2. Peníze nebo Bůh Několik poznámek k zanedbávané teologii peněz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2. Peníze nebo Bůh Několik poznámek k zanedbávané teologii peněz"

Transkript

1 2. Peníze nebo Bůh Několik poznámek k zanedbávané teologii peněz Co mají peníze, s nimiž všichni jednotlivci i instituce, všechny personální i sociální systémy všech společenských vrstev denně přicházejí do styku, co mají co dělat s Bohem? 1 A jaký vztah má ekonomie, jež se stala v dnešní společnosti nejzávažnější oblastí do té míry, že zasahuje i do četných oblastí svou povahou mimoekonomických a převzala tak roli politiky v někdejší evropské společnosti, jaký má tato ekonomie vztah ke křesťanské teologii, jejíž elementární úlohou je mluvit o Bohu? Už letmý pohled na témata aktuální v současné církvi i v současné teologii ukazuje, že vztah mezi Bohem a penězi, teologií a ekonomií nepatří k otázkám, jež by církev a teologii zvlášť zajímaly nebo dokonce vzrušovaly. Poměr mezi teologií a ekonomií se spíše vyznačuje zřetelnou zdrženlivostí. Pokud je v současné teologii zmíněný vztah vůbec předmětem kritické reflexe, pak většinou na rovině etického a sociálněetického hodnocení peněz. Ale ani četné nové podněty, které se nyní objevují v etice hospodářství, nemohou vyvážit skutečnost, že v teologické etice se o penězích pojednává krajně poskrovnu. Není důvodem k zamyšlení, že například v rejstříku nového standardního díla o etice, totiž v třísvazkové ekumenické příručce křesťanské etiky 2 se vůbec nevyskytuje heslo peníze? Ale i bez ohledu na tento konkrétní nedostatek se sociálněetická pojednání o penězích zabývají často jen povrchovými jevy, zejména pokud jde o problém užívání peněz. Vzhledem k dominantní úloze kterou peníze zaujímají v životě dnešního člověka i v celé společnosti, nemůže být je jich výlučně sociálněetické hodnocení postačující. Vnucuje se naopak potřeba striktně teologického pohledu na peníze. Uvažovat o vztahu peněz a Boha teologicky však znamená pojednávat o penězích sub ratione Dei, jakoby z Božího pohledu. Neboť podle stále platného vymezení Tomáše Akvinského spočívá základní úloha teologie v tom, že uvažuje o všech skutečnostech secundum quod referentur ad Deum 3, nakolik se vztahují k Bohu. A jestliže se má všechno, co existuje, tematizovat z hlediska vztahu k Bohu, pak ani peníze nemohou a nesmějí být výjimkou. Naopak je třeba i peníze teologicky zhodnotit, a z toho vyplývá úkol, aby se jednak o Bohu, jednak o víře jako realizaci vztahu k Bohu v lidském životě, pojednalo s ohledem na univerzální moc peněz. I. Moderní konkurence různých pojetí Boha? Nejelementárnější teologická otázka nutně zní: Kdo je to Bůh? Rudolf Bultmann ve své proslavené studii: Jaký smysl má mluvit o Bohu? (Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?) z roku 1925 důrazně a exemplárně trval na tom, že všude tam, kde se vůbec objeví myšlenka o Bohu, je výpovědí o tom, že Bůh je všemocná, tj. všechno určující skutečnost. 4 Z této jistě minimální, ale teologicky nepominutelné základní definice Boha jako skutečnosti, jež určuje a zahrnuje vše, co vůbec existuje, musí křesťanská teologie vycházet a ve všem se osvědčit; 5 vždyť tato definice zcela odpovídá základnímu vyznání křesťanské víry ve Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i ne viditelného. Nezbytnost a správnost této minimální definice Boha jako skutečnosti, jež vše určuje, lze pádně potvrdit prostou teologickou úvahou o důsledcích jejího zanedbání: ty by byly nutně pro teologii destruktivní. Taková teologie, která nepočítá s Bohem jako se skutečností vymezující vše, co existuje, sama navozuje dojem, že Bůh ve skutečnosti neexistuje. Proto teologie sama přivodila víc teoretického i praktického ateismu, než si partně sama připouští. Na to neúprosně poukazuje mnichovský evangelický systematický teolog Trutz

