RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò 471 24, Tel: 487 864 669, 725 308 842 Bc."

Transkript

1 Nabídka zájmových útvarù DDM Vá ka pro školní rok Sportovní krou ky: RÙZNÉ Pøírodovìdné krou ky: Estetické krou ky: Jazykové krou ky: Otevøené kluby: Další informace na Co bude od záøí nového v Základní umìlecké škole Václava Snítila Ne vám sdìlím nové informace, chci všem ákùm, studentù a pedagogùm popøát co nejhezèí prázdniny. Od záøí bude u nás mnoho nového. To nejdùle itìjší je to, e budeme zahajovat výuku dle našeho školního vzdìlávacího programu, který jsme dokonèili pøed prázdninami. Jsou v nìm novì stanovena pravidla výuky zkušeností našich pedagogù, které vycházejí vstøíc jak ákùm (co se týèe mo ností oborù mo nostmi jejich kombinací), tak i pedagogùm, kteøí mohou vyu ít svého potenciálu získaného studiem, praxí, studiem v zahranièí, praktickými hudebními, výtvarnými i taneèními zkušenostmi z mnohých festivalù, semináøù, hudebních tìles a výtvarných dílen. Pro nejmenší chystáme pokraèování všeobecné pøípravné nauky s tím, e na rozdíl od loòského školního roku si budou rodièe vodit své dìti z bezpeènostních a organizaèních dùvodù do výuky sami. Dále je více zpøístupnìna výuka na elektrické hudební nástroje a to zejména na elektrickou kytaru a baskytaru, kde je mo nost po pøedchozím studiu klasické kytary zaèít studovat hru na tyto nástroje od 12 let vìku áka. V širokém mìøítku bude v hudebním oboru od záøí zastoupena souborová a orchestrální hra, kterou áci budou navštìvovat povinnì. Je to výhodné nejen z dùvodu praktických znalostí ve høe na nástroj, z dùvodù výchovných, kdy je ák odpovìdný všem èlenùm souboru, ale je to souèasnì i motivaèní prvek. Velkou zmìnou bude i bezhotovostní platba za školské slu by a SRPŠ. Ka dý zákonný zástupce áka obdr í data, pod kterými pøevede poplatek pøes internetbanku na úèet školy. Samozøejmì, pokud nemají zákonní zástupci mo nost pøevodu výše uvedeným zpùsobem, budou moci uhradit poplatek v bance na úèet, popøípadì v kanceláøi školy. Na závìr tu mám pro vás zmìnu ve výuce hry na kytaru. Pro áky, kteøí navštìvovali hru na kytaru u paní Andrey Chudobové jsou pøipraveni dva noví uèitelé, kteøí po dobu její mateøské dovolené budou høe na kytaru vyuèovat. Pøípadné zájemce o výuku hudebního, výtvarného a taneèního oboru v naší škole bych rád upozornil, e poèet míst není nevyèerpatelný. Pokud mù ete, dostavte se v prvním záøijovém týdnu. V hudebním oboru mù ete navštìvovat výuku tìchto nástrojù: zobcová a pøíèná flétna, klarinet, saxofon, klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, kytara, el. kytara, baskytara, bicí nástroje, zpìv, sborový zpìv, housle. Umìní zkrášluje èlovìka a brání mu být špatný. Walter von der Vegelweide Hodnì štìstí v novém školním umìleckém roce. Bc.Petr Slavík, øeditel školy Rozpis stomatologické pohotovostní slu by na èeskolipském okrese Ordinaèní hodiny léto Soboty, nedìle, svátky od 8:00-12:00 hodin sobota MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota Pavla Antošová Bendlova 2236, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Pavel Høíbal Revoluèní 164, Strá pod Raskem, tel sobota MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zdeòka Lysická Ústecká 2855, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Pøemysl Èerný Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Ladislav Záruba Ji ní 1903, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zlatuše Erbenová Tovární Vrch 78, Doksy, tel

