HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií"

Transkript

1 Mgr. Miada Nezvedová 1, MUDr. Martina Èerná 2, MUDr. Lenka Chádková 1 1 Oddìení kinické biochemie, Nemocnice Znojmo 2 Gynekoogické oddìení, Nemocnice Znojmo HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií Úvod Užiteènost stanovení tumorových biomarkerù by mìa spoèívat pøedevším v jejich použitenosti pøi screeningu èi vèasné diagnostice, sedování odpovìdi na éèbu a záchytu recidivy zhoubného nádoru. Snahou odborníkù na ceém svìtì je najít takový marker, který by by co nejvíce specifický pro daný typ nádorového onemocnìní, a zároveò by jeho výrazné zvýšení v krvi byo patrné již v poèáteèním stadiu tohoto zákeøného onemocnìní, kdy se nádor zaèíná teprve rozvíjet. Samozøejmì by byo ideání, kdyby veikost nádoru koreovaa se zvyšující se hadinou daného markeru v krvi. Naprostá vìtšina markerù je v souèasné dobì využívána pøedevším v rámci sedování úspìšnosti éèby a pro vèasný záchyt návratu onemocnìní. Najít takový marker, který by by využitený i pro screening èi diagnostiku nádorového onemocnìní, by byo vekým pøínosem zejména pro pacienta, u kterého by moha být zahájena vèasná éèba a jeho šance na vyéèení by tak radikánì vzrosta. Karcinom ovarií De histoogické stavby jsou nádory vajeèníkù dìeny na benigní (nezhoubné), borderine nádory (tumory s nejistou bioogickou aktivitou) a maigní (zhoubné nádory). (11) Epiteiání forma ovariáního nádoru se v naší repubice øadí mezi gynekoogické zhoubné nádory s nejvyšší mortaitou a tvoøí procent všech zhoubných novotvarù ovaria. Neepiteiání nádory vajeèníkù reprezentují podstatnì menší èást, jsou tvoøeny tumory z germináních bunìk (3 %) a nádory ze zárodeèných pruhù a stromatu ovaria (7 %). (9) Prùmìrný vìk žen s epiteiáním nádorem je 57 et, ostatní typy nádorù se èastìji vyskytují u žen madších. Etioogie tohoto onemocnìní není známá, ae pøedpokádá se, že nezanedbatenou roi zde hraje genetická predispozice, a to mutace v genech BRCA1 a BRCA2. (10) Dùežitým prognostickým ukazateem je urèení stadia maigního nádoru ovaria (staging), kdy se hodnotí pokroèiost karcinomu a jeho možné rozšíøení v organismu. K hodnocení se používá kasifikace IGO: Stadium I - nádor omezen pouze na ovaria Stadium II - nádor šíøící se do dìohy nebo vejcovodu Stadium III - nádor šíøící se na peritoneum nebo do okoních ymfatických uzin Stadium IV - nádor se vzdáenými metastázami mimo peritoneum Rakovina vajeèníku je nejèastìji diagnostikována ve stadiu III. (10,11) Spou s urèením stadia karcinomu se provádí hodnocení anatomického rozsahu nádoru de TNM kasifikace: T (tumor): T1 - T4 (veikost tumoru); T0 - neby prokázán primární nádor, Tis - preinvazivní nádor v dané okaizaci N (node, uzina): N0 - bez metastáz v uzinách, N1 - N3 (de poètu a veikosti postižených uzin) M (metastáza): M0 - bez vzdáených metastáz, M1 - se vzdáenými metastázami Labor Aktue 02/13 9