2 Rendtorff: Lpění na jednou vypracovaných teologických formulacích a pojetích snadno vede k praktickému i teoretickému ateismu, protože teologie pak napomáhá dojmu bezbožnosti, nepřítomnosti Boha v realitě. nakolik tato realita není v oněch formulích zachycena. Tím teologie možná zplodila víc ateismu, než si sama uvědomuje. 6 Proto nedostatečné pojednání o penězích v současné teologii - a ovšem už i dlouho v jejích dějinách, kdy k vzácným výjimkám patří například reformátor Martin Luther - můžeme hodnotit jako zvláštní variantu současného ateismu, produkovaného teologií samou. Ale tento soud je ještě až příliš mírný, uvážíme-li, jak radikální provokaci pro křesťanskou víru v Boha jakožto skutečnost určující vše musí znamenat funkce peněz v občanské společnosti, v níž drží primát kapitalistický hospodářský systém. Radikálnost této provokace patřičně nahlédneme, teprve když se zamyslíme nad závěrem německého sociologa Niklase Luhmanna, že v dnešní občanské společnosti, v níž se všechny hospodářsky hodnotitelné věci a činnosti převádějí na peníze, byla všemohoucnost Boha nahrazena všemohoucností peněz. 7 Tutéž pravdu vyslovil se svým osobitým humorem zesnulý švýcarský spolkový rada Willi Ritschard, když říkal, že pokud je o peníze, mají všichni Švýcaři téhož Pánaboha 8. Tvrdé jádro této diagnózy znamená, že se peníze, povýšené v současné společnosti na samoúčel, staly bohem na zemi 9 a strhly na sebe roli té skutečnosti, jež všechno určuje. Právem říká evangelický teolog Falk Wagner: Místo všeurčující skutečnosti Boží zaujímají v moderní měšťanské společnosti peníze, jimiž se oceňuje všechno, vnitřní i vnější stránka člověka, práce a její produkty... Peníze nejen nahrazují Bohu náboženství, nakolik je skutečností vše určující; tento krok už navíc předpokládá, že vztah Boha a peněz nelze redukovat pouze na negativní vztah jejich vzájemného vylučování. 10 Wagner proto soudí, že je třeba hovořit o jakémsi peněžním panteismu v moderní společnosti: Pod egidou samoúčelnosti peněz se všechno - zboží, věci, kulturní hodnoty - stává prostředkem všeobecného vzájemného sdílení a zaměnitelnosti; kvůli prosazení a zhodnocení peněz se všechno redukuje na abstrakci své směnitelnosti, která je společná každé položce, chápané už jen jako pouhý prostředek. Peněžní panteismus pak spočívá v tom, že bytí a svébytnost náleží - na základě jejich samoúčelnosti - pouze penězům, zatímco všechno, co nejsou peníze, ale co s penězi komunikuje, je degradováno na nesamostatný prostředek. Peníze ve své všudypřítomné a všemohoucí, tedy božské povaze sice potřebují k svému výkladu a prosazení různé zboží a obsahy, ale to vše se nyní jeví jen jako nesamostatný a efemérní prostředek, jejž lze kdykoli na hradit libovolným jiným prostředkem. 11 Právě tento náboženský charakter peněz je nejhlubším důvodem, proč se křesťanská teologie nikdy nemůže smířit s tím, aby hodnotila peníze pouze eticky. Je z principu povolána k tomu, aby problém peněz posoudila striktně teologicky. Neboť teprve v této perspektivě se ozřejmí. že peníze a Bůh představují v novověké životní situaci lidí dvojí vzájemně konkurující pojetí Boha. Jak dalece tornu skutečně tak je, můžeme vyčíst už z toho, že peníze na sebe strhly ty elementární vlastnosti, jež byly kdysi pokládány za základní Boží atributy a jež si samozřejmě nadále činí nárok na platnost, totiž všemohoucnost a všudypřítomnost. Tím, že v podmínkách moderní, ekonomicky určené společnosti nastoupily svou univerzální kariéru peníze, pak za prvé platí právě ony jako ta skutečnost, která si vskutku za slouží přívlastek všemohoucí: Kdo má dost peněz, je jako Bůh: může si do všechno! 12 Pokud totiž moderní definice všemohoucnosti znamená moci si dovolit všechno, prokazují se peníze jako realita, která na sebe převzala Boží všemohoucnost a dokáže jí opravdu dostát. S všemohoucností peněz se za druhé snadno spojuje jejich všudypřítomnost. Pokud totiž člověk uloží své peníze do volně směnitelné měny, může jimi nejen všude platit, ale dokáže

