RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RÙZNÉ -14- Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò 471 24, Tel: 487 864 669, 725 308 842 Bc."

Transkript

1 Nabídka zájmových útvarù DDM Vá ka pro školní rok Sportovní krou ky: RÙZNÉ Pøírodovìdné krou ky: Estetické krou ky: Jazykové krou ky: Otevøené kluby: Další informace na Co bude od záøí nového v Základní umìlecké škole Václava Snítila Ne vám sdìlím nové informace, chci všem ákùm, studentù a pedagogùm popøát co nejhezèí prázdniny. Od záøí bude u nás mnoho nového. To nejdùle itìjší je to, e budeme zahajovat výuku dle našeho školního vzdìlávacího programu, který jsme dokonèili pøed prázdninami. Jsou v nìm novì stanovena pravidla výuky zkušeností našich pedagogù, které vycházejí vstøíc jak ákùm (co se týèe mo ností oborù mo nostmi jejich kombinací), tak i pedagogùm, kteøí mohou vyu ít svého potenciálu získaného studiem, praxí, studiem v zahranièí, praktickými hudebními, výtvarnými i taneèními zkušenostmi z mnohých festivalù, semináøù, hudebních tìles a výtvarných dílen. Pro nejmenší chystáme pokraèování všeobecné pøípravné nauky s tím, e na rozdíl od loòského školního roku si budou rodièe vodit své dìti z bezpeènostních a organizaèních dùvodù do výuky sami. Dále je více zpøístupnìna výuka na elektrické hudební nástroje a to zejména na elektrickou kytaru a baskytaru, kde je mo nost po pøedchozím studiu klasické kytary zaèít studovat hru na tyto nástroje od 12 let vìku áka. V širokém mìøítku bude v hudebním oboru od záøí zastoupena souborová a orchestrální hra, kterou áci budou navštìvovat povinnì. Je to výhodné nejen z dùvodu praktických znalostí ve høe na nástroj, z dùvodù výchovných, kdy je ák odpovìdný všem èlenùm souboru, ale je to souèasnì i motivaèní prvek. Velkou zmìnou bude i bezhotovostní platba za školské slu by a SRPŠ. Ka dý zákonný zástupce áka obdr í data, pod kterými pøevede poplatek pøes internetbanku na úèet školy. Samozøejmì, pokud nemají zákonní zástupci mo nost pøevodu výše uvedeným zpùsobem, budou moci uhradit poplatek v bance na úèet, popøípadì v kanceláøi školy. Na závìr tu mám pro vás zmìnu ve výuce hry na kytaru. Pro áky, kteøí navštìvovali hru na kytaru u paní Andrey Chudobové jsou pøipraveni dva noví uèitelé, kteøí po dobu její mateøské dovolené budou høe na kytaru vyuèovat. Pøípadné zájemce o výuku hudebního, výtvarného a taneèního oboru v naší škole bych rád upozornil, e poèet míst není nevyèerpatelný. Pokud mù ete, dostavte se v prvním záøijovém týdnu. V hudebním oboru mù ete navštìvovat výuku tìchto nástrojù: zobcová a pøíèná flétna, klarinet, saxofon, klavír, elektrické klávesové nástroje, akordeon, kytara, el. kytara, baskytara, bicí nástroje, zpìv, sborový zpìv, housle. Umìní zkrášluje èlovìka a brání mu být špatný. Walter von der Vegelweide Hodnì štìstí v novém školním umìleckém roce. Bc.Petr Slavík, øeditel školy Rozpis stomatologické pohotovostní slu by na èeskolipském okrese Ordinaèní hodiny léto Soboty, nedìle, svátky od 8:00-12:00 hodin sobota MUDr. Pavel Klíma Smetanova 372, Nový Bor, tel nedìle MUDr. Dita Lacinová Purkyòova 1849, Èeská Lípa, tel sobota Pavla Antošová Bendlova 2236, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Pavel Høíbal Revoluèní 164, Strá pod Raskem, tel sobota MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Vladimíra Èerná Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel sobota MUDr. Milena Horáèková Mariánská 845, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel sobota MUDr. Jaroslav Lysický Bulharská 844, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zdeòka Lysická Ústecká 2855, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Jitka Èervenková Námìstí Svobody 250, Zákupy, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Pøemysl Èerný Osvobození 446, Kamenický Šenov, tel nedìle MUDr. Miroslav Kopøiva 28. øíjna 3004, Èeská Lípa, tel sobota MUDr. Ladislav Záruba Ji ní 1903, Èeská Lípa, tel nedìle MUDr. Zlatuše Erbenová Tovární Vrch 78, Doksy, tel