2 Dùežitým krokem je také stanovení stupnì diferenciace bunìk a proiferaèní aktivity na zákadì histoogického vyšetøení (grading): G1 - dobøe diferencovaný tumor G2 - støednì G3 - máo G4 - nediferencovaný nádor Agresivita nádoru stoupá se snižující se diferenciací bunìk, stejnì tak se zvyšuje i riziko možných metastáz. (12) Vìtšina karcinomu ovarií je diagnostikována až v jejich pokroèiejším stadiu (III. a IV. stadium), a to na zákadì nespecifických pøíznakù, ke kterým patøí boesti bøicha, bøišní nevonost, nadmuté bøicho, ztráta chuti k jídu, zánìt nebo trombóza ži, krvácení z koneèníku, èasté moèení, a z toho dùvodu se øadí mezi onemocnìní s vysokou úmrtností. Pouze u ménì než 30 procent žen je toto zhoubné onemocnìní diagnostikováno ve stadiu I, kdy jich má více než 90 procent šanci na pøežití pìt et. Vèasný záchyt tohoto zákeøného onemocnìní je bohuže doposud neúspìšný. Gynekoogická vyšetøení zachytí již pomìrnì pokroèiá stadia, a proto se pozornost odborné veøejnosti obrací k biochemické detekci pomocí tumorových markerù. (8,11) Tumorové markery HE4 a CA125 Jedním z nadìjných markerù pro možný záchyt ovariáního karcinomu v èasném stadiu se v posední dobì jeví i protein HE4 (Human epididyma protein 4), který je kódován na chromozomu 20q Jeho tvorba bya prokázána ve tkáni nadvarat, ae také v epiteu respiraèního a reprodukèního traktu. (1,5) Studie z roku 2003 ukázaa spojitost mezi zvýšenými hodnotami tohoto markeru a rakovinou vajeèníkù, kdy pro ovariání karcinom bya popsána specifita 96 % pøi senzitivitì 67 %. Daší studie poté poukázaa na 95% specifitu pøi kombinaci markerù HE4 a CA125. Senzitivita bya v tomto pøípadì 76 %. (1) Stanovení HE4 spou s CA125 zepšuje diagnostickou specifitu, kdy kombinací tìchto dvou markerù ze docíit vyšší predikce maignity nádoru než pøi samostatném stanovení a násedném použití hodnot tìchto markerù. (3,6) HE4 je exprimován nejen nádorem vajeèníkù, ae také u rakoviny endometria, pic a prsu. Produkce HE4 se objevuje zøídka u mucinózního typu karcinomu vajeèníkù a rakoviny vajeèníkù ze zárodeèných bunìk. U pacientù s diagnózou sehání edvin a i u daších nenádorových onemocnìní byy pozorovány faešnì zvýšené hodnoty tohoto markeru. (2,5) CA125 je exprimován u 80 procent karcinomù ovarií serózního typu. Jeho nevýhodou je variabiní specifita a senzitivita a závisost produkce na histoogickém subtypu. (1) Zvýšená hadina CA125 se nachází u vìtšiny ovariáních nádorù, ae jen u pooviny v poèínajícím stadiu. Míra pøežití u rakoviny vajeèníkù v pokroèiém stadiu je 20 procent i za použití chemoterapie a chirurgického zákroku. (4) Proto je nezbytné uèinit takové kroky, které by vedy ke vèasnému záchytu tohoto agresivního onemocnìní. K tomu by mìo pøispìt právì stanovení markerù HE4 a CA125 spou s výpoètem rizika pravdìpodobnosti ovariáního karcinomu (ROMA skóre). Stanovení HE4 na OKB Nemocnice Znojmo Stanovení HE4 a CA125, jejichž hodnoty jsou nutné pro výpoèet ROMA indexu, jsme na našem oddìení zahájii , a to na zákadì požadavku z Gynekoogického oddìení naší nemocnice. Tomuto kroku pøedcházea verifikace obou metod na anayzátoru cobas e 411. Parametry stanovení Anayzátor: cobas e 411 Metody: HE4, CA125 Princip stanovení: eektrochemiuminiscenèní reakce, sendvièový princip Èinida obsahují mikroèástice potažené streptavidinem (1. nádobka), biotinyovanou monokonání protiátku proti HE4 (2. nádobka) a monokonání protiátku proti HE4 znaèenou rutheniovým kompexem (3. nádobka). Protiátky spou s HE4 ze vzorku reagují za tvorby sendvièového kompexu, který se váže na mikroèástice. Po jejich zachycení magnetickým poem na povrchu eektrody a odstranìní nenavázaných sožek je pomocí napìtí na eektrodì vyvoána chemiuminiscenèní emise fotonù, která je zmìøena fotonásobièem. Stejný princip je využíván i u stanovení CA125 za použití monokonáních protiátek proti CA125. Ceková doba stanovení je u obou metod 18 minut, potøebné množství vzorku k reakci u HE4 je 10 µ, u CA µ. (13) Verifikace metod K ovìøení meziehé preciznosti a pravdivosti (správnosti) soupravy jsme použii kontroní materiá Roche (PreciContro HE4) a pro CA125 kontroní materiá firmy BioRad (Tumor Marker Pus). Jednotivé namìøené hodnoty markerù v kontroních materiáech jsou spou s hodnotami SD a CV uvedeny v tabuce è. 1 a 2. Hodnoty SD a CV jsou pøevzaty z programu Biorad QC OnCa, který naše aboratoø využívá v rámci vnitøní a meziaboratorní kontroy kvaity. Pravdivost (správnost) metody je vyjádøena hodnotami bias (%). Tab. 1: Srovnání namìøených a dekarovaných hodnot kontro PC HE4, n=10 (Pozn.: Cíová hodnota - støední hodnota kontroy uvedena v pøíbaovém etáku dané šarže PC HE4) Tab. 2: Srovnání namìøených a dekarovaných hodnot kontro Tumor Marker Pus BioRad, n=7 (Pozn.: Cíová hodnota - støední hodnota kontroy uvedena v pøíbaovém etáku dané šarže Tumor Marker Pus BioRad) OKB Nemocnice Znojmo - zkušenosti s HE4 Na zákadì oznámení jednotivým oddìením a ambuancím byo na našem oddìení zahájeno vyšetøení HE4 a CA125, spou s hodnocením ROMA skóre. První pacientské vzorky byy na oddìení pøijaty Od tohoto data do konce února 2013 byo vyšetøeno Labor Aktue 02/13

