RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò 471 24, Tel: 487 864 669, 725 308 842 Bc."

Transkript

1 Nabídka zájmových útvarù DDM Vá ka pro školní rok Sportovní krou ky: RÙZNÉ Pøírodovìdné krou ky: Estetické krou ky: Jazykové krou ky: Otevøené kluby: Další informace na Co bude od záøí nového v Základní umìlecké škole Václava Snítila Ne vám sdìlím nové informace, chci všem ákùm, studentù a pedagogùm popøát co nejhezèí prázdniny. Od záøí bude u nás mnoho nového. To nejdùle itìjší je to, e budeme zahajovat výuku dle našeho školního vzdìlávacího programu, který jsme dokonèili pøed prázdninami. Jsou v nìm novì stanovena pravidla výuky zkušeností našich pedagogù, které vycházejí vstøíc jak ákùm (co se týèe mo ností oborù mo nostmi jejich kombinací), tak i pedagogùm, kteøí mohou vyu ít svého potenciálu získaného studiem, praxí, studiem v zahranièí, praktickými hudebními, výtvarnými i taneèními zkušenostmi z mnohých festivalù, semináøù, hudebních tìles a výtvarných dílen. Pro nejmenší chystáme pokraèování všeobecné pøípravné nauky s tím, e na rozdíl od loòského školního roku si budou rodièe vodit své dìti z bezpeènostních a organizaèních dùvodù do výuky sami. Dále je více zpøístupnìna výuka na elektrické hudební nástroje a to zejména na elektrickou kytaru a baskytaru, kde je mo nost po pøedchozím studiu klasické kytary zaèít studovat hru na tyto nástroje od 12 let vìku áka. V širokém mìøítku bude v hudebním oboru od záøí zastoupena souborová a orchestrální hra, kterou áci budou navštìvovat povinnì. Je to výhodné nejen z dùvodu praktických znalostí ve høe na nástroj, z dùvodù výchovných, kdy je ák odpovìdný všem èlenùm souboru, ale je to souèasnì i motivaèní prvek. Velkou zmìnou bude i bezhotovostní platba za školské slu by a SRPŠ. Ka dý zákonný zástupce áka obdr í data, pod kterými pøevede poplatek pøes internetbanku na úèet školy. Samozøejmì, pokud nemají zákonní zástupci mo nost pøevodu výše uvedeným zpùsobem, budou moci uhradit poplatek v bance na úèet, popøípadì v kanceláøi školy. Na závìr tu mám pro vás zmìnu ve výuce hry na kytaru. Pro áky, kteøí navštìvovali hru na kytaru u paní Andrey Chudobové jsou pøipraveni dva noví uèitelé, kteøí po dobu její mateøské dovolené budou høe na kytaru vyuèovat. Pøípadné zájemce o výuku hudebního, výtvarného a taneèního oboru v naší škole bych rád upozornil, e poèet míst není nevyèerpatelný. Pokud mù ete, dostavte se v prvním záøijovém týdnu. V hudebním oboru mù ete navštìvovat výuku tìchto nástrojù: zobcová a pøíèná flétna, klarinet, saxofon, klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, kytara, el. kytara, baskytara, bicí nástroje, zpìv, sborový zpìv, housle. Umìní zkrášluje èlovìka a brání mu být špatný. Walter von der Vegelweide Hodnì štìstí v novém školním umìleckém roce. Bc.Petr Slavík, øeditel školy Rozpis stomatologické pohotovostní slu by na èeskolipském okrese Ordinaèní hodiny léto Soboty, nedìle, svátky od 8:00-12:00 hodin sobota MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota Pavla Antošová Bendlova 2236, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Pavel Høíbal Revoluèní 164, Strá pod Raskem, tel sobota MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zdeòka Lysická Ústecká 2855, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Pøemysl Èerný Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Ladislav Záruba Ji ní 1903, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zlatuše Erbenová Tovární Vrch 78, Doksy, tel