2 RÙZNÉ Nabídka sociálních slu eb po pøevedení èinností k Sociální slu by mìsta Mimoò, pøíspìvková organizace pøevzala od veškeré èinnosti Domácí sociální a zdravotní péèe Mimoò, o.p.s. Rozšíøili jsme nabídku peèovatelských èinností. Peèovatelská slu ba se poskytuje dle zákona è. 108/2006 Sb. o sociálních slu bách 40. Peèovatelská slu ba pomáhá: s péèí o osobu oblékání, svlékání, pøíprava podání jídla a pití bì ný úklid v domácnosti vytøení, vyluxování, setøení prachu pomoc pøi osobní hygienì koupel, promazání kù e zajištìní stravy - dovoz obìdù Dovoz obìdù probíhá 7 dní v týdnu (i o svátcích), o víkendu je výbìr ze dvou jídel. Zajiš ujeme stravu uzpùsobenou pro rùzné diety luèníková, diabetická, warfarinová...) na tento úkon vìtšinou navazuje úkon pøíprava, pomoc s pøípravou, podání jídla a pití v domácnosti klienta peèovatelkou. Kvalifikované peèovatelky se o Vás postarají od 7:00hod. do 19:00hod. - 7 dní v týdnu i o svátcích, dále individuálnì a dle dohody se mohou vykonávat úkony peèovatelské slu by i v jinou dobu, kterou si stanoví klient. Ve smlouvách jsou pøesnì definovány úkony peèovatelské slu by. Je vymezen jejich den, èetnost a èas, kdy peèovatelka provede úkon, tudí klienti vìdí a oèekávají v daný èas svou peèovatelku. Pokud má klient pøiznán pøíspìvek na péèi mù e si v jeho výši nasmlouvat úkony peèovatelské slu by. Vyúètování za úkony peèovatelské slu by je prokazatelné èerpání pøíspìvku na péèi, jestli e pøijde kontrola sociálním pracovníkem z mìstského úøadu. Provozujeme Centrum pro seniory, kde se koná rehabilitaèní cvièení na míèích, cvièení pro ZTP, stolní hry, posezení s obèerstvením, grilování, besídky, promítání, jarní posezení, odpoledne plné her a soutì í, putování po rùzných koutech svìta, oslavy... Provádíme terénní zdravotní péèi, kterou vykonávají zdravotní sestry v domácnosti klienta (napø. pøevazy ran, cvièení, aplikace injekcí, léèba prole enin...). Úkony jsou plnì hrazeny zdravotní pojiš ovnou na základì poukazu od ošetøujícího lékaøe. Slu ba Home Care je poskytovaná 12 hodin dennì, 7 dní v týdnu. Zapùjèujeme kompenzaèní pomùcky, které klientùm zmíròují jejich zdravotní omezení (rùzná chodítka, WC idle, nástavce na WC, sedaèky na vanu, polohovací lù ka, invalidní vozík, antidekubitní matrace). V souèasné dobì jsou obsazeny všechny chránìné byty (Vranovská 667). V domì s peèovatelskou slu bou (Pra ská 117) je v souèasné dobì volný 1 byt v prvním patøe. Kontakty: Sociální slu by mìsta Mimoò, p.o., Pra ská 273/I, Mimoò , Tel: , Bc. Lucie Pra áková Mìsto Mimoò rájem zlodìjù a vandalù? Za poslední mìsíc se nám opìt rozmno ily pøípady øádìní zlodìjù a vandalù. V mìsíci èervnu dochází k dokonèení velmi významných investic na území mìsta. Jedná se o rekonstrukci bývalého barokního špitálu na muzeum, rekonstrukci zámeckého mostu a v neposlední øadì obnovu èásti parku u kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. U všech tìchto akcí se firmy, které stavby provádìly nebo ještì provádìjí, setkaly s prací zlodìjù a vandalù. U kostela sv. Petra a Pavla bezprostøednì po dokonèení úprav došlo k pomalování kamenných prvkù a nového elektromìrného pilíøe. Ušetøen nebyl ani vlastní objekt kostela. Poslední hlášený pøípad u kostela je rozkrádání výsadby parkové úpravy. Odcizeny byly 3 sazenice keøù, které lemují pøístupovou plochu ke kostelu. Pøed dokonèením rekonstrukce objektu špitálu nebyla ušetøena ani fasáda tohoto objektu, opìt došlo k øádìní sprejerù. V prùbìhu výstavby byla poškozována i novì provedená omítka ohradních zdí, kdy do èerstvé omítky nìkteøí hlupáci vyrývali rùzné nápisy. I tato stavba byla nìkolikrát navštívena neznámým lapkou, který si z prostoru staveništì odnesl stavební materiál. Ovšem nejkurióznìjší kráde í bylo odcizení nìkolika metrù kamenné dla by vèetnì štìrku. Posledním pøípadem který se stal je odcizení odvodòovacích labù na stavbì rekonstrukce mostu. Všechny tyto události mají jedno spoleèné, jsou provádìny lidmi, kteøí nemají ádnou úctu k práci a sna ení ostatních lidí. Èasto býváme peskováni a napomínáni, e firmy neplní realizaèní termíny a e stavbu nepøimìøenì prodlu ují. K tomuto je nutné sdìlit, e ka dá stavba pøináší specifické problémy, které je nutné øešit, ale èasto dochází i situacím které nelze ovlivnit. Proto bych Vás tímto chtìl poprosit, pokud chceme dosáhnout toho, aby práce byly odvedeny kvalitnì, vydr te. V pøípadì mostu bude tento zpøístupnìn veøejnosti èervence. Nedisciplinovaní chodci v souèasné dobì komplikují dokonèení stavby v øádném termínu a vystavují se riziku úrazu. Prosím, vyu ívejte obchùzné trasy. Uvìdomme si, e most byl v havarijním stavu min. 10 let a tím, e budeme narušovat stavbu, termín neuspíšíme, spíše naopak. Na závìr bych rád poprosil, vím e mi na tuto prosbu odpovíte tím a co dìlá Mìstská policie, ale pøesto tuto prosbu polo ím: Všímejte si dìní kolem sebe a ka dé zpozorované nezákonné konání hlaste mìstské polici nebo policii ÈR, mù e se stát, e tohoto øádìní nebude ušetøen ani Váš majetek. Pavel Škubal, ORM -14-