3 pacientských sér od 138 žen. U vìtšiny pacientek šo o jediný požadavek na tato vyšetøení, pouze u ètyø byo stanovení provedeno na zákadì požadavku ékaøe dvakrát. Poèty vyšetøení v jednotivých mìsících jsou znázornìny v grafu (Obr. 1) a je z nìj patrné, že požadavky na nì mají stoupající tendenci, obzváštì od zaèátku etošního roku. Obr. 1: Graf poètu vyšetøení v jednotivých mìsících Graf na obrázku è. 2 znázoròuje poèet žen v jednotivých vìkových kategoriích. Soubor tvoøiy ženy ve vìkovém rozmezí 20 až 91 et. Vìkové kategorie byy vytvoøeny na zákadì definicí nìkoika etap menopauzy. Trvaé vymizení menstruace v dùsedku ztráty foikuární aktivity ovarií je v Èeské repubice ve vìkovém prùmìru 51 et. (7) Nejvìtší skupinu tvoøiy právì ženy v kategorii et, tedy ve vìkovém rozmezí, kdy ve vìtšinì pøípadù dochází k nástupu menopauzy. Vzhedem k tomu že žádost na zahájení vyšetøení HE4 spou s CA125 vzeša ze strany Gynekoogického oddìení, dao se oèekávat, že nejvyšší poèet požadavkù bude pocházet právì z nìj. Graf (Obr. 3) potvrzuje naše pøedpokady a je z nìj jasnì patrné, že naprostá vìtšina vyšetøení pochází z Gynekoogického oddìení a gynekoogických ambuancí Nemocnice Znojmo. Trochu pøekvapující je vemi nízký poèet žádostí ze strany onkoogie, kde by zajisté tato kombinace stanovení bya vekým pøínosem pøi sedování úspìšnosti éèby èi sedování pacientky po éèbì pro možné riziko recidivy. Graf (Obr. 4) znázoròuje poèty požadavkù v procentech z jednotivých èástí Gynekoogického oddìení, kdy nejvíce jich pochází z gynekoogické ambuance a hned za ní náseduje ùžková èást gynekoogie. Hodnoty CA125 a HE4 ve vztahu k vìkové kategorii Hodnoty cut-off používané na našem oddìení u jednotivých parametrù jsou uvedeny v tabuce è. 3. Tab. 3: Hodnoty cut-off sedovaných parametrù Obr. 2: Poèet vyšetøovaných žen ve vìkových rozmezích Vìková kategorie et, 10 žen/ 11 vzorkù (1 žena se 2 odbìry) Ve skupinì žen nejnižší vìkové kategorie neby ani v jednom pøípadì prokázán karcinom ovaria nebo jiné zhoubné nádorové onemocnìní. Obr. 3: Graf procentuáního zastoupení požadavkù na vyšetøení se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 4, 24 et: Namìøeny vysoké hodnoty CA125, hadina HE4 huboko pod cut-off, ROMA index pro ženy pøed menopauzou by ehce nad cut-off hranicí, z daších markerù bya zvýšená hodnota CRP, diagnostikována cysta ovarií. Pacientka è. 8, 27 et: Hospitaizace pro podezøení na ascites, hodnoty všech Labor Aktue 02/13 11

4 parametrù byy nad cut-off, karcinom neby prokázán. Pacientka è. 10, 29 et (vzorek 10 a 11): provedeny dva odbìry s pùroèním rozestupem, vždy ehce zvýšená hodnota ROMA indexu pøedmenopauzání, mírnì zvýšené CRP, stanovena dg.: neurèená ovariání cysta. Grafické znázornìní obrázek è. 5. Obr. 4: Graf procentuáního zastoupení požadavkù na vyšetøení - gynekoogie Vìková kategorie et, 27 žen/ 27 vzorkù se nacházey u tìchto pacientek: Obr. 5: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Obr. 6: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Pacientka è. 1, 31 et: Lehce zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, diagnóza neurèená ovariání cysta. Pacientka è. 3, 31 et: Hodnota CA125 mírnì nad hranici cut-off, HE4 huboce pod cut-off stejnì jako ostatní parametry, žena po porodu, provedena diagnostická aparoskopie, datum vyšetøení , daší záznam v dokumentaci není, diagnóza neupøesnìna. Pacientka è. 6, 35 et: Hodnota CA125 mírnì nad cut-off, ostatní parametry stejnì jako u pacientky è. 3 huboce pod cut-off, zvýšená hadina CRP, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 9, 36 et: Mírnì zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, ostatní parametry v normì, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 19, 43 et: Zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, ostatní parametry v normì, provedena konizace dìožního èípku na zákadì diagnózy cervikání dyspázie CIN 3A. Pacientka è. 21, 43 et: Vyšetøení provedeno , uvedena diagnóza ovariání cysta, od diagnóza serózní ovariání karcinom, stadium III. Grafické znázornìní na obrázku è. 6. Vìková kategorie et, 44 žen/ 46 vzorkù (2 ženy se 2 odbìry) se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 1, 45 et: Hodnoty všech parametrù vysoce nad cut-off, diagnóza myom dìohy, karcinom neprokázán. Pacientka è. 2, 45 et: Od diagnostikován karcinom ovarií, mikropapiární serózní adenokarcinom, stadium IIIC, od diagnóza zhoubný novotvar horního kvadrantu prsu. Pacientka è. 11 (vzorek è. 11 a 12), druhý odbìr (vzorek 12) po dvou mìsících zvýšení CA125, ostatní hodnoty v normì, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 17, 49 et: Hodnota ROMA indexu pøedmenopauzání nad cut-off, ostatní parametry v normì; únor 2012 zhoubný novotvar tenkého støeva; bøezen 2012 ovariání karcinom, vyšetøení provedeno za úèeem sedo- 12 Labor Aktue 02/13