2 RÙZNÉ Nabídka sociálních slu eb po pøevedení èinností k Sociální slu by mìsta Mimoò, pøíspìvková organizace pøevzala od veškeré èinnosti Domácí sociální a zdravotní péèe Mimoò, o.p.s. Rozšíøili jsme nabídku peèovatelských èinností. Peèovatelská slu ba se poskytuje dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních slu bách 40. Peèovatelská slu ba pomáhá: s péèí o osobu oblékání, svlékání, pøíprava podání jídla a pití bì ný úklid v domácnosti vytøení, vyluxování, setøení prachu pomoc pøi osobní hygienì koupel, promazání kù e zajištìní stravy - dovoz obìdù Dovoz obìdù probíhá 7 dní v týdnu (i o svátcích), o víkendu je výbìr ze dvou jídel. Zajiš ujeme stravu uzpùsobenou pro rùzné diety luèníková, diabetická, warfarinová...) na tento úkon vìtšinou navazuje úkon pøíprava, pomoc s pøípravou, podání jídla a pití v domácnosti klienta peèovatelkou. Kvalifikované peèovatelky se o Vás postarají od 7:00hod. do 19:00hod. - 7 dní v týdnu i o svátcích, dále individuálnì a dle dohody se mohou vykonávat úkony peèovatelské slu by i v jinou dobu, kterou si stanoví klient. Ve smlouvách jsou pøesnì definovány úkony peèovatelské slu by. Je vymezen jejich den, èetnost a èas, kdy peèovatelka provede úkon, tudí klienti vìdí a oèekávají v daný èas svou peèovatelku. Pokud má klient pøiznán pøíspìvek na péèi mù e si v jeho výši nasmlouvat úkony peèovatelské slu by. Vyúètování za úkony peèovatelské slu by je prokazatelné èerpání pøíspìvku na péèi, jestli e pøijde kontrola sociálním pracovníkem z mìstského úøadu. Provozujeme Centrum pro seniory, kde se koná rehabilitaèní cvièení na míèích, cvièení pro ZTP, stolní hry, posezení s obèerstvením, grilování, besídky, promítání, jarní posezení, odpoledne plné her a soutì í, putování po rùzných koutech svìta, oslavy... Provádíme terénní zdravotní péèi, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácnosti klienta (napø. pøevazy ran, cvièení, aplikace injekcí, léèba prole enin...). Úkony jsou plnì hrazeny zdravotní pojiš ovnou na základì poukazu od ošetøujícího lékaøe. Slu ba Home Care je poskytovaná 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu. Zapùjèujeme kompenzaèní pomùcky, které klientùm zmíròují jejich zdravotní omezení (rùzná chodítka, WC idle, nástavce na WC, sedaèky na vanu, polohovací lù ka, invalidní vozík, antidekubitní matrace). V souèasné dobì jsou obsazeny všechny chránìné byty (Vranovská 667). V domì s peèovatelskou slu bou (Pra ská 117) je v souèasné dobì volný 1 byt v prvním patøe. Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc. Lucie Pra áková Mìsto Mimoò rájem zlodìjù a vandalù? Za poslední mìsíc se nám opìt rozmno ily pøípady øádìní zlodìjù a vandalù. V mìsíci èervnu dochází k dokonèení velmi významných investic na území mìsta. Jedná se o rekonstrukci bývalého barokního špitálu na muzeum, rekonstrukci zámeckého mostu a v neposlední øadì obnovu èásti parku u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. U všech tìchto akcí se firmy, které stavby provádìly nebo ještì provádìjí, setkaly s prací zlodìjù a vandalù. U kostela sv. Petra a Pavla bezprostøednì po dokonèení úprav došlo k pomalování kamenných prvkù a nového elektromìrného pilíøe. Ušetøen nebyl ani vlastní objekt kostela. Poslední hlášený pøípad u kostela je rozkrádání výsadby parkové úpravy. Odcizeny byly 3 sazenice keøù, které lemují pøístupovou plochu ke kostelu. Pøed dokonèením rekonstrukce objektu špitálu nebyla ušetøena ani fasáda tohoto objektu, opìt došlo k øádìní sprejerù. V prùbìhu výstavby byla poškozována i novì provedená omítka ohradních zdí, kdy do èerstvé omítky nìkteøí hlupáci vyrývali rùzné nápisy. I tato stavba byla nìkolikrát navštívena neznámým lapkou, který si z prostoru staveništì odnesl stavební materiál. Ovšem nejkurióznìjší kráde í bylo odcizení nìkolika metrù kamenné dla by vèetnì štìrku. Posledním pøípadem který se stal je odcizení odvodòovacích labù na stavbì rekonstrukce mostu. Všechny tyto události mají jedno spoleèné, jsou provádìny lidmi, kteøí nemají ádnou úctu k práci a sna ení ostatních lidí. Èasto býváme peskováni a napomínáni, e firmy neplní realizaèní termíny a e stavbu nepøimìøenì prodlu ují. K tomuto je nutné sdìlit, e ka dá stavba pøináší specifické problémy, které je nutné øešit, ale èasto dochází i situacím které nelze ovlivnit. Proto bych Vás tímto chtìl poprosit, pokud chceme dosáhnout toho, aby práce byly odvedeny kvalitnì, vydr te. V pøípadì mostu bude tento zpøístupnìn veøejnosti èervence. Nedisciplinovaní chodci v souèasné dobì komplikují dokonèení stavby v øádném termínu a vystavují se riziku úrazu. Prosím, vyu ívejte obchùzné trasy. Uvìdomme si, e most byl v havarijním stavu min. 10 let a tím, e budeme narušovat stavbu, termín neuspíšíme, spíše naopak. Na závìr bych rád poprosil, vím e mi na tuto prosbu odpovíte tím a co dìlá Mìstská policie, ale pøesto tuto prosbu polo ím: Všímejte si dìní kolem sebe a ka dé zpozorované nezákonné konání hlaste mìstské polici nebo policii ÈR, mù e se stát, e tohoto øádìní nebude ušetøen ani Váš majetek. Pavel Škubal, ORM -14-

