. To zabrání pohybu brusiva podél válce, èímž je brusný výsledek hladký a perfektní. Kevlarová spojovací páska Pøi broušení jsou brusiva vystavena vysoké námaze. Z tohoto dùvodu je spoj u brusného pásu posílený spojovací kevlarovou páskou. Snažíme se o to, aby broušení brusivem trvalo tak dlouho, jak se od nìj oèekává.

15

16 Bona AB, Švédsko Všechna práva vyhrazena Bona je pøední svìtovou jednièkou na trhu v oblasti inovací, která nabízí unikátní systém pro ošetøení døevìných podlah. Od jejího založení v roce 1919 jsme prostøednictvím dceøiných spoleèností a distributorù získali zastoupení ve více než 90 zemí celého svìta, což nám umožòuje být blízko našich zákazníkù a øemeslníkù. Díky naší celoživotní podpoøe a nepøetržitému výzkumu jsme schopni poskytovat trvale udržitelná øešení profesionálùm i majitelùm podlah. Výbìrem technologie od spoleènosti Bona získáte kvalitu, která pøetrvá generace. bona.com/cz

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku

Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Izolaèní øešení pro prùmysl a energetiku Technické izolace Leden 2009 Obsah Zajištìní vlastní investice... 3 Proè zvolit izolace Paroc pro prùmysl?... 4 Zpracovatelský prùmysl... 6 Elektrárny... 8 Izolaèní

Více

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny

Dotazník pro výpoèty pøevodù - ploché øemeny Dotazník pro výpoèty pøevodù - klínové, ozubené, žebrové øemeny Obsah Úvod 2 Øemeny prùmyslové Klínové Øemeny klínové (jednoduché) Øemeny násobné Øemeny variátorové Øemeny šestihranné Øemeny Volta øemeny na pøání Metráže polyurethanové Metráže dìrované Metráže segmentové

Více

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika

Potravináøské aktuality Potravináøské technologie a technika 6 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Pøístroje a zaøízení 4 Metody a technologie 7 Nové poznatky ze zahranièí i z domova 21 Konference a veletrhy 34 Nové patenty 36 Tiskové informace 38 Japonská firma na snacky

Více

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník

TEXTILE AIR DISTRIBUTION SYSTEMS www.prihoda.eu. Základní informace. 3 Kontrola a potvrzení. 6 Instalace a uvedení. Zákazník èesky Základní informace Pomocí textilního rozvodu rozdìlíme vhodným zpùsobem vzduch pøicházející z klimatizaèní, vytápìcí, chladící nebo filtraèní jednotky. K jeho distribuci dochází skrz tkaninu rùznì

Více

Na aktuální téma - aneb globalizace,

Na aktuální téma - aneb globalizace, Na aktuální téma - aneb globalizace, McDonald s, Shell a Svìtová banka Vážení ètenáøi napadlo Vás nìkdy v souvislosti s titulkem, proè všechny protesty smìøují právì proti tìmto institucím? Proè vadí McDonald

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice

OPET Czech Republic OPET CR. Publikace. Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice OPET Czech Republic OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Možnosti úspor energie při výrobě, rozvodu a spotřebě stlačeného vzduchu v České republice ENERGIE Praha 2002 OPET

Více

Již témìø padesát let se v pravidelných

Již témìø padesát let se v pravidelných 2 Nový prezident IIW - Bertil Pekkari! Ve dnech 23. až 28. èervna 2002 se konalo v Kodani již jubilejní 55. výroèní zasedání IIW za úèasti více než 570 odborníkù ze 32 zemí celého svìta. Souèástí závìreèného

Více

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe

OKNA S PERSPEKTIVOU. okna & dveøe OKNA S PERSPEKTIVOU okna & dveøe Obsah strana FENESTRA CZ spol. s r.o. Profil spoleènosti 2 Ohleduplnost k životnímu prostøedí 4 Orientace na zákazníka 5 Výroba a Péèe o procesy 6 Lidské zdroje 8 Reference

Více

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru

Bulletin 02. Efektivní využití diskového prostoru Legislativní zmìna, týkající se požární bezpeènosti staveb, aneb ochrana domácností pøed požárem. Více na stranì 6. GSM Axemax - multifunkèní komunikátor s mnoha zpùsoby využití. Ètìte na stranì 12. Bulletin

Více

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva

Uživatelská pøíruèka. pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4. 25.leden 2014. Autorská práva 25.leden 2014 Uživatelská pøíruèka pro 3D tiskárnu FELIX 3.0 Verze 4 Autorská práva Tento dokument obsahuje vlastnické údaje, které podléhají autorské ochranì. Žádná èást tohoto dokumentu nesmí být kopírována,

Více

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO

WWW.RADiOSCAMATORUL.Hi2.RO ROÈNÍK III/1998. ÈÍSLO 7 V TOMTO SEŠITÌ Náš rozhovor... 1 AR seznamuje: Pøehrávaè DVD 930... 3 Nové knihy... 4 AR mládeži: Základy elektrotechniky (pokraèování)... 5 Jednoduchá zapojení pro volný èas...