5 vání úspìšnosti éèby. Pacientka è. 24, 50 et: Lehce zvýšená hodnota CA125 a ROMA indexu pro ženy pøed menopauzou, náez - drobné myomy, ovariání cysta. Pacientky è. 6, 13, 19 (vzorek è. 19 a 20) a 41: Jedna z pacientek mìa provedeny dva odbìry, ve všech vzorcích byy stanoveny hadiny HE4 a CA125 pod cut-off, zvýšená bya pouze hodnota ROMA indexu pro pøedmenopauzání ženy, žádná patoogie ve smysu maignity. Grafické znázornìní na obrázku è. 7. se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 1, 56 et: Zvýšená hodnota CA125 a ROMA indexu (menopauza), diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 4, 57 et: Všechny parametry vysoko nad cut-off, zjištìn karcinom ovarií I. stadium, po operaci histoogicky prokázán serózní adenokarcinom II. stadium. Pacientka è. 10, 59 et: HE4 pod cut-off, ostatní parametry mírnì zvýšené, sedování pro možnou recidivu, prokázána recidiva ovariáního karcinomu v uzinách. Pacientky è. 6, 13, 16, 22, 23 a 27 mìy pouze zvýšené hodnoty ROMA indexu pro pøedmenopauzání ženy, u žádné neby diagnostikován maigní nádor. Pacientka è. 14, 60 et: Zvýšená hodnota ROMA indexu (pøedmenopauzá- Obr. 7: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm karcinom ovarií, nepotvrzeno, diagnóza benigní oboustranný ovariání serózní adenom. Pacientka è. 20, 62 et: HE4 v normì, ostatní parametry vysoko nad hranicí cut-off, diagnostikována ovariání cysta, maignita neprokázána. Pacientka è. 25, 64 et: Všechny parametry mnohonásobnì nad cut-off, diagnostikován adenokarcinom ovarií, IV. stadium. Pacientka è. 26, 64 et: Všechny parametry vysoce nad normáními hodnotami, diagnóza zhoubný novotvar pic. Grafické znázornìní na obrázku è. 8. Vìková kategorie et, 30 žen/ 31 vzorkù (1 žena se 2 odbìry) se nacházey u tìchto pacientek: Pacientky è. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 20 a 27: Zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, maigní onemocnìní neprokázáno. Pacientka è. 6, vìk 65 et: Všechny parametry výraznì zvýšeny, diagnostikován serózní adenokarcinom ovaria, stadium IIIC. Pacientka è. 9, vìk 69 et: CA125 mírné zvýšení, HE4 a oba ROMA indexy vysoce nad cut-off, prokázán adenokarcinom ovarií, stadium IC. Pacientka è. 12, vìk 70 et: Mnohonásobnì zvýšené hodnoty všech parametrù, prokázán serózní adenokarci- Vìková kategorie et, 27 žen/ 27 vzorkù Obr. 8: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm ní), ostatní parametry v normì, diagnóza zhoubný novotvar rektosigmoidea od roku Pacientka è. 18, 62 et: Hadina CA125 v normì, HE4 veice mírnì nad hranicí cut-off (147,8 pmo/l), oba ROMA indexy vysoko nad cut-off, podezøení na nom ovaria, IV. stadium. Pacientka è. 16, 73 et: Mírnì zvýšený ROMA index, od roku 2008 diagnóza zhoubný novotvar prsu. Pacientka è. 17, 73 et: ROMA index vemi mírnì nad cut-off, není daší záznam v dokumentaci o potvrzení dia- Labor Aktue 02/13 13

6 Obr. 9: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Obr. 10: Graf faešnì pozitivních hodnot CA125 a HE4 u benigních onemocnìní gnózy C56 (karcinom ovaria). Pacientka è. 19, 74 et: CA125 v normì, ostatní parametry vysoké, diagnóza nefrotický syndrom, maignita neprokázána. Pacientka è. 21, 76 et: Všechny parametry nad cut-off, od roku 1997 diagnóza karcinom rektosigmoidea, novì diagnostikován karcinom endometria, stadium 1b. Pacientka è. 23, 78 et: Vysoké hodnoty všech parametrù, rok 2008 meanom, 2009 karcinom moèového mìchýøe, novì diagnostikován borderine tumor, histoogicky potvrzen thekagranuosový tumor - thekofibrom. Pacientka è. 24, 80 et: CA 125 mírné zvýšení, ostatní parametry vysoce nad cut-off, primární nádor neokaizován, metastázy skeet, játra. Pacientka è. 25, 81 et: Mírnì zvýšený ROMA index, karcinom ovarií diagnostikován v roce 2011, vyšetøení provedeno za úèeem sedování možného návratu onemocnìní, recidiva neprokázána. Pacientka è. 26, 83 et: CA125 v normì, HE4 vemi mírnì nad cut-off, ROMA indexy nad cut-off, žena odmíta daší gynekoogické vyšetøení. Pacientka è. 28 (vzorek è. 28 a 29), 84 et: Provedeny dva odbìry, 2. odbìr po pù roce (vzorek è. 29), vysoké hodnoty všech parametrù, rok 2006 diagnostikován ovariání karcinom, novì prokázána recidiva ovariáního karcinomu v uzinách. Pacientka è. 30, 85 et: CA125 výrazné zvýšení, HE4 mírné zvýšení, ROMA indexy vysoké hodnoty, prokázán zhoubný novotvar sinivky bøišní, metastázy v játrech. Pacientka è. 31, 91 et: CA125 mírné zvýšení, ostatní parametry vysoce nad cut-off, pacientka se nedostavia na daší vyšetøení. Grafické znázornìní na obrázku è. 9. aešnì pozitivní výsedky Obr. 11: Graf závisosti pozitivního ROMA i. pøi negativním ROMA i. (menopauza) na vìku žen Ve skupinì 110 žen, u kterých nebya prokázána patoogie maigního charakteru, byy u deseti pacientek namìøeny faešnì pozitivní hodnoty aespoò jednoho ze dvou stanovovaných markerù. Hodnota CA125 nad cut-off hranici bya zmìøena u osmi žen, u HE4 to byo 14 Labor Aktue 02/13

