HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií"

Transkript

1 Mgr. Miada Nezvedová 1, MUDr. Martina Èerná 2, MUDr. Lenka Chádková 1 1 Oddìení kinické biochemie, Nemocnice Znojmo 2 Gynekoogické oddìení, Nemocnice Znojmo HE4 - nadìjný marker pro vèasný záchyt karcinomu ovarií Úvod Užiteènost stanovení tumorových biomarkerù by mìa spoèívat pøedevším v jejich použitenosti pøi screeningu èi vèasné diagnostice, sedování odpovìdi na éèbu a záchytu recidivy zhoubného nádoru. Snahou odborníkù na ceém svìtì je najít takový marker, který by by co nejvíce specifický pro daný typ nádorového onemocnìní, a zároveò by jeho výrazné zvýšení v krvi byo patrné již v poèáteèním stadiu tohoto zákeøného onemocnìní, kdy se nádor zaèíná teprve rozvíjet. Samozøejmì by byo ideání, kdyby veikost nádoru koreovaa se zvyšující se hadinou daného markeru v krvi. Naprostá vìtšina markerù je v souèasné dobì využívána pøedevším v rámci sedování úspìšnosti éèby a pro vèasný záchyt návratu onemocnìní. Najít takový marker, který by by využitený i pro screening èi diagnostiku nádorového onemocnìní, by byo vekým pøínosem zejména pro pacienta, u kterého by moha být zahájena vèasná éèba a jeho šance na vyéèení by tak radikánì vzrosta. Karcinom ovarií De histoogické stavby jsou nádory vajeèníkù dìeny na benigní (nezhoubné), borderine nádory (tumory s nejistou bioogickou aktivitou) a maigní (zhoubné nádory). (11) Epiteiání forma ovariáního nádoru se v naší repubice øadí mezi gynekoogické zhoubné nádory s nejvyšší mortaitou a tvoøí procent všech zhoubných novotvarù ovaria. Neepiteiání nádory vajeèníkù reprezentují podstatnì menší èást, jsou tvoøeny tumory z germináních bunìk (3 %) a nádory ze zárodeèných pruhù a stromatu ovaria (7 %). (9) Prùmìrný vìk žen s epiteiáním nádorem je 57 et, ostatní typy nádorù se èastìji vyskytují u žen madších. Etioogie tohoto onemocnìní není známá, ae pøedpokádá se, že nezanedbatenou roi zde hraje genetická predispozice, a to mutace v genech BRCA1 a BRCA2. (10) Dùežitým prognostickým ukazateem je urèení stadia maigního nádoru ovaria (staging), kdy se hodnotí pokroèiost karcinomu a jeho možné rozšíøení v organismu. K hodnocení se používá kasifikace IGO: Stadium I - nádor omezen pouze na ovaria Stadium II - nádor šíøící se do dìohy nebo vejcovodu Stadium III - nádor šíøící se na peritoneum nebo do okoních ymfatických uzin Stadium IV - nádor se vzdáenými metastázami mimo peritoneum Rakovina vajeèníku je nejèastìji diagnostikována ve stadiu III. (10,11) Spou s urèením stadia karcinomu se provádí hodnocení anatomického rozsahu nádoru de TNM kasifikace: T (tumor): T1 - T4 (veikost tumoru); T0 - neby prokázán primární nádor, Tis - preinvazivní nádor v dané okaizaci N (node, uzina): N0 - bez metastáz v uzinách, N1 - N3 (de poètu a veikosti postižených uzin) M (metastáza): M0 - bez vzdáených metastáz, M1 - se vzdáenými metastázami Labor Aktue 02/13 9