2 RÙZNÉ Nabídka sociálních slu eb po pøevedení èinností k Sociální slu by mìsta Mimoò, pøíspìvková organizace pøevzala od veškeré èinnosti Domácí sociální a zdravotní péèe Mimoò, o.p.s. Rozšíøili jsme nabídku peèovatelských èinností. Peèovatelská slu ba se poskytuje dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních slu bách 40. Peèovatelská slu ba pomáhá: s péèí o osobu oblékání, svlékání, pøíprava podání jídla a pití bì ný úklid v domácnosti vytøení, vyluxování, setøení prachu pomoc pøi osobní hygienì koupel, promazání kù e zajištìní stravy - dovoz obìdù Dovoz obìdù probíhá 7 dní v týdnu (i o svátcích), o víkendu je výbìr ze dvou jídel. Zajiš ujeme stravu uzpùsobenou pro rùzné diety luèníková, diabetická, warfarinová...) na tento úkon vìtšinou navazuje úkon pøíprava, pomoc s pøípravou, podání jídla a pití v domácnosti klienta peèovatelkou. Kvalifikované peèovatelky se o Vás postarají od 7:00hod. do 19:00hod. - 7 dní v týdnu i o svátcích, dále individuálnì a dle dohody se mohou vykonávat úkony peèovatelské slu by i v jinou dobu, kterou si stanoví klient. Ve smlouvách jsou pøesnì definovány úkony peèovatelské slu by. Je vymezen jejich den, èetnost a èas, kdy peèovatelka provede úkon, tudí klienti vìdí a oèekávají v daný èas svou peèovatelku. Pokud má klient pøiznán pøíspìvek na péèi mù e si v jeho výši nasmlouvat úkony peèovatelské slu by. Vyúètování za úkony peèovatelské slu by je prokazatelné èerpání pøíspìvku na péèi, jestli e pøijde kontrola sociálním pracovníkem z mìstského úøadu. Provozujeme Centrum pro seniory, kde se koná rehabilitaèní cvièení na míèích, cvièení pro ZTP, stolní hry, posezení s obèerstvením, grilování, besídky, promítání, jarní posezení, odpoledne plné her a soutì í, putování po rùzných koutech svìta, oslavy... Provádíme terénní zdravotní péèi, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácnosti klienta (napø. pøevazy ran, cvièení, aplikace injekcí, léèba prole enin...). Úkony jsou plnì hrazeny zdravotní pojiš ovnou na základì poukazu od ošetøujícího lékaøe. Slu ba Home Care je poskytovaná 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu. Zapùjèujeme kompenzaèní pomùcky, které klientùm zmíròují jejich zdravotní omezení (rùzná chodítka, WC idle, nástavce na WC, sedaèky na vanu, polohovací lù ka, invalidní vozík, antidekubitní matrace). V souèasné dobì jsou obsazeny všechny chránìné byty (Vranovská 667). V domì s peèovatelskou slu bou (Pra ská 117) je v souèasné dobì volný 1 byt v prvním patøe. Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc. Lucie Pra áková Mìsto Mimoò rájem zlodìjù a vandalù? Za poslední mìsíc se nám opìt rozmno ily pøípady øádìní zlodìjù a vandalù. V mìsíci èervnu dochází k dokonèení velmi významných investic na území mìsta. Jedná se o rekonstrukci bývalého barokního špitálu na muzeum, rekonstrukci zámeckého mostu a v neposlední øadì obnovu èásti parku u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. U všech tìchto akcí se firmy, které stavby provádìly nebo ještì provádìjí, setkaly s prací zlodìjù a vandalù. U kostela sv. Petra a Pavla bezprostøednì po dokonèení úprav došlo k pomalování kamenných prvkù a nového elektromìrného pilíøe. Ušetøen nebyl ani vlastní objekt kostela. Poslední hlášený pøípad u kostela je rozkrádání výsadby parkové úpravy. Odcizeny byly 3 sazenice keøù, které lemují pøístupovou plochu ke kostelu. Pøed dokonèením rekonstrukce objektu špitálu nebyla ušetøena ani fasáda tohoto objektu, opìt došlo k øádìní sprejerù. V prùbìhu výstavby byla poškozována i novì provedená omítka ohradních zdí, kdy do èerstvé omítky nìkteøí hlupáci vyrývali rùzné nápisy. I tato stavba byla nìkolikrát navštívena neznámým lapkou, který si z prostoru staveništì odnesl stavební materiál. Ovšem nejkurióznìjší kráde í bylo odcizení nìkolika metrù kamenné dla by vèetnì štìrku. Posledním pøípadem který se stal je odcizení odvodòovacích labù na stavbì rekonstrukce mostu. Všechny tyto události mají jedno spoleèné, jsou provádìny lidmi, kteøí nemají ádnou úctu k práci a sna ení ostatních lidí. Èasto býváme peskováni a napomínáni, e firmy neplní realizaèní termíny a e stavbu nepøimìøenì prodlu ují. K tomuto je nutné sdìlit, e ka dá stavba pøináší specifické problémy, které je nutné øešit, ale èasto dochází i situacím které nelze ovlivnit. Proto bych Vás tímto chtìl poprosit, pokud chceme dosáhnout toho, aby práce byly odvedeny kvalitnì, vydr te. V pøípadì mostu bude tento zpøístupnìn veøejnosti èervence. Nedisciplinovaní chodci v souèasné dobì komplikují dokonèení stavby v øádném termínu a vystavují se riziku úrazu. Prosím, vyu ívejte obchùzné trasy. Uvìdomme si, e most byl v havarijním stavu min. 10 let a tím, e budeme narušovat stavbu, termín neuspíšíme, spíše naopak. Na závìr bych rád poprosil, vím e mi na tuto prosbu odpovíte tím a co dìlá Mìstská policie, ale pøesto tuto prosbu polo ím: Všímejte si dìní kolem sebe a ka dé zpozorované nezákonné konání hlaste mìstské polici nebo policii ÈR, mù e se stát, e tohoto øádìní nebude ušetøen ani Váš majetek. Pavel Škubal, ORM -14-