3 také vždy a všude čímkoli disponovat. Kreditní karta se tedy projevuje jako sekularizovaná forma všudypřítomnosti, jež byla kdysi atributem Božím. Díky svým vlastnostem všudypřítomnosti a všemohoucnosti jsou tak peníze základem náboženského přístupu člověka ke skutečnosti vůbec. Odtud je pochopitelné, proč se banky jakožto význačné instituce peněžního provozu prezentují takřka jako moderní chrámy. To můžeme vidět nejen na velkých halách, jež bývají naplněny liturgickým šepotem, ale také na přepážkách, u nichž se odvíjí personální provoz a které přinejmenším katolíkům bezděčně připomínají zpovědnice, v nichž hříšník stojí tváří v tvář úřednímu činiteli vybavenému pravomocí jej hříchu - dluhu zbavit. Velká moderní banka šíří v každém případě jakési religiózní fluidum, jež také lidé očividně takto vnímají. a proto se v bance podle toho chovají. II. Kredit peněz nebo kredit víry? Právě tak není náhoda, že řeč peněz, jež dnes zaujaly místo ústředního media komunikace mezi lidmi, je do velké míry vypůjčena z tradiční řeči víry. Platí to především o základním monetárním výrazu kredit odvozeném od latinského slova credere, jež je složeno z cor a dare, takže přesně přeloženo znamená: dát, svěřit někomu srdce. Tím už se dotýkáme druhého základního tématu křesťanské teologie, totiž víry jako rozhodující realizace živého vztahu člověka k Bohu. A tím se opět klade zcela elementární otázka: Co znamená víra v křesťanském chápání? A co mají mít s křesťanskou vírou společného peníze a to, jak člověk s penězi zachází? Odpověď na tyto otázky bude zřejmě záviset na tom, co vlastně rozumíme oním pralidským a arcikřesťanským slovem víra. Bezpochyby nejkrásnější a nejvýstižnější vyjádření toho, co si zasluhuje jméno víra, pochází od reformátora Martina Luthera, který se jako jeden z mála teologů teologicky zabýval vztahem mezi Bohem a penězi. Ve svém Velkém katechismu říká při výkladu prvního přikázání: Bůh je to, v čem máme vidět všechno dobro a útočiště ve všech potřebách. Mít jednoho Boha není tedy nic jiného než ze srdce mu důvěřovat a věřit; jak už jsem často řekl, pouze důvěřování a víra srdce dělá jak Boha, tak modlu. Je-li tvá víra či tvá důvěra pravá, pak je také tvůj Bůh pravý, a naopak, je-li tvá důvěra falešná či nepravá, tam také ani Bůh není pravý. Neboť oboje patří k sobě, víra a Bůh. Na co upneš a čemu svěříš své srdce, to je vlastně tvůj Bůh. 13 Luther očividně předpokládá, že vlastně nemůže existovat žádná nevíra, protože není člověka, který by ničemu nevěřil a nikomu nedůvěřoval. Jak dalece člověk totiž vůbec nedokáže žít, aniž věří a důvěřuje, se ukazuje na tom, k čemu upíná své srdce. A to zas můžeme vyčíst z toho, k jakým obětem je člověk ochoten. Pomysleme jen na oběti dopravy; na oběti, jež jsou státy ochotny přinášet modle nacionalismu; na oběti, které dnes člověk vykořisťovatelským způsobem vyžaduje od přírody a citelně tím narušuje její ekologickou rovnováhu; nebo na každodenní obětování lidskosti, k němuž jsou lidé ochotni ve jménu moci a síly, práce a výkonu, cti a prestiže. Jelikož není člověka, který by v nic nevěřil a nikomu nedůvěřoval, není ani možná skutečná nevíra, zato však docela dobře existuje radikální pověra. A skutečně živou alternativou není dnes rozdíl mezi vírou a nevírou, nýbrž mnohem elementárněji mezi vírou a pověrou, mezi uctíváním Boha a modloslužbou. Na to právem důrazně upozorňuje latinskoamerický představitel teologie osvobození Leonardo Boff: Nejhrozivější problém dnes není ateismus, nýbrž modlářství: zmanipulování Božího obrazu a domestifikace té osvobozující síly, která je přítomna v biblickém Bohu. 14 Prvotní teologická otázka pravé víry a naprosté důvěry se tedy musí rozhodnout v boji mezi vírou v živého Boha a falešnou

4 vírou v božstva, která si člověk sám vytvořil: Důvěřování a víra srdce jako takové mohou vést jak k Bohu, tak k modle. Bůh může zřejmě dostat v lidském životě nejrůznější jména. Neboť v životě člověka je právě ta skutečnost Bohem, jíž s konečnou platností věří, k níž upíná své srdce a kterou poznává a uznává jako vše určující a objímající skutečnost. Co všechno může v lidském životě zaujímat místo Boha, pro to dal názorný příklad zase Martin Luther sám, když svůj výklad prvního přikázání konkretizoval takto: Musím to tedy aspoň zhruba rozvést, aby tornu bylo rozumět na obyčejných příkladech vzájemného protikladu. Někdo si myslí, že má Boha a všeho dostatek, když má peníze a statky, spoléhá se na to a chlubí se tím tak rozhodně a jistě, že na nikoho nic nedá. Vida, má tedy boha, který se jmenuje mamon, to jest peníze a statky, a naprosto na ně upíná celé své srdce. Kdo má peníze a statky, ten se cítí jistý, je veselý a bezstarostný, jako kdyby seděl uprostřed ráje, a naopak, kdo nemá nic, ten si zoufá a je sklíčený, jako kdyby o žádném Bohu nic nevěděl. Neboť se najde jen docela málo těch, kteří by byli dobré mysli, netruchlili ani si nenaříkali, když nemají mamon; to na přirozenosti lpí až do hrobu. A tak už Luther výstižně připojil, že mamon je ze všech nejrozšířenější modlou na zemi. 15 Také pokud jde o peníze a právě o ně, hrozí tedy jejich fatální záměna za živého Boha, jemuž výhradně náleží lidská důvěra, za bůžky vytvořené lidmi samými, k nimž však lidé upínají své srdce a přitom degradují živého Boha na satelit vlastního Já. 16 V této záměně je však třeba vidět kardinální problém pro dnešní křesťanskou víru. Jestliže totiž víra podle křesťanského chápání znamená, že člověk je ochoten složit celý svůj život na Boží konto, že svěří svůj život jako kredit absolutnímu tajemství Boha a že z něho přijímá pro svůj každodenní život úroky z Boží milosti, pak všude tam, kde už lidé svou víru nezaměřují definitivním způsobem na živého Boha, nýbrž na hmotné hodnoty ve světě, jako především na vše určující a objímající skutečnost peněz, tam nahrazují víru základní pověrou a zaměňují živého Boha za bůžky, jež si sami vytvořili. Přesně v tom spočívá zvláštní pokušení a do očí bijící nebezpečí peněz pro dnešního člověka a křesťana. Neboť peníze až příliš rychle a příliš snadno vstupují na Boží místo a zaujímají v lidském životě místo, jež náleží pouze Bohu. A tak úvaha o prazákladním křesťanském slovu víra tak potvrzuje již dříve vyslovený závěr ohledně Boha jako nejprvnějšího tématu křesťanského věření, že v současném společenském prostředí se Bůh a peníze ukazují jako dvě vzájemně konkurující pojetí Boha a soupeřící realizace víry, přesněji řečeno že křesťanskému chápání Boha hrozí nahrazení panteismem peněz, infikujícím všechny oblasti života jednotlivce i života sociálního, který se ostatně zčásti už prosadil. III. Osvobozující zacházení s penězi podle evangelia Peníze nebo Bůh? Tato otázka, kterou dnešní zvěstování i teologie křesťanské církve trestuhodně zanedbávají, povzneseně přecházejí nebo důsledně vytěsňují, se tedy ukazuje jako nejelementárnější otázka pro křesťanskou víru a její teologickou reflexi v naší době. Musí tedy vést a zavazovat i každého křesťana k sebekritickému přezkoumání, jaké místo na žebříčku hodnot ve svém soukromém i (církevně)politickém myšlení a jednání dává penězům: představují pro něho pouhý, byť nezbytný prostředek zajištění lidského živobytí, nebo na sebe přece jen vzaly podobu modly? Na tuto sebekritickou otázku nelze ovšem odpovědět prostou, v posledku beztak nerealistickou a naivní, diskriminací peněz a rigorózním etickým odsouzením bohatství. Spíše jde o relativizaci - ovšem radikální - místa peněz v celkové ekonomii lidského života, a tím spíše křesťanské víry. Poselství Bible, jež vypovídá o nepohodlí a nebezpečí v souvislosti s

