DI AGNOSTIKA A LÉČBA POLYMYALGI A RHE UMATICA V KAZUISTIKÁCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DI AGNOSTIKA A LÉČBA POLYMYALGI A RHE UMATICA V KAZUISTIKÁCH"

Transkript

1 DI AGNOSTIKA A LÉČBA POLYMYALGI A RHE UMATICA V KAZUISTIKÁCH M. MALCOVÁ, I. DOLEŽELOVÁ, E. TOPINKOVÁ SO UHRN Revmatická polymyalgi e (polymyalgi a rhe umatica PMR) a temporální arteriitida jso u dvě příbuzná onemocnění, která jso u významnými onemocněními seni orského věku a svým charakterem patří do péče gerontorevmatologa. U PMR jde primárně o svalové onemocnění. Eti ologi e vzniku onemocnění je předmětem výzkumu. Hlavními symptomy jso u bolest a ztuhlost, nejčastěji svalů pletence ramenního a pánevního bez přítomnosti svalové atrofi e či slabosti. V ně kte rých případech moho u v klinickém obraze dominovat nespecifické příznaky, jako je únava či nechutenství, provázené váhovým úbytkem. Pak moho u být obě onemocnění mylně považována za jiné somatické nemoci, například za dosud neprokázaný nádor nebo počínající hypotyreózu, a zůstávají nedi agnostikována a ne adekvátně léčena. Je uvedena kazuistika paci entky s PMR a jsou diskutována úskalí diferenci ální di agnostiky. KLÍČOVÁ SLOVA revmatická polymyalgi e temporální arteriitida gerontorevmatologi e glukokortiko idy kazuistiky ABSTRACT Di agnosis and tre atment of polymyalgi a rhe umatica in case histori es. Polymyalgi a rhe umatica (PMR) and temporal arteritis are two mutu ally related conditi ons which predominantly affect seni or pati ents and which for their nature fall within the competence of a gerontorhe umatologist. PMR primarily involves muscles. The aeti ology of the dise ase is unknown and is a subject of rese arch. The main clinical symptoms and signs are pain accompani ed by stiffness of sho ulder and pelvic girdle muscles, no muscle atrophy or a decre ase in the muscle strength being present. In some cases non-specific symptoms predominate in clinical presentati on, accompani ed by loss of appetite and weight loss. In such case, both the conditi ons may be wrongly di agnosed as another somatic dise ase, such as an undetected malignancy or beginning hypothyro idism, and remain undi agnosed and untre ated. A case history of a pati ent with PMR is described and the pitfalls of differenti al di agnosis are discussed. KEY WORDS rhe umatic polymyalgi a temporal arteritis gerontorhe umatology glucocortico ids case histori es DEFINICE A EPIDEMI OLOGI E Polymyalgi a rhe umatica (PMR) je klinický syndrom, který se až v 60 % případů vyskytuje u paci entů nad 60 let, maximum výskytu kolem 70. roku věku [1]. Syndrom je charakterizován bolestí a ztuhlostí pletenců ramenních a/ nebo pánevních, případně i krčního svalstva [2]. Často bývá provázen nespecifickými celkovými projevy. Častěji postihuje ženy (60 70 %), více v Evropě a USA [3]. Ve 25 % bývá výskyt PMR spojen se so uběžně probíhající temporální arteriitido u (TA) [14]. So učasný výskyt těchto chorobných stavů poprvé popsali v roce 1960 Pa ulley a Hughes. Nejranější popis PMR pravděpodobně pochází již z arabské literatury 10. století, kde bylo doporučováno vynětí temporální arteri e [4]. O příbuznosti obo u nozologických entit svědčí podobné celkové projevy, epidemi ologické ukazatele (věkové a pohlavní rozložení populace), laboratorní změny, příznivý efekt léčby kortiko idy. Co do četnosti výskytu se PMR vyskytuje častěji než TA. Obě choroby moho u probíhat izolovaně, so učasně nebo i následně [5]. Nebyl nalezen žádný rozdíl v průběhu PMR s přidruženo u TA nebo bez TA. Proto u nemocných s revmaticko u polymyalgi í je třeba aktivně pátrat po přidružené temporální arteriitidě [6,7]. ETI OLOGI E A PATOGENEZE Příčinu vzniku PMR neznáme [8]. Zvažují se mnohé eti ologické faktory, z nichž hlavní jso u uvedené v tabulce (tab. 1). Mezi nejdůležitější patří vlivy imunitní a genetické, přičemž v rámci imunitního systému se jedná o so uvislost s buněčno u i humorální imunito u [9]. ČES GER REV 2008; 6(3):

2 TAB. 1. FAKTORY PODÍLEJÍCÍ SE NA VZNIKU PMR. Faktory Nález u PMR imunitní žádný typický nález pro PMR řada imunologických abnormalit* [10,11] genetické famili ární výskyt, polygenní podmíněnost** virové infekce možné agens virus parainfluenzy, chlamydi a pne umoni ae [12] vylo učeny byly: virus Epstein-Barrové, viry infekčních hepatitid, virus herpes zoster kontakt s domácími ptáky andulky sezónní vliv více v zimě a v létě stárnutí organizmu pokles koncentrace nadledvinových androgenů spojený se vzestupem koncentrace a endokrinní faktory prozánětlivého interle ukinu- 6 (IL-6) ve vyšším věku pokles DHEAS***, relativní deficit kortizolu spojený s hromaděním jeho prekurzoru [9] * V bi opsi ích temporálních arteri í pomocí metody nepřímé imunofluorescence byly zjištěny: mononukle áry, T-lymfocyty, makrofágy, porušena lamina elastica, depozita imunoglobulinů IgG,IgM,IgA, komplementu, fibrinogenu, dále je přítomna pozitivita HLA-DR4 a interle ukinového receptoru IL-2. Chybějí B-lymfocyty. ** přítomnost HLADRB1*04 čtyřaminokyselinový motiv DRYF, HLA B8, HLA-DR4, asoci ace s polymorfizmy pro TNF, ICAM-1, RANTES a antagonistu receptoru pro IL 1 [6] *** DHEAS dehydroepi androsteron TAB. 2. LABORATORNÍ NÁLEZY. Laboratorní parametr sedimentace erytrocytů (FW) C-re aktivní protein (CRP) trombocyty, le ukocyty, erytrocyty alfa a gama globuliny, komplement, C3 a C4, cirkulující imunokomplexy T-lymfocyty CD8 + [9] alkalická fosfatáza [17] kre atinkináza (CK) a ostatní svalově specifické enzymy revmato idní faktor (RF), antinukle ární protilátky (ANA) [6] Nález u PMR až stovkové hodnoty, většino u nad 50 mm/ h, rychle klesá po nasazení glukokortiko idů zvýšení většino u v normě, může být mírná hypochromní anemi e zvýšené snížené asi u 30 % zvýšení normální hladiny normální hladiny SYMPTOMY Vždy vyjádřenými symptomy jso u silná difuzní bolest a ztuhlost svalů šíje, pletence ramenního a pánevního. Bolest při PMR většino u neodpovídá na léčbu nestero idními antirevmatiky a analgetiky. Začátek může být pozvolný, ale i akutní. Paci ent někdy uvede i hodinu začátku obtíží [13]. Maximum obtíží je většino u v noci a po ránu. Obtíže jso u subjektivně vnímány v klidu, u většiny se zhoršují pohybem a odpoledne jso u vždy mírnější. Vyskytují se většino u symetricky se stejno u intenzito u na obo u stranách. Dalším příznakem je omezení po uze aktivní, ne pasivní hybnosti v klo ubech. Paci ent není schopen samostatně vstát z lůžka. Je přítomna bolestivá palpace svalů a není zduření klo ubů, chybí svalové atrofi e a slabost. PMR se může manifestovat i nespecifickými celkovými příznaky, jako jso u zvýšená unavitelnost, nechutenství, váhový úbytek, horečka a deprese [8,15]. Klo ubní nález je málo výrazný a ve většině případů nejso u zjištěny příznaky artritidy. Synovitida s mírně zánětlivým výpotkem je di agnostikována výjimečně. Na rozdíl od revmatoidní artritidy není PMR synovitida spojena s uzuracemi a destrukcemi kloubů [2]. DI AGNOSTIKA Pro di agnostiku i sledování aktivity PMR dosud nemáme specifický di agnostický test, žádné z užívaných vyšetření není pro toto onemocnění patognomické [16]. Jedná se o di agnózu per exclusi onem [2,7]. Terape utickým testem je rychlá odpověď na terapii kortiko idy s ústupem obtíží o 50 až 70 % do týdne od prvního podání. Po užívané laboratorní markery a případná pomocná vyšetření zachycují tab. 2 a 3. Tab. 4 ukazuje příklady užívaných di agnostických kritéri í, která pomáhají v di agnostice PMR. 194 ČES GER REV 2008; 6(3):