3 POLICIE Z èinnosti SDH Mimoò v 15:26 hodin, vyjí dìla jednotka z Mimonì s CAS 15/MAN v poètu 1+6 a s CAS 32/TATRA 148 v poètu 1+3 k technické pomoci do obce Plou nice. Po pøíjezdu na místo události nám bylo policií ÈR z Mimonì sdìleno, e se v zakouøeném bytì nachází osoba a nereaguje na výzvu. Jednotka neprodlenì vnikla do uzavøených prostor bytu a osobu pøedala policii. Poté následoval prùzkum bytu, pøi kterém bylo nutné prostory odvìtrat. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu. Pøi tomto zásahu s námi spolupracovala jednotka HZS Jablonné v Podještìdí ve 12:20 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+5, k po áru lesa do Kuøívod. Po pøíjezdu na místo události bylo prùzkumem zjištìno ohlášené vypalování klestí a døevìného odpadu. Osoba, která nahlásila vypalování, nereagovala na telefonickou výzvu OPIS v Èeské Lípì, kdy obyvatelé obce Kuøívody telefonovali na linku 150, o stoupajícím dýmu z lesa. Tento zásah je evidován jako planý poplach v 01:00 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjela s CAS 15/MAN v poètu 1+6, k ohlášenému po áru zahradní chatky v Barvíøské ulici v Mimoni. Po pøíjezdu k místu události nebyl zjištìn ádný po ár. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí a vozidla Záchranné zdravotnické slu by se zprávou, e se na údajném místì události má nalézat zranìná osoba. Jednotky provedly prohledání všech mo ných lokalit v okolí. ádný po ár ani zranìná osoba nebyly nalezeny.po domluvì s OPIS v Èeské Lípì se jednotky vrátily na základny. Jednalo se o planý poplach. V sobotu v 11:17 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN , k ohlášenému po áru propanbutanové lahve na Plou nici. Po pøíjezdu na místo události byla PB lahev vyhaslá a vychladlá, tu stihli uhasit majitelé. Pøíèina po áru PB lahve: zahoøení pøívodu od PB lahve ke spotøebièi v 17:44 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN k technické pomoci na dolní Sídlištì pod Ralskem v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události jsme pomohli s transportem pacientky na vakuových nosítkách ze šestého patra panelového domu do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 06:30 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA148 v celkovém poètu 2+6, k po áru sila s pilinami v areálu pily v Srní u Èeské Lípy. Po pøíjezdu na místo události byla jednotka velitelem zásahu vrácena zpìt na základnu z dùvodu dostatku sil a prostøedkù na místì zásahu pro zdolání po áru v 07:19 hodin, byla jednotka vyslána s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA 148 v celkovém poètu 2+7, k dopravní nehodì osobního automobilu Opel Corsa s dieslovou lokomotivou na eleznièním pøejezdu v Potoèní ulici v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum vozidla, odpojen akumulátor a byla poskytnuta pomoc pøi transportu zranìné osoby do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Na místì spolupracovaly jednotky HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí, Èeské Lípy a S DC z Liberce, policie ÈR z Mimonì a dopravní policie ÈR z Èeské Lípy. Po odjezdu vozidel Záchranné slu by se jednotka vrátila zpìt na základnu. Dne v 10:55 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+4 k dopravní nehodì na silnièní komunikaci II/268 u obce Kuøívody. Po pøíjezdu na místo události byla prùzkumem zjištìná dopravní nehoda osobního automobilu Mazda a nákladního automobilu DAF s návìsem. Jednotka provedla ošetøení hlavy øidièe osobního vozidla a pøedala ho do péèe zdravotní slu bì. Z èinnosti Policie ÈR, oddìlení Mimoò Obèan polské národnosti byl hlídkou Policie ÈR pøisti en pøi øízení motorového vozidla zn. Audi pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu byla namìøena hodnota 2,17 promile alkoholu v krvi. Øidiè jel s vozem navíc i pøesto, e mu chybìly dvì pneumatiky, tedy jel na samotných ráfkách. Nyní mu za pøeèin ohro ování pod vlivem návykové látky hrozí trest odnìtí svobody a na jeden rok. Policii ji známý pachatel v Mimoni èást Letná z prostoru jezu na Plouènici pod sportovním areálem odcizil z betonové jímky s plechovým víkem elektromotor k èerpadlu v hodnotì ,- Kè a tento zpenì il ve sbìrných surovinách v Èeské Lípì. Za pøeèin kráde mu hrozí trest odnìtí svobody a na dvì léta. S rostoucími cenami vykupovaného eleza a barevných kovù ve sbìrnách, pøímo úmìrnì pøibývá kráde í takových surovin. Ztrácí se rùzný elezný odpad ze zahrádek poblí Mimonì, kabely z fotovoltaické elektrárny u Mimonì, dále také poklopy z kanálù apod. Byli bychom rádi za poznatky k takové èinnosti. Opìt se objevují další pøípady úvìrových podvodù. Fiktivní spoleènosti na oko zabývající se finanèními slu bami nabízí po internetu èi v rozesílaných ech výhodné pùjèky bez ruèitele apod. Pøevá nì naslibují rychlé peníze, ale ještì pøed pøedáním samotných vypùjèených penìz chtìjí (po telefonu èi u) zaslat na úèet jakýsi poplatek a pùjèené peníze ji nedodají. Tímto bych rád upozornil na takové podezøelé jednání a nejprve ne nìkam zašlete své peníze, ovìøte si danou spoleènost napø. na internetu, zda skuteènì existuje (obchodní rejstøík) a mù e takovou èinnost provádìt. npor. Bc. Jindøich Skála zástupce vedoucího -15-