5 penězi a bohatstvím, k tomu poskytuje víc než dost podnětů. V naší souvislosti však postačí, poukážeme-li krátce na biblický příběh o Ježíšově setkání s bohatým mladíkem (Mk 10,17-27). Tento příběh dokonale shrnuje zaostření evangelia, stavějícího se kriticky k bohatství a relativizujícího peníze. V tomto evangelijním vyprávění je zvlášť působivá reakce bohatého mladíka na Ježíšovo vybídnutí. Když ho totiž Ježíš vybídne k následování v radikální chudobě - Jedno ti ještě schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a peníze rozdej chudým - pak tento mladý muž svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Zalekl se a zesmutněl; tato reakce nás musí upoutat a činí mladíka pro nás rozhodně sympatičtějším, než když se předtím odvážil tak směle tvrdit, že od dětství zachovával všechna Boží přikázání. Nyní se však zarazí před radikálností Ježíšova nároku, který je totální a jde na sám kořen jeho života. A to je dobře! Neboť koho už radikálnost Ježíšovy výzvy neděsí, ten už je možná dávno v nebezpečí, že pokládá tvrdé jádro Ježíšova evangelia za docela lacinou mísu čočovice, a tak ji také prodá. Bohatý mládenec má proto patrně před mnoha dnešními křesťany tu přednost, že Ježíšův požadavek nezlehčuje, nýbrž se ho především zalekne. Neměla by však nejsprávnější reakce křesťanů i dnes vypadat tak, že je Ježíšova vybídka nejprve ohromí a upřímně vyleká? Neměli by si nejprve tuto Ježíšovu radikální výzvu vzít vážně k srdci a postavit se k ní s úlekem, místo aby ji pragmaticky přizpůsobili ve smyslu morálky průměrného slušného občana? Jinak se musíme obávat, že dnešní křesťané buď vůbec nechápou vlastní smysl Ježíšova radikálního požadavku, nebo tento požadavek už předem berou na lehkou váhu. Ježíš jistě jednoduše neodmítá peníze a bohatství jako takové, i když dovede říci: Dítky, jak těžké je vejít do království Božího! Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ježíš tím nepochybně předvídal vzestupnou kariéru peněz jako vše určující skutečnosti, jak k ní mohlo dojít v novověké společnosti. Přesto pro něho nejsou peníze a bohatství špatné samy o sobě, nýbrž proto, že představují pro člověka velké pokušení, aby nakonec vše vsadil na ně, všechno očekával od nich a do nich skládal všechnu naději. Bohatství a peníze v sobě zřejmě nesou svůdcovskou schopnost sugerovat člověku zvláštní názor, že ve své autonomii a autarkii ke svému štěstí nikoho nepotřebuje, ani ostatní lidi, ani - a to zejména - Boha. Tak dokáží peníze dovést dnešního člověka k tomu, že na ně přenese další vlastnost, kterou tradiční teologie připisovala Bohu, totiž svébytnost a naprostou nezávislost (aseitas). Zkušenost nám však víc než jasně ukazuje, že peníze a bohatství člověka velmi rychle a snadno pohltí, takže je pak nadmíru tvrdý, nesolidární a sebejistý. Ježíš tedy neustále ostře kritizuje peníze a bohatství nikoli proto, že by byly špatné samy o sobě, nýbrž protože patří k nejnebezpečnějším překážkám na cestě lidského zrání, a tím spíše na cestě Ježíšova následování. Neboť ve své vnímavé znalosti člověka rozpoznává, že bohatství a peníze mají tendenci zcela se člověka zmocnit. Ale to, co si dělá úplný nárok na člověka a na celý jeho život, se nevyhnutelně stává konkurencí samého Boha, jemuž výhradně takový nárok přísluší. Po tom se peníze dostávají do přímého protikladu k Bohu a také k víře, jak to jasnozřivě konstatuje už první list Timoteovi: Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli, a také si nic nemůžeme odnést. Máme-li jídlo a oděv, spokojme se s tím. Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby. Kořenem všeho toho je láska k penězům. Z touhy po nich někteří zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení. (1Tim 6,6-10.) Ani Ježíšovi zřejmě nejde o bohatství a peníze o sobě, nýbrž o vztah člověka k nim, přesněji vzato o celkový životní postoj člověka, jak se ve vztahu k penězům projevuje: zda skutečně v následování Ježíše klade všechnu svou důvěru na Boha, nebo zda se zabarikáduje za různými pojistkami, jako je bohatství, a obrní se proti požadavkům bližních, a tím i proti