3 POLICIE Z èinnosti SDH Mimoò v 15:26 hodin, vyjí dìla jednotka z Mimonì s CAS 15/MAN v poètu 1+6 a s CAS 32/TATRA 148 v poètu 1+3 k technické pomoci do obce Plou nice. Po pøíjezdu na místo události nám bylo policií ÈR z Mimonì sdìleno, e se v zakouøeném bytì nachází osoba a nereaguje na výzvu. Jednotka neprodlenì vnikla do uzavøených prostor bytu a osobu pøedala policii. Poté následoval prùzkum bytu, pøi kterém bylo nutné prostory odvìtrat. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu. Pøi tomto zásahu s námi spolupracovala jednotka HZS Jablonné v Podještìdí ve 12:20 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+5, k po áru lesa do Kuøívod. Po pøíjezdu na místo události bylo prùzkumem zjištìno ohlášené vypalování klestí a døevìného odpadu. Osoba, která nahlásila vypalování, nereagovala na telefonickou výzvu OPIS v Èeské Lípì, kdy obyvatelé obce Kuøívody telefonovali na linku 150, o stoupajícím dýmu z lesa. Tento zásah je evidován jako planý poplach v 01:00 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjela s CAS 15/MAN v poètu 1+6, k ohlášenému po áru zahradní chatky v Barvíøské ulici v Mimoni. Po pøíjezdu k místu události nebyl zjištìn ádný po ár. Na místo se dostavila jednotka HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí a vozidla Záchranné zdravotnické slu by se zprávou, e se na údajném místì události má nalézat zranìná osoba. Jednotky provedly prohledání všech mo ných lokalit v okolí. ádný po ár ani zranìná osoba nebyly nalezeny.po domluvì s OPIS v Èeské Lípì se jednotky vrátily na základny. Jednalo se o planý poplach. V sobotu v 11:17 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN , k ohlášenému po áru propanbutanové lahve na Plou nici. Po pøíjezdu na místo události byla PB lahev vyhaslá a vychladlá, tu stihli uhasit majitelé. Pøíèina po áru PB lahve: zahoøení pøívodu od PB lahve ke spotøebièi v 17:44 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN k technické pomoci na dolní Sídlištì pod Ralskem v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události jsme pomohli s transportem pacientky na vakuových nosítkách ze šestého patra panelového domu do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Poté se jednotka vrátila zpìt na základnu v 06:30 hodin, vyjí dìla jednotka s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA148 v celkovém poètu 2+6, k po áru sila s pilinami v areálu pily v Srní u Èeské Lípy. Po pøíjezdu na místo události byla jednotka velitelem zásahu vrácena zpìt na základnu z dùvodu dostatku sil a prostøedkù na místì zásahu pro zdolání po áru v 07:19 hodin, byla jednotka vyslána s CAS 15/MAN a s CAS 32/TATRA 148 v celkovém poètu 2+7, k dopravní nehodì osobního automobilu Opel Corsa s dieslovou lokomotivou na eleznièním pøejezdu v Potoèní ulici v Mimoni. Po pøíjezdu na místo události byl proveden prùzkum vozidla, odpojen akumulátor a byla poskytnuta pomoc pøi transportu zranìné osoby do vozidla Záchranné zdravotnické slu by. Na místì spolupracovaly jednotky HZS ze stanice Jablonné v Podještìdí, Èeské Lípy a S DC z Liberce, policie ÈR z Mimonì a dopravní policie ÈR z Èeské Lípy. Po odjezdu vozidel Záchranné slu by se jednotka vrátila zpìt na základnu. Dne v 10:55 hodin, byl v Mimoni vyhlášen po ární poplach. Jednotka vyjí dìla s CAS 15/MAN v poètu 1+4 k dopravní nehodì na silnièní komunikaci II/268 u obce Kuøívody. Po pøíjezdu na místo události byla prùzkumem zjištìná dopravní nehoda osobního automobilu Mazda a nákladního automobilu DAF s návìsem. Jednotka provedla ošetøení hlavy øidièe osobního vozidla a pøedala ho do péèe zdravotní slu bì. Z èinnosti Policie ÈR, oddìlení Mimoò Obèan polské národnosti byl hlídkou Policie ÈR pøisti en pøi øízení motorového vozidla zn. Audi pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou mu byla namìøena hodnota 2,17 promile alkoholu v krvi. Øidiè jel s vozem navíc i pøesto, e mu chybìly dvì pneumatiky, tedy jel na samotných ráfkách. Nyní mu za pøeèin ohro ování pod vlivem návykové látky hrozí trest odnìtí svobody a na jeden rok. Policii ji známý pachatel v Mimoni èást Letná z prostoru jezu na Plouènici pod sportovním areálem odcizil z betonové jímky s plechovým víkem elektromotor k èerpadlu v hodnotì ,- Kè a tento zpenì il ve sbìrných surovinách v Èeské Lípì. Za pøeèin kráde mu hrozí trest odnìtí svobody a na dvì léta. S rostoucími cenami vykupovaného eleza a barevných kovù ve sbìrnách, pøímo úmìrnì pøibývá kráde í takových surovin. Ztrácí se rùzný elezný odpad ze zahrádek poblí Mimonì, kabely z fotovoltaické elektrárny u Mimonì, dále také poklopy z kanálù apod. Byli bychom rádi za poznatky k takové èinnosti. Opìt se objevují další pøípady úvìrových podvodù. Fiktivní spoleènosti na oko zabývající se finanèními slu bami nabízí po internetu èi v rozesílaných ech výhodné pùjèky bez ruèitele apod. Pøevá nì naslibují rychlé peníze, ale ještì pøed pøedáním samotných vypùjèených penìz chtìjí (po telefonu èi u) zaslat na úèet jakýsi poplatek a pùjèené peníze ji nedodají. Tímto bych rád upozornil na takové podezøelé jednání a nejprve ne nìkam zašlete své peníze, ovìøte si danou spoleènost napø. na internetu, zda skuteènì existuje (obchodní rejstøík) a mù e takovou èinnost provádìt. npor. Bc. Jindøich Skála zástupce vedoucího -15-