3 TAB. 3. POMOCNÁ VYŠETŘENÍ PŘI DI AGNOSTICE PMR. EMG (elektromyografi e) normální RTG (rentgenové) nálezy specifické změny nejso u přítomny bi opsi e svalů žádné zánětlivé infiltráty přítomna atrofi e vláken II. typu [13] změny struktury mitochondri í [18] možná přítomnost synovitidy s převaho u makrofágů a T-lymfocytů absence B- buněk a NK (natural killers) buněk histologické změny jaterní tkáně zánět v portální a lobulární oblasti s fokální nekrózo u jaterních buněk [9] malé epiteli ální buněčné granulomy TAB. 4. DI AGNOSTICKÁ KRITÉRI A PMR [20]. Di agnostická kritéri a Birdova Jonesova a Hanzlemanova symptomy bolesti a/ nebo ztuhlost ramenních nebo svalová bolest bez svalové slabosti bederních pletenců pletence ramenního a pánevního trvání potíží nejméně 2 týdny ranní ztuhlost počáteční FW nad 40 mm/ hod symptomy trvající více než 2 měsíce ranní ztuhlost trvající déle než 1 hod FW déle než 30 mm/ hod paci ent starší 65 let nepřítomnost revmato idní artritidy, systémové příznaky infekčních artritid nebo malignit citlivost obo u ramenních pletenců nepřítomnost objektivních známek svalového onemocnění promptní odpověď na systémové podání kortiko idní terapi e di agnóza PMR při pozitivitě 3 a více kritéri í nebo jednoho k potvrzení di agnózy nutno splnit všechna je jistá kritéri a a pozitivním výsledku bi opsi e uvedená kritéri a temporální arteri e KAZUISTIKA 1 HOSPITALIZACE 79letá, vdaná žena s hypotyreózo u na substituci levothyroxinem 75 mg, polyartrózo u nosných klo ubů na intermitentní medikaci diclofenakem 50 mg, anamnesticky po revmatické horečce v mládí a po úraze krční páteře v roce 1964 byla od března 2004 ambulantně léčena střídavě diclofenakem 50 mg, nimesulidem 100 mg a tetrazepamem 50 mg na ne urologické a ortopedické ambulanci s di agnózo u plurisegmentálního vertebrogenního algického syndromu a zmrzlého ramene. Pro postupně se horšící celkový stav a mobilitu byla hospitalizována v říjnu 2004 na I. interním oddělení Městské nemocnice Ostrava. Při přijetí si stěžovala především na celkové svalové a klo ubní bolesti, hlavně ramenního pletence se ztuhlostí, dále bolesti krku, kyčlí, stehenních svalů, zad, které vyzařovaly až k lýtkům. Bolesti ji obtěžovaly i v noci. Pro bolesti nemohla dobře jíst a zhubla asi 10 kg za půl roku. Stran objektivního nálezu byla paci entka bez dušnosti, bez stenokardi í, melény, afebrilní, bez poruchy zraku, cefaley a dysuri e. TK 135/ 80, srdeční tep 78/ min, váha 73 kg, mobilita omezená pro bolesti, nemocná byla schopná chůze se dvěma berlemi. Byla plně ori entovaná, spolupracující, kardi opulmonálně kompenzovaná, lumbální páteř s velmi omezeno u dynamiko u, sakro ili akální sklo ubení citlivé, Laségue 80/ 80, ramena nezvedla nad horizontálu, pravé rameno prakticky bez rotací, krční páteř s omezeno u Obr. 1. Případ PMR, vaskulitida, B-lymfom [21]. A. Rozsáhlý makulopapulozní exantem dolních končetin v důsledku vaskulitidy malých cév B. Vředy dutiny ústní v důsledku vaskulitidy malých cév rotací, artrotické defigurace kolen, jinak bez patologického klinického nálezu. Za hospitalizace byla provedena základní di agnostika možných příčin zhoršujícího se celkového stavu a bolestí. Laboratorně: FW 52/ 78, CRP 62, krevní obraz (KO) a základní bi ochemi e byly v normě, po uze v elektroforéze bílkovin snížení albuminu a zmnožení alfa-2- globulínových frakcí, RF 9,38 negativní, ANA negativní. Sono břicha se závěrem: stav po cholecystektomii, fibrogastroskopi e se závěrem: pangastritida s afty v antru a izolovaný varix střední třetiny jícnu (Helicobacter pylori negativní), RTG plic bez výraznější patologi e. Provedeno konzili ární ne urologické vyšetření se závěrem: chronický recidivující obo ustranný cervikobrachi ální syn- ČES GER REV 2008; 6(3):