6 volání samého Boha. Ježíšovy výroky kritizující bohatství a relativizující peníze v každém případě jednoznačně ukazují, že následování Ježíše naprosto není možné bez vnitřní distance vůči tomu. co evangelium nazývá bohatstvím. Není možné následování Ježíše bez vnitřní svobody vůči tomu, co - řečeno Ježíšovými slovy - ničí mol a rez ; toto následování vyžaduje ochotu zbavit se či opustit to, co zatarasuje cestu následování Ježíše nebo ji přinejmenším značně ztěžuje. IV. Teologie církevních peněz? K sebekritickému přijetí této elementární lekce Ježíšova evangelia je povolána a zavázána na prvním místě křesťanská církev. Neboť ona je oním základním životním prostředím. v němž můžeme očekávat, že tu křesťané jsou s to rozlišovat mezi vírou a pavírou, mezi Bohem a modlou, a proto také mezi Bohem a penězi. Avšak historická zkušenost přímo provokuje k nepohodlné otázce, zda si peněžní panteismus, který se rozmáhá v dnešní společnosti, už dávno nenašel cestu do církevního společenství křesťanů a zda je do značné míry neinfikoval. Tato otázka se vnucuje především tehdy, vezmeme-li na vědomí závažnou mezeru v evropských církevních dějinách vůbeck, jak ji naznačil curyšský reformovaný církevní historik Alfred Schindler slovy, že církve Západu příliš oddělovaly podstatu církve od její hospodářské existence, a proto přirozeně také nikdy nerozvíjely etiku církevních financí 17 To, co takto křesťanům a církvím již dlouho nejvíce chybí, je fundamentální teologie církevních peněz a v souvislosti s tím rozvíjení vědomí, že každé finanční rozhodnutí v církvi je také rozhodnutím eminentně teologickým a pastoračním. Je zvlášť namístě zdůrazňovat to v katolické církvi ve Švýcarsku, v níž je toto vědomí zastřeno tím spíše, že v ní platí osobitá dělba práce mezi finanční odpovědnost z hlediska vztahu státu a církve a pastorační odpovědností čistě církevní. Zvlášť zřetelně o tom svědčí dvojkolejná organizace hospodářských a farních rad, jež až příliš snadno svádí k iluzi, že peníze a pastoraci lze korektně oddělit. 18 Jako stejně naléhavá se však dnes ukazuje také potřeba vyvinout bdělou vnímavost k okolnosti, že lidé mimo církev ji neměří ani tak podle toho, jak oficiálně mluví o Bohu na kazatelně, nýbrž především podle toho. jak zachází s penězi. Pokud církve navíc nechtějí zacházet s penězi ateologicky nebo do konce ateisticky, nýbrž s živým vědomím, že církevní peníze spadají primárně pod skutečně církevní odpovědnost, pak naléhavě potřebují kritéria pro zacházení se svými penězi. Ale, jak právem zdůrazňuje evangelický sociální etik Wolfgang Huber, taková kritéria musejí být odvozena především na základě pojmu církve. 19 Podněty k takovému teologickému zacházení s penězi v církvi a ve společnosti můžeme přitom docela dobře najít v tradici. Uveďme alespoň jeden výmluvný příklad: Tomáš z Chobhamu, autor příručky pro zpovědníky rozšířené ve 13.století, zdůvodňuje do té doby platný církevní zákaz úroků a lichvy pozoruhodným postřehem: Lichvář vlastně obchoduje časem, který uplyne mezi přijetím a opětným splácením úvěru. Jelikož však čas patří Bohu, je lichvář vlastně zloděj času, který tak okrádá Boha. lichvář tedy dlužníkovi nepůjčuje ze svého majetku, nýbrž pouze čas, jenž náleží Bohu. Jelikož tedy zachází s cizí věcí, nesmí z toho žádat žádný zisk. 20 Třebaže se tato teologická argumentace muže dnes jevit - po pevném etablování úroku v bankovnictví - jako časově podmíněná nebo dokonce anachronická, pomáhá přesto udržet živou vzpomínku na to, že křesťanská církev je povolána a za vázána teologicky posuzovat zacházení lidí s penězi a nést za to odpovědnost. Kritériem přitom je, jak církev zachází s vlastními, církevními penězi. Neboť pouze tehdy, bude-li doma jednat teologicky odpovědně, bude také s to účinně působit proti závratné kariéře, kterou v novověku