3 POLICIE Z èinnosti SDH Mimoò v 15:26 hodin, vyjí dìla jednotka z Mimonì s CAS 15/MAN v poètu 1+6 a s CAS 32/TATRA 148 v poètu 1+3 k technické pomoci do obce Plou nice. Po pøíjezdu na místo události nám bylo policií ÈR z Mimonì sdìleno, e se v zakouøeném bytì nachází osoba a nereaguje na výzvu. Jednotka neprodlenì vnikla do uzavøených prostor bytu a osobu pøedala policii. Poté následoval prùzkum bytu, pøi kterém bylo nutné prostory odvìtrat. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu. Pøi tomto zásahu s námi spolupracovala jednotka HZS Jablonné v Podještìdí ve 12:20 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+5, k po áru lesa do Kuøívod. Po pøíjezdu na místo události bylo prùzkumem zjištìno ohlášené vypalování klestí a døevìného odpadu. Osoba, která nahlásila vypalování, nereagovala na telefonickou výzvu OPIS v Èeské Lípì, kdy obyvatelé obce Kuøívody telefonovali na linku 150, o stoupajícím dýmu z lesa. Tento zásah je evidován jako planý poplach v 01:00 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjela s CAS 15/MAN v poètu 1+6, k ohlášenému po áru zahradní chatky v Barvíøské ulici v Mimoni. Po pøíjezdu k místu události nebyl zjištìn ádný po ár. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí a vozidla Záchranné zdravotnické slu by se zprávou, e se na údajném místì události má nalézat zranìná osoba. Jednotky provedly prohledání všech mo ných lokalit v okolí. ádný po ár ani zranìná osoba nebyly nalezeny.po domluvì s OPIS v Èeské Lípì se jednotky vrátily na základny. Jednalo se o planý poplach. V sobotu v 11:17 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN , k ohlášenému po áru propanbutanové lahve na Plou nici. Po pøíjezdu na místo události byla PB lahev vyhaslá a vychladlá, tu stihli uhasit majitelé. Pøíèina po áru PB lahve: zahoøení pøívodu od PB lahve ke spotøebièi v 17:44 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN k technické pomoci na dolní Sídlištì pod Ralskem v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události jsme pomohli s transportem pacientky na vakuových nosítkách ze šestého patra panelového domu do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 06:30 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA148 v celkovém poètu 2+6, k po áru sila s pilinami v areálu pily v Srní u Èeské Lípy. Po pøíjezdu na místo události byla jednotka velitelem zásahu vrácena zpìt na základnu z dùvodu dostatku sil a prostøedkù na místì zásahu pro zdolání po áru v 07:19 hodin, byla jednotka vyslána s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA 148 v celkovém poètu 2+7, k dopravní nehodì osobního automobilu Opel Corsa s dieslovou lokomotivou na eleznièním pøejezdu v Potoèní ulici v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum vozidla, odpojen akumulátor a byla poskytnuta pomoc pøi transportu zranìné osoby do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Na místì spolupracovaly jednotky HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí, Èeské Lípy a S DC z Liberce, policie ÈR z Mimonì a dopravní policie ÈR z Èeské Lípy. Po odjezdu vozidel Záchranné slu by se jednotka vrátila zpìt na základnu. Dne v 10:55 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+4 k dopravní nehodì na silnièní komunikaci II/268 u obce Kuøívody. Po pøíjezdu na místo události byla prùzkumem zjištìná dopravní nehoda osobního automobilu Mazda a nákladního automobilu DAF s návìsem. Jednotka provedla ošetøení hlavy øidièe osobního vozidla a pøedala ho do péèe zdravotní slu bì. Z èinnosti Policie ÈR, oddìlení Mimoò Obèan polské národnosti byl hlídkou Policie ÈR pøisti en pøi øízení motorového vozidla zn. Audi pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu byla namìøena hodnota 2,17 promile alkoholu v krvi. Øidiè jel s vozem navíc i pøesto, e mu chybìly dvì pneumatiky, tedy jel na samotných ráfkách. Nyní mu za pøeèin ohro ování pod vlivem návykové látky hrozí trest odnìtí svobody a na jeden rok. Policii ji známý pachatel v Mimoni èást Letná z prostoru jezu na Plouènici pod sportovním areálem odcizil z betonové jímky s plechovým víkem elektromotor k èerpadlu v hodnotì ,- Kè a tento zpenì il ve sbìrných surovinách v Èeské Lípì. Za pøeèin kráde mu hrozí trest odnìtí svobody a na dvì léta. S rostoucími cenami vykupovaného eleza a barevných kovù ve sbìrnách, pøímo úmìrnì pøibývá kráde í takových surovin. Ztrácí se rùzný elezný odpad ze zahrádek poblí Mimonì, kabely z fotovoltaické elektrárny u Mimonì, dále také poklopy z kanálù apod. Byli bychom rádi za poznatky k takové èinnosti. Opìt se objevují další pøípady úvìrových podvodù. Fiktivní spoleènosti na oko zabývající se finanèními slu bami nabízí po internetu èi v rozesílaných ech výhodné pùjèky bez ruèitele apod. Pøevá nì naslibují rychlé peníze, ale ještì pøed pøedáním samotných vypùjèených penìz chtìjí (po telefonu èi u) zaslat na úèet jakýsi poplatek a pùjèené peníze ji nedodají. Tímto bych rád upozornil na takové podezøelé jednání a nejprve ne nìkam zašlete své peníze, ovìøte si danou spoleènost napø. na internetu, zda skuteènì existuje (obchodní rejstøík) a mù e takovou èinnost provádìt. npor. Bc. Jindøich Skála zástupce vedoucího -15-