2 Dùežitým krokem je také stanovení stupnì diferenciace bunìk a proiferaèní aktivity na zákadì histoogického vyšetøení (grading): G1 - dobøe diferencovaný tumor G2 - støednì G3 - máo G4 - nediferencovaný nádor Agresivita nádoru stoupá se snižující se diferenciací bunìk, stejnì tak se zvyšuje i riziko možných metastáz. (12) Vìtšina karcinomu ovarií je diagnostikována až v jejich pokroèiejším stadiu (III. a IV. stadium), a to na zákadì nespecifických pøíznakù, ke kterým patøí boesti bøicha, bøišní nevonost, nadmuté bøicho, ztráta chuti k jídu, zánìt nebo trombóza ži, krvácení z koneèníku, èasté moèení, a z toho dùvodu se øadí mezi onemocnìní s vysokou úmrtností. Pouze u ménì než 30 procent žen je toto zhoubné onemocnìní diagnostikováno ve stadiu I, kdy jich má více než 90 procent šanci na pøežití pìt et. Vèasný záchyt tohoto zákeøného onemocnìní je bohuže doposud neúspìšný. Gynekoogická vyšetøení zachytí již pomìrnì pokroèiá stadia, a proto se pozornost odborné veøejnosti obrací k biochemické detekci pomocí tumorových markerù. (8,11) Tumorové markery HE4 a CA125 Jedním z nadìjných markerù pro možný záchyt ovariáního karcinomu v èasném stadiu se v posední dobì jeví i protein HE4 (Human epididyma protein 4), který je kódován na chromozomu 20q Jeho tvorba bya prokázána ve tkáni nadvarat, ae také v epiteu respiraèního a reprodukèního traktu. (1,5) Studie z roku 2003 ukázaa spojitost mezi zvýšenými hodnotami tohoto markeru a rakovinou vajeèníkù, kdy pro ovariání karcinom bya popsána specifita 96 % pøi senzitivitì 67 %. Daší studie poté poukázaa na 95% specifitu pøi kombinaci markerù HE4 a CA125. Senzitivita bya v tomto pøípadì 76 %. (1) Stanovení HE4 spou s CA125 zepšuje diagnostickou specifitu, kdy kombinací tìchto dvou markerù ze docíit vyšší predikce maignity nádoru než pøi samostatném stanovení a násedném použití hodnot tìchto markerù. (3,6) HE4 je exprimován nejen nádorem vajeèníkù, ae také u rakoviny endometria, pic a prsu. Produkce HE4 se objevuje zøídka u mucinózního typu karcinomu vajeèníkù a rakoviny vajeèníkù ze zárodeèných bunìk. U pacientù s diagnózou sehání edvin a i u daších nenádorových onemocnìní byy pozorovány faešnì zvýšené hodnoty tohoto markeru. (2,5) CA125 je exprimován u 80 procent karcinomù ovarií serózního typu. Jeho nevýhodou je variabiní specifita a senzitivita a závisost produkce na histoogickém subtypu. (1) Zvýšená hadina CA125 se nachází u vìtšiny ovariáních nádorù, ae jen u pooviny v poèínajícím stadiu. Míra pøežití u rakoviny vajeèníkù v pokroèiém stadiu je 20 procent i za použití chemoterapie a chirurgického zákroku. (4) Proto je nezbytné uèinit takové kroky, které by vedy ke vèasnému záchytu tohoto agresivního onemocnìní. K tomu by mìo pøispìt právì stanovení markerù HE4 a CA125 spou s výpoètem rizika pravdìpodobnosti ovariáního karcinomu (ROMA skóre). Stanovení HE4 na OKB Nemocnice Znojmo Stanovení HE4 a CA125, jejichž hodnoty jsou nutné pro výpoèet ROMA indexu, jsme na našem oddìení zahájii , a to na zákadì požadavku z Gynekoogického oddìení naší nemocnice. Tomuto kroku pøedcházea verifikace obou metod na anayzátoru cobas e 411. Parametry stanovení Anayzátor: cobas e 411 Metody: HE4, CA125 Princip stanovení: eektrochemiuminiscenèní reakce, sendvièový princip Èinida obsahují mikroèástice potažené streptavidinem (1. nádobka), biotinyovanou monokonání protiátku proti HE4 (2. nádobka) a monokonání protiátku proti HE4 znaèenou rutheniovým kompexem (3. nádobka). Protiátky spou s HE4 ze vzorku reagují za tvorby sendvièového kompexu, který se váže na mikroèástice. Po jejich zachycení magnetickým poem na povrchu eektrody a odstranìní nenavázaných sožek je pomocí napìtí na eektrodì vyvoána chemiuminiscenèní emise fotonù, která je zmìøena fotonásobièem. Stejný princip je využíván i u stanovení CA125 za použití monokonáních protiátek proti CA125. Ceková doba stanovení je u obou metod 18 minut, potøebné množství vzorku k reakci u HE4 je 10 µ, u CA µ. (13) Verifikace metod K ovìøení meziehé preciznosti a pravdivosti (správnosti) soupravy jsme použii kontroní materiá Roche (PreciContro HE4) a pro CA125 kontroní materiá firmy BioRad (Tumor Marker Pus). Jednotivé namìøené hodnoty markerù v kontroních materiáech jsou spou s hodnotami SD a CV uvedeny v tabuce è. 1 a 2. Hodnoty SD a CV jsou pøevzaty z programu Biorad QC OnCa, který naše aboratoø využívá v rámci vnitøní a meziaboratorní kontroy kvaity. Pravdivost (správnost) metody je vyjádøena hodnotami bias (%). Tab. 1: Srovnání namìøených a dekarovaných hodnot kontro PC HE4, n=10 (Pozn.: Cíová hodnota - støední hodnota kontroy uvedena v pøíbaovém etáku dané šarže PC HE4) Tab. 2: Srovnání namìøených a dekarovaných hodnot kontro Tumor Marker Pus BioRad, n=7 (Pozn.: Cíová hodnota - støední hodnota kontroy uvedena v pøíbaovém etáku dané šarže Tumor Marker Pus BioRad) OKB Nemocnice Znojmo - zkušenosti s HE4 Na zákadì oznámení jednotivým oddìením a ambuancím byo na našem oddìení zahájeno vyšetøení HE4 a CA125, spou s hodnocením ROMA skóre. První pacientské vzorky byy na oddìení pøijaty Od tohoto data do konce února 2013 byo vyšetøeno Labor Aktue 02/13

3 pacientských sér od 138 žen. U vìtšiny pacientek šo o jediný požadavek na tato vyšetøení, pouze u ètyø byo stanovení provedeno na zákadì požadavku ékaøe dvakrát. Poèty vyšetøení v jednotivých mìsících jsou znázornìny v grafu (Obr. 1) a je z nìj patrné, že požadavky na nì mají stoupající tendenci, obzváštì od zaèátku etošního roku. Obr. 1: Graf poètu vyšetøení v jednotivých mìsících Graf na obrázku è. 2 znázoròuje poèet žen v jednotivých vìkových kategoriích. Soubor tvoøiy ženy ve vìkovém rozmezí 20 až 91 et. Vìkové kategorie byy vytvoøeny na zákadì definicí nìkoika etap menopauzy. Trvaé vymizení menstruace v dùsedku ztráty foikuární aktivity ovarií je v Èeské repubice ve vìkovém prùmìru 51 et. (7) Nejvìtší skupinu tvoøiy právì ženy v kategorii et, tedy ve vìkovém rozmezí, kdy ve vìtšinì pøípadù dochází k nástupu menopauzy. Vzhedem k tomu že žádost na zahájení vyšetøení HE4 spou s CA125 vzeša ze strany Gynekoogického oddìení, dao se oèekávat, že nejvyšší poèet požadavkù bude pocházet právì z nìj. Graf (Obr. 3) potvrzuje naše pøedpokady a je z nìj jasnì patrné, že naprostá vìtšina vyšetøení pochází z Gynekoogického oddìení a gynekoogických ambuancí Nemocnice Znojmo. Trochu pøekvapující je vemi nízký poèet žádostí ze strany onkoogie, kde by zajisté tato kombinace stanovení bya vekým pøínosem pøi sedování úspìšnosti éèby èi sedování pacientky po éèbì pro možné riziko recidivy. Graf (Obr. 4) znázoròuje poèty požadavkù v procentech z jednotivých èástí Gynekoogického oddìení, kdy nejvíce jich pochází z gynekoogické ambuance a hned za ní náseduje ùžková èást gynekoogie. Hodnoty CA125 a HE4 ve vztahu k vìkové kategorii Hodnoty cut-off používané na našem oddìení u jednotivých parametrù jsou uvedeny v tabuce è. 3. Tab. 3: Hodnoty cut-off sedovaných parametrù Obr. 2: Poèet vyšetøovaných žen ve vìkových rozmezích Vìková kategorie et, 10 žen/ 11 vzorkù (1 žena se 2 odbìry) Ve skupinì žen nejnižší vìkové kategorie neby ani v jednom pøípadì prokázán karcinom ovaria nebo jiné zhoubné nádorové onemocnìní. Obr. 3: Graf procentuáního zastoupení požadavkù na vyšetøení se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 4, 24 et: Namìøeny vysoké hodnoty CA125, hadina HE4 huboko pod cut-off, ROMA index pro ženy pøed menopauzou by ehce nad cut-off hranicí, z daších markerù bya zvýšená hodnota CRP, diagnostikována cysta ovarií. Pacientka è. 8, 27 et: Hospitaizace pro podezøení na ascites, hodnoty všech Labor Aktue 02/13 11