7 nastoupily peníze jakožto všeurčující skutečnost, dokáže odhalit a jako modloslužbu pranýřovat peněžní panteismus, který vládne v dnešní společnosti. Tato nezbytná církevní kritika náboženskosti postavení, které peníze v současné společnosti - a církvi! - získaly, musí přitom stát zcela jednoznačně ve službách rehabilitace důstojnosti lidského života. Neboť takovou společnost, v níž bohatství znamená daleko vyšší hodnotu než moudrost, v níž se peníze cení víc než lidská důstojnost a v důsledku toho jsou významnější než sebeúcta člověka, je nutno považovat za společnost vážně nemocnou, přesněji vzato narcistní. Na to právem varovně poukazuje newyorský bioenergetický psychoterapeut Alexander Lowen: Moc, výkon a produktivita se staly vládnoucími hodnotami a vytlačily tak staromódní ctnosti. jako jsou důstojnost, integrita a sebeúcta. 21 Mají-li však tyto staromódní ctnosti mít šanci na znovu oživení v životě dnešní společnosti, a to bezpochyby podstatně patří k poslání křesťanské církve, pak se církev nemůže vy hnout teologické kritice peněz jako skutečnosti, která dnes ve společnosti vše určuje. A tento naléhavý úkol křesťanské církve se nemůže obejít bez její sebekritické reflexe o zacházení s vlastními penězi. Je ovšem stejně tak zřejmé, že při tom půjde o prolomení snad největšího tabu dnešní společnosti - a církve! - jako na druhé straně o to, že křesťanská církev a teologická reflexe už nemůže a nesmí nadále obcházet toto nejvíce vytěsňované teologické téma. Naopak se musí učit nově vidět, jak naléhavě čeká role peněz v lidském životě na náležité teologické vyjasnění.

8 1 Prvně publikováno v: Schweizerische Kirchenzeitung 161 (1993) Handbuch der ehristlichen Ethik; srv. k tomu W. F. Kasch, Geld und Glaube, v: týž, Geld und Glaube, Paderborn 1979, s Tomáš Akvinský, Summa theologica 1, q.l, a.3, ad 1. 4 R. Bultmann, Welchen Sinn hat es, von Gott zu reden?, v: Glauben und Verstehen I, Tübingen 1933, s , cit Srv. W. Pannenberg. Wissenschaftstheorie und Theologie, Frankfurt a. M Srv. k tomu K. Koch, Der Gott der Geschichte. Theologie der Geschichte bei Wolfhart Pannenberg als Paradigma einer philosophischen Theologie in ökumenischer Perspektive, Mainz T. Rendtorff, Universalität oder Kontextualität der Theologie. Eine europäische Stellungnahme in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 74 (1977) , cit N. Luhmann, Knappheit, Geld und bürgerliche Gesellschaft in: Jahrbuch für Sozialwissenschaf 23 (1972) Eugen Drewermann právem poukázal na to, že po relativně důkladném odstranění všech náboženskomytologických aureol politické moci už dávno nastoupil na místo symbolického zdůrazňování osobní moci panovníkovy jiný, zdánlivě rozumný systém hodnot, který může být svou ničivou silou neméně nebezpečný: peníze, jež nám někdy připadají jako souhrn politicky osvícené moci. Drewermann pak proto peníze charakterizuje jako univerzální energii všech procesů společenské změny. Srv. E. Drewermann, Glauben in Freiheit oder Tiefenpsychologie und Dogmatik, sv. I.: Dogma, Angst und Symbolismus Solothurn a Düsseldorf 1993, s J. Schacht, Die Totenmaske Gottes. Zur Kulturanthropologie des Geldes, Salzburg 1967, s F Wagner, Geld oder Gott? Zur Geldbestimmtheit der kulturellen und religiösen Lebenswelt, Stuttgart 1984, s Tamtéž, s H-J. Höhn, Religion in der City - oder: Den Glauben zu Markte tragen?!, in: Lebendige Seelsorge 43 (1992) 1-6, cit. s Die Bekenntnischriften der evangelisch-lutherischen Kirche =BSELK (Göttingen 1976), s L. Boff, Předmluva k: R. J. Blank, Der Aufstand des domestizierten Gottes, Münster 1988, s. 10. Srv. k tomu též H. Assmann aj., Die Götzen der Unterdrückung und der befreiende Gott, Münster BSELK. s L. Boff, Vater unser. Das Gebet umfassender Befreiung, Düsseldorf A. Schindler, Die Kirche und ihr Geld, Bern s Srv. k tomu blíže K. Koch, Kirche in der Schweiz: em ekklesiologischer Testfall? Versuch einer vergleichenden Pastoralekklesiologie, in: týž, Gottlosigkeit oder Vergötterung der Welt? Sakramentale Gotteserfahrungen in Kirche und Gesellschaft, Zürich 1992, s W. Huber, Zeugnisauftrag und rnaterielle Struktur. Gibt es theologische Kriterien kirchlicher Ökonomie? v: týž, Folgen christlicher Freiheit. Ethik und Theorie der Kirche im Horizont der Barmer Theologischen Erklärung, Neukirchen 1983, s , cit Thomas z Chobhamu, Summa confessorum, vyd. F. Broomfield, Löwen 1969, s Srv. k tomu K. Füssel, Die Zinsen fressen das Leben der Armen. Grundelernente einer theologischen Kritik inter nationaler Verschuldungspolitik, v: týž aj., In euren Häusern liegt das geraubte Gut der Armen. Ökonornisch-theologische Beiträge zur Verschuldungskrise, Freiburg/Schweiz 1989, s A. Lowen, Narzissmus. Die Verleugnung des wahren Selbst, München 1984, s. 21.