4 TAB. 5. KAZUISTIKA 1 PRŮBĚH AMBULANTNÍCH KONTROL A MEDIKACE. Datum návštěvy Aktivita Dávka methyl Denzitometri e Terapi e choroby prednisolonu osteoporózy bez bolestí a ome 8 mg mírná osteopeni e Bi omin H plv 1 0 0, (1. návštěva) zení hybnosti lumbální páteře Alpha D3 0,5 mg a proximálního femoru kontroly rok 2005 stav nezměněn 4 mg neprovedena léčba stejná kontroly rok 2006 stav nezměněn 4 mg obden počínající osteoporóza Caltrate plus proximálního femoru, (calci um, chole osteopeni e lumbální calciferol) páteře kontroly 2007 stav nezměněn 4 mg 1/ osteoporóza lum léčba stejná bální páteře, femor beze změn 2/ 2008 mírné zhoršení 4 mg neprovedena léčba stejná (poslední návštěva) hybnosti drom se zmrzlým ramenem bilaterálně, stp. zlomenině těla pátého krčního obratle staršího data, fibromyalgický syndrom. Oční vy šetření se závěrem: cataracta senilis corticonucle aris oculi utriusque, angi osclerosis retinae. Z provedených vyšetření vyplynulo podezření na revmaticko u polymyalgii. Do medikace byly nasazeny: methylprednisolon 16 mg 1/ a nimesulid 100 mg Ponechána chronická medikace levothyroxinem 75 μg 1 0 0, přidán omeprazol 20 mg Po nasazení kortiko idů dochází ke zlepšení stavu, paci entka je mobilní, přetrvávají symptomy plurisegmentálního vertebrogenního algického syndromu a polyartrotického syndromu. Po 11 dnech byla paci entka dimitována na medikaci methylprednisolon 16 mg 1/ 2 0 0, nimesulid 100 mg 1 0 1, levothyroxin 75 mg 1 0 0, omeprazol 20 mg a předána do péče revmatologické ambulance Městské nemocnice Ostrava. DISPENZARIZACE V REVMATOLOGICKÉ AMBULANCI Při první návštěvě (listopad 2004) se paci entka cítila dobře, bolesti neměla a nepotřebovala analgetika, byla schopná samostatné chůze bez holí. Při užívání methylprednisolonu v dávce 16 mg 1/2 0 0 neměla dyspeptické potíže. Denzitometricky byla zjištěna v Z score mírná osteopeni e na lumbální páteři i proximálním femoru. Byla zahájena terapi e osteoporózy Bi omin H pulveris (plv) (calci um, magnezi um, fosfor) a alfacalcidi ol (Alfa D3) 0,5 μg Objektivně rameno vyzvedla nad horizontálu, krční páteř volně hybná, na ruko u bez známek artritidy. Laboratorní markery zánětu byly již v normě FW 4/ hod, CRP 1. V průběhu ambulantního sledování byla provedena doplňující vyšetření k vylo učení paraneoplazi e a v rámci diferenci álně di agnostické rozvahy: nádorové markery karcinoembryonální antigen, CA 19 9, CA 125 včetně hormonů štítné žlázy, KO, jaterní testy a vyšetření gynekologické. Všechna provedená vyšetření byla v normě až na vyšetření stolice na okultní krvácení (OK). Byla zjištěna pozitivita stolice na OK, došlo ke snížení dávky methylprednisolonu na 4 mg/ den a objednána kolonoskopi e, kde byl zjištěn polyp colon descendens, histologicky polypozní intramukozní adenokarcinom. Polypektomi e byla provedena v březnu 2005, paci entka je dispenzarizována u gastroenterologa. Posledním vyšetřením v diferenci ální di agnostice obtíží nemocné bylo provedení EMG, které vyloučilo myastenii. Na základě průběhu onemocnění a provedených vyšetření byla v prosinci 2004 stanovena definitivní di agnóza polymyalgi a rhe umatica jako paraneoplastický syndrom při histologicky verifikovaném adenokarcinomu colon descendens (tab. 5). DIFERENCI ÁLNÍ DI AGNOSTIKA PMR Ke stanovení konečné di agnózy naší paci entky byla po užita četná vyšetření, která vyloučila jiná onemocnění s obdobnou symptomatologií (tab. 6) a so učasně bylo pomýšleno na možnost spojitosti PMR s nádorovými onemocněními (tab. 7). Diferenci ální di agnostika PMR je velmi rozsáhlá a stanovení konečné di agnózy PMR je často velmi zdlo uhavý a náročný proces [14,15]. POLYMYALGI A RHE UMATICA, TEMPORÁLNÍ ARTERIITIDA A VÝSKYT ZHO UBNÝCH NÁDORŮ Jso u známé případy koexistence PMR a/ nebo TA s nádorovým onemocněním, dá se však předpokládat, že paci enti s TA, ale i s PMR jso u rizikovo u skupino u možného vzniku maligního nádorového onemocnění [22]. Pravděpodobně nejdetailnější je práce publikovaná Hagou et al [23], kteří v prospektivně probíhající studii v letech sledovali výskyt nádorových chorob u 185 paci entů s PMR a/ nebo TA (tab. 7). 196 ČES GER REV 2008; 6(3):

5 TAB. 6. DIFERENCI ÁLNÍ DI AGNÓZA PMR. Onemocnění revmato idní artritida (RA) [11] spondylóza a artropati e krční a lumbosakrální páteře, koxartróza [12] Bechtěrevova choroba syndrom bolestivého ramene nejčastěji syndrom rotátorové manžety (tzv. impingement syndrom), omartroza [11] bilaterální kapsulitida ramenního pletence onemocnění kostí, osteomyelitida tumory polymyozitida [13] systémový lupus erythematodes systémové vaskulitidy bakteri ální endokarditida mnohočetný myelom Odlišnosti od PMR artritický syndrom vysoké titry revmato idního faktoru problém odlišení seronegativní RA podobný začátek nutno vyčkat určitý čas, cca měsíce, ohledně dalšího vývoje jen částečná odpověď na glukokortiko idy RTG typické pro osteo artrózu ramenních a bederních klo ubů omezení pasivní pohyblivosti nejso u přítomny celkové příznaky typický RTG nález nejso u zvýšené zánětlivé parametry a přítomny celkové příznaky pomůže RTG či sonografické vyšetření odlišení podle restrikční poruchy pasivního pohybu RTG nález, scintigrafi e skeletu základní screening, cílená vyšetření nejso u svalové bolesti přítomna zvýšená slabost, zvýšené svalové enzymy, myoglobin myogenní leze na EMG, bi optický nález ve svalech pozitivní a utoprotilátky, pokles složek komplementu, postižení vnitřních orgánů multi orgánové postižení, kožní příznaky, a utoprotilátky, kryoglobuliny pozitivní hemokultury transtorakální, případně transesofage ální echokardi ologický nález vegetací monoklonální gamapati e, Bence- Jonesův protein bi opsi e kostní dřeně, RTG nález osteolytických ložisek skeletu diferenci ální rozpočet le ukocytů, punkce kostní dřeně, histologi e lymfatické uzliny pozitivní serologi e virových, bakteri álních infekcí lymfom (obr. 1), le ukemi e [1] postinfekční myalgi e [10] a) virové (př. Coxacki e B) rychlý ústup po přeléčení b) bakteri ální (př. Staphylococcus a ure us) c) plísně (př. Candida) hypotyreóza [4] změny ft4, TSH, orgánově specifické protilátky deprese psychotické příznaky bez elevace laboratorních parametrů chronický septický stav [11] parkinsonizmus [4] myopati e [9] funkční poruchy TERAPI E PMR Více než 90 % paci entů adekvátně zare aguje na léčbu kortikostero idy, které jso u základními léky v terapii PMR. Prednison se medikuje většino u v inici ální dávce mg/den na osobu po dobu jednoho měsíce [37,38]. Alternativo u v praxi často po užívano u je methylprednisolon v inici ální měsíční dávce 8 mg/ den. U PMR je typická rychlá odpověď na kortikoidní léčbu často již v průběhu 48 hodin po zahájení, v průměru do 1 2 týdnů. Takto dramatická účinnost podporuje správnost diagnózy PMR. Vymizení klinických příznaků a pokles FW signalizují klinickou účinnost léčby a umožní postupně snižovat dávku kortikoidů (cca o 2,5 mg prednisonu každé 4 týdny) až do udržovací dávky cca 5 7,5 mg prednisonu/ den, ktero u podáváme po dobu měsíců. Hodnota udržovací dávky methylprednisolonu se pohybuje mezi 2 a 4 mg/ den. V so učasnosti se po užívají různá terape utická schémata podávání kortiko idů (obr. 2). Budo ucí algoritmy léčby kortikoko idy by měly raci onálním přístupem zohledňovat především výšku inici ální dávky, způsob detrakce, délku podávání kortiko idů, typ preparátu, co nejmenší ještě účinno u dávku a formu podávání (perorální, intramuskulární, intravenozní) [4]. Zko uší se alternativní podávání kortiko idů formo u depotních intramuskulárních injekcí s cílem redukovat celkově ČES GER REV 2008; 6(3):