4 parametrù byy nad cut-off, karcinom neby prokázán. Pacientka è. 10, 29 et (vzorek 10 a 11): provedeny dva odbìry s pùroèním rozestupem, vždy ehce zvýšená hodnota ROMA indexu pøedmenopauzání, mírnì zvýšené CRP, stanovena dg.: neurèená ovariání cysta. Grafické znázornìní obrázek è. 5. Obr. 4: Graf procentuáního zastoupení požadavkù na vyšetøení - gynekoogie Vìková kategorie et, 27 žen/ 27 vzorkù se nacházey u tìchto pacientek: Obr. 5: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Obr. 6: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Pacientka è. 1, 31 et: Lehce zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, diagnóza neurèená ovariání cysta. Pacientka è. 3, 31 et: Hodnota CA125 mírnì nad hranici cut-off, HE4 huboce pod cut-off stejnì jako ostatní parametry, žena po porodu, provedena diagnostická aparoskopie, datum vyšetøení , daší záznam v dokumentaci není, diagnóza neupøesnìna. Pacientka è. 6, 35 et: Hodnota CA125 mírnì nad cut-off, ostatní parametry stejnì jako u pacientky è. 3 huboce pod cut-off, zvýšená hadina CRP, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 9, 36 et: Mírnì zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, ostatní parametry v normì, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 19, 43 et: Zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, ostatní parametry v normì, provedena konizace dìožního èípku na zákadì diagnózy cervikání dyspázie CIN 3A. Pacientka è. 21, 43 et: Vyšetøení provedeno , uvedena diagnóza ovariání cysta, od diagnóza serózní ovariání karcinom, stadium III. Grafické znázornìní na obrázku è. 6. Vìková kategorie et, 44 žen/ 46 vzorkù (2 ženy se 2 odbìry) se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 1, 45 et: Hodnoty všech parametrù vysoce nad cut-off, diagnóza myom dìohy, karcinom neprokázán. Pacientka è. 2, 45 et: Od diagnostikován karcinom ovarií, mikropapiární serózní adenokarcinom, stadium IIIC, od diagnóza zhoubný novotvar horního kvadrantu prsu. Pacientka è. 11 (vzorek è. 11 a 12), druhý odbìr (vzorek 12) po dvou mìsících zvýšení CA125, ostatní hodnoty v normì, diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 17, 49 et: Hodnota ROMA indexu pøedmenopauzání nad cut-off, ostatní parametry v normì; únor 2012 zhoubný novotvar tenkého støeva; bøezen 2012 ovariání karcinom, vyšetøení provedeno za úèeem sedo- 12 Labor Aktue 02/13

5 vání úspìšnosti éèby. Pacientka è. 24, 50 et: Lehce zvýšená hodnota CA125 a ROMA indexu pro ženy pøed menopauzou, náez - drobné myomy, ovariání cysta. Pacientky è. 6, 13, 19 (vzorek è. 19 a 20) a 41: Jedna z pacientek mìa provedeny dva odbìry, ve všech vzorcích byy stanoveny hadiny HE4 a CA125 pod cut-off, zvýšená bya pouze hodnota ROMA indexu pro pøedmenopauzání ženy, žádná patoogie ve smysu maignity. Grafické znázornìní na obrázku è. 7. se nacházey u tìchto pacientek: Pacientka è. 1, 56 et: Zvýšená hodnota CA125 a ROMA indexu (menopauza), diagnóza ovariání cysta. Pacientka è. 4, 57 et: Všechny parametry vysoko nad cut-off, zjištìn karcinom ovarií I. stadium, po operaci histoogicky prokázán serózní adenokarcinom II. stadium. Pacientka è. 10, 59 et: HE4 pod cut-off, ostatní parametry mírnì zvýšené, sedování pro možnou recidivu, prokázána recidiva ovariáního karcinomu v uzinách. Pacientky è. 6, 13, 16, 22, 23 a 27 mìy pouze zvýšené hodnoty ROMA indexu pro pøedmenopauzání ženy, u žádné neby diagnostikován maigní nádor. Pacientka è. 14, 60 et: Zvýšená hodnota ROMA indexu (pøedmenopauzá- Obr. 7: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm karcinom ovarií, nepotvrzeno, diagnóza benigní oboustranný ovariání serózní adenom. Pacientka è. 20, 62 et: HE4 v normì, ostatní parametry vysoko nad hranicí cut-off, diagnostikována ovariání cysta, maignita neprokázána. Pacientka è. 25, 64 et: Všechny parametry mnohonásobnì nad cut-off, diagnostikován adenokarcinom ovarií, IV. stadium. Pacientka è. 26, 64 et: Všechny parametry vysoce nad normáními hodnotami, diagnóza zhoubný novotvar pic. Grafické znázornìní na obrázku è. 8. Vìková kategorie et, 30 žen/ 31 vzorkù (1 žena se 2 odbìry) se nacházey u tìchto pacientek: Pacientky è. 1, 3, 4, 8, 10, 11, 20 a 27: Zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, maigní onemocnìní neprokázáno. Pacientka è. 6, vìk 65 et: Všechny parametry výraznì zvýšeny, diagnostikován serózní adenokarcinom ovaria, stadium IIIC. Pacientka è. 9, vìk 69 et: CA125 mírné zvýšení, HE4 a oba ROMA indexy vysoce nad cut-off, prokázán adenokarcinom ovarií, stadium IC. Pacientka è. 12, vìk 70 et: Mnohonásobnì zvýšené hodnoty všech parametrù, prokázán serózní adenokarci- Vìková kategorie et, 27 žen/ 27 vzorkù Obr. 8: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm ní), ostatní parametry v normì, diagnóza zhoubný novotvar rektosigmoidea od roku Pacientka è. 18, 62 et: Hadina CA125 v normì, HE4 veice mírnì nad hranicí cut-off (147,8 pmo/l), oba ROMA indexy vysoko nad cut-off, podezøení na nom ovaria, IV. stadium. Pacientka è. 16, 73 et: Mírnì zvýšený ROMA index, od roku 2008 diagnóza zhoubný novotvar prsu. Pacientka è. 17, 73 et: ROMA index vemi mírnì nad cut-off, není daší záznam v dokumentaci o potvrzení dia- Labor Aktue 02/13 13