4 SPORT Spartakiádní setkání Setkání po letech se sportovci, kteøí nacvièovali skladby cvièení na 1. slet a další spartakiády do Prahy v letech se konalo v klubu pro seniory v Mimoni. 24 cvièitelù a cvièencù pøivítala p. Bo ena Kuèová, pøedsedkynì odboru SPV TJ Jiskry Mimoò. Cvièenky pro nás pøipravily ukázku spartakiádních cvièení a úborù. Cvièili jsme na okresních, krajských vystoupeních a mnohé z nás i v Praze na Strahovì. Pro nás to byl nejkrásnìjší zá itek, u jen kdy jsme procházeli Branou borcù na cvièištì. Všichni jsme mìli trému, ale sna ili jsme se cvièit správnì. Na to nikdo z nás nemù e zapomenout. Pøi tomto setkání jsme vzpomínali i na cvièitele, kteøí obnovili po válce v Mimoni cvièení, na p. Zavøela, Košlera a další, kteøí u nejsou mezi námi. Také jsme si prohlédli fotografie a zavzpomínali na naše mládí a zapojení do cvièení v Mimoni. Doufáme, e i další generace nás budou následovat a pokraèovat ve cvièení, které jsme v Mimoni zakládali. Dìkujeme za toto setkání p. Kuèové a Jiráskové i dalším cvièenkám, které nám umo nily setkání po mnoha letech. Za všechny V. Vykoukalová (Pácová) a E. Skálová Agility - O pohár mìsta Mimoò Datum: Místo konání: Rozhodèí: námìstí 1. Máje v Mimoni Petr Rybáø Program: 7,30-8, 00 prezence 8,15 prohlídka jumpingu small Jumping Zkouška LA1, MA1, SA1, Zkouška SA2, MA2, LA2, Zkouška LA3, MA3, SA3 Agility Veteráni Zmìna programu vyhrazena. Obèerstvení zajištìno. Závod bude mìøen elektronickou èasomírou. Poèet startujících je omezen na 100 týmù, rozhoduje poøadí došlých pøihlášek. Startovné: 280,- Kè pøihlášení do uzávìrky se zaplaceným startovným 150,- Kè druhý a ka dý další pes jednoho psovoda 100,- Kè za tým neèlen KAÈR + 100,- Kè za tým pøihlášený nebo platící po uzávìrce 50,- Kè za tým startující v závodì Zaèáteèníkù 100,- Kè za tým startující v závodì Veteránù Podmínky úèasti: platná povinná oèkování; vìk psa min. 18 mìsícù; pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí soutì e zúèastnit. V závodì zaèáteèníkù smí startovat pes starší 12-ti mìsícù bez výkonnostního prùkazu. Za škody zpùsobené psem nebo psovodem poøadatel neodpovídá. Protest: po slo ení zálohy 700,- Kè Pøihlášky s kopií dokladu o úhradì startovného zasílejte do : na adresu: Po uzávìrce nevracíme startovné z organizaèních dùvodù. Více informací na: Øádková inzerce Nabízím k prodeji staré mince, bankovky, tiskoviny, staré korespondenèní lístky, knihy atd. Dále prodám vlajku V. Británie (praporovina). Tel.: Hledám pøítelkyni do 40 let s pozitivním myšlením. Já SŠ 47/167/60 nekuøák, vl. byt, auto. Zájmy kreslení, foto. Tel.: Prodám byt 2+1 v OV v andovì u È. Lípy v cihlovém domì, zvýšené pøízemí, plastová okna, plynové topení, 2 sklepy, klidná lokalita. Mo no zakoupit i zdìnou gará v OV. Cena dohodou. Tel.: nebo Prodám v Mimoni zahradu 800 m u bývalých kasáren. Tel.: Prodám v Mimoni øadovou gará ve Vrchlického ul., rekonstrukce nutná, cena dohodou. Tel.: Prodám staré mince, bankovky, tiskoviny, starou korespondenci, knihy, atd. Dále prodám angl. vlajku (vhodná pro kluby). Tel.: Prodám funkèní starší míchaèku. Cena dohodou. Tel.:

5 SPORT Letní pohár v tenise v Mimoni pøi sluneèném poèasí O Mimoòský letní tenisový pohár usilovalo poslední èervnový víkend hned nìkolik vìkových kategorií: mladší ákynì (dvouhra a ètyøhra), mladší áci (dvouhra a ètyøhra), baby tenis (dívky - dvouhra), baby tenis (kluci - dvouhra) a minitenis (dvouhra dívky i chlapci). Zatímco jarní pohár v baby tenise si odvezl domù liberecký Janys, tentokrát díky našemu Radku Cyprichovi, jednomu z šikovných dvojèat a velkých budoucích mimoòských nadìjí, zùstává pohár v této kategorii doma! Radek Cyprich porazil ve finále s pøehledem Libereèáka Františka Vojšíka. Lukáš Cyprich skonèil tentokrát na hezkém 3. místì z celkových 10 klukù této kategorie a svedl kromì bitvy se svým bratrem v semifinále 5:7 také boj s dalším mimoòským rivalem Milanem Pickem hned v základní skupinì 6:5 pro Lukáše. U 8letého Milana Picka je vidìt snad nejvìtší tenisový pokrok hlavnì díky jeho nohám a jistém forhendu. Ji tuto sezónu a zejména pøíští rok bude zajisté v babytenise velmi nepøíjemným soupeøem. Velmi dobøe reprezentovala Mimoò jediná mimoòská jednièka v dìvèatech, u ní je zaznamenáno také herní zlepšení. Míša Horáèková prohrála jen jediný zápas s Terkou Jungwirthovou z Teplic podobnì jako na jaøe, nicménì teï byl výsledek zápasu nejednoznaèný 4:6 a vìøíme, e poøadí na stupínkách vítìzù bude na podzimním poháru opaèné. Teï Terka 1. místo, Míša 2. místo z celkových 6 dìvèat. Pohár z minitenisu na malé høištì, kterého se zúèastnilo 5 dìtí známých napø. z Vánoèního turnaje v tìlocviènì hraného stylem sobì tobì, si odvá í dìti z Jablonného v Podještìdí: 1. místo Tomáš Èejpa, 2. místo Eliška Koreèková a teprve na 3. místì náš zástupce Erik Rapp. Od pátku se ale hrál také turnaj mladších ákù a ákyò, tedy kategorie C let, který je celostátním turnajem pro registrované hráèe a jde zde tedy i o body do èeského ebøíèku. Na to, e to byl první takový turnaj jednotlivcù v Mimoò, pøilákal celkem 30 hráèù, jejich rodièù a divákù, a tak jej pova ujeme za zdaøilý. Poèasí nám pøálo po celý víkend. Bohu el v tomto turnaji se ji hraje pouze vyøazovacím zpùsobem na 2 vítìzné sety do 6 gamù a není tedy tzv. druhá šance, snad pouze ve ètyøhøe. Ke zrychlení turnaje bylo vyu ito také kurtù v Pertolticích a u v pátek ve 21 hod. byl turnaj dohrán k semifinálovým a finálovým zápasùm tak, aby se v sobotu rozdávaly medaile a poháry. Mimoò reprezentoval pouze jediný zástupce Daniel Brett, který si sice nevedl zle napø. s podáním, ale jeho výkon (pomìrnì krátké výmìny proti vyhranìjšímu hráèi) celkovì nestaèil a je to tedy pro nìj zkušenost a motivace do další práce. Takováto zkušenost z turnaje je nenahraditelná a je tøeba sehrát velké mno ství tìchto turnajových zápasù, ne se èlovìk nauèí vyhrávat. Z výsledkù ze všech turnajù zmíním pouze napø. úspìch liberecké motorové myši Pokorné, která zde nenašla pøemo itelku. Ostatní výsledky jsou na a na stránkách èeského tenisového svazu V záøí nás èeká i turnaj starších ákù a dorostu, kde bude chytat první turnajové zkušenosti a motivaci hned nìkolik zástupcù TK Mimoò a tenisové školy Mimoò. Pøeji hezké léto. Mgr. Jaroslav