7 u ètyø žen, což svìdèí o nižší faešné pozitivitì HE4. Oba dva markery mìy zvýšené pouze dvì pacientky z této skupiny (Obr. 10). ROMA index u žen nad 40 et Zákadem výpoètu hodnoty ROMA je výpoèet prediktivní hodnoty, a to pro ženy pøed a po menopauze. ROMA index je poté ve výsedkovém istu uveden jako ROMA i. - pro ženy pøed menopauzou a ROMA i. (menopauza) - pro ženy po menopauze. Zajímavým zjištìním bya hodnota ROMA i. u žen ve vìku 40 a více et, kdy se stoupajícím vìkem stoupa i poèet žen, jejichž ROMA i. pøedmenopauzání by pozitivní a ROMA i. (menopauza) negativní. Vzrùstající tendence tohoto poètu žen je znázornìna graficky (Obr. 11). Hodnoty HE4 a CA125 byy u všech tìchto žen pod hranicí cut-off. Z cekového poètu 25 žen mìy tøi z nich uvedenou diagnózu zhoubný novotvar vajeèníku, ae požadavek na stanovení HE4, CA125 a vyhodnocení ROMA skóre by v jednom pøípadì dán v souvisosti se sedováním úspìšnosti éèby, v jednom pøípadì šo o sedování možné recidivy onemocnìní a u tøetí z žen neby uveden žádný daší záznam v dokumentaci pro potvrzení diagnózy. Jedna z tìchto žen již bya éèena s diagnózou zhoubného novotvaru - éze pøesahující traèník. U daší z pacientek by od roku 2011 diagnostikován zhoubný novotvar esovitého traèníku a jedna z žen mìa uvedenou diagnózu zhoubného novotvaru v horním kvadrantu prsu od roku U jedné z žen bya zjištìna cervikání dyspázie CIN 3A. Tímto zjištìním se potvrzuje dùežitost dvojího výpoètu ROMA indexu - pro ženy pøed menopauzou a pro ženy po menopauze. Potvrzení diagnózy a záchyt recidivy Z ceého souboru 138 žen byo na zákadì stanovení HE4 a CA125 a násedném vyhodnocení ROMA indexu spou s histoogickým náezem potvrzeno devìt gynekoogických maigních nádorù, z toho sedm ovariáních karcinomù, u jedné ženy by tumor kasifikován jako borderine a u jedné ženy by potvrzen karcinom endometria. Tab. 4: Hodnoty parametrù dg. karcinom ovaria Tab. 5: Hodnoty parametrù dg. karcinom endometria Tab. 6: Hodnoty parametrù - borderine tumor Obr. 12: Graf diagnóza ovariáního karcinomu - procentuáního zastoupení ve vìkových rozmezích U dvou žen bya díky stanovení tìchto markerù zachycena recidiva ovariáního karcinomu v uzinách, u tøí pacientek s døíve diagnostikovaným maigním nádorem ovarií byy všechny parametry v normì, pouze u jedné z tìchto žen (81 et) by mírnì zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, u žádné z tìchto žen nebya prokázána recidiva ovariáního karcinomu. Jedna žena (49 et) s døívìjší dg. karcinom ovaria bya vyšetøena pro sedování úspìšnosti éèby, všechny parametry byy pod cut-off, pouze pøedmenopauzání ROMA i. by zvýšený. Prùmìrný vìk pacientek s novì diagnostikovaným gynekoogickým nádorem by 63 et, pouze u dvou z cekového poètu pacientek by karcinom ovarií zachycen v nízkém stadiu (I a II) a jeden karcinom endometria ve stadiu 1. Se stoupajícím vìkem by patrný i zvyšující se poèet žen, u kterých by diagnostikován ovariání karcinom. Tato stoupající tendence je znázornìna graficky Labor Aktue 02/13 15