4 SPORT Spartakiádní setkání Setkání po letech se sportovci, kteøí nacvièovali skladby cvièení na 1. slet a další spartakiády do Prahy v letech se konalo v klubu pro seniory v Mimoni. 24 cvièitelù a cvièencù pøivítala p. Bo ena Kuèová, pøedsedkynì odboru SPV TJ Jiskry Mimoò. Cvièenky pro nás pøipravily ukázku spartakiádních cvièení a úborù. Cvièili jsme na okresních, krajských vystoupeních a mnohé z nás i v Praze na Strahovì. Pro nás to byl nejkrásnìjší zá itek, u jen kdy jsme procházeli Branou borcù na cvièištì. Všichni jsme mìli trému, ale sna ili jsme se cvièit správnì. Na to nikdo z nás nemù e zapomenout. Pøi tomto setkání jsme vzpomínali i na cvièitele, kteøí obnovili po válce v Mimoni cvièení, na p. Zavøela, Košlera a další, kteøí u nejsou mezi námi. Také jsme si prohlédli fotografie a zavzpomínali na naše mládí a zapojení do cvièení v Mimoni. Doufáme, e i další generace nás budou následovat a pokraèovat ve cvièení, které jsme v Mimoni zakládali. Dìkujeme za toto setkání p. Kuèové a Jiráskové i dalším cvièenkám, které nám umo nily setkání po mnoha letech. Za všechny V. Vykoukalová (Pácová) a E. Skálová Agility - O pohár mìsta Mimoò Datum: Místo konání: Rozhodèí: námìstí 1. Máje v Mimoni Petr Rybáø Program: 7,30-8, 00 prezence 8,15 prohlídka jumpingu small Jumping Zkouška LA1, MA1, SA1, Zkouška SA2, MA2, LA2, Zkouška LA3, MA3, SA3 Agility Veteráni Zmìna programu vyhrazena. Obèerstvení zajištìno. Závod bude mìøen elektronickou èasomírou. Poèet startujících je omezen na 100 týmù, rozhoduje poøadí došlých pøihlášek. Startovné: 280,- Kè pøihlášení do uzávìrky se zaplaceným startovným 150,- Kè druhý a ka dý další pes jednoho psovoda 100,- Kè za tým neèlen KAÈR + 100,- Kè za tým pøihlášený nebo platící po uzávìrce 50,- Kè za tým startující v závodì Zaèáteèníkù 100,- Kè za tým startující v závodì Veteránù Podmínky úèasti: platná povinná oèkování; vìk psa min. 18 mìsícù; pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí soutì e zúèastnit. V závodì zaèáteèníkù smí startovat pes starší 12-ti mìsícù bez výkonnostního prùkazu. Za škody zpùsobené psem nebo psovodem poøadatel neodpovídá. Protest: po slo ení zálohy 700,- Kè Pøihlášky s kopií dokladu o úhradì startovného zasílejte do : na adresu: Po uzávìrce nevracíme startovné z organizaèních dùvodù. Více informací na: Øádková inzerce Nabízím k prodeji staré mince, bankovky, tiskoviny, staré korespondenèní lístky, knihy atd. Dále prodám vlajku V. Británie (praporovina). Tel.: Hledám pøítelkyni do 40 let s pozitivním myšlením. Já SŠ 47/167/60 nekuøák, vl. byt, auto. Zájmy kreslení, foto. Tel.: Prodám byt 2+1 v OV v andovì u È. Lípy v cihlovém domì, zvýšené pøízemí, plastová okna, plynové topení, 2 sklepy, klidná lokalita. Mo no zakoupit i zdìnou gará v OV. Cena dohodou. Tel.: nebo Prodám v Mimoni zahradu 800 m u bývalých kasáren. Tel.: Prodám v Mimoni øadovou gará ve Vrchlického ul., rekonstrukce nutná, cena dohodou. Tel.: Prodám staré mince, bankovky, tiskoviny, starou korespondenci, knihy, atd. Dále prodám angl. vlajku (vhodná pro kluby). Tel.: Prodám funkèní starší míchaèku. Cena dohodou. Tel.:

5 SPORT Letní pohár v tenise v Mimoni pøi sluneèném poèasí O Mimoòský letní tenisový pohár usilovalo poslední èervnový víkend hned nìkolik vìkových kategorií: mladší ákynì (dvouhra a ètyøhra), mladší áci (dvouhra a ètyøhra), baby tenis (dívky - dvouhra), baby tenis (kluci - dvouhra) a minitenis (dvouhra dívky i chlapci). Zatímco jarní pohár v baby tenise si odvezl domù liberecký Janys, tentokrát díky našemu Radku Cyprichovi, jednomu z šikovných dvojèat a velkých budoucích mimoòských nadìjí, zùstává pohár v této kategorii doma! Radek Cyprich porazil ve finále s pøehledem Libereèáka Františka Vojšíka. Lukáš Cyprich skonèil tentokrát na hezkém 3. místì z celkových 10 klukù této kategorie a svedl kromì bitvy se svým bratrem v semifinále 5:7 také boj s dalším mimoòským rivalem Milanem Pickem hned v základní skupinì 6:5 pro Lukáše. U 8letého Milana Picka je vidìt snad nejvìtší tenisový pokrok hlavnì díky jeho nohám a jistém forhendu. Ji tuto sezónu a zejména pøíští rok bude zajisté v babytenise velmi nepøíjemným soupeøem. Velmi dobøe reprezentovala Mimoò jediná mimoòská jednièka v dìvèatech, u ní je zaznamenáno také herní zlepšení. Míša Horáèková prohrála jen jediný zápas s Terkou Jungwirthovou z Teplic podobnì jako na jaøe, nicménì teï byl výsledek zápasu nejednoznaèný 4:6 a vìøíme, e poøadí na stupínkách vítìzù bude na podzimním poháru opaèné. Teï Terka 1. místo, Míša 2. místo z celkových 6 dìvèat. Pohár z minitenisu na malé høištì, kterého se zúèastnilo 5 dìtí známých napø. z Vánoèního turnaje v tìlocviènì hraného stylem sobì tobì, si odvá í dìti z Jablonného v Podještìdí: 1. místo Tomáš Èejpa, 2. místo Eliška Koreèková a teprve na 3. místì náš zástupce Erik Rapp. Od pátku se ale hrál také turnaj mladších ákù a ákyò, tedy kategorie C let, který je celostátním turnajem pro registrované hráèe a jde zde tedy i o body do èeského ebøíèku. Na to, e to byl první takový turnaj jednotlivcù v Mimoò, pøilákal celkem 30 hráèù, jejich rodièù a divákù, a tak jej pova ujeme za zdaøilý. Poèasí nám pøálo po celý víkend. Bohu el v tomto turnaji se ji hraje pouze vyøazovacím zpùsobem na 2 vítìzné sety do 6 gamù a není tedy tzv. druhá šance, snad pouze ve ètyøhøe. Ke zrychlení turnaje bylo vyu ito také kurtù v Pertolticích a u v pátek ve 21 hod. byl turnaj dohrán k semifinálovým a finálovým zápasùm tak, aby se v sobotu rozdávaly medaile a poháry. Mimoò reprezentoval pouze jediný zástupce Daniel Brett, který si sice nevedl zle napø. s podáním, ale jeho výkon (pomìrnì krátké výmìny proti vyhranìjšímu hráèi) celkovì nestaèil a je to tedy pro nìj zkušenost a motivace do další práce. Takováto zkušenost z turnaje je nenahraditelná a je tøeba sehrát velké mno ství tìchto turnajových zápasù, ne se èlovìk nauèí vyhrávat. Z výsledkù ze všech turnajù zmíním pouze napø. úspìch liberecké motorové myši Pokorné, která zde nenašla pøemo itelku. Ostatní výsledky jsou na a na stránkách èeského tenisového svazu V záøí nás èeká i turnaj starších ákù a dorostu, kde bude chytat první turnajové zkušenosti a motivaci hned nìkolik zástupcù TK Mimoò a tenisové školy Mimoò. Pøeji hezké léto. Mgr. Jaroslav Frei Fotbalové turnaje o pohár mìsta Mimonì V poslední páteèní dopoledne konèícího školního roku byl v areálu TJ Jiskra Mimoò zorganizován turnaj základních škol. Vedle mimoòských týmù dostaly pozvánku takté další školní výbìry Èeskolipska. V sobotu byl následnì odehrán mezinárodní dorostenecký turnaj o pohár mìsta Mimonì, pøièem celý sportovní víkend byl zasazen do rámce oslav 75. výroèí zalo ení fotbalového oddílu v Mimoni. Na pøedávání cen byli pozváni zástupci mìsta Mimoò, starosta František Kaiser a místostarosta Stanislav Baloun. Na závìr obou fotbalových dnù na Letné byly navíc sehrány zápasy starých gard, v pátek Mimoò proti výbìru Èeskolipska a v sobotu opìt domácí proti staré gardì Mladé Boleslavi. Turnaj ZŠ - I.stupeò 1. Ralsko B, 2. Oseèná, 3. Mírová B, 4. Mírová A, 5. Ralsko A, 6. Dubnice, 7. Brništì Nejlepší støelec : Jiøí Høeben (ZŠ Mírová) Turnaj ZŠ - II.stupeò 1. Mírová, 2. Hamr na Jezeøe, 3. Gymnázium Nejlepší støelec: Karel Vrána (ZŠ Mírová) Dorostenecký turnaj 1. Olszanica (Polsko), 2. Mimoò, 3. Varnsdorf, 4. Doksy, 5. Èeská Lípa, 6. Velké Bøezno. Nejlepší støelec: David Š astný (Varnsdorf), nejlepší brankáø: Vašek Parkanský (Mimoò), nejlepší hráè: Tomáš Votápek (Mimoò). Fotka pøed finálovým zápasem dorosteneckého turnaje o pohár mìsta Mimonì mezi Mimoní a polskou Olszanicí (vek) Premiéra dìtského víceboje dvojic v Mimoni Po deseti letech míèového sedmiboje dvojic se podobnou tradici sna í fandové míèových sportù zalo it v Mimoni i pro dìti a mláde. Letošního pilotního roèníku se po oslovení všech mimoòských škol zúèastnilo sedm dvojic, doufejme, e pro pøíští rok odhodí trému a najde odvahu zmìøit své síly v míèových disciplínách vìtší poèet hráèù. Oproti soutì i dospìlých se v dìtské variantì míèového klání objevilo nìkolik úprav. Fotbalové penalty a házenkáøské sedmièky probìhly podobnì, stejnì tak hod na basketbalový koš a ètyøhra stolního tenisu. Volejbalové debly byly s pøihlédnutím na vìk soutì ících nìkdy zmírnìny na pøehazovanou a dospìlácký nohejbal a tenis nahrazen florbalovými nájezdy. V prùbìhu celého nedìlního turnaje, který se odehrál v areálu TJ Jiskra, Gymnázia a ZŠ Ralsko, bylo k vidìní nìkolik zajímavých sportovních výkonù. Nevýhodou nízkého poètu pøihlášených byl fakt, e organizátoøi nemohli podle pùvodního plánu rozdìlit pøihlášené dvojice podle vìku, tak e spolu mìøily síly dìcka od 8 do 15 let. Pøesto se ani nejmladší dvojice, Matìj Vít s Dádou Válkem, rozhodnì v sedmiboji neztrácela a srdnatì prohánìla své starší soupeøe ve všech disciplínách. Dále napøíklad v oblíbených florbalových nájezdech suverénnì zvítìzila dvojice dalších mladých sympa ákù, Tomáš Hudík a Kuba Penz. Vítìzové prvního roèníku Mimoòského dìtského víceboje se nakonec stali gymnazisté Petr Eliáš a Petr Fuks. Funkci rozhodèích a organizátorù víceboje zajistili Vašek Konopiský, Luboš Krejèí a Pepa Pobuda. Celkové poøadí : 1. Eliáš Petr, Fuks Petr - 35 bodù 2. Pobuda Josef, Kutnar Filip Jordán Daniel, Hrbek Vojtìch Hudík Tomáš, Penz Jakub Válek Marek, Král Michal Laskovský Lukáš, Jiránek Filip Vít Matìj, Válek Daniel - 18 (vek) -17-