4 SPORT Spartakiádní setkání Setkání po letech se sportovci, kteøí nacvièovali skladby cvièení na 1. slet a další spartakiády do Prahy v letech se konalo v klubu pro seniory v Mimoni. 24 cvièitelù a cvièencù pøivítala p. Bo ena Kuèová, pøedsedkynì odboru SPV TJ Jiskry Mimoò. Cvièenky pro nás pøipravily ukázku spartakiádních cvièení a úborù. Cvièili jsme na okresních, krajských vystoupeních a mnohé z nás i v Praze na Strahovì. Pro nás to byl nejkrásnìjší zá itek, u jen kdy jsme procházeli Branou borcù na cvièištì. Všichni jsme mìli trému, ale sna ili jsme se cvièit správnì. Na to nikdo z nás nemù e zapomenout. Pøi tomto setkání jsme vzpomínali i na cvièitele, kteøí obnovili po válce v Mimoni cvièení, na p. Zavøela, Košlera a další, kteøí u nejsou mezi námi. Také jsme si prohlédli fotografie a zavzpomínali na naše mládí a zapojení do cvièení v Mimoni. Doufáme, e i další generace nás budou následovat a pokraèovat ve cvièení, které jsme v Mimoni zakládali. Dìkujeme za toto setkání p. Kuèové a Jiráskové i dalším cvièenkám, které nám umo nily setkání po mnoha letech. Za všechny V. Vykoukalová (Pácová) a E. Skálová Agility - O pohár mìsta Mimoò Datum: Místo konání: Rozhodèí: námìstí 1. Máje v Mimoni Petr Rybáø Program: 7,30-8, 00 prezence 8,15 prohlídka jumpingu small Jumping Zkouška LA1, MA1, SA1, Zkouška SA2, MA2, LA2, Zkouška LA3, MA3, SA3 Agility Veteráni Zmìna programu vyhrazena. Obèerstvení zajištìno. Závod bude mìøen elektronickou èasomírou. Poèet startujících je omezen na 100 týmù, rozhoduje poøadí došlých pøihlášek. Startovné: 280,- Kè pøihlášení do uzávìrky se zaplaceným startovným 150,- Kè druhý a ka dý další pes jednoho psovoda 100,- Kè za tým neèlen KAÈR + 100,- Kè za tým pøihlášený nebo platící po uzávìrce 50,- Kè za tým startující v závodì Zaèáteèníkù 100,- Kè za tým startující v závodì Veteránù Podmínky úèasti: platná povinná oèkování; vìk psa min. 18 mìsícù; pes, který má proveden kosmetický zákrok na uších, se nesmí soutì e zúèastnit. V závodì zaèáteèníkù smí startovat pes starší 12-ti mìsícù bez výkonnostního prùkazu. Za škody zpùsobené psem nebo psovodem poøadatel neodpovídá. Protest: po slo ení zálohy 700,- Kè Pøihlášky s kopií dokladu o úhradì startovného zasílejte do : na adresu: Po uzávìrce nevracíme startovné z organizaèních dùvodù. Více informací na: Øádková inzerce Nabízím k prodeji staré mince, bankovky, tiskoviny, staré korespondenèní lístky, knihy atd. Dále prodám vlajku V. Británie (praporovina). Tel.: Hledám pøítelkyni do 40 let s pozitivním myšlením. Já SŠ 47/167/60 nekuøák, vl. byt, auto. Zájmy kreslení, foto. Tel.: Prodám byt 2+1 v OV v andovì u È. Lípy v cihlovém domì, zvýšené pøízemí, plastová okna, plynové topení, 2 sklepy, klidná lokalita. Mo no zakoupit i zdìnou gará v OV. Cena dohodou. Tel.: nebo Prodám v Mimoni zahradu 800 m u bývalých kasáren. Tel.: Prodám v Mimoni øadovou gará ve Vrchlického ul., rekonstrukce nutná, cena dohodou. Tel.: Prodám staré mince, bankovky, tiskoviny, starou korespondenci, knihy, atd. Dále prodám angl. vlajku (vhodná pro kluby). Tel.: Prodám funkèní starší míchaèku. Cena dohodou. Tel.:

5 SPORT Letní pohár v tenise v Mimoni pøi sluneèném poèasí O Mimoòský letní tenisový pohár usilovalo poslední èervnový víkend hned nìkolik vìkových kategorií: mladší ákynì (dvouhra a ètyøhra), mladší áci (dvouhra a ètyøhra), baby tenis (dívky - dvouhra), baby tenis (kluci - dvouhra) a minitenis (dvouhra dívky i chlapci). Zatímco jarní pohár v baby tenise si odvezl domù liberecký Janys, tentokrát díky našemu Radku Cyprichovi, jednomu z šikovných dvojèat a velkých budoucích mimoòských nadìjí, zùstává pohár v této kategorii doma! Radek Cyprich porazil ve finále s pøehledem Libereèáka Františka Vojšíka. Lukáš Cyprich skonèil tentokrát na hezkém 3. místì z celkových 10 klukù této kategorie a svedl kromì bitvy se svým bratrem v semifinále 5:7 také boj s dalším mimoòským rivalem Milanem Pickem hned v základní skupinì 6:5 pro Lukáše. U 8letého Milana Picka je vidìt snad nejvìtší tenisový pokrok hlavnì díky jeho nohám a jistém forhendu. Ji tuto sezónu a zejména pøíští rok bude zajisté v babytenise velmi nepøíjemným soupeøem. Velmi dobøe reprezentovala Mimoò jediná mimoòská jednièka v dìvèatech, u ní je zaznamenáno také herní zlepšení. Míša Horáèková prohrála jen jediný zápas s Terkou Jungwirthovou z Teplic podobnì jako na jaøe, nicménì teï byl výsledek zápasu nejednoznaèný 4:6 a vìøíme, e poøadí na stupínkách vítìzù bude na podzimním poháru opaèné. Teï Terka 1. místo, Míša 2. místo z celkových 6 dìvèat. Pohár z minitenisu na malé høištì, kterého se zúèastnilo 5 dìtí známých napø. z Vánoèního turnaje v tìlocviènì hraného stylem sobì tobì, si odvá í dìti z Jablonného v Podještìdí: 1. místo Tomáš Èejpa, 2. místo Eliška Koreèková a teprve na 3. místì náš zástupce Erik Rapp. Od pátku se ale hrál také turnaj mladších ákù a ákyò, tedy kategorie C let, který je celostátním turnajem pro registrované hráèe a jde zde tedy i o body do èeského ebøíèku. Na to, e to byl první takový turnaj jednotlivcù v Mimoò, pøilákal celkem 30 hráèù, jejich rodièù a divákù, a tak jej pova ujeme za zdaøilý. Poèasí nám pøálo po celý víkend. Bohu el v tomto turnaji se ji hraje pouze vyøazovacím zpùsobem na 2 vítìzné sety do 6 gamù a není tedy tzv. druhá šance, snad pouze ve ètyøhøe. Ke zrychlení turnaje bylo vyu ito také kurtù v Pertolticích a u v pátek ve 21 hod. byl turnaj dohrán k semifinálovým a finálovým zápasùm tak, aby se v sobotu rozdávaly medaile a poháry. Mimoò reprezentoval pouze jediný zástupce Daniel Brett, který si sice nevedl zle napø. s podáním, ale jeho výkon (pomìrnì krátké výmìny proti vyhranìjšímu hráèi) celkovì nestaèil a je to tedy pro nìj zkušenost a motivace do další práce. Takováto zkušenost z turnaje je nenahraditelná a je tøeba sehrát velké mno ství tìchto turnajových zápasù, ne se èlovìk nauèí vyhrávat. Z výsledkù ze všech turnajù zmíním pouze napø. úspìch liberecké motorové myši Pokorné, která zde nenašla pøemo itelku. Ostatní výsledky jsou na a na stránkách èeského tenisového svazu V záøí nás èeká i turnaj starších ákù a dorostu, kde bude chytat první turnajové zkušenosti a motivaci hned nìkolik zástupcù TK Mimoò a tenisové školy Mimoò. Pøeji hezké léto. Mgr. Jaroslav