6 Obr. 9: Graf rozožení hodnot, cut-off hranice vyznaèeny èarou barevnì odpovídající jednotivým parametrùm Obr. 10: Graf faešnì pozitivních hodnot CA125 a HE4 u benigních onemocnìní gnózy C56 (karcinom ovaria). Pacientka è. 19, 74 et: CA125 v normì, ostatní parametry vysoké, diagnóza nefrotický syndrom, maignita neprokázána. Pacientka è. 21, 76 et: Všechny parametry nad cut-off, od roku 1997 diagnóza karcinom rektosigmoidea, novì diagnostikován karcinom endometria, stadium 1b. Pacientka è. 23, 78 et: Vysoké hodnoty všech parametrù, rok 2008 meanom, 2009 karcinom moèového mìchýøe, novì diagnostikován borderine tumor, histoogicky potvrzen thekagranuosový tumor - thekofibrom. Pacientka è. 24, 80 et: CA 125 mírné zvýšení, ostatní parametry vysoce nad cut-off, primární nádor neokaizován, metastázy skeet, játra. Pacientka è. 25, 81 et: Mírnì zvýšený ROMA index, karcinom ovarií diagnostikován v roce 2011, vyšetøení provedeno za úèeem sedování možného návratu onemocnìní, recidiva neprokázána. Pacientka è. 26, 83 et: CA125 v normì, HE4 vemi mírnì nad cut-off, ROMA indexy nad cut-off, žena odmíta daší gynekoogické vyšetøení. Pacientka è. 28 (vzorek è. 28 a 29), 84 et: Provedeny dva odbìry, 2. odbìr po pù roce (vzorek è. 29), vysoké hodnoty všech parametrù, rok 2006 diagnostikován ovariání karcinom, novì prokázána recidiva ovariáního karcinomu v uzinách. Pacientka è. 30, 85 et: CA125 výrazné zvýšení, HE4 mírné zvýšení, ROMA indexy vysoké hodnoty, prokázán zhoubný novotvar sinivky bøišní, metastázy v játrech. Pacientka è. 31, 91 et: CA125 mírné zvýšení, ostatní parametry vysoce nad cut-off, pacientka se nedostavia na daší vyšetøení. Grafické znázornìní na obrázku è. 9. aešnì pozitivní výsedky Obr. 11: Graf závisosti pozitivního ROMA i. pøi negativním ROMA i. (menopauza) na vìku žen Ve skupinì 110 žen, u kterých nebya prokázána patoogie maigního charakteru, byy u deseti pacientek namìøeny faešnì pozitivní hodnoty aespoò jednoho ze dvou stanovovaných markerù. Hodnota CA125 nad cut-off hranici bya zmìøena u osmi žen, u HE4 to byo 14 Labor Aktue 02/13

7 u ètyø žen, což svìdèí o nižší faešné pozitivitì HE4. Oba dva markery mìy zvýšené pouze dvì pacientky z této skupiny (Obr. 10). ROMA index u žen nad 40 et Zákadem výpoètu hodnoty ROMA je výpoèet prediktivní hodnoty, a to pro ženy pøed a po menopauze. ROMA index je poté ve výsedkovém istu uveden jako ROMA i. - pro ženy pøed menopauzou a ROMA i. (menopauza) - pro ženy po menopauze. Zajímavým zjištìním bya hodnota ROMA i. u žen ve vìku 40 a více et, kdy se stoupajícím vìkem stoupa i poèet žen, jejichž ROMA i. pøedmenopauzání by pozitivní a ROMA i. (menopauza) negativní. Vzrùstající tendence tohoto poètu žen je znázornìna graficky (Obr. 11). Hodnoty HE4 a CA125 byy u všech tìchto žen pod hranicí cut-off. Z cekového poètu 25 žen mìy tøi z nich uvedenou diagnózu zhoubný novotvar vajeèníku, ae požadavek na stanovení HE4, CA125 a vyhodnocení ROMA skóre by v jednom pøípadì dán v souvisosti se sedováním úspìšnosti éèby, v jednom pøípadì šo o sedování možné recidivy onemocnìní a u tøetí z žen neby uveden žádný daší záznam v dokumentaci pro potvrzení diagnózy. Jedna z tìchto žen již bya éèena s diagnózou zhoubného novotvaru - éze pøesahující traèník. U daší z pacientek by od roku 2011 diagnostikován zhoubný novotvar esovitého traèníku a jedna z žen mìa uvedenou diagnózu zhoubného novotvaru v horním kvadrantu prsu od roku U jedné z žen bya zjištìna cervikání dyspázie CIN 3A. Tímto zjištìním se potvrzuje dùežitost dvojího výpoètu ROMA indexu - pro ženy pøed menopauzou a pro ženy po menopauze. Potvrzení diagnózy a záchyt recidivy Z ceého souboru 138 žen byo na zákadì stanovení HE4 a CA125 a násedném vyhodnocení ROMA indexu spou s histoogickým náezem potvrzeno devìt gynekoogických maigních nádorù, z toho sedm ovariáních karcinomù, u jedné ženy by tumor kasifikován jako borderine a u jedné ženy by potvrzen karcinom endometria. Tab. 4: Hodnoty parametrù dg. karcinom ovaria Tab. 5: Hodnoty parametrù dg. karcinom endometria Tab. 6: Hodnoty parametrù - borderine tumor Obr. 12: Graf diagnóza ovariáního karcinomu - procentuáního zastoupení ve vìkových rozmezích U dvou žen bya díky stanovení tìchto markerù zachycena recidiva ovariáního karcinomu v uzinách, u tøí pacientek s døíve diagnostikovaným maigním nádorem ovarií byy všechny parametry v normì, pouze u jedné z tìchto žen (81 et) by mírnì zvýšený ROMA index pøedmenopauzání, u žádné z tìchto žen nebya prokázána recidiva ovariáního karcinomu. Jedna žena (49 et) s døívìjší dg. karcinom ovaria bya vyšetøena pro sedování úspìšnosti éèby, všechny parametry byy pod cut-off, pouze pøedmenopauzání ROMA i. by zvýšený. Prùmìrný vìk pacientek s novì diagnostikovaným gynekoogickým nádorem by 63 et, pouze u dvou z cekového poètu pacientek by karcinom ovarií zachycen v nízkém stadiu (I a II) a jeden karcinom endometria ve stadiu 1. Se stoupajícím vìkem by patrný i zvyšující se poèet žen, u kterých by diagnostikován ovariání karcinom. Tato stoupající tendence je znázornìna graficky Labor Aktue 02/13 15