6 INZERCE -18- ÈERVENEC - SRPEN 2010

7 INZERCE -19-

8 INZERCE Uzávìrka pro zasílání pøíspìvkù do záøijového èísla je 18. srpna 2010! Inzerujte u nás Za tuto slu bu zaplatíte: Celá stránka Kè 1/2. stránky Kè 1/4 stránky Kè 1/8 stránky Kè Celá stránka barevnì Kè 1/2. stránky barevnì Kè kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTØIHNÌTE A ZAŠLETE NA ADRESU Mìstský úøad, Mírová ulice 120, Mimoò, nebo vhoïte do schránky MIMOÒSKÉHO ZPRAVODAJE na budovì Mìstského úøadu v Mimoni PRODEJ KOUPÌ RÙZNÉ Vydává jako mìsíèník Mìsto Mimoò Mírová 120, , tel , IÈO Náklad 900 ks Roèník XXXII, è.7-8, poø. èíslo 276/ èervenec - srpen Datum vytištìní: 8. èervence 2010 Vychází dne: 9. èervence 2010 Cena: 7,- Kè Registraèní èíslo: MK ÈR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová tel.: Redakèní rada: Mgr. Ilona Zavøelová, Mgr. Václav Konopiský Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané pøíspìvky zkrátit èi upravit. Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor Pozor: Všechny zasílané pøíspìvky musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu a pøíp. telefon autora pøíspìvku a musí být podepsány (na ádost nebude zveøejnìno) Text: Telefon nebo adresa: Tuto èást vyplòte, prosím, rovnì. NEBUDE otištìna, ale vy aduje to tiskový zákon! Jméno:... Telefon:... Adresa:... Podpis:

9 ŠLAPOLET DDS ZŠ Pod Ralskem Mimoò HISTORIE ŠLAPOLETU VE FOTOGRAFII pokraèování - pøipravuje Mgr. Václav Barták Tak u to pøišlo! Od roku 2001 jste mìli mo nost sledovat ve Zpravodaji vývoj DDS Šlapolet, prohlí et si fotografie z jednotlivých pøedstavení a dalších akcí. Za 17 let trvání jich má soubor po ehnanì. V dy nastudoval 32 her a pásem, sehrál 288 pøedstavení a vystøídalo se v nìm 348 dìtí, které vytvoøily 838 rolí. Dnes máte v rukou poslední pokraèování Historie..., soubor pod vedením pana uèitele Mgr. Václava Bartáka ukonèil svoji èinnost ke konci èervna Poslední nastudovanou a 16x pøedvedenou hrou byla veselá pohádka O ètyøech princeznách princezny: Gábi Svobodová Týna - Šárka Èervinková Bára Pavlíèková Rena Válková Královská a císaøská rodina královna Lucie Wohlrábová král Vladimír Machoòa císaøovna Kateøina Eichlerová princ Jan Petr

10 Ve zdaøilých pøedstaveních ještì vystoupili dvorní dámy B. Hampejzová a B. Dušková ceremoniáøka Zuzana Š astná slu ebnictvo D. Dušátková a N. Špaèková technici souboru P. Bro ek, P. Chudo ilov, F. Kutnar Pøed premiérou pohádky v Domì kultury Ralsko si pøišel se souborem popovídat i Mitel A pak u se hrálo