Frei Fotbalové turnaje o pohár mìsta Mimonì V poslední páteèní dopoledne konèícího školního roku byl v areálu TJ Jiskra Mimoò zorganizován turnaj základních škol. Vedle mimoòských týmù dostaly pozvánku takté další školní výbìry Èeskolipska. V sobotu byl následnì odehrán mezinárodní dorostenecký turnaj o pohár mìsta Mimonì, pøièem celý sportovní víkend byl zasazen do rámce oslav 75. výroèí zalo ení fotbalového oddílu v Mimoni. Na pøedávání cen byli pozváni zástupci mìsta Mimoò, starosta František Kaiser a místostarosta Stanislav Baloun. Na závìr obou fotbalových dnù na Letné byly navíc sehrány zápasy starých gard, v pátek Mimoò proti výbìru Èeskolipska a v sobotu opìt domácí proti staré gardì Mladé Boleslavi. Turnaj ZŠ - I.stupeò 1. Ralsko B, 2. Oseèná, 3. Mírová B, 4. Mírová A, 5. Ralsko A, 6. Dubnice, 7. Brništì Nejlepší støelec : Jiøí Høeben (ZŠ Mírová) Turnaj ZŠ - II.stupeò 1. Mírová, 2. Hamr na Jezeøe, 3. Gymnázium Nejlepší støelec: Karel Vrána (ZŠ Mírová) Dorostenecký turnaj 1. Olszanica (Polsko), 2. Mimoò, 3. Varnsdorf, 4. Doksy, 5. Èeská Lípa, 6. Velké Bøezno. Nejlepší støelec: David Š astný (Varnsdorf), nejlepší brankáø: Vašek Parkanský (Mimoò), nejlepší hráè: Tomáš Votápek (Mimoò). Fotka pøed finálovým zápasem dorosteneckého turnaje o pohár mìsta Mimonì mezi Mimoní a polskou Olszanicí (vek) Premiéra dìtského víceboje dvojic v Mimoni Po deseti letech míèového sedmiboje dvojic se podobnou tradici sna í fandové míèových sportù zalo it v Mimoni i pro dìti a mláde. Letošního pilotního roèníku se po oslovení všech mimoòských škol zúèastnilo sedm dvojic, doufejme, e pro pøíští rok odhodí trému a najde odvahu zmìøit své síly v míèových disciplínách vìtší poèet hráèù. Oproti soutì i dospìlých se v dìtské variantì míèového klání objevilo nìkolik úprav. Fotbalové penalty a házenkáøské sedmièky probìhly podobnì, stejnì tak hod na basketbalový koš a ètyøhra stolního tenisu. Volejbalové debly byly s pøihlédnutím na vìk soutì ících nìkdy zmírnìny na pøehazovanou a dospìlácký nohejbal a tenis nahrazen florbalovými nájezdy. V prùbìhu celého nedìlního turnaje, který se odehrál v areálu TJ Jiskra, Gymnázia a ZŠ Ralsko, bylo k vidìní nìkolik zajímavých sportovních výkonù. Nevýhodou nízkého poètu pøihlášených byl fakt, e organizátoøi nemohli podle pùvodního plánu rozdìlit pøihlášené dvojice podle vìku, tak e spolu mìøily síly dìcka od 8 do 15 let. Pøesto se ani nejmladší dvojice, Matìj Vít s Dádou Válkem, rozhodnì v sedmiboji neztrácela a srdnatì prohánìla své starší soupeøe ve všech disciplínách. Dále napøíklad v oblíbených florbalových nájezdech suverénnì zvítìzila dvojice dalších mladých sympa ákù, Tomáš Hudík a Kuba Penz. Vítìzové prvního roèníku Mimoòského dìtského víceboje se nakonec stali gymnazisté Petr Eliáš a Petr Fuks. Funkci rozhodèích a organizátorù víceboje zajistili Vašek Konopiský, Luboš Krejèí a Pepa Pobuda. Celkové poøadí : 1. Eliáš Petr, Fuks Petr - 35 bodù 2. Pobuda Josef, Kutnar Filip Jordán Daniel, Hrbek Vojtìch Hudík Tomáš, Penz Jakub Válek Marek, Král Michal Laskovský Lukáš, Jiránek Filip Vít Matìj, Válek Daniel - 18 (vek) -17-