8 G2 (Tab. 4). U pacientky è. 1 je patrná vemi vysoká hadina HE4, která tím narušuje koreaèní køivku u HE4. Možnou pøíèinou vemi vysoké hodnoty HE4 u této ženy, kdy by sice nádor zachycen ve stadiu I, bez postižení uzin a bez metastáz, by moha být histoogická pokroèiost nádoru ve smysu jeho nízké diferenciace. Závìr Obr. 13: Graf koreace hodnot CA125 a stadium karcinomu ovaria Obr. 14: Graf koreace hodnot HE4 a stadium karcinomu ovaria (Obr. 12) a jsou zde zahrnuty nejen novì potvrzené zhoubné nádory vajeèníkù, ae i ty, které byy diagnostikované již døíve a u pacientek byo provedeno vyšetøení markerù z dùvodù sedování pro možnou recidivu èi úspìšnost éèby. Hodnoty parametrù u žen s potvrzenou diagnózou ovariáního, endometriáního karcinomu a borderine tumoru na zákadì výsedkù biochemického vyšetøení jsou uvedeny v tabukách 4, 5 a 6. Prùmìrný vìk žen, u kterých by novì diagnostikován karcinom ovarií, by 59 et. U pacientek è. 2, 4, 5 a 7 by histoogicky specifikován serózní cystadenokarcinom, u pacientky è. 1 cystadenokarcinom na hranici støední až maé diferenciace, u pacientky è. 3 mikropapiární serózní adenokarcinom. U pacientky è. 6 šo o nízce diferencovaný adenokarcinom, pro rozsáhost nádorového bujení nebyo možné jednoznaènì potvrdit pùvod primárního nádoru z ovaria (èísa pacientek de Tab. 4). U ženy s prokázaným adenokarcinomem endometria (pacientka è. 8, Tab. 5) by v roce 1997 diagnostikován adenokarcinom rektosigmoidea - kasifikace G1, T2, N0, M0. U pacientky s borderine nádorem (pa- cientka è. 9, Tab. 6) by v roce 2008 diagnostikován meanom, v roce 2009 karcinom moèového mìchýøe, histoogická specifikace borderine tumoru - thekagranuosový tumor - thekofibrom. U dvou žen bya díky biochemickému vyšetøení zachycena recidiva ovariáního karcinomu v uzinách, který jim by diagnostikován pøed rokem Ideáním markerem pro pøípadný screening èi diagnostiku ovariáního karcinomu by by takový, který by spòova požadavky na upatnìní v obasti screeningu èi diagnostiky nejen svojí vysokou specifitou a senzitivitou, ae jeho hodnoty by zároveò koreovay se stadiem karcinomu. V grafech (Obr. 13 a 14) jsou znázornìny koreace hodnot CA125 a HE4 se stadii karcinomu u sedmi žen (èísa pacientek de Tab. 4). Z grafù je patrné, že hodnoty HE 4 se výraznì zvyšují již u nízkých stadií nádoru oproti hodnotám CA125, jejichž výrazné zvýšení ze pozorovat až od stadia III. U pacientky è. 3 je sice hodnota HE 4 jen ehce zvýšená, což ae mùže být zpùsobeno tím, že histoogicky by tento nádor kasifikován jako støednì diferencovaný - Význam stanovení HE4 spou s CA125 s násedným vyhodnocením indexu ROMA u žen s podezøením na zhoubné onemocnìní ženských pohavních orgánù je vzhedem k výše uvedeným výsedkùm nepochybný. Vyhodnocení specificity testu by v tomto souboru pacientek nemìo pøíiš veký smys, ponìvadž naprostá vìtšina požadavkù pocházea z Gynekoogického oddìení a ambuancí na zákadì podezøení na nádorové onemocnìní ovarií. Pouze zanedbatené procento žen mìo požadavek na vyšetøení dáno z jiného oddìení a jen u tøí z nich by prokázán zhoubný nádor negynekoogického charakteru spou s výraznì vysokými hodnotami daných parametrù. Na zákadì zjištìní, které potvrdiy i daší studie, že poèet žen s diagnostikovaným karcinomem ovaria se zvyšuje s jejich stoupajícím vìkem, by byo jistì pøínosem tato vyšetøení provádìt u žen nad 45 et. Samozøejmostí by mìo být sedování žen s pozitivní rodinou anamnézou bez ohedu na vìk. Záchytem tìchto zhoubných onemocnìní v raném stadiu by se zvýšia šance na vìtší úspìšnost éèby, její kratší prùbìh a tím i nižší omezení kvaity života pacientky. aktem zùstává, že samotné stanovení HE4 a CA125 je finanènì nároènìjší (cca 700 Kè), což v dnešní dobì, kdy je tato obast ve zdravotnictví stáe více diskutovaným tématem, pøíiš nepøispívá k prosazení vyšetøení u vìtšího poètu žen, ae na druhé stranì je nutné porovnat nákady na éèbu pacientek s nízkým stadiem zhoubného novotvaru a žen s tumorem ve stadiu vyšším. Byo by také pøínosné zvýšit informovanost aické veøejnosti a je možné, že øada z žen by si ráda tato vyšetøení sama uhradia. Samozøejmì že ještì stáe existuje veké procento žen, které podceòují pravidené 16 Labor Aktue 02/13

9 preventivní prohídky a do gynekoogických ordinací pøichází teprve tehdy, když nastoupí kinické potíže s nespecifickými pøíznaky, které v mnoha pøípadech signaizují, že nádorová masa je již ve vyšším stadiu. V tomto smìru by také byo vhodné srozumiteným zpùsobem ženám vysvìtovat nejen v ambuancích ékaøù, ae i prostøednictvím médií, jak je dùežitá pravidená preventivní gynekoogická prohídka. Úpným závìrem pouze konstatování, že v této neehké dobì, kdy jsou závratné finanèní èástky investovány do nesmysných projektù, musíme pouze doufat, že zdraví èovìka se opìt posune v žebøíèku hodnot na pøední místa, pøestane se šetøit na nesprávných místech a zároveò bude náežitì ocenìna práce idí, jejichž výzkumy v obasti prevence, diagnostiky a éèby závažných onemocnìní jsou vemi významné, ae mnohdy zapomenuté v propadišti dìjin z jednoho prostého dùvodu, který je všeobecnì známý a paradoxní - nákady na éèbu by byy pøíiš nízké nebo také vùbec žádné. Zdraví èovìka by nemìo být byznysem a už vùbec ne v dobì, kdy pøíèinou vìtšiny nemocí je neustáe se zhoršující životní prostøedí a životní sty. Literatura: 1) Dubská L., a ko. HE4 - nový marker karcinomu vajeèníkù, 2010, 2) Human Epididymis Protein 4 (HE4), 2010, ARUP LABORATORIES, Epididymis%20Protein%204%20(HE4).pdf 3) Li J., et a. HE4 as a Biomarker for Ovarian and Endometria Cancer Management, 2009; 9(6): ) Hestrõm I., et a. The HE4 (W DC2) Protein Is a Biomarker for Ovarian Carcinoma1, 2003, pubmed/ ) Escudero J.M., et a. Comparison of Serum Human Epididymis Protein 4 with Cancer Antigen 125 as a Tumor Marker in Patients with Maignant and Nonmaignant Diseases, 2011, 6) Abde-Azeez, et a. HE4 and mesothein: nove biomarkers of ovarian carcinoma in patients with pevic masses. 2010, 7) Etapy menopauzy, 8) Koš á M. HE4 - Nový marker karcinomu ovaria, 2012, 9) Chovanec J. Karcinom ovaria, 2012, 10) eranec R. Karcinom vajeèníkù a vejcovodù, 2011, 11) Rakovina vajeèníkù, LabTestsOnine CZ,2011, 12) Skáová A. Grading a staging nádorù, prognóza, 2005, vseob/obecna_onkoogie.doc 13) Pøíbaové etáky od diagnostických souprav pro HE4 a CA125 Labor Aktue 02/13 17