6 TAB. 7. PŘEHLED PUBLIKOVANÝCH PRACÍ O VÝSKYTU ZHO UBNÝCH NÁDORŮ U PACI ENTŮ S PMR A/ NEBO TA. Autor Počet paci entů Di agnóza Počet paci entů Lokalizace/ typ se zho ubným zho ubného nádoru nádorem Kalra [24] kazuistiky PMR 5 monoklonální gamapati e, akutní myeloblastická le ukemi e, mnohočetný myelom, susp. Waldenstromova makroglobulinemi e Montanaro [25] kazuistika PMR-like 1 nehodgkinský lymfom, Syndrom akutní lymfoblastická le ukemi e Haga [23] 185 PMR 27 uterus (3), rektum (5), ledviny (2), a/ nebo TA pankre as, ovari a, vulva, penis, mammy (3), žaludek, testes, prostata, colon (5), plíce, lymfatické uzliny (2) O Keefe [26] kazuistika PMR 1 nemalobuněčný karcinom plic Tabata [27] kazuistika PMR 1 papilární karcinom štítnice Kohli [28] kazuistiky PMR 3 myelodysplastický syndrom Shimamoto [29] kazuistika TA 1 akutní myeloblastická le ukemi e Li e [30] kazuistika TA 1 adenokarcinom plic Mertens [31] 111 PMR 12 mamma, kůže (2), colon (2), žaludek(2), a/ nebo TA nadledvinka (2), ovari a, plíce, Waldenstromova makroglobulinemi e Das- gupta [32] kazuistika PMR 1 IgA kappa paraproteinemi e Genere a u [33] kazuistika PMR 1 karcinom močového měchýře Gonzáles- Gay [34] kazuistika TA 1 chronická lymfatická le ukemi e Assi [35] kazuistika TA 1 skvamozní karcinom kůže Bahlas [36] 149 PMR 4 mnohočetný myelom (2), skvamozní a/ nebo TA karcinom karcino id, lymfom podano u dávku. Příkladem je podávání depotního methylprednisolonu (injekcí 40 mg 6- methylprednisolonu) v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii Salvaraniho [39]. Ke kompletnímu zhojení došlo po čtvrté injekci a při hodnocení po 6 měsících polovina paci entů setrvávala v remisi. Pro monitoraci úspěšnosti terapi e PMR moho u slo užit kromě klinického efektu a hodnoty sedimetace červených krvinek také hodnoty CRP a počty T-lymfocytů CD8+. Rychlá detrakce kortiko idní terapi e může znamenat relaps onemocnění [2]. Hledají se nové preparáty a nová schémata léčby s cílem dosáhno ut kortiko idy šetřícího efektu a minimalizovat možnost poškození paci enta dlo uhodobo u léčbo u. K takovým lékům patří dapson mg/ den (při kontraindikaci kortiko idů), experimentálně je užíván metotrexát, který může snížit potřebno u dávku stero idů, nebo azati oprin, cyklofosfamid, penicilamin [17]. Cyklosporin aplikovaný so učasně s glukokortiko idy žádný aditivní efekt nepřinesl. Podávání nestero idních antirevmatik je méně účinné, efekt je dostatečný u méně než 10 % paci entů, po užívají se v kombinaci pro kortiko idy šetřící efekt [40]. U refrakterní PMR lze po užít so učasně kortiko idy a bi ologicko u léčbu infliximabem infuzně. Vzhledem k vysoké ceně preparátu ale zůstane zřejmě v blízké době pro paci enty s PMR stále nedostupný. Nadějná se jeví terapi e etanerceptem a v budo ucnosti se nevylučuje ani možnost po užití monoklonální protilátky proti IL-6. KOMPLIKACE DLO UHODOBÉ LÉČBY KORTIKO IDY A PREVENCE OSTEOPORÓZY Dlo uhodobé podávání kortiko idů vyvolává celo u řadu lokálních i celkových nežádo ucích účinků. K těm nejzávažnějším patří osteoporóza, dále di abetogenní efekt, potlačení imunitních re akcí, možná re aktivace tuberkulózy, zhoršené hojení ran, vznik nebo exacerbace vředové choroby gastroduodena, protrombogenní účinek, akcelerace aterosklerózy, změny psychiky (e ufori e, deprese), indukce gla ukomu, hypertenze, hypokalemi e, stero idní myopati e, vznik katarakty [17,40]. Vzhledem k rizikovosti dlo uhodobého podávání kortiko idů je při léčbě PMR a TA kladen důraz na monitoring a prevenci nežádo ucích účinků této léčby, především na prevenci a včasno u di agnostiku osteoporózy. Při léčbě PMR se předpokládá podávání glukokortiko idů déle než 6 měsíců s dávkami vyššími než 5 mg prednisonu/ den. Proto je nutné zahájit preventivní léčbu osteoporózy minimálně kalci em a vitaminem D, a to u všech paci entů léčených kortiko idy. V indikovaných případech je doplněna dalšími léky (bisfosfonáty, kalcitonin, hormonální 198 ČES GER REV 2008; 6(3):