Frei Fotbalové turnaje o pohár mìsta Mimonì V poslední páteèní dopoledne konèícího školního roku byl v areálu TJ Jiskra Mimoò zorganizován turnaj základních škol. Vedle mimoòských týmù dostaly pozvánku takté další školní výbìry Èeskolipska. V sobotu byl následnì odehrán mezinárodní dorostenecký turnaj o pohár mìsta Mimonì, pøièem celý sportovní víkend byl zasazen do rámce oslav 75. výroèí zalo ení fotbalového oddílu v Mimoni. Na pøedávání cen byli pozváni zástupci mìsta Mimoò, starosta František Kaiser a místostarosta Stanislav Baloun. Na závìr obou fotbalových dnù na Letné byly navíc sehrány zápasy starých gard, v pátek Mimoò proti výbìru Èeskolipska a v sobotu opìt domácí proti staré gardì Mladé Boleslavi. Turnaj ZŠ - I.stupeò 1. Ralsko B, 2. Oseèná, 3. Mírová B, 4. Mírová A, 5. Ralsko A, 6. Dubnice, 7. Brništì Nejlepší støelec : Jiøí Høeben (ZŠ Mírová) Turnaj ZŠ - II.stupeò 1. Mírová, 2. Hamr na Jezeøe, 3. Gymnázium Nejlepší støelec: Karel Vrána (ZŠ Mírová) Dorostenecký turnaj 1. Olszanica (Polsko), 2. Mimoò, 3. Varnsdorf, 4. Doksy, 5. Èeská Lípa, 6. Velké Bøezno. Nejlepší støelec: David Š astný (Varnsdorf), nejlepší brankáø: Vašek Parkanský (Mimoò), nejlepší hráè: Tomáš Votápek (Mimoò). Fotka pøed finálovým zápasem dorosteneckého turnaje o pohár mìsta Mimonì mezi Mimoní a polskou Olszanicí (vek) Premiéra dìtského víceboje dvojic v Mimoni Po deseti letech míèového sedmiboje dvojic se podobnou tradici sna í fandové míèových sportù zalo it v Mimoni i pro dìti a mláde. Letošního pilotního roèníku se po oslovení všech mimoòských škol zúèastnilo sedm dvojic, doufejme, e pro pøíští rok odhodí trému a najde odvahu zmìøit své síly v míèových disciplínách vìtší poèet hráèù. Oproti soutì i dospìlých se v dìtské variantì míèového klání objevilo nìkolik úprav. Fotbalové penalty a házenkáøské sedmièky probìhly podobnì, stejnì tak hod na basketbalový koš a ètyøhra stolního tenisu. Volejbalové debly byly s pøihlédnutím na vìk soutì ících nìkdy zmírnìny na pøehazovanou a dospìlácký nohejbal a tenis nahrazen florbalovými nájezdy. V prùbìhu celého nedìlního turnaje, který se odehrál v areálu TJ Jiskra, Gymnázia a ZŠ Ralsko, bylo k vidìní nìkolik zajímavých sportovních výkonù. Nevýhodou nízkého poètu pøihlášených byl fakt, e organizátoøi nemohli podle pùvodního plánu rozdìlit pøihlášené dvojice podle vìku, tak e spolu mìøily síly dìcka od 8 do 15 let. Pøesto se ani nejmladší dvojice, Matìj Vít s Dádou Válkem, rozhodnì v sedmiboji neztrácela a srdnatì prohánìla své starší soupeøe ve všech disciplínách. Dále napøíklad v oblíbených florbalových nájezdech suverénnì zvítìzila dvojice dalších mladých sympa ákù, Tomáš Hudík a Kuba Penz. Vítìzové prvního roèníku Mimoòského dìtského víceboje se nakonec stali gymnazisté Petr Eliáš a Petr Fuks. Funkci rozhodèích a organizátorù víceboje zajistili Vašek Konopiský, Luboš Krejèí a Pepa Pobuda. Celkové poøadí : 1. Eliáš Petr, Fuks Petr - 35 bodù 2. Pobuda Josef, Kutnar Filip Jordán Daniel, Hrbek Vojtìch Hudík Tomáš, Penz Jakub Válek Marek, Král Michal Laskovský Lukáš, Jiránek Filip Vít Matìj, Válek Daniel - 18 (vek) -17-