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra

Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra Konfrontace nebo dialog? Palčivé otázky dneška a křesťanská víra v SK "Kdo není schopen dialogu nebo jej odmítá, ten se nenntže stát dobrým ki esťanem. " Miloslav kardinál Vlk )' SEMINÁR K N A Z sv. Frant"ška

Více

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát?

SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL. Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? SOLIDARITA JAKO VÝZVA A ÚKOL Neste břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův Ga 6,2 Jak ohleduplně dávat i brát? PROČ JSME TADY JAKO ČCE? Kontext, ve kterém se pohybujeme Předáváme evangelium Jsme

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná

Metody sociální práce. PhDr. Jana Novotná Metody sociální práce 6 PhDr. Jana Novotná Etika pojem odvozen od řeckého slova ethos, což je mrav, zvyk, nebo obyčej etika se zabývá správným, nebo obvyklým chováním a jednáním v lidské společnosti Vývoj

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Křesťanská sociální etika. M. Martinek

Křesťanská sociální etika. M. Martinek Křesťanská sociální etika Jabok 2008 2008. . Úvod, literatura, definice, témata, metoda, biblické a historické inspirace 2008. 2 Předmět křesťanská sociální etika Je součástí teologické etiky, která se

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce

a to uvnitř manželství i mimo něj, neboť právě manželství je opevněnou tvrzí vašich budoucích nadějí. Znovu vám všem zde opakuji, že erós nás chce 2. Rodina 17. Vytvářet rodinu Drazí mladí, mějte především velkou úctu ke svátosti manželství. Skutečné štěstí nemůže rodina nalézt, pokud si zároveň manželé nejsou věrní. Manželství je institucí přirozeného

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38

Víra a sekularizace VY_32_INOVACE_BEN38 Víra a sekularizace M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Víra Je celková důvěra v nějakou osobu, instituci nebo nauku. Můžeme také mluvit o důvěře např. v poznatky nebo vzpomínky, v to, že nás neklamou

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI

ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ V OBORU ETIKA PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI ZDROJE MRAVNÍHO VĚDĚNÍ Pohledy z různých oborů Vývojová psychologie Legislativa (problém etiky a práva) Lidskoprávní přístup (etika a lidská práva)

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Student si vylosuje dvě otázky. První z části Otázky z filosofie a teologie, druhou z části Otázky z

Více

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství

Jaroslav Vokoun. finále středověké zbožnosti. Karmelitánské nakladatelství Jaroslav Vokoun finále středověké zbožnosti Karmelitánské nakladatelství Vzdor všemu vědeckému bádání se myšlenku, že středověk byl temný, daří odstranit z všeobecného kulturního povědomí stejně málo,

Více

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004

STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY. ze dne 3. prosince 2004 CS STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. prosince 2004 na žádost České národní banky k návrhu zákona, kterým se mění zákon o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50

Ježíš a hříšnice. Lk 7,36-50 Ježíš a hříšnice Lk 7,36-50 Text 7 36 Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. 37 V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je

Více

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM

OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM OTÁZKY KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM Obor Pastorační a sociální práce Předmět TEOLOGIE A FILOSOFIE Studenti si vylosují dvě otázky, jednu z I. části souboru otázek z filosofie a teologie (ot.1-10), druhou

Více

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách

Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách Postavení církví z pohledu zákona o veřejných zakázkách 28.3.2013 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka?

1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? 1. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka? a. Víra jako svoboda nebo otroctví pro člověka, který uvěřil. Věřit nebo ne, co je v dnešní době rozumnější pro člověka b. Víra jako rozhodnuti

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci)

Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Vývoj vybraných hodnotových orientací studentů FHS UK mezi roky 2002 2016 (pro 6. olomouckou podzimní sociologickou konferenci) Libor Prudký FHS UK Vznik: Vývoj výzkumu Na základě srovnávací a sekundární

Více

Existuje křesťanská filozofie? A existuje dnes? Je jedna, nebo jich je víc? To jsou otázky, které jsme si kladli při přípravě tohoto čísla Salve.