7 Inici ální dávka mg prednisonu denně žádný efekt (4 týdny) zvýšit na mg denně 4 8 týdnů efekt redukce à 2,5 mg à 4 týdny bez efektu efekt udržovací dávka 5 10 mg p.d. pokračovat v léčbě prednisonem nebo přidat MTX efekt aktivita terapi e do 3 4 let redukce à 1,25 mg à 4 týdny 12 měsíců remise redukce à 1 mg à 4 týdny stop léčby Obr. 2. Terapi e polymyalgi a rhe umatica [40]. stop léčby TAB. 8. KAZUISTIKA 2 PRŮBĚH AMBULANTNÍCH KONTROL A MEDIKACE. Datum návštěvy Aktivita Dávka methyl Denzitometri e Terapi e choroby prednisolonu osteoporózy výrazné zlepšení 4 mg di agnostikována kalci um, vitamin D, (druhá návštěva) osteoporóza bisfosfonáty duben 2004, bez recidivy potíží dávka beze změn neprovedena léčba stejná červenec 2004, srpen 2004 říjen 2004 bez recidivy potíží 4 mg krát/ týden neprovedena léčba stejná srpen 2005 bez recidivy potíží dávka beze změn neprovedena léčba stejná (poslední návštěva) substituční léčba). V průběhu kortiko idní terapi e PMR se doporučuje 1krát ročně provést denzitometrické vyšetření [40]. KAZUISTIKA 2 HOSPITALIZACE 85letá paci entka, bez rodinného zázemí, dosud plně soběstačná a chodící, byla přeložena v říjnu 2007 na Geri atricko u kliniku VFN Praha z I. chirurgické kliniky VFN, kde byla hospitalizována pro čerstvo u zlomeninu chirurgického krčku kosti pažní vlevo v osteoporotickém terénu, jejíž příčino u byl pád. Zlomenina byla léčena konzervativně repozicí a naložením ortézy. Anamnesticky zjištěn 2krát infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční se syndromem léčené námahové anginy pectoris a četné operace (stp. operaci levého prsu pro nezho ubno u rezistenci, dále stp. operaci hemoro idů, stp. operaci dělohy, pravděpodobně hysterektomi e, pro myomy před 40 lety, stp. tonsilektomii ve 23 letech, stp. zlomenině distální části kosti vřetenní obo ustranně). Při odběru anamnézy bylo zjištěno, že paci entka byla dispenzarizována u revmatologa s di agnózo u polymyalgi a rhe umatica. Při objektivním vyšetření byl zjištěn vysoký stupeň závislosti v základních denních činnostech na jiné osobě test funkční soběstačnosti (Activiti es of Daily Living test ADL) 20 b. Paci entka byla spolupracující a plně ori entovaná krátká škála mentálního stavu (Mini Mental State Examinati on MMSE) 25 b, ale samostatně se neposadila. Chůze byla schopná s dopomocí jiné osoby, samostatně se najedla. K ostatním základním denním činnostem potřebovala asistenci a dopomoc. Byla plně inkontinentní, inkontinentní byla již premorbidně. Ostatní somatický nález byl bez patologi e, kardi opulmonálně a tlakově kompenzovaná. ČES GER REV 2008; 6(3):

8 Při přijetí si nemocná stěžovala na bolesti levé horní končetiny (LHK) především v oblasti levé paže a lokte. Nález na pravé horní končetině (PHK) byl v normě, LHK byla v závěsu. Stisk prstů LHK a hybnost prstů byly oslabené, periferní ne urocirkulační poměry dobré, v rameni zvedla do cca 30 stupňů. Vzhledem k anamnestickým údajům o PMR a existující osteoporóze byla anamnéza doplněna dotazem v ambulanci ošetřujícího revmatologa, který potvrdil di agnózu PMR, léčeno u od r DISPENZARIZACE V REVMATOLOGICKÉ AMBULANCI Průběh onemocnění PMR ze záznamů revmatologa (tab. 8) První návštěva nemocné proběhla v březnu 2004 pro náhle vzniklé spíše klidové bolesti svalů oblasti pravého ramene, celé paže a pravého stehna, bez anamnézy pádu, nemohla chodit, zvedno ut PHK, přestala vycházet z bytu, došlo k omezení sebepéče. Z celkových příznaků byly přítomny výrazná únava a intermitentní subfebrili e. Pacientka byla zpočátku léčena ortopedem, lokálně do měkkých tkání aplikován betamethason 6 mg, aplikace do okolí pravého ramenního kloubu, došlo k přechodnému zlepšení. Laboratorně FW 40, CRP 25, základní bi ochemi e, včetně mineralogramu, urey, kre atininu, glykemi e, jaterních testů, cholesterolu, vyšetření štítné žlázy (tyreostimulační hormon a volný tyroxin), karcinoembryonální antigen (CEA), RF, KO vše v normě. Di agnostický závěr: dle kliniky se jedná pravděpodobně o PMR bez temporální arteriitidy nelze vylo učit revmato idní artritidu vyššího věku s obdobným průběhem a začátkem. Proto zahájena terapi e methylprednisolonem 8 mg/ den 4 dny, poté 4 mg/ den až 1 rok, přidáno calci um effervescens 500 mg a cholekalciferol parenterálně 1krát/ měsíc. Denzitometricky byla zjištěna osteoporóza, zahájena terapi e bisfosfonátem risedronát 35 mg 1krát týdně. Od srpna 2005 se paci entka již k další kontrole nedostavila, sama uvádí, že neví proč. Neměla subjektivní obtíže a léky pro terapii osteoporózy i PMR sama přestala užívat. KAZUISTIKY SO UHRN Obě uvedené kazuistiky jso u příkladem klinicky i laboratorně poměrně typického průběhu revmatické polymyalgi e u seni orů s rychlým ústupem potíží po podání glukokortiko idů. U první paci entky se ukazuje spojení polymyalgi e (PMR jako paraneoplasitcký syndrom) s jejím adenokarcinomem colon descendens a so učasně je viditelná prodleva (opakované návštěvy ambulantní ne urologické, ortopedické, hospitalizace na interním oddělení) mezi začátkem potíží a vyslovením di agnózy PMR a její následné léčby. U obo u paci entek byla di agnostikována a léčena osteoporóza, s možným podílem GIOP (glukokortiko idy indukovaná osteoporóza). Ve druhém případě špatná compli ance paci entky a samovolné vysazení terapi e osteoporózy mělo jistě spolupodíl na vzniku následné osteoporotické zlomeniny levé horní končetiny se zhoršením soběstačnosti a rozvojem závislosti v základních denních činnostech. Při léčbě PMR byla u obo u paci entek po užita terape utická schémata s methylprednisolonem, která jso u vari anto u v praxi často po užívano u, oproti teoreticky zmiňovaným schématům s prednisonem. Ekvivalentní dávko u prednisonu 5 mg je methylprednisolon 4 mg, který má vyšší protizánětlivo u aktivitu než prednison. ZÁVĚR Polymyalgi a rhe umatica je onemocnění, jehož příčinu prozatím neznáme, ale četné imunologické abnormality potvrzují, že při jeho vzniku hraje imunologický mechanizmus zásadní roli. Přestože je PMR poměrně časté onemocnění vyššího věku, není všeobecné lékařské veřejnosti příliš známo. Seni or s algickým revmatickým syndromem může představovat pro ošetřujícího lékaře di agnostický i terape utický problém [42]. Pokud je však PMR správně di agnostikována, dochází velmi rychle při správné terapii k úlevě především od bolestí a ke zlepšení soběstačnosti.. Jedná se o onemocnění, které nezkracuje život. Avšak dlo uhodobá léčba glukokortiko idy může vyvolávat řadu výše zmíněných nežádo ucích účinků (GIOP, imunosupresivní vliv, rozvoj hypertenze, di abetu, vředové choroby gastroduodena s možností krvácení do gastro intestinálního traktu atd.), které moho u mít, zvláště pro geri atrického paci enta, fatální důsledky. Proto je při terapii kladen velký důraz na jejich prevenci. Paci enti s bolestivými revmatickými syndromy, ne ustupujícími při běžné analgetické terapii, by měli být vyšetřeni revmatologem, protože včasná di agnostika a terapi e v mnoha případech zabrání rozvoji dysability a depresí u seni ora. Autoři článku děkují za zapůjčení dokumentace MUDr. Mojmíru Šugárkovi z Revmatologické ambulance Městské nemocnice Ostrava. LITERATURA 1. Fre arson R, Cassidy T, Newton J. Polymyalgi a rhe umatica and temporal arteritis: evidence and guidelines for di agnosis and management in older people. Age and Ageing 2003; 32: Pavelka K. Ně kte ré aspekty gerontorevmatologi e. Čes Ger Rev 2004; 2(4): Belostocki KB, Paget SA. Inflammatory rhe umatologic disorders in the elderly. Unusu al presentati ons, altered o utlo oks. Postgrad Med 2002; 111(4): Pavelka K. Polymyalgi a rhe umatica a temporální arteriitida. Čes Revmatol 2001; 9(3): Rovenský J, Gregušková K, Tuchyňová A et al. Polymyalgi a rhe umatica a temporálna arteritída príspevok k farmakoekonomickým a soci oekonomickým vzťahom. Rhe umatologi a 2000; 14(3): Kalvach Z a kol. Geri atri e a gerontologi e. Praha: Grada 2004: Mann H, Olejárová M, Svobodová R. Léčba bolesti u nemocné s revmaticko u polymyalgi í, kazuistiky. Bolest 2006; 9(1): S Topinková E. Muskuloskeletální a revmatická onemocnění ve stáří. Postgrad medicína 2004; 6: Rovenský J, Imrich R, Bošák V et al. Polymyalgi a rhe umatica a obrovskobuněčná arteriitida. Postgrad medicína 2004; 1: ČES GER REV 2008; 6(3):