8 G2 (Tab. 4). U pacientky è. 1 je patrná vemi vysoká hadina HE4, která tím narušuje koreaèní køivku u HE4. Možnou pøíèinou vemi vysoké hodnoty HE4 u této ženy, kdy by sice nádor zachycen ve stadiu I, bez postižení uzin a bez metastáz, by moha být histoogická pokroèiost nádoru ve smysu jeho nízké diferenciace. Závìr Obr. 13: Graf koreace hodnot CA125 a stadium karcinomu ovaria Obr. 14: Graf koreace hodnot HE4 a stadium karcinomu ovaria (Obr. 12) a jsou zde zahrnuty nejen novì potvrzené zhoubné nádory vajeèníkù, ae i ty, které byy diagnostikované již døíve a u pacientek byo provedeno vyšetøení markerù z dùvodù sedování pro možnou recidivu èi úspìšnost éèby. Hodnoty parametrù u žen s potvrzenou diagnózou ovariáního, endometriáního karcinomu a borderine tumoru na zákadì výsedkù biochemického vyšetøení jsou uvedeny v tabukách 4, 5 a 6. Prùmìrný vìk žen, u kterých by novì diagnostikován karcinom ovarií, by 59 et. U pacientek è. 2, 4, 5 a 7 by histoogicky specifikován serózní cystadenokarcinom, u pacientky è. 1 cystadenokarcinom na hranici støední až maé diferenciace, u pacientky è. 3 mikropapiární serózní adenokarcinom. U pacientky è. 6 šo o nízce diferencovaný adenokarcinom, pro rozsáhost nádorového bujení nebyo možné jednoznaènì potvrdit pùvod primárního nádoru z ovaria (èísa pacientek de Tab. 4). U ženy s prokázaným adenokarcinomem endometria (pacientka è. 8, Tab. 5) by v roce 1997 diagnostikován adenokarcinom rektosigmoidea - kasifikace G1, T2, N0, M0. U pacientky s borderine nádorem (pa- cientka è. 9, Tab. 6) by v roce 2008 diagnostikován meanom, v roce 2009 karcinom moèového mìchýøe, histoogická specifikace borderine tumoru - thekagranuosový tumor - thekofibrom. U dvou žen bya díky biochemickému vyšetøení zachycena recidiva ovariáního karcinomu v uzinách, který jim by diagnostikován pøed rokem Ideáním markerem pro pøípadný screening èi diagnostiku ovariáního karcinomu by by takový, který by spòova požadavky na upatnìní v obasti screeningu èi diagnostiky nejen svojí vysokou specifitou a senzitivitou, ae jeho hodnoty by zároveò koreovay se stadiem karcinomu. V grafech (Obr. 13 a 14) jsou znázornìny koreace hodnot CA125 a HE4 se stadii karcinomu u sedmi žen (èísa pacientek de Tab. 4). Z grafù je patrné, že hodnoty HE 4 se výraznì zvyšují již u nízkých stadií nádoru oproti hodnotám CA125, jejichž výrazné zvýšení ze pozorovat až od stadia III. U pacientky è. 3 je sice hodnota HE 4 jen ehce zvýšená, což ae mùže být zpùsobeno tím, že histoogicky by tento nádor kasifikován jako støednì diferencovaný - Význam stanovení HE4 spou s CA125 s násedným vyhodnocením indexu ROMA u žen s podezøením na zhoubné onemocnìní ženských pohavních orgánù je vzhedem k výše uvedeným výsedkùm nepochybný. Vyhodnocení specificity testu by v tomto souboru pacientek nemìo pøíiš veký smys, ponìvadž naprostá vìtšina požadavkù pocházea z Gynekoogického oddìení a ambuancí na zákadì podezøení na nádorové onemocnìní ovarií. Pouze zanedbatené procento žen mìo požadavek na vyšetøení dáno z jiného oddìení a jen u tøí z nich by prokázán zhoubný nádor negynekoogického charakteru spou s výraznì vysokými hodnotami daných parametrù. Na zákadì zjištìní, které potvrdiy i daší studie, že poèet žen s diagnostikovaným karcinomem ovaria se zvyšuje s jejich stoupajícím vìkem, by byo jistì pøínosem tato vyšetøení provádìt u žen nad 45 et. Samozøejmostí by mìo být sedování žen s pozitivní rodinou anamnézou bez ohedu na vìk. Záchytem tìchto zhoubných onemocnìní v raném stadiu by se zvýšia šance na vìtší úspìšnost éèby, její kratší prùbìh a tím i nižší omezení kvaity života pacientky. aktem zùstává, že samotné stanovení HE4 a CA125 je finanènì nároènìjší (cca 700 Kè), což v dnešní dobì, kdy je tato obast ve zdravotnictví stáe více diskutovaným tématem, pøíiš nepøispívá k prosazení vyšetøení u vìtšího poètu žen, ae na druhé stranì je nutné porovnat nákady na éèbu pacientek s nízkým stadiem zhoubného novotvaru a žen s tumorem ve stadiu vyšším. Byo by také pøínosné zvýšit informovanost aické veøejnosti a je možné, že øada z žen by si ráda tato vyšetøení sama uhradia. Samozøejmì že ještì stáe existuje veké procento žen, které podceòují pravidené 16 Labor Aktue 02/13