Existuje křesťanská filozofie? A existuje dnes? Je jedna, nebo jich je víc? To jsou otázky, které jsme si kladli při přípravě tohoto čísla Salve. Křesťanská filozofie? Existuje křesťanská filozofie? A existuje dnes? Je jedna, nebo jich je víc? To jsou otázky, které jsme si kladli při přípravě tohoto čísla Salve. Oslovili jsme proto několik předních

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016

Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 Katechetika 1 Ludvík Dřímal, 2016 2 Struktura předmětu Úvod 1. oddíl: Katecheze jako služba Božímu slovu 2. oddíl: Katecheze jako výchova křesťanské víry 3. oddíl: Katecheze jako činnost společenství církve

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

PETICE. dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice: "AMNESTIE 2013" Amnestie vyhlášená Václavem Klausem v

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé

Obsah. První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí závisí na dokonalé Předmluva: Hluboká důvěra v pohyb života - tvořivá přítomnost živého Boha 5 První princip: Pohled na život v celku 10 První kapitola: Pouze Bůh nás může učinit šťastnými 10 Druhá kapitola: Naše štěstí

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012

ISLÁM. Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 ISLÁM Lucie Ložinská 9.A 2011/2012 Islám je monoteistické abrahámovské náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Slovo islám znamená podrobení

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442

E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 E L O G O S ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2006 ISSN 1211-0442 Existují morální zákony á priori, nebo jsou pouze vyjádřením soudobých názorů ve společnosti? Ondřej Bečev 1) Vysvětlivky K použitým písmům

Více

Otázky smrti a umírání v civilním právu

Otázky smrti a umírání v civilním právu Otázky smrti a umírání v civilním právu Dr. jur. Katharina Deppert Dámy a pánové, V téma stojí význam eutanazie umírání ). O aktivní eutanazii, která je v Odkážu pouze na preambuli Ärzteblatt, DÄBl. 2004

Více

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství

Symbol Učení ducha: Člověk. Člověk a lidství Symbol Učení ducha: Člověk Člověk a lidství FIGU 1998 německy, 2011 česky Některá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, je toto dílo licencováno dle: www.figu.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ch/ Nekomerční

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Právní vztahy a právní skutečnosti

Právní vztahy a právní skutečnosti Právní vztahy a právní skutečnosti INTRO Realizace práva tvorba, aplikace, kontrola zákonnosti vytváření právních vztahů Právní vztah vztah mezi dvěma případně více subjekty, který je regulovaný právem,

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Fundament a jeho strukturace

Fundament a jeho strukturace Fundament a jeho strukturace Fundamentální teologie ThLic. Mgr. Denisa Červenková Obsah 1. Místo fundamentální teologie v celku teologické reflexe 2. Fundament-základ teologie, jeho strukturace A. Předmět

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY A SPECIFIKA PEDAGOGIKY FRANZE KETTA Pedagogika Franze Ketta pojmenovává celistvý, na smysl zaměřený přístup ke vzdělávání a výchově. V tomto smyslu se jedná o alternativní pedagogický

Více

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře

Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Všeobecná etická teorie a profesní etika záchranáře Etika je filozofická disciplína, která zkoumá morálku nebo morální konání a jeho normy.je disciplínou praktické filozofie, která se zaobírá lidským konáním

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Jak si stanovit osobní vizi

Jak si stanovit osobní vizi Action Academy Jak si stanovit osobní vizi ebook Blanka 2014 Jak si stanovit osobní vizi Osobní vize je jasná, konkrétní, působivá a aktivující představa budoucího stavu dosažených výsledků, postavení

Více

Majority a minority ve společnosti

Majority a minority ve společnosti STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Majority a minority ve společnosti VY_32_ INOVACE _06_113 Projekt MŠMT Název projektu

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Projevovat milosrdenství svým bližním

Projevovat milosrdenství svým bližním Projevovat milosrdenství svým bližním - poreferovat o English Campu, povzbudit k účasti na programu pro ženy s Marilyn Farnik - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Projevovat (činit) milosrdenství vůči

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Mnoho povyku pro všechno

Mnoho povyku pro všechno Kapitola první Mnoho povyku pro všechno Za jasného dne nahlédnete do věčnosti. Alan Lerner 1 Zběžný průvodce nekonečnem Je-li skutečně nějaké Vědomí Vesmírné a Svrchované, jsem já jednou jeho myšlenkou

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba

Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba 9.8.2015 Jobovo utrpení: 1. Lidská zloba Text: Job 1, 1-17 Svědectví o tom, jak mne Bůh vytrhl z utrpení. Pokud možno příběh o utrpení, které mi způsobili lidé. Co jsem skrze utrpení pochopil? Co tě drželo

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII

STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII STANOVY ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO KATOLICKOU TEOLOGII Čl. 1 Základní ustanovení 1. Česká společnost pro katolickou teologii (dále ČSKT ) je soukromým sdružením křesťanů (podle kán. 299 CIC) a občanským sdružením

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard

OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ. Anthony Buzzard OVĚŘOVÁNÍ PRAVDY KRITICKÁ OTÁZKA K VAŠEMU VYZNÁNÍ Anthony Buzzard Každý Křesťan je povolán k hledání pravdy. Když ji najde stává se zvěstovatelem pravdy ochoten komunikovat pravdu ostatním v duchu lásky.

Více

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková

PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví. Marta Hošťálková PASTORAČNÍ PÉČE ve zdravotnictví Marta Hošťálková Úvod total pain - tzv. celková bolest tělesná bolest spjata a vzájemně se ovlivňuje s bolestí v oblasti psychické, sociální i duchovní koncept celostní

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene

Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. Přímá diskriminace Nepřímá diskriminace Sexuální obtěžování Nerovné zacházení Nároky z diskriminace Obrácení důkazního břemene 1 Definice - EU Článek 2 ods.t1 písm.a) Směrnice

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více