6 INZERCE -18- ÈERVENEC - SRPEN 2010

7 INZERCE -19-

8 INZERCE Uzávìrka pro zasílání pøíspìvkù do záøijového èísla je 18. srpna 2010! Inzerujte u nás Za tuto slu bu zaplatíte: Celá stránka Kè 1/2. stránky Kè 1/4 stránky Kè 1/8 stránky Kè Celá stránka barevnì Kè 1/2. stránky barevnì Kè kupon k podání jednoho bezplatného soukromého inzerátu VYSTØIHNÌTE A ZAŠLETE NA ADRESU Mìstský úøad, Mírová ulice 120, Mimoò, nebo vhoïte do schránky MIMOÒSKÉHO ZPRAVODAJE na budovì Mìstského úøadu v Mimoni PRODEJ KOUPÌ RÙZNÉ Vydává jako mìsíèník Mìsto Mimoò Mírová 120, , tel , IÈO Náklad 900 ks Roèník XXXII, è.7-8, poø. èíslo 276/ èervenec - srpen Datum vytištìní: 8. èervence 2010 Vychází dne: 9. èervence 2010 Cena: 7,- Kè Registraèní èíslo: MK ÈR E Šéfredaktorka: Ing. Helena Jakešová tel.: Redakèní rada: Mgr. Ilona Zavøelová, Mgr. Václav Konopiský Pavlína Pelcová, Petr Slavík. Redakce si vyhrazuje právo zaslané pøíspìvky zkrátit èi upravit. Tisk: Tiskárna Bor, s.r.o., Nový Bor Pozor: Všechny zasílané pøíspìvky musí obsahovat jméno, pøíjmení, adresu a pøíp. telefon autora pøíspìvku a musí být podepsány (na ádost nebude zveøejnìno) Text: Telefon nebo adresa: Tuto èást vyplòte, prosím, rovnì. NEBUDE otištìna, ale vy aduje to tiskový zákon! Jméno:... Telefon:... Adresa:... Podpis:

9 ŠLAPOLET DDS ZŠ Pod Ralskem Mimoò HISTORIE ŠLAPOLETU VE FOTOGRAFII pokraèování - pøipravuje Mgr. Václav Barták Tak u to pøišlo! Od roku 2001 jste mìli mo nost sledovat ve Zpravodaji vývoj DDS Šlapolet, prohlí et si fotografie z jednotlivých pøedstavení a dalších akcí. Za 17 let trvání jich má soubor po ehnanì. V dy nastudoval 32 her a pásem, sehrál 288 pøedstavení a vystøídalo se v nìm 348 dìtí, které vytvoøily 838 rolí. Dnes máte v rukou poslední pokraèování Historie..., soubor pod vedením pana uèitele Mgr. Václava Bartáka ukonèil svoji èinnost ke konci èervna Poslední nastudovanou a 16x pøedvedenou hrou byla veselá pohádka O ètyøech princeznách princezny: Gábi Svobodová Týna - Šárka Èervinková Bára Pavlíèková Rena Válková Královská a císaøská rodina královna Lucie Wohlrábová král Vladimír Machoòa císaøovna Kateøina Eichlerová princ Jan Petr

10 Ve zdaøilých pøedstaveních ještì vystoupili dvorní dámy B. Hampejzová a B. Dušková ceremoniáøka Zuzana Š astná slu ebnictvo D. Dušátková a N. Špaèková technici souboru P. Bro ek, P. Chudo ilov, F. Kutnar Pøed premiérou pohádky v Domì kultury Ralsko si pøišel se souborem popovídat i Mitel A pak u se hrálo