9 preventivní prohídky a do gynekoogických ordinací pøichází teprve tehdy, když nastoupí kinické potíže s nespecifickými pøíznaky, které v mnoha pøípadech signaizují, že nádorová masa je již ve vyšším stadiu. V tomto smìru by také byo vhodné srozumiteným zpùsobem ženám vysvìtovat nejen v ambuancích ékaøù, ae i prostøednictvím médií, jak je dùežitá pravidená preventivní gynekoogická prohídka. Úpným závìrem pouze konstatování, že v této neehké dobì, kdy jsou závratné finanèní èástky investovány do nesmysných projektù, musíme pouze doufat, že zdraví èovìka se opìt posune v žebøíèku hodnot na pøední místa, pøestane se šetøit na nesprávných místech a zároveò bude náežitì ocenìna práce idí, jejichž výzkumy v obasti prevence, diagnostiky a éèby závažných onemocnìní jsou vemi významné, ae mnohdy zapomenuté v propadišti dìjin z jednoho prostého dùvodu, který je všeobecnì známý a paradoxní - nákady na éèbu by byy pøíiš nízké nebo také vùbec žádné. Zdraví èovìka by nemìo být byznysem a už vùbec ne v dobì, kdy pøíèinou vìtšiny nemocí je neustáe se zhoršující životní prostøedí a životní sty. Literatura: 1) Dubská L., a ko. HE4 - nový marker karcinomu vajeèníkù, 2010, 2) Human Epididymis Protein 4 (HE4), 2010, ARUP LABORATORIES, Epididymis%20Protein%204%20(HE4).pdf 3) Li J., et a. HE4 as a Biomarker for Ovarian and Endometria Cancer Management, 2009; 9(6): ) Hestrõm I., et a. The HE4 (W DC2) Protein Is a Biomarker for Ovarian Carcinoma1, 2003, pubmed/ ) Escudero J.M., et a. Comparison of Serum Human Epididymis Protein 4 with Cancer Antigen 125 as a Tumor Marker in Patients with Maignant and Nonmaignant Diseases, 2011, 6) Abde-Azeez, et a. HE4 and mesothein: nove biomarkers of ovarian carcinoma in patients with pevic masses. 2010, 7) Etapy menopauzy, 8) Koš á M. HE4 - Nový marker karcinomu ovaria, 2012, 9) Chovanec J. Karcinom ovaria, 2012, 10) eranec R. Karcinom vajeèníkù a vejcovodù, 2011, 11) Rakovina vajeèníkù, LabTestsOnine CZ,2011, 12) Skáová A. Grading a staging nádorù, prognóza, 2005, vseob/obecna_onkoogie.doc 13) Pøíbaové etáky od diagnostických souprav pro HE4 a CA125 Labor Aktue 02/13 17

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo

HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem. Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo HE4 a CA125 na společné cestě s jasným cílem Milada Nezvedová Oddělení klinické biochemie Nemocnice Znojmo Tumorové markery Definice nádorového markeru substance produkována nádorem nebo okolními tkáněmi

Více

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010

Exempla trahunt - pøíklady táhnou. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Exempla trahunt - pøíklady táhnou Bc. Milada Nezvedová, RNDr. Zdenìk Veškrna Oddìlení klinické biochemie, Nemocnice Znojmo, p.o. Stanovení PAPP-A a free βhcg na analyzátoru Elecsys 2010 Úvod ree βhcg a

Více

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc

Zkušenosti se stanovením HE4. Petrová P., OKB FN Olomouc Zkušenosti se stanovením HE4 Petrová P., OKB FN Olomouc HE4 lidský epididymální protein 4 Skupina proteinů označovaných WFDC (whey acidic disulfide core) s vlastnostmi podobnými trypsinu Poprvé zjištěn

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE

Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Diferenciální diagnostika SCLC s využitím markerů Elecsys progrp a Elecsys NSE Ing. Eva Herkommerová, PhD. prim. MUDr. Hana Mrázková Krajská zdravotní, a.s.- Nemocnice Most 1. Oddělení laboratorního komplementu

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta

Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roli NT-proBNP (a BNP) v kontextu klinického stavu pacienta Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. Pracovištì aboratorních metod, IKEM Praha Natriuretické peptidy: ménì tradièní úvahy o roi NT-proBNP (a BNP) v kontextu kinického stavu pacienta Úvod Natriuretické peptidy

Více

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi

Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi MUDr. Olga Bálková Roche s.r.o., Diagnostics Division, Praha Význam správné detekce HER2 pro klinickou praxi Karcinom prsu je vedoucí gynekologickou malignitou u žen. Každý rok je diagnostikováno šest

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky 1 Pracovní úkoy 1. Změřte závisost stočení poarizační roviny na koncentraci vodního roztoku gukozy v rozmezí 0 500 g/. Pro jednu zvoenou koncentraci proveďte 5 měření úhu stočení poarizační roviny. Jednu

Více

seminář ENTOG, 8.10. 2005

seminář ENTOG, 8.10. 2005 Karcinom vaječníků seminář ENTOG, 8.10. 2005 MUDr. Michal Zikán, PhD. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK Incidence 25,3 / 100 000 1323 případů

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO

Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Screening kolorektálního karcinomu proč ANO Doc. Zdeněk Beneš, CSc. Thomayerova nemocnice Proč screeningový program KRK 2014 predikce 8 743 nových případů Přes 4 000 pacientů zemře Většina pacientů chodí

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63)