9 10. Pavelka K. Polymyalgi a rhe umatica so uborný referát. Fyzi a- trický revm. věstník 1991; 69: Pavelka K, Rovenský J a kol. Klinická revmatologi e. Praha: Galén 2003: Rovenský J, Ta uchmannová H, Štvrtinová V et al. Polymyalgi a rhe umatica a obrovskobunková arteritída, prispevok ku klinicko-laboratórnej syndromológii a terapii. Čes Revm 2006; 14(3): Česká revmatologická společnost ČLS JEP. Polymyalgi a rhe umatica. crs/ polymyalgi a.htm. 14. Polymyalgi a rhe umatica and gi ant cell arteriitis. / utarthritis.com/ AllAbo utarthritis/ layo uttemplates/ html/ en/ contentdisplay/ document.jsp?docid=conditi on/ arthritis/ clinicalarticle/ polymyalgi a_arteritis.xml. 15. Topinková E. Geri atri e pro praxi. Praha: Galén 2005: Šléglová O. Revmatologické vodítko k di agnóze. Med Tribune 2006; 2(29): Rovenský J a kol. Re umatologi a v teórii a praxi IV. Martin: Osveta 1996: Hazleman BL, Klippel J, Di eppe P et al (eds). Polymyalgi a rhe umatica and gi ant cell arthritis. Rhe umatology. London 1998: Hunder GG. Gi ant cell arteritis and polymyalgi a rhe umatica. Med Clin North Am 1997; 81(1): Samanta A, Kendall J. A fresh lo ok of polymyalgi a rhe umatica. Rhe umatology 2002; 41: A case of polymyalgi a rhe umatica, microscopic polyangiitis, and B- cell / ncprhe um/ jo urnal/ v2/ n12/ full/ ncprhe um0352.html. 22. Tuchyňová A, Rovenský J, Donáth V. Polymyalgi a rhe umatica, temporálna arteritída a výskyt zhubných nádorov, Lek Obz 1998; 47(11): Haga HJ, Eide GE, Brun J et al. Cancer in associ ati on with polymyalgi a rhe umatica and temporal arteritis. J Rhe umatol 1993; 20(8): Kalra L, Delamere JP. Lymphoreticular malignancy and monoclonal gammopathy presenting as polymyalgi a rhe umatica. Br J Rhe umatol 1987; 26: Montanaro M, Bizzari F. Non Hodgkin s lymphoma andsubsequent acute lymphoblastic le ukemi a in a pati ent with polymyalgi a rhe umatica. Br J Rhe umatol 1992; 31: O Keefe PA, Goldstraw P. Gastrople ural fistula following pulmonary resecti on. Thorax 1993; 48: Tabata M, Kobayashi T. Polymyalgi a rhe umatica and thyro id papillary carcinoma. Int Med 1994; 33: Kohli M, Bennet RM. An associ ati on of polymyalgi a rhe umatica with myelodysplastic syndromes. J Rhe umatol 1994; 21: Shimamoto Y, Matsunaga C, Suga K et al. A Human T- cell Lymphotropic Virus Type I Carri er with Tempoval Arteritis Terminating in Acute Myelogeno us Le ukemi a. Scand J Rhe umatol 1994; 23: Li e JT. Simultaneo us clinical manifestati ons of malignancy and gi ant cell temporal arteritis in a yo ung woman. J Rhe umatol 1995; 22: Mertens JCC,Willemsen G, van Saase JLCM et al. Polymyalgi a rhe umatica and temporal arteritis: a retrospective study of 111 pati ents. Clin rhe umatol 1995; 14: Das-gupta E, Bandyopadhyay P, Kok Shun JL. Polymyalgi a rhe umatica, temporal arteritis and malignancy. Postgrad Med J 1996; 72: Genere a u T, Koeger AC, Chaibi P et al. Polymyalgi a rhe umatica with temporal arteritis following intravesical Calmette- Guérin bacillus immunotherapy for bladder cancer. Clin Exp Rhe umatol 1996; 14(1): González- Gay MA, Blanco R, González- López MA. Simultaneo us presentati on of gi ant cell arteritis and chronic lymphocytic le ukemi a. J Rhe umatol 1997; 24(2): Assi A, Nischal KK, Uddin J et al. Gi ant cell arteritis masquerading as squ amo us cell carcinoma of the skin. Br J Rhe umatol 1997; 36: Bahlas S, Ramos- Remus C, Davis P. Clinical o utcome of 149 pati ents with polymyalgi a rhe umatica and gi ant cell arteritis. J Rhe umatol 1998; 25(1): Bálint G, Bálint P, Földes K et al. Praktická re umatológi a. Martin: Osveta 1997: Gran JT. Current therapy of polymyalgi a rhe umatica. Scan J Rhe umatol 1999; 28: Salvarani C, Cantini F, Olivi eri I et al. Corticostero id injecti ons in polymyalgi a rhe umatica: a do uble- blind, prospective, randomized, placebo controlled study. J Rhe umatol 2000; 27(6): Pavelka K. Farmakoterapi e revmatických onemocnění. Praha: Grada 2005: Léčebné standardy Seznam doporučených postupů Polymyalgi a rhe umatica Rovenský J, Tuchyňová A, Lukáč J et al. Klinická syndromologi a polymyalgi a rhe umatica, temporálnej arteritidy a systémového lupus erythematodes vo vyššom veku. Čes Revm 2002; 10(4): 179. doručeno do redakce přijato k publikaci MUDR. MARTINA MALCOVÁ 1 MUDR. IVANA DOLEŽELOVÁ 2,3 PROF. MUDR. EVA TOPINKOVÁ 2,3 1 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA, III. INTERNÍ ODDĚLENÍ 2 GERI ATRICKÁ KLINIKA VFN A 1. LF UK PRAHA 3 SUBKATEDRA GERI ATRI E A GERONTOLOGI E IPVZ PRAHA MUDR. MARTINA MALCOVÁ (1976) Promovala na LF MU Brno v roce Atestaci z vnitřního lékařství složila v r. 2004, z geri atri e v r Po ukončení studi a nasto upila na Kliniku interní, geri atri e a prakt. lékařství ve FN Brno, následně v roce 2002 na III. interní oddělení Městské nemocnice Ostrava, kde pracuje dodnes. Je členko u České gerontologické a geri atrické společnosti ČLS JEP. ČES GER REV 2008; 6(3):