6 INZERCE -18- ÈERVENEC - SRPEN 2010

7 INZERCE -19-

8 INZERCE Uzávìrka pro zasílání pøíspìvkù do záøijového èísla je 18. srpna 2010! Inzerujte u nás Za tuto slu bu zaplatíte: Celá stránka Kè 1/2. stránky Kè 1/4 stránky Kè 1/8 stránky Kè Celá stránka barevnì Kè 1/2. stránky barevnì Kè kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTØIHNÌTE A ZAŠLETE NA ADRESU Mìstský úøad, Mírová ulice 120, Mimoò, nebo vhoïte do schránky MIMOÒSKÉHO ZPRAVODAJE na budovì Mìstského úøadu v Mimoni PRODEJ KOUPÌ RÙZNÉ Vydává jako mìsíèník Mìsto Mimoò Mírová 120, , tel , IÈO Náklad 900 ks Roèník XXXII, è.7-8, poø. èíslo 276/ èervenec - srpen Datum vytištìní: 8. èervence 2010 Vychází dne: 9. èervence 2010 Cena: 7,- Kè Registraèní èíslo: MK ÈR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová tel.: Redakèní rada: Mgr. Ilona Zavøelová, Mgr. Václav Konopiský Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané pøíspìvky zkrátit èi upravit. Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor Pozor: Všechny zasílané pøíspìvky musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu a pøíp. telefon autora pøíspìvku a musí být podepsány (na ádost nebude zveøejnìno) Text: Telefon nebo adresa: Tuto èást vyplòte, prosím, rovnì. NEBUDE otištìna, ale vy aduje to tiskový zákon! Jméno:... Telefon:... Adresa:... Podpis:

9 ŠLAPOLET DDS ZŠ Pod Ralskem Mimoò HISTORIE ŠLAPOLETU VE FOTOGRAFII pokraèování - pøipravuje Mgr. Václav Barták Tak u to pøišlo! Od roku 2001 jste mìli mo nost sledovat ve Zpravodaji vývoj DDS Šlapolet, prohlí et si fotografie z jednotlivých pøedstavení a dalších akcí. Za 17 let trvání jich má soubor po ehnanì. V dy nastudoval 32 her a pásem, sehrál 288 pøedstavení a vystøídalo se v nìm 348 dìtí, které vytvoøily 838 rolí. Dnes máte v rukou poslední pokraèování Historie..., soubor pod vedením pana uèitele Mgr. Václava Bartáka ukonèil svoji èinnost ke konci èervna Poslední nastudovanou a 16x pøedvedenou hrou byla veselá pohádka O ètyøech princeznách princezny: Gábi Svobodová Týna - Šárka Èervinková Bára Pavlíèková Rena Válková Královská a císaøská rodina královna Lucie Wohlrábová král Vladimír Machoòa císaøovna Kateøina Eichlerová princ Jan Petr

10 Ve zdaøilých pøedstaveních ještì vystoupili dvorní dámy B. Hampejzová a B. Dušková ceremoniáøka Zuzana Š astná slu ebnictvo D. Dušátková a N. Špaèková technici souboru P. Bro ek, P. Chudo ilov, F. Kutnar Pøed premiérou pohádky v Domì kultury Ralsko si pøišel se souborem popovídat i Mitel A pak u se hrálo

11 Radost z potlesku byla veliká! Vzadu L. Hynek,V. Machoòa, L. Wohlrábová, K. Eichlerová, J. Petr, B. Hampejzová, J. Jirùtka, T. Barvíková,V. Barták Vpøedu B. Dušková, R. Válková, B. Pavlíèková, R. Svobodová, Š. Èervinková, Z. Š astná, N. Špaèková,D.Dušátková Sedící J. Chudo ilov, P. Bro ek, F. Kutnar

12 Po premiéøe a nìkolika pøedstaveních Mimoni samozøejmì letošní sezóna Šlapoletu nekonèila. Soubor zahrál ještì dìtem ve Strá i pod Ral., v Jablonném v Podj., Zákupech, zúèastnil se i regionální pøehlídky na zámku v Zákupech, hrál i v Domovì dùchodcù ve Sloupu v Èechách. Na závìr své letošní èinnosti si dopøál návštìvu muzikálu Dìti ráje v Praze i výlet do Oybina v Sasku. Pøíprava scény v Kulturním domì ve Strá i pod Ral.. V Jablonném v Podj. jsme hráli ve školní jídelnì V kulturním domì v Zákupech Na nádvoøí zámku v Zákupech Louèíme se s L. Hynkem a dìkujeme za výrobu rekvizit a další pomoc souboru. A louèíme se vesele!