ONKOLOGIE. Laboratorní příručka Příloha č. 3 Seznam vyšetření imunochemie Verze: 05 Strana 23 (celkem 63) ONKOLOGIE NÁZEV : PSA POUŽITÍ : kvantitativní stanovení celkového PSA (volného PSA i PSA v komplexu s alfa-1-antichymotrypsinem) v lidském séru. Společně s digitálním rektálním vyšetřením (DRE) se u mužů

Více

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno

Preventivní programy v onkologii. Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno Preventivní programy v onkologii Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Masarykův onkologický ústav Brno mediální obraz onkologie dnes.. skutečné pojištění.. onkologie zítra snad prevence, časný záchyt, cena /přínos

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nádory parenchymových orgánů

Nádory parenchymových orgánů Nádory parenchymových orgánů Plíce Maligní nádory Nemalobuněčné karcinomy Malobuněčný karcinom Dlaždicový karcinom plic Dlaždicový karcinom plic Adenokarcinom plic Adenokarcinom plic Malobuněčný karcinom

Více

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT

Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Nádorové markery v diagnostice a terapii u nádor GIT Holubec L. Radiodiagnostické a onkologické odd lení, FN Plze Nádorové markery - definice Jsou látky produkované maligními bu kami i organismem jako

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy Příloha č. 4 - Vzorové dopisy a) Přední strana Zde vedle loga MZ Vážený pane, muž varianta 1 (50-70 let; bez K) neabsolvoval toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: V České republice každoročně

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb.

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta managementu Jindřichův Hradec. Institut managementu zdravotnických služeb. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec Institut managementu zdravotnických služeb Diplomová práce Bc. Petra Češkovičová 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu

Více

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi)..

1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1 Buněčný cyklus a apoptóza (z. Kleibi).. 1.1 Buněčný cyklus 1.1.1 Mitogenní signalizace a zahájení buněčného cyklu 1.1.2 G1 fáze buněčného cyklu a její reštrikční bod 1.1.3 S fáze: replikace DNA 1.1.4

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi

Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi RNDr. Pavlína Šorfová, Ing. Igor Klimíèek, MBA (organizátoøi) Roche s.r.o., Diagnostics Division Imunochemické stanovení Elecsys Syphilis a zpìtná vazba napøíè odbornostmi V prvním kvartálu tohoto roku

Více

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění

Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění Biomarkery - diagnostika a prognóza nádorových onemocnění O. Topolčan,M.Pesta, J.Kinkorova, R. Fuchsová Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta Plzeň CZ.1.07/2.3.00/20.0040 a IVMZČR Témata přednášky Přepdpoklady

Více

Karcinom vaječníků. Představení nemoci

Karcinom vaječníků. Představení nemoci Karcinom vaječníků Představení nemoci Anatomie pánve a břicha Ženský reprodukční systém Vaječníky jsou párový orgán o velikosti 2 4 cm v průměru Vejcovod Řasinky Vaječník Ligamentum Kůra vaječníku Děloha

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA OVARIÁLNÍCH NÁDORŮ A MANAGEMENT PACIENTEK S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍM MALIGNÍM NÁDOREM VAJEČNÍKU

PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA OVARIÁLNÍCH NÁDORŮ A MANAGEMENT PACIENTEK S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍM MALIGNÍM NÁDOREM VAJEČNÍKU Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 67 80 PŘEDOPERAČNÍ DIAGNOSTIKA OVARIÁLNÍCH NÁDORŮ A MANAGEMENT PACIENTEK S PRIMÁRNĚ INOPERABILNÍM MALIGNÍM NÁDOREM VAJEČNÍKU P. Vlasák 1, J. Presl 1, J. Bouda 1, A. Bartáková

Více

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý

CDT a další. laboratorní markery. objektivizaci abusu a efektivity léčby. MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý CDT a další laboratorní markery používan vané v našem zařízen zení při objektivizaci abusu a efektivity léčby MUDr. Pavla Vodáková, RNDr. Milan Malý Nejčastější užívané markery CDT GGT AST/ALT MCV Méně

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM

Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM Metody nově vyšetřované v OKB Trutnov - převzaté z ONM CA 15-3 v séru Carbohydrate antigen 15 3, Cancer antigen 15-3 Marker pro monitorování pacientek s karcinomem prsu. - monoklonální protilátky 115D8

Více

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy

Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon Brusiva Bona - rychlost a odolnost pro døevìné podlahy Bezkonkurenèní výkon broušení Bona pøináší to nejlepší pro døevìné podlahy už více než 90 let. Díky dlouholetým zkušenostem v

Více

6. Z Chodova do Kunratic

6. Z Chodova do Kunratic 6. Z Chodova do Kunratic Celková délka trasy: 8,2 km Poèet stromù: 8 Poèet informaèních tabulí: 1 Vycházka má jako výchozí bod zastávku autobusù MHD Chodovská tvrz, kde je možné vystoupit z linek è. 125,

Více

na evropských burzách pohotové zboží

na evropských burzách pohotové zboží PF 2015 Tato informace, zachycující statistické údaje od øíjna do prosince 2014, bohužel potvrzuje naše spíše pesimistické odhady, které jsme uveøejnili v minulých dvou èíslech našich novin. Cena pšenice

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém

Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Význam prevence a včasného záchytu onemocnění pro zdravotní systém Národní screeningové

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11.

Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie. Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. Personalizovaná medicína Roche v oblasti onkologie Olga Bálková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Pracovní dny, Praha, 11. listopadu 2013 Personalizovaná vs standardní péče Cílená léčba Spojení diagnostiky

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu

Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta. Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Dostupnost kvalitní léčby, informovanost pacienta Jana Prausová Komplexní onkologické centrum FN v Motole Seminář Standardy léčby rakoviny prsu Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie Epidemiologie

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního 1 KARCINOM VAJEČNÍKU Zdeněk Zoul Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 9 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu

Více

S tudie Hnutí DUHA Potenciá aternativ k tìžbì stavebního kamene, štìrkopískù a vápencù v Èeské repubice kvìten 2000 Potenciá aternativ k tìžbì stavebního kamene, štìrkopískù a vápencù v Èeské repubice

Více

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii

Epidemiologie, 4. seminář. SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii Epidemiologie, 4. seminář SCREENING SCREENINGOVÉ TESTY v epidemiologii PREVENCE (zabránění vzniku nemoci) Primární prevence cílem je zabránit vzniku nemoci pokles incidence Sekundární prevence záchyt existujícího