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Pracovištì aboratorních metod, IKEM Praha Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roi NT-proBNP (a BNP) v kontextu kinického stavu pacienta Úvod Natriuretické peptidy

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Produktová monografie

Produktová monografie Produktová monografie prášek pro pøípravu perorálního roztoku prášek pro pøípravu perorálního roztoku 1. PREP PREP 2. 2.1 prášek pro pøípravu perorálního roztoku 2.2 3. 3.1 prášek pro pøípravu perorálního

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty Ing. Marta Pechová (1), Ing. Igor Klimíèek (2) (1) Ústav lékaøské chemie a klinické biochemie akultní nemocnice Motol, Praha (2) Roche s.r.o., Diagnostics Division Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Kmitavý pohyb trochu jinak

Kmitavý pohyb trochu jinak Kmitavý pohyb trochu jinak JIŘÍ ESAŘ, PER BAROŠ Katedra fyziky, Pedaoická fakuta, JU České Budějovice Kmitavý pohyb patří mezi zákadní fyzikání děje. Většinou se tato část fyziky redukuje na matematický

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen MUDr. Oga Báková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam supementace a testování vitaminu D u gravidních žen Hodnì suníèka neznamená automaticky dostatek vitaminu

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN

STRUKTURA A VLASTNOSTI KAPALIN I N V E S T I C E D O O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í STUKTUA A VLASTNOSTI KAPALIN. Povrchové napětí a) yzikání jev Povrch kapain se chová jako napjatá pružná membrána (důkaz vodoměrka, maé kapičky koue)

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře

Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře Obsah Rakovina vaječníků Rakovina vaječníků a její léčba příručka pro novináře 1/11 Obsah Obsah Obsah 2 Přehled 3 Část 1: Rakovina vaječníků 4 i. Typy rakoviny 4 ii. Příčiny a rizikové faktory 5 iii Příznaky

Více

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky Ing. Petr Kopecký, Ing. Igor Klimíèek, Ing. Pavel Prouza, Ing. Kateøina Málková Roche s.r.o., Diagnostics Division Expozice Roche Diagnostics na kongresu Euromedlab 2013 se stala magnetem pro návštìvníky

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást)

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Rakovina, správnìji nádorové

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Protein S100B Novinky a zajímavosti

Protein S100B Novinky a zajímavosti Protein S100B Novinky a zajímavosti Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Odborný seminář Roche, Kurdějov, 29. dubna 2014 S100: biochemické minimum S100 = kalcium vážící nízkomolekulární proteiny

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l

Program:, vl a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. l g. l l l. ž l. Jsme. I l l l Program:, v a a bud v PŘÍKLAD LKO A ĚŽ ZNOJMO. TR LALÉ ODSTRANĚNÍ LHKOSTI Z OBJEKTU. g. Jsme I V I i 4 x P ň T V trvae v Řešení vhkosti a vytápění budovy VLKOVA VĚŽ Termín akce : od 10.12.2013 do 26.3.2013

Více

Benigní endometriální polyp

Benigní endometriální polyp Nádory dělohy POLYPY přisedlé nebo polokůlovité útvary, které vyklenují sliznici zdroj krvácení etiologicky funkční, hyperplastické, nádorové (riziko maligní transformace hyperplastického polypu je však

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění

Mladí lidé a skupina NEET v Evropě: První zjištění Evropská nadace pro zepšení životních a pracovních podmínek Madí idé a skupina NEET v Evropě: První zjištění > Shrnutí < I když madí nemají pokaždé pravdu, spoečnost, která je ignoruje a shazuje, nemá

Více

Nádor = genetické onemocnění

Nádor = genetické onemocnění Nádor = genetické onemocnění Změny vedoucí k fenotypu nádorové buňky jsou dedičné geneticky podmíněné Sporadické x familiární (x hereditární) Somatické x zárodečné (5-10%) Genetika nádorů Na buněčné úrovni

Více

Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu

Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu Ryška A., Nenutil R., Koláø Z. Úvod Bioptické vzorky prsu odebírané k urèení èi potvrzení diagnózy karcinomu prsu

Více

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy MUDr. Josef Umlauf, RNDr. Ladislav Pecen, MUDr. Miroslava Nekulová, RNDr. Marta Šimíèková, RNDr. Vladimír Vondráèek,

Více

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy

Onkogynekologie. Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: ovaria hrdla děložního těla děložního vulvy Apoptóza je: terminální proces buněčné diferenciace vedoucí k zániku buňky klonování buňky cytostatický efekt proces vyjadřující metastázování Ascites se nejčastěji vyskytuje u karcinomu: Carcinoma in

Více

,, Cesta ke zdraví mužů

,, Cesta ke zdraví mužů PREZENTACE VÝSLEDKŮ ŘEŠENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU PREVENTIVNÍ PÉČE PRO MUŢE,, Cesta ke zdraví mužů prim. MUDr. Monika Koudová GHC GENETICS, s.r.o.- NZZ, Praha Projekt byl realizován ve dvou etapách: I. etapa