Více

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000

world Pøípadové studie WEBCOM a.s. lépe a hodnotnìji ready Navision Financials jsou Windows 2000 ELIT, STIHL, ENERGOVOD BØEZEN 2000 BERICHTE INFORMACE NEWS NOVINKY FACTS ZPRÁVY RUND Z UM NAVISION BØEZEN 2000 world Pøípadové studie ELIT, STIHL, ENERGOVOD Na návštìvì u spoleènosti WEBCOM a.s. S pøáteli se øeší vìci lépe a hodnotnìji

Více

NÁMÌTY PRO HOSPODÁØSKOU POLITIKU O B S A H : ÚVOD... 2 VÝVOJ A SITUACE PRÙMYSLU... 3 INVESTIÈNÍ PROSTØEDÍ... 5 PØÍSTUP NA ZAHRANIÈNÍ TRHY... 6 OBLAST LEGISLATIVY... 8 TRH PRÁCE... 9 VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE...

Více

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR

Publikace. Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE. OPET Czech Republic OPET CR OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Snížení spotřeby tepla na vytápění obytných budov při zateplení neprůsvitných obvodových stěn ENERGIE Brno 2001 OPET CR Organizace na Podporu

Více

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional

Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional Váš partner T-Mobile Internet rychleji a levnìji Co je sociální marketing? Professional ètvrtletník pro firemní zákazníky spoleènosti T-Mobile èíslo 3 øíjen 2007 obsah 3 Obsah Služby/T-Mobile 4 Partnerská

Více

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu

Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií Publikace Alkoholová paliva pro udržitelnou dopravu ENERGIE Praha 2001 OPET CR Organizace na Podporu Energetických Technologií ENERGIE V roce 1990

Více

Vrcholové øídicí systémy ABB

Vrcholové øídicí systémy ABB Vrcholové øídicí systémy ABB Èlánek popisuje vrcholové øídicí systémy ABB pro øízení distribuèních sítí. Tyto systémy jsou obvykle souèástí dispeèerských center a mají vazby na technologické øídicí a obslužné

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha. Zásady pro obhospodaøování. trvalých travních porostù Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha Zásady pro obhospodaøování trvalých travních porostù Leden 2007 Autoøi: Recenzent: Ing. Maria Kollárová, Ing. Petr Plíva, CSc., Ing. Antonín Jelínek, CSc., doc.

Více

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa

Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa 1 Z OBSAHU 2001 Potravináøské aktuality Výživa, trendy v potravináøství a legislativa Vydává Ústav zemìdìlských a potravináøských informací, Slezská 7, 120 56 Praha 2, uzpi@uzpi.cz, v elektronické podobì

Více

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství

Pøináší barvy do tvého života. mako malíøské náøadí a pøíslušenství Pøináší barvy do tvého života mako malíøské náøadí a pøíslušenství Vážení obchodní pøátelé, vážení noví zákazníci, jsme velice rádi, že Vám mùžeme pøedstavit náš hlavní katalog mako Systém malíøského náøadí

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

S tudie Hnutí DUHA Koncepce reformy poplatkù z tìžby nerostných surovin srpen 2000 Zpracoval Vojtìch Kotecký Vydalo Hnutí DUHA v srpnu 2000 ISBN 80-902056-9-0 Hnutí DUHA, Bratislavská 31, 602 00 Brno tel.:

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013. STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2013 STABILITA, SPOLEHLIVOST, SPOLUPRÁCE na lanech i v IT Vážení ètenáøi, na stránkách našeho informaèního Magazínu vás pravidelnì informujeme

Více

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str.

1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2. 2. Správnì si posvítit...str. 5. 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6. 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. OBSAH 1. Jak vidí slabozraký èlovìk...str. 2 2. Správnì si posvítit...str. 5 2.1. Intenzita osvìtlení...str. 6 2.2. Kontrast a rozlo ení jasù...str. 8 2.3. Barva svìtla a barva pøedmìtù...str. 9 2.4. Rovnomìrnost

Více

Potravináøské aktuality

Potravináøské aktuality 1 Z OBSAHU 2002 Krátké zprávy 1 Výživa 3 Rizika z potravin 12 Zaøízení a technologie 12 Nové výrobky 23 Informace z domova i ze zahranièí 25 Legislativa 35 Akce 42 Nová spoleènost pro využití lnu Krátké

Více

zemìdìlské aktuality ze svìta

zemìdìlské aktuality ze svìta 7/8 Z OBSAHU 2001 Krátké zprávy 1 Zemìdìlství ve svìtì 20 Poznatky ze svìta 36 Lidská výživa 49 Zahradnictví51 Pøíloha 58 Estonsko uvolní mimoøádné státní výdaje na podporu obilovin Polsko subvencuje úvìry

Více

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999

V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 ÈÍSLO 7 (3/99) ZÁØÍ 1999 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY V TOMTO ÈÍSLE DRUŽICOVÁ NAVIGACE... 1 NOVINKY GPG 24... 2 GPA 24... 3 GPM 20U... 4 TEORETICKÁ ÈÁST Pøesnost

Více