11 Radost z potlesku byla veliká! Vzadu L. Hynek,V. Machoòa, L. Wohlrábová, K. Eichlerová, J. Petr, B. Hampejzová, J. Jirùtka, T. Barvíková,V. Barták Vpøedu B. Dušková, R. Válková, B. Pavlíèková, R. Svobodová, Š. Èervinková, Z. Š astná, N. Špaèková,D.Dušátková Sedící J. Chudo ilov, P. Bro ek, F. Kutnar

12 Po premiéøe a nìkolika pøedstaveních Mimoni samozøejmì letošní sezóna Šlapoletu nekonèila. Soubor zahrál ještì dìtem ve Strá i pod Ral., v Jablonném v Podj., Zákupech, zúèastnil se i regionální pøehlídky na zámku v Zákupech, hrál i v Domovì dùchodcù ve Sloupu v Èechách. Na závìr své letošní èinnosti si dopøál návštìvu muzikálu Dìti ráje v Praze i výlet do Oybina v Sasku. Pøíprava scény v Kulturním domì ve Strá i pod Ral.. V Jablonném v Podj. jsme hráli ve školní jídelnì V kulturním domì v Zákupech Na nádvoøí zámku v Zákupech Louèíme se s L. Hynkem a dìkujeme za výrobu rekvizit a další pomoc souboru. A louèíme se vesele!

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ

Uber plyn! www.uberplyn.cz RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! KAMPAÒ UBER PLYN! SE VÌNUJE NEPØIMÌØENÉ RYCHLOSTI CÍLE KAMPANÌ Uber plyn! RUNTER VOM GAS! UBER PLYN! Liberecký kraj ve spolupráci s Nìmeckou radou pro bezpeènost provozu na pozemních komunikacích (DVR) pøevzal a adaptoval vybrané prvky kampanì Runter vom Gas! do Libereckého

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 43 Kvìten 2011 Vá ení spoluobèané, dovolte mi abych vás informoval o dìní a èinnostech uplynulých dní. Po pøerušení slu eb stávajícího poskytovatele

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

Mistrovství republiky bíglů v agility

Mistrovství republiky bíglů v agility Mistrovství republiky bíglů v agility s vloženým závodem Bíglích nadějí a Bíglích veteranů DATUM KONÁNÍ: 9. 10. 11. 2013 MÍSTO KONÁNÍ: Kynologický areál Ratenice (2 km od Peček, 10 km od Poděbrad, 15 km

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA VÝHODY NA PØÁNÍ PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Odolnost proti nárazu (sklo): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost: TECEO 1 TECEO 2 Instalaèní výška: TECEO 1 TECEO 2 VÝHODY NA PØÁNÍ

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy

Zápis č. 4/2010. ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Zápis č. 4/2010 ze zasedání výkonného výboru OSH Svitavy, které se konalo 27.10.2010 v 15.00 hodin v zasedací místnosti HZS Svitavy Přítomni: Jiruše Josef, Vágner Rudolf, Vymlátil Milan, Besserle Josef,

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

Sportovní granty 2013 2. etapa

Sportovní granty 2013 2. etapa Sportovní granty 213 2. etapa Kategorie II. - příspěvek na mezinárodní reprezentaci Žadatel, sídlo nebo adresa IČ Enliven Centre, o.s. Starý Újezd 1646, Česká IČ 2273453 Petra Chocová Heroutova 1737, Česká

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

RÙZNÉ. Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi

RÙZNÉ. Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi RÙZNÉ Základní informace pro úèastníky Mše svaté se Svatým otcem Benediktem XVI. ve Staré Boleslavi Kdy: Pondìlí 28. záøí 2009 v 9:45 hodin Kde: Stará Boleslav - travnatá plocha v blízkosti Mìlnické silnice

Více

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon:

Rodné èíslo: Èíslo OP: Telefon: Pøedávjící: Boøivojov 84 130 00, Prh 3 tel: +420 775 125 143, www.volnedodvky.cz Dále jen vlstník Pøebírjící è. 1 Dále jen nájemce 1 Smluvní strny sepsly dnešního dne tuto Výpùjèní smlouvu Pøedávjící prohlšuje,

Více

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace

HØENSKA a MEZNÉ. Zpravodaj. Obec Høensko POZVÁNKA. uvnitø Zpravodaje: slovo starosty, pozvánka na jarní pochod a další informace www.hrensko.cz Zpravodaj HØENSKA a MEZNÉ MÌSÍÈNÍK OBCE HØENSKO ÚNOR 2016 noví lososi v Kamenici - str. 3 Obec Høensko POZVÁNKA zahájení nové pøeshranièní spolupráce - str. 4 uvnitø Zpravodaje: slovo starosty,

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B?

Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Jsem ohrožen(a) žloutenkou typu B? Co je to? Žloutenka (hepatitida) typu B je virus, který infikuje játra, a mùže vést k závažnému onemocnìní jater. Játra jsou dùležitým orgánem a obstarávají rozklad potravy

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah

Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999. Obsah Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 38 ze dne 10. 10. 1999 Obsah Pozvánka na další jeskyòáøskou víkendovku.