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty

Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické hodnoty Ing. Marta Pechová (1), Ing. Igor Klimíèek (2) (1) Ústav lékaøské chemie a klinické biochemie akultní nemocnice Motol, Praha (2) Roche s.r.o., Diagnostics Division Elecsys Calcitonin - nová úroveò klinické

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN 978-80-247-2848-3) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce 1.04.6, na stranì 168 je chyba v obrázku

Více

Jak léèit revmatismus

Jak léèit revmatismus Edgar Cayce PRYÈ S BOLESTI K L OUBÙ Jak éèit revmatismus Nová teorie artritidy Léèení artritidy pøírodními prostøedky pode doporuèení nejvìtšího amerického idového éèitee a senzibia Edgara Cayce Edgar

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 11 20. 7. 2013 Souhrn Gynekologická péče - činnost oboru v Libereckém kraji v roce

Více

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové

Patologie prsu. záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Patologie prsu Patologie prsu záněty fibrocystické změny - neproliferativní - proliferativní nádory - epitelové - fibroepitelové Puerperální mastitis výskyt obvykle 2-3 týdny po začátku laktace může být

Více

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ

GENvia, s.r.o. ZÁKLADNÍ VYUÈENA STØEDNÍ S MATURITOU VOŠ DOTAZNÍK KE GENETICKÉMU VYŠETØENÍ (pro ženy) ŽENA OSOBNÍ DATA KLIENTKY PØÍJMENÍ DATUM NAROZENÍ RODNÉ ÈÍSLO TELEFON (MOBIL) ADRESA UKONÈENÉ ŠKOLNÍ VZDÌLÁNÍ ZAMÌSTNÁNÍ NÁRODNOST DATUM SÒATKU JMÉNO MÍSTO

Více

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást)

Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Prof. MUDr. Jaroslav Masopust, DrSc. Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. lékaøská fakulta, Univerzita Karlova v Praze Nádorové markery vèera, dnes a zítra (1.èást) Rakovina, správnìji nádorové

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby

Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Orofaciální karcinomy - statistické zhodnocení úspěšnosti léčby Autor: David Diblík, Martina Kopasová, Školitel: MUDr. Richard Pink, Ph.D. Výskyt Zhoubné (maligní) nádory v oblasti hlavy a krku (orofaciální

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu)

Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Karcinom prsu (zhoubný nádor prsu) Autor: Lenka Gallusová, Školitel: MUDr. Karel Ćwiertka, Ph.D. Onkologická klinika LF UP a FNOL Výskyt Karcinom prsu je po karcinomech kůže druhým nejčastějším zhoubným

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění

Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Využití markerů Elecsys u nejčastějších mužských onkologických onemocnění Igor Klimíček, Kurdějov, 25.4. 2014 Incidence a mortalita zhoubných novotvarů(zn) podle diagnóz u mužů v ČR, 2010 Diagnóza MKN-10

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie

Karcinom vaječníků a vejcovodů. Epidemiologie Karcinom vaječníků a vejcovodů Epidemiologie Ovariální karcinom se vyskytuje ve všech věkových skupinách v závislosti na histologickém typu. Průměrný věk pacientek s epiteliálním typem nádoru je 57 let,

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu

Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu Spoleènost èeských patologù Doporuèený postup pro histologické vyšetøení karcinomu prsu Ryška A., Nenutil R., Koláø Z. Úvod Bioptické vzorky prsu odebírané k urèení èi potvrzení diagnózy karcinomu prsu

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Prevence rakoviny dělod

Prevence rakoviny dělod Můžeme zachránit více v životů? Prevence rakoviny dělod čípku v ČR MUDr. Milan Cabrnoch, ODS poslanec Evropského parlamentu Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Praha, 28. února 2008 Karcinom dělod čípku:

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Projekt IKARUS. u nádorů prsu

Projekt IKARUS. u nádorů prsu Incidence Kostních příhod u nádorů prsu Projekt IKARUS Projekt I K A R U S zjištění Incidence Kostních příhod u nádorů prsu u nádorů prsu Zjištění Incidence Kostních příhod Statistické zhodnocení prospektivní

Více

Produktová monografie

Produktová monografie Produktová monografie prášek pro pøípravu perorálního roztoku prášek pro pøípravu perorálního roztoku 1. PREP PREP 2. 2.1 prášek pro pøípravu perorálního roztoku 2.2 3. 3.1 prášek pro pøípravu perorálního

Více

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost

Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost Epigenetika mění paradigma současné medicíny i její budoucnost pokračování z čísla 1 a 2 /2014 Epigenetika v onkologii MUDr. Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, Sekce preventivní onkologie

Více

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO

Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO Oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc INFORMÁTOR OKB č.5/2004 Souhrnný přehled NÁDOROVÝCH MARKERŮ vyšetřovaných oddělením klinické biochemie FNO CEA karcinoembryonální antigen cut-off

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen

Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam suplementace a testování vitaminu D u gravidních žen MUDr. Oga Báková, Roche s.r.o., Diagnostics Division Nedostatek vitaminu D v tìhotenství Význam supementace a testování vitaminu D u gravidních žen Hodnì suníèka neznamená automaticky dostatek vitaminu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy

Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy Sledování hladiny troponinù u pacientek léèených adjuvantní chemoterapií pro karcinom mammy MUDr. Josef Umlauf, RNDr. Ladislav Pecen, MUDr. Miroslava Nekulová, RNDr. Marta Šimíèková, RNDr. Vladimír Vondráèek,

Více

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla

Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005. Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Guideline gynekologických zhoubných nádorů 2004/2005 Primární komplexní léčba operabilních stádií zhoubných nádorů děložního těla Svoboda B. 1, Kubecová M. 2, Rob L. 3, Stankušová H. 4, Cwiertka K. 5,

Více

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE

KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE KARCINOM POCHVY (VAGINY) INCIDENCE Zhoubné nádory (ZN) pochvy jsou velmi vzácné, tvoří 1-2 % všech gynekologických malignit. Karcinom pochvy se objevuje zejména u žen v 6. -7. deceniu, ale může být diagnostikován

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více