Více

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I

1.9.1 Vyjádření neznámé ze vzorce I .9. Vyjádření neznámé ze vzorce I Předpokady: 75, 85 Pedagogická poznámka: Ačkoiv v normání učebnici zabírá vyjadřování ze vzorce jenom tři stránky, věnova jsem ji ceou podkapitou, z někoika důvodů: Autor

Více

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ

DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ DATOVÉ ROZHRANÍ PRO PŘEDÁVÁNÍ DAT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU K CENTRÁLNÍMU ZPRACOVÁNÍ Verze dokumentu: 2.1; 7.7.2005 Vytvořil: CBA MU v Brně Účel dokumentu: Informovat pracoviště provádějící MG screening

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

INKONTINENCE V ČR 2013

INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 2/ INKONTINENCE V ČR 2013 INKONTINENCE V ČR 2013 /3 Obsah Chce to jen odvahu požádat o pomoc 3 Nová kategorizace zdravotnických prostředků a inkontinence 4 OZP a inkontinenční zdravotnické

Více

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ

100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ doc. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA a kolektiv 100+1 OTÁZEK A ODPOVÌDÍ O PREVENCI NEJÈASTÌJŠÍCH ONEMOCNÌNÍ Autorský kolektiv: MUDr. Pavel Andrš MUDr. Kamil Belej, FEBU prof. MUDr. Jaroslav Bouèek, CSc.

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction

Doporučení ČSKB-Markery poškození myokardu Klin. Biochem. Metab., 16 (37), 2008, 1, 50-55. Universal Definition of Myocardial Infarction První zkušenosti se stanovením hs-ctnt Vašatová M., Tichý M. Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové Biolab 2010 Troponiny troponiny součást troponinového komplexu účast na svalové

Více

Klasifikace nádorů varlat

Klasifikace nádorů varlat Klasifikace nádorů varlat MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory varlat v různorodá skupina nádorových afekcí, která odpovídá komplikované histogenezi orgánu

Více

Příloha list Laboratorní příručky

Příloha list Laboratorní příručky _ Datum aktualizace: 15. 2.2014 Příloha list Laboratorní příručky Název metody: ASGPR Název metody na výsledcích laboratorního vyšetření: S_ASGPR IgG Jednotky: index Indikace: diferenciální diagnostika

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012

POKUTOVÉ BLOKY. Samostatné oddělení 904 Správní činnosti Září 2012 POKUTOVÉ BLOKY Samostatné odděení 904 Správní činnosti Září 2012 Zákadní informace Ustanovení 85 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dáe jen zák. č. 200/1990 Sb. ), stanoví

Více

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Užili jsme si výlet po Praze. Co dokáže pantomima. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mádeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobyisy, Bohnice vyšo: bøezen 2014 roèník 8, èíso 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Užii jsme si výet po Praze Vyrazii jsme za chadného poèas? na úžasný

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ. Brusel, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA. Evropská dopravní politika pro rok 2010: èas rozhodnout KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEÈENSTVÍ Bruse, 19. 9. 2001 KOM(2001) 370 BÍLÁ KNIHA Evropská dopravní poitika pro rok 2010: èas rozhodnout 2001 Pro ÈD, s.o., odštìpný závod DATIS vydao Nakadateství dopravy a turistiky,

Více

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění. Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Úloha laboratorní medicíny v komplexní léčbě nádorových onemocnění Bohuslav Melichar Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc Léčba nádorových onemocnění je multidisciplinárním problémem Základem léčby je

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM

MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM MEZIOPERAČNÍ DOPRAVA A MANIPULACE S MATERIÁLEM Abstrakt Inter-operationa transport and materia handing Do. Ing. Zdeněk Čujan, CS. Vysoká škoa ogistiky Přerov, katedra ogistiky a tehnikýh disipin e-mai:

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

3.9. Energie magnetického pole

3.9. Energie magnetického pole 3.9. nergie agnetického poe 1. Uět odvodit energii agnetického poe cívky tak, aby bya vyjádřena poocí paraetrů obvodu (I a L).. Znát vztah pro energii agnetického poe cívky jako funkci veičin charakterizujících

Více

Nová generace firemního tisku.

Nová generace firemního tisku. Lexmark OfficeEdge Profesionání barevné tiskárny a mutifunkční zařízení Nová generace firemního tisku. Řada OfficeEdge představuje novou kategorii zařízení určenou pro firemní kienteu. Kvaita odpovídající

Více

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor

Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor Moto: Nejvyšším štěstím každé rodiny je zdravé dítě Jiří Šantavý, Ishraq Dhaifalah, Vladimír Gregor ČLK, 14. února 2013 Úvod Od poznání možností, které nám nabízí prenatální diagnostika, se embryo či později

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ Porodnicko-gynekologická klinika FN a LF OU v Ostravě přednosta: Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. DIAGNOSTICKO TERAPEUTICKÝ ALGORITMUS CERVIKÁLNÍCH INTRAEPITELIÁLNÍCH NEOPLÁZIÍ L.ŠEVČÍK, P.GRAF, S.ĎURIANOVÁ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Progresivní Plastové Konstrukce

Progresivní Plastové Konstrukce Příjemce dotace AURO, spo. s r.o. Moravany u Brna Název projektu: Tvorba vzděávacího programu Progresivní pastové konstrukce v ekoogických a jiných stavbách Číso projektu: CZ.1.07/3.2.04/04.0051 Progresivní

Více