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù

Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998. Fotka z Vernéøovické Studánky, z víkendu netradièních sportù Šprdzpravodaj Sdružení dìtí a mládeže pro volný èas, pøírodu a recesi Interní nepravidelník sdružení Vychází jednou za uherský mìsíc Èíslo 33 ze dne 25. 11. 1998 Pozvánka na Koulovaèku Krátké povídání

Více

RadaobceVidèe berenavìdomí

RadaobceVidèe berenavìdomí RadaobceVidèe berenavìdomí 75/07 - plnìníusneseníè. 6/2007zeschùzeradyobcedne8.3.2007a mimoøádnéschùzedne21.3.200776/07 -informaciozrušenépracovní cestìstarostekdoitálie 77/07 - informaci o probíhajících

Více

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz

VEDOUCÍ TÁBORA: Magdaléna Soukupová 777 031 830 mag.soukupova@centrum.cz Miroslav Horák 603 972 299 horak21@tiscali.cz Informace o jachtaøském soustøedìní mládeže 2011 TERMÍN: 8. - 17. èervence 2011 MÍSTO KONÁNÍ: areál YC TJ Lokomotiva Plzeò ADRESA: Plzeò, U Velkého rybníka E980 (GPS - 49 46'18.12"N; 13 23'46.4"E) VEDOUCÍ

Více

Losování nasazení družstev do skupin A, B bude provedeno předem, dne 3.4.2015 na CPS Přerov za účasti vnitřní kontroly a interního auditu HZS OLK.

Losování nasazení družstev do skupin A, B bude provedeno předem, dne 3.4.2015 na CPS Přerov za účasti vnitřní kontroly a interního auditu HZS OLK. Propozice Republikového přeboru Hasičského záchranného sboru ČR ve florbalu I.ročník turnaje o pohár ředitele HZS Olomouckého kraje Pořadatel: Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah:

Milí pøátelé, Vaše Bahá í nakladatelství. Obsah: Milí pøátelé, Výbor pro Bahá í nakladatelství pøipravil tento soubor, aby Vám pomohl pøi psaní textu a jeho korekturách. Následující informace se týkají jak psaní orientálních jmen latinkou, tak zpùsobu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY

PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY B R NO 5. 2. - 6. 2. 2 010 ECPA-CZ,o.p.s. poøádá PRAKTICKÝ KURZ ORTOPEDICKÉ CHIRURGIE NOHY ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno Kurz se koná pod záštitou: Èeské spoleènosti chirurgie nohy Místo

Více

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08

SMLOUVA. o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 . ~~~~-,cc,~ - ~ ~ " Jj: SMLOUVA o provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních vod è. sml. /08 Tato smlouva se uzavírá za úèelem provádìní servisní èinnosti na biologické èistírnì odpadních

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem Sestavená k rozvahovému dni 31.

Více

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie

poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá pod záštitou Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie PREPARAÈNÍ KURZ ORL

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší

FK Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014. halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Jablonec, z.s. pořádal v sobotu 13.12.2014 halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2004 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, Gryf Swidnica, FC Slovan Liberec, Admira Praha, Arsenal

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

1) údaje o respondetech

1) údaje o respondetech 1) údaje o respondetech 1a) pohlaví pohlaví muž 55 28,6 žena 123 62,76 neuvedeno 18 9,18 196 1 Pohlaví respondentů 9,18% 28,6% muž žena neuveden o 62,76% 1b) věk respondentů věk do 2 1,51 21-35 26 13,27

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007

PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 Asociace školních sportovních klubů České republiky PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE CORNY středoškolský atletický pohár Břeclav, 11. 12.října 2007 A. Všeobecná ustanovení --------------------------- 1.

Více

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI

Edukaèní centrum praktické anatomie. a Anatomický ústav LF MU v Brnì. poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ ORL CHIRURGIE UCHA A SPÁNKOVÉ KOSTI Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno Kamenice 3 BRNO 28.11. - 30.11.2012

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

270 Vydává mìsto Mimoò Mìsíèník 7,- Kè LEDEN 2010

270 Vydává mìsto Mimoò Mìsíèník 7,- Kè LEDEN 2010 270 Vydává mìsto Mimoò Mìsíèník 7,- Kè LEDEN 2010 Co jsme stihli a co nás èeká Tak, rok 2009 je v nenávratnu a myslím, e není od vìci ho trochu zrekapitulovat. Dokonèili jsme rekonstrukci a vestavbu 5

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj květen 2015 MĚSTYS LITULTOVICE Noviny městyse vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení občané, vítáme Vás u květnového vydání Novin městyse. Náš zpravodaj Vám přináší informace o dění v městysi,

Více

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.

AMBRA. hipoterapie. canisterapie. volnoèasové aktivity. animoterapie. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum. VÝROÈNÍ SDRUŽENÍ ZPRÁVA AMBRA adresa: Stržanov 34, Žïár n. Sáz. tel.: 724 322 470, 721 838 099 e-mail: sdruzeni.ambra@centrum.cz hipoterapie canisterapie volnoèasové aktivity animoterapie 2 0 0 3 Vysoèina

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine

Bednáøský Dobble. Byl inspirován hrou Dobble od autorù: Denis Blanchot Guillaume Gille-Naves Igor Polouchine Bednáøský Dobble Bednáøský Dobble posloužil jako artefakt, provázející celou Bednu 2013. Na jeho vlastnostech bylo postaveno 6 šifer a tìžilo z nìj ještì nìkolik dalších vèetnì cílové aktivity. Byl inspirován

Více