11 Radost z potlesku byla veliká! Vzadu L. Hynek,V. Machoòa, L. Wohlrábová, K. Eichlerová, J. Petr, B. Hampejzová, J. Jirùtka, T. Barvíková,V. Barták Vpøedu B. Dušková, R. Válková, B. Pavlíèková, R. Svobodová, Š. Èervinková, Z. Š astná, N. Špaèková,D.Dušátková Sedící J. Chudo ilov, P. Bro ek, F. Kutnar

12 Po premiéøe a nìkolika pøedstaveních Mimoni samozøejmì letošní sezóna Šlapoletu nekonèila. Soubor zahrál ještì dìtem ve Strá i pod Ral., v Jablonném v Podj., Zákupech, zúèastnil se i regionální pøehlídky na zámku v Zákupech, hrál i v Domovì dùchodcù ve Sloupu v Èechách. Na závìr své letošní èinnosti si dopøál návštìvu muzikálu Dìti ráje v Praze i výlet do Oybina v Sasku. Pøíprava scény v Kulturním domì ve Strá i pod Ral.. V Jablonném v Podj. jsme hráli ve školní jídelnì V kulturním domì v Zákupech Na nádvoøí zámku v Zákupech Louèíme se s L. Hynkem a dìkujeme za výrobu rekvizit a další pomoc souboru. A louèíme se vesele!

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010

RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Z èinnosti SDH Mimoò Sponzoøi Hasièského plesu 2010 -12-2010 -12- RÙZNÉ Zahájení pùsobení Dobrovolnického centra humanitární organizace ADRA v Mimoni Humanitární organizace ADRA (Adventist Development and Relief Agency = Adventistická agentura pro pomoc a rozvoj)

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb

Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè. Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb HANUŠOVICKÉ NOVINY Listopad 2010 èíslo 11 roèník 16 cena 2 Kè Vychází pro Hanušovice a místní èásti Hynèice nad Moravou, Potùèník, Vysoké ibøidovice, leb Nový dodavatel tepla v Hanušovicích Na základì

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. 3 XII. roèník Domov v Mariánské nabízí hodnotný život Základním posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, pøíspìvkové organizace, která je zaøízením sociálních služeb Karlovarského

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Ochotnické nadšení v Ostrovì

Ochotnické nadšení v Ostrovì Ochotnické nadšení v Ostrovì Divadlo je druh aktivního umìní a vzniká tak, že kolektiv tvùrcù, technických spolupracovníkù a hercù vytvoøí spoleènì divadelní inscenaci, kterou v koneèné verzi pøedvedou

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì enovem, aneb kudy na procházku První z letních mìsícù èerven, posel doby dovolených, léta, slunce a radosti, pøímo vybízí k procházkám provonìnou

Více

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku

Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku ZÁØÍ 2005 èíslo 9 III. roèník Horolezec Roman Langr zdolal osmitisícovku Roman Langr na Broad Peaku Tøikrát se vydal na expedici do asijských velehor, ale až nyní stanul na vrcholu osmitisícovky. Pøedtím

Více

Novojicínský B rezen 2005 M esícník mesta Foto Josef Šamaj Vázení spoluobcané, dovoluji si touto cestou podìkovat tìm z vás, kteøí aktivnì pøistupují k úklidu snìhu na chodnících pøed svými nemovitostmi

Více

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu).

již neexistující originál (kaple v Einsiedelnu byla sice po zaèátku 19. století obnovena, ovšem už v jiném, novìjším slohu). 9 XII. roèník Einsiedelnská kaple v Ostrovì oslaví tøi sta let Tøi stovky let od vzniku výrazné dominanty ostrovského Posvátného okrsku - Einsiedelnské kaple si pøipomínáme právì nyní, v záøí. Nádherná

Více

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání

/ Èerven DESET LET MÌSTA ŠENOV. Pozvání / Èerven 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 4 Život ve mìstì 5 Školství 9 Sport 10 DESET LET MÌSTA ŠENOV Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj plavky... zrovna tato slova známé písnièky mì napadají

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Zdarma 20098XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Prázdniny jsou èasem dìtí Prázdninový èas (nejen vánoèní) by rodiny mìly v co nejvìtší míøe trávit spoleènì. Po spoleèné dovolené to mùžou být tøeba nezapomenutelná odpoledne na koupališti nebo výlety

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12

Obalovna v Borušovì...2 Kinematograf...3 Zámecké kejkle...6 Slavnosti na Cimburku... 7 Úspìchy cyklistù...12 SRPEN 2005 èíslo 8 III. roèník Pøípravy na rozšíøení kanalizaèní sítì spìjí k cíli Jako velmi prozíravé se ukázalo být dubnové rozhodnutí zastupitelstva mìsta, které zrušilo veøejné výbìrové øízení na

Více