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová

REVMATOIDNÍ ARTRITIDA. Markéta Vojtová REVMATOIDNÍ ARTRITIDA Markéta Vojtová Revmatoidní artritida (RA) Zánětlivé onemocnění pojivové tkáně Postihuje převážně klouby Postihuje klouby symetricky Postihuje několik kloubů najednou Charakter vleklého

Více

Vyšetření imunoglobulinů

Vyšetření imunoglobulinů Vyšetření imunoglobulinů Celkové mn. Ig elektroforéza bílkovin jako procentuální zastoupení gamafrakce, vyšetřením ke zjištění možného paraproteinu. velmi hrubé vyšetření, odhalení pouze výrazných změn

Více

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida

Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Struktura parametrické dokumentace registru ATTRA Diagnóza: Juvenilní idiopatická artritida Vstupní údaje... 1 Identifikační údaje pacienta... 1 Identifikační údaje centra... 1 Vstupní vyšetření... 2 Vstupní

Více

Vávrová J., Palička V.

Vávrová J., Palička V. Monoklonální gamapatie provázející í aktivaci hepatitidy B u nemocné s chronickou lymfocytární leukémií Tichý M., Smolej L., Maisnar V., Plíšková L., Kašparová P., Vávrová J., Palička V. Lékařská fakulta

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha

HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA. MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA- SCHÖNLEINOVA PURPURA MUDr. Lenka Randáková, praktický lékař, Praha HENOCHOVA-SCHÖNLEINOVA PURPURA (HSP) Henochova-Schönleinova purpura (HSP) je systémová vaskulitida dětského věku s převážným

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ

VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ VÝZNAM PRIMÁRNÍ PÉČE V PROBLEMATICE MUSKULOSKELETÁLNÍCHH ONEMOCNĚNÍ Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1.LF Uk v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 15.10.2014 HETA seminář, Praha O

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy

Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vztah pacienta k diagnostice a léčbě idiopatických střevních zánětů možnosti a problémy Vladimír Zbořil Interní - hepatogastroenterologická klinika Fakultní nemocnice Bohunice Masarykova Univerzita BRNO

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO)

Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Chronická nebakteriální osteomyelitida/ osteitida (CRMO) Verze č 2016 1. CO JE CRMO 1.1 Co je to CRMO? Chronická rekurentní multifokální osteomyelitida (CRMO)

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Majeedův Verze č 2016 1. CO JE MAJEEDŮV SYNDROM? 1.1 Co je to? Majeedův syndrom je vzácné, geneticky podmíněné onemocnění. Pacienti mají projevy chronické

Více

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM

Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM Soňa Fraňková Klinika hepatogastroenterologie, Transplantcentrum IKEM 1971 Combes poprvé popsal membranózní glomerulonefritidu asociovanou s HBV infekcí (depozita imunokomplexů) Různé typy glomerulární

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy

Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Klinické a laboratorní aspekty osteoporosy Vladimír Palička Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Osteocentrum Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Hradec Králové BIOLAB, Hradec Králové, 31. května

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací

Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Onemocnění z vibrací Raynaudův syndrom z vibrací Kateřina Novosádová Ivana Brlková Klinika pracovního lékařství FN a LF UP Olomouc Definice Raynaudův syndrom z vibrací onemocnění drobných cév prstů rukou

Více

Juvenilní dermatomyozitida

Juvenilní dermatomyozitida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Juvenilní dermatomyozitida Verze č 2016 1. CO JE JUVENILNÍ DERMATOMYOZITIDA 1.1 Co je to? Juvenilní dermatomyozitida (JDM) je vzácné onemocnění, které postihuje

Více

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin

Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin Kazuistika Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost.

Veroval. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý DOMÁCÍ TEST. 10 diagnostických testů pro domácí použití. Alergie/nesnášenlivost. Jistota bez čekání Rychlý a spolehlivý 10 diagnostických testů pro domácí použití Alergie/nesnášenlivost Akutní potíže Prevence Plánování rodičovství Berte své zdravotní potíže vážně! Kvůli každodennímu

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.

Eozinofilní kolitida. Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1. 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3. Eozinofilní kolitida Matouš J. 1, Zádorová Z. 1, Mandys V. 2, Jirka A. 1, Hnaníček J. 1 1 2.interní klinika a 2 Ústav patologie FNKV a 3.LFUK, Praha Úvod 29 -letý pacient byl přeložen z jiného pracoviště

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY

RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY RADIOSYNOVIORTÉZA DROBNÝCH A STŘEDNÍCH KLOUBŮ S POUŽITÍM RADIONUKLIDŮ ERBIUM 169 A RHENIUM 186 U REVMATICKÉ RUKY MUDr. Kašpárek Richard, Ph.D. Ortopedické oddělení FN Ostrava Primář MUDr. Cichý Z., Ph.D.