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

RÙZNÉ. Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi

RÙZNÉ. Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi RÙZNÉ Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi Kdy: Pondìlí 28. záøí 2009 v 9:45 hodin Kde: Stará Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mìlnické silnice

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování

Publikování. Zaèínáme. Odesílání souborù. Publikování Share Online 2.0 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S

v trojúhelníku P QC sestrojíme vý¹ky na základnu a jedno rameno, patu vý¹ky na rameno oznaèíme R a patu na základnu S Øe¹ení 5. série IV. roèníku kategorie JUNIOR RS-IV-5-1 Pro na¹e úvahy bude vhodné upravit si na¹í rovnici do tvaru 3 jx 1 4 j+2 = 5 + 4 sin 2x: Budeme uva¾ovat o funkci na pravé stranì na¹í rovnice, tj.

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice C O J E U N Á S N O V É H O. Z Krynické do Dolákovy R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 4, èíslo 13 vyšlo: èerven 2010 C O J E U N Á S N O V É H O Z Krynické do Dolákovy Dùm dìtí a mládeže v Praze 8 se kvùli rozšiøování

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ

PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PRAKTICKÝ KADAVERÓZNÍ KURZ KOLENO, HLEZNO, ZADONOŽÍ REKONSTRUKCE a MINIINVAZIVITA BRNO 16.10. - 17.10.2013 Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Výroèní zpráva. rok 2007

Výroèní zpráva. rok 2007 Výroèní zpráva rok 2007 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný ivot spoluobèanù. Hlavním

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

KYLIX v pøíkladech LIBOR FORST A TOMÁŠ HOLAN Praha 2003 Libor Forst a Tomáš Holan KYLIX V PØÍKLADECH Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb HANUŠOVICKÉ NOVINY Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb Nový dodavatel tepla v Hanušovicích Na základì

Více

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat

Kverneland Ecomat TM. Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat TM Vyšší výnos, ni ší náklady? Ecomat Kverneland Ecomat nejvìtší skok od doby oboustranného pluhu Oproti tradiènímu obdìlávání pùdy: Menší pracnost Sní ená ta ná síla Sní ené náklady

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah

Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 35 ze dne 31. 3. 1999 Obsah Tam, kde nejsou vidìt hvìzdy I. 2

Více

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA

H O INFORMACE KONTAKT CENA OTVÍRACÍ DOBA HLINECKO H O TIPY NA VÝLETY 2014 - sestavte si dovolenou - 1 Hlinecko, nazývané také krajinou tradic, je malebný region ležící na rozhraní Železných hor a Žïárských vrchù. Objevíte zde nìkolik unikátù,

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2

Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 9212429/2 Zálo¾ní zdroj Nokia DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212429/2 2008-2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Se zálo¾ním zdrojem Nokia DC-11/ DC-11K (dále jen DC-11) mù¾ete souèasnì nabíjet baterie dvou kompatibilních

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2

Nabíjecí zdroj Nokia DT-600. Vydání 1.2 Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 6 1 2 2 5 4 3 7 Vydání 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjecí zdroj Nokia DT-600 slou¾í k souèasnému nabíjení baterií a¾ pìti kompatibilních zaøízení.

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic

CENÍK 2014 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH PLOCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic CENÍK 0 PØESNÝ POPIS REKLAMNÍCH NAJDETE NA http://www.realmedia.cz/nosic Billboardy (rozmìr Euroformát 50 x 0 cm) VÝLEP, ÚDRŽBA A VÝLEP, ÚDRŽBA A Veselá - centrum 9.000,- Evidenèní èíslo: 5000-5000 Sportovní

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

ùj bratr pracoval jako èíšník. Byl rozvedený a il sám. Vídali jsme se jednou za èas. Pøi jedné z mých návštìv jsem ho po ádal o podepsání nìjakých písemností a k mému velkému pøekvapení bratr nebyl schopen

Více

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST

Softwarové in enýrství Úvodní studie PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST PRODUKÈNÍ SYSTÉM PRO IP TELEFONNÍ SPOLEÈNOST Øešitelský tým: Pavel Strnad - vedoucí projektu Jiøí Dole álek - tahoun Jan Faflík - analytik Otakar Merz - dokonèovatel Martin Peterka - tvùrce ideí Deklarace

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno

Více správných informací - vìtší šance na trhu práce navíc podtrhuje nutnost dalšího vzdìlávání i ve vztahu k pracovní kariéøe. S tím je i spojeno Vážení pøátelé, již po druhé jsme pro Vás pøipravili aktivity v rámci Týdnù vzdìlávání dospìlých v kém kraji. Posláním Týdnù vzdìlávání dospìlých je inspirovat každého z nás k aktivní úèasti na vzdìlání.

Více