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti

Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bolesti Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Tichý, V. Ortopedická klinika FN Brno-Bohunice Ortopedická klinika, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Postižení

Více

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence

Anamnéza. muž, 59 let. AA: Citron, kyselé, na léky ne. RA: Otec 5x infarkt myokardu, první v 50 letech; matka demence Anamnéza muž, 59 let NO: Od včerejšího rána bodavé bolesti za hrudní kostí vystřelující mezi lopatky. Bolesti jej budily i ze spaní, trvají stále, nyní mírnější, ale stále jsou. Bez vazby na pohyb či na

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová

Degenerativní onemocnění kloubního aparátu. PhDr. Ivana Márová Degenerativní onemocnění kloubního aparátu PhDr. Ivana Márová Ach, to moje reuma Revma Lidový termín (řec. Rheumos = tekutý) Používá se pro označení jakékoliv bolesti kloubů Je to poměrně velká řada onemocnění

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Blauův syndrom Verze č 2016 1. CO JE BLAUŮV SYNDROM/ JUVENILNÍ SARKOIDÓZA? 1.1 Co je to? Blauův syndrom je dědičné onemocnění. Pacienti trpí kombinací projevů:

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce

Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce Specifika péče o nemocné po transplantaci srdce I. Málek Den otevřených dveří pro spolupracující lékaře Klinika kardiologie IKEM 16. 10. 2012 Transplantace srdce Základní údaje 3 000 operací ročně ve

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů

Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Osteonekŕóza čelisti v průběhu léčby bisfosfonáty přehled literární údajů Zdeněk Adam FN Brno a LF MU Brno Definice ostenokrózy čelisti (ONČ) Nehojící se ložisko v čelisti s nebo bez bolesti po dobu nejméně

Více

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST?

TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? TRÁPÍ VÁS NEBO VAŠE BLÍZKÉ BOLEST? ZDE APLIKUJEME -MD INJEKCE Kompletní řada certifikovaných zdravotnických středků terapii bolesti způsobené onemocněním pohybového a podpůrného aparátu. zmírnění bolesti

Více

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA)

Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit antagonisty IL-1 receptoru (DIRA) Verze č 2016 1. CO JE DIRA? 1.1 O co se jedná? Deficit antagonisty IL-1Receptoru (DIRA) je vzácné vrozené onemocnění.

Více

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23

PŘEDMLUVA 6. 2.1 Definice bolesti 18. 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 OBSAH PŘEDMLUVA 6 1 ÚVOD 15 2 ALGEZIOLOGIE - OBECNÁ ČÁST 18 2.1 Definice bolesti 18 2.2 Klasifikace bolesti 19 2.3 Terminologie bolesti 23 2.4 Teorie bolesti 27 2.5 Základní anatomické a fyziologické poznatky

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu

INFLECTRA SCREENINGOVÝ LIST. a výběru pacientů pro všechny schválené indikace. Obsahuje pokyny ke správnému screeningu Demyelinizační poruchy U pacientů s preexistujícími nebo nedávno vzniklými demyelinizačními poruchami, je nutné pečlivě zvážit prospěch a riziko anti-tnf terapie před zahájením léčby přípravkem INFLECTRA

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND

CMG LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE. MUDr. Miroslava Schützová. Poděbrady 11. září 2010. Hemato-onkologické odd. FN Plzeň NADAČNÍ FOND LÉČBA RELAPSU, NOVÉ LÉKY, KLINICKÉ STUDIE MUDr. Miroslava Schützová Hemato-onkologické odd. FN Plzeň Poděbrady 11. září 2010 ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA CZECH CMG M Y E L O M A NADAČNÍ FOND GROUP Česká myelomová

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci

Příloha I. Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci Příloha I Vědecké závěry a zdůvodnění změny v registraci 1 Vědecké závěry S ohledem na hodnotící zprávu výboru PRAC týkající se pravidelně aktualizované zprávy/aktualizovaných zpráv o bezpečnosti (PSUR)

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu. J.Minařík, V.Ščudla Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková

Neobvyklá příčina bolesti třísla. MUDr. Mirka Vacková Neobvyklá příčina bolesti třísla MUDr. Mirka Vacková K hospitalizaci přichází... Chlapec 10 let Bolest P třísla, vnitřní, zadní strany stehna Bez jiných klinických příznaků Anamnesa: Úraz neguje (pouze

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré

Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický rozvoj extré KRYOTERAPIE (celková kryoterapie) 11.12.2008, Brno Bc. Dagmar Králová Definice a historie : léčba chladem, mrazem; vliv na široké spektrum onemocnění a poruch; dlouholetá medicínská léčebná metoda; technický

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených

Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených Výskyt a význam infekce Borna disease virem u pacientů léčených pro závislost Sylva Racková Psychiatrická klinika LF UK v Plzni AT konference 28.04. 2010, Špindlerův Mlýn Borna Disease virus (BDV) charakteristika

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové AKUTNÍ GLOMERULONEFRITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové https://classconnection.s3.amazonaws.com/704/flashcards/586704/png/nephron_21310775203102.png https://publi.cz/books/151/10.html Glomerulopatie

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D.

Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Nové možnosti léčby bolesti pohybového aparátu MUDr. Bohumil Skála Ph.D. Všeobecný praktický lékař, ordinace Lanškroun Odborný asistent Ústavu sociálního lékařství LF UK Hradec Králové Člen výboru SVL

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Arteriální hypertenze Lékové interakce

Arteriální hypertenze Lékové interakce Arteriální hypertenze Lékové interakce MUDr. Jan Václavík, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Kořenové syndromy. MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy MUDr.Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Kořenové syndromy Cervikobrachiální syndrom Hrudní úžinový syndrom Výhřez bederní meziobratlové ploténky Pseudoradikulární bolesti Spondylolýza,

Více

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno

Mobilní specializovaná paliativní péče. Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno Mobilní specializovaná paliativní péče Přínosy v kazuistikách Pavel Svoboda Domácí hospic sv. Zdislavy, Třebíč Brno 23.9.2016 Pacientka, karcinom dělohy Žena, ročník 1955, Třebíč dg. říjen 2013, radikální

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem

Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Ošetřovatelské aspekty péče u pacientů s plicní arteriální hypertenzí léčených Remodulinem Dagmar Hetclová 1. Interní klinika kardiologická, FN Olomouc Plicní arteriální hypertenze (PAH) plicní hypertenze

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Chronically diseases Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 9 43 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Chronické nemoci European Health Interview

Více

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. Revmatologický ústav Praha Klinika revmatologie 1. LF UK Historie centrové péče v revmatologii podnětem zavedení biologické léčby RA v roce 2000 diskuze DOHADOVACÍ ŘÍZENÍ

Více

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu

Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Kazuistika: Inkretiny při léčbě obezity a diabetu 2. typu Jaromíra Gajdová II. Interní klinika LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů

Více

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD?

Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Je možné zvýšit současnou účinnost biologické léčby IBD? Martin Bortlík Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty ISCARE a Interní klinika UVN a 1. LF UK Praha Obsah přednášky Jaká je současná situace?

Více

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav)

PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) PROGRAM SYMPOSIA (Aktualizace 14.6. 2013 s výhradou dalších změn a úprav) Středa 19. června 18.00 22.30 Stavba doprovodné výstavy I Foyer recepce, ostatní foyer VZ Čtvrtek 20. června 08.00 11.00 Stavba

Více

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG

Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Vybrané příklady spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Ladislav Plánka Česká pediatricko-chirurgická společnost ČLS JEP Fakultní nemocnice Brno Konference DRG Restart 2016 9. 11. 2016 Nevýhody

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více